ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 758/0056 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου υποέργου 6, πράξης ΟΠΣ , συγχρηματοδοτού μενου από το ΕΓΤΠΕ Π (Γ ΚΠΣ). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επι τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν.3614/2007)» (ΦΕΚ Β 1334). 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υποστηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56) (ΦΕΚ Β 1334). 8. Την αριθμ. 2/39050/0022/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850). 10. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ) για το έτος Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο ΕΠΑΑ ΑΥ. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη 971,526 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ε.Δ.ΕΛ. Υποπρόγραμμα Β ). 14. Το εγκεκριμένο στην αριθμ.396/ συνεδρία ση της ΕΔΕΛ «Πρόγραμμα για την εκτέλεση συμπληρω ματικών ελέγχων στο Γ ΚΠΣ», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου του υποέργου «Διεύθυνση Γεωργίας Σερρών (υποέργο 6) της πράξης «Βελτίωση της ηλικιακής σύν θεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Κε ντρικής Μακεδονίας 4η περίοδος ένταξης, 2005» (ΟΠΣ ) του Μέτρου 3.1. του ΕΠ ΑΑ ΑΥ.

2 1418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Όλγα Παππά του Μιχαήλ, ΑΔΤ ΑΖ , του κλά δου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη του Β τμήματος της 56ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχων ως συντονίστρια. Νικόλαος Χριστοφίλης του Ιωάννου, ΑΔΤ ΑΕ / ΤΑ Αγίων Αναργύρων, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της 56ης Διεύθυνσης Προ γραμματισμού, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του Τελικού Δικαιούχου (06 08/07/2010, Αθήνα), στην έδρα του Φορέα Επίβλεψης και του δείγματος των Τελικών Αποδεκτών των ενισχύσεων 22 νέοι αγρότες (από 11/07 έως 17/07/2010, στο Ν.Σερρών), σύμφωνα με το αριθμ.1251/0052/ υπηρεσιακό σημείωμα της Δ52. Ως ημερομηνία μετάβασης εκτός έδρας ορίζεται η 11/07/2010 και ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 17/07/ Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η ορθή διαχείριση και ο έλεγχος του υποέργου από την Διαχειριστική Αρχή, τον Τελικό Δικαιούχο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί προσωρι νή έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου που θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγ χων, για έλεγχο της πληρότητας και θεώρηση της από τη Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρ/νων Προγραμμάτων από την ΕΕ. 6. Η θεωρημένη έκθεση διαβιβάζεται στους ελεγχό μενους φορείς για υποβολή αντιρρήσεων και παρατη ρήσεων εγγράφως εντός 20 ημερών από την επίδοση της έκθεσης. 7. Η έκθεση με τις αντιρρήσεις και σχετική εισήγηση εξετάζονται από την ΕΔΕΛ η οποία εγκρίνει και οριστι κοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχου. 8. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση, όπως ισχύει με τις υπό στοιχεία 4 και 5 διατάξεις. 9. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 10. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του IX ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου για τις διαδοχικές μετακινήσεις. Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010 Η Πρόεδρος ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΝΙΔΑ - Αριθμ. 1198/0051 Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛ ΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν.3614/2007)». 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 8. Την αριθμ. 2/39050/0022/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ΦΕΚ Β 1850/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώ πων μετά άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007». 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 1.165,82 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Υποπρό γραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 350/ συνε δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ.389/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2009 έως 30/06/2010, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου: στο υποέργο «Βελτίωση Κατασκευή της Εθ.Ο. Χάνια Κροκεές Μονεμβασιά από ΧΘ έως ΧΘ και από ΧΘ έως ΧΘ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ. 1) της Πράξης «Βελτίωση Κατασκευή της Εθ.Ο. Χάνια Κροκεές Μονεμβασιά από ΧΘ έως ΧΘ και από ΧΘ έως ΧΘ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στο πλαίσιο του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1419 Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙ ΑΝΟΙ ΡΩΜΑΝΟΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ. 1) της Πρά ξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΡΩΜΑ ΝΟΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο ««Παράκαμψη Σπάρτης: Τμήμα Σκούρα Πυρί (Γέφυρα ΕΣΠΑ)» εργολαβία» (κωδ. 1) της Πράξης «Παράκαμψη Σπάρτης: Τμήμα Σκούρα Πυρί (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. 2. Η Ομάδα Ελέγχου αποτελείται από τους: ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟY, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλο της Δ51, κλάδου ΓΙΕ Μηχανικών, ως συντονιστή. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλο της Δ51, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , υπάλληλο της ΥΔΕ ΥΠΕΚΑ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 23/06/2010 έως και 02/07/2010 συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετα κίνησης. Συγκεκριμένα ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 24/06/2010 έως 25/06/2010 α) στην έδρα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη και β) στην έδρα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έρ γων και Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Την 25/06/2010 η ελεγκτική ομάδα θα επιστρέψει στην Αθήνα. Την 28/06/2010 η ελε γκτική ομάδα θα μεταβεί στην Τρίπολη. Από 28/06/2010 έως 29/06/2010 ο έλεγχος θα διενεργηθεί α) στην έδρα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων και της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη και β) στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρί πολη. Από 30/06/20010 έως 02/07/2010 ο έλεγχος θα διενεργηθεί στα φυσικά αντικείμενα των ελεγχόμενων υποέργων στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. 4. Έργο της Ομάδας Ελέγχου είναι ο έλεγχος των ανωτέρω υποέργων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινο τικές διατάξεις. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση, όπως ισχύει με τις υπό στοιχεία 4 και 5 διατάξεις. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο μα ζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Η Πρόεδρος ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Με την αριθμ /3761/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίρεται η απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 12 του Π.Δ. 63/2005, στο Γραφείο της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λού κας Τ. Κατσέλη, της Αθανασιάδου Πελαγίας του Ιωάν νη, μόνιμης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Αττι κής «ΚΑΤ», που είχε αποσπαστεί προς κάλυψη μιας (1) εκ των δέκα τριών (13) θέσεων σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ. Φ.821/1171A/64401/Z1 Συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/ /τ.Α ), όπως οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/2 5 01/τ.Α ) και του αρ. 47, παρ. 3 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ /τ.Α ). 2. Τη με αρ.πρωτ.1120/η/ (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουτρού Παι δείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί κα θορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας. 3. Την με αρ. πρωτ. Φ.908/8193/Η/ υπουργική απόφαση, με την οποία νέα διευθύντρια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ορίστηκε η Ελευθεριάδου Ρωξάνη. 4. Την με αρ.πρωτ. Φ.350/2/7274/Δ1/ υπουργι κή απόφαση «Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. (Κ.Υ.Σ.Π.Ε)». 5. Την με αρ.πρωτ. Υ 34/18568/Δ2/ υπουργι κή απόφαση «Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)». 6. Το με Α.Π.Φ /ΑΣ 709/ έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων. 7. Το με αρ.πρωτ /2010/ έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: (2)

4 1420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Μάρκου Γεώργιος του Παναγιώτη, Καθηγητής Παιδα γωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ χολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος. 2. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης του Παύλου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, ως μέλος. 3. Καϋμενάκης Νικόλαος του Προκοπίου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος. 4. Ελευθεριάδου Ρωξάνη του Αλεξάνδρου, Προϊστα μένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπο λιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος. 5. Κούτας Βασίλειος του Ζώη, Διευθυντής της Διεύθυν σης Π.Ε. νομ. Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε, ως μέλος. 6. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, εκπ/κός κλ.πε70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος. 7. Καραγιάννης Θωμάς του Γεωργίου, εκπ/κός κλ.πε70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος. 8. Ζαφειρακίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Διευ θυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε,ως μέλος. 9. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλ.πε04, του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκ πρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος. 10. Σακαλίδης Θεόφιλος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλ.πε03, του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος. Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατ αντιστοιχία των τακτικών) 1. Δαμανάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Κρή της. 2. Λεμπέση Ιωάννα του Γρηγορίου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβού λου του Υπουργείου Παιδείας. 3. Κατσιρούμπας Μαρίνος του Αθανασίου, Δ.Λ.Γ.Υ.Β στην Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 4. Ρούνη Βασιλική του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προ ϊσταμένη του Β Τμήματος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 5. Τσιαβός Γεώργιος του Ιωάννη, αντιπρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Δωδε κανήσου. 6. Μαυρίδης Ανδρέας του Ιωάννη, εκπ/κός κλ.πε70, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευ τικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 7. Σκλαβούνος Λάμπρος του Χρήστου, εκπ/κός κλ.πε70, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτι κών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 8. Παλαιολόγος Ιάκωβος του Ιωσήφ, αντιπρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 9. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλ.πε02, του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματι κός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. 10. Νικηφόρος Δημήτριος του Βασιλείου, εκπαιδευτι κός κλ.πε02, του 4ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρω ματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ορίζουμε ως γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού την Παντα ζή Σταυρούλα του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλ.πε05, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας με αναπληρωτή γραμματέα τον Λαμπρινό Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλ.πε03, αποσπασμένο στην Κ.Υ. του ιδίου Υπουργείου. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα είναι διετής. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 του ν.1514/85 «Ανάπτυξη της επιστη μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), β. του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 128), γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), δ. του άρθρου 2 του ν. 3822/2010 «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις»(φεκ Α 21), βάσει του οποίου η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 παρατείνεται από τη λήξη της ( , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.3734/2009) έως , ε. του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ: Α 213), στ. του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ: Α 221). 2. Τα άρθρα 7 και 9, του ΠΔ 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (ΦΕΚ Α 107), όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 347/96 (ΦΕΚ Α 229).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τις αποφάσεις μας με αρ. πρωτ.: α. 2590(ΦΟΡ)242/ «Διορισμός Κιτρομηλίδη Πασχάλη α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών β) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού», β. 5491(ΦΟΡ)373/ «Διορισμός του Χατζόπου λου Μιλτιάδη του Βασιλείου α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών β) ως μέλους του Δι οικητικού Συμβουλίου αυτού», γ. 3731(ΦΟΡ)311/ «Διορισμός του Κόλια Ταξι άρχη α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βυζα ντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών β) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, δ. 9429/ «Διορισμός του Καμίτσου Ευστράτιου του Ιωάννη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)». 4. Το πρακτικό της 2000/5/ Συνεδρίας του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 5. Το πρακτικό της 2007/04/ συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΙΕ, Θέμα 4ο, κατά την οποία επικυρώθηκε η απόφαση του από πρακτικού του ΕΣΕΚΤ, σύμ φωνα με το οποίο αξιολογήθηκε θετικά το έργο του Διευθυντή του ΕΚΤ και ανανεώθηκε η θητεία του για μια πενταετία. 6. Το με α.π. 859/ έγγραφο του ΕΙΕ, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την εκπροσώπηση των Ερευνητών/Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) και Διοικητικού και Τεχνικού Προ σωπικού στο Δ.Σ. του ΕΙΕ, αποφασίζουμε: 1. Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι κού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), ως εξής: Πασχάλης Κιτρομηλίδης του Μιχαήλ (Ξ ), Δι ευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., ως μέλος. Ευστράτιος Καμίτσος του Ιωάννη (Ξ ), Διευθυ ντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Ε.Ι.Ε., ως μέλος. Μιλτιάδης Χατζόπουλος του Βασιλείου (Σ ), Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Ε.Ι.Ε., ως Αντιπρόεδρος. Ταξιάρχης Κόλιας του Γεωργίου (ΑΖ ), Διευ θυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., ως μέλος. Ευάγγελος Μπούμπουκας του Γεωργίου (ΑΕ ), Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλε κτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤΗΠ), ως μέλος. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης του Φωτίου (Σ ), ως εκπρόσωπος των Ερευνητών και ΕΛΕ, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπαχατζή του Παναγή (Π ). Στέλλα Κάιλα του Κωνσταντίνου (Ρ ), ως εκ πρόσωπος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, με αναπληρώτρια τη Μαρία Πάσχου του Δημοσθένη (ΑΕ ). Βασιλική Μεσθανέως του Πέτρου (ΑΒ ), Δρ Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Προσωπικού. 2. Η ανασυγκρότηση ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (4) Αριθμ. οικ /4531 Αντικατάσταση μελών επταμελούς επιτροπής του αρ. 24 του ν. 3386/2005 για την άσκηση ανεξάρτητης οικο νομικής δραστηριότητας από υπηκόους τρίτων χω ρών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Την αριθμ. 9865/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας με την οποία έχει συσταθεί η αναφερόμενη στο θέμα Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. οικ /9591/ , /12706/ , 69056/5336/ , /7422/ και 46184/4459/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/378/ ) όμοιες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μα κεδονίας. 2. Το με αριθμ. πρωτ 97762/2198/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας, με το οποίο ανατίθενται καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου στον υπάλληλο Κουκουλόπουλο Παρα σκευά, στην κενωθείσα θέση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περι φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω λύσης της υπαλλη λικής σχέσης της Λιάκου Αικατερίνης. 3. Την αριθμ / ΚΥΑ, αναφορικά με την μετάταξη της υπαλλήλου Βασιλειάδου Ευδοκίας του Ιωάννη, στον EOT. 4. Την αριθμ. πρωτ. 678/35/ Απόφαση από σπασης της Διαμαντίδου Βασιλικής του Κωνσταντίνου σε Γραφείο Κόμματος. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3386/2005 «Εί σοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 9865/ απόφα ση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 1. Ορίζεται ως 1 Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) ο Παρα σκευάς Κουκουλόπουλος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ σης και αναπληρωτής του, η Περιστέρα Παφύλη του Ιωάννη, με ΑΔΤ Ξ υπάλληλος της ίδιας Διεύθυν σης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 2. Ορίζεται ως 2 Τακτικό Μέλος η Καγιάσα Αποστό λου του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΕ υπάλληλος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α και αναπληρώτρια αυτής η Μαρία Κοκοβιάδου του Νικολάου, με ΑΔΤ Ξ , υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

6 1422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3. Εισηγήτρια της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται η Μαρι άνθη Κιρτικίδου του Θεοδώρου με ΑΔΤ Χ υπάλλη λος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Κοινωνιο λόγων και αναπληρώτρια αυτής η Αντωνία Τσιομπάνου του Σπυρίδωνα με ΑΔΤ ΑΖ , υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 4. Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο Αν δρέας Χατζής του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ υπάλληλος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης, κλάδου ΤΕ Διοικητι κού Λογιστικού και αναπληρωτής αυτού ο Νικόλαος Πογιατζής του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η αριθμ. πρωτ. 9865/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της Διεύθυνσής μας και στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Με τανάστευσης των λοιπών Νομών της Περιφέρειας Δυ τικής Μακεδονίας. Κοζάνη, 28 Μαΐου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την αριθμ /6420/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 «περί κληροδοτημάτων», εγκρίνε ται ο διορισμός του Αντωνίου Μιχαλιού του Κωνσταντί νου, Α/Α (237659), κατοίκου Ναυπάκτου, οδού Καλυδώ νος 11, Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου, ως μέλους του Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδο τήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθμ. 665 Συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγ χου ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ.30/96 (ΦΕΚ 21Α/96) «Κώδικας Νομ/κης Αυτ/σης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 2. Την υπ αριθμ. 116/ απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου Λακωνίας (ΦΕΚ 1775Β/ ) περί τρο (5) ποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του Ορ γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Λακωνίας. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/86 «Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων». 4. Το υπ αριθμ. 40 άρθρο του Ν.1884/1990 «Διαρρυθμί σεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν.2690/2006 (ΦΕΚ 45 Α/99) «Κώ δικας Διοικητικής διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 και Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ221/06) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋ ποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστη ρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». 7. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3205/03 Περί αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, και τις δι ατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οι κονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του Ν.2685/99 Περί εξόδων μετακίνησης χιλιομετρική αποζημίωση. 10. Το αρ.1434/ έγγραφο μας σχετικά με τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής. 11. Το σχετικά έγγραφα των αναφερόμενων φορέων, για τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής, αποφασί ζουμε: Συγκροτούμε την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων και ορίζουμε ως μέλη της τους παρακάτω: 1. Τον Φλουτσάκο Παναγιώτη του Γεωργίου καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.11 με βαθμό Α (ΜΚ 7) προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Λακωνίας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του την Σταθάκου Πολυ τίμη του Παναγιώτη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.ΙΙ με βαθμό Β και (Μ.Κ. 14). 2. Τον Παναγόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου καθη γητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.11 με βαθμό Β (ΜΚ13), με αναπληρωτή του τον Καρβούνη Δημήτριο του Χριστοδούλου καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.11 με βαθμό Β (ΜΚ 13). 3. Τον Διαμαντάκο Ιωάννη του Δημητρίου προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας του κλάδου Π.Ε. 10 Οικονομικού με βαθμό Α (ΜΚ 3), με αναπληρωτή του τον Κουβάτσο Γεώργιο του Κων/νου προϊστάμενο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημ. Υγείας με βαθμό Α (ΜΚ 5). 4. Τον Κολλιάκο Αγγελο του Ισίδωρου προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β (ΜΚ12) με αναπληρωτή του τον Παπαδάκο Λεωνίδα του Βασιλείου του κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μη χανικών με βαθμό Δ (ΜΚ18). 5. Τον Καρούνο Παναγιώτη του Θεδώρου εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, αναπληρού μενο από το Σταθάκο Δημήτριο του Γεωργίου. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Παναγιώτα Παυλάκου του Στυλιανού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ι.Δ.Α.Χ με Μ.Κ 15, με αναπληρώτρια την Παρασκευοπούλου Δέσποινα του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων με βαθμό Α (ΜΚ4ο).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1423 Δεν ορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο και κάθε μέλος της επιτροπής εκτός των ιδιωτών μελών, σύμφω να με το άρθρο 7 του Ν.3833/2010, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Εγκρίνονται έξοδα μετακίνησης εντός έδρας βάσει των άρθρων 6,7 του Ν.2685/99, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 9 του Ν.3833/2010. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης επιβα τικού αυτοκινήτου για όσα από τα μέλη της επιτροπής επιθυμούν τη χρησιμοποίησή του, για λόγους διευκό λυνσης του ελέγχου. Έργο της επιτροπής (αφού ενημερωθεί επί των δι καιολογητικών) είναι ο επιτόπιος έλεγχος των χώρων των γυμναστηρίων ή των αθλητικών σχολών, η σύνταξη σχετικής τεκμηριωμένης έκθεσης του κτηρίου και του αθλητικού εξοπλισμού και η εισήγηση για χορήγηση ή όχι άδειας λειτουργίας από το Νομάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.219/2006. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα έτος. Σπάρτη, 31 Μαΐου 2010 Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ NOMAΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμ. οικ 2784/10 Ανασυγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων και επικειμένων που περιλαμβάνονται στις πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν ή θα κυρωθούν στο Δήμο Κυπαρισσίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «κώδικας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει σήμερα. 2. Το Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 1 αυτού. 3. Την υπ αριθμ. 78/1995 (ΦΕΚ 361/Β/4.5.95) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας, με την οποία ψηφίστηκε ο εσωτερικός Οργανισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την υπ αριθμ. 166/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας (ΦΕΚ 1969 Β ). 4. Τον Ν.3469/06 (ΦΕΚ 131Α/ ) και τον Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α/ ). 5 Το υπ αριθμ. 4417/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την επιτροπή για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων και επικειμένων που περιλαμβά νονται στις πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν ή θα κυρωθούν στο Δήμο Κυπαρισσίας ως κατωτέρω: 1. Αγρίου Σταυρούλα του Νικολάου, Πολιτικός Μηχα νικός, Διευθύντρια ΧΩ.ΠΟ., ως πρόεδρος (Αρ. αστ. ταυτ ΑΖ ). Αναπληρώτρια: Βαρβουτσή Αικατερίνη του Ιωάννη, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. Ρ ). 2. Φύκιρης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος, ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. Α.Η ). Αναπληρωτής: Σιάγκρης Αναστάσιος του Αθανα σίου, εργοδηγός, υπάλληλος ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. ΑΒ Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αρχι τέκτων Μηχανικός, υπάλληλος, ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. ΑΕ ). Αναπληρώτρια: Κακάρογλου Γεωργία του Δημητρίου, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. Σ ). 4. Χρονόπουλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου αντ/ρχο Κυπαρισσίας, (σχολή οδηγών), Δημοτικός Σύμβουλος Κυπαρισσίας (Αρ. αστ. ταυτ. Μ ). Αναπληρωτής: Φωτεινόπουλος Παναγιώτης του Φωτί ου, (Συνεργείο αυτοκινήτων) Δημοτικό Σύμβουλο Κυπα ρισσίας, (Αρ. αστ. ταυτ. Λ ), εκπρόσωποι ΤΕΔΚ. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Δημοπού λου Φωτεινή του Χρήστου, (Αρ αστ. ταυτ. Ρ ) με αναπληρώτρια την Κάργα Στέλλα του Ιωάννη, (Αρ. αστ. ταυτ. Λ , υπαλλήλους ΧΩ.ΠΟ. Έργο της επιτροπής είναι ο προσδιορισμός αξίας ακινήτων και επικειμένων πράξεων εφαρμογής,όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Π.Δ. 5/86. Παύει να ισχύει η υπ αριθμ. 2607/ ορθή επα νάλ. απόφασή μας, (ΦΕΚ ΥΟΟΔ/ 33/ ). Καλαμάτα, 28 Απριλίου 2010 Ο Νομάρχης ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ AYTOΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ Τροποποίηση των κλιμακίων για έλεγχο της νομιμότη τας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και την εκπο μπή καυσαερίων κ.λπ. όλων των οχημάτων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1999 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3446/206 (ΦΕΚ 49/ ) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβα τικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». 3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ν.Α. Σερρών (ΦΕΚ 995/ ). 4. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ5/29480/2304/ (ΦΕΚ 614/Β/2001), κατά το μέρος που το περιεχόμενό της δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις του Ν. 3446/ Την Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2/55009/4626/ (ΦΕΚ 1028/Β/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Φ2/32397/2517/ (ΦΕΚ Β 303).

8 1424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 6. Τις αριθμ. Γ5/17047/1337/ και Γ5/27990/ 2165/ εγκύκλιες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 7. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου που θα συγκροτηθούν καθώς και η σύνταξη ονομαστικού πίνακα υπαλλήλων που νομιμο ποιούνται να μετάσχουν ως μέλη των Μ.Κ.Ε. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Σερρών, (ΦΕΚ 32/ ) και συμπληρώ νουμε στα μέλη των Μ.Κ.Ε. τον κάτωθι υπάλληλο: ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΩΝ 1. Ραβάνη Αθανάσιο, Αριθμ. Ταυτ: Α , Κλάδος Π.Ε. Μηχ. Ηλεκτρολ. Ναυπηγών Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπ αριθμ / τροποποιούμενη απόφαση. Η παρούσα να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Συγκοινωνιών Ν.Α. Σερρών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Σέρρες, 28 Μαρτίου 2010 Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ AYTOΔΙΟΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ Σύσταση επιτροπής για απόδειξη της ιδιότητας του αγρότη, νέου αγρότη, νεοεισερχόμενου νέου αγρό τη ή του εργάτη γης του Ν. 2520/99. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2520/97 (ΦΕΚ 173/1/99) «μέτρα για τους νέους αγρότες και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθμ /2290/ (ΦΕΚ 480/B) Κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Οικο νομίας. 3. Τα άρθρο 3 της με αριθ / (ΦΕΚ Β 712) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και. Γεωργί ας με θέμα «λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν. 2520/97». 4. Την αριθμ /5542/ (ΦΕΚ 1615/Β) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία της προηγούμενης επιτροπής, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για την απόδειξη της ιδι ότητας του αγρότη, νέου αγρότη, νεοεισερχόμενου νέου αγρότη ή του εργάτη γης η οποία αποτελείται από: 1. Τον Μπλέτσα Αθανάσιο του Αποστόλου, Γεωπόνο, Τμηματάρχη Γεωργικών Εφαρμογών της Δ/νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης Τρικάλων, ως πρόεδρο, με αναπληρω τή την Μοσχόβη Αντιόπη του Νικολάου Γεωπονό της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Τον Δημούσιο Δημήτριο του Θεμιστοκλέους, μόνι μο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ράπτη Ευαγγελία του Γεωργίου επίσης υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων. 3. Τον Τσίγκα Κων/νο του Βασιλείου, εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συν/μών Τρικάλων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κόττη Δημήτριο του Γεωργίου, εκπρό σωπο της Ένωσης Αγροτικών Συν/μών Καλαμπάκας. Εισηγητής της επιτροπής ορίζεται, ο Μπάκας Πανα γιώτης του Δημητρίου, Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων με αναπληρωτές τους Νταμάγκα Ευαγγελία του Αχιλλέα, και Γαλάνη Ιωάννη του Αχιλλέα, Γεωπόνους της ίδιας Δ/νσης. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Καπλάνης Στέ φανος του Ευθυμίου, μόνιμος υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων, με αναπληρωτή τον Βαΐτση Βάϊο του Θώμα, υπάλληλο της Ίδιας Δ/νσης. Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για απόδειξη της ιδιότητας αυ τών ως αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχόμενων νέων στον αγροτικό τομέα και εργατών της προκειμένου να τύχουν των ευεργετημάτων του Ν.2520/97 και του Ν.3399/2005. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Τρίκαλα, 28 Μαΐου 2010 Ο Νομάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 216ΥΟΔΔ/30-4-2012 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1067305ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1127 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αρ. 399/0051/05.04.2013 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη :

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1122925ΕΞ2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ταχ. Βασ. Σοφίας 15 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα