ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Χ. Σαρμάνη, Γ. Πρατικάκη Τηλέφωνο: , Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Μαρούσι, Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ.Προτ Φ.1/Α/460/198925/Β1 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Υπουργείου Παιδείας και Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 2) To Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117/Α/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » 3) Τον ψηφισμένο Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους ) Την υπ. αριθμ. 2/44483/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2015» (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΗ-Ι5Μ) 5) Την υπ. αριθμ. 2/91788/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων» (ΑΔΑ: ΒΧΥΚΗ-997) 6) Την αριθμ. Πρωτ. 2/80773/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 62ΖΠΗ-Ξ98), σύμφωνα με την οποία καταργείται ο Ε.Φ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και μετονομάζεται ο Ε.Φ από Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σε Γενική Γραμματεία Δια Βίου 7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του αναφερόμενου Υπουργείου Αποφασίζουμε Την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και έτους 2015 ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία στους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) των Ειδικών Φορέων του αναφερόμενου Υπουργείου, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 1

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ Κ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Κωδικός Αριθμός Σ Κεντρική υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Κεντρική υπηρεσία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Κεντρική υπηρεσία Βασικός μισθός Κεντρική υπηρεσία Οικογενειακή παροχή Κεντρική υπηρεσία Επίδομα θέσης ευθύνης Κεντρική υπηρεσία Λοιπά γενικά επιδόματα Κεντρική υπηρεσία Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Κεντρική υπηρεσία Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Κεντρική υπηρεσία Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Κεντρική υπηρεσία Λοιπά ειδικά επιδόματα Κεντρική υπηρεσία Βασικός μισθός Κεντρική υπηρεσία Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Κεντρική υπηρεσία Οικογενειακή παροχή Κεντρική υπηρεσία Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Κεντρική υπηρεσία Ειδικό ερευνητικό επίδομα Κεντρική υπηρεσία Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Κεντρική υπηρεσία Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Κεντρική υπηρεσία Λοιπές αποζημιώσεις Κεντρική υπηρεσία Εισφορές στο ΙΚΑ Κεντρική υπηρεσία Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Κεντρική υπηρεσία Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Κεντρική υπηρεσία Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 500, Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Κεντρική υπηρεσία Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κεντρική υπηρεσία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Κεντρική υπηρεσία Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Κεντρική υπηρεσία Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών Κεντρική υπηρεσία Αποζημιωσεις υπαλλήλων που μετατασσονται σε προβληματικες περιοχές Κεντρική υπηρεσία Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) , Κεντρική υπηρεσία Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία Πληρωμές για μετακινήσεις Κεντρική υπηρεσία Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Κεντρική υπηρεσία Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Κεντρική υπηρεσία Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Κεντρική υπηρεσία Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Κεντρική υπηρεσία Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Κεντρική υπηρεσία Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Κεντρική υπηρεσία Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού , Κεντρική υπηρεσία Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Κεντρική υπηρεσία Μισθώματα κτιρίων Κεντρική υπηρεσία Λοιπές μισθώσεις Κεντρική υπηρεσία Ταχυδρομικά Κεντρική υπηρεσία Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Κεντρική υπηρεσία Λοιπές μεταφορές Κεντρική υπηρεσία Υδρευση και άρδευση Κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρική ενέργεια Κεντρική υπηρεσία Χρήση φυσικού αερίου Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες καθαριότητας Κεντρική υπηρεσία Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

3 Σ Κεντρική υπηρεσία Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Κεντρική υπηρεσία Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κεντρική υπηρεσία Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές φυσικών προσώπων Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές νομικών προσώπων Κεντρική υπηρεσία Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Κεντρική υπηρεσία Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κεντρική υπηρεσία Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα Κεντρική υπηρεσία Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές Κεντρική υπηρεσία Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Κεντρική υπηρεσία Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα Κεντρική υπηρεσία Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπανες εγκαταστάσεων) Κεντρική υπηρεσία Λοιπές μεταφορές Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες φυσικού αερίου Κεντρική υπηρεσία Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Κεντρική υπηρεσία Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Κεντρική υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Κεντρική υπηρεσία Λοιπές αμοιβές , Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ειδών καθαριότητας Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Κεντρική υπηρεσία Διάφορες προμήθειες Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Κεντρική υπηρεσία Λοιπές προμήθειες Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια επίπλων Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού Κεντρική υπηρεσία Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2000, Κεντρική υπηρεσία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Κεντρική υπηρεσία Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Κεντρική υπηρεσία Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κεντρική υπηρεσία Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα Κεντρική υπηρεσία Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού Κεντρική υπηρεσία Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα

4 Σ Κεντρική υπηρεσία Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις Κεντρική υπηρεσία Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους , Κεντρική υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Κεντρική υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κεντρική υπηρεσία Διάφορες σύνθετες δαπάνες Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/ Κεντρική υπηρεσία Διάφορες σύνθετες δαπάνες Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας Κεντρική υπηρεσία Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης Κεντρική υπηρεσία Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε Κεντρική υπηρεσία Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό Κεντρική υπηρεσία Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Κεντρική υπηρεσία Λοιπές δαπάνες Βιβλιοθήκες και ιστορικά ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Βιβλιοθήκες και ιστορικά ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βασικός μισθός Βιβλιοθήκες και ιστορικά Οικογενειακή παροχή Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επίδομα θέσης ευθύνης Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προσωπική διαφορά Βιβλιοθήκες και ιστορικά Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εισφορές στο ΙΚΑ Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 500, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αποζημιωσεις υπαλλήλων που μετατασσονται σε προβληματικες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) 700, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πληρωμές για μετακινήσεις Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Βιβλιοθήκες και ιστορικά Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 800, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Μισθώματα κτιρίων

5 Κωδικός Αριθμός Σ Βιβλιοθήκες και ιστορικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Λοιπές μεταφορές Βιβλιοθήκες και ιστορικά Υδρευση και άρδευση Βιβλιοθήκες και ιστορικά Ηλεκτρική ενέργεια Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές νομικών προσώπων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα Βιβλιοθήκες και ιστορικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπανες εγκαταστάσεων) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης Βιβλιοθήκες και ιστορικά Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας Βιβλιοθήκες και ιστορικά Λοιπές αμοιβές 1000, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Βιβλιοθήκες και ιστορικά Διάφορες προμήθειες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Λοιπές προμήθειες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Βιβλιοθήκες και ιστορικά Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2000, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες

6 Σ Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα Βιβλιοθήκες και ιστορικά Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 5000, Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά Βιβλιοθήκες και ιστορικά ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Διάφορες σύνθετες δαπάνες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού Βιβλιοθήκες και ιστορικά Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Βιβλιοθήκες και ιστορικά Δαπάνες ς, πολιτισμού και αθλητισμού Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια 500, Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια 700, Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια 800, Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

7 Σ Αρχή Διασφάλισης της Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια 1000, Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπανες εγκαταστάσεων) Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Αρχή Διασφάλισης της & Δευτεροβάθμια Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Βασικός μισθός Οικογενειακή παροχή Λοιπά ειδικά επιδόματα Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ. Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%)

8 Σ 500, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης 700, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης 800, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης 1000, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης 2000, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης 5000, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Εθνικός Οργανισμός Εθνικός Οργανισμός Εθνικός Οργανισμός Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Μισθώματα κτιρίων Λοιπές μεταφορές Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Αμοιβές φυσικών προσώπων Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Λοιπές μεταφορές Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια επίπλων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Εθνικός Οργανισμός Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εθνικός Οργανισμός Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Εθνικός Οργανισμός Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών

9 Κωδικός Αριθμός Σ Εθνικός Οργανισμός Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών , Εθνικός Οργανισμός Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Εθνικός Οργανισμός Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Εθνικός Οργανισμός Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 700, Εθνικός Οργανισμός Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Εθνικός Οργανισμός Πληρωμές για μετακινήσεις Εθνικός Οργανισμός Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 800, Εθνικός Οργανισμός Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Εθνικός Οργανισμός Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Εθνικός Οργανισμός Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εθνικός Οργανισμός Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1000, Εθνικός Οργανισμός Εθνικός Οργανισμός Εθνικός Οργανισμός Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Εθνικός Οργανισμός Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Εθνικός Οργανισμός Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Εθνικός Οργανισμός Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου Εθνικός Οργανισμός Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια 500, Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια 700, Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια 800, Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια 1000, Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Λοιπές μισθώσεις Λοιπές μεταφορές Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Διάφορες προμήθειες

10 Σ Εισιτήριες εξετάσεις για την Λοιπές προμήθειες τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού τριτοβάθμια Εισιτήριες εξετάσεις για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και τριτοβάθμια λοιπών υλικών Πρωτοβάθμια ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Πρωτοβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοβάθμια Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Πρωτοβάθμια Βασικός μισθός Πρωτοβάθμια Οικογενειακή παροχή Πρωτοβάθμια Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Πρωτοβάθμια Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ς Πρωτοβάθμια Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Πρωτοβάθμια Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Πρωτοβάθμια Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Πρωτοβάθμια Εισφορές στο ΙΚΑ Πρωτοβάθμια Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Πρωτοβάθμια Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Πρωτοβάθμια Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Πρωτοβάθμια Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών , Πρωτοβάθμια Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Πρωτοβάθμια Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πρωτοβάθμια Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμια Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου Πρωτοβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πρωτοβάθμια Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πρωτοβάθμια Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου , Πρωτοβάθμια Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πρωτοβάθμια Πληρωμές για μετακινήσεις Πρωτοβάθμια Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Πρωτοβάθμια Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Πρωτοβάθμια Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Πρωτοβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Πρωτοβάθμια Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού , Πρωτοβάθμια Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμια Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμια Λοιπές μεταφορές Πρωτοβάθμια Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Πρωτοβάθμια Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) , 9100 Πρωτοβάθμια Πρωτοβάθμια Πρωτοβάθμια Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Πρωτοβάθμια Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμια Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης Πρωτοβάθμια Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας Πρωτοβάθμια Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Πρωτοβάθμια Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Πρωτοβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Πρωτοβάθμια Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα , Πρωτοβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Πρωτοβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Πρωτοβάθμια Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Πρωτοβάθμια Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες Πρωτοβάθμια Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις

11 Σ Πρωτοβάθμια Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική (άρθρο 27 ν.3016/2002) , Πρωτοβάθμια ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Πρωτοβάθμια ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Πρωτοβάθμια Διάφορες σύνθετες δαπάνες Πρωτοβάθμια Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85) Πρωτοβάθμια Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας Πρωτοβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Πρωτοβάθμια Δαπάνες ς, πολιτισμού και αθλητισμού Δευτεροβάθμια ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Δευτεροβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτεροβάθμια Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Δευτεροβάθμια Βασικός μισθός Δευτεροβάθμια Οικογενειακή παροχή Δευτεροβάθμια Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Δευτεροβάθμια Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ς Δευτεροβάθμια Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Δευτεροβάθμια Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Δευτεροβάθμια Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Δευτεροβάθμια Εισφορές στο ΙΚΑ Δευτεροβάθμια Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Δευτεροβάθμια Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Δευτεροβάθμια Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Δευτεροβάθμια Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμια Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών , Δευτεροβάθμια Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Δευτεροβάθμια Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Δευτεροβάθμια Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Δευτεροβάθμια Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Δευτεροβάθμια Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου Δευτεροβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Δευτεροβάθμια Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Δευτεροβάθμια Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου , Δευτεροβάθμια Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Δευτεροβάθμια Πληρωμές για μετακινήσεις Δευτεροβάθμια Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμια Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Δευτεροβάθμια Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Δευτεροβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Δευτεροβάθμια Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού , Δευτεροβάθμια Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Δευτεροβάθμια Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Δευτεροβάθμια Λοιπές μεταφορές Δευτεροβάθμια Δευτεροβάθμια Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Δευτεροβάθμια Αμοιβές νομικών προσώπων Δευτεροβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Δευτεροβάθμια Λοιπές μεταφορές 1000, Δευτεροβάθμια Δευτεροβάθμια Δευτεροβάθμια Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Δευτεροβάθμια Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Δευτεροβάθμια Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης Δευτεροβάθμια Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας Δευτεροβάθμια Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Δευτεροβάθμια Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

12 Κωδικός Αριθμός Σ Δευτεροβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Δευτεροβάθμια Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα , Δευτεροβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Δευτεροβάθμια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Δευτεροβάθμια Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Δευτεροβάθμια Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες Δευτεροβάθμια Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Δευτεροβάθμια Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή Δευτεροβάθμια Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας Δευτεροβάθμια Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις Δευτεροβάθμια Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική (άρθρο 27 ν.3016/2002) , Δευτεροβάθμια ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Δευτεροβάθμια ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δευτεροβάθμια Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δευτεροβάθμια Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85) Δευτεροβάθμια Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3) Δευτεροβάθμια Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ) Δευτεροβάθμια Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Δευτεροβάθμια Λοιπές δαπάνες Δευτεροβάθμια Δαπάνες ς, πολιτισμού και αθλητισμού Γενική Γραμματεία ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Γενική Γραμματεία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γενική Γραμματεία Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Γενική Γραμματεία Βασικός μισθός Γενική Γραμματεία Οικογενειακή παροχή Γενική Γραμματεία Επίδομα θέσης ευθύνης Γενική Γραμματεία Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Γενική Γραμματεία Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ς Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία 500, Γενική Γραμματεία Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες &

13 Σ Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία 700, Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία 800, Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία 1000, Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία 2000, Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Χρήση φυσικού αερίου Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Διάφορες προμήθειες Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

14 Σ Γενική Γραμματεία Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών Ανώτατη Εκπαίδευση ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανώτατη Εκπαίδευση Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Ανώτατη Εκπαίδευση Βασικός μισθός Ανώτατη Εκπαίδευση Οικογενειακή παροχή Ανώτατη Εκπαίδευση Επίδομα θέσης ευθύνης Ανώτατη Εκπαίδευση Προσωπική διαφορά Ανώτατη Εκπαίδευση Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Ανώτατη Εκπαίδευση Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Ανώτατη Εκπαίδευση Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Ανώτατη Εκπαίδευση Βασικός μισθός Ανώτατη Εκπαίδευση Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Ανώτατη Εκπαίδευση Οικογενειακή παροχή Ανώτατη Εκπαίδευση Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης Ανώτατη Εκπαίδευση Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Ανώτατη Εκπαίδευση Ειδικό ερευνητικό επίδομα Ανώτατη Εκπαίδευση Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ Ανώτατη Εκπαίδευση Λοιπές αποζημιώσεις Ανώτατη Εκπαίδευση Εισφορές στο ΙΚΑ Ανώτατη Εκπαίδευση Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Ανώτατη Εκπαίδευση Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Ανώτατη Εκπαίδευση Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , Ανώτατη Εκπαίδευση Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Ανώτατη Εκπαίδευση Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Ανώτατη Εκπαίδευση Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων , Ανώτατη Εκπαίδευση Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Ανώτατη Εκπαίδευση Πληρωμές για μετακινήσεις Ανώτατη Εκπαίδευση Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 800, Ανώτατη Εκπαίδευση Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Ανώτατη Εκπαίδευση Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Ανώτατη Εκπαίδευση Αμοιβές νομικών προσώπων , Ανώτατη Εκπαίδευση Ανώτατη Εκπαίδευση Ανώτατη Εκπαίδευση Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Ανώτατη Εκπαίδευση Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανώτατη Εκπαίδευση Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Ανώτατη Εκπαίδευση Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Ανώτατη Εκπαίδευση Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ Ανώτατη Εκπαίδευση Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά Ανώτατη Εκπαίδευση Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού 5000, Ανώτατη Εκπαίδευση ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Ανώτατη Εκπαίδευση ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ανώτατη Εκπαίδευση Διάφορες σύνθετες δαπάνες

15 Σ Ανώτατη Εκπαίδευση Δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας ς Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ Ακαδημία Αθηνών και λοιπές ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Βασικός μισθός Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Οικογενειακή παροχή Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Επίδομα θέσης ευθύνης Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές 610 Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές 2000, Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' Ακαδημία Αθηνών και λοιπές Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Ειδικό ερευνητικό επίδομα Λοιπές αποζημιώσεις Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Βασικός μισθός Οικογενειακή παροχή Επίδομα θέσης ευθύνης Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Λοιπά ειδικά επιδόματα Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

16 Σ Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου 500, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου 700, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου 800, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου 640 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Ταχυδρομικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Λοιπές μεταφορές Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές φυσικών προσώπων Αμοιβές νομικών προσώπων Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπανες εγκαταστάσεων) Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

17 Σ Γενική Γραμματεία Δια Βίου 1000, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου 2000, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Λοιπές αμοιβές Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Διάφορες προμήθειες Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 600 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού Γενική Γραμματεία Δια Βίου 5000, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Γενική Γραμματεία Δια Βίου Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 - άρθρο 68) Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό

18 Σ Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της 500, Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της 700, Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της 800, Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Βασικός μισθός Οικογενειακή παροχή Επίδομα θέσης ευθύνης Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Ταχυδρομικά Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες αμοιβες για εκπαιδευση μετεκαπιδευση

19 Σ Αρχή Διασφάλισης της 1000, Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Αρχή Διασφάλισης της Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & 400 Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Διάφορες προμήθειες Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια επίπλων Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 400 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 400 ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Γενική Γραμματεία Ερευνας & Βασικός μισθός Γενική Γραμματεία Ερευνας & Οικογενειακή παροχή Γενική Γραμματεία Ερευνας & Επίδομα θέσης ευθύνης Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προσωπική διαφορά Γενική Γραμματεία Ερευνας & Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου Γενική Γραμματεία Ερευνας & Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εισφορές στο ΙΚΑ Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) 500, Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (Τρέχουσες & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) 700, Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πληρωμές για μετακινήσεις (Τρέχουσες & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πληρωμές για μετακινήσεις

20 Σ Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις Γενική Γραμματεία Ερευνας & Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού , Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Γενική Γραμματεία Ερευνας & Μισθώματα κτιρίων Γενική Γραμματεία Ερευνας & Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Λοιπές μεταφορές Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Χρήση φυσικού αερίου Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές φυσικών προσώπων Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές νομικών προσώπων Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Γενική Γραμματεία Ερευνας & Αμοιβές για, μετ,επιμόρφωση Γενική Γραμματεία Ερευνας & Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες Γενική Γραμματεία Ερευνας & Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπανες εγκαταστάσεων) Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & 1000, Γενική Γραμματεία Ερευνας & Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας Δαπάνες φυσικού αερίου Γενική Γραμματεία Ερευνας & Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Γενική Γραμματεία Ερευνας & Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα