ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ"

Transcript

1 Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι καταςκευαςμζνοσ από θλεκτρογαλβανιςμζνο εν ψυχρϊ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και θ τοποκζτθςθ των περιωερειακϊν ςαυτό κα γίνεται χωρίσ εργαλεία (tool free). Θα υποςτθρίηει μθτρικζσ κάρτεσ ATX ι M- ATΧ ι και τισ δφο (2). Στθν πρόςοψθ κα ζχει τουλάχιςτον 2 κφρεσ usb 2.0. Θα ζχει πζντε (5) εςωτερικζσ κζςεισ 3,5 και πζντε (5) εξωτερικζσ, τζςςερισ (4) των 5,25 και μία (1) των 3,5. ΜΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑ: Θα υποςτθρίηει βάςθ επεξεργαςτι LGA1156. Θα ζχει τουλάχιςτον δφο (2) υποδοχζσ μνιμθσ 2xDDR3 τουλάχιςτον 1066 ΜΘz. Θα υπoςτθρίηει κάρτα γραωικϊν PCI Expressx16. Θα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) δίςκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα ζχει ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου υψθλισ πιςτότθτασ 7.1 καναλιϊν (CH HD Audio) και κάρτα δικτφου 10/100/1000 Mbits/s. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ: Θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι κα είναι τουλάχιςτον 3GHz και θ βάςθ του κα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιςτον δφο (2) πυρινων, L2 Cashe 4Μb. Θα ζχει μικροαρχιτεκτονικι 32nm. ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ τουλάχιςτον 500W. Θα ζχει προςταςία από υπερεντάςεισ, υπερτάςεισ και βραχυκυκλϊματα. Α1.5 ΜΝΘΜΘ (RAM): Θα ζχει μνιμθ RAM 4Gb, τφπου DDR3. Α1.6 Α1.7 Α1.8 Α1.9 Α1.10 Α1.11 ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Θα ζχει ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 320Gb και ταχφτθτα περιςτροωισ 7200rpm. Θα ζχει πρωτόκολλο επικοινωνίασ SATA2 3.0 Gbit/s. ΚAΤΑ ΓΑΦΙΚΩΝ: Θα ζχει μνιμθ 1024Μb, τφπου DDR3 με μζγιςτθ ανάλυςθ 2560x1600 pixels. Θα ζχει ςφνδεςθ PCI- Express 2.0. Θα ζχει εξόδουσ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα ζχει πλιρθ υποςτιριξθ DirectX ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ: Θα ζχει ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ και ςφνδεςθ usb 2.0. ΡΟΝΤΙΚΙ: Θα είναι οπτικοφ τφπου ι laser και κα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. ΟΘΟΝΘ: Θα είναι επίπεδου τφπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίασ LCD, με διαγϊνιο 18.5 και μζγιςτθ ανάλυςθ 1366x768 pixels. Θα ζχει χρόνο απόκριςθσ 5ms. DVD PLAYER: Θα ςυνδζεται με Serial ATA. Θα ζχει τεχνολογία εγγραωισ DVD DUAL LAYER. Θα ζχει ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD 48x και DVD 16x, ταχφτθτα εγγραωισ CD 48x και DVD- R και DVD+R 22x, ταχφτθτα επανεγγραωισ CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μζςοσ χρόνοσ αναηιτθςθσ CD κα είναι 120 ms και του DVD 140 ms.

2 Α2.1 Α2.2 Α2.3 Α2.4 ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι καταςκευαςμζνοσ από θλεκτρογαλβανιςμζνο εν ψυχρϊ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και θ τοποκζτθςθ των περιωερειακϊν ςαυτό κα γίνεται χωρίσ εργαλεία (tool free). Θα υποςτθρίηει μθτρικζσ κάρτεσ ATX ι M- ATΧ ι και τισ δφο (2). Στθν πρόςοψθ κα ζχει τουλάχιςτον 2 κφρεσ usb 2.0. Θα ζχει πζντε (5) εςωτερικζσ κζςεισ 3,5 και πζντε (5) εξωτερικζσ, τζςςερισ (4) των 5,25 και μία (1) των 3,5. ΜΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑ: Θα υποςτθρίηει βάςθ επεξεργαςτι AM3. Θα ζχει τουλάχιςτον δφο (2) υποδοχζσ μνιμθσ 2xDDR3 τουλάχιςτον 1066 ΜΘz. Θα υπoςτθρίηει κάρτα γραωικϊν PCI Expressx16. Θα ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) δίςκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα ζχει ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου υψθλισ πιςτότθτασ 7.1 καναλιϊν (CH HD Audio) και κάρτα δικτφου 10/100/1000Mbits/s. ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ: Θ ταχφτθτα του επεξεργαςτι κα είναι τουλάχιςτον 3GHz και θ βάςθ του κα είναι AM3. Θα είναι τουλάχιςτον τεςςάρων (4) πυρινων, L2 Cashe 2Μb. Θα ζχει μικροαρχιτεκτονικι 45nm. Θα υποςτθρίηει λειτουργικά ςυςτιματα bits. ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ τουλάχιςτον 500W. Θα ζχει προςταςία από υπερεντάςεισ, υπερτάςεισ και βραχυκυκλϊματα. Α2.5 ΜΝΘΜΘ (RAM): Θα ζχει μνιμθ RAM 4Gb, τφπου DDR3. Α2 Α2.6 Α2.7 Α2.8 Α2.9 Α2.10 Α2.11 ΣΚΛΘΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Θα ζχει ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 320Gb και ταχφτθτα περιςτροωισ 7200rpm. Θα ζχει πρωτόκολλο επικοινωνίασ SATA2 3.0 Gbit/s. ΚAΤΑ ΓΑΦΙΚΩΝ: Θα ζχει μνιμθ 1024Μb, τφπου DDR3 με μζγιςτθ ανάλυςθ 2560x1600 pixels. Θα ζχει ςφνδεςθ PCI- Express 2.0. Θα ζχει εξόδουσ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα ζχει πλιρθ υποςτιριξθ DirectX ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ: Θα ζχει ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ και ςφνδεςθ usb 2.0. ΡΟΝΤΙΚΙ: Θα είναι οπτικοφ τφπου ι laser και κα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. ΟΘΟΝΘ: Θα είναι επίπεδου τφπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίασ LCD, με διαγϊνιο 18.5 και μζγιςτθ ανάλυςθ 1366x768 pixels. Θα ζχει χρόνο απόκριςθσ 5ms. DVD PLAYER: Θα ςυνδζεται με Serial ATA. Θα ζχει τεχνολογία εγγραωισ DVD DUAL LAYER. Θα ζχει ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD 48x και DVD 16x, ταχφτθτα εγγραωισ CD 48x και DVD- R και DVD+R 22x, ταχφτθτα επανεγγραωισ CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο μζςοσ χρόνοσ αναηιτθςθσ CD κα είναι 120 ms και του DVD 140 ms.

3 A3 Α3.1 A3.1.1 Α3.1.2 Να αναγραωεί ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και ο χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου Να αναγραωεί θ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των ειδϊν που προςωζρονται (Θ υποχρζωςθ αυτι δεν υωίςταται για προϊόντα κοινοτικισ προζλευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα αναγράωεται ότι τα προϊόντα προζρχονται από τθν Ε.Ε. χωρίσ να αναωζρεται το ςυγκεκριμζνο κράτοσ μζλοσ προζλευςθσ) και το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευαςτοφν τα προςωερόμενα είδθ κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςθσ του. υςτήματα Φορητών Προςωπικών Τπολογιςτών A3.1.3 Ριςτοποιθτικό ISO 9001 καταςκευαςτι. Να επιςυναωκεί Α3.1.4 Το μοντζλο πρζπει να βρίςκεται ςε παραγωγι από τον καταςκευαςτι τθν χρονικι ςτιγμι υποβολισ τθσ προςωοράσ και κατά τθν περίοδο τθσ παράδοςθσ του. Δεν πρζπει να ζχει ανακοινωκεί παφςθ τθσ παραγωγισ του ι κατάςταςθ End Of Life. Να προςκομιςτοφν ςχετικά ςτοιχεία από τον καταςκευαςτι. Σε περίπτωςθ που ςτθν περίοδο παράδοςθσ ανακοινωκεί παφςθ ι κατάςταςθ End Of Life, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει μοντζλο αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ χωρίσ κανζνα επιπλζον κόςτοσ και αλλαγι χρονοδιαγράμματοσ. A3.2 Μητρική Κάρτα (motherboard) A3.2.1 USB κφρεσ (USB 2.0) ι καλφτερο 2 A3.2.2 Θφρεσ VGA 1 A Θφρα esata Ρροαιρετικι A3.2.4 A3.3 Να διακζτει αιςκθτιρα δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ (Fingerprint Reader / sensor) Χαρακτηριςτικά Επεξεργαςτή (CPU) A3.3.1 Ρλικοσ προςωερόμενων επεξεργαςτϊν 1 A Αρικμόσ Ρυρινων 2 A3.3.3 Θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ του επεξεργαςτι 01/2011 A A3. 4 Να αναωερκεί το ςυγκεκριμζνο μοντζλο και τα χαρακτθριςτικά του (ςυχνότθτα πυρινα, μζγεκοσ μνιμθσ cache, ςυχνότθτα διαφλου) Κφρια Μνήμη A3.4.1 Ρροςωερόμενθ μνιμθ (τφπου DDR-3) 2 GB A A3. 5 Να αναωερκεί θ μζγιςτθ μνιμθ ςυςτιματοσ και ο τρόποσ επζκταςθσ τθσ μνιμθσ πζραν τθσ ηθτοφμενθσ Μονάδεσ ςκληρών δίςκων A Χωρθτικότθτα μονάδασ (unformatted). 320 GB A3. 6 A Dual layer A3. 7 Δικτυακζσ ςυνδζςεισ A3.7.1 Θφρα RJ-45, 10/100/1000 BaseT Mbits/sec Ethernet (auto sensing) Μονάδα ανάγνωςησ εγγραφήσ CD/ DVD A WLAN b/g/n 1

4 A3.8 A A A A A3. 9 A3.9.1 A A A A3. 10 Οθόνη - Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου Ζγχρωμθ οκόνθ γραωικϊν LCD ι LED ι αντίςτοιχθ. (Να αναωερκεί θ ανάλυςθ οκόνθσ) 15.6'' Υποςφςτθμα γραωικϊν επεξεργαςτι (Processor Graphics) με ζξοδο HDMI Ρλθκτρολόγιο ςυμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμθ αποτφπωςθ ελλθνικϊν και λατινικϊν χαρακτιρων, ενςωματωμζνο αρικμθτικό πλθκτρολόγιο και ενςωματωμζνο Touchpad με περιοχι κφλιςθσ ι αντίςτοιχο Κάρτα ιχου 128Bits stereo ι καλφτερθ, είςοδοι μικροωϊνου, Line in, Line out, ενςωματωμζνο μικρόωωνο, ενςωματωμζνα ςτερεοωωνικά θχεία (ι ςτερεοωωνικόσ ιχοσ) και ενςωματωμζνθ κάμερα. (Να αναωερκεί θ ανάλυςθ τθσ ενςωματωμζνθσ κάμερασ) Απόδοςη υςτήματοσ Να κατατεκοφν πίνακεσ αποτελεςμάτων μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ωορθτοφ προςωπικοφ υπολογιςτι για τα παρακάτω μετροπρογράμματα Το ςφςτθμα κα ςθμειϊνει επιδόςεισ με το μετροπρόγραμμα Bapco Sysmark2007 Preview (SYSmark 2007 Preview Rating) ςε MS-Windows 7 λειτουργικό ςφςτθμα με τιμι Το ςφςτθμα κα ςθμειϊνει επιδόςεισ όταν τροωοδοτείται αποκλειςτικά από τθν μπαταρία του ςφμωωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 ςε Windows 7 (Performance Rating ςε Office Productivity 2007 Workload) με τιμι To ςφςτθμα κα ςθμειϊνει τισ παραπάνω επιδόςεισ όταν τροωοδοτείται αποκλειςτικά από τθν μπαταρία του ςφμωωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 ςε Windows 7 και κα επιτυγχάνει αυτονομία (Battery Life ςε Office Productivity 2007 Workload) με τιμι 150 (επιδόςει σ με ρεφμα) 220 (επιδόςεισ με μπαταρία 240 (αυτονομία με μπαταρία) A Ρροςταςία πρόςβαςθσ ςτο BIOS με κωδικι λζξθ A Μπαταρία Τεχνολογίασ ιόντων λικίου (Li-Ion), με εξωτερικό τροωοδοτικό AC Άλλα χαρακτηριςτικά A Αυτονομία μπαταρίασ (τυπικι) 3 ϊρεσ A Μζγιςτο βάροσ (χωρίσ παρελκόμενα) *Να αναωερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ που αωορά ςτο ςυγκεκριμζνο βάροσ κακϊσ και το βάροσ των τυχόν επιπλζων ςυςκευϊν που προςωζρονται+ 2,7Kgr A Εξωτερικό notebook mouse (κατάλλθλο για δεξιόχειρεσ & αριςτερόχειρεσ) με ςφνδεςθ τφπου USB A Άλλοσ εξοπλιςμόσ που προςωζρεται (καλϊδια κλπ.) A A3.11 A Φπαρξθ τεχνικϊν εγχειριδίων για το ςφςτθμα και όλα τα επιμζρουσ υποςυςτιματα Λογιςμικό υςτήματοσ Ο ωορθτόσ υπολογιςτισ κα διακζτει π ροεγ κατεςτθμζνο διπλό λειτουργικό ςφςτθμα (Dual Boot) A A Να υπάρχει δυνατότθτα επανεγκατάςταςθσ των προεγκατεοτθμζνων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ και όλου του ςυνοδευτικοφ τουσ λογιςμικοφ, με απλι διαδικαςία. Λειτουργικό φςτημα I. Λειτουργικό ςφςτθμα είτε Microsoft Windows 7 Pro (με ενεργοποιθμζνο το Χ Mode) είτε Mac OS Χ Lion πλιρωσ εξελλθνιςμζνο ι νεότερο διακζςιμο κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ προ-εγκατεοτθμζνο, που να ςυνοδεφεται από τθν επίςθμθ άδεια χριςθσ του λειτουργικοφ, εγχειρίδιο χριςθσ, το γνιςιο CD εγκατάςταςθσ και τθ δυνατότθτα επανεγκατάςταςθσ από ειδικά διαμορωωμζνθ περιοχι του ςκλθροφ δίςκου

5 A Λειτουργικό φςτημα II. Λειτουργικό ςφςτθμα Linux, πλιρωσ εξελλθνιςμζνο ςτθν νεϊτερθ διακζςιμθ του ζκδοςθ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, προεγκατεςτθμζνο

6 A3. 12 Λογιςμικό Προςταςίασ από Ιοφσ Σε κάκε ςτακμό εργαςίασ να προεγκαταςτακεί λογιςμικό A προςταςίασ από Ιοφσ (για το Λειτουργικό Σφςτθμα I) A A A A A A3.13 A A A3. 14 A A3. 15 A Να προςωζρεται θ άδεια χριςθσ του (εάν απαιτείται), ιςχφοσ τουλάχιςτον όςο και το διάςτθμα Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (να αναωερκεί το είδοσ και οι όροι τθσ) Δυνατότθτα ελζγχου των αρχείων ςτο ςκλθρό δίςκο του ςτακμοφ εργαςίασ Ρροςταςία από ιοφσ, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλφπτοντασ και τθν περίπτωςθ των ςυμπιεςμζνων αρχείων Αυτόματθ παροχι αναβακμίςεων και ενθμζρωςθσ τόςο του ίδιου του λογιςμικοφ (live updates, patches) όςο και των «υπογραωϊν» των νζων ιϊν, μζςω του εξυπθρετθτι του ςχολικοφ εργαςτθρίου (εάν υπάρχει ο εξυπθρετθτισ, αλλιϊσ μζςω Διαδικτφου), από τον δικτυακό τόπο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ κατά το χρονικό διάςτθμα Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Ανίχνευςθ και προςταςία από τουσ ιοφσ ςε πραγματικό χρόνο (κατά τθν πρόςβαςθ του αρχείου από το χριςτθ ι από το λειτουργικό ςφςτθμα) Λογιςμικό εωαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραωείου (μζςω μιασ ςυνολικισ ςουίτασ εωαρμογϊν ι/ και μζςω ενόσ ςυνόλου από αυτόνομεσ ι μθ εωαρμογζσ) με εξελλθνιςμζνθ διεπαωι χριςτθ (User Interface) και με υποςτιριξθ ελλθνικϊν (ςυλλαβιςμόσ, ορκογραωικόσ ζλεγχοσ, κθςαυρόσ), με δυνατότθτα μεταωοράσ ςε άλλο υπολογιςτι για το ςφνολο των αδειϊν (όπου εωαρμόηεται), όπου κα καλφπτει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: επεξεργαςία κειμζνου επεξεργαςία λογιςτικϊν ωφλλων επεξεργαςία βάςεων δεδομζνων επεξεργαςία παρουςιάςεων μορωοποίθςθ μακθματικϊν εξιςϊςεων διαχείριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου διαχείριςθ επαωϊν και θμερολογίου δθμιουργία αρχείων pdf Θ ςουίτα εωαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραωείου μπορεί να είναι είτε κοινι και για τα δφο λειτουργικά ςυςτιματα είτε διαωορετικι Το λογιςμικό διαχείριςθσ θλεκτρονικισ τάξθσ να προςωζρει δυνατότθτεσ ςτον κακθγθτι, όπωσ: παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν που κάνουν οι μακθτζσ ςτουσ υπολογιςτζσ τουσ, μζςα από τθν οκόνθ του απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ του υπολογιςτι ενόσ μακθτι για παροχι βοικειασ επίδειξθ τθσ οκόνθσ του κακθγθτι ςτισ οκόνεσ των μακθτϊν ςε πραγματικό χρόνο κλείδωμα υπολογιςτϊν για αδιάςπαςτθ προςοχι των μακθτϊν ςτον κακθγθτι αποςτολι μθνυμάτων ςτουσ μακθτζσ εκκίνθςθ,τερματιςμόσ και επανεκκίνθςθ των υπολογιςτϊν των μακθτϊν απομακρυςμζνα (Σθμειϊνεται πωσ κάκε ωορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κα ζχει εγκατεςτθμζνο τόςο το supervisor όςο και το client μζροσ του λογιςμικοφ διαχείριςθσ. Το πρϊτο κα λειτουργεί όταν ο χριςτθσ ειςζρκει ωσ administrator ενϊ το δεφτερο ωσ user) Λοιπό Λογιςμικά Λογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων pdf (και για τα δφο λειτουργικά ςυςτιματα) Λογιςμικό Εφαρμογών Αυτοματιςμοφ Γραφείου Λογιςμικό διαχείριςησ ηλεκτρονικήσ τάξησ (classroom management software) A Λογιςμικό ςυμπίεςθσ / αποςυμπίεςθσ αρχείων (πχ 7-zip)

7 A Να είναι εγκατεςτθμζνα ςτουσ ωορθτοφσ υπολογιςτζσ τα εκπαιδευτικά λογιςμικά που κα υποδειχκοφν από το Υπ. Ραιδείασ ΔΒΜΘ και κα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου.

8 A3. 16 Άλλα χαρακτηριςτικά A Πλοι οι ωορθτοί υπολογιςτζσ να διακζτουν μθχανιςμό κλειδϊματοσ και απενεργοποίθςθσ ςε περίπτωςθ κλοπισ ο οποίοσ δεν παρακάμπτεται από αναβάκμιςθ BIOS ι διαγραωι και επανεγκατάςταςθ λογιςμικοφ. Να περιγραωεί αναλυτικά. A Να αναωερκοφν τυχόν άλλα χαρακτθριςτικά A3. 17 A Α Α4 Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καταςκευαςτι - υποςτιριξθ θ οποία να καλφπτει όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ (HW&SW) για τουλάχιςτο ωσ τη λήξη Καλήσ Λειτουργίασ Για χρονικό διάςτθμα 30 θμερϊν μετά και από τθν οριςτικι παραλαβι, τυχόν προβλιματα που κα εμωανιςτοφν ςτουσ ωορθτοφσ υπολογιςτζσ κα οδθγοφν ςε άμεςθ αντικατάςταςι τουσ και όχι ςε διαδικαςία επιδιόρκωςθ (δθλαδι κα κεωροφνται Dead On Arrival- DOA) Θα ζχει χωρθτικότθτα 500Gb, μζγεκοσ 2,5 και ςφνδεςθ USB 2.0. Ο μζγιςτοσ ρυκμόσ μεταωοράσ αρχείων μζςω USB κα είναι τουλάχιςτον 480Mbit/sec και κα διακζτει αυτόματο backup. Θα είναι ςυμβατόσ με Windows 2000/XP/Vista/7 και υπολογιςτζσ Mac OS X , Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ: 11x8.3x1.5mm (ΡxΒxΥ) Εγγφηςη Α5 Α6 Α7 Θα ζχει ανάλυςθ ωωτογραωίασ τουλάχιςτον 4megapixels και βίντεο 1280 Χ 720 pixels. Θα προςωζρει high definition εικόνα ςτα 720p, κα διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ εςτίαςθσ (AutoFocus) κακϊσ και τεχνολογία για κακαρι εικόνα ςε διάωορεσ ςυνκικεσ ωωτιςμοφ. Θα ζχει δυνατότθτα περιςτροωισ 360ο. Θα ωζρει ενςωματωμζνο μικρόωωνο. Θα περιλαμβάνεται θ βάςθ ςτιριξθσ και θ κικθ μεταωοράσ τθσ. Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 20 ςελ/λεπτό και ζγχρωμθσ 16 ςελ/ λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 4800 x 1200 dpi. Θα ζχει ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 80 ωφλλων. Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 16 ςελ/λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 600 x 600 dpi. Ο μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα είναι 5000 ςελίδεσ. Θα ζχει εγκατεςτθμζνθ μνιμθ 8 Mb και ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 150 ωφλλων. Α8 Θα είναι μεγζκουσ Α4 και κα ζχει λειτουργίεσ αντιγραωικοφ, εκτυπωτι, ςαρωτι. Θα ζχει ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ 20 ςελ/λεπτό και ζγχρωμθσ 15 ςελ/ λεπτό. Θ ανάλυςθ εκτφπωςθσ κα είναι 4800 x 1200 dpi και ςάρωςθσ 1200 x 2400 dpi. Ο μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα είναι 3000 ςελίδεσ. Θα ζχει εγκατεςτθμζνθ μνιμθ 16Mb και ςφνδεςθ usb 2.0. Ο τροωοδότθσ χαρτιοφ κα είναι τουλάχιςτον 100 ωφλλων.

9 Α9 Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ και αναπαραγωγισ πλιρουσ υψθλισ ευκρίνειασ (Full High Definition) 1920x1080 pixels, οπτικό ηουμ 10x και ψθωιακό τουλάχιςτον 100x. Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ ςε ανάλυςθ 16:9 και 4:3. H ανάλυςθ ωωτογραωίασ κα είναι τουλάχιςτον 3 megapixels. Θα ζχει οκόνθ αωισ LCD 2,7. Θα διακζτει τουλάχιςτον 3 διαωορετικζσ ποιότθτεσ εγγραωισ, ενςωματωμζνο ωλασ, λειτουργία νυχτερινισ λιψθσ και ακόρυβθ λειτουργία. Θα ζχει ωσ αποκθκευτικά μζςα μια εςωτερικι (flash) και μια αωαιροφμενθ (memory stick) κάρτα μνιμθσ. Θα ζχει τισ παρακάτω εξόδουσ: ΘDMI, S-Video, USB, audio.

10 Α10 Θα ζχει ανάλυςθ τουλάχιςτον 10 megapixels. Θ μζγιςτθ ανάλυςι τθσ κα είναι τουλάχιςτον 3600 x 2700 pixels. Θα ζχει ευρυγϊνιο ωακό, οπτικό ηουμ τουλάχιςτον 5x και ψθωιακό 4x. Θ οκόνθ κα είναι 2,7 με ανάλυςθ τουλάχιςτον pixels. Θα ζχει δυνατότθτα εγγραωισ βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 x 480 pixels. Θα διακζτει ςτακεροποιθτι εικόνασ. Θ μνιμθ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 16Gb. Το μζςο εγγραωισ κα είναι κάρτα μνιμθσ. Θα ζχει εξωτερικι ςφνδεςθ USB. Α11 Θα διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 1Gb με τουλάχιςτον 400 ϊρεσ χρόνο εγγραωισ ςε λειτουργία long play. Θα ζχει τουλάχιςτον 3 ποιότθτεσ θχογράωθςθσ (ΘQ/SP/LP), ωωνθτικό ζλεγχο εγγραωισ με υψθλι/χαμθλι ευαιςκθςία μικροωϊνου και τεχνολογία αποκοπισ κορφβου (για ενίςχυςθ τθσ ανκρϊπινθσ ομιλίασ και μείωςθ του κορφβου). Θα διακζτει οκόνθ LCD. Θα ζχει ευκολία ςτθ χριςθ κακϊσ και ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Θα ςυνδζεται με θλεκτρονικό υπολογιςτι μζςω κφρασ USB. Θα ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικοφ μικροωϊνου και ακουςτικϊν. Α12 Α13 Θα ζχει ωωτεινότθτα τουλάχιςτον 2000 ANSI lumens, ονομαςτικι ιςχφ κανονικισ λειτουργίασ 240W και ςε κατάςταςθ αναμονισ (standby) μικρότερθ από 3W. Θα υποςτθρίηει αναλφςεισ από VGA (640x480) ζωσ UXGA (1600 x 1200). Θα ζχει κατακόρυωθ ρφκμιςθ keystone ±200. H διάρκεια ηωισ τθσ λάμπασ, ςε κανονικι και οικονομικι λειτουργία, κα είναι τουλάχιςτον 3000 και 4000 h αντίςτοιχα. Θα ζχει τροωοδοςία V ςτα Hz. Το επίπεδο κορφβου ςε κανονικι λειτουργία δεν κα υπερβαίνει τα 37dB. Θα ζχει μζγεκοσ εικόνασ 40 ζωσ 300. Θα ζχει ειςόδουσ εικόνασ 1xD-sub 15 ακίδων, 1xRCA, 1xS-Video, ζξοδο εικόνασ 1xD-sub 15 ακίδων, είςοδο και ζξοδο ιχου από 1xstereo minijack. Θα είναι οκόνθ προβολισ για τοποκζτθςθ ςε τοίχο. Θα ζχει ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 2x2m και βακμό αντανάκλαςθσ 1.1 Gain. Θα είναι κατάλλθλθ για παρουςιάςεισ με overhead και data projector κακϊσ και για προβολι βίντεο και slides. Θα διακζτει ειδικό μθχανιςμό για εφκολο δίπλωμα. Α14 Θα ζχει τάςθ λειτουργίασ 230V/50Hz, με διακόπτθ τροωοδοςίασ (on -off) και καλϊδιο ρεφματοσ. Θα διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ψφξθσ. Θα ωζρει λάμπα αλογόνου τουλάχιςτον 250W/24V και κα ζχει κζςθϋδεφτερθσ λάμπασ, ίδιασ ιςχφοσ, με δυνατότθτα άμεςθσ λειτουργίασ τθσ. Θα ζχει κεωαλι ανοιχτοφ τφπου (με κινθτό κάτοπτρο). Θα ωζρει κοχλία εςτίαςθσ ςτον βραχίονα ι ςτον ωακό. Ο ωακόσ κα είναι εςτιακισ απόςταςθσ: 300 mm ± 20 mm. Θ προςωορά ωακοφ zoom είναι επικυμθτι, αλλά όχι υποχρεωτικι. Θα ζχει επιωάνεια εργαςίασ τουλάχιςτον 285 mm Χ 285 mm. Α15 Θα ζχει δυνατότθτα βιβλιοδεςίασ 400 ωφλλων μεγζκουσ τουλάχιςτον Α4 και μζγιςτο χρόνο βιβλιοδεςίασ 40sec. Θα αποτελείται από δφο τμιματα, ζνα ςτο οποίο γίνεται θ κερμοκόλλθςθ και ζνα ςτο οποίο ψφχεται το ζγγραωο. Θα διακζτει διακόπτθ επιλογισ για κερμοκόλλθςθ ςε 2 διαωορετικζσ ταχφτθτεσ, ανάλογα με το πάχοσ του εντφπου. Θα ωζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ψφξθσ. Θα ζχει οπτικά και θχθτικά μθνφματα- ειδοποιιςεισ για το πζρασ τθσ εργαςίασ και αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ για μεγαλφτερθ αςωάλεια.

11 Α16 Θα πλαςτικοποιεί ζγγραωα μεγζκουσ ζωσ και Α3. Θα ζχει πάχοσ μζγιςτθσ πλαςτικοποίθςθσ τουλάχιςτον 125μm και ταχφτθτα πλαςτικοποίθςθσ τουλάχιςτον 300mm/min. Θα ζχει ονομαςτικι ιςχφ 500W και θ τάςθ λειτουργίασ του κα είναι V. O μζγιςτοσ χρόνοσ προκζρμανςισ του κα είναι 5 min. Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ:480X150X85 mm (ΜxΡxΥ)

12 Α17 Α17.1 Ενιςχυτισ: Ο ενιςχυτισ κα ζχει ιςχφ 100V & 4 ζωσ 16Ω. Θα διακζτει τουλάχιςτον 3 ειςόδουσ μικροωϊνου με βφςματα XLR ( balanced) και 3 Aux (ςτζρεο-ειςόδουσ ςιματοσ line) για CD-Mp3 player, αδιοωωνικό Δζκτθ (Tuner) & Καςετόωωνο (tape deck). Πλεσ οι είςοδοι μικροωϊνου κα διακζτουν διακόπτθ phantom με επιλογι on- off για τθν τροωοδοςία ςε πυκνωτικά μικρόωωνα.θα ζχει καμπφλθ απόκριςθσ Θz ±3Db. Θ αρμονικι παραμόρωωςθ από οποιαδιποτε είςοδο ςτθν τελικι ζξοδο κα είναι μικρότερθ από 2% ςε πλιρθ ιςχφ ςτο 1 KHz. Ο λόγοσ ςιματοσ προσ τον κόρυβο ςτθ μζγιςτθ ρφκμιςθ εντάςεωσ (maximum volume control) κα είναι ελάχιςτα (minimum): για τισ ειςόδουσ μικροωϊνου -60dB & για τισ ειςόδουσ aux(line)-76db. Θα ζχει ρυκμιςτικά τόνου bass & treble. Θα ζχει ενδεικτικά λειτουργίασ οn οff, για τθν ςτάκμθ εξόδου, και για τθν ενεργοποίθςθ των θχείων. Θα ζχει διαςτάςεισ για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι flight case. Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου, που κα διακζτει ISO 2008 ενϊ θ ςυςκευι κα διακζτει CE. Α17.2 Α17.3 Α17.4 CD-Mp3 PLAYER: Θα διακζτει τουλάχιςτον 1 stereo ζξοδο ςιματοσ (line), κα αναπαράγει CD, CD-R, CD-RW και μουςικά αρχεία mp3. Θα ζχει καμπφλθ απόκριςθσ Θz ±1dB. Θα ζχει αρμονικι παραμόρωωςθ μικρότερθ από 0,01%. O λόγοσ ςιματοσ προσ τον κόρυβο κα είναι -90dB. Θα ζχει διαςτάςεισ 1U για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι μεταωερόμενθ κικθ (flight case). Θα λειτουργεί με τάςθ 230 V/50Hz. Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου που κα διακζτει διακζτει CE. αδιοωωνικόσ Δζκτθσ (Tuner) AΜ-FΜ: Θα διακζτει δυνατότθτα λιψθσ ςτα ΑΜ-FM. Θα ζχει δυνατότθτα για απομνθμόνευςθ 20 ςτακμϊν. Θα ζχει τουλάχιςτον 1 stereo & 1 mono ζξοδο για ςφνδεςθ με το υπόλοιπο ςφςτθμα. Θα ζχει ενδεικτικά λειτουργίασ οn οff, για τθν ςτάκμθ εξόδου, και για τθν ενεργοποίθςθ των θχείων. Θα ζχει διαςτάςεισ για να τοποκετείται ςε μεταλλικό ικρίωμα 19ϋϋ ι μεταωερόμενθ κικθ (flight case). Θα λειτουργεί με τάςθ 230V/50Hz. Θα είναι γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου που κα διακζτει ISO 2008 ενϊ θ ςυςκευι κα διακζτει CE. Αςφρματο ςετ μικροωϊνου χειρόσ ςτα UHF: Το ςφςτθμα κα είναι πλιρεσ και κα αποτελείται από 1 δζκτθ με ενςωματωμζνεσ τισ 2 κεραίεσ λιψθσ, και ζνα πομπό που κα είναι το μικρόωωνο χειρόσ. Το ςφςτθμα κα λειτουργεί ςτα UHF από τουσ ΜΘz (ζξω από τθν περιοχι των UHF τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (TV channels)) και κα διακζτει τθν δυνατότθτα για επιλογι 3 ςυχνοτιτων λειτουργίασ. Ο πομπόσ κα λειτουργεί με 1 μπαταρία τφπου ΑΑ και κα ζχει δυνατότθατα τουλάχιςτον 25 ωρϊν λειτουργίασ με μπαταρία των 2200mAh. Συνολικά το ςφςτθμα κα ζχει: Καμπφλθ απόκριςθσ Hz o δζκτθσ & Θz ο πομπόσ χειρόσ Αρμονικι παραμόρωωςθ ( πομπόσ & δζκτθσ) 0,8% Λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο ( πομπόσ & δζκτθσ) -110dB(Α) Ο πομπόσ κα ζχει ιςχφ εκπομπισ 10mW (ERP) Ο δζκτθσ κα διακζτει ζξοδο Balanced με βφςμα 3pin XLR male & unbalanced με βφςμα τφπου JACK TS ¼

13 Α17.5 Α17.6 Α18 Σετ θχείων: Τα θχεία κα είναι 2 δρόμων 2 μεγαωϊνων με woofer 5 και tweeter 1 με ωόρτιςθ τφπου κόρνασ. Θα ζχουν καμπφλθ απόκριςθσ Θz. Θα ζχουν ευαιςκθςία 90dB/w/m. Θα διακζτουν ςτο εςωτερικό τουσ ενςωματωμζνο εργοςταςιακό μεταςχθματιςτι V με επιλογζα τθσ ιςχφοσ λειτουργίασ ςτα W. Θα είναι αυτοςτιρικτα και κα εμπεριζχουν τθν εργοςταςιακι επίτοιχθ βάςθ ςτιριξθσ τουσ. Οι διαςτάςεισ του κα είναι το μζγιςτο 165mm (Βάκοσ) x 265mm (Φψοσ) x165mm (Ρλάτοσ).Το βάροσ κακενόσ θχείου κα είναι μικρότερο από 3,7 kg μαηί με τθν επίτοιχθ βάςθ. Ρλαςτικι κικθ: Θα είναι από πολυουρεκάνθ, τφπου flight-case πλάτουσ 19, με φψοσ 6 units, για τθν τοποκζτθςθ και ωφλαξθ των μθχανθμάτων (εκτόσ των θχείων) και τθν εφκολθ μεταωορά τουσ. Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ και να ζχει πιςτοποίθςθ C.E. Να είναι νζο είδοσ (μοντζλο) και καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ.οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το μθχάνθμα είναι οι ακόλουκεσ: Συμβατότθτα μζςων: CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/- RW, DivX, JPEG, MP3, VCD. Τάςθ λειτουργίασ: V/50Hz ± 10%. Να διακζτει ψθωιακι ςφνδεςθ HDMI. Να διακζτει τουλάχιςτον ζνα καλϊδιο ςφνδεςθσ με τθν τθλεόραςθ τφπου SCART. Εφχρθςτο menu λειτουργίασ-πλοιγθςθσ Εφχρθςτο menu για ρυκμίςεισ εγκατάςταςθσ, αυτόματθ αναηιτθςθ και χειροκίνθτθ. Τθλεχειριςτιριο με πλιρεισ ρυκμίςεισ λειτουργίασ και μπαταρίεσ. Ελλθνικό μενοφ (ρυκμίςεων και λειτουργίασ) Να ζχει δυνατότθτα αναπαραγωγισ, με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ, ςε DivX Να ζχει δυνατότθτα εγγραωισ Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Αυτό κα περιζχει πλιρθσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυνδζςεων. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ και οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ελαωρϊν βλαβϊν. Α19

14 Α19.1 Θ μζκοδοσ εκτφπωςθσ να είναι μόνο Laser (αςπρόμαυρο). Το μθχάνθμα πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ψθωιακισ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνο ςφμωωνα με τα διεκνι standards και να ζχει πιςτοποίθςθ CE για τθν ςυμμόρωωςθ με τα πρότυπα περιβάλλοντοσ όςον αωορά τθν αποδοτικι χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, το κόρυβο, τθν αςωαλι αποκικευςθ καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι επικινδφνων ακτινοβολιϊν, τα υλικά καταςκευισ του. Με διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ να βεβαιϊνεται ότι είναι το τελευταίο μοντζλο τθσ ςειράσ του ςε κυκλοωορία ςτθνελλθνικι αγορά, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ, κακϊσ και να μθν είναι ανακαταςκευαςμζνο με εξαρτιματα, προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία. Οι ςυςκευζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςτα υωιςτάμενα τθλεπικοινωνιακά δίκτυα ςτακερισ τθλεωωνίασ τθσ χϊρασ εωοδιαςμζνεσ με τα κατάλλθλα πρωτόκολλα επικοινωνίασ (εγκρίςεισ ΟΤΕ). Οι ςυςκευζσ να ςυνδζονται με διςφρματθ τθλεωωνικι γραμμι ςφμωωνα με τα υωιςτάμενα πρότυπα τθσ χϊρασ. Θ ςυςκευι να ςτζλνει και να λαμβάνει ωφλλα μεγζκουσ Α4 (αςπρόμαυρα και ζγχρωμα) κακϊσ και να εκτυπϊνει αςπρόμαυρα ωφλλα Α4. Θ ςυςκευι να εκτυπϊνει ςελίδεσ μθνυμάτων Α4 με ταχφτθτα τουλάχιςτον δζκα (10) ςελ. ανά λεπτό. Να διακζτει ταχφτθτα επικοινωνίασ bps με αυτόματθ μετάπτωςθ. Ανάλυςθ τουλάχιςτον 64 διαβακμίςεισ του γκρι.

15 Α19.2 Μνιμθ αποκικευςθσ μθνυμάτων τουλάχιςτον δφο (2) MB, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα αποςτολισ εγγράωων μζςω μνιμθσ ςε ομάδεσ παραλθπτϊν, ι λιψθσ ςε περίπτωςθ που ζχει τελειϊςει το χαρτί τροωοδοςίασ ι ςε περίπτωςθ που θ ςυςκευι είναι απαςχολθμζνθ με άλλθ εργαςία. Στθν ανωτζρω χωρθτικότθτα δεν περιλαμβάνεται θ μνιμθ που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ ςυςκευισ (Setup, Error Correction Mode, ID, αρικμοί τθλεωϊνων, ομαδοποιιςεισ κλπ.) και θ οποία πρζπει να παραμζνει αναλλοίωτθ όταν θ ςυςκευι FAX τίκεται εκτόσ λειτουργίασ ι διακόπτεται θ τάςθ τροωοδοςίασ τθσ. Να διακζτει τουλάχιςτον ογδόντα (80) μνιμεσ τθλεωωνικϊν κλιςεων και μπαταρία διατιρθςισ τουσ. Να διακζτει αυτόματο τροωοδότθ τουλάχιςτον είκοςι (20) ωφλλων, μεγζκουσα4. Να διακζτει καςζτα χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) ωφλλωνα4, για χαρτί βάρουσ ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. Α19.3 Το πλθκτρολόγιο τθσ ςυςκευισ να αποτελείται από ανεξάρτθτα πλικτρα αωισ και όχι από πλικτρα μεμβράνθσ. Να είναι δε καταςκευαςμζνθ θ ςυςκευι από ανκεκτικό υλικό (απλι πίεςθ με αντίχειρα να μθν επθρεάηει το ςχιμα τθσ ςυςκευισ). Το χρϊμα τθσ ςυςκευισ να αρμόηει αιςκθτικά ςε περιβάλλον γραωείου. Να υπάρχει ςτθν ςυςκευι, οκόνθ απεικόνιςθσ τουλάχιςτον είκοςι (20) ςτακερϊν ι κυλιόμενων αλωαρικμθτικϊν χαρακτιρων, όπου κα ωαίνεται θ θμερομθνία, θ ϊρα, θ ταυτότθτα (ID), ο αρικμόσ καλοφμενου, ο αρικμόσ καλοφντοσ, οι οδθγίεσ χειριςμοφ, θ κατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, τα μθνφματα των βλαβϊν, τα μθνφματα αντικατάςταςθσ αναλωςίμων, θ φπαρξθ προσ εκτφπωςθ μθνυμάτων κ.λ.π, χωρίσ να χρειάηονται γραπτζσ οδθγίεσ επεξθγιςεισ. Α19.4 Να ζχει ςφςτθμα προςταςίασ του αποςτελλομζνου εγγράωου από παράςιτα τθλεωωνικϊν γραμμϊν (error correction mode). Να διακζτει αυτόματθ επανάκλθςθ, ςε περίπτωςθ που ο καλοφμενοσ αποδζκτθσ είναι κατειλθμμζνοσ. Να διακζτει ςφςτθμα ακφρωςθσ (Reject). Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ αποςτολισ μθνυμάτων ςε πολλαπλζσ διευκφνςεισ, τουλάχιςτον είκοςι (20) διαδοχικϊν, το οποίο να δίνει και αναλυτικι απόδειξθ αποςτολισ. Να παρζχει επιβεβαίωςθ αποςτολισ κατάλλθλθ για αρχειοκζτθςθ που να αναωζρει τον αρικμό FAX, με τον οποίο επικοινϊνθςε, θμερομθνία, ϊρα, διάρκεια κ αρικμό ςελίδων αποςτολισ, κακϊσ και να εμωανίηει, μερικι τουλάχιςτον, απεικόνιςθ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ αποςτολισ. Να διακζτει λειτουργία εκτφπωςθσ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ μθνυμάτων. Να παρζχουν οι ςυςκευζσ τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ και δεφτερθσ τθλεωωνικισ ςυςκευισ (Line Out). Να διακζτει αυτόματο διαχωριςτι FAX / Τθλεωϊνου.

16 Α19.5 Σε περίπτωςθ που θ ςυςκευι τεκεί εκτόσ λειτουργίασ λόγω διακοπισ τροωοδοςίασ ι κλειςίματοσ διακόπτθ (κζςθ Power off), θ τθλεωωνικι ςυςκευι που ζχει ςυνδεκεί ςτθν γραμμι εξόδου (LINE OUT), ι το μικροτθλζωωνο που ενδεχομζνωσ υπάρχει ςτθν ίδια τθν ςυςκευι, να λειτουργοφν κανονικά. Θ ςυςκευι να μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα, χωρίσ τθν ανάγκθ ςφνδεςθσ με Θ/Υ. Να μποροφν να λειτουργοφν οι ςυςκευζσ ςε ςυνκικεσ μθ κλιματιηόμενου χϊρου, ςε όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια. Να λειτουργοφν με ρεφμα τάςθσ 220/230 V και ςυχνότθτασ 50/60 Hz, να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνικά αξιόπιςτεσ. Δεν είναι αποδεκτζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν εξωτερικά τθσ ςυςκευισ μεταςχθματιςτι που μετατρζπει τθν τάςθ από 220 V. Το καλϊδιο τροωοδοςίασ να διακζτει τρείσ (3) αγωγοφσ (ωάςθ, ουδζτερο και γείωςθ), μικουσ τουλάχιςτον 2μ. που κα καταλιγει ςε ρευματολιπτθ (ωισ) τφπου ςοφκο, από άκραυςτο υλικό. Α19.6 Α20 Θ ςυςκευι να είναι εωοδιαςμζνθ με κατάλλθλο ρευματολιπτθ για τθν ςφνδεςι τθσ ςτο τθλεωωνικό δίκτυο ενόσ Σχολείου. Το καλϊδιο ςφνδεςθσ ςτο τθλεωωνικό δίκτυο να ζχει μικοσ δφο (2) μζτρα τουλάχιςτον και να καταλιγει ςε ρευματολιπτθ 4πολικό ι 6πολικό ι 8πολικό, του οποίου οι δυο επαωζσ κα ςυνδζουν το τθλεωωνικό δίκτυο. Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται κατά τθν παράδοςι του από πλιρωσ αναλυτικά και ορκά μεταωραςμζνα εγχειρίδια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και ζνα set αναλωςίμων και ζνα πακζτο χαρτί Α4 πεντακοςίων (500) ωφλλων. Θ δαπάνθ του πρϊτου αυτοφ set αναλωςίμωνκαι του χαρτιοφ κα βαρφνει τον ανάδοχο. Τα αναλϊςιμα πρζπει να τοποκετοφνται χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων. Να διατίκεται με κάκε ςυςκευι οδθγόσ γριγορθσ εκκίνθςθσ και βαςικϊν λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ο οποίοσ κα διευκολφνει τον χριςτθ ςτθν ςφνδεςθ και χριςθ τθσ ςυςκευισ. Το ραδιοκαςετόωωνο πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καλαίςκθτθσ εμωάνιςθσ, να είναι STEREO, να διακζτει CD PLAYER (ςυμβατό με όλα τα CD) και να είναι ωορθτό ( δθλ. να διακζτει χειρολαβι μεταωοράσ). Να ςυνοδεφεται από ςιμα C.E και να είναι καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τθν δθμοςίευςθ. CD-Player, ςυμβατό με αναπαραγωγι CD, CD-R/RW/MP3. Ιςχφσ εξόδου τουλάχιςτον 2X2 Watt RMS. Υποδοχι εξωτερικοφ μικροωϊνου ι φπαρξθ ενςωματωμζνου. Ενςωματωμζνα μεγάωωνα αναλόγου ιςχφοσ. Ζξοδο για ςφνδεςθ με ακουςτικά. Πλα τα απαραίτθτα πλικτρα και κομβία για τθ λειτουργία του. Να λειτουργεί με τάςθ 220V 240V / 50Hz ±10% και με μπαταρίεσ. Καλϊδιο ρευματολθψίασ. φκμιςθ ζνταςθσ ωωνισ. Χειρολαβι μεταωοράσ. Ρεριοχζσ λιψθσ ραδιοωϊνου: MW και FM. Να ζχει κεραία λιψθσ ςτακμϊν και ψθωιακι ζνδειξθ επιλογισ ςτακμϊν, με τουλάχιςτον 10 μνιμεσ ςτακμϊν ςτθ περιοχι των FM. Να είναι δυνατι θ εγγραωι από CD και ράδιο ςτο καςετόωωνο. Τθλεχειριςτιριο για τισ κφριεσ λειτουργίεσ (του ραδιοωϊνου και του CD). Να διακζτει είςοδο aux (line-in) Κάκε μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά. Θα περιζχει όλεσ τισ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ, τουσ αναλυτικοφσ χειριςμοφσ ρυκμίςεων, χριςθσ, πλοιγθςθσ, κακϊσ και βοικειεσ για ελαωρζσ βλάβεσ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο (προµήθεια)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο (προµήθεια) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση: ηµοτικό Κατάστηµα Καλονερίου Ταχ Κώδικας: 50003 Πληροφορίες: ηµήτριος Ρήγας Τηλέφωνο: 2465350208 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 24/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα