ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 21/8/2009 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρ. TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( UPS, Πολυμηχανήματα, Oθόνη Προβολής-Projector-Eπιτοίχια Βάση Projector, Φορητός Η/Υ, Server, Antivirus), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων» A Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Π.Δ. 30/96 ( Φ.Ε.Κ. 21/Α/96 ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 2. Του ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 3. Tου ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 4. Του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ195Α/2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Tοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» 5. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/A/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», β) Τις αποφάσεις: 1. Tην αρ. 13/1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων περί Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Χανίων (ΦΕΚ 352 τεύχος Β ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα 1

2 2. Την αριθ. 366/ απόφαση της Nομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης Οικονομικών Προγραμματισμού και Έργων Χανίων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, οι όροι της παρούσης προκήρυξης και η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης γ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (όπως ο πίνακας που ακολουθεί), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ποσοστού 19%. Α/Α Είδος Πoσότητα 1) UPS 1 2) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-Fax-Printer-Scanner- Laser color 3) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-Fax-Printer-Scanner- Laser 4) ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1» PROJECTOR 1» ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ PROJECTOR 1 5) ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 1 6) SERVER 4 7) ANTIVIRUS (άδειες 200) 2 1 Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών περιέχονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφονται στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 2

3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τόπος Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Η παρούσα διακήρυξη θα διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων από την Παρασκευή 21/8/2009. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, Πλ. Ελευθερίας 1, 1 ος όροφος μέχρι την Πέμπτη 27/8/2009 και ώρα 14.00μ.μ. To άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 28/8/2009 και ώρα π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών. 2. Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. Έργο της επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των εγγράφων προσφορών και η σύνταξη των πρακτικών. 3. Τεχνικές Προδιαγραφές - Διευκρινίσεις Προσφορών Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο, τις αναφερόμενες προδιαγραφές του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών. Οποιαδήποτε διευκρίνιση που κρίνεται απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τους προμηθευτές την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές και δε θεωρείται αντιπροσφορά. 4. Υποβολή Προσφορών α) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα - Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια - Ο αρ. πρωτ. της διακήρυξης - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα β) Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. γ) Οι προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) υποβάλλονται σε δύο (2) αντί τυπα. Το ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα θα έχει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το άλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Το Πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΟΤΑ 3

4 6. Τιμή Προσφοράς Παράδοση Εξοπλισμού Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στη τιμή αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού στους χώρους που θα υποδείξει το Γραφείο Πληροφοριακών Συστημάτων και Οργάνωσης της Ν.Α. Χανίων. Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 7. Κριτήριο κατακύρωσης α) Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή ή των προμηθευτών, είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά είδος, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. β) Οι προσφέροντες μπορούν να δώσουν προσφορά και για τα επτά (7) είδη του παρόντος διαγωνισμού ή μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα από αυτά. γ) Σε περίπτωση ισότιμης προσφοράς μειοδοτών για κάποιο είδος, για την τελική επιλογή διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών. 8. Παράδοση Εξοπλισμού Η παράδοση του εξοπλισμού όπως περιγράφεται στον πίνακα της Προκήρυξης, θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 9. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 10. Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τη Ν.Α.Χανίων και αφού υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Ν.Α. Χανίων οικονομικού έτους Ειδικοί Όροι Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 12. SERVICE Ο/οι Μειοδότης/ες, πρέπει εντός 1 ώρας από τη στιγμή που θα το ζητήσει η Υπηρεσία, να ανταποκριθεί/ούν σε τυχόν βλάβες/επισκευές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παραδόθηκε. 13. Δημοσιεύσεις Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α. Χανίων, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ν.Α. Χανίων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1. UPS Αριθμός Μονάδων 1 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Να αναφερθεί το Μοντέλο NAI Output Power Capacity 12 kw / 15 kva Output/Input Voltage 230V Output Voltage Distortion 5% Output Frequency 50/60 Hz Efficiency at Half Load 94% 1 Hard Wire 3-wire (H N + G) Output Connections 1 Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 8 IEC 320 C19 2 IEC Jumpers Interface Port(s) RS-232,RJ-45 10/100 Base-T, Input Connections Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Input Frequency Hz (auto sensing) Input Total Harmonic Distortion 5% for full load Battery Type Maintenance-free Typical Backup Time at Half Load 20 minutes Typical Backup Time 8 minutes at Full Load Rackable 2 έτη 5

6 2. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FAX-PRINTER-SCANNER-LASER COLOR Λειτουργίες: Αριθμός Μονάδων 2 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Εκτυπωτής Τεχνολογία εκτύπωσης Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης Ανάλυση Φωτοαντιγραφικό Έγχρωμος Laser. 20 σελ/λεπτό 20 σελ/λεπτό 1200 x 1200 dpi Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής 20 σελίδες ανά λεπτό Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής 20 σελίδες ανά λεπτό Αυξομείωση μεγέθους % Σαρωτής Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi. Μέγεθος σάρωσης 216 x 355 mm Αυξομείωση μεγέθους %. Αυτόνομο Φάξ Μόντεμ Διαχείριση χαρτιού Τυπικά μεγέθη μέσων Λοιπά χαρακτηριστικά 33.6 Kbps A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio Μνήμη 128 MB επεκτάσιμη Συνδεσιμότητα Fast Ethernet, USB Έτος 6

7 3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FAX-PRINTER-SCANNER-LASER Λειτουργίες: Αριθμός Μονάδων 1 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Εκτυπωτής Τεχνολογία εκτύπωσης Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Ανάλυση Φωτοαντιγραφικό Ασπρόμαυρος Laser. 20 σελ/λεπτό 1200 x 1200 dpi Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής 20 σελίδες ανά λεπτό Αυξομείωση μεγέθους % Σαρωτής Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi. Μέγεθος σάρωσης 216 x 355 mm Αυξομείωση μεγέθους %. Αυτόνομο Φαξ Ανάλυση Μόντεμ Μνήμη Διαχείριση χαρτιού Τυπικά μεγέθη μέσων Τροφοδοσία χαρτιού Λοιπά χαρακτηριστικά έως 300Χ300 dpi 33.6 Kbps 2 ΜΒ (160 σελίδες) A4, A5, Executive, Folio, JIS- B5, Legal, Letter, Universal, Oficio 150 φύλλα Μνήμη 128 MB επεκτάσημη Συνδεσιμότητα Fast Ethernet, USB Έτος 7

8 4. Οθόνη Προβολής Αριθμός Μονάδων 1 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Χαρακτηριστικά Τύπος Επιφάνεια οθόνης Συμβατότητα Gain >0.7 και <1.3 Διαστάσεις προβολής >100 <=120 >= 1 Έτος Ηλεκτρικό πανί προβολής με δυνατότητα προσάρτησης σε τοίχο και με τηλεχειριστήριο Κρυσταλλική πλέξη. Η επιφάνεια της οθόνης να μπορεί να καθαριστεί Κατάλληλη για χρήση με όλων των ειδών τους projectors LCD, DLP, CRT. Projector Αριθμός Μονάδων 1 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Χαρακτηριστικά Τύπος Portable Τεχνολογία DLP Ευκρίνεια Τυπική ευκρίνεια (Standard) Μέγιστη Ανάλυση >= 1024 x 768 pixels Φωτεινότητα >= 4000 Αντίθεση >= 2500:1 Aspect Ratio 16:9 Διάρκεια Ζωής Λάμπας >= 3000 ώρες Interfaces Composite in, S Video, D-Sub 15 pin, DVI-I, Audio RCA (X2), Stereo Mini Jack in, Θύρα RJ- 45 (Ethernet), RS-232, VGA out, Stereo Mini Jack Out. Tηλεχειριστήριο Ναι Θήκη Μεταφοράς Ναι Επιτοίχια Βάση Projector Αριθμός Μονάδων 1 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο Δυνατότητα κλίσης 360 μοίρες Δυνατότητα περιστροφής +/- 15 μοίρες 8

9 5. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ Αριθμός Μονάδων 1 Γενικά Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. Επεξεργαστής: Αρχιτεκτονική CPU Intel Τύπος CPU Core 2 Duo CPU Clock rate 2.00GHz Κεντρική Μνήμη: Προσφερόμενη. 3 Mb L2 Cache Tύπος μνήμης DDR2 SDRAM- 800MHz>=3GB Μονάδα Σκληρού Δίσκου (H/D): Αριθμός Τεμαχίων. 1 Χωρητικότητα. 320 GΒ HARD DISK Bus type Serial ATA Κάρτα γραφικών: Μνήμη της κάρτας. 256MΒ Υποστηριζόμενη ανάλυση. 1280x1024 Δίαυλος μνήμης DDR2 Δικτυακές Συνδέσεις: Κάρτα δικτύου Ethernet, Fast Ethernet, IEEE b, IEEE g Ασύρματη Wireless Μονάδα Οπτικών Δίσκων: Blu-Ray ROM με DVD±RW SuperMulti διπλής επίστρωσης Συσκευή εισόδου: Πληκτρολόγιο, επιφάνεια αφής Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό: Office Standard edition Λειτουργικό σύστημα Windows Vista Βussines Edition Οθόνη: Τύπος TFT. Διαγώνια διάσταση (inches). 15,4 Υποστηριζόμενη Ανάλυση. 1280x800 (WXGA) Τηλεπικοινωνία Fax/ modem 56 kbps Άλλα χαρακτηριστικά Συστήματος: Πιστοποίηση CE Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα και όλα τα επιμέρους υποσυστήματα. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του Προσωπικού Υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα Περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία. Eγγύηση 5 Έτη 9

10 6. SERVER Αριθμός Μονάδων 4 Γενικά Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI Να αναφερθεί το Μοντέλο NAI Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/9002 Chassis Tower Chipset Να αναφερθεί Processors Τετραπύρηνος Quad Core 2.6GHz Cache 2x4MB Cache Memory 4GB (2x2GB), DDR2, 800MHz DIMM slots 4 Μέγιστη Μνήμη 8GB Τεχνολογια Μνημης ECC 5 total I/O slots: I/O slots 2 x 64-bit/133MHz PCI-X, 1 x 1 PCI Express, 1 x 8 PCI Express. Optical Devices 16X DVD-ROM Ports 4x USB 2.0, 1x serial, 1x video, 1x RJ45, 2x PS2 Hard drives 2 x 500GB, SATA, 3.5-inch Ταχύτητα Δίσκων 7.2K Μέγιστη χωρητικότητα σε 3.5" δίσκους 4 RAID Support RAID 1 Network interface Gigabit Ethernet Power supply 420 W Video Ενσωματωμένο Λογισμικό Microsoft Windows Server 2008 Standard edition (5 άδειες χρήσης) Άλλο Λογισμικό Πρόγραμμα Προστασίας από ιούς Πληκτρολόγιο Ποντίκι Οθονη Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής Να αναφερθεί το Μοντέλο Ίδιου οίκου με τo υπολογιστικό σύστημα Panel Size NAI NAI NAI NAI 17-inch Resolution 1280 x 1024 Aspect Ratio 4:3 Contrast Ratio 800:1 Brightness 250cd/m 2 Response Time 6 ms Pixel Pitch mm Viewing Angle 160 /

11 Ανταλλακτικά 5 έτη (Επόμενη εργάσιμη ημέρα) Onsite (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση) από τον κατασκευαστή, με αποστολή ενός μηχανικού πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστή 11

12 7. Antivirus ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Να αναφερθεί το Λογισμικό και η έκδοση Να αναφερθεί η χώρα προέλευσης Αριθμός Αδειών για ένα έτος 200 άδειες μαζί με την άδεια του Antivirus Server ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΣΗΣ Ολοκληρωμένη λύση Antivirus, Antispyware, Intrusion Prevention, Firewall, Device control Όλα τα τμήματα της λύσης προέρχονται απο τον ίδιο κατασκευαστή Διαχείριση όλων των τμημάτων της λύσης μέσα απο το ίδιο συστημα διαχείρισης Δυνατότητα διαχείρισης από διαφορετικούς χρήστες με απονομή διαφορετικών ρόλων στον καθενα (admin, read-only) με βάση το Active Directory Δυνατότητα ενημέρωσης του διαχειριστή σε περιπτώσεις έξαρσης ιών ή επιθέσεων στο δίκτυο μεσω /Windows Δυνατότητα οργάνωσης των ομάδων υπολογιστών/χρηστών με βάση τα Organisational Units του Active Directory με αυτόματο import. Δυνατότητα logging σε syslog Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης clients & servers μέσω της κονσόλας διαχείρισης Αυτόματος εντοπισμός νέων συστημάτων τα οποία δεν έχουν Antivirus εγκατεστημένο. Η απομακρυσμένη εγκατάσταση να μπορεί να γίνει διαφανώς στο χρήστη χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση του για να ολοκληρωθεί και χωρίς να επιβάλει την άμεση επανεκκίνηση του συστήματος μετά την ολοκλήρωσή της. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έως τρία έτη. Δυνατότητα υλοποίησης Network Access Control μεσα απο την ίδια λύση χώρις ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον λογισμικού Προαιρετικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙVIRUS Υποστηριξη σε λειτουργικά Windows 2000 SP3+, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista (x86),windows XP (x64) SP1+, Windows Server 2003 (x64), Windows Vista (x64), Linux Redhat Enterprise, SuSe Enterprise, Novell Open Enterprise Server, VMWare ESX 12

13 Υποστηριξη σε λειτουργικά Windows 2000 SP3+, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista (x86),windows XP (x64) SP1+, Windows Server 2003 (x64), Windows Vista (x64), Linux Redhat Enterprise, SuSe Enterprise, Novell Open Enterprise Server, VMWare ESX Δυνατότητα Realtime ελέγχου του συστήματος για ιούς στους δίσκους (τοπικούς,αφαιρούμενους, δικτυακούς, CDROMs/DVDROMs), στη μνήμη και τα εισερχόμενα/εξερχόμενα του χρήστη τα οποία διακινούνται μέσω Outlook/Outlook Express ή άλλο POP3 client. Δυνατότητα κατηγοριοποίησης των clients απο την κονσόλα και εφαρμογή διαφορετικών ρυθμίσεων ανα κατηγορία ή και σε μεμονωμένο client, ανάλογα με τις ανάγκες του. Δυνατότητα "κλειδώματος" συγκεκριμένων ή όλων των ρυθμίσεων του Antivirus απο το διαχειριστή για αποφυγή κακής χρήσης απο τον τελικό χρήστη. Δυνατότητα προγραμματιζόμενων (scheduled) και έκτακτων (ondemand/manual) ελέγχων για ιούς μέσω της κονσόλας διαχείρισης, στο σύνολο, σε ομάδα ή σε μεμονωμένα συστήματα. Αναγνώριση γνωστών ιών βάσει virus definitions και αναγνώριση άγνωστων επιθέσεων/ιών μέσω behavioral analysis Δυνατότητα αναγνώρισης και απομάκρυνσης εφαρμογών adware και spyware Δυνατότητα ελέγχου σε συμπιεσμένα αρχεία τύπου LHA,MIME,TAR, ARJ,GZ,CAB,RTF,ZIP Η ύπαρξη και η λειτουργία του Antivirus να μην είναι εμφανής στο Desktop ή στο Start menu του χρήστη παρά μόνο σε περιπτώσεις ανεύρεσης ιών ή επιθέσεων Δυνατότητα προστασίας απο τη διακοπή των services του AV απο το χρήστη και προστασία απεγκατάστασης ή απενεργοποίησης της εφαρμογής μέσω password ακομα και για τον local administrator Αυτοματοποιημένος μηχανισμός ανανέωσης των content updates (Antivirus, Antispyware, IPS signatures), scan engines και επόμενων software versions με τεχνολογία προώθησης (push) απο τον Server στους clients. 13

14 Να παρέχεται η δυνατοτητα σε κάποιο client να διανεμει τα content updates σε άλλα clients χωρις ανάγκη χρήσης antivirus server σε μικρά τοπικά δίκτυα Δυνατότητα failover μεταξύ των Antivirus servers ωστε οι clients να έχουν εναλλακτικά μέσα αναβαθμισης των engines και των definitions τους. Δυνατότητα σε μεταφερόμενα clients όπως πχ laptops, να αλλάζουν αυτόματα AVserver αντιστοιχα με τον χώρο λειτουργία τους. (roaming) Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε laptops κατα την εκτέλεση manual/scheduled scans όταν αυτά δεν έχουν παροχή ρεύματος. Δυνατότητα απεγκατάστασης Antivirus άλλων κατασκευαστών. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Δυνατότητα ύπαρξης κεντρικού χώρου όπου κάθε client θα αποθηκεύει τα μολυσμένα αρχεία στα οποία δεν ήταν δυνατόν να απομακρυνθεί ο ιός Παροχή μηχανισμού ανανέωσης των virus definitions σε καθημερινή βάση. Να παρέχεται δυνατότητα αυτοματοποιημένου ελέγχου σε κρίσιμα σημεία του συστήματος οταν αυτό ενημερώνεται με νέο αρχείο ορισμών ιών. Η λύση θα πρέπει να αναφέρει και να προλαμβάνει μολύνσεις στο host file αρχειο του συστήματος, προστασία απο Rootkits και Alternate Data Streams ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DESKTOP FIREWAL/IDS/DEVICE CONTROL Αυτόματη προσαρμογή των κανόνων, ανάλογα με τη τοποθεσία του μηχανήματος (πχ Κεντρικά Γραφεία, Εκτός Γραφέιου, Περιφερειακή Διεύθυνση κλπ) Πλήρης υποστήριξη του TCP/IP (TCP, UDP, ICMP, Raw IP Protocol) Δυνατότητα απαγόρεψης λειτουργίας protocol drivers όπως Winpcap ή VMWare Διακοπή του Network traffic σε περίπτωση απενεργοποίησης του firewall Δυνατότητα αναγνώρισης και προστασία απο Port Scans Υποστήριξη ΝΑΤ και VPN Λειτουργία Stateful Inspection Firewall Δυνατότητα περιορισμού και διακοπής της εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης Δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων IP / Subnets / IP Ranges Δυνατότητα δημιουργίας κανόνων firewall για συγκεκριμένα applications ωστε να αποτρέπεται η σύνδεση τους σε μή επιτρεπόμενα ports. 14

15 Δυνατότητα ελέγχου συγκεκριμένων executables ωστε να μην δίνεται δυνατότητα στον χρήστη να τα εκτελεί ανεξάρτητα από τα rights που έχει στο λειτουργικό σύστημα. Η ύπαρξη και η λειτουργία του Firewall/IDS να να μην είναι εμφανής στο Desktop του χρήστη παρά μόνο σε περιπτώσεις διάγνωσης επιθέσεων και κατ'επιλογή του διαχειριστή Δυνατότητα ελέγχου των rules που έχει φτιάξει ο διαχειριστής πριν την κεντρική διανομή τους στους Clients Δυνατότητα καταγραφής των συνηθισμένων ενεργειών του χρήστη και αυτόματη δημιουργία firewall rules σύμφωνα με την καθημερινή χρήση του συστήματος από αυτόν. Δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής (logging) σε πραγματικό χρόνο των απόπειρων επιθεσης,των πηγών επιθέσεων και των κακόβουλων ενεργειών σε κάθε client και προώθησης των log entries στο κεντρικό server. Δυνατότητα προβολης απο την κονσόλα, επιλεγμένων ή όλων των καταχωρήσεων των logs του firewall και του IDS για κάθε client ξεχωριστά ή στο σύνολο των clients Δυνατότητα αναγνώρισης επιθέσεων βάσει signatures και στοιχείων συμπεριφοράς του connection. Δυνατότητα Packet Filtering Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης των IDS signatures απο κεντρικό server. Συγγραφή custom signatures Δυνατότητα έγκαιρης παροχής νέων υπογραφών IDS με τις οποίες θα αναγνωρίζονται νέου τύπου επιθέσεις σε γνωστά vulnerabilities. Μηχανισμος τέτοιος που να επιτρέπει στο διαχειριστή να ορίζει τι λειτουργίες μπορουν να εκτελουν οι εφαρμογές που εκτελούνται στο σύστημα (πχ έλεγχος στη registry, εγγραφή/ανάγνωση σε συγκεκριμένα folders κλπ) Έλεγχος πρόσβασης στις συνδεόμενες περιφερειακές συσκευές (USB, εξωτερικοι δισκοι, CD/DVD Recorders κλπ) και δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης αυτών ή επιβολή χρήσης μόνο για ανάγνωση. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του προμηθευτή.. Δ/νση Πόλη... Τηλ..Fax... Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. UPS 1 2. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Fax-Printer-Scanner- Laser color 2 3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Fax-Printer-Scanner- Laser 4. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, PROJECTOR, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ PROJECTOR SERVER 4 6. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 1 7. ΑΝΤΙVIRUS (άδειες 200) Ημερ/νία:.. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (υπογραφή- σφραγίδα) 16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα