ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες"

Transcript

1 ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. : Ak=oetYp 2 9, MYeaR K.b. : : C.C : , F a x : e -m a i l : m b a t a k c h a n i a. g r, u r l : w w w. c h a n i a. g r 8haAdvp : / M%!AI (HF!8:H8-I (HFC!8I &F(#!ICFK <a: KHe &%0%8 -!#F&%!8I (#HFKI A8! C!AHI!8HA!8I!8CF%I :K%8!A0% KC8+0% 9!8I A8! +0% (8!!0% +FKI KHL CFK M8%!0% IK%F#!AF K (HFW (F#F:!ICFK : , 5 6 Fa brkoaa K>meabrp hg=ay<hylrp Ylghgwe hgdsa>ay Koe >a=ye gk Y YaKgweKYa <ay Kge >fg caidv Kgk E>eyeY cshgkp bya dabhsp =arhb>ayp =aydge sp <keyabye AkdRKoe ZtYp bya Koe Ya=aye Kgkp g g gtgp AY ikg sdg MYetoe. :ay cv<gkp gdgag<re>ayp, KY hgp hgdsa>ay 7 gdr=>p i> op >fsp : FC88 (H!:H8- FC88I %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI , & , 0 0 : , , 0 0 < IA<K> , 5 0 IJ IKIJ>C , 0 0 = , 5 0 IK%F#F , 0 0 -( , 5 6 IK%F#!A 8(8% , 5 6 JY KY g gty YeYlrhgeKYa ikgkp YhYbRKo teyb>p, AY hr >a ey >teya bya iwdloey d> KY gk >ha<hrlgekya ikgkp YhYbRKo teyb>p :ay. viy Y v KY hgp hgdsa>ay Y YaK>tKYa YkKR eggwekya YhY=gKr ikg myhg c>akgkh<typ Kgkp cshop bya c>akgkh<abr.

2 FC88 8 : (!(#8!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 AYeY rp 2-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9>b 0., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 2 AYeY rp 3-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9 0 >b., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 3 JhY >?Rba iycgeagw dyitl fwcg, K>KhR<oeg >h. 9 0 * 9 0 >b., Rla d>, h ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 4 2 a cg T V d> hrlay bgeivcy Y v dyitl fwcg, mohtp =ayikri>ap : >h * 4 0 >b. wngp >h. 7 5 >b. d> hrlay bya bykybvhkly mohtidyky, ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 5 AYhrbcY bgk?teyp YhY=giaYbgw Kw gk, ib>c>kvp Y v dyitl fwcg, braaidy Y v nray c>bks > Reo ikg ib>c>kv, =ayikri>ap byatidykgp >h. 4 5 * 4 5 >b. d> d hrkiy bya >haikh>lvd>eg i> RfgeY, 6 ARAaidY >h<yityp KhgmscYKg, d> wngp r=hyp bya S Y N C H R O, > r=hyp bya Y v wlyidy 7 ARAaidY > aibr C>KYccabvp ib>c>kvp, d> d hrkiy bya > bya byatidykgp Y v wlyidy 8 =ayikri>oe * 8 0 >b., Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > :hyl>tg >h<yitypd> bya >haayhay Y v P V C, bya ikhkyharhy ikhkyharhy Y v Kg t=ag kcabv d> bya 3 ikhkrhay 9 d> > gf>a=abs ZYls, 3 ikhkrhay d> bc>a=yhar, ikg <ay KY ikhkrhay, =ayik. >h. 4 0 * 5 0 * >b. 1 0 <hyl>tgk =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b 0 0 * 2>b., d> hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p ikg brko drhgp, Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > bya >haayhay Y v P V C, Y =ayark>a =wg hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p bya rey hrla ikg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. Jg ekgkcr a AY rm>a bc>a=yhar. =ayark>a Y > ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye bya Kg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. 1 1 =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b * >b 5., hrlay d> (Kg rey ikya>hv ) Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > d bya >haayhay Y v P V C. Y =ayark>a ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye

3 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 8 A / A!FI (FIF++8 (I +C ) +!C CF%88I AFI+FI 1 A8D8G<I , , A8D8G<I , , , , T V C< , , A8H<AB , , , , , , bya , , >A> , , >A> , , >A> , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 8 8 3, 2 0 IK%F#F (I KH0 ) , 2 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

4 FC88 9 : &F(#!ICFI (#HF-FH!AI & (!AF!%0%!0%!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 9 1. D>bKIHeabWQ K HDH<aiKsQ (H!:H8- (8H8C+HF! Jw gp W o r k s t a t i o n J>megcg<tY bykyib>ksp n m ( ) < = 3 2 < >f>h<yiksp (G H z ) > = 3.2 (C P U ) Gkhse>p > = 2 C a c h e ( M B ) > = 3 ) > = 3 cybrky (M o t h e r b o a r d ) ( R A M ) =tibgp ( H D D ) K > >f>h<yikye W o r k s t a t i o n K g=gmrp Kw gk > = D D R haAdvp k g=gmye > = 2 Jw gp k g=gmye S A T A > = 2.0 8haAdvp k g=gmye S A T A > = 2 Jw gp k g=gmye U S B > = haAdvp k g=gmye U S B > = 4 Jw gp g=gmsp k brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 2. 0 X 1 6 8haAdvp K g=gms brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 1 Jw gp k g=gmsp P C I 8haAdvp K g=gmye P C I > = 1 K g=gmrp smgk K g=gmrp gektba Kw gk P S / 2 ) > = 3 Cr<>Agp (G B ) > = 4 Jw gp D D R 3 Tw gp =aywcgk D u a l C h a n n e l =aywcgk (C H z ) > = C L < = 9 Jhv gp c>akgkh<typ u n b u f f e r e d, -EnCoC n ) <l vhgk?osp (G B ) > = ayikri>ap ( I n c h ) = 3. 5 tykcgp > abgaeoetyp ( G b / s ) > = 6 Ghgiohaes (C9 ) > = 1 6 >haikhglsp ikya>hs ( r p m ) > = ) > = 5

5 ARhKY ( V G A ) ARhKY =abkwgk ( L A N ) D V D Jhglg=gKabv ( P o w e r S u p p l y ) AgkKt ( C a s e ) 1 6 : 9 ( M o n i t o r ) O n b o a r d s P C I E x p r e s s Tw gp V G A V e c t o r R a s t e r G r a p h i c s S( i l e n) t Jw gp >fv=gk D-S u b Jw gp >fv=gk D V I-I R A M ( M B ) > = ) > = 3 8 g=>bks bya o n b o a r d 1 ( G b i t ) ) > = 3 C D D V D + R R <<<hyls C D -R /R W D V D -R A M / + R W ( M B ) > = 2 S8J8 ) > = Jhglg=gKabgw ( W a t t ) > = ( % ) > = 8 0 K g=gmrp S a t a > = 2 K g=gmrp >hal>h>aybye > = 2 K g=gmrp F D D > = 1 GhgiKYitY o v e r v o l t a g e GhgiKYitY o v e r c u r r e n t GhgiKYitY o v e r tmep e r a t u r e GhgiKYitY o v e r l o a d GhgiKYitY s h o r t c i r c u i t ) > = 3 Cr<>Agp M i d i T o w e r Kcabv bykyib>ksp 8cgkdteag ri>ap >hal>habye >fok>habrp > = 2 ri>ap >hal>h>aybye >iok>habrp > = 2 ri>ap byhkye > > = 7 ri>ap U S B >d hviaa>p s >d hviaay cyues = 2 < a crge imaidrp Y>haidgw ) > = 1 M r<>agp I( n c h ) > = 2 4 Jw gp 1 6 : 9 J>megcg<tY L E D > = M ( c d / m 2 ) > = Tk abs ( n / 1 ) > = MhydYKY (C ) = 1 6, 7 D V I -D, 1 5p i n D -S u b Mhvegp Y m( s ) < = 5

6 B>aKgkh<abv ( O S ) ) > = 2 M i c r o s o f t W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6G 4R b i t 2. <ah (K e y b o a r d ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B Jk odrega MYhYbKsh>p ) > = 1 3. (HeKUba (M o u s e ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B 8haAdvp csbkhoe > = 2 R o l l e r ) > = 1 4. (>bkl oksq, lokh:eka<i:labw, i:ioksq, l:g ) (H!:H8- (8H8C+HF! <bkw > = 2 0i>c. /c> Kv A( 4 ) <bkk oksp CrAg=gp <bkw l a s e r <bkw : * d p i eya 8eKa<hYlsp > = 2 0YeK. /c> Kv ( A 4 ) L okgyeka<hylabv 8eKa<hYlsp > = x d p i m i n % Jw gp IYhoKsp F Kabs : m i n x d p i, 9RAgp MhydYKgp 2 4 b i t Jvega Kgk <bha L Yf wh>p > abgaeoetyp & cg<aidabv :>eabr LYf P ccy U S B 2. 0 H-s i p e e d E t h e r n e t 1 0 B A S E-T / B A S E -T X IkdZYKR B>aKgkh<abR IkiKsdYKY Bg<aidabv bya <bkk oks GRe>c >cr<mgk > = i>ct=>p P C F a x, E C M, A u t o R e d i a l, F a x A c t i v i t y R e p o r t s, F a x A c t i v i t y R e s u l t R e p o r t s W i n d o w s 7 / X P / V i s t a & L i n u x eya L C D AYirKY />p M i n i>c > = 1 rkgp eya

7 5. ilib>ls (H!:H8- (8H8C+HF! bykrcg<gp = > 5 0 > Ylye, > lhy<s bcsi>oe, YeY<e bc>t=ody eya YegabKs ikegdacty, Khglg=gitY : vma d YKYht>p 6. abkl:bwq >GH DaidWQ (S W I T C H ) (H!:H8- (8H8C+HF! wh>p 8 x R J / / M b p s : > = 1 rkgp!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 9 A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI , , , , , , GFBKC>M8D>C , , IKIA<K> 4 3 5, , S W I T C H 1 4 0, , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 6 5 7, 8 IK%F#F (I KH0 ) , 8 0 M:eaR, >brd;iahq :>yh<agp >c>bkhgcv<gp /bvp & J>megcg<tYp K gcg<aikye F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

8 FC88 : : #A+H!A8!!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I : 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 GckeKshag hgwmoe GcRKgp 6 0 >b. : 6 k g, ikhglrp > , >e>h<>aybs >8 +, mhydy : c>kbv, teybyp >cr<mgk iky vhky, hgikyity Y v k f u z z y l o g i c, mhydy c>kbv 7 k g, crkgp 6 0 >b., >e>h<>aybs >9, 2 IK><eoKshag hgwmoe mhydy c>kbv, ikd k=hykdye, > acg<s hg<hrddykgp ik><eydykgp, teybyp >cr<mgk iky 3 Agk?teY MhydY c>kbv, crkgp 6 0 >b., 4 >ikaye (ikd >hacydzre>kya KYm>tY >ikty bya >ikty =aydrkhgk 8 >b. ), lgwhegp > 6 5 l t, c>akgkh<t>p d> YeKaiKRi>ap, YrhY bya <bhac, ZYAw KYnt, KYnt Ycgkdaetgk, imrhy, ikhkrha Y KYnaye 4 IkdZYKabvp Kw gp wngp 1, 8 5 d., crkgp 0, 6 0 d., ikegcabs dabks : l t, >e>h<>aybsp 8 +, >iok>habvp lokaidvp L E D, Y rc><mgp A>hdgbhYiaye, =aylyes bhkikrccaey hrlay lhgkkgc>b 4 YiKrhoe, 3 ikhkrhay @imwp > W, b>hydabs crby, dveadg YeKaYcbYcabv ltckhg, YkKgbYAYhaidgw Y v RcYKY, n>byidvp e>hgw, 5 It=>hg YKdgw rfkhy YKdvp, bra>kgp YKdvp, ik><ev ia=rhody, Y glk<sp ikyftdykgp, > acg<s A>hdgbhYitYp, YilRc>aY k >haikh>lvd>eg bycy=ag 6 8 GcRKgp 6 0 >b., Y > l t / h, 3 Yegf>t=oKY YlYahgwd>eY c>evd>ey ltckhy, mhydy c>kbv 7 AYl>KarhY ltckhgk 1 2 lckk?reay, Yegf>t=o byerky A>hdvp d> =a cr KgamydYKY, ckmety c>akgkh<typ, e>hgw, hgikyity k ikg hgsp, bgkd t hgsp byerky <ay 4 KgiK, Y gi yd>e>p 8 JgiKarhY crb>p, >eaytg nsiadg, bya ckmety h<typ c>akgk, > W, 1, 8 l t, 9 9hYiKshYp c>akgkh<typ, Y gi yd>eg ltckhg e>hgw 1 0 Lgwhegp W, 2 0 l t, mhydy c>kbv, crkgp 5 0 >b., >e>h<>ayb s 8, m>ahaidvp, >a=g c>akgkh<typ

9 D V D p l a y e r IK><eoKshYp dyccaye 1 5 Ibgw 1 6 C crek>h /dtf>h 1 7 AcadYKaiKabv B T U 1 8 AcadYKaiKabv B T U 1 9 AcadYKaiKabv B T U Cr<>Agp 42 teki>p, L EpDa n e l, f u l l H D, > = H z, >e>h<>aybsp > =8, * , f o r m a t >abveyp 1 6 : 9, rfg=ga H D M: I -U S B -s c a r t- c o m p o n e n t -c o m p o s i t e, >eiodykodregp M P E G 4, > = 2 8eY YhY<o<s D V D v i d e o / D V D R / D V D R W / C D D A / C D -R / C D - R W, V C D, Yhm>toe >abveyp J P E G, M P E G2 / 4, Di v X, W M A,, Yhm>toe smgk M P 3, W M V, rfg=ga U S B -H D M I -c o m p o n e n t - c o m p o s i t e -s c a r t, k k vkakcoe, D O L B Y d i g i t a l, 2 H i -F i Kw gk m i c r o aimwgp > 2 0 W, YeY YhY<o<s D V D, D V C D, D V D ± R / R W, M P E G 4, S V C D, V C D, C D, C D R, M P 3 C D, J P E G P i c t u r e C D, a u d i o, d> hy=avloeg, bya AwhY U S B, c>akgkh<ty k a r a o k e W a t t, 3 3 hkadti>ap A>hdgbhYitYp, Y gi yd>eg ltckhg, 2 <ReK?gp lkigwey bkbcgeabs, d> br=g (mohtp iybgwcy ), aimwp >h W, aimwp ikg rcdy W, br=gk 4, ltckhg l t H E P A c>evd>eg, ik>ev rcdy, rcdy <ay KY >KiYht>p > t coe, YkKvdYKg Kwca<dY byco=tgk, =aybv k i>k Y gk>cgwd>eg Y v : hrz=g d crek>h aimwgp W d> 5 bya csbkhg t u r b o, Yegf>t=oKg bg Kshag m l, d gc d>?gwhy m l < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd a>iks. Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty

10 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I : A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 HFKMOD , , HFKMOD , , , , , , JCFK 7 2 5, , GFHHFL>J>H8I 1 7 0, , , , , , H8 IJ>H8I D<HFK 1 1 5, , LFKHDFI 1 4 0, , J>B<FH8I> 4 2 " , , D V D P L A Y E R 1 4 0, , >MFIKIJ>C , , IJ<:DOJRH8I 7 1 6, , IAFKG , , CGB<DJ<H / 1 3 5, , B T U , , B T U , , B T U , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % , 5 1 IK%F#F (I KH0 ) , 5 1 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<Yht KY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

11 FC88 :!C8+!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 I>K i>ekveay dger i>k Y v 2 dger f l a t i>ekveay x c m & x 7 0 c m Y v % ZYdZRba 2 CYfacRhaY w egk YeYKgdabv dyfacrha w egk, c>evd>eg,=ayikri>ap : 5 0 * 7 0 >b, wlyidy : ZYdZRba %, : d acrba 3 GR cody dgev VlYidY : % ZYdZRba s m i c r o s a t i n, : YeKaYcc>h<abs ZRKY =ayikri>ap * >b. < tikhody by akger <ay hgikyity Kgk ikhydykgp, 4 GhgiKYK>kKabv ikhydykgp c>evd>eg, Y v iwd>abkg ZYdZRba ( 8 0 % ZYdZRba, 2 0 % p o l y e s t e r ), =ayikri>ap * 2 0 0, >cyikabgt >p adrek ikap <oet>p <ay ikg ikhydy, mhydy c>kbv 5 G>KirK>p d Reagk =ayikri>ap 8 0 * >b., % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 6 G>KirK>p hgiy gk =ayikri>ap 5 0 * >b, % ZYdZRba, gp ZRh g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 7 G>KirK>p m>haye =ayikri>ap 3 0 * 5 0 >b, % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 8 G>KirK>p bgk?teyp ayikri>ap : 5 0 * >b 7 0., % ZYdZRba 9 AgkZrhKY dges Z>cgkKr, =ayikri>ap * >b. 1 0 AgkZrhKY abr dges % ZYdZRba, =ayikri>ap * >b., ZRhgp g s m 1 1 MYct byaaikabgw * 3 5 0, > alre>ayp g r / m 2, kcabv bykyib>ksp : dycct i> ZYdZRba 1 2 MYct d Reagk GYKRba d Reagk f>eg=gm>aybv, >Ki>Kr, 5 0 * 7 5 >b., : % ZYdZRba, ZRhgp g r /d JhY YcrbaYiKg,?YbRh, =ayikri>ap * >b. 1 4 AgkhKte>p 8=aYlYe>tp dsbgp, >h >b., crkgp >h >b. i>k, Koe 2 K>dYmtoe

12 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J CFD , , KGDFK , , G8GBOC8 CFDF , , IJHOC8JFI 2 5 8, , G<JI<J<I K 2 5 7, , G<JI<J<I GHFIOGFK 2 5 5, , G<JI<J<I 3 0 1, , G<JI<J<I 1 0 1, , AFK9<HJ8 CFD> , , AFK9<HJ8 CFD> , , A , , , , JH8G<=FC8DJ>BF 1 2 8, , , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 9 8 3, 4 8 IK%F#F (I KH0 ) , 4 8 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw Fh< & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

13 FC88 : IAK AFK!%8I! I(!+!FK!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 6 arky ( 2 8 c m ), 6 arky ZYAaR 6 c m )(, 2 6 arky 1 GaRKY (i>k 2 0 K>d. ) lhgwkgk ( 2 2 c m ), 1 iycykarhy, 1 aykrcy, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe & ckekshag arkoe 2 LcaK?Rea bylr (i>k 6 K>d. ) i>k arkg + lcak?rea, >h. 2 0 c l, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe bya ckekshag arkoe 3 GgKshaY e>hgw (i>k 6 K>d. ) <kyct YeKgmsp, >h. 3 5 c l, =arlyeg, <ay ckekshag arkoe 4 Agw >p 3 5 c l, s b>hydabv <ay ckekshag arkoe >hacydzre>a dymy -bgkkrca -bgkkycrba 5 CYmYahg shgkey (i>k 2 4 K>d. ) <ckbgw ( 6 K>dRmaY Y v bra> rey ), Yegf>a=oKY 1 8 / 1 0, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe 6 CYmYthaY (i>k 6 K>d. <>eabsp ) d> cyzs bya g=gekoks crdy 1 dymytha <>eabs p 1 dymytha bgk?teyp, 1 dymytha 7 CYmYthaY bgk?teyp (i>k 6 K>d bhrykgp. ), 1 dymytha nodagw, 1 nyct=a gkc>habye, 1 >h<yc>tg YbgetidYKgp 8 AgkKRc>p bgk?teyp i>k 6 K>dYmtoe : igw Yp, i RKgkcY, dybyhgeaye 9 JYnaR =arlghy 1 lvhdy brab 2 8 YiKs i + 2 KYnaR lgwhegk Y v khrekgmg <kyct =ayikri>oe >h. 2 3 * 3 5 bya 2 7 * 4 0, 3 KYnaR lgwhegk d> =ard>khg 2 6, 3 0 bya 3 6 >b. 1 0 B>bRe>p bgk?teyp (i>k 3 K>d. i>k ) 3 K>dYmtoe, Y v cyikabv -1 0, l t 1 1 gm>ty (i>k 3 K>d. ) ghag<yeay, d> by Rba bya Y>hgiK><rp bc>tiadg, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe, >h. 2, 4, 5, 5 l t 1 2 NodarhY nodagw, Kgfabv Z>heaba fwcgk 1 3 NodarhY i>hzahtidykgp i>hzahtidykgp nodagw, d Yd gw 1 4 gm>ty <ay bylr (i>k 2 m i n m l, by Rba <ay K>d. ) Y>hgiK><rp bc>tiadg 1 5 AYKiYhvcY 2 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, 2 cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 6 AYKiYhvcY 2 6 c m d> by Rba, Yeg 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 7 AYKiYhvcY 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp

14 RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 8 AYKiYhvcY 2 2 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 9 AYKiYhvcY 1 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 2 0 LhaKr?Y 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v 2 3 ZYAw 2 8 c m d> by Rba, cyzs Y v 2 4 C htba d><rcg (Dg. 4 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp bgk?tey 2 5 C htba dabhv (Dg. 2 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v Z, ZYhwp RKgp bgk?tey 2 6 IgkhoKsha d><rcg :ay?kdyhabr bc, Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, =ard>khgp 2 8 >b., d> =wg cyzrp 2 7 IgkhoKsha dabhv (i>k 2 K>d. )Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, Y v rey K>dRmag Dg 8 bya Dg Kkha gw d> 4 c>khrp ( khydt=y ), Yegf>t=oKg 1 8 / <ay myhkg >KirK>p, 1 8 / I>K <ay cy=a -fw=a <kyct, ydyky hgsp 3 1 I>K <ay YcRKa - a rha <kyct, ydy Yegf>t=oKg 3 2 < alre>a>p bg sp 1 bya 1 cyikabs, Ri>oe =ayik >h. 2 2 * Igk cr nraaey, =aydrkhgk 1 8 bya 3 0 >b. <ay Kg ib>kye 3 4 <ay ikhr<<aidy aykabye d>ky Kg cwiadg, d> <ay dymyahg shgkey 3 5 I>K G>hacYdZRegeKYa : ibgw Y d> bgekrha hria, ly d> crikamg, bgkzrp d> ilgk<<yhtikhy d> bgekrha 3 6 AR=gp Y ghhaddrkoe cyikabvp, d> >ekrc, 2 8 l t 3 7 I>K W C i>k w c Y gk>cgwd>eg Y v a<brc bc>aikgw Kw gk bya myhkg=gm>tg d> >ekrc 5 l t 3 8 Ia=>hyiKhY < alre>ay ia=> hydykgp >h * 4 0 YeY=a cgwd>egp YKiRcaegp ib>c>kvp d> YeKaibohaYbs > wngkp bc>t=ody d>kylghrp, c>evd>eg ZYdZYb>hv Yet d> >iok>habs > gck>ikrhy, <ay YKdgit=>hg, v=ay cyikhy hgwmoe Y cyikhy Ycgkdaetgk 2 0 d d> =wg K>hw<aY, ikazyhs bykyib>ks d> v=ay i> imsdy M <ay YeKgms i> ZRhgp Y codreoe hgwmoe : 8 k g ikg b>ekhabv KdsdY, 3 k g iky cyuer K>hw<aY 4 0 AgkhKaevfkcg fwcaeg, csh>p ( 2 Rbh>p, bhtbga d> YhYdRe>p ) dsbgp >b =ard>kh.,. bgekyhagw >h. 4 >b

15 4 1 d> dabhg>h<yc>ty 1 (byi>ktey s ZYcaKiRba ) d> : 1 reiy <>eabsp 1 2 bykiyzt=ay tiay, 2 ikykhgbykirza=y, 1 i>k bc>a=ar A L L E N, 1 d>khgkyaety d>kyccabs 3 m, 1 YclR=a ilkht, g r, 1 d>kyccabv bg t=a d> YeKYccYbKabrp crd>p, Zt=>p bya byhlar =aylvhoe >a=ye bya d><>aye!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J (i>k 2 0 K>d. ) 6 4 0, , A8L< (i>k 6 d K>. ) 4 1 0, , D<HFK (i>k 6 K>d. ) 5 5, , AFKG<I 2 0 1, , I<J (i>k 2 4 K>d. ) 4 2 0, , L8:>JFK (i>k Koe 6 K>d. ) 4 6, , (i>k 6 K>d. ) 1 3 0, , AFKJ8B<I 1 2 5, , , , B<A8D<I (i>k 3 K>d. ) 1 1 2, , LKB8E>I (i>k 3 K>d. ) 2 9, , , , , 0 0 4, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, A8JI8HFB8 2 8 c m 1 3 0, , A8JI8HFB8 2 6 c m 1 2 7, , A8JI8HFB8 2 4 c m 1 2 5, , A8JI8HFB8 2 2 c m 1 1 7, , A8JI8HFB8 1 8 c m 1 1 8, , c m 1 2 8, , c m 1 1 2, , c m 1 9, 0 0 9, K 2 8 c m 1 2 2, , C<:8BF (Dg. 4 ) 1 8, 0 0 8, (Dg. 2 ) 1 6, 5 0 6, C<:8BF 1 7, 0 0 7, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, 0 0

16 , 0 0 5, G<JI<JF >A> 2 2, 0 0 4, I<J 2 6, , I<J 2 6, , AFG>I 1 1 6, , IFKGB8 2 3, 0 0 6, >A> 1 1 6, , I E T K A 4 2 2, , A8FI 2 1 1, , I<J A8 W C , , H , , GBOIJH8 MOHFK 3 2 3, , , , >A> 1 4 0, , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 5 0 -(8 2 3 % 3 2 6, 9 5 IK%F#F (I KH0 ) , 4 5 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

17 FC88 I+ : IKI+C8 8I-8#!8I!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I I+ 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1. 1 YilYc>tYp A>eKhabvp teybyp ikey<>hdgw =>byrfa ( 1 6 )?oeye ikey<>hdgw : >eiwhdykoe s YiwhdYKoe?oeye. GteYbYp IkeY<>hdgw hgiyhdg<sp byhkyey<eoikye d> hgiyhdg<sp KgkcRmaiKge =wg ( 2 ) YiwhdYKoe =>bkye. k KgkcRmaiKge =wg k <eiodykodreg D o m e s t i c bya bo=abg P S T N d> i> KgkcRmaiKge 8 YhaAdgwp. hg<hyddykaidgw rop bya c>akgkh<aye. 1.2 YilYc>tYp ikey<>hdgw : G>hal>h>aYbR ikey<>hdgw 2. 1 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : byky<hylabv Jrii>hap hg<hyddyka?vd>e>p rfg=ga <eiwhdykg m>ahaidgw L C D, 2 i>ahye 1 5 myhybkshoe KgkcRmaiKge, d> >ha<hylsp?oeye bya hgikyity Y 8iwhdYKgp DY >teya p t=ay >KYahtYp d> Kg ikey<>hdgw gk AY hgkya>t. 8iwhdYKg m>ahaikshag <ay >e>h<g Y >e>h<g bya Y gdybhkidreg rc><mg Kgk ikey<>hdgw. Ao=abg 2 4 b i t, Krii>hY bgkd ar d> hg<hyddykaidgw rek> c>akgkh<aye. 8 gi d YKYhtY. IkdZYKv d> Kge YiwhdYKg C gkkve Yeabgw <ay d> Kge teyby ikey<>hdgw d> > Yls YeKaiYd gkr?. <iok>habs I>ahseY AgkKaR AYcy=ag 8 x m m C YKYhtY 1 2 V 7 A h AYKY<hYlabv 8 byeycaye v i d e o d> >eiodykodreg > >f>h<yiks C e n u W e b S e r v e r i> i P h o n e, B l a c k b e r r y, A n d r o i d, N o k i a a n d w i n d o w s m o b i l e B>aKgkh<abv L i n u x K D H C P / P P P O E / F T P / D N S / N S D D/ N T P /

18 2. 2 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : >hal>h>aybr C C T V E m a i l a l a r m / I P r i g h t m a n a g e m e n t / I P s e a r c h / n e t w o r k a l a r m c e n t e r f u n c t i o n s P e n t a p l e x B>aKgkh<tY U s b M o u s e I R Ikd V i d e o H Ikd smgk G A <fv=gkp V G A, 2 U S B. P T Z C o n t r o l R S E t h e r n e t P o r t 4 5 R J tibgp 1 J9 J>megcg<tYp S A T A Jhglg=gKabv byd>hye Kw gk P a c k 1 2 V 5 A ARd>hY >iok>habs 1 / 3 S u p e r H a d C C D DwmKYp / >drhyp T V L. <kbhte>ay L u x C ~ C B>aKgkh<t>p B L C / H L C / M o t i o n D e t e c t i o n / D I S / O S D / S D R. 1 2 V D C / 2 4 V A C LYbvp V a r i f o c a l -1 2, 08m m, d c A u t o I r i s. >iok>habsp brd>hyp. ARd>hY >fok>habgw myhgk, C>KYccabs 1 / 3 S u p e r H A D, D S P, C C D. LYbvp V a r i f o cl a 4-9 m m, D C A u t o I r i s T V L. DkmK>haes >kbhte>ay 0 L u x. C> I R L e d (k rhkahy ). C> I r c u t F i l t e r. >hdgbhyity c>akgkh<typ -3 0F C rop + 5 5F C. I P V D C / 2 4 V A C U P S M a M o n i t o r C. c. T v. ~~T 1 7F T L C D, x x B N C ( L. T h r o u g h ). 1 X r g b. 2 x A u d i o V a c. B N C <ay Koe byd>hye AgkKaR AYcy=ag J 1C (Jhglg=gitY bya gdgyfgeabv ) Ggcwd ha?g 3 Ari>oe

19 3 A c c e s s c o n t r o lbya >hal>h>aybr dger=y >cr<mgk d> K>megcg<tY LoKa?vd>eg mhsik>p C>KYccabv I P fg=gp P r i n t e r bya d> cg<aidabv ARhK>p P r o x i m i t y Jhglg=gKabv 1 2 V 4 A h C YKYhtY 1 2 V 7 A h C gkkve >e>h<g AwhYp AYcy=ag 3 x 1. 5 m m P P L AYcy=ag 8 x m m!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I I+ A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 IKIJ>C8 IKD8:<HCFK , , IKIJ>C8 AKABOC8JFI A8C<HOD , , IKIJ>C8 A C C E S S C O N T R O L , , 0 0 IK %F#F (I KH0 ) , 0 0 -(8 2 3 % , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 0 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & IYcR Y /bvp GYhY<o<sp & CamYsc / bvp GYhY<o<sp &

20 FC88 : 9H-!AFI - (8!!AFI &F(#!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 C ad >hv cyikabv Y v gck hg kcreag mohtp ( B P A f r e e s B P A 0 % ), m l, >h acydzre>kya ydy, hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY Y v >a=abv <kyct gk YeKrm>a i> d><rc>p =aybkdrei>ap A>hdgbhYitYp, m m l, >hacydzre>kya 2 C ad >hv <krcaeg hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY 3 Ga tc>p 1 a tcy -6 1 a tcy , 1 a tcy Y v bygkkigwb a tcy bygkkigwb ghag=gekabv imsdy <ay 6 d ad >hv, d> imrhy <ay KY dabhr K>dRmaY bya cr<dy 4 d gkbycaye, =aybg s c>akgkh<typ, lok>aev >c>bkhabvp isdy c>a Kgkh<tYp, isdy by Rba d> ZYcZt=Y =aylk<sp Y gik>ahoksp YKdgw YKdgw. G>hacYdZRe>KYa cyza=y <ay KY Y gik>ahodrey bya ZgkhKiRba byayhaidgw d ad >hv bya 5 IYcaRh>p >Ki>Kr, d> cyikabs > ikg tio drhgp, bc>tiadg d> Zrcbhg 6 AYh>bcRba Y v dyitl fwcg gfarp, =ayahgwd>eg i> byh>bcrba bya KhY >?Rba, d> Y gi > alre>ay YilYc>tYp <ay Y gkhg s Kyi>oe, Y gcwkop Kgfabv ib>c>kvp Ycgkdaetgk, Y v rop Ya=t ZRhgkp 1 5 k g, 3 Ari>ap Ya b gha?vekayp YilYc>tYp 5 Ari>oe, cyklvhdy g=aye 2 Ari>oe, g=viybgp, 7 AYhvKia KreKY d> YhRAkhg, bycraa, YeY=a cgwd>eg, bya > d>kyl>hvd>eg >d hvp - tio Kadvea, >d hvp >haikh>lvd>ega Khgmgt, tio Khgmgt d> g lhre YilYc>tYp, YilRc>aY bc>aitdykgp 8 I>K d Reagk % ZYdZYb>hv, >hacydzre>a d gkhegk?g >KirKY 9 0 * 9 0 >b., Ya=abv d gkhegw?a <ay Ya=aR ), <YeKRba d Reagk 9 K eviybgp k eviybgp d> v=ay, >iok>habv Y v kycgzrdzyby bya ZYdZYb>hs >fok>habs > re= crikamg iky K>c>aydYKY, bc>tiadg d> l>hdgkrh, -6: bya (Y v 2 K>dRmaY <ay ) 1 0 GYhbgbhrZYKg YhbgbhrZYKg <ay Y v rop Ya=aR 3 >Kye ( 1 5 k g ), d> d>kylghrp, 2 c>khabr YhRAkhY d> =tmkk, d> ay 7 <ay v=

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

JFI LF!JII C8 ;!GBOC8J!AI G!9B.A8 :JI Fhcgwe ij_e > ajkmty j_p byharhyp HJ WI@. Cgeg RjaY byharhyp bya mridyjy byharhyp HJ WI@. MRidY ij_e byharhy : g hvcgp joe hgio abye bya

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

+$$8!!"+!"* (!*+$* "8! +.% #!8* 8%8"!%0* *(+$)! * 2 0 1 5 *Kg D:Uiag K@Q (I:bKabTQ 1ib@i@Q b:dgxek:a ga lgak@krq, ga g guga (: ) rmgke ike D@IZi>a KgkDRmaiKge 7 >GRE@e: lguk@i@q b:a rmgke >G>K:iK>U > akkmzq

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Α Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

Τύπος Α Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ. 73135 Τηλέφωνο: 28213.41600 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr Η δράση συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

!  #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης. Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα

Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης. Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα Σελίδα από 5 Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα Μπάμπης Στεργίου Μαθηματικός ( Η παρουσίαση του θέματος έγινε στο wwwmathematicagr Οι λύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348 Korrektur Correction Correzione Corrección üzeltme Διόρθωση Correctie Korekta X rder-o. ZA341-H2 ZA341-KH2 0368 ZA532-H1 ZA532-KH1 1342 ZA532-H2 ZA532-KH2 1343 ZA532-H3 ZA532-KH3 1344 ZA588-H3 ZA588-KH3

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

!!" # "!! $$ %$ ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % /

!! # !! $$ %$ ' : () *++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / !!" # "!! $$ %$ & ' () *"++,- $ %. $ $ % $/ $ $ / # $ 2 3 / / & / / / 45 ( % $ / $ 6 / / 3 / / 3 / 7 /7 7 ' 8"7 87 9" ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / & = $ = $ $ 4 #$ 5/ > = $ 5 5 // $!!".. 5 5 $ =

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 3761 5226 9585 ). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 y = mgh mgy, 3761 5226 ) ) =mg 2 F=ma F-B=ma Fmg=m.2g F=3mg F=3B B = F/3 3763 5208 ) ) W 1 = -mgh W 2 =mgh W = W 1 + W 2 = -mgh + mgh=0 3763

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η µελέτη και ο σχεδιασµός όλων των διεργασιών των τροφίµων απαιτούν τη γνώση των θερµοφυσικών ιδιοτήτων τους. Τα τρόφιµα είναι γενικά ανοµοιογενή

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα

Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα Δπηθακπύιηα Οινθιεξώκαηα Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα Επηθακπύιηα Οινθιεξώκαηα θαη εθαξκνγέο. Επηθακπύιην Οινθιήξωκα. Έζηω όηη ε βαζκωηή ζπλάξηεζε f(x,y,z) είλαη νξηζκέλε πάλω ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/#!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%

!#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '-#/#! #$%&'()'&*! +,-!-#)! &.% -'/!&01,!+&*.%,*+!)+.% !"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/# #.&.(.!. +µ0µ1 #2µ3405!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%.678µ1 : '92µ346 413 %23:;:346 )34134;: %178?8905: ':=@A15 )8µ89@BC2DE25

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&"-%.')+.'"-$%.')+

!#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&-%.')+.'-$%.')+ &7'*IJ?; '67'8'%9-%&7'*/&-%''-%' %&'*%-%'*-/&-%''-%' 3%45 *7-R-%R-&*/%-37'&3%ST R'*9U%*7'MWK-%X'& 7-A*&**-*9 39YY[-W%_D37F&-%'D[Y*7-RD33`%L5?5 '-%4;?>@4;?>37-*'/&-%''-%' B'%46'%>>@4;>>D**-%/-*'3F*%'*%*%'

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ρομποτικός Έλεγχος

Μάθημα: Ρομποτικός Έλεγχος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» Ε.Μ.Π., Ακαδημαϊκό Έτος 011-1 Μάθημα: Ρομποτικός Έλεγχος Αυτόματος Έλεγχος Ρομπότ (Μη-Γραμμικός Ρομποτικός Έλεγχος Κων/νος Τζαφέστας

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R)

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R) Α Δ Ι Α - Φ 8 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος φεβρουαριοσ 2014

Tιμοκατάλογος φεβρουαριοσ 2014 Tιμοκατάλογος φεβρουαριοσ 2014 livinglight TIMOκαταλογοσ 02/2014 1 Μία μοναδική σειρά Τρία χρώματα μηχανισμών: λευκό, γραφίτης, αλουμίνιο tech Τρία design πλαισίων: AIR, τετράγωνo, οβάλ Όλα συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 LIVINGLIGHT TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 02/2015 1 Μία μοναδική σειρά Τρία χρώματα μηχανισμών: λευκό, γραφίτης, αλουμίνιο tech Τρία design πλαισίων: AIR, τετράγωνo, οβάλ Όλα συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Ηλεκτρονικός Τιμοκατάλογος - Φεβρουάριος 2014 Έκδοση Α.01 idator.gr Official Distributor Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Περιεχόμενα Κυκλοφορητές - Ηλεκτραντλίες In-Line 1 Σειρά Ecocirc Κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα,

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Απόβλητα βιομηχανιών τροφύμων κ.λπ. Βαςικθ χρθςη: καύςιμο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION UVERSÀ DEG SUD D BOOGA DPAREO D GEGERA EERCA Vl Rogo - 36 BOOGA (AA AAYCA SOUOS FOR HE CURRE DSRBUO A RUHERFORD CABE WH SRADS. F. Bch Ac h gocl o of h ol co coffc og h of Rhfo cl vg. h olo fo h gl l c

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

m i N 1 F i = j i F ij + F x

m i N 1 F i = j i F ij + F x N m i i = 1,..., N m i Fi x N 1 F ij, j = 1, 2,... i 1, i + 1,..., N m i F i = j i F ij + F x i mi Fi j Fj i mj O P i = F i = j i F ij + F x i, i = 1,..., N P = i F i = N F ij + i j i N i F x i, i = 1,...,

Διαβάστε περισσότερα

Το τρέχον παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα είναι στο ίδιο επίπεδο του Δεκεμβρίου 2013

Το τρέχον παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα είναι στο ίδιο επίπεδο του Δεκεμβρίου 2013 VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Ζυρίχη Δελτίο τύπου Econ-Cast Global Business Monitor Δεκέμβριος 2014 Stefan James Lang Εταίρος Διαχειριστής Rigistrasse 9 Τηλ. +41 (0)44 344 5681

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Δικτυακός τόπος: hp://ipml.ee.duh.gr/~chamzas/courses/dsp/ Οι εκπαιδευτικοί γενικά συμφωνούν ότι οι μελλοντικοί μηχανικοί προετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 9

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 9 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 9 Πάτρα 2008 Ρύθμιση ελαχίστης διασποράς Η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

x από το κεντρικό σημείο i: Ξεκινάμε από το ανάπτυγμα Taylor στην x κατεύθυνση για απόσταση i j. Υπολογίζουμε το άθροισμα:

x από το κεντρικό σημείο i: Ξεκινάμε από το ανάπτυγμα Taylor στην x κατεύθυνση για απόσταση i j. Υπολογίζουμε το άθροισμα: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 0 05, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία ανάρτησης εργασίας στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 0 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: 9 0 Επιμέλεια απαντήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A1. β Α. β. Α3. β. Α. γ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α) Το κύριο προϊόν της αντίδρασης καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα