ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: , FAX: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υπηρεσία : Τμήμα Προμηθειών Αγ. Παρασκευή : 10/07/2012 Πληροφορίες : Δ. Βασιλειάδη Αρ. πρωτ. : 015/ Τηλέφωνο : Φάξ : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012 Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητικής Υποδομής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"» - ΕΕ 459 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται στον Τύπο, αναρτάται στην έδρα της υπηρεσίας και διενεργείται σύμφωνα με την με αριθμό 015/ / απόφαση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρούσα και τις γενικές αρχές του δικαίου. Ανακοινώσεις θα διατίθενται εκτός από το τμήμα Προμηθειών και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Για παραλαβή μέσω διαδικτύου οι παραλήπτες της Ανακοίνωσης θα πρέπει να συμπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπεύθυνος υπάλληλος, έτσι ώστε το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την ανακοίνωση, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτής. Επίσης, οι παραλήπτες της Ανακοίνωσης από το διαδίκτυο θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν την αναθέτουσα αρχή για τα προαναφερθέντα στοιχεία με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο για την παραλαβή της, αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν την έχουν παραλάβει.

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την 19/07/2012. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους, εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, με φαξ ή με e mail. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας» και θα βαρύνει το έργο «Υποστήριξη Ερευνητικής Υποδομής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"» ΕΕ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (# ,00 #),πλέον του Φ.Π.Α. που ανέρχεται σε ποσοστό 23%. 3. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Στην προσφορά αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να την επιβαρύνει. Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη των τιμών. Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Μεταξύ των δύο υπερισχύει η τιμή που αναγράφεται αριθμητικά. 4. Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου. Η τιμή προσφοράς αφορά το συνολικό αντικείμενο της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 5. Οι προσφορές παραδίδονται ή αποστέλλονται σφραγισμένες μέχρι την Δευτέρα 23/07/2012, ώρα 15:00, στη διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δ» / Γ.Ε.Λ. /Τμήμα Προμηθειών Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, , Αγ. Παρασκευή Αττικής. Ο διαγωνισμός διενεργείται την Τρίτη 24/07/2012, ώρα 10:00, στην ως άνω διεύθυνση, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Αίθουσα Συνεδριάσεων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία

3 ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 7. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον: όσοι μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ή Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες ή Ενώσεις και αποδέχονται ως απαραίτητο όρο στην σύμβαση την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών μετά το πέρας της εγκατάστασης, όσοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του έργου σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και το διαθέσιμο κατάλληλο τεχνικό διοικητικό επιστημονικό προσωπικό τους, όσοι διαθέτουν εμπειρία στην κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση παρόμοιων ή και μεγαλύτερων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, όσοι έχουν επάρκεια και διαθεσιμότητα προσωπικού ώστε να είναι πρακτικά εφικτή η από πλευράς τους τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας παροχής των υπηρεσιών και περαίωσης του έργου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να: α) έχουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε από το 3707/2008 από το Υπουργείο Εσωτερικών εν ισχύ, β) έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000:2008 ως προς την κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας από φορέα πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ εν ισχύ, Επιπλέον, οι προσφέροντες είναι απαραίτητο να προσκομίσουν: Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της προμήθειας, έλαβαν

4 γνώση των χώρων, όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτής. Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα επίσκεψης στον χώρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», ώστε να συνταχθεί η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Δ.Τ.Ε. Υ.Ε. στο τηλ ή , για να οριστεί σχετικό ραντεβού. Κατάλογο με τουλάχιστον τρείς (3) εγκαταστάσεις ιδίων προδιαγραφών ή μεγαλύτερων που έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία και επιπλέον για τα συγκεκριμένα υλικά της εταιρείας που θα προτείνουν σε ποιους χώρους λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών πριν και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση Συμμετοχής σε Ατομικό ή Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (Π.Δ. 117/2004). Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση σύμβασης, πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας με τους υπεργολάβους. Σε περίπτωση συνεργασίας του Αναδόχου με εξωτερικό συνεργάτη απαιτούνται όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά του υπεργολάβου του. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε

5 συμβατική σχέση με την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης. Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην αναθέτουσα αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της σύμβασης που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτής, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 8. Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το αντικείμενο («Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας») και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται

6 ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει στη ΓΕΛ και επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 9. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού (ΓΕΛ) του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε έναν ανάδοχο για το σύνολο του έργου. Ανακοινώνεται εγγράφως σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές και στον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους της ΓΕΛ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 10. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις μήνες (3 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί να παραταθεί μέχρι το ½ αυτού. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή / και της τυχόν παράτασης αυτού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 11. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση του ΕΚΕΦΕ «Δ». Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΚΕΦΕ «Δ» ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η

7 απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 34 του πδ 118/ Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνει ως εξής: Καταβολή 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. Εκτός από τον παραπάνω τρόπο πληρωμής, οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους πρόσθετους τρόπους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή όχι, του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής. 13. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07 και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 14. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του νόμου 3377/05 (ΦΕΚ Α 202). 15. Οι προσφορές τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις (3) χωριστούς, σφραγισμένους φακέλους. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά παρουσιάζονται στο άρθρο 7, ο δεύτερος την τεχνική προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην ελληνική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές τοποθετημένες στον ίδιο φάκελο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 16. Στον κάθε φάκελο προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (για τα δικαιολογητικά συμμετοχής), «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις τεχνικές προσφορές) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις οικονομικές προσφορές). Και στους τρεις φακέλους αναγράφονται επίσης: α) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα,

8 β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και γ) ο πλήρης τίτλος και αριθμός της παρούσας ανακοίνωσης. 17. Οι προσφορές συντάσσονται ώστε να καλύπτουν το αντικείμενο του άρθρου1 της παρούσας. Φέρουν δε την υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. 18. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων. 19. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Ανακοίνωσης. 20. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 21. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία ελέγχονται και μονογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής. Όλα τα δικαιολογητικά/ στοιχεία που περιέχει, μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή καταχωρεί τους προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε πρακτικό αναλύοντας τους ακριβείς λόγους σε περίπτωση απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων.

9 Στο επόμενο στάδιο η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Όλα τα στοιχεία που περιέχει, εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης καταρτίζει σχετικό πρακτικό. 22. Ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Για προσφορές που χαρακτηρίζονται ως υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές η προσφορά θα απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 23. Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δ» έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει την σύμβαση, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό. Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 24. Σε περίπτωση και μόνο που οι διατάξεις της παρούσας δημιουργούν νομοθετικό κενό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΠΔ 118/07.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά - Αντικείμενο Έργου Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε επιλεγμένες θέσεις του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την περιμετρική επιτήρηση χώρων εξωτερικά και πέριξ κρίσιμων κτιρίων, με παράλληλη παρακολούθηση και καταγραφή των σημάτων βίντεο από το Κεντρικό Φυλάκιο. 1.2 Bασικά στοιχεία / Βασικές αρχές σχεδιασμού Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και οι κατευθύνσεις τεχνικών επιλύσεων έχουν σαν γνώμονα επιλογής: Την αξιόπιστη λειτουργία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων Την μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με χαμηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος και με μικρή δαπάνη συντήρησης, εξασφαλιζομένης πάντοτε άρτιας τεχνικής λύσης και αξιοπιστίας λειτουργίας. Την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων υποστήριξης και την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσεως δικτύων προς εξασφάλιση ευχερούς συντήρησης. 1.3 Περιγραφή Έργου - Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσης τεχνικής περιγραφής και της εργολαβίας αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού : 1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ μετά τροφοδοτικών και παρελκομένων στήριξης 3 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ μετά τροφοδοτικών και παρελκομένων στήριξης 22

11 3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (PTZ, ΤΥΠΟΥ ΘΟΛΟΥ) μετά τροφοδοτικών και παρελκομένων στήριξης 4 4 ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ PTZ KAMEΡΩΝ 4 ΣΤΑΘΜΟΣ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Video μετά ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1 6 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 1 7 Απαραίτητα συστήματα και υλικά σύνδεσης, προστασίας, ζεύξης απόζευξης, όδευσης και στήριξης που απαιτούνται για μία πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση εντός των κτιρίων και από τα κτίρια μέχρι τους 4 ιστούς καμερών, βαρύνουν την Εργολαβία. Το δίκτυο οπτικής ίνας για διασύνδεση των κτιρίων και οι ενεργητικές συσκευές μεταγωγής των σημάτων video θα διατεθούν εξασφαλισθούν για την καλή λειτουργία & διαθεσιμότητα εύρους ζώνης από τον Κύριο του Έργου ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 1 8 Εργασία εγκατάστασης, παραμετροποίησης, προγραμματισμού, εκπαίδευσης προσωπικού και παράδοσης του συστήματος σε πλήρη λειτουργία 1 Το προσφερόμενο σύστημα CCTV θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης με τη χρήση δικτυακών καμερών, την παρακολούθηση και καταγραφή εικόνων περιμετρικά στα σημεία προσέγγισης και στην ιδιοκτησία συγκεκριμένων κτιρίων. Οι θέσεις των καμερών και του Κέντρου Ελέγχου, θα υποδειχθούν στους υποψήφιους Αναδόχους κατά την επίσκεψή τους στους χώρους του ΕΚΕΦΕ. Τα μέτρα ασφάλειας θα αποτελούν συνδυασμό του εγκατεστημένου φωτισμού και τν υπό προμήθεια καμερών ασφαλείας οι οποίες θα επιτρέπουν στο προσωπικό της εγκατάστασης να: παρατηρεί την ευρύτερη περιοχή καθώς και τις οδικές προσβάσεις στην περιοχή

12 παρατηρεί τα σημεία πρόσβασης, τις περιφράξεις και τις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης παρακολουθεί τον χώρο αλλά και τις κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβάνοντας την χρήση του φωτισμού που παρέχεται από τον περιβάλλοντα χώρο. Ο σκοπός του ελέγχου είναι η αποτροπή εισβολής και εγκληματικών / παράνομων ενεργειών καθώς και του εντοπισμού δυσλειτουργιών ή καταστροφών / βλαβών του εξοπλισμού ασφαλείας, ή κάποιας ύποπτης κίνησης ή αντικανονικότητας στη καθημερινή λειτουργία της εγκατάστασης ή άλλης ένδειξης δυνατής να οδηγήσει σε παραβίαση της ασφάλειας της ιδιοκτησίας. Αναλυτικότερα: 1.4 Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης Προβλέπεται η εγκατάσταση 4 δικτυακών έγχρωμων καμερών σε διάφορα σημεία του Κέντρου που φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό, στην περίμετρο του οικοπέδου επί ιστών ύψους τουλάχιστον 3,5 μέτρων (επιλογή ύψους με ευθύνη Αναδόχου για εξασφάλιση του βέλτιστου πεδίου θέασης, αλλά και εντός συγκεκριμένων κτιρίων. Η σιδηροϊστοί θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ και θα έχουν κατάλληλο πέδιλο από σκυρόδεμα με ενσωματωμένα αγκύρια, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο ιστός με κατάλληλες βίδες. Η θεμελίωση, καθώς και ο ιστός είναι κατάλληλα υπολογισμένα ώστε να παραλαμβάνουν τα φορτία λόγω ανέμου και ιδίου βάρους. Οι κάμερες θα ελέγχονται από ανιχνευτές κίνησης μέσω του DVR. Το κέντρο ελέγχου CCTV θα αποτελείται από : Σταθμό ψηφιακής καταγραφής (ΝVR) για τον έλεγχο των καμερών με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου και αυτόματης καταγραφής σε ανίχνευση κίνησης. Θέση εργασίας χειριστή με Η/Υ εξοπλισμένο με κάρτα γρφικών υποστήριξης 2 οθονών. 2 οθόνες 21 ιντσών 1 μονάδα Ethernet Switch 10/100 Mbps, 16 ports

13 Λογισμικό (Server Client) κατάλληλο για απομακρυσμένο έλεγχο, καταγραφή εικόνας και επίβλεψη του χώρου, σε ενιαία πλατφόρμα. Το δίκτυο οπτικής ίνας για διασύνδεση των κτιρίων και οι ενεργητικές συσκευές μεταγωγής των σημάτων video θα διατεθούν εξασφαλισθούν για την καλή λειτουργία & διαθεσιμότητα εύρους ζώνης από τον Κύριο του Έργου ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Τα απαραίτητα συστήματα και υλικά σύνδεσης, προστασίας, ζεύξης απόζευξης, όδευσης και στήριξης που απαιτούνται για μία πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση εντός των κτιρίων και από τα κτίρια μέχρι τους 4 ιστούς καμερών, θα βαρύνουν την Εργολαβία. Οι κάμερες θα συνδέονται στο διατιθέμενο από ΕΚΕΦΕ ενεργό εξοπλισμό δικτύου κάθε κτιρίου, με καλώδιο UTP CAT 5e εντός καναλιών με ευθύνη του Εργολάβου (προμήθεια εγκατάσταση). Επίσης θα συνδέονται με τον πίνακα UPS ή τοπικό ηλεκτρικό πίνακα κάθε κτιρίου ( 1 κύκλωμα ανά 4 κάμερες) με καλώδιο ισχύος NYY 3x1.5mm 2 εντός καναλιών με ευθύνη του Εργολάβου (προμήθεια εγκατάσταση). 1.5 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Συστήματος CCTV Δικτυακή κάμερα τύπου IR Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, antivandal Η δικτυακή κάμερα θα είναι έγχρωμη, τύπου IR dome, true day/night (ICR) με αισθητήρα 1/2.7 Progressive CMOS. Η λειτουργία της κάμερας θα είναι έγχρωμη όσο ο φωτισμός της σκηνής παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, όταν όμως ο φωτισμός πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τότε θα ενεργοποιούνται τα ενσωματωμένα υπέρυθρα leds και η λήψη της κάμερας θα γίνεται ασπρόμαυρη. H μέγιστη ανάλυση της κάμερας θα είναι 2 megapixel αλλά θα υποστηρίζει επιπλέον τις αναλύσεις Full HD 1080p / HD 720p / SXGA / D1 / VGA / QVGA / CIF στα 25fps. Η κωδικοποίηση βίντεο θα δύναται να γίνεται σε H.264 ή/και M JPEG με δυνατότητα dual streaming. Η κάμερα θα έχει την δυνατότητα λήψης εικόνας στο απόλυτο σκοτάδι με την ενεργοποίηση των IR leds με τα ακόλουθα χαρακτηρισστικά 850nm, 23 ΙR leds εμβέλειας μέχρι 30m. Θα υπάρχει η δυνατότητα τριπλής τροφοδοσίας 12VDC, 24VAC και PoE. Επιπλέον θα διαθέτει φακό μεταβλητής εστίασης 3 9mm τύπου motorized δίνοντας την δυνατότητα για απομακρυσμένο zoom και focus. Η κάμερα θα διαθέτει περίβλημα αντιβανδαλιστικής προστασίας, θα είναι εξωτερικού χώρου και θα καλύπτει το πρότυπο IP66. Επιπλέον θα είναι εφοδιασμένη με θερμαντική αντίσταση και ανεμιστήρα.

14 Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης διόρθωσης ίριδας (electronic shutter), υψηλής ταχύτητας 1/10.000, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον μεταβαλλόμενου φωτισμού με φακούς αυτόματης ή χειροκίνητης ίριδας. Η κάμερα θα υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας ONVIF ώστε να επικοινωνεί με πληθώρα λογισμικά καταγραφής και ελέγχου. Εκτός από την δικτυακή έξοδο βίντεο RJ 45, θα διαθέτει και αναλογική έξοδο βίντεο BNC για την διευκόλυνση τοπικής ρύθμισης της εικόνας. Η κάμερα θα διαθέτει διάταξη αντιστάθμισης οπίσθιου φωτισμού, σταθερή ή αυτόματη ρύθμιση λευκού, αυτόματη επιλογή κέρδους σήματος και συγχρονισμό στη φάση τροφοδοσίας με δυνατότητα διόρθωσης. Επιπρόσθετες λειτουργίες που θα υποστηρίζονται θα είναι privacy mask και motion detection. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα είναι τα εξής: Οπτικό Μέρος Έξοδος σήματος : Δικτύου RJ45 και Αναλογίκη BNC. Τύπος αισθητήρα : 1/2.7 Progressive CMOS Μέγιστη Ανάλυση : 1920(H) x 1080(V) Φακός: 3~9mm motorized Κωδικοποίηση: dual streaming Η.264 ή/και MJPEG Πεδίο θέασης: 71 ο ~21 ο Ελάχιστη στάθμη φωτισμού : Έγχρωμη 0.2 lux, Ασπρόμαυρη 0.02 F1.4 Έλεγχος ίριδας : Direct Drive Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση λευκού. Ανίχνευση Κίνησης, Υποστήριξη ONVIF Απομακρυσμένο zoom και focus

15 Μηχανικά Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία 12Vdc/24VAC/PoE Θερμοκρασία λειτουργίας : 10C έως +50ºC. Εξωτερικού χώρου: IP66 Αντιβανδαλιστικό περίβλημα Θόλος με θερμαντική αντίσταση και ανεμιστήρα Υγρασία : Σχετική, μικρότερη από 0 ~ 90%, μη συμπυκνούμενη Δικτυακή κάμερα εσωτερικού χώρου τύπου Box 1,3MP Η δικτυακή εσωτερικού χώρου θα είναι έγχρωμη, τύπου box, True day/night (ICR) με αισθητήρα 1/3" HD progressive scan CMOS. Η λειτουργία της κάμερας θα είναι έγχρωμη όσο ο φωτισμός της σκηνής παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, όταν όμως ο φωτισμός πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τότε θα γίνεται ασπρόμαυρη. Θα διαθέτει λειτουργία WDR που θα επιτρέπει να φιλτράρει το έντονο οπίσθιο φωτισμό που περιβάλλει ένα θέμα και θα ενισχύει έτσι τη δυνατότητα να διακρίνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις μορφές στο αντικείμενο. H μέγιστη ανάλυση της κάμερας θα είναι 1,3 megapixel στα 25fps. Η κωδικοποίηση βίντεο θα δύναται να γίνεται σε H.264 ή/και M JPEG με δυνατότητα multi streaming. Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης διόρθωσης ίριδας (electronic shutter), υψηλής ταχύτητας 1/60.000, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον μεταβαλλόμενου φωτισμού με φακούς αυτόματης ή χειροκίνητης ίριδας. Η κάμερα θα υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας ONVIF ώστε να επικοινωνεί με πληθώρα λογισμικά καταγραφής και ελέγχου. Η κάμερα θα διαθέτει διάταξη αντιστάθμισης οπίσθιου φωτισμού, σταθερή ή αυτόματη ρύθμιση λευκού, αυτόματη επιλογή κέρδους σήματος και συγχρονισμό στη φάση τροφοδοσίας με δυνατότητα διόρθωσης.

16 Επιπρόσθετες λειτουργίες που θα υποστηρίζονται θα είναι η τοπική αποθήκευση σε μνήμη τύπου micro SDHC, η δυνατότητα ψηφιακής σταθεροποίηση εικόνας βίντεο όπως επίσης και η λειτουργία μείωσης θορύβου. Tα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα είναι τα εξής: Οπτικό Μέρος Έξοδος σήματος : Δικτύου RJ45 Τύπος αισθητήρα : 1/3" HD progressive scan CMOS Μέγιστη Ανάλυση : 1280(H) x 1024(V) Κωδικοποίηση: multi streaming Η.264 ή/και MJPEG Ελάχιστη στάθμη φωτισμού : 0.03 F1.4 Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση λευκού. Υποστήριξη ONVIF Λειτουργία Wide Dynamic Range Μηχανικά Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία 12Vdc/PoE Θερμοκρασία λειτουργίας : 0C έως +50ºC. Υγρασία : Σχετική, μικρότερη από 20 ~ 80%, μη συμπυκνούμενη 1,3 MP Φακός κάμερας εσωτερικού χώρου Ο φακός που θα υποστηρίζει η κάμερα εσωτερικού χώρου θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τύπος : 1/3 format 1,3 Mpixels Ρύθμιση εστιακής απόστασης (zoom) : 3 έως 8mm Τοποθέτηση : Τύπου CS.

17 DC Iris Πεδίο θέασης 92,5 ~ 26, Δικτυακή κάμερα PTZ 36x, εξωτερικού χώρου Η δικτυακή κάμερα θα είναι έγχρωμη, τύπου PTZ dome, True day/night (ICR) με αισθητήρα 1/4" CCD SONY Exview HAD. Η λειτουργία της κάμερας θα είναι έγχρωμη όσο ο φωτισμός της σκηνής παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, όταν όμως ο φωτισμός πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τότε θα γίνεται ασπρόμαυρη. H μέγιστη ανάλυση της κάμερας θα είναι 4CIF αλλά θα υποστηρίζει επιπλέον τις αναλύσεις 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 176 x 144 στα 25fps. Η κωδικοποίηση βίντεο θα γίνεται σε H.264/MPEG4/MJPEG με δυνατότητα multistream. Θα διαθέτει οπτικό zoom 36x και ψηφιακό 12x, συνολικά 432x zoom. Ο φακός θα λειτουργεί με εστιακή απόσταση από f = 3,4 (wide) ~ έως 122,4 (tele) mm. Θα διαθέτει λειτουργία WDR που θα επιτρέπει να φιλτράρει το έντονο οπίσθιο φωτισμό που περιβάλλει ένα θέμα και θα ενισχύει έτσι τη δυνατότητα να διακρίνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις μορφές στο αντικείμενο. Η κάμερα θα έχει την έξυπνη λειτουργία Auto Tracking ώστε να εστιάζει / ακολουθεί αυτόματα τα κινούμενα αντικείμενα. Η κάμερα θα είναι εξωτερικού χώρου που θα καλύπτει το πρότυπο IP66. Επιπλέον θα είναι εφοδιασμένη με ανεμιστήρα και ελεγχόμενο θερμοστάτη. Η κάμερα θα διαθέτει διάταξη αντιστάθμισης οπίσθιου φωτισμού, σταθερή ή αυτόματη ρύθμιση λευκού, αυτόματη επιλογή κέρδους σήματος και συγχρονισμό στη φάση τροφοδοσίας με δυνατότητα διόρθωσης. Επιπρόσθετες λειτουργίες που θα υποστηρίζονται θα είναι privacy mask 8 ζωνών και motion detection 4 ζωνών. Οι προκαθορισμένες θέσεις θα είναι 192. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα είναι τα εξής: Οπτικό Μέρος Έξοδος σήματος : Δικτύου RJ45 και Αναλογίκη BNC. Τύπος αισθητήρα : 1/4" CCD SONY Exview HAD

18 Μέγιστη Ανάλυση : 704 x 576 Φακός: 3,4 (wide) ~ έως 122,4 (tele) mm Κωδικοποίηση: H.264/MPEG4/MJPEG με δυνατότητα multistream Ελάχιστη στάθμη φωτισμού : Έγχρωμη 1.4 lux, Ασπρόμαυρη 0.1 F1.6 Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση λευκού. Ανίχνευση Κίνησης 4 ζώνες Μηχανικά Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία 24VAC Θερμοκρασία λειτουργίας : 40C έως +40ºC. Εξωτερικού χώρου: IP66 Κυτίο με ανεμιστήρα και ελεγχόμενο θερμοστάτη Υγρασία : Σχετική, μικρότερη από 0 ~ 90%, μη συμπυκνούμενη Λογισμικό καταγραφής Το λογισμικό καταγραφής εικόνας θα είναι δικτυακού τύπου και θα επεξεργάζεται την εισερχόμενη εικόνα από ψηφιακή κάμερα ή από κωδικοποιητή σήματος (από αναλογική κάμερα) ή από δικτυακά καταγραφικά. Θα λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα PAL και θα υποστηρίζει μέχρι και 48 δικτυακές IP κάμερες/συσκευές. Το σύστημα θα υποστηρίζει κάμερες και συσκευές συμβατές με τα πρωτόκολλα ONVIF και PSIA. Η κωδικοποίηση των σημάτων video θα μπορεί να γίνεται με τις εξής μεθόδους: MJPEG, MPEG4, H.264, ASP. Η δυνατότητα εγγραφής του συστήματος πρέπει να είναι απεριόριστη και το μέγεθός της να εξαρτάται από τον αποθηκευτικό χώρο του Σταθμού Καταγραφής. Θα υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής κωδικοποίησης ανά είσοδο κάμερας με επιλογή. Το σύστημα θα επιτρέπει τον καθορισμό του μεγίστου αριθμού ημερών που θα διατηρούνται αποθηκευμένα τα αρχεία εγγραφών. Σε περίπτωση πλήρωσης του σκληρού δίσκου, οι νέες εγγραφές θα αντικαθιστούν τις παλαιές με την μέθοδο της κυκλικής εγγραφής (overwrite). Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονη ροή video (dual streaming) που επιτρέπει ταυτόχρονα μια ροή για ζωντανή προβολή, και μια για εγγραφή. Το λογισμικό διαχείρισης θα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας και ταχύτητας εγγραφής ανά δίαυλο (video input) με ανεξάρτητη ρύθμιση για κάθε δίαυλο. Επίσης θα παρέχει την δυνατότητα διαμόρφωσης ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγραμματισμού της καταγραφής με την αντίστοιχη ποιότητα και ταχύτητα καταγραφής. Η έναρξη και λήξη των

19 παραπάνω επιλογών θα είναι προγραμματιζόμενες ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις συνθήκες λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. Τα λογισμικό θα υποστηρίζει ενσωματωμένη ανίχνευση κίνησης στο βίντεο, ανεξάρτητα από το τύπο και μοντέλο κάμερας Θα έχει τη δυνατότητα απόκρυψης σημείων λήψης εικόνας, καθώς επιτρέπει στους διαχειριστές να καθορίσουν περιοχές προστασίας για μεμονωμένες κάμερες προκειμένου να κρυφτούν περιοχές που δεν πρέπει να είναι ορατές ή να καταγράφονται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία προσωπικών δεδομένων. Κύρια χαρακτηριστικά του λογισμικού που θα πρέπει κατ ελάχιστον να υποστηρίζονται είναι: Λίστα συναγερμών: Οι συναγερμοί από όλες τις συσκευές και τα συστήματα ασφαλείας θα εμφανίζονται στη λίστα συναγερμών (Alarm List). Τεχνολογία Πανοραμικών Φακών 360 (Panomorph lens) : Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αφαίρεσης τυφλών σημείων, θα παρακολουθεί, εντοπίζει και αναλύει ολόκληρη τη περιοχή σε ζωντανό αρχειοθετημένο video. Πολλαπλά κανάλια ήχου: Το σύστημα θα επιτρέπει την λήψη ήχου από πολλαπλές πηγές εισόδου. Ανεξάρτητη αναπαραγωγή: Άμεση και ανεξάρτητη λειτουργία θα επιτρέπει την ανεξάρτητη αναπαραγωγή από το καταγεγραμμένο αρχείο βίντεο, για μία ή περισσότερες κάμερες, παράλληλα με ζωντανή προβολή ή αναπαραγωγή. Ακολουθία Explorer: Θα εμφανίζει ακολουθίες και χρονικά διαστήματα σε μικρογραφία (thumbnail) προεπισκόπησης. Μέσω τις ακολουθίας Explorer θα δίνει απαράμιλλη οπτική επισκόπηση του μαγνητοσκοπημένου βίντεο σε συνδυασμό με ομαλή πλοήγηση. Γρήγορη εξαγωγή στοιχείων: Απρόσκοπτη εξαγωγή βίντεο σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο από πολλαπλές κάμερες, αρχεία και σημειώσεις χρήστη. Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών: το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει έως και 26 διαφορετικές γλώσσες Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη ανάλογα με το προφίλ του, την πρόσβαση σε: Ζωντανή προβολή, PTZ, PTZ προεπιλογές, έλεγχος εξόδων του συστήματος, χρήση μικρόφωνου, χρήση ηχείου, Χειροκίνητη εγγραφή, αναπαραγωγή, εξαγωγή AVI, εξαγωγή JPG, εξαγωγή DB, Ακολουθίες. Επίσης θα μπορεί να ρυθμίσει θέα. Απαραίτητα/απαιτούμενα χαρακτηριστικά του λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης θα είναι τα παρακάτω: Υποστήριξη δικτυακών συσκευών από περισσότερους από 100 κατασκευαστές και 1500 μοντέλα

20 Δυνατότητα υποστήριξης από τρίτους κατασκευαστές μέσω πλατφόρμας Software Development Kit (MIP SDK) Υποστήριξη ασφαλές πρωτοκόλλου HTTPS για την συνδεσιμότητα με τις κάμερες Κατηγοριοποίηση προτεραιότητας συναγερμών σε 3 επίπεδα Υποστήριξη NAT firewalls Υποστήριξη ταυτόχρονης σύνδεσης 5 χρηστών Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης το εγκαθιστάμενου λογισμικού ώστε σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καμερών περαιτέρω των 48, να οδηγείτε ο χρήστης στην επόμενη έκδοση με σημαντικό λιγότερο κόστος σε σχέση με την αγορά νέου. Η αναβαθμισμένη έκδοση θα υποστηρίζει επιπλέον των παραπάνω και εφεδρικό (failover) server όπου σε περίπτωση αστοχίας του κύριου server θα αναλαμβάνει όλες τις εργασίες διαχείρισης, καταγραφής και προγραμματισμού όλου του έργου. Επίσης θα έχει την δυνατότητα υποστήριξης 64 δικτυακών καμερών/συσκευών ανά server με απεριόριστο αριθμό server στο site. Τέλος θα διαχωρίζεται ο server διαχείρισης από τον server καταγραφής. Δυνατότητες Απομακρυσμένου Χρήστη (client): Προβολή ζωντανών βίντεο ή αναπαραγωγή αρχείων για 48 κάμερες ταυτόχρονα από τους ίδιους ή διαφορετικούς διακομιστές (server). Αναλυτική πλοήγηση, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο γρήγορης / αργής αναπαραγωγής, μετάβαση σε ημερομηνία / ώρα, με ένα βήμα αναζήτηση βίντεο ή κίνησης. Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να καθορίσει διάφορες διατάξεις: προβολή ή αναπαραγωγή εικόνων της κάμερας. Κοινές διατάξεις μπορούν να ελέγχονται κεντρικά, μέσω του διακομιστή με χρήστη administrator. Απαραίτητα/απαιτούμενα χαρακτηριστικά του λογισμικού Απομακρυσμένου Χρήστη (client θα είναι τα παρακάτω: Εισαγωγή στατικού ή ενεργού HTML χαρτών για γρήγορη πλοήγηση των καμερών Έξοδος ελέγχου λειτουργίας ρελέ, για παράδειγμα, τον έλεγχο των πυλών Γρήγορη επισκόπηση των ακολουθιών με ανίχνευση κίνησης και το παράθυρο προεπισκόπησης Γρήγορη επισκόπηση των γεγονότων / προειδοποιήσεις Έλεγχος κάμερες PTZ εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες θέσεις. Απομακρυσμένος έλεγχος PTZ Point and click Απομακρυσμένο ζουμ κάμερας PTZ σε προβολή Quad IPIX 1x2 ή 2x2 για την προβολή όλων των 360 ταυτοχρόνως Προαιρετική συμπίεση βίντεο συνεχούς ροής από διακομιστή στον client για να δίνει την καλύτερη χρήση του εύρους ζώνης

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα