Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)"

Transcript

1 Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Δικηύων απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο / πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο θαη απνηειείηαη απν ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο. (πληζηάηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ KeyCert Initial). Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζηνρεύεη κέζα από κηα νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε λα δώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, ώζηε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ν απόθνηηνο (πιζηοποιημένορ) λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη, πινπνηήζεη, εγθαηαζηήζεη-δηαρεηξηζηεί θαη λα ζπληεξήζεη έλα μικπό ηνπηθό δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. (Η έννοια μικπό δίκηςο αναθέπεηαι ζηον απιθμό ηων ζηαθμών και ηην πολςπλοκόηηηα ενόρ δικηύος). Πποθίλ Δκπαιδεςόμενος: Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα αλεμαξηήησο ειηθίαο (Γελ ζπλίζηαηαη ζε ειηθίεο θάησ ησλ 13 ρξνλώλ) ή επηπέδνπ κόξθσζεο (Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη γηα λα απνθεύγνληαη νη επαλαιήςεηο θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζπληζηάηαη / απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ KeyCert Basic). Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ επαγγεικαηηθά ή απιά γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κε ηελ ζρεδίαζε επηζθεπή / ζπληήξεζε, πινπνίεζε θαη πξνζηαζία ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ Η/Τ. Πποθίλ Δκπαιδεςηή: Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη απόθνηηνο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Πξνηείλεηαη πςειόηεξε εθπαίδεπζε) κε εμεηδίθεπζε ζηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ. Δπίζεο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ελα ρξόλν εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο / πξνππεξεζίαο. (πληζηάηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ Train The Trainer) Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ: Ο θάηνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία / νξγαληζκό πνπ δηαζέηεη ή ζπληεξεί δίθηπα Η/Τ, εκπνξεύεηαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη πεξηθεξεηαθά, ή αθόκα θαη λα εξγαζηεί ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζηελ πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε-επηζθεπή, πξνζηαζία θαη γεληθόηεξα ζσζηή ιεηηνπξγία ελόο δηθηύνπ Η/Τ. (free-lancer) Οη εκπαιδεςηικοί ζηόσοι ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: Σελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γύξσ από ηνλ ηνκέα ηνπ πιηθνύ ππνινγηζηώλ (Hardware). 1 / 10

2 Σελ απόθηεζε ησλ απαξαηηήησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό, πινπνίεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ελόο δηθηύνπ πινπνηεκέλν ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows Σελ απόθηεζε ησλ απαξαηηήησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε δηαθόξσλ Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ. Σελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ πάλσ ζηηο ηνπνινγίεο δηθηύσλ, ηύπνπο θαισδίσζεο θαη πξσηόθνιια επηθνηλσληώλ. Σελ απόθηεζε ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζεο δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ (Hubs, Switches, Routers, Modems). Σελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ γύξσ από ηελ αζθάιεηα δηθηύσλ (Firewalls, Proxies, DMZ). Δπίζεο ζα απνθηήζνπλ ηηο αθόινπζεο δεξιόηηηερ: πλαξκνιόγεζε θαη παξακεηξνπνίεζε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (πξνζζαθαίξεζε πιηθνύ) αλεμαξηήησο γεληάο θαη ηερλνινγίαο. Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ 2000, XP (ζύληνκα Vista). Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ. Δκπαιδεςηικό πεπιεσόμενο Δκπαιδεςηική Δνόηηηα (ηίηινο) 1 Ώπερ 2 Ώπερ διδ. 3 Δπγαζηήπια 4 Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Δγθαηάζηαζε & παξακεηξνπνίεζε Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο Δηζαγσγή ζηα δίθηπα Αζθάιεηα δηθηύσλ Σύνολο Η ανάλςζη ηος εκπαιδεςηικού πεπιεσόμενος πεπιέσεηαι ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ. 1 Ο ηίηινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο. 2 Οη ζπλνιηθέο ώξεο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 3 Οη ώξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 4 Οη ώξεο πξαθηηθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 2 / 10

3 Δξέηαζη Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ (θαη εληόο 6 κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο) ν θαηαξηηδόκελνο, γηα λα πηζηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα πάξεη κέξνο θαη λα πεηύρεη βαζκνινγία 70% ζηηο ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο ησλ θάησζη εθπαηδεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ: o Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ o Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο o Δηζαγσγή ζηα δίθηπα o Αζθάιεηα δηθηύσλ (Ξεσωπιζηή εξέηαζη για κάθε ενόηηηα) Η εμέηαζε θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ έρεη δηάξθεηα 45 ιεπηά, θαη πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη εξσηήζεηο θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηεο δηδαθηέο ύιεο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο. Πιζηοποίηζη: Μεηά από θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε γηα θάζε κηα από ηηο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα, ν επηηπρώλ ιακβάλεη ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. Με ηελ απόθηεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ πηζηνπνηεηηθώλ, ν επηηπρώλ ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη νη ελόηεηεο. Βιβλιογπαθία: Πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία Windows XP Βήκα Βήκα, ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ Δηζαγσγή ην PC Hardware θαη Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ, πγγξαθέαο: Mike Meyers, Γθηνπξδαο Μ.. Δηζαγσγή ζηα δίθηπα Τπνινγηζηώλ, Joanne Woodcock, Microsoft Press Αζθάιεηα Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ, πγγξαθέαο: Λεθαηεο, Γηώξγνο, Δθδόηεο: Παπαζσηεξηνπ. Διδικόρ εξοπλιζμόρ και επγαλεία: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπληζηάηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο θαη εξγαιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. πγθεθξηκέλα, ηόζν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, όζν θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (βηβιία, ζεκεηώζεηο εθπαηδεπηή, αζθήζεηο, πεξηερόκελα ελνηήησλ) Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Οπηηθνανπζηηθό πιηθό (ςεθηαθόο πξνβνιέαο, πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ, CD, DVD) Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έλαο γηα θάζε θαηαξηηδόκελν Δζσηεξηθό/Σνπηθό Γίθηπν 3 / 10

4 πγθεθξηκέλα : Σν εξγαζηήξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππνινγηζηέο ηειεπηαίσλ πξνδηαγξαθώλ γηα θάζε δύν εθπαηδεπόκελνπο ηνπιάρηζηνλ, θαη ύπαξμε ηνπηθνύ εμππεξεηεηή (Server) πςειόηεξσλ πξνδηαγξαθώλ. Δπηπιένλ ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαζκό εξγαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εθηππσηή ζε θάζε εξγαζηήξην. (Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θαη ηελ αδηάιεηπηε ξνή ηνπ καζήκαηνο, πξνηείλεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο UPS). Όινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθό δίθηπν θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο εμνπιηζκόο ζε πιηθό (Hardware) ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα πιεξεί ηα δηεζλή standards αζθάιεηαο, εξγνλνκίαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνζηαζίαο. Πποδιαγπαθέρ Υλικού για ηεπμαηικά ζποςδαζηών / εκπαιδεςηή Δπεμεξγαζηήο θαηεγνξίαο Pentium 4 ή λεόηεξνο Minimum Μλήκε (RAM) 256 MB (Πξνηεηλόκελε 512 ΜΒ) Οζόλε 17 (πξνηεηλόκελν, νζόλε 19 LCD) θιεξόο Γίζθνο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 40 MB Μνλάδα DVD Κάξηα ήρνπ ερεία - αθνπζηηθά Κάξηα γξαθηθώλ ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο (minimum αλάιπζε 1027x bit) Τπνδνρέο USB Κάξηα δηθηύνπ 100 Mbps Δθηππσηήο-Scanner Δπηπιένλ γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εξγαιεία (θαηζαβίδηα, πέλζα, Πέλζα γηα θαιώδηα RJ 11 θαη RJ 45, βξαρηόια αληη-ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ), δηάθνξνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, parts, hubs, switches, θαιώδηα θαη πεξηθεξεηαθά ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξαθηηθή εμάζθεζε (hands-on labs) Πποδιαγπαθέρ Υλικού για εξςπηπεηηηή (Server) 2 Δπεμεξγαζηέο Pentium 4 ή Δπεμεξγαζηήο Pentium 4 δηπινύ ππξήλα ή Δπεμεξγαζηήο Pentium 4 Hyper Threading Minimum Μλήκε (RAM) 1 GB (Πξνηεηλόκελε 2 GB) 2 θιεξνί Γίζθνη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 80 MB ζε ζπζηνηρία RAID 1 Μνλάδα DVD Κάξηα γξαθηθώλ ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο (minimum αλάιπζε 1027x bit) (πξνηεηλόκελν απεηθόληζε ζε 2 Monitor) Οζόλε 17 (πξνηεηλόκελν, νζόλε 19 ) Τπνδνρέο USB Κάξηα δηθηύνπ 100 Mbps (Πξνηεηλόκελν 2 θάξηεο δηθηύνπ 1000 Mbps). πληζηάηαη επίζεο ε ύπαξμε αζύξκαησλ θαξηώλ δηθηύνπ θαη έλα switch κε δπλαηόηεηεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο 4 / 10

5 Το Λογιζμικό πος απαιηείηαι ζηα επγαζηήπια είναι: IT SPECIALIST - Τεσνικόρ Δικηύων Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο ηνπ δηθηύνπ - Windows 2000/2003 Server ή Linux Server Λνγηζκηθό ππνζηήξημε ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν (Proxy) όισλ ησλ ζηαζκώλ (Microsoft ISA Server, Squid Proxy θηι) Λνγηζκηθό ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Windows 2000 ή XP. Office automation (Δλδεηθηηθά MS office ή Star office ή παξόκνην) Βνεζεηηθά Δξγαιεία θαη εθαξκνγέο (WinRar, Winzip, Adobe Acrobat Reader, Antivirus, Media Player κε θαηάιιεινπο codecs, FTP client (FlashFxp, UltraFXP), TextPad θηι) Internet Explorer 7 θαη ηνπιάρηζηνλ ελα ελαιιαθηηθό θπιινκεηξεηή (π.ρ. Mozilla) Δθαξκνγή Παξαθνινύζεζεο Γηθηύνπ (Microsoft SMS, Solarwinds, DameWare NT Utilities) Δθαξκνγή Σνίρνπο πξνζηαζίαο (firewall), Sygate Personal Firewall, Norton Internet Security (Firewall addon), θηι 5 / 10

6 Ανάλσζη Εκπαιδεσηικού Περιετομένοσ (Syllabus) Απσιηεκηονική ςπολογιζηών Βαζηθή νξγάλσζε Η/Τ Παξάζηαζε δεδνκέλσλ Οξγάλσζε κλήκεο Κνπηηά - Cases Σξνθνδνηηθά Μεηξηθέο θάξηεο - Motherboards Δπεμεξγαζηήο - CPU Μλήκε Ram θιεξνί δίζθνη CD, DVD, Recorders, floppy Κάξηα Οζόλεο - VGA Αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα ειέγρνπ, κνλάδα κλήκεο, κνλάδα εηζόδνπ, κνλάδα εμόδνπ, θαλάιηα δεδνκέλσλ. Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (θαηαρσξεηέο, αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα, κνλάδα ειέγρνπ), Δληνιή (Μνξθή εληνιήο, θσδηθνπνίεζε εληνιήο, θύθινο εληνιήο) Οξγάλσζε δεδνκέλσλ (bits, bytes, words), Πξνζεκαζκέλνη αθέξαηνη, Κσδηθνπνίεζε BCD, Κσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ (ASCII, EBCDIC) Σκήκαηα κλήκεο, Τπνινγηζκόο θπζηθώλ δηεπζύλζεσλ, Καηαρσξεηέο (γεληθήο ρξήζεο, ηκεκάησλ, δεηθηώλ, flag) Σύπνη θαη θαηεγνξίεο θνπηηώλ Η/Τ Σύπνη θαη θαηεγνξίεο ηξνθνδνηηθώλ, ηζρύο, ηύπνο, ζόξπβνο, ηξόπνο θαηαζθεπήο Σύπνη θαη θαηεγνξίεο κεηξηθώλ θαξηώλ, δπλαηόηεηεο, extras, socket επεμεξγαζηή, ηύπνη κλήκεο, controllers, chipset, BIOS Σύπνη επεμεξγαζηώλ αλά εηαηξεία, ηύπν, cache, θαηαλάισζε, socket, πνιιαπινύ ππξήλα, bit Σύπνη θαηεγνξίεο, ηαρύηεηα, ρσξεηηθόηεηα, ζπλδεζκνινγία Καηεγνξίεο αλά ζπλδεζκνινγία, ρσξεηηθόηεηα, ηαρύηεηα Σύπνη νπηηθώλ ζπζθεπώλ, κέζα εγγξαθήο, formats, ηύπνη δηζθεηώλ Σύπνη, επεμεξγαζηήο γξαθηθώλ, κλήκε, αλάιπζε, vga-dvi, s-video 6 / 10

7 Monitor Κάξηα ήρνπ Δθηππσηέο - Printers αξσηέο - Scanners NIC Network Interface Cards Modems Interfaces Δπηπιένλ πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο Αλάιπζε, ρξώκαηα, CRT, TFT-LCD, flat, ξπζκόο αλαλέσζεο Σύπνο, δπλαηόηεηεο, επεμεξγαζηήο, ADC-DAC, είζνδνη-έμνδνη, θαλάιηα Σύπνη εθηππσηώλ (dot matrix, laser, inkjet, line printers), κειάληα, toner, αλάιπζε, ρξώκαηα, ζπλδεζκνινγία Αλάιπζε, κέγεζνο, ρξώκαηα, ζπλδεζκνινγία Κάξηεο δηθηύνπ, θαηεγνξίεο, coaxial / utp ελζύξκαηεο/αζύξκαηεο Σύπνη, θαηεγνξίεο, ηαρύηεηα, πξσηόθνιια ζπκπίεζεο, θσλή, fax, pstn, isdn, dsl (router) εηξηαθή πόξηα, παξάιιειε, ps2, din 5, centronix, usb, firewire, Bluetooth, infrared Κάξηα ηειεόξαζεο-ξάδην, θάξηα ζύιιεςεο βίληεν 7 / 10

8 Δγκαηάζηαζη και Παπαμεηποποίηζη Λειηοςπγικού Σςζηήμαηορ Δηζαγσγή Καηεγνξίεο Βαζηθέο Έλλνηεο Βαζηθέο Δξγαζίεο Λ.. Υξνλνδξνκνιόγεζε Δηθνληθή κλήκε ύζηεκα αξρείσλ Δηζαγσγή ζηα Windows Δγθαηάζηαζε Αξρηηεθηνληθή Ρπζκίζεηο Τπεξεζίεο Δξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο TCP/IP Ση είλαη ην Λ.., δηαρεηξηζηήο πόξσλ, ηζηνξία Πνιπεπεμεξγαζίαο, πνιππξνγξακκαηηζκνύ, πνιιαπιώλ ρξεζηώλ, Λ.. πξνζσπηθώλ Η/Τ δηθηύσλ, θαηαλεκεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Γηεξγαζίεο, Αξρεία, θαηάινγνη ζπζηήκαηνο αξρείσλ, ιεηηνπξγίεο θαηαιόγσλ, θιήζεηο ζπζηήκαηνο, θινηόο Γηαρείξηζε δηεξγαζηώλ, δηαρείξηζε θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, δηαρείξηζε κλήκεο, αξρείσλ, ζπζθεπώλ εηζόδνπ-εμόδνπ, δηαρείξηζε αδηεμόδσλ Δίδε ρξνλνδξνκνιόγεζεο, θύθινο εθηέιεζεο δηεξγαζηώλ, αιγόξηζκνη ρξνλνδξνκνιόγεζεο Οξηζκόο, εηθνληθέο δηεπζύλζεηο, δηαρείξηζε εηθνληθήο κλήκεο κε ζειηδνπνίεζε κε θαηάηκεζε, ηερληθέο File System, Fat, FAT32, NTFS Δηζαγσγή ζηα windows, γξαθηθό πεξηβάιινλ, ηζηνξηθά ζηνηρεία, εθδόζεηο, service packs Δγθαηάζηαζε ησλ windows, παξάκεηξνη, δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο απν ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο, δηακνξθσζε δίζθσλ (partitions), ξπζκίζεηο γιώζζαο. Αξρηηεθηνληθή ησλ Windows Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ, θνλζόια, πξνζζήθε πιηθνύ, ζπζθεπέο, ξπζκίζεηο νζόλεο, ελέξγεηαο, θηι Η ππεξεζίεο ησλ Windows (services) - αλαθνξά Παξαθνινύζεζε απόδνζεο, δηθηύνπ, δηαρεηξηζηήο δηεξγαζηώλ, ινγ. ρξεζηώλ, δηαρεηξηζηήο δίζθσλ, Event viewer, δηαρ. απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο, System policy editor, Γηαγλσζηηθά εξγαιεία Σν TCP/IP ζηα windows, ξπζκίζεηο, εξγαιεία, δίθηπν κέζσ ηειεθώλνπ, ην πξόγξακκα HyperTerminal 8 / 10

9 Διζαγωγή ζηα δίκηςα Γίθηπα: Ιζηνξηθά ζηνηρεία Υξήζε ησλ Γηθηύσλ Δίδε Γηθηύσλ Σνπνινγίεο Γηθηύσλ Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ Μνληέιν OSI Φνξείο Πξνηύπσλ Σνπηθά Γίθηπα Σα θπξηόηεξα πξσηόθνιια ησλ LAN Τιηθό Σνπηθώλ Γηθηύσλ Λνγηζκηθό Σνπηθώλ Γηθηύσλ LAN θαη WAN Σν Ιληεξλεη θαη ν Ιζηόο Main frames, dumb terminals, Arpanet, timesharing, multitasking, ηα πξώηα pcs. Κνηλή ρξήζε αξρείσλ, θνηλή ρξήζε πόξσλ, επηθνηλσλίεο πγθεληξσηηθά δίθηπα, νκόηηκα δίθηπα, δίθηπα πειάηε δηαθνκηζηή, ηαμηλόκεζε βάζε εκβέιεηα ζαο: Lan, Wan, Man Γίαπινο, δαθηύιηνο, αζηέξαο Παθέηα δεδνκέλσλ, έιεγρνο ζθαικάησλ, εύξνο δώλεο, αλαινγηθή/ςεθηαθή κεηάδνζε, Σα επηά επίπεδα ηνπ OSI ANSI, EIA, IEEE, IETF, ISO, ITU, W3C Παξαιιαγέο ζε ηνπηθό δίθηπν, IEEE 802.x, IEEE 802.3, Παξαιιαγέο ζην Ethrnet, TCP/IP, NetBeui, DLC, XNS, IPX/SPX, APPC, AppleTalk, OSI, DECnet Πειάηεο θαη Γηαθνκεζηέο, θάξηεο δηθηύνπ, NDIS & ODI, πδεπθηήξεο, θαιώδηα, αζύξκαηεο κεηαδόζεηο, Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δηθηύσλ, εξγαιεία δηαρείξηζεο, ινγηζκηθό πειάηε Δπαλαιήπηεο, γέθπξεο, δξνκνινγεηέο, δξνκνινγεηέο γέθπξεο, Πύιεο, modems, είδε κεηάδνζεο, Φνξείο επηθνηλσληώλ (dds, isdn, T1/T3, xdsl) Γνκή ηληεξλεη, παξνρείο πξόζβαζεο ζην ηληεξλεη, πεξηνρέο (domains), βάζε δεδνκέλσλ DNS θαη δηεπζύλζεηο IP, Οξγαληζκνί (NSI, IANA, ICANN) 9 / 10

10 πλδέζεηο κε ην Ιληεξλεη Αζύξκαηα Γίθηπα PPP, SLIP, CSLIP Δηζαγσγή ζηα αζύξκαηα δίθηπα, θαηεγνξίεο, πξσηόθνιια, ηαρύηεηεο, αζθάιεηα θαη θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ Αζθάλεια δικηύων Δηζαγσγή ζηελ αζθάιεηα δηθηύσλ θαη ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ Αξρηηεθηνληθέο Αζθαιείαο Firewalls IDS (Intrusion Detection Systems) VPN (Virtual Private Networks) Αζθαιίδνληαο ηα Windows 2000 Δπηζέζεηο SSL Certificate Server Κξππηνγξαθία Group policies θαη filtering Δηζαγσγή, ε αλάγθε γηα αζθάιεηα, απεηιέο, απώιεηα δεδνκέλσλ Bastion host, Screened Host firewall, Dmz, Alternative DMZ Δηζαγσγή, θαηεγνξίεο, ηερλνινγίεο, επηζέζεηο ζε firewalls Δηζαγσγή, θαηεγνξίεο, κεραλέο αλάιπζεο, αξρηηεθηνληθέο ρεδηαζκόο, routers, αλάιπζε PPTP-PPP, ipsec, πινπνίεζε Αζθαιήο εγθαηάζηαζε, αζθάιεηα registry, services ησλ windows, auditing, επηζέζεηο ζηα Windows 2000 θαη 2003 Server, ζπζηήκαηα αξρείσλ Σύπνη επηζέζεσλ, κέηξα πξνθύιαμεο, αλίρλεπζε επηζέζεσλ, αληίδξαζε ζηηο επζέζεηο, hackerscrackers, Αλάιπζε SSL, Κιεηδηά, πηζηνπνηεηηθά, ςεθηαθέο ππνγξαθέο Δηζαγσγή, γλσζηά πξσηόθνιια Πξνζζήθε αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηώληαο ηα group policies θαη filtering 10 / 10

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ)

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert 3D Studio MAX Design απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα