ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες"

Transcript

1 ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. : Ak=oetYp 2 9, MYeaR K.b. : : C.C : , F a x : e -m a i l : m b a t a k c h a n i a. g r, u r l : w w w. c h a n i a. g r 8haAdvp : / M%!AI (HF!8:H8-I (HFC!8I &F(#!ICFK <a: KHe &%0%8 -!#F&%!8I (#HFKI A8! C!AHI!8HA!8I!8CF%I :K%8!A0% KC8+0% 9!8I A8! +0% (8!!0% +FKI KHL CFK M8%!0% IK%F#!AF K (HFW (F#F:!ICFK : , 5 6 Fa brkoaa K>meabrp hg=ay<hylrp Ylghgwe hgdsa>ay Koe >a=ye gk Y YaKgweKYa <ay Kge >fg caidv Kgk E>eyeY cshgkp bya dabhsp =arhb>ayp =aydge sp <keyabye AkdRKoe ZtYp bya Koe Ya=aye Kgkp g g gtgp AY ikg sdg MYetoe. :ay cv<gkp gdgag<re>ayp, KY hgp hgdsa>ay 7 gdr=>p i> op >fsp : FC88 (H!:H8- FC88I %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI , & , 0 0 : , , 0 0 < IA<K> , 5 0 IJ IKIJ>C , 0 0 = , 5 0 IK%F#F , 0 0 -( , 5 6 IK%F#!A 8(8% , 5 6 JY KY g gty YeYlrhgeKYa ikgkp YhYbRKo teyb>p, AY hr >a ey >teya bya iwdloey d> KY gk >ha<hrlgekya ikgkp YhYbRKo teyb>p :ay. viy Y v KY hgp hgdsa>ay Y YaK>tKYa YkKR eggwekya YhY=gKr ikg myhg c>akgkh<typ Kgkp cshop bya c>akgkh<abr.

2 FC88 8 : (!(#8!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 AYeY rp 2-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9>b 0., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 2 AYeY rp 3-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9 0 >b., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 3 JhY >?Rba iycgeagw dyitl fwcg, K>KhR<oeg >h. 9 0 * 9 0 >b., Rla d>, h ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 4 2 a cg T V d> hrlay bgeivcy Y v dyitl fwcg, mohtp =ayikri>ap : >h * 4 0 >b. wngp >h. 7 5 >b. d> hrlay bya bykybvhkly mohtidyky, ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 5 AYhrbcY bgk?teyp YhY=giaYbgw Kw gk, ib>c>kvp Y v dyitl fwcg, braaidy Y v nray c>bks > Reo ikg ib>c>kv, =ayikri>ap byatidykgp >h. 4 5 * 4 5 >b. d> d hrkiy bya >haikh>lvd>eg i> RfgeY, 6 ARAaidY >h<yityp KhgmscYKg, d> wngp r=hyp bya S Y N C H R O, > r=hyp bya Y v wlyidy 7 ARAaidY > aibr C>KYccabvp ib>c>kvp, d> d hrkiy bya > bya byatidykgp Y v wlyidy 8 =ayikri>oe * 8 0 >b., Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > :hyl>tg >h<yitypd> bya >haayhay Y v P V C, bya ikhkyharhy ikhkyharhy Y v Kg t=ag kcabv d> bya 3 ikhkrhay 9 d> > gf>a=abs ZYls, 3 ikhkrhay d> bc>a=yhar, ikg <ay KY ikhkrhay, =ayik. >h. 4 0 * 5 0 * >b. 1 0 <hyl>tgk =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b 0 0 * 2>b., d> hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p ikg brko drhgp, Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > bya >haayhay Y v P V C, Y =ayark>a =wg hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p bya rey hrla ikg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. Jg ekgkcr a AY rm>a bc>a=yhar. =ayark>a Y > ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye bya Kg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. 1 1 =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b * >b 5., hrlay d> (Kg rey ikya>hv ) Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > d bya >haayhay Y v P V C. Y =ayark>a ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye

3 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 8 A / A!FI (FIF++8 (I +C ) +!C CF%88I AFI+FI 1 A8D8G<I , , A8D8G<I , , , , T V C< , , A8H<AB , , , , , , bya , , >A> , , >A> , , >A> , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 8 8 3, 2 0 IK%F#F (I KH0 ) , 2 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

4 FC88 9 : &F(#!ICFI (#HF-FH!AI & (!AF!%0%!0%!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 9 1. D>bKIHeabWQ K HDH<aiKsQ (H!:H8- (8H8C+HF! Jw gp W o r k s t a t i o n J>megcg<tY bykyib>ksp n m ( ) < = 3 2 < >f>h<yiksp (G H z ) > = 3.2 (C P U ) Gkhse>p > = 2 C a c h e ( M B ) > = 3 ) > = 3 cybrky (M o t h e r b o a r d ) ( R A M ) =tibgp ( H D D ) K > >f>h<yikye W o r k s t a t i o n K g=gmrp Kw gk > = D D R haAdvp k g=gmye > = 2 Jw gp k g=gmye S A T A > = 2.0 8haAdvp k g=gmye S A T A > = 2 Jw gp k g=gmye U S B > = haAdvp k g=gmye U S B > = 4 Jw gp g=gmsp k brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 2. 0 X 1 6 8haAdvp K g=gms brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 1 Jw gp k g=gmsp P C I 8haAdvp K g=gmye P C I > = 1 K g=gmrp smgk K g=gmrp gektba Kw gk P S / 2 ) > = 3 Cr<>Agp (G B ) > = 4 Jw gp D D R 3 Tw gp =aywcgk D u a l C h a n n e l =aywcgk (C H z ) > = C L < = 9 Jhv gp c>akgkh<typ u n b u f f e r e d, -EnCoC n ) <l vhgk?osp (G B ) > = ayikri>ap ( I n c h ) = 3. 5 tykcgp > abgaeoetyp ( G b / s ) > = 6 Ghgiohaes (C9 ) > = 1 6 >haikhglsp ikya>hs ( r p m ) > = ) > = 5

5 ARhKY ( V G A ) ARhKY =abkwgk ( L A N ) D V D Jhglg=gKabv ( P o w e r S u p p l y ) AgkKt ( C a s e ) 1 6 : 9 ( M o n i t o r ) O n b o a r d s P C I E x p r e s s Tw gp V G A V e c t o r R a s t e r G r a p h i c s S( i l e n) t Jw gp >fv=gk D-S u b Jw gp >fv=gk D V I-I R A M ( M B ) > = ) > = 3 8 g=>bks bya o n b o a r d 1 ( G b i t ) ) > = 3 C D D V D + R R <<<hyls C D -R /R W D V D -R A M / + R W ( M B ) > = 2 S8J8 ) > = Jhglg=gKabgw ( W a t t ) > = ( % ) > = 8 0 K g=gmrp S a t a > = 2 K g=gmrp >hal>h>aybye > = 2 K g=gmrp F D D > = 1 GhgiKYitY o v e r v o l t a g e GhgiKYitY o v e r c u r r e n t GhgiKYitY o v e r tmep e r a t u r e GhgiKYitY o v e r l o a d GhgiKYitY s h o r t c i r c u i t ) > = 3 Cr<>Agp M i d i T o w e r Kcabv bykyib>ksp 8cgkdteag ri>ap >hal>habye >fok>habrp > = 2 ri>ap >hal>h>aybye >iok>habrp > = 2 ri>ap byhkye > > = 7 ri>ap U S B >d hviaa>p s >d hviaay cyues = 2 < a crge imaidrp Y>haidgw ) > = 1 M r<>agp I( n c h ) > = 2 4 Jw gp 1 6 : 9 J>megcg<tY L E D > = M ( c d / m 2 ) > = Tk abs ( n / 1 ) > = MhydYKY (C ) = 1 6, 7 D V I -D, 1 5p i n D -S u b Mhvegp Y m( s ) < = 5

6 B>aKgkh<abv ( O S ) ) > = 2 M i c r o s o f t W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6G 4R b i t 2. <ah (K e y b o a r d ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B Jk odrega MYhYbKsh>p ) > = 1 3. (HeKUba (M o u s e ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B 8haAdvp csbkhoe > = 2 R o l l e r ) > = 1 4. (>bkl oksq, lokh:eka<i:labw, i:ioksq, l:g ) (H!:H8- (8H8C+HF! <bkw > = 2 0i>c. /c> Kv A( 4 ) <bkk oksp CrAg=gp <bkw l a s e r <bkw : * d p i eya 8eKa<hYlsp > = 2 0YeK. /c> Kv ( A 4 ) L okgyeka<hylabv 8eKa<hYlsp > = x d p i m i n % Jw gp IYhoKsp F Kabs : m i n x d p i, 9RAgp MhydYKgp 2 4 b i t Jvega Kgk <bha L Yf wh>p > abgaeoetyp & cg<aidabv :>eabr LYf P ccy U S B 2. 0 H-s i p e e d E t h e r n e t 1 0 B A S E-T / B A S E -T X IkdZYKR B>aKgkh<abR IkiKsdYKY Bg<aidabv bya <bkk oks GRe>c >cr<mgk > = i>ct=>p P C F a x, E C M, A u t o R e d i a l, F a x A c t i v i t y R e p o r t s, F a x A c t i v i t y R e s u l t R e p o r t s W i n d o w s 7 / X P / V i s t a & L i n u x eya L C D AYirKY />p M i n i>c > = 1 rkgp eya

7 5. ilib>ls (H!:H8- (8H8C+HF! bykrcg<gp = > 5 0 > Ylye, > lhy<s bcsi>oe, YeY<e bc>t=ody eya YegabKs ikegdacty, Khglg=gitY : vma d YKYht>p 6. abkl:bwq >GH DaidWQ (S W I T C H ) (H!:H8- (8H8C+HF! wh>p 8 x R J / / M b p s : > = 1 rkgp!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 9 A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI , , , , , , GFBKC>M8D>C , , IKIA<K> 4 3 5, , S W I T C H 1 4 0, , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 6 5 7, 8 IK%F#F (I KH0 ) , 8 0 M:eaR, >brd;iahq :>yh<agp >c>bkhgcv<gp /bvp & J>megcg<tYp K gcg<aikye F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

8 FC88 : : #A+H!A8!!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I : 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 GckeKshag hgwmoe GcRKgp 6 0 >b. : 6 k g, ikhglrp > , >e>h<>aybs >8 +, mhydy : c>kbv, teybyp >cr<mgk iky vhky, hgikyity Y v k f u z z y l o g i c, mhydy c>kbv 7 k g, crkgp 6 0 >b., >e>h<>aybs >9, 2 IK><eoKshag hgwmoe mhydy c>kbv, ikd k=hykdye, > acg<s hg<hrddykgp ik><eydykgp, teybyp >cr<mgk iky 3 Agk?teY MhydY c>kbv, crkgp 6 0 >b., 4 >ikaye (ikd >hacydzre>kya KYm>tY >ikty bya >ikty =aydrkhgk 8 >b. ), lgwhegp > 6 5 l t, c>akgkh<t>p d> YeKaiKRi>ap, YrhY bya <bhac, ZYAw KYnt, KYnt Ycgkdaetgk, imrhy, ikhkrha Y KYnaye 4 IkdZYKabvp Kw gp wngp 1, 8 5 d., crkgp 0, 6 0 d., ikegcabs dabks : l t, >e>h<>aybsp 8 +, >iok>habvp lokaidvp L E D, Y rc><mgp A>hdgbhYiaye, =aylyes bhkikrccaey hrlay lhgkkgc>b 4 YiKrhoe, 3 ikhkrhay @imwp > W, b>hydabs crby, dveadg YeKaYcbYcabv ltckhg, YkKgbYAYhaidgw Y v RcYKY, n>byidvp e>hgw, 5 It=>hg YKdgw rfkhy YKdvp, bra>kgp YKdvp, ik><ev ia=rhody, Y glk<sp ikyftdykgp, > acg<s A>hdgbhYitYp, YilRc>aY k >haikh>lvd>eg bycy=ag 6 8 GcRKgp 6 0 >b., Y > l t / h, 3 Yegf>t=oKY YlYahgwd>eY c>evd>ey ltckhy, mhydy c>kbv 7 AYl>KarhY ltckhgk 1 2 lckk?reay, Yegf>t=o byerky A>hdvp d> =a cr KgamydYKY, ckmety c>akgkh<typ, e>hgw, hgikyity k ikg hgsp, bgkd t hgsp byerky <ay 4 KgiK, Y gi yd>e>p 8 JgiKarhY crb>p, >eaytg nsiadg, bya ckmety h<typ c>akgk, > W, 1, 8 l t, 9 9hYiKshYp c>akgkh<typ, Y gi yd>eg ltckhg e>hgw 1 0 Lgwhegp W, 2 0 l t, mhydy c>kbv, crkgp 5 0 >b., >e>h<>ayb s 8, m>ahaidvp, >a=g c>akgkh<typ

9 D V D p l a y e r IK><eoKshYp dyccaye 1 5 Ibgw 1 6 C crek>h /dtf>h 1 7 AcadYKaiKabv B T U 1 8 AcadYKaiKabv B T U 1 9 AcadYKaiKabv B T U Cr<>Agp 42 teki>p, L EpDa n e l, f u l l H D, > = H z, >e>h<>aybsp > =8, * , f o r m a t >abveyp 1 6 : 9, rfg=ga H D M: I -U S B -s c a r t- c o m p o n e n t -c o m p o s i t e, >eiodykodregp M P E G 4, > = 2 8eY YhY<o<s D V D v i d e o / D V D R / D V D R W / C D D A / C D -R / C D - R W, V C D, Yhm>toe >abveyp J P E G, M P E G2 / 4, Di v X, W M A,, Yhm>toe smgk M P 3, W M V, rfg=ga U S B -H D M I -c o m p o n e n t - c o m p o s i t e -s c a r t, k k vkakcoe, D O L B Y d i g i t a l, 2 H i -F i Kw gk m i c r o aimwgp > 2 0 W, YeY YhY<o<s D V D, D V C D, D V D ± R / R W, M P E G 4, S V C D, V C D, C D, C D R, M P 3 C D, J P E G P i c t u r e C D, a u d i o, d> hy=avloeg, bya AwhY U S B, c>akgkh<ty k a r a o k e W a t t, 3 3 hkadti>ap A>hdgbhYitYp, Y gi yd>eg ltckhg, 2 <ReK?gp lkigwey bkbcgeabs, d> br=g (mohtp iybgwcy ), aimwp >h W, aimwp ikg rcdy W, br=gk 4, ltckhg l t H E P A c>evd>eg, ik>ev rcdy, rcdy <ay KY >KiYht>p > t coe, YkKvdYKg Kwca<dY byco=tgk, =aybv k i>k Y gk>cgwd>eg Y v : hrz=g d crek>h aimwgp W d> 5 bya csbkhg t u r b o, Yegf>t=oKg bg Kshag m l, d gc d>?gwhy m l < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd a>iks. Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty

10 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I : A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 HFKMOD , , HFKMOD , , , , , , JCFK 7 2 5, , GFHHFL>J>H8I 1 7 0, , , , , , H8 IJ>H8I D<HFK 1 1 5, , LFKHDFI 1 4 0, , J>B<FH8I> 4 2 " , , D V D P L A Y E R 1 4 0, , >MFIKIJ>C , , IJ<:DOJRH8I 7 1 6, , IAFKG , , CGB<DJ<H / 1 3 5, , B T U , , B T U , , B T U , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % , 5 1 IK%F#F (I KH0 ) , 5 1 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<Yht KY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

11 FC88 :!C8+!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 I>K i>ekveay dger i>k Y v 2 dger f l a t i>ekveay x c m & x 7 0 c m Y v % ZYdZRba 2 CYfacRhaY w egk YeYKgdabv dyfacrha w egk, c>evd>eg,=ayikri>ap : 5 0 * 7 0 >b, wlyidy : ZYdZRba %, : d acrba 3 GR cody dgev VlYidY : % ZYdZRba s m i c r o s a t i n, : YeKaYcc>h<abs ZRKY =ayikri>ap * >b. < tikhody by akger <ay hgikyity Kgk ikhydykgp, 4 GhgiKYK>kKabv ikhydykgp c>evd>eg, Y v iwd>abkg ZYdZRba ( 8 0 % ZYdZRba, 2 0 % p o l y e s t e r ), =ayikri>ap * 2 0 0, >cyikabgt >p adrek ikap <oet>p <ay ikg ikhydy, mhydy c>kbv 5 G>KirK>p d Reagk =ayikri>ap 8 0 * >b., % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 6 G>KirK>p hgiy gk =ayikri>ap 5 0 * >b, % ZYdZRba, gp ZRh g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 7 G>KirK>p m>haye =ayikri>ap 3 0 * 5 0 >b, % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 8 G>KirK>p bgk?teyp ayikri>ap : 5 0 * >b 7 0., % ZYdZRba 9 AgkZrhKY dges Z>cgkKr, =ayikri>ap * >b. 1 0 AgkZrhKY abr dges % ZYdZRba, =ayikri>ap * >b., ZRhgp g s m 1 1 MYct byaaikabgw * 3 5 0, > alre>ayp g r / m 2, kcabv bykyib>ksp : dycct i> ZYdZRba 1 2 MYct d Reagk GYKRba d Reagk f>eg=gm>aybv, >Ki>Kr, 5 0 * 7 5 >b., : % ZYdZRba, ZRhgp g r /d JhY YcrbaYiKg,?YbRh, =ayikri>ap * >b. 1 4 AgkhKte>p 8=aYlYe>tp dsbgp, >h >b., crkgp >h >b. i>k, Koe 2 K>dYmtoe

12 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J CFD , , KGDFK , , G8GBOC8 CFDF , , IJHOC8JFI 2 5 8, , G<JI<J<I K 2 5 7, , G<JI<J<I GHFIOGFK 2 5 5, , G<JI<J<I 3 0 1, , G<JI<J<I 1 0 1, , AFK9<HJ8 CFD> , , AFK9<HJ8 CFD> , , A , , , , JH8G<=FC8DJ>BF 1 2 8, , , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 9 8 3, 4 8 IK%F#F (I KH0 ) , 4 8 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw Fh< & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

13 FC88 : IAK AFK!%8I! I(!+!FK!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 6 arky ( 2 8 c m ), 6 arky ZYAaR 6 c m )(, 2 6 arky 1 GaRKY (i>k 2 0 K>d. ) lhgwkgk ( 2 2 c m ), 1 iycykarhy, 1 aykrcy, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe & ckekshag arkoe 2 LcaK?Rea bylr (i>k 6 K>d. ) i>k arkg + lcak?rea, >h. 2 0 c l, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe bya ckekshag arkoe 3 GgKshaY e>hgw (i>k 6 K>d. ) <kyct YeKgmsp, >h. 3 5 c l, =arlyeg, <ay ckekshag arkoe 4 Agw >p 3 5 c l, s b>hydabv <ay ckekshag arkoe >hacydzre>a dymy -bgkkrca -bgkkycrba 5 CYmYahg shgkey (i>k 2 4 K>d. ) <ckbgw ( 6 K>dRmaY Y v bra> rey ), Yegf>a=oKY 1 8 / 1 0, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe 6 CYmYthaY (i>k 6 K>d. <>eabsp ) d> cyzs bya g=gekoks crdy 1 dymytha <>eabs p 1 dymytha bgk?teyp, 1 dymytha 7 CYmYthaY bgk?teyp (i>k 6 K>d bhrykgp. ), 1 dymytha nodagw, 1 nyct=a gkc>habye, 1 >h<yc>tg YbgetidYKgp 8 AgkKRc>p bgk?teyp i>k 6 K>dYmtoe : igw Yp, i RKgkcY, dybyhgeaye 9 JYnaR =arlghy 1 lvhdy brab 2 8 YiKs i + 2 KYnaR lgwhegk Y v khrekgmg <kyct =ayikri>oe >h. 2 3 * 3 5 bya 2 7 * 4 0, 3 KYnaR lgwhegk d> =ard>khg 2 6, 3 0 bya 3 6 >b. 1 0 B>bRe>p bgk?teyp (i>k 3 K>d. i>k ) 3 K>dYmtoe, Y v cyikabv -1 0, l t 1 1 gm>ty (i>k 3 K>d. ) ghag<yeay, d> by Rba bya Y>hgiK><rp bc>tiadg, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe, >h. 2, 4, 5, 5 l t 1 2 NodarhY nodagw, Kgfabv Z>heaba fwcgk 1 3 NodarhY i>hzahtidykgp i>hzahtidykgp nodagw, d Yd gw 1 4 gm>ty <ay bylr (i>k 2 m i n m l, by Rba <ay K>d. ) Y>hgiK><rp bc>tiadg 1 5 AYKiYhvcY 2 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, 2 cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 6 AYKiYhvcY 2 6 c m d> by Rba, Yeg 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 7 AYKiYhvcY 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp

14 RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 8 AYKiYhvcY 2 2 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 9 AYKiYhvcY 1 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 2 0 LhaKr?Y 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v 2 3 ZYAw 2 8 c m d> by Rba, cyzs Y v 2 4 C htba d><rcg (Dg. 4 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp bgk?tey 2 5 C htba dabhv (Dg. 2 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v Z, ZYhwp RKgp bgk?tey 2 6 IgkhoKsha d><rcg :ay?kdyhabr bc, Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, =ard>khgp 2 8 >b., d> =wg cyzrp 2 7 IgkhoKsha dabhv (i>k 2 K>d. )Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, Y v rey K>dRmag Dg 8 bya Dg Kkha gw d> 4 c>khrp ( khydt=y ), Yegf>t=oKg 1 8 / <ay myhkg >KirK>p, 1 8 / I>K <ay cy=a -fw=a <kyct, ydyky hgsp 3 1 I>K <ay YcRKa - a rha <kyct, ydy Yegf>t=oKg 3 2 < alre>a>p bg sp 1 bya 1 cyikabs, Ri>oe =ayik >h. 2 2 * Igk cr nraaey, =aydrkhgk 1 8 bya 3 0 >b. <ay Kg ib>kye 3 4 <ay ikhr<<aidy aykabye d>ky Kg cwiadg, d> <ay dymyahg shgkey 3 5 I>K G>hacYdZRegeKYa : ibgw Y d> bgekrha hria, ly d> crikamg, bgkzrp d> ilgk<<yhtikhy d> bgekrha 3 6 AR=gp Y ghhaddrkoe cyikabvp, d> >ekrc, 2 8 l t 3 7 I>K W C i>k w c Y gk>cgwd>eg Y v a<brc bc>aikgw Kw gk bya myhkg=gm>tg d> >ekrc 5 l t 3 8 Ia=>hyiKhY < alre>ay ia=> hydykgp >h * 4 0 YeY=a cgwd>egp YKiRcaegp ib>c>kvp d> YeKaibohaYbs > wngkp bc>t=ody d>kylghrp, c>evd>eg ZYdZYb>hv Yet d> >iok>habs > gck>ikrhy, <ay YKdgit=>hg, v=ay cyikhy hgwmoe Y cyikhy Ycgkdaetgk 2 0 d d> =wg K>hw<aY, ikazyhs bykyib>ks d> v=ay i> imsdy M <ay YeKgms i> ZRhgp Y codreoe hgwmoe : 8 k g ikg b>ekhabv KdsdY, 3 k g iky cyuer K>hw<aY 4 0 AgkhKaevfkcg fwcaeg, csh>p ( 2 Rbh>p, bhtbga d> YhYdRe>p ) dsbgp >b =ard>kh.,. bgekyhagw >h. 4 >b

15 4 1 d> dabhg>h<yc>ty 1 (byi>ktey s ZYcaKiRba ) d> : 1 reiy <>eabsp 1 2 bykiyzt=ay tiay, 2 ikykhgbykirza=y, 1 i>k bc>a=ar A L L E N, 1 d>khgkyaety d>kyccabs 3 m, 1 YclR=a ilkht, g r, 1 d>kyccabv bg t=a d> YeKYccYbKabrp crd>p, Zt=>p bya byhlar =aylvhoe >a=ye bya d><>aye!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J (i>k 2 0 K>d. ) 6 4 0, , A8L< (i>k 6 d K>. ) 4 1 0, , D<HFK (i>k 6 K>d. ) 5 5, , AFKG<I 2 0 1, , I<J (i>k 2 4 K>d. ) 4 2 0, , L8:>JFK (i>k Koe 6 K>d. ) 4 6, , (i>k 6 K>d. ) 1 3 0, , AFKJ8B<I 1 2 5, , , , B<A8D<I (i>k 3 K>d. ) 1 1 2, , LKB8E>I (i>k 3 K>d. ) 2 9, , , , , 0 0 4, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, A8JI8HFB8 2 8 c m 1 3 0, , A8JI8HFB8 2 6 c m 1 2 7, , A8JI8HFB8 2 4 c m 1 2 5, , A8JI8HFB8 2 2 c m 1 1 7, , A8JI8HFB8 1 8 c m 1 1 8, , c m 1 2 8, , c m 1 1 2, , c m 1 9, 0 0 9, K 2 8 c m 1 2 2, , C<:8BF (Dg. 4 ) 1 8, 0 0 8, (Dg. 2 ) 1 6, 5 0 6, C<:8BF 1 7, 0 0 7, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, 0 0

16 , 0 0 5, G<JI<JF >A> 2 2, 0 0 4, I<J 2 6, , I<J 2 6, , AFG>I 1 1 6, , IFKGB8 2 3, 0 0 6, >A> 1 1 6, , I E T K A 4 2 2, , A8FI 2 1 1, , I<J A8 W C , , H , , GBOIJH8 MOHFK 3 2 3, , , , >A> 1 4 0, , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 5 0 -(8 2 3 % 3 2 6, 9 5 IK%F#F (I KH0 ) , 4 5 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

17 FC88 I+ : IKI+C8 8I-8#!8I!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I I+ 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1. 1 YilYc>tYp A>eKhabvp teybyp ikey<>hdgw =>byrfa ( 1 6 )?oeye ikey<>hdgw : >eiwhdykoe s YiwhdYKoe?oeye. GteYbYp IkeY<>hdgw hgiyhdg<sp byhkyey<eoikye d> hgiyhdg<sp KgkcRmaiKge =wg ( 2 ) YiwhdYKoe =>bkye. k KgkcRmaiKge =wg k <eiodykodreg D o m e s t i c bya bo=abg P S T N d> i> KgkcRmaiKge 8 YhaAdgwp. hg<hyddykaidgw rop bya c>akgkh<aye. 1.2 YilYc>tYp ikey<>hdgw : G>hal>h>aYbR ikey<>hdgw 2. 1 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : byky<hylabv Jrii>hap hg<hyddyka?vd>e>p rfg=ga <eiwhdykg m>ahaidgw L C D, 2 i>ahye 1 5 myhybkshoe KgkcRmaiKge, d> >ha<hylsp?oeye bya hgikyity Y 8iwhdYKgp DY >teya p t=ay >KYahtYp d> Kg ikey<>hdgw gk AY hgkya>t. 8iwhdYKg m>ahaikshag <ay >e>h<g Y >e>h<g bya Y gdybhkidreg rc><mg Kgk ikey<>hdgw. Ao=abg 2 4 b i t, Krii>hY bgkd ar d> hg<hyddykaidgw rek> c>akgkh<aye. 8 gi d YKYhtY. IkdZYKv d> Kge YiwhdYKg C gkkve Yeabgw <ay d> Kge teyby ikey<>hdgw d> > Yls YeKaiYd gkr?. <iok>habs I>ahseY AgkKaR AYcy=ag 8 x m m C YKYhtY 1 2 V 7 A h AYKY<hYlabv 8 byeycaye v i d e o d> >eiodykodreg > >f>h<yiks C e n u W e b S e r v e r i> i P h o n e, B l a c k b e r r y, A n d r o i d, N o k i a a n d w i n d o w s m o b i l e B>aKgkh<abv L i n u x K D H C P / P P P O E / F T P / D N S / N S D D/ N T P /

18 2. 2 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : >hal>h>aybr C C T V E m a i l a l a r m / I P r i g h t m a n a g e m e n t / I P s e a r c h / n e t w o r k a l a r m c e n t e r f u n c t i o n s P e n t a p l e x B>aKgkh<tY U s b M o u s e I R Ikd V i d e o H Ikd smgk G A <fv=gkp V G A, 2 U S B. P T Z C o n t r o l R S E t h e r n e t P o r t 4 5 R J tibgp 1 J9 J>megcg<tYp S A T A Jhglg=gKabv byd>hye Kw gk P a c k 1 2 V 5 A ARd>hY >iok>habs 1 / 3 S u p e r H a d C C D DwmKYp / >drhyp T V L. <kbhte>ay L u x C ~ C B>aKgkh<t>p B L C / H L C / M o t i o n D e t e c t i o n / D I S / O S D / S D R. 1 2 V D C / 2 4 V A C LYbvp V a r i f o c a l -1 2, 08m m, d c A u t o I r i s. >iok>habsp brd>hyp. ARd>hY >fok>habgw myhgk, C>KYccabs 1 / 3 S u p e r H A D, D S P, C C D. LYbvp V a r i f o cl a 4-9 m m, D C A u t o I r i s T V L. DkmK>haes >kbhte>ay 0 L u x. C> I R L e d (k rhkahy ). C> I r c u t F i l t e r. >hdgbhyity c>akgkh<typ -3 0F C rop + 5 5F C. I P V D C / 2 4 V A C U P S M a M o n i t o r C. c. T v. ~~T 1 7F T L C D, x x B N C ( L. T h r o u g h ). 1 X r g b. 2 x A u d i o V a c. B N C <ay Koe byd>hye AgkKaR AYcy=ag J 1C (Jhglg=gitY bya gdgyfgeabv ) Ggcwd ha?g 3 Ari>oe

19 3 A c c e s s c o n t r o lbya >hal>h>aybr dger=y >cr<mgk d> K>megcg<tY LoKa?vd>eg mhsik>p C>KYccabv I P fg=gp P r i n t e r bya d> cg<aidabv ARhK>p P r o x i m i t y Jhglg=gKabv 1 2 V 4 A h C YKYhtY 1 2 V 7 A h C gkkve >e>h<g AwhYp AYcy=ag 3 x 1. 5 m m P P L AYcy=ag 8 x m m!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I I+ A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 IKIJ>C8 IKD8:<HCFK , , IKIJ>C8 AKABOC8JFI A8C<HOD , , IKIJ>C8 A C C E S S C O N T R O L , , 0 0 IK %F#F (I KH0 ) , 0 0 -(8 2 3 % , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 0 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & IYcR Y /bvp GYhY<o<sp & CamYsc / bvp GYhY<o<sp &

20 FC88 : 9H-!AFI - (8!!AFI &F(#!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 C ad >hv cyikabv Y v gck hg kcreag mohtp ( B P A f r e e s B P A 0 % ), m l, >h acydzre>kya ydy, hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY Y v >a=abv <kyct gk YeKrm>a i> d><rc>p =aybkdrei>ap A>hdgbhYitYp, m m l, >hacydzre>kya 2 C ad >hv <krcaeg hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY 3 Ga tc>p 1 a tcy -6 1 a tcy , 1 a tcy Y v bygkkigwb a tcy bygkkigwb ghag=gekabv imsdy <ay 6 d ad >hv, d> imrhy <ay KY dabhr K>dRmaY bya cr<dy 4 d gkbycaye, =aybg s c>akgkh<typ, lok>aev >c>bkhabvp isdy c>a Kgkh<tYp, isdy by Rba d> ZYcZt=Y =aylk<sp Y gik>ahoksp YKdgw YKdgw. G>hacYdZRe>KYa cyza=y <ay KY Y gik>ahodrey bya ZgkhKiRba byayhaidgw d ad >hv bya 5 IYcaRh>p >Ki>Kr, d> cyikabs > ikg tio drhgp, bc>tiadg d> Zrcbhg 6 AYh>bcRba Y v dyitl fwcg gfarp, =ayahgwd>eg i> byh>bcrba bya KhY >?Rba, d> Y gi > alre>ay YilYc>tYp <ay Y gkhg s Kyi>oe, Y gcwkop Kgfabv ib>c>kvp Ycgkdaetgk, Y v rop Ya=t ZRhgkp 1 5 k g, 3 Ari>ap Ya b gha?vekayp YilYc>tYp 5 Ari>oe, cyklvhdy g=aye 2 Ari>oe, g=viybgp, 7 AYhvKia KreKY d> YhRAkhg, bycraa, YeY=a cgwd>eg, bya > d>kyl>hvd>eg >d hvp - tio Kadvea, >d hvp >haikh>lvd>ega Khgmgt, tio Khgmgt d> g lhre YilYc>tYp, YilRc>aY bc>aitdykgp 8 I>K d Reagk % ZYdZYb>hv, >hacydzre>a d gkhegk?g >KirKY 9 0 * 9 0 >b., Ya=abv d gkhegw?a <ay Ya=aR ), <YeKRba d Reagk 9 K eviybgp k eviybgp d> v=ay, >iok>habv Y v kycgzrdzyby bya ZYdZYb>hs >fok>habs > re= crikamg iky K>c>aydYKY, bc>tiadg d> l>hdgkrh, -6: bya (Y v 2 K>dRmaY <ay ) 1 0 GYhbgbhrZYKg YhbgbhrZYKg <ay Y v rop Ya=aR 3 >Kye ( 1 5 k g ), d> d>kylghrp, 2 c>khabr YhRAkhY d> =tmkk, d> ay 7 <ay v=

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

JFI LF!JII C8 ;!GBOC8J!AI G!9B.A8 :JI Fhcgwe ij_e > ajkmty j_p byharhyp HJ WI@. Cgeg RjaY byharhyp bya mridyjy byharhyp HJ WI@. MRidY ij_e byharhy : g hvcgp joe hgio abye bya

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

+$$8!!"+!"* (!*+$* "8! +.% #!8* 8%8"!%0* *(+$)! * 2 0 1 5 *Kg D:Uiag K@Q (I:bKabTQ 1ib@i@Q b:dgxek:a ga lgak@krq, ga g guga (: ) rmgke ike D@IZi>a KgkDRmaiKge 7 >GRE@e: lguk@i@q b:a rmgke >G>K:iK>U > akkmzq

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης. Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα

Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης. Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα Σελίδα από 5 Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα Μπάμπης Στεργίου Μαθηματικός ( Η παρουσίαση του θέματος έγινε στο wwwmathematicagr Οι λύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

!!" # "!! $$ %$ ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % /

!! # !! $$ %$ ' : () *++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / !!" # "!! $$ %$ & ' () *"++,- $ %. $ $ % $/ $ $ / # $ 2 3 / / & / / / 45 ( % $ / $ 6 / / 3 / / 3 / 7 /7 7 ' 8"7 87 9" ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / & = $ = $ $ 4 #$ 5/ > = $ 5 5 // $!!".. 5 5 $ =

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η µελέτη και ο σχεδιασµός όλων των διεργασιών των τροφίµων απαιτούν τη γνώση των θερµοφυσικών ιδιοτήτων τους. Τα τρόφιµα είναι γενικά ανοµοιογενή

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα

Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα Δπηθακπύιηα Οινθιεξώκαηα Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα Επηθακπύιηα Οινθιεξώκαηα θαη εθαξκνγέο. Επηθακπύιην Οινθιήξωκα. Έζηω όηη ε βαζκωηή ζπλάξηεζε f(x,y,z) είλαη νξηζκέλε πάλω ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&"-%.')+.'"-$%.')+

!#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&-%.')+.'-$%.')+ &7'*IJ?; '67'8'%9-%&7'*/&-%''-%' %&'*%-%'*-/&-%''-%' 3%45 *7-R-%R-&*/%-37'&3%ST R'*9U%*7'MWK-%X'& 7-A*&**-*9 39YY[-W%_D37F&-%'D[Y*7-RD33`%L5?5 '-%4;?>@4;?>37-*'/&-%''-%' B'%46'%>>@4;>>D**-%/-*'3F*%'*%*%'

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 LIVINGLIGHT TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 02/2015 1 Μία μοναδική σειρά Τρία χρώματα μηχανισμών: λευκό, γραφίτης, αλουμίνιο tech Τρία design πλαισίων: AIR, τετράγωνo, οβάλ Όλα συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα,

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Απόβλητα βιομηχανιών τροφύμων κ.λπ. Βαςικθ χρθςη: καύςιμο

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Ηλεκτρονικός Τιμοκατάλογος - Φεβρουάριος 2014 Έκδοση Α.01 idator.gr Official Distributor Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Περιεχόμενα Κυκλοφορητές - Ηλεκτραντλίες In-Line 1 Σειρά Ecocirc Κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION UVERSÀ DEG SUD D BOOGA DPAREO D GEGERA EERCA Vl Rogo - 36 BOOGA (AA AAYCA SOUOS FOR HE CURRE DSRBUO A RUHERFORD CABE WH SRADS. F. Bch Ac h gocl o of h ol co coffc og h of Rhfo cl vg. h olo fo h gl l c

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Δικτυακός τόπος: hp://ipml.ee.duh.gr/~chamzas/courses/dsp/ Οι εκπαιδευτικοί γενικά συμφωνούν ότι οι μελλοντικοί μηχανικοί προετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29 Από τον Γιάννη Συμεωνίδη Naiditsch,Arkadij (2685) - Papaioannou,Ioannis (2628) [B01] 1.e4 d5!? Λόγω του φόρτου εργασίας δεν έχω τον χρόνο να αναλύω συχνά αλλά θα κάνω μια εξαίρεση γι αυτή την παρτίδα!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A1. β Α. β. Α3. β. Α. γ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α) Το κύριο προϊόν της αντίδρασης καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

CF 1300 MANN, E-117LS HENGST SFA-1027 AF FLEETGUARD, A-7980 SAKURA MITSUBISHI

CF 1300 MANN, E-117LS HENGST SFA-1027 AF FLEETGUARD, A-7980 SAKURA MITSUBISHI ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SFA-0123SET C 20325+CF 1000 MANN, E-115L+E-115LS HENGST SFA-0421 CARRIER 30-00430-23 NELSON 830421 SFA-0500SET C 20500+CF 500 Φ/Α MANN, E-1900L+E1900LS HENGST SFA-0522SET

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ % &' ()))*++,

!! #$ % &' ()))*++, !!"! #$ % &' ()))*++, -!./ (0/$$ 1- /!!!2"0/$ 3)4))%)) 05/3/ - /!!. /))/)*+!,*!*+++! !,!,14(67"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8,!* 7"%/$)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,9,!*!,%/)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Solutions to Selected Homework Problems 1.26 Claim: α : S S which is 1-1 but not onto β : S S which is onto but not 1-1. y z = z y y, z S.

Solutions to Selected Homework Problems 1.26 Claim: α : S S which is 1-1 but not onto β : S S which is onto but not 1-1. y z = z y y, z S. Solutions to Selected Homework Problems 1.26 Claim: α : S S which is 1-1 but not onto β : S S which is onto but not 1-1. Proof. ( ) Since α is 1-1, β : S S such that β α = id S. Since β α = id S is onto,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Ειδική Τιμή

Προτεινόμενη Ειδική Τιμή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ SET ΣΥΣΚΕΥΩΝ προτάσεις για SET ΣΥΣΚΕΥΩΝ σε ειδικές τιμές από την Teka EBON HS 725 Inox 7 προγράμματα Grill normal Ενεργειακ κλάση : Α 595 ΤΒ 600 Αισθητρες αφς 440 639 / 660 CNL2 2002 Inox

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ H γερμανική εταιρία Fscher αποτελεί τον ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτόμων συστημάτων στήριξης υψηλών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ B EK O H «ÈÛÙ ÂÈ» Ó Î Ù ÂÈ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 8 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.696 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 46 13. ME ANEIKA KI A YPI TA E INE TO EP O KATA O O ETAIPEIøN KAI PO ø

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 8: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία LBNL, Report 2268E Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας LBNL, Report 2268E Πλαίσιο και στόχος των διαλέξεων Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

α i = m i /m o, m o κανονική Μοριακότητα (standard molality) 1 mol Kg -1.

α i = m i /m o, m o κανονική Μοριακότητα (standard molality) 1 mol Kg -1. Υ ΑΤΙΝΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Μορικότητ κτ όγκο (molarity) c C/M r mol dm -,( C [g dm - (liter -1 )] ), M r Μορικό βάρος Μορικότητ κτά βάρος (molality) m i γρµµοµόριο g -1 νερό. Γι θερµοδυνµικούς λόγους µεττρέπετι

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο E1 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο Κεφάλαιο αυτό Ε1 γίνεται μια πολύ απλή εισαγωγή στους Καρτεσιανούς τανυστές, δηλαδή στους τανυστές σε Καρτεσιανά

Διαβάστε περισσότερα