ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες"

Transcript

1 ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. : Ak=oetYp 2 9, MYeaR K.b. : : C.C : , F a x : e -m a i l : m b a t a k c h a n i a. g r, u r l : w w w. c h a n i a. g r 8haAdvp : / M%!AI (HF!8:H8-I (HFC!8I &F(#!ICFK <a: KHe &%0%8 -!#F&%!8I (#HFKI A8! C!AHI!8HA!8I!8CF%I :K%8!A0% KC8+0% 9!8I A8! +0% (8!!0% +FKI KHL CFK M8%!0% IK%F#!AF K (HFW (F#F:!ICFK : , 5 6 Fa brkoaa K>meabrp hg=ay<hylrp Ylghgwe hgdsa>ay Koe >a=ye gk Y YaKgweKYa <ay Kge >fg caidv Kgk E>eyeY cshgkp bya dabhsp =arhb>ayp =aydge sp <keyabye AkdRKoe ZtYp bya Koe Ya=aye Kgkp g g gtgp AY ikg sdg MYetoe. :ay cv<gkp gdgag<re>ayp, KY hgp hgdsa>ay 7 gdr=>p i> op >fsp : FC88 (H!:H8- FC88I %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI , & , 0 0 : , , 0 0 < IA<K> , 5 0 IJ IKIJ>C , 0 0 = , 5 0 IK%F#F , 0 0 -( , 5 6 IK%F#!A 8(8% , 5 6 JY KY g gty YeYlrhgeKYa ikgkp YhYbRKo teyb>p, AY hr >a ey >teya bya iwdloey d> KY gk >ha<hrlgekya ikgkp YhYbRKo teyb>p :ay. viy Y v KY hgp hgdsa>ay Y YaK>tKYa YkKR eggwekya YhY=gKr ikg myhg c>akgkh<typ Kgkp cshop bya c>akgkh<abr.

2 FC88 8 : (!(#8!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 AYeY rp 2-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9>b 0., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 2 AYeY rp 3-Ariagp ib>c>kvp Y v fwcg gfarp, wlyidy Y gi yd>eg YcrbaYiKg, =ayikri>ap >h * 9 0 >b., ikd >hacydzregekya KY dyfacrhay 3 JhY >?Rba iycgeagw dyitl fwcg, K>KhR<oeg >h. 9 0 * 9 0 >b., Rla d>, h ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 4 2 a cg T V d> hrlay bgeivcy Y v dyitl fwcg, mohtp =ayikri>ap : >h * 4 0 >b. wngp >h. 7 5 >b. d> hrlay bya bykybvhkly mohtidyky, ZYddreg d> Ybhkcabs crby i> mhydy ibgwhg bylr 5 AYhrbcY bgk?teyp YhY=giaYbgw Kw gk, ib>c>kvp Y v dyitl fwcg, braaidy Y v nray c>bks > Reo ikg ib>c>kv, =ayikri>ap byatidykgp >h. 4 5 * 4 5 >b. d> d hrkiy bya >haikh>lvd>eg i> RfgeY, 6 ARAaidY >h<yityp KhgmscYKg, d> wngp r=hyp bya S Y N C H R O, > r=hyp bya Y v wlyidy 7 ARAaidY > aibr C>KYccabvp ib>c>kvp, d> d hrkiy bya > bya byatidykgp Y v wlyidy 8 =ayikri>oe * 8 0 >b., Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > :hyl>tg >h<yitypd> bya >haayhay Y v P V C, bya ikhkyharhy ikhkyharhy Y v Kg t=ag kcabv d> bya 3 ikhkrhay 9 d> > gf>a=abs ZYls, 3 ikhkrhay d> bc>a=yhar, ikg <ay KY ikhkrhay, =ayik. >h. 4 0 * 5 0 * >b. 1 0 <hyl>tgk =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b 0 0 * 2>b., d> hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p ikg brko drhgp, Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > bya >haayhay Y v P V C, Y =ayark>a =wg hrlay ikg Reo drhgp bya vhk>p bya rey hrla ikg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. Jg ekgkcr a AY rm>a bc>a=yhar. =ayark>a Y > ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye bya Kg ekgkcr a Kgk brko drhgkp. 1 1 =ayikri>ap >h. 8 0 * 4 0 >b * >b 5., hrlay d> (Kg rey ikya>hv ) Y v dghagiyet=y 2 2 mac. d> > d bya >haayhay Y v P V C. Y =ayark>a ike>ms ikgkp ghagikrk>p <ay Kgk wngkp Koe hylaye

3 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 8 A / A!FI (FIF++8 (I +C ) +!C CF%88I AFI+FI 1 A8D8G<I , , A8D8G<I , , , , T V C< , , A8H<AB , , , , , , bya , , >A> , , >A> , , >A> , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 8 8 3, 2 0 IK%F#F (I KH0 ) , 2 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

4 FC88 9 : &F(#!ICFI (#HF-FH!AI & (!AF!%0%!0%!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 9 1. D>bKIHeabWQ K HDH<aiKsQ (H!:H8- (8H8C+HF! Jw gp W o r k s t a t i o n J>megcg<tY bykyib>ksp n m ( ) < = 3 2 < >f>h<yiksp (G H z ) > = 3.2 (C P U ) Gkhse>p > = 2 C a c h e ( M B ) > = 3 ) > = 3 cybrky (M o t h e r b o a r d ) ( R A M ) =tibgp ( H D D ) K > >f>h<yikye W o r k s t a t i o n K g=gmrp Kw gk > = D D R haAdvp k g=gmye > = 2 Jw gp k g=gmye S A T A > = 2.0 8haAdvp k g=gmye S A T A > = 2 Jw gp k g=gmye U S B > = haAdvp k g=gmye U S B > = 4 Jw gp g=gmsp k brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 2. 0 X 1 6 8haAdvp K g=gms brhkyp <hylabye P C I E x p r e s s > = 1 Jw gp k g=gmsp P C I 8haAdvp K g=gmye P C I > = 1 K g=gmrp smgk K g=gmrp gektba Kw gk P S / 2 ) > = 3 Cr<>Agp (G B ) > = 4 Jw gp D D R 3 Tw gp =aywcgk D u a l C h a n n e l =aywcgk (C H z ) > = C L < = 9 Jhv gp c>akgkh<typ u n b u f f e r e d, -EnCoC n ) <l vhgk?osp (G B ) > = ayikri>ap ( I n c h ) = 3. 5 tykcgp > abgaeoetyp ( G b / s ) > = 6 Ghgiohaes (C9 ) > = 1 6 >haikhglsp ikya>hs ( r p m ) > = ) > = 5

5 ARhKY ( V G A ) ARhKY =abkwgk ( L A N ) D V D Jhglg=gKabv ( P o w e r S u p p l y ) AgkKt ( C a s e ) 1 6 : 9 ( M o n i t o r ) O n b o a r d s P C I E x p r e s s Tw gp V G A V e c t o r R a s t e r G r a p h i c s S( i l e n) t Jw gp >fv=gk D-S u b Jw gp >fv=gk D V I-I R A M ( M B ) > = ) > = 3 8 g=>bks bya o n b o a r d 1 ( G b i t ) ) > = 3 C D D V D + R R <<<hyls C D -R /R W D V D -R A M / + R W ( M B ) > = 2 S8J8 ) > = Jhglg=gKabgw ( W a t t ) > = ( % ) > = 8 0 K g=gmrp S a t a > = 2 K g=gmrp >hal>h>aybye > = 2 K g=gmrp F D D > = 1 GhgiKYitY o v e r v o l t a g e GhgiKYitY o v e r c u r r e n t GhgiKYitY o v e r tmep e r a t u r e GhgiKYitY o v e r l o a d GhgiKYitY s h o r t c i r c u i t ) > = 3 Cr<>Agp M i d i T o w e r Kcabv bykyib>ksp 8cgkdteag ri>ap >hal>habye >fok>habrp > = 2 ri>ap >hal>h>aybye >iok>habrp > = 2 ri>ap byhkye > > = 7 ri>ap U S B >d hviaa>p s >d hviaay cyues = 2 < a crge imaidrp Y>haidgw ) > = 1 M r<>agp I( n c h ) > = 2 4 Jw gp 1 6 : 9 J>megcg<tY L E D > = M ( c d / m 2 ) > = Tk abs ( n / 1 ) > = MhydYKY (C ) = 1 6, 7 D V I -D, 1 5p i n D -S u b Mhvegp Y m( s ) < = 5

6 B>aKgkh<abv ( O S ) ) > = 2 M i c r o s o f t W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6G 4R b i t 2. <ah (K e y b o a r d ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B Jk odrega MYhYbKsh>p ) > = 1 3. (HeKUba (M o u s e ) (H!:H8- (8H8C+HF! K g=gms U S B 8haAdvp csbkhoe > = 2 R o l l e r ) > = 1 4. (>bkl oksq, lokh:eka<i:labw, i:ioksq, l:g ) (H!:H8- (8H8C+HF! <bkw > = 2 0i>c. /c> Kv A( 4 ) <bkk oksp CrAg=gp <bkw l a s e r <bkw : * d p i eya 8eKa<hYlsp > = 2 0YeK. /c> Kv ( A 4 ) L okgyeka<hylabv 8eKa<hYlsp > = x d p i m i n % Jw gp IYhoKsp F Kabs : m i n x d p i, 9RAgp MhydYKgp 2 4 b i t Jvega Kgk <bha L Yf wh>p > abgaeoetyp & cg<aidabv :>eabr LYf P ccy U S B 2. 0 H-s i p e e d E t h e r n e t 1 0 B A S E-T / B A S E -T X IkdZYKR B>aKgkh<abR IkiKsdYKY Bg<aidabv bya <bkk oks GRe>c >cr<mgk > = i>ct=>p P C F a x, E C M, A u t o R e d i a l, F a x A c t i v i t y R e p o r t s, F a x A c t i v i t y R e s u l t R e p o r t s W i n d o w s 7 / X P / V i s t a & L i n u x eya L C D AYirKY />p M i n i>c > = 1 rkgp eya

7 5. ilib>ls (H!:H8- (8H8C+HF! bykrcg<gp = > 5 0 > Ylye, > lhy<s bcsi>oe, YeY<e bc>t=ody eya YegabKs ikegdacty, Khglg=gitY : vma d YKYht>p 6. abkl:bwq >GH DaidWQ (S W I T C H ) (H!:H8- (8H8C+HF! wh>p 8 x R J / / M b p s : > = 1 rkgp!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I 9 A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI , , , , , , GFBKC>M8D>C , , IKIA<K> 4 3 5, , S W I T C H 1 4 0, , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 6 5 7, 8 IK%F#F (I KH0 ) , 8 0 M:eaR, >brd;iahq :>yh<agp >c>bkhgcv<gp /bvp & J>megcg<tYp K gcg<aikye F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

8 FC88 : : #A+H!A8!!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I : 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 GckeKshag hgwmoe GcRKgp 6 0 >b. : 6 k g, ikhglrp > , >e>h<>aybs >8 +, mhydy : c>kbv, teybyp >cr<mgk iky vhky, hgikyity Y v k f u z z y l o g i c, mhydy c>kbv 7 k g, crkgp 6 0 >b., >e>h<>aybs >9, 2 IK><eoKshag hgwmoe mhydy c>kbv, ikd k=hykdye, > acg<s hg<hrddykgp ik><eydykgp, teybyp >cr<mgk iky 3 Agk?teY MhydY c>kbv, crkgp 6 0 >b., 4 >ikaye (ikd >hacydzre>kya KYm>tY >ikty bya >ikty =aydrkhgk 8 >b. ), lgwhegp > 6 5 l t, c>akgkh<t>p d> YeKaiKRi>ap, YrhY bya <bhac, ZYAw KYnt, KYnt Ycgkdaetgk, imrhy, ikhkrha Y KYnaye 4 IkdZYKabvp Kw gp wngp 1, 8 5 d., crkgp 0, 6 0 d., ikegcabs dabks : l t, >e>h<>aybsp 8 +, >iok>habvp lokaidvp L E D, Y rc><mgp A>hdgbhYiaye, =aylyes bhkikrccaey hrlay lhgkkgc>b 4 YiKrhoe, 3 ikhkrhay @imwp > W, b>hydabs crby, dveadg YeKaYcbYcabv ltckhg, YkKgbYAYhaidgw Y v RcYKY, n>byidvp e>hgw, 5 It=>hg YKdgw rfkhy YKdvp, bra>kgp YKdvp, ik><ev ia=rhody, Y glk<sp ikyftdykgp, > acg<s A>hdgbhYitYp, YilRc>aY k >haikh>lvd>eg bycy=ag 6 8 GcRKgp 6 0 >b., Y > l t / h, 3 Yegf>t=oKY YlYahgwd>eY c>evd>ey ltckhy, mhydy c>kbv 7 AYl>KarhY ltckhgk 1 2 lckk?reay, Yegf>t=o byerky A>hdvp d> =a cr KgamydYKY, ckmety c>akgkh<typ, e>hgw, hgikyity k ikg hgsp, bgkd t hgsp byerky <ay 4 KgiK, Y gi yd>e>p 8 JgiKarhY crb>p, >eaytg nsiadg, bya ckmety h<typ c>akgk, > W, 1, 8 l t, 9 9hYiKshYp c>akgkh<typ, Y gi yd>eg ltckhg e>hgw 1 0 Lgwhegp W, 2 0 l t, mhydy c>kbv, crkgp 5 0 >b., >e>h<>ayb s 8, m>ahaidvp, >a=g c>akgkh<typ

9 D V D p l a y e r IK><eoKshYp dyccaye 1 5 Ibgw 1 6 C crek>h /dtf>h 1 7 AcadYKaiKabv B T U 1 8 AcadYKaiKabv B T U 1 9 AcadYKaiKabv B T U Cr<>Agp 42 teki>p, L EpDa n e l, f u l l H D, > = H z, >e>h<>aybsp > =8, * , f o r m a t >abveyp 1 6 : 9, rfg=ga H D M: I -U S B -s c a r t- c o m p o n e n t -c o m p o s i t e, >eiodykodregp M P E G 4, > = 2 8eY YhY<o<s D V D v i d e o / D V D R / D V D R W / C D D A / C D -R / C D - R W, V C D, Yhm>toe >abveyp J P E G, M P E G2 / 4, Di v X, W M A,, Yhm>toe smgk M P 3, W M V, rfg=ga U S B -H D M I -c o m p o n e n t - c o m p o s i t e -s c a r t, k k vkakcoe, D O L B Y d i g i t a l, 2 H i -F i Kw gk m i c r o aimwgp > 2 0 W, YeY YhY<o<s D V D, D V C D, D V D ± R / R W, M P E G 4, S V C D, V C D, C D, C D R, M P 3 C D, J P E G P i c t u r e C D, a u d i o, d> hy=avloeg, bya AwhY U S B, c>akgkh<ty k a r a o k e W a t t, 3 3 hkadti>ap A>hdgbhYitYp, Y gi yd>eg ltckhg, 2 <ReK?gp lkigwey bkbcgeabs, d> br=g (mohtp iybgwcy ), aimwp >h W, aimwp ikg rcdy W, br=gk 4, ltckhg l t H E P A c>evd>eg, ik>ev rcdy, rcdy <ay KY >KiYht>p > t coe, YkKvdYKg Kwca<dY byco=tgk, =aybv k i>k Y gk>cgwd>eg Y v : hrz=g d crek>h aimwgp W d> 5 bya csbkhg t u r b o, Yegf>t=oKg bg Kshag m l, d gc d>?gwhy m l < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd a>iks. Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp, : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd bya i> c>akgkh<ty < tkgamg bcadykaikabv gegdyikabsp Y B T U d> c>akgkh<ty ageaiks, > bya >e>h<>aybsp byk >crmaikge 8 /8, AghwZgk >iok>habsp dger=yp : 2 <ay KY bya 5 <ay Kge ikd. a>iks Ikd d>kylghr, bya i> c>akgkh<ty

10 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I : A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 HFKMOD , , HFKMOD , , , , , , JCFK 7 2 5, , GFHHFL>J>H8I 1 7 0, , , , , , H8 IJ>H8I D<HFK 1 1 5, , LFKHDFI 1 4 0, , J>B<FH8I> 4 2 " , , D V D P L A Y E R 1 4 0, , >MFIKIJ>C , , IJ<:DOJRH8I 7 1 6, , IAFKG , , CGB<DJ<H / 1 3 5, , B T U , , B T U , , B T U , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % , 5 1 IK%F#F (I KH0 ) , 5 1 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<Yht KY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

11 FC88 :!C8+!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 I>K i>ekveay dger i>k Y v 2 dger f l a t i>ekveay x c m & x 7 0 c m Y v % ZYdZRba 2 CYfacRhaY w egk YeYKgdabv dyfacrha w egk, c>evd>eg,=ayikri>ap : 5 0 * 7 0 >b, wlyidy : ZYdZRba %, : d acrba 3 GR cody dgev VlYidY : % ZYdZRba s m i c r o s a t i n, : YeKaYcc>h<abs ZRKY =ayikri>ap * >b. < tikhody by akger <ay hgikyity Kgk ikhydykgp, 4 GhgiKYK>kKabv ikhydykgp c>evd>eg, Y v iwd>abkg ZYdZRba ( 8 0 % ZYdZRba, 2 0 % p o l y e s t e r ), =ayikri>ap * 2 0 0, >cyikabgt >p adrek ikap <oet>p <ay ikg ikhydy, mhydy c>kbv 5 G>KirK>p d Reagk =ayikri>ap 8 0 * >b., % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 6 G>KirK>p hgiy gk =ayikri>ap 5 0 * >b, % ZYdZRba, gp ZRh g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 7 G>KirK>p m>haye =ayikri>ap 3 0 * 5 0 >b, % ZYdZRba, ZRhgp g r / m 2, wlyidy YeA>bKabv ikap cwi>ap, <ay 8 G>KirK>p bgk?teyp ayikri>ap : 5 0 * >b 7 0., % ZYdZRba 9 AgkZrhKY dges Z>cgkKr, =ayikri>ap * >b. 1 0 AgkZrhKY abr dges % ZYdZRba, =ayikri>ap * >b., ZRhgp g s m 1 1 MYct byaaikabgw * 3 5 0, > alre>ayp g r / m 2, kcabv bykyib>ksp : dycct i> ZYdZRba 1 2 MYct d Reagk GYKRba d Reagk f>eg=gm>aybv, >Ki>Kr, 5 0 * 7 5 >b., : % ZYdZRba, ZRhgp g r /d JhY YcrbaYiKg,?YbRh, =ayikri>ap * >b. 1 4 AgkhKte>p 8=aYlYe>tp dsbgp, >h >b., crkgp >h >b. i>k, Koe 2 K>dYmtoe

12 !!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J CFD , , KGDFK , , G8GBOC8 CFDF , , IJHOC8JFI 2 5 8, , G<JI<J<I K 2 5 7, , G<JI<J<I GHFIOGFK 2 5 5, , G<JI<J<I 3 0 1, , G<JI<J<I 1 0 1, , AFK9<HJ8 CFD> , , AFK9<HJ8 CFD> , , A , , , , JH8G<=FC8DJ>BF 1 2 8, , , , 0 0 IK%F#F , 0 0 -(8 2 3 % 9 8 3, 4 8 IK%F#F (I KH0 ) , 4 8 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw Fh< & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

13 FC88 : IAK AFK!%8I! I(!+!FK!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 6 arky ( 2 8 c m ), 6 arky ZYAaR 6 c m )(, 2 6 arky 1 GaRKY (i>k 2 0 K>d. ) lhgwkgk ( 2 2 c m ), 1 iycykarhy, 1 aykrcy, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe & ckekshag arkoe 2 LcaK?Rea bylr (i>k 6 K>d. ) i>k arkg + lcak?rea, >h. 2 0 c l, <ay lgwheg dabhgbkdrkoe bya ckekshag arkoe 3 GgKshaY e>hgw (i>k 6 K>d. ) <kyct YeKgmsp, >h. 3 5 c l, =arlyeg, <ay ckekshag arkoe 4 Agw >p 3 5 c l, s b>hydabv <ay ckekshag arkoe >hacydzre>a dymy -bgkkrca -bgkkycrba 5 CYmYahg shgkey (i>k 2 4 K>d. ) <ckbgw ( 6 K>dRmaY Y v bra> rey ), Yegf>a=oKY 1 8 / 1 0, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe 6 CYmYthaY (i>k 6 K>d. <>eabsp ) d> cyzs bya g=gekoks crdy 1 dymytha <>eabs p 1 dymytha bgk?teyp, 1 dymytha 7 CYmYthaY bgk?teyp (i>k 6 K>d bhrykgp. ), 1 dymytha nodagw, 1 nyct=a gkc>habye, 1 >h<yc>tg YbgetidYKgp 8 AgkKRc>p bgk?teyp i>k 6 K>dYmtoe : igw Yp, i RKgkcY, dybyhgeaye 9 JYnaR =arlghy 1 lvhdy brab 2 8 YiKs i + 2 KYnaR lgwhegk Y v khrekgmg <kyct =ayikri>oe >h. 2 3 * 3 5 bya 2 7 * 4 0, 3 KYnaR lgwhegk d> =ard>khg 2 6, 3 0 bya 3 6 >b. 1 0 B>bRe>p bgk?teyp (i>k 3 K>d. i>k ) 3 K>dYmtoe, Y v cyikabv -1 0, l t 1 1 gm>ty (i>k 3 K>d. ) ghag<yeay, d> by Rba bya Y>hgiK><rp bc>tiadg, <ay cwiadg i> ckekshag arkoe, >h. 2, 4, 5, 5 l t 1 2 NodarhY nodagw, Kgfabv Z>heaba fwcgk 1 3 NodarhY i>hzahtidykgp i>hzahtidykgp nodagw, d Yd gw 1 4 gm>ty <ay bylr (i>k 2 m i n m l, by Rba <ay K>d. ) Y>hgiK><rp bc>tiadg 1 5 AYKiYhvcY 2 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, 2 cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 6 AYKiYhvcY 2 6 c m d> by Rba, Yeg 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 7 AYKiYhvcY 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp

14 RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 8 AYKiYhvcY 2 2 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 1 9 AYKiYhvcY 1 8 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p 2 0 LhaKr?Y 2 4 c m d> by Rba, 1 8 / 1 0, cyzrp Y v ZYhwp RKgp <ay vc>p Kap >ikt>p c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v c m Yegf>t=oK o 1 8 / 1 0, cyzs Y v 2 3 ZYAw 2 8 c m d> by Rba, cyzs Y v 2 4 C htba d><rcg (Dg. 4 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v ZYhwp RKgp bgk?tey 2 5 C htba dabhv (Dg. 2 ) Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, cyzs Y v Z, ZYhwp RKgp bgk?tey 2 6 IgkhoKsha d><rcg :ay?kdyhabr bc, Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, =ard>khgp 2 8 >b., d> =wg cyzrp 2 7 IgkhoKsha dabhv (i>k 2 K>d. )Yegf>t=oKg 1 8 / 1 0, Y v rey K>dRmag Dg 8 bya Dg Kkha gw d> 4 c>khrp ( khydt=y ), Yegf>t=oKg 1 8 / <ay myhkg >KirK>p, 1 8 / I>K <ay cy=a -fw=a <kyct, ydyky hgsp 3 1 I>K <ay YcRKa - a rha <kyct, ydy Yegf>t=oKg 3 2 < alre>a>p bg sp 1 bya 1 cyikabs, Ri>oe =ayik >h. 2 2 * Igk cr nraaey, =aydrkhgk 1 8 bya 3 0 >b. <ay Kg ib>kye 3 4 <ay ikhr<<aidy aykabye d>ky Kg cwiadg, d> <ay dymyahg shgkey 3 5 I>K G>hacYdZRegeKYa : ibgw Y d> bgekrha hria, ly d> crikamg, bgkzrp d> ilgk<<yhtikhy d> bgekrha 3 6 AR=gp Y ghhaddrkoe cyikabvp, d> >ekrc, 2 8 l t 3 7 I>K W C i>k w c Y gk>cgwd>eg Y v a<brc bc>aikgw Kw gk bya myhkg=gm>tg d> >ekrc 5 l t 3 8 Ia=>hyiKhY < alre>ay ia=> hydykgp >h * 4 0 YeY=a cgwd>egp YKiRcaegp ib>c>kvp d> YeKaibohaYbs > wngkp bc>t=ody d>kylghrp, c>evd>eg ZYdZYb>hv Yet d> >iok>habs > gck>ikrhy, <ay YKdgit=>hg, v=ay cyikhy hgwmoe Y cyikhy Ycgkdaetgk 2 0 d d> =wg K>hw<aY, ikazyhs bykyib>ks d> v=ay i> imsdy M <ay YeKgms i> ZRhgp Y codreoe hgwmoe : 8 k g ikg b>ekhabv KdsdY, 3 k g iky cyuer K>hw<aY 4 0 AgkhKaevfkcg fwcaeg, csh>p ( 2 Rbh>p, bhtbga d> YhYdRe>p ) dsbgp >b =ard>kh.,. bgekyhagw >h. 4 >b

15 4 1 d> dabhg>h<yc>ty 1 (byi>ktey s ZYcaKiRba ) d> : 1 reiy <>eabsp 1 2 bykiyzt=ay tiay, 2 ikykhgbykirza=y, 1 i>k bc>a=ar A L L E N, 1 d>khgkyaety d>kyccabs 3 m, 1 YclR=a ilkht, g r, 1 d>kyccabv bg t=a d> YeKYccYbKabrp crd>p, Zt=>p bya byhlar =aylvhoe >a=ye bya d><>aye!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 I<J (i>k 2 0 K>d. ) 6 4 0, , A8L< (i>k 6 d K>. ) 4 1 0, , D<HFK (i>k 6 K>d. ) 5 5, , AFKG<I 2 0 1, , I<J (i>k 2 4 K>d. ) 4 2 0, , L8:>JFK (i>k Koe 6 K>d. ) 4 6, , (i>k 6 K>d. ) 1 3 0, , AFKJ8B<I 1 2 5, , , , B<A8D<I (i>k 3 K>d. ) 1 1 2, , LKB8E>I (i>k 3 K>d. ) 2 9, , , , , 0 0 4, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, A8JI8HFB8 2 8 c m 1 3 0, , A8JI8HFB8 2 6 c m 1 2 7, , A8JI8HFB8 2 4 c m 1 2 5, , A8JI8HFB8 2 2 c m 1 1 7, , A8JI8HFB8 1 8 c m 1 1 8, , c m 1 2 8, , c m 1 1 2, , c m 1 9, 0 0 9, K 2 8 c m 1 2 2, , C<:8BF (Dg. 4 ) 1 8, 0 0 8, (Dg. 2 ) 1 6, 5 0 6, C<:8BF 1 7, 0 0 7, (i>k 2 K>d. ) 1 5, 0 0 5, 0 0

16 , 0 0 5, G<JI<JF >A> 2 2, 0 0 4, I<J 2 6, , I<J 2 6, , AFG>I 1 1 6, , IFKGB8 2 3, 0 0 6, >A> 1 1 6, , I E T K A 4 2 2, , A8FI 2 1 1, , I<J A8 W C , , H , , GBOIJH8 MOHFK 3 2 3, , , , >A> 1 4 0, , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 5 0 -(8 2 3 % 3 2 6, 9 5 IK%F#F (I KH0 ) , 4 5 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & CYh<YhtKY C 8hm /eyp /bvp CamYsc /bvp GYhY<o<sp &

17 FC88 I+ : IKI+C8 8I-8#!8I!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I I+ 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1. 1 YilYc>tYp A>eKhabvp teybyp ikey<>hdgw =>byrfa ( 1 6 )?oeye ikey<>hdgw : >eiwhdykoe s YiwhdYKoe?oeye. GteYbYp IkeY<>hdgw hgiyhdg<sp byhkyey<eoikye d> hgiyhdg<sp KgkcRmaiKge =wg ( 2 ) YiwhdYKoe =>bkye. k KgkcRmaiKge =wg k <eiodykodreg D o m e s t i c bya bo=abg P S T N d> i> KgkcRmaiKge 8 YhaAdgwp. hg<hyddykaidgw rop bya c>akgkh<aye. 1.2 YilYc>tYp ikey<>hdgw : G>hal>h>aYbR ikey<>hdgw 2. 1 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : byky<hylabv Jrii>hap hg<hyddyka?vd>e>p rfg=ga <eiwhdykg m>ahaidgw L C D, 2 i>ahye 1 5 myhybkshoe KgkcRmaiKge, d> >ha<hylsp?oeye bya hgikyity Y 8iwhdYKgp DY >teya p t=ay >KYahtYp d> Kg ikey<>hdgw gk AY hgkya>t. 8iwhdYKg m>ahaikshag <ay >e>h<g Y >e>h<g bya Y gdybhkidreg rc><mg Kgk ikey<>hdgw. Ao=abg 2 4 b i t, Krii>hY bgkd ar d> hg<hyddykaidgw rek> c>akgkh<aye. 8 gi d YKYhtY. IkdZYKv d> Kge YiwhdYKg C gkkve Yeabgw <ay d> Kge teyby ikey<>hdgw d> > Yls YeKaiYd gkr?. <iok>habs I>ahseY AgkKaR AYcy=ag 8 x m m C YKYhtY 1 2 V 7 A h AYKY<hYlabv 8 byeycaye v i d e o d> >eiodykodreg > >f>h<yiks C e n u W e b S e r v e r i> i P h o n e, B l a c k b e r r y, A n d r o i d, N o k i a a n d w i n d o w s m o b i l e B>aKgkh<abv L i n u x K D H C P / P P P O E / F T P / D N S / N S D D/ N T P /

18 2. 2 YilYc>tYp bc>aikgw bkbcydykgp byd>hye : >hal>h>aybr C C T V E m a i l a l a r m / I P r i g h t m a n a g e m e n t / I P s e a r c h / n e t w o r k a l a r m c e n t e r f u n c t i o n s P e n t a p l e x B>aKgkh<tY U s b M o u s e I R Ikd V i d e o H Ikd smgk G A <fv=gkp V G A, 2 U S B. P T Z C o n t r o l R S E t h e r n e t P o r t 4 5 R J tibgp 1 J9 J>megcg<tYp S A T A Jhglg=gKabv byd>hye Kw gk P a c k 1 2 V 5 A ARd>hY >iok>habs 1 / 3 S u p e r H a d C C D DwmKYp / >drhyp T V L. <kbhte>ay L u x C ~ C B>aKgkh<t>p B L C / H L C / M o t i o n D e t e c t i o n / D I S / O S D / S D R. 1 2 V D C / 2 4 V A C LYbvp V a r i f o c a l -1 2, 08m m, d c A u t o I r i s. >iok>habsp brd>hyp. ARd>hY >fok>habgw myhgk, C>KYccabs 1 / 3 S u p e r H A D, D S P, C C D. LYbvp V a r i f o cl a 4-9 m m, D C A u t o I r i s T V L. DkmK>haes >kbhte>ay 0 L u x. C> I R L e d (k rhkahy ). C> I r c u t F i l t e r. >hdgbhyity c>akgkh<typ -3 0F C rop + 5 5F C. I P V D C / 2 4 V A C U P S M a M o n i t o r C. c. T v. ~~T 1 7F T L C D, x x B N C ( L. T h r o u g h ). 1 X r g b. 2 x A u d i o V a c. B N C <ay Koe byd>hye AgkKaR AYcy=ag J 1C (Jhglg=gitY bya gdgyfgeabv ) Ggcwd ha?g 3 Ari>oe

19 3 A c c e s s c o n t r o lbya >hal>h>aybr dger=y >cr<mgk d> K>megcg<tY LoKa?vd>eg mhsik>p C>KYccabv I P fg=gp P r i n t e r bya d> cg<aidabv ARhK>p P r o x i m i t y Jhglg=gKabv 1 2 V 4 A h C YKYhtY 1 2 V 7 A h C gkkve >e>h<g AwhYp AYcy=ag 3 x 1. 5 m m P P L AYcy=ag 8 x m m!!. %!A+!AFI (HFW(F#F:!ICFI FC88I I+ A / A!FI (FIF++8 +!C CF%88I AFI+FI 1 IKIJ>C8 IKD8:<HCFK , , IKIJ>C8 AKABOC8JFI A8C<HOD , , IKIJ>C8 A C C E S S C O N T R O L , , 0 0 IK %F#F (I KH0 ) , 0 0 -(8 2 3 % , 0 0 IK%F#F (I KH0 ) , 0 0 M:eaR, >brd;iahq F GhguiKRd>egp Ghg<hYddYKaidgw & IYcR Y /bvp GYhY<o<sp & CamYsc / bvp GYhY<o<sp &

20 FC88 : 9H-!AFI - (8!!AFI &F(#!ICFI!. +M%!AI (HF!8:H8-I FC88I 8 /8 (H!:H8-!FKI (HF!8:H8-I 1 C ad >hv cyikabv Y v gck hg kcreag mohtp ( B P A f r e e s B P A 0 % ), m l, >h acydzre>kya ydy, hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY Y v >a=abv <kyct gk YeKrm>a i> d><rc>p =aybkdrei>ap A>hdgbhYitYp, m m l, >hacydzre>kya 2 C ad >hv <krcaeg hgikyk>kkabv by Rba bya Za=oKvp =YbKwcagp bya ghag=gekabs d> =aylk<sp YrhY bykr Koe bgcabye bya d>iyty g s <ay Zh>labv <RcY 3 Ga tc>p 1 a tcy -6 1 a tcy , 1 a tcy Y v bygkkigwb a tcy bygkkigwb ghag=gekabv imsdy <ay 6 d ad >hv, d> imrhy <ay KY dabhr K>dRmaY bya cr<dy 4 d gkbycaye, =aybg s c>akgkh<typ, lok>aev >c>bkhabvp isdy c>a Kgkh<tYp, isdy by Rba d> ZYcZt=Y =aylk<sp Y gik>ahoksp YKdgw YKdgw. G>hacYdZRe>KYa cyza=y <ay KY Y gik>ahodrey bya ZgkhKiRba byayhaidgw d ad >hv bya 5 IYcaRh>p >Ki>Kr, d> cyikabs > ikg tio drhgp, bc>tiadg d> Zrcbhg 6 AYh>bcRba Y v dyitl fwcg gfarp, =ayahgwd>eg i> byh>bcrba bya KhY >?Rba, d> Y gi > alre>ay YilYc>tYp <ay Y gkhg s Kyi>oe, Y gcwkop Kgfabv ib>c>kvp Ycgkdaetgk, Y v rop Ya=t ZRhgkp 1 5 k g, 3 Ari>ap Ya b gha?vekayp YilYc>tYp 5 Ari>oe, cyklvhdy g=aye 2 Ari>oe, g=viybgp, 7 AYhvKia KreKY d> YhRAkhg, bycraa, YeY=a cgwd>eg, bya > d>kyl>hvd>eg >d hvp - tio Kadvea, >d hvp >haikh>lvd>ega Khgmgt, tio Khgmgt d> g lhre YilYc>tYp, YilRc>aY bc>aitdykgp 8 I>K d Reagk % ZYdZYb>hv, >hacydzre>a d gkhegk?g >KirKY 9 0 * 9 0 >b., Ya=abv d gkhegw?a <ay Ya=aR ), <YeKRba d Reagk 9 K eviybgp k eviybgp d> v=ay, >iok>habv Y v kycgzrdzyby bya ZYdZYb>hs >fok>habs > re= crikamg iky K>c>aydYKY, bc>tiadg d> l>hdgkrh, -6: bya (Y v 2 K>dRmaY <ay ) 1 0 GYhbgbhrZYKg YhbgbhrZYKg <ay Y v rop Ya=aR 3 >Kye ( 1 5 k g ), d> d>kylghrp, 2 c>khabr YhRAkhY d> =tmkk, d> ay 7 <ay v=

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 Ειδικό Τεύχος ιευκρινήσεων της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά µε το τεύχος : ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -003/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K E B. www.ziti.gr. o, pdf A &

K E B. www.ziti.gr. o, pdf A & 1959 K E B 2014 T - T o, pdf www.ziti.gr A & X CD-ROM Visual Fortran ISBN 978-960-456-385-2. 640, 50,00 SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA CD-ROM ISBN 978-960-456-383-8. 728, 58,00,., Vassart Olivier, Zhao

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667

!! #$ %&' ()*%#+!#,-'%.# /0)1))!.2 13+0 4!&#!'+!5667 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$! *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$ Th$mlds$fr$ths$bklt$wr$tkn$frm$Grgs$Rdstns $Trdn,$1884.$$ Frst$stnz:$ $ Scnd$Stnz:$ $ Thrd$Stnz:$ $ $ $ $ Th$Englsh$txts$cntnd$n$ths$bklt$wr$crtd$by$Fr.$Ephrm$Lsh$nd$$ lt$dvd$mllng$nd$r$usd$wth$prmssn.$

Διαβάστε περισσότερα

Paris. The Perfect Weekend in FRANCE DAY 1 DESTINATION

Paris. The Perfect Weekend in FRANCE DAY 1 DESTINATION DESTINATION FRANCE T Prfc Wk Pri Drc or Pri x ori prow ir wor ovr. Fro fio o cr o r o ior roo i vi ci o xci i q r. Wr for fir i viior or for rr ovr b ccb o i irriib c Pri iv w cr wi c r. >>> 38 Sj DAY

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤΑΡ LIFETIME PERFORMANCE DESIGN XENON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BL Blue Light CT Chrome Top 2.0 HD Heavy Duty LL Long Life Amber

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φώτης Τοπούζης ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα Université Paris

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 6 Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Μαθηματικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

952 Ν. 29(ΙΠ)/2002. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002

952 Ν. 29(ΙΠ)/2002. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002 952 Ν. 29(ΙΠ)/2002 Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα