ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 758/0056 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου υποέργου 6, πράξης ΟΠΣ , συγχρηματοδοτού μενου από το ΕΓΤΠΕ Π (Γ ΚΠΣ). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επι τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν.3614/2007)» (ΦΕΚ Β 1334). 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υποστηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56) (ΦΕΚ Β 1334). 8. Την αριθμ. 2/39050/0022/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850). 10. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ) για το έτος Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο ΕΠΑΑ ΑΥ. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη 971,526 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ε.Δ.ΕΛ. Υποπρόγραμμα Β ). 14. Το εγκεκριμένο στην αριθμ.396/ συνεδρία ση της ΕΔΕΛ «Πρόγραμμα για την εκτέλεση συμπληρω ματικών ελέγχων στο Γ ΚΠΣ», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου του υποέργου «Διεύθυνση Γεωργίας Σερρών (υποέργο 6) της πράξης «Βελτίωση της ηλικιακής σύν θεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Κε ντρικής Μακεδονίας 4η περίοδος ένταξης, 2005» (ΟΠΣ ) του Μέτρου 3.1. του ΕΠ ΑΑ ΑΥ.

2 1418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Όλγα Παππά του Μιχαήλ, ΑΔΤ ΑΖ , του κλά δου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη του Β τμήματος της 56ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχων ως συντονίστρια. Νικόλαος Χριστοφίλης του Ιωάννου, ΑΔΤ ΑΕ / ΤΑ Αγίων Αναργύρων, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της 56ης Διεύθυνσης Προ γραμματισμού, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του Τελικού Δικαιούχου (06 08/07/2010, Αθήνα), στην έδρα του Φορέα Επίβλεψης και του δείγματος των Τελικών Αποδεκτών των ενισχύσεων 22 νέοι αγρότες (από 11/07 έως 17/07/2010, στο Ν.Σερρών), σύμφωνα με το αριθμ.1251/0052/ υπηρεσιακό σημείωμα της Δ52. Ως ημερομηνία μετάβασης εκτός έδρας ορίζεται η 11/07/2010 και ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 17/07/ Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η ορθή διαχείριση και ο έλεγχος του υποέργου από την Διαχειριστική Αρχή, τον Τελικό Δικαιούχο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί προσωρι νή έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου που θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγ χων, για έλεγχο της πληρότητας και θεώρηση της από τη Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρ/νων Προγραμμάτων από την ΕΕ. 6. Η θεωρημένη έκθεση διαβιβάζεται στους ελεγχό μενους φορείς για υποβολή αντιρρήσεων και παρατη ρήσεων εγγράφως εντός 20 ημερών από την επίδοση της έκθεσης. 7. Η έκθεση με τις αντιρρήσεις και σχετική εισήγηση εξετάζονται από την ΕΔΕΛ η οποία εγκρίνει και οριστι κοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχου. 8. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση, όπως ισχύει με τις υπό στοιχεία 4 και 5 διατάξεις. 9. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 10. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του IX ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου για τις διαδοχικές μετακινήσεις. Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010 Η Πρόεδρος ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΝΙΔΑ - Αριθμ. 1198/0051 Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛ ΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν.3614/2007)». 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 8. Την αριθμ. 2/39050/0022/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ΦΕΚ Β 1850/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώ πων μετά άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007». 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 1.165,82 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Υποπρό γραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 350/ συνε δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ.389/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2009 έως 30/06/2010, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου: στο υποέργο «Βελτίωση Κατασκευή της Εθ.Ο. Χάνια Κροκεές Μονεμβασιά από ΧΘ έως ΧΘ και από ΧΘ έως ΧΘ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ. 1) της Πράξης «Βελτίωση Κατασκευή της Εθ.Ο. Χάνια Κροκεές Μονεμβασιά από ΧΘ έως ΧΘ και από ΧΘ έως ΧΘ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στο πλαίσιο του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1419 Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙ ΑΝΟΙ ΡΩΜΑΝΟΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ. 1) της Πρά ξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΡΩΜΑ ΝΟΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο ««Παράκαμψη Σπάρτης: Τμήμα Σκούρα Πυρί (Γέφυρα ΕΣΠΑ)» εργολαβία» (κωδ. 1) της Πράξης «Παράκαμψη Σπάρτης: Τμήμα Σκούρα Πυρί (ΓΕΦΥΡΑ ΕΣΠΑ)» (κωδ ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. 2. Η Ομάδα Ελέγχου αποτελείται από τους: ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟY, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλο της Δ51, κλάδου ΓΙΕ Μηχανικών, ως συντονιστή. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλο της Δ51, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , υπάλληλο της ΥΔΕ ΥΠΕΚΑ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 23/06/2010 έως και 02/07/2010 συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετα κίνησης. Συγκεκριμένα ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 24/06/2010 έως 25/06/2010 α) στην έδρα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη και β) στην έδρα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έρ γων και Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Την 25/06/2010 η ελεγκτική ομάδα θα επιστρέψει στην Αθήνα. Την 28/06/2010 η ελε γκτική ομάδα θα μεταβεί στην Τρίπολη. Από 28/06/2010 έως 29/06/2010 ο έλεγχος θα διενεργηθεί α) στην έδρα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων και της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη και β) στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρί πολη. Από 30/06/20010 έως 02/07/2010 ο έλεγχος θα διενεργηθεί στα φυσικά αντικείμενα των ελεγχόμενων υποέργων στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. 4. Έργο της Ομάδας Ελέγχου είναι ο έλεγχος των ανωτέρω υποέργων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινο τικές διατάξεις. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση, όπως ισχύει με τις υπό στοιχεία 4 και 5 διατάξεις. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο μα ζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Η Πρόεδρος ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Με την αριθμ /3761/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίρεται η απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 12 του Π.Δ. 63/2005, στο Γραφείο της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λού κας Τ. Κατσέλη, της Αθανασιάδου Πελαγίας του Ιωάν νη, μόνιμης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Αττι κής «ΚΑΤ», που είχε αποσπαστεί προς κάλυψη μιας (1) εκ των δέκα τριών (13) θέσεων σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ. Φ.821/1171A/64401/Z1 Συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/ /τ.Α ), όπως οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/2 5 01/τ.Α ) και του αρ. 47, παρ. 3 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ /τ.Α ). 2. Τη με αρ.πρωτ.1120/η/ (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουτρού Παι δείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί κα θορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας. 3. Την με αρ. πρωτ. Φ.908/8193/Η/ υπουργική απόφαση, με την οποία νέα διευθύντρια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ορίστηκε η Ελευθεριάδου Ρωξάνη. 4. Την με αρ.πρωτ. Φ.350/2/7274/Δ1/ υπουργι κή απόφαση «Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. (Κ.Υ.Σ.Π.Ε)». 5. Την με αρ.πρωτ. Υ 34/18568/Δ2/ υπουργι κή απόφαση «Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)». 6. Το με Α.Π.Φ /ΑΣ 709/ έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων. 7. Το με αρ.πρωτ /2010/ έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: (2)

4 1420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Μάρκου Γεώργιος του Παναγιώτη, Καθηγητής Παιδα γωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ χολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος. 2. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης του Παύλου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, ως μέλος. 3. Καϋμενάκης Νικόλαος του Προκοπίου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος. 4. Ελευθεριάδου Ρωξάνη του Αλεξάνδρου, Προϊστα μένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπο λιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος. 5. Κούτας Βασίλειος του Ζώη, Διευθυντής της Διεύθυν σης Π.Ε. νομ. Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε, ως μέλος. 6. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, εκπ/κός κλ.πε70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος. 7. Καραγιάννης Θωμάς του Γεωργίου, εκπ/κός κλ.πε70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος. 8. Ζαφειρακίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Διευ θυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε,ως μέλος. 9. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλ.πε04, του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκ πρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος. 10. Σακαλίδης Θεόφιλος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλ.πε03, του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος. Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατ αντιστοιχία των τακτικών) 1. Δαμανάκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Κρή της. 2. Λεμπέση Ιωάννα του Γρηγορίου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβού λου του Υπουργείου Παιδείας. 3. Κατσιρούμπας Μαρίνος του Αθανασίου, Δ.Λ.Γ.Υ.Β στην Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 4. Ρούνη Βασιλική του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Προ ϊσταμένη του Β Τμήματος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 5. Τσιαβός Γεώργιος του Ιωάννη, αντιπρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Δωδε κανήσου. 6. Μαυρίδης Ανδρέας του Ιωάννη, εκπ/κός κλ.πε70, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευ τικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 7. Σκλαβούνος Λάμπρος του Χρήστου, εκπ/κός κλ.πε70, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτι κών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 8. Παλαιολόγος Ιάκωβος του Ιωσήφ, αντιπρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 9. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλ.πε02, του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματι κός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. 10. Νικηφόρος Δημήτριος του Βασιλείου, εκπαιδευτι κός κλ.πε02, του 4ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρω ματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ορίζουμε ως γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού την Παντα ζή Σταυρούλα του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλ.πε05, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας με αναπληρωτή γραμματέα τον Λαμπρινό Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλ.πε03, αποσπασμένο στην Κ.Υ. του ιδίου Υπουργείου. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα είναι διετής. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 9 του ν.1514/85 «Ανάπτυξη της επιστη μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), β. του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 128), γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), δ. του άρθρου 2 του ν. 3822/2010 «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις»(φεκ Α 21), βάσει του οποίου η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 παρατείνεται από τη λήξη της ( , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.3734/2009) έως , ε. του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ: Α 213), στ. του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ: Α 221). 2. Τα άρθρα 7 και 9, του ΠΔ 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (ΦΕΚ Α 107), όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 347/96 (ΦΕΚ Α 229).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τις αποφάσεις μας με αρ. πρωτ.: α. 2590(ΦΟΡ)242/ «Διορισμός Κιτρομηλίδη Πασχάλη α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών β) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού», β. 5491(ΦΟΡ)373/ «Διορισμός του Χατζόπου λου Μιλτιάδη του Βασιλείου α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών β) ως μέλους του Δι οικητικού Συμβουλίου αυτού», γ. 3731(ΦΟΡ)311/ «Διορισμός του Κόλια Ταξι άρχη α) στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βυζα ντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών β) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, δ. 9429/ «Διορισμός του Καμίτσου Ευστράτιου του Ιωάννη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)». 4. Το πρακτικό της 2000/5/ Συνεδρίας του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 5. Το πρακτικό της 2007/04/ συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΙΕ, Θέμα 4ο, κατά την οποία επικυρώθηκε η απόφαση του από πρακτικού του ΕΣΕΚΤ, σύμ φωνα με το οποίο αξιολογήθηκε θετικά το έργο του Διευθυντή του ΕΚΤ και ανανεώθηκε η θητεία του για μια πενταετία. 6. Το με α.π. 859/ έγγραφο του ΕΙΕ, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την εκπροσώπηση των Ερευνητών/Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) και Διοικητικού και Τεχνικού Προ σωπικού στο Δ.Σ. του ΕΙΕ, αποφασίζουμε: 1. Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι κού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), ως εξής: Πασχάλης Κιτρομηλίδης του Μιχαήλ (Ξ ), Δι ευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., ως μέλος. Ευστράτιος Καμίτσος του Ιωάννη (Ξ ), Διευθυ ντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Ε.Ι.Ε., ως μέλος. Μιλτιάδης Χατζόπουλος του Βασιλείου (Σ ), Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Ε.Ι.Ε., ως Αντιπρόεδρος. Ταξιάρχης Κόλιας του Γεωργίου (ΑΖ ), Διευ θυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., ως μέλος. Ευάγγελος Μπούμπουκας του Γεωργίου (ΑΕ ), Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλε κτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤΗΠ), ως μέλος. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης του Φωτίου (Σ ), ως εκπρόσωπος των Ερευνητών και ΕΛΕ, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπαχατζή του Παναγή (Π ). Στέλλα Κάιλα του Κωνσταντίνου (Ρ ), ως εκ πρόσωπος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, με αναπληρώτρια τη Μαρία Πάσχου του Δημοσθένη (ΑΕ ). Βασιλική Μεσθανέως του Πέτρου (ΑΒ ), Δρ Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Προσωπικού. 2. Η ανασυγκρότηση ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (4) Αριθμ. οικ /4531 Αντικατάσταση μελών επταμελούς επιτροπής του αρ. 24 του ν. 3386/2005 για την άσκηση ανεξάρτητης οικο νομικής δραστηριότητας από υπηκόους τρίτων χω ρών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Την αριθμ. 9865/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας με την οποία έχει συσταθεί η αναφερόμενη στο θέμα Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. οικ /9591/ , /12706/ , 69056/5336/ , /7422/ και 46184/4459/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/378/ ) όμοιες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μα κεδονίας. 2. Το με αριθμ. πρωτ 97762/2198/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο νίας, με το οποίο ανατίθενται καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου στον υπάλληλο Κουκουλόπουλο Παρα σκευά, στην κενωθείσα θέση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περι φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω λύσης της υπαλλη λικής σχέσης της Λιάκου Αικατερίνης. 3. Την αριθμ / ΚΥΑ, αναφορικά με την μετάταξη της υπαλλήλου Βασιλειάδου Ευδοκίας του Ιωάννη, στον EOT. 4. Την αριθμ. πρωτ. 678/35/ Απόφαση από σπασης της Διαμαντίδου Βασιλικής του Κωνσταντίνου σε Γραφείο Κόμματος. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3386/2005 «Εί σοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 9865/ απόφα ση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 1. Ορίζεται ως 1 Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) ο Παρα σκευάς Κουκουλόπουλος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΒ αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ σης και αναπληρωτής του, η Περιστέρα Παφύλη του Ιωάννη, με ΑΔΤ Ξ υπάλληλος της ίδιας Διεύθυν σης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 2. Ορίζεται ως 2 Τακτικό Μέλος η Καγιάσα Αποστό λου του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΕ υπάλληλος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α και αναπληρώτρια αυτής η Μαρία Κοκοβιάδου του Νικολάου, με ΑΔΤ Ξ , υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

6 1422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3. Εισηγήτρια της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται η Μαρι άνθη Κιρτικίδου του Θεοδώρου με ΑΔΤ Χ υπάλλη λος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Κοινωνιο λόγων και αναπληρώτρια αυτής η Αντωνία Τσιομπάνου του Σπυρίδωνα με ΑΔΤ ΑΖ , υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 4. Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο Αν δρέας Χατζής του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ υπάλληλος της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης, κλάδου ΤΕ Διοικητι κού Λογιστικού και αναπληρωτής αυτού ο Νικόλαος Πογιατζής του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η αριθμ. πρωτ. 9865/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της Διεύθυνσής μας και στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Με τανάστευσης των λοιπών Νομών της Περιφέρειας Δυ τικής Μακεδονίας. Κοζάνη, 28 Μαΐου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την αριθμ /6420/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 «περί κληροδοτημάτων», εγκρίνε ται ο διορισμός του Αντωνίου Μιχαλιού του Κωνσταντί νου, Α/Α (237659), κατοίκου Ναυπάκτου, οδού Καλυδώ νος 11, Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου, ως μέλους του Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδο τήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθμ. 665 Συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγ χου ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ.30/96 (ΦΕΚ 21Α/96) «Κώδικας Νομ/κης Αυτ/σης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 2. Την υπ αριθμ. 116/ απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου Λακωνίας (ΦΕΚ 1775Β/ ) περί τρο (5) ποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του Ορ γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Λακωνίας. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/86 «Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων». 4. Το υπ αριθμ. 40 άρθρο του Ν.1884/1990 «Διαρρυθμί σεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν.2690/2006 (ΦΕΚ 45 Α/99) «Κώ δικας Διοικητικής διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 και Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ221/06) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋ ποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστη ρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». 7. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3205/03 Περί αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, και τις δι ατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οι κονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του Ν.2685/99 Περί εξόδων μετακίνησης χιλιομετρική αποζημίωση. 10. Το αρ.1434/ έγγραφο μας σχετικά με τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής. 11. Το σχετικά έγγραφα των αναφερόμενων φορέων, για τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής, αποφασί ζουμε: Συγκροτούμε την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων και ορίζουμε ως μέλη της τους παρακάτω: 1. Τον Φλουτσάκο Παναγιώτη του Γεωργίου καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.11 με βαθμό Α (ΜΚ 7) προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Λακωνίας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του την Σταθάκου Πολυ τίμη του Παναγιώτη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.ΙΙ με βαθμό Β και (Μ.Κ. 14). 2. Τον Παναγόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου καθη γητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.11 με βαθμό Β (ΜΚ13), με αναπληρωτή του τον Καρβούνη Δημήτριο του Χριστοδούλου καθηγητή Φυσικής Αγωγής του κλάδου Π.Ε.11 με βαθμό Β (ΜΚ 13). 3. Τον Διαμαντάκο Ιωάννη του Δημητρίου προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας του κλάδου Π.Ε. 10 Οικονομικού με βαθμό Α (ΜΚ 3), με αναπληρωτή του τον Κουβάτσο Γεώργιο του Κων/νου προϊστάμενο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημ. Υγείας με βαθμό Α (ΜΚ 5). 4. Τον Κολλιάκο Αγγελο του Ισίδωρου προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β (ΜΚ12) με αναπληρωτή του τον Παπαδάκο Λεωνίδα του Βασιλείου του κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μη χανικών με βαθμό Δ (ΜΚ18). 5. Τον Καρούνο Παναγιώτη του Θεδώρου εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, αναπληρού μενο από το Σταθάκο Δημήτριο του Γεωργίου. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Παναγιώτα Παυλάκου του Στυλιανού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ι.Δ.Α.Χ με Μ.Κ 15, με αναπληρώτρια την Παρασκευοπούλου Δέσποινα του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων με βαθμό Α (ΜΚ4ο).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1423 Δεν ορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο και κάθε μέλος της επιτροπής εκτός των ιδιωτών μελών, σύμφω να με το άρθρο 7 του Ν.3833/2010, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Εγκρίνονται έξοδα μετακίνησης εντός έδρας βάσει των άρθρων 6,7 του Ν.2685/99, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 9 του Ν.3833/2010. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης επιβα τικού αυτοκινήτου για όσα από τα μέλη της επιτροπής επιθυμούν τη χρησιμοποίησή του, για λόγους διευκό λυνσης του ελέγχου. Έργο της επιτροπής (αφού ενημερωθεί επί των δι καιολογητικών) είναι ο επιτόπιος έλεγχος των χώρων των γυμναστηρίων ή των αθλητικών σχολών, η σύνταξη σχετικής τεκμηριωμένης έκθεσης του κτηρίου και του αθλητικού εξοπλισμού και η εισήγηση για χορήγηση ή όχι άδειας λειτουργίας από το Νομάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.219/2006. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα έτος. Σπάρτη, 31 Μαΐου 2010 Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ NOMAΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμ. οικ 2784/10 Ανασυγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων και επικειμένων που περιλαμβάνονται στις πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν ή θα κυρωθούν στο Δήμο Κυπαρισσίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «κώδικας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει σήμερα. 2. Το Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 1 αυτού. 3. Την υπ αριθμ. 78/1995 (ΦΕΚ 361/Β/4.5.95) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας, με την οποία ψηφίστηκε ο εσωτερικός Οργανισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την υπ αριθμ. 166/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας (ΦΕΚ 1969 Β ). 4. Τον Ν.3469/06 (ΦΕΚ 131Α/ ) και τον Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α/ ). 5 Το υπ αριθμ. 4417/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την επιτροπή για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων και επικειμένων που περιλαμβά νονται στις πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν ή θα κυρωθούν στο Δήμο Κυπαρισσίας ως κατωτέρω: 1. Αγρίου Σταυρούλα του Νικολάου, Πολιτικός Μηχα νικός, Διευθύντρια ΧΩ.ΠΟ., ως πρόεδρος (Αρ. αστ. ταυτ ΑΖ ). Αναπληρώτρια: Βαρβουτσή Αικατερίνη του Ιωάννη, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. Ρ ). 2. Φύκιρης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος, ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. Α.Η ). Αναπληρωτής: Σιάγκρης Αναστάσιος του Αθανα σίου, εργοδηγός, υπάλληλος ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. ΑΒ Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αρχι τέκτων Μηχανικός, υπάλληλος, ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. ΑΕ ). Αναπληρώτρια: Κακάρογλου Γεωργία του Δημητρίου, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος ΧΩ.ΠΟ. (Αρ. αστ. ταυτ. Σ ). 4. Χρονόπουλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου αντ/ρχο Κυπαρισσίας, (σχολή οδηγών), Δημοτικός Σύμβουλος Κυπαρισσίας (Αρ. αστ. ταυτ. Μ ). Αναπληρωτής: Φωτεινόπουλος Παναγιώτης του Φωτί ου, (Συνεργείο αυτοκινήτων) Δημοτικό Σύμβουλο Κυπα ρισσίας, (Αρ. αστ. ταυτ. Λ ), εκπρόσωποι ΤΕΔΚ. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Δημοπού λου Φωτεινή του Χρήστου, (Αρ αστ. ταυτ. Ρ ) με αναπληρώτρια την Κάργα Στέλλα του Ιωάννη, (Αρ. αστ. ταυτ. Λ , υπαλλήλους ΧΩ.ΠΟ. Έργο της επιτροπής είναι ο προσδιορισμός αξίας ακινήτων και επικειμένων πράξεων εφαρμογής,όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Π.Δ. 5/86. Παύει να ισχύει η υπ αριθμ. 2607/ ορθή επα νάλ. απόφασή μας, (ΦΕΚ ΥΟΟΔ/ 33/ ). Καλαμάτα, 28 Απριλίου 2010 Ο Νομάρχης ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ AYTOΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ Τροποποίηση των κλιμακίων για έλεγχο της νομιμότη τας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και την εκπο μπή καυσαερίων κ.λπ. όλων των οχημάτων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1999 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3446/206 (ΦΕΚ 49/ ) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβα τικές μεταφορές και άλλες διατάξεις». 3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ν.Α. Σερρών (ΦΕΚ 995/ ). 4. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ5/29480/2304/ (ΦΕΚ 614/Β/2001), κατά το μέρος που το περιεχόμενό της δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις του Ν. 3446/ Την Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2/55009/4626/ (ΦΕΚ 1028/Β/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Φ2/32397/2517/ (ΦΕΚ Β 303).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 951/0051/13.06.2014 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα