Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ.,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., elts@eled-fl.auth.gr"

Transcript

1 Σχεδιασµός Νέων Μαθησιακών ραστηριοτήτων για τη ιδασκαλία Εννοιών και Φαινοµένων του Ήχου, µε την Υποστήριξη Αλληλεπιδραστικών Εκπαιδευτικών Λογισµικών Κώστας. Αρβανιτάκης (*), Ελευθέριος Ε. Τσουπάκης Υπ. ιδ. Α.Π.Θ.- άσκαλος - Φυσικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά Περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό) Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Η εργασία αυτή αποτελεί το τµήµα µιας έρευνας για τη διερεύνηση της εφαρµοσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας µιας προτεινόµενης διαδικασίας για τη διδασκαλία του ήχου στο ηµοτικό Σχολείο µε βάση συγκεκριµένα µαθησιακά έργα, που υποστηρίζονται από επιλεγµένα αλληλεπιδραστικά Εκπαιδευτικά Λογισµικά (Ε.Λ.). Η ερευνητική µας υπόθεση στηρίζεται στην άποψη ότι η χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος», ενός νοητικού µοντέλου που «οπτικοποιεί» τα ηχητικά κύµατα µε τη βοήθεια αυτών των Ε.Λ., και οι επιλεγµένες µαθησιακές δραστηριότητες που στηρίζονται σ αυτό το «ηχόγραµµα», µπορεί να βοηθήσουν τους µαθητές να «οικοδοµήσουν» νέα νοητικά σχήµατα, που θα στηρίζονται κυρίως στην προσωπική τους εµπειρία, και να τους βοηθήσουν σηµαντικά να αλλάξουν πολλές προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους που συνδέονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. Για να µπορέσουµε να διερευνήσουµε την υπόθεσή µας, έχουµε σχεδιάσει: την πειραµατική διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων του ήχου µε τη χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» και την λήψη ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων για τη διερεύνηση των νοητικών βηµάτων που ακολούθησαν οι µαθητές. Λέξεις Κλειδιά: Αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά λογισµικά, διδασκαλία του ήχου, έννοιες και φαινόµενα του ήχου, εννοιολογική αλλαγή, ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα», µαθησιακές δραστηριότητες, «οπτικοποίηση» του ήχου, προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Construction of New Learning Activities for Teaching Concepts and Phenomena of Sound, supported by Interactive Educational Software Costas D. Arvanitakis (*) Ph. D. Student of Aristotle s Univ. of Thessaloniki Science Teacher, Eleftherios E. Tsoupakis Professor of Aristotle s Univ. of Thessaloniki, Conference Theme: Simulations and Special Environments in Science Teaching and Learning Educational Level: Primary School Type of Paper: Empirical Investigation Abstract: This work is a part of a research in which we try to find the feasibility and effectiveness of one suggested process for teaching sound in Primary school, based on specific learning activities which are supported by chosen interactive Educational Software (E.S.). Our research hypothesis is based on the idea that the use of electronic soundgram, which is a mental model that visualize sound waves with the help of these E.S. and the chosen learning activities that are based on this soundgram, can help students to build new mental schemes, based mainly on their personal experience and help them significantly to change many misconceptions related with the generation, the propagation and the characteristics of sound. Trying to investigate our hypothesis we have planed the following: the experimental teaching of the above lessons of sound with the use of electronic soundgram and the use of half-structured interviews to find mental steps that students have followed. Key words: Interactive educational software, teaching of sound, concepts and phenomena of sound, conceptual change, electronic soundgram, learning activities, visualization of sound, misconceptions. Εισαγωγή Ο αρχικός µας προβληµατισµός στηρίχτηκε στη δυνατότητα που µπορεί να παρέχουν σε έναν µαθητή τα νέα µαθησιακά περιβάλλοντα των Εκπαιδευτικών Λογισµικών (Ε.Λ.), για να τον βοηθήσουν να «οικοδοµήσει» νέα νοητικά σχήµατα για τις έννοιες και τα φαινόµενα του ήχου. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η «οπτικοποίηση» ενός ηχητικού κύµατος µε τη βοήθεια των κατάλληλων Ε.Λ. σε συνδυασµό µε την εκτέλεση συγκεκριµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων από τους µαθητές, µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση εννοιών και φαινοµένων που σχετίζονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. 355

2 Η κατανόηση πολλών εννοιών και φαινοµένων των παραπάνω ενοτήτων του ήχου είναι µια δύσκολη και σύνθετη γνωστική διαδικασία, επειδή προϋποθέτει την αντίληψη της ύπαρξης του ατµοσφαιρικού αέρα και τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου κίνησης/αλληλεπίδρασης των µορίων του. Στη δυσκολία των µαθητών να αποδεχθούν τον αέρα ως υλικό σώµα, αφού δεν µπορούν να τον «δουν» ή να τον «πιάσουν» (Βλάχος Ι., 1999, σελ. 125) προστίθεται η αδυναµία των µαθητών να «µετρήσουν» µε κατανοητό τρόπο, συγκεκριµένα µεγέθη που συνδέονται µε τις έννοιες «πύκνωµα» και «αραίωµα» του ηχητικού κύµατος και αφορούν την κίνηση αυτών των µικροσκοπικών «αόρατων» µορίων του «ανύπαρκτου» αέρα. Τα µέχρι σήµερα πειράµατα, που στηρίζονταν κυρίως σε έµµεσους τρόπους παρατήρησης των ηχητικών κυµάτων (πχ. της κίνησης των κόκκων ρυζιού που βρίσκονταν πάνω στη µεµβράνη ενός τύµπανου), δεν έδιναν τη δυνατότητα στους µαθητές να µετρήσουν και να διερευνήσουν οι ίδιοι βασικά µεγέθη που συνδέονταν µε την κατανόηση πολλών εννοιών και φαινοµένων της ενότητας του ήχου. Η Ερευνητική Μέθοδος Η ερευνητική µας πρόταση στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι τα προτεινόµενα µαθησιακά έργα που χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα», ένα νοητικό µοντέλο που «οπτικοποιεί» τους ήχους µε τη βοήθεια των κατάλληλων αλληλεπιδραστικών Ε.Λ., µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να οικοδοµήσουν νέα νοητικά σχήµατα και να κατανοήσουν καλύτερα πολλές έννοιες και φαινόµενα που συνδέονται µε την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. Με βάση την ποικιλία των προτάσεων που υπάρχουν για την τυποποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας (Cohen L. and Manion L., 1997), θεωρούµε ότι η διερεύνηση της ερευνητικής µας υπόθεσης κατατάσσει την έρευνά µας στην κατηγορία του Πειράµατος. Σ αυτό το Πείραµα διερευνούµε µε ποιο τρόπο η χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» επηρεάζει την κατασκευή νέων νοητικών σχηµάτων από τους µαθητές και σε ποιο βαθµό αλλάζει τα µαθησιακά τους αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή συµµετείχαν είκοσι (20) µαθητές/τριες της Ε και Στ τάξης του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Χίου, ενώ στην τελική πιλοτική εφαρµογή συµµετέχουν συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) µαθητές/τριες της Ε ηµοτικού (σαράντα δύο µαθητές/τριες από το 2 ο ηµοτικό Σχολείο Βούλας και σαράντα δύο µαθητές/τριες από το 10 ο ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας). Οι Μαθησιακές ραστηριότητες Ο σχεδιασµός των µαθησιακών δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στην άποψη ότι οι στρατηγικές µάθησης που περιλαµβάνουν την ενεργητική µάθηση και την κατασκευή της γνώσης, τη συνεργασία, την οµαδική εργασία και την επίλυση προβληµάτων είναι οι πιο επιτυχηµένες (Alavi et al. στο Yaverbaum G. & Liebowitz J., 1998, President s Committee of Advisors on Science and Technology, 1997, σελ. 19, Αρβανιτάκης, 2001, σελ ). Για το λόγο αυτό οι µαθησιακές δραστηριότητες στηρίζονται κυρίως στη δράση, στη συνεργασία, στην επικοινωνία και στην έκφραση του κάθε µαθητή όχι µόνο ως ατόµου αλλά και ως µέλους µιας διµελούς ή τριµελούς οµάδας (συν)εργασίας. 1. Η Επιλογή των Ε. Λ. και των Πειραµατικών Οργάνων Η επιλογή των αλληλεπιδραστικών Ε.Λ. αυτής της έρευνας στηρίχτηκε στις βασικές αρχές που οι Harper et al. (2000, σελ. 165) και οι Duffy και Cunningham (1996) θεώρησαν απαραίτητες για το σχεδιασµό εποικοδοµητικών µαθησιακών περιβαλλόντων. Έτσι από όλα τα Ε.Λ. (ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα) που βρήκαµε στην αναζήτησή µας καταλήξαµε σε δύο, τα οποία και πιστεύουµε ότι ικανοποιούν περισσότερο τα παραπάνω κριτήρια. Το πρώτο είναι το αγγλόφωνο λογισµικό Goldwave (Craig C., 2001, βλέπε σχήµα 3) και το δεύτερο το γαλλόφωνο λογισµικό simulason (Vince J. & Tiberghien A., 2001, βλέπε σχήµα 2). Η ξένη ορολογία που χρησιµοποιείται στα παραπάνω λογισµικά δεν δηµιούργησε πρόβληµα στη χρησιµοποίησή τους από τους µαθητές, αφού οι λεπτοµερείς οδηγίες εκτέλεσης των πειραµάτων περιλάµβαναν και τη µετάφραση των λιγοστών όρων που χρησιµοποιούνταν στις διεπιφάνειες αυτών των λογισµικών. Στην ίδια κατηγορία µε τα παραπάνω λογισµικά ανήκει και το λογισµικό Cool Edit, το οποίο ενώ έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες από τα άλλα δύο λογισµικά απορρίφθηκε γιατί η διεπιφάνειά του περιελάµβανε τόσες πολλές λειτουργικές δυνατότητες ώστε να είναι ιδιαίτερα δύσχρηστο για τα παιδιά του ηµοτικού. Τα δύο επιλεγµένα λογισµικά δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να εισάγουν ήχους µέσω του µικροφώνου του υπολογιστή και να τους «οπτικοποιούν» µε τη βοήθεια ενός αλληλεπιδραστικού νοητικού µοντέλου, του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος». Τα επιπλέον πειραµατικά όργανα, τα οποία συνοδεύουν τα δύο Ε.Λ., έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα προτεινόµενα µαθησιακά έργα λαµβάνοντας υπόψη την απλότητα και την ευκολία κατασκευής και χρήσης τους και το µικρό χρηµατικό κόστος για την απόκτησή τους. 2. Ο Ρόλος του Ηλεκτρονικού «Ηχογράµµατος» Το βασικό εργαλείο στις προτεινόµενες µαθησιακές δραστηριότητες είναι το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα». Αυτό αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό νοητικό µοντέλο, το οποίο µας διευκολύνει να «οπτικοποιούµε» κάθε ηχητικό κύµα που φτάνει στο µικρόφωνο του υπολογιστή. Αυτή η «οπτικοποίηση» µας διευκολύνει στη µέτρηση του πλάτους των ταλαντώσεων και στη σύγκριση συχνοτήτων πολλών ήχων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να µπορούν να αλλάζουν το πλάτος και τη συχνότητα και στη συνέχεια να ακούν το νέο ηχητικό αποτέλεσµα. Αυτή η αντίστροφη λειτουργία του «ηχογράµµατος» δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέα γνωστικά µονοπάτια. 356

3 Με βάση αυτές τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» θα προσπαθήσουµε να εµπλέξουµε τους µαθητές σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και στη συνέχεια να διερευνήσουµε τα νέα νοητικά σχήµατα που αυτοί θα σχηµατίσουν. Για να µπορέσουµε να συνδέσουµε τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µε τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης που δηµιουργεί τον αντίστοιχο ήχο, χρησιµοποιήσαµε το πείραµα κατασκευής του µηχανικού «ηχογράµµατος» (βλέπε σχήµα 1). Με το µηχανικό «ηχόγραµµα» οι µαθητές παρατηρούν και συνδέουν το πλάτος ταλάντωσης του χάρακα µε το πύκνωµα-αραίωµα του «ελατηρίου κυµάτων» που υπονοεί το πύκνωµα-αραίωµα του «αόρατου» αέρα και µε το πλάτος της ταλάντωσης (ύψωµα-βαθούλωµα) που καταγράφει ο µαρκαδόρος πάνω στο χαρτί. Το µηχανικό «ηχόγραµµα» βοηθάει τους µαθητές να µη βλέπουν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» ως ένα ακόµα «µαγικό» σχέδιο, αλλά ως ένα «ηλεκτρονικό αποτύπωµα» της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτή η σύνδεση των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» ή/και του µηχανικού «ηχογράµµατος» µε τα χαρακτηριστικά της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει στη συνέχεια τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες και φαινόµενα από την παραγωγή, τη διάδοση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου. 3. Τα Βασικά Πειράµατα της Έρευνας Η κατασκευή των πειραµάτων της έρευνάς µας στηρίχτηκε στις απόψεις των Hsi και Agogino, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η µάθηση δεν είναι πια µια µονόπλευρη διαδικασία, αλλά µάλλον µια συνδυασµένη προσπάθεια, όπου η κατανόηση έρχεται µε δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν τον πειραµατισµό, την εξήγηση, τη σκέψη και την αφοµοίωση (Yaverbaum G. & Liebowitz J., 1998). Στη συνέχεια αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια από αυτά τα πειράµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη διδασκαλία της παραγωγής, της διάδοσης και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του ήχου. Στην αρχή της κάθε ενότητας παρουσιάζουµε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών που πιστεύουµε ότι συνδέονται µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του κάθε πειράµατος Η Παραγωγή του Ήχου 1α. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου Πολλοί ερευνητές Driver, Guesne & Tiberghien, 1985, Osborne & Freyberg, 1985) έχουν δείξει ότι οι ιδέες των µαθητών έχουν κοινά χαρακτηριστικά (Κόκκοτας, 1997, σελ. 20). Οι αιτίες που δηµιούργησαν αυτές τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις είναι πολλές (Κόκκοτας, 1997, Osborne & Freyberg, 1985). Μια από αυτές τις αιτίες είναι και οι περιορισµένες ανθρώπινες δυνατότητες των µαθητών, οι οποίες δεν τους βοηθούν να µελετήσουν σε βάθος τα φυσικά φαινόµενα και να πειραµατιστούν µε τους νόµους της φύσης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που συναντήσαµε στις παρακάτω προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου είναι ότι τα µη ορατά δεν υπάρχουν. Έτσι οι µαθητές για να λύσουν ένα πρόβληµα, στηρίζουν τη σκέψη τους στα χαρακτηριστικά που είναι άµεσα παρατηρήσιµα ή απεικονίζονται µε εµφανή τρόπο στο σχήµα που συνοδεύει το πρόβληµα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι και η εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις, Επίσης εµείς ως δάσκαλοι µιλάµε για τις ταλαντώσεις των πηγών του ήχου, οι οποίες διαφέρουν, όπως τα παλλόµενα διαπασών, οι φωνητικές χορδές, τα χτυπήµατα και το φύσηµα στα µπουκάλια. Εάν δεν γίνει προσπάθεια να συνδεθούν αυτές οι διαφορετικές µέθοδοι παραγωγής του ήχου σε κοινές αρχές, η σύγχυση των νεαρών µαθητών είναι πολύ πιθανή (Stephans J., 1996). 1β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για την παραγωγή του ήχου Η Asoko (Asoko H. & others, 1991) διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις των παιδιών αφορούσαν µόνο ορισµένα αντικείµενα, στα οποία µπορούσαν εύκολα να παρατηρήσουν την κίνηση ή τη δόνηση της πηγής όπως, για παράδειγµα, τη χορδή της κιθάρας ή το κύµβαλο. Κανένας µαθητής δεν εξέφρασε µια σταθερή αντίληψη για τις δονήσεις, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα πλαίσια. Αναλυτικά, οι µαθητές πίστευαν ότι: Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων (πχ. ο ήχος παράγεται γιατί το αντικείµενο είναι φτιαγµένο από πλαστικό ή από λάστιχο ή είναι παχύ, λεπτό, σκληρό ή τεντωµένο) (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, σελ. 244). Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στη δύναµη που απαιτείται για τη συγκεκριµένη δράση (πχ. ο ήχος παράγεται επειδή χτύπησα το τύµπανο) (Watt D. & Russell T., 1990). Η παραγωγή του ήχου οφείλεται στις δονήσεις/ταλαντώσεις. Αυτή η ερµηνεία εµφανίζεται κυρίως σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα παιδιά µπορούν εύκολα να παρατηρήσουν τις ταλαντώσεις αυτές (πχ. ο ήχος δηµιουργείται µέσα από το τύµπανο ή ο ήχος δηµιουργείται από την επιφάνειά του ή ο ήχος δηµιουργείται και από τα δύο) (Asoko H. & others, 1991). Οι ήχοι µπορούν να παράγονται χωρίς τη χρήση κάποιων υλικών αντικειµένων στην περίπτωση που οι µαθητές δεν µπορούν να διακρίνουν τη συγκεκριµένη ηχογόνο πηγή (Hapkiewiez A. 1992). 1γ. Το βασικό πείραµα για την παραγωγή του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για την παραγωγή του ήχου στηρίζονται στο παρακάτω πείραµα: 357

4 1ο πείραµα: Κατασκευή και µελέτη του µηχανικού «ηχογράµµατος» και σύγκριση των χαρακτηριστικών του µε το αντίστοιχο ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» Πειραµατικά όργανα: Ελαστικός χάρακας (50 εκ.), «ελατήριο κυµάτων», ένα κοµµάτι χαρτόνι (100 εκ. Χ 20 εκ.), µαρκαδόρος, τρία ογκώδη βιβλία. Εκπαιδευτικά Λογισµικά: Goldwave, simulason Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 1, 2, 3 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να συνδέσουν «οπτικά» την ταλάντωση, από την οποία παράγεται ένας ήχος, και τα µεγέθη της (πλάτος και συχνότητα) µε το σχήµα που «διαγράφεται» από την κίνηση της ταλαντούµενης πηγής, δηλαδή το µηχανικό «ηχόγραµµά» της και τα αντίστοιχα «πυκνώµατα» και «αραιώµατα» που σχηµατίζονται στο «ελατήριο κυµάτων» που κρέµεται από τον χάρακα, β) να κατασκευάσουν το µηχανικό «ηχόγραµµα» και στη συνέχεια να διερευνήσουν/συσχετίσουν τα «πυκνώµατα» και τα «αραιώµατα» που σχηµατίζονται στο «ελατήριο κυµάτων», µε τις καµπύλες του µηχανικού «ηχογράµµατος» και το πλάτος και τη συχνότητα ταλάντωσης του παλλόµενου χάρακα, γ) να κατασκευάσουν και στη συνέχεια να διερευνήσουν το ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» του ήχου που παράγεται από την κίνηση του παλλόµενου χάρακα και σχηµατίζεται µε τη βοήθεια των λογισµικών simulason και Goldwave (βλέπε σχήµατα 1 και 2) και δ) να διερευνήσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στο µηχανικό «ηχόγραµµα» και στο ηλεκτρονικό «ηχόγραµµα» Η ιάδοση του Ήχου 2α.. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τη διάδοση του ήχου Οι παρακάτω προϋπάρχουσες αντιλήψεις έχουν την αφετηρία τους στις αντιλήψεις των παιδιών για τον αέρα ως µη υλικό σώµα, αδυνατώντας να αντιληφθούν τις έννοιες «πύκνωµα» και «αραίωµα». Οι µαθητές µπορεί να σκέφτονται ότι ο αέρας είναι πιο λεπτός και έτσι τίποτα δεν εµποδίζει τον ήχο να ταξιδέψει διαµέσου του αέρα. (Εδώ πιθανόν να θεωρούν τον ήχο και ως ένα «υλικό αντικείµενο» µε διαστάσεις, που χρειάζεται άδειο χώρο, για να κινηθεί µε ευκολία). Τα σχολικά εγχειρίδια αναφέρουν ότι ο ήχος χρειάζεται ένα µέσο µέσα στο οποίο θα ταξιδεύει. Ενώ δεν υπάρχει πρόβληµα για το ξύλο ή το νερό ως µέσο, ο αέρας δεν γίνεται αισθητός µε τον ίδιο τρόπο (Stephans J., 1996). Η σύνδεση της έννοιας του ήχου µε τα κύµατα µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, αφού τα ηχητικά κύµατα δεν µπορούν να παρατηρηθούν όπως τα κύµατα του νερού (Stephans J., 1996). Οι έννοιες του ήχου που ταξιδεύει και της ανίχνευσής του απαιτούν αφηρηµένες έννοιες/δοµές, οι οποίες είναι πέρα από τις δυνατότητες µεγάλου αριθµού µαθητών (Stephans J., 1996). Ο ήχος ως σχήµα µηχανικής ενέργειας είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτός από πολλούς µαθητές (Stephans J., 1996). 2β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τη διάδοση του ήχου Για τους µηχανισµούς διάδοσης του ήχου: Οι Watt & Russel (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, σελ. 247) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν εξέφραζαν εύκολα την άποψη ότι ο ήχος διαδίδεται. Κι όταν ακόµα υποστήριζαν κάτι τέτοιο, είχαν την τάση να πιστεύουν ότι, προκειµένου ο ήχος να διαδοθεί, χρειάζεται να περάσει µέσα από ένα µονοπάτι χωρίς εµπόδια.. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρούν ότι ο ήχος απλώνεται µέσα στο χώρο, χωρίς να αναφέρουν τον τρόπο. Οι ίδιοι (Watt & Russel) υποθέτουν ότι τα παιδιά ίσως να φαντάζονται τον ήχο ως µια αόρατη κινούµενη οντότητα µε συγκεκριµένες διαστάσεις, η οποία όµως χρειάζεται χώρο για να κινηθεί, η οποία έχει ορµή (Linder and Erickson, 1989, Maurines, 1993). Παροµοίως, η Asoko (Asoko & others, 1991) βρήκε ότι οι µαθητές, οποιασδήποτε ηλικίας, σπάνια υποδείκνυαν ένα µηχανισµό για το πώς ταξιδεύει ο ήχος. Επιπλέον, ήταν πολύ δύσκολο να ερµηνεύσουν τις εξηγήσεις των παιδιών, καθώς ορισµένες εκφράσεις, όπως ότι «ο ήχος πηγαίνει», θα µπορούσαν να έχουν ποικίλες σηµασίες. Για την ταχύτητα διάδοσης του ήχου: Τα παιδιά σπάνια αναφέρουν ότι χρειάζεται αέρας για να διαδοθεί ο ήχος (φαινόµενο κενού). Θεωρούν δηλαδή ότι οι ήχοι µπορούν να ταξιδέψουν στο άδειο διάστηµα (στο κενό) (Hapkiewiez A και Stephans J., 1996). Ο ήχος δεν µπορεί να ταξιδέψει διαµέσου των υγρών και των στερεών (Stephans J., 1996 και Hapkiewiez A., 1992), αφού οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν την ύλη ως αντίσταση για τον ήχο µε διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η πυκνότητα και η συµπιεστότητα (Linder, 1993). Ο ήχος ταξιδεύει µέσα από τα υγρά αλλά δεν ακούγεται τόσο καθαρά όσο αν ταξίδευε στον αέρα. Ο ήχος διαδίδεται γρηγορότερα στον αέρα παρά στα στερεά (ο αέρας είναι «πιο λεπτός» και σχηµατίζει µικρότερο εµπόδιο) (Hapkiewiez A. 1992). Για το µηχανισµό ανάκλασης και απορρόφησης του ήχου: 358

5 Τα παιδιά υποστηρίζουν το µοντέλο της σφαίρας (ελαστικής - εύθραυστης), για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα της ανάκλασης του ήχου (Hapkiewiez A. 1992). Έτσι σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, όταν τα ηχητικά κύµατα πέσουν σε µια επιφάνεια ενός σκληρού στερεού, τότε τα κύµατα καταστρέφονται, ενώ αν πέσουν πάνω σε ένα πολύ µαλακό στερεό, τότε τα κύµατα απορροφώνται. Στην περίπτωση που η πηγή του ήχου καλύπτεται από κάποιο υλικό, οι µαθητές θεωρούν ότι η ελάττωση της έντασης του ήχου οφείλεται στο ότι: ο ήχος «παγιδεύτηκε», ο ήχος περνά µέσα από την επιφάνεια «πιο αργά», ο ήχος διέφυγε από τις τρύπες του υλικού ή τα κενά του, ο ήχος «απορροφήθηκε», ο ήχος «πνίγεται» ή «σβύνει». 2γ. Τα βασικά πειράµατα για τη διάδοση του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διάδοση του ήχου, στηρίζονται στα παρακάτω δύο βασικά πειράµατα: 1ο πείραµα: Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου Πειραµατικά όργανα: «Αδιαβροχοποιηµένο» µικρόφωνο, διαφανής λεκάνη, δύο κουτάλια, θρανίο, µετρονόµος, µικρόφωνο, χάρακας. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 4 και 5 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές να διερευνήσουν το µηχανισµό διάδοσης του ήχου στον αέρα, στα υγρά και στα στερεά. 2 ο πείραµα: Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου Πειραµατικά όργανα: ύο «ηχοσωλήνες», ένα κοµµάτι χαρτόνι (10 εκ. Χ 10 εκ.), καθρεφτάκι, µετρονόµος, µικρόφωνο, µπαµπάκι. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµα 6 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να διερευνήσουν τις αλλαγές στην ένταση των ήχων που προκύπτουν από την ανάκλαση ή την απορρόφηση, όταν αυτοί συναντήσουν µια σκληρή ή µια πολύ µαλακή επιφάνεια αντίστοιχα. β) να διερευνήσουν τις αλλαγές στη συχνότητα των ήχων που προκύπτουν από την ανάκλαση ή την απορρόφηση, όταν αυτοί συναντήσουν µια σκληρή ή µια πολύ µαλακή επιφάνεια αντίστοιχα. γ) να προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν τα διαφορετικά «ηχογράµµατα» που σχηµατίζονται κάθε φορά Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα του Ήχου 3α. Πιθανές αιτίες για τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι µαθητές είναι πιθανό να αποκτήσουν και να χρησιµοποιούν όλο το λεξιλόγιο των κυµάτων χωρίς να έχουν κατανοήσει αρκετά τα ίδια τα κύµατα. Συχνά, η χρήση των λέξεων είναι βασικά το µόνο που ελέγχεται. Η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα και στην περίοδο χρειάζεται µια κατανόηση της αναλογίας, η οποία είναι δύσκολη έννοια για πολλούς µαθητές. Η κίνηση των κυµάτων είναι ένα αθροιστικό φαινόµενο πολλών επιτόπου κινήσεων. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο είναι λεπτή, αλλά είναι κρίσιµη για την κατανόηση. 3β. Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι µαθητές συχνά συγχέουν τα αντικειµενικά µε τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. ιατυπώσεις όπως «ο ήχος έχει µεγάλη ένταση» είναι ενδεικτικές της σύγχυσης αυτής. Επίσης πολλοί µαθητές συνδέουν τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά των κυµάτων βασικά το πλάτος, τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσής τους µε τη συνολική τους ένταση. Για παράδειγµα, µια κοινή πεποίθηση είναι ότι µια γρήγορη ταλάντωση εγγυάται ένα µεγάλο πλάτος και µεγάλη ταχύτητα διάδοσης ή αντίστροφα, ένα µικρό πλάτος συνεπάγεται χαµηλή ταχύτητα διάδοσης (Stepans J., 1996). Ανάλογα µε την προηγούµενη αντίληψη πολλοί µαθητές συγχέουν την ταχύτητα διάδοσης του ήχου µε το πλάτος των δονήσεων (µέγεθος της ταλάντωσης) και τη δύναµη που ασκούµε για την παραγωγή ήχων. Έτσι οι µεγαλύτερες σε πλάτος δονήσεις ταξιδεύουν πιο αργά απ' ότι οι µικρές (σε πλάτος) δονήσεις (Asoko & others, 1991 και Maurines, 1993). Αρκετοί µαθητές συγχέουν την ένταση ενός ήχου µε το ύψος του. Έτσι θεωρούν ότι οι υπέρηχοι είναι εξαιρετικά δυνατοί ήχοι ή ότι αν χτυπήσουν ένα αντικείµενο δυνατότερα ή αν τραβήξουν µια χορδή πιο δυνατά θα αλλάξει το ύψος του παραγόµενου ήχου (Stephans J., 1996 και Hapkiewiez A., 1992). 359

6 Άλλοι πάλι µαθητές θεωρούν ότι όταν το διαπασών χάνει ενέργεια ή «σβήνει» η ταλάντωσή του τότε αλλάζει και το ύψος του παραγόµενου ήχου (Hapkiewiez A., 1992). Οι µαθητές συχνά σκέφτονται τη συχνότητα σε περιόδους (µε όρους) χρονικών µονάδων και την συγχέουν µε την περίοδο (Stepans J., 1996). Η κίνηση του µέσου διάδοσης, πάνω και κάτω για τα κύµατα του νερού (θάλασσας) συχνά συγχέεται µε την κίνηση του ίδιου του κύµατος, εξωτερικά (προς τα έξω) από ένα βότσαλο που πέφτει σε µια ήρεµη λίµνη (Stepans J., 1996). 3γ. Το βασικό πείραµα για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ήχου Οι δραστηριότητες των µαθητών που συνδέονται µε τις παραπάνω προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τη διάδοση του ήχου, στηρίζονται στο παρακάτω βασικό πείραµα: 1ο πείραµα: Ηλεκτρονικά «ηχογράµµατα» ήχων διαφορετικού ύψους και διαφορετικής έντασης Πειραµατικά όργανα: ιαπασών κιθάρας, λαστιχάκι, µετρονόµος, µικρόφωνο, πετονιά, χάρακας. Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Goldwave Σχήµα του πειράµατος: Σχήµατα 7 και 8 Σκοπός του πειράµατος: Με το πείραµα αυτό θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία στους µαθητές: α) να παρατηρήσουν την αλλαγή της έντασης του ήχου όταν αλλάζει η απόσταση του µικροφώνου από την ηχογόνο πηγή, β) να παράγουν ήχους ίδιας έντασης αλλά διαφορετικού ύψους ή ήχους ίδιου ύψους αλλά διαφορετικής έντασης και στη συνέχεια να κατασκευάζουν τα ηλεκτρονικά τους «ηχογράµµατα», γ) να µελετούν τα ηλεκτρονικά «ηχογράµµατα» που έχουν ηχογραφήσει ζωντανά ή άλλων έτοιµων ήχων και να προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη σχέση των «ηχογραµµάτων» µε τα µεγέθη της ταλάντωσης της ηχογόνου πηγής. Τα Πρώτα Συµπεράσµατα της Έρευνας Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή της έρευνας στους µαθητές του 2 ου ηµοτικού Σχολείου της Χίου µας οδήγησε στα παρακάτω συµπεράσµατα: Οι επτά οµάδες από δύο ή τρεις µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν τελικά πολλές, για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε τα νοητικά βήµατα των παιδιών. Πολλές φορές δε δυσκολευόµασταν να βοηθήσουµε τις οµάδες ακόµα και στην εκτέλεση των µαθησιακών δραστηριοτήτων τους. Για το λόγο αυτό στο νέο σχεδιασµό των διδασκαλιών επιλέξαµε να συµµετέχουν µόνο δύο οµάδες των δύο ή των τριών µαθητών και να µαγνητοφωνούνται οι οµιλίες τους. Ο αριθµός των πειραµάτων ήταν αρκετά µεγάλος και στα τελευταία πειράµατα οι µαθητές δεν προλάβαιναν να συζητήσουν αρκετά για να καταλήξουν σε συµπεράσµατα µε αποτέλεσµα να µην απαντούν ή να απαντούν µε τον ίδιο τρόπο που απάντησε και η διπλανή οµάδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» για την καταγραφή της προσωπικής φωνής των παιδιών έκανε το λογισµικό Goldwave πολύ ελκυστικό και φιλικό στα παιδιά, αφού για τους δεκατέσσερις µαθητές (ποσοστό 70%) ήταν το πιο αγαπηµένο πείραµα. Αυτοί οι µαθητές δεν κατάφεραν όµως να «συνδέσουν» τα «υψώµατα» και τα «βαθουλώµατα» του «ηχογράµµατος» µε την ταλάντωση της ηχογόνου πηγής. Αυτή η αδυναµία του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» µας οδήγησε στη δηµιουργία ενός νέου πειράµατος, µε το οποίο οι µαθητές πρώτα θα κατασκευάζουν το µηχανικό «ηχόγραµµα» και στη συνέχεια θα προχωρούν στην κατασκευή του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος». Η δυνατότητα αλλαγής του πλάτους ταλάντωσης ή της συχνότητας ενός ηχητικού κύµατος µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού «ηχογράµµατος» βοήθησε αρκετά στην εξοικείωση των µαθητών µε τις παραπάνω έννοιες.. Ενώ ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών (40%-8 µαθητές) δεν είχε ξαναδουλέψει σε οµάδες, σχεδόν όλη η τάξη (ποσοστό 90% - 18 µαθητές) δήλωσε ότι γρήγορα κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν µεταξύ τους, ότι συµµετείχαν όλοι στις συζητήσεις της οµάδας και στην εκτέλεση των πειραµάτων και ότι βρήκαν αυτή την εµπειρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. εκατέσσερις µαθητές (ποσοστό 70%) απάντησαν ότι προτιµούν τη βοήθεια του δασκάλου τους σε κάποια ενδεχόµενη δυσκολία παρά αυτή που θα τους έδινε κάποιος συµµαθητής τους από την οµάδα τους. Ο χρόνος στον οποίο θα επέλεγαν αυτή τη βοήθεια ποικίλει. Έτσι έξι µαθητές (ποσοστό 30%) θα ήθελαν να έχουν τη βοήθεια του δασκάλου τους στην αρχή και µετά θα προτιµούσαν να τους αφήσει να δουλέψουν µόνοι τους, ενώ επίσης έξι µαθητές θα προτιµούσαν να τους βοηθήσει µόνο όταν εκείνοι θα τον χρειάζονταν και θα τον καλούσαν να έρθει στην οµάδα τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραµάτων. Τα τρία πρώτα συµπεράσµατα σε συνδυασµό µε το µικρό αριθµό του δείγµατος και την ελλιπή καταγραφή των νοητικών βηµάτων των µαθητών µας υποχρεώνουν να είµαστε επιφυλακτικοί για τα ποσοστά των υπόλοιπων απαντήσεων που έδωσαν οι µαθητές. Εάν στην προηγούµενη επιφύλαξη προστεθούν και οι αλλαγές που έχουν γίνει στα νέα µαθησιακά έργα που προτείνουµε για τους µαθητές των σχολείων της Αθήνας, νοµίζουµε ότι θα ήταν ασφαλέστερο να προσπαθήσουµε να συσχετίσουµε πρώτα τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε από τα δύο δείγµατα και στη συνέχεια να ανακοινώσουµε τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε στηριζόµενοι στα αριθµητικά αποτελέσµατα και στις όποιες συγκλίσεις ή αποκλίσεις των απαντήσεων των µαθητών. 360

7 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 1. Αρβανιτάκης Κ. (2001). 1 ο Προσυνέδριο: "Ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο σύγχρονο µαθησιακό περιβάλλον της τάξης", Ειδική Έκδοση για το Παιδαγωγικό Συνέδριο "Αιγαίο - Χίος: Για ένα Σχολείο Μάθησης, Επικοινωνίας, Χαράς & ηµιουργίας", Γραφείο Σχολικών Συµβούλων Π.Ε. Νοµού Χίου. Χίος. 2. Βλάχος Ι. (1999). Εποικοδοµητική προσέγγιση της διδασκαλίας της σωµατιδιακής δοµής της ύλης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. ιδακτορική ιατριβή. ΠΤ Ε. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. 3. Cohen L. & Manion L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μετάφραση Μητσοπούλου Χ. & Φιλοπούλου Μ. Εκδόσεις Μεταίχµιο. Αθήνα. 4. Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οικο-δοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Μια Παγκόσµια Σύνοψη των Ιδεών των Μαθητών. Επιµέλεια Κόκκοτας Π. Τυπωθήτω άρδανος Γ. Αθήνα. 5. Driver R., Guesne E., Tiberghien A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήµες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Τροχαλία. Αθήνα. 6. Μικρόπουλος Τ. Α., (2000), Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Κλειδάριθµος, Αθήνα. 7. Τζελέπης Χ. (2001). Η κατανόηση του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων της ενότητας, ήχος και ακουστικά φαινόµενα της φυσικής. Τα νοητικά µοντέλα και η εννοιολογική αλλαγή. ιπλωµατική Εργασία στο ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη. Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. Ξενόγλωσση 1. Asoko H.M., Leach J., Scott P.H., (1991), A study of students understanding of sound 5-16 as an example of action research, Paper prepared for the Symposium, Developing Students Understanding in Science at the Annual Conference of the British Educational Research Association at Roehampton Institute, 2 September 1990, London. 2. Craig C. (2001). Goldwave. Available: (http://www.goldwave.com) [January, 2001]. 3. Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: implications for the design and delivery of instruction. in D. H. Jonassen, Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York: Macmillan Library Reference. USA. 4. Hapkiewiez A. (1992). Finding a List of Science Misconceptions. MSTA Newsletter, 38 (Winter 92). pp Available in [September, 2001]. 5. Harper B., Hedberg J. G., Wright R. (2000). Who benefits from virtuality? Computers & Education. V.34. p.p Linder C.J. and Erickson G.L., (1989), A study of tertiary physics students conceptualizations of sound, International Journal of Science Education 11, Special Issue, pp Linder C.J. (1993). University physics students conceptualizations of factors affecting the speed of sound. International Journal of Science Education 15. pp Maurines L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (ed.): Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Ithaca: Cornell University. 9. President's Committee of Advisors on Science and Technology. (1997). Panel on Educational Technology. Report to the President on the Use of Technology to Strengthen K-12 Education in the United States. 10. Reiser R. A., Kegelmann H. W., (1996), Computer Software Evaluation, International Encyclopedia of Educational Technology, 2 nd Edition, Tjeerd Plome, Donald P. El. (Eds), Elsevier Science Ltd., Oxford. 11. Stepans J. (1996). Targeting Students' Science Misconceptions. Physical Science Concepts Using the Conceptual Change Model. Idea Factory Inc.Riverview. FL. USA. 12. Vince J. & Tiberghien A. (2001). Modelling in teaching and learning elementary physics on sound. UMR GRIC - Equipe COAST, Universite Lumiere Lyon 2. France. Presentation on the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge Based Society. Department of Primary Education. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki. Greece. Pp Watt D., and Russel T., (1990), Sound, Primary SPACE Project Research Report, Liverpool University Press. 14. Yaverbaum Gayle J. and Liebowitz Jay. (1998). Learning Paradigms and Computer Assistance. Computers & Education, V. 30, pp

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. apdaro@pre.uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Πλιάσα, Νικόλας Φαχαντίδης, Πέτρος Καριώτογλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σοφία Πλιάσα, Νικόλας Φαχαντίδης, Πέτρος Καριώτογλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά ενός διαδραστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Β. Κόμης. Α. Δημητρακοπούλου, Π. Πολίτης Εισαγωγή: η έννοια της αναλογικότητας Η έννοια της αναλογικότητας καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού

Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Σπύρτου Άννα*, Καριώτογλου Πέτρος, Ψύλλος ηµήτρης Φυσικός, Υποψηφία ιδάκτορ, aspyrtou@eled.auth.gr Επίκουρος Καθηγητής, kariotog@eled.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Χηµεία β γυµνασίου, µε έµφαση στη µακροσκοπική- εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Ε. Βογιατζάκη, Ν. Αβούρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών evoyiatz@ece.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα