ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11

2 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. 2/11

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.. εφαρµόζεται σε διαπιστευµένους ή υπό διαπίστευση φορείς ελέγχου που διενεργούν ελέγχους Ανυψωτικών Μηχανηµάτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003. Η Οδηγία παρέχει αναφορές και καθοδήγηση και συµπληρώνει τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17020, µε στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αντίστοιχων ελέγχων. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.1 Η αίτηση για διαπίστευση του φορέα και η αντίστοιχη εισήγηση της Οµάδας Αξιολόγησης πρέπει να προσδιορίζουν τόσο τις κατηγορίες / οµάδες των ανυψωτικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος Α, όσο και την προδιαγραφή ως προς την οποία διενεργείται ο έλεγχος (πρότυπο ή / και εσωτερική διαδικασία του φορέα, στο βαθµό που απαιτείται). 2.2 Οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.., κατά την αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα, θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να ελέγξουν τη διαθεσιµότητα των παραπάνω διαδικασιών / οδηγιών, σε συνδυασµό µε την ικανότητα και επαγγελµατική κρίση των επιθεωρητών του φορέα. Ο καθορισµός των επιτόπου αξιολογήσεων θα πρέπει να γίνεται βάσει της επικινδυνότητας των ανυψωτικών µηχανηµάτων και της κατηγοριοποίησης του Πίνακα του Παραρτήµατος Α. Το πλήθος και το είδος των επιτόπου αξιολογήσεων ανά κατηγορία επικινδυνότητας ανυψωτικού µηχανήµατος και είδος αξιολόγησης φορέα (αρχική αξιολόγηση / επιτήρηση / επαναξιολόγηση / επέκταση πεδίου διαπίστευσης) καθορίζεται βάσει του Παραρτήµατος Β. 2.3 Οι διαδικασίες διενέργειας ελέγχων του φορέα πρέπει να περιλαµβάνουν, σύµφωνα και µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος Γ, πρόβλεψη για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, για τη διενέργεια του επιτόπου ελέγχου. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προβλέψεις του Παραρτήµατος Γ πρέπει να τεκµηριώνεται. Επίσης ο φορέας συνιστάται να διαθέτει πολιτική για τον απαιτούµενο χρόνο ελέγχου της τεκµηρίωσης, προετοιµασίας της έκθεσης ελέγχου, κ.λπ. 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο φορέας, βασιζόµενος στο αίτηµα του πελάτη του / ιδιοκτήτη του ανυψωτικού µηχανήµατος, του δίδει αντίστοιχη µονοσήµαντα οριζόµενη προσφορά σχετικά µε: (α) Τη διαδικασία που θα εφαρµόσει για κάθε είδος ανυψωτικού µηχανήµατος, καθώς και τα απαιτούµενα µέσα για τη διενέργεια του ελέγχου (π.χ., βάρη και πώς θα είναι αυτά διαθέσιµα). (β) Το χρόνο που απαιτείται, σύµφωνα µε την 2.3 της παρούσης, για τη διενέργεια αιτηθέντων ελέγχων (π.χ., αναφέρεται το είδος και ο αριθµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων, µαζί µε την ανυψωτική ικανότητα εκάστου). 3/11

4 (γ) Τις υποχρεώσεις του πελάτη, δηλαδή το τεχνικό προσωπικό που οφείλει να διαθέτει και το οποίο είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των ελέγχων, διαθεσιµότητα ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΚ (εφόσον τα µηχανήµατα διατέθηκαν στην αγορά µετά τις ), πιστοποιητικού Τύπου ΑΑ (εφαρµόζεται για ανυψωτικά µηχανήµατα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά µετά τις ή συναρµολογήθηκαν, µετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή µετά τις , ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας) και πιστοποιητικού του αµέσως προηγούµενου ελέγχου (εφόσον δεν πρόκειται για αρχικό έλεγχο Τύπου ΑΑ), οδηγιών χρήσης και συντήρησης και βιβλίου συντήρησης και ελέγχων για κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα. Ο φορέας πρέπει να διαθέτει έγγραφη αποδοχή της προσφοράς του από τον πελάτη / ιδιοκτήτη του ανυψωτικού µηχανήµατος. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι και ιδιοκτήτης του ανυψωτικού µηχανήµατος, απαιτείται η αποδοχή της προσφοράς να συνυπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη. 4. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ 4.1 Τα αρχεία που τηρεί ο φορέας, πρέπει κατ ελάχιστον να συµπεριλαµβάνουν: Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 3, για κάθε έλεγχο Φωτογραφική τεκµηρίωση. Απαιτούνται τέσσερις (4) φωτογραφίες κατ ελάχιστο, ως εξής: (α) των ελεγκτών και του ελεγχόµενου ανυψωτικού µηχανήµατος στο χώρο της εγκατάστασης, (β) της πινακίδας του ελεγχόµενου ανυψωτικού µηχανήµατος που αναφέρει την εµπορική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, τον τύπο, τον αριθµό σειράς, το έτος κατασκευής, την ανυψωτική ικανότητα και τη σήµανση CE (εφόσον τo µηχάνηµα διατέθηκε στην αγορά µετά τις ), (γ) του ελεγχόµενου ανυψωτικού µηχανήµατος και των φορτίων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο, κατά την εκτέλεση στατικής δοκιµής µε φορτίο (για τους ελέγχους Τύπου ΑΑ ή Α), (δ) των οδηγιών χρήσης και συντήρησης και του βιβλίου συντήρησης και ελέγχων Την αναλυτική έκθεση ελέγχων. Επισηµαίνεται ότι, όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις πρωτογενείς σηµειώσεις των ελεγκτών και συνεισφέρουν στην τεκµηρίωση της πληρότητας του ελέγχου, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνονται και στην αναλυτική έκθεση ελέγχων Το πιστοποιητικό ελέγχου. Σηµείωση: Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17020, τα πιστοποιητικά ελέγχου δεν έχουν διάρκεια ισχύος. Η σχετική Νοµοθεσία προβλέπει όµως το χρόνο και τον τύπο επανελέγχου (ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003, Πίνακας 1). 4.2 Τα ως άνω αρχεία του φορέα πρέπει να τηρούνται ηλεκτρονικά µέσω κατάλληλου λογισµικού και να διατίθενται άµεσα στο Ε.ΣΥ.. όταν ζητηθούν, σε ηλεκτρονική, κατά προτίµηση, µορφή. Οι φορείς πρέπει να προσαρµοστούν στην απαίτηση αυτή το αργότερο µέχρι τις Τα αρχεία αυτά πρέπει να ενηµερώνονται από το φορέα ελέγχου το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών µετά τη διενέργεια του ελέγχου. 4/11

5 5. ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/ Σύµφωνα µε την 4.3 της ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003: «Για τη διενέργεια των αναφεροµένων στην παράγραφο 4.2. ελέγχων και δοκιµών, ο διενεργών τον έλεγχο πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένες διαδικασίες ή/και οδηγίες µε βάση, είτε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ενδεικτικά των οποίων αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του παρόντος, είτε άλλους ισοδύναµους µε τα πρότυπα τρόπους.» Συνεπώς, ο Ενδεικτικός Πίνακας Προτύπων του Παραρτήµατος IV είναι πληροφοριακός και παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα ελέγχου να υιοθετήσει κάποιο πρότυπο, εφόσον αυτό είναι εφαρµόσιµο. Ο φορέας ελέγχου πρέπει για κάθε κατηγορία / οµάδα ανυψωτικών να εξειδικεύει τις ως άνω διαδικασίες / οδηγίες και τα αντίστοιχα όρια ή κριτήρια αποδοχής και να αποδεικνύει ότι µέσω αυτών ελέγχεται το επιθυµητό επίπεδο ασφαλείας. Η απαίτηση για διαθεσιµότητα οδηγιών ελέγχου, σε καµία περίπτωση δεν καλύπτεται µε την απλή αναφορά σε Πρότυπα από το φορέα. Από το φορέα απαιτείται επίσης να διαθέτει συγκεκριµένη µεθοδολογία ελέγχου, καθώς στην ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003 αναφέρονται µόνο τα σηµεία ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι ο φορέας οφείλει να υιοθετεί στα ερωτηµατολόγια (checklist) ελέγχου τη δοµή και όλα τα σηµεία ελέγχου της ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003, Παράρτηµα I, Μέρος Αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται αµέσως µετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού µηχανήµατος (κατηγορία ) ή εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος µετά την έναρξη λειτουργίας του (κατηγορίες Υ2, Μέση και Χαµηλή), καθώς και σε ανυψωτικά µηχανήµατα που έχουν υποστεί επανασυναρµολόγηση, µετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισηµαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά µηχανήµατα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά µετά τις ή συναρµολογήθηκαν, µετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή µετά τις , ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά µηχανήµατα που κατασκευάστηκαν µετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΚ και σήµανσης CE. 5.3 Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ (σύµφωνα µε την 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προ-απαιτούµενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά (σύµφωνα µε την 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούµενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούµενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το µηχάνηµα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο και εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ. 5.4 Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και µετρήσεις, δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟ ΕΚΤΟ» ή «ΑΠΟ ΕΚΤΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ή «ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ», για όλα τα σηµεία ελέγχου. Επιπλέον, σύµφωνα µε την 4.8 της ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003, ο φορέας πρέπει να τεκµηριώνει οποιαδήποτε απόφαση µείωσης των χρονικών διαστηµάτων του Πίνακα 1. 5/11

6 Σηµείωση: Οι παρατηρήσεις δεν µπορεί να αφορούν σηµεία, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν συνθήκες ανασφαλούς λειτουργίας. 5.5 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα I, Μέρος 2, 2.3 της ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003, η δοκιµή ευστάθειας πραγµατοποιείται οπωσδήποτε στα αυτοκινούµενα ανυψωτικά µηχανήµατα, σε ελέγχους Τύπου ΑΑ και Α. 6. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.1 Στην περίπτωση «φορητών ή µετακινούµενων» ανυψωτικών που πρέπει πρώτα να συναρµολογηθούν-εγκατασταθούν στον τόπο λειτουργίας (π.χ., εργοτάξιο), όπως οικοδοµικοί πυργογερανοί, ανυψωτικές εξέδρες µε ανοικτή καµπίνα κ.λπ., για να εφαρµοστεί η απαίτηση της 4.6 της ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003, ο έλεγχος ΑΑ διενεργείται σε δύο φάσεις, πριν και µετά από τη συναρµολόγηση και, αναλόγως, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό. Κατά τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων, ο φορέας ελέγχου µπορεί να λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα προηγούµενου ελέγχου Τύπου ΑΑ, όπου εφαρµόζεται (π.χ., µελέτη, σχεδιαγράµµατα), που διενήργησε στο ίδιο µηχάνηµα. Στην ως άνω περίπτωση, πρέπει επίσης να ελέγχεται η κατάλληλη θεµελίωση του ανυψωτικού, µέσω γραπτής βεβαίωσης αρµόδιου µηχανικού για στατικά ζητήµατα. 6.2 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα I, Μέρος 2, της ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003, στην περίπτωση ανυψωτικών µε βελόνα µεταβλητής ακτίνας, προσδιορίζεται το βάρος της δοκιµής για τρεις αντίστοιχες ακτίνες και οι δοκιµές αυτές µεταφέρονται στην έκθεση ελέγχου. 7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ως ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσης ορίζεται η , µε εξαίρεση την 4.2, η οποία τίθεται σε εφαρµογή την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17020:2004 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17020:2012 [2] IAF/ILAC-A4:2004 [3] ΚΥΑ 15085/593/2003 ΦΕΚ 1186Β/2003 [4] Οδηγός Εφαρµογής Νοµοθεσίας των Ανυψωτικών Μηχανηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, Γενική ιεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων, 3 η ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής, Τµήµα Γ ): Αρ. Πρωτ.: Οικ. 2642/256/ /11

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας κατάταξης ανυψωτικών µηχανηµάτων βάσει επικινδυνότητας Τύπος Ανυψωτικού Μηχανήµατος Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιµένων Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 2 τόνων Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 5 τόνων Οικοδοµικοί πυργογερανοί Ανυψωτικές γέφυρες οχηµάτων, άνω των 4 m Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των 2 τόνων Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2 τόνων Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 5 τόνων Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2 τόνων Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζοµένου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m Μηχανήµατα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες Μικροί γερανοί οικοδοµών µέχρι 250 kg (παπαγαλάκια) Μηχανήµατα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ., ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας) Κατηγορία Επικινδυνότητας Υ2 Υ2 Υ2 Υ2 Υ2 Μεσαία Μεσαία 7/11

8 Τύπος Ανυψωτικού Μηχανήµατος Αντλίες σκυροδέµατος Περονοφόρα οχήµατα Ανυψωτικές γέφυρες οχηµάτων µέχρι 4 m Γερανοί µετακίνησης οχηµάτων Χειροκίνητες µηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 kg Αναβατόρια µη αυτοκινούµενα Υδραυλικοί µηχανισµοί µε ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 kg Κατηγορία Επικινδυνότητας Μεσαία Μεσαία Μεσαία Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή 8/11

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πλήθος και είδος επιτόπου αξιολογήσεων ανά κατηγορία επικινδυνότητας ανυψωτικού µηχανήµατος και είδος αξιολόγησης φορέα Για την αρχική αξιολόγηση / επέκταση πεδίου διαπίστευσης: Κατηγορία Ο φορέας, προκειµένου να συµπεριλάβει το πεδίο αυτό στο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ), πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του: 1. Σε έλεγχο γερανού µεγάλης ανυψωτικής ικανότητας, ο οποίος, κατά προτεραιότητα, λειτουργεί σε συνθήκες βεβαρηµένες (π.χ., γερανός λιµένων ή ναυπηγείων κ.τ.λ.) και 2. Σε έλεγχο γερανογέφυρας µεγάλης ανυψωτικής ικανότητας, η οποία, κατά προτεραιότητα, λειτουργεί σε συνθήκες βεβαρηµένες (π.χ., σε χαλυβουργεία ή ναυπηγεία κ.τ.λ.). Κατηγορία Υ2 α) Σε περίπτωση που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι έλεγχοι της κατηγορίας, ο φορέας, προκειµένου να συµπεριλάβει το πεδίο αυτό στο ΕΠΕ, πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του: 1. Σε έλεγχο γερανού ανυψωτικής ικανότητας µικρότερης των 2 τον. Να επιλέγονται, αν είναι δυνατόν, γερανοί που λειτουργούν σε συνθήκες βεβαρηµένες (π.χ., γερανός λιµένων ή ναυπηγείων κ.τ.λ.) ή 2. Σε έλεγχο γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας µικρότερης των 5 τον. Να επιλέγονται, αν είναι δυνατόν, γερανογέφυρες που λειτουργούν σε συνθήκες βεβαρηµένες (π.χ., σε χαλυβουργεία ή ναυπηγεία κ.τ.λ.). β) Σε περίπτωση που έχουν πραγµατοποιηθεί οι έλεγχοι της κατηγορίας, ο φορέας, προκειµένου να συµπεριλάβει το πεδίο αυτό στο ΕΠΕ, πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του σε έναν έλεγχο ανυψωτικού µηχανήµατος της κατηγορίας Υ2, διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται στην περίπτωση α). Μεσαία κατηγορία Ο φορέας, προκειµένου να συµπεριλάβει το πεδίο αυτό στο ΕΠΕ, πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του: 1. Σε έλεγχο περονοφόρου οχήµατος. Να επιλέγεται, αν είναι δυνατόν, περονοφόρο µε τη µεγαλύτερη δυνατή ανυψωτική ικανότητα (π.χ., 10 τον) ή 2. Σε έλεγχο γερανοφόρου οχήµατος (παπαγαλάκι µέχρι 250 Kg) ή 3. Σε έλεγχο αντλίας σκυροδέµατος ή 4. Σε έλεγχο ανυψωτικής γέφυρας οχηµάτων µέχρι 4 µ. Χαµηλή κατηγορία α) Σε περίπτωση που δεν έχει αξιολογηθεί ο φορέας για κάποιο από τα παραπάνω είδη ελέγχων (κατηγορία ή Υ2 ή µεσαία κατηγορία), προκειµένου να συµπεριλάβει το πεδίο αυτό στο ΕΠΕ, πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του σε έναν έλεγχο ανυψωτικού µηχανήµατος χαµηλής κατηγορίας. β) Ο φορέας θα κατέχει αυτόµατα το πεδίο αυτό αν έχει κάνει τους ελέγχους που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγορία ή Υ2 ή µεσαία κατηγορία. 9/11

10 Για την επιτήρηση / επαναξιολόγηση: Στις επιτηρήσεις, το Ε.ΣΥ.. θα επιζητεί από το φορέα διαφορετικό µηχάνηµα κάθε φορά, ώστε να αυξάνεται η δειγµατοληψία βάσει ελεγκτών και µηχανηµάτων, π.χ., για κατηγορία Υ2 να ελεγχθεί καλαθοφόρο, για µεσαία κατηγορία να ελεγχθεί µια αντλία σκυροδέµατος (αν δεν έχει ελεγχθεί στην αρχική αξιολόγηση), ο έλεγχος να γίνει από διαφορετικό ελεγκτή, κ.τ.λ. Κατά τη διάρκεια του 4ετούς κύκλου διαπίστευσης του φορέα, πρέπει να έχει διαπιστωθεί η επάρκεια και η ικανότητά του (ανάλογα και µε το πλήθος των ελεγκτών) σε όλες τις κατηγορίες και στο µέγιστο εύρος ανυψωτικών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το ΕΠΕ. Αυτό σηµαίνει ότι, για φορείς που είναι διαπιστευµένοι για: α) το σύνολο των κατηγοριών ανυψωτικών µηχανηµάτων, αναµένεται να διενεργούνται ετησίως επιτόπου αξιολογήσεις ως εξής: Αν ο φορέας έχει προβεί σε έλεγχο τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ανυψωτικών µηχανηµάτων κατά το προηγούµενο έτος: 2 στην κατηγορία, 1 στην κατηγορία Υ2, 1 στη µεσαία κατηγορία και 1 στη χαµηλή κατηγορία. Αν ο φορέας έχει προβεί σε έλεγχο µέχρι πεντακοσίων (500) ανυψωτικών µηχανηµάτων κατά το προηγούµενο έτος: 1 στην κατηγορία, 1 στην κατηγορία Υ2, 1 στη µεσαία ή στη χαµηλή κατηγορία. β) µέρος των κατηγοριών ανυψωτικών µηχανηµάτων, τότε ο αριθµός των επιτόπου αξιολογήσεων ετησίως παραµένει ο ίδιος µε την περίπτωση α), κατόπιν αναγωγής στις υπάρχουσες κατηγορίες ανυψωτικών µηχανηµάτων. Ο αριθµός των ελεγχθέντων ανυψωτικών µηχανηµάτων κατά το προηγούµενο έτος θα προκύπτει από τους καταλόγους ελέγχων και πιστοποιήσεων, τους οποίους υποβάλλει ο φορέας στο Ε.ΣΥ.. στο τέλος κάθε 4µήνου (βάσει του Παραρτήµατος 3, σηµείο 2, Υ.Α. Αριθ. Οικ. 3354/91 (ΦΕΚ 149/Β/ )). Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, θα επιλέγεται από το Ε.ΣΥ.. ο µέγιστος αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων ετησίως. Ο αριθµός των επιτόπου αξιολογήσεων ετησίως µπορεί να µειωθεί, αν ο φορέας έχει προβεί σε έλεγχο πολύ µικρού αριθµού ανυψωτικών µηχανηµάτων κατά το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι, στις επιτόπου αξιολογήσεις, το Ε.ΣΥ.. θα επιζητεί από το φορέα την επιθεώρηση ανυψωτικών µηχανηµάτων ειδικών περιπτώσεων, όπως για παράδειγµα στην κατηγορία, έλεγχος Τύπου ΑΑ σε οικοδοµικό πυργογερανό µετά από συναρµολόγηση. 10/11

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πίνακας ελάχιστα απαιτούµενου χρόνου για τη διενέργεια ελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος Τύπος Μηχανήµατος Έλεγχος Α Έλεγχος Β Ελάχιστα απαιτούµενος χρόνος σε ώρες Γερανοί λιµένων επί πυλώνων 4 2 Οικοδοµικοί πυργογερανοί Οικοδοµικός αυτοανεγειρόµενος γερανός Γερανογέφυρες πυλώνων Αντλίες σκυροδέµατος Αυτοκινούµενοι γερανοί 10t Γερανοφόρα αυτοκινούµενοι γερανοί < 10t Καλαθοφόρα Πλατφόρµες εργασίας Γερανοί οικοσκευών Ανυψωτικά εξυπηρέτησης αεροσκαφών Γερανογέφυρες άνευ πυλώνων Περονοφόρα Εκσκαφείς Βαρούλκα σε σταθερές ράγες ( Monorail ) Γερανοί επίτοιχοι ή ιστού Αναβατόρια φορτίων Ανυψωτικά οχηµάτων Χειροκίνητες µηχανές ανύψωσης φορτίου 2 1,5 1,5 1 1,5 1 Σηµείωση: Σε περίπτωση ελέγχων ανυψωτικών µηχανηµάτων του ίδιου είδους και κατηγορίας, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο χώρο, οι παραπάνω ελάχιστοι απαιτούµενοι χρόνοι διενέργειας ελέγχου είναι δυνατόν να µειωθούν. 11/11

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα