Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου"

Transcript

1 Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον παραδοσιακό του ρόλο, είναι ο κυρίαρχος ηγέτης του χώρου αυτού που ασχολείται με την επίβλεψη των υφιστάμενων αρχών και παραγόντων και τη διεκπεραίωση διοικητικών και υπηρεσιακών υποθέσεων. Σήμερα, ωστόσο, στην κοινωνία της πληροφορίας, της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης, οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικότερα του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου είναι αυξημένες και ο διευθυντής καλείται να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές. Ο αποτελεσματικός διευθυντής οργανώνει και διοικεί, αναμορφώνει και αναβαθμίζει το έργο της σχολικής μονάδας και συντονίζει μία ομάδα ανθρώπων που έχουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, καλείται, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της εκπαίδευσης, να συγκεράσει διαφορετικές πολιτισμικές παραμέτρους που έχουν σχέση με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους. Αποτελεί το πρότυπο στο χώρο του σχολείου για διδακτικά, παιδαγωγικά, επαγγελματικά, υπηρεσιακά και διαπροσωπικά ζητήματα. Είναι εμψυχωτής των μαθητών, των γονέων και κυρίως των εκπαιδευτικών. Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, επιδιώκοντας τη στενή συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Είναι σε θέση να αντιμετωπίζει σωστά τα παιδαγωγικά θέματα και προβλήματα που προκύπτουν. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς παιδαγωγικές και διδακτικές οδηγίες. Συμβάλλει στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς. Τους παρέχει, ωστόσο, τη δυνατότητα αυτονομίας (Στραβάκου, 2003α: 27-29). Συνεπώς, ο αποτελεσματικός διευθυντής διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης και δεξιότητες τεχνικού / τεχνολογικού, αντιληπτικού / γνωστικού και ανθρωπιστικού / κοινωνικού περιεχομένου. Οι δεξιότητες αυτές συνίστανται: α) στην κατοχή διαδικασιών, στρατηγικών και μεθόδων, οι οποίες συνοδεύονται από ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, λογιστικά, κατασκευαστικά και άλλα θέματα, β) στην αντίληψη της σχολικής μονάδας ως ζωντανού 96

2 οργανισμού, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί της ισορροπίας και της ομαλής λειτουργίας της, καθώς επίσης και στην αντίληψη του Αναλυτικού Προγράμματος ως ενιαίου υλικού-οδηγού εκπαιδευτικής πράξης και γ) στη δικαιοσύνη, στην κατανόηση, στην επιείκεια, στο σεβασμό, στην εκτίμηση, στην ανοικτότητα, στη συνεργατικότητα και στο ενδιαφέρον, τα οποία συντείνουν στην ανάπτυξη ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη λειτουργία του σχολείου γενικότερα (Στραβάκου, 2003β:16). Οι ενέργειες που χαρακτηρίζουν ένα διευθυντή ως αποτελεσματικό και συμβάλλουν βελτιωτικά στις σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα είναι οι ακόλουθες: η δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας συλλογικών οραμάτων και στόχων για το σχολείο, η ενίσχυση των αντιλήψεων και των πρακτικών της συλλογικής αυτονομίας, η απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στις προτάσεις των διαφωνούντων, η βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας μεταξύ του διδακτικού προσωπικού με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας για το σχολείο, η ελαχιστοποίηση των διαφορών εξουσίας μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού, η καλλιέργεια στους μαθητές της αίσθησης ότι «ανήκουν» στο σχολείο τους, η οργάνωση των πειθαρχικών διαδικασιών και η διατύπωση των κανονισμών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνεται η αυτοπειθαρχία, η δημιουργία θετικής επικοινωνίας με τους γονείς και τους κοινωνικούς φορείς και η βελτίωση της εμφάνισης του σχολικού κτιρίου και του σχολικού χώρου (Ματσαγγούρας, 2003: ). Ο αποτελεσματικός διευθυντής, επίσης, χειρίζεται με επιτυχία τις ανθρώπινες σχέσεις, προκειμένου να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Κατά τον Willower (1986) «οι διευθυντές θα πρέπει να είναι πολιτικά επιτήδεια άτομα, που να μπορούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές απαιτήσεις από το περιβάλλον και να συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να είναι αποδεκτοί και αφετέρου να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη εσωτερική αυτονομία όσον αφορά την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων». Σύμφωνα με άλλους μελετητές (Κατάνου, 2003 κ.ά.), ο αποτελεσματικός διευθυντής έχει την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον στο να καθοδηγεί το «μαθησιακό οργανισμό» του σχολείου σε παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Στιβακτάκης, 2006: 19,34). 1.2 Η έννοια του ηγέτη Μια άλλη ιδιότητα που αποδίδεται στο διευθυντή τα τελευταία χρόνια είναι εκείνη του ηγέτη. 97

3 Η ηγεσία, σύμφωνα με το Σαΐτη (2005:240), αποτελεί μια σημαντική πλευρά της διοίκησης, ωστόσο, δεν ταυτίζεται μ αυτήν. Είναι μέρος αυτής και αποβλέπει κυρίως στην αναγκαιότητα της αλλαγής στον τρόπο συμπεριφοράς και νοοτροπίας των ανθρώπων, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Κατά τον Πασιαρδή (2004:212), η ηγεσία είναι υπεράνω της διοίκησης και της διεύθυνσης. Όμως, για να είναι κάποιος καλός ηγέτης, πρέπει να είναι και καλός διοικητικός και καλός διευθυντής. Ορισμένοι μελετητές, (Σκουλάς, 1983 κ.ά), θεωρούν ότι η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη, δηλαδή διδάσκεται, ενώ άλλοι (Zaleznik, 1988 κ.ά.) υποστηρίζουν ότι η ηγεσία δε διδάσκεται. Σύμφωνα με τους Κούρτη (1977), Brown (1980) και Vernardaki (1987), η τελευταία άποψη ισχύει μόνο για άτομα που από τη φύση τους είναι προικισμένα με ηγετικές ικανότητες και σε συνάρτηση με αλληλεπιδρώσες μεταβλητές, όπως είναι οι στόχοι των οπαδών και οι δραστηριότητες κατά περίσταση. Όσον αφορά τους καλύτερους ηγέτες, φαίνεται πως είναι αυτοί που αξιοποιούν τους ανθρώπους (Σαΐτης, 2005: ) Η έννοια του μετασχηματιστικού ηγέτη Ο όρος «μετασχηματιστική ηγεσία» (transformational leadership) εισήχθη από τον Burns (1978, 2003) στα κλασικά του έργα «Ηγεσία» και «Μετασχηματιστική ηγεσία». Ο μετασχηματιστικός ηγέτης οδηγεί τα άτομα στη συνεργασία και την αλληλεξάρτηση, καθώς όλοι μαζί προσπαθούν να πετύχουν ένα κοινό σκοπό και να αναδιαρθρώσουν την «οργανωτική κουλτούρα». Στο χώρο του σχολείου, ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι αμερόληπτος, εύστοχος κριτής, καθορίζει τους στόχους, τις προσδοκίες, τις διαδικασίες, επιμερίζει και αναθέτει σε κάθε μέλος συγκεκριμένη εργασία, συμβουλεύεται τα μέλη πριν από τις αποφάσεις, δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα να συμβάλλει στη διαμόρφωση των αποφάσεων και τέλος εκφράζει έμπρακτη συμπαράσταση στα υπηρεσιακά και προσωπικά τους ζητήματα (Lipham 1982, DES 1989, Κάντας, 1997). Πάνω στο θέμα της μετασχηματιστικής ηγεσίας υπάρχει μία ποικιλία εννοιολογικών προσεγγίσεων στη σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, οι βασικοί παράγοντες της έννοιας του μετασχηματιστικού ηγέτη φαίνεται να είναι: το χάρισμα, τα εμπνευσμένα κίνητρα, τα νοητικά ερεθίσματα, η εξατομικευμένη φροντίδα που παρέχει, οι έκτακτες αμοιβές στα εμπλεκόμενα με τη σχολική μονάδα πρόσωπα, η διαχείριση με εξαίρεση (δηλαδή με τη χρήση αρνητικών ενισχύσεων και τιμωριών, όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά) και ο οικονομικός φιλελευθερισμός. Η βασικότερη παράμετρος της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι το όραμα του ηγέτη. Το όραμα έχει σχέση με τη δημιουργία, την επικοινωνία, τη δέσμευση, την ανάπτυξη και την αλλαγή και είναι εκείνο που μπορεί να διαφοροποιήσει έναν ηγέτη από ένα μάνατζερ. Ένας μετασχηματιστικός ηγέτης προσανατολίζεται πάντα προς 98

4 την αλλαγή, μέσω της συνεχούς εξέτασης και επανεξέτασης των εκάστοτε συνθηκών και προς την αναζήτηση νέων δυνατοτήτων, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στον οργανισμό (Bass & Avolio, 1993; Curr, 1996; Debra & Pahal, 1999; Lashway, 2003) (Στιβακτάκης, 2006: 51,53-55). Ο Sergiovanni (1984, 1987, 1990) αναφέρεται σε πέντε εναλλακτικές παραμέτρους της μετασχηματιστικής ηγεσίας: την τεχνοκρατική ηγεσία, την ανθρωποκεντρική ηγεσία, την εκπαιδευτική ηγεσία, τη συμβολική ηγεσία και την πολιτιστική ηγεσία. Σε κάθε μία παράμετρο ο διευθυντής ή διαθέτει ειδικές τεχνικές διαχείρισης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης ή παρουσιάζει ειδικές γνώσεις ή δίδει έμφαση σε στόχους και συμπεριφορές (Στιβακτάκης, ό.π.: 55). Η Telford (1996) κατηγοριοποιεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μετασχηματιστικού διευθυντή σε τέσσερις κυρίαρχους τομείς. Ο πρώτος είναι ο τομέας της οργάνωσης, στον οποίο δεσπόζουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, η συμμετοχικότητα, το κοινό όραμα, ο συλλογικός προγραμματισμός, η ειλικρινής επικοινωνία, ο σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις και η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Ο δεύτερος τομέας είναι εκείνος των ανθρωπίνων πόρων, του οποίου ενδεικτικά στοιχεία είναι η μάθηση, η επαγγελματική αναβάθμιση του προσωπικού, οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, η αποδοχή, η ανταλλαγή απόψεων, η εμπιστοσύνη, η συνεργασία με τους γονείς και η ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο τρίτος τομέας, είναι ο τομέας της πολιτικής και αναφέρεται στην ενδοσχολική πολιτική που ασκεί ο διευθυντής και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων με ενέργειες όπως η κατάργηση της ιεραρχίας, η συλλογική άσκηση εξουσίας, η ανοιχτή συζήτηση, η ομοφωνία και η συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Ο τέταρτος τομέας, εκείνος των συμβολισμών, έχει σχέση με την προώθηση του κοινού οράματος στο σχολείο μέσω της αξιοποίησης των συμβολισμών. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται με την προώθηση κοινών αξιών και στάσεων, με τον καθορισμό ενιαίων κανόνων συμπεριφοράς, με τη χρησιμοποίηση κοινών συμβόλων και με τη στήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο (Ματσαγγούρας, 2003: ) Η έννοια του ηγέτη στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) Σύμφωνα με το Ζαβλανό (2003: ), ο οποίος υιοθετεί τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος, σε συνεργασία πάντα με τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού. Ειδικότερα, ο διευθυντής του σχολείου είναι απαραίτητο: να πιστέψει και να κάνει πράξη τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., σύμφωνα με την οποία πρέπει να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσα στο σχολείο, προκειμένου για 99

5 την ενδυνάμωση του προσωπικού και την επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν τη συνεχή βελτίωση, να διακρίνει όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία του σχολείου και να θεωρεί όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως συνεργάτες, να βλέπει το σχολείο ως ένα σύστημα και να κατανοεί ότι κάθε διαδικασία συντελείται μέσα σε ένα δίκτυο άλλων διαδικασιών. Η γνώση της Δ.Ο.Π. βοηθά το διευθυντή να κατανοεί τη λειτουργία του συστήματος, τις αιτίες που οδηγούν σε αποτυχίες και τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων, να οργανώνει σεμινάρια για τους νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., να αναγνωρίζει, να ανταμείβει, να ανατροφοδοτεί και να ενισχύει το προσωπικό, να εφαρμόζει την τεχνική του «καταιγισμού ιδεών» για την παραγωγή νέων ιδεών και τη «συγκριτική αξιολόγηση» για τον προσδιορισμό των προτύπων απόδοσης, να διαθέτει αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης, να γνωρίζει τη διδακτική μεθοδολογία, να διατυπώνει στόχους σε συνεργασία με το προσωπικό και να χρησιμοποιεί την αξιολόγηση σύμφωνα με τις αρχές της Δ.Ο.Π., να σχηματίζει ομάδες προγραμματισμού, να συμμετέχει και ο ίδιος στην ομάδα, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις ιδέες των μελών της και να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα υλικά και οικονομικά μέσα τα οποία χρειάζεται η ομάδα προκειμένου να λειτουργήσει, να κάνει στατιστικούς ελέγχους για να διαπιστώνει την πρόοδο του συστήματος και να διδάσκει τους εκπαιδευτικούς πώς να διακρίνουν τις κοινές από τις ειδικές αιτίες μεταβολών στο σύστημα, να κατανοεί ότι ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς, ότι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες και πιστεύουν σε διαφορετικές αξίες, να αναλαμβάνει την ευθύνη, να χρησιμοποιεί την ισχύ της θέσης και να είναι ο κύριος φορέας αλλαγών, να δίδει έμφαση στην πραγματοποίηση των διαδικασιών και στη συνεχή βελτίωσή τους. Σύμφωνα με τις αρχές της Δ.Ο.Π., υπάρχουν, επίσης, διαφορετικά ηγετικά στυλ: το αυταρχικό, το συμμετοχικό και το στυλ της ενδυνάμωσης. Το ηγετικό στυλ του σημερινού ηγέτη πρέπει να διακρίνεται από ποιοτικά στοιχεία. Ο ηγέτης πρέπει να είναι πρόθυμος να αξιολογεί το δικό του στυλ και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές όταν αυτό απαιτείται, ώστε να μπορεί να μετασχηματίζει τον οργανισμό του. Το ηγετικό στυλ της ενδυνάμωσης ανταποκρίνεται περισσότερο στους διευθυντές σχολείων, διότι ο διευθυντής που διαθέτει αυτό το στυλ είναι ανοιχτός στις ιδέες των άλλων. Αναθέτει εξουσία και δίνει αυτονομία 100

6 στους εκπαιδευτικούς. Ενεργεί ως εγκυμναστής και μέντορας. Χρησιμοποιεί κυρίως την αναγνώριση ως αμοιβή. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν αποφάσεις ποιότητας Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη-διευθυντή Ο αποτελεσματικός ηγέτης-διευθυντής είναι εκείνος, ο οποίος έχει την ικανότητα: να κατανέμει το διδακτικό και εξωδιδακτικό έργο του σχολείου μεταξύ των διδασκόντων, πρώτα σύμφωνα με τα προσόντα τους και ύστερα μέσα από δημοκρατική διαδικασία, να παρακινεί τους δασκάλους προκειμένου για την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών, υποστηρίζοντας κάθε δάσκαλο ατομικά και κάνοντάς τον να αισθάνεται αξιόλογος, να έχει ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και σε επίπεδο εργασίας και σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, να ενεργεί ως παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης και διοικητικής καθοδήγησης όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου, ώστε να τους προετοιμάσει για την προαγωγή τους σε διευθυντικές θέσεις στο μέλλον, να χειρίζεται σωστά τις διαφορές που παρουσιάζονται στο σχολείο, να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη σχολική πραγματικότητα, δηλαδή, να προλαμβάνει τα προβλήματα του σχολείου και να διακρίνει τις ευκαιρίες, να χειρίζεται κατάλληλα το εξωτερικό περιβάλλον (οικογένεια, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), έτσι ώστε οι διάφοροι φορείς του να αισθάνονται μέρος του σχολείου και να συνεισφέρουν σ αυτό, αλλά και για να προστατεύει το σχολείο από δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις. Η σχολική διεύθυνση είναι αποτελεσματική, όταν συγκλίνουν οι προσδοκίες του διευθυντή-ηγέτη, των υφισταμένων του και του έργου (Σαΐτης, 2005: ). Για τους Kimbrough & Burkett (1990), ο αποτελεσματικός ηγέτηςδιευθυντής θεωρείται κομβικό σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και τη διασταύρωση των πληροφοριών ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου. Γι αυτό οφείλει να συγκεντρώνει αρκετές ικανότητες. Πρέπει να μπορεί να επιχειρηματολογεί, να έχει τη δύναμη της πειθούς, να διαθέτει προσωπικό κύρος και επιβολή, να εφαρμόζει διοικητικές ή οργανωτικές θεωρίες στην πράξη, να καλλιεργεί τον αμοιβαίο σεβασμό, να προάγει το φιλικό κλίμα, να δημιουργεί την αμεσότητα και την ικανοποίηση, να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, να ρυθμίζει το ρυθμό της εργασίας του, να μπορεί να εφαρμόζει σχέδιο διαχείρισης οικονομικών πόρων, να διατηρεί την πειθαρχία στο σχολείο, να συντονίζει μορφωτικές και 101

7 πολιτιστικές δραστηριότητες και να ενδιαφέρεται για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Στραβάκου, 2003α: 29-30). Ο Duignan (1986) έχει την άποψη ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που συνιστούν την ουσία της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι η δημιουργία ατμόσφαιρας στην οποία κυριαρχεί η τάξη και η πειθαρχία, η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, η ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας και η εξασφάλιση δέσμευσης για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Σύμφωνα με τους Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη (2000), τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτηδιευθυντή είναι: το όραμα για το σχολείο, η ικανότητα μετασχηματισμού των στόχων, των πηγών και των πόρων που είναι απαραίτητοι κάθε φορά, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση που συνδέονται με την ικανότητα για αλλαγές, η δημιουργικότητα που σχετίζεται με την επινόηση και εφαρμογή ριζοσπαστικών λύσεων, η ευαισθησία στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις φιλοδοξίες των υφισταμένων και η επαγγελματική πληρότητα που αναφέρεται στην ικανότητα άσκησης σημαντικής επίδρασης στη διδακτική και διοικητική εργασία του σχολείου (Σαΐτης, 2002: ). Ο αποτελεσματικός ηγέτης-διευθυντής κατά τον Πασιαρδή (2004: , ) μπορεί να μεταδώσει την αποστολή του σχολείου (στην οποία παρουσιάζεται το όραμά του για το πώς θα ήθελε να είναι το σχολείο) στο προσωπικό, στους γονείς, στην κοινότητα και στους μαθητές. Διατυπώνει την αποστολή αυτή με σαφήνεια και αφιερώνει πολύ από το χρόνο του στην εκπλήρωσή της. Μία τέτοια διεύθυνση είναι ποιοτική. Ο διευθυντής και το προσωπικό μοιράζονται πληροφορίες που μπορεί να τους κάνουν πιο αποτελεσματικούς στην εκτέλεση της εργασίας τους. Γενικότερα, ο αποτελεσματικός ηγέτηςδιευθυντής καλλιεργεί ένα θετικό περιβάλλον, καθοδηγεί το συλλογικό προγραμματισμό, αξιολογεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, φροντίζει για την εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο και για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού. Προβαίνει στην ορθή κατανομή των υποχρεώσεων και των ευθυνών και προωθεί τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του διευθυντή είναι η ικανότητά του να δημιουργεί ένα ζεστό, θετικό κλίμα μάθησης. Έτσι δημιουργεί μία θετική αυτοεικόνα του σχολείου που είναι στενά συνυφασμένη με τη δική του αυτοεικόνα για το άτομό του και τις ικανότητές του. Οι καλύτεροι διευθυντές για τον Πασιαρδή είναι εκείνοι που λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις φάσεις της ζωής του σχολείου, είναι καινοτόμοι και κύριοι φορείς καινοτομιών, έχουν υψηλές προσδοκίες πρώτα από τους εαυτούς τους και ύστερα από τους άλλους και είναι δια βίου μαθητές. 102

8 Ο Στιβακτάκης (2006: 37-38) συνοψίζει τις πολλαπλές δεξιότητες του αποτελεσματικού ηγέτη-διευθυντή ως εξής: επικέντρωση στην καθοδήγηση: η ηγεσία του διευθυντή είναι αυτή της παρακολούθησης του τι συμβαίνει στο σχολείο και της καθοδήγησης του προσωπικού με την ανάθεση εργασιών και ρόλων στα μέλη του, εστίαση στον εκπαιδευτικό: οι διευθυντές υποστηρίζουν τους δασκάλους με διάφορους τρόπους, όπως είναι ο έπαινος, η ενθάρρυνση, η ενημέρωση και η διάθεση χρόνου σ αυτούς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, ευρύτητα γνώσης: οι διευθυντές είναι συνήθως καλά πληροφορημένοι για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και επωφελούνται των νέων ευκαιριών, λήψη αποφάσεων: οι διευθυντές δημιουργούν αποτελεσματικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, εστιάζοντας σε καθορισμένους στόχους, μέσω της συμμετοχικότητας και της συλλογικότητας, συμβολική και πολιτιστική αντίληψη: οι διευθυντές χρησιμοποιούν τα φανερά και τα κρυφά μηνύματα που απορρέουν από τις πράξεις τους, για να επηρεάσουν εποικοδομητικά τη συμπεριφορά των άλλων, αξίες: οι αξίες των διευθυντών σχετίζονται με τον τύπο της ηγεσίας που εφαρμόζουν, επικέντρωση στους γονείς και στην κοινότητα: οι διευθυντές επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τόσο την πρόσβαση όσο και τη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο, καθώς και την αίσθηση ότι το σχολείο κατανοεί και ανταποκρίνεται στις γονεϊκές και κοινοτικές προσδοκίες, επικέντρωση στο μαθητή: οι πράξεις του διευθυντή είναι συμβολικά σημαντικές για τους μαθητές. Κίνητρα, όπως η δημόσια αναγνώριση, χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν κατάλληλες συμπεριφορές στους μαθητές, μάρκετινγκ του σχολείου: μέσα από διαδικασίες, όπως είναι οι δημόσιες σχέσεις, ο διευθυντής εξασφαλίζει ότι προβάλλει μία θετική εικόνα του σχολείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μελλοντικοί προσανατολισμοί: ο διευθυντής εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός κοινού σχολικού οράματος και την ομοφωνία των σχολικών στόχων και των προτεραιοτήτων που αναδύονται από το κοινό αυτό όραμα, ευαισθησία στο εναλλασσόμενο εκπαιδευτικό κλίμα: ο διευθυντής έχει συνείδηση και είναι ευαίσθητος στις αλλαγές του εκπαιδευτικού κλίματος. 103

9 2. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Το θέμα του αποτελεσματικού διευθυντή του σχολείου άρχισε να διερευνάται στη χώρα μας μόλις τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τις μελέτες στο διεθνή χώρο, σύμφωνα με τον Bone (1981), ο διευθυντής οφείλει μεταξύ άλλων να διακρίνει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των άλλων, να τους καθοδηγεί, να τους εμπνέει εμπιστοσύνη, να συμβάλλει στην υπερνίκηση των αντιθέσεων, να κατέχει τις τεχνικές δεξιότητες της εποχής, να διαθέτει ικανότητες διοίκησης και να έχει ένα στέρεο όραμα για την εκπαίδευση (Στραβάκου, 2003α: 74-75). Οι Shoemaker & Fraser (1981) διαπίστωσαν ότι οι αποτελεσματικοί διευθυντές πιστεύουν στην ικανότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έχουν υψηλές προσδοκίες πρώτα από τους εαυτούς τους και ύστερα από τους άλλους. Ο Gleveland (1986), μέσα από μία έρευνα που αφορούσε πολιτικούς ηγέτες, ανακάλυψε ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ταιριάζουν μάλλον και στους εκπαιδευτικούς ηγέτες. Βάσει των δεδομένων, ο αποτελεσματικός ηγέτης διαθέτει: α) μία διανοητική περιέργεια όλο ζωντάνια για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, β) ένα γνήσιο ενδιαφέρον για το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, τι σκέφτονται και γιατί σκέφτονται με αυτό τον τρόπο, γ) μία στάση ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν όχι για να τους αποφεύγει κανείς, αλλά για να ριψοκινδυνέψει, δ) ένα συναίσθημα ότι οι κρίσεις είναι φυσιολογικές και ότι τα προβλήματα και οι διαξιφισμοί είναι δημιουργικοί, ε) την ποιότητά του να είναι αισιόδοξος ενώ δε θα έπρεπε και στ) μία προσωπική συναίσθηση ευθύνης για τα αποτελέσματα του σχολείου και για τον αντίκτυπο που έχουν στην ευρύτερη κοινωνία. Οι Andrews & Soder (1987) διαπίστωσαν ότι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού διευθυντή είναι το «να είναι ορατός παντού μέσα στο σχολείο». Άλλες μελέτες κατέληξαν στο ίδιο περίπου αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οι αποτελεσματικοί διευθυντές είναι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν στενά την πρόοδο των μαθητών τους, το χρόνο που αφιερώνουν οι μαθητές για μάθηση, και την καταλληλότητα των μαθησιακών απαιτήσεων για τους μαθητές (U.S. Department of Education, 1987). Οι Hall & Hord (1987), κατέληξαν ότι o αποτελεσματικός διευθυντής είναι ο κύριος φορέας καινοτομιών στο σχολείο, επεμβαίνει συχνά στη διαδικασία εισαγωγής νεωτερισμών και επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται (Πασιαρδής, 2004: ). Όσον αφορά τις σχετικές μελέτες στον ελληνικό χώρο, ο Τριλιανός (1987) διαπίστωσε ότι ο αποτελεσματικός διευθυντής δεν είναι εκείνος που ασκεί απλά και μόνο τυπική εξουσία, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να εκπληρώσουν τους 104

10 σκοπούς της παιδείας. Είναι εκείνος που έχει βαθιά εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, την οποία αποκτά με την άσκηση, τη μελέτη και τις συστηματικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Που έχει επιστημονική ειδίκευση και κατάρτιση σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και την ανάλυση της συμπεριφοράς, τη λήψη και αξιολόγηση αποφάσεων, την εξεύρεση και τήρηση σωστών διαδικασιών και αποτελεσματικών μέσων (Στραβάκου, 2003α: 110). Ο Πασιαρδής, σε έρευνα που υλοποίησε στο σύνολο των διευθυντών των δημοτικών σχολείων της Κύπρου ( ), διαπίστωσε ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού διευθυντή δεν έχουν γεωγραφικά σύνορα. Με άλλα λόγια, δε διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Ειδικότερα, οι Κύπριοι διευθυντές θεωρούν ότι ο αποτελεσματικοί διευθυντές ενδυναμώνουν τη συναδελφικότητα ανάμεσα στο προσωπικό, φροντίζουν για την ασφάλεια και την καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος, συμμετέχουν με συνέπεια στις συνεδριάσεις τους, είναι δίκαιοι με τους μαθητές τους, συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς και τους προϊσταμένους τους, ενθαρρύνουν το εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό για υψηλές αποδόσεις, υποστηρίζουν πρωτοβουλίες και προγράμματα που διευκολύνουν τη δημιουργία ενός φιλικού και θετικού ανθρώπινου κλίματος και προγραμματίζουν με βάση τις ανάγκες τις σχολικής τους μονάδας. Επίσης, οι Κύπριοι διευθυντές θεωρούν ουσιώδες να βελτιωθούν σε τομείς που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του σχολείου τους, όπως στον τομέα της συνεργασίας (Πασιαρδής, 2004: ). Άλλη εμπειρική μελέτη του Πασιαρδή (1999) ανέδειξε ότι οι αποτελεσματικοί διευθυντές έχουν μεγάλη αγάπη για το επάγγελμά τους, φιλοδοξίες, βαθιά σκέψη, διάθεση για δια βίου ενημέρωση και ισχυρή πεποίθηση ότι μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους λόγω της θέσης τους. Είναι καλοί γραφειοκράτες, εκφράζονται με παρρησία, καλλιεργούν και προάγουν το συναγωνισμό, κατανέμουν σωστά το χρόνο τους, είναι αντικειμενικοί και ευθείς στις κρίσεις τους για τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό, επινοούν καινοτόμους τρόπους επιβράβευσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, επιδιώκουν την ανέλιξή τους, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τους γονείς των μαθητών, διαθέτουν έμφυτες ηγετικές ικανότητες. Η γενική τους πεποίθηση είναι ότι «αν δεν έχεις την ηγετική ικανότητα, δε θα την αποκτήσεις». Η Παπαναούμ (1995) έφερε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία πρωτογενή. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνάς της, οι περισσότεροι διευθυντές θεωρούν ως κύριο καθήκον τους την καλή λειτουργία του σχολείου, για την ευόδωση των στόχων της εκπαίδευσης. Άλλοι δίδουν έμφαση στην καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων προκειμένου για την ανάπτυξη καλού κλίματος, άλλοι στο διαχειριστικό ρόλο και στην 105

11 τήρηση κανόνων και διοικητικών ρυθμίσεων. Πιστεύουν ότι το θεσμικό πλαίσιο, με τις δυνατότητες που τους παρέχει, είναι πολύ περιοριστικό. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι οι αρμοδιότητές τους είναι περιορισμένες, ότι έχουν ελάχιστα περιθώρια στη λήψη αποφάσεων και ότι αποτελούν αποδέκτες εγκυκλίων και διαταγών που ρυθμίζουν όλα τα κύρια θέματα του σχολείου. Οι διευθυντές ζητούν ενίσχυση του ρόλου τους, μείωση της γραφειοκρατίας, επιμόρφωση και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης (Ματσαγγούρας, 2003: 186 Στραβάκου, 2003α: 95-96). Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996), οι διευθυντές υιοθετούν εκείνο το στυλ ηγεσίας που αρμόζει στη σχολική τους μονάδα. Ο διευθυντής, ως ηγέτης-δάσκαλος, διδάσκει, είναι υπεύθυνος για τη σχολική καθημερινότητα και έχει υπαλληλικά καθήκοντα. Ως διευθυντής, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και την κεντρική διοίκηση, εποπτεύει το προσωπικό και τηρεί την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Ως επαγγελματίας και επιστήμονας, ακολουθεί το γραφειοκρατικό διοικητικό σύστημα, έχει την εποπτεία της τάξης και αξιολογεί τη διδασκαλία. Ως διοικητικός και εκπαιδευτικός ηγέτης, έχει και κυβερνητικές και διδακτικές αρμοδιότητες. Βλέπει τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες που έχουν θέση στην επιλογή του προσωπικού και στην αξιολόγηση του προγράμματος (στόχοι, μέθοδοι). Ως οργανωτής προγράμματος, πιστεύει στον πολυσύνθετο ρόλο της διεύθυνσης και δε διαχωρίζει τις διοικητικές από τις διδακτικές λειτουργίες (Στιβακτάκης, 2006: ). Οι Σαΐτης, Τσιαμάση και Χατζή σε σχετική έρευνά τους (1997) διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι το βασικότερο κριτήριο επιλογής του διευθυντή είναι η αρχαιότητα. Οι διευθυντές δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης. Ασχολούνται κυρίως με την επικοινωνία με τους συναδέλφους, με την εποπτεία του σχολικού χώρου, το διδακτικό έργο και την αλληλογραφία-αρχείο και λιγότερο με την επικοινωνία με τους γονείς και διάφορους φορείς, με θέματα αγωγής και υγείας, με τις δημόσιες σχέσεις, τη Σχολική Επιτροπή και τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν την ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου τους με την παροχή οικονομικών κινήτρων, την απαλλαγή τους από τα διδακτικά τους καθήκοντα, την αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από μέρους τους και την τοποθέτηση γραμματέα και επιστάτη στα σχολεία τους. Επίσης, οι περισσότεροι διευθυντές θεωρούν ότι το πρώτο και βασικότερο κριτήριο επιλογής τους πρέπει να είναι τα ουσιαστικά τους προσόντα (εμπειρία, προσωπικότητα) και ότι η συμπεριφορά τους πρέπει να παίζει εξισορροπητικό ρόλο (Στραβάκου, 2003α: ). Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Σαΐτη, Φέγγαρη και Βούλγαρη (1997). Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι 106

12 περισσότεροι διευθυντές δεν επιθυμούν να αποκοπούν από το διδακτικό τους έργο. Θεωρούν αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωσή τους σε θέματα σχολικής διοίκησης. Προτείνουν την παροχή ισχυρότερων υλικών και ηθικών κινήτρων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τα γραφεία (προϊστάμενο) στο διευθυντή του σχολείου (Στιβακτάκης, 2006: ). Σύμφωνα με μελέτη του Ζαβλανού (1997), ο επιτυχημένος διευθυντής είναι ικανός, επαρκής, κατάλληλος και άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία του σχολείου του. Οι τομείς των ευθυνών του είναι κυρίως η διδασκαλία και η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος, η διοίκηση και η εποπτεία του προσωπικού, τα προβλήματα και η συνεργασία με τους μαθητές, οι σχέσεις σχολείου-κοινότητας, η οργάνωση και η δομή του σχολείου, τα οικονομικά και η διοίκηση. Γνωρίζει και χρησιμοποιεί διαδικασίες που καθορίζουν τους σκοπούς της οργάνωσης, διασαφηνίζουν τους ρόλους, προγραμματίζουν και σχεδιάζουν τη δομή και τον τρόπο που βελτιώνει τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Οργανώνει, διοικεί και συντονίζει τις διάφορες δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, βελτιώνει το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία, εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του προσωπικού, την υποστήριξη και το σεβασμό των μαθητών καθώς και την υποστήριξη και τη συνεργασία της κοινότητας. Είναι σε θέση να διευκολύνει την αλλαγή, να εποπτεύει την οικονομική διαχείριση, να συντονίζει τις αποφάσεις, να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, να επικοινωνεί σωστά και να αξιολογεί. Διαθέτει δεξιότητες στη γενική διοίκηση, στο σχεδιασμό προγραμμάτων, στη διαμόρφωση των σχέσεών του με το προσωπικό, στις δημόσιες σχέσεις και στις σχέσεις με τους μαθητές (Στραβάκου, 2003α: 76-78). Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες σχετικά με το κλίμα του ελληνικού δημοτικού σχολείου (Kavouri, 1986 Kavouri & Ellis, 1998 Kavouri, 1998). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στα σχολεία που επικρατεί «ανοιχτό» σχολικό κλίμα, οι διευθυντές στηρίζουν το έργο και τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, ενώ στα σχολεία που διαθέτουν «κλειστό» σχολικό κλίμα οι διευθυντές δίδουν κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς και τους θέτουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να διακρίνονται για την απομόνωση και την αδιαφορία τους. Η συμπεριφορά όλων είναι μη αυθεντική (Ματσαγγούρας, 2003: 185 Στραβάκου, 2003α: Στιβακτάκτης, 2006: 112). Η έρευνα που διεξήχθη από τους Τζάνη, Παμουκτσόγλου και Στρατικόπουλο (1998) κατέληξε ότι στα δημοτικά σχολεία που επικρατούσε θετικό εργασιακό κλίμα, μεταξύ των άλλων οι εκπαιδευτικοί έδειχναν εμπιστοσύνη στο διευθυντή τους, ήταν ικανοποιημένοι από τις ικανότητές του, συμμετείχαν ενεργά στη λήψη 107

13 αποφάσεων και είχαν καλές συναδελφικές σχέσεις (Ματσαγγούρας, 2003: ). Η έρευνα του Γιασεμή στην Κύπρο (2001) αποκάλυψε ότι ο διευθυντής είναι απαραίτητο να είναι δημοκρατικός με τους εκπαιδευτικούς, να αποτελεί παράδειγμα εργατικότητας, να είναι αποφασιστικός στο ρόλο του ως ηγέτης και να ασκεί καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν, επίσης, ότι ο διευθυντής πρέπει να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται συνεχώς σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εκπαίδευσης, να παίρνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση συζητήσεων και σεμιναρίων στο σχολείο του, να δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας για όλους, να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά του σχολείου και να επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στο χώρο αυτό (Στιβακτάκης, 2006: 113). Η έρευνα της Στραβάκου (2001) κατέδειξε μεταξύ των άλλων ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων του δείγματος γνωρίζουν την εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται στη σχολική μονάδα, όμως δε γνωρίζουν όσο καλά θα έπρεπε τη γενικότερη εκπαιδευτική νομοθεσία. Οι διευθυντές συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ωστόσο, περισσότερο με το σύλλογο διδασκόντων, τους διευθυντές διεύθυνσης και τους προϊστάμενους γραφείων και λιγότερο με το σύλλογο γονέων, τους μαθητές και το σχολικό σύμβουλο. Μάλιστα, η συνεργασία τους με τους διευθυντές της διεύθυνσης και τους προϊστάμενους των γραφείων είναι αποτελεσματικότερη από ό,τι εκείνη με τους σχολικούς συμβούλους. Οι διευθυντές παροτρύνουν, επίσης, τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται περισσότερο με τους μαθητές και τους γονείς τους και λιγότερο μεταξύ τους, αλλά δεν τους παροτρύνουν ώστε να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Δε διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ούτε ειδικές ενημερώσεις για τους μαθητές. Επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς περισσότερο προφορικά. Τους ενημερώνουν για όλα τα έγγραφα, ενώ τους γονείς σχεδόν ποτέ γι αυτά. Επιλύουν τα προβλήματα με το διάλογο, την ενημέρωση και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εποπτεύουν περισσότερο την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος και λιγότερο την τήρηση του αναλυτικού. Χρησιμοποιούν ως παιδαγωγικό μέσο τη συμβουλή πρωτίστως και το παράδειγμα δευτερευόντως. Δεν πραγματοποιούν αρκετές επισκέψεις σε κοινωφελείς χώρους. Θεωρούν ότι ο διευθυντής πρέπει να επιλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων και ότι το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή του είναι τα ηγετικά του χαρίσματα. Συμφωνούν, επίσης, με την επί θητεία άσκηση των καθηκόντων του. Υποστηρίζουν ότι το έργο του διευθυντή στηρίζουν η υλικοτεχνική υποδομή και η επιμόρφωση και ότι 108

14 ο βασικότερος φορέας στήριξης του έργου αυτού είναι η πολιτεία (Στραβάκου, 2003β: ). Άλλη έρευνα της Στραβάκου (2001) κατέληξε ότι η πολιτεία δεν έχει οριοθετήσει τα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, δεν του συμπαραστέκεται αποτελεσματικά, αποκλείει τους νεότερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς να καταλάβουν θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, δεν προετοιμάζει και δεν προϊδεάζει τους διευθυντές για το δύσκολο έργο τους και δε διοργανώνει συστηματικά σεμινάρια για να τους στηρίξει, αφού οι σχολές εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν προσφέρουν ειδικά μαθήματα οργάνωσης και διοίκησης. Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να αλλάζουν κάπως τα πράγματα, αλλά οι αλλαγές αυτές είναι περιορισμένες. Οι ειδικοί επιστήμονες δε βοήθησαν το διευθυντή στην αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας, γιατί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δεν προέβλεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ο διευθυντής, δε φαίνεται να διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν πρωτοβουλία στη διδασκαλία τους, να δίνει ο ίδιος το παράδειγμα στον έλεγχο της σχολικής μονάδας και να πραγματοποιεί επισκέψεις σε κοινωφελείς χώρους. Παρακολουθεί προγράμματα επιμόρφωσης και επιδιώκει να τα εμπλουτίσει κατά το δυνατό. Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, ο διευθυντής γνωρίζει την εκπαιδευτική νομοθεσία που αναφέρεται στη σχολική μονάδα, καταβάλλει προσπάθειες να τη γνωρίσουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων και τους προϊσταμένους του, επικοινωνεί κυρίως προφορικά με τους εκπαιδευτικούς, τους ενημερώνει για τα έγγραφα που παραλαμβάνει, εφαρμόζει το διάλογο, την ενημέρωση και τη συνεργασία προκειμένου για την επίλυση προβλημάτων (Στραβάκου, 2003α: ). Οι Αγγελόπουλος, Καραγιάννης, κ.ά. (2002) ανέδειξαν μέσα από τη μελέτη τους τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του διευθυντή του 21 ου αιώνα, τα οποία τον καθιστούν ικανό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές ραγδαίες εξελίξεις: σκληρότητα, ικανότητα δημιουργίας της αίσθησης της ομάδας, πίστη και ικανότητα να «εμφυσήσει» τον «ηγέτη» στους άλλους, ανοικτό μυαλό, περιέργεια, ανάληψη υπολογισμένου κινδύνου, ανοικτότητα σε εναλλακτικές λύσεις, ετοιμότητα αμφισβήτησης παγιωμένων πεποιθήσεων, έκφραση άποψης και θέσης, όραμα, γνώση για το μέλλον και για τον τρόπο προσέγγισής του, καινοτομία χωρίς το φόβο της αποτυχίας, ορατότητα, γνώση της σχολικής πραγματικότητας, ακεραιότητα, απόλυτη αφοσίωση στην πραγματοποίηση του σωστού, δημιουργικότητα, αντίληψη του κόσμου ως μια σειρά από ευκαιρίες με λιγότερα εμπόδια, ειλικρίνεια, ικανότητα ευθύτητας, αφιλοκέρδεια -ο διευθυντής υπάρχει για να υπηρετεί τους άλλους-, ικανότητα 109

15 επικοινωνίας, ικανότητα να ακούει, να γνωρίζει και να μένει σιωπηλός όταν χρειάζεται. Η έρευνα της Γιαννακοπούλου (2002) κατέδειξε ότι η πολιτεία κρίνει ανεπαρκώς την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού που διεκδικεί θέση στελέχους της διοίκησης της εκπαίδευσης, επομένως και θέση διευθυντή. Τα υποκείμενα του δείγματος της μελέτης αυτής αποκάλυψαν ότι τα κριτήρια επαγγελματικής και ιεραρχικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών στο σημερινό ελληνικό σχολείο, πέρα από την επαγγελματική επάρκεια ή την εμπειρία, είναι οι «κατάλληλες γνωριμίες», οι κοινωνικές σχέσεις, οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δικτυώσεις. Δεν επαρκούν οι κατάλληλες προσβάσεις, η συμπάθεια των εκπαιδευτικών καθώς και το πόσο καλός είναι ο εκπαιδευτικός στη δουλειά του. Επομένως, η επαγγελματική επάρκεια δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών (Στιβακτάκης, 2006: ). Σύμφωνα με μελέτη του Κωτσίκη, ο διευθυντής είναι αποτελεσματικός στη διεύθυνση του σχολείου, όταν έχει τη διάθεση και την πρόθεση συγχρόνως να μαθαίνει συνεχώς. Αποτελεί πρότυπο μάθησης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές της σχολικής μονάδας (Στραβάκου, 2003α: 84-85). Οι μελέτες των Θεοφιλίδη & Στυλιανίδη (2000) ανέδειξαν ότι τα γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολικού ηγέτης είναι: η δημιουργία κλίματος υψηλών προσδοκιών για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, η ενθάρρυνση της συμμετοχικότητάς τους, η εξασφάλιση δέσμευσης του προσωπικού για την επίτευξη κοινών στόχων, η διαμόρφωση ατμόσφαιρας στην οποία επικρατεί η τάξη, η πειθαρχία και η οργάνωση, η ενθάρρυνση του προσωπικού για την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, η συνεχής αυτοβελτίωση και αυτοαξιολόγηση και η κατάλληλη καθοδήγηση σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, ο επιτυχημένος σχολικός ηγέτης είναι παράδειγμα προς μίμηση, δραστηριοποιείται για την επιλογή του προσωπικού και τη στελέχωση του σχολείου, στηρίζει το προσωπικό, δημιουργεί οργανωτικό κλίμα μέσα στο οποίο το προσωπικό λειτουργεί αποτελεσματικά και μεγιστοποιεί την προσφορά του, μεθοδεύει και στηρίζει την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ δυναμικής ηγεσίας και μεγιστοποίησης της αυτονομίας των δασκάλων, ασκεί καθοδηγητικό / συμβουλευτικό ρόλο, εξασφαλίζει την πειθαρχία και αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς για το προσωπικό και τους μαθητές, διαθέτει επαγγελματική πληρότητα, εισάγει καινοτομίες, έχει όραμα και ευαισθησία, χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα και με τον τρόπο αυτό επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στο σχολείο, παρέχει ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας του σχολείου και στο προσωπικό ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη 110

16 συλλογική λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, παρεμβαίνει σε διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και καθοδηγεί το προσωπικό σχετικά με τις διδακτικές και μαθησιακές καινοτομίες. Οι Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης αναφέρονται, επίσης, στους τρεις βασικούς τρόπους με τους οποίους ο διευθυντής επηρεάζει τα αποτελέσματα και την πορεία ανάπτυξης του σχολείου, βασιζόμενοι στα πορίσματα των ερευνών. Οι τρόποι αυτοί είναι: α) η σαφής γνωστοποίηση της αποστολής του σχολείου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, β) η ενθάρρυνση των οργανικών δομών και των κοινωνικών δικτύων στο σχολείο, που συνεπάγεται την ενθάρρυνση του προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και γ) η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που οδηγεί στη βελτίωση και στην αποδοτικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Η πλειονότητα των ερευνών παρουσιάζει αποκλίσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή. Ωστόσο, για τους Θεοφιλίδη & Στυλιανίδη οι έρευνες φαίνεται να εστιάζουν στα εξής εννέα χαρακτηριστικά του: προσήλωση σε ακαδημαϊκούς στόχους, δημιουργία κλίματος υψηλών προσδοκιών, καθοδήγηση σε θέματα διδασκαλίας, δυναμική ηγετική συμπεριφορά, δεκτικότητα στις συμβουλές άλλων, διασφάλιση της τάξης και της πειθαρχίας, εξασφάλιση πόρων και πηγών, σωστή αξιοποίηση του χρόνου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Στιβακτάκης, 2006: ). 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις παραπάνω θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες καθίσταται σαφές ότι: ο διευθυντής του σχολείου σήμερα έχει πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες, όπως διοικητικές, διαχειριστικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διδακτικές (Στραβάκου, 2003β:28). Ο ρόλος του αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα πλέγμα ρόλων όπως: α) ο ηγέτης δάσκαλος, β) ο γενικός διευθυντής, γ) ο επαγγελματίας και επιστήμονας διευθυντής, δ) ο διοικητικός και εκπαιδευτικός ηγέτης και ε) ο οργανωτής προγράμματος (Στιβακτάκης, 2006: 36). Ο ρόλος αυτός είναι σύνθετος, γιατί από τις θεσμικές προδιαγραφές προκύπτουν δύο μεγάλες κατηγορίες καθηκόντων: η πρώτη σχετίζεται με τις διοικητικές (γραφειοκρατικές) υποθέσεις του σχολείου και η δεύτερη συνδέεται με το χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα και ειδικότερα με τη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος στο σχολείο (Σαΐτης, 2002: 117), ο διευθυντής αποτελεί το βασικό μοχλό της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, επομένως και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και της ομαλής λειτουργίας του σχολείου, 111

17 δεν υπάρχουν κοινά κριτήρια για την απαρίθμηση ή ομαδοποίηση των γνωρισμάτων που διακρίνουν έναν αποτελεσματικό ηγέτη-διευθυντή (Σαΐτης, 2005:250). Μολονότι τα συμπεράσματα πολλών ερευνών φαίνεται να βοηθούν στον εντοπισμό ορισμένων χαρακτηριστικών των ηγετικών προσώπων, εντούτοις οι συσχετισμοί μεταξύ χαρακτηριστικών και αποτελεσματικής ηγεσίας δε μας πείθουν πλήρως για την κατανόηση και την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας του ηγέτη. Με άλλα λόγια, η θεώρηση των χαρακτηριστικών δεν μπορεί να εξηγήσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από την ηγεσία και επομένως δε βοηθά τη διοίκηση μιας οργάνωσης στην επιλογή διευθυντικών στελεχών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί και το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις άτομα χωρίς τα αναγνωριζόμενα ως χαρακτηριστικά του ηγέτη αναδείχτηκαν άξιοι ηγέτες. Και αντίστροφα, ηγέτες που συγκέντρωναν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ευνοήθηκαν από τις περιστάσεις στην άσκηση της ηγεσίας και απέτυχαν. Για τους αναφερθέντες λόγους, η χρησιμοποίηση κριτηρίων επιλογής με βάση τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποτελεσματικού ηγέτη σε επίπεδο διευθυντή σχολικής μονάδας πρέπει να συνδυάζεται απαραίτητα με το έργο που θα εκτελεστεί και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου (Σαΐτης, 2002: ), για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ο διευθυντής στον πολυδιάστατο ρόλο του και για να καταστεί ένα άτομο με ισχυρή ηγετική παρουσία χρειάζεται: α) επαγγελματική κατάρτιση που θα τον βοηθήσει να κάνει κτήμα του τις τεχνικές της Οργάνωσης και Διοίκησης και σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, β) να συγκεράσει στοιχεία, χαρακτηριστικά και παραμέτρους διαφόρων θεωριών για τα στυλ ηγεσίας, δεδομένου ότι κανένα στυλ δεν μπορεί να έχει καθολική ισχύ στον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χώρο και δεν μπορεί να καλύπτει σε όλο το εύρος τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής και γ) να έχει την απαιτούμενη στήριξη και την απαραίτητη βοήθεια από την πολιτεία και τους ειδικούς επιστήμονες (Στραβάκου, 2003β:28). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ζαβλανός, Μ. (2003). Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης. Ματσαγγούρας, Η. (2003). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. Χώρος ομάδα πειθαρχία μέθοδος. Αθήνα: Γρηγόρης. Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο. Σαΐτης, Χ. (2002). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Από τη θεωρία στην πράξη (2 η έκδ.). Αθήνα: έκδ. ιδίου. 112

18 Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (4 η έκδ.). Αθήνα: έκδ. ιδίου. Στιβακτάκης, Ε. (2006). Ο διευθυντής του σχολείου ως φορέας και αντικείμενο αξιολόγησης. Συγκριτική μελέτη των απόψεων διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Ρόδος. Στραβάκου, Π. (2003α). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Στραβάκου, Π. (2003β). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη λειτουργίας της μία εμπειρική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. 113

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π 152/2013) Πράξη: Προκαταρκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Είναι γνωστό ότι, ο χώρος της εκπαίδευσης, σε κάθε επίπεδο της, καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα