Οδηγόρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ ςσξ Δήμξ Φτλήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ ςσξ Δήμξ Φτλήρ"

Transcript

1 Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Οδηγόρ Εοαγγελμασικήρ Εκοαίδετςηρ ςσξ Δήμξ Φτλήρ 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ],

2 Εοαγγελμασικό Λύκειξ (ΕΠΑ.Λ.) Μία ανιόλξγη εοιλξγή ςοξτδώμ μεσά σξ Γτμμάςιξ και μεσά σημ Α' ή Γ' Λτκείξτ Σο ΔΠΑΛ Άνω Λιοζίων λειηοςπγεί ζε ππωινή βάπδια και εξςπηπεηεί κςπίωρ ηοςρ μαθηηέρ ηος Γήμος Φςλήρ (Άνω Λιόζια, Εεθύπι, Φςλή). Σην ΔΠΑ.Λ. κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ αλεμαξηήησο ειηθίαο όζνη έρνπλ ηειεηώζεη ην Γπκλάζην (εγγξάθνληαη ζηελ Α Τάμε ΔΠΑΛ) θαη ηελ Α Λπθείνπ (εγγξάθνληαη ζηελ Β Τάμε ΔΠΑΛ). Δπίζεο, νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ (εγγξάθνληαη ζηελ Β Τάμε ΔΠΑΛ) πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ Πηπρίν Δηδίθεπζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. Δγγξαθέο γίλνληαη ηνλ Ινύλην (κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ) θαη ην Σεπηέκβξην. Η Α Τάμε είλαη γεληθή θαη νη καζεηέο αθνινπζνύλ κηα γεληθή Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε ζπλέρεηα. Σηε Β Τάμε επηιέγνπλ Τνκέα θαη Δηδηθόηεηα γηα ηελ νπνία ζα ιάβνπλ αληίζηνηρν πηπρίν καδί κε ην Απνιπηήξην Λπθείνπ εθόζνλ νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ηε Γ Τάμε. Τα καζήκαηα ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο (Β & Γ ) πεξηιακβάλνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην 2ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν (Δ.Κ.) Γπηηθήο Αηηηθήο πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζην ΔΠΑ.Λ. Σην ΔΠΑ.Λ. γίλνληαη πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη πνιιέο κνξθσηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο. Σην ΔΠΑ.Λ. Άλσ Ληνζίσλ δηαιέγεηο θαξηέξα ζπνπδάδνληαο ζην Λύθεην θαη επηιέγνληαο κία από ηηο 14 πην ζύγρξνλεο εηδηθόηεηεο. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 2

3 Τι οπξςυέπξτμ ξι ςοξτδέρ ςσξ ΕΠΑ.Λ.; Τν Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) ππεξέρεη δηόηη παξέρεη δύο (2) ακαδημαϊκούρ ηίηλοςρ: ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΛΤΚΔΗΟΤ (απνιύησο ηζόηηκν κε απηό ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ) ΠΣΤΥΗΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ (επιπέδος 3) (κε θαζνξηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα αλαγλσξηζκέλν ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ.) Δπίζεο παξέρεη πξόζβαζε κε παλειιήληεο εμεηάζεηο ζε 4 μαθήμαηα ζε: ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Όλα ηα Α.ΣΔΗ) ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΔ ΥΟΛΔ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΥΟΛΔ ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Φσξίο εμεηάζεηο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ζπνπδώλ ζε αληίζηνηρεο εηδηθόηεηεο ησλ ΗΔΚ απεςθείαρ ζηο 2ο έηορ ή ζε άλλη ειδικόηηηα ηος ΔΠΑ.Λ. για απόκηηζη δεύηεπος πηςσίος (κε απαιιαγή καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο). 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 3

4 Γιασί Εοαγγελμασικό Λύκειξ (ΕΠΑΛ); Θα απνθηήζεηο (2) δύν αθαδεκατθνύο ηίηινπο (Απνιπηήξην Λπθείνπ θαη Πηπρίν Δηδηθόηεηαο). Κεξδίδεηο ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα (2) εθόζνλ ζπνπδάδνληαο ζην Λύθεην απνθηάο ηαπηόρξνλα θαη Πηπρίν Δηδίθεπζεο. Θα απνθηήζεηο πξνβάδηζκα ζηελ επαγγεικαηηθή ζνπ απνθαηάζηαζε ακέζσο κεηά ην Λύθεην (εηδηθά ζηε δύζθνιε επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλύνπκε). Θα έρεηο ιηγόηεξα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη πεξηζζόηεξα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο θιίζεηο ζνπ θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ζνπ. Θα απνθηήζεηο ρξήζηκεο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο. Θα είλαη πην εύθνινο ν δξόκνο ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ζηηο ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο ζρνιέο. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 4

5 ΣΟΜΔΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:Σεσνικόρ Ζλεκηπονικών και Τπολογιζηικών ςζηημάηων, Δγκαηαζηάζεων Σηε ζεκεξηλή επνρή ηα ειεθηξνληθά έρνπλ εηζρσξήζεη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηώλ θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ. Κη ελώ νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε απηώλ ησλ ζπζθεπώλ, κόλν ν ειεθηξνληθόο ηηο γλσξίδεη ζε βάζνο θαη κπνξεί λα ηηο εγθαηαζηήζεη, λα ηηο ξπζκίζεη, λα ηηο πξνγξακκαηίζεη, λα ηηο θαηαζθεπάζεη θαη λα ηηο επηζθεπάζεη. Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ελόο ειεθηξνληθνύ είλαη πνιιέο, θαζώο απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα κπνξεί λα εξγαζζεί ζε πνιιέο ζέζεηο (service, πώιεζε, εγθαηάζηαζε θ.α.) ζε ηνκείο όπσο: Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (πιηθό θαη ινγηζκηθό) θαη δίθηπα ππνινγηζηώλ Τειεθσλία (ζηαζεξή θαη θηλεηή) Σπζηήκαηα αζθάιεηαο (ζπλαγεξκνί, ππξαλίρλεπζε, θιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο) Τειενπηηθνί, ξαδηνθσληθνί θαη δηαδηθηπαθνί ζηαζκνί Σπζηήκαηα εηθόλαο θαη ήρνπ (T.V., βηληενθάκεξεο, εληζρπηέο, θνλζόιεο, ερεία θ.α.) Απηνθίλεηα (εγθέθαινο, αηζζεηήξεο) Βηνκεραληθνί - νηθηαθνί απηνκαηηζκνί θαη εθαξκνγέο κηθξνειεγθηώλ Ιαηξηθά όξγαλα 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 5

6 ΣΟΜΔΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:Σεσνικόρ Ζλεκηπολογικών ςζηημάηων, Γικηύων και Σηλεπικοινωνιών Η θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ειεθηξηθό ξεύκα θαη πιήζνο ειεθηξνινγηθώλ ζπζθεπώλ. Ο ζύγρξνλνο ειεθηξνιόγνο απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα θαιύπηεη κεγάιν εύξνο επαγγεικαηηθώλ εθαξκνγώλ όπσο: Σρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ησλ Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ θαη βηνκεραληθώλ ρώξσλ ζε ηνκείο: Φσηηζκνύ, ζπζθεπώλ, γεηώζεσλ, δνκεκέλεο θαισδίσζεο έμππλνπ ζπηηηνύ, ηειεθώλνπ, ζπξνηειεθώλνπ, TV, ππξαλίρλεπζεο, ζπλαγεξκνύ, δηθηύσλ Η/Υ, αιεμηθέξαπλσλ, ζέξκαλζεο, αλειθπζηήξσλ, πηλάθσλ θίλεζεο θαη θσηηζκνύ, απηνκαηηζκώλ θίλεζεο (ζπκβαηηθώλ ή κε PLC). Μέηξεζε θαη έιεγρνο ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ει. ζπζθεπώλ. Σπληήξεζε, εληνπηζκόο θαη επηζθεπή βιαβώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλώλ. Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζύγρξνλε ηερλνινγία. Δθαξκνγέο ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο) 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 6

7 ΣΟΜΔΑ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:Σεσνικόρ Δθαπμογών Λογιζμικού Οη ηερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ έρνπλ δηεηζδύζεη όρη κόλν ζηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο αιιά ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Όιεο νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ κε θάπνην Λνγηζκηθό (software). O Τερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ, έρεη αληίιεςε γηα ην Λνγηζκηθό θαη γλώζεηο Πξνγξακκαηηζκνύ. Δίλαη Πξνγξακκαηηζηήο ζπζθεπώλ, Υπνινγηζηώλ, κηθξώλ ή κεγάισλ Δθαξκνγώλ (Applications). Ο Τερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ ζρεδηάδεη θαη αλαπηύζζεη εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν θαη κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. Σρεδηάδεη θαη δεκηνπξγεί δηθηπαθνύο ηόπνπο( WEB SITES), δεκηνπξγεί βάζεηο δεδνκέλσλ κε εθαξκνγέο ζην Γηαδίθηπν, αλαπηύζζεη εθαξκνγέο ηειεθπαίδεπζεο, ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, θιπ. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 7

8 ΣΟΜΔΑ: ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: σεδιαζηήρ Γομικών Έπγων και Γεωπληποθοπικήρ Ο Γνκηθόο αζρνιείηαη κε ηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο νδνπνηίαο, ύδξεπζεο, θηεξίσλ, θαζώο θαη κε ηε ζρεδίαζε ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ, επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ, επίπισλ θνπδίλαο κπάληνπ, ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο, Τνπνγξάθνπο θαη Μεραλνιόγνπο. Δπίζεο, εηδηθεύεηαη ζηελ δηαρείξηζε εθαξκνγώλ γεσπιεξνθνξηθήο (εθαξκνγέο θηεκαηνινγίνπ θ.α.). Γηα ην ζθνπό απηό ν καζεηήο ηεο εηδηθόηεηαο απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο: γηα ηε κειέηε θαη ηε θαηαζθεπή θηεξίσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο. ζην αξρηηεθηνληθό ζρέδην, ζην ζρέδην ζπγθνηλσληαθώλ θαη πδξαπιηθώλ έξγσλ θαη ζην ζρέδην πνιηηηθνύ κεραληθνύ. ζηε ζρεδίαζε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (ACAD). ζηνλ ειεθηξνληθό ζρεδηαζκό ραξηώλ, ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο (G.I.S). γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 8

9 ΣΟΜΔΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Τπάλληλορ Γιοίκηζηρ και Οικονομικών Τπηπεζιών Ο ππάιιεινο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα εξγαζζεί σο ππάιιεινο γξαθείνπ πιαηζηώλνληαο ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ή/θαη σο ππάιιεινο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο κηαο εηαηξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Δξγάδεηαη σο ππάιιεινο γξαθείνπ θαη ζπλήζσο αζρνιείηαη κε ηελ αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ από ην ηειέθσλν, ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη απνζηνιή επηζηνιώλ ηε δαθηπινγξάθεζε εγγξάθσλ θαη ην ρεηξηζκό θαη fax. Παξάιιεια δξαζηεξηνπνηείηαη σο βνεζόο ηνπ έθνξνπ ή ηνπ ινγηζηή, ζπγθεληξώλνληαο θαη ειέγρνληαο όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο εηαηξείαο. Κάλεη ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ παξαζηαηηθώλ ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ειέγρεη ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο. Σπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ ινγηζηή, πξνεηνηκάδεη ηα δειηία πσιήζεσλ θαη ηα ηηκνιόγηα, εηζπξάηηεη ινγαξηαζκνύο θαη εμνθιεί νθεηιέο ηεο εηαηξείαο. Σπκπιεξώλεη ηα έληππα γηα ηελ εθνξία θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο.. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 9

10 ΣΟΜΔΑ: ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Βοηθόρ Βπεθονηπιοκόμων Ο Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκνπ απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα: Παξέρεη πιήξε θξνληίδα ζην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο (ζσκαηηθή θαζαξηόηεηα θαη ζσζηή δηαηξνθή ηνπ, ελζαξξύλνληαο ηελ απηνεμππεξέηεζή ηνπ). Τν απαζρνιεί ζύκθσλα κε ην παηδαγσγηθό πξόγξακκα ηεο Μνλάδαο Φξνληίδαο θαη Γηαπαηδαγώγεζεο (βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί). Μεξηκλά γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ζηνπο ρώξνπο όπνπ θηινμελνύληαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 1 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 10

11 ΣΟΜΔΑ: ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Βοηθόρ Νοζηλεςηή Ο Βνεζόο Ννζειεπηώλ απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ώζηε λα: Δηνηκάδεη θαη ρνξεγεί εξγαιεία γηα κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη απνιπκαίλεη ηα αληηθείκελα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή. πξνεηνηκάδεη ζεη αιιαγήο ηξαύκαηνο, θάλεη ελέζεηο θαη ρνξεγεί θάξκαθα, εθαξκόδεη ηερληθέο πξόιεςεο θαηαθιίζεσλ θαη αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο. ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα θξνληίδαο αζζελώλ ζην ζπίηη ή ζε θέληξν πγείαο. πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο (πίεζεο, ζαθράξνπ θ.α.). πξνζθέξεη πξώηεο βνήζεηεο κέρξη λα επέκβεη ν γηαηξόο. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 11

12 ΣΟΜΔΑ: ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Βοηθόρ Ηαηπικών - Βιολογικών Δπγαζηηπίων Ο βνεζόο κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ απνθηά γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα: Γηελεξγεί ζην εξγαζηήξην ηηο εμεηάζεηο (αηκαηνινγηθέο, κηθξνβηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο). Παξαζθεπάδεη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά, αληηδξαζηήξηα θαη δηαιύκαηα. Πξαγκαηνπνηεί ιήςε αίκαηνο ή άιισλ δεηγκάησλ. Αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ησλ εμεηαδνκέλσλ, ηηο αηηνύκελεο εμεηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ζην αξρείν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γίλεη νδεγίεο πξνο ηνπο εμεηαδνκέλνπο γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπο θαη ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 12

13 ΣΟΜΔΑ: ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Βοηθόρ Φαπμακείος Ο Βνεζόο Φαξκαθείνπ είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ δηεθπεξαηώλεη θάζε είδνπο εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ην θαξκαθείν, όπσο: Δθηέιεζε ηαηξηθώλ ζπληαγώλ. Παξαζθεπή θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ. Παξαζθεπή θαιιπληηθώλ. Πξνκήζεηεο θαξκάθσλ - θαιιπληηθώλ. Μεραλνξγάλσζε Γηαρείξηζε αλαγθώλ θαξκαθείνπ κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 13

14 ΣΟΜΔΑ: ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Βοηθόρ Οδονηοηεσνίηη Ο Οδνληνηερλίηεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο νδνληηάηξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζζεηηθώλ εξγαζηώλ κε ζθνπό ηελ αλαπιήξσζε ησλ θπζηθώλ δνληηώλ. Οη ηερλεηέο νδνληνζηνηρίεο (καζέιεο),νη γέθπξεο νη νξζνδνληηθέο εξγαζίεο (ζηδεξάθηα) είλαη θάπνηεο από ηηο εξγαζίεο πνπ θαηαζθεπάδεη ν νδνληνηερλίηεο. Ο νδνληνηερλίηεο είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ νδνληίαηξν θαη ηνλ αζζελή. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 14

15 ΣΟΜΔΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ - ΚΟΜΜΩΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Κομμωηικήρ Σέσνηρ Κύξην αληηθείκελν ηεο Κνκκσηηθήο είλαη ε πεξηπνίεζε ησλ καιιηώλ ζε γπλαίθεο, άληξεο θαη παηδηά. Πξνζθέξεη ππεξεζίεο όπσο θνύξεκα, ρηέληζκα, βαθή, απνρξσκαηηζκό, πεξκαλάλη θ.α. Αληηιακβάλεηαη, πξνιακβάλεη θαη ζεξαπεύεη ηηο αζζέλεηεο ηεο ηξίραο θαη παξαπέκπεη ηνλ πειάηε ζηνλ δεξκαηνιόγν όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Έρεη γλώζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πξνζώπνπ ώζηε λα πξνηείλεη ην θαιύηεξν δπλαηό ρηέληζκα. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 15

16 ΣΟΜΔΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΜΩΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Αιζθηηικήρ Σέσνηρ Η αηζζεηηθή ηέρλε αζρνιείηαη κε ηελ πεξηπνίεζε, ηε ζεξαπεία θαη ηνλ θαιισπηζκό ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ ζώκαηνο. Αλαιακβάλεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο αλεπηζύκεηεο ηξηρνθπΐαο από πεξηνρέο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο, αιιά θαη άιιεο εξγαζίεο, όπσο καθηγηάδ, καληθηνύξ, πεληηθηνύξ θ.ιπ. Μαθηγηάξεη γηα ιόγνπο αηζζεηηθήο γηα κεγάια θνζκηθά γεγνλόηα (εθδειώζεηο, γάκνπο θ.α.) αιιά θαη γηα ιόγνπο θαιιηηερληθνύο (ζέαηξα, ηειενπηηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο). 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 16

17 ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: σεδιαζμόρ εζωηεπικών σώπων Ο ζρεδηαζηήο εζσηεξηθώλ ρώξσλ (δηαθνζκεηήο) αζρνιείηαη κε ηε δηαξξύζκηζε θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ εζσηεξηθνύ πθηζηάκελσλ θηεξίσλ, ώζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη αηζζεηηθά ειθπζηηθνί. Σρεδηάδεη πξννπηηθά ππάξρνληεο ρώξνπο ή ρώξνπο ππό δηακόξθσζε. Απνδίδεη ζρεδηαζηηθά ρώξνπο κε ζπλζεηόηεξεο ιεηηνπξγίεο. Καηαλνεί θαη ζρεδηάδεη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζύκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο θαη ζπκβνιηζκνύο. Σρεδηάδεη ππό θιίκαθα εζσηεξηθέο δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκό επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ. Καηαζθεπάδεη καθέηα θαη απνδίδεη ρξσκαηηθά ηε δηαθνζκεηηθή ηνπ πξόηαζε. Σρεδηάδεη κε Η/Υ ηξηζδηάζηαηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη αληηθείκελα θαη απνδίδεη ξεαιηζηηθά ηηο όςεηο ηνπο. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 17

18 ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: Γπαθικών Σεσνών Ο Γξαθίζηαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εηθαζηηθή πινπνίεζε κηαο δεκηνπξγηθήο ηδέαο θαη γηα ηε ζσζηή παξνπζίαζε ελόο εληύπνπ, κηαο καθέηαο θαη γεληθόηεξα ελόο γξαθηζηηθνύ έξγνπ. Ο εηδηθόο γξαθηθώλ ηερλώλ είλαη ηθαλόο λα ηξνπνπνηεί θαη λα επεμεξγάδεηαη εηθόλεο, λα ζπλζέηεη θείκελν θαη εηθόλεο κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, λα εκπλέεηαη θαη λα δεκηνπξγεί ζήκαηα θαη εθαξκνγέο ηνπο ζε θάξηεο, επηζηνιόραξηα θαη άιια έληππα. Μπνξεί επίζεο λα ρεηξίδεηαη κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία εθηύπσζεο, λα ζρεδηάδεη θαη λα επηιέγεη γξάκκαηα - γξακκαηνζεηξέο θαη λα ζπιιακβάλεη ζρέδηα γξαθηζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο. 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 18

19 Σσξ ΕΠΑ.Λ. Άμω Λιξςίωμ Λεισξτπγεί Δαμειςσική Βιβλιξθήκη με βιβλία 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ], 19

20 Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Φπιήο 2o ΔΚ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ - Εήνωνορ και Κομνηνών - Άνω Λιόζια [ηηλ ],

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα