ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Χρόνια σε ισχύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1954-2004 50 Χρόνια σε ισχύ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Χρόνια σε ισχύ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΙΩΤΟΥ* i Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΠΟΘΗΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, τεύχος 23ο " Ιούλιος - Αύγουστος 2004" σελ.68 Λόγω της τεράστιας ανάπτυξης του εξωτερικού και εσωτερικού εµπορίου της χώρας και της ανάγκης εκσυγχρονισµού της µέχρι τότε ισχύουσας νοµοθεσίας, [ο πρώτος νόµος ψηφίζεται το 1896 (ΒΥΙΗ ΦΕΚ 30/ )] προς τις επικρατούσες αντιλήψεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, όπου ήδη ίσχυε προ πολλού [στην Αγγλία ως docks, στην Γαλλία ως magazin genereaux] το 1954 ψηφίζεται ο νόµος 3077/1954 (ΦΕΚ Α 243/1954) περί Γενικών Αποθηκών. Ο νόµος που ισχύει µέχρι σήµερα τροποποιήθηκε τρεις φορές. Το 1963, το 1988 και το 1990, µε το Β.. 415/1963, το ν. 1746/1988 και το ν. 1934/1990 αντίστοιχα. Σε εκτέλεση δε του νόµου εκδόθηκε το 1999 το π.δ. 313 περί επέκτασης των εγκαταστάσεων της ΠΑΕΓΑΕ η ίδρυση της οποίας χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα στην περιοχή της Μαγούλας Αττικής. Σκοπός των Γενικών Αποθηκών είναι η αποδοχή, φύλαξη και συντήρηση εγχωρίων εµπορευµάτων ή αλλοδαπών προϊόντων, µε υποχρέωση έκδοσης αποθετηρίων και ενεχυρογράφων. Για τη διασφάλιση των συναλλαγών απαγορεύεται τόσο ο χαρακτηρισµός Γενική Αποθήκη σε επιχείρηση που δεν έχει λάβει τη νόµιµη ειδική άδεια όσο, και η έκδοση αποθετηρίων και ενεχυρογράφων. Προκειµένου να χορηγηθεί ειδική άδεια σύστασης και λειτουργίας Γενικής Αποθήκης εκδίδεται Προεδρικό ιάταγµα µε πρόταση του Υ. Εµπορίου, αφού γνωµοδοτήσει η Τράπεζα Ελλάδος και το αρµόδιο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Κατ αρχήν άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Κατ εξαίρεση προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγείται και σε αρµόδια Εµπορικά Επιµελητήρια. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας στα Επιµελητήρια προβλέπεται να καθορισθούν µε προεδρικό διάταγµα. Αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στις περιπτώσεις πόλεων ή περιφερειών που κανένα άλλο πρόσωπο (από τα προαναφερόµενα) ζήτησε ή έλαβε σχετική άδεια προς εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής, ή και σε άλλες περιοχές που λειτουργούν γενικές αποθήκες, εφόσον πρόκειται για την ίδρυση ειδικής φύσης γενικής -1-

2 αποθήκης που προορίζεται µόνο για αποθηκεύσεις ειδών απαιτούντων ειδικά τεχνικά µέσα ή εξαιρετικές συνθήκες συντήρησης (ψυγεία κ.λπ.). Προκειµένου να ιδρύσουν και λειτουργήσουν Γενική Αποθήκη τα πιο πάνω πρόσωπα, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος αυτός. Να υποβάλλουν δηλαδή αίτηση στο Υ. Εµπορίου συνοδευόµενη από έγγραφα αναφορικά µε το κεφάλαιο που προβλέπεται για αγορά οικοπέδων, κατασκευές οικοδοµών, το δίκτυο συνδέσεων και τις χορηγούµενες εγγυήσεις προς το δηµόσιο και τους αποθέτες. Εκτός αυτού, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να γίνει ειδική απαρίθµηση των κατηγοριών των εµπορευµάτων που θα αποθηκεύονται, αρχιτεκτονικό διάγραµµα κτιρίων (επιφάνεια στεγασµένη και µη, αίθουσες κ.λπ.), το είδος των δικαιωµάτων της επιχείρησης στο ακίνητο (ιδιόκτητο, µισθούµενο κ.λπ.), υπόµνηµα ως προς τον τόπο, εξοπλισµό και τα µέσα προσπέλασης, πίνακα µετόχων που έχουν πάνω από το 10% του κεφαλαίου της επιχείρησης (εάν αυτή είναι εταιρεία). Ο φάκελος της επιχείρησης η οποία ζητά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Γενικής Αποθήκης διαβιβάζεται στο αρµόδιο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο όπως και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να δώσουν µέσα σε 2 µήνες από τη λήψη του φακέλου τη γνώµη τους για την σκοπιµότητα της ίδρυσης και λειτουργίας Γενικής Αποθήκης ή για την απόρριψη της αίτησης, και σε ένα µήνα από τη λήξη της προθεσµίας αυτής το Υπουργείο Εµπορίου πρέπει να απαντήσει αν δέχεται ή όχι την αίτηση. Η γνωµοδότηση αυτή αναφέρεται ιδιαίτερα στο κατά πόσο είναι αναγκαία για τον εµπόριο η ίδρυση της Γενικής Αποθήκης και µάλιστα στο σηµείο που επιλέγηκε. Επιµελητήριο και Τράπεζα Ελλάδας γνωµοδοτούν ακόµη για τις εγγυήσεις που προσφέρει η επιχείρηση που ζητά να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Γενικής Αποθήκης, προς το ηµόσιο, τους αποθέτες και σε όσους έλκουν δικαιώµατα από αυτούς και για την έγκριση του Κανονισµού. Γνωµοδοτούν ακόµη για την καταλληλότητα, την επάρκεια των χωρών όπου θα λειτουργήσει η Γενική Αποθήκη ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εµπορίου και η διατήρηση των εµπορευµάτων που θα αποθηκεύονται. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ιδρύσει ή λειτουργήσει Γενική Αποθήκη, ο Υπουργός Εµπορίου προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Στο προεδρικό διάταγµα αυτό θα περιέχεται η περιφέρεια που θα λειτουργήσει η Γενική Αποθήκη, η ακριβής -2-

3 περιγραφή της επιφάνειάς της, ο χρόνος διάρκειας αυτής της έγκρισης, τα εµπορεύµατα για τα οποία χορηγείται, η εγγύηση που παρέχεται. Πριν την έκδοση του π.δ. µε δαπάνες του ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία (φυσικό πρόσωπο) ή της ενδιαφερόµενης επιχείρησης (εταιρεία), επιτροπή από 3 µηχανικούς εκ των οποίων ο πρώτος προτείνεται από τον ενδιαφερόµενο, εξετάζει τα κτήρια της εγκατάστασης που θα λειτουργήσει η Γενική Αποθήκη και συντάσσει έκθεση περί της ακριβούς εκτέλεσης του διαγράµµατος και της στερεότητας αυτών. Μετά την απόφαση της επιτροπής για τα κτήρια που θα λειτουργήσει η Γενική Αποθήκη, τα ιδιόκτητα καταστήµατα ασφαλίζονται σε µια αναγνωρισµένη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία για ποσό που καθορίζει η επιτροπή αυτή των µηχανικών, πάντως όχι µικρότερο από την αξία κτήσης τους. Η Γενική Αποθήκη δεν µπορεί να δοθεί σε δηµόσια λειτουργία αν δεν προηγηθεί η παραπάνω διαδικασία καθώς και η παροχή της εγγύησης. Εκτός των παραπάνω προβλέπεται ακόµη από το νόµο ότι δεν µπορούν να λάβουν άδεια για ίδρυση γενικών αποθηκών όσοι έχουν καταδικασθεί οποτεδήποτε ή εκκρεµεί εναντίον τους κατηγορία για αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεµπορίας, δολίας χρεοκοπίας, παράβασης αγορανοµικού κώδικα για τα οποία απαγγέλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 µηνών κ.λπ. Επίσης δεν µπορούν να λάβουν άδεια για ίδρυση και λειτουργία γενικών αποθηκών όσοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση (ακόµα και αν µετά αποκαταστάθηκαν) ή εκκρεµεί σε βάρος τους αίτηση πτώχευσης ή αποδεδειγµένα κατ επανάληψη καθυστερούν την εµπρόθεσµη εκπλήρωση εµπορικών υποχρεώσεων µέσα στην τελευταία 3ετία. Όσον αφορά δε εταιρείες, αν πρόκειται για προσωπικές (οµόρρυθµους κ.λπ.) τα πιο πάνω αφορούν τα απαρτίζοντα αυτές πρόσωπα, εάν πρόκειται για ανώνυµες τα πιο πάνω αφορούν τους διοικητές τους και τους µετόχους που κατέχουν πλέον του 10% του κεφαλαίου. Μάλιστα δε προβλέπεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανοµή του κεφαλαίου που δεν ανταποκρίνεται στους όρους του νόµου, έχει σαν συνέπεια να εκπίπτει της αδείας η ανάδοχος επιχείρηση. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται συνεπάγεται την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας της Γενικής Αποθήκης για όλο το διάστηµα ισχύος της και η περίπτωση διακοπής προβλέπεται µόνο µετά από προειδοποίηση τουλάχιστον ενός έτους κοινοποιουµένη προς τον Υπουργό Εµπορίου όπου θα αναφέρεται για ποιους -3-

4 λόγους καθίσταται ασύµφορη η εκµετάλλευση της Γενικής Αποθήκης και ποια µέτρα λαµβάνονται για την εκκαθάριση των εργασιών της Γενικής Αποθήκης και τη λήξη της αποθήκευσης των προϊόντων. Προβλέπει επίσης ο νόµος τη δυνατότητα εκχώρησης της άδειας που χορηγήθηκε από τον αρχικό ανάδοχο ίδρυσης και εκµετάλλευσης της γενικής αποθήκης σε άλλο πρόσωπο. Η εκχώρηση αυτή θα πρέπει προηγουµένως να εγκριθεί σύµφωνα µε την κατά το νόµο διαδικασία και να εκδοθεί και π.δ. για το λόγο αυτό. Ένα χρόνο πριν τη λήξη της αρχικής ορισθείσας χρονικής διάρκειας λειτουργίας της γενικής αποθήκης ο εκµεταλλευόµενος αυτή µπορεί να ζητήσει τη χρονική παράταση της διάρκειας αυτής για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών και εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαχειρίσθηκε κανονικά αυτή, µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου εκδίδεται σχετικό προεδρικό διάταγµα. Ο νόµος περιλαµβάνει αναλυτικά απαρίθµηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του διαχειριστού της Γενικής Αποθήκης, µεταξύ των οποίων επισηµαίνονται: - Όσοι αναλάβουν τη σύσταση και λειτουργία Γενικών Αποθηκών είναι υποχρεωµένοι να δέχονται στις αποθήκες κάθε εµπόρευµα αν το επιτρέπει ο αποθηκευτικός χώρος, χωρίς προτιµήσεις ή εξαιρέσεις. Πάντως απαγορεύεται η αποθήκευση νοθευµένων ή προϊόντων που δεν έχουν αποξηρανθεί σωστά ή ορισµένων κατηγοριών όπως εκρηκτικά ή εύφλεκτα. - Ο ανάδοχος της Γενικής Αποθήκης µπορεί να ικανοποιήσει σχετικό αίτηµα αποθέτη προς επείγουσα αποθήκευση προϊόντος που προσκοµίζεται αργότερα από άλλα, λόγω κινδύνου να υποστεί βλάβη από την αναβολή αποθήκευσης ή εάν πρόκειται για το Ελληνικό ηµόσιο. Το ίδιο ισχύει και για την εξαγωγή του εµπορεύµατος από τη Γενική Αποθήκη υπό τον όρο όµως να µη ανασταλεί η εισαγωγή ή εξαγωγή άλλων προϊόντων που ήδη έχει αρχίσει η αποθήκευσή τους. - Προβλέπεται ότι ο ανάδοχος µπορεί να αρνηθεί την αποθήκευση εµπορευµάτων που λόγω του είδους ή της κατάστασής τους ή της ελαττωµατικής συσκευασίας τους, θα µπορούσαν κατά την κοινή πείρα να θεωρηθεί ότι επιφέρουν βλάβη στα λοιπά προϊόντα της αποθήκης ή την καλή εκµετάλλευσή τους ή µείωση του βάρους τους ή άλλου είδους βλάβη τους. Αν δηµιουργηθεί αµφισβήτηση µεταξύ του αιτούντος την αποθήκευση και του διαχειριστή της αποθήκης, προβλέπεται η σύµπραξη πραγµατογνώµονα διοριζόµενου από το αρµόδιο Πρωτοδικείο κατά την οριζόµενη στο νόµο διαδικασία. -4-

5 - Προβλέπεται ευθύνη του αναδόχου Γενικής Αποθήκης έναντι οποιουδήποτε έχει νόµιµο δικαίωµα στη φύλαξη και συντήρηση των αποθηκευµένων προϊόντων και υποχρέωση σε αποζηµίωση κάθε ζηµίας, που προέρχεται από πληµµελή ενέργεια ή αµέλεια των υπαλλήλων και υπηρετών του, είτε από ελάττωµα της οικοδοµής ή των µηχανηµάτων των αποθηκών. - Προβλέπεται όµως υπό προϋποθέσεις απαλλαγή του διαχειριστή της Γενικής Αποθήκης για ορισµένες περιπτώσεις όπως π.χ. λόγω φυσικής φύρας µείωση εµπορεύµατος, ζηµιές από έντοµα ή άλλα παράσιτα, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αµέλεια του διαχειριστή, για βλάβες που προέρχονται από κακή συσκευασία ή από φυσικά αίτια ή ιδιότητες των προϊόντων, κ.λπ. Οι ανάδοχοι διαχειριστές, διοικητές, διευθυντές και το προσωπικό τους υποχρεούνται ακόµα να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο για τα αποθηκευµένα προϊόντα. Προβλέπεται ακόµη η δυνατότητα εργασιών επιπλέον της αποθήκευσης όπως, επεξεργασίας και ανασυσκευασίας των αποθηκευµένων προϊόντων. Τέλος ο νόµος περιλαµβάνει εκτενή περιγραφή των τίτλων αποθήκευσης που εκδίδονται (αποθετηρίων / ενεχυρογράφων) καθώς και ορισµένων προνοµίων περί εκποίησης αποθηκευθέντων σε περιπτώσεις µη εξόφλησης του χρέους αποθήκευσης. i Η Μαρία Ιωάννα Σιφνιώτου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Φοίτησε στη νοµική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και έγινε δικηγόρος και µέλος του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το έτος Είναι µέλος της Ενωσης Ελλήνων ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ, της Ελληνικής Εταιρείας. ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και Ειδική Γραµµατέας του Συνδέσµου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. -5-

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ζ/3378/93 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή Ιδιώτες (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα