ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ"

Transcript

1 Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι καταςκευαςμζνοσ από θλεκτρογαλβανιςμζνο εν ψυχρϊ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και θ τοποκζτθςθ των περιωερειακϊν ςαυτό κα γίνεται χωρίσ εργαλεία (tool free). Θα υποςτθρίηει μθτρικζσ κάρτεσ ATX ι M- ATΧ ι και τισ δφο (2). Στθν πρόςοψθ κα ζχει τουλάχιςτον 2 κφρεσ usb 2.0. Θα ζχει πζντε (5) εςωτερικζσ κζςεισ 3,5 και πζντε (5) εξωτερικζσ, τζςςερισ (4) των 5,25 και μία (1) των 3,5. ΜΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑ: Θα υποςτθρίηει βάςθ επεξεργαςτι LGA1156. Θα ζχει τουλάχιςτον δφο (2) υποδοχζσ μνιμθσ 2xDDR3 τουλάχιςτον 1066 ΜΘz. Θα υπoςτθρίηει κάρτα γραωικϊν PCI Expressx16. Θα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) δίςκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα ζχει ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου υψθλισ πιςτότθτασ 7.1 καναλιϊν (CH HD Audio) και κάρτα δικτφου 10/100/1000 Mbits/s. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ: Θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι κα είναι τουλάχιςτον 3GHz και θ βάςθ του κα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιςτον δφο (2) πυρινων, L2 Cashe 4Μb. Θα ζχει μικροαρχιτεκτονικι 32nm. ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ τουλάχιςτον 500W. Θα ζχει προςταςία από υπερεντάςεισ, υπερτάςεισ και βραχυκυκλϊματα. Α1.5 ΜΝΘΜΘ (RAM): Θα ζχει μνιμθ RAM 4Gb, τφπου DDR3. Α1.6 Α1.7 Α1.8 Α1.9 Α1.10 Α1.11 ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Θα ζχει ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 320Gb και ταχφτθτα περιςτροωισ 7200rpm. Θα ζχει πρωτόκολλο επικοινωνίασ SATA2 3.0 Gbit/s. ΚAΤΑ ΓΑΦΙΚΩΝ: Θα ζχει μνιμθ 1024Μb, τφπου DDR3 με μζγιςτθ ανάλυςθ 2560x1600 pixels. Θα ζχει ςφνδεςθ PCI- Express 2.0. Θα ζχει εξόδουσ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα ζχει πλιρθ υποςτιριξθ DirectX ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ: Θα ζχει ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ και ςφνδεςθ usb 2.0. ΡΟΝΤΙΚΙ: Θα είναι οπτικοφ τφπου ι laser και κα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. ΟΘΟΝΘ: Θα είναι επίπεδου τφπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίασ LCD, με διαγϊνιο 18.5 και μζγιςτθ ανάλυςθ 1366x768 pixels. Θα ζχει χρόνο απόκριςθσ 5ms. DVD PLAYER: Θα ςυνδζεται με Serial ATA. Θα ζχει τεχνολογία εγγραωισ DVD DUAL LAYER. Θα ζχει ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD 48x και DVD 16x, ταχφτθτα εγγραωισ CD 48x και DVD- R και DVD+R 22x, ταχφτθτα επανεγγραωισ CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μζςοσ χρόνοσ αναηιτθςθσ CD κα είναι 120 ms και του DVD 140 ms.

2 Α2.1 Α2.2 Α2.3 Α2.4 ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι καταςκευαςμζνοσ από θλεκτρογαλβανιςμζνο εν ψυχρϊ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και θ τοποκζτθςθ των περιωερειακϊν ςαυτό κα γίνεται χωρίσ εργαλεία (tool free). Θα υποςτθρίηει μθτρικζσ κάρτεσ ATX ι M- ATΧ ι και τισ δφο (2). Στθν πρόςοψθ κα ζχει τουλάχιςτον 2 κφρεσ usb 2.0. Θα ζχει πζντε (5) εςωτερικζσ κζςεισ 3,5 και πζντε (5) εξωτερικζσ, τζςςερισ (4) των 5,25 και μία (1) των 3,5. ΜΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑ: Θα υποςτθρίηει βάςθ επεξεργαςτι AM3. Θα ζχει τουλάχιςτον δφο (2) υποδοχζσ μνιμθσ 2xDDR3 τουλάχιςτον 1066 ΜΘz. Θα υπoςτθρίηει κάρτα γραωικϊν PCI Expressx16. Θα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) δίςκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα ζχει ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου υψθλισ πιςτότθτασ 7.1 καναλιϊν (CH HD Audio) και κάρτα δικτφου 10/100/1000Mbits/s. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ: Θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι κα είναι τουλάχιςτον 3GHz και θ βάςθ του κα είναι AM3. Θα είναι τουλάχιςτον τεςςάρων (4) πυρινων, L2 Cashe 2Μb. Θα ζχει μικροαρχιτεκτονικι 45nm. Θα υποςτθρίηει λειτουργικά ςυςτιματα bits. ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ τουλάχιςτον 500W. Θα ζχει προςταςία από υπερεντάςεισ, υπερτάςεισ και βραχυκυκλϊματα. Α2.5 ΜΝΘΜΘ (RAM): Θα ζχει μνιμθ RAM 4Gb, τφπου DDR3. Α2 Α2.6 Α2.7 Α2.8 Α2.9 Α2.10 Α2.11 ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Θα ζχει ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 320Gb και ταχφτθτα περιςτροωισ 7200rpm. Θα ζχει πρωτόκολλο επικοινωνίασ SATA2 3.0 Gbit/s. ΚAΤΑ ΓΑΦΙΚΩΝ: Θα ζχει μνιμθ 1024Μb, τφπου DDR3 με μζγιςτθ ανάλυςθ 2560x1600 pixels. Θα ζχει ςφνδεςθ PCI- Express 2.0. Θα ζχει εξόδουσ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα ζχει πλιρθ υποςτιριξθ DirectX ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ: Θα ζχει ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ και ςφνδεςθ usb 2.0. ΡΟΝΤΙΚΙ: Θα είναι οπτικοφ τφπου ι laser και κα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. ΟΘΟΝΘ: Θα είναι επίπεδου τφπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίασ LCD, με διαγϊνιο 18.5 και μζγιςτθ ανάλυςθ 1366x768 pixels. Θα ζχει χρόνο απόκριςθσ 5ms. DVD PLAYER: Θα ςυνδζεται με Serial ATA. Θα ζχει τεχνολογία εγγραωισ DVD DUAL LAYER. Θα ζχει ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD 48x και DVD 16x, ταχφτθτα εγγραωισ CD 48x και DVD- R και DVD+R 22x, ταχφτθτα επανεγγραωισ CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μζςοσ χρόνοσ αναηιτθςθσ CD κα είναι 120 ms και του DVD 140 ms.

3 A3 Α3.1 A3.1.1 Α3.1.2 Να αναγραωεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου Να αναγραωεί θ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των ειδϊν που προςωζρονται (Θ υποχρζωςθ αυτι δεν υωίςταται για προϊόντα κοινοτικισ προζλευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα αναγράωεται ότι τα προϊόντα προζρχονται από τθν Ε.Ε. χωρίσ να αναωζρεται το ςυγκεκριμζνο κράτοσ μζλοσ προζλευςθσ) και το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα προςωερόμενα είδθ κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςθσ του. υςτήματα Φορητών Προςωπικών Τπολογιςτών A3.1.3 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 καταςκευαςτι. Να επιςυναωκεί Α3.1.4 Το μοντζλο πρζπει να βρίςκεται ςε παραγωγι από τον καταςκευαςτι τθν χρονικι ςτιγμι υποβολισ τθσ προςωοράσ και κατά τθν περίοδο τθσ παράδοςθσ του. Δεν πρζπει να ζχει ανακοινωκεί παφςθ τθσ παραγωγισ του ι κατάςταςθ End Of Life. Να προςκομιςτοφν ςχετικά ςτοιχεία από τον καταςκευαςτι. Σε περίπτωςθ που ςτθν περίοδο παράδοςθσ ανακοινωκεί παφςθ ι κατάςταςθ End Of Life, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει μοντζλο αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ χωρίσ κανζνα επιπλζον κόςτοσ και αλλαγι χρονοδιαγράμματοσ. A3.2 Μητρική Κάρτα (motherboard) A3.2.1 USB κφρεσ (USB 2.0) ι καλφτερο 2 A3.2.2 Θφρεσ VGA 1 A Θφρα esata Ρροαιρετικι A3.2.4 A3.3 Να διακζτει αιςκθτιρα δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ (Fingerprint Reader / sensor) Χαρακτηριςτικά Επεξεργαςτή (CPU) A3.3.1 Ρλικοσ προςωερόμενων επεξεργαςτϊν 1 A Αρικμόσ Ρυρινων 2 A3.3.3 Θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ του επεξεργαςτι 01/2011 A A3. 4 Να αναωερκεί το ςυγκεκριμζνο μοντζλο και τα χαρακτθριςτικά του (ςυχνότθτα πυρινα, μζγεκοσ μνιμθσ cache, ςυχνότθτα διαφλου) Κφρια Μνήμη A3.4.1 Ρροςωερόμενθ μνιμθ (τφπου DDR-3) 2 GB A A3. 5 Να αναωερκεί θ μζγιςτθ μνιμθ ςυςτιματοσ και ο τρόποσ επζκταςθσ τθσ μνιμθσ πζραν τθσ ηθτοφμενθσ Μονάδεσ ςκληρών δίςκων A Χωρθτικότθτα μονάδασ (unformatted). 320 GB A3. 6 A Dual layer A3. 7 Δικτυακζσ ςυνδζςεισ A3.7.1 Θφρα RJ-45, 10/100/1000 BaseT Mbits/sec Ethernet (auto sensing) Μονάδα ανάγνωςησ εγγραφήσ CD/ DVD A WLAN b/g/n 1

4 A3.8 A A A A A3. 9 A3.9.1 A A A A3. 10 Οθόνη - Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου Ζγχρωμθ οκόνθ γραωικϊν LCD ι LED ι αντίςτοιχθ. (Να αναωερκεί θ ανάλυςθ οκόνθσ) 15.6'' Υποςφςτθμα γραωικϊν επεξεργαςτι (Processor Graphics) με ζξοδο HDMI Ρλθκτρολόγιο ςυμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμθ αποτφπωςθ ελλθνικϊν και λατινικϊν χαρακτιρων, ενςωματωμζνο αρικμθτικό πλθκτρολόγιο και ενςωματωμζνο Touchpad με περιοχι κφλιςθσ ι αντίςτοιχο Κάρτα ιχου 128Bits stereo ι καλφτερθ, είςοδοι μικροωϊνου, Line in, Line out, ενςωματωμζνο μικρόωωνο, ενςωματωμζνα ςτερεοωωνικά θχεία (ι ςτερεοωωνικόσ ιχοσ) και ενςωματωμζνθ κάμερα. (Να αναωερκεί θ ανάλυςθ τθσ ενςωματωμζνθσ κάμερασ) Απόδοςη υςτήματοσ Να κατατεκοφν πίνακεσ αποτελεςμάτων μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ωορθτοφ προςωπικοφ υπολογιςτι για τα παρακάτω μετροπρογράμματα Το ςφςτθμα κα ςθμειϊνει επιδόςεισ με το μετροπρόγραμμα Bapco Sysmark2007 Preview (SYSmark 2007 Preview Rating) ςε MS-Windows 7 λειτουργικό ςφςτθμα με τιμι Το ςφςτθμα κα ςθμειϊνει επιδόςεισ όταν τροωοδοτείται αποκλειςτικά από τθν μπαταρία του ςφμωωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 ςε Windows 7 (Performance Rating ςε Office Productivity 2007 Workload) με τιμι To ςφςτθμα κα ςθμειϊνει τισ παραπάνω επιδόςεισ όταν τροωοδοτείται αποκλειςτικά από τθν μπαταρία του ςφμωωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 ςε Windows 7 και κα επιτυγχάνει αυτονομία (Battery Life ςε Office Productivity 2007 Workload) με τιμι 150 (επιδόςει σ με ρεφμα) 220 (επιδόςεισ με μπαταρία 240 (αυτονομία με μπαταρία) A Ρροςταςία πρόςβαςθσ ςτο BIOS με κωδικι λζξθ A Μπαταρία Τεχνολογίασ ιόντων λικίου (Li-Ion), με εξωτερικό τροωοδοτικό AC Άλλα χαρακτηριςτικά A Αυτονομία μπαταρίασ (τυπικι) 3 ϊρεσ A Μζγιςτο βάροσ (χωρίσ παρελκόμενα) *Να αναωερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ που αωορά ςτο ςυγκεκριμζνο βάροσ κακϊσ και το βάροσ των τυχόν επιπλζων ςυςκευϊν που προςωζρονται+ 2,7Kgr A Εξωτερικό notebook mouse (κατάλλθλο για δεξιόχειρεσ & αριςτερόχειρεσ) με ςφνδεςθ τφπου USB A Άλλοσ εξοπλιςμόσ που προςωζρεται (καλϊδια κλπ.) A A3.11 A Φπαρξθ τεχνικϊν εγχειριδίων για το ςφςτθμα και όλα τα επιμζρουσ υποςυςτιματα Λογιςμικό υςτήματοσ Ο ωορθτόσ υπολογιςτισ κα διακζτει π ροεγ κατεςτθμζνο διπλό λειτουργικό ςφςτθμα (Dual Boot) A A Να υπάρχει δυνατότθτα επανεγκατάςταςθσ των προεγκατεοτθμζνων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ και όλου του ςυνοδευτικοφ τουσ λογιςμικοφ, με απλι διαδικαςία. Λειτουργικό φςτημα I. Λειτουργικό ςφςτθμα είτε Microsoft Windows 7 Pro (με ενεργοποιθμζνο το Χ Mode) είτε Mac OS Χ Lion πλιρωσ εξελλθνιςμζνο ι νεότερο διακζςιμο κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ προ-εγκατεοτθμζνο, που να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ, εγχειρίδιο χριςθσ, το γνιςιο CD εγκατάςταςθσ και τθ δυνατότθτα επανεγκατάςταςθσ από ειδικά διαμορωωμζνθ περιοχι του ςκλθροφ δίςκου

5 A Λειτουργικό φςτημα II. Λειτουργικό ςφςτθμα Linux, πλιρωσ εξελλθνιςμζνο ςτθν νεϊτερθ διακζςιμθ του ζκδοςθ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, προεγκατεςτθμζνο

6 A3. 12 Λογιςμικό Προςταςίασ από Ιοφσ Σε κάκε ςτακμό εργαςίασ να προεγκαταςτακεί λογιςμικό A προςταςίασ από Ιοφσ (για το Λειτουργικό Σφςτθμα I) A A A A A A3.13 A A A3. 14 A A3. 15 A Να προςωζρεται θ άδεια χριςθσ του (εάν απαιτείται), ιςχφοσ τουλάχιςτον όςο και το διάςτθμα Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (να αναωερκεί το είδοσ και οι όροι τθσ) Δυνατότθτα ελζγχου των αρχείων ςτο ςκλθρό δίςκο του ςτακμοφ εργαςίασ Ρροςταςία από ιοφσ, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλφπτοντασ και τθν περίπτωςθ των ςυμπιεςμζνων αρχείων Αυτόματθ παροχι αναβακμίςεων και ενθμζρωςθσ τόςο του ίδιου του λογιςμικοφ (live updates, patches) όςο και των «υπογραωϊν» των νζων ιϊν, μζςω του εξυπθρετθτι του ςχολικοφ εργαςτθρίου (εάν υπάρχει ο εξυπθρετθτισ, αλλιϊσ μζςω Διαδικτφου), από τον δικτυακό τόπο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ κατά το χρονικό διάςτθμα Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Ανίχνευςθ και προςταςία από τουσ ιοφσ ςε πραγματικό χρόνο (κατά τθν πρόςβαςθ του αρχείου από το χριςτθ ι από το λειτουργικό ςφςτθμα) Λογιςμικό εωαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραωείου (μζςω μιασ ςυνολικισ ςουίτασ εωαρμογϊν ι/ και μζςω ενόσ ςυνόλου από αυτόνομεσ ι μθ εωαρμογζσ) με εξελλθνιςμζνθ διεπαωι χριςτθ (User Interface) και με υποςτιριξθ ελλθνικϊν (ςυλλαβιςμόσ, ορκογραωικόσ ζλεγχοσ, κθςαυρόσ), με δυνατότθτα μεταωοράσ ςε άλλο υπολογιςτι για το ςφνολο των αδειϊν (όπου εωαρμόηεται), όπου κα καλφπτει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: επεξεργαςία κειμζνου επεξεργαςία λογιςτικϊν ωφλλων επεξεργαςία βάςεων δεδομζνων επεξεργαςία παρουςιάςεων μορωοποίθςθ μακθματικϊν εξιςϊςεων διαχείριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου διαχείριςθ επαωϊν και θμερολογίου δθμιουργία αρχείων pdf Θ ςουίτα εωαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραωείου μπορεί να είναι είτε κοινι και για τα δφο λειτουργικά ςυςτιματα είτε διαωορετικι Το λογιςμικό διαχείριςθσ θλεκτρονικισ τάξθσ να προςωζρει δυνατότθτεσ ςτον κακθγθτι, όπωσ: παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν που κάνουν οι μακθτζσ ςτουσ υπολογιςτζσ τουσ, μζςα από τθν οκόνθ του απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ του υπολογιςτι ενόσ μακθτι για παροχι βοικειασ επίδειξθ τθσ οκόνθσ του κακθγθτι ςτισ οκόνεσ των μακθτϊν ςε πραγματικό χρόνο κλείδωμα υπολογιςτϊν για αδιάςπαςτθ προςοχι των μακθτϊν ςτον κακθγθτι αποςτολι μθνυμάτων ςτουσ μακθτζσ εκκίνθςθ,τερματιςμόσ και επανεκκίνθςθ των υπολογιςτϊν των μακθτϊν απομακρυςμζνα (Σθμειϊνεται πωσ κάκε ωορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κα ζχει εγκατεςτθμζνο τόςο το supervisor όςο και το client μζροσ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ. Το πρϊτο κα λειτουργεί όταν ο χριςτθσ ειςζρκει ωσ administrator ενϊ το δεφτερο ωσ user) Λοιπό Λογιςμικά Λογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων pdf (και για τα δφο λειτουργικά ςυςτιματα) Λογιςμικό Εφαρμογών Αυτοματιςμοφ Γραφείου Λογιςμικό διαχείριςησ ηλεκτρονικήσ τάξησ (classroom management software) A Λογιςμικό ςυμπίεςθσ / αποςυμπίεςθσ αρχείων (πχ 7-zip)

7 A Να είναι εγκατεςτθμζνα ςτουσ ωορθτοφσ υπολογιςτζσ τα εκπαιδευτικά λογιςμικά που κα υποδειχκοφν από το Υπ. Ραιδείασ ΔΒΜΘ και κα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου.

8 A3. 16 Άλλα χαρακτηριςτικά A Πλοι οι ωορθτοί υπολογιςτζσ να διακζτουν μθχανιςμό κλειδϊματοσ και απενεργοποίθςθσ ςε περίπτωςθ κλοπισ ο οποίοσ δεν παρακάμπτεται από αναβάκμιςθ BIOS ι διαγραωι και επανεγκατάςταςθ λογιςμικοφ. Να περιγραωεί αναλυτικά. A Να αναωερκοφν τυχόν άλλα χαρακτθριςτικά A3. 17 A Α Α4 Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καταςκευαςτι - υποςτιριξθ θ οποία να καλφπτει όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ (HW&SW) για τουλάχιςτο ωσ τη λήξη Καλήσ Λειτουργίασ Για χρονικό διάςτθμα 30 θμερϊν μετά και από τθν οριςτικι παραλαβι, τυχόν προβλιματα που κα εμωανιςτοφν ςτουσ ωορθτοφσ υπολογιςτζσ κα οδθγοφν ςε άμεςθ αντικατάςταςι τουσ και όχι ςε διαδικαςία επιδιόρκωςθ (δθλαδι κα κεωροφνται Dead On Arrival- DOA) Θα ζχει χωρθτικότθτα 500Gb, μζγεκοσ 2,5 και ςφνδεςθ USB 2.0. Ο μζγιςτοσ ρυκμόσ μεταωοράσ αρχείων μζςω USB κα είναι τουλάχιςτον 480Mbit/sec και κα διακζτει αυτόματο backup. Θα είναι ςυμβατόσ με Windows 2000/XP/Vista/7 και υπολογιςτζσ Mac OS X , Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ: 11x8.3x1.5mm (ΡxΒxΥ) Εγγφηςη Α5 Α6 Α7 Θα ζχει ανάλυςθ ωωτογραωίασ τουλάχιςτον 4megapixels και βίντεο 1280 Χ 720 pixels. Θα προςωζρει high definition εικόνα ςτα 720p, κα διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ εςτίαςθσ (AutoFocus) κακϊσ και τεχνολογία για κακαρι εικόνα ςε διάωορεσ ςυνκικεσ ωωτιςμοφ. Θα ζχει δυνατότθτα περιςτροωισ 360ο. Θα ωζρει ενςωματωμζνο μικρόωωνο. Θα περιλαμβάνεται θ βάςθ ςτιριξθσ και θ κικθ μεταωοράσ τθσ. Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 20 ςελ/λεπτό και ζγχρωμθσ 16 ςελ/ λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 4800 x 1200 dpi. Θα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 80 ωφλλων. Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 16 ςελ/λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 600 x 600 dpi. Ο μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα είναι 5000 ςελίδεσ. Θα ζχει εγκατεςτθμζνθ μνιμθ 8 Mb και ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 150 ωφλλων. Α8 Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει λειτουργίεσ αντιγραωικοφ, εκτυπωτι, ςαρωτι. Θα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 20 ςελ/λεπτό και ζγχρωμθσ 15 ςελ/ λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 4800 x 1200 dpi και ςάρωςθσ 1200 x 2400 dpi. Ο μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα είναι 3000 ςελίδεσ. Θα ζχει εγκατεςτθμζνθ μνιμθ 16Mb και ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 100 ωφλλων.

9 Α9 Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ και αναπαραγωγισ πλιρουσ υψθλισ ευκρίνειασ (Full High Definition) 1920x1080 pixels, οπτικό ηουμ 10x και ψθωιακό τουλάχιςτον 100x. Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ ςε ανάλυςθ 16:9 και 4:3. H ανάλυςθ ωωτογραωίασ κα είναι τουλάχιςτον 3 megapixels. Θα ζχει οκόνθ αωισ LCD 2,7. Θα διακζτει τουλάχιςτον 3 διαωορετικζσ ποιότθτεσ εγγραωισ, ενςωματωμζνο ωλασ, λειτουργία νυχτερινισ λιψθσ και ακόρυβθ λειτουργία. Θα ζχει ωσ αποκθκευτικά μζςα μια εςωτερικι (flash) και μια αωαιροφμενθ (memory stick) κάρτα μνιμθσ. Θα ζχει τισ παρακάτω εξόδουσ: ΘDMI, S-Video, USB, audio.

10 Α10 Θα ζχει ανάλυςθ τουλάχιςτον 10 megapixels. Θ μζγιςτθ ανάλυςι τθσ κα είναι τουλάχιςτον 3600 x 2700 pixels. Θα ζχει ευρυγϊνιο ωακό, οπτικό ηουμ τουλάχιςτον 5x και ψθωιακό 4x. Θ οκόνθ κα είναι 2,7 με ανάλυςθ τουλάχιςτον pixels. Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 x 480 pixels. Θα διακζτει ςτακεροποιθτι εικόνασ. Θ μνιμθ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 16Gb. Το μζςο εγγραωισ κα είναι κάρτα μνιμθσ. Θα ζχει εξωτερικι ςφνδεςθ USB. Α11 Θα διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 1Gb με τουλάχιςτον 400 ϊρεσ χρόνο εγγραωισ ςε λειτουργία long play. Θα ζχει τουλάχιςτον 3 ποιότθτεσ θχογράωθςθσ (ΘQ/SP/LP), ωωνθτικό ζλεγχο εγγραωισ με υψθλι/χαμθλι ευαιςκθςία μικροωϊνου και τεχνολογία αποκοπισ κορφβου (για ενίςχυςθ τθσ ανκρϊπινθσ ομιλίασ και μείωςθ του κορφβου). Θα διακζτει οκόνθ LCD. Θα ζχει ευκολία ςτθ χριςθ κακϊσ και ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Θα ςυνδζεται με θλεκτρονικό υπολογιςτι μζςω κφρασ USB. Θα ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικοφ μικροωϊνου και ακουςτικϊν. Α12 Α13 Θα ζχει ωωτεινότθτα τουλάχιςτον 2000 ANSI lumens, ονομαςτικι ιςχφ κανονικισ λειτουργίασ 240W και ςε κατάςταςθ αναμονισ (standby) μικρότερθ από 3W. Θα υποςτθρίηει αναλφςεισ από VGA (640x480) ζωσ UXGA (1600 x 1200). Θα ζχει κατακόρυωθ ρφκμιςθ keystone ±200. H διάρκεια ηωισ τθσ λάμπασ, ςε κανονικι και οικονομικι λειτουργία, κα είναι τουλάχιςτον 3000 και 4000 h αντίςτοιχα. Θα ζχει τροωοδοςία V ςτα Hz. Το επίπεδο κορφβου ςε κανονικι λειτουργία δεν κα υπερβαίνει τα 37dB. Θα ζχει μζγεκοσ εικόνασ 40 ζωσ 300. Θα ζχει ειςόδουσ εικόνασ 1xD-sub 15 ακίδων, 1xRCA, 1xS-Video, ζξοδο εικόνασ 1xD-sub 15 ακίδων, είςοδο και ζξοδο ιχου από 1xstereo minijack. Θα είναι οκόνθ προβολισ για τοποκζτθςθ ςε τοίχο. Θα ζχει ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 2x2m και βακμό αντανάκλαςθσ 1.1 Gain. Θα είναι κατάλλθλθ για παρουςιάςεισ με overhead και data projector κακϊσ και για προβολι βίντεο και slides. Θα διακζτει ειδικό μθχανιςμό για εφκολο δίπλωμα. Α14 Θα ζχει τάςθ λειτουργίασ 230V/50Hz, με διακόπτθ τροωοδοςίασ (on -off) και καλϊδιο ρεφματοσ. Θα διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ψφξθσ. Θα ωζρει λάμπα αλογόνου τουλάχιςτον 250W/24V και κα ζχει κζςθϋδεφτερθσ λάμπασ, ίδιασ ιςχφοσ, με δυνατότθτα άμεςθσ λειτουργίασ τθσ. Θα ζχει κεωαλι ανοιχτοφ τφπου (με κινθτό κάτοπτρο). Θα ωζρει κοχλία εςτίαςθσ ςτον βραχίονα ι ςτον ωακό. Ο ωακόσ κα είναι εςτιακισ απόςταςθσ: 300 mm ± 20 mm. Θ προςωορά ωακοφ zoom είναι επικυμθτι, αλλά όχι υποχρεωτικι. Θα ζχει επιωάνεια εργαςίασ τουλάχιςτον 285 mm Χ 285 mm. Α15 Θα ζχει δυνατότθτα βιβλιοδεςίασ 400 ωφλλων μεγζκουσ τουλάχιςτον Α4 και μζγιςτο χρόνο βιβλιοδεςίασ 40sec. Θα αποτελείται από δφο τμιματα, ζνα ςτο οποίο γίνεται θ κερμοκόλλθςθ και ζνα ςτο οποίο ψφχεται το ζγγραωο. Θα διακζτει διακόπτθ επιλογισ για κερμοκόλλθςθ ςε 2 διαωορετικζσ ταχφτθτεσ, ανάλογα με το πάχοσ του εντφπου. Θα ωζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ψφξθσ. Θα ζχει οπτικά και θχθτικά μθνφματα- ειδοποιιςεισ για το πζρασ τθσ εργαςίασ και αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ για μεγαλφτερθ αςωάλεια.

11 Α16 Θα πλαςτικοποιεί ζγγραωα μεγζκουσ ζωσ και Α3. Θα ζχει πάχοσ μζγιςτθσ πλαςτικοποίθςθσ τουλάχιςτον 125μm και ταχφτθτα πλαςτικοποίθςθσ τουλάχιςτον 300mm/min. Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ 500W και θ τάςθ λειτουργίασ του κα είναι V. O μζγιςτοσ χρόνοσ προκζρμανςισ του κα είναι 5 min. Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ:480X150X85 mm (ΜxΡxΥ)

12 Α17 Α17.1 Ενιςχυτισ: Ο ενιςχυτισ κα ζχει ιςχφ 100V & 4 ζωσ 16Ω. Θα διακζτει τουλάχιςτον 3 ειςόδουσ μικροωϊνου με βφςματα XLR ( balanced) και 3 Aux (ςτζρεο-ειςόδουσ ςιματοσ line) για CD-Mp3 player, αδιοωωνικό Δζκτθ (Tuner) & Καςετόωωνο (tape deck). Πλεσ οι είςοδοι μικροωϊνου κα διακζτουν διακόπτθ phantom με επιλογι on- off για τθν τροωοδοςία ςε πυκνωτικά μικρόωωνα.θα ζχει καμπφλθ απόκριςθσ Θz ±3Db. Θ αρμονικι παραμόρωωςθ από οποιαδιποτε είςοδο ςτθν τελικι ζξοδο κα είναι μικρότερθ από 2% ςε πλιρθ ιςχφ ςτο 1 KHz. Ο λόγοσ ςιματοσ προσ τον κόρυβο ςτθ μζγιςτθ ρφκμιςθ εντάςεωσ (maximum volume control) κα είναι ελάχιςτα (minimum): για τισ ειςόδουσ μικροωϊνου -60dB & για τισ ειςόδουσ aux(line)-76db. Θα ζχει ρυκμιςτικά τόνου bass & treble. Θα ζχει ενδεικτικά λειτουργίασ οn οff, για τθν ςτάκμθ εξόδου, και για τθν ενεργοποίθςθ των θχείων. Θα ζχει διαςτάςεισ για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι flight case. Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου, που κα διακζτει ISO 2008 ενϊ θ ςυςκευι κα διακζτει CE. Α17.2 Α17.3 Α17.4 CD-Mp3 PLAYER: Θα διακζτει τουλάχιςτον 1 stereo ζξοδο ςιματοσ (line), κα αναπαράγει CD, CD-R, CD-RW και μουςικά αρχεία mp3. Θα ζχει καμπφλθ απόκριςθσ Θz ±1dB. Θα ζχει αρμονικι παραμόρωωςθ μικρότερθ από 0,01%. O λόγοσ ςιματοσ προσ τον κόρυβο κα είναι -90dB. Θα ζχει διαςτάςεισ 1U για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι μεταωερόμενθ κικθ (flight case). Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz. Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου που κα διακζτει διακζτει CE. αδιοωωνικόσ Δζκτθσ (Tuner) AΜ-FΜ: Θα διακζτει δυνατότθτα λιψθσ ςτα ΑΜ-FM. Θα ζχει δυνατότθτα για απομνθμόνευςθ 20 ςτακμϊν. Θα ζχει τουλάχιςτον 1 stereo & 1 mono ζξοδο για ςφνδεςθ με το υπόλοιπο ςφςτθμα. Θα ζχει ενδεικτικά λειτουργίασ οn οff, για τθν ςτάκμθ εξόδου, και για τθν ενεργοποίθςθ των θχείων. Θα ζχει διαςτάςεισ για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι μεταωερόμενθ κικθ (flight case). Θα λειτουργεί με τάςθ 230V/50Hz. Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου που κα διακζτει ISO 2008 ενϊ θ ςυςκευι κα διακζτει CE. Αςφρματο ςετ μικροωϊνου χειρόσ ςτα UHF: Το ςφςτθμα κα είναι πλιρεσ και κα αποτελείται από 1 δζκτθ με ενςωματωμζνεσ τισ 2 κεραίεσ λιψθσ, και ζνα πομπό που κα είναι το μικρόωωνο χειρόσ. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί ςτα UHF από τουσ ΜΘz (ζξω από τθν περιοχι των UHF τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (TV channels)) και κα διακζτει τθν δυνατότθτα για επιλογι 3 ςυχνοτιτων λειτουργίασ. Ο πομπόσ κα λειτουργεί με 1 μπαταρία τφπου ΑΑ και κα ζχει δυνατότθατα τουλάχιςτον 25 ωρϊν λειτουργίασ με μπαταρία των 2200mAh. Συνολικά το ςφςτθμα κα ζχει: Καμπφλθ απόκριςθσ Hz o δζκτθσ & Θz ο πομπόσ χειρόσ Αρμονικι παραμόρωωςθ ( πομπόσ & δζκτθσ) 0,8% Λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο ( πομπόσ & δζκτθσ) -110dB(Α) Ο πομπόσ κα ζχει ιςχφ εκπομπισ 10mW (ERP) Ο δζκτθσ κα διακζτει ζξοδο Balanced με βφςμα 3pin XLR male & unbalanced με βφςμα τφπου JACK TS ¼

13 Α17.5 Α17.6 Α18 Σετ θχείων: Τα θχεία κα είναι 2 δρόμων 2 μεγαωϊνων με woofer 5 και tweeter 1 με ωόρτιςθ τφπου κόρνασ. Θα ζχουν καμπφλθ απόκριςθσ Θz. Θα ζχουν ευαιςκθςία 90dB/w/m. Θα διακζτουν ςτο εςωτερικό τουσ ενςωματωμζνο εργοςταςιακό μεταςχθματιςτι V με επιλογζα τθσ ιςχφοσ λειτουργίασ ςτα W. Θα είναι αυτοςτιρικτα και κα εμπεριζχουν τθν εργοςταςιακι επίτοιχθ βάςθ ςτιριξθσ τουσ. Οι διαςτάςεισ του κα είναι το μζγιςτο 165mm (Βάκοσ) x 265mm (Φψοσ) x165mm (Ρλάτοσ).Το βάροσ κακενόσ θχείου κα είναι μικρότερο από 3,7 kg μαηί με τθν επίτοιχθ βάςθ. Ρλαςτικι κικθ: Θα είναι από πολυουρεκάνθ, τφπου flight-case πλάτουσ 19, με φψοσ 6 units, για τθν τοποκζτθςθ και ωφλαξθ των μθχανθμάτων (εκτόσ των θχείων) και τθν εφκολθ μεταωορά τουσ. Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ και να ζχει πιςτοποίθςθ C.E. Να είναι νζο είδοσ (μοντζλο) και καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ.οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το μθχάνθμα είναι οι ακόλουκεσ: Συμβατότθτα μζςων: CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/- RW, DivX, JPEG, MP3, VCD. Τάςθ λειτουργίασ: V/50Hz ± 10%. Να διακζτει ψθωιακι ςφνδεςθ HDMI. Να διακζτει τουλάχιςτον ζνα καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθν τθλεόραςθ τφπου SCART. Εφχρθςτο menu λειτουργίασ-πλοιγθςθσ Εφχρθςτο menu για ρυκμίςεισ εγκατάςταςθσ, αυτόματθ αναηιτθςθ και χειροκίνθτθ. Τθλεχειριςτιριο με πλιρεισ ρυκμίςεισ λειτουργίασ και μπαταρίεσ. Ελλθνικό μενοφ (ρυκμίςεων και λειτουργίασ) Να ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ, με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ, ςε DivX Να ζχει δυνατότθτα εγγραωισ Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Αυτό κα περιζχει πλιρθσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυνδζςεων. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ και οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ελαωρϊν βλαβϊν. Α19

14 Α19.1 Θ μζκοδοσ εκτφπωςθσ να είναι μόνο Laser (αςπρόμαυρο). Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνο ςφμωωνα με τα διεκνι standards και να ζχει πιςτοποίθςθ CE για τθν ςυμμόρωωςθ με τα πρότυπα περιβάλλοντοσ όςον αωορά τθν αποδοτικι χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, το κόρυβο, τθν αςωαλι αποκικευςθ καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν, τα υλικά καταςκευισ του. Με διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ να βεβαιϊνεται ότι είναι το τελευταίο μοντζλο τθσ ςειράσ του ςε κυκλοωορία ςτθνελλθνικι αγορά, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ, κακϊσ και να μθν είναι ανακαταςκευαςμζνο με εξαρτιματα, προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. Οι ςυςκευζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςτα υωιςτάμενα τθλεπικοινωνιακά δίκτυα ςτακερισ τθλεωωνίασ τθσ χϊρασ εωοδιαςμζνεσ με τα κατάλλθλα πρωτόκολλα επικοινωνίασ (εγκρίςεισ ΟΤΕ). Οι ςυςκευζσ να ςυνδζονται με διςφρματθ τθλεωωνικι γραμμι ςφμωωνα με τα υωιςτάμενα πρότυπα τθσ χϊρασ. Θ ςυςκευι να ςτζλνει και να λαμβάνει ωφλλα μεγζκουσ Α4 (αςπρόμαυρα και ζγχρωμα) κακϊσ και να εκτυπϊνει αςπρόμαυρα ωφλλα Α4. Θ ςυςκευι να εκτυπϊνει ςελίδεσ μθνυμάτων Α4 με ταχφτθτα τουλάχιςτον δζκα (10) ςελ. ανά λεπτό. Να διακζτει ταχφτθτα επικοινωνίασ bps με αυτόματθ μετάπτωςθ. Ανάλυςθ τουλάχιςτον 64 διαβακμίςεισ του γκρι.

15 Α19.2 Μνιμθ αποκικευςθσ μθνυμάτων τουλάχιςτον δφο (2) MB, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα αποςτολισ εγγράωων μζςω μνιμθσ ςε ομάδεσ παραλθπτϊν, ι λιψθσ ςε περίπτωςθ που ζχει τελειϊςει το χαρτί τροωοδοςίασ ι ςε περίπτωςθ που θ ςυςκευι είναι απαςχολθμζνθ με άλλθ εργαςία. Στθν ανωτζρω χωρθτικότθτα δεν περιλαμβάνεται θ μνιμθ που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ ςυςκευισ (Setup, Error Correction Mode, ID, αρικμοί τθλεωϊνων, ομαδοποιιςεισ κλπ.) και θ οποία πρζπει να παραμζνει αναλλοίωτθ όταν θ ςυςκευι FAX τίκεται εκτόσ λειτουργίασ ι διακόπτεται θ τάςθ τροωοδοςίασ τθσ. Να διακζτει τουλάχιςτον ογδόντα (80) μνιμεσ τθλεωωνικϊν κλιςεων και μπαταρία διατιρθςισ τουσ. Να διακζτει αυτόματο τροωοδότθ τουλάχιςτον είκοςι (20) ωφλλων, μεγζκουσα4. Να διακζτει καςζτα χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) ωφλλωνα4, για χαρτί βάρουσ ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. Α19.3 Το πλθκτρολόγιο τθσ ςυςκευισ να αποτελείται από ανεξάρτθτα πλικτρα αωισ και όχι από πλικτρα μεμβράνθσ. Να είναι δε καταςκευαςμζνθ θ ςυςκευι από ανκεκτικό υλικό (απλι πίεςθ με αντίχειρα να μθν επθρεάηει το ςχιμα τθσ ςυςκευισ). Το χρϊμα τθσ ςυςκευισ να αρμόηει αιςκθτικά ςε περιβάλλον γραωείου. Να υπάρχει ςτθν ςυςκευι, οκόνθ απεικόνιςθσ τουλάχιςτον είκοςι (20) ςτακερϊν ι κυλιόμενων αλωαρικμθτικϊν χαρακτιρων, όπου κα ωαίνεται θ θμερομθνία, θ ϊρα, θ ταυτότθτα (ID), ο αρικμόσ καλοφμενου, ο αρικμόσ καλοφντοσ, οι οδθγίεσ χειριςμοφ, θ κατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, τα μθνφματα των βλαβϊν, τα μθνφματα αντικατάςταςθσ αναλωςίμων, θ φπαρξθ προσ εκτφπωςθ μθνυμάτων κ.λ.π, χωρίσ να χρειάηονται γραπτζσ οδθγίεσ επεξθγιςεισ. Α19.4 Να ζχει ςφςτθμα προςταςίασ του αποςτελλομζνου εγγράωου από παράςιτα τθλεωωνικϊν γραμμϊν (error correction mode). Να διακζτει αυτόματθ επανάκλθςθ, ςε περίπτωςθ που ο καλοφμενοσ αποδζκτθσ είναι κατειλθμμζνοσ. Να διακζτει ςφςτθμα ακφρωςθσ (Reject). Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ αποςτολισ μθνυμάτων ςε πολλαπλζσ διευκφνςεισ, τουλάχιςτον είκοςι (20) διαδοχικϊν, το οποίο να δίνει και αναλυτικι απόδειξθ αποςτολισ. Να παρζχει επιβεβαίωςθ αποςτολισ κατάλλθλθ για αρχειοκζτθςθ που να αναωζρει τον αρικμό FAX, με τον οποίο επικοινϊνθςε, θμερομθνία, ϊρα, διάρκεια κ αρικμό ςελίδων αποςτολισ, κακϊσ και να εμωανίηει, μερικι τουλάχιςτον, απεικόνιςθ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ αποςτολισ. Να διακζτει λειτουργία εκτφπωςθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ μθνυμάτων. Να παρζχουν οι ςυςκευζσ τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ και δεφτερθσ τθλεωωνικισ ςυςκευισ (Line Out). Να διακζτει αυτόματο διαχωριςτι FAX / Τθλεωϊνου.

16 Α19.5 Σε περίπτωςθ που θ ςυςκευι τεκεί εκτόσ λειτουργίασ λόγω διακοπισ τροωοδοςίασ ι κλειςίματοσ διακόπτθ (κζςθ Power off), θ τθλεωωνικι ςυςκευι που ζχει ςυνδεκεί ςτθν γραμμι εξόδου (LINE OUT), ι το μικροτθλζωωνο που ενδεχομζνωσ υπάρχει ςτθν ίδια τθν ςυςκευι, να λειτουργοφν κανονικά. Θ ςυςκευι να μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα, χωρίσ τθν ανάγκθ ςφνδεςθσ με Θ/Υ. Να μποροφν να λειτουργοφν οι ςυςκευζσ ςε ςυνκικεσ μθ κλιματιηόμενου χϊρου, ςε όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια. Να λειτουργοφν με ρεφμα τάςθσ 220/230 V και ςυχνότθτασ 50/60 Hz, να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνικά αξιόπιςτεσ. Δεν είναι αποδεκτζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν εξωτερικά τθσ ςυςκευισ μεταςχθματιςτι που μετατρζπει τθν τάςθ από 220 V. Το καλϊδιο τροωοδοςίασ να διακζτει τρείσ (3) αγωγοφσ (ωάςθ, ουδζτερο και γείωςθ), μικουσ τουλάχιςτον 2μ. που κα καταλιγει ςε ρευματολιπτθ (ωισ) τφπου ςοφκο, από άκραυςτο υλικό. Α19.6 Α20 Θ ςυςκευι να είναι εωοδιαςμζνθ με κατάλλθλο ρευματολιπτθ για τθν ςφνδεςι τθσ ςτο τθλεωωνικό δίκτυο ενόσ Σχολείου. Το καλϊδιο ςφνδεςθσ ςτο τθλεωωνικό δίκτυο να ζχει μικοσ δφο (2) μζτρα τουλάχιςτον και να καταλιγει ςε ρευματολιπτθ 4πολικό ι 6πολικό ι 8πολικό, του οποίου οι δυο επαωζσ κα ςυνδζουν το τθλεωωνικό δίκτυο. Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται κατά τθν παράδοςι του από πλιρωσ αναλυτικά και ορκά μεταωραςμζνα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ζνα set αναλωςίμων και ζνα πακζτο χαρτί Α4 πεντακοςίων (500) ωφλλων. Θ δαπάνθ του πρϊτου αυτοφ set αναλωςίμωνκαι του χαρτιοφ κα βαρφνει τον ανάδοχο. Τα αναλϊςιμα πρζπει να τοποκετοφνται χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων. Να διατίκεται με κάκε ςυςκευι οδθγόσ γριγορθσ εκκίνθςθσ και βαςικϊν λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ο οποίοσ κα διευκολφνει τον χριςτθ ςτθν ςφνδεςθ και χριςθ τθσ ςυςκευισ. Το ραδιοκαςετόωωνο πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καλαίςκθτθσ εμωάνιςθσ, να είναι STEREO, να διακζτει CD PLAYER (ςυμβατό με όλα τα CD) και να είναι ωορθτό ( δθλ. να διακζτει χειρολαβι μεταωοράσ). Να ςυνοδεφεται από ςιμα C.E και να είναι καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ. CD-Player, ςυμβατό με αναπαραγωγι CD, CD-R/RW/MP3. Ιςχφσ εξόδου τουλάχιςτον 2X2 Watt RMS. Υποδοχι εξωτερικοφ μικροωϊνου ι φπαρξθ ενςωματωμζνου. Ενςωματωμζνα μεγάωωνα αναλόγου ιςχφοσ. Ζξοδο για ςφνδεςθ με ακουςτικά. Πλα τα απαραίτθτα πλικτρα και κομβία για τθ λειτουργία του. Να λειτουργεί με τάςθ 220V 240V / 50Hz ±10% και με μπαταρίεσ. Καλϊδιο ρευματολθψίασ. φκμιςθ ζνταςθσ ωωνισ. Χειρολαβι μεταωοράσ. Ρεριοχζσ λιψθσ ραδιοωϊνου: MW και FM. Να ζχει κεραία λιψθσ ςτακμϊν και ψθωιακι ζνδειξθ επιλογισ ςτακμϊν, με τουλάχιςτον 10 μνιμεσ ςτακμϊν ςτθ περιοχι των FM. Να είναι δυνατι θ εγγραωι από CD και ράδιο ςτο καςετόωωνο. Τθλεχειριςτιριο για τισ κφριεσ λειτουργίεσ (του ραδιοωϊνου και του CD). Να διακζτει είςοδο aux (line-in) Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ, κακϊσ και βοικειεσ για ελαωρζσ βλάβεσ.

17 Α21 Α21.1 Οι προσ προμικεια ςυςκευζσ πρζπει να είναι καινοφργιεσ, ςτιβαρισ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνικά αξιόπιςτεσ. Επί πλζον, κα πρζπει να είναι νζο είδοσ (μοντζλο) και να ζχουν καταςκευαςκεί τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ. Οι ςυςκευζσ να είναι καταςκευαςμζνεσ και να λειτουργοφν ςφμωωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε να είναι δε εωοδιαςμζνεσ με το ςιμα CE και να επιςυναωκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά ςυμμόρωωςθσ για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Α21.2 Τάςθ λειτουργίασ 220 Βολτ 50 Hz ±10%. Ακροδζκτεσ είςοδοι- ζξοδοι HDMI x2, VGA, AV-In, S-VIDEO-In, Scart, Component (Y, Pb, Pr),. Εφχρθςτο menu λειτουργίασ και TELETEXT, αυτόματθ αναηιτθςθ και χειροκίνθτθ. Οκόνθ τουλάχιςτον 32ϋϋ (TFT - LCD 16:9) και κατά μζγιςτο 40. Ανάλυςθ εικόνασ τουλάχιςτον 1366Χ768 Φωτεινότθτα τουλάχιςτον 500cd/m2 Λόγοσ αντίκεςθσ τουλάχιςτον :1 Γωνία κζαςθσ >=170 / 170 Χρόνοσ απόκριςθσ <=8ms Συμβατι με ςιματα υψθλισ ευκρίνειασ 1080i, 720p μζςω κφρασ HDMI Τθλεχειριςτιριο με δυνατότθτα επιλογισ 50 τουλάχιςτον προγραμμάτων και ρφκμιςθ όλων των λειτουργιϊν, με μπαταρίεσ. Ενςωματωμζνοσ ψθωιακόσ αποκωδικοποιθτισ. Ελλθνικό μενοφ (ρυκμίςεων λειτουργίασ) Α21.3 Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Το εγχειρίδιο κα περιζχει πλιρθσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυνδζςεων. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ, κακϊσ και βοικειεσ για ελαωρζσ βλάβεσ. Θα παραδίδεται γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με τον προςωερόμενο χρόνο ιςχφοσ τθσ. Επί πλζον να διατίκεται, με κάκε ςυςκευι, οδθγόσ γριγορθσ εκκίνθςθσ και βαςικϊν λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ο οποίοσ κα διευκολφνει τον χριςτθ ςτθν ςφνδεςθ και χριςθ τθσ ςυςκευισ. Α22 Α22.1 Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνο ςφμωωνα με τα διεκνι standards και να ζχει πιςτοποίθςθ CE για τθν ςυμμόρωωςθ με τα πρότυπα περιβάλλοντοσ όςον αωορά τθν αποδοτικι χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, το κόρυβο, τθν αςωαλι αποκικευςθ καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν και τα υλικά καταςκευισ του τυμπάνου. Με διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ να βεβαιϊνεται ότι είναι το τελευταίο μοντζλο τθσ ςειράσ του ςε κυκλοωορία ςτθν Ελλθνικι αγορά, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ, κακϊσ και να μθν είναι ανακαταςκευαςμζνο με εξαρτιματα, προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία.

18 Α22.2 Θ μζγιςτθ μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα (maximum monthly volume) του μθχανιματοσ να είναι μεγαλφτερθ των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ωωτοαντιγράωων και θ προτεινόμενθ μζςθ μθνιαία παραγωγικι ικανότθτα (average recommended monthly volume) να είναι τουλάχιςτον οχτϊ χιλιάδων (8.000) ωωτοαντιγράωων. Οι ικανότθτεσ αυτζσ να βεβαιϊνονται από τον καταςκευαςτικό οίκο. Ταχφτθτα ωωτοαντιγραωισ (copy speed): Το μθχάνθμα να ζχει ταχφτθτα παραγωγισ τουλάχιςτον είκοςι πζντε (25) ωωτοαντιγράωων Α4 ανά λεπτό. Θ ωωτοαντιγραωι να επιτυγχάνεται με ανάλυςθ (copy resolution) τουλάχιςτον εξακόςια επί εξακόςια (600x600) dpi (ςτθ ηθτοφμενθ ταχφτθτα παραγωγισ) και τουλάχιςτον διακόςιουσ πενιντα ζξι (256) διαβακμίςεισ του γκρι. Μζγεκοσ χαρτιοφ ωωτοαντιγραωισ (copy sizes): Να παράγει αντίγραωα διαςτάςεων τουλάχιςτον Α5, A4 και Α3. Να διακζτει by pass χαρτιοφ τουλάχιςτον πενιντα (50) ωφλλων το οποίο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για τροωοδοςία ειδικϊν ωφλλων (διαωάνειεσ, χοντρό χαρτί κλπ). Να τροωοδοτείται με χαρτί από δφο (2) καςζτεσ τουλάχιςτον (εκτόσ του by pass), που δίδουν ςτο μθχάνθμα ςυνολικι χωρθτικότθτα χιλίων (1.000) ωφλλων τουλάχιςτον. Οι εν λόγω καςζτεσ να δζχονται χαρτιά διαςτάςεων των ηθτοφμενων διαςτάςεων και να είναι ρυκμιηόμενου μεγζκουσ υποδοχισ χαρτιϊν. Α22.3 Να διακζτει ςφςτθμα αντιγραωισ διπλισ όψθσ (duplex unit). Να ζχει αυτόματο τροωοδότθ και αναςτροωζα πρωτοτφπων (ADRF) τουλάχιςτον πενιντα (50) ωφλλων. Να αντιγράωει και ςε διαωάνειεσ, αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ και ςε χαρτί βάρουσ εξιντα με εκατόν τριάντα (60-130) gr/m2 περίπου. Για ωωτοαντίγραωα μζςω καςετϊν το βάροσ του χαρτιοφ κα είναι ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. Να ζχει χρόνο προκζρμανςθσ μζχρι και ςαράντα πζντε (45) δευτερόλεπτα (warm up time). Να ζχει χρόνο πρϊτου αντιγράωου μζχρι και οκτϊ (8) δευτερόλεπτα (time to first copy). Να διακζτει πίνακα λειτουργιϊν και χειριςμοφ με όλα τα απαραίτθτα πλικτρα και ωωτεινζσ ενδείξεισ με απεικόνιςθ των ςθμείων εμπλοκισ του χαρτιοφ, ζλλειψθσ αναλωςίμων υλικϊν κλπ., κακϊσ και να διακζτει οκόνθ αωισ (touch screen). Α22.4 Να διακζτει μενοφ λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Να ζχει πλθκτρολόγιο με δζκα (10) τουλάχιςτον αρικμθτικά πλικτρα, ςτα οποία να περιλαμβάνονται οπωςδιποτε τα ψθωία από το 0 ζωσ και το 9. Να διακζτει δυνατότθτα προεπιλογισ ωωτοαντιγράωων με τθν οποία κα είναι δυνατό να παραχκοφν εϊσ και εννιακόςια ενενιντα εννζα (999) ωωτοαντίγραωα. Να διακζτει ςφςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ςμικρφνςεων και δφο (2) μεγεκφνςεων κακϊσ και zoom ςε εφροσ τουλάχιςτον πενιντα με διακόςια (50 200)%. Να διακζτει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ ωωτεινότθτασ. Να διακζτει οπτικό μετρθτι (counter) ζξι (6) ψθωίων τουλάχιςτον. Nα διακζτει κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Να διακζτει ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (Energy Saver Mode) όταν δεν λειτουργεί.

19 Α22.5 Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ επιλογισ καςζτασ (Αutomatic Paper Selection) και ςφςτθμα αυτόματθσ επιλογισ λόγου αναπαραγωγισ (Automatic Magnification Selection). Να διακζτει ςφςτθμα ωωτοαντιγραωισ από βιβλία (book copy). Να διακζτει θλεκτρονικι ςελιδοποίθςθ (electronic sorting), χωρίσ να απαιτείται και διαχωριςμόσ μεταξφ των ςετ. Να διακζτει λειτουργία ςάρωςθσ (scanner) ςε κομπιοφτερ. Να διακζτει λειτουργία εκτυπωτι (ςφνδεςθ με κομπιοφτερ). Να διακζτει μνιμθ τουλάχιςτον εξιντα τζςςερα (64) ΜΒ. Να λειτουργεί με ρεφμα 220/230V ςυχνότθτασ 50/60Hz χωρίσ ανάγκθ ειδικισ εγκατάςταςθσ. Α22.6 Να μποροφν να λειτουργοφν οι ςυςκευζσ ςε ςυνκικεσ μθ κλιματιηόμενου χϊρου, ςε όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια. Το μθχάνθμα να προςωζρεται με κατάλλθλθ βάςθ θ οποία να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, καλαίςκθτθ, τροχιλατθ και να διακζτει χϊρο αποκικευςθσ του χαρτιοφ (ερμάριο). Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται κατά τθν παράδοςι του από πλιρωσ αναλυτικά και ορκά μεταωραςμζνα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ζνα set αναλωςίμων και ζνα πακζτο χαρτί Α4 πεντακοςίων (500) ωφλλων. Θ δαπάνθ του πρϊτου αυτοφ set αναλωςίμων και του χαρτιοφ κα βαρφνει τον ανάδοχο. Α23 Θα ωζρει ακουςτικά, τροωοδοτικό, οκόνθ LCD και κουμπί κλειδϊματοσ. Θα ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ CD-R, CD- RW, mp3. Θα διακζτει ψθωιακό δζκτθ, με επιλογι μονοωωνικοφ θ ςτερεοωωνικοφ ιχου ςτα FM. Θα ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 30 προςυντονιςμζνων ςτακμϊν.θα διακζτει αντικραδαςμικι προςταςία. Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ: 136x31x136 mm (ΡxΥxΒ) Α24 Στερεοωωνικόσ ιχοσ, ςφνδεςθ Audio Mini-jack (3,5mm), μικοσ καλωδίου 3 m. Απόκριςθ ακουςτικοφ: 100 Hz - 18 KHz. Α25 Θ οκόνθ αωισ κα ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: Διαγϊνιοσ αωισ: 17" Τεχνολογία οκόνθσ: LCD Αωισ Εγγφθςθ μθδζν (0) καμζνων pixel: Ναι Ανάλυςθ: 1280 x 1024 Φωτεινότθτα: 200 cd/m² Τυπικι Αντίκεςθ: 1000:1 Δυναμικι Αντίκεςθ: 20000:1 Χρόνοσ Απόκριςθσ: 5 ms Γωνία Θζαςθσ (Οριηόντια): 170 Γωνία Θζαςθσ (Κάκετθ): 160 Απεικόνιςθ: 5:4 Είςοδοι: 1xD-Sub 15 pin φκμιςθ Βάςθσ: Δυνατότθτα κάκετθσ κλίςθσ (tilt)

20 Α26 Συςκευι αποκικευςθσ αρχείων για χριςθ ςε τοπικό δίκτυο και κεντρικι αποκικευςθ/ωφλαξθ αρχείων. Θα ζχει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: Υποςτιριξθ RAID: Ναι Τφποσ RAID: 1 Χωρθτικότθτα: 1 ΤΒ Αρικμόσ ςκλθρϊν δίςκων:1 Σφνδεςθ ςκλθρϊν δίςκων: SATA Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ δεφτερου δίςκου με mirroring (με επιπλζον κόςτοσ):ναι Τφποσ ςφνδεςθσ: Ethernet Συμβατότθτα με λειτουργικά: Windows, Linux, Mac OS Δυνατότθτα οριςμοφ ονόματοσ χριςτθ (user name) και κωδικοφ προςταςίασ (password): Ναι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Follow the innovation leaders Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Κεντρικέσ Μονάδεσ Συναγερμού... Σελ.3 Πληκτρολόγια. Σελ.5 Μεταλλικά Κουτιά....Σελ.6 Ανιχνευτέσ....Σελ.7 Σειρήνεσ.. Σελ.10 Μπαταρίεσ.....

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα