Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864)"

Transcript

1 7ο διαχειριστικό βιβλίο Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ ( ) Ή τυχαία ανεύρεση ανάμεσα στα λίγα κατάλοιπα τής μητέρας μου Πόπης (Καλλιόπης), χήρας Γεωργίου Σερεμέτη, τό γένος Κωνσταντίνου Στ. Τάττη ( ), ενός μικρού βιβλίου διαχείρισης («τεφτεριου») έδωσε την ευκαιρία γιά νά γραφεί ή μελέτη αυτή, πού διευκρινίζει ορισμένα ασαφή σημεία τής δράσης, στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, του προπάππου της Κωνσταντίνου Παναγ. Τάττη ( ) στο α'μισό του περασμένου αιώνα καί ειδικά στήν Επανάσταση του Τό βιβλιαράκι αύτό φαίνεται ότι τηρούσε ό παππούς της, ό Στέφανος Κων. Τάττης ( )1, πού άσχολοΰνταν με τό εμπόριο καπνοΰ-ταμπάκου, άκριβώς όπως καί ό πατέρας του Κωνσταντίνος Π. Τάττης ( ), άλλά είχε καί τήν διαχείριση τότε καί εσόδων (ενοικίων) ικανής κτηματικής περιουσίας στήν πόλη μας. Ακριβώς γι αυτό τόν λόγο καί επειδή ό Στέφανος Τάττης είχε σύστημα στις έργασίες του, κατέγραφε όλες τις εισπράξεις άπό ένοίκια τών καταστημάτων του, πού βρίσκονταν άπέναντι άπό τόν "Αγιο Μηνά 1. Ό Στέφανος Κων. Τάττης πρόσφερε, αναντίρρητα, μεγάλες ύπηρεσίες στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ελληνική Κοινότητα μέ τούς άγώνες του γιά τήν επίλυση σοβαρότατων κοινοτικόν προβλημάτων καί τήν προάσπιση τών συμφερόντων τών συμπατριωτών του κατά τήν τουρκοκρατία. Απολάμβανε μεγάλο σεβασμό καί έκτίμηση καί άπό αύτούς τούς Τούρκους, Ιδιαίτερα μετά τήν έκλογή του ώς βουλευτή (γερουσιαστή) στον νομό Θεσσαλονίκης στήν όθωμανική βουλή (1877) καί πήρε τόν τίτλο του «αύτοκρατορικοΰ συμβούλου». Εκλέχθηκε έπανειλημμένα μέλος στό Δημοτικό καί πρόεδρος στό Κοινοτικό Συμβούλιο. Αύτοκτόνησε μέ περίστροφο, έπειδή ύπέφερε άπό άθεράπευτη γιά τήν έποχή νόσο (1910). Ή γυναίκα του Καλλιόπη, τό γένος Ναούμ Βέδα ( ) άπό τήν Σιάτιστα, ύπήρξε ίδρύτρια τής Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης (1871) καί πρόεδρός της (1885 καί άλλες φορές) (βλ. Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Θεσσαλονίκης, Λεύκωμα, , 2, καί καθ. Στεφ. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικήκαί κοινωνική δραστηριότητα τού Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αίώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970,124). Για τήν σθεναρότητα καί Αποφασιστικότητα τοϋ Στ. Τάττη βλ. καί Γ εωργίουα. Στογιόγλου, Ήέν Θεσσαλονίκη πατριαρχική Μονή τών Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, 129, 341 καί 347. Επίσης τό πρόσφατο συνθετικό έργο τοϋ Κωνστ. Άπ. Βακαλοπούλου, Ό Βόρειος Ελληνισμός κατά τήν πρώιμη φάση τοϋ Μακεδονικού άγώνα ( ), Θεσσαλονίκη 1983, 36, όπου ό Στ. Τάττης Αγωνίζεται καί ψηφίζει τήν καθιέρωση τής έλληνικής ώςέπίσημης γλώσσας.

2 66 Δημήτρης Σερεμέτης ΕΙκ. 1. Ή πρώτη σελίδα του βιβλίου τοΰ Κωνστ. Τάττη.

3 'Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 67 («στοά Τάττη») καί στήν γύρω κεντρική περιοχή. Οί καταγραφές αυτές αρχίζουν άπό το 1885, καί έξαντλοϋν όλες σχεδόν τις 148 σελίδες του βιβλίου, καί φθάνουν μέχρι το έτος "Αλλες είναι μέ μελάνι καί άλλες μέ μολυβδίδα. Το τελευταίο φύλλο (σελ ) λείπει, όπως λείπουν καί άλλα ένδιάμεσα φύλλα (3-4, 5-6, 9-20 κ.λ.). Είναι ένα συνηθισμένο διαχειριστικό βιβλίο, πού διατηρείται σέ αρκετά καλή κατάσταση, διαστάσεων 0,20x0,13 μ. μέ έξώφυλλο σέ χοντρό χαρτόνι καί έπικάλυμμα. Στήν όψη του άναγράφεται: « Σ. Τάττη-Βιβλίον». "Ολα βέβαια τά φύλλα περιέχουν χρήσιμα στοιχεία καί ένδιαφέρουν τήν ιστορία τής πόλης άπό άποψη οικονομίας, συναλλακτικών σχέσεων, άξιών κ.λ., άλλά εκείνο πού έχει μεγάλη σημασία είναι τό πρώτο φύλλο, δηλ. οί σελ. 1 καί 2. Στις σελίδες αυτές άναγράφονται συνοπτικά λίγα βιογραφικά στοιχεία, κατά βάση οικογενειακά, πού όμως έχουν σημασία, όταν συσχετισθοϋν μέ άλλα γεγονότα καί ειδικά μέ τίς προεπαναστατικές ζυμώσεις γιά τήν διάδοση τής Φιλικής Εταιρείας στήν Μακεδονία καί Ήπειρο καί μέ τά τραγικά συμβάντα τοϋ Μαΐου 1821 στήν έπαναστατημένη Θεσσαλονίκη καί στις Σέρρες, καί διαφωτίζουν ίσως λίγα σκοτεινά άκόμα σημεία, όπως έξηγώ πιό κάτω. Η Φιλική 'Εταιρεία στήν Βόρειο 'Ελλάδα Πριν όμως γίνει αυτός ό συσχετισμός των στοιχείων, σκόπιμο είναι νά ξαναθυμηθούμε σέ γενικές γραμμές όσα έχει διασώσει ή παράδοση καί δέχθηκε ή έπιστήμη, σχετικά μέ αυτά. Ή όργάνωση τής Φιλικής Εταιρείας σημειώθηκε έγκαιρα καί σέ μακεδονικές πόλεις, όπως τήν Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πολύγυρο, Βέροια, Σιάτιστα, Κοζάνη, Καστοριά κ.λ. άπό ειδικούς άπεσταλμένους τής Ε ταιρείας, πού είχαν καί έδώ γιά στόχο τήν άνεύρεση ικανών στελεχών γιά νά προετοιμάσουν ψυχικά, στήν άρχή, τούς δυναστευόμενους Έλληνες, νά τούς συνδέσουν οργανικά μεταξύ τους καί, τέλος, νά τούς ξεσηκώσουν έπαναστατικά στήν κατάλληλη ώρα1. Τό πέρασμα τοϋ Δημ. Ίπα- 1. Για τήν διάδοση των άρχών τής Φιλικής Εταιρείας καί τίς προεπαναστατικές ζυμώσεις στον έλληνικό γενικά χώρο βλ. το πρόσφατο συνθετικό έργο τοϋ καθ. Άπ, Βακαλοποΰλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. 1-6, Θεσσαλονίκη , είδικά τον τ. 5, 465 κ.έ., όπου καί όλη ή νεότερη σχετικά βιβλιογραφία, πού άναφέρεται σ αυτόν. Επίσης καί Ίω. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ'εκδ., 67 κ.έ. Ειδικά γιά τίς έπαναστατικές ζυμώσεις των Ελλήνων στήν Θεσσαλονίκη πριν τό 1821 βλ. τή γλαφυρή ανάπτυξη στό νέο έργο τοϋ καθ. Άπ. Βακαλοπούλου, Ίστο. ρία τής Θεσσαλονίκης (316 π.χ.-1983), Θεσσαλονίκη 1983, 300 κ.έ.

4 68 Δημήτρης Σερεμέτης τρου1, τού Ίω. Φαρμάκη2 καί άλλων άπό τήν Μακεδονία στα προεπαναστατικά χρόνια δεν είταν τυχαία ένέργεια, άλλα προετοιμασμένο ταξίδι μέ τούς πιο πάνω στόχους3. Στήν Θεσσαλονίκη ειδικά οί φιλικοί αύτοί ή καί άλλοι, πού δέν έγιναν γνωστοί, βρήκαν εύκολα τήν ευκαιρία νά γνωριστούν καί επικοινωνήσουν μέ ένθουσιώδεις προκρίτους, όπως ό Χριστόδουλος Μπαλάνος, ό Γεώργιος Βλάλης, ό Χρηστός Μενεξές, Γεώργιος Πάικος, Μιλτιάδης Χατζή νάνου (Άγαθόνικος), Κωνσταντίνος Τάττης, Αναστάσιος Κυδωνιάτης, Χατζηαντώνιος Παπαχρίστος, ιερέας Άνανίας Μαρκόπουλος κ.ά. Γιά τόν Χριστόδουλο Μπαλάνο βέβαια έχουμε άπό τήν αρχή καί γραπτή μαρτυρία4 ότι υπήρξε φιλικός. Αντίθετα, γιά τούς άλλους μόνον ή προφορική παράδοση, πού ακολουθείται μεταγενέστερα καί άπό τήν γραπτή, είναι έντονη καί κάνει λόγο γιά αναμφισβήτητη συμμετοχή καί μύησή τους στήν Φιλική Εταιρεία, μέ προσδιορισμό ώς κατηχητή τους τού Γιάννη Φαρμάκη, πού καταγόταν άπό τήν Βλάστη5. 1. Γιά τον Δ. Ίπατρο, βλ. τήν μελέτη του καθ. Στεφ. Παπαδοπο όλου, 'Ο φιλικός Δημήτριος Ίπατρος, «Ελληνικά» 16(1959) 149 συν. 2. Γιά τόν καταγόμενο άπό τό Μπλάτσι (Βλάστη) Γιάννη Φαρμάκη καί τήν δράση του βλ. Ί ω. Φ ι λ ή μ ο νο ς, Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρείας, 184, καί τοϋ Ί ω. Β α σ- δραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' εκδ., Οί μετακινήσεις των φιλικών καλύπτονταν συνήθως άπό λόγους έμπορικών συναλλαγών, ώστε νά μή κινούν τίς ύποψίες τών τουρκικών αρχών. Γι αύτό τα διάφορα ταξίδια τους καί οί έπικοινωνίες τους, όσο γινόταν συνωμοτικές, δέν έπαιρναν δημοσιότητα. Πιστεύω έτσι ότι δέν θά είταν οί μόνοι κατηχητές ό Φαρμάκης καί ό Ίπατρος, όπως δέχεται όίω. Βασδραβέλλης, Ή Θεσσαλονίκη, 9, πού πέρασαν άπό τήν Θεσσαλονίκη άπό τό 1818 καί ίδίως τό , άλλά καί πολλοί άλλοι, πού έπικοινωνοϋσαν μέ τίς έπαρχιακές πόλεις καί διατηρούσαν άκμαΐο τό έθνικό φρόνημα τών ραγιάδων Ελλήνων, μέ τίς έλπίδες τού ξεσηκωμού. Αύτά δέχεται καί ό καθ. Άπ. Βακαλόπουλ ο ς, Ιστορία, τ. 5, 465, όπως καί στό προγενέστερο έργο του: Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 καί , Θεσσαλονίκη 1947,34, καί στήν νέα έκδοση, Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 300 συν. 4. Ί ω. Φ ι λ ή μ ο V ο ς, Δοκίμιον ίστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιον 1834 Άπ. Βακαλοπούλου, Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 καί , Θεσσαλονίκη 1947, 33-34' τού ίδιου, Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1980, τ. 5, 465 συν., όπου καί βιβλιογραφία, καθώς καί τό πρόσφατο έργο του: Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 300 κ.έ. 5. Ί ω. Μ έ λ φ ο υ, Ή δράση τής Φιλικής Εταιρείας καί ή συμβολή τής Θεσσαλονίκης στό 1821, άρθρο στήν έφημερ. «Μακεδονία», 26 Δεκεμβρίου Ά ν τ ω ν ί ου Θεοδωρίδου, Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στό 1821, Θεσσαλονίκη 1939,18, 36-37, 75' X ρ. Β λ α σ σ ο π ο ύ λ ο υ, Τό ήμερολόγιον τού άγώνος, 1930,48 κ.έ. Κωνσταντίνου Τάττη, Ιστορικές σελίδες, στό «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», Θεσσαλονίκη 1915, 69' Γ. X. Σ ο ύ λ η, Ή Θεσσαλονίκη κατά τάς άρχάς τής Ελληνικής

5 Τό «'Οδοιπορικό» Ό φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 69 Το «Οδοιπορικό» του Χαϊρουλλάχ Έφέντη, πού δημοσίευσε τό 1940 ό Αβραάμ Παπάζογλου1, όπως καί άλλες πηγές2, παρέχουν πολλά χρήσιμα στοιχεία για τις συλλήψεις, τά βασανιστήρια καί τά μαρτύρια πού ύπέστησαν ό έπίσκοπος Κίτρους Μελέτιος (πού εϊταν στήν περίοδο εκείνη τοποτηρητής τοϋ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωσήφ), ό ιερέας τού 'Αγίου Μηνά Παπαγιάννης, οί πρόκριτοι πού άναφέρθηκαν άμέσως πιο πάνω καί δύο χιλιάδες περίπου άτυχοι Θεσσαλονικεΐς κατά τον Μάιο 1821, δταν άρχισε ή τρομοκρατία3 καί συνεχίσθηκε γιά μερικούς μήνες στήν πόλη καί στά περίχωρα. Έπαναστάσεως, στο περιοδικό «Μακεδονικά» 2 (1953) 583' Ίω. Βασδραβέλλη, Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν άγώνα τής Ανεξαρτησίας, Θεσσαλονίκη 1946, 9' Ά π. Β α - καλοπούλου, Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 κ.λ., 34, καί τού ίδιου, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, ο.π. 1. Αβραάμ Παπάζογλου, Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν Μάιο τοβ 1821 (όπου περιέχεται το «'Οδοιπορικόν» (Σεγιατχαναμές) τοβ Χαϊρουλλάχ Έφέντη), στό περιοδικό τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης «Μακεδονικά» 1 (1940) 424 κ.έ. Γ. X. Σ ο ύ λ η, το ίδιο, 583" Άπ.Βακαλοπούλου,Ή Θεσσαλονίκη στά 1430, κ.λ.,40, 43 συν. τοβ ίδιου, Ιστορία, τ. 5, 468" Κ ω ν. Σ τ. Τ ά τ τ η, ό.π., καθώς καί Βασ. Μεσολογγίτη, Ή Θεσσαλονίκη κατά τήν Επανάσταση 1821, άρθρο στήν έφημερίδα Θεσσαλονίκης «Ό Ελληνικός Βορράς», φ. τής 25 Μαρτίου Ί ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, Δοκίμιον, τ. 3, ' Γ. Βλασσοπούλου, τό ίδιο. Δ ι ο ν. Κόκκινου, 'Ελληνική Έπανάστασις, Αθήνα 1932, τ. 2, 408, 411 κ.έ. 3. Πρέπει νά Αντιστοιχεί μέ τις 18 Μαΐου 18Π κατά τά γραφόμενα τοβ Χαϊρουλλάχ Έφέντη: «...τήν πρώτη μέρα τοβ φεγγαριοβ τοβ Μαΐου...», Άβρ. Παπάζογλου, τό ίδιο, 425. Ή ήμερομηνία αυτή ( ) πρέπει νά θεωρηθεί άσφαλής καί καθοριστική, γιατί προερχόμενη άπό τουρκική πηγή, σχεδόν σύγχρονη μέ τά έγκληματικά εις βάρος τών Ελλήνων γεγονότα, όπως είναι ή γραμμένη κατά τόν Σεπτέμβριο 1821 έκθεση (όδοιπορικό) τού μολλά Χαϊρουλλάχ, προκύπτει άπό σταθερά καί άντικειμενικά στοιχεία, όπως είναι ή έκφραση «ή πρώτη μέρα τού φεγγαριού τού Μαΐου...», ή διάρκεια τής φυλάκισης τού μολλά, ή άποφυλάκιση καί έπιστροφή του στήν Κωνσταντινούπολη (Ά. Παπάζογλου, δ.π.,). Γι αύτό δέν μπορεί νά κλονισθεϊ άπό άλλες έπισφαλεϊς καί περίεργες πηγές, όπως αυτή πού μνημονεύει ό Γ. Σούλης (ίδιο, ), άναφερόμενος σέ αγγλικό κείμενο άγνωστου μάλιστα συντάκτη, πού παραθέτει ό Pliny Fisk καί όμιλεϊ Αόριστα γιά τρομοκρατικές πράξεις (σφαγές, κ.λ.) στήν Θεσσαλονίκη, πού έγιναν τόν Ιούλιο 1821, κατά τού έπισκόπου καί όρισμένων προκρίτων. Ή πληροφορία αύτή μπορεί κάλλιστα νά θεωρηθεί ότι άναφέρεται σέ άλλες μεταγενέστερες ώμότητες καί βαρβαρότητες τών Τούρκων μέ τό δεδομένο ότι ή περίοδος τής τρομοκρατίας συνεχιζόταν μέ μεγάλες έναλλαγές έντασης, τόπου καί χρόνου. Τό ίδιο καί γιά τά στοιχεία πού προκύπτουν άπό Αναφορές τού Ολλανδού προξένου στήν Θεσσαλονίκη, πού όσον άφορά τήν ήμερομηνία ( Ιούλιος 1821) όφείλονται μάλλον σέ σύγχυση (τό έπισημαίνει μάλιστα καί όκων. Βακαλόπουλος, Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία, άναφερόμενα στήν Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Θεσσαλονίκη 1975, 49, 69-70, 78, πού δημοσιεύει τά έγγραφα). Τά έγκλήματα αύτά στήν Θεσσαλονίκη δέχεται ότι έγιναν στις

6 70 Δημήτρης Σερεμέτης Αύτά, μόλις εφθασαν οί ειδήσεις για τήν κήρυξη τής έπανάστασης στην Μολδοβλαχία άπό τον Ύψηλάντη καί για τήν εξόντωση τής τουρκικής φρουράς στον Πολύγυρο (16 Μαΐου 1821). Είδικά για τούς προκρίτους είναι γνωστό οτι τελικά κρεμάσθηκαν στό «Καπάν», δηλ. τήν σημερινή πλατεία Βλάλη1, ή έσφάγησαν μαζί μέ άλλους πατριώτες καί συγκεκριμένα τούς Αναγνώστη (παντοπώλη), Άναστ. Γούναρη, Κωνσταντίνο Άχτάρη καί Νάκο (επαγγελματίες), Νάνο (τσαγγάρη), Δημήτριο Άπ. Παπά (έμπορο) καί Πεσέ (έμπορο)2. Άπό τούς παραπάνω προκρίτους μερικοί, οί X" Αντωνίου, Γ. Βλάλης καί Κ. Τάττης3, αν καί φυλακίσθηκαν, τελικά διέφυγαν τήν εκτέλεση. Άπό τούς δύο χιλιάδες πάλι Θεσσαλονικεΐς πού είχαν συλληφθεΐ καί ριχτεί στον αυλόγυρο καί στήν έκκλησία τού Γρηγορίου Παλαμά οί πιό πολλοί ύπέστησαν μαρτυρικό θάνατο εκεί, ενώ οί υπόλοιποι στό «Καπάν», οπού μεταφέρθηκαν δεμένοι δύο δύο μαζί μέ άλλους4. Στό μεταξύ άπό τήν πρώτη μέρα πού εφθασαν οί ειδήσεις γιά τήν έξόκαί ό καθ. Άπ.Βακαλόπουλος, 'Ιστορία, τ. 5, 472, καί 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 303, δηλαδή τήν ίδια μέρα πού έμαθε ό Γιουσούφ τα συμβάντα τού Πολυγύρου. Ή μνεία στό α' έργο του ('Ιστορία, τ. 5, 472) καί τής ήμερομηνίας προφανώς όφείλεται σέ παραδρομή ή έπίδραση άπό τις τελευταίες αυτές ξένες πηγές. Πάντως καί ή προφορική παράδοση, όπως μας διασώθηκε, άναφέρεται σέ τραγικά γεγονότα στήν Θεσσαλονίκη, πού έγιναν τόν Μάιο (18) (Έτσι Θεοδωρίδης, 36, 75, Τ σ ι ώ μ ο υ - Μ ε τ α λ- λ ι V ο 0, 25, 27, Μ έ λ φ ο ς, τό ίδιο). 1. Οί βαρβαρότητες έγιναν μέ έντολές τού τότε μουτεσελίμη (=άναπληρωτή), δηλ. τού Γιουσούφ μπέη, τού βαλή τής Θεσσαλονίκης Χουσεΐν πασά, πού παραβρισκόταν στό «Καπάν» (Βασδραβέλλη, Ή Θεσσαλονίκη, 13-14). "Αλλωστε αυτός ό ίδιος Γιουσούφ είχε ήδη φυλακίσει τόν φιλεύσπλαχνο Τούρκο μολλά Χαϊρουλλάχ στις φυλακές τού Λευκού Πύργου γιά τό άνθρώπινο ένδιαφέρον του γιά τούς φυλακισμένους Έλληνες (βλ. «'Οδοιπορικόν» Χαϊρουλλάχ, , όπου καί λεπτομέρειες γιά τά τραγικά συμβάντα. Μ. L a s c a r i s, La révolution grecque vue de Salonique. Rapports des consuls de France et d Autriche ( ), «Balcania» 6 (1943) 145 συν. Άπ.Βακαλοποόλ ο υ, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430 κ.λ., 34-35, τού ίδιου, τήν νεώτερη έκδοση, 32-3). 2. Αύτά προκύπτουν άπό στοιχεία πού παρέχουν άνέκδοτα φιρμάνιατής 13 Ρεμπή ούλ Έβέλ 1237 καί 22 Σεβάλ 1238 (9 Οκτωβρίου 1822), πού άναφέρει ό Ίω. Βασδραβέλλη ς, Ή Θεσσαλονίκη, 14-15, καθώς καί Οί Μακεδόνες, β' έκδ., 70-71, καί γ' εκδ., Ίω. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, 73, τού ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη κ.λ., 16. Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, ό.π., 36, 75 Άγ. Τσιώμου-Μεταλλινού (σημείωμα Κων. Τάττη), 27' Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 465, 472-3, τού ί δ ι ο υ, Ή Θεσσαλονίκη, 304. Ή πληροφορία τού Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη ( ), Τομή τής μεταπρατικής πόλης, Θεσσαλονίκη 1973, 73, ότι ό Κων. Τάττης άπαγχονίσθηκε μέ τούς άλλους προκρίτους, δέν άνταποκρίνεται στά πράγματα, όπως έξηγεϊται πιό κάτω (σ ). 4. Βλ. τούς συγγραφείς πού άναφέρθηκαν στις σημ. 1 καί 3 τής προηγ. σ. 69.

7 Ό φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 71 ντωση τής φρουράς τού Πολυγύρου καί συγκεκριμένα το ίδιο βράδυ ( /1821), στα υπόγεια του «Κονακιού» (Διοικητηρίου), κατασφάχτηκαν καί οί μισοί περίπου όμηροι άπό τούς 400 πού ήδη είχαν συγκεντρωθεί άπό τήν πόλη καί τά μοναστήρια τού 'Αγίου "Ορους1. Ζυμώσεις σε άλλες πόλεις Ανάλογες σχεδόν επαναστατικές ζυμώσεις έγιναν καί σε άλλες πόλεις, όπως τά Γιανιτσά, τόν Πολύγυρο, τις Σέρρες. Στις Σέρρες ειδικά ό μητρ. Χρύσανθος, άλλοι κληρικοί, έμποροι καί πρόκριτοι είχαν μυηθεΐ στήν Φιλική Εταιρεία, άλλά δεν μπόρεσαν να ενεργοποιηθούν κατάλληλα. Οί συλλήψεις πού έγιναν καί ή ψυχολογία πού διαμορφώθηκε ύστερα άπό τις είδήσεις γιά τόν άπαγχονισμό τού πατριάρχη Γρηγορίου Ε' δέν άφηναν περιθώριο γιά δράση. Ό μητροπολίτης Χρύσανθος καί πρόκριτοι τής πόλης, όπως καί έμποροι, ίσως γύρω στούς 150, συνελήφθηκαν καί ρίχθηκαν στις φυλακές2. 'Ο Κων. Π. Τάττης Γιά όλα αύτά παρέχουν ιστορικά στοιχεία οί συγγραφείς πού άναφέρθηκαν πρίν, βασιζόμενοι σέ άμεσες πηγές καί στήν προφορική παράδοση. Ειδικά όμως γιά τόν Κωνσταντίνο Τάττη δέν έχουμε γνωστά πολλά γιά τήν ζωή του καί τήν οίκογένειά του. Ή παράδοση, όπως τήν υλοποιούν ιστορικοί3, έμφανίζει τόν Κων. Τάττη ώς πρόκριτο τής πόλης4, 5πού ασκεί έμπόριο καπνού, καταγόμενο άπό τό Βυθκούκι Μοσχόπολης (Κορυτσδς) καί πού έγκαταστάθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1810s. 1. Χαϊρουλλάχ Έφέντη, 'Οδοιπορικό, «Μακεδονικά» 1 (1940) 424, 427 Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, Άπ.Βακαλοπούλου, Ιστορία, τ. 5, " Π. Π έ ν ν α, 'Ιστορία των Σερρών, Νικ. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α', 35, 137 Ί ο. Β α σ- δραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' έκδ., Ί ω. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ή Θεσσαλονίκη, 13, 16, τοϋ ίδιου, άρθρο στο ήμερολόγιο «Ό Φάρος τής Β. Ελλάδος», Θεσσαλονίκη 1939, 51, τοϋ ίδιου, Οί Μακεδόνες, β' έκδ., 51,71, καί γ' έκδ., 128 Ά ντ. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, τό ίδιο, 75 Ί ω. Μ έ λ φ ο υ, (άρθρο) εφημερίδα Θεσσαλονίκης «Ή Μακεδονία», φ. τής , K. Mo σκώφ,θεσσαλονίκη ( ), Τομή τής μεταπρατικής πόλης, 73' Κων. Τάττη, στό «Μακεδονικό Ημερολόγιο» 10 (1914) 133 καί 11 (1915) Άγγ. Μεταλλινοΰ- Τσιώμου, τό ίδιο, 24, 25, Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 466, τοϋ ί δ ι ο υ, Ή Θεσσαλονίκη στα 1430 κ.λ., 34, καί τήν νέα έκδοση, 300. Ίο. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, β' έκδ., 71, καί γ' εκδ., 128, 129, τοϋ ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη, 9, Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, τό ίδιο, 75 (όπου αναγράφει τό έτος 1815), Ίο. Μέλφου, τό ίδιο, Ά. Μεταλλινοϋ-Τσιώμου, ο.π., 27, Κ. Μ ο σ κ ώ φ, 99, Δ. Π α π αζή-

8 72 Δημήτρης Σερεμέτης Νυμφεύθηκε τήν κόρη συγγενούς τής οίκογένειας Καυταντζόγλου1 καί λίγο άργότερα γύρω στα ώς φιλικός (κατηχητής) άνέλαβε να μυήσει καί άλλους στήν Φιλική Εταιρεία, έπιχειρώντας ταξίδια στήν Ανατολική καί Δυτική Μακεδονία2. Βέβαια δέν βρέθηκε έπίσημη πράξη για τήν μύησή του αυτή, ούτε καί άλλα τυχόν έπίσημα στοιχεία στούς σχετικούς καταλόγους των φιλικών3, όμως ή ίστορική παράδοση, πού διαμορφώθηκε άπό τήν όλη δράση του, καθώς καί άλλες έντυπες ή χειρόγραφες πηγές, τόν αναγνωρίζουν καί θεωρουν φιλικό4 '5. Άναδείχθηκε ίκανός έμπορος, άποκτώντας αρκετή κτηματική περιουσία καί άπολάμβανε γενική έκτίμηση, ακόμα καί άπό Αλβανούς άξιωματούχους6. Τα δραματικά γεγονότα τον Maîov 1821 στην Θεσσαλονίκη Αύτά είναι κοινά στοιχεία, πού λίγο πολύ άναφέρονται άπό όλους καί σ η, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων έπί τουρκοκρατίας, στο περιοδικό «Ηπειρωτική Εστία», Γιάννενα, 1978, Βλ. τούς πιό πάνω συγγραφείς, σημ. 5 τής σ. 71 (έκτος του τελευταίου). Γιάτήν οικογένεια τού Καυταντζόγλου βλ. Γεωργ. Στογιόγλου, το ίδιο, Γιά γάμο τού Κων. Τάττη μέ κόρη Καυταντζόγλου βλ. πιό κάτω, σ Οί Ά π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, 'Ιστορία, τ. 5, 466, ό ί δ ι ο ς, Θεσσαλονίκη, 128, Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 75, Ά γ γ. Μ ε τ α λ λ ι ν ο C, 27, Ί ω. Μ έ λ φ ο ς, τό ίδιο, δέχονται ότι ό Κων. Τάττης είχε μυηθεϊ στήν Φιλική Εταιρεία καί μάλιστα άπό τόν Γιάννη Φαρμάκη, άναπτύσσοντας έπαναστατική δραστηριότητα καί έπαφές. 'Ο Ίω. Βασδραβέλλ η ς, Ή Θεσσαλονίκη, 9, καί στά «Μακεδονικά» 1 (1940) , χωρίς ν άναλύει κριτικά τά στοιχεία, διατυπώνει μερικές άμφιβολίες. 3. Πρβλ. Ίω. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί Φιλικής Εταιρείας, Άθήναι 1834, Β α λ. Μ έ ξ η, Οί Φιλικοί- Κατάλογοι των μελών τής Φιλικής Εταιρείας έκ τού άρχείου τού Σέκερη, Άθήναι 1937, ΊωΜελετοπούλου, Ή εκοεσις τής ιστορίας τής Φιλκής Εταιρείας, Άθήναι 1964, καί άκόμα Εύαγγ. Τζιάτζιου, Ή Φιλική Εταιρεία καί ό Γεώργιος Λασσάνης, «Μακεδονικά» 1 (1940) 198 καί Βλ. προηγ. σημ. 2, ώς καί Αγγέλου Ν. Παπακώστα, Ή συμβολή τής Ηπείρου εις τήν έπανάστασιν τού Είκοσιένα, στό περιοδικό «Νέος Κουβαράς», Άθήναι, Γ' (1966) Γιά τήν διάδοση τής Φιλικής Εταιρείας βλ. ίδίως Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία, τ. 5, 79 κ.έ., καί ειδικά γιά τήν Ήπειρο τήν μελέτη Στεφ. Παπαδοπο ό λου, Τό έργο τής Φιλικής 'Εταιρείας στήν Ήπειρο, Γιάννενα Άκόμα Κ. Μ έ ρ - τ ζ ι ο υ, Μνημεία μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, Γιά τό έμπόριο κατά τόν 18ο αί. στις περιοχές Μοναστηριού, Σιάτιστας, Δυρραχίου, Θεσσαλονίκης, Μοσχόπολης, Αχρίδας, Βενετίας (ληστεία-πειρατεία κ.λ.) καί άκόμα γιά έμπορική έπικοινωνία μέ Αΰλώνα-Δυρράχιο κ.λ.,ίωακ. Μαρτινιανού, Ή Μοσχόπολις, 123 κ.έ. 6. Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 37, 75 Ί ω. Μ έ λ φ ο υ, τό ίδιο.

9 Ό φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 73 συμφωνούν1. Στά δραματικά γεγονότα όμως τής Θεσσαλονίκης (Μάιος 1821 καί συνέχεια) ή δράση τοϋ Κωνσταντίνου Τάττη στις λεπτομέρειες της καθορίζεται διαφορετικά. Έτσι άναγράφεται ότι συνελήφθη μαζί μέ άλλους προκρίτους καί εμπόρους στήν Θεσσαλονίκη (18 Μαΐου 1821)2καί ότι κρεμάσθηκε ή κατακρεουργήθηκε μαζί τους από τόν τουρκικό όχλο3. Οί περισσότεροι όμως συγγραφείς άναγράφουν ότι διέφυγε καί διασώθηκε στις Σέρρες, έξαγοράζοντας τούς δεσμοφύλακές του4, καί ορισμένοι ότι ρίχτηκε στις φυλακές Έπταπυργίου (Γεντή-Κουλέ), όπου μεταφέρθηκε καί έμεινε έγκλειστος για πολλά χρόνια5. Ελάχιστοι άπό έλλειψη των πηγών καί άκριβολογία αποφεύγουν να καταγράψουν τήν τύχη ειδικά τού Κων. Τάττη, τοϋ Γ. Βλάλη ή τοϋ Άργυροπούλου άρκούμενοι σέ γενική διατύπωση6. Στοιχεία άπό το «βιβλίο» για τον Κων. Π. Τάττη Άπό τήν άντιπαραβολή καί σύγκριση τών στοιχείων μέ όσα άναφέρονται στό βιβλιάριο αυτό πού έξετάζουμε7, μπορεί κανείς νά συνοψίσει τά πιό κάτω: Ό Κωνσταντίνος Τάττης είταν γιος τοϋ Παναγιώτη καί τής Ελένης καί γεννήθηκε τήν 1 Ιουνίου 1787 στό Βυθκούκι, μιά κωμόπολη στά ΝΔ τής Μοσχόπολης, 10 περίπου χιλιόμετρα μακριά άπό αύτήν, δηλ. στήν σημερινή Ν. Αλβανία, περιοχή τής Κορυτσάς8 (20 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της). 1. Βλ. τούς άναφερόμενους στις σημ. 4 καί 5 της σ Προηγ. σημ. 3. Κ. Μ ο σ κ ώ φ, Κω ν. Τώτ τη, Το 1821 εν Θεσσαλονίκη (στό βιβλίο τής Α.Τσιώμου-Μεταλλινού), 25-26, Ά π. Βακαλοπούλου, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430, 34, Βασδραβ έ λ λ η, Οί Μακεδόνες, β' εκδ., 73, καί γ' εκδ., 128, τοϋ ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη, 16, Θεοδωρίδου, 36-37, 75, Μ ε τ α λ λ ι ν ο Ö, 27, Ίω. Μ έ λ φ ο υ, στό ίδιο άρθρο. 5. Ό Θεοδωρίδης γράφει για 5 χρόνια, χωρίς να άναγράφει τήν πηγή του. Ό Κων. Τάττης (έγγονός του) γράφει άόριστα για άρκετό χρονικό διάστημα (Μετάλλινου, 25), ό Μέλφοςτό ίδιο. 6. "Οπως ό καθ. Άπ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τ. 5, 472, πού γράφει ότι «ό μητρ. Μελέτιος μαζί μέ άλλους προκρίτους βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο» κ.λ., χωρίς νά συμπεριλαμβάνει μέσα στά παρατιθέμενα όνόματα πού σφαγιάσθηκαν καί κρεμάσθηκαν συγκεκριμένα τούς Κ. Τάττη, Γ. Βλάλη καί Άργυρόπουλο, γιατί προφανώς δέν βρήκε άμεσες μαρτυρίες. 7. Αξιοσημείωτο είναι ότι ή έπικεφαλίδα στήν σελίδα 1 άναφέρει: «Αντιγραφή έκ τού πατρικού μου βιβλίου», πράγμα πού δείχνει ότι ύπύρχε καί άλλο βιβλίο, προφανώς πού τηρούσε ό Κωνσταντίνος Π. Τάττης καί θά περιείχε, ίσως, καί άλλα ένδιαφέροντα στοιχεία, πού θά ήταν πιό παλιά. 8. Τό Βυθκούκι όπως καί ή περιοχή του κατοικοϋνταν άπό πολλούς Έλληνες καί

10 74 Δημήτρης Σερεμέτης ττδο^'γ1"».'»-- -«>> χ-.^/ζ' >*γ-'*yyiw ri ν-ο^ΐ-υ-ì4 ias so.lv v6l /7w. ιό: τ,7? J 7 Δ ^7 :-*À U()., γγν.-ο,ν ji' &, ν' rrr^r-^ 4i,j*ÌUL/f*r l*p'v> ( ì i 1'* ιλ'-χ'-ψγί*'' Υ " /Λ" î<>f *>/(!* Μ*-»/.!λ'?1' I'ÌlsX!j7 >> ή/ff, 'hv,. I iw<{i, 4 f*v/ «ìw;~.xç/v **!(-'*<, j. < ; " 'Hït5 : 6 jvw<i-wt fc. i-fcw-tf I : p-h- ïï? P. ρ&~^.~γιι'-χ-ιτέ'ι Oi-/Ai t.u/»;,» ( < '-fïrt 9/ 7 i 4' &.*.V *(», y «Λν,^ν.μ«ly-cv, '.»/'y * 1 r 1 «i*.*., iifì' *-^V *?ν4γ.^'/8%ί»λ4 }* fl'vii - JSv % TT *«λ» / }***#%» &*&&»>, eù. 4MMfi îrmi ' * iwvr <~> π^κ»,îiy fi fï f t j4?7w )* **.?-: / ftiàwy ^. «- /^ _,v 'V - 're«' «r,'4tt i" ' ' '«/ * 4<u/~ ***// "/ " "* *1'*»'*' *.» 7*v ^T«Cv«'* *<#,/kv W»IÀ ; KrQìU r* <^5- A(»<..vsWlt ç-.y V^\ y<^»-/'î' **< 7*f té*aib*lst'$z Vpx / jk'ιλ<τ$υγ.β ** <.'fl y '** -* 7# - i*c Rm ***, ** 4^-fv; ^*SS*SË0'V*!t*H' -^ΤΔγΑ;], «%ij,3cf**ΐ &*?* : t -ime t C Ίν; \.~^* '(&*: t)^*j/7»5 1 / ; ' J, ' f.fc/, r vu <- 1 ^*Γ ^ftr Arpvb* - 'Tc-*f>.!.,ù, 4' & /«-»V 2Ì~$'(fC} t < (^Sr1-if^) $. tu', ï. Î'C>,l,;!-,L,c}, 5: A"f*/**i, ντ-aw ' -fa/shm-ituc Μ"'*1-' / /»>) (Ww-v/fM H ;,-w».../ ' 1 * ' '- y Εϊκ. 2. T6 γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Τάττη.

11 'Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 75 Στις περιοχές αυτές τής Ηπείρου καί τής Δυτικής Μακεδονίας εϊταν εγκατεστημένοι πολλοί Έλληνες, πού ασχολούνταν βασικά μέ το εμπόριο τροφίμων καί ένδύσεων καί μέ τις μεταφορές τους. Οί διακινήσεις τους δέν περιορίζονταν μόνο σ αύτές, αλλά έκτείνονταν καί στήν Σερβία, Αυστρία καί Ούγγαρία καί όπου τό απαιτούσαν οί έμπορικές ανάγκες* 1. Οί μεταφορές αυτές των έμπορευμάτων προϋπέθεταν μεγάλη προετοιμασία καί οργάνωση, γιά νά είναι γρήγορες καί ασφαλείς, βασικά άποφεύγοντας τούς ληστές. Τό «βιβλίο» πού έξετάζουμε δέν άναγράφει τίποτε γι αυτά, γιατί είναι λακωνικό στήν διατύπωση καί περιορίζεται στά πιό άξιοσημείωτα. (οικογενειακά) γεγονότα, άναφέρει όμως ορισμένες μετακινήσεις τού Κων. Τάττη, πού δέν μπορούν νά έξηγηθοΰν παρά μόνο άπό τό γεγονός ότι οφείλονταν σέ έμπορικούς λόγους, γιατί κατά τήν παράδοση, άσκοΰσε, όπως καί ό πατέρας του, έμπόριο καπνού (καί ταμπάκου)2. Δικαιολογημένα λοιπόν τά ταξίδια του στις άλλες περιοχές τής Ν. Αλβανίας, τής Δυτικής, άλλα καί τής Άνατ. Μακεδονίας, άπό τά όποια άναγράφεται μιά μετάβασή του τόν Μάρτη 1819 στον Αυλώνα, όπου καί πληγώθηκε τυχαία στις 7 τού μήνα, καί μία άλλη στις Σέρρες, τόν Μάη 1821, όπου στις 8 τού μήνα φυλακίσθηκε. "Αλλες λεπτομέρειες δέν σημειώνονται, γιατί, ας μή ξεχνάμε, βρισκόμαστε σέ στυγνή περίοδο τουρκοκρατίας καί, είτε άρχικά κρατούσε σημειώσεις ό ίδιος ό Κωνσταντίνος Τάττης (γύρω στά ), είτε ό γιός του Στέφανος στό τέλος τού περασμένου αιώνα, όπως σημειώθηκε στήν άρχή, οί κίνδυνοι άπό τούς Τούρκους έξακολουθούσαν νά είναι μεγάλοι καί δέν δικαιολογούνταν άμετροέπειες. 'Οπωσδήποτε όμως οί μετακινήσεις τού Κ. Τάττη δέν θά εΐταν μόνο αύτές, πρώτα, γιατί τό έμπόριό του πάνω στον καπνό άπαιτούσε συνεχείς διακινήσεις καί έπαφές, καί υστέρα, γιατί στό έξεταζόμενο «βιβλιάριο» σημειώνονται ένδεικτικά μόνο τά δύο πιό πάνω ταξίδια άκριβώς γιά νά δηλωθεί στό ενα ό τυχαίος τραυματισμός του (Αύδεχόταν τήν ευεργετική έπίδραση τής Μοσχόπολης καί τής Κορυτσάς. Γιά τήν Μοσχόπολη καί τήν ιστορία της, ιδίως στήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, βλ. τό βιβλίο τοδ μητρ. Ιωακείμ Μαρτινιανοϋ, Ή Μοσχόπολις ( ) καί τό πιό παλιό του Κων. Η. Σκενδέρη, 'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, Άθήναι 1928, passim, καί ακόμα Θεοδ. Βελλιανίτου, Μία έξαφανισθείσα πόλις, ή Μοσχόπολις τής Β. Ηπείρου, στό «Ήμερολόγιον Μ. Ελλάδος», 1922,228,237. Όπως καί τοϋ Σ τ ε φ. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική δραστηριότητα κ.λ., 144 κ.έ. 1. Βλ. χαρακτηριστικά τοο Θ. Ν ά τ σ ι ν α, Οί Μακεδόνες πραμματευτάδες είς τάς χώρας Αύστρίας καί Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1939, passim, καί ακόμα Άπ. Βακαλοπούλου, Οί Μακεδόνες άπόδημοι έπί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1958, passim, καί Ιδίως 24, 26, *Α. Θεοδωρίδου, 75, Κ. Μ ο σ κ ώ φ, 93.

12 76 Δημήτρης Σερεμέτης λώνα, 1819, «πληγώθηκε») καί στό άλλο ή φυλάκισή του στις Σέρρες (8 Μαΐου 1821), γιά τήν όποια είδικότερα θά μιλήσω λίγο πιο κάτω. Προφανώς δέν κατέγραφε όλα τα ταξίδια πού εκανε, γιατί ακόμα καί άπό λόγους στοιχειώδους συνωμοτισμού δέν θά ειταν σκόπιμο νά κρατεί τέτοιες σημειώσεις. Εύκολα όμως κανείς συνδυάζει όλες αύτές τις μετακινήσεις του, στά προεπαναστατικά μάλιστα χρόνια, μέ τήν άνάληψη καί έκτέλεση τού έργου τού κατηχητή στήν Φιλική Εταιρεία, γιά τήν μύηση καί άλλων νέων έταιριστών, πράγμα πού είναι άλλωστε σύμφωνο μέ τήν προφορική παράδοση καί έπιβεβαιώνουν ήδη ορισμένοι συγγραφείς, όπως κι ό έγγονός του Κωνσταντίνος Στεφ. Τάττης ( ), σε ιστορικό του σημείωμα, κ.ά.1. Συνεπώς εϊταν φιλικός μέ δράση στις πιό πάνω περιοχές2, κατηχημένος άπό τον φίλο καί ίσως συγγενή του Ιωάννη Γ. Καυταντζόγλου, πού, σύμφωνα μέ άλλους, φαίνεται νά έμύησε καί τούς δύο στήν Φιλική Εταιρεία ό Γιάννης Φαρμάκης3. Εγκατάσταση τής οίκογ. Κ. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη Άπό πότε είναι εγκατεστημένη ή οικογένεια Τάττη στήν Θεσσαλονίκη; Είναι ενα ερώτημα πού δημιουργεί κάποιο προβληματισμό. Κι αυτό, γιατί ή προφορική παράδοση καί οί συγγραφείς4, μέ βάση τά προεπαναστα 1. ΚωV. Τάττη, Ίο 1821 έν Θεσσαλονίκη. Ποιοι οί πρώτοιήρωες καί μάρτυρες, κατά μεταφορά Ά γ γ. Μετάλλινο 0, 'Η παλαιό Θεσσαλονίκη, εικονογραφημένη, Θεσσαλονίκη 1939, 25, Άν. Θ εο δ ω ρ ί δ ο υ, 37, 75, Ίο, Μ έλφ ο υ, άρθρο στή «Μακεδονία» , πού μιλούν σαφώς ότι ό Κων. Τάττης άναδέχθηκε το έργο τής μύησης στήν Φιλική Εταιρεία νέων μελών στήν Δυτική Μακεδονία καί αφού έκπλήρωσε τήν άποστολή του, προφανώς μέ επιτυχία, το συνέχισε στήν Ανατολική γιά«νά τεθή έπί κεφαλής τού άγώνος μετά τήν εκρηξιν τής έπαναστάσεως» σ αύτήν τήν περιφέρεια (Θ ε ο δ ω ρ ί- δ ο υ, τό ίδιο). 2. Παράλληλα μέ τήν προφορική παράδοση, ό Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 73, 75, στηριζόμενος στό αρχείο τής οικογένειας Τάττη, όπως υποστηρίζει, έκθέτει δτι ό Κων. Τάττης μυήθηκε φιλικός άπό τον Ιωάννη Καυταντζόγλου, χωρίς νά καθορίζει άν πρόκειται γιά τόν συνώνυμο γιο τού Τούτα ή τού Ποόλιου (βλ. πιό κάτω σ ). Αυτό τό τελευταίο, δηλ. τήν μύηση άπό σταλμένους άπό τήν Οδησσό φιλικούς, έπιβεβαιώνει καί ό έγγονός του δικηγόρος-ίστορικός Κων. Τάττης, στό άρθρο του (βλ. προηγ. σημ.). Μεγάλη διαφορά δέν παρουσιάζει καί ό συλλογισμός του Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' έκδ., 71, δτι κατηχητή; του πρέπει νά είναι ό Γιάννης Φαρμάκης. Επίσης Βακαλοπούλ ο υ, Ιστορία, τ. 5, 468, καί Θεσσαλονίκη, Βλ. τό άρθρο Ί ω. Βασδραβέλλη, στό ήμερολόγιο «Ό Φάρος τής Bop. Ελλάδος», 1939, 51 συν., καί τού ίδιου, Οί Μακεδόνες, γ'έκδ.,71 έπίσης Άπ.Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, Έτσι ό (έγγονός του) Κ ω ν. Σ τ. Τ ά τ τ η ς, δ.π., 27 (Α. Τσιώμου-Μεταλλινού), γράφει δτι ό πάππος του διασώθηκε άπό διωγμό τού Άλή Πασά καί έγκαταστά-

13 Ό φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 77 τικά γεγονότα καί τήν όποια δράση τοϋ Κων. Τάττη στήν Φ. Ε., προϋποθέτουν ασφαλώς οτι εϊταν εγκατεστημένος μόνιμα στήν Θεσσαλονίκη. Ή πόλη τής Θεσσαλονίκης άποτελοδσε τό κέντρο τής δράσης καί τής εξόρμησης τών φιλικών προς τις περιοχές τής Μακεδονίας καί Ηπείρου καί όπου άλλοδ. Κατά συνέπεια άπό τήν πόλη αυτή θά έξορμοδσε καί ό Κ. Τάττης, ώς κάτοικός της, γιά τά ταξίδια καί τις επικοινωνίες του. Αυτές βέβαια οί ύποθέσεις έχουν μια σωστή θεμελίωση, αλλά πρέπει νά γίνει έναρμόνιση μέ τις άναγραφές τοδ «βιβλιαρίου», ιδίως μέ τήν σελίδα 1, γιατί άφήνουν ορισμένα κενά ή καί περιέχουν άντιθέσεις. Έτσι σ αυτή άναγράφεται δτι ό Κων. Τάττης νυμφεύθηκε τήν Αικατερίνη στις , οτι στις πληγώθηκε στον Αυλώνα τυχαία, δτι στις γεννήθηκε ό μεγαλύτερος γιός του Ιωάννης (αδελφός τοϋ Στεφάνου Κων. Τάττη, δηλαδή), δτι στις φυλακίσθηκε στις Σέρρες, δτι στις γεννήθηκε ό μικρότερος γιός του Στέφανος, δτι στις άναχώρησε δλη ή οικογένεια άπό τό Βυθκούκι, δτι στις πέθανε ή γυναίκα του Αικατερίνη στό Μεγάροβο καί δτι ξαναπαντρεύθηκε στις μέ μια «Ζωίτσα», πού πέθανε στις "Οτι ό Κων. Τάττης στις (άν δέν είναι λάθος οί άριθμοί), δηλαδή σέ 2...μέρεςέκαμε! 3ο γάμο μέ άλλη πού δνομαζόταν πάλι Ζωίτσα, δτι στις πέθανε ή μητέρα του Ελένη καί στις πέθανε καί ή τρίτη γυναίκα του Ζωίτσα. "Ισως άπό τά οικογενειακά αυτά πλήγματα έπηρεασμένος άποφάσισε τελικά σέ λίγους μήνες, κάπου 5, δηλ στις , νά μετακινηθεί οικογενειακά στήν Θεσσαλονίκη («έποικήσαμε εις Θεσσαλονίκη», αναγράφεται). "Ετσι, σύμφωνα μέ αύτή τήν αναγραφή στό βιβλίο, ή έγκατάσταση, ή τυπική καί οριστική, τής οικογένειας Κων. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη έγινε τόν Σεπτέμβριο Φαίνεται μάλιστα δτι ή οικογένεια έξακολουθουσε νά διαμένει στό Βυθκούκι μέχρι τις , γιατί ή καταχώριση στό εξεταζόμενο «βιβλίο» τής φράσης«1825,30 Οκτωβρίου άνεχώρησεδλη ή οικογένεια, άπό τό Βυθκούκι» άποβλέπει στό νά τονίσει δτι μετακινήθηκε δλη ή οικογένεια σέ άντιδιαστολή μέ τά μέχρι τότε ατομικά ταξίδια τοΰ θηκε στήν Θεσσαλονίκη κατά τό 1810 ώς έμπορος καπνών καί ταμπάκου. Γιά τούς διωγμούς αυτούς (γενικότερα όμως κατά τήν έπανάσταση τού 1770 καί έπϊ Άλή Πασά, 1810) τών Ελλήνων πού κατοικούσαν στήν Νότια καί Βόρειο "Ηπειρο, Ιδίως στό Βυθκούκι, καί γιά τήν έγκατάστασή τους στό Μεγάροβο καί Τύρνοβο, βλ. τήν ένδιαφέρουσα μελέτη τοϋ καθ. Στεφ. Παπαδοπούλου, Ecoles et Associations greques dans la Macédoine du Nord, durant le dernier siècle de la domination turque, «Balkan Studies», 1962 (ανάτυπο), ιδίως σ. 408 κ.έ., Γιά τόν χρόνο έγκατάστασής του στήν Θεσσαλονίκη στα 1815 καί γιά έμπόριο καπνού άναγράφει καί ό Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 75, στηριζόμενος στα αρχεία τών οίκογ, (γυμνασιάρχη) Τω. Μέλφου καί Κ. Τάττη. Τό ίδιο καί ÓK. Μοσκώφ Θεσσαλονίκη, κ.λ., 99, για έγκατάσταση άπό τά 1810.

14 78 Δημήτρης Σερεμέτης Κων. Τάττη για έμπόριο, δραστηριότητες Φιλικής Εταιρείας κ.ά. Άλλα ποιά εΐταν ή οίκογένειά του; Ό πατέρας του Παναγιώτης, κατά προγενέστερη αναγραφή, πέθανε στις , ό αδελφός του Χρηστός πέθανε επίσης στίς καί ό γάμος του Κων. Τάττη μέ τήν Αικατερίνη έγινε στις Ό πρώτος γιός του Ιωάννης γεννήθηκε στις καί ό δεύτερος (ό Στέφανος δηλ.) στις καί όλα αυτά προϋποτίθεται έγιναν στό Βυθκούκι, σύμφωνα μέ τις αναγραφές τοϋ «βιβλίου». Κατά συνέπεια ή οικογένεια άποτελοϋνταν, όταν εΐταν εγκατεστημένη στό Βυθκούκι, άπό τόν ίδιο, τήν γυναίκα του Αικατερίνη, τά δύο του παιδιά καί τήν μητέρα του 'Ελένη, πού πέθανε στις Ερώτημα όμως υπάρχει γιά τό ποΰ μετέφερε τήν οίκογένειά του ό Κων. Τάττης, φεύγοντας άπό τό Βυθκούκι στις , άφοϋ, κατά τήν μεταγενέστερη «άναγραφή», ή εγκατάστασή του στήν Θεσσαλονίκη έγινε στίς Στό ένδιάμεσο αυτό διάστημα (δηλ ) φαίνεται ότι διέμενε στό Μεγάροβο1, μιά κωμόπολη μέ μεγάλη άνάπτυξη καί πολλούς "Ελληνες, κυρίως Βλάχους, πού βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Μοναστηριού, στήν νότια Σερβία, σέ υψόμετρο μ. περίπου, στους πρόποδες του Βαρνούντα (Περιστέρι). Γιατί μόνον έτσι έξηγεΐται καί ή άναγραφή ότι ή μητέρα του Αικατερίνη πέθανε στίς μέσα στό Μεγάροβο. Καί όπως ήδη σημείωσα πρίν, ίσως καί τά οικογενειακά πλήγματα καί οί πρόσφατες ταλαιπωρίες του (σύλληψη-φυλάκισή του-βασανισμοί) συνετέλεσαν στό νά πάρει αυτήν τήν άπόφαση. ΝυμψενΟηκε ό Κων. Τάττης κόρη Κανταντζόγλον ; Απορία ακόμα υπάρχει αν ό Κων. Τάττης μέ τόν πρώτο του γάμο στά 1815 πήρε γυναίκα του τήν κόρη του Καυταντζόγλου, ή σέ έναν άπό τούς δύο μεταγενέστερους γάμους, στά 1826 (β' γάμος) καί 1829 (γ' γάμος) μέ τό όνομα Ζωίτσα καί στίς δύο αυτές περιπτώσεις. Στό «βιβλιάριο» δέν προσδιορίζεται τό γένος καμιάς άπό τίς 3 διαδο 1. Κέντρο Ελλήνων Βλάχων τό Μεγάροβο, όπως καί ή περιοχή του (Ρέσνα, Μοναστήρι, Αχρίδα) πρόσφερε πολλά στους έθνικούς αγώνες κατά τούς τελευταίους δύο αιώνες καί άποτελοϋσε πραγματικό κάστρο του Ελληνισμού πρβλ. καί Τ η λ. Α γ γ έ λ ο υ, Μεγάροβον καί Τύρνοβον, δύο έλληνικά φρούρια τής πόλεως Μοναστηριού, Θεσσαλονίκη 1954, 34 κ.έ., καί γενικότερα τήν πιο πάνω μελέτη τού καθ. Στεφ. Παπαδοπο ό λου, Ecoles et Associations greques (άνάτυπο),ΐδίως σ.408 συν Επίσης γιά τήν άνάπτυξη τού Μεγάροβου, στά μεταγενέστερα όμως χρόνια, βλ. Κ. Βακαλοπούλου, Ό Βόρειος Ελληνισμός ( ), 298-9, όπου μνεία γιά τήν ίδρυση τοϋ πρώτου έλληνικού σχολείου (1845), παρθεναγωγείου (1864) καί νηπιαγωγείου (1873). Γιά τήν Ρέσνα βλ. τού καθ. Χαραλ. Παπαστάθη, Οί Έλληνες τής Ρέσνας κατά τάς άρχάς τού 20οϋ αίώνος, «Μακεδονικά» 14(1974) καί αύτοτελώς (1974).

15 Ö φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 79 χικά γυναίκες πού πήρε, ούτε αν εϊταν κάποια κόρη Καυταντζόγλου καί ποιου, όπως το θέλει ή παράδοση. "Αν ή πρώτη γυναίκα του Αικατερίνη εϊταν κόρη Καυταντζόγλου, υποτίθεται ότι ώς γαμβρός ό Κων. Τάττης θά έγκαθιστόταν στην Θεσσαλονίκη, αφού καί οικονομικά εύρωστος εϊταν καί ό πεθερός του δέν θά ήθελε νά στερηθεί τήν μονάκριβη κόρη του. "Αν όμως εϊταν γυναίκα του κάποια από τις μεταγενέστερες πού φαίνεται πιό πιθανό, δέν άναφέρεται πουθενά. Γεγονός εϊναι ότι ό Κων. Τάττης στά κρίσιμα 5-6 προεπαναστατικά χρόνια καί άκόμα τόν Μάιο 1821 δέν εϊχε οριστικά καί μόνιμα έγκατασταθεΐ στην Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον δέν φαίνεται ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο. Ασφαλώς θά εϊχε πραγματοποιήσει τήν γνωριμία του μέ τόν Ίω. Καυταντζόγλου καί τούς άλλους τής οικογένειας στά χρόνια αύτά άπό τις κοινές δραστηριότητες στό έργο τής Φ.Ε. καί όταν αργότερα χήρεψε (1826), νυμφευθηκε στον β' ή γ' γάμο του μιά κόρη Καυταντζόγλου. Σέ μιά τέτοια περίπτωση τά παιδιά του ( Ιωάννης καί Στέφανος), πού απέκτησε άπό τόν α' γάμο του, όπως είναι αύτονόητο, δέν εϊταν εξ αίματος κατιόντες κατευθείαν γραμμή τής κόρης Καυταντζόγλου, άλλα πρόγονοί της. Τώρα, άπό τά στοιχεία πού ύπάρχουν, γιά νά «ικανοποιηθεί» καί ή κοινή φήμη ότι ό Κων. Τάττης πήρε γιά γυναίκα του κόρη Καυταντζόγλου, πρέπει νά δεχθεί κανείς μέ βάση τό γενεαλογικό δένδρο τής οίκογ. Καυταντζόγλου, όπως άναλύει ό Γ. Στογιόγλου1, ότι άποκλείεται άμεση συγγέ - νεια τού Κ. Τάττη μέ τόν «άρχοντα», όπως άποκαλοΰνταν, Ιωάννη Γ. Καυταντζόγλου (1740;-1819) ή τόν άδελφό του Μερκούρη, πού πέθανε λίγο νωρίτερα, καί τόν γιό του Λύσανδρο ( ), τόν διαπρεπή Θεσσαλονικέα αρχιτέκτονα2, γιατί εκτός άπό τά όνόματα καί τίς ήλικίες, πού δέν ταιριάζουν, δέν είχαν «μονάκριβη κόρη», όπως θέλει ή παράδοση3. 1. Βλ. τό έργο πού άναφέρθηκε πρίν, Γ. Σ τ ο γ ι ό γ λ ο υ, Ή έν Θεσσαλονίκη πατριαρχική μονή των Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, ιδίως Γιά αύτούς μέ αρκετές λεπτομέρειες, βλ. τό πιό πάνω σημειούμενο έργο τού Γ Στογιόγλου, Ό Ιωάννης Γ. Καυταντζόγλου είχε τρεις θυγατέρες, παντρεμένες: ή 1η μέ τόν Σπανδωνή-Βασματζή, ή 2η μέ τόν Χαρίση καί ή 3η μέ τόν Τζών Φρ. Άβοττ, ένώ ό άδελιρός του Μερκοόρης είχε (άπό τήν γυναίκα του Φανή ή Θεοφανώ Δεβερνιέρ) μιά κόρη καί ένα γιό, τόν Λύσανδρο, πού έφυγαν, σχεδόν μικροί στήν Γαλλία λίγο πρίν άπό τήν έκρηξη τής Επανάστασης (Στογιόγλου, 277, καί Ά λ έ ξ. Λ α υ ρ ι ώ τ η, "Αθως, 41, μέ στοιχεία άπό τά αρχεία των Μονών, Ί ω. Μ α μ α λ ά κ η, Τό "Αγιον Όρος διά μέσου των αιώνων, Θεσσαλονίκη 1971,296, 334). Ό Μάνος Β ατάλας, στό λήμμα «Καυταντζόγλου» στήν «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια "Πυρσός» (1932), τ. ΙΑ', 153, γράφει ότι ή μητέρα καί τά δύο παιδιά διασώθηκαν στήν Γαλλία, άποφεύγοντας τίς βαρβαρότητες τού

16 80 Λημήτρης Σερεμέτης Tò μόνο πιθανό πού μένει, αν έγινε τέτοιος γάμος, είναι να νυμφεύθηκε ό Κων. Τάττης μέ κάποια κόρη από τούς συγγενείς του Ίωάννου Γ. Καυταντζόγλου, όπως μέ κόρη των εξαδέλφων του Νικόλα Καυταντζόγλου, τού Τσίτση Νάνου Καυταντζόγλου, τοϋ Δημητρίου Καυταντζόγλου ή του Ίωάννου Πούλιου Καυταντζόγλου1, γιά τούς οποίους όμως δεν φαίνεται νά υπάρχουν πληρέστερα στοιχεία. Ίσως όμως ή συνωνυμία μέ αύτόν τόν τελευταίο (δηλ. τόν Ιωάννη Πούλιου Καυταντζόγλου), έκτος άπό τό πατρώνυμο, νά δίνει πιό μεγάλη πιθανότητα στην κόρη αύτού (αν βέβαια είχε)2. Χρόνος εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη Καί ίίστερα άπό όλα αύτά πού εκτέθηκαν αμέσως πρίν, ερχόμαστε στά τελευταία προεπαναστατικά χρόνια, προσπαθώντας νά εκτιμήσουμε τά στοιχεία πού μάς δίνει ή παράδοση γιά εγκατάσταση τού Κων. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη άπό τό 1815 καί άκόμα άπό τό 1810, σέ σχέση μέ τά άναγραφόμενα στό εξεταζόμενο «βιβλίον» ότι στις αναχώρησε όλη ή οικογένεια άπό τό Βυθκούκι (χωρίς νά καθορίζεται ποιος είναι ό προορισμός της) καί ότι στις πέθανε ή α' γυναίκα του Αικατερίνη, μέ τονισμό τόν τόπο θανάτου, τό Μεγάροβο. Άπό τήν άντιπαράθεσή τους δέν φαίνεται, όπως σημείωσα, νά ύπήρχε οριστική καί μόνιμη εγκατάσταση τοϋ Κ. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη πριν άπό τήν Επανάσταση. Δέν αποκλείει όμως κανείς τήν έδώ προσωρινή διαμονή του, πού θά είταν υποχρεωμένος νά έχει γιά λόγους εμπορικούς καί άργότερα γιά λόγους παροχής υπηρεσιών στό έργο τής Φ.Ε., άφοϋ οί περισσότερες μετακινήσεις του άπό τήν Ήπειρο καί τήν Δυτική προς τήν Ανατολική Μακεδονία θά έπρεπε μάλλον νά γίνονταν μέσφ τής Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, όπως είπα, ή άναγραφή στό «βιβλίο» ότι ή έγκατάσταση στήν πόλη αυτή έγινε στις είναι σαφής καί κατηγορηματική καί Μαΐου 1821 καί ότι ό Λύσανδρος ήταν έγγονός του Ίωάννου, ένώ τό σωστό είναι ανεψιός του (βλ. Στογιόγλου, 276, Μαμαλάκη, 334). Είχε πάντως δύο γιούς, τόν Λυσίμαχο καί Ιωάννη καί μία κόρη, τήν Ελένη, παντρεμένη μέ τόν Σάλωνα Χρ. Ζωγράφο 1. Βλ. Στογιόγλου, Ενδεχόμενα νά δημιουργήθηκε ή σχετική φήμη γιά τόν γάμο με κόρη τοΰ Ίωάννου (Γούτα) Καυταντζόγλου άπό σύγχυση πρός τόν έξάδελφό του Ιωάννη Πούλιου Καυταντζόγλου (ό Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 75, στηριγμένος στίς σημειώσεις τοο γυμν. Ίω.Μέ λ- φου, τό ίδιο, καί τό αρχείο τής οίκογ. Τάττη δέν άναγράφει πατρώνυμο, ένώ ό (έγγονός) K. Τ ά τ τ η ς, τό ίδιο, 27, μιλάει άόριστα (ότι «...είχε σύζυγον τήν κόρη τού Καυταντζόγλου Μεγάλου Ευεργέτου»). Μάλλον φαίνεται πιθανός γάμος μέ κόρη τοΰ τελευταίου αύτού, δηλ. τοΰ Ίωάννου Πούλιου Καυταντζόγλου, χωρίς νά ύπάρχουν βέβαια θετικότερα στοιχεία.

17 fo φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 81 δέν άφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Μάλλον φαίνονται άληθινές οί κατά ιήν παράδοση μετακινήσεις του, από το 1810 ή 1815, γιά νά άποφύγει διωγμούς τοβ Άλή Πασά καί ληστρικών συμμοριών, καθώς καί οί παροδικές παραμονές του στήν Θεσσαλονίκη μέχρι νά περάσει ή θύελλα1. Δέν πρέπει όμως νά έγινε καί οριστική φυγή άπό τό Βυθκούκι στα 1810 ή καί 1815 καί άμεση εγκατάστασή του στήν Θεσσαλονίκη σε μιά άπό τις χρονιές αυτές. Τό «βιβλίο» στις αναγραφές του καθορίζει μέ σαφήνεια άποχώρηση άπό τό Βυθκούκι δλης τής οικογένειας, όπως ήδη σημείωσα, τό 1825 καί άπ εκεί διαμονή στο Μεγάροβο, όπου καί αναγράφεται δτι πέθανε ή μητέρα του (1826). Στήν Θεσσαλονίκη έγκαθίσταται όλη ή οικογένεια τό Προφανώς μέχρι τότε μετά τήν πρόσκαιρη φυγή του 1810 ή 1815 θά εξακολουθούσε νά επιστρέφει, εφόσον τό έπέτρεπαν οί περιστάσεις, στό Βυθκούκι (α' γάμος-έγκυμοσύνη γυναίκας του) καί όταν ερχόταν στήν Θεσσαλονίκη θά έμενε πότε πότε στό άρχοντικό του φίλου του Ιωάννη Γ. Καυταντζόγλου ή τών συγγενών του ή θά φιλοξενούνταν, κατά διαστήματα καί διαδοχικά άπό φίλους του, συνεργάτες κ.λ. Γιατί ή χρονιά τουλάχιστο 1815 ταυτίζεται μέ τόν α' γάμο του, άλλά καί μέ όσα μεταφέρει ή προφορική παράδοση γιά εγκατάστασή του στήν Θεσσαλονίκη, ύστερα άπό διωγμούς στήν παλιά πατρίδα του. Έτσι τά πιό πάνω βρίσκονται μεταξύ τους σέ αρμονία, μέ κατάληξη τήν άρχικά προσωρινή διαμονή του στήν Θεσσαλονίκη, καί παράλληλα, συνεχείς διακινήσεις του καί ταξίδια μέ κέντρο αύτή τήν πόλη, ώσπου επακολουθεί ή έκρηξη τής Επανάστασης. Αιματηρά γεγονότα στήν Θεσσαλονίκη και Σέρρες (Μάιος 1821 ) Ειδικά γιά τά αιματηρά γεγονότα του Μαΐου 1821 στό «βιβλιάριο» υπάρχει ή λιτή μόνο αναγραφή: «1821, 8 Μαΐου έφυλακίσθη ό πατήρ μου εις Σέρρας», δηλαδή ό Κων. Τάττης, πατέρας του Στεφάνου, πού συνέχισε νά κρατεί, όπως είπαμε πρίν, πολύ άργότερα τό σημειωματάριο-βιβλίο, άρχικά άπό άντιγραφή άπό τό «πατρικό του βιβλίο» καί στήν συνέχεια άπό δικές του οικογενειακές βασικά εμπειρίες. 1. Βλ. καί Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 464, γιά τις μετακινήσεις Ελλήνων μετά τήν συνθήκη τοϋ Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) πρός Μοναστήρι, Θεσσαλονίκη κ.λ, καί τήν ένδιαφέρουσα είδηση τοϋ Γάλλου προξένου στήν Θεσσαλονίκη Clairambaut (σέ άναφορά του τής ) «γιά πυκνή μετανάστευση ύπηκόων τοϋ Άλή» πρός τήν Θεσσαλονίκη καί περιοχή. Επίσης καί τήν πιό πάνω μελέτη τοϋ Στεφ. Παπαδοπο ύλου, Εκπαιδευτική δραστηριότητα κ.λ., 144, καί Γ. Κίζα, Μεγάροβον, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Παμμακεδονικοΰ Συλλόγου Αθηνών», Άθήναι 1910,23, 241, πού μιλοϋν γιά τόν εποικισμό πολλών Ελλήνων στό Μεγάροβο καί Τύρνοβο άπό τά χωριά τοϋ «Καζά τής Κολωνίας» καί κυρίως άπό τό Βυθκούκι, άποφεύγοντας τούς διωγμούς τών Τουρκαλβανών.

18 82 Δημήτρης Σερεμέτης Ή ήμερομηνία αυτή, , καί 6 προσδιοριστικός τόπος «Σέρραι», ταυτίζονται άπόλυτα μέ τα γνωστά συμβάντα τής πόλης αυτής, όπως τά εκθέτει ό Κωνσταντίνος Κασομούλης, φιλικός του τόπου αύτοϋ καί πατέρας του άγωνιστή του 1821 Νικολάου Κασομούλη, καί είναι σύμφωνα μέ τήν παράδοση1. Μάς δημιουργεί όμως όρισμένες δυσκολίες ό συσχετισμός τους μέ τά τραγικά γεγονότα του Μαΐου-Ίουλίου 1821, πού διαδραματίσθηκαν στήν Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα μέ όσα σημείωσα πρίν, ύπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες γιά τήν συμμετοχή, σύλληψη καί φυλάκιση του Κων. Τάττη* 2. Τά πρώτα αύτά συμβάντα τής Θεσσαλονίκης, όπως παρουσιάζονται ήμερολογιακά ( ), επακολουθούν στά γεγονότα των Σερρών ( ). Έτσι οί ήμερομηνίες, όπως επίσημα καί παραδοσιακά έχουν, σύμφωνα μέ τήν αναγραφή του «βιβλίου», υποχρεώνουν νά δεχθούμε ότι ό Κωνσταντίνος Τάττης, πού βρισκόταν στις άρχές Μαΐου 1821 στις Σέρρες καί τήν περιοχή τους γιά τις γνωστές δράστηριότητές του (εμπόριο-έπικοινωνίες γιά τήν Φιλική Εταιρεία) συνελήφθηκε εκεί στις 8 τού μήνα μέ όλους τούς πραματευτάδες καί τούς προκρίτους, συνολικά 150 περίπου πρόσωπα, καθώς καί μέ τόν μητροπολίτη Χρύσανθο3, καί ρίχθηκαν όλοι έκεϊ στήν φυλακή. Επακολουθούν σέ λίγες μέρες (18 Μαΐου) στήν Θεσσαλονίκη οί δολοφονίες των άθώων ομήρων άπό τόν Γιουσούφ Πασά, όταν πληροφορήθηκε τά γεγονότα τού Πολυγύρου4, καί παράλληλα οί συλλήψεις καί φυλακίσεις των προκρίτων Μπαλάνου, Μενεξέ, Κυδωνιάτη κ.λ., τού επισκόπου Μελετίου, πού ήταν τοποτη ρητής τού μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καί όλων των άλλων. Άπό καταλόγους φιλικών πού είχαν ήδη περιέλθει σέ χέρια των Τούρκων άποκαλύφθηκε ή όλη δράση τού ίερέα Άνανία Μσρκοπούλου καί τών συνεργατών του5 στήν Θεσσαλονίκη. Ίσως στους καταλόγους αύτούς ή σέ σχετικά αλλα έγγραφα, παρά τις συνωμοτικές προφυλάξεις, νά άναφερόταν καί τό όνομα τού Κων. Τάττη6. Αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση πού έξηγεΐ τήν σύλληψή του στις Σέρρες, μέ βάση καταγγελίες καί έγγραφα. Εκτός Ι.Νικ. Κασομούλη, Στρατ. Ενθυμήματα, τ. 1, 134 συν., Ά π. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, Γιά τήν προφορική παράδοση βλ. Π. Πέννα, 'Ιστορία τών Σερρών, Βλ. προηγούμενα, σ. 71, καί, τούς συγγραφείς πού άναφέρονται στις παραπομπές τών σελίδων Βακαλόπουλου, Ιστορία, τ. 5, , Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, 122-3, Π. Πέννα, τό ίδιο, 82 κ.έ., καί προηγ. σ Βακαλοπούλου-Βασδραβέλλη, τά ίδια. 5. Βακαλοπούλου, τ. 5, 468. Βασδραβέλλη, Πρβλ. Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 75.

19 Ό φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 83 αν ή σύλληψή του εκεί έγινε συμπτωματικά μαζί μέ τούς άλλους Σερραίους προκρίτους καί εμπόρους. Σημασία έχει ότι κατά τήν παράδοση ζητήθηκε ή μεταγωγή του άπό τίς τουρκικές άρχές Θεσσαλονίκης έδώ, στήν Θεσσαλονίκη, όπου καί μετήχθη σύντομα καί έγκλείσθηκε στις φυλακές Έπταπυργίου γιά μεγάλο διάστημα, ίσως γιά 3 χρόνια περίπου, καί ύπέστη βασανισμούς1. Κατά συνέπεια, όσο καί αν είναι παράδοξο, δέν φαίνεται νά βρισκόταν στήν Θεσσαλονίκη ό Κ. Τάττης, όπως δέχονται οί ιστορικοί, κατά τίς τραγικές έκεΐνες μέρες του Μαΐου 1821, καί μεταγενέστερα, τότε πού διαπράττονταν άπό τούς Τούρκους καί τούς συνεργάτες τους απερίγραπτα κακουργήματα εις βάρος των Ελλήνων. Τό πιθανότερο είναι ότι μετά τήν σύλληψη καί τήν φυλάκισή του στις Σέρρες (8 Μαΐου) καί άφοϋ ήρθαν έκεΐ εν τφ μεταξύ τά σχετικά έγγραφα γιά τήν μεταγωγή του στήν Θεσσαλονίκη, δηλαδή σέ λίγες μέρες ή έβδομάδες. μεταφέρθηκε στήν Θεσσαλονίκη καί ρίχθηκε στις φυλακές. Σύλληψη καί φυλάκιση τον Κων. Τάττη Ό έγγονός του Κων. Στ. Τάττης στό σημείωμά του2 γράφει, στηριζόμενος στήν προφορική παράδοση, ότι ό πάππος του άπεστάλη άπό τούς φιλικούς στήν Άν. Μακεδονία, όπου συνελήφθηκε καί φυλακίσθηκε στις φυλακές Έπταπυργίου (Θεσσαλονίκη) γιά άρκετό διάστημα. Τά ίδια σχεδόν γράφει καί ό Ά. Θεοδωρίδης, έπικαλούμενος σημειώσεις του γυμνασιάρχου Ίω. Μέλφου καί τό αρχείο οικογένειας Τάττη3. Ή εκδοχή αυτή φαίνεται πιθανότερη. Ή μεταγωγή του στήν Θεσσαλονίκη καί ό έγκλεισμός του στις φυλακές έγινε στις μέρες των τραγικών γεγονότων τής Θεσσαλονίκης (Μάιος-Ίούλιος 1824). Ποιά περίοδο άκριβώς δέν μπορούμε τώρα, μέ τά στοιχείο, πού υπάρχουν, νά έπισημάνουμε. Φαίνεται όμως ότι δέν ήρθε καί δέν μπορούσε νά έρθει σέ καμιά άμεση έπικοινωνία μέ τούς άλλους συλληφθέντες προκρίτους τής Θεσσαλονίκης, πού τούς είχαν ρίξει στά υπόγεια του Κανλή Κουλέ (Λευκού Πύργου) ή καί τού Κονακιου (Διοικητηρίου)4, 1. ΌΑ. Θεοδωρίδης, 75, στηριζόμενος στα άρχεϊα των οίκογ, (γυμνασ.) Ίω. Μέλφου καί Κ. Τάττη, όμιλεΐ γιά έγκάθειρξή του γιά 5 χρόνια, γιά βασανισμούς καί ηρωική αντίσταση στις πιέσεις γιά όμολογίες. Ή διάρκεια φυλάκισής του ίσως είναι μεγάλη άν ληφθεί ύπόψη ότι ό νεότερος γιός cou, ό Στέφανος, πού είναι γνήσιος έπίσημα γιος του, γεννήθηκε, κατά τό «βιβλίον», στις Κάπως έτσι, άν καί αόριστα, συμφωνεί καί ό έγγονός cou Κων. Στ. Τάττης, στό ίδιο, Βλ. Α. Μεταλλινού-Τσιώμου, Ή παλαιά Θεσσαλονίκη, Α. Θεοδωρίδου, Βασική πηγή, έκτος άπό τούς πιό πάνω συγγραφείς (σ. 68 καί συν.), ή προερχόμενη άπό τουρκική πλευρά πληροφορία τού μολλά Χαϊρουλλάχ στό όδοιπορικό του (βλ. Α. Παπάζογλου, «Μακεδονικά» 1, 1940, 424).

20 84 Δημήτρης Σερεμέτης άκριβώς γιατί όλοι αύτοί εΐταν φυλακισμένοι σ αυτές τις φυλακές, δηλ. σε διαφορετικές, ενώ ό Κ. Τάττης καί ίσως άκόμα μόνο ό Αντώνιος Χατζηνάνου, πού έπονομάσθηκε Άγαθόνικος, εΐταν στο 'Επταπύργιο. Έτσι ίσως μπορεί να έξηγηθεΐ τό γεγονός ότι δ μητροπολίτης Μελέτιος, οί ιερείς καί οί άλλοι πρόκριτοι άκολούθησαν τότε τήν οδό τών μαρτυρίων ( ), έπειδή δηλαδή βασανίσθηκαν καί κατακρεουργήθηκαν αρχικά οί έγκλειστοι του Λευκού Πύργου, όπως καί άναμφισβήτητα οί άτυχοι Θεσσαλονικεΐς πού κλείσθηκαν στον αυλόγυρο καί τήν εκκλησία τού Γρηγορίου Παλαμά, τού 'Αγίου Αθανασίου ή όσοι βρίσκονταν στούς δρόμους, πράγματα πού είναι λεπτομερειακά γνωστά, όπως ήδη σημείωσα1. Τό ίδιο Ισχύει καί για τούς 200 περίπου ομήρους, τούς μισούς δηλαδή άπό τούς κρατούμενους στα υπόγεια τού Διοικητηρίου, πού σκοτώθηκαν προηγούμενα εκεί2. Έτσι φαίνεται γλύτωσαν, τουλάχιστον στις μέρες αυτές τής άρχικής φάσης τής τρομοκρατίας, όσοι φυλακίσθηκαν στό Επταπύργιο καί άνάμεσα σ αύτούς ό Κ. Τάττης καί ό X" Αντωνίου3. Πάντως δέν μπορεί νά άποκλεισθει καί ή εκδοχή τού νά παρατάθηκε ή φυλάκιση τού Κ. Τάττη στις Σέρρες καί πέρα άπό τόν Μάιο ή Ιούνιο ή καί Ιούλιο, πέρα δηλ. άπό τά γεγονότα, λόγφ καθυστερήσεως τών σχετικών έγγράφων καί ή μεταγωγή του στήν Θεσσαλονίκη νά έγινε ύστερα. Ακόμα, καί νά μή πραγματοποιήθηκε ποτέ, άλλά νά άπελευθερώθηκε άργότερα στις Σέρρες, όπότε καί δημιουργήθηκε ή σχετική σύγχυση πού διαμόρφωσε άόριστες φήμες γιά διαφυγή του στις Σέρρες. Βέβαια γι αυτούς οί πηγές είναι συγκεχυμένες καί δέν ξέρουμε άκόμα θετικά καί άναμφισβήτητα άν ή τότε σωτηρία τους οφείλεται σε δωροδοκίες φυλάκων, ή ισχυρών, όπως θέλει ή παράδοση γιά τόν δεύτερο4 ή σε ευεργετική παρέμβαση σημαινόντων φίλων του γιά τόν πρώτο5. Καί έτσι πρέπει νά έχουν τά πράγματα, γιατί ό Κ. Τάττης, μετά τήν οριστική του εγκατάσταση στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης (1832) καί συ- 1. Βλ. προηγούμενα, σ. 68 καί Α. Βακαλοπούλου, Ιστορία, τ. 5, 472, τού ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430 κ.λ., 34, Ί ω. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες, γ' εκδ., 128, καί Ά. Παπάζογλου, Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν Μάιο 1821, «Μακεδονικά» 1 (1940) 427, πού διευκρινίζουν ότι κατακρεουργήθηκαν άπό τόν Γιουσοΰφ οί μισοί περίπου όμηροι καί όχι όλοι τους, όπως άρχικά πιστευόταν (βλ. Γ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον "Ορος, 173, 187). 3. Βλ. Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 75, καί Κ. Τ ά τ τ η, 25 (Α. Τσιώμου-Μεταλλι- V ο 0). 4. Μέ έπέμβαση του Άλατίνη, Μπενβενίστε καί τοο «Σαράφ-Μπασή» τού Σουλτάνου (βλ. (έγγονού) Κ. Τάττη, τό ίδιο, 25). 5. Τό ίδιο, Κ. Τάττη, 25, καί Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 75, πού στηρίζεται σέ σημειώσεις τού γυμν. Ία>. Μέλφου καί στό άρχείο τής οίκογ. Τάττη.

21 'Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης 85 γκεκριμένα στις , έχοντας προφανώς πολλά χρήματα, άγόρασε στο κέντρο της αρκετά κτήματα, πολλά Ιδίως μαγαζιά (πού άργότερα αρκετά άποτέλεσαν τήν «Στοά Τάττη»). Τα μαγαζιά αύτά (στήν οδό Τω. Δραγούμη, σήμερα, παλαιά Μ. Αλεξάνδρου) μάλιστα κάηκαν στήν φωτιά τού Αύγ. (29) 1839, αλλά καί πάλι ό Κων. Τάττης τά ανοικοδόμησε, όπως σαφέστατα καταγράφεται στήν σχετική καταχώριση στο «βιβλίον»1. "Αν είχε διασκορπίσει λοιπόν ό Κ. Τάττης όλη τήν περιουσία του γιά δωροδοκίες καί έξαγορές γιά νά έπιτύχει τήν σωτηρία του, δέν θά είχε τόσα χρήματα, γιά νά πληρώσει τό τίμημα των άκινήτων πού άγόρασε, ούτε θά μπορούσε νά τά ξαναποκτήσει σύντομα, στά δύσκολα έκεΐνα χρόνια. Άλλωστε, κατά τήν παράδοση, έμεινε πολλά χρόνια φυλακισμένος καί βασανίσθηκε χωρίς νά άποκαλύψει τίποτε σχετικά με τήν Φιλική Ε ταιρεία καί τό εθνικό της έργο2. Αποφυλάκιση τον Κων. Τάττη Θά πρέπει λοιπόν νά αποδεχθεί κανείς ύστερα άπό αύτά ότι ό Κ. Τάττης δέν διέφυγε ούτε διασώθηκε με έξαγορές στις Σέρρες, όπως άρχικά πιστεύθηκε3, αλλά θά άποφυλακίσθηκε όταν ήρθε τό «πλήρωμα τοΰ χρόνου» (δηλ. όταν πέρασε ή καταιγίδα καί ξεχάσθηκε κάπως τό θέμα αν μπορούσε ποτέ νά ξεχασθεϊ καί ικανοποιήθηκε κάπως τό έκδικητικό μένος των τυράννων), ίσως μέ τήν φιλική παρέμβαση καί συνηγορία σημαινόντων Τούρκων ή καί Αλβανών, όπως θέλει ή παράδοση. Γιατί μετά τό «ξεθύμασμα» καί τήν πάροδο τοΰ χρόνου ή άποφυλάκιση δέν θά δημιουργούσε τυχόν άντιδράσεις. Μάλιστα αύτή ή σκέψη ένισχόεται άπό τις ειδήσεις ότι μετά τήν καταστροφή καί τήν έρήμωση τής Θεσσαλονίκης, τής Χαλκιδικής καί Νάουσας, καί άφοΰ πέρασε λίγος χρόνος ό σουλτάνος μέ πρόσταγμά του καλοΰσε τούς χριστιανούς νά έπανέλθουν στήν ειρηνική τους ζωή καί ότι δέν θά είχαν τίποτε νά φοβηθούν πιά4. Καί ό Κ. Τάττης, σύμφωνα μέ τις καταχωρίσεις του βιβλίου του, όπως έξήγησα, θά πρέπει μετά τήν άποφυλάκισή 1. Ή φωτιά αύτή τής Θεσσαλονίκης (1893), όπως καί άλλη, μεταγενέοτερη, στις 18 Νοεμβ. 1869, δέν βλέπω νά αναγράφεται στά ώραϊο βιβλίο τού Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, Ά. Θεοδωρίδου, τό ίδιο, Π.χ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' εκδ., 127-8, καί τούς πιο πάνω συγγραφείς. 4. Έτσι γιά τήν γενική άμνηστία τ<5ν Αγιορειτών κ.λ., ό σουλτάνος έβγαλε σχετική διαταγή στις προς τον Έμπού-Λουμπούτ (πρβλ. γ. Αλεξάνδρου Λαυριώτου, Έγγραφα 'Αγίου Όρους, , Αθήναι 1966, 62-67).

22 86 Δημήτρης Σερεμέτης του νά ξαναπήγε στο Βυθκούκι (κατά τους υπολογισμούς μου γύρω στο 1823 καί το αργότερο ώς τον Μάρτη-Άπρίλη 1824), όπου έπειτα γεννήθηκε ό νεότερος γιός του Στέφανος ( ) καί ύστερα, σε λίγους μήνες ( ) μετακινήθηκε οικογενειακά στό Μεγάροβο1. Τέλος ό Κωνσταντίνος Τάττης εμφανίζεται ότι πέθανε στήν Θεσσαλονίκη στις , δηλαδή άκριβως σέ ήλικία 77 χρόνων, άφου άσκησε μέ επιτυχία γιά πολλά χρόνια (καπν)-εμπόριο. Αυτό προκύπτει βασικά άπό τίς άγορές κτημάτων, πού πραγματοποίησε λίγο μετά τήν έγκατάστασή του οικογενειακά στήν Θεσσαλονίκη άπό τό Μεγάροβο ( ) καί τίς δυνατότητές του νά τά άνοικοδομήσει πάλι, αμέσως μετά τήν ολική καταστροφή τους άπό πυρκαϊά στήν πόλη(29αύγ. 1839), όπως προκύπτει άπό τίς άντίστοιχες καταγραφές στό σημειωματάριο ( ). Ακόμα καί ό «αρχοντικός» τρόπος διαβίωσης τής οίκογένειάς του καί ή άνεση γιά επιμελημένη άνατροφή καί διαπαιδαγώγηση των παιδιών του, ενισχύουν τήν πιό πάνω άποψη. Δέν ύπάρχει όμως κανένα άλλο στοιχείο, γνωστό ώς τώρα, πού νά άποδεικνύει συμμετοχή του στήν προαγωγή των κοινοτικών συμφερόντων καί κοινωνική δράση στις τελευταίες ΙΟετίες πριν τόν θάνατό του. Ίσως στό μέλλον ή ερευνά άνεύρει νέες πηγές ή άξιοποιήσει τέλεια όσες υπάρχουν, οπότε θά γίνει καί ή κατάλληλη συμπλήρωση. Έζησε άρμονικά καί ήρεμα, δημιουργώντας όλες εκείνες τίς προϋποθέσεις γιά άνάδειξη του γιου του, Στεφάνου Κ. Τάττη, καί τήν προσφορά του στήν έλληνική κοινωνία τοϋ 19ου αι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ 1. Καί αύτή ή μετοίκηση είναι σύμφωνη μέ τήν οίκογενειακή παράδοση, πού Ρέλει να μετέφεραν τόν γιό τους Στέφανο βρέφος ή «νήπιο στήν άγκαλιά», κατά μαρτυρία τής θείας μου (άδελφής τής μητέρας μου) κ. Μαρίας χήρας 'Αθανασίου Σερέφα, τό γένος Κωνσταντίνου καί Άννας Τάττη.

23 SUMMARY Demetrios Seremetis, Constantine P. Tattis ( ). His diary book of C.P. Tattis was found recently among the belongings of his great grand-daughter, Kalliopi (Poppi) Seremetis ( ). Her maiden name was Tattis as she was the daughter of Constantine Stephanos Tattis IT, who died in 1925 and was the grand-son of C.P. Tattis. The historical sources and material that came down to us verbally speak of C.P. Tattis and his activities in Salonica and its area as «philikos» (member of «Philiki Etaireia») during the prerevolutionary years ( ). There has been, however, controversy regarding the fate of C.P.T. during the tragic events in Salonica following the outburst of the greek revolution in May The Turks then committed atrocities against many elder men andin general against the greek population. Many authors expressed the opinion that C.P.T. was among those hanged, together with prominent personallities in Salonica (Menexes, Balanos, Kydoniatis etc.). Others however wrote that C.P.Tattis escaped in the city of Serres by bribing his turkish jail guards. The diary book mentioned above shows that C.P.T. made an entry in page 1 and specifies that he was arrested and imprisoned by the Turks in Serres on May 8, His son, Stephanos Constantine Tattis ( ) continued to update the original diary of his father. Thus while the slightly modified assumption that came to us verbally was confirmed, it is not clear the length of time that C.P. Tattis was jailed, neither whether he was transferred or not to the Salonica jail. Crossed information from other sources in addition to the verbal material confirm his activities in the «Philiki Etaireia» as well as his perpetual movements in Macedonia and Epiros for the execution of his national mission. Moreover C.P.T. survived the events of the Greek Revolution and settled in Salonica with his family in 1832 where he died in This piece of information resolves all the doubts whether C.P.T. was actually hanged together with the other prominent Greeks in Salonica in May It also clarifies his fate as well as his contributions to the National Struggle for Independence.

Σερεμέτης (1983). Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης: ( ). Μακεδονικά, 23,

Σερεμέτης (1983). Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης: ( ). Μακεδονικά, 23, Μακεδονικά Τομ. 23, 1983 Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης: (1787-1864) Σερεμέτης Δημήτρης http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.331 Copyright 1983 Δημήτρης Γ. Σερεμέτης To cite this article: Σερεμέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βλαχάβας - Παπα-θύμιος Βλαχάβας - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KALAMPAKA MET

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βλαχάβας - Παπα-θύμιος Βλαχάβας - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KALAMPAKA MET Ο Σύλλογος «Παπα - θύμιος» Βλαχάβας ιδρύθηκε το 1985. Μετά το 2001 άρχισε να δραστηριοποιείται δημιουργώντας χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών και πραγματοποιώντας κάθε χρόνο τουλάχιστον τρις μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 4η: Φιλική Εταιρεία Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : " ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ " του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο :  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου Ημερομηνία 13/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://vivliopareas.blogspot.gr/ Μαρία Κλεάνθους Κουζάπα http://vivliopareas.blogspot.gr/2015/07/maria-kleanthous-kouzapa_40.html Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 Κριτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου 1821 Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή εορτή για τους Έλληνες, μαζί με τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας»

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» Τετάρτη, 04/10/2017 Συνεντεύξεις Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» «Η αρμονική συμβίωση των λαών είναι εφικτή.» «Έχω μάθει να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγγελέας: Δευτέρα 03/10/2011, η ημέρα της δολοφονίας της Souzan Anders. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο στην συμπεριφορά του κατηγορούμενου;

Εισαγγελέας: Δευτέρα 03/10/2011, η ημέρα της δολοφονίας της Souzan Anders. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο στην συμπεριφορά του κατηγορούμενου; Εισαγγελέας Γνωρίζετε τον κατηγορούμενο; Ναι, τον γνωρίζω καλά. Δουλεύουμε μαζί, τα τελευταία 8 χρόνια, στο ταμείο της Τράπεζας «Goliath». Και έχουμε μια, αρκετά στενή, φιλική σχέση. To θύμα το γνωρίζατε;

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Σταύρου - Τσιαπαλάµος Γεώργιος Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου Χρόνος Θανάτου Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union Quest. Quest

Co-funded by the European Union Quest. Quest 1 Καλωσορίσατε στο παιχνίδι "Δώσε το στον επόμενο!" Co-funded by the European Union Ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε μια δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί Παίκτες Ηλικία 14-18 4-6 2 Χρονών Βάλτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα γραμματόσημα της Μοσχόπολης

Τα γραμματόσημα της Μοσχόπολης Τα γραμματόσημα της Μοσχόπολης Γράφει ο: Δημήτριος Περδίκης Η Μοσχόπολη βρίσκεται ΒΔ της Κορυτσάς στη Βόρειο Ήπειρο. Υπήρξε μεγάλο μορφωτικό και οικονομικό κέντρο του ελληνισμού, ιδιαίτερα δε του βλαχόφωνου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μακεδόνες στη Διασπορά. Οι ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης Ουγγαρίας 17 ος 18 ος 19 ος αι.

Οι Μακεδόνες στη Διασπορά. Οι ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης Ουγγαρίας 17 ος 18 ος 19 ος αι. Οι Μακεδόνες στη Διασπορά Οι ελληνικές παροικίες της Κεντρικής Ευρώπης Ουγγαρίας 17 ος 18 ος 19 ος αι. Η έλλειψη ασφάλειας και σταθερότητας λόγω της επέκτασης των Οθωμανών στα Βαλκάνια προκάλεσε τον 16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό του βιογραφικού σας σημειώματος. Σας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνετε στο βιογραφικό σας σημείωμα ή ακόμη να το παρουσιάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήρωας Εμμανουήλ Παπάς

Ο Ήρωας Εμμανουήλ Παπάς Ο Ήρωας Εμμανουήλ Παπάς Τον Οκτώβριο του 1817 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ένας μεγαλέμπορος από τις Σέρρες για να διεκδικήσει την αποπληρωμή του χρέους του Γιουσούφ μπεη. Αυτή ήταν η χρονική στιγμή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Κειμένων Α Λυκείου

Εργασία Κειμένων Α Λυκείου Εργασία Κειμένων Α Λυκείου Οικογενειακές Σχέσεις Κείμενα που μελετήθηκαν: «Του νεκρού αδελφού», «Η λυγερή στον Άδη» Ομάδα Γ : Δημήτρης Κουμαράς, Μανούρα Ελένη, Μαργαρίτης Νίκος, Μωραΐτου Έλλη Οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ενδεικτικές Προτεινόμενες Απαντήσεις Ιστορίας Γ Λυκείου Προσανατολισμού ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό. Κατασκηνωτικό. 2-4 Ιουλίου

Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό. Κατασκηνωτικό. 2-4 Ιουλίου Κατασκηνωτικό ΤΡΙΗΜΕΡΟ 2-4 Ιουλίου Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό τριήμερο των μελών των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πρώτη φορά πέραν των εκατόν

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Μαρτύρησε στις 23 Μαΐου 1996 Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1977 κοντά στη Μόσχα και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ-.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο

Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο 14/10/2016 Έρευνα του ΔΟΜ για το trafficking: 7 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πέσει θύματα trafficking στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Μεσόγειο Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou Kostas and Sofia pictures present... TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Μαΐου 2012 Για την εφημερίδα «Το Ποντίκι»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Μαΐου 2012 Για την εφημερίδα «Το Ποντίκι» ΕΡΕΥΝΑ 89.040 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.615 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 28 29 Μαΐου 2012 Για την εφημερίδα «Το Ποντίκι» 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπατζης Νίκος. Μαχιλάϊ Γιαννήσα. Σαράκη Ελένη. Αλεξανδρή Ιωάννα. 2 o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τρύπατζης Νίκος. Μαχιλάϊ Γιαννήσα. Σαράκη Ελένη. Αλεξανδρή Ιωάννα. 2 o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2 o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα : Καταγραφή Πολιτιστικών Σωματείων και Συλλόγων Μυτιλήνης Τρύπατζης Νίκος Μαχιλάϊ Γιαννήσα Σαράκη Ελένη Αλεξανδρή Ιωάννα Σχολικό Έτος : 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛGOOD. Review from 01/02/2016. Page 1 / 5. Customer: Rubric: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί. Articlesize (cm2): 2282

ΦΙΛGOOD. Review from 01/02/2016. Page 1 / 5. Customer: Rubric: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί. Articlesize (cm2): 2282 Review from 01/02/2016 Articlesize (cm2): 2282 ΦΙΛGOOD, από σελίδα 20 Customer: Author: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Rubric: ΚΥΠΡΙΑΚΟ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί Mediatype: Print Page 1 / 5 ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ 5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Έντυπο 5.4.1. «Κυριακίδης» Δραστηριότητα 1 η : «Στέλιος Κυριακίδης, η ζωή μου» Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, με ιδιαίτερη έφεση στον μαραθώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι γιοί του Νικόλαου Κ. Κατσάκη με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους Αθήνα, 1909 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Με τον όρο «Οικογενειακή Ιστορία» εννοούμε την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους προγόνους μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ενδεικτικές ιστορίες παιδιών προσφύγων, βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε στο χωριό Λάμποβοστην Βόρεια Ήπειρο το 1800

Γεννήθηκε στο χωριό Λάμποβοστην Βόρεια Ήπειρο το 1800 ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ Ευάγγελος Ζάππας Ο Ευάγγελος Ζάππας (1800 1865) ήταν ένας Έλληνας αγωνιστής του 1821, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και εθνικός ευεργέτης. Πρωτοστάτησε και έπαιξε κύριο ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα!

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ. Κατανόηση γραπτού λόγου. Γεια σου, Μαργαρίτα! Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ Κατανόηση γραπτού λόγου Γεια σου, Μαργαρίτα! Έμαθα να γράφω καλά. Ρώτησες πού μένω! Είμαι από την Ελλάδα αλλά μένουμε στην Αυστραλία.

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα»

Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» Ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίο παρουσιάζει μια ορθολογική θέαση της κρίσης Γιώργος Πολίτης: «Τα καταφέραμε σε πιο δύσκολες εποχές, θα τα καταφέρουμε και τώρα» 23 Jan 201611.00 ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ Συνέντευξη στη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Χώρος: Νεοχώρι Κρήτης Χρόνος: 1925-1930 (περίοδος Β Παγκοσμίου πολέμου) Πρόσωπα Οικογένεια Φτενούδου Πατέρας: Μιχαήλος Μητέρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού Ημερομηνία 20/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link vivlio-life.gr Βιργινία Αυγερινού http://vivlio-life.gr/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae- %CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

Διαβάστε περισσότερα

êjiévn dfxvpiamsoi DOWN TOWN Κυρ, 07 Ιούλιος 2013, p.58 Αποδελτίωση:07/07/2013

êjiévn dfxvpiamsoi DOWN TOWN Κυρ, 07 Ιούλιος 2013, p.58 Αποδελτίωση:07/07/2013 DOWN TOWN Κυρ, 07 Ιούλιος 2013, p.56 DOWN TOWN Κυρ, 07 Ιούλιος 2013, p.57 420 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ oäwa JxiuiKiKiviiwjv Γεννήθηκε στις 6.12.99 και είναι αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας Ξεκίνησε το άθλημα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα