Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 1"

Transcript

1 STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 1 Η ΘΕΙΚΗ ΑΓΑΠΗ - «Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΞΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ!» Πάσχα 2011 Αγαπητοί µου ευλαβείς Xριστιανοί, Πως µπορούµε να καταλάβουµε την απέραντη αγάπη του Θεού η να συλλάβουµε το ακατάληπτο σχέδιο της σωτηρίας µας; Με ποιό τρόπο µπορούµε να πλησιάσουµε το απροσµέτρητο βάθος της φιλανθρωπίας του Θεού ή να ανεβούµε στα απροσπέλαστα ύψη της δόξης Του; Ιδού το παράδοξον µυστήριο της Θεϊκής αγάπης! «Εν αρχή» (Γένεσις) ο Θεός δηµιούργησε τα πάντα από το µηδέν. Εκεί όπου βασίλευε το σκοτάδι και το χάος, άνθισε η αγάπη Του και έφερε ζωή και φως στο κόσµο. «Και παραπεσόντας... ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ηµάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την µέλλουσαν.» (Αναφορά της Θείας Λειτουργίας) Από την µεγάλη Του αγάπη για µας ο πολυεύσπλαχνος Κύριος µας έστειλε αγγελιαφόρους, προφήτες, αγίους, άνδρες και γυναίκες, όπως τους προστάτες της Εκκλησίας µας, Αγίους Πέτρο και Παύλο, να διδάξουν την αλήθειά Του µε σκοπό να επιστρέψουν οι πάντες στην αγάπη Του. «Μέγα το µυστήριον της σωτηριώδους οικονοµίας Σου!» Στο τέλος ο ίδιος ο Θεός µας επισκέφθηκε στο πρόσωπο του µονογενούς Υιού, Του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού. «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν.» (Ιωάν. α 14) Ο ηµιουργός ήλθε να σώσει ο Ίδιος το πλάσµα Του. Ιδού, ο Κύριος των κυριευόντων ευρίσκεται σπαργανωµένος σε µια ταπεινή φάτνη σ ένα σπήλαιο. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων έγινε ο ταπεινός υπηρέτης. Αυτός που είναι τέλειος και αναµάρτητος υποβάλλεται στο καθαρτήριο βάπτισµα των υδάτων. Αυτός που ποτέ δεν έλαβε σχολική µόρφωση, εδίδαξε την θεϊκη σοφία. Αυτός που από αγάπη συναναστράφηκε αµαρτωλούς και ασθενείς, πρόσφερε συγχώρηση και θεραπεία. Ιδού το παράδοξον µυστήριο της Θεϊκης αγάπης! Πράγµατι, «φοβερόν και παράδοξον µυστήριον... ενεργούµενον καθοράται. Ο αφανής κρατείται. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς αδίκως ετάζεται. Ειρκτή κατακλείεται ο την άβυσσον κλείσας. Πιλάτω παρίσταται, ω τρόµω παρίστανται Ουρανών αι υνάµεις. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. Ραπίζεται χειρί του πλάσµατος ο Πλάστης. Ράπισµα κατεδέξετο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάµ. Ξύλω κατακρίνεται ο κρίνων ζώντας και νεκρούς. Κρεµάται έπι ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεµάσας. Ήλοις προσηλώθη, ο Νυµφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Τάφω κατακλείεται ο καθαιρέτης του Άδου.» (Θεοτοκίον, Ακολουθεία Αποκαθηλώσεως Μεγάλης Παρασκευής) Ω, του παραδόξου θαύµατος! Ποιός µπορεί να το καταλάβει; Ποιός νους µπορεί να το συλλάβει; Ποιός µπορεί να εµβαθύνει στο µυστήριον της αγάπης του Θεού! «Ου φέρει το µυστήριον έρευναν, πίστει µόνη τούτο πάντες δοξάζοµεν.» «Προσκυνούµεν σου τα πάθη Χριστέ. είξον ηµίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.» Και οι προσευχές όλων των αιώνων απαντήθηκαν! Ο Χριστός Ανέστη! «Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ηµάς ο του Σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ αυτού κατεχόµενος. Εσκύλευσε τον Άδην ο κατελθών εις τον Άδην. Επίκρανεν αυτόν γευσάµενον της σαρκός Αυτού. Έλαβε σώµα και Θεώ περιέτυχεν. Έλαβε γην και συνήντησεν ουρανώ. Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε. Που σου θάνατε, το κέντρον; Που σου Άδη, το νίκος; Ανέστη Χριστός, και συ καταβέβλησαι. Ανέστη Χριστός, και πεπτώκασι δαίµονες. Ανέστη Χριστός, και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς επί µνήµατος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιµηµένων εγένετο. Αυτώ η δόξα, και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν.» (Kατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, Πάσχα) Ιδόυ το παράδοξον µυστήριο της Αγάπης του Θεού για το πλάσµα Του! Είθε το θαυµαστό µυστήριο της Θεϊκής Αγάπης να αποκαλυφθεί και στη δική σας καρδιά και να σας γεµίσει µε την αγαλλίαση της Ανάστασεως του Κυρίου µας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μετά πολλών ευχών εν Χριστώ Αναστάντι, π. Κωνσταντίνος Χατζής, Ιερατικώς Προϊστάµενος

2 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 2 GOD S LOVE BEHOLD THE AWSOME MYSTERY! Pascha 2011 How do we comprehend the infinite nature of God s Love? How do we understand His incomprehensible plan for our salvation? How do we fathom the immeasurable depth of His charity? How do we ascend to the unattainable height of His glory? Behold the awesome mystery of God s Love! In the beginning (Genesis), God created everything out of nothing ex nihilo. Where there was darkness and emptiness, God s love blossomed and brought forth light and life. And when we fell You did not cease doing everything until You led us to heaven and granted us Your kingdom to come (Anafora Prayer of the Divine Liturgy). In His love for us, God sent His messengers, holy and prophetic men and women, like our own patron Saints Peter and Paul, to preach the truth and bring humanity back to His Love. Beyond words is the mystery of Your plan of salvation. Ultimately, God Himself came to us in the person of Jesus Christ. The Word became flesh and dwelt among us (John 1:14). The Creator came to save His creation. But, the Lord of Lords is found lying in a lowly manger in a cave. The King of Kings becomes a humble servant. He who is perfect and pure submits to the cleansing waters of Baptism. The One who had no schooling, teaches divine wisdom. He who sat with sinners and the sick, forgives and heals. Behold the awesome mystery of God s Love! Then truly, a strange and awesome mystery is witnessed. The infinite One is arrested and held. The One who tries the inward heart of each person is Himself put on trial. He who sealed the deep is sealed in prison. The One before whom the powers of heaven stand quaking stands before Pilate. The King of the heavenly hosts wears a crown of thorns. The One who clothed the heavens in clouds, is wrapped in the purple of mockery. The Creator is struck by the hand of the creature. He who freed Adam in the Jordan River, is buffeted with blows. The One who judges the living and the dead is judged for the Cross. He who suspended the earth amid the waters is suspended on the Tree. The Bridegroom of the Church is transfixed with nails. The Virgin s Son is pierced with a lance. He who despoiled Hades is shut up in a tomb. (Theotokion, Great Friday Vespers-The Apokathelosis) Behold the awesome mystery of God s Love! Who can understand it? Who can comprehend it? Who can fathom it? We cannot understand this mystery, but we glorify it with one faith. We revere Your Passion, O Christ. Show us Your glorious Resurrection. And the prayers of the ages are answered! Christ is Risen! No one need fear death; the Saviour s death has freed us from it. While He was its captive, He stifled it. He despoiled Hades as He descended into it. It was vexed when it tasted His flesh. It received a body and encountered God. It took earth and came face to face with heaven. It took what it saw and fell by what it could not see. Death, where is your sting? Hades, where is your victory? Christ is risen and you are overthrown. Christ is risen and the demons have fallen. Christ is risen and the angels rejoice. Christ is risen and life rules. Christ is risen and not one dead remains in the tomb. For Christ, having risen from the dead, has become the first fruits of those who have died. To Him be the glory and the dominion, forever. Amen. (Catechetical Homily of St. John Chrysostom, Pascha) Behold the awesome mystery of Christ s Love! May the awesome mystery of God s Love be revealed in your heart and fill it with the joy of our Lord s Holy and Glorious Resurrection. CHRIST IS RISEN! With love in the Risen Christ, Fr. Konstantine Chatzis, Parish Priest TRULY HE IS RISEN! FEAST DAY OF STS. PETER & PAUL TUESDAY, JUNE 28 th, 2011 (7 PM.): WEDNESDAY, JUNE 29 th, 2011 Divine Liturgy (9:00-11:30 A.M.): Great Vespers presided by His Eminence Metropolitan Sotirios assisted by local clergy. Hierarchical Divine Liturgy celebrated by His Eminence Metropolitan Sotirios assisted by local clergy.

3 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 3 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox ox Church 527 Bridgeport Road East Kitchener, ON N2Κ 1Ν6 Church Office: Fax: Fr. Konstantine Chatzis Mobile: Council President: Kyriacos Ioannou Council Treasurer: Andreas Georghiades Council Secretary: Apostolos Vogiatzis Council Directors: Paul Georgopoulos Theodoros Michael Demetrios Stamatelos Stavros Thalassinos Philoptochos President: Barbara Bitsakakis Sunday School Director: Pres. Stamatia Chatzis Chanter: Mike Mavros Choir Director: George Loucas Altar Server: Andreas Karashalis Office Administrator: Mary Ananiadis Church Office Hours: Weekdays & Saturdays By Appointment Only Sundays 12:00 p.m. 4:00 p.m. Church Council It is with great joy and enthusiasm that our new Community Church Council has embarked on this new term for We plan on building on the achievements of the previous Church Council, as well as starting new initiatives to meet the needs of our ever-growing Community. Your continued support and volunteerism is greatly needed and much appreciated in our efforts to build a better Community for our future generations. Please remember to renew your 2011 Membership and continue donating your time and talents by participating in our upcoming events. On behalf of the Community Church Council, I would like to wish everyone a joyous celebration of Pascha. Christ is Risen! Truly, He is Risen! Sincerely, Kyriacos Ioannou, Church Council President Με µεγάλη χαρά και ενθουσιασµό το νέο ιοικητικό Συµβούλιο έχει ξεκινήσει τη θητεία του για τα επόµενα δύο χρόνια Με βάση τα όσα έχουν επιτευχεί από το προηγούµενο Συµβούλιο, ως επίσης και µε νέες πρωτοβουλίες, θα προσπαθήσουµε να καλύψουµε τις ανάγκες τις ολοένα αυξανοµένης Κοινότητάς µας. Η υποστήριξη και η συµπαράστασή σας είναι άκρως απαραίτητος και ιδιέτερα αποτελεσµατική στις προσπάθειες µας για µια καλύτερη Κοινότητα για τις µέλλουσες γενεές. Παρακαλώ µη ξεχάσετε να ανανεώσετε τη συνδροµή σας για το 2011, καθώς επίσης να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συµµετάσχετε στις ερχόµενες εκδηλώσεις µας. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους Καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Με ειλικρινή εκτίµηση, Κυριάκος Ιωάννου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου PHILOPTOCHOS NEWS & EVENTS The Ladies of Philoptochos extends a greeting of love to all the Orthodox Christians of Sts. Peter & Paul Church. Our organization is inspired by the example of St. Philothei of Athens, and her great love for Christ in helping those less fortunate. I wish to thank wholeheartedly all of our volunteers, whose support, talents and time are crucial in making our Ladies of Philoptochos a success, and we welcome and invite all women in our Community to join our group of dedicated volunteers in this worthwhile cause. Wishing everyone good health in celebration of the Resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ. Christ is Risen! Truly, He is Risen!! Sincerely, Barbara Bitsakakis Ladies of Philoptochos President Οι Κυρίες της Φιλοπτώχου στέλνουν χαιρετισµούς αγάπης σ όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Ο Οργανισµός µας εµπνέεται από το παράδειγµα της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, και από την µεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό, ώστε να βοηθάει όσους έχουν ανάγκες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκαρδίως όλους τους εθελοντές που η βοηθειά τους, το ταλέντο τους και ο χρόνος είναι συµαντικά κριτήρια για την επιτυχία της Φιλοπτώχου. Καλωσορίζω, αλλά και προσκαλώ όλες τις κυρίες της Κοινοτητάς µας να υποστηρίζουν τις αφοσιωµένες σ αυτό το σπουδαίο έργο και σκοπό εθελότριες. Εύχοµαι σ όλους καλή υγεία στην λαµπρή γιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και Σωτήρος ηµών Χριστού. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!! Με πολλή εκτίµηση, Βαρβάρα Μπιτσακάκη, Πρόεδρος Φιλοπτώχου (1) April 15 - Preparation for Tsourekia (Friday) (4) April 21 - Dyeing Eggs (Holy Thursday) (2) April 16 - Finishing Tsourekia (Saturday) (5) April 23 - Decoration of the Church making crosses with Bay leaves, (Holy & Great Saturday) decorating the Church and preparing (6) June Preparations for the 31 st for the Palm Sunday Lunch Annual Greek Food Festival (3) April 17 - Palm Sunday Lunch (Sunday) (7) August 6 - Blessing of Grapes 31 ST ANNUAL GREEK FOOD FESTIVAL SATURDAY & SUNDAY, JUNE th, 2011 Fabulous foods, drinks & desserts of Greece, Live Greek music & Greek dance group performances. Lots of children s activities! COME OUT AND SHOW YOUR SUPPORT FOR OUR CULTURE, OUR HERITAGE, OUR FAITH!

4 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 4 HOLY FRIDAY RETREAT - NEW BEGINNINGS! This year our theme is New Beginnings! Our retreat will focus on ways that we become new persons in Christ through the many opportunities we are provided in the Orthodox Church. Children will learn how we are granted a new beginning, not only through our Baptism, but on a continual basis. We encourage all young people in grades JK to 8 to attend. Children 4 and under are welcome to attend with parent/guardian supervision. Students in grade 9 and above are also needed to act as group leaders and assist with other activities. Their involvement can contribute toward their community service hours required for graduation from high school. WHEN: Friday, April 22 th, 2011 TIME: 11:00 a.m. 2:00 p.m. PLACE: Saints Peter and Paul Greek Orthodox Church We ask that you kindly bring a peanut-free Lenten dish (no meat or dairy) for the children s potluck lunch and one nonperishable food item for our community food bank. Please ensure that you have picked up your child(ren) by 2:00 p.m. from the Church hall. Children will not be supervised by the Sunday School staff during the service or past 2:30 p.m. Please RSVP by Sunday, April 17 th, Registration forms can be obtained at the information table at the entrance of the Church, or by Wishing you a Blessed Pascha. Christ is Risen! Truly, He is Risen! Presbytera Stamatia Chatzis Sunday School Director STS. PETER & PAUL 5 TH ANNUAL VACATION CHURCH DAY CAMP MONDAY, JULY 25 FRIDAY, JULY 29, 2011 For the 5 th time in our Greek Orthodox Community, we will be hosting a VACATION CHURCH CAMP from Monday, July 25 th Friday, July 29 th, 2011 This is an excellent opportunity for all children in GRADES TWO to FIVE to join Father Konstantine and Presbytera Stamatia in the CHURCH HALL to learn about our Orthodox faith! Daily Activities Include Bible Lessons Games Movies Crafts Snack Time Greek Orthodox Youth Association HOPE & JOY YOUTH G.O.Y.A. Youth Retreat Holy Week Join us in Preparation for Easter Lazarus Saturday, April 16, 2011 by making of Palm Crosses 2:00-4:00 p.m. in the Church Hall and decorating Easter Eggs! Youth Confessions from 4:00-6:00 p.m. DATE: SATURDAY, APRIL 16 TH, 2011 Next G.O.Y.A. Meeting is MAY 2 ND, 2011 TIME: 12:00-2:00 P.M. CALLING ALL YOUTH IN GRADES 7-12!! AT: THE CHURCH HALL Come out for some great fun & fellowship! Year-End Party on MAY 29th, 2011 Please contact Father Konstantine More information to be announced. For more information: or Wishing everyone a blessed Easter! Christ is Risen! Truly, He is Risen!! Christ is Risen! Truly, He is Risen!! Please contact Pat Timms for more info , or Levendogenia We had a successful Dance of Apokries where our dance group showcased their new dance costumes. Many thanks to those who supported us with their generous donations. We are working hard and preparing for performances at the Greek Food Festival. Please come out & support us! Christ is Risen! Truly, He is Risen!! DANCE GROUP PRACTICES!! Every Monday 6:00 7:00 p.m. in the Church Hall All Kids Ages 7-18 Welcome! For more information, please contact Androula Patsalis

5 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 5 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ ΟΜΑ Α 2011 Σαββάτο 16 Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 9-11:30 πµ. Σύναξις της νεολαίας G.O.Y.A. 2-4 µµ. Ιερά Εξοµολόγησις νεολαίας 4-6 µµ. Κυριακή 17 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 8:45-11:45 πµ. Ετήσιο Γεύµα της Φιλοπτώχου (Ψάρι - Αίθουσα Κοινότητος) 12:15 µµ. Βράδυ: Ακολουθία του Νυµφίου 7-8:30 µµ. ευτέρα 18 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ακολουθία του Νυµφίου 7-8:30 µµ. Τρίτη 19 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΤΩΝ ΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Ακολουθία του Νυµφίου 7-8:30 µµ. Τετάρτη 20 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία 9-10:30 πµ. Βράδυ: Ιερό Ευχέλαιο 6-7:30 µµ. Ακολουθία του Νιπτήρος 7:30-8:30 µµ. Πέµπτη 21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου Βράδυ: Ακολουθία των Παθών (12 Ευαγγέλια) 7-10 µµ. Παρασκευή 22 H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οί Μεγάλες Ώρες (Στολισµός Επιταφίου) πµ. Σύναξιςτων παιδιών 11:30 πµ. - 2 µµ. Αποκαθήλωσις 2:30-4 µµ. Βράδυ: Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Λιτάνευση Επιταφίου 7-10 µµ. Σάββατο 23 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου Θα Λειτουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων κ.κ. Χριστοφόρος Βράδυ: Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ακολουθία προτης Αναστάσεως («εύτε λάβετε φως») 11 µµ. Η Τελετή της Αναστάσεως 12 µεσον. Ο Πανηγυρικός της Αναστάσεως 12-1:30 µ.µεσον. Κυριακή 24 ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Ο Εσπερινός της Αγάπης 11 πµ µµ. ευτέρα 25 ΕΥΤΕΡΑ ΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, Αγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου Τρίτη 26 Αγ. Αποστόλου Μάρκου Ευαγγελιστού, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παρασκευή 29 ΤΗΣ ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

6 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 6 HOLY WEEK & PASCHA (EASTER) Saturday 16 RAISING OF LAZARUS 9-11:30 am. G.O.Y.A. Youth Easter retreat 2-4 pm. Youth Holy Confession 4-6 pm. Sunday 17 PALM SUNDAY 8:45-11:45 am. Annual Philoptochos Palm Sunday Luncheon (Church Hall - Fish to be served) 12:15 pm. Evening: The Service of the Nymphios (Bridegroom Service) 7-8:30 pm. Monday 18 HOLY MONDAY Joseph the Righteous The Service of the Nymphios (Bridegroom Service) Tuesday 19 HOLY TUESDAY 10 Virgins The Service of the Nymphios (Bridegroom Service) 7-8:30 pm. 7-8:30 pm. Wednesday 20 HOLY WEDNESDAY Pre-Sanctified Liturgy 9-10:30 am. Evening: The Service of Anointing (Holy Unction) 6-7:30 pm. The Service of the Holy Nipter 7:30-8:30 pm. Thursday 21 HOLY THURSDAY Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great Evening: The Service of Christ s Passion (12 Gospel readings) 7-10 pm. Friday 22 HOLY & GREAT FRIDAY The Service of the Royal Hours am. (Decoration of the Epitaphios) Sunday School Easter Retreat 11:30 am. - 2 pm. The Service of the Apokathelosis Veneration of the Epitaphios 2:30-4 pm. Evening: The Service of the Lamentations Procession of the Epitaphios 7-10 pm. Saturday 23 HOLY & GREAT SATURDAY Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great Presided by His Grace Bishop Christoforos of Andida Evening: ANASTASIS SERVICE THE RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST Pre-Resurrectional Service Come Receive the Light Resurrectional of St John Chrysostom Sunday 24 SUNDAY OF PASCHA (EASTER) The Service of the Vespers of Love Monday 25 RENEWAL MONDAY, St. George the Great Martyr Tuesday 26 Apostle St. Mark the Evangelist, Sts. Raphael, Nicholas and Irene Friday 29 THE LIFE GIVING FONT (ZOODOXOU PIGIS) 11 pm. 12-1:30 am. 11 am pm. CHRIST IS RISEN!!! TRULY HE IS RISEN!!!

7 GENERAL ASSEMBLY MEETING, SUNDAY, MAY 1 st, 2011 The council of the Greek Orthodox Church of Sts. Peter and Paul invite all members in good standing* to attend a GENERAL ASSEMBLY MEETING on Sunday, May 1 st, 2011 at 4:00 pm., in the Church Hall, 527 Bridgeport Road E., Kitchener. If a quorum is not present at this time, the General Assembly will be held on Sunday, May 15 th, 2011 at 3:00 pm. The issue of this general assembly is very important and everyone must attend. Agenda: 1. Previous Minutes 3. Priest's Report 5. Upcoming Events/Initiatives 2. Treasurer's Report 4. President's Report 6. General Questions *According to the regulations of the Archdiocese governing all church communities, only members in good standing can take part in any general assembly. A member in good standing is one who has fulfilled his/her financial obligations (stewardship) to the community (Section 6, Paragraph 4). If you have paid this year's dues, please do not forget to bring your membership card with you on the day of the general assembly. If you have not, you can still pay at the door before you attend. Tο συµβούλιο της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προσκαλούν τα τακτικά* µέλη της κοινότητος σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 η Maïου 2011 στις 4:00 µ.µ. στο κοινοτικό κέντρο, 527 Bridgeport Road East, Kitchener. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενηκή συνέλευσης θα λάβει χώρα την Κυριακή 15 η Maïου 2011 στις 3:00 µ.µ. Τα θέµατα αυτής της γενικής συνέλευσης είναι σοβαρά και δεν πρέπει να λείπη κανείς. Θέµατα: 1. Πρακτικά της προηγούµενης συνελεύσεως 5. Αναφορά Ιερέως 5. Μελοντικές εκδηλώσεις 2. Αναφορά Ταµία 6. Αναφορά Προέδρου 6. Ελεύθερα Θέµατα * ικαίωµα συµµετοχής στην γενική συνέλευση έχουν µόνο τα τακτικά µέλη της Κοινότητος. Κατά τους ειδικούς κανονισµούς της Ιεράς µας Μητροπόλεως, τακτικά µέλη είναι τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές των υπορεώσεις προς την κοινοτητά. (Ειδικοί κανονισµοί Άρθρον 6, par. 4). Εάν έχετε εκπληρώσει τας οικονοµικάς σας υποχρεώσεις µην ξεχάσετε να έχετε την κάρτα σας µαζί σας. Εάν όχι, θα µπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο πριν λάβετε µέρος στην γενική συνέλευση. MEMBERSHIP RENEWAL 2011 Let s join together to form an even stronger Greek Orthodox Christian Community by renewing our commitment to continued financial stewardship & faith-building for the coming year! Single Adult....$200 Married Couple......$250 Senior Single $150 Senior Married Couple $175 Students (under 22, at home)......free* * Free with Parents Membership paid or $100 with no Parents Membership. Please visit the Office Administrator during scheduled office hours, or call: Debit, VISA, MasterCard, AMEX, Cash or Cheque are accepted. This Community cannot continue to flourish and grow for future generations without your kind stewardship MEMBERSHIP PAYMENT Please make your cheque payable to Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church, and mail to: Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church, 527 Bridgeport Road East, Kitchener, ON N2K 1N6 PLEASE FILL OUT THE FOLLOWING AND MAIL, OR VISIT THE CHURCH OFFICE: NAME: SINGLE ADULT MARRIED COUPLE SENIOR SINGLE SENIOR MARRIED COUPLE ADDRESS: CITY: POSTAL CODE: PHONE (Home): (Cell): TAX RECEIPT MADE OUT TO (NAME): ADDRESS / CITY / POSTAL CODE: