Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ) Προϋπολογισμός: ,76 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: όσον αφορά υπηρεσίες συντήρησης ,83 ( χωρίς ΦΠΑ) ,10 (με ΦΠΑ 23%) Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: ,59 (χωρίς ΦΠΑ) ,10 (με ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 20 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: ΣΑΕ 0518, Κωδικός Πράξης: 2013ΣΕ Σελίδα 1 από 98

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 16 C3.1 Πίνακας Συμμόρφωσης Εξυπηρετητών 16 C3.2 Πίνακας Συμμόρφωσης Storage Area Network (SAN) 18 C3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Μονάδας Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 19 C3.4 Πίνακας Συμμόρφωσης Μονάδας RACK 20 C3.5 Πίνακας Συμμόρφωσης Σταθμών εργασίας υψηλής απόδοσης 20 C3.6 Πίνακας Συμμόρφωσης Σταθμών εργασίας 23 C3.7 Πίνακας Συμμόρφωσης επιπλέον Οθονών 24 C3.8 Πίνακας Συμμόρφωσης Φορητών Σταθμών εργασίας 25 C3.9 Πίνακας Συμμόρφωσης Μονάδας Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου 26 C3.10 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος κατανομής φόρτου (Load Balancer) 27 C3.11 Πίνακας Συμμόρφωσης Κάμερας Εγγραφής 28 C3.12 Πίνακας Συμμόρφωσης Βοηθητικής Κάμερας 29 C3.13 Πίνακας Συμμόρφωσης Ψηφιακής Κονσόλας Εικόνας 30 C3.14 Πίνακας Συμμόρφωσης Κονσόλας Ήχου 31 C3.15 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος Ενδοεπικοινωνίας 32 C3.16 DVD Recorder 32 C3.17 DVD Duplication and printing 33 C3.18 Portable HDV Recorder Player 33 C3.19 VHS to DVD System 34 Σελίδα 2 από 98

3 C3.20 Λογισμικό Video Asset 34 C3.21 Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου 35 C3.22 Πίνακας Συμμόρφωσης USB Graphics Adapter 35 C3.23 Πίνακας Συμμόρφωσης Ασύρματων μικροφώνων πέτου 36 C3.24 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος AUTO-CUE 36 C3.25 Πίνακας Συμμόρφωσης TV MONITORS C3.26 Πίνακας Συμμόρφωσης Συσκευής Αποθήκευσης Δεδομένων τύπου NAS 38 C3.27 Πίνακας Συμμόρρφωσης Υπηρεσιών Υλοποίησης του Στούντιο 39 C3.28 Πίνακας Συμμόρφωσης προδιαγραφών υποδομής μετάδοσης (streaming services) 40 C3.29 Πίνακας συμμόρφωσης λογισμικού Web / Application Servers 40 C3.30 Πίνακας συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) 41 C3.31 Πίνακας συμμόρφωσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών/ειδήσεων 46 C3.32 Πίνακας συμμόρφωσης ψηφιακών παιχνιδιών 54 C3.33 Πίνακας Συμμόρφωσης Λοιπών Υπηρεσιών 58 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 58 C4.1 Εξοπλισμός 58 C4.2 Έτοιμο Λογισμικό 59 C4.3 Εφαρμογή/ές 59 C4.4 Υπηρεσίες 59 C4.5 Άλλες δαπάνες 60 C4.6 Εκπαίδευση χρηστών 60 C4.7 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 60 C4.8 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 60 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 62 C5.1 Σχέδιο Σύμβασης 62 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α 97 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β 98 Σελίδα 3 από 98

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ). Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ , Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 98

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 98

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ). Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ , Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 98

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 98

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ). Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ , Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 8 από 98

9 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 98

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. Τσόχα 36, ΤΚ Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σελίδα 10 από 98

11 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 98

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. Τσόχα 36, ΤΚ Αθήνα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 12 από 98

13 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 98

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 98

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 98

16 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Πίνακας Συμμόρφωσης Εξυπηρετητών α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Γενικά χαρακτηριστικά Υλοποίηση του συστήματος εξυπηρετητών σε τρία επίπεδα: Database Application Web. Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων εξυπηρετητών, ο οποίος θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως το σύνολο της λειτουργικότητας του έργου Να αναφερθεί το μοντέλο για το προσφερόμενο σύστημα εξυπηρετητών. Το σύνολο των εξυπηρετητών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα (πλακέτες, σκληροί δίσκοι,,κάρτες, κλπ.) να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει υποχρεωτικά και για την συσκευή που παρέχει λειτουργία πληκτρολογίου, οθόνης, touchpad. Πιστοποίηση ή αποδεδειγμένη πλήρης υποστήριξη του κατασκευαστή του εξυπηρετητή για συνεργασία με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Hyper V Server 2012, Windows Server 2012 Datacenter/Standard Windows Storage Server 2012 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter/Standard/Enterprise, VMware vsphere 5.0 Embedded/5.0, Novell SUSE Linux Enterprise Server 11/10, Red Hat Enterprise Linux 6/5 Οι προσφερόμενοι εξυπηρετητές πρέπει να είναι σύγχρονοι (ημερομηνία ανακοίνωσης ή ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης μικρότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής του) και να κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Ο εξοπλισμός των εξυπηρετητών, των παρελκομένων τους του Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (SAN) και της μονάδας λήψης Backup να είναι του ίδιου κατασκευαστή Ειδικά για τον εξυπηρετητή/ές για τον/τους οποίο/ους θα απαιτηθεί διασύνδεση με το εξωτερικό Σύστημα Αποθήκευσης θα προσφερθεί από ένας controller FC 4 ή 8 Gbps με 2 θύρες για redundancy Θύρες I/O: Δύο (2) Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (κάθε μία σε ξεχωριστό hardware module ή σε διαφορετική περίπτωση να προφερθούν δύο (2) ξεχωριστά hardware modules για να παρέχονται τα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας), Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 16 από 98

17 έξι (6) USB 2.0 (εκ των οποίων δύο στο εμπρός μέρος του εξυπηρετητή), ένα (1) management port αποκλειστικά για απομακρυσμένη διαχείριση του εξυπηρετητή 2. Αρχιτεκτονική Διαθεσιμότητα 2.1. Οι προσφερόμενοι εξυπηρετητές να διαθέτουν δύο τροφοδοτικά σε κατάσταση εφεδρείας με ισχύ κάθε τροφοδοτικού στα 800 Watts 2.2. Να διαθέτουν redundant hot-plug fans 2.3. Να διαθέτουν hot-plug σκληρούς δίσκους 2.4. Να υποστηρίζει κάθε εξυπηρετητής μέχρι οκτώ (8) σκληρούς δίσκους 2.5. Ο τύπος του server να είναι Rack-mount και να μην καταλαμβάνει χώρο περισσότερο από 1U 3. Απόδοση-Επεκτασιμότητα 3.1. Ο χρονισμός των προσφερόμενων CPU θα είναι ο μεγαλύτερος που προσφέρεται από τον κατασκευαστή του εξυπηρετητή για το συγκεκριμένο μοντέλο εξυπηρετητή. Δηλαδή εάν το μοντέλο του προσφερόμενου εξυπηρετητή δύναται να δεχθεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντέλα επεξεργαστών, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα προσφερθεί με τον επεξεργαστή εκείνο που έχει τον μεγαλύτερο χρονισμό και ταυτόχρονα καλύπτει τουλάχιστον τις υπόλοιπες προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού 3.2. Να αναφερθεί ο τύπος / κατασκευαστής των προσφερόμενων CPU 3.3. Να αναφερθεί η συχνότητα (GHz) του επεξεργαστή 3.4. Σε επίπεδο Database (ο ελάχιστος αριθμός προσφερομένων συστημάτων να είναι 2) ζητούνται συνολικά για το έργο: Αριθμός πυρήνων 16 Μέγιστος αριθμός πυρήνων 32 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 128 Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης (GB) Σε επίπεδο Application (ο ελάχιστος αριθμός προσφερομένων συστημάτων να είναι 8) ζητούνται συνολικά για το έργο: Αριθμός πυρήνων 64 Μέγιστος αριθμός πυρήνων 128 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 224 Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης (GB) Σε επίπεδο Web (ο ελάχιστος αριθμός προσφερομένων συστημάτων να είναι 2 ) και για λοιπούς servers (ο ελάχιστος αριθμός προσφερομένων συστημάτων να είναι 5) ζητούνται συνολικά για το έργο: Αριθμός πυρήνων 28 Μέγιστος αριθμός πυρήνων 56 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 64 Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης (GB) Δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης ανά Επίπεδο Σελίδα 17 από 98

18 4.1. Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID-1. Οι δίσκοι να βρίσκονται στη διάταξη RAID Πλήθος μονάδων ανά εξυπηρετητή Raw χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ) 140 GB 4.4. Τύπος δίσκων Serial Attached SCSI (SAS) ή ισοδύναμος ή ανώτερος 4.5. Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15k 5. Λειτουργικό Σύστημα Να περιγραφεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και η έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος ανά επίπεδο Για το σύνολο των εξυπηρετητών θα προσφερθεί λογισμικό προστασίας από ιούς Οι ενημερώσεις της βάσης για τους ιούς θα προσφέρονται για όλο το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης 6. Διαχείριση-Παρακολούθηση Να δοθεί με κάθε εξυπηρετητή συνοδευτικό λογισμικό για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση συνολικά του συστήματος εξυπηρετητών περιλαμβανομένων των ακόλουθων δυνατοτήτων: Server Monitoring Performance management Storage Management Power Management Remote Management Το λογισμικό διαχείρισης να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα συνεργασίας με Active Directory για Single Sign On (SSO) Με το λογισμικό διαχείρισης να υποστηρίζεται η δυνατότητα πρόγνωσης σφαλμάτων και αυτόματης αποκατάστασης της βλάβης. Το σύστημα να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών με και SMS 6.4. Να υποστηρίζει Remote Wake on LAN 6.5. Να δοθεί ο απαραίτητος αριθμός μονάδων των παρακάτω περιφερειακών στοιχείων για τη σωστή διαχείριση όλων των εξυπηρετητών: Πληκτρολόγιο, μηχανισμός touchpad και οθόνη τεχνολογίας LCD/TFT, διαγώνιας διάστασης 17 σε μία συσκευή που να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο Rack (1U) όταν δεν χρησιμοποιείται από τον χρήστη DVD Drive Άλλες μονάδες (Να αναφερθούν) C3.2 Πίνακας Συμμόρφωσης Storage Area Network (SAN) α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Αριθμός Μονάδων 1 2. Storage Area Network που θα συνδέονται οι εξυπηρετητές Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 18 από 98

19 που έχει προβλεφθεί από την αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης κάθε υποψήφιου Αναδόχου 3. Πρέπει να είναι σύγχρονο και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του 4. Δίσκοι Fiber Channel ή SAS rpm, hot swappable 5. Προσφερόμενη συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα (καθαρός διαθέσιμος χώρος σε RAID 5) 7TB 6. Δυνατότητα επαύξησης της χωρητικότητας στα 40TB (raw χωρητικότητα) μόνον με προσθήκη επιπλέον δίσκων και χωρίς την χρήση disk enclosure(s). 7. Να αναφερθεί η μέγιστη χωρητικότητα που υποστηρίζει το SAN 8. Αρχιτεκτονική RAID τουλάχιστον 1, 5, Οι δίσκοι να είναι σε διάταξη RAID Σύνδεση με τους εξυπηρετητές μέσω διπλών Fibre Channel interfaces 4Gbps 11. Το προσφερόμενο σύστημα θα έχει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας (no single point of failure) 12. Μηχανισμός εξασφάλισης δεδομένων που βρίσκονται στην cache σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας 13. Υποστήριξη Hot Spare Δίσκου 14. H λειτουργία του SAN θα είναι πλήρως συμβατή με το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών 15. Mαζί με το σύστημα θα προσφερθούν τα κατάλληλα οπτικά switches (είτε ενσωματωμένα στο SAN είτε ξεχωριστά) για τη σύνδεση των εξυπηρετητών με το SAN 16. Mαζί με το σύστημα θα προσφερθούν και όλες οι απαιτούμενες άδειες χρήσης του λογισμικού διαχείρισης του SAN χωρίς περιορισμούς στην χωρητικότητα του SAN. Δηλαδή θα καλύπτει το προσφερόμενο σύστημα στην μέγιστη δυνατή επεκτασιμότητά του που αναφέρθηκε προηγούμενα στην παρ. 7 του παρόντος πίνακα συμμόρφωσης 17. Το λογισμικό της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να καλύπτει την δυνατότητα δημιουργίας Snapshots και την δυνατότητα δημιουργίας ακριβούς αντιγράφου των δεδομένων σε απομακρυσμένο γεωγραφικά σημείο από αυτό που θα είναι εγκατεστημένο το παρόν σύστημα χωρίς την χρήση άλλου ενδιάμεσου server δηλαδή δημιουργία αντιγράφου απ ευθείας από Storage σύστημα σε άλλο Storage σύστημα (Remote Storage based Replication Functionality) C3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Μονάδας Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Θα προσφερθεί συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου Τape Library τεχνολογίας LTO-4 ή ανώτερης 2. Fibre Chanel interface 3. Το προσφερόμενo σύστημα θα εξασφαλίζει χωρητικότητα 9ΤΒ χωρίς συμπίεση (native) 4. Η χωρητικότητα του data cartridge χωρίς συμπίεση θα 800GB είναι 5. Θα προσφερθούν τα απαιτούμενα cartridges (data και 9ΤΒ καθαρισμού) για χωρητικότητα χωρίς συμπίεση 6. Μέγιστος αριθμός drives που υποστηρίζονται χωρίς την 2 Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 19 από 98

20 προμήθεια νέας μονάδας 7. Μέγιστος αριθμός cartridges που υποστηρίζονται χωρίς την προμήθεια νέας μονάδας υλικού (hardware) 8. Ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων χωρίς συμπίεση 24 80ΜΒ/s 9. Τύπος πλαισίου: Rack mounted 10. Μαζί με τη συσκευή θα προσφερθεί το κατάλληλο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας C3.4 Πίνακας Συμμόρφωσης Μονάδας RACK α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Αριθμός Τεμαχίων 1 2. Ύψος 42U 3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. NAI 4. Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαστάσεις και οι δυνατότητες του προσφερόμενου RACK NAI 5. Να αναφερθεί αν συνοδεύεται από KVM Switch για τη χρήση κοινού πληκτρολογίου, mouse και οθόνης από περισσότερους του ενός server. Είναι προφανές ότι εάν έχει προσφερθεί η μονάδα αυτή NAI στην ενότητα των εξυπηρετητών δεν απαιτείται να δοθεί πάλι. 6. Το rack θα έχει πρίζες τύπου Schuko 7. Δυνατότητα πρόσβασης από την εμπρός και την πίσω πλευρά και εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος 8. Διάτρητη πόρτα που θα ασφαλίζει με κλειδαριά 9. Πλαϊνά καλύμματα αφαιρούμενα Το rack θα πρέπει να διαθέτει διάτρητη εμπρόσθια θύρα (γυάλινη θύρα αποκλείεται) και να υπάρχουν κατάλληλα 10. ανοίγματα στην οπίσθια θύρα ή άλλα σημεία του rack ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη οριζόντια κυκλοφορία του αέρα Θα προσφερθούν όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη διασύνδεση όλων των συσκευών Το rack θα διαθέτει κατάλληλους οδηγούς και συγκρατητές για την διευθέτηση των καλωδίων, τροφοδοσίας, UTP και oπτικών (FC και network) Οι οδηγοί και συγκρατητές δεν θα πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο στο rack (zero U) Το προσφερόμενο Rack θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης NAI Παραπομπή/ τεκμηρίωση C3.5 Πίνακας Συμμόρφωσης Σταθμών εργασίας υψηλής απόδοσης α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1. Αριθμός Τεμαχίων Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 20 από 98

21 1.3. σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα (πλακέτες, σκληροί δίσκοι, οδηγοί DVD drive, κάρτες, κλπ.) να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει υποχρεωτικά και για το πληκτρολόγιο, την οθόνη και το mouse Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας υψηλής απόδοσης θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1. Τύπος κουτιού Midi Tower (Να διαθέτει τουλάχιστον 4 εξωτερικές θέσεις για εγκατάσταση drives) 2.2. Να αναφερθεί η ισχύς του Τροφοδοτικού ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της προσφερόμενης σύνθεσης (Watt ) 2.3. Ο χρονισμός της προσφερόμενης CPU θα είναι ο μεγαλύτερος που προσφέρεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο σταθμού εργασίας εφόσον αυτό παρέχεται με διαφορετικού χρονισμού επεξεργαστές, Δηλαδή εάν το μοντέλο του προσφερόμενου σταθμού εργασίας δύναται να δεχθεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντέλα επεξεργαστών, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα προσφερθεί με τον επεξεργαστή εκείνο που έχει τον μεγαλύτερο χρονισμό ανάμεσα σε όλους αυτούς που δύναται να δεχθεί και ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις υπόλοιπες προδιαγραφές για τον σταθμό εργασίας υψηλής απόδοσης 2.4. Ο επεξεργαστής του σταθμού εργασίας θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) πυρήνες (cores) και μνήμη cache τουλάχιστον 8 MB 2.5. Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης 16 GB 2.6. Η προσφερόμενη μνήμη πρέπει να καταλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό υποδοχών DIMMs του συστήματος ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μνήμης χωρίς αντικατάσταση της παραπάνω εγκατεστημένης μνήμης 2.7. Να διαθέτει Solid State Drive (SSD) SATA III interface, χωρητικότητας 100 GB 2.8. Να διαθέτει σκληρό δίσκο SATA III interface, 7200 rpm, χωρητικότητας 1 TB (1 Terabyte) 2.9. Ανεξάρτητη Κάρτα γραφικών τύπου, με μνήμη DDR5 1GB Θύρα 10/100/1000 ή 100/1000 Mbps Ethernet (autosensing, UTP), με δυνατότητα Network Boot BLU-RAY Recorder με δυνατότητα εγγραφής CD/DVD/Blu ray Disc Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με πλήκτρο Power on Optical mouse με τροχό (wheel) Λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον, έκδοση 64-bit, που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης Σελίδα 21 από 98

22 του και το CD εγκατάστασης. εφόσον αυτό παρέχεται είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του σταθμού εργασίας. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή αντίστοιχο). Λογισμικό Συμπίεσης / Αποσυμπίεσης Αρχείων τύπου ZIP, rar Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου πλήρως εξελληνισμένο, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου με ελληνικό ορθογράφο, «Θησαυρό» λέξεων, επεξεργαστή φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων καθώς και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία να συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό. Η βοήθεια θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη τοπικά στον σταθμό εργασίας του χρήστη. Για το σύνολο των σταθμών εργασίας υψηλής απόδοσης θα προσφερθεί λογισμικό προστασίας από ιούς Επιπλέον ο ένας σταθμός εργασίας θα διαθέτει - Λογισμικό Non-linear Editing για επεξεργασία και μοντάζ βίντεο τύπου Final Cut Pro ή αντίστοιχο - Ύπαρξη εισόδων εικόνας Standard Definition (PAL/NTSC video) με ακροδέκτες Composite (RCA) και S-video. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να προσφέρεται και από εξωτερικό ή εσωτερικό πρόσθετο εξάρτημα. - Ύπαρξη εισόδων εικόνας High Definition (HDMI ή SDI-HD ή Component). Η δυνατότητα αυτή μπορεί να προσφέρεται και από εξωτερικό ή εσωτερικό πρόσθετο εξάρτημα. Σε κάθε περίπτωση η είσοδος HD θα πρέπει να είναι συμβατή με το σήμα εξόδου της κονσόλας που θα προσφερθεί. Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του εν λόγω λογισμικού, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον Πίνακα C Έγχρωμη οθόνη 3.1. Να αναφερθεί το μοντέλο Τύπος LCD ή LED 3.3. Διαγώνια διάσταση (inches) Βήμα κουκίδας (Dot Pitch) 0,28 mm 3.5. Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη Ανάλυση 3.6. Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης 3.7. Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO Displays, ISO Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ισχύος 2 x 1,5 Watts Σελίδα 22 από 98

23 C3.6 Πίνακας Συμμόρφωσης Σταθμών εργασίας α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1. Αριθμός Τεμαχίων Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του 1.3. Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα (πλακέτες, σκληροί δίσκοι, οδηγοί DVD drive, κάρτες, κλπ.) να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει υποχρεωτικά και για το πληκτρολόγιο, την οθόνη και το mouse Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1. Τύπος κουτιού Mini Tower (Να διαθέτει τουλάχιστον 3 εξωτερικές θέσεις για εγκατάσταση drives) 2.2. Να αναφερθεί η ισχύς του Τροφοδοτικού ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της προσφερόμενης σύνθεσης (Watt ) 2.3. Ο χρονισμός της προσφερόμενης CPU θα είναι ο μεγαλύτερος που προσφέρεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο σταθμού εργασίας εφόσον αυτό παρέχεται με διαφορετικού χρονισμού επεξεργαστές, Δηλαδή εάν το μοντέλο του προσφερόμενου σταθμού εργασίας δύναται να δεχθεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντέλα επεξεργαστών, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα προσφερθεί με τον επεξεργαστή εκείνο που έχει τον μεγαλύτερο χρονισμό ανάμεσα σε όλους αυτούς που δύναται να δεχθεί και ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις υπόλοιπες προδιαγραφές που απαιτούνται για τον σταθμό εργασίας 2.4. Ο επεξεργαστής του σταθμού εργασίας θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πυρήνες (cores) και μνήμη cache τουλάχιστον 3 MB 2.5. Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης 4 GB 2.6. Η προσφερόμενη μνήμη πρέπει να καταλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό υποδοχών DIMMs του συστήματος ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μνήμης χωρίς αντικατάσταση της παραπάνω εγκατεστημένης μνήμης 2.7. Να διαθέτει σκληρό δίσκο SATA III interface, 7200 rpm, χωρητικότητας 500 Gbytes τουλάχιστον 2.8. Θύρα 10/100/1000 Mbps Ethernet (autosensing, UTP) 2.9. DVD/CD Recorder με δυνατότητα εγγραφής CD/DVD Disc Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων Optical mouse με τροχό (wheel) Λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον, έκδοση 64-bit, που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 23 από 98

24 του και το CD εγκατάστασης εφόσον αυτό παρέχεται είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του σταθμού εργασίας.. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή αντίστοιχο). Για το σύνολο των σταθμών εργασίας θα προσφερθεί λογισμικό προστασίας από ιούς Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου πλήρως εξελληνισμένο, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου με ελληνικό ορθογράφο, «Θησαυρό» λέξεων, επεξεργαστή φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων καθώς και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία να συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό. Η βοήθεια θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη τοπικά στον σταθμό εργασίας του χρήστη.κηκ Λογισμικό Συμπίεσης / Αποσυμπίεσης Αρχείων τύπου ZIP, rar 3. Έγχρωμη οθόνη 3.1. Να αναφερθεί το μοντέλο Τύπος LCD ή LED 3.3. Διαγώνια διάσταση (inches) Βήμα κουκίδας (Dot Pitch) 0,29 mm 3.5. Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη Ανάλυση 3.6. Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης 3.7. Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO Displays, ISO Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ισχύος 2 x 1,5 Watts C3.7 Πίνακας Συμμόρφωσης επιπλέον Οθονών α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Έγχρωμη οθόνη Να αναφερθεί το μοντέλο Τύπος LCD ή LED Διαγώνια διάσταση (inches) Βήμα κουκίδας (Dot Pitch) 0,29 mm Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη Ανάλυση Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO Displays, ISO Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ισχύος 2 x 1,5 Watts Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 24 από 98

25 C3.8 Πίνακας Συμμόρφωσης Φορητών Σταθμών εργασίας α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1. Αριθμός Τεμαχίων Ο προσφερόμενος φορητός σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του 1.3. Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο σύστημα (πλακέτες, σκληροί δίσκοι, κάρτες, ενσωματωμένη οθόνη, DVD drive κλπ.) να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του φορητού υπολογιστή Όλοι οι προσφερόμενοι φορητοί σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1. Διάσταση οθόνης 15, Ανάλυση οθόνης 1920 x Ο χρονισμός της προσφερόμενης CPU θα είναι ο μεγαλύτερος που προσφέρεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο φορητού σταθμού εργασίας εφόσον αυτό παρέχεται με διαφορετικού χρονισμού επεξεργαστές, Δηλαδή εάν το μοντέλο του προσφερόμενου φορητού σταθμού εργασίας δύναται να δεχθεί πολλά εναλλακτικά διαφορετικά μοντέλα επεξεργαστών, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα προσφερθεί με τον επεξεργαστή εκείνο που έχει τον μεγαλύτερο χρονισμό ανάμεσα σε όλους αυτούς που δύναται να δεχθεί και ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις υπόλοιπες προδιαγραφές που απαιτούνται για τον φορητό σταθμό εργασίας 2.4. Ο επεξεργαστής του σταθμού εργασίας θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) πυρήνες (cores) και μνήμη cache τουλάχιστον 4 MB 2.5. Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης 8 GB 2.6. Η προσφερόμενη μνήμη πρέπει να καταλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό υποδοχών DIMMs του συστήματος ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μνήμης χωρίς αντικατάσταση της παραπάνω εγκατεστημένης μνήμης 2.7. Να διαθέτει Solid State Disk (SSD) SATA III interface χωρητικότητας 100 Gbytes τουλάχιστον 2.8. Θύρα 10/100/1000 Mbps Ethernet (autosensing) 2.9. Ασύρματη σύνδεση WLAN a\b\g\n Bluetooth μηχανισμό για παροχή σύνδεσης Bluetooth DVD/CD Recorder με δυνατότητα εγγραφής CD/DVD Disc Πληκτρολόγιο ενσωματωμένο με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων WEB camera και αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος Λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον, έκδοση 64-bit, που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το CD εγκατάστασης εφόσον αυτό παρέχεται είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του φορητού σταθμού εργασίας Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 25 από 98

26 ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου πλήρως εξελληνισμένο, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου με ελληνικό ορθογράφο, «Θησαυρό» λέξεων, επεξεργαστή φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων καθώς και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία να συνεργάζονται μεταξύ τους. Για το σύνολο των φορητών σταθμών εργασίας θα προσφερθεί λογισμικό προστασίας από ιούς Επιπλέον ο ένας φορητός σταθμός εργασίας θα διαθέτει - Λογισμικό Non-linear Editing για επεξεργασία και μοντάζ βίντεο τύπου Final Cut Pro ή αντίστοιχο - Ύπαρξη εισόδων εικόνας Standard Definition (PAL/NTSC video) με ακροδέκτες Composite (RCA) και S-video. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να προσφέρεται και από εξωτερικό ή εσωτερικό πρόσθετο εξάρτημα. - Ύπαρξη εισόδων εικόνας High Definition (HDMI ή SDI-HD ή Component). Η δυνατότητα αυτή μπορεί να προσφέρεται και από εξωτερικό ή εσωτερικό πρόσθετο εξάρτημα. Σε κάθε περίπτωση η είσοδος HD θα πρέπει να είναι συμβατή με το σήμα εξόδου της κονσόλας που θα προσφερθεί. Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του εν λόγω λογισμικού, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον Πίνακα C Χρόνος αυτονομίας με μία μπαταρία 10 ώρες Δυνατότητα μελλοντικής χρήσης και 2 ης μπαταρίας Βάρος μηχανήματος (χωρίς τον AC adapter και την μονάδα DVD drive αλλά περιλαμβανομένου του σκληρού 2,6 κιλά δίσκου και της μπαταρίας) Να συνοδεύεται από τσάντα ασφαλούς μεταφοράς του C3.9 Πίνακας Συμμόρφωσης Μονάδας Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Αριθμός Τεμαχίων Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του εξωτερικού σκληρού δίσκου 3. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 TB 4. Διαστάσεις σκληρού δίσκου Τρόπος σύνδεσης με τον υπολογιστή USB 3.0, USB Τάση τροφοδοσίας μέσω της σύνδεσης USB 7. Χρόνος Εγγύησης από τον κατασκευαστή δύο (2) έτη Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 26 από 98

27 C3.10 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος ασφαλείας σε διάταξη HA cluster με δυνατότητα υποστήριξης Intrusion Prevention, Antivirus και κατανομής φόρτου α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή/ τεκμηρίωση 1. Θα προσφερθεί συσκευή firewall για την προστασία του NAI δικτύου. 2. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής του προσφερόμενου firewall 3. Αριθμός μονάδων 2 4. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 NAI 5. Αρχιτεκτονικής Statefull Inspection Cut-Through Proxy ή NAI λειτουργικά ισοδύναμη 6. Συνολικό throughput >=4 Gbps 7. Συνολικό Throughput σε κρυπτογραφημένη κίνηση (IPSec >=2 Gbps VPN 3DES) (Mbps) 8. Υποστήριξη IPS Throughput >=450 Mbps 9. Υποστήριξη IPSec VPN Tunnels >= Υποστήριξη SSL VPN χρηστών >= Δυνατότητα ταυτόχρονων συνδέσεων Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) Gigabit Ethernet NAI interfaces 10/100/1000 Mbps 13. Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων: Internet Protocol (IP) NAI Transmission Control Protocol (TCP) NAI User Datagram Protocol (UDP) NAI Radius ή/και TACACS NAI Internet Control Message Protocol (ICMP) NAI Address Resolution Protocol (ARP) NAI Domain Name System (DNS) NAI Simple Network Management Protocol (SNMP) NAI HyperText Transport Protocol (HTTP) File Transfer protocol (FTP) NAI Trivial File Transfer protocol (TFTP) NAI Point-to-Point over Ethernet Protocol (PPPoE) NAI NAI NAI 14. Προστασία έναντι Denial of Service 15. Προστασία του DNS 16. Προστασία έναντι flooding 17. Προστασία από παρεμβολές TCP 18. Προστασία Mail 19. Υποστήριξη IPSec για πρόσβαση διαχείρισης 20. Υποστήριξη εικονικών τοπικών δικτύων (Firewall VLAN) 21. Υποστήριξη Intrusion Prevention 22. Υποστήριξη Anti-virus 23. Υποστήριξη Application Control (IM and P2P applications) 24. Υποστήριξη Web-filtering 25. Υποστήριξη Anti-Spam 26. Υποστήριξη Anti-virus στα εξής πρωτόκολλα: HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, POP3, IMAP 27. Web-filtering μέσω HTTP filters, URL lists, URL phrase block, Content profiles σε συνεργασία με εξωτερική βάση δεδομένων του κατασκευαστή Σελίδα 27 από 98

28 28. Διασύνδεση με δεύτερο Firewall του ίδιου κατασκευαστή, τύπου και διάρθρωσης σε διάταξη Active - Active 29. Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI, telnet,ssh NAI 30. Εγγενής διεπαφή WEB-based διαχείρισης και ρύθμισης με NAI λογισμικό που να επιτρέπει την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και παραμετροποίηση όλων των ανωτέρω λειτουργιών 31. Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης: NAI IKE, DES, 3DES, IPSec, SHA-1, MD5 32. Δυνατότητα εγκατάστασης Storage Module NAI για την υποστήριξη logging & Wan optimization 33. Η προσφερόμενη συσκευή θα υποστηρίζει δυνατότητα κατανομής φόρτου 34. Υποστήριξη των παρακάτω τεχνικών load Balancing NAI - Sourch IP Hash - Round Robin - Weighted - First Alive - Least Round Trip Time - Least Session 35. Υποστήριξη SSL Acceleration NAI 36. Υποστήριξη λειτουργικότητας Load Balancing σε Layer 4 και Layer Λογισμικό κεντρικοποιημένης διαχείρισης των συσκευών NAI με δυνατότητες Σε επίπεδο Ανάλυσης : 1. Event Logging 2. Automated Reporting 3. Real Time Event Monitoring Σε διαχείρισης 1. Configuration Management 2. Firmware Management 3. Change policy auditing C3.11 Πίνακας Συμμόρφωσης Κάμερας Εγγραφής Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 1 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 Αισθητήρας εικόνας Τρείς (3) CMOS 1/3" 6 Ωφέλιμα pixels 1920x Σήμα εξόδου HDMI ή SDI (να αναφερθεί τι υποστηρίζεται) 8 Εύρος zoom φακού (σε ισοδύναμο των 35mm) Σελίδα 28 από 98 NAI 18x mm

29 f=1,6-2,8 9 Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου 1/ Ελάχιστη απόσταση εστίασης <=1m 11 Eστίαση Auto/manual 12 Auto/Manual Ρύθμιση white balance με εύρος 2000Κ-12000Κ 13 Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας <=5 Lux 14 Οθόνη LCD (διαγώνιος) >=4 15 Ρυθμός πλαισίων 60i,60p,50i,50p,30p,25p 16 Μικρόφωνο πυκνωτικό 17 Σύνδεση USB με υπολογιστή 18 Είσοδοι μικροφώνων XLR >=2 19 Έξοδος ήχου Mini jack stereo 3,5mm NAI 20 Είσοδος Genlock NAI Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 21 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η κάμερα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 22 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας 23 H κάθε κάμερα να συνοδεύεται από τρίποδο 2 βαθμίδων βαρέως τύπου, με μέγιστο ύψος τουλάχιστον 1,8μ, βάρος τουλάχιστον 7Kg, πλήρη δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών, και κλίση +/-45 μοιρών 24 Nα συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς τόσο για την κάμερα όσο και για το τρίποδο 25 Nα συνοδεύεται από σύστημα ρομποτικού χειρισμού με τηλεχειριστήριο για την περιστροφή της στο οριζόντιο επίπεδο, προσαρμοσμένο στον τρίποδα στήριξης της κάμερας NAI C3.12 Πίνακας Συμμόρφωσης Βοηθητικής Κάμερας Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 1 Σελίδα 29 από 98

30 Ειδικά χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5 Αισθητήρας εικόνας CMOS ή ανώτερος 6 Ωφέλιμα pixels σε λήψη βίντεο 16:9 >=4Mpixels 7 Σήμα εξόδου HDMI, Component, Analog SD NAI 8 Εύρος zoom φακού (σε ισοδύναμο των 35mm) 10x mm F=1,8-3,4 9 Eστίαση Auto/manua l 10 Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας 0 Lux 11 Οθόνη LCD (διαγώνιος) >=3 12 Κατευθυντικό πυκνωτικό μικρόφωνο 13 Σύνδεση USB με υπολογιστή 14 Είσοδος μικροφώνου 15 Έξοδος ήχου Mini jack stereo 3,5mm NAI Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 16 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η κάμερα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 17 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας 18 Η κάμερα να συνοδεύεται από τρίποδο μέγιστους ύψους λειτουργίας 1,5m, με τσάντα μεταφοράς NAI NAI C3.13 Πίνακας Συμμόρφωσης Ψηφιακής Κονσόλας Εικόνας Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 1 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 Είσοδοι εικόνας HDMI, με ενσωματωμένο stereo ήχο >=4 6 Είσοδοι εικόνας SDI με επιλογή SD/HD >=4 7 Είσοδος εικόνας αναλογική (Component) >=1 8 Έξοδος εικόνας Program SDI και HDMI NAI Σελίδα 30 από 98

31 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9 Έξοδος εικόνας Preview/Multi-view SDI και HDMI NAI 10 Βοηθητικές έξοδοι εικόνας SDI >=2 11 Σύνδεση USB με υπολογιστή 12 Θύρα Ethernet 10/100 για έλεγχο 13 Δυνατότητα παραγωγής Chroma Key effect ανεξάρτητα για κάθε είσοδο 14 Υποστήριξη αναλύσεων εικόνας HD 1080i50, 720p50 και NAI SD 625/5 PAL 4:3 15 Δειγματοληψία βίντεο 4:2:2 με ακρίβεια χρώματος 4:2:2 YUV 12 Υποστήριξη αναλύσεων εικόνας έως 1920x1080/50-60Ηz για σύνδεση εξόδου οθόνης από υπολογιστή 13 Δημιουργία εφέ μεταγωγής εικόνας (transitions) 14 Κονσόλα χειρισμού με σύνδεση δικτύου Ethernet 15 Χειριστήρια Joystick και Fader NAI Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 16 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η κονσόλα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 17 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας NAI C3.14 Πίνακας Συμμόρφωσης Κονσόλας Ήχου Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 1 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 Να διαθέτει ανεξάρτητη ρύθμιση στάθμης και προενισχυτικού κέρδους για κάθε κανάλι 6 Να διαθέτει ρυθμιστικά Equalizer 3 περιοχών για κάθε κανάλι 7 Υποστήριξη μικροφώνων με phantom power >=8 8 Είσοδοι line-level stereo in >=2 9 Έξοδος εγγραφής (rec out) >=1 10 Βοηθητικές έξοδοι με ανεξάρτητη ρύθμιση μίξης ήχου >=3 Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Σελίδα 31 από 98

32 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 11 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η κονσόλα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 17 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration NAI setup) στα σημεία λειτουργίας C3.15 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος Ενδοεπικοινωνίας Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 1 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 Κανάλια ενδοεπικοινωνίας με υποδοχή XLR >=4 6 Απόκριση συχνότητας 150Hz- 15KHz 7 Λόγος σήματος προς θόρυβο >= 70dB 8 Είσοδος μικροφώνου XLR 9 Υποδοχή Headset 10 Δορυφορική μονάδα ενδοεπικοινωνίας δύο καναλιών 11 Πομποδέκτης παρουσιαστή με Headset αμφίδρομης επικοινωνίας 12 Αριθμός προσφερόμενων πομποδεκτών παρουσιαστή 3 Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 16 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 17 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας NAI NAI C3.16 Πίνακας Συμμόρφωσης για DVD Recorder Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εξωτερικό DVD recorder NAI Σελίδα 32 από 98

33 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2 Τεμάχια 2 3 Tαχύτητα ανάγνωσης εγγραφής: - Εγγραφή 8x: DVD±RW, DVD+R - Εγγραφή 6x: DVD±RW/DL, DVD-RW - Εγγραφή 5x: DVD-RAM - Ανάγνωση 8x: DVD±RW, DVD±RW/DL, DVD-ROM 4 Μνήμη Buffer >=2 MB 5 Συμβατότητα MAC, PC NAI 6 Αυτοτροφοδοτούμενο από θύρα USB Τεχνολογία MDISC NAI NAI C3.17 DVD Duplication and printing Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί το όνομα της προσφερόμενης συσκευής 2 Τεμάχια 1 3 Χωρητικότητα σε δίσκους >=100 4 Υψηλής ταχύτητας οδηγός εγγραφής DVD/CD >=1 5 Να υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές εγγραφής CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to CD-Audio, most other industry-standard CD formats DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL 6 Μέθοδος Εκτύπωσης Thermal inkjet 7 Ανάλυση εκτύπωσης 4800 DPI 8 Ρομποτικό σύστημα με υψηλής ταχύτητας ιμάντα 9 Data Interface: NAI USB 2.0 for CD/DVD drives; high-speed esata for optional BD-R drives 10 Τροφοδοσία Universal auto-switching VAC 11 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά συστήματα Windows: XP/Vista/7 Mac: OS X v10.6 or higher C3.18 Full HDV Recorder Player ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1 Να αναφερθεί το όνομα της προσφερόμενης συσκευής 2 Τεμάχια 4 3 Δορυφορικός Δέκτης 4 Scan Format 1080p NAI 5 χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 TB Σελίδα 33 από 98

34 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6 Video signal standard 1080p 7 Maximum Recording type >= 500 ωρών 8 Υποστήριξη Θυρών Ethernet USB HDMI C3.19 VHS to DVD System ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1 Να αναφερθεί το όνομα της προσφερόμενης συσκευής 2 Τεμάχια 1 3 Υποστήριξη των παρακάτω input/output formats: NAI Video Input : AVI, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MOV Image Input : JPG, GIF, BMP, PNG Video Output : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VCD, SVCD, DVD, Blu-ray Disc, WMV 4 Δυνατότητα σύλληψης VHS, Beta, 8mm, βιντεοκάμερες NAI και μετατροπή σε DVD, Blu-ray ή άλλα digital formats. 5 Δυνατότητα σύλληψης και επεξεργασίας high-definition video 6 Δυνατότητα μετατροπής captured video σε MPEG4/AVC NAI format 7 Δυνατότητα Εγγραφής ήχου από κασσέτα NAI 8 Δημιουργία προσωπικού menu στην Οθόνη 9 Να συνεργάζεται με υπολογιστικό σύστημα 10 Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: VHS to DVD 5.0 HD Software CD USB 2.0 Video Capture Device USB Extension Cable RCA to RCA Video/Audio Cable (3ft/1m) Quick Start Guide C3.20 Λογισμικό Video Asset Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 34 από 98

35 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί το όνομα του προσφερόμενου Λογισμικού 2 Τεμάχια 1 3 Γρήγορη αναζήτηση και φιλτράρισμα των Video του καταλόγου 4 Αξιολόγηση, κατηγοροποίηση των video toy καταλόγου NAI 5 Δυνατότητα επιλογής single video frame ως αντιπροσώπευση του συνολικού video 6 Δυνατότητα επισκόπησης όλων των video NAI 7 Δυνατότητα ανεύρεσης συγκεκριμένης σκηνής NAI C3.21 Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1 Να αναφερθεί το όνομα του προσφερόμενου Λογισμικού 2 Τεμάχια 10 3 Δυνατότητα μη γραμμικής επεξεργασίας βίντεο NAI 4 Αλλαγή κωδικοποίησης ήχου και εικόνας (transcoding) NAI 5 Υποστήριξη video codec H.264, DVD compatible MPEG-2 6 Φίλτρα για προσθήκη λογότυπου, αλλαγή διαστάσεων, NAI deinterlacing 7 Υποστήριξη audio codec MP3, AAC 8 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows, Linux, Mac OS 9 Δυνατότητα αυτοματισμού πολλαπλών εργασιών με scripting language 10 Πλήθος σταθμών εργασίας που θα εγκατασταθούν 8 C3.22 Πίνακας Συμμόρφωσης USB Graphics Adapter Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί το όνομα του προσφερόμενου NAI Λογισμικού 2 Τεμάχια 4 3 Interface USB 4 MultiView Video Capturing 5 Video formats : DVI 6 Maximum Resolution 1600x Σύνδεση σε υπολογιστή Σελίδα 35 από 98

36 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 8 Σύνδεση μέχρι και 6 Οθόνες ταυτόχρονα C3.23 Πίνακας Συμμόρφωσης Ασύρματων μικροφώνων πέτου Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 3 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 Συχνότητα λειτουργίας 2,4GHz ISM 6 Αριθμός διαθέσιμων καναλιών >=12 7 Απόκριση συχνότητας (-2,5dB) 20Hz-20KHz 8 Εύρος απόστασης λειτουργίας >=50 μέτρα 9 Πομπός με LED οθόνη ενδείξεων 10 Αυτονομία πομπού >= 8 ώρες 11 Δυναμικό εύρος πομπού >110dB 12 Τύπος μικροφώνου: μικρόφωνο πέτου (ψείρα) Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 13 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Τα μικρόφωνα θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 14 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας NAI C3.24 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος AUTO-CUE Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. Σε περίπτωση που προτείνονται υποσυστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, να αναφερθούν οι κατασκευαστές στο κάθε είδος Σελίδα 36 από 98

37 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 1 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 Δυνατότητα προσαρμογής στις προσφερόμενες κάμερες (είδη 1 & 2) 6 Άνοιγμα φακού κάμερας >=150mm 7 Σύνδεση σε δίκτυο Internet για ζωντανή προσαρμογή των κειμένων 8 Διαφανής οθόνη/καθρέφτης NAI 9 Αντι-ανακλαστικό κάλυμμα φακού κάμερας 10 Δυνατότητα χρήσης σε κάμερες χειρός και σε κάμερες με τρίποδο Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 16 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για αυτό το σκοπό τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά 17 Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας C3.25 Πίνακας Συμμόρφωσης TV MONITORS 32 NAI Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. 2 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 3 Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4 Αριθμός μονάδων 3 Ειδικά χαρακτηριστικά 5 LCD/LED/ Τεχνολογία Plasma (να αναφερθεί) 6 Διαγώνιος οθόνης >= Ανάλυση εικόνας Αναλογία πλευρών 16:9 Χρωματικό σύστημα PAL Είσοδος S-Video Eίσοδος AV RCA >=1920 Χ 1080 NAI NAI NAI Σελίδα 37 από 98

38 Υποδοχή κεραίας RF Υποδοχή Scart Είσοδος υπολογιστή (VGA) με συνοδευτική είσοδο ήχου Είσοδοι HDMI/DVI-D Μενού με ενδείξεις επί της οθόνης Τροφοδοσία AC NAI NAI >= V 18 Απαιτήσεις εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration setup) στα σημεία λειτουργίας 19 Έλεγχος καλής λειτουργίας: Να περιλαμβάνεται στην προσφορά (ως παράρτημα) πίνακας με τις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου που θα διασφαλίζουν την καλή λειτουργία όλων των προσφερόμενων καλωδίων και συσκευών. 20 Να αναφερθούν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης. NAI C3.26 Πίνακας Συμμόρφωσης Συσκευής Αποθήκευσης Δεδομένων τύπου NAS 1. Συσκευή Αποθήκευσης Δεδομένων τύπου NAS A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Γενικά: 1.1 Για την αποθήκευση εγγραφή μαγνητοσκοπημένων video clips ειδησεογραφικού περιεχομένου θα προσφερθεί συσκευή αποθήκευσης δεδομένων Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 1.3 Η row χωρητικότητα θα είναι : 6 ΤΒ 1.5 Η διασύνδεση του συστήματος αποθήκευσης θα είναι δικτυακή (NAS) Να διαθέτει χαρακτηριστικά αυξημένης 1.7 διαθεσιμότητας 2 Εξειδίκευση των απαιτήσεων: 2.1 Ενσωμάτωση του συστήματος σε Rack. 2.2 Υποστήριξη δίσκων τύπου SATA2 hot swap 2.3 Υποστηριζόμενα raid levels: 1+0, 5, JBOD 2.4 Να υποστηρίζεται η διαδικασία Automatic RAID rebuild Σελίδα 38 από 98

39 2.5 θύρα Ethernet 10/100/1000 (RJ45) 2.6 Υποστηριζόμενα LAN standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 2.7 Υποστήριξη iscsi LUNs 2.8 Θύρες USB Να υποστηρίζεται η σύνδεση σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα MS Windows, Mac OS, Linux 2.10 Να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα δικτυακά πρωτόκολλα αρχείων : CIFS NFS FTP 2.11 Να αναφερθεί η υπολογιστική υποδομή του συστήματος (CPU, RAM) 2.12 Υλοποίηση Folder Quotas Διαβαθμισμένη πρόσβαση βασισμένη σε username/password Να επιτρέπει την παύση της λειτουργίας μέσω σχετικής εντολής από USB port (UPS Support) 3 Επιπλέον απαιτήσεις: 3.1 Άλλα υποστηριζόμενα raid levels. Να αναφερθούν. 3.2 Άλλα υποστηριζόμενα δικτυακά πρωτόκολλα αρχείων Alerts στην περίπτωση αυτοδιάγνωσης προβλημάτων. 3.4 Υποστήριξη Active Directory. NAI C3.27 Πίνακας Συμμόρφωσης Υπηρεσιών Υλοποίησης του Στούντιο Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα (π.χ. μετατροπείς σήματος, μετατροπείς ακροδεκτών, κλπ.) που απαιτούνται για τη διασύνδεση όλων των προσφερόμενων υποσυστημάτων και τη πλήρη λειτουργία τους. Αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά με αναλυτικό κατάλογο και αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς τους ή της χρήσης τους. 2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επιτόπια εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πενήντα (50) ωρών στους χειριστές της αίθουσας που θα υποδειχθούν από το φορέα, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και αναφορές στο σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. 3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη διενέργειας λήψεων για ένα χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, με παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού επί τόπου NAI Σελίδα 39 από 98

40 C3.28 Πίνακας Συμμόρφωσης προδιαγραφών υποδομής μετάδοσης (streaming services) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Λογισμικό εξυπηρετητή επικονωνίας πολυμέσων 1 Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής. 2 Για την παρακολούθηση βίντεο να υποστηρίζονται όλοι οι σύγχρονοι browsers (Firefox, Chrome, Internet Explorer, κλπ.) σε όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac OS, Linux) 3 Δυνατότητα live streaming 4 Παροχή υπηρεσιών video on demand NAI 5 Υποστήριξη MPEG-4 (H.264+AAC) streaming, RTMP streaming, Streaming σε ios συσκευές,mpeg-2 streaming 6 Αυτόματη παροχή του ίδιου βίντεο σε διάφορα format όπως τα παραπάνω, ανάλογα με τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιεί ο τελικός θεατής. 7 Παροχή βίντεο σε διαφορετικές ταχύτητες σύνδεσης NAI από 256 Kbps έως 1 Mbps 8 Αυτόματη μετατροπή εισαγόμενων video (αποθηκευμένα) σε διαφορετικές ποιότητες ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσης 9 Απεριόριστος αριθμός θεατών σε streaming εφαρμογές C3.29 Πίνακας συμμόρφωσης λογισμικού Web / Application Servers α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Γενικά Χαρακτηριστικά: 1. Να αναφερθούν το όνομα Έκδοση Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. 2. Υψηλή αξιοπιστία με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως load balancing, clustering, caching, fail-over κλπ Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, ξεκίνημα - σταμάτημα 3. μιας εφαρμογής: το ανέβασμα, ξεκίνημα ή σταμάτημα μιας web εφαρμογής δεν πρέπει να απαιτεί επανεκκίνηση του Application Server (Hot Deployment) 4. Διαλειτουργικότητα υποστηρίζοντας τεχνολογίες όπως SOAP, WSDL, UDDI και XML 5. Υποστήριξη HTTP πρωτοκόλλου, HTTP Authentication με access control lists, ΗΤΤPS και SSL/TLS 6. Δυνατότητα προγραμματικής επέμβασης στον κύκλο εξυπηρέτησης αιτήματος HTTP 7. Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP logging 8. Υποστήριξη CGI ή ASP ή XML Web Services καθώς και των προτύπων SOAP, UDDI, WSDL 9. Υποστήριξη μηχανισμών επιτάχυνσης CGI (π.χ. preloading, embedding) 10. Εξυπηρέτηση στατικού και δυναμικού περιεχομένου 11. Υποστήριξη server side pre-processor (πχ. SSI, ASP.NET, JSP, PHP) 12. Υποστήριξη δυνατοτήτων proxying/caching Παραπομπή/ τεκμηρίωση Σελίδα 40 από 98

41 13. Υποστήριξη virtual hosting 14. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα υποστηρίζουν πρόσβαση απεριόριστου αριθμού χρηστών στο RDBMS C3.30 Πίνακας συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή/ τεκμηρίωση 1. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 2. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη και απεριόριστη χρήση του συστήματος (από εσωτερικούς & εξωτερικούς χρήστες) που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας. 3. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. 4. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν 4 πυρήνες ή και περισσότερους. 5. Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού: - Unix και Linux - Windows 2003 / 2008 / 7 - Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις πλατφόρμες που είναι διαθέσιμο και επιπλέον, οι Β.Δ. που διαχειρίζεται πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν από τη μια πλατφόρμα στην άλλη χωρίς προγραμματιστική παρέμβαση 6. Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου συνεργασίας με το Λ.Σ. και του τρόπου αξιοποίησης της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος 7. Δυνατότητες εξυπηρετητή (server): 8. Multithreading 9. Παράλληλη εκτέλεση ενός query και DML (Insert,Update,Delete) διαδικασιών 10. Υποστήριξη της δυναμικής αλλαγής (resizing) των δομών μνήμης ενός instance του Σ.Δ.Β.Δ. 11. Υποστήριξη της Java από το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι από εξωτερικά προϊόντα (ενσωματωμένο JVM) για την εκτέλεση Java stored procedures κλπ. 12. Υποστήριξη ενσωματωμένου εργαλείου για την δημιουργία και διαχείριση web-based εφαρμογών άμεσα συνδεδεμένων με το schema της βάσης δεδομένων. 13. Υποστήριξη της XML από το ίδιο το kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι με τη χρήση εξωτερικών προϊόντων: - να διαθέτει native XML τύπο δεδομένων - να υποστηρίζει XML Schema και XPath Σελίδα 41 από 98

42 - να υποστηρίζει update σε επίπεδο τμήματος (subpart) ενός XML αρχείου - να διαθέτει XML Developers Kit 14. Δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των αποθηκευτικών χωρών και δυναμικής προσθήκης και αφαίρεσης δίσκων χωρίς την διακοπή λειτουργίας του συστήματος. 15. Δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής ισοκατανομής των δεδομένων και του Ι/Ο στους αποθηκευτικούς δίσκους τόσο κατά την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση τους από το σύστημα, χωρίς διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών που εξυπηρετεί και των δεδομένων που διαχειρίζεται. 16. Το λογισμικό της βάσης δεδομενων πρέπει να παρέχει και το απαραίτητο λογισμικο για την διαχείριση των εξωτερικών δίσκων στους οποίους αποκεθηκεύονται τα δεδομένα με δυνατότητες mirroring και striping. 17. Υποστήριξη μεταφοράς φυσικών αρχείων της βάσης δεδομένων μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων π.χ. από Windows σε Linux ή από Windows σε AIX. 18. Δυνατότητες φυσικής και λογικής οργάνωσης: Υποστήριξη πολλαπλών block sizes στην ίδια Β.Δ. 19. Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης 20. Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε πολλαπλά 21. αρχεία/δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το χρήστη Δυναμική αλλαγή της δομής των πινάκων και των 22. indexes της Β.Δ. χωρίς αποκλειστικό κλείδωμα των πινάκων και των indexes καθ όλη τη διάρκεια των αλλαγών. Θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα για: - online table reorganization - online δημιουργία index και index rebuilds - online table και index shrink Υποστήριξη πολλαπλών versions πινάκων με 23. δυνατότητες merge, conflict detection & resolution, discard κλπ. και με διασφάλιση του transaction consistency Ανάγνωση και τροποποίηση δεδομένων από 24. εξωτερικά δομημένα αρχεία σαν να είναι κανονικοί πίνακες της βάσης δεδομένων και με δυνατότητα δημιουργίας indexes. 25. Προσδιορισμός των ορίων (αν υπάρχουν) στα εξής: 26. Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ. 27. Μέγιστος αριθμός πινάκων και views 28. Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα 29. Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης 30. Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής 31. Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα 32. Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα 33. Μέγιστο πλήθος δεικτών/πίνακα Σελίδα 42 από 98

43 Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη Υλοποίηση SQL: Υποστήριξη ANSI Core SQL:2008 Επέκταση με procedural δυνατότητες (να δοθεί σύντομη περιγραφή) Υποστήριξη stored procedures Κατ επιλογή κλήση μιας procedure με τα δικαιώματα του χρήστη που τη δημιούργησε (definer s rights) ή του χρήστη που την εκτελεί (invoker s rights). Υποστήριξη database triggers με δυνατότητες ενεργοποίησής τους: - μια φορά, ανεξαρτήτως των εγγραφών που επηρεάζει η εντολή που τον ενεργοποίησε (triggering statement) - για κάθε μια εγγραφή που επηρεάζεται από την εντολή που τον ενεργοποίησε (triggering statement) - πριν ή μετά την μεταβολή της εγγραφής - για εντολές insert, update, delete σε views - για system και user events (startup, shutdown, logon, logoff, server errors, κλπ) Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions Υποστήριξη resumable εντολών (π.χ. import, CREATE TABLE κλπ.) Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων: Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date και Time Να υποστηρίζεται η αποθήκευση και επεξεργασία εικόνων (images) και κειμένου (text), καθώς και άλλων multimedia δεδομένων (π.χ. video, audio), με δυνατότητα διαχείρισης αυτών των τύπων (π.χ. image crop scaling και format conversion, free text indexing και retrieval κλπ.) μέσα από την γλώσσα SQL, σε συνδυασμό με τα απλά αλφαριθμητικά δεδομένα. Να υποστηρίζονται object data types με: - δυνατότητα ορισμού user defined object data types - δυνατότητα ορισμού object references - υποστήριξη object views Δυνατότητες κατανεμημένης επεξεργασίας: Υποστήριξη distributed queries και transactions με χρήση: - Cost-based, distributed query optimizer - Two phase commit Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς Β.Δ. Δυνατότητες ανοχής σε λάθη: Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη: - online backup/restore - incremental backup - parallel backup/restore - point-in-time recovery - block-level recovery - trial recovery - συμπίεση αχρησιμοποίητων blocks - automated disk-based backups - παράλληλη λήψη εφεδρικών αντιγράφων Σελίδα 43 από 98

44 του ίδιου αρχείου Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) της Β.Δ. από instance failures με υποστήριξη: - διαθεσιμότητας των δεδομένων της βάσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του rollforward (πριν την ολοκλήρωση του rollback), με διασφάλιση της ακεραιότητας της βάσης - ελεγχόμενου από τον Data Base Administrator χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτόματης ανάκαμψης Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από ανθρώπινα λάθη με τη δυνατότητα διατήρησης των παλαιών τιμών των πεδίων της Β.Δ. και υποβολής queries για το περιεχόμενο της Β.Δ. κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από ανθρώπινα λάθη με δυνατότητα online επαναφοράς ενός πινάκα που διαγράφηκε κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν Δυνατότητα ορισμού επιθυμητού σημείου επαναφοράς (restore point) της βάσης δεδομένων πριν από την εκτέλεση κάποιας batch διαδικασίας και επαναφοράς της βάσης σε αυτό το χρονικό σημείο σε περίπτωση λάθους χωρίς να απαιτούνται backup/restore διαδικασίες. Δυνατότητα πολλαπλά instances του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. που λειτουργούν σε διαφορετικούς κόμβους (nodes) ενός hardware cluster να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε μια κοινή Β.Δ.: - να παρέχεται δυνατότητα active-active λειτουργίας των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του cluster, τα οποία θα διαχειρίζονται μια μοναδική και ενιαία βάση δεδομένων - να διαμοιράζεται ο φόρτος εργασίας όλων των εφαρμογών μεταξύ όλων των κόμβων (load balancing) - να μην απαιτούνται αλλαγές στις εφαρμογές, αλλά ούτε και στη δομή της Β.Δ. όταν προστίθενται νέοι κόμβοι στον cluster - κάθε νέος κόμβος που θα προστίθεται θα γίνεται άμεσα ενεργός και θα αναλαμβάνει μέρος του φόρτου εργασίας και των συνδέσεων των υπαρχόντων εφαρμογών - να παρέχεται δυνατότητα διαφανούς εξυπηρέτησης των εφαρμογών που λειτουργούν σε ένα κόμβο του cluster από έναν άλλο κόμβο του cluster, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του πρώτου κόμβου (application failover) - να υποστηρίζεται application failover χωρίς να χάνονται τα δεδομένα των ανοικτών queries και των committed transactions των χρηστών κατά την εμφάνιση του προβλήματος Το προσφερόμενο RDBMS πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα ορισμού read-only περιοχών στη Βάση Δεδομένων για αποθήκευση στατικών δεδομένων: - να επιτρέπει μία read-only περιοχή να μπορεί να μετατραπεί σε read-write και το Σελίδα 44 από 98

45 αντίστροφο - οι read-only περιοχές να μπορούν να αποθηκεύονται και σε άλλα media εκτός από φυσικούς δίσκους όπως CD-ROM Ασφάλεια Υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο γραμμής πίνακα (row level locking), χωρίς περιορισμό στον αριθμό των χρηστών ή/και των transactions και με ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέπειας (consistency) και της ακεραιότητας (integrity) των δεδομένων. Ο μηχανισμός κλειδώματος δεν θα πρέπει να υποστηρίζει αυτόματο lock escalation, από το επίπεδο της γραμμής στο επίπεδο σελίδας (page) ή πίνακα. 59. Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης των δυνατοτήτων περιορισμού χρήσης των Resources: - CPU time - μέγιστος αριθμός sessions - μέγιστο query execution time - άλλα resources 60. Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα 61. Υποστήριξη επιλεκτικού auditing ερωτημάτων και DML (insert/update/delete) ενεργειών σε συγκεκριμένες εγγραφές και στήλες πινάκων και views της Β.Δ. 62. Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας (security policies) που περιορίζουν δυναμικά τις γραμμές ενός πίνακα στις οποίες έχει πρόσβαση ένας χρήστης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή που αυτός χρησιμοποιεί 63. Υποστήριξη αποκλεισμού των διαχειριστών της βάσης δεδομένων από συγκεκριμένους πίνακες και αδυναμία εκτέλεσης οποιαδήποτε ερωτήματος ή ενημέρωσης του πίνακα. 64. To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τον περιορισμό πρόσβασης χρηστών με ισχυρούς κωδικούς που απαιτούν διάκριση πεζών κεφαλαίων. 65. Να διατίθεται με αξιολόγηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας Common Criteria EAL (Evaluation Assurance Level), η οποία διασφαλίζει τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του συστήματος, με επιθυμητό επίπεδο της αξιολόγησης το EAL4 και άνω. 66. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό που υποστηρίζει την συνολική και επιλεκτική (στήλη, πίνακα, κλπ) κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των αποθηκευμένων ευαίσθητων δεδομένων που υποστηρίζει τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα αλγορίθμων κρυπτογράφησης το Data Encryption Standard (DES, 3DES, 2-key) και το Advanced Encryption Standard (AES). Ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον κεντρικού 67. ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες: Σελίδα 45 από 98

46 68. - διαχείριση database instances στο δίκτυο (π.χ. start, stop, recovery) - διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) - έλεγχος γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματισμός jobs Πλήρης υποστήριξη Unicode v5 character sets (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) και των UTF-8 και UTF-16 encodings C3.31 Πίνακας συμμόρφωσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών/ειδήσεων α/α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 1. Γενικά 1.1. Κατά προτίμηση η Ηλεκτρονική πλατφόρμα Συλλογής και Αξιοποίησης Πληροφοριών/Ειδήσεων να είναι έτοιμο και δοκιμασμένο προϊόν 2. Σύνταξη και Διαχείριση Ειδήσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 2.1. Δημιουργία Ειδήσεων: - Υποστήριξη ποικίλων μορφών αρχείου (format) ψηφιακού περιεχομένου όπως Κείμενα, Φωτογραφίες, Γραφικά, Βίντεο, Ήχοι, Πολυμεσική είδηση (story) κλπ - Υποστήριξη διαχείρισης Βίντεο ως URL για την απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα διαδικτυακής τηλεόρασης. - Εξαγωγή/Εισαγωγή ειδήσεων σε μορφή NewsML Παραπομπή/ τεκμηρίωση 2.2. Επεξεργασία περιεχομένου ειδήσεων - Ενσωματωμένος Επεξεργαστής Κειμένου, μέσω του οποίου παρέχονται προηγμένη επεξεργασία κειμένου. Δυνατότητα διασύνδεσης με MS Word ή Open Office. - Υποστήριξη μηχανισμού ορθογραφικού ελέγχου των κειμένων αλλά και των βασικών στοιχείων χαρακτηρισμού και δημοσίευσης των εγγράφων (Βασισμένου σε προϋπάρχουσα Spell checking υποδομή π.χ. MS Word ή Open Office, για τον desktop client. Ενσωματωμένου με ελληνικό λεξικό για τον web client). Σελίδα 46 από 98

47 - Ενσωματωμένη διασύνδεση με το Adobe Photoshop ή οποιοδήποτε άλλο user-preferred photo editing application (desktop client). - Για τις ειδήσεις τύπου Βίντεο,,θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής εικονιδίων και έκδοσεων προεπισκόπησης σε χαμηλή ανάλυση. - Για τις ειδήσεις τύπου εικόνας ή γραφικού, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής εικονιδίων και έκδοσεων προεπισκόπησης σε χαμηλή ανάλυση, με χρήση ή όχι υδατογραφίας σε διάφορες διατάξεις (π.χ. center, tile, κλπ.). Επισκόπηση περιεχομένου ειδήσεων - Εισαγωγή και αποθήκευση metadata ειδήσεων Χαρακτηρισμός των εγγράφων με πολλαπλούς identifiers, απεριόριστες λέξεις κλειδιά, IPTC metadata, κλπ. - Διαγραφή ειδήσεων από τα έγγραφα εργασίας (βάση δικαιώματος) - Αναζήτηση και επισκόπηση ειδήσεων - Διαχείριση προσωπικών αντιγράφων - Αποστολή ειδήσεων σε ρόλο/ χρήστη - Δημοσίευση των ειδήσεων στην Διαδικτυακή Πύλη καθώς και σε Ηλεκτρονικές Εφημερίδες. - Διαχείριση περιβάλλοντος εργασίας και επιλογές χρήστη - Προεπισκόπηση εκτύπωσης / εκτύπωση - Χρήση chat για ενδοεπικοινωνία των βασικών χρηστών (desktop client) 3. Υποσύστημα Αρχειοθέτησης και Αναζήτησης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Αναζήτηση - Εκτέλεση σύνθετων αναζητήσεων με συνδυασμό κριτηρίων Αποθήκευση σύνθετων αναζητήσεων ως γενικά ή προσωπικά φίλτρα - Ειδοποίηση για νέες ειδήσεις ανά φίλτρο 3.2. Διαχείριση ειδήσεων Σελίδα 47 από 98

48 - Επισκόπηση μονιμοποιημένων ειδήσεων (κείμενο, φωτογραφία, ήχος, βίντεο, γραφικό, πολυμεσική είδησηstory) - Άνοιγμα / επεξεργασία περιεχομένου & metadata - Εξαγωγή NewsML 3.3. Μέτρημα Λέξεων Επιλογή πολλαπλών ειδήσεων (κειμένου) και συρραφή τους το ένα μετά το άλλο (τίτλος και κείμενο) σε ένα νέο παράθυρο (μπορεί να γίνει αντιγραφή του περιεχομένου ή να δημιουργηθεί μια νέα είδηση Επισκόπηση εσωτερικής Παραγωγής ειδήσεων 3.6. Επισκόπηση λίστας Υλικού από άλλες πηγές, πρακτορεία 3.7. Προεπισκόπηση ειδήσεων / εκτύπωση 4. Υποσύστημα Εισαγωγής ειδήσεων από φορητές συσκευές (Mobile Input) 4.1. Δυνατότητα της απευθείας δημοσίευσης στη διαδικτυακή πύλη του χρήστη μέσα από την mobile συσκευή του, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας σύνταξης και εμπλουτισμού του άρθρου 4.2. Υποστήριξη iphone, ipad και Android συσκευές 5. Υποσύστημα Λήψης Ειδήσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 5.1. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης ειδήσεων από πολλαπλά μέσα, πηγές και πρακτορεία, χρησιμοποιώντας μια παραμετροποιήσιμη μηχανή για λήψη ειδήσεων (αρχείων) από οποιαδήποτε πηγή, κανάλι διανομής και μορφή 5.2. Δυνατότητα απεριόριστου αριθμού υπηρεσιών λήψης Δυνατότητα υποστήριξης όλες τις συνήθεις για τη βιομηχανία μορφές, με ελάχιστα προαπαιτούμενες τις NewsML-G2, NewsML, IIM, XMP (IPTC core and extension, EPA core and extension), IPTC 7901, και ANPA 89-3 (1312) Δυνατότητα μετατροπής οποιοδήποτε XML σε αναγνώσιμο NewsML-G2 ή NewsML μέσω ενός παρεχόμενου XSL. Υποστήριξη οποιασδήποτε κωδικοποίησης χαρακτήρων καθώς και γλωσσών κειμένου. Αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα ανάλογα με τα μεταδεδομένα ή και την μορφή των ειδήσεων (π.χ. XML). Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτόματη αναγνώριση, θα πρέπει να μπορούν να ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης ανά υπηρεσία λήψης Δυνατότητα λήψης, τουλάχιστον για συγκεκριμένα πρακτορεία (π.χ. ΑΠΕ, AFP, REUTERS, AP, CNA, DPA, EFE, LUSA, TASS) Για τις ειδήσεις τύπου εικόνας ή γραφικού, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής εκδόσεων εικονιδίων και προεπισκόπησης με χρήση ή όχι υδατογραφίας σε διάφορες διατάξεις Σελίδα 48 από 98

49 6. Αποστολή Ειδήσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Δυνατότητα αυτόματης διανομής περιεχομένου και θα υλοποιεί πρωτόκολλα αποστολής push όπως FTP, SMTP, Serial Port, Κατάλογο Αρχείων Windows, και WEB Services. Οι υποστηριζόμενη μορφή αποστολής ειδήσεων θα πρέπει να είναι η NewsML ή η NewsML-G2 7. Ημερολόγιο Γεγονότων και προγραμματισμός Δυνατότητα επισκόπηση του Ημερολογίου γεγονότων σε Ημερήσια/ Εβδομαδιαία/ Μηνιαία μορφή ή και σε λίστα. Οι παρεχόμενες λειτουργίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: - Δημιουργία Γεγονότων, Εκτύπωση γεγονότων, Αναζήτηση, Προβολή Γεγονότων ανά Ημέρα / Εβδομάδα / Μήνα Δημιουργία Αναφορών, Ιστορικό Αλλαγών. Δυνατότητα κατηγοριοποίησης κάθε γεγονότος σύμφωνα με την θεματοποίηση ειδήσεων κατά IPTC, καθώς και η επισύναψη οποιουδήποτε αρχείου σε κάθε γεγονός. Κάθε γεγονός θα μπορεί να συνδεθεί με μία ή και περισσότερες σχετικές Ειδήσεις. Κάθε γεγονός θα πρέπει να μπορεί να επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τις αναθέσεις τους και να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα τις αντίστοιχες πολυμεσικές ειδήσεις Ένας χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει μια είδηση από ένα γεγονός, κληρονομώντας τα βασικά στοιχεία του. Τέτοιες ειδήσεις θα συνδέονται αυτόματα με το γεγονός Οι αναθέσεις ενός χρήστη θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και στην εφαρμογή εισαγωγής ειδήσεων μέσω φορητών συσκευών (iphone, ipad, Android) Οι διαχειριστές των ομάδων χρηστών θα μπορούν να βλέπουν και να διαχειρίζονται όλες τις αναθέσεις σε επίπεδο ομάδας Εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο γεγονός από μια είδηση. Το γεγονός θα κληρονομεί τα βασικά στοιχεία της είδησης και θα συνδέεται μαζί της Κάθε γεγονός θα μπορεί να εξαχθεί σε μορφή EventsML για την επικοινωνία της σε άλλα συστήματα. Αντίστροφα, ένα γεγονός σε μορφή EventsML θα μπορεί αν εισαχθεί από το σύστημα Το υποσύστημα αυτό θα πρέπει να διαθέτει προγραμματιστική διεπιφάνεια για επικοινωνία με άλλα συστήματα και δη το υπάρχον σύστημα ημερολογίου (Ατζέντα) του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με σκοπό την ανταλλαγή γεγονότων 8. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συζητήσεων με τα ακόλουθα Χαρακτηριστικά: 8.1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει ένα υποσύστημα συζητήσεων, σχολιασμών και έκφρασης απόψεων από τους χρήστες σε θέματα γενικού και Σελίδα 49 από 98

50 ειδικού περιεχομένου, προκειμένου να δώσουν λύσεις και προοπτικές σε διάφορα ζητήματα 8.2. Κάθε συζήτηση αποτελείται από ένα ή περισσότερα θέματα (threads) και μηνύματα (replies). Οι συζητήσεις θα μπορούν να δημιουργούνται είτε από τους διαχειριστές του συστήματος είτε από προτάσεις των εγγεγραμμένων χρηστών, αφού προηγηθεί ψηφοφορία όλων των χρηστών 8.3. Για κάθε μία συζήτηση ή/και θέμα θα πρέπει να καθορίζεται ο συντονιστής του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση τους. Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα τα μηνύματα να μπορούν να προ-συντονιστούν, δηλαδή να μην δημοσιεύονται μέχρι να τα εγκρίνει ο συντονιστής της συζήτησης ή του θέματος 8.4. Ο επισκέπτης της πλατφόρμας θα έχει πρόσβαση σε όλες τις ανοιχτές συζητήσεις και τα επιμέρους θέματα της κάθε συζήτησης. Για κάθε μία από αυτές θα μπορεί να έχει ένα συνολικό view όλων των θεμάτων, με μία μικρή περιγραφή του θέματος, το σύνολο των μηνυμάτων και των views, καθώς επίσης και το τελευταίο μήνυμα που καταχωρήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα Ένας εγγεγραμμένος χρήστης, Θα μπορεί να λάβει μέρος σε μία συζήτηση είτε στέλνοντας τα δικά του μηνύματα, είτε ψηφίζοντας τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα μηνύματα, είτε προτείνοντας μία λύση για το θέμα που αφορά η συζήτηση Οι χρήστες της πλατφόρμας συζητήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν παράπονα στον συντονιστή της συζήτησης/θέματος για ένα συγκεκριμένο μήνυμα (δυνατότητα Report Post ) μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας 8.7. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να προτείνει ένα καινούργιο θέμα προς συζήτηση σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία Κάθε χρήστης θα μπορεί να δει μία λίστα με τα προτεινόμενα θέματα, τον χρήστη που τα δημιούργησε, το σύνολο των επισκέψεων, καθώς και το σύνολο των ψήφων που έχει κάθε θέμα Οι διαχειριστές θα είναι υπεύθυνοι να ενεργοποιούν κάποια από τα προτεινόμενα θέματα ώστε να είναι διαθέσιμα για συζήτηση, με βάση τις ψήφους που έχει συγκεντρώσει κάθε ένα από αυτά Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει ένα σύστημα βαθμολόγησης των εγγεγραμμένων χρηστών με βάση την ενεργή συμμετοχή του στις συζητήσεις. Συγκεκριμένα, κάθε χρήστης θα αποκτά βαθμούς καταχωρώντας μηνύματα, ψηφίζοντας προτεινόμενα θέματα ή/και λύσεις-προτάσεις και κάνοντας τις δικές του προτάσεις Οι επισκέπτες θα πρέπει να μπορούν να κάνουν share κάποιες συζητήσεις ή θέματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Google δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης Ψηφοφοριών και Σφυγμομετρήσεων Η ενότητα «Ψηφοφορίες» θα πρέπει να περιλαμβάνει Ψηφορίες, Σφυγμομετήσεις και Διαγωνισμούς που μπορούν να δημιουργηθούν από τον Διαχειριστή. Σελίδα 50 από 98

51 8.14. Τα αποτελέσματα της κάθε ψηφοφορίας θα εμφανίζονται με διάφορους τρόπους: περιληπτικά, ποσοστιαία, με γράφημα, με πίνακα, κλπ. 9. Υποσύστημα Σύνταξης Ηλεκτρονικής Εφημερίδας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 9.1. Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εφημερίδων σε μορφή ιστοσελίδων (web pages),όπου θα δημοσιεύονται ειδήσεις από την επικαιρότητα ή νέα/συμβάντα/ανακοινώσεις που αφορούν τους νέους 9.2. Το εικαστικό τμήμα (layout) των ιστοσελίδων θα δημιουργείται μέσω προκαθορισμένων προτύπων (templates) (html αρχεία) Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εικαστικό μέρος των ιστοσελίδων (layout) από αριθμό προτύπων (templates), μέσα στο οποίο θα καλείται να προσθέσει το ειδησεογραφικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, υπερσυνδέσεις σε άλλες σελίδες) και το μη ειδησεογραφικό υλικό (διαφημίσεις, ανακοινώσεις, χρήσιμα links) 9.4. Δυνατότητα η εφημερίδα να ορίζεται είτε σαν online, με υλικό το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς χρησιμοποιώντας το ίδιο layout, είτε χρησιμοποιώντας διαφορετικό layout ανά έκδοση με το αντίστοιχο υλικό της Οι εκδόσεις θα πρέπει να χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: - Τρέχουσα Έκδοση: Κάθε χρονική στιγμή θα υπάρχει μόνο μία τρέχουσα έκδοση. Είναι αυτή που έχει παγιωθεί/ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες - Μη δημοσιευμένη έκδοση: Μόνο οι διαχειριστές και οι συντάκτες της εφημερίδας μπορούν να βλέπουν και να δουλεύουν πάνω στη συγκεκριμένη έκδοση. Οι εκδόσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες. Οι μη δημοσιευμένες εκδόσεις θα μπορεί να είναι είτε μελλοντικές είτε παλαιότερες που δεν δημοσιεύτηκαν για διάφορους λόγους. Κατά την υποβολή ενός άρθρου οι παλαιότερες εκδόσεις δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες. - Δημοσιευμένη έκδοση: Είναι όλες οι δημοσιευμένες παλαιότερες εκδόσεις της εφημερίδας. Μία μελλοντική έκδοση όταν ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί γίνεται τρέχουσα, ενώ η ως εκείνη την στιγμή "τρέχουσα" γίνεται Σελίδα 51 από 98

52 δημοσιευμένη. - Πρόχειρη έκδοση: Ουσιαστικά, είναι μία έκδοση η οποία περιέχει όλα τα άρθρα τα οποία δεν έχουν ανατεθεί σε κάποια συγκεκριμένη έκδοση, είτε πρόκειται για νέα άρθρα είτε για παλιότερα που τελικά δεν δημοσιεύτηκαν και δεν έχουν διαγραφεί Δυνατότητα καθορισμού τμημάτων αυτής, τα οποία αποτελούν θεματική κατηγοριοποίηση των άρθρων. Τα τμήματα θα πρέπει να είναι δυναμικά οριζόμενα και να υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης ανά έκδοση 9.7. Τα τμήματα μπορεί να είναι είτε αυτόνομες θεματικές κατηγορίες (Πολιτική, Οικονομία, Αθλητικά, Τέχνες και Πολιτισμός, κλπ) είτε πιο γενικευμένες, όπως το «πρωτοσέλιδο» περιέχοντας επιλεγμένα άρθρα και υλικό 9.8. Στη σελίδα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού περιοχών στις οποίες μπορεί να εμφανίζονται: - Ειδήσεις / Άρθρα. Για κάθε είδηση που εμφανίζεται σε ένα τμήμα θα μπορεί να οριστεί αν υπάρχει κάποια φωτογραφία καθώς και το μέγεθος και η θέση αυτής. - Multimedia υλικό (video, audio) - Τμήμα της σελίδας μπορεί να οριστεί να προβάλλει απευθείας περιεχόμενο από το διαδίκτυο (web content). Τα τμήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. για την προβολή διαφημίσεων, γραφημάτων οικονομικών δεδομένων, widgets καιρού κ.τ.λ Η πλοήγηση στην τρέχουσα έκδοση της εφημερίδας θα γίνεται είτε με επιλογή Επόμενης/Προηγούμενης σελίδας, είτε με επιλογή από λίστα περιεχομένου ή με χρήση υπερσυνδέσμων Οι προβαλλόμενες σελίδες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση και αποστολής του ενημερωτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Οι συντάκτες της εφημερίδας θα μπορούν να «ανεβάζουν» το άρθρο και το multimedia υλικό που το συνοδεύει, καθορίζοντας ή μη την έκδοση και το τμήμα για το οποίο προορίζονται, από κάποια διαδικτυακά προσπελάσιμη εφαρμογή Η προσθήκη νέων ειδήσεων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του σε πραγματικό χρόνο (real time) Ο διαχειριστής της online εφημερίδας, θα έχει πλήρη Σελίδα 52 από 98

53 πρόσβαση στα άρθρα και το συνοδευτικό υλικό, ενώ θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα με απλό και εύκολο τρόπο (πχ drag & drop) να συνδέει/τοποθετεί κάποιο άρθρο με μία περιοχή του layout της σελίδας Δυνατότητα δημοσίευσης και ηλεκτρονικής ανάγνωσης σε δημοφιλείς τύπους ηλεκτρονικών συσκευών (desktop & laptop PCs, tabletpcs, smartphones) και συμβατότητα με τους πλέον διαδεδομένους φυλλομετρητές του διαδικτύου (browsers). 10. Ολοκληρωμένη διαδικτυακή Πύλη Περιεχόμενου και εφαρμογών: Η Διαδικτυακή Πύλη περιεχομένου και εφαρμογών θα αποτελέσει το σύστημα που θα διαχειρίζεται την επικοινωνία του επισκέπτη με το δικτυακό τόπο, την εικαστική παρουσίαση του συνόλου της πληροφορίας και την εκτέλεση των ενεργειών που πραγματοποιεί ο χρήστης Η διαδικτυακή πύλη καλείται να διαχειριστεί: - Την παρουσίαση των γραφικών - Την παρουσίαση των επιλογών του menu σε κάθε ενότητα - Την ανάκτηση και προβολή των δυναμικών πληροφοριών, που ζητά ο χρήστης, από όλα τα υποσυστήματα Η Διαδικτυακή Πύλη περιεχομένου και εφαρμογών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: - Λειτουργική σχεδίαση και ευχρηστία - Σαφήνεια στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας - Προσδιορισμό της ταυτότητας και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε θεματικής ενότητας αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της - Προσαρμογή της παρουσίασης των δυναμικών σελίδων σύμφωνα με το αντικείμενο και τη λειτουργία της κάθε ενότητας ή υπηρεσίας Η ανάπτυξη του περιβάλλοντος της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις σχετικές οδηγίες και πρότυπα (Web Accessibility Initiative guidelines and standards) του W3C (World Wide Web Consortium). 11. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων: Η Διαδικτυακή Πύλη περιεχομένου και εφαρμογών θα αποτελέσει το σύστημα που θα διαχειρίζεται την επικοινωνία του επισκέπτη με το δικτυακό τόπο, την εικαστική παρουσίαση του συνόλου της πληροφορίας και την εκτέλεση των ενεργειών που πραγματοποιεί ο χρήστης Σελίδα 53 από 98

54 11.2. Το Υποσύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας θα προσφέρει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για : - Έλεγχο πρόσβασης χρηστών βασισμένο στον ρόλο / στους ρόλους που έχει ο κάθε χρήστης. Οι χρήστες μπορούν να εντάσσονται σε παραπάνω από έναν ρόλους (συνδυάζοντας τα δικαιώματα αυτών) χωρίς να απαιτούνται πολλαπλά login - Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων τους στις εφαρμογές - Παρακολούθηση ενεργών χρηστών - Καταγραφή και έλεγχο όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σύστημα C3.32 Πίνακας συμμόρφωσης ψηφιακών παιχνιδιών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1 Υλοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών TeensWire 2 Να καλυφθούν οι απαιτήσεις που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη λειτουργική ενότητα "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ" και οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες των φάσεων του έργου γενικά και ειδικά των φάσεων 2, 6, 7 και 8. 3 Να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα διέπει τη σχεδίαση των παιχνιδιών που προσφέρονται και ως προς 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τη διεπαφή που θα προσφέρουν το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσουν την πλοκή που θα υλοποιούν 4 Για κάθε προσφερόμενο παιχνίδι να δειχθούν τα στοιχεία που ενισχύουν τη δράση του ως προς τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που θέτει το έργο. 5 Να εμπλουτιστεί και προσαρμοστεί το ψηφιακό περιεχόμενο ώστε να ενταχθεί στο εκάστοτε προσφερόμενο παιχνίδι, όπως αυτό απαιτείται σύμφωνα με την πρόταση του αναδόχου. 6 Να προσδιοριστεί αναλυτικά για κάθε παιχνίδι που προσφέρεται η μέθοδος απεικόνισης που χρησιμοποιείται. Σε Σελίδα 54 από 98

55 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ περίπτωση 2.5D να δοθούν πληροφορίες ως προς την τεχνική προσομοίωσης της 3ης χωρικής διάστασης 7 Δυνατότητα δημιουργία on-line προφίλ χρήστη στο οποίο αποθηκεύνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξατομίκευση των παιχνιδιών. 8 Υποστήριξη πολυγλωσσικής διεπααφής χωρίς περιορισμό στις γλώσσες 9 Αρχική διαμόρφωση διεπαφής για δύο τουλάχιστον γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά 10 Κάθε παιχνίδι που διατίθεται θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο και μέσω διαδικτυακού web browser. 11 Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά που δεν υποστηρίζονται άμεσα στις εκδόσεις παιχνιδιών web browser λόγω της έλλειψης απαραίτητων στοιχείων του υλικού και οι εναλλακτικές τεχνικές εξέλιξης του gameplay που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. 12 Συμβατότητα με όλους τους ευρέως διαδεδομένους web browsers όπως πχ FireFox, Safari, Internet Explorer, Chrome. 13 Αδειοδότηση χρήσης για απεριόριστους διαδικτυακούς χρήστες. 14 Να κάνουν χρήση του περιεχομένου που εντάσσεται στο σύστημα διαχείρισης της παρούσας. 15 Να αναφερθεί η δυνατότητα άντλησης περιεχομένου από το διαδίκτυο για όποια παιχνίδια το επιτρέπουν. 16 Να περιγραφεί η δυνατότητα άντλησης online περιεχομένου από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για κάθε προσφερόμενο παιχνίδι. 17 Να περιγραφεί το περιβάλλον σχεδίασης του κάθε παιχνιδιού, το οποίο επιτρέπει την παρέμβαση στο περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτού. 18 Να περιγραφεί το περιβάλλον σχεδίασης του σεναρίου κάθε παιχνιδιού για όσα παιχνίδια αυτό υποστηρίζεται. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ 1 Να αναφερθεί ο αριθμός των παιχνιδιών τα οποία είναι προσπελάσιμα από κινητά τηλέφωνα. 2 Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των παιχνιδιών που θα προσφερθούν σε πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων καλύπτοντας θέματα gameplay και τεχνολογίας. 3 Να εφαρμόζουν τεχνικής απεικόνισης 2.5D ή 3D. 4 Να παρουσιαστεί η τεχνική απεικόνισης που εφαρμόζεται σε κάθε παιχνίδι. 5 Να προσφέρουν συμβατότητα με τουλάχιστον 2 από τις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες, όπως πχ: ios, Android, HTML5, BlackBerry, Windows Phone. Να αναφερθεί 2 1 Παιχνίδια ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 55 από 98

56 η λίστα συμβατότητας με βάση τις πλατφόρμες. 6 Να αναφερθούν ειδικές απαιτήσεις υλικού που εγείρει η χρήση του παιχνιδιού και η ενδεχόμενη υποβάθμιση της εμπειρίας χρήστη αν το αντίστοιχο υλικό δεν διατίθεται. 7 Να αναφερθούν ποια από τα παρακάτω στοιχεία υλικού του κινητού τηλεφώνου μπορεί να εκμεταλλεύεται κάθε προσφερόμενο παιχνίδι: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ GPS WiFi GSM Module Κάμερα Ψηφιακή Πυξίδα Επιταχυνσιόμετρο 3D Graphics Adapter 8 Να αναφερθεί ενδεικτική λίστα συμβατών μονάδων κατά την υποβολή της προσφοράς. 9 Να αναφερθούν τα παιχνίδια που κάνουν 1 χρήση τεχνολογίας εντοπισμού θέσης. 10 Να δειχτεί ο τρόπος εκμετάλλευσης της τεχνολογίας εντοπισμού θέσης από τα προσφερόμενα παιχνίδια. 11 Να δοθούν εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού θέσης. 12 Να αναφερθούν άλλα στοιχεία τεχνικών "επεκταμένης πραγματικότητας" (augmented reality) που περιέχονται στα προσφερόμενα παιχνίδια (αν υπάρχουν) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Να υλοποιηθεί παιχνίδι εναλλακτικής 1 πραγματικότητας. 2 Να παρουσιαστεί η πλοκή (gameplay) των σχετικών παιχνιδιών 3 Να εφαρμόζει τεχνική απεικόνισης 3D 4 Να εφαρμόζει τεχνικές φωτορεαλισμού κατά την απεικόνιση 5 Να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση στο εικονικό χώρο των 3 διαστάσεων, όπως αυτή διέπεται από τους φυσικούς κανόνες που εφαρμόζει το παιχνίδι. 6 Να επιτρέπει εξατομίκευση του avatar 7 Να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά εξατομίκευσης που προσφέρει. 8 Πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου 9 Προσβάσιμα μέσω Web Browser 10 Προσβάσιμα μέσω άλλου client application 11 Αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες που βρίσκονται ταυτόχρονα στον εικονικό κόσμο. Να αναφερθούν οι σχετικές δυνατότητες αν υπάρχουν. 12 Online chat μεταξύ παικτών που βρίσκονται στον εικονικό κόσμο. Σελίδα 56 από 98

57 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 Να αναφερθεί η χρήση computer-based agents στα προτεινόμενα παιχνίδια. 14 Εφαρμογή φυσικών νόμων στον εικονικό κόσμο. Να αναφερθεί η τεχνολογία εφόσον διατίθεται. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 1 Να υλοποιηθεί πλατφόρμα παιχνιδιών γνώσεων με άμεση χρήση περιεχομένου από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. 2 Να παρουσιαστεί η πλοκή (gameplay) των παιχνιδιών γνώσεων που θα προσφέρονται από την πλατφόρμα. 3 Συμβατότητα με κινητά τηλέφωνα 4 Προσβασιμότητα μέσω Web Browser 5 Δυνατότητα multiplayer παιχνιδιού. Να αναλυθούν τα σχετικά χαρακτηριστικά. 6 Δυνατότητα χρήσης περιεχομένου hyper/multi media ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εικόνες Video HyperText Ήχος 7 Τεχνολογία προβολής 2D / Hypermedia 8 Σύστημα βαθμολόγησης χρηστών 9 Δυνατότητα εξατομίκευσης παιχνιδιού. Να αναλυθούν τα σχετικά χαρακτηριστικά. 10 Δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων περιεχομένου με διάφορα κριτήρια (επιπέδου γνώσεων, θεματικά, ηλικιακά, τύπου περιεχομένου κλπ). Να αναφερθούν οι σχετικές δυνατότητες. 11 Συμβατότητα WAI-AA C3.33 Πίνακας Συμμόρφωσης Υπηρεσιών Προβολής - Δημοσιότητας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜ 1 Τηλεοπτικά ή / και ραδιοφωνικά σποτ για διαδικτυακή προβολή 2 Διαδραστικά web banners, 3 Δελτία τύπου, 4 Αφίσες και φυλλάδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 5 Banners 6 Αναμνηστικά δώρα για νέους (καπέλα, μπλούζες) και γραφική ύλη(φάκελοι, μπλοκ, στυλό) 7 Open/ street event που θα περιλαμβάνουν infokiosks στα αρχικά στάδια του έργου 8 Εκδηλώσεις που θα στοχεύουν στην παρουσίαση της εξέλιξης του έργου κατά τα ενδιάμεσα στάδια υλοποίησης του έργου 9 Εκδηλώσεις για την παρουσίαση και προώθηση την νέας υπηρεσίας σε όλους τους τελικούς αποδέκτες στο τελικό στάδιο του έργου 10 Παρουσιάσεις του έργου και της τελικής ψηφιακής υπηρεσίας σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις 11 Παρουσιάσεις ειδικότερων συνιστωσών της ψηφιακής υπηρεσίας σε εξειδικευμένα συνέδρια και διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα παρουσίαση Σελίδα 57 από 98

58 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜ της συνιστώσας ψηφιακών παιχνιδιών σε εξειδικευμένα, συναφούς αντικειμένου συνέδρια, ημερίδες C3.34 Πίνακας Συμμόρφωσης Λοιπών Υπηρεσιών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜ 1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης όπως αποτυπώνονται στην παράγραφο Α Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας όπως αποτυπώνονται στην παράγραφο Α Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης όπως αποτυπώνονται στην παράγραφο Α Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες Αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης περιεχομένου, όπως αποτυπώνονται στην παράγραφο Α Η τεχνολογική λύση του Αναδόχου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, όπως καθορίζονται στην Ενότητα Α Η τεχνολογική λύση του Αναδόχου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις πολυκαναλικής προσέγγισης, όπως καθορίζονται στην Ενότητα Α Η τεχνολογική λύση του Αναδόχου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις περί ανοιχτών δεδομένων όπως καθορίζονται στην Ενότητα Α Η τεχνολογική λύση του Αναδόχου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας, όπως καθορίζονται στην Ενότητα Α Η τεχνολογική λύση του Αναδόχου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την ευχρηστία του συστήματος, όπως καθορίζονται στην Ενότητα Α Η τεχνολογική λύση του Αναδόχου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως καθορίζονται στην Ενότητα Α Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης εφαρμογής ηλ, πλατφόρμας 12 Εκπόνηση καθορισμού απαιτήσεων και προδιαγραφών ψηφιακού περιεχομένου C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. C4.1 Εξοπλισμός Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος Σελίδα 58 από 98

59 Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.2 Έτοιμο Λογισμικό Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.3 Εφαρμογή/ές Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.4 Υπηρεσίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Σελίδα 59 από 98

60 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.5 Άλλες δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.6 Εκπαίδευση χρηστών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.7 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1) 2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.2) 3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.3) 4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.4) 5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.5) 6 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.6) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] C4.8 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. Σελίδα 60 από 98

61 ΕΤΟΣ* 1 ο 2 ο 3 ο ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** ΣΥΝΟΛΟ * ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης ** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.8) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. Σελίδα 61 από 98

62 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο C5.1 Σχέδιο Σύμβασης ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από νέους ετών ( TeensWire from ANA/MPA : Interactive and multimedia online platform for exploring and exploiting information for and by young people years) Συμβατικό Τίμημα με ΦΠΑ:.. Συμβατικό Τίμημα χωρίς ΦΠΑ:. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: /ΨΣ14889-Α2/ και 1η τροποποίηση: /ΨΣ4050-Α2/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: MIS ΣΑΕ 051/8 με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ: 2013ΣΕ Σελίδα 62 από 98

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα