ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ κεραλνγξάθεζεο ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ: ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ / ΑΞΝΦΑΠΖ ΓΠ ΑΞΝΦΑΠΖ ΤΖΦΗΠΖΠ ΞΗΠΡΥΠΖΠ / ΞΝΠΝ ΞΟΝΔΙΔΠΖ ΞΗΠΡΥΠΖΠ ΡΟΝΞΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝΦΑΠΖ ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΞΝΠΝ ΓΑΛΔΗΝ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ ΠΑΡΑ ΝΔ 3/ ,35 Σειίδα 1 από 41

2 Α. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Θαηεξίλεο. Ζ κειέηε έρεη πξνυπνινγηζκφ ,35 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζην πιαίζην απηήο ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : Α. ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ Α.1 Θεληξηθή κνλάδα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 40 Α.2 Οζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Α.3 Οζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 24 3 A.4 Οζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 27 3 A.5 Φνξεηφο ππνινγηζηήο 3 A.6 Δμππεξεηεηήο εθαξκνγψλ (application server) 1 Α.7 Κεηαγσγέαο Ethernet 48 ζπξψλ 1 Α.8 πζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS) 4 A.9 NAS server 1 Α.10 Δζσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο (γηα ρξήζε ζηνλ NAS server) 4 Α.11 Δζσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο SSD 40 Α.12 Σξνθνδνηηθφ Ζ/Τ 10 Α.13 Πιεθηξνιφγηα 20 Α.14 Πνληίθηα 20 Β. ΔΘΡΞΥΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ - ΠΑΟΥΡΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ B.1 Δθηππσηήο laser Α4 30 B.2 Δθηππσηήο εγρξσκνο inkjet Α3 2 B.3 Πνιπκεράλεκα / FAX 3 B.4 αξσηήο εγγξάθσλ απιφο 1 B.5 αξσηήο εγγξάθσλ κε απηφκαην ηξνθνδφηε 1 B.6 Φσηνηππηθφ κεράλεκα/εθηππσηήο A3 1 Γ. ΔΗΓΗΘΖ ΠΠΘΔΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ Γ.1 Φνξεηφο Ζ/Τ (tablet) κε ελζσκαησκέλν δέθηε GPS 1 Σειίδα 2 από 41

3 Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη από ηηο παξαθάηω δηαηάμεηο : α) Ζ κε αξηζκφ 11389/93 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Πεξί εθδφζεσο ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. (Φ.Δ.Θ. Β 185/ ) Δ.Θ.Π.Ο.Σ.Α. β) Σν Π.Γ. 410/95 «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο» γ) Σν Π.Γ. 105/89 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πξνο ην Θνηλνηηθφ Γίθαην θιπ» γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο άλσ δηαηάμεηο. δ) Σνπ Λ.2362/95 (ΦΔΘ Α 247/95), «Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ε) Σνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ Α 19/95), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζη) Σν Λ. 2503/97 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ. δ) Σελ κε αξηζ. πξση / θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τπνπξγψλ Δ.Γ.Γ.Α. θαη Αλάπηπμεο. ε) Σνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΘ Α 150/2007) «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» ζ) Σνπ ΠΓ 60/2007 (ΦΔΘ Α 64/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005» η) Σεο κε αξηζ /739/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηα) Σνπ Π1/3305/2010 ( ΦΔΘ 1789/ ) Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α., κε ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί από Γεκνηηθνύο πόξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ θωδηθό πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Θαηεξίλεο γηα ην έηνο Σειίδα 3 από 41

4 Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ B1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηεί ζα είλαη θαηλνχξγηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Γίλεηαη βάξνο ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο απηά απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ ππαιιήισλ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη δέρνληαη ηε κεγαιχηεξε θζνξά. πλνιηθά, ν εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηεί απνζθνπεί: ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πην παιαηψλ κνληέισλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο θαη ε παιαηφηεηα ησλ νπνίσλ θαηά κέζν φξν μεπεξλά ηα έμη έηε. ηνπο ππνινγηζηέο απηνχο ήδε παξνπζηάδνληαη πνιιαπιά πξνβιήκαηα απφ ηηο ζπρλέο βιάβεο αιιά θαη απφ ηελ ρακειή πιένλ ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ. ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ, πνιπκεραλεκάησλ θαη FAX πνπ έρνπλ απνζπξζεί ιφγσ βιαβψλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αζχκθνξε. Δθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ην ζχλνιν ησλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο είλαη θαη απηά κνληέια άλσ εμαεηίαο. ηελ βειηίσζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο πξνκήζεηαο θαηλνχξγησλ ηαρχηεξσλ κνληέισλ (1 Gbps) κεηαγσγψλ Ethernet 48 ζπξψλ, ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιαηά κνληέια. Οη πθηζηάκελνη κεηαγσγνί πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξία θεληξηθά racks ησλ νξφθσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ κεγάξνπ, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δηαζέηνπλ ζχξεο ηαρχηεηαο έσο 100 Mbps, έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνπλ βιάβεο κε ηε κνξθή ραιαζκέλσλ ζπξψλ. ηελ πξνκήζεηα ελφο λένπ εμππεξεηεηή γηα ηελ θηινμελία φισλ ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ ζε virtual πεξηβάιινλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο παξσρεκέλνπ εμππεξεηεηή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθαιηζζεί θαη ε ηαρχηαηε επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ νπνηαδήπνηε αζηνρία πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ. ηελ νξγάλσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) κε ηελ αγνξά ελφο NAS server θαη ηεζζάξσλ εζσηεξηθψλ ζθιεξψλ δίζθσλ. ηελ πξνκήζεηα πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο σο αληαιιαθηηθά ζε επηζθεπέο βιαβψλ, φπσο εζσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη, ηξνθνδνηηθά, πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. Σειίδα 4 από 41

5 B2. ΑΛΑΙΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Β2.1 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ (ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ) 1. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/ (A.1) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 1.1 Αξηζκφο ηεκαρίσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ε αλαιπηηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 1.3 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Σα ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία πνπ αλαγξάθεηαη εκθαλψο πάλσ ζε απηά θαη ζηα θηβψηηα φπνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζε έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Πηζηνπνηήζεηο CE, ENERGY STAR, EPEAT 2 ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 2.1 Θνπηί mini tower ή SFF 2.2 Θεληξηθή Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU) Δπεμεξγαζηήο Intel Core i3-4150, 3MB Cache ή ηζνδχλακoο ή αλψηεξoο ζχκθσλα κε ην κεηξνπξφγξακκα PassMark (Βαζκνινγία επεμεξγαζηή >4900) Αξηζκφο κνλάδσλ 1 Σειίδα 5 από 41

6 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Clock Rate (GHz) Αξηζκφο ππξήλσλ Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ε ηαρχηεηα δηαχινπ (system bus) 2.3 Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ ειεχζεξσλ δηαζέζηκσλ ππνδνρψλ κνλάδσλ 2.4 Λα αλαθεξζνχλ νη ειεχζεξεο ππνδνρέο επέθηαζεο (expansion slots) ηεο κεηξηθήο θάξηαο Λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη ζχξεο δηαζχλδεζεο Διάρηζηεο απαηηήζεηο: εμσηεξηθέο USB 3.0 ζχξεο 6 εμσηεξηθέο USB 2.0 ζχξεο ( απφ ηηο νπνίεο 2 ζηελ πξφζνςε) 1 RJ-45 1 VGA 1 DVI ή 1 DisplayPort ή 1 HDMI Δκπξφο κέξνο : Δίζνδνο κηθξνθψλνπ, έμνδνο αθνπζηηθψλ. Πίζσ κέξνο: Δίζνδνο/έμνδνο γξακκήο. 2.6 Mνλάδεο ζθιεξώλ δίζθωλ : Αξηζκφο Κνλάδσλ Υσξεηηθφηεηα δίζθνπ (GB) inch SATA ΗΗΗ RPM 2.7 Θάξηα γξαθηθώλ: Δλζσκαησκέλε Intel HD Graphics 4400 ή ηζνδχλακε ή αλψηεξε Λα έρεη έμνδν VGA Λα έρεη έμνδν DVI ή Display Port ή HDMI Σειίδα 6 από 41

7 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.8 Θύξηα Κλήκε Οη ηξηάληα έλα (31) ζηαζκνί εξγαζίαο λα πξνζθεξζνχλ κε 4 GB RAM (1 ππνδνρή) Οη δέθα (8) ζηαζκνί εξγαζίαο λα πξνζθεξζνχλ κε 8 GB RAM (1 ππνδνρή) Ο έλαο (1) ζηαζκφο εξγαζίαο λα πξνζθεξζεί κε 16 GB RAM Κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε (GB) Αξηζκφο ππνδνρψλ Σερλνινγία κλήκεο Non-ECC 1600MHz DDR3 SDRAM 2.9 Θχθισκα Ήρνπ Ethernet 10/100/1000 autosensing, κε δπλαηφηεηα Network Boot. πζθεπή αλάγλσζεο /εγγξαθήο DVD 16x πνπ λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιά format δίζθσλ 2.12 Σξνθνδνηηθφ PSU Active PFC 85% Efficient Πιεθηξνιφγην (QWERTY) κε κφληκε απνηχπσζε Διιεληθψλ θαη Ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ ( 101 πιήθηξσλ) Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο Optical mouse κε ηξνρφ (wheel). Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο Θαιψδην ηξνθνδνζίαο 3 Ιεηηνπξγηθό Πύζηεκα 3.1 Πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7 Professional ή Ultimate 64 δηαζέζηκν κέζσ δηθαησκάησλ ππνβάζκηζεο απφ Windows pro 8.1 ζε Διιεληθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ CD εγθαηάζηαζεο. Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο επαλαθνξάο ζπζηήκαηνο γηα πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζε δηαθνξεηηθφ κέζν απνζήθεπζεο ή άιινλ Ζ/Τ. 3.2 Λα αλαθεξζεί άιιν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ 4 Δγρεηξίδηα Σειίδα 7 από 41

8 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 5 Δγγύεζε - Ππληήξεζε Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζε βιαβψλ Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 5 έηε 24 h 5.4 Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ 2. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο νζόλεο 21.5 (A.2) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ νζνλψλ. 26 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 2 Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπαζηήο δηαθνξεηηθφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 3 Έγρξσκή νζφλε LED Wide κε αληηζακβσηηθή επίζηξσζε (3H hard coating) 4 Δίζνδνη/ζύξεο 4.1 Δίζνδνο VGA 4.2 Δίζνδνο DVI ή HDMI ή DisplayPort 4.3 Θχξεο USB PC audio in 5 Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) Βήκα θνπθίδαο (Dot Pitch) 0,25 mm 7 Τπνζηεξηδφκελε Αλάιπζε 1920X Γσλία ζέαζεο (νξηδφληηα/θάζεηε) 170 ν /160 ν 9 Φσηεηλφηεηα 250 cd/m 2 Σειίδα 8 από 41

9 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 10 Γπλακηθή αληίζεζε :1 11 Υξφλνο απφθξηζεο 5 ms 12 Δλζσκαησκέλα ερεία 13 Οπζκίζεηο 13.1 Θαηαθφξπθε πεξηζηξνθή (pivot) 90 ν 13.2 Οξηδφληηα πεξηζηξνθή (swivel) 13.3 Ρχζκηζε χςνπο (height adjustment) 13.4 Ρχζκηζε θιίζεο (tilt) 14 Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηηο εμφδνπο DVI /Displayport/HDMI VGA Line out ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/Τ. 15 TCO Certified Displays 5 TUV/GS EPEAT GOLD 16 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 16.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 16.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο 24 h 16.3 Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ Σειίδα 9 από 41

10 3. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο νζόλεο 24 (A.3) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ νζνλψλ. 3 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 2 Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπαζηήο δηαθνξεηηθφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 3 Έγρξσκή νζφλε LED Wide καη 4 Δίζνδνη/ζύξεο 4.1 Δίζνδνο VGA 4.2 Δίζνδνο DVI ή HDMI ή DisplayPort 4.4 Θχξεο USB Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) 24 6 Βήκα θνπθίδαο (Dot Pitch) Τπνζηεξηδφκελε Αλάιπζε mm 1920X Γσλία ζέαζεο (νξηδφληηα/θάζεηε) 178 ν /178 ν 9 10 Φσηεηλφηεηα 250 cd/m 2 Υξφλνο απφθξηζεο 5 ms 11 Δλζσκαησκέλα ερεία 12 Οπζκίζεηο 12.1 Θαηαθφξπθε πεξηζηξνθή (pivot) 90 ν 12.2 Οξηδφληηα πεξηζηξνθή (swivel) -45 to Ρχζκηζε χςνπο (height adjustment) 130mm 12.4 Ρχζκηζε θιίζεο (tilt) -3 to Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηηο εμφδνπο DVI ή HDMI ή DisplayPort VGA ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/Τ. Σειίδα 10 από 41

11 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 14 Ππκβαηόηεηα 14.1 Energy Star 14.2 TCO 14.3 Epeat Gold 15 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 15.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 15.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο 24 h 15.3 Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ Σειίδα 11 από 41

12 4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο νζφλεο 27 (A.4) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο ηεκαρίσλ νζνλψλ. 3 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 2 Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπαζηήο δηαθνξεηηθφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 3 Έγρξσκή νζφλε LED Wide καη 4 Δίζνδνη/ζύξεο 4.1 Δίζνδνο VGA 4.2 Δίζνδνο DVI ή DisplayPort 4.3 Θχξεο USB Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) 27 6 Βήκα θνπθίδαο (Dot Pitch) 0,32mm 7 Τπνζηεξηδφκελε Αλάιπζε 1920X Γσλία ζέαζεο (νξηδφληηα/θάζεηε) 178 ν /178 ν Φσηεηλφηεηα 300 cd/m 2 ηαηηθή αληίζεζε 5000:1 Υξφλνο απφθξηζεο 4 ms 11 Οπζκίζεηο 11.1 Θαηαθφξπθε πεξηζηξνθή (pivot) 90 ν 11.2 Οξηδφληηα πεξηζηξνθή (swivel) -45 to Ρχζκηζε χςνπο (height adjustment) 130mm 11.4 Ρχζκηζε θιίζεο (tilt) -3 to +25 Σειίδα 12 από 41

13 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 12 Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηηο εμφδνπο DVI ή Displayport VGA ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/Τ. 13 Ππκβαηόηεηα 13.1 Energy Star 13.2 TCO 13.3 Epeat Gold 14 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 14.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 14.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο 24 h 14.3 Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ Σειίδα 13 από 41

14 5. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο θνξεηνύ ππνινγηζηή (A.5) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Πνζφηεηα 3 2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν 3 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζε έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Ο εμνπιηζκφο λα δηαζέηεη CE, Energy Star, EPEAT 5 Νζόλε 5.1 Γηάζηαζε νζφλεο 15,6'' 5.2 Αλάιπζε νζφλεο 1366 x Σχπνο Οζφλεο: LED 6 Δπεμεξγαζηήο Intel i5-5200u (Dual Core, 3M Cache, 2.2 GHz) ή ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ζχκθσλα κε ην κεηξνπξφγξακκα passmark (benchmark >=3700) 7 Κλήκε RAM 1600MHz 4 GB 8 2 slots κλήκεο γηα επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ έσο 8 GB 9 θιεξφο δίζθνο 5400rpm ή θαιχηεξνο 10 Υσξεηηθφηεηα ζθιεξνχ δίζθνπ 500GB 11 Intel Integrated HD 5500 Graphics ή ηζνδχλακν 12 Γίθηπα (ηνπιάρηζηνλ): Ethernet 10/100 Mbps Wireless b/g/n Bluetooth Integrated Web Camera & Speakers 14 πλδεζηκφηεηα (ηνπιάρηζηνλ): USB: 1 x USB 3.0 USB: 2 x USB 2.0 Έμνδνο HDMI SD card reader RJ-45 Σειίδα 14 από 41

15 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 15 Ιεηηνπξγηθφ χζηεκα MS Windows 7 Pro 64bit GR 16 Δγγχεζε γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε απφθξηζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα On-Site. Λα ππάξρεη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππνζηήξημε & εγγχεζε. 2 έηε 6. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (A.6) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 1.1 Σχπνπ Rack Mounted Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζε έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο δίρσο ρξήζε εξγαιείσλ (tool-free install) κε ηε ρξήζε εηδηθψλ mounting rails ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο. Λα πξνζθεξζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ηα αλαγθαία accessories. Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ δηάγλσζε βιαβψλ, κέζσ κηαο θεληξηθήο θνλζφιαο, γηα ηα δηάθνξα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηνλ server. Οη πξνζθεξφκελνη servers λα είλαη ζπκβαηνί θαη πηζηνπνηεκέλνη κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ MS Windows Server & LINUX (π.ρ. RedHat, Oracle Linux, θαζψο θαη clustering εθδφζεσλ ηνπο ). 1.7 Οη πξνζθεξφκελνη servers λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ hypervisors (VMWare, HyperV, OVM) 1.8 Ύςνο 2U Σειίδα 15 από 41

16 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΔΠ Δπεμεξγαζηήο Intel Xeon E5-2630v3 ή ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ζχκθσλα κε ην 2.1 κεηξνπξφγξακκα passmark (benchmark > 12700) ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.2 Πιήζνο επεμεξγαζηψλ Ππξήλεο αλά επεμεξγαζηή Κέγεζνο cache αλά επεμεξγαζηή πρλφηεηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο επεμεξγαζηή 2,40 (GHz) 3 ΚΛΖΚΖ 3.1 Σχπνο θεληξηθήο κλήκεο (RAM) ECC-DDR4 3.2 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο ζην πξνζθεξφκελν configuration θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 1866MHz 3.3 Slots θεληξηθήο κλήκεο Κέγεζνο εγθαηεζηεκέλεο θεληξηθήο κλήκεο (RAM) 64GB 3.5 Mέγεζνο ππνζηεξηδφκελεο κλήκεο ρσξίο αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ modules 768GB 3.6 Αξρηηεθηνληθή dual-channel ή αλψηεξε: Τπνζηήξημε ηαπηφρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δνκνζηνηρεία κλήκεο γηα πνιιαπιάζην εχξνο (data throughput) θαη κηθξφηεξε πεξίνδν ιαλζάλνπζαο θαηάζηαζεο (memory latency). Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ δνκνζηνηρείσλ (DIMMs) κλήκεο εληφο ηνπ θάζε 3.7 εμππεξεηεηή, θαζψο θαη ε δηάηαμή ηνπο (νξγάλσζε ζε θαλάιηα θιπ). Λα αλαθεξζνχλ νη ζπλνιηθέο θαη θαηεηιεκκέλεο ζέζεηο γηα κλήκε. 4 ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ Δθεδξηθά ηξνθνδνηηθά (redundant), αληηθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγία Λα αλαθεξζεί ε ηάζε ιεηηνπξγίαο (V) θαη ε ηζρχο ηεο θάζε κνλάδαο ηξνθνδνζίαο 5 ΡΝΞΗΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ Σειίδα 16 από O θάζε Server λα δηαζέηεη ηέζζεξηο εζσηεξηθνχο δίζθνπο ηερλνινγίαο SAS ή SSD, ζε δηάηαμε RAID Υσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ 300GB Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη SSD Κέγηζην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ κνλάδσλ δίζθσλ. Λα αλαθεξζεί rpm

17 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 6 RAID CONTROLLER 6.1 Τπνζηεξίδεη interface 12 Gb/s SAS θαη 6GB/s SATA 6.2 Τπνζηήξημε PCIe Κέγεζνο κλήκεο cache 1 GB 6.4 Τπνζηήξημε raid 0,1,5,6,10,50, Mέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δίζθσλ 32 7 DVD-rom drive 1 8 Δζσηεξηθέο ζχξεο PCIe Gigabit Ethernet ports 4 Fans κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ελ ζεξκψ ( Hot 10 Plug) 11 Πηζηνπνηήζεηο θαη δειψζεηο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα 12 Λα ζπλνδεχεηαη απφ άδεηα θαη CD εγθαηάζηαζεο Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition (Open License) γηα δχν επεμεξγαζηέο. 13 Έηε εγγχεζεο on site απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηφζν γηα ηα αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ εξγαζία 5 Σειίδα 17 από 41

18 7. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηαγωγέα Gigabit Ethernet (A.7) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Σχπνο Stackable Rackable (λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηνπνζέηεζε Layer 2 switch, 19, 1U Πιήζνο ζπξψλ Gigabit Ethernet βαζηθήο κεηαγσγήο RJ Πνζφηεηα ππνδνρψλ SFP/SFP+ 4 πνζηεξηδόκελα πξωηόθνιια IEEE BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q/p VLAN IEEE 802.1X port access authentication IEEE 802.1w IEEE 802.1s Κέγεζνο πίλαθα δηεπζχλζεσλ MAC Σαρχηεηα δεδνκέλσλ (Mbps) 10/100/1000 Υσξεηηθφηεηα δξνκνιφγεζεο κεηαγσγήο (Gbps) Κλήκε (DDR3 SDRAM) Flash memory Δλδηάκεζε κλήκε παθέησλ Πξσηφθνιια απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο Telnet, HTTP, SNMP, RMON, TFTP, SSH-2, CLI Γηαρείξηζε Web graphical user interface, δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θίλεζεο αλά ζχξα 100 >=256 MB >=128 ΚΒ 3 MB Σειίδα 18 από 41

19 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα FCC Class A EN Class A CISPR- 22 Class A VCCI Class A Αζθάιεηα UL IEC EN Τπνζηήξημε ηαπηφρξνλα VLAN 512 Δλδείμεηο LED System power, link/activity/ηαρχηεηα αλά ζχξα Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ΔΦ ΝΟΝ ΕΥΖΠ Σειίδα 19 από 41

20 8. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπζθεπήο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (A.8) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Rackable (πεξηιακβάλεηαη kit ζηήξημεο) Σερλνινγία GreenPower UPS Έμνδνο Pure Sine Wave Κέγηζηε ηζρχο εμφδνπ 1500 VA/900 W Σάζε εμφδνπ V AC Απνδνηηθφηεηα ζε πιήξεο θνξηίν 89 % Υξφλνο κεηαγσγήο 4 ms Σξφπνο ιεηηνπξγίαο Line interactive Αξηζκφο πξηδψλ 10 X IEC 320 C13 Σππηθφο ρξφλνο θφξηηζεο 6 ώξεο Θχξεο επηθνηλσλίαο Δλδείμεηο πίλαθα ειέγρνπ Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ ελ ζεξκψ (hot swapping) USB Αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο, ππεξθόξηωζεο, on line, on battery. Γπλαηφηεηα SNMP/HTTP απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο Automatic Voltage Regulator (AVR) Απηφκαηε επαλεθίλεζε Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη κπαηαξίεο) 0-40 o C 2 έηε Σειίδα 20 από 41

21 9. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο NAS (A.9) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην έηνο αλαθνίλσζεο Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Rackable (λα πεξηιακβάλεηαη kit ζηήξημεο) Δπεμεξγαζηήο intel Atom Dual Core 2.13 GHz ή ηζνδχλακνο ή θαιχηεξνο πρλφηεηα επεμεξγαζηή 2 GHz Κλήκε RAM 2 GB DDR 3 Δπέθηαζε κλήκεο RAM 4 GB DDR 3 Κέγηζηνο αξηζκφο εζσηεξηθψλ δίζθσλ 4 Τπνζηεξηδφκελα κεγέζε δίζθσλ 3,5 /2,5 Κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα δίζθσλ πκβαηφ κε HDD SATA III & SSD SATA III Τπνζηήξημε RAID 0/1/5/6/10/JBOD Θχξεο επηθνηλσλίαο (ειάρηζηεο απαηηήζεηο) 2XUSB 3.0, 1XeSata, 4X Gigabit Ethernet Θχξεο LAN κε δπλαηφηεηα Failover 16 ΡΒ 4 4XGigabit lan κε ιεηηνπξγία Failover θαη Link Aggregation. Σαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αλάγλσζε) 330 MB/sec Σαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (εγγξαθή) 196 ΚΒ/sec Κέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ρξεζηψλ Δλζσκαησκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ιεηηνπξγία Multimedia Server, File θαη Web Server κε ππνζηήξημε PHP / MySQL Mail Server Πιήξεο ππνζηήξημε VMware / Citrix / Hyper-V 2048 Δγγχεζε 3 ETH Σειίδα 21 από 41

22 10. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζθιεξνύ δίζθνπ (γηα ηνλ ΛΑS server) (Α.10) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Πνζφηεηα 4 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Υσξεηηθφηεηα 4 TB Κέγεζνο 3,5 Γηαζχλδεζε Sata III Ρπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο Κλήκε cache Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο MTBF Δγγχεζε 150 MB/s 7200 rpm 64 MB 0-60 o C ώξεο 3 έηε 11. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζθιεξνύ δίζθνπ SSD (Α.11) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Πνζφηεηα 40 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Υσξεηηθφηεηα 120 GB Κέγεζνο 2,5 Γηαζχλδεζε SSD Cache κλήκε 256MB DDR2 SDRAM εηξηαθή αλάγλσζε 540 MB/s εηξηαθή εγγξαθή 410 MB/s Σπραία αλάγλσζε (4KB, QD32) IOPS Σπραία εγγξαθή (4KB, QD32) IOPS Σπραία αλάγλσζε (4KB, QD1) IOPS Σπραία εγγξαθή(4kb, QD1) IOPS Τπνζηήξημε TRIM Τπνζηήξημε S.M.A.R.T Θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ 256 bit MTBF ώξεο Ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0-70 o C Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 3 έηε Σειίδα 22 από 41

23 12. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξνθνδνηηθνύ (Α.12) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Πνζφηεηα 10 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Ηζρχο Σχπνο Έμνδνη (ειάρηζηεο απαηηήζεηο) 1x20+4pin 1xFdd 1xHdd 3xSata 1xPCI-E 4 pin Αλεκηζηήξαο ρακεινχ ζνξχβνπ Δγγχεζε 550 W ATX 2 έηε 13. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πιεθηξνινγίνπ (Α.13) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Αξηζκφο ελζχξκαησλ πιεθηξνινγίσλ: 20 Γηεπαθήο USB Σχπνο ειιεληθφ Qwerty Δξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο Αζφξπβε πιεθηξνιφγεζε Πιήθηξα Windows θαη Menu Υξψκαηνο καχξν Διάρηζηε εγγχεζε (έηε) Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο mouse (Α.14) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Αξηζκφο ελζχξκαησλ πνληηθηψλ: 20 Οπηηθήο αλίρλεπζεο, ηερλνινγίαο LASER. Γηεπαθήο USB. Δξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο. Ιεηηνπξγία θαη ζε γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο. Σειίδα 23 από 41

24 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Κε ξφδα θχιηζεο θαη ηξία πιήθηξα. Υξψκαηνο καχξνπ. Διάρηζηε εγγχεζε (έηε): 1 Β2.2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ( ΔΘΡΞΥΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ - ΠΑΟΥΡΔΠ ) 1. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Laser Δθηππωηώλ (B.1) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 1.1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ Θαηαζθεπαζηήο θαη Κνληέιν Ο πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Ο πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο λα έρεη ην drum ελζσκαησκέλν ζην ηφλεξ 2 ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 2.1 Αζπξφκαπξε Δθηχπσζε 2.2 Σαρχηεηα εθηχπσζεο ζειίδαο Α4 (ppm) Αλάιπζε (dpi) 1200Σ Κλήκε 256 MB 2.5 Κέγεζνο ραξηηνχ Α4 2.6 Υσξεηηθφηεηα ηξνθνδφηε ραξηηνχ (ζειίδεο) Τπνζηήξημε γισζζψλ PCL-5e, PCL Interface Δπηθνηλωλίαο /100/1000 BaseT Ethernet USB 2.0 ή USB 3.0 Σειίδα 24 από 41

25 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.9 Θφξπβνο (θαηά ηελ εθηχπσζε) (db) Σαρχηεηα εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαο (sec) 8 sec 2.11 Κέγηζηνο Αξηζκφο ειίδσλ αλά Κήλα (duty cycle) > Πξνηεηλφκελνο φγθνο ειίδσλ αλά Κήλα 2.13 Κέγηζηνο αξηζκφο ζειίδσλ ζε πνιιαπινχο ηξνθνδφηεο Γηάξθεηα ζε ζειίδεο ηνπ εξγνζηαζηαθά εγθαηεζηεκέλνπ toner βάζεη ISO/IEC Λα πξνζθεξζνχλ αλαιψζηκα ψζηε λα θαιχπηεηαη ε εθηχπσζε ζειίδσλ αλά εθηππσηή, καδί κε ηα αξρηθά εγθαηεζηεκέλα αλαιψζηκα 2.16 Αξηζκφο επηπιένλ ηφλεξ 2.17 Γηάξθεηα ζε ζειίδεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ/σλ toner βάζεη ISO/IEC Σα πξνζθεξφκελα ηφλεξ πξέπεη λα είλαη γλήζηα αληηπξνζσπείαο - απζεληηθά πξντφληα ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ ησλ κεραλεκάησλ (original) ή ηζνδχλακα (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα) 2.19 Σα πξνζθεξφκελα ηφλεξ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε Πε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα TONER ηφηε απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακε ή αλψηεξε, θαη ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακε ή αλψηεξε (πεξί θηιηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο). Σειίδα 25 από 41

26 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.21 Πε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα TONER (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα) θαη δηαπηζησζεί αξηζκφο εθηππψζεσλ θαηά 15% κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν ΗSO αξηζκνχ ζειίδσλ εθηχπσζεο ηφηε ην είδνο ζα αληηθαζίζηαηαη. Αλ ην πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ εηδψλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο παξηίδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ ηφηε ζα αληηθαηαζηαζεί φιε ε πνζφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα Δθφζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εθηππσηή εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηζνδχλακσλ TONER (γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή Σα πξντφληα ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα. ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ -κνληέινπ/ ν ηχπνο ηνπ εθηππσηή γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Όια ηα πξντφληα (απζεληηθά, ζπκβαηά θαη αλαθαηαζθεπαζκέλα) ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θεθαιήο, ην νπνίν λα αθαηξείηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο 3 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 3.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 3.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 24 h 3.3 Υξφλνο παξάδνζεο 2 κήλεο Σειίδα 26 από 41

27 2. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηππωηή εγρξωκνπ inkjet Α3 (Β.2) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ 2 2 Θαηαζθεπαζηήο θαη Κνληέιν Ο πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη 3 θαηαζθεπάδεηαη ζε εξγνζηάζην κε ISO Σχπνο εθηχπσζεο Έγρξωκε inkjet 5 Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο 30 ζει/ιεπηό 6 Σαρχηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο 17 ζει/ιεπηό 7 Αλάιπζε εθηχπσζεο ζε dpi 5760 X χλδεζε USB Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7, Windows XP,Windows Σξνθνδνζία ραξηηνχ 100 θύιια 11 Κειάληα 4 12 Θφζηνο/ζειίδα απζεληηθφ καχξν (ζε επξψ) Θφζηνο/ζειίδα απζεληηθφ έγρξσκν (ζε επξψ) Δγγύεζε - Ππληήξεζε 14.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 14.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 14.3 Υξφλνο παξάδνζεο 2 έηε 48 h 2 κήλεο Σειίδα 27 από 41

28 3. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Ξνιπκεραλεκάηωλ/FAX (B.3) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Ιεηηνπξγίεο 1.1 Δθηχπσζε 1.2 άξσζε 1.3 FAX 1.4 Αληηγξαθή 2 Ξξνδηαγξαθέο Δθηύπωζεο 2.1 Σερλνινγία εθηχπσζεο Κνλόρξωκε Laser 2.2 Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο 23 ζει/ιεπηό (A4) 2.3 Δθηχπσζε πξψηεο ζειίδαο (απφ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο) 8 δεπη. 2.4 Θχθινο ιεηηνπξγίαο (κεληαίνο, Α4) 8000 ζει. 2.5 Αλάιπζε εθηχπσζεο 600x600 dpi 2.7 Πνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο (βέιηηζηε) 1200x1200 dpi 2.8 Γιψζζεο εθηχπσζεο PCL5e,PCL 6 3 Ξξνδηαγξαθέο Πάξωζεο 3.1 Σχπνο ζαξσηή Δπίπεδνο 3.2 Οπηηθή αλάιπζε ζάξσζεο 600Σ600 dpi 3.3 Βέιηηζηε αλάιπζε ζάξσζεο (enhanced) 9600 x 9600 dpi 3.4 Έγρξσκε ζάξσζε 3.5 Βάζνο ρξψκαηνο 24 bit 3.6 Απνρξψζεηο γθξί Ξξνδηαγξαθέο FAX 4.1 Σαρχηεηα modem Super G kbps 4.2 Κλήκε FAX 256 ζειίδεο 4.3 Αλάιπζε FAX 200X100 dpi 4.4 Οκαδηθή απνζηνιή 100 ηνπνζεζίεο 4.5 Απηφκαηε επαλάθιεζε 5 Ξξνδηαγξαθέο Aληηγξαθήο 5.1 Ιεηηνπξγία κεγέζπλζεο % 5.2 Κέγηζηνο αξ. αληηγξάθσλ Υσξεηηθφηεηα εηζφδνπ (θχιια) Υσξεηηθφηεηα εμφδνπ (θχιια) Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο (ζειίδεο) 35 6 Δζσηεξηθή κλήκε 256 MB 7 Γηαζχλδεζε USB 2.0 ή κεηαγελέζηεξν 8 Γηαζχλδεζε Ethernet 9 Απφδνζε αλαιψζηκνπ (5% θάιπςε) 2400 ζειίδεο 10 Οζφλε LCD αθήο Σειίδα 28 από 41

29 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 11 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 11.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 2 έηε 11.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 48 h 11.3 Υξφλνο παξάδνζεο 2 κήλεο 4. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο απινύ ζαξωηή Α4 (B.4) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Σχπνο ζαξσηή Δπίπεδεο επηθάλεηαο Αλάιπζε (dpi) 4800Σ4800 Σχπνο ραξηηνχ A4 Βάζνο ρξψκαηνο 48 bits Δπίπεδα θιίκαθαο γθξη 256 Υξφλνο ζάξσζεο ζειίδαο 22sec χλδεζε USB 2.0 ή κεηαγελέζηεξε Ινγηζκηθφ ζάξσζεο θαη OCR Δγγύεζε - Ππληήξεζε Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 2 έηε Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο Υξφλνο παξάδνζεο 48 h 2 κήλεο Σειίδα 29 από 41

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π45/2011 ΠΡΟΫΠ. : 52.631,70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr 14PROC001936787 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ευρώ) Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000, ολογράφως ( δεκα χιλιάδων για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, FAX κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ KΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5/0/204 Αρ. Πρωτ: 25073 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

15PROC Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, 17/3/2014 Ταχ.Κωδ. : 15780 Ζωγράφου Αριθ. Πρωτ.:7007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 02-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 11/02-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER) Αριθμός μονάδων 3 CPU Intel Xeon E5-2600 v3 Ταχύτητα CPU

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ18489

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ18489 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Αρμόδιος : Α.Ράλλλη Τηλ. 2103683164 Φαξ 2103683163 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ17218

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Α.Π.: ΣΤ5/Φ.085.1/1723/ΑΣ17218 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Αρμόδιος : Α.Ράλλλη Τηλ. 2103683164 Φαξ 2103683163 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVERS

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVERS Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3738 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Μελέτης: 11 / 2015 Προμήθεια : Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΔΑ: 6Γ44469Β7Ι-ΞΞΜ ΑΔΑΜ: 15PROC003253402 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες: Δήμητρα Λάζου Τηλέφωνο: 2310891438 Fax: 2310891266 Email: dlazou@uom.gr Διευθ/νση: Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo Processor E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB) Μέγεθος Μνήμης RAM: 2GB Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου : 80GB Οπτικά μέσα: DVD ROM

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Γιάννης Κουκλινός e mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. α. Κεντρική Μονάδα Η/Υ

1. α. Κεντρική Μονάδα Η/Υ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ» 1. α. Κεντρική Μονάδα Η/Υ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Αριθμός μονάδων Θήκη Mini ή Midi ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥ0-Γ7Κ. Small Form Factor (SFF) Chipset Intel 2 USB 3.0. Display Ports 1 VGA και 1 DVI ΝΑΙ PCI slots. 1 PCI Express x16 slots DDR3

ΑΔΑ: Β4ΛΥ0-Γ7Κ. Small Form Factor (SFF) Chipset Intel 2 USB 3.0. Display Ports 1 VGA και 1 DVI ΝΑΙ PCI slots. 1 PCI Express x16 slots DDR3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 19.6.2012 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Λ.ΛΑΜΠΡΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ.οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Για την προμήθεια «Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 08/07/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΘΟΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗ 1 Ποσότητα 70 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο 3 Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας 4 Διαστάσεις 3.8 5 Τεχνολογίας LED IPS 6 Anti-Glare

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

CPU >= Intel Xeon E Υποδοχές μνήμης Τύπος Μνήμης Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης Δυνατότητα επέκτασης μνήμης Κάρτες δικτύου1gbe >=2

CPU >= Intel Xeon E Υποδοχές μνήμης Τύπος Μνήμης Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης Δυνατότητα επέκτασης μνήμης Κάρτες δικτύου1gbe >=2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.683,62 ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER) Αριθμός μονάδων 4 CPU >= Intel Xeon E5-4600 Ταχύτητα CPU >=2,4 GHz Αριθμός επεξεργαστών CPU

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΑΜ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 / 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΑΜ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΔΑΜ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 / 2015 Αγ. Παρασκευή 18/03/15 ΘΕΜΑ : Όροι Σύμβασης Διακήρυξης Προμήθειας SERVERS, Δικτυακού εξοπλισμού και Υλικών προς Αναβάθμιση Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2109250292 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CPU Πυρήνες 4 Threads 8 Μέση συχνότητα 3.40 GHz Μέγιστη συχνότητα 4.00 GHz Μνήμα 8 MB SmartCache Bus Speed 8 GT/s DMI3 TDP 65 W ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ MAINBOARD : Υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 10-6-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 08-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 29/08-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_203_7604 Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 203 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα : 27-08-2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ οικ.: 36687 /γ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 30-07-2015

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Π.Δ. 432/81 ΣΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.26/06/2012 EUROPEAN TERRITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003166352 2015-10-14

15PROC003166352 2015-10-14 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 14/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ LS24C65U SAMSUNG MONITOR 1 Τύπος Οθόνης: Μέγεθος: Ανάλυση: Αναλογία: Φωτεινότητα: Aντίθεση εικόνας Χρόνος απόκρισης Ήχος Συνδεσιμότητα:

ΤΕΜ LS24C65U SAMSUNG MONITOR 1 Τύπος Οθόνης: Μέγεθος: Ανάλυση: Αναλογία: Φωτεινότητα: Aντίθεση εικόνας Χρόνος απόκρισης Ήχος Συνδεσιμότητα: ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ LS24C65U SAMSUNG MONITOR 1 Τύπος Οθόνης: Μέγεθος: Ανάλυση: Αναλογία: Φωτεινότητα: Aντίθεση εικόνας Χρόνος απόκρισης Ήχος Συνδεσιμότητα: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 2 χρόνια. MONITOR LED LG 22M37 21,5" 7

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 45005/2015 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα