ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες"

Transcript

1 ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. : Ak=oetYp 2 9, MYeaR K.b. : : C.C : , F a x : e -m a i l : m b a t a k c h a n i a. g r, u r l : w w w. c h a n i a. g r 8haAdvp : / M%!AI (HF!8:H8-I (HFC!8I &F(#!ICFK <a: KHe &%0%8 -!#F&%!8I (#HFKI A8! C!AHI!8HA!8I!8CF%I :K%8!A0% KC8+0% 9!8I A8! +0% (8!!0% +FKI KHL CFK M8%!0% IK%F#!AF K (HFW (F#F:!ICFK : , 5 6 Fa brkoaa K>meabrp hg=ay<hylrp Ylghgwe hgdsa>ay Koe >a=ye gk Y YaKgweKYa <ay Kge >fg caidv Kgk E>eyeY cshgkp bya dabhsp =arhb>ayp =aydge sp <keyabye AkdRKoe ZtYp bya Koe Ya=aye Kgkp g g gtgp AY ikg sdg MYetoe. :ay cv<gkp gdgag<re>ayp, KY hgp hgdsa>ay 7 gdr=>p i> op >fsp : FC88 (H!:H8- FC88I %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI , & , 0 0 : , , 0 0 < IA<K> , 5 0 IJ IKIJ>C , 0 0 = , 5 0 IK%F#F , 0 0 -( , 5 6 IK%F#!A 8(8% , 5 6 JY KY g gty YeYlrhgeKYa ikgkp YhYbRKo teyb>p, AY hr >a ey >teya bya iwdloey d> KY gk >ha<hrlgekya ikgkp YhYbRKo teyb>p :ay. viy Y v KY hgp hgdsa>ay Y YaK>tKYa YkKR eggwekya YhY=gKr ikg myhg c>akgkh<typ Kgkp cshop bya c>akgkh<abr.

2 FC88 8 : (!(#8!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 AYeY rp 2-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9>b 0., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 2 AYeY rp 3-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9 0 >b., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 3 JhY >?Rba iycgeagw dyitl fwcg, K>KhR<oeg >h. 9 0 * 9 0 >b., Rla d>, h ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 4 2 a cg T V d> hrlay bgeivcy Y v dyitl fwcg, mohtp =ayikri>ap : >h * 4 0 >b. wngp >h. 7 5 >b. d> hrlay bya bykybvhkly mohtidyky, ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 5 AYhrbcY bgk?teyp YhY=giaYbgw Kw gk, ib>c>kvp Y v dyitl fwcg, braaidy Y v nray c>bks > Reo ikg ib>c>kv, =ayikri>ap byatidykgp >h. 4 5 * 4 5 >b. d> d hrkiy bya >haikh>lvd>eg i> RfgeY, 6 ARAaidY >h<yityp KhgmscYKg, d> wngp r=hyp bya S Y N C H R O, > r=hyp bya Y v wlyidy 7 ARAaidY > aibr C>KYccabvp ib>c>kvp, d> d hrkiy bya > bya byatidykgp Y v wlyidy 8 =ayikri>oe * 8 0 >b., Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > :hyl>tg >h<yitypd> bya >haayhay Y v P V C, bya ikhkyharhy ikhkyharhy Y v Kg t=ag kcabv d> bya 3 ikhkrhay 9 d> > gf>a=abs ZYls, 3 ikhkrhay d> bc>a=yhar, ikg <ay KY ikhkrhay, =ayik. >h. 4 0 * 5 0 * >b. 1 0 <hyl>tgk =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b 0 0 * 2>b., d> hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p ikg brko drhgp, Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > bya >haayhay Y v P V C, Y =ayark>a =wg hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p bya rey hrla ikg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. Jg ekgkcr a AY rm>a bc>a=yhar. =ayark>a Y > ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye bya Kg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. 1 1 =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b * >b 5., hrlay d> (Kg rey ikya>hv ) Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > d bya >haayhay Y v P V C. Y =ayark>a ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye

3 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 8 A / A!FI (FIF++8 (I +C ) +!C CF%88I AFI+FI 1 A8D8G<I , , A8D8G<I , , , , T V C< , , A8H<AB , , , , , , bya , , >A> , , >A> , , >A> , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 8 8 3, 2 0 IK%F#F (I KH0 ) , 2 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

4 FC88 9 : &F(#!ICFI (#HF-FH!AI & (!AF!%0%!0%!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 9 1. D>bKIHeabWQ K HDH<aiKsQ (H!:H8- (8H8C+HF! Jw gp W o r k s t a t i o n J>megcg<tY bykyib>ksp n m ( ) < = 3 2 < >f>h<yiksp (G H z ) > = 3.2 (C P U ) Gkhse>p > = 2 C a c h e ( M B ) > = 3 ) > = 3 cybrky (M o t h e r b o a r d ) ( R A M ) =tibgp ( H D D ) K > >f>h<yikye W o r k s t a t i o n K g=gmrp Kw gk > = D D R haAdvp k g=gmye > = 2 Jw gp k g=gmye S A T A > = 2.0 8haAdvp k g=gmye S A T A > = 2 Jw gp k g=gmye U S B > = haAdvp k g=gmye U S B > = 4 Jw gp g=gmsp k brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 2. 0 X 1 6 8haAdvp K g=gms brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 1 Jw gp k g=gmsp P C I 8haAdvp K g=gmye P C I > = 1 K g=gmrp smgk K g=gmrp gektba Kw gk P S / 2 ) > = 3 Cr<>Agp (G B ) > = 4 Jw gp D D R 3 Tw gp =aywcgk D u a l C h a n n e l =aywcgk (C H z ) > = C L < = 9 Jhv gp c>akgkh<typ u n b u f f e r e d, -EnCoC n ) <l vhgk?osp (G B ) > = ayikri>ap ( I n c h ) = 3. 5 tykcgp > abgaeoetyp ( G b / s ) > = 6 Ghgiohaes (C9 ) > = 1 6 >haikhglsp ikya>hs ( r p m ) > = ) > = 5

5 ARhKY ( V G A ) ARhKY =abkwgk ( L A N ) D V D Jhglg=gKabv ( P o w e r S u p p l y ) AgkKt ( C a s e ) 1 6 : 9 ( M o n i t o r ) O n b o a r d s P C I E x p r e s s Tw gp V G A V e c t o r R a s t e r G r a p h i c s S( i l e n) t Jw gp >fv=gk D-S u b Jw gp >fv=gk D V I-I R A M ( M B ) > = ) > = 3 8 g=>bks bya o n b o a r d 1 ( G b i t ) ) > = 3 C D D V D + R R <<<hyls C D -R /R W D V D -R A M / + R W ( M B ) > = 2 S8J8 ) > = Jhglg=gKabgw ( W a t t ) > = ( % ) > = 8 0 K g=gmrp S a t a > = 2 K g=gmrp >hal>h>aybye > = 2 K g=gmrp F D D > = 1 GhgiKYitY o v e r v o l t a g e GhgiKYitY o v e r c u r r e n t GhgiKYitY o v e r tmep e r a t u r e GhgiKYitY o v e r l o a d GhgiKYitY s h o r t c i r c u i t ) > = 3 Cr<>Agp M i d i T o w e r Kcabv bykyib>ksp 8cgkdteag ri>ap >hal>habye >fok>habrp > = 2 ri>ap >hal>h>aybye >iok>habrp > = 2 ri>ap byhkye > > = 7 ri>ap U S B >d hviaa>p s >d hviaay cyues = 2 < a crge imaidrp Y>haidgw ) > = 1 M r<>agp I( n c h ) > = 2 4 Jw gp 1 6 : 9 J>megcg<tY L E D > = M ( c d / m 2 ) > = Tk abs ( n / 1 ) > = MhydYKY (C ) = 1 6, 7 D V I -D, 1 5p i n D -S u b Mhvegp Y m( s ) < = 5

6 B>aKgkh<abv ( O S ) ) > = 2 M i c r o s o f t W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6G 4R b i t 2. <ah (K e y b o a r d ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B Jk odrega MYhYbKsh>p ) > = 1 3. (HeKUba (M o u s e ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B 8haAdvp csbkhoe > = 2 R o l l e r ) > = 1 4. (>bkl oksq, lokh:eka<i:labw, i:ioksq, l:g ) (H!:H8- (8H8C+HF! <bkw > = 2 0i>c. /c> Kv A( 4 ) <bkk oksp CrAg=gp <bkw l a s e r <bkw : * d p i eya 8eKa<hYlsp > = 2 0YeK. /c> Kv ( A 4 ) L okgyeka<hylabv 8eKa<hYlsp > = x d p i m i n % Jw gp IYhoKsp F Kabs : m i n x d p i, 9RAgp MhydYKgp 2 4 b i t Jvega Kgk <bha L Yf wh>p > abgaeoetyp & cg<aidabv :>eabr LYf P ccy U S B 2. 0 H-s i p e e d E t h e r n e t 1 0 B A S E-T / B A S E -T X IkdZYKR B>aKgkh<abR IkiKsdYKY Bg<aidabv bya <bkk oks GRe>c >cr<mgk > = i>ct=>p P C F a x, E C M, A u t o R e d i a l, F a x A c t i v i t y R e p o r t s, F a x A c t i v i t y R e s u l t R e p o r t s W i n d o w s 7 / X P / V i s t a & L i n u x eya L C D AYirKY />p M i n i>c > = 1 rkgp eya

7 5. ilib>ls (H!:H8- (8H8C+HF! bykrcg<gp = > 5 0 > Ylye, > lhy<s bcsi>oe, YeY<e bc>t=ody eya YegabKs ikegdacty, Khglg=gitY : vma d YKYht>p 6. abkl:bwq >GH DaidWQ (S W I T C H ) (H!:H8- (8H8C+HF! wh>p 8 x R J / / M b p s : > = 1 rkgp!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 9 A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI , , , , , , GFBKC>M8D>C , , IKIA<K> 4 3 5, , S W I T C H 1 4 0, , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 6 5 7, 8 IK%F#F (I KH0 ) , 8 0 M:eaR, >brd;iahq :>yh<agp >c>bkhgcv<gp /bvp & J>megcg<tYp K gcg<aikye F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

8 FC88 : : #A+H!A8!!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I : 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 GckeKshag hgwmoe GcRKgp 6 0 >b. : 6 k g, ikhglrp > , >e>h<>aybs >8 +, mhydy : c>kbv, teybyp >cr<mgk iky vhky, hgikyity Y v k f u z z y l o g i c, mhydy c>kbv 7 k g, crkgp 6 0 >b., >e>h<>aybs >9, 2 IK><eoKshag hgwmoe mhydy c>kbv, ikd k=hykdye, > acg<s hg<hrddykgp ik><eydykgp, teybyp >cr<mgk iky 3 Agk?teY MhydY c>kbv, crkgp 6 0 >b., 4 >ikaye (ikd >hacydzre>kya KYm>tY >ikty bya >ikty =aydrkhgk 8 >b. ), lgwhegp > 6 5 l t, c>akgkh<t>p d> YeKaiKRi>ap, YrhY bya <bhac, ZYAw KYnt, KYnt Ycgkdaetgk, imrhy, ikhkrha Y KYnaye 4 IkdZYKabvp Kw gp wngp 1, 8 5 d., crkgp 0, 6 0 d., ikegcabs dabks : l t, >e>h<>aybsp 8 +, >iok>habvp lokaidvp L E D, Y rc><mgp A>hdgbhYiaye, =aylyes bhkikrccaey hrlay lhgkkgc>b 4 YiKrhoe, 3 ikhkrhay @imwp > W, b>hydabs crby, dveadg YeKaYcbYcabv ltckhg, YkKgbYAYhaidgw Y v RcYKY, n>byidvp e>hgw, 5 It=>hg YKdgw rfkhy YKdvp, bra>kgp YKdvp, ik><ev ia=rhody, Y glk<sp ikyftdykgp, > acg<s A>hdgbhYitYp, YilRc>aY k >haikh>lvd>eg bycy=ag 6 8 GcRKgp 6 0 >b., Y > l t / h, 3 Yegf>t=oKY YlYahgwd>eY c>evd>ey ltckhy, mhydy c>kbv 7 AYl>KarhY ltckhgk 1 2 lckk?reay, Yegf>t=o byerky A>hdvp d> =a cr KgamydYKY, ckmety c>akgkh<typ, e>hgw, hgikyity k ikg hgsp, bgkd t hgsp byerky <ay 4 KgiK, Y gi yd>e>p 8 JgiKarhY crb>p, >eaytg nsiadg, bya ckmety h<typ c>akgk, > W, 1, 8 l t, 9 9hYiKshYp c>akgkh<typ, Y gi yd>eg ltckhg e>hgw 1 0 Lgwhegp W, 2 0 l t, mhydy c>kbv, crkgp 5 0 >b., >e>h<>ayb s 8, m>ahaidvp, >a=g c>akgkh<typ

9 D V D p l a y e r IK><eoKshYp dyccaye 1 5 Ibgw 1 6 C crek>h /dtf>h 1 7 AcadYKaiKabv B T U 1 8 AcadYKaiKabv B T U 1 9 AcadYKaiKabv B T U Cr<>Agp 42 teki>p, L EpDa n e l, f u l l H D, > = H z, >e>h<>aybsp > =8, * , f o r m a t >abveyp 1 6 : 9, rfg=ga H D M: I -U S B -s c a r t- c o m p o n e n t -c o m p o s i t e, >eiodykodregp M P E G 4, > = 2 8eY YhY<o<s D V D v i d e o / D V D R / D V D R W / C D D A / C D -R / C D - R W, V C D, Yhm>toe >abveyp J P E G, M P E G2 / 4, Di v X, W M A,, Yhm>toe smgk M P 3, W M V, rfg=ga U S B -H D M I -c o m p o n e n t - c o m p o s i t e -s c a r t, k k vkakcoe, D O L B Y d i g i t a l, 2 H i -F i Kw gk m i c r o aimwgp > 2 0 W, YeY YhY<o<s D V D, D V C D, D V D ± R / R W, M P E G 4, S V C D, V C D, C D, C D R, M P 3 C D, J P E G P i c t u r e C D, a u d i o, d> hy=avloeg, bya AwhY U S B, c>akgkh<ty k a r a o k e W a t t, 3 3 hkadti>ap A>hdgbhYitYp, Y gi yd>eg ltckhg, 2 <ReK?gp lkigwey bkbcgeabs, d> br=g (mohtp iybgwcy ), aimwp >h W, aimwp ikg rcdy W, br=gk 4, ltckhg l t H E P A c>evd>eg, ik>ev rcdy, rcdy <ay KY >KiYht>p > t coe, YkKvdYKg Kwca<dY byco=tgk, =aybv k i>k Y gk>cgwd>eg Y v : hrz=g d crek>h aimwgp W d> 5 bya csbkhg t u r b o, Yegf>t=oKg bg Kshag m l, d gc d>?gwhy m l < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd a>iks. Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty

10 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I : A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 HFKMOD , , HFKMOD , , , , , , JCFK 7 2 5, , GFHHFL>J>H8I 1 7 0, , , , , , H8 IJ>H8I D<HFK 1 1 5, , LFKHDFI 1 4 0, , J>B<FH8I> 4 2 " , , D V D P L A Y E R 1 4 0, , >MFIKIJ>C , , IJ<:DOJRH8I 7 1 6, , IAFKG , , CGB<DJ<H / 1 3 5, , B T U , , B T U , , B T U , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % , 5 1 IK%F#F (I KH0 ) , 5 1 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<Yht KY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

11 FC88 :!C8+!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 I>K i>ekveay dger i>k Y v 2 dger f l a t i>ekveay x c m & x 7 0 c m Y v % ZYdZRba 2 CYfacRhaY w egk YeYKgdabv dyfacrha w egk, c>evd>eg,=ayikri>ap : 5 0 * 7 0 >b, wlyidy : ZYdZRba %, : d acrba 3 GR cody dgev VlYidY : % ZYdZRba s m i c r o s a t i n, : YeKaYcc>h<abs ZRKY =ayikri>ap * >b. < tikhody by akger <ay hgikyity Kgk ikhydykgp, 4 GhgiKYK>kKabv ikhydykgp c>evd>eg, Y v iwd>abkg ZYdZRba ( 8 0 % ZYdZRba, 2 0 % p o l y e s t e r ), =ayikri>ap * 2 0 0, >cyikabgt >p adrek ikap <oet>p <ay ikg ikhydy, mhydy c>kbv 5 G>KirK>p d Reagk =ayikri>ap 8 0 * >b., % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 6 G>KirK>p hgiy gk =ayikri>ap 5 0 * >b, % ZYdZRba, gp ZRh g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 7 G>KirK>p m>haye =ayikri>ap 3 0 * 5 0 >b, % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 8 G>KirK>p bgk?teyp ayikri>ap : 5 0 * >b 7 0., % ZYdZRba 9 AgkZrhKY dges Z>cgkKr, =ayikri>ap * >b. 1 0 AgkZrhKY abr dges % ZYdZRba, =ayikri>ap * >b., ZRhgp g s m 1 1 MYct byaaikabgw * 3 5 0, > alre>ayp g r / m 2, kcabv bykyib>ksp : dycct i> ZYdZRba 1 2 MYct d Reagk GYKRba d Reagk f>eg=gm>aybv, >Ki>Kr, 5 0 * 7 5 >b., : % ZYdZRba, ZRhgp g r /d JhY YcrbaYiKg,?YbRh, =ayikri>ap * >b. 1 4 AgkhKte>p 8=aYlYe>tp dsbgp, >h >b., crkgp >h >b. i>k, Koe 2 K>dYmtoe

12 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J CFD , , KGDFK , , G8GBOC8 CFDF , , IJHOC8JFI 2 5 8, , G<JI<J<I K 2 5 7, , G<JI<J<I GHFIOGFK 2 5 5, , G<JI<J<I 3 0 1, , G<JI<J<I 1 0 1, , AFK9<HJ8 CFD> , , AFK9<HJ8 CFD> , , A , , , , JH8G<=FC8DJ>BF 1 2 8, , , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 9 8 3, 4 8 IK%F#F (I KH0 ) , 4 8 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw Fh< & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

13 FC88 : IAK AFK!%8I! I(!+!FK!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 6 arky ( 2 8 c m ), 6 arky ZYAaR 6 c m )(, 2 6 arky 1 GaRKY (i>k 2 0 K>d. ) lhgwkgk ( 2 2 c m ), 1 iycykarhy, 1 aykrcy, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe & ckekshag arkoe 2 LcaK?Rea bylr (i>k 6 K>d. ) i>k arkg + lcak?rea, >h. 2 0 c l, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe bya ckekshag arkoe 3 GgKshaY e>hgw (i>k 6 K>d. ) <kyct YeKgmsp, >h. 3 5 c l, =arlyeg, <ay ckekshag arkoe 4 Agw >p 3 5 c l, s b>hydabv <ay ckekshag arkoe >hacydzre>a dymy -bgkkrca -bgkkycrba 5 CYmYahg shgkey (i>k 2 4 K>d. ) <ckbgw ( 6 K>dRmaY Y v bra> rey ), Yegf>a=oKY 1 8 / 1 0, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe 6 CYmYthaY (i>k 6 K>d. <>eabsp ) d> cyzs bya g=gekoks crdy 1 dymytha <>eabs p 1 dymytha bgk?teyp, 1 dymytha 7 CYmYthaY bgk?teyp (i>k 6 K>d bhrykgp. ), 1 dymytha nodagw, 1 nyct=a gkc>habye, 1 >h<yc>tg YbgetidYKgp 8 AgkKRc>p bgk?teyp i>k 6 K>dYmtoe : igw Yp, i RKgkcY, dybyhgeaye 9 JYnaR =arlghy 1 lvhdy brab 2 8 YiKs i + 2 KYnaR lgwhegk Y v khrekgmg <kyct =ayikri>oe >h. 2 3 * 3 5 bya 2 7 * 4 0, 3 KYnaR lgwhegk d> =ard>khg 2 6, 3 0 bya 3 6 >b. 1 0 B>bRe>p bgk?teyp (i>k 3 K>d. i>k ) 3 K>dYmtoe, Y v cyikabv -1 0, l t 1 1 gm>ty (i>k 3 K>d. ) ghag<yeay, d> by Rba bya Y>hgiK><rp bc>tiadg, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe, >h. 2, 4, 5, 5 l t 1 2 NodarhY nodagw, Kgfabv Z>heaba fwcgk 1 3 NodarhY i>hzahtidykgp i>hzahtidykgp nodagw, d Yd gw 1 4 gm>ty <ay bylr (i>k 2 m i n m l, by Rba <ay K>d. ) Y>hgiK><rp bc>tiadg 1 5 AYKiYhvcY 2 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, 2 cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 6 AYKiYhvcY 2 6 c m d> by Rba, Yeg 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 7 AYKiYhvcY 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp

14 RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 8 AYKiYhvcY 2 2 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 9 AYKiYhvcY 1 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 2 0 LhaKr?Y 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v 2 3 ZYAw 2 8 c m d> by Rba, cyzs Y v 2 4 C htba d><rcg (Dg. 4 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp bgk?tey 2 5 C htba dabhv (Dg. 2 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v Z, ZYhwp RKgp bgk?tey 2 6 IgkhoKsha d><rcg :ay?kdyhabr bc, Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, =ard>khgp 2 8 >b., d> =wg cyzrp 2 7 IgkhoKsha dabhv (i>k 2 K>d. )Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, Y v rey K>dRmag Dg 8 bya Dg Kkha gw d> 4 c>khrp ( khydt=y ), Yegf>t=oKg 1 8 / <ay myhkg >KirK>p, 1 8 / I>K <ay cy=a -fw=a <kyct, ydyky hgsp 3 1 I>K <ay YcRKa - a rha <kyct, ydy Yegf>t=oKg 3 2 < alre>a>p bg sp 1 bya 1 cyikabs, Ri>oe =ayik >h. 2 2 * Igk cr nraaey, =aydrkhgk 1 8 bya 3 0 >b. <ay Kg ib>kye 3 4 <ay ikhr<<aidy aykabye d>ky Kg cwiadg, d> <ay dymyahg shgkey 3 5 I>K G>hacYdZRegeKYa : ibgw Y d> bgekrha hria, ly d> crikamg, bgkzrp d> ilgk<<yhtikhy d> bgekrha 3 6 AR=gp Y ghhaddrkoe cyikabvp, d> >ekrc, 2 8 l t 3 7 I>K W C i>k w c Y gk>cgwd>eg Y v a<brc bc>aikgw Kw gk bya myhkg=gm>tg d> >ekrc 5 l t 3 8 Ia=>hyiKhY < alre>ay ia=> hydykgp >h * 4 0 YeY=a cgwd>egp YKiRcaegp ib>c>kvp d> YeKaibohaYbs > wngkp bc>t=ody d>kylghrp, c>evd>eg ZYdZYb>hv Yet d> >iok>habs > gck>ikrhy, <ay YKdgit=>hg, v=ay cyikhy hgwmoe Y cyikhy Ycgkdaetgk 2 0 d d> =wg K>hw<aY, ikazyhs bykyib>ks d> v=ay i> imsdy M <ay YeKgms i> ZRhgp Y codreoe hgwmoe : 8 k g ikg b>ekhabv KdsdY, 3 k g iky cyuer K>hw<aY 4 0 AgkhKaevfkcg fwcaeg, csh>p ( 2 Rbh>p, bhtbga d> YhYdRe>p ) dsbgp >b =ard>kh.,. bgekyhagw >h. 4 >b

15 4 1 d> dabhg>h<yc>ty 1 (byi>ktey s ZYcaKiRba ) d> : 1 reiy <>eabsp 1 2 bykiyzt=ay tiay, 2 ikykhgbykirza=y, 1 i>k bc>a=ar A L L E N, 1 d>khgkyaety d>kyccabs 3 m, 1 YclR=a ilkht, g r, 1 d>kyccabv bg t=a d> YeKYccYbKabrp crd>p, Zt=>p bya byhlar =aylvhoe >a=ye bya d><>aye!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J (i>k 2 0 K>d. ) 6 4 0, , A8L< (i>k 6 d K>. ) 4 1 0, , D<HFK (i>k 6 K>d. ) 5 5, , AFKG<I 2 0 1, , I<J (i>k 2 4 K>d. ) 4 2 0, , L8:>JFK (i>k Koe 6 K>d. ) 4 6, , (i>k 6 K>d. ) 1 3 0, , AFKJ8B<I 1 2 5, , , , B<A8D<I (i>k 3 K>d. ) 1 1 2, , LKB8E>I (i>k 3 K>d. ) 2 9, , , , , 0 0 4, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, A8JI8HFB8 2 8 c m 1 3 0, , A8JI8HFB8 2 6 c m 1 2 7, , A8JI8HFB8 2 4 c m 1 2 5, , A8JI8HFB8 2 2 c m 1 1 7, , A8JI8HFB8 1 8 c m 1 1 8, , c m 1 2 8, , c m 1 1 2, , c m 1 9, 0 0 9, K 2 8 c m 1 2 2, , C<:8BF (Dg. 4 ) 1 8, 0 0 8, (Dg. 2 ) 1 6, 5 0 6, C<:8BF 1 7, 0 0 7, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, 0 0

16 , 0 0 5, G<JI<JF >A> 2 2, 0 0 4, I<J 2 6, , I<J 2 6, , AFG>I 1 1 6, , IFKGB8 2 3, 0 0 6, >A> 1 1 6, , I E T K A 4 2 2, , A8FI 2 1 1, , I<J A8 W C , , H , , GBOIJH8 MOHFK 3 2 3, , , , >A> 1 4 0, , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 5 0 -(8 2 3 % 3 2 6, 9 5 IK%F#F (I KH0 ) , 4 5 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

17 FC88 I+ : IKI+C8 8I-8#!8I!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I I+ 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1. 1 YilYc>tYp A>eKhabvp teybyp ikey<>hdgw =>byrfa ( 1 6 )?oeye ikey<>hdgw : >eiwhdykoe s YiwhdYKoe?oeye. GteYbYp IkeY<>hdgw hgiyhdg<sp byhkyey<eoikye d> hgiyhdg<sp KgkcRmaiKge =wg ( 2 ) YiwhdYKoe =>bkye. k KgkcRmaiKge =wg k <eiodykodreg D o m e s t i c bya bo=abg P S T N d> i> KgkcRmaiKge 8 YhaAdgwp. hg<hyddykaidgw rop bya c>akgkh<aye. 1.2 YilYc>tYp ikey<>hdgw : G>hal>h>aYbR ikey<>hdgw 2. 1 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : byky<hylabv Jrii>hap hg<hyddyka?vd>e>p rfg=ga <eiwhdykg m>ahaidgw L C D, 2 i>ahye 1 5 myhybkshoe KgkcRmaiKge, d> >ha<hylsp?oeye bya hgikyity Y 8iwhdYKgp DY >teya p t=ay >KYahtYp d> Kg ikey<>hdgw gk AY hgkya>t. 8iwhdYKg m>ahaikshag <ay >e>h<g Y >e>h<g bya Y gdybhkidreg rc><mg Kgk ikey<>hdgw. Ao=abg 2 4 b i t, Krii>hY bgkd ar d> hg<hyddykaidgw rek> c>akgkh<aye. 8 gi d YKYhtY. IkdZYKv d> Kge YiwhdYKg C gkkve Yeabgw <ay d> Kge teyby ikey<>hdgw d> > Yls YeKaiYd gkr?. <iok>habs I>ahseY AgkKaR AYcy=ag 8 x m m C YKYhtY 1 2 V 7 A h AYKY<hYlabv 8 byeycaye v i d e o d> >eiodykodreg > >f>h<yiks C e n u W e b S e r v e r i> i P h o n e, B l a c k b e r r y, A n d r o i d, N o k i a a n d w i n d o w s m o b i l e B>aKgkh<abv L i n u x K D H C P / P P P O E / F T P / D N S / N S D D/ N T P /

18 2. 2 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : >hal>h>aybr C C T V E m a i l a l a r m / I P r i g h t m a n a g e m e n t / I P s e a r c h / n e t w o r k a l a r m c e n t e r f u n c t i o n s P e n t a p l e x B>aKgkh<tY U s b M o u s e I R Ikd V i d e o H Ikd smgk G A <fv=gkp V G A, 2 U S B. P T Z C o n t r o l R S E t h e r n e t P o r t 4 5 R J tibgp 1 J9 J>megcg<tYp S A T A Jhglg=gKabv byd>hye Kw gk P a c k 1 2 V 5 A ARd>hY >iok>habs 1 / 3 S u p e r H a d C C D DwmKYp / >drhyp T V L. <kbhte>ay L u x C ~ C B>aKgkh<t>p B L C / H L C / M o t i o n D e t e c t i o n / D I S / O S D / S D R. 1 2 V D C / 2 4 V A C LYbvp V a r i f o c a l -1 2, 08m m, d c A u t o I r i s. >iok>habsp brd>hyp. ARd>hY >fok>habgw myhgk, C>KYccabs 1 / 3 S u p e r H A D, D S P, C C D. LYbvp V a r i f o cl a 4-9 m m, D C A u t o I r i s T V L. DkmK>haes >kbhte>ay 0 L u x. C> I R L e d (k rhkahy ). C> I r c u t F i l t e r. >hdgbhyity c>akgkh<typ -3 0F C rop + 5 5F C. I P V D C / 2 4 V A C U P S M a M o n i t o r C. c. T v. ~~T 1 7F T L C D, x x B N C ( L. T h r o u g h ). 1 X r g b. 2 x A u d i o V a c. B N C <ay Koe byd>hye AgkKaR AYcy=ag J 1C (Jhglg=gitY bya gdgyfgeabv ) Ggcwd ha?g 3 Ari>oe

19 3 A c c e s s c o n t r o lbya >hal>h>aybr dger=y >cr<mgk d> K>megcg<tY LoKa?vd>eg mhsik>p C>KYccabv I P fg=gp P r i n t e r bya d> cg<aidabv ARhK>p P r o x i m i t y Jhglg=gKabv 1 2 V 4 A h C YKYhtY 1 2 V 7 A h C gkkve >e>h<g AwhYp AYcy=ag 3 x 1. 5 m m P P L AYcy=ag 8 x m m!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I I+ A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 IKIJ>C8 IKD8:<HCFK , , IKIJ>C8 AKABOC8JFI A8C<HOD , , IKIJ>C8 A C C E S S C O N T R O L , , 0 0 IK %F#F (I KH0 ) , 0 0 -(8 2 3 % , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 0 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & IYcR Y /bvp GYhY<o<sp & CamYsc / bvp GYhY<o<sp &

20 FC88 : 9H-!AFI - (8!!AFI &F(#!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 C ad >hv cyikabv Y v gck hg kcreag mohtp ( B P A f r e e s B P A 0 % ), m l, >h acydzre>kya ydy, hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY Y v >a=abv <kyct gk YeKrm>a i> d><rc>p =aybkdrei>ap A>hdgbhYitYp, m m l, >hacydzre>kya 2 C ad >hv <krcaeg hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY 3 Ga tc>p 1 a tcy -6 1 a tcy , 1 a tcy Y v bygkkigwb a tcy bygkkigwb ghag=gekabv imsdy <ay 6 d ad >hv, d> imrhy <ay KY dabhr K>dRmaY bya cr<dy 4 d gkbycaye, =aybg s c>akgkh<typ, lok>aev >c>bkhabvp isdy c>a Kgkh<tYp, isdy by Rba d> ZYcZt=Y =aylk<sp Y gik>ahoksp YKdgw YKdgw. G>hacYdZRe>KYa cyza=y <ay KY Y gik>ahodrey bya ZgkhKiRba byayhaidgw d ad >hv bya 5 IYcaRh>p >Ki>Kr, d> cyikabs > ikg tio drhgp, bc>tiadg d> Zrcbhg 6 AYh>bcRba Y v dyitl fwcg gfarp, =ayahgwd>eg i> byh>bcrba bya KhY >?Rba, d> Y gi > alre>ay YilYc>tYp <ay Y gkhg s Kyi>oe, Y gcwkop Kgfabv ib>c>kvp Ycgkdaetgk, Y v rop Ya=t ZRhgkp 1 5 k g, 3 Ari>ap Ya b gha?vekayp YilYc>tYp 5 Ari>oe, cyklvhdy g=aye 2 Ari>oe, g=viybgp, 7 AYhvKia KreKY d> YhRAkhg, bycraa, YeY=a cgwd>eg, bya > d>kyl>hvd>eg >d hvp - tio Kadvea, >d hvp >haikh>lvd>ega Khgmgt, tio Khgmgt d> g lhre YilYc>tYp, YilRc>aY bc>aitdykgp 8 I>K d Reagk % ZYdZYb>hv, >hacydzre>a d gkhegk?g >KirKY 9 0 * 9 0 >b., Ya=abv d gkhegw?a <ay Ya=aR ), <YeKRba d Reagk 9 K eviybgp k eviybgp d> v=ay, >iok>habv Y v kycgzrdzyby bya ZYdZYb>hs >fok>habs > re= crikamg iky K>c>aydYKY, bc>tiadg d> l>hdgkrh, -6: bya (Y v 2 K>dRmaY <ay ) 1 0 GYhbgbhrZYKg YhbgbhrZYKg <ay Y v rop Ya=aR 3 >Kye ( 1 5 k g ), d> d>kylghrp, 2 c>khabr YhRAkhY d> =tmkk, d> ay 7 <ay v=

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

JFI LF!JII C8 ;!GBOC8J!AI G!9B.A8 :JI Fhcgwe ij_e > ajkmty j_p byharhyp HJ WI@. Cgeg RjaY byharhyp bya mridyjy byharhyp HJ WI@. MRidY ij_e byharhy : g hvcgp joe hgio abye bya

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

+$$8!!"+!"* (!*+$* "8! +.% #!8* 8%8"!%0* *(+$)! * 2 0 1 5 *Kg D:Uiag K@Q (I:bKabTQ 1ib@i@Q b:dgxek:a ga lgak@krq, ga g guga (: ) rmgke ike D@IZi>a KgkDRmaiKge 7 >GRE@e: lguk@i@q b:a rmgke >G>K:iK>U > akkmzq

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης. Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα

Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης. Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα Σελίδα από 5 Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης Μέθοδοι Παρατηρήσεις Ιδέες - Εφαρμογές - Θέματα Μπάμπης Στεργίου Μαθηματικός ( Η παρουσίαση του θέματος έγινε στο wwwmathematicagr Οι λύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η µελέτη και ο σχεδιασµός όλων των διεργασιών των τροφίµων απαιτούν τη γνώση των θερµοφυσικών ιδιοτήτων τους. Τα τρόφιµα είναι γενικά ανοµοιογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα

Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα Δπηθακπύιηα Οινθιεξώκαηα Κεθάιαην Επηθακπύιηα θαη Επηθαλεηαθά Οινθιεξώκαηα Επηθακπύιηα Οινθιεξώκαηα θαη εθαξκνγέο. Επηθακπύιην Οινθιήξωκα. Έζηω όηη ε βαζκωηή ζπλάξηεζε f(x,y,z) είλαη νξηζκέλε πάλω ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα,

Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από ζωντανοφσ οργανιςμοφσ: Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα, Τπολεύμματα καλλιεργειών, Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, Απόβλητα βιομηχανιών τροφύμων κ.λπ. Βαςικθ χρθςη: καύςιμο

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Ηλεκτρονικός Τιμοκατάλογος - Φεβρουάριος 2014 Έκδοση Α.01 idator.gr Official Distributor Πιστοποιητικό ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ Περιεχόμενα Κυκλοφορητές - Ηλεκτραντλίες In-Line 1 Σειρά Ecocirc Κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπρώτομουβιβλίογιατηδιγλωσσία

Τοπρώτομουβιβλίογιατηδιγλωσσία W d v gb w w g g dc m f c d?w b fi f b g mf c mp ym c c?h wc dwc c d c c x y p f y gc d? T b v f w f m yc g f c mp y d c b f d y c y g.t g c d b k b g m, wm k j y L b w c w w p b w y d d m. Τπώυββίγαηδγωία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Ειδική Τιμή

Προτεινόμενη Ειδική Τιμή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ SET ΣΥΣΚΕΥΩΝ προτάσεις για SET ΣΥΣΚΕΥΩΝ σε ειδικές τιμές από την Teka EBON HS 725 Inox 7 προγράμματα Grill normal Ενεργειακ κλάση : Α 595 ΤΒ 600 Αισθητρες αφς 440 639 / 660 CNL2 2002 Inox

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ H γερμανική εταιρία Fscher αποτελεί τον ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτόμων συστημάτων στήριξης υψηλών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ B EK O H «ÈÛÙ ÂÈ» Ó Î Ù ÂÈ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 8 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.696 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 46 13. ME ANEIKA KI A YPI TA E INE TO EP O KATA O O ETAIPEIøN KAI PO ø

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 8: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Δικτυακός τόπος: hp://ipml.ee.duh.gr/~chamzas/courses/dsp/ Οι εκπαιδευτικοί γενικά συμφωνούν ότι οι μελλοντικοί μηχανικοί προετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία LBNL, Report 2268E Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας LBNL, Report 2268E Πλαίσιο και στόχος των διαλέξεων Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

α i = m i /m o, m o κανονική Μοριακότητα (standard molality) 1 mol Kg -1.

α i = m i /m o, m o κανονική Μοριακότητα (standard molality) 1 mol Kg -1. Υ ΑΤΙΝΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Μορικότητ κτ όγκο (molarity) c C/M r mol dm -,( C [g dm - (liter -1 )] ), M r Μορικό βάρος Μορικότητ κτά βάρος (molality) m i γρµµοµόριο g -1 νερό. Γι θερµοδυνµικούς λόγους µεττρέπετι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 985/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 985/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ÛÛ...Ô KÒÛÙ ÛÎ ÊÙÂÙ È

ÛÛ...Ô KÒÛÙ ÛÎ ÊÙÂÙ È «ÈÛÙ ÂÈ» ÁÈ ÓÔ Ô Ô Ú ÚÁ ÚÔ 23 AY OY TOY 2009 ñ ºY O 1.646 ñ appleâú Ô Ô B B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô øpa A OºA EøN IA TON Pø Y

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë B EK O H Ù Î ÓÔÓÈÎ Ô Ú ÚÁ ÚÔ ÌÂÛÔ fiì 10 IANOYAPIOY 2010 ñ ºY O 1.666 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 POB E ETAI AP H A OPPHTOY EKPHKTIKO KOKTE IA ONIKE APOXE

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στερέωσης Τιμοκατάλογος 2010-2011

Συστήματα στερέωσης Τιμοκατάλογος 2010-2011 Συστήματα στερέωσης Τιμοκατάλογος 200-20 Περιεχόμενα ΧΗΜΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 3-7 Χημικά Αγκύρια ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ 8-5 Μεταλλικά Αγκύρια ΕΛΑΦΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 6-20 Ελαφρά Στηρίγματα ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 2 Στηρίγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΤΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΠΙΕΛΩΝ ΜΠΙΕΛΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ

ΧΙΤΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΩΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΠΙΕΛΩΝ ΜΠΙΕΛΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΡΟΖΙΚ Α. ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ JOHN DEERE STEYR PERKINS FORD FIAT DEUTZ SHIBAURA SAME KUBOTA YANMAR VALTRA ISEKI ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΑ ΧΙΤΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΩΝ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις 1.1 και µέχρι 1.3 να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές.

Για τις παρακάτω προτάσεις 1.1 και µέχρι 1.3 να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές. Θέµα ο Για τις παρακάτω προτάσεις και µέχρι να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές Η ισχύς του δεσµού Η : Α Βρίσκεται µεταξύ της ισχύος του δεσµού διπόλου-διπόλου και του δεσµού ιόντος-διπόλου Β είναι µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Νικόλαος Ι. Ιωακειμίδης Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΤΡΑ 2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 EΛΛAΣ KYΠPOΣ EXPERIENCE THE WORLD OF RIDGID www.ridgid.com SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2015 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 IΣXYEI AΠO 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Mémorial Alekhine Мемориал Александра Алехина ΠΑΡΙΙΣΙΙ ΑΓΙΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,, 21/4 1/5/2013 Επιµέλεια:: Βαγγέέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Μάϊος 2013 Αλεξάνδρος

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

O ITIKH 4-17. Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi apple Î ÙÔ apple ÚÔ ÒÓ appleô ı ÂÍ ÁÁÂ ÏÂÈ Ô. apple Ó- Ú Ô ÛÙË.

O ITIKH 4-17. Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi apple Î ÙÔ apple ÚÔ ÒÓ appleô ı ÂÍ ÁÁ ÏÂÈ Ô. apple Ó- Ú Ô ÛÙË. B EK O H www.enet.gr 22 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.698 ñ ÂÚ Ô Ô B 6. YNENTEY H. KAT E H «K ÎfiÁÔ ÛÙÔ È Ó È Û ÚÔ ÌÔ» H Ô ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ Î Ù ÁÁ ÏÏÂÈ Û ÌÊ ÚÔÓÙ Î È Û ÓÙÚÔÊÈÎ Ì ÈÚÒÌ Ù Ûˆ fi ÙÈ Ê Ì ÁÈ Â ÈΠÌÂÓÔ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

_θ^μα; ( ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ) Απδ τους σπουδαστές; ΜΟΥΣΑΔΞ ΔΗΜΗΤΡΗ κ-

_θ^μα; ( ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ) Απδ τους σπουδαστές; ΜΟΥΣΑΔΞ ΔΗΜΗΤΡΗ κ- ij T.E.I. Κ α»αλλ ' * * ^ < ; 3 «, j i z n S l - _n_t_y_x_i_a_k_h E P Γ A E I A _θ^μα; ( ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ) Απδ τους σπουδαστές; ΜΟΥΣΑΔΞ ΔΗΜΗΤΡΗ κ- ΜΑΛΚΙΔΗ της σχολής Σ.Τ.Ε.Φ. του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

(β) λ(g 1 g 2, p) = (g 1 g 2 )p = g 1 (g 2 p) = λ(g 1, λ(g 2, p)). (β ) φ(p, g 1 g 2 ) = p(g 1 g 2 ) = (pg 1 )g 2 = φ(φ(p, g 1 ), g 2 ),

(β) λ(g 1 g 2, p) = (g 1 g 2 )p = g 1 (g 2 p) = λ(g 1, λ(g 2, p)). (β ) φ(p, g 1 g 2 ) = p(g 1 g 2 ) = (pg 1 )g 2 = φ(φ(p, g 1 ), g 2 ), Κεφάλαιο 10 Ομογενείς χώροι - Γεωμετρία κατά Klein Σύνοψη Σύμφωνα με τον F. Klein η γεωμετρία είναι η μελέτη εκείνων των ιδιοτήτων ενός χώρου οι οποίες παραμένουν αναλλοίωτες από την δράση μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδική Ιατρική Φροντίδα

Ορθοπεδική Ιατρική Φροντίδα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΊΟΥ Ορθοπεδική Ιατρική Φροντίδα Φωκίωνος Νέγρη 65 Τ.Κ.11361 Αθήνα Τηλ. 2114053068-6937253209 Κοντά στο γιατρό και τον ασθενή Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Ο κατάλογος μας θα ανανεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ÙË N ÙËÓ ÔÏfiÌ ÚË Ú Ë

ÙË N ÙËÓ ÔÏfiÌ ÚË Ú Ë B EK O H 30 AY OY TOY 2009 ñ ºY O 1.647 ñ appleâú Ô Ô B TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô ºøTIE TO ME APO MA IMOY. B E O O KIN YNOY TON ANA XHMATI MO

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ του ΙΟΡ ΑΝΙ Η ΑΝ ΡΕΑ Επίκουρου Καθηγητή Κοζάνη, 2007 Περιεχόμενα Πρόλογος.2 Εισαγωγή.3 Εργαστήριο 1ο - Αναλυτική Γεωχημεία.7

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα 1 Βασικές Έννοιες 1 1.1 Ορισμοί - παραδείγματα.............................. 1 1.2 Υποομάδες και Σύμπλοκα..............................

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΠΩΛΔΙΑ Δ ΛΔΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ GIS. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΠΩΛΔΙΑ Δ ΛΔΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ GIS. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΑΠΩΛΔΙΑ Δ ΛΔΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ GIS. ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΣΣΙΚΗ Ξανθάκης Μιταήλ 1, Γκορέγια Άριελ 2, Πασλόποσλος Κοζμάς 3, Καυιμάλης Βαζίλειος

Διαβάστε περισσότερα