Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια Προσεκτική Ανάγνωση"

Transcript

1 Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τον οποίο η κυβέρνηση ψήφισε τεχνηέντως εντός του καλοκαιριού, με κλειστές σχολές, ώστε να μπλοκαριστεί κάθε προσπάθεια σωστής ενημέρωσης επί του κειμένου του. Το παρόν αποτελεί έργο συλλογικής εργασίας της Ρ.Α.Φ. Ε.Α.Α.Κ., με στόχο την ενημέρωση περί του νόμου και την τεκμηρίωση της αδιαπραγμάτευτης θέσης μας απέναντί του. Ωσ.Α.Φ. Ε.Α.Α.Κ., ζχουμε ωσ βακιά πεποιικθςι μασ το ότι αγακά όπωσ θ γνϊςθ είναι κοινωνικά αγακά: πρζπει να παρζχονται ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ, με κανζναν απολφτωσ ταξικό ι άλλο φραγμό και να ζχουν ωσ ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ του ανκρϊπου και τθν υλικι και πνευματικι του απελευκζρωςθ. Σε αυτό το πλαίςιο, αλλάγι τθσ Ραιδείασ ςτθν κατεφκυνςθ αυτοφ του νόμου δε μπορεί παρά να μασ βρει πζρα για πζρα αντίκετουσ, με μαηικι διεκδίκθςθ τθσ ανατροπισ του. Ζτςι αρμόηει ςε κάκε πολιτικι που υποτάςςει τισ παραγωγικζσ δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ και τισ ηωζσ των ανκρϊπων ςτθν κερδοςκοπικι εκμετάλλευςθ των Καπιταλιςτϊν.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ Άρκρο 2 Οριςμοί «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 33 και των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. (άρθρο 2,ορισμός γ) Εδϊ ορίηεται το όριο ςτα ζτθ φοίτθςθσ ωσ Ν+2 για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. (άρθρο 2,ορισμός γ) Για τουσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ όριο είναι τα 2Ν. Βλζπε άρκρο 33. Ως ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. (άρθρο 2,ορισμός γ) Για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ το όριο φοίτθςθσ είναι τα Ν ζτθ. Ως ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.(άρθρο 2,ορισμός γ) Για τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ το όριο φοίτθςθσ είναι τα 4 ζτθ. «Γενικό πρόγραµµα σπουδών»: το πρόγραµµα σπουδών του πρώτου έτους µιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά προγράµµατα σπουδών. «Ειδικό πρόγραµµα σπουδών»: το πρόγραµµα σπουδών µετά το γενικό πρόγραµµα σπουδών µιας σχολής. (άρθρο 2, ορισμοί δ, ε) Τα προγράμματα ςπουδϊν δφνανται να «ςπάςουν», με το πρόγραμμα του πρϊτου ζτουσ και των επομζνων να είναι χωριςτζσ οντότθτεσ. Θυμίηουμε πωσ ςτο «κείμενο διαβοφλευςθσ» για τθν Ραιδεία, το Υπουργείο είχε δθλϊςει τθ ςτρατθγικι πρόκεςι του να διαλφςει τελείωσ τθν ίδια τθν ζννοια του πτυχίου, και ςτθ κζςθ του, μετά το πρϊτο ζτοσ, ο κάκε φοιτθτισ να αποκτά ζναν ατομικό φάκελλο προςόντων και να επιλζγει ατομικϊσ μακιματα με μόνο κριτιριο τον αρικμό πιςτωτικϊν μονάδων που αποφζρουν. Άρκρο 3 Ακαδθμαϊκι ελευκερία Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία. (άρθρο 3,παρ. 2) Εδϊ, χωρίσ καμμία περιςτροφι, ορίηεται θ κατάργθςθ του αςφλου. Αυτό που μζχρι και θ διοριςμζνθ Σφγκλθτοσ επί χοφντασ αρνικθκε να κάνει, κάνει ςιμερα με ελαφριά καρδιά ο νζοσ νόμοσ μιασ κυβζρνθςθσ που αντιλαμβάνεται πωσ ο τραυματιςμόσ διαδθλωτϊν, ο μετζπειτα ψεκαςμόσ τουσ με αςφυξιογόνα κι οι επικζςεισ προσ τουσ τραυματιοφορείσ δεν περιορίηουν το δικαίωμα ςτθ διαμαρτυρία. (Βλέπε τα γεγονότα τησ 15 ησ Ιουνίου) Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι. Εδϊ ορίηονται οι βαςικζσ αποςτολζσ του «Νζου Ρανεπιςτθμίου». Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: [ ]να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια (άρθρο 4,παρ. 1 β)

3 «Διεκνϊσ αναγνωριμζνα κριτιρια» των οποίων ο χαρακτιρασ πουκενά δεν ορίηεται ι δικαιολογείται. Η πρόκεςθ του Υπουργείου ςκιαγραφείται λίγο παρακάτω: [ ]να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας...(άρθρο 4,παρ. 1 δ) Ξεκάκαρθ θ ςφνδεςθ τθσ λειτουργίασ του Ρανεπιςτθμίου με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. [ ]να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας...(άρθρο 4, παρ. 1 ε) Ρλιρθσ εναρμονιςμόσ τθσ Ελλάδασ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Μπολόνια και υποταγι τθσ ςτισ επιταγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με λογικζσ οι οποίεσ, πζρα από το ότι είναι από μόνεσ τουσ αντεκπαιδευτικζσ, αρχίηουν να εγκαταλείπονται κακιν-κακϊσ από πολλά Ευρωπαϊκά ιδρφματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι Άρκρο 5 Οργανιςμόσ Ο «Οργανιςμόσ» ρυκμίηει πάρα πολλά από τα πιο ςθμαντικά κζματα του κάκε ιδρφματοσ, από τθν ίδρυςθ «ςχολϊν μεταπτυχιακϊν» και τθ διοικθτικι οργάνωςθ των ςχολϊν μζχρι τισ κοινωνικζσ παροχζσ προσ φοιτθτζσ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εγκρίνεται ο Οργανισµός κάθε ιδρύµατος (άρθρο 5, παρ. 1) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), µπορεί να εγκριθεί πρότυπος Οργανισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος περιέχει βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθµίζει θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Οργανισµός εφαρµόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έγκριση του Οργανισµού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. (άρθρο 5, παρ. 3) Αυτζσ οι δφο διατάξεισ ςθμαίνουν πωσ όλα τα κζματα που εμπίπτουν ςτον Οργανιςμό κα κακοριςτοφν από τθν Υπουργό Ραιδείασ και μόνο, μζχρισ ότου να πεικαναγκαςτοφν οι ςχολζσ να επικυρϊςουν τισ επιλογζσ τθσ κατακζτοντασ Οργανιςμοφσ πάνω ςτα ίδια πρότυπα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ: ΔΙΑΘΩΣΘ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρκρο 7 Σχολζσ Τα προγράµµατα σπουδών οργανώνονται ή καταργούνται µε απόφαση του πρύτανη, που [...] εγκρίνεται από το Συµβούλιο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 7, παρ. 1) Το Συμβοφλιο με τουσ εξωπανεπιςτθμιακοφσ ζχει τον τελικό λόγο όςον αφορά και το πρόγραμμα ςπουδϊν, πρϊτο και ςθμαντικότερο βιμα προσ το να ζχουμε μια εκπαίδευςθ που να άγεται και να φζρεται από τα άμεςα ςυμφζροντα των επιχειριςεων, χωρίσ κοινωνικι ι επιςτθμονικι διάςταςθ. Η σχολή µεταπτυχιακών σπουδών [...] συντονίζει και οργανώνει τα προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ιδρύµατος και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τµήµατα ή οµάδες διδασκόντων. Η σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος. (άρθρο 7, παρ. 4)

4 Η σχολή δια βίου µάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική µονάδα που εξασφαλίζει το συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος. (άρθρο 7, παρ. 5) Θεςμοκετοφνται χωριςτζσ ςχολζσ για τα μεταπτυχιακά και για τα προγράμματα δια βίου μάκθςθσ. Η μεγάλθ πίεςθ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και προγράμματα δια βίου μάκθςθσ είναι θ ζμπρακτθ παραδοχι πωσ οι κανονικζσ ςπουδζσ όχι μόνο δεν μορφϊνουν ςυνολικά τουσ ςπουδαςτζσ και τουσ ςπρϊχνουν ςτθν ανεργία ι ςτθ βραχυπρόκεςμθ απαςχόλθςθ που φζρνει θ υπερεξειδίκευςθ. Σθμαίνει πωσ το όραμα για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι αυτό το μοντζλο: του υπερεξειδικευμζνου και ςυνεχϊσ επανακαταρτιηόμενου μόλισ βρεκεί ςτθν ανεργία εργαηόμενου. Κανζνασ φοιτθτισ δε μπορεί να κεωριςει πωσ ζνα τζτοιο ςφςτθμα τον καλφπτει ζςτω και ςτοιχειωδϊσ. Είναι βακφτατα εναντίον των ταξικϊν ςυμφερόντων των εργαηομζνων, τα οποία ςτθρίηουμε. [...]µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, [...] µπορούν να συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να µεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και καταργούνται σχολές και να µεταβάλλεται η έδρα τους για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους: [...] β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή µια σχολή. (άρθρο 7, παρ. 6) Δίνεται θ δυνατότθτα να κλείςουν ςχολζσ που ζχουν λίγουσ φοιτθτζσ. Κατάςταςθ που όχι μόνο πλιττει πολλζσ ςχολζσ που λόγω τθσ βάςθσ του 10 που υπιρχε πριν λίγα χρόνια ζχουν λίγουσ φοιτθτζσ, αλλά πλζον πλιττει και πάρα πολλζσ ςχολζσ τθσ επαρχίασ, κακϊσ λόγω τθσ πτϊςθσ των μιςκϊν και τθσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ, πολλοί μακθτζσ δε δθλϊνουν ςχολζσ πζραν τθσ πόλθσ διαμονισ τουσ γιατί δεν αντζχουν οικονομικά το να ςπουδάςουν χωρίσ να μζνουν ςτο πατρικό τουσ. Κατάςταςθ τθσ οποίασ ο αντίκτυποσ φάνθκε και ςτισ φετινζσ πτϊςεισ των βάςεων κι θ οποία πλιττει ζντονα τισ λαϊκζσ οικογζνειεσ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ Άρκρο 8 Πργανα του ιδρφματοσ Τα όργανα του ιδρύµατος είναι: α) το Συµβούλιο, β) ο πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. (άρθρο 8, παρ. 1) Το Συµβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε µέλη. Σε ιδρύµατα στα οποία ο αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας είναι µικρότερος των πενήντα, τα µέλη του Συµβουλίου είναι έντεκα. [...] Τα εννέα ή επτά µέλη του δεκαπενταµελούς ή του ενδεκαµελούς Συµβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά µέλη του ιδρύµατος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι µέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα µέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα µέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά. (άρθρο 8, παρ. 2) Το νζο μοντζλο διοίκθςθσ που κεςπίςτθκε επιτρζπει ςτθν κυριολεξία μζςω κυρίωσ τθσ ςφςταςθσ του Συμβουλίου διοίκθςθσ και των αρμοδιοτιτων που του αναλογοφν, τθν ειςβολι των κανόνων τθσ αγοράσ και του κεφαλαίου μζςα ςτα πανεπιςτιμια. Δθλαδι, επιτρζπει/προωκεί τθ λειτουργία του με επιχειρθματικά, ανταποδοτικά και ανταγωνιςτικά κριτιρια, με τθν παροχι γνϊςθσ και τθν διεξαγωγι ζρευνασ προςανατολιςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ/εξωτερικοφ μζλουσ του Συμβουλίου. Ενδεικτικζσ αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου:

5 την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (άρθρο 8, παρ. 10 ε)...γιατί και θ παιδεία μπορεί να βοθκιςει ςτθν «ςωτθρία τθσ χϊρασ από τθν κρίςθ» αν επενδφςουν ςε αυτιν επιχειριςεισ. Την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους.(άρθρο 8, παρ. 10 ια) Το Συμβοφλιο, ζνασ τρόποσ διοίκθςθσ εμπνευςμζνοσ από τισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ κα ζχει και πολφ μεγάλθ επιρροι ςτο ν.π.ι.δ., το οποίο κα είναι μια ιδιωτικι εταιρεία θ οποία κα χρθςιμοποιεί τθν περιουςία και τισ υποδομζσ του Ρανεπιςτθμίου περιςςότερα επ αυτοφ παρακάτω. Ρλζον οι πόροι κι θ ερευνθτικζσ δυνατότθτεσ των πανεπιςτθμίων μπαίνουν κι αυτζσ ςτθ μεγάλθ πιατζλα των μεγαλοεπιχειρθματιϊν που χρειάηονται φτθνό εξειδικευμζνο ερευνθτικό προςωπικό, καιροί που είναι. Από τα άρκρα που αναφζρονται ςτο Συμβοφλιο, φαίνεται πωσ το μόνο όργανο όπου ζχουν επίςθμθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ οικονομικοί παράγοντεσ, είναι αυτό που ζχει όλεσ τισ ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ. Σχεδόν όλεσ οι ςθμαντικζσ κι ειδικά οι οικονομικζσ αποφάςεισ του ιδρφματοσ παίρνονται από αυτό. Ενδεικτικά ζχει τθ δυνατότθτα να παφςει μζχρι και τον πρφτανθ, ενϊ αυτό εγκρίνει τον Οργανιςμό, τον Εςωτερικό Κανονιςμό, τον Ρροχπολογιςμό κ.ο.κ. Για προγράµµατα σπουδών Πανεπιστηµίων πενταετούς ή υπερπενταετούς διάρκειας, µε εισήγηση της συνέλευσης του τµήµατος προς την κοσµητεία, σύµφωνη γνώµη της κοσµητείας και απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µετατροπή τους σε ισοδύναµα προγράµµατα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγηση τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου. Όλοι οι φοιτητές µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών εγγράφονται αυτοµάτως στον δεύτερο κύκλο σπουδών, για τον οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων. Με την επιτυχή περάτωση του δεύτερου κύκλου σπουδών απονέµενεται τίτλος σπουδών δεύτερου κύκλου. (άρθρο 10, παρ. 7) Με αυτό το άρκρο διατυπϊνεται θ δυνατότθτα να «ςπάςουν» τα προγράμματα ςπουδϊν ςε ζνα κφκλο προπτυχιακϊν, ο οποίοσ κα είναι απολφτωσ ανεπαρκισ κι ζναν κφκλο μεταπτυχιακϊν, ο οποίοσ κα είναι απολφτωσ απαραίτθτοσ για να ζχει κανείσ ζνα ζςτω και υποβακμιςμζνο πτυχίο. Σε αυτι τθν πρϊτθ φάςθ, αυτό το «μεταπτυχιακό» είναι ςε ζνα προνομιακό κακεςτϊσ, ςτο οποίο κατ εξαίρεςθ δεν του επιβάλλονται δίδακτρα και γίνεται κανείσ δεκτόσ αυτομάτωσ. Αυτι θ κατάςταςθ αποτελεί προκάλαμο για τθν πλιρθ εφαρμογι ςφντομων προγραμμάτων ςπουδϊν, τα οποία κα ζχουν διάρκεια δυο ι τριϊν χρόνων, κα είναι απολφτωσ ανεπαρκι επιςτθμονικά και ςτοχευμζνα ςτθν υπερεξειδίκευςθ, ενϊ οι πιο ολοκλθρωμζνεσ ςπουδζσ που κα κεωροφνται μεταπτυχιακζσ, αντί να είναι δεδομζνεσ όπωσ τϊρα, κα είναι μεταπτυχιακά επί πλθρωμι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Τα άρκρα 14 και 15 ανανεϊνουν ςτθν ουςία το νόμο για τθν Αξιολόγθςθ, με τον οποίο δθμιουργικθκε θ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Ρ.), και δθμιουργοφν τισ Μονάδεσ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.), οι οποίεσ εξειδικεφουν τθν Α.ΔΙ.Ρ. ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι αυτονόθτθ θ απαίτθςθ να μθν είναι κρυφζσ οι διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ αυτοδιοικείται το Ρανεπιςτιμιο, αλλά ςε αυτό το νομοςχζδιο αυτι θ απαίτθςθ αξιοποιείται μόνο ωσ μοχλόσ πίεςθσ για να επιβλθκεί θ κυβερνθτικι επιβολι ςτα Ρανεπιςτιμια.

6 Η πραγματικι ουςία αυτοφ του κεφαλαίου του νόμου ζγκειται ςτα κριτιρια με τα οποία αυτι θ Αρχι κα αξιολογεί τα ιδρφματα, και τα οποία είχαν καταςτεί ςαφι ςτθ φιλοςοφία τουσ ςτο «κείμενο διαβοφλευςθσ» για τθν Ραιδεία που είχε εκδϊςει το Υπουργείο. Τα πανεπιςτιμια κα κρίνονται ωσ επιχειριςεισ, με κριτιρια οικονομικισ ανταποδοτικότθτασ και πεικάρχθςθσ προσ τθν τρζχουςα οικονομικι πολιτικι τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ και με κανζνα κριτιριο εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα. Και με βάςθ αυτά τα κριτιρια κα κρίνεται το ποςό χρθματοδότθςθσ. Με λίγα λόγια, το Ρανεπιςτιμιο του νομοςχεδίου κα είναι μια ιδιωτικι επιχείρθςθ που κα χρθματοδοτείται ςυμβολικά από το κράτοσ, αλλά πζραν αυτοφ κα λειτουργεί πάνω ςτα πρότυπα των ερευνθτικϊν κζντρων, τα οποία περιςτρζφονται γφρω από τθν προςπάκεια να εξαςφαλίςουν χρθματοδότθςθ από ιδιωτικζσ εταιρείεσ για να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν. Το πόςο ςτρεβλϊνεται θ πρόοδοσ τθσ γνϊςθσ όταν γίνεται με οικονομικά κριτιρια αποτυπϊνεται και ςτθ γενικευμζνθ δυςαρζςκεια των ερευνθτϊν παγκοςμίωσ για τθ ςαφι μείωςθ του επιπζδου τθσ ζρευνασ και τισ απατεωνικζσ επιςτθμονικζσ πρακτικζσ που ανκοφν λόγω τθσ πίεςθσ του ςυνεχοφσ ανταγωνιςμοφ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Άρκρο 16 Κακθγθτζσ Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθµίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. (άρθρο 16, παρ. 1) Καταργείται με αυτι τθ διάταξθ θ κζςθ του λζκτορα, θ οποία αφορά ζνα ςθμαντικό κομμάτι του κακθγθτικοφ προςωπικοφ. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλη µία θητεία ύστερα από κρίση. (άρθρο 16, παρ. 2) Η μονιμότθτα διατθρείται μόνο ςτισ βακμίδεσ του αναπλθρωτι και του κακθγθτι. Για όποιον αναρωτιζται πϊσ κα καλυφκεί θ ανάγκθ για διδάςκοντεσ που κα προκαλζςει θ κατάργθςθ του λζκτορα κι θ άρςθ τθσ μονιμότθτασ των επίκουρων, θ απάντθςθ ζρχεται λίγο παρακάτω: Η διδασκαλία µαθηµάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραµµάτων σπουδών ιατρικής, µπορεί να ανατίθενται, µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδηµαϊκών ετών, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, σε εντεταλµένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, καθώς και σε προσωπικότητες µε αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο. (άρθρο 16, παρ. 4 α) Γίνεται δθλαδι μια μεγάλθσ κλίμακασ αντικατάςταςθ διδαςκόντων με διδάςκοντεσ πολφ λιγότερων εργαςιακϊν δικαιωμάτων, για μικρό χρονικό διάςτθμα. Εξζλιξθ που εξοικονομεί χριματα για τουσ τραπεηικοφσ τοκογλφφουσ ςε βάροσ του επιπζδου τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχεται. Ραράλλθλα, διαςπά το εκπαιδευτικό προςωπικό ςε ζνα καλά αμειβόμενο και προςτατευόμενο κομμάτι, κι ζνα πλιρωσ εκμεταλλεφςιμο εκπαιδευτικό δυναμικό για τθ «λάτηα». Αλλά γιατί να μείνει εκεί; Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής συνταξιούχων καθηγητών του αποκλειστικά σε προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. (άρθρο 16, παρ. 7)

7 Πςο και να προςπακιςει κανείσ, μόνο πρόταςθ για το μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να ονομάςει κανείσ αυτι τθ διάταξθ. Πςθ επιςτθμονικι αρτιότθτα και να ζχει θ ςταδιοδρομία ενόσ ανκρϊπου, από ζνα ςθμείο και μετά δε βρίςκεται πια ςτθν αιχμι τθσ επιςτιμθσ. Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία καθορίζονται ειδικότερα στον Οργανισμό. (άρθρο 21, παρ. 1) Στρϊνεται το ζδαφοσ για εργαηόμενουσ κακθγθτζσ ελεγχόμενουσ διαρκϊσ με βάςθ κριτιρια που κα κακορίηονται από πριν (δθμοςιεφςεισ ςε ςυγκεκριμζνα περιοδικά, ερευνθτικό ζργο ςε ςυγκεκριμζνα πεδία), κακθγθτζσ που κα κάνουν marketing του εαυτοφ τουσ για να μθν υποςτοφν κυρϊςεισ και αντικαταςτακοφν από περιςςότερο πεικινιουσ. Στα πλαίςια αυτά δε χωράει οφτε θ ςθμερινι ακαδθμαϊκι ελευκερία, που υποτίκεται ότι κατοχυρϊνεται από το νζο νόμο (άρκρο 3, παραγρ.1), οφτε χωράει θ εναςχόλθςθ με αντικείμενα ι θ ζρευνα που δεν πουλάει. Ενδεικτικά δεσ το άρκρο 21, παραγρ.4 (αρνητική αξιολόγηςη-κυρώςεισ) και το άρκρο 22 (επιβραβεφςεισ) για να πειςτείσ πωσ δεν μπορεί να βαδίςει κάποιοσ ακαδθμαϊκόσ ανεξάρτθτα απ'αυτά τα κριτιρια, τα οποία κα κακορίηονται από τον Οργανιςμό, με γνϊμονα τθ φιλοςοφία αξιολόγθςθσ βάςει των κανόνων τθσ αγοράσ. Με απλά λόγια: είναι φζτοσ «δθμοφιλισ» από πλευράσ κονδυλίων θ ζρευνα για τθν θπατίτιδα; Θα μείνουν πίςω λιγότερο ανταποδοτικζσ ζρευνεσ γιατί αλλιϊσ δε κα μπορεί να λειτουργιςει θ ςχολι. Ζνα ακόμα ςθμαντικό ςτοιχείο αυτοφ του κεφαλαίου είναι ςίγουρα θ ςυχνι αναφορά των Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ. Αφοφ ςε πολλζσ χϊρεσ του εξωτερικοφ το μοντζλο τθσ Μπολόνια ιςχφει ιδθ και το Ρανεπιςτιμιο λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφεται ςτο νζο νόμο, άμεςο αποτζλεςμα είναι και θ ςυνεργαςία ελλθνικϊν και ξζνων ιδρυμάτων. Αυτι θ ςυνεργαςία αντικατοπτρίηεται ςτθν κάλυψθ κζςεων από κακθγθτζσ καταξιωμζνουσ ςτο εξωτερικό: μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. (άρθρο 16, παρ. 5) ςτισ επιτροπζσ εκλογισ και εξζλιξθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ: Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. (άρθρο 19, παρ. 2) ςτθν αξιολόγθςθ υποψθφίων για προκθρυγμζνθ κζςθ: [...]η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών εκλεκτόρων (άρθρο 19, παρ. 4) ςτθν παράλλθλθ απαςχόλθςθ ςε ξζνα και ελλθνικά Α.Ε.Ι. (άρθρο 26, παρ. 1 και 3)

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η : ΣΡΟΥΔΕΣ Αρκρο 30 Διάρκρωςθ των Σπουδϊν Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο. (άρθρο 30, παρ. 1) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράµµατος σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή τίτλου σπουδών. [...] Κάθε ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές µονάδες. (άρθρο 30, παρ. 2 α, β) Οι ςπουδζσ χωρίηονται ςε 3 κφκλουσ, τον πρϊτο, το δεφτερο και τον τρίτο, ςτουσ οποιουσ αντιςτοιχοφν ςυγκεκριμζνοι αρικμοί πιςτωτικϊν μονάδων. Ο φοιτθτισ καλείται κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του, επιλζγοντασ τα κατάλλθλα μακιματα, να ςυλλζξει αρκετζσ πιςτωτικζσ μοναδεσ για να απάρει πτυχίο. Στθν ουςία, αντικακίςταται θ ουςία του μακιματοσ ωσ κριτιριο επιλογισ του από τον αρικμό των πιςτωτικϊν μονάδων που αποφζρει, πρακτικι ςαφζςτατα αντεκπαιδευτικι. Ρζραν αυτοφ, ανοίγει το δρόμο για τθν κατάργθςθ των πτυχίων, κακϊσ δεδθλωμζνθ πρόκεςθ του Υπουργείου είναι να αντικαταςτακεί το πτυχίο (και τα ςυλλογικά επαγγελματικά δικαιϊματα που δίνει) με ζνα ατομικό φάκελλο προςόντων που κα τον αφινει τελείωσ ζκκετο απζναντι ςτον κάκε εργοδότθ. Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιμος με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου. (άρθρο 30, παρ. 2 γ) Τα ιδρφματα κα οργανϊνουν προγράμματα ςπουδϊν μικρισ χρονικισ διάρκειασ με τίτλο κατϊτερο του πτυχίου κι αποςπαςματικζσ γνϊςεισ. Ζτςι οι νζοι κα βγαίνουν ακόμα πιο γριγορα ςτθν αγορά εργαςίασ, ευζλικτοι, αναλϊςιμοι και κα προςπακοφν ςυνεχϊσ να επανακαταρτίηονται, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, ςτο πλαίςιο τθσ «δια βίου μακθςθσ» για να αποφφγουν τθν ανεργία. Αρκρο 32 Ρρόγραμμα Σπουδϊν Στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ενός ιδρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται από σχολές άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής, όπως ορίζεται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων αυτών, ή της αλλοδαπής. Μεταξύ των δύο ιδρυμάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. (άρθρο 32, παρ. 3) Ζτςι οι φοιτθτζσ μπαίνουν ς ζνα διαρκζσ κυνιγι πιςτωτικϊν μονάδων ςε άλλεσ ςχολζσ, πόλεισ και χϊρεσ. Αρκρο 33 Χρονικι διάρκεια ςπουδϊν - εξετάςεισ [...] Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα. (άρθρο 33, παρ. 2) Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης. (άρθρο 33, παρ. 3) Φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ μποροφν να είναι όςοι μποροφν να αποδείξουν πωσ εργάηονται τουλάχιςτον 20 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Με τθν ανεργία των νζων να αγγίηει ποςοςτά του 40% και περίπου 1,5 εκατομμφρια εργαηόμενουσ ςε «μαφρθ εργαςία», θ οποία είναι αναςφάλιςτθ και μθ αποδείξιμθ, θ εκπαίδευςθ μετατρζπεται ςε προνόμιο των ιδθ πλουςίων. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δέκα τρεις, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. (άρθρο 33, παρ. 7) Εκβιαςτικά δθλαδι ςτεροφν από φοιτθτζσ κι εκπαιδευτικοφσ το δικαίωμα τθσ διαμαρτυρίασ με αναςτολι τθσ λειτουργίασ του χϊρου δουλειάσ τουσ. Τθν κατάλθψθ και τθν απεργία.

9 Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής [ ]. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίσει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, που περιλαμβάνουν και τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. (άρθρο 33, παρ. 10) Μπαίνει πλζον διάταξθ που επιτρζπει τθ διαγραφι φοιτθτι αν αποτφχει αρκετζσ φορζσ ςε ζνα μάκθμα, τθν ϊρα που θ βακμολόγθςθ των γραπτϊν γίνεται μονομερϊσ από τον κακθγθτι, που ζχει οδθγιςει ςε μακιματα με αφφςικα υψθλά ποςοςτά αποτυχίασ με ευκφνθ του διδάςκοντοσ. Αρκρο 37 Συγγράμματα Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο,περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις [...] τα οποία ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτουν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του. (άρθρο 37, παρ. 1) Διάταξθ-πρόδρομοσ του να αντικαταςτακοφν τα δωρεάν βιβλία που δικαιοφται ο κάκε φοιτθτισ από θλεκτρονικά ςυγγράμματα και τισ ςθμειϊςεισ των κακθγθτϊν. Η παροχι δωρεάν βιβλίων είναι μια τεράςτια κατάκτθςθ, κακϊσ εξαςφαλίηει πωσ δε χρειάηεται ο κάκε φοιτθτισ να ξοδζψει χιλιάδεσ ευρϊ για τα βιβλία που είναι απαραίτθτα για το πτυχίο του, και του εξαςφαλίηει μια αρκετά ολοκλθρωμζνθ βαςικι βιβλιοκικθ πάνω ςτο αντικείμενό του. Τα θλεκτρονικά ςυγγράμματα δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν το υλικό βιβλίο για λόγουσ ιατρικοφσ, οικονομικοφσ και περίπλοκων πνευματικϊν δικαιωμάτων ςε ςυνκικεσ καπιταλιςμοφ. Πςο για το να κεωροφνται οι ςθμειϊςεισ του κακθγθτι «ςφγγραμμα», είναι ζνα βιμα κατά μιςόν αιϊνα προσ τα πίςω, και πολλά βιματα προσ τα κάτω ςε ποιότθτα παρεχόμενθσ γνϊςθσ. Αρκρο 45 Ριςτοποίθςθ και χρθματοδότθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων σπουδών είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια της Α.ΔΙ.Π. (άρθρο 45) Δθλαδι τα μάκθματα κα περνοφν άμεςα από τθν ζγκριςθ τθσ υπουργοφ παιδείασ και ζμμεςα κα ςυμμορφϊνονται ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων, βάςει των κριτθρίων τθσ Α.ΔΙ.Ρ. που εκτιμιςαμε παραπάνω. Αρκρο 47 Επϊνυμεσ Ζδρεσ Είναι δυνατή [...] η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. (άρθρο 47, παρ. 1) Για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ίδρυμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας. (άρθρο 47, παρ. 2) Θεςμοκετείται κι εδϊ πλζον το κατάπτυςτο κακεςτϊσ τθσ δθμιουργίασ επϊνυμων εδρϊν από ιδιϊτεσ. Στθν ουςία είναι ο πιο καταφανισ κι ευκφσ τρόποσ για μια επιχείρθςθ να «νοικιάςει» εξοπλιςμό και ερευνθτζσ ενόσ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ για να τθσ κάνουν τθν ζρευνα που απαιτεί, ι ακόμα και να δθμιουργιςει ζδρεσ-προκαλάμουσ για τθν πρόςλθψθ ςτθν εν λόγω επιχείρθςθ.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ : ΦΟΙΤΘΤΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ Αρκρο 54 Υποτροφίεσ-Φοιτθτικά Δάνεια Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες µε υποχρέωση, εκ µέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία µε µερική απασχόληση, µέχρι σαράντα ώρες µηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύµατος. (άρθρο 54, παρ. 2) Θεςμοκετοφνται όχι απλϊσ «ανταποδοτικζσ υποτροφίεσ», δθλαδι φοιτθτικά δάνεια χωρίσ (προσ το παρόν) τόκο, αλλά οι φοιτθτζσ που τα λαμβάνουν υποχρεοφνται και να εργαςτοφν ςε υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ, γεγονόσ που κάνει ςαφζσ ότι αυτζσ οι «υποτροφίεσ» δεν αποτελοφν κανενόσ είδουσ «κοινωνικι αλλθλεγγφθ», αλλά αντικζτωσ εκμετάλλευςθ τθσ οικονομικισ ανάγκθσ των φοιτθτϊν. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωµα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας [...]. Η αποπληρωµή του δανείου από τους φοιτητές πραγµατοποιείται τµηµατικά και σε κάθε περίπτωση µετά την έναρξη της επαγγελµατικής απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατοµικού εισοδήµατος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται µε τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και µε την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωµής του δανείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας. (άρθρο 54, παρ. 3) Στουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ το Υπουργείο μπορεί να χορθγιςει «φοιτθτικά δάνεια», φυςικά από τράπεηεσ τθσ χϊρασ, οι οποίεσ μόνο κζρδοσ πάνω ςτισ πλάτεσ των φοιτθτϊν μποροφν να ζχουν από αυτι τθ διαδικαςία. Οι φοιτθτζσ, με τθν ζναρξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ απαςχόλθςθσ (ανεξαιρζτωσ των ςυνκθκϊν) ι με τθν απόκτθςθ ατομικοφ ειςοδιματοσ, οφείλουν να αρχίηουν τθν αποπλθρωμι τθσ οικονομικισ τουσ ςυναλλαγισ με το Ρανεπιςτιμιο-Επιχείρθςθ. Ρροφανϊσ όμωσ, τθ διαδικαςία και τον τρόπο αποπλθρωμισ του δανείου, τα κακορίηει το Υπουργείο Οικονομικϊν απο κοινοφ με το Υπουργείο Ραιδείασ. Δεδομζνου ότι θ χοριγθςθ του δανείου ςυναρτάται με τισ ακαδθμαικζσ επιδόςεισ, τθν ατομικι και οικογενειακι οικονομικι κατάςταςθ, με τθν αλλαγι αυτϊν των παραγόντων μπορεί να πάψει να χορθγείται ανά πάςα ςτιγμι, αφινοντασ μετζωρθ τθν οικονομικι κατάςταςθ του εκάςτοτε φοιτθτι και το χρζοσ να τρζχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Αρκρο 56 α) Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι: αα) η κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ββ) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να θεσπίζονται αποκλίσεις από τον α.ν. 2039/1939 (Α 455) για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την εκμετάλλευση κληροδοτημάτων και δωρεών, προκειμένου να ικανοποιείται πληρέστερα η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 109 και 16 του Συντάγματος. Δθλαδι fast track ξεποφλθμα τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των ιδρυμάτων ςε «ζξυπνουσ επενδυτζσ». γγ) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη ανταποδοτικότθτα ςτθν ζρευνα και χρθματοδότθςθ απο ιδιϊτεσ ανάλογα με το αν ζχουν οφζλθ απο τθν ζρευνα, οφζλθ οικονομικά (πχ μια εφαρμογι ι μια τεχνολογία) ι ιδεολογικά (πχ ζρευνα που να δείχνει ότι οι φτωχοί είναι πιο ευτυχιςμζνοι κ.α. βλακείεσ που διαβάηουμε ςτισ εφθμερίδεσ)

11 Αρκρο 58 Νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου Με αυτό το άρκρο μπορεί να δθμιουργθκεί ςε κάκε Α.Ε.Ι. ζνα «νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου» (ν.π.ι.δ.). Αυτό είναι μια ιδιωτικι επιχείρθςθ θ οποία διαχειρίηεται περιουςία από τθν αξιοποίθςθ του Α.Ε.Ι., χρθματοδοτιςεισ που ςχετίηονται με τθν ζρευνα και άλλουσ πόρουσ. Τρία από τα επτά μζλθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου μάλιςτα κα είναι εξωπανεπιςτθμιακά. Είναι θ πραγματικι μετατροπι του Ρανεπιςτθμίου ςε Επιχείρθςθ, κακϊσ κα λειτουργεί με βάςθ το δίκαιο για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, πζρα από τισ διατάξεισ που ιςχφουν για επιχειριςεισ του Δθμοςίου. Θα χρθςιμοποιεί τθν περιουςία του ιδρφματοσ για να πουλά ζρευνεσ, μελζτεσ, τεχνογνωςία, τθν εκτζλεςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων και δοκιμϊν, κ.ο.κ. Ρλζον το Ρανεπιςτιμιο (ειδικά μετά τισ αλεπάλλθλεσ μειϊςεισ των κονδυλίων για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ) κα εξαναγκαςτεί να λειτουργεί ωσ επιχείρθςθ με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο καταντϊντασ ςαν τα αμερικανικά ερευνθτικά ιδρφματα, των οποίων θ ζρευνα και το ςφνολο τθσ λειτουργείασ τουσ άγεται και φζρεται από το πϊσ κα βρουν χορθγό για να εξαςφαλίςουν χριματα για τθ λειτουργία τουσ. Άρθρο 63 - Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. α) Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν αυτής της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος. Οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: αα) Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ββ) Ερευνητική αριστεία γγ) Διεθνοποίηση Δθλαδι κα υπάρχει ζνα αρχικό ποςό απο τον κρατιικό προυπολογιςμό που κα διανζμεται ςε όλα τα ιδρφματα και ζνα ακόμα ποςό που κα διανζμεται με βάςθ τθν αξιόλογθςθ. Διαίςκθςθ μου είναι ότι το πρϊτο ποςό όλο και κα μικραίνει και το δεφτερο κα αυξάνεται, ζτςι αν δεν υιοκετιςεισ τθν αξιολόγθςθ τότε δεν κα ζχεισ λεφτά, και αξιολόγθςθ ςθμαίνει υιοκζτθςθ όλων των επιχειρθματικϊν και αντιδραςτικϊν λειτουργιϊν που αναφζραμε πιο πάνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, ςυςτάται θ ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι, με το όνομα «Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΙ.Ρ.) ι αλλιϊσ «Τρόικα των Ρανεπιςτθμίων», με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των ΑΕΙ, ςτθ λειτουργία τουσ και ςτα προγράμματα ςπουδϊν τουσ. Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από δεκαπέντε µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 67, παρ. 1) Το Συμβοφλιο τθσ Αρχισ είναι διοριςμζνο από το υπουργείο Ραιδείασ, ϊςτε να είναι πλιρωσ ελεγχόμενο από τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ.

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα