ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ κεραλνγξάθεζεο ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ: ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ / ΑΞΝΦΑΠΖ ΓΠ ΑΞΝΦΑΠΖ ΤΖΦΗΠΖΠ ΞΗΠΡΥΠΖΠ / ΞΝΠΝ ΞΟΝΔΙΔΠΖ ΞΗΠΡΥΠΖΠ ΡΟΝΞΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΑΞΝΦΑΠΖ ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΞΝΠΝ ΓΑΛΔΗΝ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ ΠΑΡΑ ΝΔ 3/ ,35 Σειίδα 1 από 41

2 Α. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Θαηεξίλεο. Ζ κειέηε έρεη πξνυπνινγηζκφ ,35 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζην πιαίζην απηήο ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : Α. ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ Α.1 Θεληξηθή κνλάδα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 40 Α.2 Οζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Α.3 Οζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 24 3 A.4 Οζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 27 3 A.5 Φνξεηφο ππνινγηζηήο 3 A.6 Δμππεξεηεηήο εθαξκνγψλ (application server) 1 Α.7 Κεηαγσγέαο Ethernet 48 ζπξψλ 1 Α.8 πζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (UPS) 4 A.9 NAS server 1 Α.10 Δζσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο (γηα ρξήζε ζηνλ NAS server) 4 Α.11 Δζσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο SSD 40 Α.12 Σξνθνδνηηθφ Ζ/Τ 10 Α.13 Πιεθηξνιφγηα 20 Α.14 Πνληίθηα 20 Β. ΔΘΡΞΥΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ - ΠΑΟΥΡΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ B.1 Δθηππσηήο laser Α4 30 B.2 Δθηππσηήο εγρξσκνο inkjet Α3 2 B.3 Πνιπκεράλεκα / FAX 3 B.4 αξσηήο εγγξάθσλ απιφο 1 B.5 αξσηήο εγγξάθσλ κε απηφκαην ηξνθνδφηε 1 B.6 Φσηνηππηθφ κεράλεκα/εθηππσηήο A3 1 Γ. ΔΗΓΗΘΖ ΠΠΘΔΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ Γ.1 Φνξεηφο Ζ/Τ (tablet) κε ελζσκαησκέλν δέθηε GPS 1 Σειίδα 2 από 41

3 Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη από ηηο παξαθάηω δηαηάμεηο : α) Ζ κε αξηζκφ 11389/93 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Πεξί εθδφζεσο ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. (Φ.Δ.Θ. Β 185/ ) Δ.Θ.Π.Ο.Σ.Α. β) Σν Π.Γ. 410/95 «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο» γ) Σν Π.Γ. 105/89 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πξνο ην Θνηλνηηθφ Γίθαην θιπ» γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο άλσ δηαηάμεηο. δ) Σνπ Λ.2362/95 (ΦΔΘ Α 247/95), «Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ε) Σνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ Α 19/95), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη ζη) Σν Λ. 2503/97 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ. δ) Σελ κε αξηζ. πξση / θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τπνπξγψλ Δ.Γ.Γ.Α. θαη Αλάπηπμεο. ε) Σνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΘ Α 150/2007) «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» ζ) Σνπ ΠΓ 60/2007 (ΦΔΘ Α 64/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005» η) Σεο κε αξηζ /739/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηα) Σνπ Π1/3305/2010 ( ΦΔΘ 1789/ ) Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α., κε ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί από Γεκνηηθνύο πόξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ θωδηθό πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Θαηεξίλεο γηα ην έηνο Σειίδα 3 από 41

4 Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ B1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηεί ζα είλαη θαηλνχξγηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Γίλεηαη βάξνο ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο απηά απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ ππαιιήισλ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη δέρνληαη ηε κεγαιχηεξε θζνξά. πλνιηθά, ν εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηεί απνζθνπεί: ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πην παιαηψλ κνληέισλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο θαη ε παιαηφηεηα ησλ νπνίσλ θαηά κέζν φξν μεπεξλά ηα έμη έηε. ηνπο ππνινγηζηέο απηνχο ήδε παξνπζηάδνληαη πνιιαπιά πξνβιήκαηα απφ ηηο ζπρλέο βιάβεο αιιά θαη απφ ηελ ρακειή πιένλ ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ. ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ, πνιπκεραλεκάησλ θαη FAX πνπ έρνπλ απνζπξζεί ιφγσ βιαβψλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αζχκθνξε. Δθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ην ζχλνιν ησλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο είλαη θαη απηά κνληέια άλσ εμαεηίαο. ηελ βειηίσζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο πξνκήζεηαο θαηλνχξγησλ ηαρχηεξσλ κνληέισλ (1 Gbps) κεηαγσγψλ Ethernet 48 ζπξψλ, ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιαηά κνληέια. Οη πθηζηάκελνη κεηαγσγνί πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξία θεληξηθά racks ησλ νξφθσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ κεγάξνπ, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δηαζέηνπλ ζχξεο ηαρχηεηαο έσο 100 Mbps, έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνπλ βιάβεο κε ηε κνξθή ραιαζκέλσλ ζπξψλ. ηελ πξνκήζεηα ελφο λένπ εμππεξεηεηή γηα ηελ θηινμελία φισλ ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ ζε virtual πεξηβάιινλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο παξσρεκέλνπ εμππεξεηεηή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθαιηζζεί θαη ε ηαρχηαηε επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ νπνηαδήπνηε αζηνρία πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ. ηελ νξγάλσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) κε ηελ αγνξά ελφο NAS server θαη ηεζζάξσλ εζσηεξηθψλ ζθιεξψλ δίζθσλ. ηελ πξνκήζεηα πεξηθεξεηαθψλ εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο σο αληαιιαθηηθά ζε επηζθεπέο βιαβψλ, φπσο εζσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη, ηξνθνδνηηθά, πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. Σειίδα 4 από 41

5 B2. ΑΛΑΙΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Β2.1 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ (ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ) 1. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/ (A.1) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 1.1 Αξηζκφο ηεκαρίσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ε αλαιπηηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 1.3 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Σα ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία πνπ αλαγξάθεηαη εκθαλψο πάλσ ζε απηά θαη ζηα θηβψηηα φπνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζε έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Πηζηνπνηήζεηο CE, ENERGY STAR, EPEAT 2 ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 2.1 Θνπηί mini tower ή SFF 2.2 Θεληξηθή Κνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU) Δπεμεξγαζηήο Intel Core i3-4150, 3MB Cache ή ηζνδχλακoο ή αλψηεξoο ζχκθσλα κε ην κεηξνπξφγξακκα PassMark (Βαζκνινγία επεμεξγαζηή >4900) Αξηζκφο κνλάδσλ 1 Σειίδα 5 από 41

6 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Clock Rate (GHz) Αξηζκφο ππξήλσλ Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο θαη ε ηαρχηεηα δηαχινπ (system bus) 2.3 Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ ειεχζεξσλ δηαζέζηκσλ ππνδνρψλ κνλάδσλ 2.4 Λα αλαθεξζνχλ νη ειεχζεξεο ππνδνρέο επέθηαζεο (expansion slots) ηεο κεηξηθήο θάξηαο Λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη ζχξεο δηαζχλδεζεο Διάρηζηεο απαηηήζεηο: εμσηεξηθέο USB 3.0 ζχξεο 6 εμσηεξηθέο USB 2.0 ζχξεο ( απφ ηηο νπνίεο 2 ζηελ πξφζνςε) 1 RJ-45 1 VGA 1 DVI ή 1 DisplayPort ή 1 HDMI Δκπξφο κέξνο : Δίζνδνο κηθξνθψλνπ, έμνδνο αθνπζηηθψλ. Πίζσ κέξνο: Δίζνδνο/έμνδνο γξακκήο. 2.6 Mνλάδεο ζθιεξώλ δίζθωλ : Αξηζκφο Κνλάδσλ Υσξεηηθφηεηα δίζθνπ (GB) inch SATA ΗΗΗ RPM 2.7 Θάξηα γξαθηθώλ: Δλζσκαησκέλε Intel HD Graphics 4400 ή ηζνδχλακε ή αλψηεξε Λα έρεη έμνδν VGA Λα έρεη έμνδν DVI ή Display Port ή HDMI Σειίδα 6 από 41

7 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.8 Θύξηα Κλήκε Οη ηξηάληα έλα (31) ζηαζκνί εξγαζίαο λα πξνζθεξζνχλ κε 4 GB RAM (1 ππνδνρή) Οη δέθα (8) ζηαζκνί εξγαζίαο λα πξνζθεξζνχλ κε 8 GB RAM (1 ππνδνρή) Ο έλαο (1) ζηαζκφο εξγαζίαο λα πξνζθεξζεί κε 16 GB RAM Κέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε (GB) Αξηζκφο ππνδνρψλ Σερλνινγία κλήκεο Non-ECC 1600MHz DDR3 SDRAM 2.9 Θχθισκα Ήρνπ Ethernet 10/100/1000 autosensing, κε δπλαηφηεηα Network Boot. πζθεπή αλάγλσζεο /εγγξαθήο DVD 16x πνπ λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιά format δίζθσλ 2.12 Σξνθνδνηηθφ PSU Active PFC 85% Efficient Πιεθηξνιφγην (QWERTY) κε κφληκε απνηχπσζε Διιεληθψλ θαη Ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ ( 101 πιήθηξσλ) Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο Optical mouse κε ηξνρφ (wheel). Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο Θαιψδην ηξνθνδνζίαο 3 Ιεηηνπξγηθό Πύζηεκα 3.1 Πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7 Professional ή Ultimate 64 δηαζέζηκν κέζσ δηθαησκάησλ ππνβάζκηζεο απφ Windows pro 8.1 ζε Διιεληθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ CD εγθαηάζηαζεο. Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο επαλαθνξάο ζπζηήκαηνο γηα πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζε δηαθνξεηηθφ κέζν απνζήθεπζεο ή άιινλ Ζ/Τ. 3.2 Λα αλαθεξζεί άιιν πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ 4 Δγρεηξίδηα Σειίδα 7 από 41

8 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 5 Δγγύεζε - Ππληήξεζε Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζε βιαβψλ Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 5 έηε 24 h 5.4 Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ 2. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο νζόλεο 21.5 (A.2) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ νζνλψλ. 26 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 2 Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπαζηήο δηαθνξεηηθφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 3 Έγρξσκή νζφλε LED Wide κε αληηζακβσηηθή επίζηξσζε (3H hard coating) 4 Δίζνδνη/ζύξεο 4.1 Δίζνδνο VGA 4.2 Δίζνδνο DVI ή HDMI ή DisplayPort 4.3 Θχξεο USB PC audio in 5 Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) Βήκα θνπθίδαο (Dot Pitch) 0,25 mm 7 Τπνζηεξηδφκελε Αλάιπζε 1920X Γσλία ζέαζεο (νξηδφληηα/θάζεηε) 170 ν /160 ν 9 Φσηεηλφηεηα 250 cd/m 2 Σειίδα 8 από 41

9 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 10 Γπλακηθή αληίζεζε :1 11 Υξφλνο απφθξηζεο 5 ms 12 Δλζσκαησκέλα ερεία 13 Οπζκίζεηο 13.1 Θαηαθφξπθε πεξηζηξνθή (pivot) 90 ν 13.2 Οξηδφληηα πεξηζηξνθή (swivel) 13.3 Ρχζκηζε χςνπο (height adjustment) 13.4 Ρχζκηζε θιίζεο (tilt) 14 Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηηο εμφδνπο DVI /Displayport/HDMI VGA Line out ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/Τ. 15 TCO Certified Displays 5 TUV/GS EPEAT GOLD 16 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 16.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 16.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο 24 h 16.3 Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ Σειίδα 9 από 41

10 3. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο νζόλεο 24 (A.3) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ νζνλψλ. 3 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 2 Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπαζηήο δηαθνξεηηθφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 3 Έγρξσκή νζφλε LED Wide καη 4 Δίζνδνη/ζύξεο 4.1 Δίζνδνο VGA 4.2 Δίζνδνο DVI ή HDMI ή DisplayPort 4.4 Θχξεο USB Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) 24 6 Βήκα θνπθίδαο (Dot Pitch) Τπνζηεξηδφκελε Αλάιπζε mm 1920X Γσλία ζέαζεο (νξηδφληηα/θάζεηε) 178 ν /178 ν 9 10 Φσηεηλφηεηα 250 cd/m 2 Υξφλνο απφθξηζεο 5 ms 11 Δλζσκαησκέλα ερεία 12 Οπζκίζεηο 12.1 Θαηαθφξπθε πεξηζηξνθή (pivot) 90 ν 12.2 Οξηδφληηα πεξηζηξνθή (swivel) -45 to Ρχζκηζε χςνπο (height adjustment) 130mm 12.4 Ρχζκηζε θιίζεο (tilt) -3 to Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηηο εμφδνπο DVI ή HDMI ή DisplayPort VGA ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/Τ. Σειίδα 10 από 41

11 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 14 Ππκβαηόηεηα 14.1 Energy Star 14.2 TCO 14.3 Epeat Gold 15 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 15.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 15.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο 24 h 15.3 Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ Σειίδα 11 από 41

12 4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο νζφλεο 27 (A.4) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο ηεκαρίσλ νζνλψλ. 3 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 2 Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπαζηήο δηαθνξεηηθφο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο. 3 Έγρξσκή νζφλε LED Wide καη 4 Δίζνδνη/ζύξεο 4.1 Δίζνδνο VGA 4.2 Δίζνδνο DVI ή DisplayPort 4.3 Θχξεο USB Γηαγψληα δηάζηαζε (inches) 27 6 Βήκα θνπθίδαο (Dot Pitch) 0,32mm 7 Τπνζηεξηδφκελε Αλάιπζε 1920X Γσλία ζέαζεο (νξηδφληηα/θάζεηε) 178 ν /178 ν Φσηεηλφηεηα 300 cd/m 2 ηαηηθή αληίζεζε 5000:1 Υξφλνο απφθξηζεο 4 ms 11 Οπζκίζεηο 11.1 Θαηαθφξπθε πεξηζηξνθή (pivot) 90 ν 11.2 Οξηδφληηα πεξηζηξνθή (swivel) -45 to Ρχζκηζε χςνπο (height adjustment) 130mm 11.4 Ρχζκηζε θιίζεο (tilt) -3 to +25 Σειίδα 12 από 41

13 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 12 Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο κε ηηο εμφδνπο DVI ή Displayport VGA ηεο θεληξηθήο κνλάδαο Ζ/Τ. 13 Ππκβαηόηεηα 13.1 Energy Star 13.2 TCO 13.3 Epeat Gold 14 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 14.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη on-site δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 14.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο απφ ηελ ψξα αλαγγειίαο ηεο 24 h 14.3 Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο,εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Υξφλνο παξάδνζεο 2 κελώλ Σειίδα 13 από 41

14 5. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο θνξεηνύ ππνινγηζηή (A.5) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Πνζφηεηα 3 2 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν 3 Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζε έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Ο εμνπιηζκφο λα δηαζέηεη CE, Energy Star, EPEAT 5 Νζόλε 5.1 Γηάζηαζε νζφλεο 15,6'' 5.2 Αλάιπζε νζφλεο 1366 x Σχπνο Οζφλεο: LED 6 Δπεμεξγαζηήο Intel i5-5200u (Dual Core, 3M Cache, 2.2 GHz) ή ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ζχκθσλα κε ην κεηξνπξφγξακκα passmark (benchmark >=3700) 7 Κλήκε RAM 1600MHz 4 GB 8 2 slots κλήκεο γηα επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ έσο 8 GB 9 θιεξφο δίζθνο 5400rpm ή θαιχηεξνο 10 Υσξεηηθφηεηα ζθιεξνχ δίζθνπ 500GB 11 Intel Integrated HD 5500 Graphics ή ηζνδχλακν 12 Γίθηπα (ηνπιάρηζηνλ): Ethernet 10/100 Mbps Wireless b/g/n Bluetooth Integrated Web Camera & Speakers 14 πλδεζηκφηεηα (ηνπιάρηζηνλ): USB: 1 x USB 3.0 USB: 2 x USB 2.0 Έμνδνο HDMI SD card reader RJ-45 Σειίδα 14 από 41

15 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 15 Ιεηηνπξγηθφ χζηεκα MS Windows 7 Pro 64bit GR 16 Δγγχεζε γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε απφθξηζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα On-Site. Λα ππάξρεη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππνζηήξημε & εγγχεζε. 2 έηε 6. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (A.6) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 1.1 Σχπνπ Rack Mounted Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζε έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο δίρσο ρξήζε εξγαιείσλ (tool-free install) κε ηε ρξήζε εηδηθψλ mounting rails ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο. Λα πξνζθεξζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ηα αλαγθαία accessories. Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ δηάγλσζε βιαβψλ, κέζσ κηαο θεληξηθήο θνλζφιαο, γηα ηα δηάθνξα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηνλ server. Οη πξνζθεξφκελνη servers λα είλαη ζπκβαηνί θαη πηζηνπνηεκέλνη κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ MS Windows Server & LINUX (π.ρ. RedHat, Oracle Linux, θαζψο θαη clustering εθδφζεσλ ηνπο ). 1.7 Οη πξνζθεξφκελνη servers λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ hypervisors (VMWare, HyperV, OVM) 1.8 Ύςνο 2U Σειίδα 15 από 41

16 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ 2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΔΠ Δπεμεξγαζηήο Intel Xeon E5-2630v3 ή ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ζχκθσλα κε ην 2.1 κεηξνπξφγξακκα passmark (benchmark > 12700) ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.2 Πιήζνο επεμεξγαζηψλ Ππξήλεο αλά επεμεξγαζηή Κέγεζνο cache αλά επεμεξγαζηή πρλφηεηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο επεμεξγαζηή 2,40 (GHz) 3 ΚΛΖΚΖ 3.1 Σχπνο θεληξηθήο κλήκεο (RAM) ECC-DDR4 3.2 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κλήκεο ζην πξνζθεξφκελν configuration θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 1866MHz 3.3 Slots θεληξηθήο κλήκεο Κέγεζνο εγθαηεζηεκέλεο θεληξηθήο κλήκεο (RAM) 64GB 3.5 Mέγεζνο ππνζηεξηδφκελεο κλήκεο ρσξίο αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ modules 768GB 3.6 Αξρηηεθηνληθή dual-channel ή αλψηεξε: Τπνζηήξημε ηαπηφρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δνκνζηνηρεία κλήκεο γηα πνιιαπιάζην εχξνο (data throughput) θαη κηθξφηεξε πεξίνδν ιαλζάλνπζαο θαηάζηαζεο (memory latency). Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ δνκνζηνηρείσλ (DIMMs) κλήκεο εληφο ηνπ θάζε 3.7 εμππεξεηεηή, θαζψο θαη ε δηάηαμή ηνπο (νξγάλσζε ζε θαλάιηα θιπ). Λα αλαθεξζνχλ νη ζπλνιηθέο θαη θαηεηιεκκέλεο ζέζεηο γηα κλήκε. 4 ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ Δθεδξηθά ηξνθνδνηηθά (redundant), αληηθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγία Λα αλαθεξζεί ε ηάζε ιεηηνπξγίαο (V) θαη ε ηζρχο ηεο θάζε κνλάδαο ηξνθνδνζίαο 5 ΡΝΞΗΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ Σειίδα 16 από O θάζε Server λα δηαζέηεη ηέζζεξηο εζσηεξηθνχο δίζθνπο ηερλνινγίαο SAS ή SSD, ζε δηάηαμε RAID Υσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ 300GB Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη SSD Κέγηζην πιήζνο ππνζηεξηδφκελσλ κνλάδσλ δίζθσλ. Λα αλαθεξζεί rpm

17 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 6 RAID CONTROLLER 6.1 Τπνζηεξίδεη interface 12 Gb/s SAS θαη 6GB/s SATA 6.2 Τπνζηήξημε PCIe Κέγεζνο κλήκεο cache 1 GB 6.4 Τπνζηήξημε raid 0,1,5,6,10,50, Mέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δίζθσλ 32 7 DVD-rom drive 1 8 Δζσηεξηθέο ζχξεο PCIe Gigabit Ethernet ports 4 Fans κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ελ ζεξκψ ( Hot 10 Plug) 11 Πηζηνπνηήζεηο θαη δειψζεηο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα 12 Λα ζπλνδεχεηαη απφ άδεηα θαη CD εγθαηάζηαζεο Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition (Open License) γηα δχν επεμεξγαζηέο. 13 Έηε εγγχεζεο on site απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηφζν γηα ηα αληαιιαθηηθά φζν θαη γηα ηελ εξγαζία 5 Σειίδα 17 από 41

18 7. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηαγωγέα Gigabit Ethernet (A.7) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Σχπνο Stackable Rackable (λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηνπνζέηεζε Layer 2 switch, 19, 1U Πιήζνο ζπξψλ Gigabit Ethernet βαζηθήο κεηαγσγήο RJ Πνζφηεηα ππνδνρψλ SFP/SFP+ 4 πνζηεξηδόκελα πξωηόθνιια IEEE BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q/p VLAN IEEE 802.1X port access authentication IEEE 802.1w IEEE 802.1s Κέγεζνο πίλαθα δηεπζχλζεσλ MAC Σαρχηεηα δεδνκέλσλ (Mbps) 10/100/1000 Υσξεηηθφηεηα δξνκνιφγεζεο κεηαγσγήο (Gbps) Κλήκε (DDR3 SDRAM) Flash memory Δλδηάκεζε κλήκε παθέησλ Πξσηφθνιια απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο Telnet, HTTP, SNMP, RMON, TFTP, SSH-2, CLI Γηαρείξηζε Web graphical user interface, δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θίλεζεο αλά ζχξα 100 >=256 MB >=128 ΚΒ 3 MB Σειίδα 18 από 41

19 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα FCC Class A EN Class A CISPR- 22 Class A VCCI Class A Αζθάιεηα UL IEC EN Τπνζηήξημε ηαπηφρξνλα VLAN 512 Δλδείμεηο LED System power, link/activity/ηαρχηεηα αλά ζχξα Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ΔΦ ΝΟΝ ΕΥΖΠ Σειίδα 19 από 41

20 8. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπζθεπήο αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο (A.8) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Rackable (πεξηιακβάλεηαη kit ζηήξημεο) Σερλνινγία GreenPower UPS Έμνδνο Pure Sine Wave Κέγηζηε ηζρχο εμφδνπ 1500 VA/900 W Σάζε εμφδνπ V AC Απνδνηηθφηεηα ζε πιήξεο θνξηίν 89 % Υξφλνο κεηαγσγήο 4 ms Σξφπνο ιεηηνπξγίαο Line interactive Αξηζκφο πξηδψλ 10 X IEC 320 C13 Σππηθφο ρξφλνο θφξηηζεο 6 ώξεο Θχξεο επηθνηλσλίαο Δλδείμεηο πίλαθα ειέγρνπ Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ ελ ζεξκψ (hot swapping) USB Αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο, ππεξθόξηωζεο, on line, on battery. Γπλαηφηεηα SNMP/HTTP απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο Automatic Voltage Regulator (AVR) Απηφκαηε επαλεθίλεζε Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη κπαηαξίεο) 0-40 o C 2 έηε Σειίδα 20 από 41

21 9. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο NAS (A.9) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην έηνο αλαθνίλσζεο Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Rackable (λα πεξηιακβάλεηαη kit ζηήξημεο) Δπεμεξγαζηήο intel Atom Dual Core 2.13 GHz ή ηζνδχλακνο ή θαιχηεξνο πρλφηεηα επεμεξγαζηή 2 GHz Κλήκε RAM 2 GB DDR 3 Δπέθηαζε κλήκεο RAM 4 GB DDR 3 Κέγηζηνο αξηζκφο εζσηεξηθψλ δίζθσλ 4 Τπνζηεξηδφκελα κεγέζε δίζθσλ 3,5 /2,5 Κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα δίζθσλ πκβαηφ κε HDD SATA III & SSD SATA III Τπνζηήξημε RAID 0/1/5/6/10/JBOD Θχξεο επηθνηλσλίαο (ειάρηζηεο απαηηήζεηο) 2XUSB 3.0, 1XeSata, 4X Gigabit Ethernet Θχξεο LAN κε δπλαηφηεηα Failover 16 ΡΒ 4 4XGigabit lan κε ιεηηνπξγία Failover θαη Link Aggregation. Σαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αλάγλσζε) 330 MB/sec Σαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (εγγξαθή) 196 ΚΒ/sec Κέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ρξεζηψλ Δλζσκαησκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ιεηηνπξγία Multimedia Server, File θαη Web Server κε ππνζηήξημε PHP / MySQL Mail Server Πιήξεο ππνζηήξημε VMware / Citrix / Hyper-V 2048 Δγγχεζε 3 ETH Σειίδα 21 από 41

22 10. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζθιεξνύ δίζθνπ (γηα ηνλ ΛΑS server) (Α.10) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Πνζφηεηα 4 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Υσξεηηθφηεηα 4 TB Κέγεζνο 3,5 Γηαζχλδεζε Sata III Ρπζκφο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο Κλήκε cache Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο MTBF Δγγχεζε 150 MB/s 7200 rpm 64 MB 0-60 o C ώξεο 3 έηε 11. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζθιεξνύ δίζθνπ SSD (Α.11) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Πνζφηεηα 40 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Υσξεηηθφηεηα 120 GB Κέγεζνο 2,5 Γηαζχλδεζε SSD Cache κλήκε 256MB DDR2 SDRAM εηξηαθή αλάγλσζε 540 MB/s εηξηαθή εγγξαθή 410 MB/s Σπραία αλάγλσζε (4KB, QD32) IOPS Σπραία εγγξαθή (4KB, QD32) IOPS Σπραία αλάγλσζε (4KB, QD1) IOPS Σπραία εγγξαθή(4kb, QD1) IOPS Τπνζηήξημε TRIM Τπνζηήξημε S.M.A.R.T Θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ 256 bit MTBF ώξεο Ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0-70 o C Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 3 έηε Σειίδα 22 από 41

23 12. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξνθνδνηηθνύ (Α.12) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Πνζφηεηα 10 Λα αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν Ζ θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε πηζηνπνίεζε ISO Ηζρχο Σχπνο Έμνδνη (ειάρηζηεο απαηηήζεηο) 1x20+4pin 1xFdd 1xHdd 3xSata 1xPCI-E 4 pin Αλεκηζηήξαο ρακεινχ ζνξχβνπ Δγγχεζε 550 W ATX 2 έηε 13. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πιεθηξνινγίνπ (Α.13) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Αξηζκφο ελζχξκαησλ πιεθηξνινγίσλ: 20 Γηεπαθήο USB Σχπνο ειιεληθφ Qwerty Δξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο Αζφξπβε πιεθηξνιφγεζε Πιήθηξα Windows θαη Menu Υξψκαηνο καχξν Διάρηζηε εγγχεζε (έηε) Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο mouse (Α.14) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Αξηζκφο ελζχξκαησλ πνληηθηψλ: 20 Οπηηθήο αλίρλεπζεο, ηερλνινγίαο LASER. Γηεπαθήο USB. Δξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο. Ιεηηνπξγία θαη ζε γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο. Σειίδα 23 από 41

24 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Κε ξφδα θχιηζεο θαη ηξία πιήθηξα. Υξψκαηνο καχξνπ. Διάρηζηε εγγχεζε (έηε): 1 Β2.2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ( ΔΘΡΞΥΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ - ΠΑΟΥΡΔΠ ) 1. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Laser Δθηππωηώλ (B.1) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 1.1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ Θαηαζθεπαζηήο θαη Κνληέιν Ο πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο θαη θπθινθνξεί ζηελ δηεζλή αγνξά. Ο πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο λα έρεη ην drum ελζσκαησκέλν ζην ηφλεξ 2 ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 2.1 Αζπξφκαπξε Δθηχπσζε 2.2 Σαρχηεηα εθηχπσζεο ζειίδαο Α4 (ppm) Αλάιπζε (dpi) 1200Σ Κλήκε 256 MB 2.5 Κέγεζνο ραξηηνχ Α4 2.6 Υσξεηηθφηεηα ηξνθνδφηε ραξηηνχ (ζειίδεο) Τπνζηήξημε γισζζψλ PCL-5e, PCL Interface Δπηθνηλωλίαο /100/1000 BaseT Ethernet USB 2.0 ή USB 3.0 Σειίδα 24 από 41

25 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.9 Θφξπβνο (θαηά ηελ εθηχπσζε) (db) Σαρχηεηα εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαο (sec) 8 sec 2.11 Κέγηζηνο Αξηζκφο ειίδσλ αλά Κήλα (duty cycle) > Πξνηεηλφκελνο φγθνο ειίδσλ αλά Κήλα 2.13 Κέγηζηνο αξηζκφο ζειίδσλ ζε πνιιαπινχο ηξνθνδφηεο Γηάξθεηα ζε ζειίδεο ηνπ εξγνζηαζηαθά εγθαηεζηεκέλνπ toner βάζεη ISO/IEC Λα πξνζθεξζνχλ αλαιψζηκα ψζηε λα θαιχπηεηαη ε εθηχπσζε ζειίδσλ αλά εθηππσηή, καδί κε ηα αξρηθά εγθαηεζηεκέλα αλαιψζηκα 2.16 Αξηζκφο επηπιένλ ηφλεξ 2.17 Γηάξθεηα ζε ζειίδεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ/σλ toner βάζεη ISO/IEC Σα πξνζθεξφκελα ηφλεξ πξέπεη λα είλαη γλήζηα αληηπξνζσπείαο - απζεληηθά πξντφληα ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ ησλ κεραλεκάησλ (original) ή ηζνδχλακα (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα) 2.19 Σα πξνζθεξφκελα ηφλεξ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε Πε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα TONER ηφηε απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακε ή αλψηεξε, θαη ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακε ή αλψηεξε (πεξί θηιηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο). Σειίδα 25 από 41

26 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 2.21 Πε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα TONER (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα) θαη δηαπηζησζεί αξηζκφο εθηππψζεσλ θαηά 15% κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν ΗSO αξηζκνχ ζειίδσλ εθηχπσζεο ηφηε ην είδνο ζα αληηθαζίζηαηαη. Αλ ην πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ εηδψλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο παξηίδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ ηφηε ζα αληηθαηαζηαζεί φιε ε πνζφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα Δθφζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εθηππσηή εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηζνδχλακσλ TONER (γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή Σα πξντφληα ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα. ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ -κνληέινπ/ ν ηχπνο ηνπ εθηππσηή γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Όια ηα πξντφληα (απζεληηθά, ζπκβαηά θαη αλαθαηαζθεπαζκέλα) ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θεθαιήο, ην νπνίν λα αθαηξείηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε Παξέρνληαη φια ηα θαιψδηα ζχλδεζεο 3 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 3.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 3 έηε 3.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 24 h 3.3 Υξφλνο παξάδνζεο 2 κήλεο Σειίδα 26 από 41

27 2. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηππωηή εγρξωκνπ inkjet Α3 (Β.2) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Αξηζκφο Σεκαρίσλ 2 2 Θαηαζθεπαζηήο θαη Κνληέιν Ο πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη 3 θαηαζθεπάδεηαη ζε εξγνζηάζην κε ISO Σχπνο εθηχπσζεο Έγρξωκε inkjet 5 Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο 30 ζει/ιεπηό 6 Σαρχηεηα έγρξσκεο εθηχπσζεο 17 ζει/ιεπηό 7 Αλάιπζε εθηχπσζεο ζε dpi 5760 X χλδεζε USB Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7, Windows XP,Windows Σξνθνδνζία ραξηηνχ 100 θύιια 11 Κειάληα 4 12 Θφζηνο/ζειίδα απζεληηθφ καχξν (ζε επξψ) Θφζηνο/ζειίδα απζεληηθφ έγρξσκν (ζε επξψ) Δγγύεζε - Ππληήξεζε 14.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 14.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 14.3 Υξφλνο παξάδνζεο 2 έηε 48 h 2 κήλεο Σειίδα 27 από 41

28 3. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Ξνιπκεραλεκάηωλ/FAX (B.3) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 Ιεηηνπξγίεο 1.1 Δθηχπσζε 1.2 άξσζε 1.3 FAX 1.4 Αληηγξαθή 2 Ξξνδηαγξαθέο Δθηύπωζεο 2.1 Σερλνινγία εθηχπσζεο Κνλόρξωκε Laser 2.2 Σαρχηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο 23 ζει/ιεπηό (A4) 2.3 Δθηχπσζε πξψηεο ζειίδαο (απφ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο) 8 δεπη. 2.4 Θχθινο ιεηηνπξγίαο (κεληαίνο, Α4) 8000 ζει. 2.5 Αλάιπζε εθηχπσζεο 600x600 dpi 2.7 Πνηφηεηα αζπξφκαπξεο εθηχπσζεο (βέιηηζηε) 1200x1200 dpi 2.8 Γιψζζεο εθηχπσζεο PCL5e,PCL 6 3 Ξξνδηαγξαθέο Πάξωζεο 3.1 Σχπνο ζαξσηή Δπίπεδνο 3.2 Οπηηθή αλάιπζε ζάξσζεο 600Σ600 dpi 3.3 Βέιηηζηε αλάιπζε ζάξσζεο (enhanced) 9600 x 9600 dpi 3.4 Έγρξσκε ζάξσζε 3.5 Βάζνο ρξψκαηνο 24 bit 3.6 Απνρξψζεηο γθξί Ξξνδηαγξαθέο FAX 4.1 Σαρχηεηα modem Super G kbps 4.2 Κλήκε FAX 256 ζειίδεο 4.3 Αλάιπζε FAX 200X100 dpi 4.4 Οκαδηθή απνζηνιή 100 ηνπνζεζίεο 4.5 Απηφκαηε επαλάθιεζε 5 Ξξνδηαγξαθέο Aληηγξαθήο 5.1 Ιεηηνπξγία κεγέζπλζεο % 5.2 Κέγηζηνο αξ. αληηγξάθσλ Υσξεηηθφηεηα εηζφδνπ (θχιια) Υσξεηηθφηεηα εμφδνπ (θχιια) Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο (ζειίδεο) 35 6 Δζσηεξηθή κλήκε 256 MB 7 Γηαζχλδεζε USB 2.0 ή κεηαγελέζηεξν 8 Γηαζχλδεζε Ethernet 9 Απφδνζε αλαιψζηκνπ (5% θάιπςε) 2400 ζειίδεο 10 Οζφλε LCD αθήο Σειίδα 28 από 41

29 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 11 Δγγύεζε - Ππληήξεζε 11.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 2 έηε 11.2 Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο 48 h 11.3 Υξφλνο παξάδνζεο 2 κήλεο 4. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο απινύ ζαξωηή Α4 (B.4) ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ Σχπνο ζαξσηή Δπίπεδεο επηθάλεηαο Αλάιπζε (dpi) 4800Σ4800 Σχπνο ραξηηνχ A4 Βάζνο ρξψκαηνο 48 bits Δπίπεδα θιίκαθαο γθξη 256 Υξφλνο ζάξσζεο ζειίδαο 22sec χλδεζε USB 2.0 ή κεηαγελέζηεξε Ινγηζκηθφ ζάξσζεο θαη OCR Δγγύεζε - Ππληήξεζε Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 2 έηε Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο Υξφλνο παξάδνζεο 48 h 2 κήλεο Σειίδα 29 από 41

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Α Έκδοση Ιοφνιος 2011 εκεηώζεηο Μαζεηή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Α Γπκλαζίνπ πγγξαθή Νη θαζεγεηέο Ξιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα