ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Μeet the expert

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Μeet the expert"

Transcript

1 ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Μeet the expert Γηώξγνο Σξνβάο Δλδνθξηλνιόγνο Εργαζηήρηο Έρεσλας Παζήζεωλ ηοσ Μσοζθειεηηθού Σσζηήκαηος Θ.Γαροθαιίδες Παλεπηζηήκην Αζελώλ

2 ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ Ακνηβή γηα δηαιέμεηο: Φαξκαζέξβ Λίιιπ Amgen Hellas Servier Vianex ITF Hellas Merck Hellas AstraZeneca

3 VITAMIN D INTAKE VITAMIN D INTAKE R.Heaney Am J Clin Nutr 2006

4 ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΒΔΣΙΟΤ Δ ΓΔΙΓΜΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ1 *, Γ. ΣΡΟΒΑ2,. ΣΟΤΡΝΗ2, Κ. ΚΑΣΑΛΗΡΑ2, Α. ΓΑΛΑΝΟ2, Γ. ΓΔΓΟΤΗ1, Ν. ΠΑΠΑΙΧΑΝΝΟΤ2 1. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ, ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ, ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΜΤΟΚΔΛΔΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Θ.ΓΑΡΟΦΑΛΙΓΗ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ άηνκα εηώλ Σν 50% πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ είραλ εκεξήζηα πξόζιεςε αζβεζηίνπ κηθξόηεξε ησλ 800mg δειαδή δελ θαιύπηνπλ ηελ ζπληζηώκελε εκεξήζηα πξόζιεςε. Τςειό πνζνζηό γπλαηθώλ <40 εηώλ έρνπλ πνιύ ρακειή πξόζιεςε: 24,7% πξνζιακβάλεη <400mg/εκέξα. Αληίζηνηρα ζηηο γπλαίθεο > 80 εηώλ ην 36,2% θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζε αζβέζηην (πξόζιεςε >1200mg/εκέξα).

5 970 άηνκα,18-86 εηώλ, γπλαίθεο (830) θαη άλδξεο (133) από όιε ηελ Διιάδα : Αηηηθή, Πεινπόλλεζνο, Βνησηία, Φσθίδα, Δύβνηα, Υαιθίδα, Γαιαμίδη, Κάξπζηνο, Κύκε, Άκθηζζα, Φζηώηηδα, Θεζζαιία, Μαγλεζία, Μαθεδνλία, αιακίλα, Λήκλνο Πάηκνο. Από αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 50% ησλ αηόκσλ είραλ επίπεδα βηηακίλεο D θάησ από 20 ng/ml 8% είραλ πνιύ ρακειά θάησ από 10ng/ml

6 ΔΠΙΠΔΓΑ ΒΙΣΑΜΙΝΗ D >75nmol/l-30ng/ml Δπάξθεηα 50-75nmol/l-20-30ng/ml Αλεπάξθεηα 25-50nmol/l-10-20ng/ml Έιιεηςε <25nmol/l-10ng/ml νβαξή έιιεηςε 10-12ng/ml 10-20ng/ml 20-30ng/ml >30ng/ml Scientific Advisory Committee on Nutrition [SACN] UK European Food Safety Authority [EFSA] Europe Α position statement of the European Calcified Tissue Society 2019

7 MEET THE EXPERT FOR VITAMIN D Παξαζθεπή Αιεμ. Σδώξηδε, MSc Οξζνπεδηθόο ρεηξνπξγόο 11o Δηήζην Παλειιήλην πλέδξην ΔΠΔΜΤ 2019

8 ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

9 Πξέπεη λα κεηξάκε βηηακίλε D ζε όινπο ηνπο αζζελείο; LeBlanc ES et al. Screening for Vitamin D Deficiency: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med.2015 ;162: Lin KW1. Vitamin D Screening and Supplementation in Primary Care: Time to Curb Our Enthusiasm:Am Fam Physician Feb 15;97(4): Ferrari R, Prosser C. Testing Vitamin D Levels and Choosing Wisely. JAMA Intern Med. 2016;176(7): Choosing Wisely. American Society for Clinical Pathology: don t perform population based screening for 25-OHvitamin D deficiency. Published February 21, Όιεο νη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ζηνλ θόζκν δελ ζπληζηνύλ ηε κέηξεζε ξνπηίλαο ησλ επηπέδσλ 25(OH)D αιιά κόλν ζε άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

10 Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο; 1. Παζήζεηο ησλ νζηώλ 2. Γεξνληηθή ειηθία 3. θνύξν ρξώκα δέξκαηνο 4. Παρπζαξθία ζε ελήιηθεο θαη παηδηά 5. Κύεζε ή γαινπρία 6. Αζιεηέο 7. Υξόληα λεθξηθή λόζνο 8. Ηπαηηθή Αλεπάξθεηα 9. ύλδξνκα δπζαπνξξόθεζεο 10. Φαξκαθεπηηθή αγσγή 11. Κνθθησκαηώδεηο λόζνη LeFevre ML1, LeFevre NM2.Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician Feb 15;97(4): Elios (2019) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

11 Πνηνη είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο; Παζήζεηο ησλ νζηώλ Ραρίηηδα Οζηενκαιαθία Οζηενπόξσζε Κάηαγκα πςειήο ελέξγεηαο Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο LeFevre ML1, LeFevre NM2.Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician Feb 15;97(4): Elios (2019) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

12 Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο; 1. Γεξνληηθή ειηθία Ιζηνξηθό πηώζεσλ Κάηαγκα ρακειήο ελέξγεηαο 2. θνύξν ρξώκα δέξκαηνο Αθξνακεξηθαλνί Αθξηθαλνί Ιζπαληθή θαηαγσγή Αζηάηεο 3. Κύεζε ή γαινπρία (κε παξάγνληεο θηλδύλνπ) θνύξν δέξκα Τπέξβαξεο Γηαβήηεο θύεζεο Πνιύ ρακειή έθζεζε ζηνλ ήιην LeFevre ML1, LeFevre NM2.Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician Feb 15;97(4): Elios (2019) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

13 Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο; ύλδξνκα δπζαπνξξόθεζεο Κπζηηθή ίλσζε Φιεγκνλώδεηο λόζνη ηνπ εληέξνπ Βαξηαηξηθέο επεκβάζεηο Αθηηληθή εληεξίηηδα Κνηιηνθάθε Γαζηξεθηνκή LeFevre ML1, LeFevre NM2.Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician Feb 15;97(4): Elios (2019) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

14 Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο; Φαξκαθεπηηθή αγσγή Αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα Γιπθνθνξηηθνεηδή Αληηξεηξνηθά θάξκαθα Αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα Υνιεζηπξακίλε LeFevre ML1, LeFevre NM2.Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician Feb 15;97(4): Elios (2019) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

15 Πνηνί είλαη νη ππνςήθηνη αζζελείο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο; Κνθθησκαηώδεηο λόζνη αξθνείδσζε Φπκαηίσζε Ιζηνπιάζκσζε Κνθθηδηνκύθσζε Βεξπιιίσζε LeFevre ML1, LeFevre NM2.Vitamin D Screening and Supplementation in Community-Dwelling Adults: Common Questions and Answers. Am Fam Physician Feb 15;97(4): Elios (2019) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

16 D3 ή D2; Laura Tripkovic et al. Comparison of vitamin D2 and vitamin D3 supplementation in raising serum 25-hydroxyvitamin D status: a systematic review and meta-analysis, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 95, Issue 6, 1 June 2012, Pages Olibery B et al. Vitamin D3 seems more appropriate than D2 to sustain adequate levels of 25OHD: a pharmacokinetic approach. European Journal of Clinical Nutrition(2015) volume 69, pages D3 1. Φαίλεηαη όηη ε D3 είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 25(ΟΗ)D ζηνλ νξό 2. Δπηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ησλ επηζπκεηώλ επηπέδσλ ηεο 25(ΟΗ)D γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα Shieh, Albert et al. Effects of High-Dose Vitamin D2 Versus D3 on Total and Free 25- Hydroxyvitamin D and Markers of Calcium Balance Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 101,8 (2016): Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

17 Από ην ζηόκα ή ελδνκπτθά; 1. Καη νη δύν νδνί ρνξήγεζεο είλαη απνηειεζκαηηθνί 2. Η ρνιεθαιζηθεξόιε είλαη 2 θνξέο πην ηζρπξή από ηελ εξγνθαιζηθεξόιε ζηελ αύμεζε ηεο 25(ΟΗ)D ηνπ νξνύ, αλ ρνξεγείηαη από ην ζηόκα ζε bolus δόζε. Gupta, Nitin et al. Effect of oral versus intramuscular Vitamin D replacement in apparently healthy adults with Vitamin D deficiency Indian journal of endocrinology and metabolism vol. 21,1 (2017): Gorman S1 Et al. High-Dose Intramuscular Vitamin D Provides Long-Lasting Moderate Increases in Serum 25-Hydroxvitamin D Levels and Shorter-Term Changes in Plasma Calcium. J AOAC Int Sep 1;100(5): Romagnoli E et al (2008): Short and long term variations in serum calciotropic hormones after asingle very large dose of Vit D2 or Vit D3 in the elderly. J Clin Endocrinol Metab,93(8): Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

18 Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; 1. Η θαζεκεξηλή ρνξήγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ βειηίσζε ηεο κπτθήο ηζρύνο 2. Μηα πςειή δόζε απμάλεη πην απνηειεζκαηηθά ηα επίπεδα ηεο βηη D 3. Οη πςειέο δόζεηο ηεο βηηακίλεο D δελ είραλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηηο ρακειέο δόζεηο βηηακίλεο D ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ θάησ άθξσλ. 4. Αληίζεηα νη πςειέο δόζεηο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν πηώζεσλ. 5. Οη κέηξηεο δόζεηο θαζεκεξηλήο ρνξήγεζεο βηηακίλεο D κεηώλνπλ ηηο πηώζεηο. Apaydin, Mahmut et al. The effects of single high-dose or daily low-dosage oral colecalciferol treatment on vitamin D levels and muscle strength in postmenopausal women BMC endocrine disorders vol. 18,1 48. William Hung. High-Dose Vitamin D Supplementation May Lead to Increased Risk of Falls. Journal of Clinical Outcomes Management February;23(2) Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orav EJ, et al. Monthly High-Dose Vitamin D Treatment for the Prevention of Functional Decline: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016;176(2): Smith LM, Gallagher JC, Suiter C. Medium doses of daily vitamin D decrease falls and higher doses of daily vitamin D3 increase falls: A randomized clinical trial. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017;173: Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

19 Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; Serum 25OHD Vitamin D threshold and treatment advice nmol/l <30 (12ng/ml) Deficient - Treatment recommended (12-20 ng/ml) >50 (>20ng/ml) Inadequate in some people - Treatment is advised in patients with the following: fragility fracture, documented osteoporosis or high fracture risk, treatment with antiresorptive medication for bone disease, symptoms suggestive of vitamin D deficiency, increased risk of developing vitamin D deficiency in the future because of reduced exposure to sunlight, religious/cultural dress code, dark skin, etc., raised parathyroid hormone (PTH), medication with antiepileptic drugs or oral glucocorticoids, conditions associated with malabsorption. Sufficient for almost the whole population - Provide reassurance and give advice on maintaining adequate vitamin D levels through safe sunlight exposure and diet. NHS (2017): What dose of vitamin D should be prescribed for the treatment of vitamin D deficiency? Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

20 Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; Indication Adult Child Vitamin D deficiency Orally: loading dose up to a total of 300,000 IU given as weekly or daily split doses (e.g. 50,000 IU once a week for 6 weeks; 20,000 IU twice a week for 6 weeks; 4,000 IU daily for 10 weeks). Followed by maintenance doses of 800 IU a day Treatment (orally): Age 1-6 months: 3,000 IU daily for 8-12 weeks Age 6 months-12 years: 6,000 IU daily for 8-12 weeks Age years: 10,000 IU daily for 8-12 weeks Prevention (orally): Premature babies: 400 units daily All other ages: 600 units daily NHS (2017): What dose of vitamin D should be prescribed for the treatment of vitamin D deficiency? Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

21 Τςειέο ή ρακειέο δόζεηο; Maintenance Therapy: 1. For those with documented vitamin D deficiency and where the underlying cause for this cannot be rectified, on-going maintenance therapy is advisable. 2. For patients that are at high risk of vitamin D deficiency, lifestyle advice should be given. If this cannot be adhered to, an on-going maintenance dose should be considered. NHS (2017): What dose of vitamin D should be prescribed for the treatment of vitamin D deficiency? Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

22 Σν ζσκαηηθό βάξνο επεξεάδεη ηε δόζε θαη ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο; Walsh, J.S.et al. (Vitamin D in obesity. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity(2017), 24(6),pp Ekwaru Jp, et al.the importance of body weight for the dose response relationship of oral vitamin D supplementation and serum 25-hydroxyvitamin D in healthy volunteers. PLoS One. 2014;9(11) Carrelli A, et al. Vitamin D Storage in Adipose Tissue of Obese and Normal Weight Women. J Bone Miner Res. 2016;32(2): Chrysostomou S, Saranti E.The Effect of Vitamin D Supplementation on the Treatment of Overweight and Obesity: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. (2017) J Obes Ther 1:2. Cristiana Cipriani etal. Vitamin D and Its Relationship with Obesity and Muscle (2014) International Journal of Endocrinology Η παρπζαξθία ζρεηίδεηαη κε ρακειόηεξα επίπεδα βηηακίλεο D. Οη παρύζαξθνη ρξεηάδνληαη πςειόηεξεο δόζεηο θόξηηζεο θαη κεηέπεηηα δηαηήξεζεο ηεο βηηακίλεο D. ΒΜΙ>25 => αλάγθε απμεκέλεο δόζεο Ηκεξήζηα αλαγθαία δόζε *1,5 (γηα ηνπο ππέξβαξνπο)έσο *2-3 (γηα ηνπο παρύζαξθνπο) * ΒΜΙ 25-29,9=σπέρβαροη * ΒΜΙ>30= πατύζαρθοη Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

23 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ηξνθήο; Η ηξνθή δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αύμεζε ηεο βηηακίλε D. Σξνθέο πινύζηεο ζε βηηακίλε D είλαη: Ληπαξά ςάξηα: ζνισκόο, ζαξδέιεο, πέζηξνθα, ξέγγα, ρέιη Κξόθνο απγνύ Μαξγαξίλε, κεξηθά δεκεηξηαθά γηα πξσηλό, βξεθηθά γάιαθηα θαη κεξηθά γηανύξηηα «εληζρπκέλα» κε βηηακίλε D H βηηακίλε D θαιό είλαη λα ιακβάλεηε κε ην κεγαιύηεξν γεύκα. Mulligan Guy(2010): Taking vitamin D with the largest meal improves absortion and results in higher levels of 25(OH)D:JBMR, vol25(4), Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

24 Γξάζεηο ηεο βηηακίλεο D ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα Μπτθή ηζρύο Σαιάληεπζε ζώκαηνο Φπζηθή απόδνζε Α: ε ζύζηαζε βαζίδεηαη ζε ηοσιάτηζηολ κηα ησταηοποηεκέλε θιηληθή κειέηε ή ηοσιάτηζηολ κηα κεηα-αλάισζε B: ε ζύζηαζε βαζίδεηαη ζε κηθρής θιίκαθας κειέηες C: ζύζηαζε εηδηθού. 1. Σα εππαζή ειηθησκέλα άηνκα κε αλεπάξθεηα βηηακίλεο D, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ δνπλ ζε ηδξύκαηα (πνπ ππνδειώλνπλ κεησκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην θαη αδπλακία) επσθεινύληαη από ηε ζπκπιήξσζε βηηακίλεο D. A 2. πλνιηθά, ππνζηεξίδεηαη κηα ζεηηθή επίδξαζε ηεο θαζεκεξηλήο ζπκπιήξσζεο βηηακίλεο D εκεξήζηα δόζε ησλ 1000 IU ζηε κπτθή ιεηηνπξγία, εηδηθά ζε ειηθησκέλα άηνκα κε αλεπάξθεηα. Β Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

25 Γξάζεηο ηεο βηηακίλεο D ζην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα 3. ε απηό ην ζηάδην (θαη κε ιίγεο ελδείμεηο ζηνλ ηνκέα απηό), ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο D ζε λένπο (ρσξίο ξαρίηηδα) δελ έρεη ζαθή απνηειέζκαηα ζηε ζσκαηηθή απόδνζε. A 4. Γελ ππάξρνπλ πξνθαλείο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κειεηώλ πνπ θαηέδεημαλ θαη απηώλ πνπ δελ θαηέδεημαλ θάπνην όθεινο από ηελ ρξήζε ηεο βηηακίλεο D όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ ζπκπεξηέιαβαλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζεξαπείαο ζηα επίπεδα πιάζκαηνο ηεο 25(OH)D ή ηεο PTH. Β 5. Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο βηηακίλεο D, θαζώο έρνπλ δεκνζηεπζεί πεξηζζόηεξα άξζξα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε παξά ηελ ύπαξμε επίδξαζεο. A Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

26 Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Γπλαίθα 87 εηώλ Τ=150cm,Β=60Kg κε ηζηνξηθό θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ ΑΡ (2016) θαη δπζθνιία βάδηζεο,ζαο ζηέιλεη κε ηελ θόξε ηεο ηηο αθόινπζεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο: Ht=38.8% TKE=17 Kr=1.26( ) Ca=8.4mG/ml P=3.7mg/ml PTH=689pg/ml(10-65) 25OHD3=4ng/ml ALP=267UI/L(36-104) Mg=1.88 ( ). Πνηά είλαη ε πξνζέγγηζε ζαο ζηελ αζζελή ; ΜΟΠ: BMD Απρ ΓΔ=0.582 Σ=-3.3 ύλνιν =0.594 Σ=-3.4 Αηνκηθό ηζηνξηθό : ππέξηαζε (ΑΜΔΑ), Γιαύθσκα. Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

27 Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Πξώηα ζα δηνξζώζνπκε ηα επίπεδα ηεο βηηακίλεο D Υξεηαδόκαζηε ηηκή αιβνπκίλεο γηα λα ππνινγίζνπκε ην αιεζηλό αζβέζηην Δίλαη πξαγκαηηθά ηόζν πςειή ε ηηκή ηεο PTH? Estimated creatinine clearance=29,79 ml/min Η απμεκέλε αιθαιηθή θσζθαηάζε δείρλεη απμεκέλε νζηηθή ελαιιαγή Θα ρνξεγήζνπκε 1000mg αζβεζηίνπ 4000IU (20 ζηαγόλεο) θαζεκεξηλά γηα 50 εκέξεο Καιή ελπδάησζε θαη ζπκβνπιέο δηαηξνθήο γηα ηε ΥΝΑ Μεηά ηε δηόξζσζε ηεο βηηακίλεο D (>20ng/ml) ( λένο αηκαηνινγηθόο έιεγρνο) θαη ρνξήγεζε denosumab εθόζνλ ε PTH επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά. Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

28 Γηαηί νη Φαηάθνη γηα ζπαζηά δελ λνηάδνληαη ή δνμάξηα, κνλ γηα θαηάξηηα θαη θνππηά θη ηζόκεηξα θαξάβηα, πνπ ζηνλ αθξό ηεο ζάιαζζαο ηα ραίξνληαη λα ηξέρνπλ. (Οκήξνπ Οδύζζεηα, Ραςσδία δ, Μεηάθξαζε Ζ. Σηδέξε) Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

29 αο επραξηζηώ πνιύ! Παρασκευθ Αλεξ. Τζώρτζη, MSc

30 Βηηακίλε D Έλαο κύζνο ζηελ θιηληθή πξαγκαηηθόηεηα Διεπζεξηάδνπ Φνίβε Αληηγόλε Δηδηθόο Ρεπκαηνιόγνο Λεηβαδηά

31 ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ Σηκεηηθή ακνηβή γη απηή ηελ παξνπζίαζε

32 Πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκό Ο ξόινο ησλ VDRs

33 Πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκό Ο ξόινο ησλ VDRs O θύξηνο ξόινο : νκνηνζηαζία ηνπ Ca θαη ηνπ P VDR: κεγάιε δεζκεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο 25(OH)D 1,25(OH)2D αιιειεπηδξά κε ηνλ VDR: Λεπηό έληεξν : απνξξόθεζε Ca θαη P Αλώξηκνη νζηενθιάζηεο ώξηκνη νζηενθιάζηεο Νεθξό: επαλαξξόθεζε Ca

34 Πνηόο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκό Ο ξόινο ησλ VDRs VDRs ζε πιεζώξα ηζηώλ θαη θπηηάξσλ εγθεθάινπ, ιείν κπτθό ηζηό ησλ αγγείσλ, πξνζηάηε, καζηνύο, καθξνθάγα Αλαζηνιή θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη επαγσγή ηειηθήο δηαθνξνπνίεζεο Αλαζηνιή αγγεηνγέλεζεο Πξόθιεζε παξαγσγήο ηλζνπιίλεο Δπαγσγή απόπησζεο Αλαζηνιή παξαγσγήο ξελίλεο Γηέγεξζε παξαγσγήο θαζειζηδίλεο από ηα καθξνθάγα

35 Πνηά είλαη ε πην αμηόπηζηε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο 25OHD3? Μέζνδνο αληαγσληζκνύ γηα ηε δεζκεπηηθή πξσηεΐλε (Competitive protein bonding assay, CPBA). Αληαγσληζηηθέο αλνζνρεκηθέο ηερληθέο (competitive immunoassays) Τγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απόδνζεο (High performance liquid chromatography, HPLC) Τγξή ρξσκαηνγξαθία ζπλδπαζκέλε κε θαζκαηνκεηξία κάδαο LC- MS/MS

36 ε πνηέο πεξηπηώζεηο κεηξάκε ηελ 1,25 πδξνμπ? Τπνςία αλεπάξθεηαο 1α πδξνμπιάζεο Γηαθνξηθή δηάγλσζε ππνζθσηαηκηθώλ ζπλδξόκσλ Γηεξεύλεζε ππεξαζβεζηηαηκίαο, επηβεβαίσζε εμσλεθξηθήο παξαγσγήο Γηεξεύλεζε κεηαιιάμεσλ VDR (Μεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία)

37 Σα βαζηθά επίπεδα ηεο 25OHD3 επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ δόζεσλ? Γηάξθεηα ζεξαπείαο θαη επαλαμηνιόγεζε (θάζε πόηε) Αλ θαη δελ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα, ε vit D < ng/ml δόζε θόξηηζεο IU oaw γηα 2-3 κήλεο Μεγαιύηεξεο δόζεηο : παρύζαξθνπο, ιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή, ζ. δπζαπνξξόθεζεο Ca ζηνπο 3 θαη 6 κήλεο 25(OH)D ζηνπο 3 κήλεο

38 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαπόθξηζε ζηελ δόζε αλαπιήξσζεο ηεο VitD Δπίπεδα 25(OH) D Ηιηθία Φπιή / έζλνο σκαηόηππνο, παρπζαξθία Νεθξηθή ιεηηνπξγία Γεσγξαθηθή ηνπνζεζία Φύιν Ca/P Γελεηηθνί Υξήζε νηζηξνγόλσλ Υνξήγεζε D2 ή D3

39 Πνηέο είλαη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηε ρνξήγεζε ηεο βηηακίλεο D Σνμηθόηεηα Αιόγηζηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ Σνμηθόηεηα από ηελ παξαγσγή vit D από ην δέξκα ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΠΑΝΙΑ από ζπκπιεξώκαηα Με εηδηθά ζπκπηώκαηα : λαπηία, απώιεηα όξεμεο, δπζθνηιηόηεηα, αδπλακία, απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο Πνιύ πςειά επίπεδα Vit D νδεγεί ζε : ππεξαζβεζηηακία, αξξπζκίεο, ζύγρπζε, αζβεζηνπνίεζε καιαθώλ κνξίσλ θαη λεθξώλ

40 Acute toxicity would be caused by doses of vitamin D probably in excess of 10,000 IU/day, which result in serum 25(OH)D concentrations >150 ng/ml (>375nmol/l). That level is clearly more than the IOMrecommended UL of 4,000 IU/day,is characterized by hypercalciuria, hypercalcemia, elevated 25(OH)D >150 ng/ml (>375 nmol/l), and usually normal or slightly increased 1,25(OH)2D concentration. Potential chronic toxicity would result from administration of doses above 4,000 IU/day for extended periods, possibly for years, that cause serum 25(OH)D concentrations in the ng/ml ( nmol/l) range Ομεία ηνμηθόηεηα: ε δόζεηο > IU/d vit d > 150 ng/ml. Τπεξαζβεζηηνπξία, ππεξαζβεζηηαηκία, vit D > 150ng/ml, 1,25(ΟΗ)D θπζηνινγηθή ή ειάρηζηα απμεκέλε Πηζαλή ρξόληα ηνμηθόηεηα: Γόζεηο > 4000 ΙU/D ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ρξόληα Vit D ng/ml

41 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D 1. ΓΔΡΜΑ Γηαθνξνπνίεζε θαη αληηπνιιαπιαζηαζηηθή ηθαλόηεηα ζηα επηδεξκηθά θεξαηηλνθύηηαξα Κιηληθά: ηνπηθή ζεξαπεία ή από ην ζηόκαηνο αλάινγα ηεο vit D γηα ηελ δεξκαηηθέο παζήζεηο όπσο ςσξίαζε ΓΔΝ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 2. Παρπζαξθία θαη αθραξώδεο Γηαβήηεο Υακειά επίπεδα D έρνπλ ζπλδεζεί ζε κειέηεο παξαηήξεζεο κε ηελ παζνθπζηνινγία ηνπ Γ, ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ Endocr Rev Jun; 33(3):

42 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D 3. Μείσζε πηώζεσλ θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο Η κπνπάζεηα ηεο ππνβηηακίλσζεο D αθνξά κπτθέο ίλεο ηύπνπ II Vit D < 10 ng/ml : κπτθή αδπλακία Άηνκα ζε ηδξύκαηα : κπτθή αδπλακία, νζηηθά άιγε, frailty, θαηάγκαηα Μεηα-αλάιπζε ηνπ Murad et al: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ πηώζεσλ κε vit D πκπεξάζκαηα από κειέηεο γηα ηνλ πόλν θαη ηελ πνηόηεηα δσήο είλαη πεξηνξηζκέλα ιόγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ πιεζπζκνύ, ην κέγεζνο ηεο θννξηήο, ηνλ νξηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο Endocr Rev Jun; 33(3):

43 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D 4. Καξθίλνο Vit D : πξόαγεη ηελ θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε, αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ, έρεη αληηθιεγκνλώδε, πξναπησηηθέο θαη αληη-αγγεηνγελεηηθέο ηδηόηεηεο Μειέηεο παξαηήξεζεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ρακειά επίπεδα Vit D κε ζλεηόηεηα θαη επίπησζε θαξθίλνπ Κακία κεγάινπ εύξνπο κειέηε δελ έδεημε ζπζρέηηζε κεηαμύ Vit D θαη επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ Endocr Rev Jun; 33(3):

44 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D 5. Καξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηώλ δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ vit D θαη ππέξηαζεο ή ιηπηδίσλ Υακειά επίπεδα Vit D ζπζρέηηζε κε απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ. Γελ ζπλίζηαηαη ρνξήγεζε vit D γηα πξόιεςε Endocr Rev Jun; 33(3):

45 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D 6. Αλνζία In vitro : Λεκθνθύηηαξα θαη κνλνθύηηαξακαθξνθάγα εθθξάδνπλ VDR ζε παξνπζία αληηγόλνπ Πεξηνξηζκόο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπο Γηεγεξκέλα καθξνθάγα από θνθθησκαηώδεηο λόζνπο ζπλζέηνπλ 1,25(OH)d T cell IFN γ In vivo : Υξήζε 1 α κεηαβνιηηώλ ζηελ ςσξίαζε Τπεξαζβεζηηαηκία θαη ππεξαζβεζηηνπξία ζε θνθθησκαηώδεηο λόζνπο Σέιε 1800 θαη αξρέο ηνπ 1900 ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο ζε ςειά πςόκεηξα θαη ειηνθάλεηα πγθέληξσζε 25(OH)D-CYP27B1- hydroxylase stimulating Th1 cytokine IFNγ θαη παξαγσγή 1,25-(OH) 2 D ζε ελεξγά θνθθησκαηώδε λνζήκαηα Endocr Rev Jun; 33(3):

46 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D Κιηληθέο παξαηεξήζεηο ζπζρέηηζεο παζήζεσλ όπνπ εκπιέθεηαη παζνγελεηηθά ν TLR κε ρακειή vit D Αζεξνζθιήξπλζε Καξθίλνο παρέσο εληέξνπ Λνηκώμεηο : κπθνβαθηήξηα, βαθηήξηα, ηνί Αλεπαξθή ζηνηρεία πνπ λα ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο ρξήζεο Vit D γηα ζεξαπεία θαη πξόιεςε. Αλάινγα vit D ζηελ ζεξαπεία ηεο ςσξίαζεο Endocr Rev Jun; 33(3):

47 Βηηακίλε D θαη εγθπκνζύλε 25(OH) δηαπεξλά ηνλ πιαθνύληα ελώ ε 1,25(OH)2D όρη Παξνπζία VDR ζηνλ πιαθνύληα, ηξνθνβιάζηεο Η πξνεθιακςία ζεσξείηαη πάζεζε δπζιεηηνπξγηθώλ ηξνθνβιαζηώλ Μειέηεο παξαηήξεζεο δελ επηβεβαίσζαλ ζρέζε κεηαμύ ρακειήο vit D θαη δπζκελώλ καηεπηηθώλ/λενγληθώλ εθβάζεσλ Η βηηακίλε D ζηελ εγθπκνζύλε δίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο Endocr Rev Jun; 33(3):

48 Δμσζθειεηηθέο δξάζεηο ηεο βηηακίλεο D πκπεξάζκαηα Πιεηνηξνπηθή νξκόλε Κύξηνη ζηόρνη : έληεξν, νζηά, λεθξνί Μεηαβνιέο ζηελ απνξξόθεζε Cα : θαξδηαθή θαη ζθειεηηθνί κύεο Πηώζεηο ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε ηδξύκαηα Κιηληθέο κειέηεο γηα ηνλ ξόιν ζηελ αλνζία, δεξκαηηθό ή άιιεο κνξθέο θαξθίλνπ, θαξδηαγγεηαθό, Γ, παρπζαξθία θαη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν Endocr Rev Jun; 33(3):

49 ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΘΔΝΟΤ Γπλαίθα 75 εηώλ,τ=160,β=65 Kg παξαπνλείηαη γηα δηάρπηεο κπαιγίεο θαηαβνιή θαη δπζθνιία βαδίζκαηνο από 3 κήλνπ. Ο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο έδεημε Ca=8,5mg/ml, P=2,8mg/ml Κξ =0,7mg/ml ALP= 170 UI/L,(36-104), PTH =120 pg/ml(10-65) 25OHD3=7ng/ml Λνηπόο έιεγρνο θθ, ήπηνο Γ ΙΙ ππό κεηθνξκίλε 850mg Υ 2 ΟΠ απρ ΓΔ T score =-1.3

50 ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΘΔΝΟΤ Δηέζε ζε αγσγή κε one-alpha 1κg εκεξεζίσο 3 κήλεο κεηά αλαθέξεη βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ν λένο έιεγρνο είλαη ν εμήο: Ca=9mg/ml, P=3,1mg/ml, PTH=40pg/ml, ALP=90UI/L 25OHD3=4ng/ml Ca νύξσλ 24σξνπ=260mg/24 Πσο εμεγείηε ηα απνηειέζκαηα θαη πνηά ε πεξαηηέξσ αληηκεηώπηζε ηεο αζζελνύο?

51 Σν ζθεπηηθό 25(ΟΗ)D πξνβηηακίλε 1,25(OH)2D ελεξγόο κεηαβνιίηεο κε ηζρπξή δέζκεπζε κε ηνλ VDR Ο θαηαβνιηζκόο ηεο 1,25(OH)2D ειέγρεηαη απζηεξά από έλα πνιύπινθν κεραληζκό ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε PTH, ην Ca, ν P, ν FGF 23 αιιά θ ε ίδηα 1, 25(OH)2D Λόγσ ηνπ κηθξνύ ρξόλνπ εκηδσήο ηεο 1,25(OH)2D, ζα ρνξεγνύζα δόζε ζπληήξεζεο Vit D θαη ζα κεηξνύζα ζηελ ζπλέρεηα ηελ 25(ΟΗ)D3

52 αο επραξηζηώ πνιύ! Διεπζεξηάδνπ Φνίβε Αληηγόλε

53 ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Μeet the expert: Σα ζπκπεξάζκαηα Γηώξγνο Σξνβάο Δλδνθξηλνιόγνο Εργαζηήρηο Έρεσλας Παζήζεωλ ηοσ Μσοζθειεηηθού Σσζηήκαηος Θ.Γαροθαιίδες Παλεπηζηήκην Αζελώλ

54 ύλνςε - πκπεξάζκαηα Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηνλ νξηζκό ηεο έιιεηςεο ηεο βηηακίλεο D. Σα επίπεδα ηεο 25OHD ηνπ νξνύ είλαη ν θαιύηεξνο δείθηεο ηνπ status ηεο βηηακίλεο D αιιά ε κέηξεζε ηεο απαηηεί εξγαζηήξηα πνπ παξάγνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηε δηεζλή ηππνπνίεζε. νβαξή έιιεηςε ηεο βηηακίλεο D(25OHD νξνύ θάησ από 30 nmol/l ή ην 12 ng/ml (πνπ νδεγεί ζε ξαρίηηδα /νζηενκαιαθία) είλαη ζπρλή ζε όιν ηνλ θόζκν θαη επεξεάδεη ζρεδόλ ην 10% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο Διιάδαο. Έιιεηςε ηεο βηηακίλεο πνύ νδεγεί ζε δεπηεξνπαζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκν, απμεκέλν ξπζκό νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο, θαη νζηηθή απώιεηα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν από ην έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, θαη ην 50% ηνπ Διιεληθνύ πιεζπζκνύ. Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ πεξηιακβάλνπλ βξέθε, ειηθησκέλα άηνκα, άηνκα κε πνιύ ρακειή έθζεζε ζην ειηαθό θσο, ζθνύξν δέξκα, παρύζαξθνη, δηάθνξεο παζήζεηο.

55 ύλνςε - πκπεξάζκαηα Η ζεξαπεία κε Βηηακίλε D3 νδεγεί ζε κεγαιύηεξεο απμήζεηο ηεο 25OHD ηνπ νξνύ από όηη ε D2. Η ζηνκαηηθή νδόο ρνξήγεζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή κε γξήγνξε αύμεζε ηεο 25OHD κε ηελ ελδνκπτθή νδό, λα έρεη έλα ρξόλν θαζπζηέξεζεο 2 κήλεο. Υακειόηεξα βαζηθά επίπεδα ηεο βηηακίλεο D ζηνλ νξό ζπλδένληαη κε κεγαιύηεξεο απμήζεηο 25-πδξνμπβηηακίλεο D γηα κηα δεδνκέλε δόζε ηεο βηηακίλεο D. Σν απμεκέλν ζσκαηηθό βάξνο επεξεάδεη ηελ απάληεζε ηεο βηηακίλεο D ηόζν ζηηο δόζεηο εθόδνπ όζν θαη ζηηο δόζεηο ζπληήξεζεο απαηηώληαο κεγαιύηεξεο δόζεηο.

56 ύλνςε - πκπεξάζκαηα Μεηά από 3 κήλεο, θαζεκεξηλέο ή ηζνδύλακεο κεληαίεο δόζεηο ηεο βηηακίλεο D3 επηηπγράλνπλ ηηο ίδηεο ζπγθεληξώζεηο 25OHD νξνύ. Ωζηόζν, κεγάιεο εηήζηεο ή κεληαίεο δόζεηο βηηακίλεο D ζπζηήλεηαη λα απνθεύγνληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαθεξζεί απμεκέλνο θίλδπλν πηώζεο θαη θαηαγκάησλ κε κεγάιεο bolus δόζεηο. αθή θιηληθά δεδνκέλα γηα ην όθεινο ηεο βηηακίλεο D ππάξρνπλ γηα ηε δξάζε ηεο ζε: Οζηενπόξσζε νζηηθόο κεηαβνιηζκόο Έγθπεο θαη παηδηά Αλνζνινγηθό ζύζηεκα θαη ινηκώμεηο Λείπνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο

57 αο επραξηζηνύκε πνιύ!

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βηηακίλε D θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο

Βηηακίλε D θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο Βηηακίλε D θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο Δρ Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος Κιηληθή Δλδνθξηλνινγίαο-Γηαβήηε- Μεηαβνιηζκνύ, Ννζνθνκείν Aγ. Παύινο-Παλαγία, Θεζ/λίθε 10-20 ιεπηά ηε κέξα ζηνλ ήιην, 3-4 θνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση σε ασθενείς με κορτιζονοθεραπεία

Οστεοπόρωση σε ασθενείς με κορτιζονοθεραπεία Οστεοπόρωση σε ασθενείς με κορτιζονοθεραπεία ηέξγηνο Πνιύδνο,, MD, MSc, PhD Ελδνθξηλνιόγνο Ελδνγελέο vs. Εμσγελέο Toth M & Grossman A, Clin Endocrinol 2013 Ελδνγελέο vs. Εμσγελέο Toth M & Grossman A, Clin

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ;

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; 16 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΙΦΝΕ, Ναύπιην, Ινύληνο 2017 Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηξεληεξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος

ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος Ο κεηαβνιηζκόο ηεο βηηακίλεο D 10-20 ιεπηά ηε κέξα ζηνλ ήιην, 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ. β. Η θαηάιπζε είλαη εηεξνγελήο, αθνύ ν θαηαιύηεο είλαη ζηεξεόο ελώ ηα αληηδξώληα αέξηα (βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θάζε).

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ. β. Η θαηάιπζε είλαη εηεξνγελήο, αθνύ ν θαηαιύηεο είλαη ζηεξεόο ελώ ηα αληηδξώληα αέξηα (βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή θάζε). ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΔΚΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΔΚΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΑΒΒΑΣΟ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΘΔΜΑ Α Α1. α Α2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 27-11-2015

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 27-11-2015 ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ 27-11-2015 Prince MJA 2004 ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ ΓΔΤΣΔΡ. ΟΠΟ Αλδξαο 72 εηώλ Καηάγκαηα ζπνλδύισλ Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα αθραξώδεο δηαβήηεο Αγγεηνπάζεηα Πνξθύξα Henoch Schönlein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ

3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ 3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΘΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: Γηα ηελ ιύζε ηωλ αζθζεωλ πνπ αθνινπζνύλ ζα ρξεηαζζνύκε: 1. Σελ (δηάζεκε) εμίζωζε ηνπ ΔΗΛΣΔΗΛ: E c. Σνλ λόκν

Διαβάστε περισσότερα

Βηηακίλε D θαη Αλάινγα

Βηηακίλε D θαη Αλάινγα Βηηακίλε D θαη Αλάινγα Οκάδα ελψζεσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη: Φπζηθή βηηακίλε D Καιζηηξηφιε/Οξκφλε D (δξαζηηθφο κεηαβνιίηεο) Αιθαθαιζηδφιε (αλάινγν ηεο βηηακίλεο D) Φπζηθή Βηηακίλε D πκπεξηιακβάλεη ηελ εξγνθαιζηθεξφιε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

πλλνζεξόηεηεο ζηελ Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα θαη ζηελ Φσξηαζηθή αξζξίηηδα

πλλνζεξόηεηεο ζηελ Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα θαη ζηελ Φσξηαζηθή αξζξίηηδα πλλνζεξόηεηεο ζηελ Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα θαη ζηελ Φσξηαζηθή αξζξίηηδα Tζαιαπάθε Υξηζηίλα Ρεπκαηνιόγνο, Δπηκειήηξηα Β Μνλάδα Κιηληθήο Αλνζνινγίαο-Ρεπκαηνινγίαο B Παζνινγηθή Κιηληθή θαη Οκώλπκν

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΘΔΡΑΗ ΣH ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΟΤ mtor ΣΗΝ ΑΝΟΟΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΜΕΟΘΗΛΘΩΜΑΣΟ

ΕΠΘΔΡΑΗ ΣH ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΟΤ mtor ΣΗΝ ΑΝΟΟΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΜΕΟΘΗΛΘΩΜΑΣΟ ΕΠΘΔΡΑΗ ΣH ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΟΤ mtor ΣΗΝ ΑΝΟΟΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΜΕΟΘΗΛΘΩΜΑΣΟ Μαρία-Ελένη Βαζακίδου, Σοθία Μαγκούηα, Χαράλαμπος Μόζχος, Ιωάννης Ψαλλίδας, Ιωάννης Καλομενίδης Εξγαζηήξην «Μαξηάλζε Σίκνπ», Α Κιηληθή Εληαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεδνκέλα ζηηο ζπνλδπιαξζξίηηδεο «Αληίινγνο»

Γεδνκέλα ζηηο ζπνλδπιαξζξίηηδεο «Αληίινγνο» Πξώηκε έλαξμε ηεο βηνινγηθήο ζεξαπείαο ζηε ΡΑ θαη ηηο πα: Τπάξρεη επαξθήο βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε? Γεδνκέλα ζηηο ζπνλδπιαξζξίηηδεο «Αληίινγνο» πύξνο Αζιαλίδεο Ρεπκαηνιόγνο Braun, Α&R, 2011 Braun, Α&Ρ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ 1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ Μάθημα 19: Φόροι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Προοδεσηικό, Αναλογικά και ανηίζηροθα προοδεσηικό θορολογικό ζύζηημα Μέζος και οριακός θορολογικός ζσνηελεζηής Ο κέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπνπινο Γ 1, Φνπληνπθίδεο Η, 2 Γαληειίδνπ Λ 2, Γεκεηξαθόπνπινο Κ 3,,Τδηάιια Ν 2, Κόηειε A 1, Καδεπίδνπ Α 3, Καξαγηάλλε Γ 2 1.Γ.Ν.Θ.

Παπαδόπνπινο Γ 1, Φνπληνπθίδεο Η, 2 Γαληειίδνπ Λ 2, Γεκεηξαθόπνπινο Κ 3,,Τδηάιια Ν 2, Κόηειε A 1, Καδεπίδνπ Α 3, Καξαγηάλλε Γ 2 1.Γ.Ν.Θ. Παπαδόπνπινο Γ 1, Φνπληνπθίδεο Η, 2 Γαληειίδνπ Λ 2, Γεκεηξαθόπνπινο Κ 3,,Τδηάιια Ν 2, Κόηειε A 1, Καδεπίδνπ Α 3, Καξαγηάλλε Γ 2 1.Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παύινο», Βηνπαζνινγηθό Δξγαζηήξην 2.Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παύινο»

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ. ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ.

H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ. ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ. H επίδραζε ηες άζθεζες ζηελ οζηεοπόρωζε θαη ζηελ ποηόηεηα δωής ηωλ αζζελώλ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ Φσζηοζεραπεσηής Δργ.ζσλεργάηες ΑΣΔΙ-Θ Οζηεοπόρωζε θαη άζθεζε (εηζαγωγή) Απνηειεί θαηά θύξην ιόγν γπλαηθεία λόζν

Διαβάστε περισσότερα