Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο M11. Στροφορµή"

Transcript

1 Κεφάλαιο M11 Στροφορµή

2 Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η στροφορµή ενός αποµονωµένου συστήµατος είναι σταθερή. Ένα σύστηµα θεωρείται αποµονωµένο ως προς τη στροφορµή όταν δεν ασκούνται εξωτερικές ροπές σε αυτό. Η αρχή διατήρησης της στροφορµής είναι µια θεµελιώδης αρχή της φυσικής. Ισχύει τόσο σε σχετικιστικά όσο και σε κβαντικά συστήµατα. Εισαγωγή

3 Διανυσµατικό γινόµενο Σε κάποιες περιπτώσεις, το γινόµενο δύο διανυσµάτων είναι και αυτό διάνυσµα. Σε προηγούµενα κεφάλαια εξετάσαµε την περίπτωση κατά την οποία το γινόµενο δύο διανυσµάτων είναι βαθµωτό µέγεθος. Ονοµάσαµε το γινόµενο αυτό εσωτερικό γινόµενο. Το διανυσµατικό γινόµενο δύο διανυσµάτων ονοµάζεται και εξωτερικό γινόµενο. Ενότητα Μ11.1

4 Διανυσµατικό γινόµενο και ροπή Η διεύθυνση του διανύσµατος της ροπής είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν το διάνυσµα της θέσης και το διάνυσµα της δύναµης r r r τ = F Η ροπή είναι το διανυσµατικό (ή εξωτερικό) γινόµενο των διανυσµάτων της θέσης και της δύναµης. Ενότητα Μ11.1

5 Διανυσµατικό γινόµενο Ορισµός Για δύο οποιαδήποτε διανύσµατα και : Το διανυσµατικό (εξωτερικό) γινόµενο των και είναι ένα τρίτο διάνυσµα, το r r r C = A B. Το µέτρο του διανύσµατος C είναι AB sin θ. θ είναι η γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ των A r και B r. A r B r A r B r Ενότητα Μ11.1

6 Περισσότερα για το διανυσµατικό γινόµενο Η ποσότητα AB sin θ ισούται µε το εµβαδόν του παραλληλογράµµου r r που σχηµατίζουν τα A. Η διεύθυνση του C r και B είναι κάθετη r στο r επίπεδο που σχηµατίζουν τα. Aκαι B Ο καλύτερος τρόπος για να προσδιορίσουµε την κατεύθυνση του διανύσµατος C r είναι να χρησιµοποιήσουµε τον κανόνα του δεξιού χεριού. Ενότητα Μ11.1

7 Ιδιότητες του διανυσµατικού γινοµένου Στο διανυσµατικό γινόµενο δεν ισχύει η αντιµεταθετική ιδιότητα. Η σειρά µε την οποία πολλαπλασιάζουµε τα δύο διανύσµατα έχει σηµασία. r r r r Για να λάβετε υπόψη τη σειρά, θυµηθείτε ότι A B = B A. Αν το A r είναι παράλληλο µε το B r r r (θ = 0 o ή 180 o ), τότε A B= 0 r r A A=0 Άρα,. Αν το A r είναι κάθετο στο B r r r, τότε A B = AB. Στο διανυσµατικό γινόµενο ισχύει η επιµεριστική ιδιότητα. r r r r r r r A x ( B + C) = A x B + A x C Ενότητα Μ11.1

8 Ιδιότητες του διανυσµατικού γινοµένου (τελική διαφάνεια) Η παράγωγος του διανυσµατικού γινοµένου ως προς µια µεταβλητή, όπως ο χρόνος t, είναι d ( ) d r d r r r A r r B A B = B+ A dt dt dt Είναι σηµαντικό να τηρούµε τη σειρά των παραγόντων του γινοµένου. Ενότητα Μ11.1

9 Διανυσµατικά γινόµενα µοναδιαίων διανυσµάτων ˆi ˆi = ˆj ˆj= kˆ kˆ = 0 ˆi ˆj= ˆj ˆi = kˆ ˆj kˆ = kˆ ˆj= ˆi kˆ ˆi = ˆi kˆ = ˆj Ενότητα Μ11.1

10 Πρόσηµα των διανυσµατικών γινοµένων Στα διανυσµατικά γινόµενα, τα πρόσηµα µπορούν να αλλάξουν θέση: r r r r A B = A B (- ) ˆ ˆ ˆ ˆ και i ( j) = i j Ενότητα Μ11.1

11 Χρήση οριζουσών Το διανυσµατικό γινόµενο µπορεί να εκφραστεί σε µορφή ορίζουσας ως ˆi ˆj kˆ r r Ay Az Ax A A z x Ay A B= Ax Ay Az = ˆi+ ˆj+ kˆ By Bz B B x Bz x By B B B x y z Αν αναπτύξουµε τις ορίζουσες, παίρνουµε τη σχέση r r A B= ˆi+ ˆj+ kˆ ( AB y z AB z y) ( AB x z AB z x) ( AB x y AB y x) Ενότητα Μ11.1

12 Παράδειγµα διανυσµατικού γινοµένου r r Δίνονται τα διανύσµατα A = 2ˆi+ 3 ˆj, B= ˆi+ 2ˆj r r Βρείτε το A B Αποτέλεσµα r r A B= (2ˆi+ 3 ˆj) ( ˆi+ 2 ˆj) = 2 ˆi ( ˆi) + 2ˆi 2ˆj+ 3 ˆj ( ˆi) + 3ˆj 2ˆj = 0+ 4kˆ + 3kˆ + 0 = 7kˆ Ενότητα Μ11.1

13 Παράδειγµα διανύσµατος ροπής Δίνονται η δύναµη και η θέση: r F = (2.00 ˆi ˆj) N r = (4.00 ˆi ˆj) m Βρείτε την παραγόµενη ροπή. r r r τ = F= [(4.00ˆi ˆj)N] [(2.00ˆi ˆj)m] = [(4.00)(2.00) ˆi ˆi+ (4.00)(3.00) ˆi ˆj + (5.00)(2.00) ˆj ˆi+ (5.00)(3.00) ˆi ˆj = 2.0kˆ N m Ενότητα Μ11.1

14 Στροφορµή Θεωρήστε ένα σωµατίδιο µάζας m που έχει διάνυσµα θέσης και κινείται µε ορµή. p r Βρείτε τη συνισταµένη ροπή. r r r dp r F= τ = r dt dr r Προσθέτουµε τον όρο p επειδή είναι ίσος µε 0 dt r r d( r p) τ = dt ( ) Η εξίσωση µοιάζει πολύ µε την εξίσωση της συνισταµένης δύναµης ως συνάρτηση της ορµής. Αυτό συµβαίνει επειδή η ροπή στην περιστροφική κίνηση έχει τον ίδιο ρόλο µε τη δύναµη στη µεταφορική κίνηση. r r Ενότητα Μ11.2

15 Στροφορµή (συνέχεια) Η στιγµιαία στροφορµή ενός σωµατιδίου ως προς την αρχή των αξόνων Ο ορίζεται ως το διανυσµατικό γινόµενο του διανύσµατος της στιγµιαίας θέσης του σωµατιδίου και της στιγµιαίας ορµής του. r r r L = p Ενότητα Μ11.2

16 Ροπή και στροφορµή Υπάρχει µια σχέση που συνδέει τη ροπή µε τη στροφορµή. Είναι παρόµοια µε τη σχέση που συνδέει τη δύναµη µε την ορµή. r dl r τ = dt Η ροπή που δέχεται ένα σωµατίδιο ισούται µε τον ρυθµό µεταβολής της στροφορµής του. Στην περιστροφική κίνηση, η παραπάνω εξίσωση είναι ανάλογη µε τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα. r r Τα και πρέπει να θεωρούνται ως προς τον ίδιο άξονα. τ L Η σχέση ισχύει για κάθε σταθερή αρχή ενός αδρανειακού συστήµατος αναφοράς. Ενότητα Μ11.2

17 Περισσότερα για τη στροφορµή Στο σύστηµα SI, η στροφορµή έχει µονάδες (kg. m 2 )/ s. Το µέτρο και η διεύθυνση της στροφορµής εξαρτώνται από την επιλογή του άξονα. Το µέτρο της στροφορµής είναι L = mvr sin φ φ είναι η γωνία µεταξύ των διανυσµάτων και. Η διεύθυνση της στροφορµής r και. p r L r r r p r είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν τα Ενότητα Μ11.2

18 Στροφορµή σωµατιδίου Παράδειγµα r r r Το διάνυσµα L= p έχει φορά από το διάγραµµα προς τα έξω. Το µέτρο του είναι L = mvr sin 90 o = mvr Χρησιµοποιούµε το sin 90 o επειδή τα v και r είναι κάθετα µεταξύ τους. Ένα σωµατίδιο που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση έχει σταθερή στροφορµή ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο της τροχιάς του. Ενότητα Μ11.2

19 Στροφορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων Η συνολική στροφορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων ορίζεται ως το διανυσµατικό άθροισµα της στροφορµής των µεµονωµένων σωµατιδίων. r r r r r L = L + L + K + L = L συν. 1 2 n i i Αν παραγωγίσουµε την εξίσωση ως προς τον χρόνο, θα πάρουµε r r dlσυν. dli r = = τ i dt dt i i Ενότητα Μ11.2

20 Στροφορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων (συνέχεια) Οι ροπές που σχετίζονται µε τις εσωτερικές δυνάµεις ενός συστήµατος σωµατιδίων είναι µηδενικές. Άρα, r τ εξωτ. = r dl dt συν. Η συνισταµένη εξωτερική ροπή που ασκείται σε ένα σύστηµα ως προς έναν άξονα, ο οποίος διέρχεται από την αρχή ενός αδρανειακού συστήµατος αναφοράς, ισούται µε τον ρυθµό µεταβολής της συνολικής στροφορµής του συστήµατος ως προς αυτή την αρχή. Η παραπάνω εξίσωση αναπαριστά µαθηµατικά το µοντέλο του µη αποµονωµένου συστήµατος ως προς τη στροφορµή. r r Αν αναδιατάξουµε την εξίσωση, θα πάρουµε τ dt L. Η σχέση αυτή είναι το θεώρηµα ώθησης-στροφορµής. ( εξωτ. ) =Δ συν. Ενότητα Μ11.2

21 Στροφορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων (τελική διαφάνεια) Η συνισταµένη ροπή που ασκείται σε ένα σύστηµα ως προς έναν άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο µάζας του συστήµατος, ισούται µε τον ρυθµό µεταβολής της στροφορµής του συστήµατος, ανεξάρτητα από την κίνηση του κέντρου µάζας. Αυτό ισχύει ακόµα και στην περίπτωση που το κέντρο µάζας πραγµατοποιεί επιταχυνόµενη κίνηση, µε την προϋπόθεση ότι η ροπή και η στροφορµή υπολογίζονται ως προς το κέντρο µάζας. Ενότητα Μ11.2

22 Σύστηµα σωµάτων Παράδειγµα Τα σώµατα συνδέονται µε ένα αβαρές σκοινί το οποίο διέρχεται από µια τροχαλία. Βρείτε τη µεταφορική επιτάχυνση. Μοντελοποίηση Η σφαίρα πέφτει, η τροχαλία περιστρέφεται και ο κύβος ολισθαίνει. Χρησιµοποιήστε τις έννοιες της στροφορµής και της ροπής. Ενότητα Μ11.2

23 Σύστηµα σωµάτων Παράδειγµα (συνέχεια) Κατηγοριοποίηση Ο κύβος, η τροχαλία, και η σφαίρα αποτελούν ένα µη αποµονωµένο σύστηµα. Το σύστηµα δέχεται µια εξωτερική ροπή την οποία δηµιουργεί η βαρυτική δύναµη που ασκείται στη σφαίρα. Χρησιµοποιήστε έναν άξονα που συµπίπτει µε τον άξονα της τροχαλίας. Η στροφορµή του συστήµατος αποτελείται από τη στροφορµή δύο σωµάτων που εκτελούν µεταφορική κίνηση και ενός σώµατος που περιστρέφεται. Ανάλυση Σε κάθε χρονική στιγµή, η σφαίρα και ο κύβος έχουν κοινή ταχύτητα v. Γράψτε τις σχέσεις για τη συνολική στροφορµή και τη συνισταµένη εξωτερική ροπή. Λύστε την εξίσωση ως προς τη µεταφορική επιτάχυνση. Ενότητα Μ11.2

24 Σύστηµα σωµάτων Παράδειγµα (τελική διαφάνεια) Ολοκλήρωση Κατά την ανάλυση θεωρήσαµε το σύστηµα συνολικά ώστε να αγνοήσουµε τις εσωτερικές δυνάµεις. Μας ενδιαφέρουν µόνο οι εξωτερικές δυνάµεις. Μόνο οι εξωτερικές ροπές προκαλούν µεταβολή της στροφορµής του συστήµατος. Ενότητα Μ11.2

25 Στροφορµή περιστρεφόµενου άκαµπτου σώµατος Τα άκαµπτα σώµατα είναι µη παραµορφώσιµα συστήµατα. Κάθε σωµατίδιο του σώµατος περιστρέφεται στο επίπεδο xy γύρω από τον άξονα z µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου ω. Η στροφορµή ενός µεµονωµένου σωµατιδίου είναι L i = m i r i2 ω. Τα L r και r ω έχουν τη διεύθυνση του άξονα z. Ενότητα Μ11.3

26 Στροφορµή περιστρεφόµενου άκαµπτου σώµατος (συνέχεια) Για να βρούµε τη στροφορµή ολόκληρου του σώµατος, προσθέτουµε τις στροφορµές όλων των µεµονωµένων σωµατιδίων. 2 ( ) L = L = mr ω = Iω z i i i i i Με παραγώγιση παίρνουµε τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα για την περιστροφή. r τεξωτ. dlz dω = = I = I α dt dt Η εξίσωση αυτή αναπαριστά µαθηµατικά το µοντέλο ανάλυσης του άκαµπτου σώµατος υπό την επίδραση ροπής. Ενότητα Μ11.3

27 Στροφορµή περιστρεφόµενου άκαµπτου σώµατος (τελική διαφάνεια) Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα για την περιστροφή ισχύει και για άκαµπτα σώµατα που περιστρέφονται γύρω από έναν κινούµενο άξονα υπό την προϋπόθεση ότι ο άξονας αυτός: (1) διέρχεται από το κέντρο µάζας (2) είναι άξονας συµµετρίας Αν ένα συµµετρικό σώµα περιστρέφεται γύρω από έναν σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του, ισχύει η διανυσµατική µορφή της εξίσωσης: L r L r r = Iω Όπου είναι η συνολική στροφορµή του σώµατος ως προς τον άξονα περιστροφής. Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα για την περιστροφή ισχύει για οποιοδήποτε σώµα, ανεξάρτητα από τη συµµετρία του, αν το L r συµβολίζει τη συνιστώσα της στροφορµής κατά µήκος του άξονα περιστροφής. Ενότητα Μ11.3

28 Στροφορµή µιας µπάλας του µπόουλιγκ Η ροπή αδράνειας της µπάλας είναι 2/5MR 2. Η στροφορµή της µπάλας είναι L z = Iω. Το διάνυσµα της στροφορµής έχει τη θετική κατεύθυνση του άξονα z. Ενότητα Μ11.3

29 Διατήρηση της στροφορµής Η συνολική στροφορµή ενός συστήµατος έχει σταθερό µέτρο και κατεύθυνση αν η συνισταµένη εξωτερική ροπή που ασκείται στο σύστηµα είναι µηδενική. Συνισταµένη ροπή = 0 σηµαίνει ότι το σύστηµα είναι αποµονωµένο. Σε αυτή την αρχή βασίζεται το µοντέλο του αποµονωµένου συστήµατος ως προς τη στροφορµή. r r r L = σταθερή ή = συν. Li Lf Για ένα σύστηµα σωµατιδίων, r r L = = σταθερή συν. L n Ενότητα Μ11.4

30 Διατήρηση της στροφορµής (συνέχεια) Αν ένα αποµονωµένο περιστρεφόµενο σύστηµα είναι παραµορφώσιµο, δηλαδή η µάζα του ανακατανέµεται, τότε η ροπή αδράνειας του συστήµατος µεταβάλλεται. Για να διατηρηθεί η στροφορµή απαιτείται µια αντισταθµιστική µεταβολή της γωνιακής ταχύτητας. I i ω i = I f ω f = σταθερή Η σχέση αυτή ισχύει τόσο για την περιστροφή γύρω από έναν σταθερό άξονα όσο και για την περιστροφή γύρω από έναν άξονα ο οποίος διέρχεται από το κέντρο µάζας ενός κινούµενου συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η συνισταµένη ροπή πρέπει να είναι µηδενική. Ενότητα Μ11.4

31 Αρχή διατήρησης Σύνοψη Για ένα αποµονωµένο σύστηµα, (1) Διατήρηση της ενέργειας: E i = E f Αν δεν µεταφέρεται ενέργεια µέσω του ορίου του συστήµατος. (2) Διατήρηση της ορµής: Αν η συνισταµένη εξωτερική δύναµη που ασκείται στο σύστηµα είναι µηδενική. (3) Διατήρηση της στροφορµής: r p i r L i r = p = f r L f Αν η συνισταµένη εξωτερική ροπή που ασκείται στο σύστηµα είναι µηδενική. Ενότητα Μ11.4

32 Αρχές διατήρησης Σηµειώσεις Ένα σύστηµα µπορεί να είναι αποµονωµένο ως προς ένα από αυτά τα µεγέθη, αλλά όχι ως προς κάποιο άλλο. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα το οποίο δεν είναι αποµονωµένο ως προς την ορµή, συχνά δεν είναι αποµονωµένο και ως προς την ενέργεια επειδή σε αυτό ασκείται µια συνισταµένη δύναµη ή ροπή. Υπάρχουν συστήµατα που δεν είναι αποµονωµένα ως προς την ενέργεια, αλλά είναι αποµονωµένα ως προς την ορµή. Συχνά, οι κρούσεις είναι αποµονωµένες ως προς την ορµή αλλά δεν είναι αποµονωµένες ως προς την ενέργεια. Ενότητα Μ11.4

33 Διατήρηση της στροφορµής: Το καρουσέλ Η ροπή αδράνειας του συστήµατος ισούται µε τη ροπή αδράνειας της πλατφόρµας συν τη ροπή αδράνειας του ανθρώπου. Μοντελοποιούµε τον άνθρωπο ως σωµατίδιο. Καθώς ο άνθρωπος περπατά προς το κέντρο της περιστρεφόµενης πλατφόρµας, το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήµατος αυξάνεται. Έτσι, η στροφορµή του συστήµατος παραµένει σταθερή. Το σύστηµα είναι αποµονωµένο ως προς τη στροφορµή. Το σύστηµα είναι αποµονωµένο ως προς την ενέργεια, αλλά δυναµική ενέργεια µετατρέπεται σε κινητική. Ενότητα Μ11.4

34 Γυροσκοπική κίνηση Οι µόνες εξωτερικές δυνάµεις που δέχεται η σβούρα είναι η κάθετη δύναµη και η βαρυτική δύναµη. Η στροφορµή έχει τη διεύθυνση του άξονα συµµετρίας. Σύµφωνα µε τον κανόνα του δεξιού χεριού, το διάνυσµα της ροπής βρίσκεται στο επίπεδο xy. r r r r r τ = F= Mg Ενότητα Μ11.5

35 Γυροσκοπική κίνηση (συνέχεια) Η συνισταµένη ροπή και η στροφορµή συνδέονται µέσω της σχέσης: r τ εξωτ. = r dl dt Η ροπή προκαλεί µεταβολή της στροφορµής. Η µεταβολή της στροφορµής προκαλεί µετάπτωση ως προς τον άξονα z. Η διεύθυνση του διανύσµατος της στροφορµής µεταβάλλεται. Η µεταπτωτική κίνηση είναι η κίνηση του άξονα συµµετρίας ως προς την κατακόρυφο. Η κίνηση αυτή είναι συνήθως αργή σε σχέση µε την περιστροφική κίνηση της σβούρας. Ενότητα Μ11.5

36 Γυροσκόπιο Μπορούµε να δούµε τη µεταπτωτική κίνηση µελετώντας ένα γυροσκόπιο. Η βαρυτική δύναµη προκαλεί ροπή ως προς το σηµείο περιστροφής, µε διεύθυνση κάθετη στον άξονα του γυροσκοπίου. Η κάθετη δύναµη δεν προκαλεί ροπή. Ενότητα Μ11.5

37 Γυροσκόπιο (συνέχεια) Η ροπή προκαλεί µεταβολή της στροφορµής σε µια διεύθυνση κάθετη στον άξονα του γυροσκοπίου. Ο άξονας στρέφεται κατά µια γωνία dφ σε χρονικό διάστηµα dt. Δεν µεταβάλλεται το µέτρο του διανύσµατος της στροφορµής αλλά η διεύθυνσή του. Το γυροσκόπιο εκτελεί µεταπτωτική κίνηση.

38 Γυροσκόπιο (τελική διαφάνεια) Για να απλοποιήσουµε την περιγραφή, υποθέτουµε ότι η στροφορµή που οφείλεται στην κίνηση του κέντρου µάζας γύρω από το σηµείο περιστροφής είναι µηδενική. Άρα, η συνολική στροφορµή προκαλείται µόνο από την περιστροφή. Αυτή η προσέγγιση είναι καλή όταν η γωνιακή ταχύτητα ω r έχει µεγάλη τιµή. Ενότητα Μ11.5

39 Συχνότητα µετάπτωσης Από το τρίγωνο των διανυσµάτων στην Εικ. Μ11.14γ, µπορούµε να βρούµε ότι ο άξονας του γυροσκοπίου περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα µε ω p dφ MgrKM = = dt Iω Το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας ω p ονοµάζεται συχνότητα µετάπτωσης. Αυτό ισχύει µόνο όταν ω p << ω. Ενότητα Μ11.5

40 Γυροσκόπια σε διαστηµόπλοια Η στροφορµή του διαστηµοπλοίου ως προ τος κέντρο µάζας του είναι µηδενική. Το γυροσκόπιο περιστρέφεται, µε αποτέλεσµα η στροφορµή του διαστηµοπλοίου να µην είναι πλέον µηδενική. Το διαστηµόπλοιο περιστρέφεται µε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή του γυροσκοπίου. Έτσι, η συνολική στροφορµή του συστήµατος παραµένει µηδενική. Ενότητα Μ11.5

41 Νέο µοντέλο ανάλυσης Μη αποµονωµένο σύστηµα Μη αποµονωµένο σύστηµα ως προς τη στροφορµή Αν ένα σύστηµα αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, µε την έννοια ότι ασκείται µια εξωτερική ροπή σε αυτό, τότε η συνισταµένη εξωτερική ροπή που ασκείται στο σύστηµα ισούται µε τον ρυθµό µεταβολής της στροφορµής του: r τ εξωτ. = r dl dt συν. Σύνοψη

42 Νέο µοντέλο ανάλυσης Αποµονωµένο σύστηµα Αποµονωµένο σύστηµα ως προς τη στροφορµή Αν σε ένα σύστηµα δεν ασκείται εξωτερική ροπή από το περιβάλλον, τότε η συνολική στροφορµή του συστήµατος διατηρείται. r r Li = Lf Η εφαρµογή της αρχής διατήρησης της στροφορµής σε ένα σύστηµα µε µεταβαλλόµενη ροπή αδράνειας δίνει I i ω i = I f ω f = σταθερή Σύνοψη

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18/11/2011 ΚΕΦ. 10

ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18/11/2011 ΚΕΦ. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Μέτρο εξωτερικού γινομένου 2 C A B C ABsin διανυσμάτων A και B Ιδιότητες εξωτερικού γινομένου A B B A εν είναι αντιμεταθετικό.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Κεφάλαιο 11 Στροφορµή Περιεχόµενα Κεφαλαίου 11 Στροφορµή Περιστροφή Αντικειµένων πέριξ σταθερού άξονα Το Εξωτερικό γινόµενο-η ροπή ως διάνυσµα Στροφορµή Σωµατιδίου Στροφορµή και Ροπή για Σύστηµα Σωµατιδίων

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα