Καραμανλίδικε ς καί άρμενοτοuρκικέ ς έκδόσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καραμανλίδικε ς καί άρμενοτοuρκικέ ς έκδόσεις"

Transcript

1 Καραμανλίδικε ς καί άρμενοτοuρκικέ ς έκδόσεις των «Sunday Schoof Lessons" Διδάσκω:ε αγαθέ, τί ποιιίσας; ζωήν αιώνων κληρονομήσω; (Κατά Λουκαν ιη', 18) :ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ r, ΠΑΤΡΙΝΕ"Η' Τά τελευτ ατα χρόν ια πληθαίνουν σί μελέτες γιά τή δράση των Άμερικανων προτεσταντων στήν όθωμανική αύτοκρατορία καί εκπονουνται ένδιαφέρουσες διδακτορικές διατριβές γιά τήν εκπαιδευτικη πολιτική τους στή λεκάνη της άνατσλικης Μεσογείου!. Έλάχιοτες δμως είναι αυτές που &σχoλoυvται μέ την εκδοτική δραστηριότητα πού άνέπτυξαν παράλλη λα aτόν χώρο α{' τόν. Δύο πρόσφατες μελέτες άναφέρονταιστίς ίεραποστολικές έλληνικές εκδόσεις των τυπογραφείων ΙΌ Χρηστος Γ. Πατρινiλης ( ) ύπηρξε Ζαθηγητής Νεοελληνικης Ίσωρία ς ατό Άριοτοτ ελειο Πανεπιστήμιο τής θεσσαλονίκης. Ή διδασι;αλια του γιά.. Τό ~λλ ηνικό βιβλίο στήν τουρκοκρατία ( ),. ύ1tηρξf, καθοριστική γι.ά τίς κατο1tινέ; έπιστημονικές αναζητήσεις μου. Ή στάση του ώ; άκαδημα'ίκσυ ιιταν φωτεινό.-ιαράδειγμα για τά χρόνια πού άκολούθησαν. Οί σι,ζητι'ι οεις μας γιά «ούχί παραδξ δεγ μεvi]ς χρησψότητας ζητήματα,. τά αόυο υ σnάτικα βράδυα aτούς Άμ;rιελόκηπoυς Οά μου λfίψm,ν πο)..!,. Λιγοστεύουγ έπικίνδι'να οί άν Βρωποι μέ τό ηttoς, τη γερή παιδεία, τό λεπτό, ανεπανάληπτο χιούμορ τοι) κυρίου Π ατρι\'έλη. 2. Π αραθ~τω τίς διδακτορικές διατριβfς πού οψβουλεύ1ψω: Ccnlal Yctkinι:r, Amaiι:an MissiQn~ries, Anrιenian CQmmuniIy, ιιηιl Ihe Making ΟΙ Protestantism ίη /he Ottomαn F-mpire, , Ph.D.. CΊιy Univcrsity of New York, 2010' KaIe)' Μ. Carpcntcr. Α JVQr/d/y Errand: }aιnes L. BQΓIQn ~Amaican MΊSsion {Q Ihe Near Ειι.I"Ι, Princeton TheoIogicaI Seminary, Πρίγστον - Νιου Τζέροεϋ, 2C09' Dil en ince Erdogan. OSIrιanll D eν/etί'nde Amerika/! Mis)'oner/er 1'( Van Ermeni Ι~"}'ΙΙΠΙ, 1896, Dokuz ΕΥItiΙ ϋnίυersitesί, ίlmir 2007' Pamela J. Young, KlIow/edge. Να/ίοπ and rhe G'urricuIlIm: (}tιoman Amιeniαn EdIIcatiQn, , Ph.D., Univcr,;ity σ( Mi~ h ig an, 2001" GϋJbadi Al1an, OsmaIl/I De νιeιίίηιe Amerikan MΊSyoηα OkIIllarIflIn frmenilere Βαkφ, Erci}'cs ϋniνcrsίιcsί. YUk~ek Lisans Ί eζί, 1997' Suzanne EIizabeth Moranian. The AnIericαn Mi5"SiOnaries and th earmeniafl Quιωίοιι: !'h.J)., University ofwinsconsin Madison, 1994' Habib Badr, MΊSsion ιο ",Nomina/ Chιi!ιtίans ~. The Po/ic}' and ΡrιιcΙ i ce ΟΙ Ihe AmeriCllIl Board ΙJjCΙJmmί.I.I ίοnas lυr Foreigfl MissiQns aiid its Mission arje.~ concemirιg Εω'ιern ChIIrches w}jich led to tlle Organi zatioι i ο! the Protes ιan t ClIurch in Beiru/, I/JIf}-I84/J, Ph.D., Princeton Univcrsity,

2 ΕύαγγελΙα Μπαλτδ ηϊς Μάλτας, Σμύρνης καί Σύρας στό πρώτο μισό τού 190ύ αιώνα1. Desideratum λοι.-τόν τ η ς έρευνας παραμέ\'ε ι ή ltνά'(κη Υιό μελέτες πού θά έστιάζουν στ!) μιαοιονάρικη τυπογραφία ώς μέσο δογματικης προπαγάνδας?1λλά καί ώς όχημα δ ιrιοοσης της παιδείας ατούς ΤΟUQκόφωνους λαούς της 6θωμανικης αύτοκρατορίας, διότι με έξαίρεση τη μελέτη του Uygur Κocaba $ogju, Μν {,:;ιάρχουν ι'ίj.λες. 000 γνωρίζω. Ό τελευ ταίος συγκέvrρωσε πολύτιμα οτοιχετα από RepOr1S τής Amcricίlll Board ο! CommissiorIcrs [or Foreign Missions (στό έξης ABCFf\1) yw τίς τουρκ ικές έκδόσεις της. οί ό;τοιες κυχλoq::όρησαν σέ &ραβικό, αρμενικό και έλληνικό αλφάβητο, στιjν 1 R '. 6Οωμηνικil αύ τ οκρατορία, τά χρόνια καί ΟΙ Άμε{)ικανοί πρo τεστάvτες εξαρχής θεώρησαν τ11 οχολ ικ ιj α!θουσα ώς τόν κατα}),ηλότερο χώρο γ ι ό προσηλυ τισ μό χαί ίδανικό σημείο γιό τήν προώθηση καί διάδοση t ιljv Ορη σκευ τικ ών ΠQοπ αγuνδισ τικ ών έντύπων, τά όποία διένειμαν μα ζί μέ τα σχολικά εγχειρ ί δια. Είχαν επίυ ιις αvτι.ληφθεί, φτάνοντας υτή Σμ&ρνη τό 1820, δη γιά νά διαδοθεϊ τό μήνυμα τού Ευαηελίου στούς πoικu,ης ~θνότητας, Ορησκείας καί γλώσσας λαούς της όθωμανικης αυτοκρατορίας χρειαζόταν απαραιt11τως τό ίερά κεψενα νά μεταφραστούν στίς γλgχjσες πού μιλούσαν καίεγρα φαν οι :τληουσμοί αυτοί, aτή γλώσσα πού χρησιμοποιούσαν στήν καθημερινότη. τά τους νά μιίαφραστουν στά άρα βικά καί τά συριακά γιά δσους ζσοσαν aτήν περιοχή της Συρίας, ατά αραβικό γιά τούς πλη θυσμούς τών άραβικών ~παρχιών τι1ς αυ τ οκρατορίας καί των πόλεων M άρvτι.ν, Μ οσούλη, στά τουρκικά. κουρδ ικά, άρ μ εν ικά γ Ι (1 τούς κατοικους της κεvrρικιjς και άνατολικης Μικρά ς ΆσΙας, καί τέλος στά τουρκικά, NJ,TjVLXCt. άρμενικά, βουλγαρικό. έβρα'ίκά καί l adί n o γιά τούς πληθυσμούς της δυ τικfις Μικρας Άσίας χαί τών ΒαλκανίoW. Τήν ίδια τακτική ακολούθησαν καί στήν πρωτοβάομια εκπαίδευση. Τό μάθημα στά σχολεία πού ϊδρυσαν γινόταν ut11 γλώσσα τών διδαοκομένων". Ή Άγία Γραφι1 eίσ ήχθ Ι1κ ε στό καθημερι.-ό πρόγραμμα διδασχαλίας, χαθώς στίς έ πιδιώξεις ηίιν μισσιοναρίων, δ;τως ύποστ ιj ριζαν, δέν ι~ταν ~ διδαχή τ 61ν δογμότων τού JtΡOTfO"tunΙOJLofi. άλλά Τι διδασκαλία τών ήθικών ευαηελικών διδαγμάτων. όπ ως παρατ ίθενται στίς Γραφές. Ο Ι Γραφές πού :.ιρ ησψ οποιοίινταν J. ΠάλΑΙ] θαναl]λάκη, 'Αμερ ική κrιίπροπσrtl.vfwμός. Ή.Εύαγγελική Α ύ rου..ραr"(jiα. καί οί όqαματωμoί rών :Λμερικω'ών μιοιοναρίων γιιί (ην'ελλάδα rόν 19υ ιιίώvα. Άθή\ ιι 2005 καί Παυλίνα Νάαιουτζικ. ΜlJOflΥiς έτωqcίες και ι'λληvικά πιίιι,ι. Οί άyι'ωσrrς πλt'tιρέ ς (ής έλλη. νοαμεριχπ.vικtlς ίιιτορίας τού αιώ να. ΆΑήνα Uygur Κα:aba~u, AnadolU IIaki A"IIΠika Kendi 8e/gf/erίy/e /9. Υιϊ.lΥ'Ιdo OSIllanI,lm pafalorlugu ndaki AmerikQII MΊSyonΙT OkuIIor" imgc Ki Iabeνi -'2000. ο. 66, JohIIA. Dι:ΝΟΥΟ, AInrrican Il1rerests and Po/ίcίes ίιι rhe Middle Ε/ω, / , Minc>sollI Archives EditiollS. '1968, σ Mari<Ίn Α. NOSSΙ:: Γ, EdIIcuIi()naI Policia οι tht AInencal1 8oorι/ οι Commissionl!rs for FoTεiK1Ι MΊSsiυιιs ίιι Tιιrk ey, 1823 /923, ΜΑ Thesis, Univcr.;iIY of Ι:hίcagο, 1924, ο. 19 κ.ίξ. 380

3 ΚαραμανλΙδικες καί όρμενοτοuρκικές έκδόσεις των Sunday School Lessons aτά σχολεία των Άμ.ερικανων προτεσταντων της δοωμανιχης αυτοκρατορίας εκτυπώνονταν από τήν American Bible Society aτή Βηρυτό aτά αραβικ{'1 χαί στήν Πόλη aτά άρμενικά, έλληνικά, τουρκιχά κλπ. Ή έκδοση aτά τουρκικά κυκλοφορουσε σέ τρείς μορφές σε αραβικό αλφάβητο γιό τού ς μουσουλμάνους Τούρκους, σέ όρμενιχό γιά τούς τoυρκόq:ωνoυς Άρμένιους καί ορ. έλληνικο αλφάβητο γιά τούς τουρκόφωνους Ρωμιούς, οί τουρκικές αυτέ.ς εκδόσεις τιϊς Ά γίας Γραφής χρησιμοποιούνταν aτά σχολεία της πρωτοβάθμιας ε.κπαίδευσης, στήν εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία καί aτά κατηχητικά, εναι ή αυγλικιί της εκδοση αποκ '),ειστικα"λλ" στα κο εγια. Οί κατάλογοι των εκδόσεων της ABCFM των έτων 1 R90 καί 1902 αποτυπώνουν καοαρά τήν εικόνα της προτεσταντικής εκδοτικής πολιτικής. Τά βιβλία καταγράφονται με γνώμο'να ττί γλώσσα τών μιλλέτ. Τά τουρκικά βιβλία κατανεμονταισε τρεϊς κατηγορu::ς (Turkish Books ίη thc Α rmenian CΙIaracter, Turkish Books ίη the Arabic Ch"nlcter, Turkish Books ίη Greek Character), Ή χρήση της τουρκικής γλώσσας δεν τίταν όρκετ,] YLft τόν προσηλυτισμό των τουρκόφωνων χριστιανων ' επιστρατεύοηκε, λοljiόν, ατή μισσιοναρική τυπογραφία καί ή χρηση του οίκείου αλφαβήτου γιά το κάθε μιj,λέτ I, Σέ παλαιότερη μ.ελiτη μου με άφορμη τήν έκδοση της Συναπτικιϊς Γεωγραφίας (Muhtαsur Cogrαfya, 1R77) μέ έλληνικούς καί αρμενικούς χαρακτηρες από τόν τυπογράφο Agop Boyajian ~, είχα παραοέσει 12 τ ίτλους προτεσταντικων έκδόσεων της ABCFM, οί όποίες τυπώοηκαν την ίδια χρονιά αjτό τόν ίδιο τυπογράφο τουρκικά μέ έλληνικούς κα ί άρμενικούς χαρακτϊιρεςlο. Σημείωνα τότε στι είναι 7, Susan WeaIΤhy ΟΤΥίο, RcligioI/S Education m rhe Αιπετίι'απ S~hυoIλ';n Ihe Οι/οπιαη Ε//ψίτε, PhD. Chicago 1915, σ , CutalogIle tuid ΡΓία L ίsi ΟΙ Publίcatw1IS οlιllε Mί~,~ίoη ollhe Aml'ri~an Hoard αι Ihe ΒίΝε Huu.~e, σ,n.llαnιίnοριe, Κωνσταντινούπολη, Prcss of Α,Η. Boyajian, lr90 καί CatIIfugue and PTί("(~ ιίst ΟΙ PubfίcαIίon.\' οι the M&;~'ίυ!! ΟΙ ιlle AnIerican Board, Rible Hou.re, Cun~ tlinijnople, Κωνσταντινούπολη. Η. Matteosian, , Ό Άρμένης Agop noyajian, ι'ι:ι:ό έξέχουσα οίκου ένεια τού Diyarbckir. ι'] κ~ψαλή τιις Πl'0- πσταντικη; κοινότητας της Πόλης, διηύltuvι: τι) τυπογραφειο της American Biblc Socicty στ(ί περίφημο Amerikan Han. τό 6:ι010 είχε κτι(nεϊ τό 1872 καί διέθετε τίς :ιλέον oijn:qoνe; t '(/.(l τασ τάσεις, τυπσγραφειο, ά:ιοιηικες γιά φύλαξη τιϊ", Ιοκδόσεων, δωμάτια καί καταλύματα γιά τούς μεταqιρa(πfς, εκδότες καίσυυυραφειςτων βιβλίων καί τίίn' ΠΕl'ιοδικων, καθώ; καίβιβλιοπω""iuγιά τη δισθβιιι τιί)\, έκδοοεων ' βλ. Joseph Κ. Grcc~c. f.eaviii!; Ihe LeVIlnt, Βοστώ\'Ι] - Νέα 'Υόρκη - Σικά'(ο 1916, σ, 12~ -13(), 337 καί Johann Strauss, «Les Iivrcs ct l'imprimerie a IstanbuJ (ΗIΟΟ-l908)>>, Turquie. Livre.5 d'hier, ιiνre,ι' d'aujourd'hlii, "Εκδοση: Pau! Durnont, Ccnlrc ΙΙΙ: recherche sur Ja civίlization ottomanc ct Ιι.: ιlomhint: turc oonteinporain, ΣτρασβοίΨΥΟ - '1ιπαμ πούλ, Universite des Scίences HuInanincs dc Stra-~tκ)urg< 1992, Ο Evangclia ΒΗΙΙΗ, «BibJίographic Notcs οη Karamanlidika Publications, Ι», στόν τόμο Bexond IIIe Language "'rrιnlier. 8ω.dίe.~οn Ι/Ιι' KarαInanlisand the ΚαrαmαιιΙίdίlω f'rinting, Ίσταμπούλ 2010, σ. 212 κ.έξ, 361

4 Ευαγγελια Μπαλτδ σκόπιμο νά άναληφθούν έρευνες γ ιά τ Lς παράίj, lι λες, κο ινές καραμαν)1δ ι χ.ες, άρμενοτούρκικες, όσ μανλίδι%ες Εκδό σ ε ι ς. ifρoxeiμi;vo\j νά γίνουν συγκρίσεις στό περιεχόμενο τού κειμένου τους, τουρκική γλώσσα τη ς κάοε εκδοο1lς. δπως καί γλωσσολογικές παρατηρήσεις aτήν Μ ε αυτόν τόν τρόπο Οά διευκρινιζόταν άν τα εντυπα τ ών μισσιοναρίων διέφεραν μόνο ώς πρός τούς χρησιμοποιούμενους τυπογραφικούς χαρα %τηρ ες καί., στ'ιν περίπτωση πού Εντοπ ίζονταν διαφορο :10lIjo riς οτό κείμt\ ο, Οά διαφαίνονταν ένδc""χομbιως οι ίδεολογικές κα ί πολιτικ ές σκοπιμότητες π ού Εξυπ ηρετουσαν. Στό άρθρο πού άκολουθεί. jt ιobio παρατήρηmjς μα ς είνα ι τό προτ εσταντικό έντυπο 5unday SC!IQO{ Lesson:'i σέ κα(lcιμανλίδικη καί άρμε\'οτούρκι%η Εκδοση, Κ υρ ιακή μ Εκ τεπ! δερσλερί καί Giragi M ektepi Der.~{eri άντίστοιχα, τό όποίο, στούς φακέλους τού Ba~bakίlnllk OsmanlI A~ ί \' ί (Όθωμανικό Άρχείοτης Π ρωθυ:tουργίας. aτό έξης ΒΟΑ ) ;τού μελέτησα, καταγράφετα ι ώς Pazar Giί ιι ίί M ekl epi Dersferi. Τό βιβλίο χρησιμοποιούνταν καί. fύδ to""χομένως, μοιραζόταν δωρεάν. στα κατηχητικά σχολ εία, τά Υνωοτ(ί Sunday η Sabbath Schools πού ϊδρυσαν ο ί 'Αμερικανο ί μισσιοναρloι στόν μικρασιατι.κό χώρο γιά Τ1) διαδοση της Βίβλσυ. Με εφαλτήριο βιβλιολ.ουικές παρατηρήσεις πού αφορούν τ Lς επανεκδόσ ε ις τίς όπαις πραγματοποίησε δ τίτλος SΙΙfιdaΥ 5chool L essofls στίς δύ ο βιβλιο;ταρα γωγες. άρμενοτούρκικη καί καραμανλίδιχη, θά προσπαθήσω νά φωτίσω πλευρές τη ς προτεσταντικης έκδοτικη ς δρασηlριότητας στήν όθωμανική α ύτοκρατορία, νά δείξω τι)ν άποδοχή πού ε{χε 11 διδασκαλία nijv!εραποοτόλων στούς Άρμένιου ς καί παράlj.ηλα να παρουσιάσω τιίν άντίδραmj τού 6ρOUδοξου μιλλέτ των Ρωμιών στόν προσηλυτισμό. Άφορμή γιό τι)ν ένασχόληστι μου μέ ττι δεδομένη προτεσταντική έκδοση στόοηκε τό ιύtυπωσιακά :tλούmο ύλικό πού tντόπισα ατ ό ΒΟΛ. Βρ έ Οηκα \' 24 φάχ.ελοι πού άφορουν τη χορήγηση άδεια ς yιci την ε:tανεκδοση αuτoϋ τοϋ τίτλου στά έτιι lί ερι).αμβάνο υ\' τίς αιπ)σεις των μισσιοναρ ίων George Herrick ll κα ί W. Peet ll καί τg:ιν κατά καιρούς ύπ,ευο ίινων aτό τυπογραφείο τ;ης ABCFM, καθώς καί τίς άναφορ έ; τg:ιν επιτροπών λογοκρισίας πού ελε'(l,αν τό πρός εκτύπωοιν κ είμενο. 'ι{ American Bible Society, δπως καί ΟΙ λοιποί έ κδότ ες τη ς αυ τ οκρατορίας, Επρεπε, προκ ε ιμ ένου νά πάρει τό «τυπωθ'ι)τω», νά ύ ποβάλλε ι τα πρός ί'κδοοη βιβλία της οτι)ν ύπηρεσία τού Ύπουργείου Δημόσιας Έκ.-ταίδευσης, δηλώνοντας τή γλώσσα. τό περιεχόμενο Υ.αι τόν τί.τλο τοu ςl.i. 11. Ό Gcorge Η eπic k δίδαξε έπί οειρά ~τιί) ν υ τό Ko1Jiyω τη; M ~ρζιφ()ίίιτας. M ετριoπαιtης; ι πι ς ('ιπόψει; του, ύπι)()'τ ήρlζε δη οί μισσιονάριοl επρεπε νά MVOllV iμφαοη στήν έκπαϊ.δη1'οη χα l στή φ ιλανθρψliία. ΎΠ 1)ρςε Ο1ΙΊΎραιι ;Εu ; διαιτόρων άρθι){jιν καί ~ιελετων, δjίως (.'/rristian and Moh aιfil1uιdaii. Λ P/eII fur 8ridxinx th t Ch(JsIn. Νέα 'Υόρκη 19]2. Έξέδωσ ε iπlljης μcλέ τ ες 1 0υ κo ~ στό κaooii«\"iδa:.-oα: ο) Ταρiχ ι τί~ Ρί ;;ιιλ,ιιι{ιμεσιχι.. 1 0ταμ :ι όί., Μ αυι ιιιί ι Κ. Παγόαδ ίjάν. l8ljl ".αί β) '/λμί ίλιηβ τα.'1ιί,..., Ί σtoμ.,ό>.. Μ«τπαά-t Κ. Π«γbαδλ.ι.άν, Louissc Ι. Peet, Νο Uss Ηοιιor: /'ht ΗίQχrαιιh,ν QfWillifIII, IVheclock PeeI. ] ΟΗ.ΜΚΤ. 61/33. Ό γραlψατέιι ς τής ΑΒσΜ James L. H~τ lo η γράιτει γιά τ ίς αυστηρές 382

5 ΚαραμανλΙδlκες και όρμενοτο υρκικές έκδόσε ις τών Sundsy School Lessons Ή πλειονότητα του ύλικοl1 πού Εντοπίστηκε &.φορα τίς άρμενοτούρκιχ.ες Εκδύοι:ι; τού βιβλίου 5iunday School Le.~.φ"s. Μ έ τήν ευκαιρία, \'ά σημειώσω στι, ηίν αναδίφησή μου τό 2009 καί τό 2010 στ ίς κατά διάφορες άρχεlαί'.ές ένότητες τσύ ΒΟΑ μέ στόχο τιιν ευρεοη στοιχείων γιά τις καραμανλίδικες έκδόσεις, i'ίιαπίστωσα, καί όπό τό αρχειακό ύλικό, τι'ιν ποσοτική ύπεροχή τών άρμενο τουρκικων έκδόσεων εναντι τών καραμανλίδικων. 'Επιβεβαιωνόταν γιά μ ιά άκόμη φορα {ι μαρτυρία της άρμενoτoυρκιχί'tς βιβλιuγραq:ίας, 1~ όποία, κατά τόν 190 χ.αί τίς όρχ~ς του 200υ αίιίινα, άπογράφει συντρ ιπτικά μεγαλύτερο άριομό έκδόσεων από τίς καραμανλίδαες τ ης άντίστοιχηςπεριόδου. Νά σημεlωθείέπl"ι:λέον στι {ι άριιενστουρκική β ιβλιοπαραγωγή ύπηρξε μακροβιό τερη τιι ς καραμανλίδικη ς. " Τό πνε ύμα δέ ν πρέ πει νά έ κπα ιδε ύεται ατίς άρχές τής έπιατήμης πρίν δεχθεί τή θεολογική διδαακαλία,,1< Ή έκπαιδευτική πολιτική πού άκολούθ η οι: ίι ABCFM στά Ικατό χρόνια παρου σίας οτήν όοωμανική αυτοκρατορία 1~lταν σtt.ύά συνδεδεμένη πάντα μέ την ε:u1x'fγελική διδασκαλία, καθώς :τ οτέ δέν διαχώρισε ττίν έκπαιδευση tij1q τή διδαχή του Ευαγγελίου. Ή έjιjtαίδευσι 1 1Ίταν μόνο τό μέσο Υιό τήν έ:τίτευξ'l τ ού προση λυτισμού, τού όποίου όρχικός καί κύριος στόχο ς ήταν ό προσεταιρισμός τ ιi)ν μουσουλμάνων ΌΟωμανώνl '. 'Όπως όπορρέει από τά tδια τά κείμενα τών μαισιον α ρίων, ποτέ στις επιδιώξεις της American Board δέν ητ α\' 1 εκπαίδι::υση τών διαδιχασίες :ιού ό..'ι:αι τ οίίσε η έχτίι:ιιοοιi βιβλίων, ιετά ιό 1880:.. Α Ι! maiicr 10 Dc prinicd must first Dc submitted \ο a royal censor \\.'ho~ stamp of Ηρρτον Δ! upon evcry ariiclc is nccessiι.ry beforc ίl is ρο l upon Ihe prcss. Tht: same stamp of Η ρρroνη I \\.'hich carric5 wiih ίι Ibe s ancιion Ο Ι the sultan musi be priπte d upon Ihc first page or c"ery OOolι:, olhct\\'isc its issuc, circolmion, στ evcn posseo;sίon by a sobjl:c! of Ihc empirc con$litutes a ηίmι,.: ΙΔ~ L. Barton, Dαybreak ίn 7ijrktγ. Βοοτώνη 11908, ο Βλ. ~π ίσης τό ά{loqo τού CagrJ J;rhan,... ΟΙlomηη Officia! Αι!ί ιudcs Towards Amcrican Mίssionari es,., Ό bttp :JI I", o rkpaperipιlfs/m ΕSV s Ι Ι.pdf 14. Τό :τρω τότυπο κείμενο ειναι: the opinion that mind Inust lκ eduαιted ί" the princip/es ο! humαn scίenα be{ore ίι ί$ fifh!d {οτ ίnstnictίim ί" Iheol08Y, Ίs (/erii'ed frt>m ιιι ι schuιι/.ι' ο{ phίlruophy. 110Ι!ronr the v.,'orj οι God' βλ. A/////U1/ Rφοrι ΟΙ rhe ABCFM. τ. 27, 1836, IS. A///luu/ RrportolIht ΑΙΚΡΜ (1883) καί(ι8χ4),σ. ΧΧ. OΙμoυooul"Hιvικoίιιληfl"<lΊ,υί όέν έ:τέδι::ιξαν κανένα!νδ ιαφι!ιιυν -γιά τη διboo'jι:αλία τοί' πρoτεσταντισμoiί. Μόνο Υιά Ιατρικα θfματα πqooiιμ:υγα ν ιιtοίις ίεραπoι:ιτoj..ιxoύ; σταθμούς, πιιραη}(lοϋοε ό Hcnry Riggs, διtως έξω),συ χuί οί XQIOΤU1VΙXoί πληουομοί nl; αύτoκ{lιi ΤOΡαις βλ Suzanne Elizabtth Moranian, J~'t., 144. Ή ίδια Iti,ncvE ση ό πρα, η):ιnωμός ιών χριιπιανών ηί; αίnoxραιnρίας 11ταν ' " μέσο\' γώ νά ;ιoooε-rtίσoυν τούς μ()υσoυί~ιι'ινoυς ( _Armcd l'o'iih a 5cnse of duty ιυ bήng ~iilvatiot1 Ιο Ihc Turks, Ihe missionarics used the nijiuinal Christians οτ Ihc Αrmι:nίans as 1ures.. : Suzannc E1il.abeIh Moranian, ύ~'i'., ο. 161 ). 383

6 ΕυαγγελΙο Mπaλτd ΟΟωμανών ύπηκόων lδ Άπό νωρίς οί Άμερικανοί μισσιονάριοι ειχαν άναγνωρίσει στι η ~πιτ\}χία της r.υαncλικής διδασκαλίας έξαρτ ιόταν άπό τη δυνατότητα του κόσμου νά διαβάζει τίς Γραφές. Π ρώτιστο μέλημά τους λοιπόν ηταν νά διδάξουν ανάγνωση καί γραφή. Τ ό κύριο βάρο; δόοηυ.ε oτlj στοιχειώδη έκπαίδευση, ή όποία ήταν σχεδόν άvίtπαρκτη πρίν τ ό Τανζι μάτ, αν ~ξαlqέσει κανείς τά λίγα σχολεία τών μή μουσουλμανικων κοι\'οτήτων. Οί προτ ε στάντες μισσιονάριοι ϊδρ υσαν δημοτικά σχολεία καί νηπιακούς σταομούς καί άργότερα γυμνάσια δίπλα στlς προτεσταντικές έκκλησίες πού έκτισαν. Στά τ~λη τοο 190υ αίώνα ίδρύ Οιικαν καί τ ό διάφορα κολλέγια γιά την ί-ιιπαίδευσ ll μιιίς ντόπιας χριστ ιανικής κοινότητας πού θά άναλάμβανε τή συνέχιση τοο εργου τών μισσιοναρίων, κυρίως τή διατήρηση των ίδρυμάτων τους' 1. Τό μοντέλο τιϊς πρoτεσταvτικής εκπαίδευσης προσαρμόστηκε στίς άνάγκες του ντόπιου πληθ υσμοϋ. Οί νηπιακοί σταομοί, ή μόρφωυη τών κοριτσιών. τό εργαστήρια γιά 111\' εκμάοηση τεχνών, οί άγροτικές σχομ:ς δπου εξοικειώνονταν οί άρρενες πληθυσμοί μέ τ iς νέες καλλιέργε ιες καί τίς νέε; τεχνολογίες, ηταν itρωτοβουλίε ς πού συνδ ύαζαν τήν εκπαίδ ευση με 11i q;ιλανορωπία. Μ εσα σέ εναν χρόνο άπό τήν ύπογραφή ττις όοωμανο-αμερ ικανικης έμπο 16. ΜΗήοη Α. Nosse r, δ.:τ., σ Ό RufusAndcl'SC)n «niqqiπtf καtηyq\lημαll.κά την ώτοψη πού ίιποστήριζε Ό τ ι σκοπός των μιooιuναρlων ήταν ν('! έκπολ ιτίσουν τή ν Ά νατολή- βλ. BanhoIomew AlanAlfrcd, Τιιrsω'Αmerίcan 8cIJ(}o/, 18Β8-1988:ΤlΙc c'voiιιiion ο/ a Missionary Jn sriiution ίπ nirkey, Ph.D., Bryn M a lloτ Collcgc, σ Πά τίς Lδωλoyι.κtς άπόψεις τοί! Rufus Andcrson σχετικά μα τό σιόχο τώ\' ΠΡOτεσtαvιυ..ων ό.ποοτολ.ών σιήν 'Ανατολή. βλ. Pau1 William I-Iarris. ΝοτΙιίιιε Βιιι ChrifI: Ru/Iιs AndCr$QlI and ιιι, ldrology ο[ I'roIeSIollI Foreίgll ΜΙ,.~ίυιtJ. Νέα 'Υόρκη, Oxford Univc~iI)' Press, Άννίστοιχα,}τον l«1ίοο(1 ύπocmίρι ζε Υιό τούς στόχους των μι.σ< ιιοναρίων ό κ. Λαμ."Ιρύλ ος: «Μή τους :ιιστεύοης λοιπόν ιο 'Έλλ ην δη ήλοον roω διό τόν φωτι.ιιμιίν το ύ 'ΈΟνους, ήλθον διό νά ιό ούρου\' Etι; τά ς παραφροmiνας της ~E{>ιδo;. 'Όλοι. των οι σκοποί είς τούτο άποβλέ;ιι:ουν, 1(αί ιό ΣΧΟ;'.JOϊcι ιuιι" κιβδήλt,'u(j!.;; τών Γραψ1Jν. καί τά φυλλάδια. FA ν δi μι,roξiι τιuν Αiρπικ ίiιv q;uliabiωy σιινέμ ιςιιν άφθό\"ως καί πάιιπολ}.α στοι χειώδη της Άριθllητι:.ι:ίΊ ;, Γεωγραφίας χαί ']ΙΠOΡiα;. άν καί )«ίποίι την 'Ε'(l.υκ},ο.,αιδικιίν σπου h δήν ι'xvexnvτat, τουτο ητuν διό τό δόλωμα~... : Κ "ριακό; ΛαμπρΜ,ο;; X Νικολάοι:. Ό JIWrιιuvu. ρι~uός και' ΠΙΗJn'υταντισμ" c,."ι;; Ηί.ς :4νrιτnλιic: " Htιιι Διαγωγή τών ΠρoΠ'σrαντων Mιυσιnναρίων ιι; τάμl:ρη μας. εις rιi>q Τ; (υ.λα τη; γηςμ ίρη. Ku.i υχfq cιςτοv ΠρoιεσrαvτισμoO πρqς τή ν Mηr/ea παουίν n.iί,' Έκκί.tμJιών και ιιί 'Ελλψικόιι "EO,Vς, ΣJιί",νη 1836, o.lf Γιά 1«σχολΕία πού ΤδQιισ.: ή ABCFM στήν όoαιμrινι.χή amoxρo roιιi I I, βλ. Gorum Shή Iιian, Arnteniaιu under ιjιi! OItonwn EInpir;: and ιιιε Americun Missions In/lIIlIIce (ΝΙ ιιιεί! Intt/ ΙecιαιιΙ and Sociai ReII(l~~.\'Qn ce. Ph.D.. C{)ncordia Seιnίnary ίη Exile (Semincx) ίη <:ooperation with Lutheran School {)rnieology al Chicttgo,! 977' Frank AnιJre... s SΙOne, ΛcadcInia /υ! Αιια talw, Α SIΙI I/yu/Ihe RationaIe. I'rugraIntand Ιιπ(ΚlΙ'Ι U/Ihe EdIIcaIiIJnII{ IΙΙ~'ιίιιιιίoι ι! sμ.rjιtjored by T1Ie Ameιican Board ίιι TιIrkey, IfI , Γuί ιήν ίσtoq ia toυ Κο λ}.εyioυ τής Ταρι:ιοu, βλ. Β an hο lοme... ΑJanΑlfrcd. δ,π. 1(αί γtάτόχώj.i::'(\ο l olι Ταλά; ( Μomαλiιmιη), βλ. Hasan 61- soy, Kayseιi'de AInerikIIn MisyoI/cr FIIaIiyeIle,i ve TaIIl$ AnI/'rikIIII Ko/eji, Ph.D. Εrι:ί)'es Οηίνει,itesi, Kayscri

7 KoρaμανλΙδικες και όρμενοτουρκικές έκδόσεις τών Sunday SchooI Lessons ρι.χης συμφωνίας (1831), οί μισσιονάριοι τής ABCFM ειχαν ίδρύσ ει στίς συνοιχίες κα Ιστά περίχωρα τ ης Πόλης περ ί τά 20 λα'(..:αστεριανά σχο4ία Υιό τούςχριστ ιανους ύπηκόους τϊις αυτοκρατορίας, παρά τ ί.ς αντιδράσεις πού συνάντ ησαν α..-τό τό όροόδοξο κα ί άρμεvιy.ό πατριαρχείο. Τό 1835, οί W. Gooowclt καί Η. G. Ο. Dwight ετχαν Εγκαινιάσει τή λειτουργία τών Sunda}' Schools καί δ Cyrus Hamlill τό θεολογικό Σεμινάριο στό Mπlψπ έχ ι (1840). Τό προτ εσταντικό σ-,(ολείο του Π έρα, πού ίδρύθηκε τό 1834, ειχε ύπό τήν επίβλεψή του ό γιατρός Άλέξπνδρος Π ασπάρlς, ό 6ποΤ.ος είχε σπουδ ασει στό Andovcr των 'Η νωμένων Πολ ιτε ι(ljν ls Τά πρώτα χρόνιη της παρουσίας των προτεσταντών, τό σουλτανικό περιβάλλον τους παρακινουσε \'ά ίδρύσουν άνάλογα σχολεϊα καί σ έ κυιτώνες ηις Π όλης, όπου εϋρισκαν κα ταφύγιο φτωχο ί μουσουλμάνα, &-τως χοί ό \'εαρός άνδρικός πληouσμό ς πού κατέφοανε όπά τά άπόμακρα χωριά τής xt:vtglxfj; 'Ανατολίας όναζητώντας χαλύτερη τύχη στήν πρωτεύουσα 19 Άπό την OOXIj οι Άμερικανοί μισσιονάριοι έστρεψαν τό ένδιαφέρον τους στίς φτωχές συνοιχί..ες, Γχεντίκ Πασά και Βλάγκα, περιοχές στά νότια Οαλάσια τείχη. Στη συνέχεια έπεκτάθηχαν aτό γειτονικό Κοντοσκάλι ( κ ουμ Καπί), Γενί Καπι καί Ψω μαοειά, περιοχές μέ κατοίκους άπό διαφορετιχές έθνότητες. Ορησκείες καί γλωσσες ).!. Στόν άπορο και. τόν αναλφάβητο αυτό πληθυσμό της πρωτεύουσας τής αύτοκρατορίας άπευούνθηκαν οί προτεστάντες μισσιονάριοι, ίδρυοντας ήμερτ'ισια, νυχτ ερινά και κατηχητικά σχολεία, στά όποία συνδύαζαν τι)ν χατήχηση μέ τήν εκ.-ταίδευση. ΕΙναι Ενδεικτική ή περιγραφή μ ιάς τέτοιας τάξης aτά ιiπo~lνημo\'eυμα τα του Sir Edwi n Pears ( ),όόπσίος μιά Κυριακή βρ έθηκεσέ μ ιά (Ίρμένικη έκκλησία τ1ι ς Π όλης νά παραχολουθεί κάποιους χαμάληδες, πού πάλευαν σχληρά μέ τό μυot1lρ ιο τού άλφαβήτου καί τά εισαγωγικά μαθή ματα ανάγνωσης και γραφιις 1\. Τό μάθημα τών Ορησκευτιχων περιλαμβανόταν στό σχολικό πρόγραμμα όλων των σχολείων πού συνδέονταν μέ τίς άμερικrtνικές ίεραιτ:οοτολές aτήν Τουρκία. ΙΧ. Ό Παoπι'iτης διατηροϊοσε στ ενές σχέuας μ έ το ύς Άμι:ρι.καV(lύ ς: π(lοn:οτάντ ες. Ό CyΠL'i Hamlin, ψτος έξά&λφυ; το υ πqoέ δςιoυ Abraham Ιίnooln. μπ έ q:ιρι(ιlp nί μ ελέτη του Υιά τή Υλώοοα των fϋφτων βλ. Α. G. Paspati. _Mcmoir οη Ihe Language ofthc GYp!iiC~, ω. Now Used in thc Turlr:ish Empire,...Ioιtrn(J1 ο[ AIlIer.cnl1 ΟΓίεlιlα' SrxίeΙΥ. τ , ο Marion Α. Nosscr, δα., υ. 19, ί, όποία ΆVΙ ι,εί στοιχεία ά:, ό άπομνημονεύ,iuτιι το\! Rev. WΊlliam 00001:11 καί ά., ό τά Λιιιιιιαl ReportJ οι ΛBCfM τ ύ", έτ Ι])\' 1& κα Ι Con~tanIina Ρ. Κiskira, «American (.'hήsιίan Pcnctration uf Constantinople Socicty ίι! thc Late Ilhh Ccntury",;t. Ba/kan SIIIIfies. τ. 4ΟΠ, 1999, ο _Thc firsi YCltf Ι spent ;11 Turkcy Ι lio as taken οη a Sund3Y moming ω a Iarge Armeni3n church, and saw a numbcr ()f hamals, men of thc ροτιετ c]ass, who wcrc struggling hlltιi wiih the mysteryof pot-hooks and clemenlary lessons in rcadingand wήtίng. Ιι \\ a5 11 p]easant and palhetic sighi. Νοηε of Ihem, J fancy, nccdcd the stimulus \\'hίch the 'ichoolmaster ίη Adllm Bcde had ΙΟ a pρly ιο h i~!)cholars _: Sir Edwί n Pcars. Ν1Ι1) years ίιι Con s((jncίnople: the rα:οιιecιίons οι Sir fdwin J>ears. / , I'I'ith 16 iiiiis ιrii t;ons, D. Appleton and Comp<!ny, 191 6, ο

8 ΕυαγγελΙα MnoλTQ Ύπηρχαν τακτικά μαθήματα μέσα στήν εβδομάδα γιά τή μελέτη της Βίβλου, μt γραπτές έξι:τάσεις απομνημόνευσης. Ή Βίβλος διδασκόταν στά σχολι:ια γιατί γιά τούς αμερικανούς προτεστάντες αποτελουσε τό καλύτερο ύλικό γιά την ηοική διάπλαση. Στά σχολεία της ABCFM φοιτουσαν πλήν των προτεσταντων καί μα θητές από εβραίικες, όρθόδοξες ρωμέικες καί άρμι:νικές οίκογένει.ι:ς, στίς όποίε ς μέ αύτόν τόν τρόπο εισχωρούσε ή διδαχή των Γραφων. Έκτός από τά μαθήματα πού περιλαμβάνονταν στό σχολικό πρόγραμμα γιά τή μελiτη της Βίβλου μtσα στήν εβδομάδα, πού βαθμολογουνταν καί ύπολογίζονταν aτήν τελική βαθμολογία, στα περισσότερα σχολι:ια οί έσωτερικοί μαθητές παρακολουθουσαν επιπμον τά Μαθήματα του ΠαΥ,.{όσμιου Κατηχητικού Σχολείου (ΙnΙt:ffi<lιίοn<l1 Sunday Schoo! Lessons), τά όποια από τό 1872 είχαν κοινή ύλη γιά ϋλα τά σχολεϊα ανά τόν κόσμο. Τό αρχικό σχέδιο ηταν νά καλυφθεί ή Βίβλος σέ διάστημα επτά ιτων, αφιερώνοντας ίσο χρόνο στtίν Παλαιά καί τήν Καινή ΔιαΟή κη 22. Οί καοηγητές χρησιμοποωυσαν αμερικανικές έκδόσεις, δπως τό εγχειρ ίδιο της ThrbeIl γιά τά μαοiιματα του Kατηχη-r;ικoO Σχολείου ιι, rιά τό πρώτο τμημα του Κ ατηχητικοϋ Σχολείου τυπ(ονονταν μικρές κάρτες lιέ, χρυσά γραμματα, πού ειχαν μεγάλη ζήτηση, ειδικα στ(ι χωριά, όπό ΤΟI!ς μαθητες των δημοτικ(lν σχολείων, οί όποϊοιπαρακολουθοϋσπν ολοι τό Κατηχητικό. Έξαιρετικά διαφωτιστικά είναι ΟΟα άνα φέρει ό E.C. Α. Schneider γιά τόν τρόπο λειτουργίας των πρώτων κατηχητικ α}ν σχολείων σττ'ιν Προύσα οτά μέσα περίπου τού 190υ αίώνα. Παραθέτω τό κείμενο σέ μετάφραση14: πρωτον. ~Eχoυμε τό τακτικό κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου κάθε Κυριακή. Ή γλώσοα πού χρησψοποιειται ειναι ή τουρκική. Ό άριθμός αυτών πού παρακολουθούν ποικίλ λει καί δέν ειναι ποτέ μεγάλο;. Είναι κυρίως ί1 ρμένιοι. Κ ατά καιρούς παeεvρίσκoνται καί μερικoί~ Ε}ληνες. Προσέρχονται Ιτr:ίπης ελάχιστοι δυτικοευρωπαίοι. Ή λειrυυργία γίνεται (Ιις f:ξfjς: πψυτα, γίνεται Ofηση και (πή συνέχεια ανάγνωση ~δαψίoυ ά.-τό τήν ί1. γίa Γραφή μέ }.ίγες oυνoδι:vτικές έπεξηγιισεις. :Ακολουθεί προοευχή καί μετά ίjμνoι, οί όποίοι άρχικά ήταν aτά αγγλικά dλλά μεταφράοτηκαν aτά τουρκικά καί προσαρμόστηκαν ατή μουοική μας. ~ Yστερα ώωλουθεί τό κήρυγμα, τό όποlo ειναι,τr:άντα αυτοσχέδιο καί προσαρμοσμένο, κατά τό δυνάτόν, aτόν τρόπο (J'"χέψης καί ατό αίσθ η- 22. Charles Ρ. Wίles, The C/ιailenge ofthe Sundαy Schooι. ΨιJ.αδ έλq:εια. ΡΑ., Thc '-ulheran l>uhlication Socieιy, 1916, σ MarthaTdrheII, Frank Spencer Mead, TurbeIl'~ Teacher5' Guide ΙU Ihe InIernutionαI SI/ndαy-:,"choo/ IA'$.5()ΙΙ~, τό όποιο είχε πο))..απλες έκδόσεις. Βοηθητικά βιβλία γιά τή διδασκαλία aτά Sunda) Schools κυκλοφόρησαν καί. άρμ.fνοτοίιρκι.κα βλ. yιc'ι παράδειγμα: Girugi Mek1ebi Ilocαlαrina Muhιasαr Yardίm, Ίσταμπσυλ. Μaι. Η. Minas~'a n, 1862 (Stcpanyan, άρ. 425). 24. Α. C. Α. Schtleider, LcιIers from Broosa,Asia M;no" wiiii αιι Essa> οιι Ihe Prospect!iOfthε Ileathen and υαγ DuIies 10 Ihe/II, by τεν. Β. Schneider and an introduction by Rev. Ε. Heiner Α. Μ., C;hambeπ>hurg, PΤinted at the I'ublication office of the German Reformed Church, 1846, σ. 201 κ.έξ. 386

9 ΚαραμανλΙδικες και όρμενοτουρκικές tκδόσεις των Sunday School Ιθssοns μα τού λαού, λιτό, άπλιj. Τέλος. γίνεται ή προσευχή καί ή εύχαριστία. Mcrd άπι) τήν όλοκλιjρωση της ;.ει τουργίας, οί περιασότι;ροι ΥΤιίπιοι παρaμ6'oυν γιά τήν ανά γνωση τής Βίβλου. Ξεκινάει ό πιό άξwςάδελφ6ς, Οέτει έρωτήματα καί κάι'ει προτάσεις. Γινιχά,μΝιουν άεί άρκετές ώρες καί δλοκληρώνουν τίς πνwματικές αοκ,μπις τους μι προσευχή. Ένθαρρl!νουμε ηίν παραμονή τους, έπειλή έπιστρέφοντας ατά σπίτια τους, έρχονται σέ έπαφή μέ ε1κύνες καί συ~ητήσεις, οί όποίες ίσως έξανεμί1;ουντίς ενιμώ σεις πού ι1τοκομιί;ουν ά.τι; τήν παρακολούθηω, τών,τνωματικυιν άσκ ιίσεων. Δεύτt:(]οv. Τό άπόγευμ α τής ΚlJριακης γίνονται πνευματικές αοκήοεις γιά τίς γ lj ' ναίκες. Περ ιλαμβάνουν άνάγνωση τής ί1 γ{ας Γραφίς καί fπεξηγημα τιχά σχόλια συ νοδεία προοι:υχιίς Τρ {το ν, Τι/ν Τρ ίτη, γίνεται διδασκαλία τής Βίβλου γιά γ υναίκες, Τύ μάθημα ξεκίνησε έμπνεόμενο ιl.rrό nj φριίοη <\'άλλ' όταν ποιυ, δοχήν, κάλει πτωχούς, ανα.vίρους, χω 1ο,;ς, ηιφλοlίς», Στό σχόλασμα, μoιeάζεται ψωμί οτίς πολύ άπορες ή, αν ό καιρός ετvaι )'..ρύo~ μοιράζεται κάρβουνο. 'Ορισμένες [Ρloιιrαι αναμφίβολα ά;τλά καίμόνον γιά τούς... ίίρ το υς καί τούς Ιχθείρ. ίtπό η/ν άλλη μεριά, l!πάρχουν καί 'κε/νες ποιί έρχονται άποκλειστ ικά γ ιό νά άxo tjooijv τ6ν θ εio Λδγο, ΕΤναι αvcκrίμψ:ο προνόμω νά έξηγεί κανείς οέ αlίτές τίς παντελώς ΙΙΥράμματες καί γενικά πάμπτωχες άδι:λφές τόν δρδμο Υ ι ά τή λύτρωση ποιί δίδαξε ό Σωrήριι.ς μέ τιί σταύρωοή του. Elδικά, όταν γιό τίς περισσόn:ρες μπορούμε, ίσως μ έ κάποια έμφαση, νό πο ύμε δη κανείς δέν [νδιαφέρ ιται Υ ι ό rίς ψυχές τους. η τα ρτο1'. Τήν Τετάρτη, γίνεται διδασκαλία: nϊς Biβλoυ γιό άντρες. τό μάθημα γίνεται ιδώ καί άρκετά χρόνια. Τή διδαoκrιλι'α παρακυλουθοι;ν γενικά WoΕβείς νεαροί άντρες. Π έμ πτ ο ν, Τιτν Παρυ.οκευιί όι'νιται θεολουικιi διάλεξη. Στόχος αύτης τής πνευματικής ασκηaης είναι νά πrιρoυaιασrclμιό /}lioτημrιτική είκόνα ιών μεγάλων δογμά, των του Χ(}ιοτιανωμο ύ. Έπί rυij παρόντας, ώoτqυo, δίνεται μιά σειρά διαλέξεων μ έ θέμα «'Η Ζωι; τού ΧριστοιΊ». wex τον. Mw. φορά ιόν μιίν(! δίνεται συναυλία ι ιτά τουρκικά καθώς καίor:ά α γγλικά, rήν όποία παιιακο},οι)οοι'ίν οί vnjjrιot άδελφυι' καί οί κύριοι τι;ς ίερuπooτoλιίς. Ό άeιθμός τών πuρεvρωκόμεvων δέν ε ίναι μεγάλο ς σέ καμιά ά..,λ αύτές τίς πνευματικές άσκήσεις. 'Εμείς όμως ο: δέν καταφρονούμε τήν ήμέρα τών μικρών πραγμάτων (διότι τί; iξουδέ νωσεν ι: ;; ήμέρας μικράς) ; Τό πρωτο Sut1day School, άκολουθώντας τό ύπόδειγμα τη ς ΣυναγωγιΙ ς. λειτούqύt)uε στό CΙoustcr τη ς A'Γfλίας, τό 1780 ή 1781, "Ή ταν. σπως ύπουραμμίζει ό Charlcs Ρ. Willes, «σχολείο της Έκκλ Ι }σίας. άπό τήν 'Εκκ λησία Υ.αί ΥΙό. τι)ν 'Εκ κλησία. "Έ \'α σχολείο μέ κύριο tυχειρί,δισ Τ Ι1 Βίβλο», Ό Οεσμός είχc Οεαματικι] διά δοση. άφου στά μέσα τoίi 190u αιώνα άνά τόν κόσμο ύπ ηρχαν πάνω από πέντε έκατομύρια μαοητ ές πού παρακολουοούσαν τη δ ιδασκαλία τους 25. nά ΤΙ] 25, Βλ, τήν είσαυωγτ'l υτό 1'Iι~ SanIlay SchfJQ/: irs InJlIIeflCc anj Advanlllge, Φιλαδέλφ~(α. AmericaII BapIist Publication Scx:icty. ΙΧ

10 Eυαγγελlα Μπαλτδ όιάδοση τών Sunday Schools πού λειτούργτισαν στ1\ν δθωμανική αύτοκρατορία ειναι ενδεικτικοί οι άριθμοί πού καταγράφονιυ.ι στά AllnIIQJ RepnfK "'ExeeOll πού δ'lμοοι.εύτψ.ε τό 1869 ιπό όργανο "t1'j; ABCFM, TIIe MΊSsiolJu ry Herald, μάς πληροι(ορεϊ δτι πολύ νωρlς, ήδη όπό τό 1859, παρακολουθούσαν Ι(ΧΧ) άτομα τά μαθ l)ματα στά κατηχητικά σχολεια της Κ υρl(ι}~ης στό Aintab (σ ήμερα Gaz.iantep) καί συνολικά ιπά ιίντίστοιχα πού ίδρύοηκαν στην ;ι.εντρ ικ l'ι Μικρά Άσία Jιi Ραγδαία ηταν ή αύξησlι τους καί στήν περιοχή τη; Καισάρειας, όπου, ενώ τό 1861 λειτουργούσαν μόνο τρία κατηχητικά μέ 250 μαοητές, τό 1897 έφτασαν τά 34 μ.έ 2.2 Ι5 μαοψiςd, Τό 1910 ό Joseph Κ. Grccne πuρακoλoυθεl τή μεγαλειώδη παρέλαση τών Sunday Schools στήν Πόλη. Π άνω άπό 400 παιδ ιά διuφόρων έθνοτήτων μέ λουλούδια, σημηίες καί λάβαρα βάδιζαν άπό τ Lς συνοι κίες Γκεντίκ Π α σά- Κούμ Καπί πρός τήν εδρα τών προτ εσταντών, aτό Bible Housc. τραγουδώντας τό ~μβατι'lριo «Onward, Clυ istian Soldiers». Οίέ :-ιοχές, καταλl]υει, κλείνοντας τήν περιγραφή, είχαν άλλάξειj.>. «Κυριακή μεκτεπί τερσλερί» κaί «Giragi Mektebi Ders/er;» Ά νάγκες τη ς προτεσταvτικljς κατήχησης κάλυπταν οί καραμανλίδικες καί όρμενοτούρκικες έκδόσεις τών Sandαy Schuol Lesson.~. Πιχ>κειται γώ. μικρου σχήματος βιβλία μέ 52 κεφάλαια, δσες καί οί Κυριακές του χρόνου, στά όποία καταγράφονταν τα έδάφια τη ς BLβλ.oυ πού έπρεπε νά με/,fτήσουν οί μαοητές κατά τη διάρκεια της έβδομάδας. ΆχολουΟούσαν Εραιτήσεις οχεταές μ έ τά βιβλικά κείμενα, προκειμένου νά διευκολυνθεί 1'1 μελέτη, ό)λά κ(ιί νά έλεγχθεί δ βαθμός κατανόησ ιj; το υς. Σπιν καραμανλίδικ ll καί όρμενοτούρκ ικη βιβλιογραφία έχουν καταλογογραφηοεί δις σήμερα 5 καί 22 εκδόσε ι ς ό.ντιστοίχως. Λ. Ο Ι ΚΑΤλΛοroΓΡΑΦ I-Ι ΜΕΝΕΙ ΚΑrΑΜΑΝι\.JΔIΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΙ ] 891 Klιριrική μfκτεπί τερσλερι' 1892 αενεοί ίτζού ι ι, Ίστανπόλ. Ματπαάι Κ. Π αγδαδ λιόν (200 σ.) [SCverien Salaville Eugene Dal1eggio, ΒίblίοgraΡhίe αlιalγιίqιιe dόιι vrage.'> en luiigue ΙUr(jue ίιιψrinιe.~ Ι~II cαracii!res grecs, τ.i1[, , Άθ ιrνα ]974 (στό f.ξή ς : SaΙaνille D allι.:gg ί ο, lu), άq. 266] 1892 Κ υριακή μεκτεπι' ΤCΡαλερί 1893 σcνωί κvριακ,μf:ιιι lτ ζοι;ν, Ίσταν:τόλ, Ματπαάι Κ. Παγδαδίλάν (2 12 σ.) [Salaville Dalleggio.. ΙΙΙ, άρ ] 893 Κυρ ιακή μεκn:πι' τερυλη]ίίντζιλj.έρ Moυτζιπίντζ~'lησoύς ΧΡΙΙΙΤ,Jσην χ ικιαγε σί, 1στανπΜ.., Ματπαά ι. Κ. Παγδαδλιάν (208 σ.) (&aiavillc-dalleggio. 111, &ρ. 277} { : 26. τι/ ι M issiqilliry Hera{d coiitaifliflg IJre proι:eedirιg olrhe ABCFM wiih ι.ι νίιι>' ΟΙ (Ι/Ι bι'α e I 'ΝΙ>Ν/ Opιιatίoιu {or Ihe year 1869, t. ιχν, καιι.ι.ιιρηζ. R;\'c~de I 'τcss. ]869. ο Cenk Demir, ΚaΥ., εγί, Nev~eJIir, ΝίΜ( ΟςΚ(Ν/πι!ε ΑιηαίΙίαιι Βοι.ι,dΊιn EgitiIII Faaii>'etieri, PII.D. Erciyes Ο n i \ crs ί Ιι:~i. Sosyal BiJimlcr Εnιίlί Ι ϋsϋ, Ka}"Seri 2008, ο. ]37 131' κα~ άναλ uτιχά ΙΠOtΧ1ό(α στι'ιν πίν. 2.1 (σ. ]41-142). 2χ. Joscph. Κ. Green, δ...".,

11 Kαραμανλίδuιες και όρμενoτoυρι<lκtς έι<δόσεις των Sunday SchooI LθSSOns IR96 ΚυΡιuxή μεκτε:rί δερολερί 189"1 οενεσί ίτζούν '/κιντζί ~ij.τ (10 ύλιος J -Δεκέμβριος 31), Ίστανπολτά, MotnaI'u Α. Χ. Π D'(Ι.Οτζγιάν (ο, )2' [S<lta\;lle-Datleggio. lii. ά{}. 308] 1898 KυριακήμεΚTtπί δερnλι:ρί ΙΗ98σενεσί ίτζούν, Ίστανπο λτά. ΜατπααιΑ. Χ. Πογιατζγιάν (230 σ.) IEva ngclίa Balta, KuroInun/idika, AIldiIi(H/S (1584-/900). 8ibliQgruphie onu /ytiqιi e, ΆΟήνα όρ Ο Ι ΚΑΤΑΛοroΓΡΑΦ IΙΜ ΕΝΕΣ APMENOΤOY Pκ.rκEΣ ΕΚΔΟΣΕ.ΙΙ-» 1877 POl.or GunII Mekrcbi Der.f/eri 1878 Sellcsi IcurI. G.BoIis. Α. Boyacyan (120 σ.) IHasmik Α. Stcp.;:ιnyan. Η αγαιιατ tiιrkeren krkt'fi yen }ια)'αιιιt, tiιrkerell barperagan "ItιmooJιi mαdenakidnιitioιtn. Ι:;"ιιιιιί Ilarf1I ΤιΊrk,e KIttιpIur Ι ' Ι!! Siίre/i Υαγιπlατ m hlί)'ografyasi (1 m -I968). 8ibliogrupie des Ιί"T~' ιι de Ια presse aπnerl lhiirqut, 'Ισταμ πούλ 2005 (aτό έξής : Stφ<lnΥa n ), ίιιι. 741 ) 1878 Girogi MekIebi DersIeri 1879 Senesi /c/in. G. Bolis. Aramya/I (152 σ.) IStcpanyan, ι1ρ.753 ] 1879 Girugi Mektebi D e r.~/eri 1880 Senesi!cιιιι, G. Bolis. Aramyan (152 ο.) [SIepanyan, άρ Girαgi λiekrebi Derslerj 18$1 Δ'f!IΙf!Sί lcun, G. BoliJ', Aranlyan (194 σ. ) /Stcρanyan, άρ.7""1 I!:ISI Giragi Mektebi DersIeri 1881 Senesi lciin. G. Bolis, Aramyan (210 σ. ) ISIepanyan, ά(> 1<ΟΟ Gί rαgi Mektebi Dersleri 1883 Senesi lcun. G. BoIis..Aramyan (184 σ. ) IStepanyan. άρ Giragi Mektehi Dersleri 1884 $enf!si lciin, G. Bolis, Aramyan IStepanyan. όρ. 835} 1884 Giragi Mektehi Dersleri 1885 Senai!CIlfl, G. Bolis, Κ. Baghdadlyau/Aramyan (182 σ.) rstcpanyan, άρ Girogi Mektebί Dersleri 1886 Senesi!CIlfl, G. Βοlί... Κ. Boghdadlyan/Aramyan (234 ο. ) IStepanyan./lQ. 87R} 1886 Girogi Mektehi Den'leri 1887 Senesi!cIlIl. G. B olίs, Κ. BaghdadlyanlAram}'an Ι S ιeρan Υa n.άρ R'7 Girugi Mekrebi Denleri 1888 Senesi!cιιιl, G. Bolis, Α. Boyacyan. (224 ο. ) (SIep.-:ιnyan, όρο 931] 1888 Girtιgi Mektebi Dersleri 1889 Senesi Icun, G. Bolis.. Α. Η. Boyacyan (237 σ.) IStt: ΡanΥan, άρ Giragi Mektebi lj εt~' IETί 1890 SefJeJi lcun, G. Bous, Λ. Η. Doyacya n (200 σ.) [Stepanyan.ltQ GiriJgi M cktehί V ersleri lr9j Setιesi Icun. G. Bolis. Α. Η. Boyacyan ISIepanyan. άρ Ό ;τρώτος τόμ ος. ό αιιοιος ).σ.νoόνtι (160 ο.), ΠQOφα\Wς χυ!tλoq:ιuo ι ισε Ι(Ι αύ τός τό 189fι. 30. EUχ«ρωτω τούς GaroApraham)'an χο ί S<ιbri ΚοΖ Υιό tήν ;ιqol)uιιία τους να βο110ήσουν στήν 'cνwqf:ση ίm: Ι τύltων τιον Cιragί Mekttbi Der.f/eri. 389

12 ΕύαγγελΙα Μπαλτδ 1891 GirιIgi Mektehi Der.~le ri /892 Se"esi Ιω", G. Bolis,A. Η. Boyacyan [Stcpanyan,άQ. ](45) 1892 Giragi Meklehi Der.~leri 1893 Sellesi I CIIIl, G. Bo]is, Α. Η. Boyacyan (2(12 (ι.) [Stepanyan, όρ. 1079) 1893 Giragi Mektehi Dcrs/eri. liicillcr Mucihince liίo~i Lf Krj~'(lQsill ΗikγaΥesί, G. Bolis, Λ, Η. Bo)'acyan [Stepan} an,&q. J108J 1896 Giragi Mektebi Denleri IΗ97 S'eIIcsi!cιιfl,Ayp Μα!;. Ηυηνα Γ 1 - Hunis 30, G. Bolis, Α. Η. 80yacyan (148 σ.γl [Stcpanyan, όρ. 1167) 1897 Ciίragi Meklebi Dersft:ri 1898 Se/leSi /cu/l. G. Βοlί!>, Α. Η. Boyacyan (230 σ. ) [SIepan}'an, άρ. ] ] 76] 1909 Giragi Meklebi Denleri ΝΙΟ Senesi I CII", Μα ι. Α. Boyacyan [Stepanyan. άρ. 1305) 1910 Giragi Mektehi Dersleri 191 Ι Se"esi lcun. Hulis 2-deιι Tegdemρe r 31-e Kadar, G. Bolis, O ~ milni}'c Musterek UI-Menfil, 1910 (2(12 ο.) I Stepaηyaη. όρ. ]327] 191 J Giragi Mektebi Dersleri 1912 Sene.fi!cιιιι, G. Bolis (Sle p an~'an, όρ οι όριθμοί καί μόνον τ (ί)ν έκδόσεων δηλώνουν ηiν όπιjχηση πού ΕίΧΕ ό προσηλυτισμός aτά δύο χριστιανικά millet της όθωμανικης πι'jτοκρατορίας καί άπεικον ίζουν τή διάδοση πού ειχαν τά Sunιlay Schools aτήν οθω μ ανική αυτοκρατο ρία. Ή όριθμητική {'περοχή των άρμενοτουρκικ(ογ έκδόσεων είνα ι άπτή άπό δειξη Ω τι ίl προτεοτω'τικi] δ ιδασκαλία βρηκε πρόσφορο έδαφος στούς Άρμεν ίους. Ή σειρά των καταλογογραφη μt:νων άρμενο τουρκικων έχ.δόοεων των Sundαy ScJlool Lessons ε{ναι άδιάλλε ι.π.τη στά χρόνια ΚάΟε χρόνο καί μιά έκδοση, ~I έ Εξαίρεση τ ά δύο χρόνια των όρμενι:χώγ σφαγών, Νά τυ πώνονταν σέ hιlota βάση κιιί οί καραμανλίδ ικες έκδόσει ς: Ή συνέχεια πού παρατη ρεϊται οτόν XEQιoQLOfIt:vu άριομό τίι)ν έπανεκδόσεων &'ψιινε ι ΠΕριθώρια γιά μιό τ ετοια ύπόθεση. J'. ΑΙ-'ΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ BQA ΠΑ Τι Σ ΑΡΜΕΝΙΚΕΣ.ΑΙ'ΜΕΝΟΤΟΥΡΚIΚΕ.Ι ΚΑΙ ΚΑ/'ΑΜΑΝ. ΛΙΔΙΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣΤΩΝ SUNrMY.KHOOL LESSONS. <Όπως προανt:φερα, έντυπωσιασμένη άπό τον Uγκo πον πληροφοριών πού συναντού σα στό ΒΟΛ γw. τίς έκδόσεις τού βιβλίου Κυρ ιακή μt"-κτεπί τερσλερί.l.tπoδύθηκα σέ συστηματικιιό\'αζήτηση κ αί έρευ να ϋλων τω\ σχετικων φακt:λων, τό περ ιεχόμε\'ο τ ών δ;τοίων παραοέτω OO\'OJttιl'oά στη συνέχεια. Τό αρχειακό ύλι:χό πού έπεξεργάστηκα εχεισχέαιι μέ τη διαδικασία της εχδοοης αδειών γ ιά ττ'ιν έκτύ:τωση των βι βλίων lι.-τo την άρμόδια ύ πηρεοία του Ύ:τουργΕίου Δημόσιας ΈκπαίδΕυση ς (Maarif Nezaret-i Cc1iles.i). Π εριλαμβάνει δηλαδή τίς αιτήσε ι ς των τυπογράφων τ~ς Άμερικανικής Βιβλικής ΈταΙΡIόΊUς καί τίς αποφάσ εις των Ιπ ιτρο;τών λογοκρισίας. Τό άρχειακό ύλικό πού 3]. Π ρόκειτα ι [ιά τό πρώτο τεύχος ( Ι " Ι ανουαρioυ - ΊO Ίo ljνioυ). ΛανΟάνει τυ δεί'τερο τεϋ - χος τής άρ,i "\'OΤOυρκlκης έκδοσης, Άςίζει ;τά"τως νά σημειωθετοτι τό 1896 ~όoo ή ιιαρσμανμ &ιιll 000 Υ_ηί ή ά(ιμε\'οτουργ.ιιιή ~)(OOO,l ιιαν σ έ δ~o τεύχ η. 390

13 l<αρομανλιδικες και όι.pμενoτoυρkικtς έt<δόσεις των Sunday School Lθssons συυ.<εντρώοηκε καλύπτει Τ1]ν χαμιντιαv11 περίοδο. Άρχίζειωrότό πος 1876, έτος άνάρρησης aτόν θρόνο ~oϋ Άμ.,τντούλ Χαμ ίτ Β' xal μέ ενα κενό 20 χρόνων (1878- ι 9(2), φτάνειώς την επανάσταση τών Νεο τ ούρκων. Ή περ ίοδος χαρακτηρ ίζι::ται άπό ΕVΤoνη ξενοφοβία,",αί έξαιρετικά όξυμμένη ευαισθησία σέ δ,τι μπορούσε νά Οεωρηθεϊ άντικαοεστωτικό ή ένθαρρυντικό γιό άπσσχ ισnκά κινήματα 32 Στη συνέχεια παραθ έτω περιληπτικά τό περιεχό μ ενο τ (ον φακέλων τού ΒΟΑ σχετικά μι τ ίς αρμενικές, άρμενο τ ουρκικές καί καραμανλίδικες έκδόσε ις τών Sunday School Lessοn.ς, οί όποίες Π11ραν τόν δρόμο τού τυ:τογραφεi.oυ μετά τόν αυστηρό ~λεγχo τη ς λογο κρισίας τού Άμπντούλ Χαμίτ. Έπισημαίνονται οί άγνωσι. ες, άχαταλογογράφητες έκδόσεις τής κάθε βιβλιοπαραγωγη; καί κα τατίθενται παράλληλα πληροφορίες γιά τά πρόσωπα πού εμπλέκονταlo ' α uτέ ς τί ς έκοοσει.;, μισσιονάριους καί λουο1-tριτές Αίτ'lΟll τού Anin P apazyan γ ι ά τι'ιν άδ ε ια Ιχτύπωση ς της άρμε\'ι χης καί τη ς άρμ εν ο τ ουρκιχης έκδοση; Giragi "lekiep der$lrri, I~ όιωία πρόκειt(tι νά κυκλοφορήσει τό έπόμενο ε τ ος, τό 1877 JJ, 2ητα τήνάδε ια να ΕχτuπώσΕι3.OCΚJαvtίτυπα ά."'ι"ό%άοε Εκδοση. 'Ο Μιίη Papazyan '1οαταθέτει τό αίτημα έχ μ έ ρους τη ς 'Αμερικανικης Βιβλικη; Έ τrtιqεία ς. Ή άδεια ΧOρηYΙ'lθljΚε xal τό j'ιιβλ ί o. δπως πr:ιρoυσιά ζεται στόν κα τ άi.oγo τού SIepanyan, τυπώθηκε τό 1877 όπό τόν Α. BoyaciylIn:W, 1877 Έγκ ρί νι:.-ται τόν Αυγο1 Ισ10 ωό 1877 (ι.πό την επιτροπή τύπου τού <YnoUQyriou Δημόσιας Έκπαίδε"l) ση ς ή αϊτηm l του Anin Parazyan γιi:ι tijv ε-~wπωση τή ς ά ρμενιχ l) ς κ αι άρ μενο Τ Ωυρκικ ής έκδοοη ς Giragi mektep tlerslerι 16. ΤΩ βιβλίο κυχλuφoρ εί -τω Ι878. ά.,m tό τυπογραφείο τού Α ramyan, σύ μφωνα μέ -τ Cιv χατάλσyq TOI: Stcpan)'an Jl 1903 ΣtΙς 6 Ίανουα ρ ίου τού 1903, ό Williarn W. Peet, ταμίας til; American Boa rιj, ζ l )tά μέ έπραφό του πρό; τήν f.:t LTρon lj λuγοκqιτών (Ίc ftί ~ ve Muayene ~'e Tedkik-i MίieIlefat) τή ν bι:ανέχδooη της καρα μ α νλ ί δ L :>. η ς έ'ι.δοσης K t1qiιiκiί μεχτεπί τι:ρυλερί, ί, δ:ιοία θά περ ιελά μj'ιανe ΙστορίΕ ς {lπό τι'ιν Π αλαιά καί -τήν Κ αινή ΔιαΟ ι',κη. ΣΙ: σημείωμα τού q::αχ ~λου Υιό τό περιεχόμενα -τou :τρης ; (ι'..qιση βιβλίου γίνεται άναφορά UΤΊ; περισδεϊες τού Άπο στόλου Π αύλου onjv Ε ύρώπη κα ί τή διδαι.ιχαλία του Υιά -τόν έ:>.χρωτια\wμό τ ιϊ)ν Ί ουδο.ίων της θ εοσαλον ί%,1; καί t"tu" Kuρ ινoίων. ΠαρενΟΕΤιχά άξί ζε Ι νά σημπωαεί δτι ό Άπόστολος Παfιλo ς αποτελοϋοε Υιά τού; μισ σισνάρισι:; τσ ύπόδε ιγμα δρ(ίcι,lς J1. Άπό την Πα λαιό ΔιαU11κη έ πιλέyovτα.ι ΙΟΤορίε ς ιl-τό τή twil -τοίι Δ α j'ιί.ό. τόν γόμστσι:!ιέ τήν Β1j(>OOβt: έ, 32..Iohn H t\ Illmul1d Moore,Amfrica /οοks(iiτιιrkη, , Ph.D. Uniνersίty orvirginia, ηά τη λογοκρισία aτά xqόνια Τ Ι'; βασιλείας αυτ ι rίj το υ σουλτάνου, βλ. Rιtma g ίil Demircl, 11 A hdίίijιanjid ViintInint/e $UII S ίίr, Ίσταμπουλ MF. ΜΚΤ. 44/ Stcp,lny<t!l. άρ. 741, 35. ΜΙ-. ΜΚΤ. 51f StepanyaD, &ρ Alan F. Perr)', The AIιI e ricull Boarιl ο[cυnιι1lιι'.i ίοιι etli [or Forrign MissίrJII$ αιιι/ the Ιιm dιm M~j()1 lary SυcieIY i1l Ihe NifIeIeefIIh Ce IιIII ry:a SIIulyo[ldr.us. I'h.D. WashingIon Ul1i\'e ~ily

14 Ε ύαυυελ1α Mnαλτ α. ΎUναίxα toii 0ύQία τού Χεπα1ου. τή γέννηση τού ΎLOV Τ01.lς ΣoλOllώ'vtα, ns ίυι:oqiε ; τών τρww Ύulιν του Άμνιίιν, Άβιυσαλώμ και Άδωνία )l. Ό λo-tmριτή; Μ ιχαήλ δρν βqίoxι:l τίποτε τ6 έπιλήψψο aτό κι:iιιε\'o καί ή ~xι,ooπή Uιικυρώνεl τό :τόρwμά το "". Δίδρται ή άδεια Υιό τήν έκτύχωση τιις καρuμανλίδιχ 11; έκbooης. ή όποία δμως, έ;τειδl) λανθάν~ι. bέν μπορούμε νά ό.."oq.'(.iνθο\!με μέ βεβαιότητα ιίν nr.rώoη)(t 'Ιό 1003 ή tό 100Ι Τό 1903 ή Άιιεριχαvιχή θιβλιχή Έτα~ία ζηtδ. τήν άδεια νπ χυχλυφορή σα χαί την άομενοτουρχική!-/.δοση των Sundsιy Schooll.LSSons. ηjν ό...,οία ;τ(lo'yqcψ' IIuriζn)'\Cί τό lτ~ 19(W. Ή aitjιoιi ύπovqάιr-ewι ά.,ό τόν \V. Pecl. Στυ χείμενο της έχδουης γίνεται αύτή τι'ι φuρό,lδιαζύvι:ως αwτηρός Ιλι!γχος. ό όπoioς δαιρκιί ως τόν Μάιο το\! Στό 8QA βρioψ.αν :toλλoί ιμiκε;'oι σχετικά μέ tηtήματα Wγoφoία ς«'. Ύ π~ί,oυνoς στή διαδιχαoίrι έλέ'!χου 6 ΜιχαΙIλ. δ όπotος έ~ τάζει).ε:ποl ι ε"f.wχά τό κάοε τuπoγvαφικό κιιί συντάσσει έχoί~ Ζητά νό. Υίνσυν&ορθώσεις σέ συυ;'d.ρψένες σελί~ς το ύ πρώτου niπoyquq:ιxoϋ Υώ νά fπιτρέ"ψει την bttύπαχηί t OtJ n. σιιvrχ ίζε ι μέ τόν υ..ε'(χοτων σr)jδων τών ίτιόμινων 6 t1jjtoyqαq:ιxών χαί, χιnά τόν Eλ.tyχo tg)ν σελίbων 145-2OR. ζητά ά..,ό τouς ΠQO!εστάvrες μιooιowίqιoυς νά έξαλιίψrιυν λiξει; «fιε ιι νου neqιεxoιiέyou στίς οελίδες Etxutw δtιθά πqvιt:ι νά Eχovν νό ΥΔνουν μ.έ τiς πφχσπίς t'iί; ΠαλαιΛ ; Διαθή-.ι.ης πού άναιrίqovtul.cjtόι':{κun:ι.ό πάθος το ύ Δαβίδ Υιά τι'! Bηρσαf\eι!, Ύυναίκα τοο OVVίocί. τ6ν όποίο σ τ έλνει Gτόν πόλι!ιιο μέ τouς Άμμωνiτ tς Υιό νιi σ.wτωθει, ;τρoκ.eψiνoυ νά την ;ταν τψ:uτά.. ΈΝΔΕXoμi:νως νά OεωQήOηχε 6Ufμνου ;τερiexoμb'oυ χαί ό Ιρωτας 1f1ύ Άμνών, yιoij τσ\ι Δαβίδ. μι! την bl:qoθώ, l,! άδeλ((ή το υ Tcψ.άQ χαί τήν ίκδί χl)σ11 toii Άβισοαλώμ. ΆlΙότό κrψι:νo 1ωνΤU1luyραφιxων q;ι:uων 11 ως χαί 15 ό Μιχαήλ tηta νά πα(κ1j.ηq;θιί tό έ;τει.οόδεω της Π αλαιας Διαθήχης πού άναφέρετπl στην έπανάσταιιη τού Άf\ευαλώμ χατά toii π{(τέρα του βασι1.έu Δαβίδ. ΠQOειOO;τoιώvι:ας στι μόνον έ!fόσoν άq:ωρι:οιί τό l..πίμαχο ιτημείο Οό. δοθει ί, άδεια t:ι;τίιπωοης. Τό βtβl.lυ διoqoιl}jlένo υπoβι'tm.εται ξrινά πqός ΕλεΥχυ χαί δίνεται ι) άδεια άκ{!ιβluς διότι οι [-/.δότες Τo1.l i!xoι."y σvμ,ι()(,)ψuθε{ πρός ti; uπσδιίξει; riί ; λo-('o'xqtoίας. Ή lχδoση ).ανθάνει Ό \V. Pc:et t l)td n)v άδρ lα -Υιό niv έχτύπωση της άuμενιχης ΙΥ.δοοης 10ύ βιβλunι σέ 3.00) ιίντιτwια ll. Τή λoyoxqwiα τσt! χιψ.ένuυ τοο άνuί.αμ.βάνoυν οι Mehmct SUrc:yya j ) χαίό Μ ιχαήλ 1(rll εlσηyυίιvτα ι τήν Εχδοσ ι ι στήν όqμόδια bnτqo:τιj τού ΎποuoΥείου. 38. MF.MKT. 737/15. 39, Στά frto«q:u tflij 8ΟΛ άνα!jignαι ώς Mi!laίJ Ele.ndι χαί O\JνειιΥόζεται μi ιόν Mehmet SΘrC)')'a Efendi στη J..oyσφoία τωv /ιwrnιιων χαί όρμtνoτoινxlχών έιιδόσι:ων' βλ Υι.ιΊ παqά διlυμα MF.MKT ΜΓ.ΜΚΤ , ΜΙΟ.ΜΙ..ϊ , MF. MΚΤ , MF.MKT, 71'iJ28. MF.MΚΤ. 751/Μ. MF.Ml.i. 715/42. MF.MXT MF. MKΤ.109f Mf'. M"". 753/37, MF.Mln. 802Π4. 43.!1ά 1όν Mchmcl SUrcyya (1874. '924) ί,:t<ίqχouνάq-.tniςm~ο'1ό 8ΟΑ: Mf.MKT S26136, ΜFΜl.ϊ. 67Yl9, MF.MKT. 671/12. MF.MΚΤ. 677Π3. Mf.MXT , MF.MKT. 884Π8. ΟΙΙ,ΜΚΤ , Ο Η. ΜΚΤ. 2817/41, DII MK1. 287Μ7, ΜΙ:.ΜΚΤ Δίδιισχι τήνlιqμ.f-νιxή '(λ.ώσοο. ιnό Mekleb-i MOlkiyye' βι..johann Slraun.. KuIIIp Ι" HσuιΙ J Mn k.ur,. Ρηπιίη! and Publί s hi1lg 111 a Μ ulll.ethnicsociciy". ιn όν τόιιο ElisiIbeth OzdIιJga (έχδ.), LαIe OIlιJman SιxIr:ry: IIIe l ntellr:ctuol Lr:goCΎ. RoLItledge Cuπon. 2005, ο

15 ΚαραμανλΙδικες και όρμενοτοuρκικις έκδόσεις των Sundsγ $chool Lessons τ Ι} Ο 5 Ό Gι:nrge Herrick, γενικός Υραμι ιαπας της ΆμrQικuνιχη; Β ιβλιχης ΈΤαtQείας. ζφυ την άόιια νά t\lliώιn. bι ΝΈUΥ την υρμενική κω o.ρμενoτoιjρxική b-.δοοη GiraR' rntkrtp dtrsftri, ή όποία :tqόχε ιτ αι νό ΚιJΚ), οq:<)qήσε ι τό Ι 906". 'Eλbrxovτoί τά ΤVlloyQ«q:t κο. 'ftjmα 5 Ιω; Μ καί δ Μιχαήλ σuvτάσσει l'/..θεση στήν δ:τ:οία δηλώνι:ι δtι δtν β(κ.θηχε κάτι bι:ιλήνφo aτό κείμενο πού έξμασ ε, rl ),ηρικ(loqoύμαστε ~πίσης Οτ ι καοεμιό ά:τ:ό τ Ι; όύο fχδooιiς έπρq-/.εno νά κω-)..αroqήσει σι\ άvι:ίnι:tα ι!. Ή άqμ.r:νoτot.'(»αχή hδooη ~ Ι Ι} Ο 6 Τόν 1 oύvι.σ του 1906, ό George H e rrί ck καταθiτιι ξανά uttijotj στήvi.,tιτρο.:tή δη-. μσσιει'μcπων Υιά την άbεω 1ής; άρμενικη; χαί&ρμενoτoιjρκιχης Ό.δοσης Girug; rnt kitp d~rs{tfl, :ιού έπρό)'.ε ιto νό Z1Jx).oq;oQIjaEL τό πoooεχέςι-ιnς (1907)"'. Ή vnτqoπή 1)1γχou ένb.{κνε τίς :t ρoooitιtες :toii lyινoνστήν άρμενο τοιφική bι.6oσιf Τόν Φ ιβqouάqιo τσo 1907, ή ι"ιt{)oπή λo)'ox(lwiας φρίνιι την artljoi] τ oίj George Herrίck Υιό τι'ι ν xαραμανλloιxη l-.tδoση tg)v SundQY&hoυi 11SJOtIS. ή όπow.,uπωςδη λur.τιαι mήν 1ΙηΥή, θό χυκ).o/f.οροοσε τόν ίδιο l.qόνo-. Ή bιboση Μnοθ(ι\'( ι. Τόν Μ άρτιο του J 907, ό George Herrick κιιταo ιh~ι αί,.ησ ιl -Υι.ά τήν άδε ια της άρμενο TouQXIΚ Tι ; ί!χδοο l l;, ήό:;τοίαj'lqo"'fqoμματιtόταvυιά τό πqooeχέ; fto;(i908)-:h ί'χδοση bτ ίυll ; ).αvoάνει, Τόν ΆπQO,J.O " ο\ι κuτατίθεtuι αίτφα Υιά,.ήν άδεια t-ι:rumooη; 1Cαί l1qμενιχft; b,boσης :;τού θό κυχλoφoqήαι"1 τό Ή άδι:ω tyxqίοηκt τόν Ί ού",ο τησ 1907". 190 R Tn 1908 δ Gcorgc Herrick ::ι.απι oέtει ΧWQισtά τ ι;ιείς αίτήonς '(\ό tίς Ιιι.δόσεις tou ~λiou 5Ilnduy & hoo/ L.αwruστά ίιρμινυ τ ούρχι χα,ι, άρμέν ι χα il χuι κα(lυμαν λ ίδι χα g. ΠQOOQίζοvtαι, οπως δ ηλώνι;τα ι 01"1) χεψ ενο πι ς (.ιττησής του, '(6. 16 πρoτει.n:αντικό μιί.λtτ καi θό Y.U~τόπ~tςb:ος,, Ή έπιτqt)πή τοο όθωμανιχοϋ iι:"roυvp:lou ένtxρι:νε την έχδοσή τou ;. Δέν είναι ruxaίo Ο ΤΙ σηίν αίτηση δ Gcorgc Herrick οηλιίμι πώς τό βιβλioll~αι Υιό τό ΠQOΤEσταvι:ικό μw.n. Ή χι-βέρ vιtotj του Abdul Hamid ύ:τ:oχικω~ά.,ό,ό τά βtβ).irι tήςα meήcan Biblc SocieΙΥ νά φέρου ν aτό φύλλu,ιτ).ο η τηυ; tilv εν δ ε ι ξη "'Υιό πί ν άποχλεισ τιχ ΙI XQ1'ΙO'l τών ΠQOτεmαντών», ΙΙQOxrιιιέwnJ νά :tεqloqwui ~ διάδοση καί ~ άνάυνοωση tiί; 8ίβλou χω λoc.1iών θqlttjχεvtικίi"ιν βιβj1ων aτoύ; ~oυoo\1λfιάνouς. Χάρη στόόqχεwκό iι).ιχό πού ΜοπίστηΥ,εστό ΒΟΑ, ή καοαμανλίδιχη βl~ ),ιoγραφία έμπλουτίιττηκε μ ~ τρείς άγνωστες έκδόσεις τοο τίτλου Κυριακή μικτvιί τερσλt.ρι'. αύτές τών έτ&ν χαί.ι909, καί ή ό,vτίσταxη (ιρμeνoτoυoxική 44. MF.MKT MF.MKT. 890J MF.MKΤ , Mf.MKT MF.M KΤ.V77f ΜΙ".ΜΚ1'. 995.' MF.M nSxui MF.M"ϊ ΠΒ. 5I. ΜΡ.Μκτ. 1Ο53/ MF \ικτ Mf.MKΤ. Ι{Ι64Π6. 393

16 ΕόαΥγελla Mπaλ1'd Giragi,,,ektebi dersleri μέ 4: 1904(;). 1906, 1907 κα' 'επιπλέον, μr'tοαμε τό «τράβηγμα,. αύηων 1'ών Εκδόσεων. Κ άοt; εκδοση τυπωνόταν οέ αvτίτυ:τα. καί άν ληφο t;ί ύπόψη οτι 11 έπανέκδοσ'1 του τίτλου γινόταν, κατά πάσα πιοανό- 1' '11'α, κάθε χρόνο στά &ρμένικα. &ρμενοτου(lχικά χαί καραμανλίδοι.α, όντιλαμβάνεται κανείς όη κατ' [,ος xυxλoq:oρoυσαν 9. (ΧΧ) άντίτυπα στην δοιι.ιμανική αυτοκρατορία. M ελετιί1vτας τούς φακυ.ους τη ς λογοκρισίας, διαπιστώσαμε δτι ακόμη καί βιβλία πσίι έπανεκδίδονταν τακτικότατο καί lιφoρωύoαν δόγματα Τ11ς χ(lιστιανικη ς θρησκείας ύφίoταvro τόν αύστηqό έλεγχο 1'00 ά,ωλυταρχικοϋ χαθεστώτος τού Άμπντούλ Χαμ ίτ. Ό Jamcs Banon άναφέρει δ τι γιά χάοε εκδοση τοο ίδιου [:Ιιβλίου άπο ιτοϋνταν έγκρ ιση της Δπιτροπης (Ε I1cϋmclι-ί Tcfti~ ve Muayene) άκυμη καί &ταν έπρό;ι.t:ιτο Υιά την ΆΥία reaιpή SO. 'Επίσης δέν μπορεί νά μ είνε ι άσχολίαστο τό Υι:γονό; δτ ι ή άρμ ενοτουρκιχή εκδοοη του 1 9()3 Ι Ι 904(:) υφίσταται bbfλeχ11 υ.ευχο των περιεχομένων της. Βιβλικέ ς ίmoρίες. δπως γw. παράδειγμα, 1) συνωμοσία του Άβεσσαλιομ κατά το\ι πα τ έρα του βασl1έα Δαβίδ, btρεπε νά έξοβελωτoiw α:τό τό σώμα της, έπειδlι (lπστελοϋσαν απειλή Υιά τη σουλτανική CtQllj. Τέλος, ΠΑΡUτηρωντας τούς άριομοίις τών βιβ),ιουραψημένων XOQαμανλίδικ(ι)ν :ι.αί άqμενoτoυρκικων ίκδόσεων τών SIl"day School IΑ!.fSOfι.~, άλλά καί τών λrινθανόντων ;τού προέκυψαν όπό τό ά(ιχnα:ι.ό υλικό, παρατηρεί κανείς δτι ulteqte{louv οί lιρμενοτουρκ ΙΧές (26 άρμενο τουρκικές καί μόνο 8 :ι.αραμανλίδικες). Δέν ε1μα ι οέ θέση να yνωeίζω τόν άρι(ιμό τόν άρμενικών έκδόσεων αιιτου τού τίτ λου, φαίνεταιδμως νιι EtxoνTήv τακτικότητα των άρ μενοτουρκιχων. Άποδεικνύεται λοιπόν πλέον :ι.αί άπό τούς άqιθμuύς τών έκδόσεων ή lm ιjχηση τοο :ι.ηρίtγματoς τών εύαυγελιστιίlν στούς Άρμενωυς. Έξάλλου, τό κύρ ι ο σφμα τοϋ προτεσταντικού μιλλέτ τό iι.πoto.t:oav 01. προσήλυτοι 'Αρμένιοι, σταν τό 1846 άφορίuτ 11καν άπό τόν Άρμένιο ltureiόqx11 Matl eσs καί έκδιώχοηκαν όπό τη Γρηγορ ιανή Έ:ι.κ:ι. ιισίη. Καί άς οημειωοεί δτ ι χάρ η οτι'ι OlJYε(lyαoία του ά'υυλου πρεσβεuτη SIratford C:cιn ni ng ~ι έ τόν μεγάλο βεζύρη MU!iIafa Re~ it I'a~a, π είστη κε δ σουλ τάνος Άμπvτoυλ Μετ ζίτ καί άναγνωριο f: μ έ φ ιρμάν ι (J5 Νοεμβρίου Ι847) τούς προτ εστάντες υπηκόου; το υ ώς μιλλέτ ίσότψο μέ τά ύπάρχοντα ω.λα S5, Οί κu τ cιλογοι lκβλίων της ΆμΣρlκανικη; Βιβλιχης Έταιρείας τών έτών ί :ι.ιmusι as d i ffιcuit ιο sccure ρcrmi ssion lo-day 10 ρήπι a ne... cdition of nibie 35 ίι Wlls after the appoinimcni of Ihc fir.;t censor~hip Ιο ριίπι thc fir.;t eι.litio n. Permissiun 10 prίηι a book likc thc Bihle carrit:5 wiih ί ι ησ auiboriiy 10 prίiiι sepιιrai el )' any parl or Ihe samc_: James Ι. Banol1. δ.;ι.. OJ. 21J Harrison Gra)" OIis Dwighl,. Tr:ιn s l a tion or Ihe Ferman Granled by SulIlin AtxJ UI M cjceι:d ω His Prolcslanl SubjecL,,..kιιtrnaf (lftht' AIIIeriCU/I OιiειιlιJΙ Society, t , (J ' βλ.!πίστι ς Varl3n ΛτΙίηίλΙΙ. TJII' ArmeniaII COΙU"lilIlIωIIal,\)-s/eII, ί" rhe Οιιοο/α" F.mpire, Ι839- I8ό3:α S,u,ty ο! ίι!; HisroriαIΙ DI'I 't'loρ mffli. ΊσΥΟΙ4"1ούλ ο. 44 χ.ί: ξ. 394

17 Kαραμανλ(δlιιtες και όρμενoτσυρklκtς έκδόσtις των Sund8Y SchooI Lessons κηί 1902 δi.ν ειναι τuχαίη δη ίιρχίζηυν μέ τά άρμενικά βιβλία. Τό yt'y(»oός πιοτο ΠΟ\.Εiτίς ιπενές σχέοει.ς πού είχανάναπtίιξει σί Άμε(lικανοί προτ εοτάντες ~I έ τούς Ά(lμεvίoυ;. οί όποίοι τόσο oτ1'jv Πόλη όσο καί στ/ι βι).αέτια τής χεντρικης χαi 6.VΑΤOλιχης Μ ικράς Άσίας ειχπν έμπιστευθεί την Μ ιδεία τους άπο-,.{λειστιχά στά άμερικανικό σχολι:ία, τά όποία π αρουσίαοαν Οεαμα ΤΙ Κ1Ι άνό.πτυξη τά χqόννι 1872 Ι914~. Ο Άναστάσιnς Λεβίδ'1ς ( ), γναιστός χαί. όπό τά καραμανλίδικα βι~λία πού συνέγραψε. μέ διιιq-oqε ς εύκα ιρίες ύπουραμμίζει οτι ή δράοη των προτεσταντων και Τίi.rν Ίηuoυιτών στήν Καππαδοκία ειχε βρεί πρόσφορο έδαφος χuριως στόν άqt ΙfVΙΧό πλ'10uoμό τίίς πtqt.oχης. Τύν :tροσηλυτωμό ό!.ι γάqlομων VΩμιών όροοδόξων Kα..υιαδox6.rν τόν ά:τέδιδε στόν λιμό τοϋ 1874;r.αί aτή βο ήθεω πού προοέψι'ρε οτυύς '-l.j.loκtovoiιvτe; τό δίκτυο τ ων προτεσταν τών». Ο RurusAnder.;on, δ ό1toiσςταξlδεψε στήν Άρμεviα.. O1J\ioτηve πρίντά μέ σα του 190υ αίώνα ση'}" ABL~t νά Ιττιy.εvtρώσει τό ένδιαtγέρoν της στ.ούς Άρμε νίσυς, διότι ~Iχαν, δπως \ιπο0111ριζε, λιγό ΤΕΡΟ ένιυχυμένη πίν έονικ ή τους O\Jvτj δηση xαi οί. (JxiOfI; μ έ τήν ΈΧΧλησία τους ηταν χαλαρότερες ά."tό αύτές των Ρω "ιων έπιπλι!:ον ηnαν μετριοπαθείς, σκεπτόμενα και μέ ΡΟΠ1ί πρός την πνευμuτιwtηta il, Β έβαιον ειναι 6τι ι) ΌQθόδoξη ΈχκΛιιοαι άνοιξε πόλεμο μέ τούς προτεmάvτες στή Σμύρνη χαί στήν Π όλ'l11δ'l άπό τ 6 πρωτο μωό του lljou αίώνα. EIvαι. πολύ xuραxτηριστικά όσα σημειώνει σέ Ιπι.οτολή του δ Daηie1 Η. TempIc Υιά τήv πατριαρχικ ιί έυ,.{ύκλιο τ ου Γρηγορίου ΣΓ (1837). δπου οί. μιοσιονα ριο\. άποχαλοϋνται «ο«τανιχοί αιρεοιάρχες άπό τ6 άντρα τιις δ:βυuσo του Βόρειου ώκεσνofι ",. Κολάσεως χαί tljν Τό όρθόδοξο πnίj.lνιη έλευχεται από τύ Π ατριαρχείο καί τόν κλιιρο μ" ποινές 6.φo(IWμoυ. ' }-ι άrαqία καί άδιtιλυσι'α η τ αν τά πλέον άποτρεπτικά καί κατασταλ 56. Iτατισmtό MOΙXilιι Ύtό 1 (Ι ιί:ιnιενtκα σχολεία ιιιιί ιού ς μαοηιις 1 0υς στά βιλιι έηα Έotε σο{ιμ, Mπιτ}.iς, 136v, χαιιιιο.ιτ, Νttγtά{ιμπεJ'-,,!. Σιj1ό.;. Τρα.'1fζοίιvtα ς. ΆγκΙ'QUς, Κ ιλιιιία;, β)_ PΙmela 1. Υουπι. ό~'1,. ο. 9'1, S1. Άναστι'ιoΙUς ι\fβίό1tς,.~'iιβoλιιί ι:tς τήν Ιστoρioν τofi.ιιpoση;,υ τιoμσu έν MIJtQY, Άοίφ., JIt. Ξι'γοφά ι'ιι ς, 1, 3, 19(}5, Ο. 24Κ , S8. Cemal Υι;::ιkίner. δ~'τ.. ο. I~ am ω<1<i)' fuli οι IiOfruw, having )'esicrda)', and l3."t c\ cning. read Ibc La!;1 cin::ularoftlιc Gr~k ρatnarl'b. Jπ bίttcmeι;.ι; and \' ίo!coce. it c)cceds In)Ibing Ι bavc c,'cr rcad. Η ι;:: cnlls us "Sa lanic bcresiarchs, Ιψpcιι n ng wiahin Ihc IIISI fcw ycars Ιτοπι thc crιγerns υι helj. and Ihc ab~ of ιhι: oorthcrn occlln~. Hc say~, ahill thc cαιιnιήes... hcrc οοτ ιjoι;tήnes prc\'ail,,ηι;:: ί η the IUU5I prtιable cundiiioo,.. ithout Chns\Hlιn mflffilίay,... iahou\ any 5ubordinaIIon; the spun of demon) and cvil ~S!i005, He sa}~, t h~t a/i nations decrce Ihe punislurιeni or dcaih or ~xilc ngalost Ibιm II'ho dare ιο surn,'crt ΟΤ coπυρr tht rr/igion of anothcr ηιιίοη... He Cortιiιls ""jth great Hutbonty, alil\iι rubjccts ιο rc3d any οί υυτ translaiiolls of tbe ScήΡιurc) 10 abc rurlι.lsh, ArIIhic, Serνinn. Bulgarian or Sdavonian οτ any orncr diajca_: DiU1iel Η. Tcmplc, Lilt und Lι-rtcn οι Κ, ν. DUf/J,I TmιpΙι' Ιρ, Tw,nry. Thr" γμν Q Mίs$lonary οι tht AHCFM, HoslOn CongrcOlgaιional θοο (l.l of F..dication, 1855, 11. /

18 ΕύαγγελΙα Μπαλτδ τικά μέτρα. Στίς πρώτες οργανωμένες διώξεις κατά τών δ ιαμαρτυρομένων πρωτοστάτησε Ο Γρηγόριος ΣΤ, Ο οποίος καταδίκασε τά αλληλοδιδακτικά σχολεία καί τά εντυπα τών ίεραποστόλων. Ι δρυσε έπίσηςτήν Κεντρική Πατριαρχική 'Επιτροπή, πού επόπτευε στά εκκλησιαστικά καί εκπαιδευτικά πράγματα τών ορθοδόξων'ο. Παράλλη λα εταιρείες καί σύλλογοι τη ς 'Ελλάδος, ο 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως καί λοιπές άδελφότητες της Πόλης καί μεγάλων άστικών κέντρων τη ς αυτοκρατορίας άναλάμβαναν την Οργάνωση τών σχολείων τού άλύτρωτου ελληνισμού". Τέλος, ή συγγραφή κατηχητικών βιβλίων άπό λογίσυς κληρικούς προσκείμενους στό πατριαρχείο, δπως ο Μηνάς Χαμουδόπουλος, ή μετάφραση καί έκδοση παρόμοιων κειμένων στά καραμανλίδικα από κληρικούς πού είχαν ιδίαν γνώση της δράσης τών ίεραποστόλων στην Άνατολή, δπως ό μητροπολίτης Κα ισαρείας Παίσισς, είχαν στόχο τών φωτισμό τών κληρικών καί τού ποιμνίου τη ς ορθόδοξη ς 'Εκκλησίας'2. Ολες οί παραπάνω ενέργειες ασφαλώς περιόρ ισαν δραστικά τίς άποστασίες τών Ρω μιών ορθοδόξων. Ή άπάντηση τού Ρούμ μιλλετί στίς καραμανλίδικες προτεσταντικές έκδόσεις «Κυριακή μεκτεπί τερσλερί» Ή Τραπεζούντα υπηρξε ενας από τού ς πρώτους σταθμούς τών Άμερικανών μισσισναρίων στή μικρασιατική γη. 'Εγκαταστάθ ηκ αν εκεί τό 1834 καί γύρω στά 1860 είχαν ήδη προσηλυτίσει αρκετούς Ρωμιούς, είχαν ίδρύσει σχολείο καί κατηχητικό, σπου χρησιμοποιούνταν οί ελληνικές μεταφράσεις τη ς Βίβλου της British καί τη ς American Bible Society6J. Στό 'Οθωμανικό Άρχείο της Π όλης υπάρχει 60. Κυριακή Μαμώνη, «Ά γαινες τοϋ Oίκoυμενικo ίi Πατριαρχε ίου κατά των μισσιοναρίων», π. Μνημοσύνη, τ. 8, , σ Άρ. Π. Στεργέλλης,.Τό πρόβλημα των προσηλυτισμων στή Μ. Άσία μέ αφορμή ύπόμνημα τής Φ ιλεκπαιδευτικης Έταιeείας Σμύρνης., Δ ελ τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 10, , σ Μηνάς Δ. Χαμουδόπουλος, Έρμηνεία τών καθ ' άπάσας τά ς Κυριακάς τού ένιαυτού άναγινωσκομένων Εύαγγελικών περικοπών, Κωνσταντινούπολη Καί επ ίση ς βλ. Κυριακή Μαμώνη,.. ο Πατριάρχη ς Γρη γόρ ιος ΣΤ ' καί li καραμανλiδικη μετάφραση της 'Ορθόδ οξη ς Διδασκαλίας τοϋ Πλάτωνος Μόσχα ς, από τόν μητροπολίτη Καισαρ είας Π αίσιο»,δ ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 7, , σ ο. 63. Gerasimos Auguslinos, «En/ighIened Christians and Ihe OrientaI Churcbes: Proleslanl Missions 10 the Greeks ίη Asia Minor, », Jοιιrna/ ο/ Modern Greek SΙιιdίes, τ. 4(2, 'Οκτώ - βριος 1986, σ Βλ επίσης Κωνσταντίνος ΠαπαμιχαλόJlουλος, ΠεΡ t1ίυησ~ είς τόν Πόντο, Άθήνα 1903 καί Ι. Άγαπίδης, Έλληνικαί Εύαγγελικαί κοινότητες είς τόν Πόντο, Θεσσαλονίκη Γιά τήν αποτυχία των προτεσταντών νά προσηλυτίοουν τούς όρθόδοξους Ρωμιούς της Σινώπης, βλ. Ά νώνυμος, «Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τοϋ προσηλυτισμοϋ εν ΜικρΟ;; Άσi<;t, Άποτυχίαι προσηλυτιοτικων ενεργειων εν ΣινώJl!l ", π. Ξενοφάl' η ς, τ. 2, 1905, σ , ,

19 Kαραμανλlδικες και άρμενοτοuρκικές έκδόσεις T(i)v Sunday Schoo/ Lessons άφθονο άρχειακό υλικό γιά τήν παρουσία καί τή δράση τών μισσιοναρίων στήν Τραπεζούντα καί σέ άλλες πόλεις τού Πόντου καί εχουν ήδη δημοσιευτεί μελέτ ες πού βασίστηκαν σ ' αυτό "'. Έγκύκλιοι στούς κώδικες τής Πατριαρχικής Άλληλογραφίας τού Ετους 1899 καταγγέλλουν τή δράση τών μισσιοναρίων στήν Τραπεζού ντα, Όρντού, Νεοκαισάρεια καί άντιστοίχως καταγράφουν τίς όδηγίες τής Πατριαρχικιϊς Συνόδου πρός τούς κατά τόπους μητροπομτες γιά τή λήψη μέτρων «έναντίον τών άλλοδαπών αυτών λύκων» ". Σέ εκθεση τής Έκπαιδευτικιϊς 'Επιτροπής τού ΈλληνΙΚΟύ Φιλολογ ικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεω ς, πού συντάχθηκε τό 1878, άναφέρονται περίπου Ρωμιοί υπαγόμενοι στή δικαιοδοσία τή ς μητρόπολη ς Άμασείας μέ 4 ελληνικά σχολεία, 10 δημοτικά καί 5 παρθεναγωγεία 66 Στά Πρακτικά τού Έλληνικού Φιλολογικού Συλλό γου Κωνσταντινουπόλεω ς (ΕΦΣΚ) καταγράφονται ένδιαφέρουσες παρατηρήσε ις γιά τό έξαιρετικά χαμηλό έπίπεδο τής έκπαίδευσης τών Ρωμιών σέ όρισμένες ποντιακές περιοχές. Στή μητρόπολη Χαλδεία ς, γιά παράδ ειγμα, αυτό άποδίδεται στήν άργία τών μεταλλείων' στήν περιοχή τής Νεοκαισαρείας, Τοκάτης, Νικόπολης καί Άμασείας στήν «ξε νοφωνία» (διάβαζε τουρκοφωνία) τής πλειονότητας τών κατοίκων. Άπό τά μέσα τού 190υ αίώνα οί προτεστάντες μισσιονάριοι έργάστηκαν μεθοδικά γιά τόν προσηλυτισμό τών ρωμέ ικων αυτών πληθυσμών, άλλά καί τόν προσεταιρισμό τών κρυπτοχριστιανών (buςuk mίislίiman), παράλληλα μέ τόν προσηλυτ ι σμό τών Άρμενίων, οί όποίο ι είχαν έπίσης ίσχυρή παρουσία στή Μαύρη Θάλασσα". Προφανώς στήν άναχαίτιση τής προσηλυτ ιστικής δραστηριότητας τών μισσισναρίων στήν Τραπεζού ντα καί ένδ εχομένω ς σ ' δλη τήν εκταση τού Πόντου προσέ βλεπ ε ό Οίκονόμος Λ εόντιος μέ τό βιβλίο του Μ εβα ήζι Μεσιχιγιέ, γιάνι 64. Παρ αδειγματικά γ ιά τή δράση τ ών α μερικανών προτεσταντών στήν Τραπ εζούντα βλ. Y.PRK.uM 52162, Y. A. RE~ , Y. A. RE~ 147/1, I.DFE JZ.m, Y.A.RE~ 153/58, ΟΗ.ίΟ. II6123, ΟΗ.Ευ Μ.ΜΚΤ , DH.EU M.2.~b 7/10, DH.MB.HPS , DH.uMVM. 1 23ΠI. Γιά τή δράση τών ίεραποστόλων στην Τραπεζούντα, βλ. Cemal Yetkiner, Ο.τ., σ Ά ντώνης 'Υπ. Παυ λίδης, «Π όντος - Κωνσταντινούπολη : Ί δεολσγία τών έκπαιδευ τικών σχέσεων κατά τό ΤΕ λευ ταίο τ έταρτό του 190υ αιώνα)ιο, π.l\ρχείον Πόντου, t. 48, , σ Έκθεση τή ς Έκπαιδευτικης Έπιτροπιϊς τού ΕΦΣΚ, τ. ΙΓ " , σ J Γιά τήν παρουσία τών προτεσταντών στόν Πόντο χαί τόν προσ η λυτισμό τών Ρωμιών, βλ. Gulbadi Alan, «Protest ~ n Amerikan Misyonerleri, Anadolu'daki Rumalar vc Ponιu s Mese - Icsi», Sosya/ Bilίmler ElIstitiΊSίί DergΊS i, τ. 10, 2001, σ. 195 κ.έξ. Στοιχεία γιά τούς Άρμενίους του Π όντου, βλ. Kevork Yeghia Suakjian, Genυci,le ίπ Trebizollde: Α Case StlIlly ΟΙ Ar"lello- Tιιrkish ReIations Dlιrillg ι/ι ε First World War, Ph. D. The University of Nebraska - Lincoln Γιά τούς κρυπτοχριατιανούς του Π όντου, ένδιαφέροντα στοιχεία κατατίθι-vται στό δεύτ ερο κεφάλαιο: «We Have always Been Christians! The Crypto-Christians Communities' Struggle [or Recognition ( ) >> τή ς διατριβης τή ς Zeynep Turkyilmaz, AlIXieties ΟΙ Coll versioll: MΊSsiolla ries, Sιate and He teroιlox ConJnJllIIities ίιι the Ια ιε Ottonran EI1JPire, Ph.D. University of ΙOs Angeles,

20 ΕύaΥγελΙa Μπαλτο. Κυριακή κισυνλερινδ έ εκκλησίαδα όκουνάν ΕυαΥΥέλισν φηκραλαρηνήν ίζάχ βέ μουταλαατηνή (Λόγοι χριστιανικοί)"', πού τύπωσε στό τυπογραφεϊσ τών Τραπεζούντιων αδελφών Σεράση. Τό βιβλίο, τό όποϊσ αφιερώνεται στόν λόγιο μητροπολίτη Άμασείας Άνθιμο Άλεξούδη (Μάδυτος Κωνσταντινούπολη 1909)", είναι μικρού σχήματος (19, 4χΒ,3 εκ.). Περιλαμβάνει 58 περικοπές τών Εύαγγελίων, οι όποιες διαβάζονται τίς Κυριακ ές τού έτους καί συνοδεύονται από διασαφήσεις (Izahat) γιά τούς τουρκόφωνους ίερείς καί τίς τουρκόφωνες οικογένειες (Λισανή τουρκζε όλάν Ί ερέας βέ φαμίλιαλαρην ίστιμαλινέ μαχσούς έσέρδιρ), όπως ρητά δηλώνεται στόν τίτλο τού βιβλίου. ΟΙ στίχοι από τίς Πράξεις τών Άποστόλων (Η', 30-31), οι όποίο ι παρατίθενται επιπλέον στόν τίτλο -εννοείται στά τουρκικά- περιγράφουν εναργέστατα τόν στόχο τού βιβλίου: Καί εlπεν (ό Φίλιππος) αρά Υε Υινώσκεις α άναυινώσκεις; Ό δέ εlπε πώς γάρ αν δυναίμην, έάν μή τις όδηυήσπ με; ΟΙ τουρκόφωνοι ρωμιοί ορθόδοξοι επρεπε νά διαφωτιστούν, νά διδαχθούν τίς αρχές της ορθόδοξης εκκλησίας, γιατί μόνο ετσι θά μπορούσαν νά προστατευθουν άπό τόν προσηλυτισμό. "Η άυνοουντας διδάξομεν η κακουρυουσιν ουκ έπι τρ έψομεν, σημείωνε τό 1882 στόν τίτλο τού βιβλίου του ό Μηνά ς Χαμουδόπουλος JO. Στίς 22 'Οκτωβρίου 1900, ό Mehmet Enis, βαλής της Κασταμονης, αποστέλλει έγγραφο στήν ύπηρεσία τού Ύπουργείου Δημόσιας Έκπαίδευσης, μέ τό όποϊσ ζητά νά πληροφορηθεί αν τό βιβλίο Mevtίiz-i NastίrtίYt, τό όποίο περιγράφεται ώς τουρκικό βιβλίο τυπωμένο μέ ελληνικούς χαρακτηρες (Rumca hurofat ve Tίirki'l-ibare) εκτυπώθηκε μέ αδεια της αρμόδιας επ ιτροπης, όπως όριζε ό νόμος. Πρόκ ειτα ι γιά τό βιβλίο τού Οικονόμου Λεόντιoυ Jι 'Όντως στό φύλλο τού τίτλου του δέν περιλαμβάνει τή συνήθη πρόταση «Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celile - sinin ruhsatiyle tab olunmu tur» (Μέ τήν ι'iδεια της επιτροπης τού Ύπουργείου 68. Γιά τήν περιγραφή τού βιβλίου, βλ. SaIaville-Dalleggio, 111, αρ Ό ύπέρτιμος καί Έξαρχος παντός Εύξείνου Πόντου, μητροπολίτης Βελεγράδων (1855) καί Άμασείας, άπό τό 1887 είχε χρηματίσει πρόεδρος τής Έφορείας τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής καί επίσης ύπήρξε συγγραφέας αρθρων καί βιβλίων. 70. Μηνάς Δ. Χαμουδόπουλος, Οί εν τιί :4 νατολυ μιοσωνάρωι τού προτεσταντισμού, δημοσιευθ έντες τό πρώτον ε ν ΤΠ 4<Έκκλ. :4ληθείζL»"., Κωνσταντινούπολη, Π ατριαρχικό τυπογραφείο, Χάρη στό έγγραφο τού βαλή τής Kασταμovης, γνωρίζουμε δτι τό 1900 ό ΟΙΚονόμος Λεόντως ηταν δάσκαλος σέ ρωμέικο σχολειό τής Σινώπης. Τό έγγραφο άναφέρει συγκεκρψένα δτι ό συγγραφέας τού βιβλίσυ -γιατί δέν τόν κατονομάζει- είχε ύπ ηρετήσειπροηγουμένως στήν Ίνέπολη καί τήν εποχή τής σύνταξης τού εγγράφου ύπηρετούσε σέ σχολείο τής παραλιακής κωμόπολης Ά γιατζίκ. Οί κάτοικοι τού Άγιατζίκ μετά τήν Ά νταλλαγή τών Πληθυσμών μαζί μέ αλλους Πόντωυς πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στό χωριό Άρχάγγελος Πρεβέζης. 398

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

402 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ απλή καί ρέουσα καί ευχάριστη στην ανάγνωση ασφαλώς θά έκτιμηθεΐ δεόντως από τούς ερευνητές άλλα καί άπό τούς αναγνώστες. Ό σχολιασμός χορηγεί μιά πρώτη όχι όμως πάντα επαρκή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104

Περιεχόμενα. 1.7,1 Δράση στο c π ίπεοοτοιιτο ίχου.. 2.6 Τοίχοι υπό θλίψη ~αl διαιμηση... 104 Περιεχόμενα Πρόλογος ο Κεφάλαιο 1 Είδη τοιχοσωμάτων ιι;cιι τοιχοποιιών Eίδl1 τοιχοποιιών.. 12 Το ι χοποιίες από φυσικούς λίθοο.;ς 1.3 Τοιχοποιίες από τεχνητό τοιχσσώματα...................... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης

Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Κολέγιο Ανατόλια Θεσσαλονίκης Το αμερικάνικο κολέγιο «Ανατόλια» λειτούργησε για πρώτη φορά στη Μερζιφούντα του Πόντου στα τέλη του 19 ου αιώνα. Λίγο πριν από την καταστροφή του 1922 και την αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα