Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:"

Transcript

1 Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor Web - imuse)-el0043», πνπ ζθνπφ έρεη ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ επί εμππεξεηεηψλ, πξνζβάζηκεο κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ, αηζζεηήξσλ RFID, θνξεηψλ επεμεξγαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ππνινγηζηηθψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη ζηαζκψλ πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ ΠΓ 60/2007, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΥΜ ΔΟΥ (ΤΠΑΤΓ- ΦΔΚ ηβ'/1859/ ) θαη ην ΠΓ ηδξχζεσο ηνπ ΚΔΣΔΑΘ (ΠΓ 9/ ) και ηοςρ καηυηέπυ γενικούρ και ειδικούρ όποςρ. Σν έξγν κε ηίηιν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor Web -imuse)-el0043» ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 50 % απφ πφξνπο ηνπ ΥΜ ΔΟΥ θαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ ΠΓΔ. Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ελφο λένπ κνληέινπ εηθνληθνχ Μνπζείνπ (πηιφηνο είλαη ην Μνπζείν Βφινπ), ζην νπνίν ζα εληαρζνχλ δπλαηφηεηεο Ηιεθηξνληθήο Απνζήθεπζεο θαη Γηάζεζεο ησλ εθζεκάησλ, χζηεκα ειεθηξνληθήο πινήγεζεο κέζσ αηζζεηήξσλ θαη αζχξκαηεο δηθηχσζεο-personal Digital Assistants/PDAs θαη πνιπκεζηθήο «κε-γξακκηθήο» πεξηήγεζεο ηνπ Μνπζείνπ. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία (15) δεθαπέληε εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΔΣΔΑΘ (www.cereteth.gr). Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη 25/5/2010 θαη ψξα 14:00, ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 26/5/2010 θαη ψξα 11:00. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δέζκεπζεο γηα ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο-ήηνη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 25/8/2010. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο είλαη 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλάινγνπ ΦΠΑ, κε ιήμε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 25/9/2010. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Η παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ελφο (1) κελφο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Πιεξνθνξίεο θαη αλαιπηηθέο δηαθεξχμεηο κπνξνχλ λα παίξλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ζηα γξαθεία ηεο Σ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΚΔΣΔΑΘ ζην Bφιν, Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο θαη ζην ηειέθσλν (ππεχζ. Γεσξγία Παριηηδαλάθε). Δπίζεο -πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ - ζην site ηνπ ΚΔΣΔΑΘ (www.cereteth.gr) βξίζθεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

2 α) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. β) Δλψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ.π.. ηνπ ΠΟΔ, πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ εκπνξία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Οη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Πξφηαζε. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο σο Αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί έλα κέινο απηψλ λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.2 ηεο παξνχζαο. Κάζε ζπκκεηέρσλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ Απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά νη ππνςήθηνη αλάδνρνη:

3 α) ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. β) πνπ βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. γ) πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ ή έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 2. ΔΙΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ / Σεσνικέρ και επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ / Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 2.1. Δηδηθφηεξα, νη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο θαησηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. α) Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ εκπνξία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη λα πληπούν ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ παπούζαρ. β) Οη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε. εμπειπία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν Ο Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ πιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (ενηόρ ηος Φακέλος Γικαιολογηηικών) σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε πνπ ζεκειηψλεη ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή / ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, φπσο απηά εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηεο παξνχζαο. 3. ΠΡΟΦΟΡΔ 3.1. Πποθεζμία Τποβολήρ Πποζθοπών Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθούν ζηην Θενηπική Γιοίκηζη ηος ΘΔΣΔΑΘ, μέσπι ηιρ 5/5/2010 και μέσπι ώπα 14:00 Η εκεξνκελία

4 απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ ΚΔΣΔΑΘ Μεηά ηε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ / Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ύνηαξη Πποζθοπών Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ζηα εκεία 3.5, 3.6 θαη 3.7 ηεο παξνχζεο Τποβολή Πποζθοπών Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ην παξφλ ηεχρνο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ ΚΔΣΔΑΘ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ κε ηελ έλδεημε «Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ imuse» Γεθηέο γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη κέζσ : ΔΛΣΑ Δηαηξηψλ Σαρπκεηαθνξψλ o Όζεο Πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαηά ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ζα παξαιεθζνχλ κφλν εάλ θηάζνπλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη παξαιεθζνχλ, κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Δμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ Οη θάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: Πποζθοπά «Ππορ ΘΔΣΔΑΘ» «Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Δηθνληθό Μνπζείν κε ππνζηήξημε ηζηνύ αηζζεηήξωλ (Virtual Museum over a Sensor Web -imuse)- EL0043» Ηκεξνκελία Πξνζθνξάο: (ημερομηνία) «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία»

5 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλνο θαη πξσηφηππα ππνγεγξακκέλνο απφ ην λφκηκν θαη εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ησλ πξνζθεξφλησλ, ελψ φιεο νη ζειίδεο θαζψο θαη νη ηπρφλ πξνζζήθεο πξέπεη λα θέξνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) επηκέξνπο θαθέινπο: 1. Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην εκείν Φάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζην εκείν Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα πεξηερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη ζην εκείν Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ πξνζθέξνληα φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο. 3.4 Ηζσύρ πποζθοπών Οη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δάλ δεηεζεί, κπνξεί λα γίλεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο γηα ίζν δηάζηεκα Πεπιεσόμενα θακέλος «Γικαιολογηηικά» Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ή ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ Δηδηθφηεξα, ν ππνθάθεινο «ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ» πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα: Σα έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη έγκπιζηρ ζςμμεηοσήρ και οπιζμού νομίμος εκππόζυπος ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν

6 Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν νξίδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ, έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλσζεο, νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο θαζψο θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο απηψλ Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ χςνπο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηνπ αλψηαηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο πιένλ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (Παξάξηεκα Β ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 φπνπ λα δειψλεηαη φηη: Ι. Ο προζθέρων (α) είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή έλσζε, (β) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ (αναλσηική καηαγραθή ζηο ζώμα ηης σπεύθσνης δήλωζης), (γ) είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο, (δ) είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη ΙΙ. η σποβαλλόμενη προζθορά (α) ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ ν Πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη, (β) θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη (γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ είλαη αιεζή θαη αθξηβή Γενικέρ πληποθοπίερ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν Θαηάλογο και ζςνοπηική πεπιγπαθή ηυν κςπιοηέπυν, αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν, έπγυν, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2008 θαη 2009, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ έξγνπ, ηπρφλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ Πεπιεσόμενα θακέλος «Σεσνική πποζθοπά» Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, βάζεη ηνπιάρηζηνλ

7 ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α : 3.7. Πεπιεσόμενα θακέλος «Οικονομική πποζθοπά» Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ (Παξάξηεκα Γ ). 4. ΔΠΗΙΟΓΖ ΑΛΑΓΟΥΟΤ 4.1. Δπιηποπή Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού/Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ/Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηνπ ΚΔΣΔΑΘ. Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηεο ηειηθήο θαηάηαμήο ηνπο. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηα Πξαθηηθά ηεο θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ ΚΔΣΔΑΘ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο Γιαδικαζία Δπιλογήρ και Ανάθεζηρ ηος Έπγος Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη πποζθοπάρ. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα : (i) Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απνξξηθζνχλ πξνζθνξέο, ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη θαη δηθαηνινγεί εηδηθά ηελ απφξξηςε. (ii) Έιεγρνο ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο / Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο / Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα. Αμηνιφγεζε ηεο Πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ δελ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ελψ νη Φάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. (iii) Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». (iv) Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». (v) Σειηθή Αμηνιφγεζε Σν Έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηελ πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άποψη προζθορά, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ

8 θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ Αξιολόγηζη ηεσνικήρ πποζθοπάρ Η βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 50% ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθή βαζκνινγίαο. Η ηειηθή βαζκνινγία (Bi) πξνθχπηεη κε βάζε ηε βαζκνινγία θάζε επηκέξνπο θξηηεξίνπ επί ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο απηνχ. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζηελ θιίκαθα (1-10 ή 1-100). Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή βαζκνινγία ηνπ σο πξνο ηελ αμηνινγεζζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: Σi = ( Bi / Bmax ) x 10 Όπνπ Bi : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο η Bmax : είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο (Ti) ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν Πξνζθέξσλ κε ηελ θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά, ζα έρεη Ti = 10). Σα Θπιηήπια Αξιολόγηζηρ ηυν Σεσνικών Πποζθοπών πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο νκάδεο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ: ΟΜΑΓΑ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΜΑΓΑ ΤΝΣ/ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΑΠΟΓΟΗ πκθωλία πξνζθεξνκέλωλ πιηθώλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 70% 2 ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 15% Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο - Service 10% Xξόλνο παξάδνζεο 5% 4.4. Αξιολόγηζη οικονομικήρ πποζθοπάρ

9 Σν θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 50% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βαζκνιφγεζεο Η αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηνλ θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο Η βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν ζπγθξηηηθφο βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ (Oi) σο εμήο: Oi = ( Kmin / Ki ) x 10 φπνπ Ki νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε Δπξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην Έξγν ν Πξνζθέξσλ i κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη Kmin είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε Δπξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο (Oi) ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν Πξνζθέξσλ κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα έρεη Σ.Β.Ο.Π. = 10) Σελική αξιολόγηζη Καηά ην ζηάδην ηεο Σειηθήο Αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: Λi = 50% x Ti + 50% x Oi Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν πξνζθέξσλ κε ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία. 5. Γιοικηηικέρ Πποζθςγέρ Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ /07. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνβιεπφκελε ζην Νφκν ππνρξεσηηθή θνηλνπνίεζε ελζηάζεσο ελαληίνλ πξνκεζεπηνχ ζε δηαγσληζκφ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ εληζηάκελν πξνκεζεπηή ζε θείλν θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο ελζηάζεσο. (Γνυμ.Λομ.ςμβ. ηος Θπάηοςρ 205/91 ειρ Λομ.Γελη. 1991) ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε έλζηαζε θξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ σο απαξάδεθηε. (Γνυμ.Λομ.ςμβ. ηος Θπάηοςρ 251/00) 6. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ / ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ / ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΚΒΑΖ 6.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,

10 φια ηα επί κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ε Γήισζε ηνπ ζεκείνπ ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ζα απνθιεηζζεί θαη ζα εθπέζεη ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο Γηαγσληδφκελν κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη ηελ χκβαζε καδί ηνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα: Βεβαίωζη θορολογικής ενημερόηηηας Βεβαίωζη αζθαλιζηικής ενημερόηηηας 6.2. Καηφπηλ ηεο πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ/Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ ΚΔΣΔΑΘ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ επηθξαηέζηεξν πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ ΚΔΣΔΑΘ εθδίδεη απφθαζε αλάζεζεο θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε Ο ηξφπνο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηα παξαδνηέα Με ηελ απφθαζε αλάζεζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (Παξάξηεκα Β ) ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Ο Ππόεδπορ ηος ΘΔΣΔΑΘ Ζλίαρ Υούζηηρ Θαθηγηηήρ

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ) Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Virtual Museum Over a Sensor Web (imuse)» ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΗΓΟΤ ΔΗΓΟ Α1 Δηηθέηεο RFID (RFID Tags) ΠΟΟΣΖΣΑ 2500 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (ζύλνιν ρωξίο ην ΦΠΑ) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 550,00 επξώ ΘΔΣΔΑΘ, Ά ΒΗΠΔ Βόινπ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΧΓΗΘΟ ΔΡΓΟΤ EL0043 Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * * (α) (β) (γ) (δ) (ε) Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Α1.1 Πξωηόθνιιν EPC Class 1 Gen 2 A1.2 πρλόηεηα Λεηηνπξγίαο ETSI 868MHz A1.3 Μέγεζνο κλήκεο EPC Σνπιάρηζηνλ 96 bit A1.4 Γηαηήξεζε Γεδνκέλωλ Σνπιάρηζηνλ 10,000 cycle

12 A1.5 Αληέλα Dogbone ή squiggle Σνπιάρηζηνλ 93 x 8mm Α1.6 Δθηύπωζε Γπλαηόηεηα εθηύπσζεο ζηελ επηθάλεηά ηνπο, απ ηνλ πξνζθεξόκελν εθηππσηή εηηθεηώλ RFID (Δίδνο Α.2) Α1.7 Δπηπιένλ Ζ απόζηαζε αλάγλσζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ RFID εηηθεηώλ από ηνλ πξνζθεξόκελν RFID αλαγλώζηε (Δίδνο Α6) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξα ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΗΓΟΤ ΔΗΓΟ Α2 Δθηππσηήο Δηηθεηώλ RFID (RFID Tag Printer) ΠΟΟΣΖΣΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (ζύλνιν ρωξίο ην ΦΠΑ) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 1100,00 επξώ ΘΔΣΔΑΘ, Ά ΒΗΠΔ Βόινπ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΧΓΗΘΟ ΔΡΓΟΤ EL0043 Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * * (α) (β) (γ) (δ) (ε) Θα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

13 Α2.1 Πξωηόθνιιν RFID EPC Class 1 Gen 2 A2.2 πρλόηεηα Λεηηνπξγίαο UHF RFID (868MHz) A2.3 πλδεζηκόηεηα εηξηαθή ζύξα (Serial Port) Παξάιιειε ζύξα (Parallel Port) USB 2.0 Δπηζπκεηή ζύλδεζε Ethernet A2.4 Μέζνδνο Δθηύπωζεο Θεξκηθή εθηύπσζε A2.5 Μέζα εθηύπωζεο Δηηθέηεο RFID Φηικ Υαξηί Α2.6 Γιώζζεο εθηππωηή Embedded Printer Language Support Τπνζηήξημε XML Printing Α2.7 Πηζηνπνηήζεηο FCC Part 15 Subpart C, ETSI EN , ETSI EN , ETSI EN , EN , EN , EN Α2.8 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Εεηείηαη εγγύεζε ηξηώλ (3) εηώλ, κε αληαπόθξηζε

14 ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (next bussines day response on site). Δπηζπκεηή ε παξνρή ζπζηήκαηνο αληηθαηάζηαζε. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή θαη ρωξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώζεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο εγγύεζεο. Ζ παξνρή εγγύεζεο δελ ζα θνζηνινγεζεί ρσξηζηά από ηνλ εμνπιηζκό. Σν θόζηνο απηήο ζα πεξηέρεηαη ζην θόζηνο θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνύ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο γηα επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθώλνπ, fax, θαζώο θαη Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ( ). ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΗΓΟΤ ΔΗΓΟ Α3 Φεθηαθή Φσηνγξαθηθή Κεραλή (Digital Camera) ΠΟΟΣΖΣΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (ζύλνιν ρωξίο ην ΦΠΑ) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 1500,00 επξώ ΘΔΣΔΑΘ, Ά ΒΗΠΔ Βόινπ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΧΓΗΘΟ ΔΡΓΟΤ EL0043 Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * * (α) (β) (γ) (δ) (ε) Θα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

15 Α3.1 Δλεξγά Pixels (Αλάιπζε) 13.5 million A3.2 Οπηηθό δνπκ 4x A3.3 Γπλαηόηεηα εζηίαζεο (Focus) Από 2cm κέρξη ην άπεηξν A3.4 Απνζήθεπζε Θάξηα κλήκεο SD ηνπιάρηζηνλ 2GB A3.5 πλδεζηκόηεηα USB 2.0 Α3.6 Σξνθνδνζία Rechargeable Li-ion Battery Α3.7 Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά Δλζσκαησκέλνο δέθηεο GPS Λα ππνζηεξίδεη Geotag Α3.8 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Εεηείηαη εγγύεζε ηξηώλ (3) εηώλ, κε αληαπόθξηζε ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (next bussines day response on site). Δπηζπκεηή ε παξνρή ζπζηήκαηνο αληηθαηάζηαζε. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή θαη ρωξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώζεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο εγγύεζεο. Ζ παξνρή εγγύεζεο δελ ζα θνζηνινγεζεί ρσξηζηά από ηνλ εμνπιηζκό. Σν θόζηνο απηήο ζα

16 πεξηέρεηαη ζην θόζηνο θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνύ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο γηα επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθώλνπ, fax, θαζώο θαη Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ( ). ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΗΓΟΤ ΔΗΓΟ Α4 Φεθηαθή Βηληενθάκεξα (Digital Camcorder) ΠΟΟΣΖΣΑ 2 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (ζύλνιν ρωξίο ην ΦΠΑ) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 2400,00 επξώ ΘΔΣΔΑΘ, Ά ΒΗΠΔ Βόινπ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΧΓΗΘΟ ΔΡΓΟΤ EL0043 Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * * (α) (β) (γ) (δ) (ε) Θα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Α4.1 ύζηεκα απνζήθεπζεο θιεξόο Γίζθνο (HDD) Σνπιάρηζηνλ 120GB A4.2 Αλάιπζε εηθόλαο εγγξαθήο Full HD 1920 x 1080

17 A4.3 Οπηηθό δνπκ x12 A4.4 Αλαινγία εηθόλαο 16:9 A4.5 Δλζωκαηωκέλε νζόλε Κέγεζνο 2.7 Touchscreen Ρπζκίζεηο ζηελ νζόλε Α4.6 Format ήρνπ Dolby Digital 5.1 Α4.7 πλδεζηκόηεηα AV output, Component Video Output, HDMI Output, S- Video Output, USB 2.0 Α4.8 Σξνθνδνζία Από κπαηαξία Λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά ζπλερνύο εγγξαθήο Α4.9 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Εεηείηαη εγγύεζε ηξηώλ (3) εηώλ, κε αληαπόθξηζε ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (next bussines day response on site). Δπηζπκεηή ε παξνρή ζπζηήκαηνο αληηθαηάζηαζε. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή θαη ρωξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώζεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο εγγύεζεο. Ζ παξνρή εγγύεζεο δελ ζα θνζηνινγεζεί ρσξηζηά από ηνλ εμνπιηζκό. Σν θόζηνο απηήο ζα πεξηέρεηαη ζην θόζηνο θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνύ.

18 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο γηα επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθώλνπ, fax, θαζώο θαη Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ( ). ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΗΓΟΤ ΔΗΓΟ Α5 ηαζκνί Πιεξνθνξηώλ (Infokiosks) ΠΟΟΣΖΣΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (ζύλνιν ρωξίο ην ΦΠΑ) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 14300,00 επξώ ΘΔΣΔΑΘ, Ά ΒΗΠΔ Βόινπ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΧΓΗΘΟ ΔΡΓΟΤ EL0043 Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * * (α) (β) (γ) (δ) (ε) Θα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Α5.1 Γεληθά Ζ νζόλε, ε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ πξνηεηλόκελνπ Ζ/Τ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εληαίν ζπκπαγέο πιαίζην θαηά ην πξόηππν ησλ ππνινγηζηώλ όια-ζε-έλα (all-in-one PCs) A5.2 Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) 2 cores A5.3 Κύξηα Μλήκε (RAM) 4GB RAM DDR2

19 A5.4 θιεξόο Γίζθνο (HDD) Serial ATA II 5400 rpm 8ΚΒ Cache Σνπιάρηζηνλ 320GB unformatted A5.5 Κάξηα Γξαθηθώλ Λα ππνζηεξίδεη OpenGL/DirectX Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 256MB απνθιεηζηηθήο (exclusive) Κλήκεο RAM Α5.6 Γηθηύωζε Gigabit LAN interface Αζύξκαην (Wifi) Lan b/g/n Bluetooth Α5.7 Δζωηεξηθόο αλαγλώζηεο νπηηθώλ δίζθωλ 16x DVD+/-RW Α5.8 Θύξεο εηζόδνπ/εμόδνπ Σξείο (3) ηνπιάρηζηνλ USB 2.0 Κία (1) Ethernet (RJ45) Κία (1) Line-in (stereo/microphone) Κία (1) Line-out (headphone/speaker) Α5.9 Keyboard 102/104 key Διιεληθή δηάηαμε Αζύξκαην Ήρνο

20 Α5.10 Δλζσκαησκέλε θάξηα ήρνπ Δλζσκαησκέλα ερεία Αθνπζηηθά Α5.11 Πνληίθη Οπηηθό Κε ηξνρό θύιηζεο (Scroll wheel) Αζύξκαην Α5.12 Οζόλε Σερλνινγίαο αθήο (Touch screen) Σερλνινγία TFT Σνπιάρηζηνλ 22 Ρπζκίζεηο επί ηεο νζόλεο (On-Screen Settings) Λα ππνζηεξίδεη TCO99 Α5.13 Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows XP ή Vista ή Windows 7 Α5.14 Πηζηνπνηήζεηο Energy Star, CE, ISO 9296, EU directive 94/62/EEC A5.15 Δπηπιένλ Οη ζηαζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα ζηήξημεο ζε ηνίρν θαη λα ζπλνδεύνληαη από επηηνίρηεο βάζεηο ζηήξημεο θαη ινηπά πιηθά εγθαηάζηαζεο. Α5.16 Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Εεηείηαη εγγύεζε ηξηώλ (3) εηώλ, κε αληαπόθξηζε ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (next bussines day response on site). Δπηζπκεηή ε παξνρή ζπζηήκαηνο αληηθαηάζηαζε. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πεξίνδν

21 ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή θαη ρωξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώζεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο εγγύεζεο. Ζ παξνρή εγγύεζεο δελ ζα θνζηνινγεζεί ρσξηζηά από ηνλ εμνπιηζκό. Σν θόζηνο απηήο ζα πεξηέρεηαη ζην θόζηνο θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνύ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο γηα επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθώλνπ, fax, θαζώο θαη Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ( ). ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΔΗΓΟΤ ΔΗΓΟ Α6 PDA κε ελζσκαησκέλν αλαγλώζηε RFID (PDA with RFID Reader) ΠΟΟΣΖΣΑ 5 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (ζύλνιν ρωξίο ην ΦΠΑ) ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 6000,00 επξώ ΘΔΣΔΑΘ, Ά ΒΗΠΔ Βόινπ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΧΓΗΘΟ ΔΡΓΟΤ EL0043 Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ * * (α) (β) (γ) (δ) (ε) Θα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο Διάρηζηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Α6.1 Κύξηα Μλήκε (RAM) 128MB RAM A6.2 Βάξνο

22 Κηθξόηεξν από 450gr A6.3 Οζόλε Αθήο (Touchscreen) Σνπιάρηζηνλ 3.5 TFT LCD Σνπιάρηζηνλ 256K color A6.4 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα MS-Windows CE 5.0 ή Windows Mobile 5.0/6.0 A6.5 Γηεπαθή (Interface) Keyboard buttons (Numeric keys) Οζόλε αθήο (touch screen) Hands free speaker Αθνπζηηθά (Headset port) Α6.6 πλδεζηκόηεηα / επηθνηλωλία USB 1.1 Bluetooth WLAN b/g Α6.7 Θύξεο επέθηαζεο Κία (1) Micro SD Slot Α6.8 Μνλάδα RFID UHF - ISO B/C (EPC C1 Gen2) πρλόηεηεο Ιεηηνπξγίαο: MHz Ηζρύο εμόδνπ (RF power output): 0,7W (28,5dBm) +/- 1db Ρύζκηζε ηζρύνο εμόδνπ κέζσ ινγηζκηθνύ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα