Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 1"

Transcript

1 STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 1 Η ΘΕΙΚΗ ΑΓΑΠΗ - «Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΞΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ!» Πάσχα 2011 Αγαπητοί µου ευλαβείς Xριστιανοί, Πως µπορούµε να καταλάβουµε την απέραντη αγάπη του Θεού η να συλλάβουµε το ακατάληπτο σχέδιο της σωτηρίας µας; Με ποιό τρόπο µπορούµε να πλησιάσουµε το απροσµέτρητο βάθος της φιλανθρωπίας του Θεού ή να ανεβούµε στα απροσπέλαστα ύψη της δόξης Του; Ιδού το παράδοξον µυστήριο της Θεϊκής αγάπης! «Εν αρχή» (Γένεσις) ο Θεός δηµιούργησε τα πάντα από το µηδέν. Εκεί όπου βασίλευε το σκοτάδι και το χάος, άνθισε η αγάπη Του και έφερε ζωή και φως στο κόσµο. «Και παραπεσόντας... ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ηµάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την µέλλουσαν.» (Αναφορά της Θείας Λειτουργίας) Από την µεγάλη Του αγάπη για µας ο πολυεύσπλαχνος Κύριος µας έστειλε αγγελιαφόρους, προφήτες, αγίους, άνδρες και γυναίκες, όπως τους προστάτες της Εκκλησίας µας, Αγίους Πέτρο και Παύλο, να διδάξουν την αλήθειά Του µε σκοπό να επιστρέψουν οι πάντες στην αγάπη Του. «Μέγα το µυστήριον της σωτηριώδους οικονοµίας Σου!» Στο τέλος ο ίδιος ο Θεός µας επισκέφθηκε στο πρόσωπο του µονογενούς Υιού, Του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού. «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν.» (Ιωάν. α 14) Ο ηµιουργός ήλθε να σώσει ο Ίδιος το πλάσµα Του. Ιδού, ο Κύριος των κυριευόντων ευρίσκεται σπαργανωµένος σε µια ταπεινή φάτνη σ ένα σπήλαιο. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων έγινε ο ταπεινός υπηρέτης. Αυτός που είναι τέλειος και αναµάρτητος υποβάλλεται στο καθαρτήριο βάπτισµα των υδάτων. Αυτός που ποτέ δεν έλαβε σχολική µόρφωση, εδίδαξε την θεϊκη σοφία. Αυτός που από αγάπη συναναστράφηκε αµαρτωλούς και ασθενείς, πρόσφερε συγχώρηση και θεραπεία. Ιδού το παράδοξον µυστήριο της Θεϊκης αγάπης! Πράγµατι, «φοβερόν και παράδοξον µυστήριον... ενεργούµενον καθοράται. Ο αφανής κρατείται. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς αδίκως ετάζεται. Ειρκτή κατακλείεται ο την άβυσσον κλείσας. Πιλάτω παρίσταται, ω τρόµω παρίστανται Ουρανών αι υνάµεις. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. Ραπίζεται χειρί του πλάσµατος ο Πλάστης. Ράπισµα κατεδέξετο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάµ. Ξύλω κατακρίνεται ο κρίνων ζώντας και νεκρούς. Κρεµάται έπι ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεµάσας. Ήλοις προσηλώθη, ο Νυµφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Τάφω κατακλείεται ο καθαιρέτης του Άδου.» (Θεοτοκίον, Ακολουθεία Αποκαθηλώσεως Μεγάλης Παρασκευής) Ω, του παραδόξου θαύµατος! Ποιός µπορεί να το καταλάβει; Ποιός νους µπορεί να το συλλάβει; Ποιός µπορεί να εµβαθύνει στο µυστήριον της αγάπης του Θεού! «Ου φέρει το µυστήριον έρευναν, πίστει µόνη τούτο πάντες δοξάζοµεν.» «Προσκυνούµεν σου τα πάθη Χριστέ. είξον ηµίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.» Και οι προσευχές όλων των αιώνων απαντήθηκαν! Ο Χριστός Ανέστη! «Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ηµάς ο του Σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ αυτού κατεχόµενος. Εσκύλευσε τον Άδην ο κατελθών εις τον Άδην. Επίκρανεν αυτόν γευσάµενον της σαρκός Αυτού. Έλαβε σώµα και Θεώ περιέτυχεν. Έλαβε γην και συνήντησεν ουρανώ. Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε. Που σου θάνατε, το κέντρον; Που σου Άδη, το νίκος; Ανέστη Χριστός, και συ καταβέβλησαι. Ανέστη Χριστός, και πεπτώκασι δαίµονες. Ανέστη Χριστός, και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς επί µνήµατος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιµηµένων εγένετο. Αυτώ η δόξα, και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν.» (Kατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, Πάσχα) Ιδόυ το παράδοξον µυστήριο της Αγάπης του Θεού για το πλάσµα Του! Είθε το θαυµαστό µυστήριο της Θεϊκής Αγάπης να αποκαλυφθεί και στη δική σας καρδιά και να σας γεµίσει µε την αγαλλίαση της Ανάστασεως του Κυρίου µας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μετά πολλών ευχών εν Χριστώ Αναστάντι, π. Κωνσταντίνος Χατζής, Ιερατικώς Προϊστάµενος

2 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 2 GOD S LOVE BEHOLD THE AWSOME MYSTERY! Pascha 2011 How do we comprehend the infinite nature of God s Love? How do we understand His incomprehensible plan for our salvation? How do we fathom the immeasurable depth of His charity? How do we ascend to the unattainable height of His glory? Behold the awesome mystery of God s Love! In the beginning (Genesis), God created everything out of nothing ex nihilo. Where there was darkness and emptiness, God s love blossomed and brought forth light and life. And when we fell You did not cease doing everything until You led us to heaven and granted us Your kingdom to come (Anafora Prayer of the Divine Liturgy). In His love for us, God sent His messengers, holy and prophetic men and women, like our own patron Saints Peter and Paul, to preach the truth and bring humanity back to His Love. Beyond words is the mystery of Your plan of salvation. Ultimately, God Himself came to us in the person of Jesus Christ. The Word became flesh and dwelt among us (John 1:14). The Creator came to save His creation. But, the Lord of Lords is found lying in a lowly manger in a cave. The King of Kings becomes a humble servant. He who is perfect and pure submits to the cleansing waters of Baptism. The One who had no schooling, teaches divine wisdom. He who sat with sinners and the sick, forgives and heals. Behold the awesome mystery of God s Love! Then truly, a strange and awesome mystery is witnessed. The infinite One is arrested and held. The One who tries the inward heart of each person is Himself put on trial. He who sealed the deep is sealed in prison. The One before whom the powers of heaven stand quaking stands before Pilate. The King of the heavenly hosts wears a crown of thorns. The One who clothed the heavens in clouds, is wrapped in the purple of mockery. The Creator is struck by the hand of the creature. He who freed Adam in the Jordan River, is buffeted with blows. The One who judges the living and the dead is judged for the Cross. He who suspended the earth amid the waters is suspended on the Tree. The Bridegroom of the Church is transfixed with nails. The Virgin s Son is pierced with a lance. He who despoiled Hades is shut up in a tomb. (Theotokion, Great Friday Vespers-The Apokathelosis) Behold the awesome mystery of God s Love! Who can understand it? Who can comprehend it? Who can fathom it? We cannot understand this mystery, but we glorify it with one faith. We revere Your Passion, O Christ. Show us Your glorious Resurrection. And the prayers of the ages are answered! Christ is Risen! No one need fear death; the Saviour s death has freed us from it. While He was its captive, He stifled it. He despoiled Hades as He descended into it. It was vexed when it tasted His flesh. It received a body and encountered God. It took earth and came face to face with heaven. It took what it saw and fell by what it could not see. Death, where is your sting? Hades, where is your victory? Christ is risen and you are overthrown. Christ is risen and the demons have fallen. Christ is risen and the angels rejoice. Christ is risen and life rules. Christ is risen and not one dead remains in the tomb. For Christ, having risen from the dead, has become the first fruits of those who have died. To Him be the glory and the dominion, forever. Amen. (Catechetical Homily of St. John Chrysostom, Pascha) Behold the awesome mystery of Christ s Love! May the awesome mystery of God s Love be revealed in your heart and fill it with the joy of our Lord s Holy and Glorious Resurrection. CHRIST IS RISEN! With love in the Risen Christ, Fr. Konstantine Chatzis, Parish Priest TRULY HE IS RISEN! FEAST DAY OF STS. PETER & PAUL TUESDAY, JUNE 28 th, 2011 (7 PM.): WEDNESDAY, JUNE 29 th, 2011 Divine Liturgy (9:00-11:30 A.M.): Great Vespers presided by His Eminence Metropolitan Sotirios assisted by local clergy. Hierarchical Divine Liturgy celebrated by His Eminence Metropolitan Sotirios assisted by local clergy.

3 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 3 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox ox Church 527 Bridgeport Road East Kitchener, ON N2Κ 1Ν6 Church Office: Fax: Fr. Konstantine Chatzis Mobile: Council President: Kyriacos Ioannou Council Treasurer: Andreas Georghiades Council Secretary: Apostolos Vogiatzis Council Directors: Paul Georgopoulos Theodoros Michael Demetrios Stamatelos Stavros Thalassinos Philoptochos President: Barbara Bitsakakis Sunday School Director: Pres. Stamatia Chatzis Chanter: Mike Mavros Choir Director: George Loucas Altar Server: Andreas Karashalis Office Administrator: Mary Ananiadis Church Office Hours: Weekdays & Saturdays By Appointment Only Sundays 12:00 p.m. 4:00 p.m. Church Council It is with great joy and enthusiasm that our new Community Church Council has embarked on this new term for We plan on building on the achievements of the previous Church Council, as well as starting new initiatives to meet the needs of our ever-growing Community. Your continued support and volunteerism is greatly needed and much appreciated in our efforts to build a better Community for our future generations. Please remember to renew your 2011 Membership and continue donating your time and talents by participating in our upcoming events. On behalf of the Community Church Council, I would like to wish everyone a joyous celebration of Pascha. Christ is Risen! Truly, He is Risen! Sincerely, Kyriacos Ioannou, Church Council President Με µεγάλη χαρά και ενθουσιασµό το νέο ιοικητικό Συµβούλιο έχει ξεκινήσει τη θητεία του για τα επόµενα δύο χρόνια Με βάση τα όσα έχουν επιτευχεί από το προηγούµενο Συµβούλιο, ως επίσης και µε νέες πρωτοβουλίες, θα προσπαθήσουµε να καλύψουµε τις ανάγκες τις ολοένα αυξανοµένης Κοινότητάς µας. Η υποστήριξη και η συµπαράστασή σας είναι άκρως απαραίτητος και ιδιέτερα αποτελεσµατική στις προσπάθειες µας για µια καλύτερη Κοινότητα για τις µέλλουσες γενεές. Παρακαλώ µη ξεχάσετε να ανανεώσετε τη συνδροµή σας για το 2011, καθώς επίσης να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συµµετάσχετε στις ερχόµενες εκδηλώσεις µας. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους Καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Με ειλικρινή εκτίµηση, Κυριάκος Ιωάννου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου PHILOPTOCHOS NEWS & EVENTS The Ladies of Philoptochos extends a greeting of love to all the Orthodox Christians of Sts. Peter & Paul Church. Our organization is inspired by the example of St. Philothei of Athens, and her great love for Christ in helping those less fortunate. I wish to thank wholeheartedly all of our volunteers, whose support, talents and time are crucial in making our Ladies of Philoptochos a success, and we welcome and invite all women in our Community to join our group of dedicated volunteers in this worthwhile cause. Wishing everyone good health in celebration of the Resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ. Christ is Risen! Truly, He is Risen!! Sincerely, Barbara Bitsakakis Ladies of Philoptochos President Οι Κυρίες της Φιλοπτώχου στέλνουν χαιρετισµούς αγάπης σ όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Ο Οργανισµός µας εµπνέεται από το παράδειγµα της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, και από την µεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό, ώστε να βοηθάει όσους έχουν ανάγκες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκαρδίως όλους τους εθελοντές που η βοηθειά τους, το ταλέντο τους και ο χρόνος είναι συµαντικά κριτήρια για την επιτυχία της Φιλοπτώχου. Καλωσορίζω, αλλά και προσκαλώ όλες τις κυρίες της Κοινοτητάς µας να υποστηρίζουν τις αφοσιωµένες σ αυτό το σπουδαίο έργο και σκοπό εθελότριες. Εύχοµαι σ όλους καλή υγεία στην λαµπρή γιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και Σωτήρος ηµών Χριστού. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!! Με πολλή εκτίµηση, Βαρβάρα Μπιτσακάκη, Πρόεδρος Φιλοπτώχου (1) April 15 - Preparation for Tsourekia (Friday) (4) April 21 - Dyeing Eggs (Holy Thursday) (2) April 16 - Finishing Tsourekia (Saturday) (5) April 23 - Decoration of the Church making crosses with Bay leaves, (Holy & Great Saturday) decorating the Church and preparing (6) June Preparations for the 31 st for the Palm Sunday Lunch Annual Greek Food Festival (3) April 17 - Palm Sunday Lunch (Sunday) (7) August 6 - Blessing of Grapes 31 ST ANNUAL GREEK FOOD FESTIVAL SATURDAY & SUNDAY, JUNE th, 2011 Fabulous foods, drinks & desserts of Greece, Live Greek music & Greek dance group performances. Lots of children s activities! COME OUT AND SHOW YOUR SUPPORT FOR OUR CULTURE, OUR HERITAGE, OUR FAITH!

4 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 4 HOLY FRIDAY RETREAT - NEW BEGINNINGS! This year our theme is New Beginnings! Our retreat will focus on ways that we become new persons in Christ through the many opportunities we are provided in the Orthodox Church. Children will learn how we are granted a new beginning, not only through our Baptism, but on a continual basis. We encourage all young people in grades JK to 8 to attend. Children 4 and under are welcome to attend with parent/guardian supervision. Students in grade 9 and above are also needed to act as group leaders and assist with other activities. Their involvement can contribute toward their community service hours required for graduation from high school. WHEN: Friday, April 22 th, 2011 TIME: 11:00 a.m. 2:00 p.m. PLACE: Saints Peter and Paul Greek Orthodox Church We ask that you kindly bring a peanut-free Lenten dish (no meat or dairy) for the children s potluck lunch and one nonperishable food item for our community food bank. Please ensure that you have picked up your child(ren) by 2:00 p.m. from the Church hall. Children will not be supervised by the Sunday School staff during the service or past 2:30 p.m. Please RSVP by Sunday, April 17 th, Registration forms can be obtained at the information table at the entrance of the Church, or by Wishing you a Blessed Pascha. Christ is Risen! Truly, He is Risen! Presbytera Stamatia Chatzis Sunday School Director STS. PETER & PAUL 5 TH ANNUAL VACATION CHURCH DAY CAMP MONDAY, JULY 25 FRIDAY, JULY 29, 2011 For the 5 th time in our Greek Orthodox Community, we will be hosting a VACATION CHURCH CAMP from Monday, July 25 th Friday, July 29 th, 2011 This is an excellent opportunity for all children in GRADES TWO to FIVE to join Father Konstantine and Presbytera Stamatia in the CHURCH HALL to learn about our Orthodox faith! Daily Activities Include Bible Lessons Games Movies Crafts Snack Time Greek Orthodox Youth Association HOPE & JOY YOUTH G.O.Y.A. Youth Retreat Holy Week Join us in Preparation for Easter Lazarus Saturday, April 16, 2011 by making of Palm Crosses 2:00-4:00 p.m. in the Church Hall and decorating Easter Eggs! Youth Confessions from 4:00-6:00 p.m. DATE: SATURDAY, APRIL 16 TH, 2011 Next G.O.Y.A. Meeting is MAY 2 ND, 2011 TIME: 12:00-2:00 P.M. CALLING ALL YOUTH IN GRADES 7-12!! AT: THE CHURCH HALL Come out for some great fun & fellowship! Year-End Party on MAY 29th, 2011 Please contact Father Konstantine More information to be announced. For more information: or Wishing everyone a blessed Easter! Christ is Risen! Truly, He is Risen!! Christ is Risen! Truly, He is Risen!! Please contact Pat Timms for more info , or Levendogenia We had a successful Dance of Apokries where our dance group showcased their new dance costumes. Many thanks to those who supported us with their generous donations. We are working hard and preparing for performances at the Greek Food Festival. Please come out & support us! Christ is Risen! Truly, He is Risen!! DANCE GROUP PRACTICES!! Every Monday 6:00 7:00 p.m. in the Church Hall All Kids Ages 7-18 Welcome! For more information, please contact Androula Patsalis

5 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 5 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ ΟΜΑ Α 2011 Σαββάτο 16 Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 9-11:30 πµ. Σύναξις της νεολαίας G.O.Y.A. 2-4 µµ. Ιερά Εξοµολόγησις νεολαίας 4-6 µµ. Κυριακή 17 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 8:45-11:45 πµ. Ετήσιο Γεύµα της Φιλοπτώχου (Ψάρι - Αίθουσα Κοινότητος) 12:15 µµ. Βράδυ: Ακολουθία του Νυµφίου 7-8:30 µµ. ευτέρα 18 ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ακολουθία του Νυµφίου 7-8:30 µµ. Τρίτη 19 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΤΩΝ ΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Ακολουθία του Νυµφίου 7-8:30 µµ. Τετάρτη 20 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία 9-10:30 πµ. Βράδυ: Ιερό Ευχέλαιο 6-7:30 µµ. Ακολουθία του Νιπτήρος 7:30-8:30 µµ. Πέµπτη 21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου Βράδυ: Ακολουθία των Παθών (12 Ευαγγέλια) 7-10 µµ. Παρασκευή 22 H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οί Μεγάλες Ώρες (Στολισµός Επιταφίου) πµ. Σύναξιςτων παιδιών 11:30 πµ. - 2 µµ. Αποκαθήλωσις 2:30-4 µµ. Βράδυ: Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Λιτάνευση Επιταφίου 7-10 µµ. Σάββατο 23 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου Θα Λειτουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων κ.κ. Χριστοφόρος Βράδυ: Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ακολουθία προτης Αναστάσεως («εύτε λάβετε φως») 11 µµ. Η Τελετή της Αναστάσεως 12 µεσον. Ο Πανηγυρικός της Αναστάσεως 12-1:30 µ.µεσον. Κυριακή 24 ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Ο Εσπερινός της Αγάπης 11 πµ µµ. ευτέρα 25 ΕΥΤΕΡΑ ΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, Αγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου Τρίτη 26 Αγ. Αποστόλου Μάρκου Ευαγγελιστού, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Παρασκευή 29 ΤΗΣ ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

6 Volume 6, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April 2011 Page 6 HOLY WEEK & PASCHA (EASTER) Saturday 16 RAISING OF LAZARUS 9-11:30 am. G.O.Y.A. Youth Easter retreat 2-4 pm. Youth Holy Confession 4-6 pm. Sunday 17 PALM SUNDAY 8:45-11:45 am. Annual Philoptochos Palm Sunday Luncheon (Church Hall - Fish to be served) 12:15 pm. Evening: The Service of the Nymphios (Bridegroom Service) 7-8:30 pm. Monday 18 HOLY MONDAY Joseph the Righteous The Service of the Nymphios (Bridegroom Service) Tuesday 19 HOLY TUESDAY 10 Virgins The Service of the Nymphios (Bridegroom Service) 7-8:30 pm. 7-8:30 pm. Wednesday 20 HOLY WEDNESDAY Pre-Sanctified Liturgy 9-10:30 am. Evening: The Service of Anointing (Holy Unction) 6-7:30 pm. The Service of the Holy Nipter 7:30-8:30 pm. Thursday 21 HOLY THURSDAY Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great Evening: The Service of Christ s Passion (12 Gospel readings) 7-10 pm. Friday 22 HOLY & GREAT FRIDAY The Service of the Royal Hours am. (Decoration of the Epitaphios) Sunday School Easter Retreat 11:30 am. - 2 pm. The Service of the Apokathelosis Veneration of the Epitaphios 2:30-4 pm. Evening: The Service of the Lamentations Procession of the Epitaphios 7-10 pm. Saturday 23 HOLY & GREAT SATURDAY Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great Presided by His Grace Bishop Christoforos of Andida Evening: ANASTASIS SERVICE THE RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST Pre-Resurrectional Service Come Receive the Light Resurrectional of St John Chrysostom Sunday 24 SUNDAY OF PASCHA (EASTER) The Service of the Vespers of Love Monday 25 RENEWAL MONDAY, St. George the Great Martyr Tuesday 26 Apostle St. Mark the Evangelist, Sts. Raphael, Nicholas and Irene Friday 29 THE LIFE GIVING FONT (ZOODOXOU PIGIS) 11 pm. 12-1:30 am. 11 am pm. CHRIST IS RISEN!!! TRULY HE IS RISEN!!!

7 GENERAL ASSEMBLY MEETING, SUNDAY, MAY 1 st, 2011 The council of the Greek Orthodox Church of Sts. Peter and Paul invite all members in good standing* to attend a GENERAL ASSEMBLY MEETING on Sunday, May 1 st, 2011 at 4:00 pm., in the Church Hall, 527 Bridgeport Road E., Kitchener. If a quorum is not present at this time, the General Assembly will be held on Sunday, May 15 th, 2011 at 3:00 pm. The issue of this general assembly is very important and everyone must attend. Agenda: 1. Previous Minutes 3. Priest's Report 5. Upcoming Events/Initiatives 2. Treasurer's Report 4. President's Report 6. General Questions *According to the regulations of the Archdiocese governing all church communities, only members in good standing can take part in any general assembly. A member in good standing is one who has fulfilled his/her financial obligations (stewardship) to the community (Section 6, Paragraph 4). If you have paid this year's dues, please do not forget to bring your membership card with you on the day of the general assembly. If you have not, you can still pay at the door before you attend. Tο συµβούλιο της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προσκαλούν τα τακτικά* µέλη της κοινότητος σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 η Maïου 2011 στις 4:00 µ.µ. στο κοινοτικό κέντρο, 527 Bridgeport Road East, Kitchener. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενηκή συνέλευσης θα λάβει χώρα την Κυριακή 15 η Maïου 2011 στις 3:00 µ.µ. Τα θέµατα αυτής της γενικής συνέλευσης είναι σοβαρά και δεν πρέπει να λείπη κανείς. Θέµατα: 1. Πρακτικά της προηγούµενης συνελεύσεως 5. Αναφορά Ιερέως 5. Μελοντικές εκδηλώσεις 2. Αναφορά Ταµία 6. Αναφορά Προέδρου 6. Ελεύθερα Θέµατα * ικαίωµα συµµετοχής στην γενική συνέλευση έχουν µόνο τα τακτικά µέλη της Κοινότητος. Κατά τους ειδικούς κανονισµούς της Ιεράς µας Μητροπόλεως, τακτικά µέλη είναι τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές των υπορεώσεις προς την κοινοτητά. (Ειδικοί κανονισµοί Άρθρον 6, par. 4). Εάν έχετε εκπληρώσει τας οικονοµικάς σας υποχρεώσεις µην ξεχάσετε να έχετε την κάρτα σας µαζί σας. Εάν όχι, θα µπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο πριν λάβετε µέρος στην γενική συνέλευση. MEMBERSHIP RENEWAL 2011 Let s join together to form an even stronger Greek Orthodox Christian Community by renewing our commitment to continued financial stewardship & faith-building for the coming year! Single Adult....$200 Married Couple......$250 Senior Single $150 Senior Married Couple $175 Students (under 22, at home)......free* * Free with Parents Membership paid or $100 with no Parents Membership. Please visit the Office Administrator during scheduled office hours, or call: Debit, VISA, MasterCard, AMEX, Cash or Cheque are accepted. This Community cannot continue to flourish and grow for future generations without your kind stewardship MEMBERSHIP PAYMENT Please make your cheque payable to Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church, and mail to: Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church, 527 Bridgeport Road East, Kitchener, ON N2K 1N6 PLEASE FILL OUT THE FOLLOWING AND MAIL, OR VISIT THE CHURCH OFFICE: NAME: SINGLE ADULT MARRIED COUPLE SENIOR SINGLE SENIOR MARRIED COUPLE ADDRESS: CITY: POSTAL CODE: PHONE (Home): (Cell): TAX RECEIPT MADE OUT TO (NAME): ADDRESS / CITY / POSTAL CODE:

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πάσχα 2012

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πάσχα 2012 STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 Volume 7, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church March / April 2012 Page 1 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH AND COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmondstone St, South Brisbane Ph. 07 3249 1000 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au

Διαβάστε περισσότερα

Volume 8, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April / May 2013 Page 1

Volume 8, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church April / May 2013 Page 1 STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 8, Issue 1 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ DECEMBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest 2 P a g e Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI)

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Pascha 2015 St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Orders are being taken now. Pick up your bread from 4:00-5:00 pm on Thursday,

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447 St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK S4S 2B2 Phone: 586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.ca Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone:

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

Clergy Family Dinner. for. and our. Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm. The Altar Guild

Clergy Family Dinner. for. and our. Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm. The Altar Guild Holy Trinity will host the annual Clergy Family Dinner for His Eminence, Metropolitan Evangelos and our Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm The Altar Guild John Lazare:

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

Life Giving Font Church Annual Panegyre

Life Giving Font Church Annual Panegyre 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: Council President: Chris Perentes Phone:

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: Council President: Chris Perentes Phone: 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone:

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 39 Belgrade Av.,Roslindale MA (TEL: 617 327 1983 ; FAX: 617 327-9841) Office Hours: M-F 9:00 Am 02:00 PM www.stnectariosma.org ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015: «Ο ΛΟΓΟΣ (ΘΕΟΣ) ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕ, ΙΝΑ ΕΜΕΙΣ (ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ) ΘΕΟΠΟΙΗΘΩΜΕΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015: «Ο ΛΟΓΟΣ (ΘΕΟΣ) ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕ, ΙΝΑ ΕΜΕΙΣ (ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ) ΘΕΟΠΟΙΗΘΩΜΕΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Road E. Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA CHURCH WEBSITE: stspeterandpaulgoc.ca saintspeterandpaulchurch@rogers.com (519) 579-4703 Volume 9, Issue

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Visit our Blog: www.goyaregina.blogspot.ca Like GOYA on Facebook: St Paul s GOYA Regina Follow GOYA on Instagram: goyaregina

Visit our Blog: www.goyaregina.blogspot.ca Like GOYA on Facebook: St Paul s GOYA Regina Follow GOYA on Instagram: goyaregina 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ANNUNCIATION ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ OCTOBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015...

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington, D.C.

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington, D.C. Greek School Dear Parents, We hope you are having a wonderful and memorable summer. The Greek School year is quickly approaching. The Parish Council, Father Jason and the Greek School staff wish to thank

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Announcements. St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina

Announcements. St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Παρεκκλήσι Αρχαγγέλου Μιχαήλ Archangel Michael

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EDMONTON & DISTRICT ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH 10831 124 ST. EDM.AB. T5M0H4 PH:780-452-7329 FAX; 7804521455 GOCEDM

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EDMONTON & DISTRICT ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH 10831 124 ST. EDM.AB. T5M0H4 PH:780-452-7329 FAX; 7804521455 GOCEDM ! GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EDMONTON & DISTRICT ST. GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH 10831 124 ST. EDM.AB. T5M0H4 PH:780-452-7329 FAX; 7804521455 GOCEDM.COM MONTHLY BULLETIN APRIL 2015 Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ.

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ SUPERFAST FERRIES ΣΤΗΝ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ SUPERFAST FERRIES ΣΤΗΝ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Τ.Θ 221, 194 02 Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press@hef.gr - www.hef.gr Προς τους Ομίλους που ανήκουν στη δύναμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Basil Leaf. A Sweet scent of spiritual Fragrance. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis

The Basil Leaf. A Sweet scent of spiritual Fragrance. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis A M o n t h l y P u b l i c a t i o n o f H o l y C r o s s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h o f J u s t i c e, I L C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis Parish Council

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter April 2007 Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. All the families of the college are strongly encouraged to

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013: «ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣH ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013: «ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣH ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA saintspeterandpaulchurch@rogers.com (519) 579-4703 Volume 8, Issue 2 Sts. Peter & Paul Greek Orthodox Church

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about about For Theodosis Georgiadis, one of the leading food photographers in Greece, every shooting concerning food and beverages is a new challenge he has to meet with creativity and authenticity. Being an

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Enquiries: Phone: (02) April St Euphemia Newsletter 1

Enquiries: Phone: (02) April St Euphemia Newsletter 1 Enquiries: Phone: (02) 9796 8240 Email: office@steuphemia.nsw.edu.au http://www.steuphemia.nsw.edu.au/ April 2016 St Euphemia Newsletter 1 Religious services will be conducted every evening throughout

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Parish Guide Holy Week & EASTER 2017

Parish Guide Holy Week & EASTER 2017 Parish Guide Holy Week & EASTER 2017 SAINT GEORGE GREEK ORTHODOX CHURCH 238 WEST ROCKS ROAD NORWALK, CT 06851 PHONE: (203) 849-0611 WEB: www.stgeorgect.org E-MAIL: Fr.Nick@stgeorgect.org ΠΑΣΧΑ/EASTER 2017

Διαβάστε περισσότερα