Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής."

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης 1, Γιάννης Ζέρβας 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φ.Π.Ψ, Τομέας Ψυχολογίας 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Περίληψη Σκοπός της παρούσας πειραματικής έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός συνδυασμού τεσσάρων στιλ διδασκαλίας (B, C, D, E) στους επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης (ακαδημαϊκή ικανότητα, σχέσεις με συνομηλίκους, αθλητική ικανότητα, σωματική εμφάνιση, συμπεριφορά) και στην αυτοεκτίμηση μαθητών E και ΣΤ δημοτικού σχολείου. Τη θεωρητική βάση της έρευνας αποτελεί η θεωρία των στόχων επίτευξης (Nicholls, 1989). Το πρόγραμμα είχε χρονική διάρκεια τριών μηνών και αξιολογήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων πριν και μετά την πειραματική διαδικασία. Στην πειραματική ομάδα I συμμετείχαν 185 μαθητές/τριες από 3 δημοτικά σχολεία, οι οποίοι διδάχθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα της καλαθοσφαίρισης και του στίβου με την εφαρμογή των στιλ διδασκαλίας των Mosston και Ashworth (1986): B, C, D, E (ομάδα παρακίνησης). Στην πειραματική ομάδα II συμμετείχαν 175 μαθητές/τριες από άλλα 3 δημοτικά σχολεία, οι οποίοι διδάχθηκαν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα εφαρμόζοντας το στιλ Α (ομάδα παραδοσιακής διδασκαλίας). Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες της ομάδας παρακίνησης (πειραματική ομάδα I) σε σχέση με τους μαθητές/τριες της ομάδας με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (πειραματική ομάδα II), είχαν υψηλότερη αυτοαντίληψη: α) της σχολικής τους ικανότητας και β) των σχέσεων με τους συνομηλίκους. Επίσης, στις μαθήτριες της πειραματικής ομάδας I ενισχύθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό: η αυτοαντίληψη της αθλητικής τους ικανότητας και η αυτοεκτίμησή τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αυτοαντίληψης, αλλά και της αυτοεκτίμησης μαθητών δημοτικού σχολείου. Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, μαθητές δημοτικού Abstract The purpose of the present experimental study was to examine the effect of a four teaching style combination (B, C, D, E) on the self-perception (scholastic competence, social acceptance, athletic competence, physical appearance, behavioral conduct) and self-esteem of fifth and sixth grades. The research was based on the achievement goal theory (Nicholls, 1989). The intervention program lasted three months. Measures were conducted using pre and post-intervention questionnaires. The experimental group I consisted of 185 pupils from 3 different elementary schools, who were taught the subjects of basketball and track events, using the teaching style of Mosston and Ashworth (1986): B, C, D, E (motivation group). The experimental group II comprised of 175 pupils from 3 other elementary schools who were taught the same subjects, using the teaching style A (traditional group). Results indicated that male and female pupils of the motivation group (experimental group I), compared with their peers of the traditional teaching method group (experimental group II), had higher scores οn self-perception: a) of their scholastic competence and b) of their social acceptance. In addition, female participants of the experimental group I were significantly better: οn self-perception of athletic competence and οn self-esteem. The results indicated that building an appropriate learning environment can contribute to the improvement of pupils self perception and self-esteem. Key words: motivation, self-perception, self-esteem, elementary school Διεύθυνση επικοινωνίας: Αναστάσιος Μίχης, Γαληνού 1, Λάρισα,

2 Α. ΜΙΧΗΣ, Η. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ & Γ. ΖΕΡΒΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα στιλ 1 διδασκαλίας εντάσσονται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο ονομάζεται Φάσμα των στιλ Διδασκαλίας και αποτελείται από έντεκα τύπους διδασκαλίας (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) που αντιπροσωπεύουν δύο βασικές ανθρώπινες ικανότητες: α) την ικανότητα της αντιγραφής αναπαραγωγής και β) την ικανότητα της δημιουργίας παραγωγής (Mosston, 1966 Mosston & Ashworth, 1986). Η ομάδα των στιλ A E (A, B, C, D, E) αντιπροσωπεύει τις εναλλακτικές λύσεις στη διδασκαλία, οι οποίες καλλιεργούν την ικανότητα αναπαραγωγής μιας παλιάς γνώσης, κινήσεων, ιδεών και προηγούμενων μοντέλων. Η ομάδα των στιλ F K (F, G, H, I, J, K) αντιπροσωπεύει τις εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες προκαλούν τον μαθητή να παράξει καινούργια γνώση, να ανακαλύψει καινούργιες κινήσεις και να δημιουργήσει νέα μοντέλα. Σύμφωνα με τους Mosston και Assworth (1986, 1997), όλη η δομή του Φάσματος πηγάζει από το αξίωμα ότι η διδακτική συμπεριφορά είναι μια αλυσίδα λήψης αποφάσεων. Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο μαθητής μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Το ποιος παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις καθορίζει ουσιαστικά και το πόσο δασκαλοκεντρικό ή μαθητοκεντρικό είναι το κάθε στιλ διδασκαλίας. Στο Φάσμα παρατηρείται μία εξέλιξη από το καθαρά δασκαλοκεντρικό στιλ Α (στιλ παραγγέλματος) στο καθαρά μαθητοκεντρικό στιλ Κ (στιλ αυτοδιδασκαλίας). Τα στιλ αναπαραγωγής (άμεσες μέθοδοι) θεωρούνται κυρίως δασκαλοκεντρικά, ενώ τα στιλ παραγωγής (έμμεσες μέθοδοι) χαρακτηρίζονται ως μαθητοκεντρικά. Τα τελευταία χρόνια, με βάση τη θεωρία των στόχων επίτευξης (Nicholls, 1984a, 1984b, 1989), διεξήχθη ένας σημαντικός αριθμός ερευνών στο χώρο της φυσικής αγωγής (Διγγελίδης, Παπαϊωάννου, & Λαπαρίδης, 2000 Διγγελίδης, Παπαϊωάννου, Λαπαρίδης, & Χριστοδουλίδης, 2000 Digelidis, Papaioannou, Laparidis, & Christodoulidis, 2003 Goudas, Biddle, Fox, & Underwood, 1995 Μίχης, Μπεζεβέγκης, & Ζέρβας, 2007 Πατμάνογλου, Διγγελίδης, Μάντης, Παπαπέτρου, & Μαββίδης, 2007) με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των στιλ διδασκαλίας στην εσωτερική παρακίνηση, τους προσωπικούς προσανατολισμούς, το κλίμα παρακίνησης, το άγχος, τις στάσεις των μαθητών απέναντι στην άσκηση κ.ά. Τα αποτελέσματα όλων σχεδόν των ερευνών ήταν ενθαρρυντικά, αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές υποθέσεις και ενίσχυσαν τη θεωρία των στόχων επίτευξης (Nicholls, 1984a, 1094b, 1989). Τόσο στις έρευνες που συνέκριναν δύο στιλ διδασκαλίας (π.χ., Goudas et al., 1995 Πατμάνογλου και συν., 2007) όσο και στις έρευνες που είχαν ως σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος παρακίνησης (π.χ., Διγγελίδης και συν., 2000 Διγγελίδης και συν., 2000 Digelidis και συν., 2003 Μίχης και συν., 2007) φάνηκε ότι οι μέθοδοι που ήταν περισσότερο μαθητοκεντρικές είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι όροι «αυτοαντίληψη» και «αυτοεκτίμηση» εντάσσονται στη γενικότερη έννοια του εαυτού. Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της έννοιας του εαυτού είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του (Burns, 1982 Harter, 1999 Rosenberg, 1986). Σύμφωνα με την πολυδιάστατη προσέγγιση της έννοιας του εαυτού, σύγχρονοι ερευνητές (Harter, 1986 Hattie, 1992 Hoge & McCarthy, 1984 Marsh, 1986, Rosenberg, 1986), στηριζόμενοι στις απόψεις του James (1890/1963) 2, θεωρούν ότι τα άτομα, εκτός από τη σφαιρική άποψη που έχουν για τον εαυτό τους, αναπτύσσουν και επιμέρους αυτοαντιλήψεις που αφορούν σε γνωστικές, κοινωνικές και σωματικές ικανότητες. Με την πολυπαραγοντική προσέγγιση αξιολογούνται ξεχωριστά τόσο οι επιμέρους αυτοαντιλήψεις του ατόμου όσο και η σφαιρική του αυτοαξία (αυτοεκτίμηση). Μάλιστα, τόσο η Harter (1983, 1986) όσο και ο 1 Ο όρος «στιλ διδασκαλίας» θεωρείται συνώνυμος με τον όρο «μέθοδοι διδασκαλίας». 2 O James (1890/1963) ορίζει την αυτοεκτίμηση ως το πηλίκο των επιτυχιών του ατόμου προς τις επιδιώξεις ή τις φιλοδοξίες του. 4

3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Rosenberg (1982, 1986) θεωρούν ότι η αυτοεκτίμηση του ατόμου επηρεάζεται από τις επιμέρους αυτοαντιλήψεις του, αλλά και από την υποκειμενική σπουδαιότητα που αποδίδει το άτομο στους επιμέρους τομείς της ζωής του. H ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά στη διερεύνηση της σχέσης της σωματικής άσκησης με την αυτοεκτίμηση των παιδιών, δείχνει ότι η βελτιωμένη αυτοεκτίμηση είναι επακόλουθο της συμμετοχής τους σε προγράμματα που στόχο έχουν είτε την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (Ebbeck & Weiss, 1998 Frankl, 1996) είτε την βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης (Alpert, Field, Goldstein, & Perry, 1990 Park Knong, 1995) Όσον αφορά στις μεθόδους διδασκαλίας, οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητοκεντρικές (έμμεσες) μέθοδοι διδασκαλίας είναι περισσότερο αποτελεσματικές από τις δασκαλοκεντρικές (άμεσες) μεθόδους (Chatoupis & Emmanuel, 2003 Ebbeck & Gibbons, 1998 Emmanuel, Zervas, & Vagenas, 1992 Marsh & Peart, 1988 Theodorakou & Zervas, 2003). Φαίνεται, όμως, ότι η εφαρμογή των μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής, εκτός από την αυτοεκτίμηση και τις αντιλήψεις που αφορούν αποκλειστικά στο σωματικό εαυτό (σωματική εμφάνιση και αθλητική ικανότητα), ενίσχυσαν και αντιλήψεις που σχετίζονται με τομείς όπως η σχολική ικανότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η συμπεριφορά των μαθητών (Ebbeck & Gibbons, 1998 Theodorakou & Zervas, 2003). Για παράδειγμα, η έρευνα των Theodorakou και Zervas (2003), που ίσως να είναι η μοναδική έρευνα που διεξήχθη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης μαθητών δημοτικού σχολείου (Ε και ΣΤ τάξη), έδειξε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα της δημιουργικής κίνησης (στιλ H), είχαν υψηλότερες τιμές σε όλους τους επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης και την αυτοεκτίμηση από ό,τι οι μαθητές της ομάδας ελέγχου (παραδοσιακή μέθοδος). Όμως, το πρόγραμμα παρέμβασης ενίσχυσε σε μεγαλύτερο βαθμό ορισμένες πλευρές της αυτοαντίληψης (ακαδημαϊκή ικανότητα, σχέσεις με συνομηλίκους και σωματική εμφάνιση) των αγοριών από ό,τι των κοριτσιών. Στην παρούσα έρευνα, στο πλαίσιο της θεωρίας των στόχων επίτευξης και με βάση τις διαστάσεις του TARGET 3 (Ames, 1992 Epstein, 1989) επιχειρείται η σύγκριση ενός συνδυασμού τεσσάρων μεθόδων διδασκαλίας (B, C, D, E) και μιας μεθόδου (Α) που πλησιάζει περισσότερο στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Σύμφωνα με τη θεωρία των Mosston και Ashworth (1986, 1997), η εφαρμογή του στιλ Β (πρακτική εξάσκηση), βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν ότι η καλή εκτέλεση της άσκησης και η αφομοίωσή της εξαρτάται από τη συχνή επανάληψη. To στιλ C (αμοιβαία διδασκαλία) παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και της δημιουργίας συνθηκών για άμεση ανατροφοδότηση. Το στιλ D (αυτοελέγχου) προωθεί την καλύτερη γνώση των κινήσεων του σώματος (ανάπτυξη κιναισθητικής ικανότητας), με το να μάθει ο μαθητής να παρατηρεί τη δική του εκτέλεση και στη συνέχεια να την αξιολογεί με βάση κάποια δεδομένα κριτήρια. Το στιλ Ε (μη αποκλεισμού) παρέχει το δικαίωμα της επιλογής του βαθμού δυσκολίας μιας δραστηριότητας, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής. Από τη συνοπτική περιγραφή των στιλ B, C, D, E διαπιστώνεται ότι ο δάσκαλος μεταφέρει αρμοδιότητες, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, στους μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση αυτών των στιλ μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος παρακίνησης. Οι στόχοι του στιλ Α (παραγγέλματος) σχετίζονται με τη γρήγορη εκμάθηση κάποιων δεξιοτήτων που απαιτούν συγχρονισμό και ομοιομορφία στην κίνηση (π.χ., μπαλέτο, κωπηλασία, παρέλαση). Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται, όταν όλες οι αποφάσεις 3 Κάθε διάσταση αντιπροσωπεύει στρατηγικές παρακίνησης που μπορούν να εφαρμοσθούν στην τάξη: Task (έργο), Authority (εξουσία), Rewards (ανταμοιβές), Grouping (ομαδοποίηση), Evaluation (αξιολόγηση), Timing (χρονική στιγμή). 5

4 Α. ΜΙΧΗΣ, Η. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ & Γ. ΖΕΡΒΑΣ λαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό. Συνεπώς, αυτό το στιλ διδασκαλίας πλησιάζει περισσότερο στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, όπου ο δάσκαλος είναι «κυρίαρχος» από την αρχή έως το τέλος του μαθήματος. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συνδυασμού τεσσάρων στιλ διδασκαλίας (B, C, D, E) στην ομάδα παρακίνησης και η σύνδεσή τους με βασικές αρχές κινητικής μάθησης (βλ. κεφ. Μέθοδος), αποτελεί το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της παρούσας έρευνας από την έρευνα των Theodorakou και Zervas (2003), στην οποία εφαρμόσθηκε μόνο ένα στιλ διδασκαλίας (στιλ Η). Όμως, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη εφαρμόσθηκε και σε προηγούμενη έρευνα (Μίχης και συν., 2007), αφού αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής (Μίχης, 2007). Με βάση τα σχετικά ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας (π.χ., Ebbeck & Gibbons, 1998 Theodorakou & Zervas, 2003) και τα χαρακτηριστικά των στιλ διδασκαλίας στη φυσική αγωγή, μπορεί να διατυπωθεί η κεντρική υπόθεση αυτής της έρευνας. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι το πρόγραμμα παρακίνησης θα οδηγήσει σε βελτίωση της αυτοαντίληψης των μαθητών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η σχολική και αθλητική ικανότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και σε ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών της ομάδας παρακίνησης. ΜΕΘΟΔΟΣ Δείγμα Το δείγμα αποτέλεσαν δύο ομάδες μαθητών, η ομάδα παρακίνησης (πειραματική ομάδα I) και η ομάδα της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας (πειραματική ομάδα II). Στην ομάδα παρακίνησης συμμετείχαν 185 μαθητές/τριες της Ε και ΣΤ τάξης δημοτικού (87 αγόρια, 98 κορίτσια ) ηλικίας ετών από 3 δημοτικά σχολεία της πόλης της Λάρισας. Στην ομάδα της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας συμμετείχαν 175 μαθητές/τριες της Ε και ΣΤ δημοτικού (88 αγόρια, 87 κορίτσια) ηλικίας ετών, από άλλα 3 δημοτικά σχολεία της ίδιας πόλης. Για την εξίσωση των ομάδων έγιναν αναλύσεις ως προς το φύλο, την τάξη και το κοινωνικό μορφωτικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην κατανομή των συμμετεχόντων (χ 2 =.38, p =.60, χ 2 =.17, p =.75, χ 2 =.21, p =.90 για φύλο, τάξη και κοινωνικό μορφωτικό επίπεδο, αντίστοιχα). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χορηγήθηκε άδεια από τη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.15 / 573 / / Γ1), αφού πρώτα κατατέθηκε αναλυτικό σχέδιο έρευνας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαδικασία Την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων ανέλαβαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, οι οποίοι είχαν διδακτική εμπειρία πάνω από δέκα έτη ο καθένας. Επειδή, ένας από τους σκοπούς της έρευνας ήταν η λειτουργία του προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπως διαμορφώνονται καθημερινά στα δημοτικά σχολεία, ελήφθη υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα και το εγχειρίδιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1997). Γι αυτό το λόγο δεν αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (το μάθημα της Φ.Α. πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα) και δεν προστέθηκε κάποιο καινούργιο γνωστικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες των δύο ομάδων διδάχθηκαν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα (καλαθοσφαίριση, στίβος), διαθέτοντας τη μία διδακτική ώρα της εβδομάδας στην καλαθοσφαίριση και την άλλη στο στίβο. Ωστόσο, με βάση τις αρχές των διαστάσεων TARGET, υπήρξε πλήρης διαφοροποίηση των δύο προγραμμάτων τόσο στον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος όσο και στη συμπεριφορά του δασκάλου (Πίνακας 1). Στην ομάδα παρακίνησης (πειραματική ομάδα Ι), για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης της παρακίνησης των μαθητών, επελέγησαν τα στιλ (μέθοδοι) B, C, D, 6

5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ E. Συγκεκριμένα για την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης (λ.χ., πάσα, ντρίμπλα,) και των αγωνισμάτων στίβου (π.χ., άλμα σε μήκος, δρόμοι) εφαρμόσθηκε το στιλ C (αμοιβαία διδασκαλία). Σύμφωνα με το «Μοντέλο Δύο Σταδίων» της Gentile (1972) ο στόχος του ασκούμενου κατά το πρώτο στάδιο μάθησης (εκμάθηση) είναι να αποκτήσει την ιδέα της κίνησης, να αναγνωρίσει δηλαδή και να προσέχει επιλεκτικά εκείνα τα στοιχεία της δεξιότητας που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση. Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των πειραματικών συνθηκών Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Λήψη αποφάσεων Χρήση ενθάρρυνσης - αμοιβών Οργάνωση των ομάδων Αξιολόγηση των μαθητών Κατανομή του χρόνου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ι ( περιβάλλον παρακίνησης ) Ποικιλία και διαφορετικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων (εφαρμογή τεσσάρων στιλ διδασκαλίας). Μεταφορά ευθύνης λήψης των αποφάσεων από το δάσκαλο στους μαθητές στο βαθμό που καθορίσθηκε από τα στιλ που εφαρμόσθηκαν. Παροχή ατομικής ενθάρρυνσης (θετικής ενίσχυσης) με στόχο την ενέργεια και όχι το άτομο. Συγκρότηση μικτών ομάδων, με τυχαίο τρόπο από το δάσκαλο. Αξιολόγηση των μαθητών με στόχο την προσωπική τους βελτίωση. Εφαρμογή τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης των μαθητών και του χώρου. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΙ (παραδοσιακό περιβάλλον) Συγκεντρωτικός τρόπος σχεδιασμού των δραστηριοτήτων (εφαρμογή ενός στιλ διδασκαλίας). Ο δάσκαλος απόλυτα υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Παροχή δημόσιας ενθάρρυνσης (θετικής ενίσχυσης) με στόχο το άτομο και όχι την ενέργεια. Συγκρότηση των ομάδων από το δάσκαλο κατά φύλο και με βάση την επίδοση. Αξιολόγηση των μαθητών με στόχο τη σύγκριση των επιδόσεων. Μεγάλες ομάδες, αυστηρά καθορισμένοι χώροι άσκησης και ελάχιστο αθλητικό υλικό. Για την εξάσκηση των μαθητών στις δεξιότητες που προηγήθηκαν, αλλά πλησιάζοντας περισσότερο σε αγωνιστικές συνθήκες μάθησης (π.χ., πάσα με αντίπαλο, ντρίπλα με εμπόδια) εφαρμόσθηκε το στιλ B (πρακτική εξάσκηση) και το στιλ Ε (μη αποκλεισμού). Στο δεύτερο στάδιο μάθησης (εξάσκηση), το οποίο ονομάζεται στάδιο σταθεροποίησης/προσαρμογής, σκοπός του ασκούμενου είναι να εντάξει το νέο αποκτημένο κινητικό πρότυπο στο περιβάλλον εκτέλεσης (Gentile, 1972). Για την αξιολόγηση των μαθητών εφαρμόσθηκε το στιλ D (αυτοέλεγχος) σε συνδυασμό με την τεχνική καθορισμού προσωπικών στόχων (Locke & Latham, 1990). Συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκαν δύο τεστ για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (πάσα, σουτ) των Barrow και MacGee (1979) και δύο τεστ φυσικής κατάστασης (κοιλιακοί, άλμα χωρίς φορά) από το Eurofit (Συμβούλιο της Ευρώπης, 1992) που χρησιμοποιήθηκαν στο άθλημα του στίβου. Από το άλλο μέρος, στην ομάδα της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας (πειραματική ομάδα ΙΙ), για την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων, την εξάσκηση και την αξιολόγηση των μαθητών/τριών χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ακριβώς διδακτικές ενότητες. Ωστόσο, για να διαμορφωθεί ένα περισσότερο «δασκαλοκεντρικό περιβάλλον» δόθηκαν ξεχωριστές οδηγίες, εφαρμόζοντας όμως το ένα και μοναδικό στιλ διδασκαλίας Α (στιλ παραγγέλματος). 7

6 Α. ΜΙΧΗΣ, Η. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ & Γ. ΖΕΡΒΑΣ Διευκρινίζεται ότι και στις δύο ομάδες: α) η παραπάνω σειρά (εκμάθηση, εξάσκηση, αξιολόγηση) αποτέλεσε το γενικό κανόνα για τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων και β) κάθε διδακτική ενότητα της καλαθοσφαίρισης (π.χ., πάσα) και του στίβου (π.χ., μήκος), ολοκληρωνόταν σε δύο ξεχωριστά μαθήματα. Ενδεικτικό παράδειγμα γενικού σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά εμφανίζεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Γενικός σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας στην καλαθοσφαίριση και το στίβο ΜΑΘΗ- ΜΑΤΑ Μάθημα 1 ο Πάσα (εκμάθηση, εξάσκηση) Μάθημα 2 ο Πάσα (εξάσκηση, αξιολόγηση) ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΙΡ/ΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ I Εκμάθηση πάσας (στιλ C) Εξάσκηση στην πάσα (στιλ Β) Εξάσκηση στην πάσα (στιλ Ε) Αξιολόγηση στην πάσα (στιλ D) ΠΕΙΡ/ΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ II Εκμάθηση πάσας (στιλ Α). Εξάσκηση στην πάσα (στιλ Α) Εξάσκηση στην πάσα (στιλ A) Αξιολόγηση στην πάσα (στιλ A) ΜΑΘΗ- ΜΑΤΑ Μάθημα 1 ο Μήκος (εκμάθηση, εξάσκηση) Μάθημα 2 ο Μήκος (εξάσκηση, αξιολόγηση) ΣΤΙΒΟΣ ΠΕΙΡ/ΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ I Εκμάθηση του μήκους (στιλ C). Εξάσκηση στο μήκος (στιλ Β). Εξάσκηση στο μήκος (στιλ Ε) Αξιολόγηση στο μήκος (στιλ D) ΠΕΙΡ/ΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ II Εκμάθηση του μήκους (στιλ Α). Εξάσκηση στο μήκος (στιλ Α). Εξάσκηση στο μήκος (στιλ Α) Αξιολόγηση στο μήκος (στιλ Α) Μετρήσεις Το πρόγραμμα είχε χρονική διάρκεια τριών μηνών και αξιολογήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων πριν (δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους) και μετά την παρέμβαση (μία εβδομάδα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων). Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης: Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου ΠΑΤΕΜ ΙΙ. Περιέχει 30 ερωτήσεις και περιλαμβάνει πέντε (5) κλίμακες αυτοαντίληψης, οι οποίες αποτυπώνουν επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης (ακαδημαϊκή ικανότητα, σχέσεις με συνομηλίκους, αθλητική ικανότητα, σωματική εμφάνιση, διαγωγή συμπεριφορά), και μία κλίμακα η οποία αποτυπώνει τη σφαιρική αυτοαξία (αυτοεκτίμηση) του μαθητή. Αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Self Perception Profile For Children της Harter (1985), το οποίο προσαρμόσθηκε στα ελληνικά δεδομένα από τη Μακρή Μπότσαρη (2001) και απευθύνεται σε μαθητές της Δ, Ε, και ΣΤ δημοτικού. Σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου περιγράφονται δύο τύποι ατόμων και ο μαθητής καλείται να αποφασίσει σε ποιόν από τους δύο τύπους ταιριάζει περισσότερο. Κατόπιν, θα πρέπει να αποφασίσει αν, απόλυτα ή μάλλον, ταιριάζει με τον τύπο που έχει επιλέξει. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με 1, 2, 3, 4 με τις υψηλότερες τιμές να αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε από την Μακρή Μπότσαρη (2001) με ικανοποιητικά αποτελέσματα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των παραγόντων του ερωτηματολογίου της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης πραγματοποιήθηκε με βάση το τεστ του άλφα (Cronbach, 1951). H ανάλυση έδειξε ότι όλοι οι παράγοντες είχαν αποδεκτό βαθμό εσωτερικής συνοχής (α >.70). Για τον έλεγχο των διαφορών πριν την πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η διπαραγοντική (ομάδα Χ φύλο) πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA), ενώ για την εξέταση των διαφορών μετά την πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η τριπαραγοντική (χρόνος Χ ομάδα Χ φύλο) πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (MANOVA). 8

7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η πολυμεταβλητή ανάλυση σχετικά με τις διαφορές πριν την πειραματική διαδικασία έδειξε μη σημαντική επίδραση για την ομάδα, F (6, 351) =.34, p =.92, σημαντική επίδραση για το φύλο, F (6, 351) = 3.36, p <.05, η 2 =.05, ενώ η αλληλεπίδραση φύλου και ομάδας δεν ήταν σημαντική, F (6, 351) =.93, p =.47. Εξέταση των μονομεταβλητών επιδράσεων έδειξε ότι το φύλο είχε σημαντική επίδραση στην αθλητική ικανότητα, F (1, 356) = 8.71, p <.05, η 2 =.02 και τη συμπεριφορά, F (1, 356) = 4.22, p <.05, η 2 =.01 (Πίνακας 3). Πίνακας 3. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των εξαρτημένων μεταβλητών πριν την πειραματική διαδικασία ως προς το φύλο Αγόρια Κορίτσια Μεταβλητές M SD M SD Ακαδημαϊκή ικανότητα Σχέσεις με συνομηλίκους Αθλητική ικανότητα *.65 Σωματική εμφάνιση Συμπεριφορά *.52 Αυτοεκτίμηση * στατιστικά σημαντική διαφορά p<.05 Από τους μέσους όρους φαίνεται ότι τα αγόρια, πριν την πειραματική διαδικασία στο σύνολο του δείγματος, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη της αθλητικής τους ικανότητας από ό,τι τα κορίτσια. Αντίθετα, για τη μεταβλητή «συμπεριφορά» οι μέσοι όροι δείχνουν ότι, πριν την πειραματική διαδικασία στο σύνολο του δείγματος, τα κορίτσια είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη συμπεριφοράς από ό,τι τα αγόρια. Η πολυμεταβλητή ανάλυση, που αφορά στην εξέταση των διαφορών μετά την πειραματική διαδικασία, έδειξε σημαντική αλληλεπίδραση χρόνου, ομάδας και φύλου, F (6, 351) = 2.70, p <.05, η 2 =.04. Η μονομεταβλητή ανάλυση έδειξε σημαντική αλληλεπίδραση χρόνου και ομάδας για τη μεταβλητή «ακαδημαϊκή ικανότητα», F (1, 356) = 7.15, p <.05, η 2 =.02, και «σχέσεις με συνομηλίκους» F(1,356) = 5.18, p <.05, η 2 =.01 (Πίνακας 4) και σημαντική αλληλεπίδραση χρόνου, ομάδας και φύλου για τη μεταβλητή «αθλητική ικανότητα», F (1, 356) = 7.71, p <.05, η 2 =.01, και την «αυτοεκτίμηση» F (1,356) = 3.76, p =.05, η 2 =.01. Για τη μεταβλητή «ακαδημαϊκή ικανότητα» παρατηρείται πτώση των τιμών της ομάδας με την παραδοσιακή μέθοδο και άνοδος των τιμών της ομάδας παρακίνησης από την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, για τη μεταβλητή «σχέσεις με συνομηλίκους» παρατηρείται ότι, ενώ οι τιμές της ομάδας με την παραδοσιακή μέθοδο μειώθηκαν από την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση, οι τιμές τής ομάδας παρακίνησης αυξήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την πειραματική διαδικασία, οι μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα παρακίνησης σε σύγκριση με τους μαθητές της παραδοσιακής ομάδας είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη της ακαδημαϊκής τους ικανότητας και των σχέσεων με τους συνομηλίκους τους. 9

8 Α. ΜΙΧΗΣ, Η. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ & Γ. ΖΕΡΒΑΣ Πίνακας 4. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (SD) όλων των εξαρτημένων μεταβλητών ως προς την ομάδα και τον χρόνο Πειραματική ομάδα 1 (παρακίνησης) Πειραματική ομάδα 2 (παραδοσιακής μεθόδου) Πριν Μετά Πριν Μετά Μεταβλητές M SD M SD M SD M SD Ακαδημαϊκή ικανότητα *.60 Σχέσεις με συνομηλίκους *.61 Αθλητική ικανότητα Σωματική εμφάνιση Συμπεριφορά Αυτοεκτίμηση * στατιστικά σημαντική διαφορά p<.05 Για την περαιτέρω εξέταση της αλληλεπίδρασης χρόνου, ομάδας και φύλου για τις μεταβλητές «αθλητική ικανότητα» και «αυτοεκτίμηση», έγιναν διπαραγοντικές αναλύσεις (χρόνος Χ ομάδα) πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (MANOVA) για κάθε φύλο ξεχωριστά. Για τη μεταβλητή «αθλητική ικανότητα», οι αναλύσεις έδειξαν ότι για τα κορίτσια η αλληλεπίδραση χρόνου και ομάδας ήταν σημαντική, F (1, 183) = 8.24, p <.05, η 2 =.04, ενώ για τα αγόρια δεν ήταν σημαντική, F (1, 173) = 1.27, p =.26. Αντίστοιχα, για τη μεταβλητή «αυτοεκτίμηση», οι αναλύσεις έδειξαν ότι για τα κορίτσια η αλληλεπίδραση χρόνου και ομάδας ήταν σημαντική, F (1, 183) = 5.54, p <.05, η 2 =.03, ενώ για τα αγόρια δεν ήταν σημαντική F (1, 173) =.26, p =.61 (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των εξαρτημένων μεταβλητών ως προς την ομάδα, το φύλο και τον χρόνο Πειραματική ομάδα 1 (παρακίνησης) Πειραματική ομάδα 2 (παραδοσιακής μεθόδου) Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά Μεταβλητές M M M M M M M M (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) Ακαδημαϊκή ικανότητα 3.26 (.56) 3.25 (.60) 3.18 (.63) 3.30 (.61) 3.21 (.57) 3.13 (.63) 3.26 (.58) 3.15 (.57) Σχέσεις με συνομηλίκους 3.10 (.53) 3.14 (.57) 3.01 (.66) 3.16 (.63) 3.10 (.55) 3.07 (.59) 3.14 (.52) 3.08 (.64) Αθλητική ικανότητα 3.16 (.65) 3.08 (.59) 2.83 (.66) 3.02 (.60) 3.04 (.57) 3.07 (.65) 2.98 (.64) 2.92* (.67) Σωματική εμφάνιση 2.81 (.49) 2.80 (.41) 2.75 (.42) 2.85 (.49) 2.80 (.44) 2.80 (.52) 2.71 (.42) 2.70 (.48) Συμπεριφορά 3.15 (.54) 3.16 (.56) 3.24 (.57) 3.24 (.60) 3.12 (.66) 3.05 (.65) 3.29 (.48) 3.36 (.53) Αυτοεκτίμηση 3.39 (.48) 3.27 (.56) 3.30 (.49) 3.34 (.53) 3.34 (.52) 3.27 (.63) 3.37 (.55) 3.23* (.57) * στατιστικά σημαντική διαφορά p<.05 10

9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τόσο για την αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας όσο και για την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών παρατηρείται πτώση των τιμών στην ομάδα παραδοσιακής μεθόδου και άνοδος των τιμών στην ομάδα παρακίνησης από την πρώτη στη δεύτερη μέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την πειραματική διαδικασία, τα κορίτσια που συμμετείχαν στην ομάδα παρακίνησης σε σύγκριση με τα κορίτσια της «παραδοσιακής» ομάδας, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη της αθλητικής τους ικανότητας και της αυτοεκτίμησής τους. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα ευρήματα έδειξαν ότι, μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, οι μαθητές/τριες της ομάδας παρακίνησης είχαν υψηλότερη αυτοαντίληψη για την ακαδημαϊκή τους ικανότητα και για τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους, από ό,τι οι μαθητές/τριες της «παραδοσιακής» ομάδας. Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στις δύο μεταβλητές είναι συναφείς με την κεντρική υπόθεση της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν υποστήριξη σε ευρήματα άλλων ερευνητών (Ebbeck & Gibbons, 1998 Theodorakou & Zervas, 2003) με ανάλογα διδακτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόσθηκαν σε μαθητές της ίδιας σχολικής ηλικίας. Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι το περιβάλλον που διαμορφώνεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο (για παράδειγμα, φυσική αγωγή) ενδέχεται να επηρεάσει επιμέρους αυτοαντιλήψεις των ατόμων σε τομείς που δεν έχουν άμεση σχέση με τον χώρο αυτόν (π.χ., αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας). Η εξέταση των ευρημάτων από πρακτική άποψη μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σημαντική, καθώς η βελτιωμένη αυτοαντίληψη των μαθητών/τριών που αφορά στη σχολική τους ικανότητα, μπορεί να ενισχύσει την εσωτερική τους παρακίνηση για μάθηση (Harter & Connell, 1984). Επίσης, η αυξημένη αυτοαντίληψη των μαθητών για τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους είναι ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της διδακτικής παρέμβασης, διότι οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές με τους συνομηλίκους τους αποτελούν ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων (Fopma-Loy, 2000). Από το άλλο μέρος, τα ευρήματα έδειξαν ότι, ενώ το πρόγραμμα παρακίνησης ενίσχυσε την αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας και την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών, δεν συνέβη το ίδιο με τα αγόρια. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση της έρευνας μόνο ως προς το ένα φύλο (κορίτσια). Η ενίσχυση της αθλητικής ικανότητας των κοριτσιών μπορεί να αποδοθεί στη θετική επίδραση που είχε το πρόγραμμα παρακίνησης στη αρχικά μειωμένη αυτοαντίληψη των κοριτσιών για την αθλητική τους ικανότητα. Αν ληφθεί υπόψη η διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο φύλων στην αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας (μικρότερη για τα κορίτσια), πριν την πειραματική διαδικασία, είναι αναμενόμενο η θετική συνεισφορά του προγράμματος να θεωρείται ακόμη πιο σημαντική για τα κορίτσια. Το συμπέρασμα αυτό ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο, αφού είναι κοινά αποδεκτό ότι μια παρέμβαση είναι χρησιμότερη για όσους υπολείπονται σε κάποιο χαρακτηριστικό. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα κορίτσια «είχαν περισσότερο ανάγκη» από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Επομένως, είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμα παρακίνησης βοήθησε τα κορίτσια να αντιληφθούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε ένα χώρο, όπου, όπως και από άλλες έρευνες (π.χ., Diggelidis & Papaioannou, 1999) φαίνεται, υπερτερούν τα αγόρια. Η βελτίωση της αυτοεκτίμησης των κοριτσιών της ομάδας παρακίνησης έναντι των αγοριών, μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση: α) την υποκειμενική σπουδαιότητα που αποδίδουν τα άτομα σε ορισμένους τομείς αυτοαντίληψης (Rosenberg, 1982) ή/και β) την αθροιστική συμβολή των επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης στην αυτοεκτίμηση (Harter, 1999 Marsh, 1986). Σχετικά με την πρώτη εναλλακτική ερμηνεία, ο Rosenberg (1982) αναφέρει ότι, όσο 11

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή.

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή. The effects of goal orientations in self-regulated learning of a sport skill in physical education Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 199 206 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 199-206 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ενότητα 10: Μέθοδοι διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής Χατζόπουλος Δημήτρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 Ψυχολογικό Περιβάλλον Τάξης Ελευθερία Ν. Γωνίδα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ιανουάριος 2011. Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ποϊριάζη-Μαυρίδου Φανή-Άννα Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ιανουάριος 2011. Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ποϊριάζη-Μαυρίδου Φανή-Άννα Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ιανουάριος 2011 Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή Ποϊριάζη-Μαυρίδου Φανή-Άννα Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Στο τέλος της συνάντησης οι Κ.Φ.Α. θα έχουν κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή*

Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή* Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή* (Mosston & Ashworth, 1997, 2008) * Το θέμα παρουσιάστηκε σε 3 διαλέξεις http://www.spectrumofteachingstyles.org ΦΑΣΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Mosston & Ashworth,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική: θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικές αρχές. Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Ψυχοκινητική: θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικές αρχές. Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ Ψυχοκινητική: θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικές αρχές Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ Περιεχόμενα Θεωρητικό πλαίσιο Εφαρμογή Αξιολόγηση Σχετικές αναφορές Θεωρητικό πλαίσιο Ολιστική οπτική:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηση και Απόδοση 2. ΚΩ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 710 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή. (σύμφωνα με τους Mosston & Ashworth)

Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή. (σύμφωνα με τους Mosston & Ashworth) Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή (σύμφωνα με τους Mosston & Ashworth) ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (Mosston & Ashworth, 1994 1. ΤO ΑΞΙΩΜΑ: Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. Θεματική Ενότητα 10: Διαστάσεις του εαυτού: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. Θεματική Ενότητα 10: Διαστάσεις του εαυτού: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Θεματική Ενότητα 10: Διαστάσεις του εαυτού: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση Θεματική Ενότητα 10 Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της αυτο-αντίληψης, της αυτο-εκτίμησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική Παιδαγωγική & Πρακτική άσκηση στην Α/βάθμια Εκπαίδευση

Αθλητική Παιδαγωγική & Πρακτική άσκηση στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Αθλητική Παιδαγωγική & Πρακτική άσκηση στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής Πριν την παρουσίαση Αναφορά στον κανονισμό που ισχύει στη διάλεξη Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 10 21 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 10-21 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 4. Μέθοδοι διδασκαλίας Μπαρκούκης Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ

Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθήματος Στοιχεία πρακτικής εφαρμογής που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθήματος 3 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 Σύνταξη του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά στη Φ.Α. Αθανάσιος Παπαϊωάννου καθηγητής

Παιδαγωγικά στη Φ.Α. Αθανάσιος Παπαϊωάννου καθηγητής Παιδαγωγικά στη Φ.Α. Αθανάσιος Παπαϊωάννου καθηγητής Μεταπτυχιακό Ψυχολογία της Άσκησης: Διδάσκοντες ΣΚΟΠΟΣ Μαθησιακά Αποτελέσματα Φοιτητές που πετυχαίνουν σ αυτό το μάθημα ΓΝΩΣΗ Κατανοούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή

Δημιουργικό Παιχνίδι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Δημιουργικό Παιχνίδι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή Η καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού Κριτήρια επιλογής για το καθημερινό πρόγραμμα και κατάδειξη στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής

Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής Οργάνωση μαθήματος Εξέλιξη - αντικείμενο της Αθλητικής Παιδαγωγικής Πριν την παρουσίαση Αναφορά στον κανονισμό που ισχύει στη διάλεξη Κανόνες για φοιτητές/τριες που πρέπει να τηρούνται στη διάλεξη Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρία και εφαρμογές επεξεργασίας πληροφορίας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα αναπτυχθούν ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Που εστιάζονται οι έρευνες; Επιδηµιολογία - Συµπεριφορά

Θέµατα που θα αναπτυχθούν ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Που εστιάζονται οι έρευνες; Επιδηµιολογία - Συµπεριφορά Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πιστοποίηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Πιστοποίηση βασικών γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Επιπέδου 1 (2005).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πιστοποίηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Πιστοποίηση βασικών γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Επιπέδου 1 (2005). Προσωπικές πληροφορίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Δημητρίου Ελένη Διεύθυνση κατοικίας: Αστεριάδου 6, 41222 Λάρισα Ημερομηνία Γέννησης: 5-11-1966 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιώδεις σχέσεις αντίληψης σχολικής ικανότητας με σχολική επίδοση και προετοιμασία για το σχολείο

Αιτιώδεις σχέσεις αντίληψης σχολικής ικανότητας με σχολική επίδοση και προετοιμασία για το σχολείο 14-15-16-17:Layout 1 29/07/2010 11:17 ΠΜ Page 198 Αιτιώδεις σχέσεις αντίληψης σχολικής ικανότητας με σχολική επίδοση και προετοιμασία για το σχολείο Περικλής Καλογιάννης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση, προάγω και προασπίζω την υγεία μου» Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

«Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση, προάγω και προασπίζω την υγεία μου» Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ενδεικτικό σχέδιο δράσης Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο «Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση, προάγω και προασπίζω την υγεία μου» Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η βασική ιδέα της δράσης Να

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός στόχων στη φυσική αγωγή

Καθορισμός στόχων στη φυσική αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ο εαυτός ως αντικείμενο συνειδητής σκέψης αποτελεί κεντρικό θέμα διερεύνησης από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι: Φελούκα Βασιλική, 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Γιαννόπουλος Κων/νος, 8 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Ενότητες Βασικές αιτίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 9. Πειραματικοί σχεδιασμοί MANAGING

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής

Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Ιωάννης Τοµπούλογλου, 24 ο ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Περίληψη Οι προσανατολισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Φυσικής Αγωγής πρέπει να στηρίζεται: Στα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας για τη φυσική κατάσταση και την υγεία των Ελλήνων. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλος του Μαθήματος: Καινοτομία-Δημιουργικότητα-Τεχνικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Κωδικός αριθμός του μαθήματος: Χ3 Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Αριθμός απονεμόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα