Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ.,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr"

Transcript

1 Σχεδιασµός Νέων Μαθησιακών ραστηριοτήτων για τη ιδασκαλία Εννοιών και Φαινοµένων του Ήχου, µε την Υποστήριξη Αλληλεπιδραστικών Εκπαιδευτικών Λογισµικών Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά Περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Η εργασία αυτή αποτελεί το τµήµα µιας έρευνας για τη διερεύνηση της εφαρµοσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας µιας προτεινόµενης διαδικασίας για τη διδασκαλία του ήχου στο ηµοτικό Σχολείο µε βάση συγκεκριµένα µαθησιακά έργα, που υποστηρίζονται από επιλεγµένα αλληλεπιδραστικά Εκπαιδευτικά Λογισµικά (Ε.Λ.). Η ερευνητική µας υπόθεση στηρίζεται στην άποψη ότι η χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος», ενός νοητικού µοντέλου που «οπτικοποιεί» τα ηχητικά κύµατα µε τη βοήθεια αυτών των Ε.Λ., και οι επιλεγµένες µαθησιακές δραστηριότητες που στηρίζονται σ αυτό το «ηχόγραµµα», µπορεί να βοηθήσουν τους µαθητές να «οικοδοµήσουν» νέα νοητικά σχήµατα, που θα στηρίζονται κυρίως στην προσωπική τους εµπειρία, και να τους βοηθήσουν σηµαντικά να αλλάξουν πολλές προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους που συνδέονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. Για να µπορέσουµε να διερευνήσουµε την υπόθεσή µας, έχουµε σχεδιάσει: την πειραµατική διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων του ήχου µε τη χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» και την λήψη ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων για τη διερεύνηση των νοητικών βηµάτων που ακολούθησαν οι µαθητές. Λέξεις Κλειδιά: Αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά λογισµικά, διδασκαλία του ήχου, έννοιες και φαινόµενα του ήχου, εννοιολογική αλλαγή, ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα», µαθησιακές δραστηριότητες, «οπτικοποίηση» του ήχου, προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Construction of New Learning Activities for Teaching Concepts and Phenomena of Sound, supported by Interactive Educational Software Costas D. Arvanitakis (*) Ph. D. Student of Aristotle s Univ. of Thessaloniki Science Teacher, Eleftherios E. Tsoupakis Professor of Aristotle s Univ. of Thessaloniki, Conference Theme: Simulations and Special Environments in Science Teaching and Learning Educational Level: Primary School Type of Paper: Empirical Investigation Abstract: This work is a part of a research in which we try to find the feasibility and effectiveness of one suggested process for teaching sound in Primary school, based on specific learning activities which are supported by chosen interactive Educational Software (E.S.). Our research hypothesis is based on the idea that the use of electronic soundgram, which is a mental model that visualize sound waves with the help of these E.S. and the chosen learning activities that are based on this soundgram, can help students to build new mental schemes, based mainly on their personal experience and help them significantly to change many misconceptions related with the generation, the propagation and the characteristics of sound. Trying to investigate our hypothesis we have planed the following: the experimental teaching of the above lessons of sound with the use of electronic soundgram and the use of half-structured interviews to find mental steps that students have followed. Key words: Interactive educational software, teaching of sound, concepts and phenomena of sound, conceptual change, electronic soundgram, learning activities, visualization of sound, misconceptions. Εισαγωγή Ο αρχικός µας προβληµατισµός στηρίχτηκε στη δυνατότητα που µπορεί να παρέχουν σε έναν µαθητή τα νέα µαθησιακά περιβάλλοντα των Εκπαιδευτικών Λογισµικών (Ε.Λ.), για να τον βοηθήσουν να «οικοδοµήσει» νέα νοητικά σχήµατα για τις έννοιες και τα φαινόµενα του ήχου. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η «οπτικοποίηση» ενός ηχητικού κύµατος µε τη βοήθεια των κατάλληλων Ε.Λ. σε συνδυασµό µε την εκτέλεση συγκεκριµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων από τους µαθητές, µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση εννοιών και φαινοµένων που σχετίζονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. 355

2 Η κατανόηση πολλών εννοιών και φαινοµένων των παραπάνω ενοτήτων του ήχου είναι µια δύσκολη και σύνθετη γνωστική διαδικασία, επειδή προϋποθέτει την αντίληψη της ύπαρξης του ατµοσφαιρικού αέρα και τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου κίνησης/αλληλεπίδρασης των µορίων του. Στη δυσκολία των µαθητών να αποδεχθούν τον αέρα ως υλικό σώµα, αφού δεν µπορούν να τον «δουν» ή να τον «πιάσουν» (Βλάχος Ι., 1999, σελ. 125) προστίθεται η αδυναµία των µαθητών να «µετρήσουν» µε κατανοητό τρόπο, συγκεκριµένα µεγέθη που συνδέονται µε τις έννοιες «πύκνωµα» και «αραίωµα» του ηχητικού κύµατος και αφορούν την κίνηση αυτών των µικροσκοπικών «αόρατων» µορίων του «ανύπαρκτου» αέρα. Τα µέχρι σήµερα πειράµατα, που στηρίζονταν κυρίως σε έµµεσους τρόπους παρατήρησης των ηχητικών κυµάτων (πχ. της κίνησης των κόκκων ρυζιού που βρίσκονταν πάνω στη µεµβράνη ενός τύµπανου), δεν έδιναν τη δυνατότητα στους µαθητές να µετρήσουν και να διερευνήσουν οι ίδιοι βασικά µεγέθη που συνδέονταν µε την κατανόηση πολλών εννοιών και φαινοµένων της ενότητας του ήχου. Η Ερευνητική Μέθοδος Η ερευνητική µας πρόταση στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι τα προτεινόµενα µαθησιακά έργα που χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα», ένα νοητικό µοντέλο που «οπτικοποιεί» τους ήχους µε τη βοήθεια των κατάλληλων αλληλεπιδραστικών Ε.Λ., µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να οικοδοµήσουν νέα νοητικά σχήµατα και να κατανοήσουν καλύτερα πολλές έννοιες και φαινόµενα που συνδέονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. Με βάση την ποικιλία των προτάσεων που υπάρχουν για την τυποποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας (Cohen L. and Manion L., 1997), θεωρούµε ότι η διερεύνηση της ερευνητικής µας υπόθεσης κατατάσσει την έρευνά µας στην κατηγορία του Πειράµατος. Σ αυτό το Πείραµα διερευνούµε µε ποιο τρόπο η χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» επηρεάζει την κατασκευή νέων νοητικών σχηµάτων από τους µαθητές και σε ποιο βαθµό αλλάζει τα µαθησιακά τους αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή συµµετείχαν είκοσι (20) µαθητές/τριες της Ε και Στ τάξης του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Χίου, ενώ στην τελική πιλοτική εφαρµογή συµµετέχουν συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) µαθητές/τριες της Ε ηµοτικού (σαράντα δύο µαθητές/τριες από το 2 ο ηµοτικό Σχολείο Βούλας και σαράντα δύο µαθητές/τριες από το 10 ο ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας). Οι Μαθησιακές ραστηριότητες Ο σχεδιασµός των µαθησιακών δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στην άποψη ότι οι στρατηγικές µάθησης που περιλαµβάνουν την ενεργητική µάθηση και την κατασκευή της γνώσης, τη συνεργασία, την οµαδική εργασία και την επίλυση προβληµάτων είναι οι πιο επιτυχηµένες (Alavi et al. στο Yaverbaum G. & Liebowitz J., 1998, President s Committee of Advisors on Science and Technology, 1997, σελ. 19, Αρβανιτάκης, 2001, σελ ). Για το λόγο αυτό οι µαθησιακές δραστηριότητες στηρίζονται κυρίως στη δράση, στη συνεργασία, στην επικοινωνία και στην έκφραση του κάθε µαθητή όχι µόνο ως ατόµου αλλά και ως µέλους µιας διµελούς ή τριµελούς οµάδας (συν)εργασίας. 1. Η Επιλογή των Ε. Λ. και των Πειραµατικών Οργάνων Η επιλογή των αλληλεπιδραστικών Ε.Λ. αυτής της έρευνας στηρίχτηκε στις βασικές αρχές που οι Harper et al. (2000, σελ. 165) και οι Duffy και Cunningham (1996) θεώρησαν απαραίτητες για το σχεδιασµό εποικοδοµητικών µαθησιακών περιβαλλόντων. Έτσι από όλα τα Ε.Λ. (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα) που βρήκαµε στην αναζήτησή µας καταλήξαµε σε δύο, τα οποία και πιστεύουµε ότι ικανοποιούν περισσότερο τα παραπάνω κριτήρια. Το πρώτο είναι το αγγλόφωνο λογισµικό Goldwave (Craig C., 2001, βλέπε σχήµα 3) και το δεύτερο το γαλλόφωνο λογισµικό simulason (Vince J. & Tiberghien A., 2001, βλέπε σχήµα 2). Η ξένη ορολογία που χρησιµοποιείται στα παραπάνω λογισµικά δεν δηµιούργησε πρόβληµα στη χρησιµοποίησή τους από τους µαθητές, αφού οι λεπτοµερείς οδηγίες εκτέλεσης των πειραµάτων περιλάµβαναν και τη µετάφραση των λιγοστών όρων που χρησιµοποιούνταν στις διεπιφάνειες αυτών των λογισµικών. Στην ίδια κατηγορία µε τα παραπάνω λογισµικά ανήκει και το λογισµικό Cool Edit, το οποίο ενώ έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες από τα άλλα δύο λογισµικά απορρίφθηκε γιατί η διεπιφάνειά του περιελάµβανε τόσες πολλές λειτουργικές δυνατότητες ώστε να είναι ιδιαίτερα δύσχρηστο για τα παιδιά του ηµοτικού. Τα δύο επιλεγµένα λογισµικά δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να εισάγουν ήχους µέσω του µικροφώνου του υπολογιστή και να τους «οπτικοποιούν» µε τη βοήθεια ενός αλληλεπιδραστικού νοητικού µοντέλου, του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος». Τα επιπλέον πειραµατικά όργανα, τα οποία συνοδεύουν τα δύο Ε.Λ., έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα προτεινόµενα µαθησιακά έργα λαµβάνοντας υπόψη την απλότητα και την ευκολία κατασκευής και χρήσης τους και το µικρό χρηµατικό κόστος για την απόκτησή τους. 2. Ο Ρόλος του Ηλεκτρονικού «Ηχογράµµατος» Το βασικό εργαλείο στις προτεινόµενες µαθησιακές δραστηριότητες είναι το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα». Αυτό αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό νοητικό µοντέλο, το οποίο µας διευκολύνει να «οπτικοποιούµε» κάθε ηχητικό κύµα που φτάνει στο µικρόφωνο του υπολογιστή. Αυτή η «οπτικοποίηση» µας διευκολύνει στη µέτρηση του πλάτους των ταλαντώσεων και στη σύγκριση συχνοτήτων πολλών ήχων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να µπορούν να αλλάζουν το πλάτος και τη συχνότητα και στη συνέχεια να ακούν το νέο ηχητικό αποτέλεσµα. Αυτή η αντίστροφη λειτουργία του «ηχογράµµατος» δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέα γνωστικά µονοπάτια. 356

3 Με βάση αυτές τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» θα προσπαθήσουµε να εµπλέξουµε τους µαθητές σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και στη συνέχεια να διερευνήσουµε τα νέα νοητικά σχήµατα που αυτοί θα σχηµατίσουν. Για να µπορέσουµε να συνδέσουµε τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης που δηµιουργεί τον αντίστοιχο ήχο, χρησιµοποιήσαµε το πείραµα κατασκευής του µηχανικού «ηχογράµµατος» (βλέπε σχήµα 1). Με το µηχανικό «ηχόγραµµα» οι µαθητές παρατηρούν και συνδέουν το πλάτος ταλάντωσης του χάρακα µε το πύκνωµα-αραίωµα του «ελατηρίου κυµάτων» που υπονοεί το πύκνωµα-αραίωµα του «αόρατου» αέρα και µε το πλάτος της ταλάντωσης (ύψωµα-βαθούλωµα) που καταγράφει ο µαρκαδόρος πάνω στο χαρτί. Το µηχανικό «ηχόγραµµα» βοηθάει τους µαθητές να µη βλέπουν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» ως ένα ακόµα «µαγικό» σχέδιο, αλλά ως ένα «ηλεκτρονικό αποτύπωµα» της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτή η σύνδεση των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» ή/και του µηχανικού «ηχογράµµατος» µε τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει στη συνέχεια τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες και φαινόµενα από την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. 3. Τα Βασικά Πειράµατα της Έρευνας Η κατασκευή των πειραµάτων της έρευνάς µας στηρίχτηκε στις απόψεις των Hsi και Agogino, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η µάθηση δεν είναι πια µια µονόπλευρη διαδικασία, αλλά µάλλον µια συνδυασµένη προσπάθεια, όπου η κατανόηση έρχεται µε δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν τον πειραµατισµό, την εξήγηση, τη σκέψη και την αφοµοίωση (Yaverbaum G. & Liebowitz J., 1998). Στη συνέχεια αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια από αυτά τα πειράµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη διδασκαλία της παραγωγής, της διάδοσης και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του ήχου. Στην αρχή της κάθε ενότητας παρουσιάζουµε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών που πιστεύουµε ότι συνδέονται µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του κάθε πειράµατος Η Παραγωγή του Ήχου 1α. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου Πολλοί ερευνητές Driver, Guesne & Tiberghien, 1985, Osborne & Freyberg, 1985) έχουν δείξει ότι οι ιδέες των µαθητών έχουν κοινά χαρακτηριστικά (Κόκκοτας, 1997, σελ. 20). Οι αιτίες που δηµιούργησαν αυτές τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις είναι πολλές (Κόκκοτας, 1997, Osborne & Freyberg, 1985). Μια από αυτές τις αιτίες είναι και οι περιορισµένες ανθρώπινες δυνατότητες των µαθητών, οι οποίες δεν τους βοηθούν να µελετήσουν σε βάθος τα φυσικά φαινόµενα και να πειραµατιστούν µε τους νόµους της φύσης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που συναντήσαµε στις παρακάτω προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου είναι ότι τα µη ορατά δεν υπάρχουν. Έτσι οι µαθητές για να λύσουν ένα πρόβληµα, στηρίζουν τη σκέψη τους στα χαρακτηριστικά που είναι άµεσα παρατηρήσιµα ή απεικονίζονται µε εµφανή τρόπο στο σχήµα που συνοδεύει το πρόβληµα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι και η εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις, Επίσης εµείς ως δάσκαλοι µιλάµε για τις ταλαντώσεις των πηγών του ήχου, οι οποίες διαφέρουν, όπως τα παλλόµενα διαπασών, οι φωνητικές χορδές, τα χτυπήµατα και το φύσηµα στα µπουκάλια. Εάν δεν γίνει προσπάθεια να συνδεθούν αυτές οι διαφορετικές µέθοδοι παραγωγής του ήχου σε κοινές αρχές, η σύγχυση των νεαρών µαθητών είναι πολύ πιθανή (Stephans J., 1996). 1β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου Η Asoko (Asoko H. & others, 1991) διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις των παιδιών αφορούσαν µόνο ορισµένα αντικείµενα, στα οποία µπορούσαν εύκολα να παρατηρήσουν την κίνηση ή τη δόνηση της πηγής όπως, για παράδειγµα, τη χορδή της κιθάρας ή το κύµβαλο. Κανένας µαθητής δεν εξέφρασε µια σταθερή αντίληψη για τις δονήσεις, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα πλαίσια. Αναλυτικά, οι µαθητές πίστευαν ότι: Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων (πχ. ο ήχος παράγεται γιατί το αντικείµενο είναι φτιαγµένο από πλαστικό ή από λάστιχο ή είναι παχύ, λεπτό, σκληρό ή τεντωµένο) (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, σελ. 244). Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στη δύναµη που απαιτείται για τη συγκεκριµένη δράση (πχ. ο ήχος παράγεται επειδή χτύπησα το τύµπανο) (Watt D. & Russell T., 1990). Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στις δονήσεις/ταλαντώσεις. Αυτή η ερµηνεία εµφανίζεται κυρίως σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα παιδιά µπορούν εύκολα να παρατηρήσουν τις ταλαντώσεις αυτές (πχ. ο ήχος δηµιουργείται µέσα από το τύµπανο ή ο ήχος δηµιουργείται από την επιφάνειά του ή ο ήχος δηµιουργείται και από τα δύο) (Asoko H. & others, 1991). Οι ήχοι µπορούν να παράγονται χωρίς τη χρήση κάποιων υλικών αντικειµένων στην περίπτωση που οι µαθητές δεν µπορούν να διακρίνουν τη συγκεκριµένη ηχογόνο πηγή (Hapkiewiez A. 1992). 1γ. Το βασικό πείραµα για την παραγωγή του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για την παραγωγή του ήχου στηρίζονται στο παρακάτω πείραµα: 357

4 1ο πείραµα: Κατασκευή και µελέτη του µηχανικού «ηχογράµµατος» και σύγκριση των χαρακτηριστικών του µε το αντίστοιχο ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» Πειραµατικά όργανα: Ελαστικός χάρακας (50 εκ.), «ελατήριο κυµάτων», ένα κοµµάτι χαρτόνι (100 εκ. Χ 20 εκ.), µαρκαδόρος, τρία ογκώδη βιβλία. Εκπαιδευτικά Λογισµικά: Goldwave, simulason Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 1, 2, 3 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να συνδέσουν «οπτικά» την ταλάντωση, από την οποία παράγεται ένας ήχος, και τα µεγέθη της (πλάτος και συχνότητα) µε το σχήµα που «διαγράφεται» από την κίνηση της ταλαντούµενης πηγής, δηλαδή το µηχανικό «ηχόγραµµά» της και τα αντίστοιχα «πυκνώµατα» και «αραιώµατα» που σχηµατίζονται στο «ελατήριο κυµάτων» που κρέµεται από τον χάρακα, β) να κατασκευάσουν το µηχανικό «ηχόγραµµα» και στη συνέχεια να διερευνήσουν/συσχετίσουν τα «πυκνώµατα» και τα «αραιώµατα» που σχηµατίζονται στο «ελατήριο κυµάτων», µε τις καµπύλες του µηχανικού «ηχογράµµατος» και το πλάτος και τη συχνότητα ταλάντωσης του παλλόµενου χάρακα, γ) να κατασκευάσουν και στη συνέχεια να διερευνήσουν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» του ήχου που παράγεται από την κίνηση του παλλόµενου χάρακα και σχηµατίζεται µε τη βοήθεια των λογισµικών simulason και Goldwave (βλέπε σχήµατα 1 και 2) και δ) να διερευνήσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στο µηχανικό «ηχόγραµµα» και στο ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» Η ιάδοση του Ήχου 2α.. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τη διάδοση του ήχου Οι παρακάτω προϋπάρχουσες αντιλήψεις έχουν την αφετηρία τους στις αντιλήψεις των παιδιών για τον αέρα ως µη υλικό σώµα, αδυνατώντας να αντιληφθούν τις έννοιες «πύκνωµα» και «αραίωµα». Οι µαθητές µπορεί να σκέφτονται ότι ο αέρας είναι πιο λεπτός και έτσι τίποτα δεν εµποδίζει τον ήχο να ταξιδέψει διαµέσου του αέρα. (Εδώ πιθανόν να θεωρούν τον ήχο και ως ένα «υλικό αντικείµενο» µε διαστάσεις, που χρειάζεται άδειο χώρο, για να κινηθεί µε ευκολία). Τα σχολικά εγχειρίδια αναφέρουν ότι ο ήχος χρειάζεται ένα µέσο µέσα στο οποίο θα ταξιδεύει. Ενώ δεν υπάρχει πρόβληµα για το ξύλο ή το νερό ως µέσο, ο αέρας δεν γίνεται αισθητός µε τον ίδιο τρόπο (Stephans J., 1996). Η σύνδεση της έννοιας του ήχου µε τα κύµατα µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, αφού τα ηχητικά κύµατα δεν µπορούν να παρατηρηθούν όπως τα κύµατα του νερού (Stephans J., 1996). Οι έννοιες του ήχου που ταξιδεύει και της ανίχνευσής του απαιτούν αφηρηµένες έννοιες/δοµές, οι οποίες είναι πέρα από τις δυνατότητες µεγάλου αριθµού µαθητών (Stephans J., 1996). Ο ήχος ως σχήµα µηχανικής ενέργειας είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτός από πολλούς µαθητές (Stephans J., 1996). 2β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τη διάδοση του ήχου Για τους µηχανισµούς διάδοσης του ήχου: Οι Watt & Russel (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, σελ. 247) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν εξέφραζαν εύκολα την άποψη ότι ο ήχος διαδίδεται. Κι όταν ακόµα υποστήριζαν κάτι τέτοιο, είχαν την τάση να πιστεύουν ότι, προκειµένου ο ήχος να διαδοθεί, χρειάζεται να περάσει µέσα από ένα µονοπάτι χωρίς εµπόδια.. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρούν ότι ο ήχος απλώνεται µέσα στο χώρο, χωρίς να αναφέρουν τον τρόπο. Οι ίδιοι (Watt & Russel) υποθέτουν ότι τα παιδιά ίσως να φαντάζονται τον ήχο ως µια αόρατη κινούµενη οντότητα µε συγκεκριµένες διαστάσεις, η οποία όµως χρειάζεται χώρο για να κινηθεί, η οποία έχει ορµή (Linder and Erickson, 1989, Maurines, 1993). Παροµοίως, η Asoko (Asoko & others, 1991) βρήκε ότι οι µαθητές, οποιασδήποτε ηλικίας, σπάνια υποδείκνυαν ένα µηχανισµό για το πώς ταξιδεύει ο ήχος. Επιπλέον, ήταν πολύ δύσκολο να ερµηνεύσουν τις εξηγήσεις των παιδιών, καθώς ορισµένες εκφράσεις, όπως ότι «ο ήχος πηγαίνει», θα µπορούσαν να έχουν ποικίλες σηµασίες. Για την ταχύτητα διάδοσης του ήχου: Τα παιδιά σπάνια αναφέρουν ότι χρειάζεται αέρας για να διαδοθεί ο ήχος (φαινόµενο κενού). Θεωρούν δηλαδή ότι οι ήχοι µπορούν να ταξιδέψουν στο άδειο διάστηµα (στο κενό) (Hapkiewiez A και Stephans J., 1996). Ο ήχος δεν µπορεί να ταξιδέψει διαµέσου των υγρών και των στερεών (Stephans J., 1996 και Hapkiewiez A., 1992), αφού οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν την ύλη ως αντίσταση για τον ήχο µε διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η πυκνότητα και η συµπιεστότητα (Linder, 1993). Ο ήχος ταξιδεύει µέσα από τα υγρά αλλά δεν ακούγεται τόσο καθαρά όσο αν ταξίδευε στον αέρα. Ο ήχος διαδίδεται γρηγορότερα στον αέρα παρά στα στερεά (ο αέρας είναι «πιο λεπτός» και σχηµατίζει µικρότερο εµπόδιο) (Hapkiewiez A. 1992). Για το µηχανισµό ανάκλασης και απορρόφησης του ήχου: 358

5 Τα παιδιά υποστηρίζουν το µοντέλο της σφαίρας (ελαστικής - εύθραυστης), για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα της ανάκλασης του ήχου (Hapkiewiez A. 1992). Έτσι σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, όταν τα ηχητικά κύµατα πέσουν σε µια επιφάνεια ενός σκληρού στερεού, τότε τα κύµατα καταστρέφονται, ενώ αν πέσουν πάνω σε ένα πολύ µαλακό στερεό, τότε τα κύµατα απορροφώνται. Στην περίπτωση που η πηγή του ήχου καλύπτεται από κάποιο υλικό, οι µαθητές θεωρούν ότι η ελάττωση της έντασης του ήχου οφείλεται στο ότι: ο ήχος «παγιδεύτηκε», ο ήχος περνά µέσα από την επιφάνεια «πιο αργά», ο ήχος διέφυγε από τις τρύπες του υλικού ή τα κενά του, ο ήχος «απορροφήθηκε», ο ήχος «πνίγεται» ή «σβύνει». 2γ. Τα βασικά πειράµατα για τη διάδοση του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διάδοση του ήχου, στηρίζονται στα παρακάτω δύο βασικά πειράµατα: 1ο πείραµα: Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου Πειραµατικά όργανα: «Αδιαβροχοποιηµένο» µικρόφωνο, διαφανής λεκάνη, δύο κουτάλια, θρανίο, µετρονόµος, µικρόφωνο, χάρακας. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 4 και 5 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν το µηχανισµό διάδοσης του ήχου στον αέρα, στα υγρά και στα στερεά. 2 ο πείραµα: Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου Πειραµατικά όργανα: ύο «ηχοσωλήνες», ένα κοµµάτι χαρτόνι (10 εκ. Χ 10 εκ.), καθρεφτάκι, µετρονόµος, µικρόφωνο, µπαµπάκι. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµα 6 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να διερευνήσουν τις αλλαγές στην ένταση των ήχων που προκύπτουν από την ανάκλαση ή την απορρόφηση, όταν αυτοί συναντήσουν µια σκληρή ή µια πολύ µαλακή επιφάνεια αντίστοιχα. β) να διερευνήσουν τις αλλαγές στη συχνότητα των ήχων που προκύπτουν από την ανάκλαση ή την απορρόφηση, όταν αυτοί συναντήσουν µια σκληρή ή µια πολύ µαλακή επιφάνεια αντίστοιχα. γ) να προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν τα διαφορετικά «ηχογράµµατα» που σχηµατίζονται κάθε φορά Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα του Ήχου 3α. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι µαθητές είναι πιθανό να αποκτήσουν και να χρησιµοποιούν όλο το λεξιλόγιο των κυµάτων χωρίς να έχουν κατανοήσει αρκετά τα ίδια τα κύµατα. Συχνά, η χρήση των λέξεων είναι βασικά το µόνο που ελέγχεται. Η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα και στην περίοδο χρειάζεται µια κατανόηση της αναλογίας, η οποία είναι δύσκολη έννοια για πολλούς µαθητές. Η κίνηση των κυµάτων είναι ένα αθροιστικό φαινόµενο πολλών επιτόπου κινήσεων. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο είναι λεπτή, αλλά είναι κρίσιµη για την κατανόηση. 3β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι µαθητές συχνά συγχέουν τα αντικειµενικά µε τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. ιατυπώσεις όπως «ο ήχος έχει µεγάλη ένταση» είναι ενδεικτικές της σύγχυσης αυτής. Επίσης πολλοί µαθητές συνδέουν τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά των κυµάτων βασικά το πλάτος, τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσής τους µε τη συνολική τους ένταση. Για παράδειγµα, µια κοινή πεποίθηση είναι ότι µια γρήγορη ταλάντωση εγγυάται ένα µεγάλο πλάτος και µεγάλη ταχύτητα διάδοσης ή αντίστροφα, ένα µικρό πλάτος συνεπάγεται χαµηλή ταχύτητα διάδοσης (Stepans J., 1996). Ανάλογα µε την προηγούµενη αντίληψη πολλοί µαθητές συγχέουν την ταχύτητα διάδοσης του ήχου µε το πλάτος των δονήσεων (µέγεθος της ταλάντωσης) και τη δύναµη που ασκούµε για την παραγωγή ήχων. Έτσι οι µεγαλύτερες σε πλάτος δονήσεις ταξιδεύουν πιο αργά απ' ότι οι µικρές (σε πλάτος) δονήσεις (Asoko & others, 1991 και Maurines, 1993). Αρκετοί µαθητές συγχέουν την ένταση ενός ήχου µε το ύψος του. Έτσι θεωρούν ότι οι υπέρηχοι είναι εξαιρετικά δυνατοί ήχοι ή ότι αν χτυπήσουν ένα αντικείµενο δυνατότερα ή αν τραβήξουν µια χορδή πιο δυνατά θα αλλάξει το ύψος του παραγόµενου ήχου (Stephans J., 1996 και Hapkiewiez A., 1992). 359

6 Άλλοι πάλι µαθητές θεωρούν ότι όταν το διαπασών χάνει ενέργεια ή «σβήνει» η ταλάντωσή του τότε αλλάζει και το ύψος του παραγόµενου ήχου (Hapkiewiez A., 1992). Οι µαθητές συχνά σκέφτονται τη συχνότητα σε περιόδους (µε όρους) χρονικών µονάδων και την συγχέουν µε την περίοδο (Stepans J., 1996). Η κίνηση του µέσου διάδοσης, πάνω και κάτω για τα κύµατα του νερού (θάλασσας) συχνά συγχέεται µε την κίνηση του ίδιου του κύµατος, εξωτερικά (προς τα έξω) από ένα βότσαλο που πέφτει σε µια ήρεµη λίµνη (Stepans J., 1996). 3γ. Το βασικό πείραµα για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διάδοση του ήχου, στηρίζονται στο παρακάτω βασικό πείραµα: 1ο πείραµα: Ηλεκτρονικά «ηχογράµµατα» ήχων διαφορετικού ύψους και διαφορετικής έντασης Πειραµατικά όργανα: ιαπασών κιθάρας, λαστιχάκι, µετρονόµος, µικρόφωνο, πετονιά, χάρακας. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 7 και 8 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να παρατηρήσουν την αλλαγή της έντασης του ήχου όταν αλλάζει η απόσταση του µικροφώνου από την ηχογόνο πηγή, β) να παράγουν ήχους ίδιας έντασης αλλά διαφορετικού ύψους ή ήχους ίδιου ύψους αλλά διαφορετικής έντασης και στη συνέχεια να κατασκευάζουν τα ηλεκτρονικά τους «ηχογράµµατα», γ) να µελετούν τα ηλεκτρονικά «ηχογράµµατα» που έχουν ηχογραφήσει ζωντανά ή άλλων έτοιµων ήχων και να προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη σχέση των «ηχογραµµάτων» µε τα µεγέθη της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής. Τα Πρώτα Συµπεράσµατα της Έρευνας Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή της έρευνας στους µαθητές του 2 ου ηµοτικού Σχολείου της Χίου µας οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα: Οι επτά οµάδες από δύο ή τρεις µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν τελικά πολλές, για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε τα νοητικά βήµατα των παιδιών. Πολλές φορές δε δυσκολευόµασταν να βοηθήσουµε τις οµάδες ακόµα και στην εκτέλεση των µαθησιακών δραστηριοτήτων τους. Για το λόγο αυτό στο νέο σχεδιασµό των διδασκαλιών επιλέξαµε να συµµετέχουν µόνο δύο οµάδες των δύο ή των τριών µαθητών και να µαγνητοφωνούνται οι οµιλίες τους. Ο αριθµός των πειραµάτων ήταν αρκετά µεγάλος και στα τελευταία πειράµατα οι µαθητές δεν προλάβαιναν να συζητήσουν αρκετά για να καταλήξουν σε συµπεράσµατα µε αποτέλεσµα να µην απαντούν ή να απαντούν µε τον ίδιο τρόπο που απάντησε και η διπλανή οµάδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» για την καταγραφή της προσωπικής φωνής των παιδιών έκανε το λογισµικό Goldwave πολύ ελκυστικό και φιλικό στα παιδιά, αφού για τους δεκατέσσερις µαθητές (ποσοστό 70%) ήταν το πιο αγαπηµένο πείραµα. Αυτοί οι µαθητές δεν κατάφεραν όµως να «συνδέσουν» τα «υψώµατα» και τα «βαθουλώµατα» του «ηχογράµµατος» µε την ταλάντωση της ηχογόνου πηγής. Αυτή η αδυναµία του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µας οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου πειράµατος, µε το οποίο οι µαθητές πρώτα θα κατασκευάζουν το µηχανικό «ηχόγραµµα» και στη συνέχεια θα προχωρούν στην κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος». Η δυνατότητα αλλαγής του πλάτους ταλάντωσης ή της συχνότητας ενός ηχητικού κύµατος µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» βοήθησε αρκετά στην εξοικείωση των µαθητών µε τις παραπάνω έννοιες.. Ενώ ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών (40%-8 µαθητές) δεν είχε ξαναδουλέψει σε οµάδες, σχεδόν όλη η τάξη (ποσοστό 90% - 18 µαθητές) δήλωσε ότι γρήγορα κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν µεταξύ τους, ότι συµµετείχαν όλοι στις συζητήσεις της οµάδας και στην εκτέλεση των πειραµάτων και ότι βρήκαν αυτή την εµπειρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. εκατέσσερις µαθητές (ποσοστό 70%) απάντησαν ότι προτιµούν τη βοήθεια του δασκάλου τους σε κάποια ενδεχόµενη δυσκολία παρά αυτή που θα τους έδινε κάποιος συµµαθητής τους από την οµάδα τους. Ο χρόνος στον οποίο θα επέλεγαν αυτή τη βοήθεια ποικίλει. Έτσι έξι µαθητές (ποσοστό 30%) θα ήθελαν να έχουν τη βοήθεια του δασκάλου τους στην αρχή και µετά θα προτιµούσαν να τους αφήσει να δουλέψουν µόνοι τους, ενώ επίσης έξι µαθητές θα προτιµούσαν να τους βοηθήσει µόνο όταν εκείνοι θα τον χρειάζονταν και θα τον καλούσαν να έρθει στην οµάδα τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραµάτων. Τα τρία πρώτα συµπεράσµατα σε συνδυασµό µε το µικρό αριθµό του δείγµατος και την ελλιπή καταγραφή των νοητικών βηµάτων των µαθητών µας υποχρεώνουν να είµαστε επιφυλακτικοί για τα ποσοστά των υπόλοιπων απαντήσεων που έδωσαν οι µαθητές. Εάν στην προηγούµενη επιφύλαξη προστεθούν και οι αλλαγές που έχουν γίνει στα νέα µαθησιακά έργα που προτείνουµε για τους µαθητές των σχολείων της Αθήνας, νοµίζουµε ότι θα ήταν ασφαλέστερο να προσπαθήσουµε να συσχετίσουµε πρώτα τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε από τα δύο δείγµατα και στη συνέχεια να ανακοινώσουµε τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε στηριζόµενοι στα αριθµητικά αποτελέσµατα και στις όποιες συγκλίσεις ή αποκλίσεις των απαντήσεων των µαθητών. 360

7 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 1. Αρβανιτάκης Κ. (2001). 1 ο Προσυνέδριο: "Ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο σύγχρονο µαθησιακό περιβάλλον της τάξης", Ειδική Έκδοση για το Παιδαγωγικό Συνέδριο "Αιγαίο - Χίος: Για ένα Σχολείο Μάθησης, Επικοινωνίας, Χαράς & ηµιουργίας", Γραφείο Σχολικών Συµβούλων Π.Ε. Νοµού Χίου. Χίος. 2. Βλάχος Ι. (1999). Εποικοδοµητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωµατιδιακής δοµής της ύλης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. ιδακτορική ιατριβή. ΠΤ Ε. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. 3. Cohen L. & Manion L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μετάφραση Μητσοπούλου Χ. & Φιλοπούλου Μ. Εκδόσεις Μεταίχµιο. Αθήνα. 4. Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οικο-δοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Μια Παγκόσµια Σύνοψη των Ιδεών των Μαθητών. Επιµέλεια Κόκκοτας Π. Τυπωθήτω άρδανος Γ. Αθήνα. 5. Driver R., Guesne E., Tiberghien A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Τροχαλία. Αθήνα. 6. Μικρόπουλος Τ. Α., (2000), Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Κλειδάριθµος, Αθήνα. 7. Τζελέπης Χ. (2001). Η κατανόηση του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων της ενότητας, ήχος και ακουστικά φαινόµενα της φυσικής. Τα νοητικά µοντέλα και η εννοιολογική αλλαγή. ιπλωµατική Εργασία στο ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. Ξενόγλωσση 1. Asoko H.M., Leach J., Scott P.H., (1991), A study of students understanding of sound 5-16 as an example of action research, Paper prepared for the Symposium, Developing Students Understanding in Science at the Annual Conference of the British Educational Research Association at Roehampton Institute, 2 September 1990, London. 2. Craig C. (2001). Goldwave. Available: (http://www.goldwave.com) [January, 2001]. 3. Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: implications for the design and delivery of instruction. in D. H. Jonassen, Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York: Macmillan Library Reference. USA. 4. Hapkiewiez A. (1992). Finding a List of Science Misconceptions. MSTA Newsletter, 38 (Winter 92). pp Available in [September, 2001]. 5. Harper B., Hedberg J. G., Wright R. (2000). Who benefits from virtuality? Computers & Education. V.34. p.p Linder C.J. and Erickson G.L., (1989), A study of tertiary physics students conceptualizations of sound, International Journal of Science Education 11, Special Issue, pp Linder C.J. (1993). University physics students conceptualizations of factors affecting the speed of sound. International Journal of Science Education 15. pp Maurines L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (ed.): Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Ithaca: Cornell University. 9. President's Committee of Advisors on Science and Technology. (1997). Panel on Educational Technology. Report to the President on the Use of Technology to Strengthen K-12 Education in the United States. 10. Reiser R. A., Kegelmann H. W., (1996), Computer Software Evaluation, International Encyclopedia of Educational Technology, 2 nd Edition, Tjeerd Plome, Donald P. El. (Eds), Elsevier Science Ltd., Oxford. 11. Stepans J. (1996). Targeting Students' Science Misconceptions. Physical Science Concepts Using the Conceptual Change Model. Idea Factory Inc.Riverview. FL. USA. 12. Vince J. & Tiberghien A. (2001). Modelling in teaching and learning elementary physics on sound. UMR GRIC - Equipe COAST, Universite Lumiere Lyon 2. France. Presentation on the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge Based Society. Department of Primary Education. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki. Greece. Pp Watt D., and Russel T., (1990), Sound, Primary SPACE Project Research Report, Liverpool University Press. 14. Yaverbaum Gayle J. and Liebowitz Jay. (1998). Learning Paradigms and Computer Assistance. Computers & Education, V. 30, pp

8 Παράρτηµα Σχήµα 1: Κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε το E.Λ. GoldWave Σχήµα 2: Κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε το E.Λ. simulason Σχήµα 3: Κατασκευή του µηχανικού «ηχογράµµατος» Σχήµα 4: ιάδοση του ήχου στον αέρα και στα στερεά Σχήµα 5: ιάδοση του ήχου στα υγρά Σχήµα 6: Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου Σχήµα 7: Ηλεκτρονικά "ηχογράµµατα" ήχων διαφορετικού ύψους µε το Ε.Λ. Goldwave Σχήµα 8: Ηλεκτρονικά "ηχογράµµατα" ήχων διαφορετικής έντασης µε το Ε.Λ. Goldwave 362

Φυσικός, τέως Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θήρας ecoxenia@san.forthnet.gr. Φυσικός, Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας alexisbres@yahoo.com

Φυσικός, τέως Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Θήρας ecoxenia@san.forthnet.gr. Φυσικός, Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας alexisbres@yahoo.com Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου. Πρόταση Διδασκαλίας σε 14χρονους Μαθητές με την Συνδρομή: Διαδραστικής Προσομοίωσης Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης Βαμβακούσης Χριστόφορος 1, Μπρες Αλέξιος

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound

Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. Students and Teachers Mental Models for the Propagation of a Sound 63. Αρβανιτάκης, Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου: υπό έκδοση) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, τρίτος νόµος του Νεύτωνα Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό για φαινόµενα που στηρίζονται στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2):

Εικόνα 1 Εικόνα 2. β)τι είδους κύµα είναι ο ήχος (µε βάση την εικόνα 2): ΠΑΡ. 5.4: ΗΧΟΣ-ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Στόχος: Ο µαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου Να µετρά µέσω της προσοµοίωσης την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. ΠΡΟΒΛΕΨΗ: α) Η κίνηση των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σάββας Οβαδίας, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θ. Καλκάνης

Ματθαίος Πατρινόπουλος, Σάββας Οβαδίας, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θ. Καλκάνης Μια εκπαιδευτική πρόταση για τη διδασκαλία / εργαστηριακή πρακτική της τριβής µεταξύ στερεών σωµάτων µε προσοµοίωση του µικρόκοσµου και διασύνδεσης της εργαστηριακής διάταξης µε τον Η/Υ µέσω Ματθαίος Πατρινόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Ο Ήχος Τµήµα: β1 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: Γεώργιος Ελευθεριάδης Ο Ήχος Έχει σχέση ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης από την διδασκαλία στο ηµοτικό στην έννοια της δύναµης Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, kkotsis@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αγγελική Ρόκκα, Παύλος Μίχας (*) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, pmichas@eled.duth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι)

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) ιδακτικοί στόχοι Φύλλο Εργασίας 3 Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) Οι µαθητές: Να διακρίνουν τους ήχους ανάλογα µε το ύψος τους σε βαρείς και οξείς. Να διαπιστώσουν ότι το ύψος του ήχου που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*)

Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*) Μια εκπαιδευτική προσέγγιση θερµικών και φωτεινών αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικούς αγωγούς µε έναυσµα καθηµερινές τεχνολογικές εφαρµογές σε φοιτητές του Π.Τ..Ε. Το διµεταλλικό έλασµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 225 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Σοφία Σωτηρίου Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 88, Αθήνα 10681 E-Mail: ssot@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών

ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών ΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Σηµειώσεις Ρόδος Μιχάλης Σκουµιός Το διδακτικό σενάριο 1 ΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Απόστολος Μιχαλούδης 1, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 michaloudis@yahoo.com, evris@physics.auth.gr 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου Η οµιλία και η ακοή Επιστηµονικό µέρος Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου Ένας απλός ήχος χαρακτηρίζεται από δύο αντικειµενικά γνωρίσµατα: τη συχνότητα (αριθµός παλµικών κινήσεων στη µονάδα του χρόνου)

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 490 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Θεόδωρος Πολίτης Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης politis@mail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφετηρία για την κατασκευή της δραστηριότητας ήταν η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγµα δύο ερευνών ουκάκης Σπύρος 1, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία 2, Ζυµπίδης ηµήτριος 3 1 Υπ. ιδάκτορας, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής Μαρία Τσακίρη 1,2, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 mtsakiri@auth.gr, evris@physics.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 568 ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Βαλαδάκης Ανδρέας Δ. Καθηγητής Βαρβακείου Σχολής avaladak@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επειδή με το λογισμικό Interactive Physics (IP) δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του

Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του A A N A B P Y T A ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΛΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 9 5 0 Προσδιορισμός ενός επίπεδου απλού αρμονικού κύματος από τις ταλαντώσεις σημείων του Περιεχόμενα Εισαγωγή και παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία

Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μοντέλα µαθητών για θερµότητα και θερµοκρασία Μιχάλης Σκουµιός*, Βασιλεία Χατζηνικήτα skoumios@rho.forthnet.gr, hatzinikita@rhodes.aegean.gr Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεµατική Ενότητα: Αναπαραστάσεις και νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα