Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ"

Transcript

1 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑ Α: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ε 1982ΣΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ α/α Είδος Εργασίας AT Κωδ.Αρθρου Μερική ( ) 2 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 002 ΟΙΚ ΟΙΚ 2162 m 3 6,00 25,00 150,00 3 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου µε τα χέρια 003 Ν. ΟΙΚ ΟΙΚ 1101 ton 14,90 10,00 149,00 4 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου µε µηχανικά µέσα 004 Ν. ΟΙΚ ΟΙΚ 1104 ton 2,10 65,62 137,81 5 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων µεταφορικών µέσων 005 N. ΟΙΚ ΟΙΚ 1103 ton 7,50 5,00 37,50 6 Μεταφορά υλικών µε µονότροχο 006 ΟΙΚ ΟΙΚ 1127 ton x 10m 2,10 50,00 105,00 7 Μεταφορές µε αυτοκίνητο διά µέσου οδών καλής βατότητας 007 ΟΙΚ ΟΙΚ 1136 ton.km 0,40 500,00 200,00 8 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα 008 ΟΙΚ ΟΙΚ 2222 m 3 92,70 15, ,50 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους ΟΙΚ ΟΙΚ 2236 m 2 4,80 60,00 288,00 χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 10 Αποξήλωση υαλόθυρας µε πλαίσιο αλουµινίου 010 Ν.ΟΙΚ ΟΙΚ 2275 m 2 20,00 2,00 40,00 11 Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 011 ΟΙΚ ΟΙΚ 2275 kg 0,40 500,00 200,00 ΥΠΟΟΜΑ Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 12 Σκυρόδεµα έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα κατ. C12/ ΟΙΚ ΟΙΚ3213 m 3 99,30 25, ,50 παγκ 13 Σκυρόδεµα έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα κατ. C16/ ΟΙΚ ΟΙΚ 3214 m 3 113,00 25, ,00 14 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 014 ΟΙΚ ΟΙΚ 3223.Α.5 m 3 39,80 10,00 398,00 15 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 015 ΟΙΚ ΟΙΚ 3841 m 2 19,60 300, ,00 Μονάδα Τιµή Μονάδας ( ) Ποσότητα απάνη ( ) Ολική( ) 14311,31

2 16 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας Β500C(S500s) 016 ΟΙΚ ΟΙΚ3873 kg 1, , ,00 17 οµικά πλέγµατα κατηγορίας Β500C(S500s) 017 ΟΙΚ ΟΙΚ 3873 kg 1, , ,00 ΥΠΟΟΜΑ Α Ζ: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 18 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους από σιδηροσωλήνες µαύρους 018 Φ 1 ΟΙΚ ΟΙΚ 6411 µµ 11,60 75,00 870,00 19 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους από σιδηροσωλήνες µαύρους 019 Φ2 ΟΙΚ ΟΙΚ 6413 µµ 17,30 75, ,50 20 Μεταλλικός σκελετός ραµπόσκαλων 020 Ν.ΟΙΚ61.29 ΟΙΚ 6118 kg 3, , ,00 21 Ηµεροµίσθια βοηθού(ειδικευµένου εργάτη) 021 ΑΤΟΕ 002 h 17,73 60, ,80 22 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 022 N.ΟΙΚ ΟΙΚ 6236 m2 212,00 1,76 373, ,31 23 Αυτόµατη Υαλόθυρα αλουµινίου µονόφυλλη ή δίφυλλη, συρόµενη 023 Ν.ΟΙΚ ΟΙΚ 6511 τεµ 2500,00 1, ,00 24 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρµαµµες ράβδους 024 Ν.ΟΙΚ ΟΙΚ 6221 kg 5,20 500, ,00 25 Παγκάκι σκυροδέµατος 025 Ν. ΟΙΚ ΟΙΚ 3214 τεµ 650,00 1,00 650,00 ΟΙΚ 6401(50%) 26 Στέγαστρο σκίασης 026 Ν.ΟΙΚ τεµ 2000,00 2, ,00 ΟΙΚ 7231(50%) 27 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 027 OIK ΟΙΚ 7912 m 2 8,10 7,00 56,70 28 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 028 OIK ΟΙΚ 7912 m 2 10,60 7,00 74,20 Κατασκευή θυρίδων εξαερισµού, αποτελουµένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης. ΥΠΟΟΜΑ Α Ε: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚ ΟΙΚ 6230 kg 12,00 50,00 600,00 30 ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 030 N.ΟΙΚ ΟΙΚ 7316 m 2 39,80 290, ,00 31 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30cm 031 Ν.ΟΙΚ ΟΙΚ 7316 m 2 19,90 200, ,00 32 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 032 ΝΟΙΚ ΟΙΚ 7461 m 2 173,70 7, ,90 33 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 033 ΟΙΚ ΟΙΚ 7513 µµ 49,50 6,00 297,00 34 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων 034 ΟΙΚ ΟΙΚ 7396 µµ 4,80 10,00 48,00 Επένδυση στοιχείων σκυροδέµατος µε λωρίδες Αφρικανικής ξυλείας τύπου ΟΙΚ (50%) Ν.ΟΙΚ m 2 50,00 15,00 750,00 Ντουσιέ ΟΙΚ 52.81(50%) 36 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2 036 ΟΙΚ ΟΙΚ 7914 m 2 2,70 1,00 2,70 37 Bρύση εξωτερικού χώρου 037 Ν ΟΙΚ τεµ 250,00 2,00 500,00 38 Περσιδωτά προπετάσµατα 038 ΟΙΚ ΟΙΚ 7813 m 2 26,50 50, , ,23

3 56187,23 ΥΠΟΟΜΑ Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm ΟΙΚ ΟΙΚ m 2 40,30 10,00 403,00 πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 40 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 040 ΟΙΚ ΟΙΚ 7131 m 2 11,60 50,00 580,00 41 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών σκυροδέµατος 041 Ν.ΟΙΚ ΟΙΚ 7737 m 2 3,50 100,00 350,00 42 Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 042 ΟΙΚ ΟΙΚ m 2 11,60 200, ,00 43 Ελαιοχρωµατισµοί κοινών σιδηρών επιφανειών 043 ΟΙΚ ΟΙΚ 7755 m 2 7,00 250, ,00 44 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 044 Ν. ΟΙΚ ΟΙΚ 7771 m 2 5,00 15,00 75,00 45 Αντιγραφιστικές επαλείψεις 045 ΟΙΚ ΟΙΚ 7744 m 2 5,20 150,00 780,00 ΥΠΟΟΜΑ Α : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 46 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατείων σε αστικές περιοχές µε φυτική γη 046 Α7 ΠΡΣ 1620 m 2 1,30 50,00 65,00 47 Μεταλλικές σχάρες δένδρων 047 Β1 Υ Ρ 6752 τεµ 450,00 3, ,00 48 Πλακόστωση δαπέδων µε κυβολίθους 048 Ν.Β6 Ο Ο 2922 m 2 40,00 30, ,00 49 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 049 Γ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 105,00 0,20 21,00 50 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού 050 Γ3 ΠΡΣ 1620 m 3 1,10 50,00 55,00 Προµήθεια δένδρων κατηγορίας 9 -Προµήθεια Κυπαρισσιού ορθόκλαδου (Cupressus sempervirens Pyram. ) 51 συνολικού ύψους 3,00/3,50 m, όγκου φυτοδοχείου 110 lt ΠΡΣ 5210 τεµ 240,00 3,00 720,00 Προµήθεια Πλατάνου (Platanus orientalis) συνολικού ύψους 3,00/3,50 m,όγκου φυτοδοχείου 110lt 52 Θάµνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ 5210 τεµ 13,00 15,00 195,00 53 Ποώδη-πολυετή και ετήσια,διετή,βολβώδη κτλ φυτά κατηγορίας Π ΠΡΣ 5220 τεµ 0,85 100,00 85,00 54 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος ΠΡΣ 1710 m 3 8,50 100,00 850,00 55 Προµήθεια φυτικής γης ΠΡΣ 1620 m 3 6,00 15,00 90,00 56 Προµήθεια τύρφης ΠΡΣ 5340 m 3 45,00 30, ,00 57 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µέχρι 1,50 lt 057 Ε9.3 ΠΡΣ 5210 τεµ 0,80 100,00 80,00 58 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος lt 058 Ε10.1 ΠΡΣ 5210 τεµ 45,00 10,00 450,00 59 ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m 059 ΣΤ4.1 ΠΡΣ 5354 τεµ 22,00 25,00 550, ,23

4 60 Καθαρισµός χώρου φυτών 060 ΣΤ 8.1 ΠΡΣ 5390 στρ. 5,00 0,15 0,75 61 Κατασκευή βραχόκηπου µε ή χωρίς υδατόπτωση 061 Ν.Γ1 ΠΡΣ 1140(50%) ΗΛΜ30(50%) m 2 200,00 15, ,00 62 φυτοδοχεία 062 Ν.Η7.9.1 ΗΛΜ 30 τεµ 190,00 3,00 570,00 63 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη διαστάσεων 50 x 50 x Ε 2.2 ΠΡΣ 5120 τεµ 2,30 50,00 115,00 64 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση µονάδας κλιµατιστικού. 001 ΑΤΗΕ Κ Ν ΗΛΜ 101 (100%) Τεµ. 150,00 5,00 750, Εργασία Τεχνίτη (003) Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Ωπλισµένον σκυρόδεµα κατηγορίας Σ200 (Β225) ή (Β15) διά την επένδυσιναόπλων εκ σκυροδέµατος σωλήνων και διά την κοιτόστρωσιντεχνικών έργων Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου Πρόσθετη τιµή εκσκαφής κάτω από αγωγούς Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 100 mm Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων Ονοµαστικής ισχύος 0,75 HP ΟΜΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 002 ΑΤΗΕ Κ N ΗΛΜ 008 (100,00%) h 23,48 24,00 563, Υ Ρ-Α 2Κ ΝΑΤΕΟ 2531 Υ Ρ ΑΝΑΘ (100,00%) ΝΑΤΕΟ 2531 (100,00%) µµ 85,00 10,00 850,00 m3 60,00 3,00 180, Υ Ρ 6068 Υ Ρ 6068 (100,00%) m3 14,00 10,00 140, Υ Ρ 6087 Υ Ρ 6087 (100,00%) µµ 2,20 5,00 11, ΑΤΗΕ NEO Ν Υ Ρ 6087 (100,00%) m 13,60 80, , ΑΤΗΕ Υδρ ΗΛΜ 021 (100,00%) Τεµ. 240,00 1,00 240,00 Αποξήλωση σωληνώσεων και προσωρινές λειτουργικές συνδέσεις σωληνώσεων 009 ΑΤΗΕ Κ Ν8391 ΗΛΜ 005 (100,00%) m 40,00 1,00 40,00 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων ιαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 60 cm Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 6 mm² Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος ιαστάσεων 50 Χ 35 cm Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 Α από µεταφορά ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 010 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 010 (100,00%) Τεµ. 120,00 10, , ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 047 (100,00%) m 7,00 30,00 210, ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 052 (100,00%) Τεµ. 120,00 1,00 120, ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 054 (100,00%) Τεµ. 10,00 3,00 30, ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 055 (100,00%) Τεµ. 10,60 3,00 31, , , ,30

5 78 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 20 Α από µεταφορά 015 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 055 (100,00%) Τεµ. 11,00 3,00 33, , Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής ιπολικός 30 ma 2 x 40 A Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους Φωτιστικό τύπου προβολέα στεγανό µε φακό διαπλάτυνσης της δέσµης και λαµπτήρα αλογόνου 250 W Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες 016 ΑΤΗΕ NEO Ν ΗΛΜ 055 (100,00%) Τεµ. 65,00 3,00 195, ΑΤΗΕ Ηλµ ΑΤΗΕ NEO Ν ΗΛΜ 101 (70%) ΗΛΜ 103(30%) ΗΛΜ 101 (70%) ΗΛΜ 103(30%) Τεµ. 10,00 3,00 30,00 Τεµ ,00 3, , ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 010 (100,00%) m3 30,00 10,00 300, ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 010 (100,00%) m3 14,00 30,00 420,00 84 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00Χ1,00 m βάθους 1,00 m 021 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 101 (100,00%) Τεµ. 70,00 10,00 700,00 85 Εύκαµπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαµέτρου Φ30 mm 022 ΑΤΗΕ NEO Ν9320 ΗΛΜ 101 (100,00%) m 0,30 20,00 6,00 86 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο Φ63 mm 023 ΑΤΗΕ NEO Ν ΗΛΜ 101 (100,00%) m 0,60 30,00 18,00 87 Κωνικός ιστός φωτισµού από γαλβανισµένο χάλυβα, ύψους 4 m µε στεγανό φωτιστικό κορυφής 024 ΑΤΗΕ Ηλµ Ν ΗΛΜ 101 (70,00%), ΗΛΜ 103 (30,00%) Τεµ ,00 10, ,00 88 Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής : 3 Χ 1,5mm² 025 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 046 (100,00%) m 3,30 40,00 132,00 89 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 2,5mm² 026 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 102 (100,00%) m 4,00 50,00 200,00 90 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 4mm² 027 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 102 (100,00%) m 6,00 50,00 300,00 91 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής 25mm² 028 ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 045 (100,00%) m 3,50 80,00 280,00 92 Γείωση από γαλβανιµένο σιδηροσωλήνα 029 ΑΤΗΕ Ηλµ 9342 ΗΛΜ 045 (100,00%) Τεµ. 34,00 3,00 102,00 93 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 030 ΑΤΗΕ Ηλµ 9345 ΗΛΜ 105 (100,00%) Τεµ. 160,00 1,00 160, Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού Αυτόµατος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 40 Α 031 ΑΤΗΕ Ηλµ 9346 ΗΛΜ 053 (100,00%) Τεµ. 140,00 1,00 140, ΑΤΗΕ Ηλµ ΗΛΜ 055 (100,00% Τεµ. 23,00 1,00 23,00 96 Ρευµατοδότης, ορατός, χυτοσιδηρούς, στεγανός, διπολικός µε γείωση 16 Α 033 ΑΤΗΕ Ηλµ 9390 ΗΛΜ 049 (100,00%) Τεµ. 13,00 2,00 26, ,30

6 97.661, Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 20 Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου - Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1'' Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1'' κοντό. Ενεργού επιφάνειας 440 cm². Max παροχής 5,00 m³/h. Σταλάκτες - Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1'', µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου 4-6 στάσεων Συντριβάνι σε µορφή καταρράκτη µε υπερχείλιση σε τοιχίο και επένδυση φυσικής πέτρας 034 ΑΤΗΕ Ηλµ 9424 ΗΛΜ 001 (100,00%) kg 1,80 250,00 450, ΠΡΣ 2Κ4 Η1.1.1 ΗΛΜ 008 (100,00%) m 0,90 40,00 36, ΠΡΣ 2Κ4 Η ΠΡΣ ΑΝΑΘ (100,00%) m 1,10 30,00 33, ΠΡΣ 2Κ4 Η5.1.3 ΗΛΜ 011 (100,00%) Τεµ. 6,50 1,00 6, ΠΡΣ 2Κ4 Η7.2.2 ΗΛΜ 008 (100,00%) Τεµ. 48,00 1,00 48, ΠΡΣ 2Κ4 Η8.1.1 ΗΛΜ 008 (100,00%) Τεµ. 0,20 100,00 20, ΠΡΣ 2Κ4 Η ΗΛΜ 008 (100,00%) Τεµ. 88,00 1,00 88, ΠΡΣ 2Κ4 Η ΗΛΜ 052 (100,00%) Τεµ. 210,00 1,00 210, εµπειρικό 1 ΗΛΜ 30(25%) ΗΛΜ12 (25% ΟΙΚ3214(25%) ΟΙΚ 7564(25%) Τεµ ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Η/Μ , , ,82

7 Σκορδάρης Αναστάσιος ιπλ.πολιτικός Μηχανικός Oι µελετητές Μηχανικοί ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Mάνθος Κων/νος ιπλ. Ηλεκ. Μηχ & Μηχ. Υ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ε. & Ο.Ε. (%) ΣΥΝΟΛΟ Απρόβλεπτα (%) ΣΥΝΟΛΟ Ποσό για αναθεώρηση ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 /10 / 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 /10/ 2009 Η Προϊσταµένη Τµ.Μελετών & Προγρ/σµού Η Προϊσταµένη της.τ.ε 18% , ,30 15% , , , ,42 19% , ,00 ρ.αλεξούδη Μαρία ιπλ.πολιτικός Μηχανικός Msc.,PhD ρ.αλεξούδη Μαρία ιπλ.πολιτικός Μηχανικός Msc.,PhD

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα