ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκή σεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελ μάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επι χειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορό φου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων), την 23 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Μέλη: Δημήτριος Κυριτσάκης. Δημήτριος Λουκάς (Αντιπρόεδρος) Βικτωρία Μερτικοπούλου, Λευκοθέα Ντέκα, Φραγκίσκος Αρμάος, Νικόλαος Νικολαΐδης, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα Πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρι σε Γραμματέα της υπόθεσης την Ηλιάνα Κούτρα, με αναπληρώτρια αυτής την Ευαγγελία Ρουμπή. Θέμα της συνεδρίασης: «Γνωμοδότηση βάσει του άρ θρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνι κών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.» Την 24 η Δεκεμβρίου 2013 (αριθμ. πρωτ / ) εστάλη από τον Υπουργό Οικονομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αίτημα εξέτασης και έκδοσης γνωμοδό τησης, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011, επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου», και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως άνω έγγραφα των Υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία της έρευνας, το ισχύον νομικό πλαίσιο και την υπ αριθμ. πρωτ. 728/ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομόφωνα, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρ μοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23 παρ. 3 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνει γνώ μη σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργεί ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανι κού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμά των και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 2. Όπως προαναφέρθηκε, το ως άνω αίτημα εξέτα σης και έκδοσης γνωμοδότησης διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την 24 η Δεκεμβρίου 2013 (αριθμ. πρωτ / ) και τα συνημμένα σε αυτό σχέδια νόμων είναι απόρροια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προέβλεπε την κατάθεση από τα αρμόδια Υπουργεία, εντός του 2013, νομοθετικών προτάσεων τροποποίησης των αναιτιολόγητων και μη αναλογικών απαιτήσεων που επιφυλάσσουν αποκλειστι κές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες μηχανικών, οι οποίες, πριν κατατεθούν στο

2 2032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 3. Πριν από τη διατύπωση των συγκεκριμένων προτά σεων προηγήθηκε η εκπόνηση μελέτης από τον Αναπλη ρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρω μένων επαγγελμάτων», στην οποία καταγράφηκαν οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που προβλέπουν αποκλειστικές δραστηριότητες για τα ως άνω επαγγέλ ματα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των διατάξεων αυτών, καθώς και συγκριτική επισκόπηση των νομοθετι κών προβλέψεων στη Γερμανία και τη Γαλλία και διατυ πώθηκαν προτάσεις για την κατάργηση ή τροποποίησή τους. Η συγκεκριμένη μελέτη ετέθη υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το Υπουργείο Οικονο μικών (αριθμ. πρωτ. 417/ ), όπως και τα Υπομνή ματα που υπέβαλαν συγκεκριμένοι Σύλλογοι Μηχανικών στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης που διενεργήθηκε από το Υπουργείο (αριθμ. πρωτ. 639/ ). 4. Στο πλαίσιο της εξέτασης του αιτήματος γνωμο δότησης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού απέστειλε επιστολές παροχής στοιχείων 1 στους Συλλόγους Αρχι τεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελ λήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ), Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), Διπλωματούχων Μηχανο λόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ Η), Διπλωματούχων Μη χανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, Διπλωματούχων Ναυ πηγών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΔΝΜΕ), Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ελλήνων Αε ροναυπηγών (ΣΕΑ), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μη χανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ), Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΣΔΜΠΔ), καθώς και επιστολή παρο χής στοιχείων 2 στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (TEE), με τις οποίες ζητούνταν οι απόψεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Οι Σύλλογοι Αρχιτε κτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελ λήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ), Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), Διπλωματούχων Μηχανο λόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ Η), Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΔΝΜΕ), Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ελλήνων Αεροναυπηγών (ΣΕΑ), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), Διπλωματού χων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ), Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΠΣΔΜΠΔ) απάντησαν με τα σχετικά Υπομνήματά τους Η παρούσα γνωμοδότηση περιορίζεται στην εξέ ταση των ως άνω σχεδίων νόμων, πρωτίστως με βάση τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Οι θέσεις που διατυπώνονται στην παρού σα γνωμοδότηση είναι γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται με βάση τις διατά ξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω σης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), και δεν δεσμεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε υπάρχουσες ή μέλλουσες σχετικές διαδικασίες και υποθέσεις. Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 6. Το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα ασκείται από τους διπλωματούχους του Εθνικού Μετσόβιου Πο λυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, των πολυτεχνι κών σχολών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, του Πανεπιστημίου Πάτρας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστη μίου Αιγαίου και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού 4, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά μέλη του Τεχνικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), απ όπου λαμβάνουν, ύστερα από εξετάσεις, την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, για την ειδικότητα στην οποία εγγράφονται Οι βασικές ειδικότητες του ΤΕΕ, στις οποίες κατα τάσσονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, είναι: α) Πολιτι κοί Μηχανικοί, β) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, γ) Μηχανολό γοι Μηχανικοί, δ) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ε) Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, στ) Χημικοί Μηχανικοί, ζ) Μη χανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, η) Ναυπηγοί Μη χανικοί και θ) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 6. Συγχρόνως, ο εκάστοτε διπλωματούχος κατατάσσεται και σε κάποια υποειδικότητα Το σύνολο των τακτικών μελών του ΤΕΕ σήμερα είναι περίπου μηχανικοί, που κατανέμονται, ανά λογα με τη βασική τους ειδικότητα, ως εξής 8 : α) Πολιτικοί Μηχανικοί (27,0%) β) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (17,1%) γ) Μηχανολόγοι Μηχανικοί (15,5%) δ) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (16,7%) Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (1,1%) ε) Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (5,6%) στ) Χημικοί Μηχανικοί (9,1%) ζ) Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί (2,3%) η) Ναυπηγοί Μηχανικοί (1,7%) θ) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (3,9%) 1 Τις υπ αριθμ. πρωτ / , 10097/ , 10098/ , 10099/ , 10100/ , 10101/ , 10102/ , 10103/ , 10104/ , 10105/ , 10106/ , 10107/ , 10108/ Την υπ αριθμ. πρωτ. 18/ Τα υπ αριθμ. πρωτ. 74/ , 339/ , 291/ , 29/ , 640/ , 23/ , 633/ , 25/ , 30/ , 22/ , 122/08/ Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής είναι ο Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα ϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 5 Bλ. άρθρ. 2 ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α 161/ ) και άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 1225/1981 (ΦΕΚ Α 340/ ) για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγ γέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών. 6 Βλ. άρθρ. 2 παρ. 5 ν. 1486/ Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνει 176 υποειδικότητες, όπως, για παράδειγμα, την υπο ειδικότητα του Γεωτεχνικού Μηχανικού, του Δομοστατικού Μηχανικού, του Δομοστατικού και Υδραυλικού Μηχανικού, του Δομοστατικού και Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, του Δομοστατικού Μηχανικού Σιδηροδρομικών Έργων, του Εδαφομηχανικού Μηχανικού, του Μηχανικού σε Βιομηχα νικές και Αστικές Κατασκευές, του Μηχανικού Υδροτεχνικών Κατασκευών και Υδροηλεκτρικών Σταθμών, του Μηχανικού Αγροτικής Δόμησης κτλ. 8 Bλ. ιστότοπο του ΤΕΕ (www.tee.gr).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σημειώνεται, ότι σήμερα πολλά πολυτεχνεία, πα νεπιστήμια και πολυτεχνικές σχολές, τόσο στην Ελλά δα όσο και στο εξωτερικό, προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών και πτυχία σε πλήθος νέων (σύγχρονων) ειδικοτήτων μηχανικών ή/και μηχανικής, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις ως άνω κύριες ειδικό τητες εγγραφής στο ΤΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πλέον υπάρχουν διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πό ρων, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικοί Οι κονομίας και Διοίκησης, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών κτλ. 10. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί δύνανται να δραστηρι οποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να στελεχώνουν σχετικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (π.χ. τεχνικές, μελε τητικές και κατασκευαστικές εταιρείες), ενώ μπορούν να απασχολούνται και ως δημόσιοι υπάλληλοι σε δήμους, νομαρχίες, υπουργεία, ΔΕΚΟ, καθώς και ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 11. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του μηχανικού διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: τη νομοθεσία που αφορά στα ιδιωτικά έργα, και τη νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα. Περαιτέρω, η νομοθεσία που αφορά στα επαγγελ ματικά δικαιώματα των μηχανικών επί των ιδιωτικών έργων δύναται να διαχωριστεί περαιτέρω σε δύο υπο κατηγορίες αφενός στα οικοδομικά έργα, για τα οποία εφαρμόζεται πρωτίστως ο ν. 4663/ και λοιπές κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις, και αφετέρου στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες εφαρμόζονται πρωτίστως οι ν. 6442/1934 και 3982/ και λοιπές κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις. Σε σχέση με την νομοθεσία περί δημοσίων έργων, αυτή δύναται να διακριθεί, επίσης, σε δύο υποκατηγορίες αφενός στην κατασκευή των δημοσίων έργων, για την οποία εφαρμόζεται πρωτίστως ο ν. 3669/ , και αφε τέρου στην εκπόνηση μελετών για την οποία εφαρμό ζεται πρωτίστως ο ν. 3316/ Γ. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12. Τα υπό εξέταση σχέδια νόμων αφορούν σε αποσπα σματικές ρυθμίσεις μικρού αριθμού επαγγελμάτων, ήτοι του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου ηλεκτρολό γου και ναυπηγού, και όχι στο σύνολο της νομοθεσίας των διπλωματούχων μηχανικών. Ωστόσο, το υφιστάμε νο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα είναι απαρχαιωμένο, ελλιπές, πολύπλοκο και χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ιδίως ότι κενά νόμου ρυθμίζονται μέσω ερ μηνευτικών εγκυκλίων, ενώ παρατηρείται και μεγάλη απόκλιση μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα δημόσια έργα και εκείνου που ρυθμίζει τα ιδιωτικά έργα. Για τους λόγους αυτούς, προκρίνεται η ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση ενός νέου νόμου που θα άρει τις υφιστά μενες αντινομίες και ασάφειες, κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ο οποίος θα περιγράφει κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τις κοινές (και όπου κριθεί αναγκαίο και αναλογικό τις αποκλειστικές) επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των έργων, και θα προσδιορίζει τα απαιτούμενα αντικειμε νικά επαγγελματικά προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση αυτών με βάση το γνωστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής (χωρίς αναφορά σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους που ενδέχεται να ενέχει διακριτική μεταχείριση). 13. Επισημαίνεται, εξαρχής, ότι κανένα από τα δύο σχέδια νόμου δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί ο σκοπός του νομοθέτη αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Τούτο δυσκολεύει τόσο τη διαπίστω ση και αξιολόγηση τυχόν υπέρτερων λόγων δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν τη διατήρηση απο κλειστικών δραστηριοτήτων, όσο και τη στάθμιση των προτεινόμενων διατάξεων υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας. I. Το σχέδιο νόμου που αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 4663/1930 περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονος και του τοπο γράφου και οι περιορισμοί του ανταγωνισμού 14. Ο ν. 4663/1930 ρυθμίζει τα επαγγέλματα του πολι τικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου. Πρόκειται για ένα παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν περιλαμβάνει περιγραφή του πεδίου εργασι ών που μπορεί να αναλάβει ένας πολιτικός μηχανικός ούτε του αντικειμένου σπουδών του κατόχου του συγκε κριμένου διπλώματος, ενώ σε σχέση με το επάγγελμα του αρχιτέκτονα αναφέρεται γενικά σε αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες και σε σχέση με το επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού αναφέρεται γενικά σε το πογραφικές εργασίες. Περαιτέρω, δεν λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ειδικότητες, την εξέλιξη του αντικειμένου σπουδών των υφιστάμενων σχολών και την ισχύουσα νομοθεσία για την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 15. Στην ισχύουσα μορφή του, ο ν. 4663/1930 επιφυ λάσσει στους πολιτικούς μηχανικούς το δικαίωμα να ασκούν αρχιτεκτονικές και τοπογραφικές εργασίες, ενώ περιορίζει τις άλλες δύο ειδικότητες (αρχιτέκτονες και τοπογράφους) σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τον ακαδημαϊκό τους τίτλο. Η περαιτέρω εξειδίκευση των προϋποθέσεων άσκησης των δραστηριοτήτων των τριών ειδικοτήτων μηχανικών μέσω εγκυκλίων της Πο λεοδομίας, οι οποίες ορισμένες φορές χορηγούν αρ μοδιότητες ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου, αλλά και ορισμένες άλλες φορές περιορίζουν το δικαί ωμα ειδικοτήτων να αναλαμβάνουν κάποιες εργασίες, επιτείνουν την ασαφή οριοθέτηση των δραστηριοτήτων 9 Νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ Α 149/ ) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου». 10 Νόμος 6422/1934 (ΦΕΚ Α 412/ ) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού». Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ Α 143/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 11 Νόμος 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/ ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 12 Νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ Α 42/ ) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

4 2034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των εν λόγω ειδικοτήτων, χωρίς μάλιστα να συνιστούν πηγές δικαίου (βλ. ενδεικτικά ενότητα Δ κατωτέρω). Παράλληλα, ο ν. 4663/1930 κάνει λόγο μόνο για διπλώ ματα που απονέμονται από το Εθνικό Μετσόβειο Πο λυτεχνείο (ΕΜΠ), γεγονός που επιτείνει την ενδεχόμενη σύγχυση αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων ορισμένων σχολών άλλων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων. 16. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η πρόταση τροποποίησης του ν. 4663/1930 προβλέπει τα ακόλουθα: «1. Τα άρθρα 1,2,3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκή σεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρ χιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1 13 Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον: Α) Στους κατό χους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Πολυτεχνικών σχολών της αλλοδαπής, Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων». Ομοίως, οι προτάσεις τροποποίησης των άρθρων 2 και 3 14 έχουν την ίδια διατύπωση για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού και του τοπογράφου μηχανικού/ αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού αντίστοιχα. Περαιτέρω, η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 4 15 προβλέπει ότι: «1. Οι διπλωματούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής (του ΕΜΠ και των πολυτεχνι κών σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλωματούχου μηχανικού. 2. Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 249) η φράση «και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς» απαλείφεται» Οι ως άνω προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρ θρων 1, 2 και 3 του ν. 4663/1930 κρίνονται καταρχήν θετικές. Και τούτο, διότι καταργούν την αναφορά σε υφιστάμενες περιπτώσεις διπλωματούχων μηχανικών που έχουν πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου στην πρά ξη, αλλά πρωτίστως διότι αναγνωρίζουν το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 σχετικά με την αναγνώριση επαγγελ ματικών προσόντων. Η κατάργηση του άρθρου 5 του ν. 4663/1930 είναι, επίσης, δικαιολογημένη, δεδομένου ότι η σχετική διάταξη έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειμέ νου. Θετική κρίνεται και η προτεινόμενη ρύθμιση περί απάλειψης της φράσης «...και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς» από το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4030/2011. Και τούτο, διότι καταργεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών μηχανικών. 18. Ωστόσο, σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιή σεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4663/1930 λεκτέα είναι τα ακόλουθα: 19. Τα σχετικά άρθρα ορίζουν τα πρόσωπα που μπο ρούν να ασκήσουν τα εν λόγω επαγγέλματα, με βάση 13 Το ισχύον άρθρο 1 του ν. 4663/1930 ορίζει τα ακόλουθα «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ανώτατης σχολής των πολιτικών μηχανικών του ΕΜ Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής. β) Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντος νομίμως εν Ελλάδι το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και κεκτη μένους αποφοιτήριον ανώτατης τεχνικής σχολής, ομοταγούς προς τας του ΕΜ Πολυτεχνείου, ή δίπλωμα μη ομοταγούς μεν σχολής προς την άνων σχολήν του ΕΜ Πολυτεχνείου, αλλά παρέχον εις τους κατόχους το δικαίωμα της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού εν η χώρα υφίσταται η σχολή. γ) Εις τους ευδοκιμήσαντας εν τη εκτελέσει σοβαρών εργασιών πολιτικού μηχανικού αποφοίτους της παλαιάς σχολής του Πολυτεχνείου». 14 Το ισχύον άρθρο 2 ορίζει ότι «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δί πλωμα αρχιτέκτονος της ανωτάτης σχολής των αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Πολυτεχνείου, ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής, β) Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου ασκήσαντος εν Ελλάδι το επάγγελμα του αρχιτέκτονος ομοεθνείς διπλωματούχους της εν Κωνσταντινούπολει αρχιτεκτονικής σχολής ή οπωσδήποτε τους προ του 1922 αποφοιτήσαντας ταύτης. γ) Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντας εν Ελλάδι το επάγγελμα του αρχιτέκτονος και κεκτημένους δίπλωμα ή αποδεικτικό πλήρων επιτυχών σπουδών μη ομοταγούς μεν σχολής προς την ως άνω σχολήν του ΕΜ Πολυτεχνείου, αλλά παρέχον εις τους κατόχους το δικαίωμα της ελευθέρας ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος εν η χώρα υφίσταται η σχολή. Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος εις διπλωματούχους αλλοδαπών σχολών, εις ους δεν απηγορεύετο μέχρι σήμερον παρά του νόμου η άσκησις του επαγγέλματος, εφόσον μόνον κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου αποδεδειγμένως εφοίτων εις τας τελευταίας τάξεις των σχολών τούτων. δ) Εις τους κατόπιν γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου των δημοσίων έργων κεκτημένους νυν αδείας ασκήσεως ελευθέρως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και ε) Εις τους ευδοκιμή σαντας εν τη εκτελέσει σοβαρών αρχιτεκτονικών έργων αποφοίτους της παλαιάς σχολής του πολυτεχνείου, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου των δημοσίων έργων». Σε συνέχεια, το άρθρο 3 ορίζει «Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του τοπογράφου επιτρέπεται μόνον: α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα τοπογράφους της ανωτάτης σχολής των τοπογράφων του ΕΜ Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής». 15 Το ισχύον άρθρο 4 ορίζει ότι «Μόνον οι διπλωματούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του ΕΜ Πολυτεχνείου ή νομοταγών σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον του διπλωματούχου μηχανικού. Εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, της ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος περιοζομένης εις καθαρώς αρχιτεκτονικάς και οικοδομικάς εργασίας, του δε τοπογράφου εις καθαρώς τοπογραφικάς εργασίας. Οι διπλωματούχοι γενικών τεχνικών σχολών της αλλοδαπής ομοταγών ταις ανωτάταις του ΕΜΠ κατατάσσονται εις ειδικότητας κατά την κρίσιν της συγκλήτου». 16 Το ισχύον άρθρο 5 του ν. 4663/1930 ορίζει ότι «Επιτρέπεται η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτο νος, κατόπιν αδείας του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, εις τους μέχρι τούδε αποπερατώσεως τας σπουδάς των επιτυχώς εν τω στρατιωτικώ σχολείω των ευελπίδων της επταετούς ή της μέχρι του 1913 πενταετούς φοιτήσεως και υπηρετούντας επί τριετίαν τουλάχιστον εις τεχνικάς εργασίας (διεύθυνσις μηχανικού, οχυρώσεως κλπ) ή ευδοκίμως εργασθέντας μέχρι σήμερον εις σοβαράς τεχνικάς εργασίας προ ή μετά την εκ των τάξεων του στρατού απομάκρυσίν επί τω αυτώ χρονικώ διαστήματι. Επίσης επιτρέπεται η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του Πο λιτικού Μηχανικού, κατόπιν αδείας του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού και εις τους μέχρι και του έτους 1940 τυχόντας του υπό των εκάστοτε κειμένων διατάξεων προβλεπομένου πτυχίου ευδοκίμου φοιτήσεως εκ του Τμήματος Τεχν. Εκπαιδεύσεως της Σχολής Εφαρμογής Μηχανικού». 17 Το ισχύον άρθρο 8 του ν. 4030/2011 ορίζει ότι «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και καθήκοντα. 1[ ] 2. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς, 3. [.]».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2035 τον τίτλο των ακαδημαϊκών διπλωμάτων που απονέμο νται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του αντικειμένου σπουδών των σχολών, τα προγράμματα σπουδών και η εμφάνιση νέων ειδικο τήτων. Αυτό έχει ως επακόλουθο είτε τμήματα σχολών με νέες ειδικότητες να αιτούνται τη μετονομασία τους προκειμένου να απονέμουν διπλώματα τα οποία θα αντι στοιχούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των βασικών ειδικοτήτων μηχανικών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ, είτε οι διπλωματούχοι των νέων ειδικοτήτων να υποβάλλονται στη διαδικασία της αντιστοίχισης (μέσω του ΤΕΕ) του διπλώματός τους με κάποια από τις βα σικές ειδικότητες μηχανικών του ΤΕΕ, την ένταξή τους σε αυτήν και την απονομή των αντίστοιχων επαγγελ ματικών δικαιωμάτων 18. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η αυτόματη πρόσβαση στις αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες κατόχων διπλωμάτων ιδρυμάτων, τα οποία είτε δεν αναφέρονται ρητά στο σχέδιο νόμου, είτε οι ακαδημαϊκοί τίτλοι που απονέμουν δεν φέρουν τον τίτλο που απονέμουν οι πολυτεχνικές σχολές στις βασι κές κατηγορίες μηχανικών. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν προδήλως τον απαρχαιωμένο χαρακτήρα των σχετικών ρυθμίσεων, καθώς και την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση ενός νέου (ενιαίου) νόμου που θα άρει τις υφιστάμε νες αντινομίες και ασάφειες, ο οποίος θα περιγράφει τις κοινές (και όπου κριθεί αναγκαίο και αναλογικό τις αποκλειστικές) επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης (τόσο ιδιωτικών, όσο και δημόσιων) έργων, και θα προσδιορίζει τα απαιτούμενα αντικειμενικά επαγγελματικά προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση αυτών με βάση την ου σιαστική αξιολόγηση του γνωστικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής στα πλαίσια του Π.Δ. 44/2009 και του ν. 3982/2011 σε αντι διαστολή με την ισχύουσα νομοθεσία που παραπέμπει ακόμη σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους, γεγονός που μπορεί να ενέχει διακριτική μεταχείριση υπερ ορι σμένης κατηγορίας διπλωματούχων μηχανικών. 20. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη (αποσπασματική) τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4663/1930 φαίνεται να αίρει την προφανή διάκριση υπέρ μιας κατηγορίας διπλωματούχων μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί) που ισχύει σήμερα, χωρίς,ωστόσο, τούτο να επιλύει στην πράξη τυχόν εμπόδια στην πρόσβαση και άσκηση επι μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δεδομένης της απουσίας συστηματικής αξιολόγησης της αναγκαι ότητας ύπαρξης ή μη αποκλειστικών (αντί για κοινών) δραστηριοτήτων και της συνακόλουθης εφαρμογής από τη διοίκηση ερμηνευτικών εγκυκλίων που ενδέχεται να περιορίζουν υπέρμετρα την άσκηση αυτών 19, και χωρίς να υποκαθιστά την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου κατά τα προεκτε θέντα (με αιχμή τον προσδιορισμό των κοινών αρμοδι οτήτων όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τριών ειδικοτήτων του ν. 4663/1930, με βάση την ουσιαστική αξιολόγηση του γνωστικού τους αντικειμέ νου, και τον κατ εξαίρεση προσδιορισμό αποκλειστικών δραστηριοτήτων με στάθμιση τυχόν υπέρτερου λόγου δημοσίου συμφέροντος). Γι αυτό επιβάλλεται να γίνει αναμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου στα πρότυπα του Π.Δ. 44/2009 και του ν. 3982/ Περαιτέρω, επί του κειμένου του προτεινόμενου σχεδίου νόμου παρατηρείται ότι στα άρθρα 1 4 αναφέ ρεται η φράση «[...] διπλώματος [...] του ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής». Γίνεται, δηλαδή, μια διάκριση μεταξύ του ΕΜΠ και των πολυτε χνικών σχολών των ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ται σύγχυση ότι τα Πολυτεχνεία της ημεδαπής, με τις επιμέρους πολυτεχνικές σχολές τους, είναι κάτι διακρι τό σε σχέση με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, στα οποία επίσης λειτουργούν πολυτεχνικές σχολές. Πλεονάζει η αποσματική αναφορά στο ΕΜΠ, ενώ παραλείπεται η αναφορά σε τυχόν άλλα πανεπι στημιακά ιδρύματα τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να χορηγήσουν διπλώματα, τα οποία να αντιστοιχούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες του ν. 4663/ Στα άρθρα 1 3 χρησιμοποιείται, επίσης, η φράση «[...] ή ισότιμων Πολυτεχνικών σχολών της αλλοδαπής [...]», απαιτείται δηλαδή για την πρόσβαση στα υπό εξέ ταση επαγγέλματα η κατοχή πτυχίου από πολυτεχνική σχολή του εξωτερικού. Επ αυτού, σημειώνεται ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 43 ΣΕΚ) επιτάσσει την κατάργηση κάθε περιορισμού σε βάρος ενός προσώπου το οποίο θέλει να εγκατασταθεί σε ένα κράτος μέλος, όταν ο εν λόγω περιορισμός μπορεί να απαγορεύσει, να παρεμποδίσει ή να καταστήσει λιγότερο ελκυστική την άσκηση από τους υπηκόους των κρατών μελών των θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζονται από τη Συνθήκη, έστω και αν αυτός ισχύει αδιακρίτως τόσο για τους ημεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς 20. Εν προκειμένω, παραβλέπεται το γεγονός ότι σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, τα αντίστοιχα διπλώματα ενδε χομένως να μην χορηγούνται από πολυτεχνικές σχολές, αλλά από σχολές θετικών επιστημών ή άλλες σχολές και εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος των κατόχων τους. Μέσω των ως άνω κανονιστικών ρυθμίσεων ει σάγονται περιορισμοί, οι οποίοι έχουν ως αποτέλε σμα τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα αντίστοιχα επαγγέλματα κατόχων διπλωμάτων άλλων ιδρυμάτων κρατών μελών τα οποία δεν απονέμονται, κατά το γράμμα του νόμου, από πολυτεχνική σχολή καθώς και τη στεγανοποίηση της αγοράς των εν λόγω υπηρεσιών 21. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η αναφορά του νομοθέτη σε πολυτεχνικές σχολές της αλλοδαπής είναι απόλυτη, ενώ 18 Π.χ. το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι απόφοιτοι εντάσσονται στη βασική ειδικότητα του χημικού μηχανικού ή του πολιτικού μηχανικού ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται στη βασική ειδικότητα των αρχιτεκτόνων μηχανικών. 19 Ενδεικτικές προς τούτο οι ρυθμίσεις της Εγκ /67 του Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών, π.χ. αναφορικά με τον αποκλεισμό του αρχιτέ κτονα μηχανικού από τις τοπογραφικές εργασίες. Βλ. σχετικά και ενότητα Δ της παρούσας γνωμοδότησης, καθώς και την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρω μένων επαγγελμάτων», σελ (με αναφορές σε επιμέρους παραδείγματα). 20 Υπόθεση C 140/03 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, σκ. 27 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία και σκ. 34, Συλλ. 2005, Ι 3202,3205, συνεκδ. υποθέσεις C 372/09 και C 373/09, Penarroja Fa, σκ. 50, και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία, υπόθεση C 76/90 Sager, σκ. 12, Συλλ. 1991, Ι 4243, Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού 20/VI/2012, σκ Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, Έκθεση σχετικά με τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματιών υπηρεσιών, COM (2004)83 τελικό, , παρ. 56.

6 2036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και από το σχέδιο νόμου, το οποίο δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος αποκλεισμού των λοιπών σχολών της αλλοδαπής, προκειμένου να αξιολογηθεί η τυχόν αναλογικότητα του περιορισμού με κάποιον επιδιωκώμενο υπέρτερο σκοπό δημοσίου συμφέροντος. 23. Ως εκ τούτου, και ειδικώς ως προς τις προτεινό μενες τροποποιήσεις του ν. 4663/1930 περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχι τέκτονος και του τοπογράφου, προτείνεται: (α) Η πρόσβαση και άσκηση των εν λόγω ειδικοτήτων και, περαιτέρω, η τυχόν αντιστοίχισή τους με εξειδικευ μένες, κοινές ή αποκλειστικές αρμοδιότητες, να προσ διορισθεί βάσει αντικειμενικών προσόντων με γνώμονα την ουσιαστική αξιολόγηση του γνωστικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής 22 (και όχι μέσω παραπομπής σε μεμονωμένους ακαδη μαϊκούς τίτλους). (β) Μια γενικότερη διατύπωση των άρθρων 1 παρ. Α, 2 παρ. Α, 3 παρ. Α και 4, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα Πολυτεχνεία της χώρας (υπάρχοντα και μελλοντικά), ήτοι ενδεικτικά «στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής [.]», και (γ) Η απαλοιφή του όρου «Πολυτεχνικών» στη φράση «ισοδύναμων Πολυτεχνικών σχολών της αλλοδαπής». 24. Πέραν των ανωτέρω ειδικών ρυθμίσεων, προκρί νεται κατά την κρίση της Επιτροπής, η ριζική αναθε ώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση ενός νέου νόμου που θα αίρει τις υφιστάμενες αντινομίες και ασάφειες, κατά τρόπο ενιαίο και συστη ματικό για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, ο οποίος θα περιγράφει τις κοινές (και όπου κριθεί αναγκαίο και ανα λογικό τις αποκλειστικές) επαγγελματικές δραστηριότη τες στο πλαίσιο της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των έργων, και θα προσδιορίζει τα απαιτούμενα αντι κειμενικά επαγγελματικά προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση αυτών με βάση το γνωστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής, στα πρότυπα του Π.Δ. 44/2009 και του ν. 3982/2011 (χωρίς αναφορά σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους που ενδέχεται να ενέχει διακριτική μεταχείριση). II. Το σχέδιο νόμου που αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 περί απλοποίησης της αδειοδότησης τε χνικών δραστηριοτήτων και οι περιορισμοί του αντα γωνισμού 25. Το πρώτο μέρος του ν. 3982/2011 αφορά στην απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγ γελματικών δραστηριοτήτων και έχει ως σκοπό α) την καθιέρωση ενός πλαισίου απαιτήσεων για τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα κατά την άσκηση των, προσδιοριζό μενων στο νόμο, ειδικών επαγγελματικών δραστηριο τήτων, οι οποίες σχετίζονται με τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και β) την καθι έρωση ενός πλαισίου για τις διαδικασίες αδειοδότησης των προσώπων που ασκούν τις σχετικές επαγγελματι κές δραστηριότητες 23. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου μετά τις σχετικές τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν. 4072/2012 καλύπτει πλέον το σύνολο των επαγγελμα τικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ ματείας Βιομηχανίας που σχετίζονται με τις ηλεκτρικές /μηχανολογικές εγκαταστάσεις 24 και επακόλουθα κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει τις προσδιοριζόμενες στο νόμο επαγγελματικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου εφαρμόζεται σε διπλω ματούχους μηχανικούς κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 6422/ και μη. Στη βάση της πληθώρας των εξουσιοδοτικών διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 3982/2011 εκδόθηκε σημαντικός αριθμός Προεδρικών διαταγμάτων 26, με τα οποία αφενός καθορίσθηκαν οι ειδικότητες των προσδιοριζόμενων στο νόμο δραστηρι οτήτων και οι βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες και αφετέρου καταργήθηκε σημαντικός αριθμός των προϋφιστάμενων βασιλικών διαταγμάτων και Προεδρικών διαταγμάτων που είχαν εκδοθεί σε εξουσιοδότηση του ν. 6422/ Η πρόταση τροποποίησης του ν. 3982/2011 κινείται στη θετική κατεύθυνση. Και τούτο διότι, σε συνέχεια της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του που επήλθε με την ένταξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονταν από το ν. 6422/ , με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις (π.χ. ορισμός μηχανικής) τίθεται τούτο σε πιο ευρεία βάση, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη ως αφετηρία εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισί ου. Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου εισάγει τον ορισμό της μηχανικής και συνεπεία τούτου τροποποιεί τον ορι σμό των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, παραθέτο ντας πλέον ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της μηχανικής 28. Κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνεπεία τούτου προκύπτει πλέον εναργέστερα ότι οι καθοριζόμενες από το νόμο δραστηριότητες δύνανται να ασκηθούν από πλήθος περαιτέρω ειδικοτήτων δι πλωματούχων μηχανικών πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 1 του ν. 6422/ Το αυτό επιδιώκεται επί της 22 Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου «περί τροποποίησης του ν. 3982/2011» για τις ηλεκτρολο γικές/μηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει καλή αφετηρία. 23 Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 3982/2011, Μέρος Πρώτο, Ι. Γενικό Μέρος. 24 Βλ. σχετικά Αιτιολογική έκθεση του ν. 4072/ Το άρθρο 2 του ν. 6422/1934 ορίζει ότι «Μόνον διπλωματούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών της αλλοδαπής σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον «διπλωματούχος μηχανικός». Ειδικώτερον δε τον τίτλον «διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός» ή «διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός» ή «διπλωματούχος μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός» ή «διπλωματούχος ναυπη γός» δικαιούνται να φέρωσι μόνον οι διπλωματούχοι των οικείων ανωτάτων τεχνικών σχολών». 26 Βλ. τα υπ αριθμ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 και 108/ υιοθέτηση του άρθρου 228 του ν. 4072/ Βλ. αντιστοίχως και άρθρο 2 του σχεδίου νόμου κατά το οποίο «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3982/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «η μνεία των παραπάνω κατηγοριών α) και β) είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική»». 29 Πρόκειται για τους μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ναυπηγούς. Επι σημαίνεται ότι η με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων» προτείνει την κατάργηση με ρητή διάταξη νόμου τόσο του ν. 6422/1934, συμπερι λαμβανομένου του άρθρου 1 αυτού, όσο και του συνόλου των βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εξουσιοδότησή του και ρυθμίζουν δραστηριότητες ίδιες με εκείνες του ν. 3982/2011 και, σε περίπτωση που τούτο δεν είναι δυνατό, την απαλοιφή των περιπτώσεων β έως και γ του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου ως άνευ αντικειμένου πλέον και την τροποποίηση της περίπτωσης α του ίδιου άρθρου σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα σε σχέση με τους ακαδημαϊκούς τίτλους των εν λόγω ειδικοτήτων (βλ. σελ. 332).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2037 αρχής και μέσω της τροποποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 5, η οποία ως γενική αρχή επιχειρεί να αντιστοιχήσει τους τίτλους σπουδών του συνόλου των διπλωματούχων μηχανικών (και όχι μόνο αυτών του άρ θρου 1 του ν. 6422/1934) με πτυχές της μηχανικής και ως εκ τούτου με τις ενδεικτικά προσδιοριζόμενες στο σχέδιο νόμου επαγγελματικές δραστηριότητες 30. Με την ίδια εξάλλου προτεινόμενη τροποποίηση απαλείφεται και η διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μηχανικών του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 και των μηχανικών όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων, ως προς την ακολουθούμενη κάθε φορά διαδικασία πρόσβασης στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/ Συγκεκριμένα, κατά τις προτεινόμενες τροποποι ήσεις: «Άρθρο 1. «Το άρθρο 2 του ν. 3982/2011, όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 228 του ν. 4072/2011, αντικαθίστα ται ως εξής «Ορισμοί. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 1. «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα» [...]. 2. «Επαγ γελματικό προσόν» [...]. 3. «Μηχανική»: η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθη ματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία των υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργα σιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου. 4. «Επαγγελματικές Δραστηριότητες 32»: είναι οι εργα σίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχα νικής, στις διάφορες επιμέρους πτυχές της, και ιδίως οι εργασίες: α) εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, β) επί βλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) υλοποίηση της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της κα λής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επι σκευής και συντήρησής της, στ) χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκα ταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. 5. «Αδειοδότηση»[...]. 6. «Επίπεδο Επαγγελματικής Δραστηριότητας»: είναι το επίπεδο το οποίο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α),β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 σε μια εγκατάσταση και καθορίζεται από το είδος, την έκταση, την τεχνολογική στάθμη και την πολυπλοκότητα της εν λόγω επαγγελματικής δραστη ριότητας. Το Επίπεδο Επαγγελματικής Δραστηριότητας προσδιορίζει τις απαιτήσεις επαγγελματικών προσό ντων για την εκτέλεση των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η διαφοροποίηση των εν λόγω απαι τήσεων καθορίζει τον αριθμό των επιπέδων δραστηρι ότητας σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Το Επίπεδο Επαγγελματικής Δραστηριότητας είναι ακέραιος αριθ μός, ο οποίος λαμβάνει τις τιμές: 1,2,3 και 4, όπου ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στο επίπεδο με τις υψηλότερες απαιτήσεις.» 28. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο προσδιορισμός, έστω και ενδεικτικά, μέρους των ρυθμιζόμενων από το ν. 3982/2011 επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω του όρου «ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελε τών», ο οποίος ιστορικά συνδέεται με τους μηχανικούς του άρθρου 1 του ν. 6422/1934, σε συνδυασμό με την απουσία ορισμού του εν λόγω όρου στην κείμενη νο μοθεσία, καθιστά ασαφές το εύρος των ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και συνακόλουθα το εύρος των διπλωματούχων μηχανικών που δύνα νται να τις ασκήσουν (π.χ. μεταλλειολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος κλπ.). Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι α) συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ν. 3982/2011 αναφέρονται περιοριστικά στις ανωτέ ρω μελέτες 33 και β) η προαναφερόμενη προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 ανα φέρεται σε ακαδημαϊκούς τίτλους (αντί του γνωστικού αντικειμένου) και στην αντιστοίχηση τούτων με πτυ χές της μηχανικής, ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού (de jure ή/ και de facto) των εν λόγω διπλωματούχων μηχανικών από την εκπόνηση των προαναφερόμενων μελετών, απλά και μόνο λόγω του χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων μελετών, και στεγανοποίησης της αγο ράς, καθώς φαίνεται να διατηρούνται αποκλειστικότη τες σε ειδικότητες μηχανικών, για τις οποίες υπάρχει ο προσδιορισμός «ηλεκτρολόγος» και «μηχανολόγος». Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξαντλείται στη ρύθμιση των επαγγελματικών δραστη ριοτήτων των σχετικών με ηλεκτρομηχανολογικές εγκα ταστάσεις, προτείνεται να γίνει ορισμός και εξειδίκευση του όρου ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη σύγχυση ως προς το 30 Βλ. κατωτέρω για προτεινόμενες νομοτεχνικές τροποποιήσεις της σχετικής ρύθμισης. 31 Για το ζήτημα αυτό βλ. αναλυτικά τη με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλει στικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ. 323 επ. 32 Το ισχύον άρθρο 2 του ν. 3982/2011 ορίζει ότι «1. Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»[..], 2. «Επαγγελματικό προσόν»[..], 3. «Επαγγελματικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες: α) εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης της, στ) χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγματοποίησης πραγμα τογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων», 4. «Αδειοδότηση»[..], 5. «Επίπεδο Επαγγελματικής Δραστηριότητας»[..]». 33 Βλ. ανωτέρω παράγραφο 6 άρθρου 2, όπως τροποποιείται από το σχέδιο νόμου, αναφορικά με τον ορισμό του επιπέδου επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και παραγράφους 1 και 2 υπό β του ισχύοντος άρθρου 4Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 228 του ν. 4072/2012, αναφο ρικά με τις απαιτήσεις για την ίδρυση, επέκταση, λειτουργία και έλεγχο των εγκαταστάσεων του άρθρου 3 του ν. 3982/2011. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του άρθρου 3 απαιτείται η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α), β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2. Η κατάταξη των εν λόγω εγκαταστάσεων, ο ορισμός του επιπέδου επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι απαιτήσεις για την παροχή των αναφερόμενων στην παράγρα φο 1 επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι υπηρεσίες ελέγχου της πλήρωσης των αντικειμενικών προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων από τον εκάστοτε επαγγελματία και ο ορισμός των εν λόγω προϋποθέσεων θα ρυθμίζεται από προεδρικά διατάγματα κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας δεν είχαν εκδοθεί Προεδρικά διατάγματα κατ εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης.

8 2038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εύρος τους. Επιπροσθέτως, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας επαναδιατύπωσης της προτεινόμενης παραγράφου 10 του άρθρου 5, ώστε να προβλέπεται αντιστοίχηση του γνωστικού αντικειμένου σπουδών, και όχι του τίτλου, με τις πτυχές της δραστηριότητας της μηχανικής. Στην ίδια κατεύθυνση, κρίσιμος για την αποφυγή των ανωτέρω αρνητικών για τον ανταγωνι σμό πιθανολογούμενων επιπτώσεων καθίσταται,ο χωρίς διακρίσεις και στη βάση του γνωστικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής προσδιορισμός μέσω των Προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α), β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3982/ Σημειώνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι υφιστά μενες αντινομίες και ασάφειες, όπως αυτές που αναφέ ρονται ανωτέρω, θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικό τερα μέσω της ριζικής αναθεώρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση ενός νέου νόμου, ο οποίος θα καθορίζει, για όλες τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα αντικειμενικά επαγγελματικά προσόντα για την πρόσβαση και άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της μηχανικής με βάση το γνωστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της. 30. Το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου ορίζει περαιτέρω ότι «1. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 αντικα θίσταται ως εξής: «Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να ασκή σει μία ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριό τητες του άρθρου 3, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ο τίτλος σπουδών του οποίου αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστη ριότητας της Μηχανικής και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, βάσει του ως άνω τίτλου, μπορεί να διαπιστώνονται αντικειμενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο Η κατά τα π.δ. 112/ , 113/ , 114/ , 115/ , 1/ και 108/ χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής, οι τίτλοι σπουδών των οποίων αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής». 31. Η αναγνώριση της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 σε Διπλωματούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής, όπως ανα λύθηκε ανωτέρω, συνιστά περιορισμό ως προς τους διπλωματούχους άλλων κρατών μελών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν δίπλωμα μηχανικού από Πολυτεχνική σχο λή αλλά π.χ. από σχολή θετικών επιστημών, περιορίζει την πρόσβασή τους στο επάγγελμα μέσω αναγγελίας και είναι αντίθετη με το άρθρο 49 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, η διάταξη, ως έχει διατυπωθεί, φαίνεται να είναι αντίθετη και στο άρθρο 13 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 «περί αναγνώρι σης επαγγελματικών προσόντων και προσαρμογή στην οδηγία 2005/36/ΕΚ». Σύμφωνα με τη διάταξη, η αρμόδια εθνική αρχή παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οι κείου επαγγέλματος και άσκησής του στους αιτούντες που είναι κάτοχοι βεβαίωσης επάρκειας ή τίτλου εκ παίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στο άλλο κράτος μέλος κατά τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους Έλληνες. Εν προκειμένω, οι κάτοχοι διπλώματος μηχα νικού της αλλοδαπής από άλλη σχολή μη πολυτεχνική, κατά το γράμμα του νόμου, εξαιρούνται της αναγγελίας και απαιτείται να λάβουν την αντίστοιχη άδεια. Εξάλλου, δεν πιθανολογείται, ότι ο εν λόγω περιορισμός είναι πρόσφορος, αναγκαίος και αναλογικός των σκοπών που επιδιώκει ο ν. 3982/ , καθώς, εφόσον ο νομοθέτης έκρινε ότι οι εν λόγω σκοποί διασφαλίζονται με τη διαδικασία της αναγγελίας από τους διπλωματούχους πολυτεχνικών σχολών, με τον ίδιο τρόπο διασφαλίζο νται και από τους διπλωματούχους μηχανικούς ισότι μης σχολής της αλλοδαπής. Ως εκ τούτου επιβάλλεται, όχι μόνο η πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού από διπλωματούχους ισότιμων σχολών της αλλοδα πής αλλά και η επέκταση σε αυτούς του δικαιώματος αναγγελίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 3 παρ. 1 και παρ. 2 της φράσης «ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής» σε συνέχεια των φράσεων «Αν ο ενδιαφερόμενος [..] είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής» και «Η κατά τα π.δ. [ ] επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανι κούς Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής [..]» αντίστοιχα. 34 Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α 197/17/10/2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηρι ότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». 35 Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ Α ) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προ ϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις». 36 Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α 199/ ) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριό τητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις». 37 Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α 200/17/10/2012) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβητών και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις». 38 Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α 3/08/01/2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». 39 Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». 40 Όπως αυτοί περιγράφονται στην οικεία Αιτιολογική έκθεση.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στα επόμενα εδάφια το άρθρο 3 ορίζει ότι «Η Επι τροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου μπορεί να θέτει περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα άσκη σης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε περιπτώσεις σύνθετων εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής προβλέπει και τις προϋποθέσεις από κτησης άδειας για την άσκηση των ως άνω επαγγελ ματικών δραστηριοτήτων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσά ρων μηνών, από της ισχύος του παρόντος νόμου, για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης και, περαιτέρω, προθεσμία δύο μηνών από τη λήψη της γνωμοδότη σης, στην ανωτέρω Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων για αποδοχή ή μη της εν λόγω γνωμοδότησης[ ]». Ο ορισμός των σύνθετων εγκαταστάσεων εισάγεται για πρώτη φορά με το υπό εξέταση σχέδιο νόμου και έχει ως ακολούθως: «7. «Σύνθετη εγκατάσταση ή σύνθετο τεχνικό έργο»: είναι η εγκατάσταση ή το τεχνικό έργο (ή τμήμα αυτών) αναφορικά με το οποίο ανακύπτουν σύν θετα προβλήματα μηχανικής προς επίλυση τα οποία α) είτε δεν έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν μπορούν να επιλυθούν με ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριμένους κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση, β) είτε, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές ρυθμιστικές δι ατάξεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον». 33. Με την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη ο νομο θέτης μεταβιβάζει την αρμοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία. Πέραν της πιθανής αντίθεσης της παρεχόμενης εν προκειμένω νέας εξουσιοδότησης στην εκτελεστική εξουσία με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι τούτη αφο ρά στη ρύθμιση της οργάνωσης και άσκησης ατομι κού δικαιώματος και δη δραστηριότητας που ανάγεται στην οικονομική και επαγγελματική ελευθερία 42, και του κινδύνου υιοθέτησης ρυθμίσεων που πιθανόν να έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζουν τα εκδοθέντα, βάσει των υφιστάμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 3982/ , Προεδρικά διατάγματα, η εν λόγω διάταξη δύναται να οδηγήσει στην επαναεισαγωγή μη αναγκαίων και αναλογικών περιορισμών στην άσκηση των ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, το στοιχείο β της παραγράφου 7 του άρθρου 2, όπως παρατίθεται ανωτέρω, πιθανολογείται ότι παραπέμπει στις ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του ν. 6422/1934 για την κατάταξη των ηλεκτρομηχανο λογικών εγκαταστάσεων (σε απλές και μη απλές) 44, οι οποίες απέβλεπαν μέσω της εν λόγω κατάταξης στην οριοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 σε σχέση με τους λοιπούς διπλωματούχους μηχανικούς. Ως εκ τούτου προτείνεται η διαγραφή του άρθρου 3 παρ. 1 υποπαράγραφος β του σχεδίου νόμου και η πρόβλεψη σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Δη μοκρατίας. Επιπροσθέτως, προτείνεται η τροποποίηση κατά τα ανωτέρω του στοιχείου β της παραγράφου 7 του υπό τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 3982/2011, ώστε οι σύνθετες εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον να προσδιορίζονται στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρι σμένων επιστημονικών μελετών. Κατ επέκταση, προ τείνεται η διαγραφή ή τροποποίηση και του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το οποίο «Η ισχύς των νέων ρυθμίσεων που εισάγει το παραπάνω άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου εντός των προβλεπόμενων στην εν λόγω παράγραφο προθεσμιών. Η άπρακτη πάροδος των παραπάνω προθεσμιών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων». Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 34. Οι προτάσεις νόμου που τέθηκαν υπόψη της Επι τροπής Ανταγωνισμού αφορούν σε αποσπασματικές τροποποιήσεις/ρυθμίσεις του γενικότερου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επαγγελματικές δραστηριό τητες των διπλωματούχων μηχανικών για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα. Οι λοιπές διατάξεις των υπό τροποποίηση σχετικών νομοθετημάτων παραμένουν σε ισχύ και εν δεχομένως να περιλαμβάνουν περιοριστικές του αντα γωνισμού ρυθμίσεις. 35. Κατά γενική ομολογία, τα επαγγελματικά δικαιώ ματα του κλάδου των διπλωματούχων μηχανικών, αλλά και γενικότερα των τεχνικών επαγγελμάτων, σχετικά με τα ιδιωτικά τεχνικά έργα βασίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό, ως επί το πλείστον παρωχημένων νομοθετη μάτων, διαταγμάτων, εγκυκλίων και αποφάσεων, τα οποία, έχοντας ως αφετηρία τους νόμους 4663/1930 και 6422/1934, δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρο νες επιστημονικές κατευθύνσεις και επαγγελματικές εξειδικεύσεις των μηχανικών. 36. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο καθορισμός των επαγ 41 Το άρθρο 10 του ν. 3982/2011 ορίζει ότι «1. Στη Γενική γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 2. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από τον Γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης Βιομηχανίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής και από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ, ως μέλη. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, επίσης, ως μέλη, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών ομοσπονδιών ή ενώσεων. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς. 3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, προκειμένου να ασκήσει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο, αρμοδιότητες και να ανασκοπήσει την πρόοδο εφαρμογής του». 42 ΣτΕ 4167/2001, σκ. 3, ΣτΕ 3257/2004 7μ, σκ. 6, ΣτΕ 2272/2000, σκ Βλ. Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σελ. 358, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα Θεσσαλονίκη. 43 Βλ. π.χ. άρθρο 3 παρ.1 και 2, άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 4Α παρ. 2 του ν. 3982/ Βλ. π.χ. το ΒΔ της 16/ «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».

10 2040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γελματικών δραστηριοτήτων των εκάστοτε ειδικοτήτων των μηχανικών στηρίζεται κυρίως σε εγκυκλίους 45, οι οποίες άλλοτε επεκτείνουν και άλλοτε περιορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από τους ανωτέρω νόμους. Οι εγκύκλιοι όμως δεν αποτελούν πηγή δικαίου, όπως είναι ο νόμος ή το Προεδρικό διάταγμα, ούτε έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, αλλά ερμηνεύουν το νόμο για τους σκοπούς ορθής εφαρμογής του από τη διοίκηση. Στο βαθμό, επομένως, που με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους εισάγονται αποκλειστικές ή κοινές δραστη ριότητες υπέρ μιας ή περισσότερων κατηγοριών μηχανι κών, χωρίς αυτές να θεσπίζονται με διάταξη νόμου, προ κύπτουν κατ αρχήν σημαντικά ζητήματα νομιμότητας Σε αυτό το νομοθετικό πλέγμα που διέπει τα ιδιω τικά τεχνικά έργα και τα επαγγέλματα των μηχανικών θίγονται, κυρίως, οι νέες επιστημονικές ειδικότητες δι πλωματούχων μηχανικών των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων (Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων) της Ελλάδος και της αλλοδαπής. Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ουδέποτε επικαιροποιήθηκε, ή/και κωδικοποιήθηκε, ουσιαστικά το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ώστε να συμπεριληφθούν, ορθολογικά και αδιακρίτως, οι σύγχρονες επιστημονικές ειδικότητες στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων. 38. Αξιοσημείωτο είναι, ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλέγμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανι κών διαχωρίζει τα τεχνικά έργα, και κατ επέκταση τις ειδικότητες των μηχανικών, σε δύο γενικές κατηγορίες, ήτοι σε οικοδομικά έργα που αφορούν στις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ν. 4663/1930) και σε ηλεκτρο μηχανολογικές εγκαταστάσεις που αφορούν στις ειδι κότητες των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών (ν. 6422/1934). Ο ν. 3982/2011 εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στη διαδικα σία αδειοδότησης και επαγγελματικής δραστηριοποίη σης σε έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ήτοι στην μια εκ των δύο κατηγοριών ιδιωτικών τεχνικών έργων, με κύρια αλλαγή την ενοποίηση της απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μη χανικών μελών του ΤΕΕ και των μηχανικών/τεχνικών/ τεχνιτών, μη μελών του ΤΕΕ. 39. Ως αποτέλεσμα, όμως, του εκσυγχρονισμού που επήλθε με το ν. 3982/2011 στο πλαίσιο που διέπει τη δρα στηριοποίηση στα έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκα ταστάσεων του ν. 6422/1934, υπό το γενικότερο πρίσμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών μελών του ΤΕΕ σε ιδιωτικά τεχνικά έργα, διαπιστώνεται ότι οι δύο κατηγορίες ιδιωτικών τεχνικών έργων, ήτοι τα οικοδομικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά, διέπονται πλέον από νομοθετικά πλαίσια διαφορετικής φιλοσοφίας και, ενδεχομένως, διαφορετικών ταχυτήτων, γεγονός που δύναται να δημιουργεί σύγχυση, ανασφά λεια δικαίου και ζητήματα διακρίσεων. 40. Επιπλέον, τονίζεται ότι ο νομοθέτης έχει ήδη υιο θετήσει ένα εντελώς διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, τόσο σε σύλληψη όσο και σε φιλοσοφία, για την επαγ γελματική δραστηριοποίηση των διπλωματούχων μη χανικών σε δημόσια τεχνικά έργα. Το εν λόγω πλαίσιο, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω, στηρίζεται περισσότερο στην αναλυτική περιγραφή των απαιτού μενων δραστηριοτήτων και εργασιών των τεχνικών έρ γων, ορίζοντας, για παράδειγμα είκοσι οκτώ (28) διαφο ρετικές κατηγορίες μελετών και έργων, σε αντιδιαστολή με το νομοθετικό πλαίσιο των ιδιωτικών τεχνικών έργων που έχει ως αφετηρία τους τίτλους σπουδών των πα ραδοσιακών ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών και περιορίζει τα τεχνικά έργα μόνο στις κατηγορίες των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών. Η εν λόγω διαφορά των νομοθετικών πλαισίων ιδιωτικών και δημό σιων τεχνικών έργων δημιουργεί, ουσιαστικά, περαιτέρω σύγχυση στην απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων στους διπλωματούχους μηχανικούς, αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και εντεί νει την ανασφάλεια δικαίου στο εν λόγω ζήτημα. 41. Στο πλαίσιο της αναλυτικής αξιολόγησης που ακο λουθεί σε σχέση με τους μηχανικούς του άρθρου 1 ν. 6422/1934, σημειώνεται εξαρχής ότι το Π.Δ. 44/2009 θα μπορούσε να αποτελέσει τον «πιλότο» για την ρύθμιση όλων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στον κλάδο των μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικοτήτων των μηχανικών του κατασκευαστι κού κλάδου που προαναφέρθηκαν, καθώς θεσπίζει τις ποιοτικές προϋποθέσεις για την προστασία του επαγ γελματικού τίτλου και περιγράφει γενικά, με βάση το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, τους τομείς απασχόλησής τους, χωρίς να θεσπίζει αποκλειστικές δραστηριότητες. Εφόσον συγκεκριμένες δραστηριότη τες χρήζουν ειδικότερης ρυθμίσεως, από την πλευρά ανάθεσής τους σε συγκεκριμένους επαγγελματίες, για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας του κα ταναλωτή, όπως τέτοιες είναι κατεξοχήν οι οικοδομικές εργασίες, η κατασκευή δημόσιων έργων, οι ηλεκτρομη χανολογικές εγκαταστάσεις, αυτές θα πρέπει να αποτε λούν αντικείμενο ρύθμισης άλλων νόμων, όπως τέτοιος για παράδειγμα είναι ο ν. 3982/ Από την επισκόπηση του γενικού νομοθετικού πλαι σίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωμα τούχων μηχανικών, αλλά κυρίως από τα Υπομνήματα των επιμέρους Συλλόγων Μηχανικών που στάλθηκαν, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής στοιχείων του άρθρου 38 του ν. 3959/2011 κατά την επεξεργασία των νομοθετικών προτάσεων, προέκυψαν γενικότερα ζητήματα επαγγελ ματικών περιορισμών και άνισης μεταχείρισης μεταξύ διπλωματούχων μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων, όσον αφορά,τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια έργα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 45 Για παράδειγμα, αν και ο ν. 4663/1930 περιορίζει τους αρχιτέκτονες στις αρχιτεκτονικές εργασίες, η εγκ /67 του Γραφείου της Πο λεοδομίας Αθηνών, επικαλούμενη το ν. 4663/1930, τους αναθέτει την μελέτη και επίβλεψη στατικών εργασιών για όλες τις κατασκευές πλην ορισμένων ειδικών κατασκευών που προαναφέρθηκαν στο οικείο μέρος, για τις οποίες απαιτεί προσυπογραφή πολιτικού μηχανικού. Επιπλέον, η ίδια εγκύκλιος περιορίζει το δικαίωμα των τοπογράφων μηχανικών να αναλαμβάνουν αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες για διώροφα κτίρια που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4663/1930, εισάγοντας περισσότερες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 6 του νόμου αυτού. 46 Βλ. την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκε κριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ Βλ. την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκε κριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ. 315.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2041 I. Διακρίσεις μεταξύ ειδικοτήτων μηχανικών και περι ορισμοί κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου 43. Στα Υπομνήματα των επιμέρους Συλλόγων Μη χανικών αναφέρονται αρκετά παραδείγματα περιπτώ σεων, στις οποίες πραγματοποιούνται διακρίσεις κατά την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων εις βάρος συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανικών, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτησή τους. Ειδικότερα: 44. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Ορυκτών Πό ρων στο υπ ημ. αρ. πρωτ. 25/ έγγραφο που απέστειλε σε απάντηση της υπ αρ. πρωτ / επιστολής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ανα φέρει ότι, σε αντίθεση με σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Επιστημονική Επιτροπή Μεταλλειολόγων Μηχανικών), σύμφωνα με την οποία οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν κοινό γνωστικό αντικείμενο και πλήρη αντιστοιχία με τους Μη χανικούς Μεταλλείων του ΕΜΠ, η αρμόδια επιτροπή του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) εγγράφει στην κύρια κατηγορία έργων «Βιομηχανικά Ενεργει ακά έργα» τους Μηχανικούς Μεταλλείων (αποφοίτους ΕΜΠ) αλλά όχι τους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων, τους οποίους τους κατατάσσει μόνο σε εξειδικευμένες ερ γασίες. Αντίστοιχα ζητήματα αναφέρονται και κατά την αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανοτήτων από την αρμόδια επιτροπή εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, όπου οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων δεν εγγράφονται, προφανώς σε αντίθεση με τους Μηχανικούς Μεταλ λείων, στην Κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχα νικών Περιβάλλοντος στο υπ ημ. αρ. πρωτ. 22/ έγγραφο που απέστειλε σε απάντηση της υπ αρ. πρωτ / επιστολής της Γενικής Διεύθυν σης Ανταγωνισμού αναφέρεται στην υπ αρ. πρωτ. οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου ΠE.XΩ.Δ.E. με θέμα «Eρμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 265/1998: Συ μπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (ΦΕΚ A 116) «Περί Κατηγοριών Μελετών»», στην οποία προβλέπεται ότι η εγγραφή στην Κατηγορία 27 του Μητρώου Με λετητών, ήτοι στην κατηγορία των περιβαλλοντικών μελετών, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα 49. Παρεπόμενο αποτέλεσμα της εν λόγω πρόβλεψης είναι ότι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως της εξειδικευμένης εκ παίδευσης τους σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών, αδυνατούν να εκπονήσουν περιβαλλοντικές μελέτες, ήτοι μελέτες στο αντικείμενο εξειδίκευσης τους, στον ιδιωτικό τομέα για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια από την κτήση του διπλώματός τους, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 ν. 3316/ Το γεγονός αυτό, αφενός μεν δεν ισχύει για καμία άλλη ειδικότητα διπλωματούχων μηχα νικών, αφετέρου δε περιορίζει σημαντικά την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος των Μηχανικών Περιβάλλοντος και επηρεάζει τον ανταγωνισμό στην εν λόγω κατηγο ρία των ιδιωτικών περιβαλλοντικών μελετών, προστα τεύοντας ουσιαστικά τους ήδη δραστηριοποιούμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επαγγελματίες. 46. Αντίστοιχα ζητήματα διακρίσεων μεταξύ «παραδο σιακών» και «νέων» ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανι κών αναφέρονται και στο υπ ημ. αρ. πρωτ. 122/ έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παρα γωγής και Διοίκησης, που απεστάλη σε απάντηση της υπ αρ. πρωτ / επιστολής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, ενώ οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης ταυτίζονται επιστημονικά, σύμφωνα με σχετικές βεβαιώ σεις των ακαδημαϊκών Tμημάτων τους, με τους Μηχανο λόγους Μηχανικούς, και ειδικότερα με την κατεύθυνση σπουδών Μηχανικοί Παραγωγής του Τμήματος Μηχα νολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, αντιμετωπίζουν συχνά επαγγελματικές και αδειοδοτικές διακρίσεις, από τις αρμόδιες διευθύνσεις και επιτροπές, που οφείλονται, σύμφωνα με το έγγραφο, σε πλημμελή ερμηνεία του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Αντίστοιχα προβλήματα αποκλεισμών και διακρίσεων αναφέρονται και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροτα ξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο υπ ημ. αρ. πρωτ. 30/ έγγραφο που απέστειλε σε απάντηση της υπ αρ. πρωτ / επιστολής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. 47. Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση όμως εντοπίζο νται και μεταξύ των «παραδοσιακών» ειδικοτήτων. Για παράδειγμα, οι Αρχιτέκτονες και οι Πολιτικοί Μηχανικοί λαμβάνουν γνώσεις γεωδαισίας κατά την εκπαίδευση τους, όπως αντίστοιχα οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μη χανικοί λαμβάνουν κάποιες γνώσεις στατικής. Γεγονός όμως είναι ότι το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού δεν καλύπτει το εύρος των γνώσεων του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στη γεωδαισία ώστε να δικαιολογείται το απεριόριστο δικαίωμα των Πολιτικών Μηχανικών να αναλαμβάνουν τοπογραφικές εργασίες, ενώ, την ίδια στιγμή, οι Αρχιτέκτονες δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε τοπογραφικές εργασίες και το δικαίωμα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα νικών σε στατικές εργασίες περιορίζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του οικοδομικού έργου (μέχρι δύο ορόφους) 51. Αντίστοιχα, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος Για τα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών και Μελετητών, βλ. παρακάτω την ανάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε δημόσια έργα. 49 Ως αιτιολογικό της ρύθμισης αναφέρεται ότι: «εφεξής τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών μελετών δεν είναι δυνατόν να καταρτίζονται από επιστήμονες ανεξαρτήτως ειδικότητας και λοιπών επιστημονικών εφοδίων, αλλά αντιθέτως, τίθενται σύνολο ορισμένων επιστημονικών προϋπο θέσεων και προσόντων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των μελετητών ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική επάρκεια, αρτιότητα και εγκυρότητα αυτών». 50 Νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ Α 42/ ) Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, άρθ. 39 (Εγγραφή στα Μητρώα, Κατηγορίες, Πιστοποιητικά, Αρμόδια Αρχή) παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋπο θέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων». 51 Βλ. την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκε κριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ Οι οποίοι εντάσσονται στο ΤΕΕ στη βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών ή των Πολιτικών Μηχανικών ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας τους.

12 2042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα μελέτης, επίβλεψης ή κατασκευής οικοδομικών έργων (μέχρι δύο ορόφων) παρόλο που, όπως αναφέρουν στο υπ ημ. αρ. πρωτ. 22/ έγγραφο του Συλλόγου τους, διδάσκονται τον ίδιο αριθμό σχετικών μαθημάτων με τους Αγρονό μους Τοπογράφους Μηχανικούς. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η διαδικασία διαπίστωσης των επαγγελματικών προ σόντων των μηχανικών δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα για όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς στη βάση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αλλά βάσει του αποκτηθέντος τίτλου σπουδών. 48. Ο ν. 3982/2011, αλλά και οι υπό αξιολόγηση προτει νόμενες ρυθμίσεις, φέρεται να εστιάζουν και να αντιμε τωπίζουν ενιαία τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίδοντας, κατ επέκταση, συναρμοδιό τητα στις ειδικότητες των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (και Ηλεκτρολόγων Μη χανολόγων Μηχανικών) και Ναυπηγών Μηχανικών. Η ενιαία αυτή αντιμετώπιση πηγάζει από το άρθρο 1 του ν. 6422/1934. Αυτό το πρίσμα όμως δε φαίνεται να λαμ βάνει υπόψη του τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις πολυποίκιλες και πολύπλοκες ανάγκες των σύγχρονων εγκαταστάσεων, τις νέες ειδικότερες κατευθύνσεις μη χανικών που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και τις αλλαγές στα πρόγραμμα σπουδών των ως άνω παραδοσιακών ειδικοτήτων μηχανικών, τα οποία έχουν υποστεί ριζικές μεταβολές από το 1934 που υιοθετήθηκε η εν λόγω ενιαία προσέγγιση. Το γεγονός ότι πρόκειται για πα ρωχημένη νομοθεσία καταδεικνύεται και από το ότι η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μη χανικού που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 δεν υφίσταται πλέον, καθώς η σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών διασπάσθηκε από την σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, η οποία μετονομάσθηκε σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η παροχή επομένως, ποιοτικό τερων, αρτιότερων και πιο ανταγωνιστικών υπηρεσιών, καθώς και η διασφάλιση του καταναλωτή, ενδεχομένως προσκρούει στην ενιαία αντιμετώπιση όλων των εγκα ταστάσεων ως ηλεκτρομηχανολογικών και στη συνα κόλουθη συναρμοδιότητα της συγκεκριμένης ομάδας παραδοσιακών ειδικοτήτων μηχανικών. II. Ειδικότερα θέματα και περιορισμοί στα επαγγελ ματικά δικαιώματα επί δημοσίων έργων 49. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που δραστηριοποι ούνται σε δημόσια έργα πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του άρθρο 107 του ν. 3669/ και σε κατηγορία έργου ανάλογη με την ειδικότητά τους 54. Εναλλακτικά μπορούν να εγ γράφονται στο Μητρώο Μελετητών του ν. 3316/ και να λαμβάνουν πτυχίο μελετητή για μέγιστο αριθμό δύο κατηγοριών μελετών από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 του νόμου αυτού Οι ειδικότερες κατηγορίες μελετών του άρθρ. 2 του ν. 3316/2005 είναι οι ακόλουθες: 1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, 2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, 3) Οικονομικές μελέτες, 4) Κοινωνικές μελέ τες, 5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, 7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατή ρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), 8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), 9) Μη χανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέ τες, 10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδη ροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες, 11) Μελέτες λιμενικών έργων, 12) Μελέτες μεταφορι κών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), 13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμά των, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατι κών πόρων, 14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας), 15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδια σμού και λειτουργίας), 16) Μελέτες τοπογραφίας (γε ωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτημα τογραφικές και τοπογραφικές), 17) Χημικές μελέτες και έρευνες, 18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, 19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, 20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέ τες και έρευνες, 21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, 22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες, 23) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων), 24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και «κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών»), 25) Μελέτες φυτοτε χνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, 26) Αλιευτικές μελέτες, 27) Περιβαλλοντικές μελέτες, 28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων Τονίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του άρθρο 107 του ν. 3669/2008 αποκλείει την εγγραφή των μηχανικών στο Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. Επιπλέον, η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών του ν. 3316/2005 δύναται να γίνεται σε δύο μόνο κατηγορίες μελετών εκ των είκοσι οκτώ συνολικών κατηγοριών μελετών του νόμου αυτού. Οι ως άνω δύο ρυθμιστικές προβλέψεις επιβάλλουν συγκεκριμένους περιορισμούς στο σύνολο των επαγγελματιών που δύναται να δραστηριοποιηθούν στα δημόσια έργα. 52. Συγκεκριμένα, η μεν πρώτη διαχωρίζει αυστηρώς τους επαγγελματίες σε μελετητές και εργολήπτες, απο 53 Νόμος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α 116/ ). 54 Άρθρ. 109 ν. 3669/2008. Νόμος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/ ). 55 Σημειώνεται ότι ούτε υπό το προγενέστερο καθεστώς του ν. 716/1977 ούτε υπό το νέο του ν. 3316/2005 έχει καθορισθεί σε ποιες ειδικότερες κατηγορίες μελετών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η κατάταξη αποφασίζεται από τον αρμόδιο υπουργό κατόπιν γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του ενδια φερόμενου, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του και την πιστοποιούμενη εμπειρία του. 56 Βλ. και την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ Νόμος 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α 84/ ).

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2043 κλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανό ανταγωνι σμό μεταξύ των δύο αυτών ομάδων επαγγελματιών. Με άλλα λόγια, η εν λόγω ρύθμιση δημιουργεί τεχνητά δύο συγκεκριμένες γειτνιάζουσες υποαγορές, ήτοι τη δια γωνιστική αγορά των μελετών δημοσιών έργων και τη διαγωνιστική αγορά των κατασκευών δημοσίων έργων, αποκλείοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επαφής, άρα και ανταγωνισμού, των συμμετεχόντων επαγγελματιών σε κάθε μία από αυτές τις υποαγορές. 53. Η δεύτερη ρυθμιστική πρόβλεψη έρχεται και εξει δικεύει τους μελετητές, ήτοι τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική υποαγορά των μελετών δημοσιών έργων, περιορίζοντάς τους αυστηρώς στην εκπόνηση μόνο δύο κατηγοριών μελετών. Αποτέλεσμα της εν λόγω ρύθμισης είναι η δημιουργία μικρότερων αριθμητικά ομάδων μελετητών σε κάθε μία εκ των είκοσι οκτώ προβλεπόμενων κατηγοριών και η θέσπιση στεγανών, στο μεταξύ των ομάδων ανταγωνισμό, στους σχετικούς διαγωνισμούς μελετών. 54. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές ρυθμιστικές προ βλέψεις περί εναλλακτικής εγγραφής είτε στο ΜΕΚ είτε στο Μητρώο Μελετητών και περί της δυνατότη τας εγγραφής μόνο σε δύο κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών, δύναται να θεωρηθούν περιοριστικές ως προς την ελευθερία επαγγελματικής δραστηριοποίησης στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων έργων και βλαπτικές ως προς την ανάπτυξη ανταγωνισμού στις εν λόγω διαγωνιστικές διαδικασίες. III. Διακρίσεις και περιορισμοί στην ανάληψη καθηκό ντων τεχνικών ασφαλείας 55. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/ , σκο πός των οποίων είναι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, οι επι χειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργα ζομένους οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ενώ οι επιχειρήσεις που απασχο λούν 50 και άνω εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 56. Αναφορικά με τα προσόντα του τεχνικού ασφαλεί ας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3850/2010, ο τεχνι κός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), β) πτυ χίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) πτυχίο Τε χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), δ) απολυτή ριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη Όμως το άρθρο 13 του ιδίου νόμου, το οποίο ορίζει τις επιτρεπόμενες ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας κατά αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας των υπό χρεων για τη χρησιμοποίησή τους επιχειρήσεων, περιο ρίζει τους τεχνικούς ασφαλείας μεταξύ των ειδικοτήτων: 1) Πολιτικού Μηχανικού, 2) Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 3) Μηχανολόγου Μηχανικού, 4) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 5) Χημικού Μηχανικού και 6) Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού. Ως εκ τούτου αποκλείονται άμεσα από την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας οι Αγρο νόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, οι Ναυπηγοί Μηχανικοί και οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, καθώς και όλες οι νέες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών με παρεμφερή αλλά όχι όμοια πτυχία και τίτλους σπουδών, ήτοι, για παράδειγμα, οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, οι Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος κτλ. 58. Σημειωτέο είναι ότι μεταξύ των επιτρεπόμενων ειδικοτήτων τεχνικών ασφαλείας του άρθρου 13 του ν. 3850/2010 περιλαμβάνονται παρεμφερείς ειδικότη τες πτυχιούχων ΑΤΕΙ, όπως για παράδειγμα πτυχιούχοι τμημάτων ενεργειακής τεχνικής και πτυχιούχοι τμημά των ναυπηγικής, ενώ αποκλείονται ειδικότητες διπλω ματούχων μηχανικών μελών του ΤΕΕ. Επιπλέον, στον εν λόγω νόμο (κατηγορία 19 του πίνακα εξειδίκευσης επιτρεπόμενων ειδικοτήτων τεχνικών ασφαλείας του άρθρου 13) ορίζεται ότι, στα Δημόσια Έργα, τεχνικοί ασφαλείας δύναται να είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες καθώς και οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Πολιτικών Δομικών Έρ γων, απαίτηση που έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι πλήθος άλλων ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχα νικών δύναται να αναλάβει την υλοποίηση δημοσίων έργων, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Στην ουσία, ενώ στη σχετική νομοθεσία κατασκευής δημόσιων έργων 60 αναγνωρίζεται η δυνατότητα ανάληψης της γενικότε ρης ευθύνης υλοποίησης ενός δημόσιου έργου σε πλή θος διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών, στη σχετική νομοθεσία παροχής υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας περιορίζεται η δυνατότητα σε δύο μόνο ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών. 59. Ως εκ τούτου, οι ρυθμιστικές προβλέψεις για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας δημιουργούν καταστάσεις άνισης και διακριτικής μεταχείρισης τόσο μεταξύ των διπλωματούχων μηχανικών μελών του ΤΕΕ (π.χ. Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί και Μη χανικοί Ορυκτών Πόρων) όσο και μεταξύ διπλωματού χων μηχανικών μελών του ΤΕΕ και αποφοίτων άλλων ανωτάτων σχολών σχετικών ειδικοτήτων (π.χ. Ναυπηγοί Μηχανικοί με πτυχιούχους ΑΤΕΙ τμημάτων ναυπηγικής και Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων με πτυ χιούχους τμημάτων ΑΤΕΙ ενεργειακής τεχνικής). Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 60. Η συνύπαρξη εντελώς διαφορετικών νομοθετι κών πλαισίων όπως ο ν. 4663/1930 και οι, υπό εξέταση, 58 Βλ. και την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ Νόμος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α 116/ ). 60 Βλ. σχετικά την με ημ. αριθμ. πρωτ. 417/ Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», σελ. 311.

14 2044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προτεινόμενες νομοθετικές προτάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανι κών στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, οι νόμοι 6422/1934 και 3982/2011 και οι υπό εξέταση προτεινόμενες νο μοθετικές προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών στα ιδιωτικά ηλεκτρομηχα νολογικά έργα, και οι νόμοι 3316/2005 και 3669/2008 που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών στα δημόσια έργα, προκαλούν σημαντική σύγχυση και δεν προάγουν την ασφάλεια δικαίου. 61. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι η ασάφεια του ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με τη μελέτη, κατα σκευή και επίβλεψη έργων και εγκαταστάσεων και των επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την ανάληψη των συγκεκριμένων δρα στηριοτήτων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τηη υγεία και ασφάλεια των πολιτών. 62. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαία η κατάρ γηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και όλων των σχετικών εγκυκλίων και η έκδοση ενός νέου και σύγχρονου (ανεξάρτητα από την καθ ύλην αρμοδιό τητα εκάστου Υπουργείου), νομοθετήματος, το οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα ζητήματα νομιμότητας των εγκυ κλίων και θα αρθούν οι υπάρχουσες αντιφάσεις, αφε νός μέσω του καθορισμού των ποιοτικών προσόντων που απαιτούνται για την απόκτηση του κάθε τίτλου (ακαδημαϊκοί τίτλοι, εμπειρία, εγγραφή σε επιμελητήριο κλπ.), και της περιγραφής του αντικειμένου με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών της κάθε ειδικότητας και αφετέρου του καθορισμού των ελαχίστων απαι τούμενων δραστηριοτήτων και εργασιών ανά τεχνικό έργο, διασφαλίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να συμπλη ρωθεί με κανόνες δεοντολογίας και ευθύνης, όπως αναφέρεται στη Μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Αυγητίδη με τίτλο «Αποκλειστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελ μάτων» 62, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων νόμων που ισχύουν σε άλλες χώρες (βλ. Γερμανία και Γαλλία), οι οποίοι θα στοχεύουν στην αυτορρύθμιση του επαγγέλ ματος των μηχανικών με σκοπό την παροχή αρτιότερων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή και της δημό σιας ασφάλειας, χωρίς να εισάγουν περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα, στις υπηρεσίες και στον ανταγωνισμό, πλην των προβλέψεων για τα απαιτούμε να επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά υποδεικνύονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 64. Επισημαίνεται, ότι η απαραίτητη τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων έργων, οφείλει να προσδιορίζει με σαφή νεια τις κοινές, και όπου απαιτείται τις αποκλειστικές, επαγγελματικές δραστηριότητες για το σύνολο των ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών στο πλαίσιο μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των τεχνικών έρ γων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 65. Τέλος, η πλήρης αναμόρφωση του πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων απαιτεί ενδελεχή μελέτη όλων 1 των συναφών ζητημάτων, η οποία δεν αποτελεί αντι κείμενο της παρούσας Γνωμοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή όλων των επαγγελματιών του τεχνικού κλά δου, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των εμπλεκομέ νων φορέων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α. Επί των συγκεκριμένων σχεδίων νόμων: 1. Ειδικώς ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 4663/1930 περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του το πογράφου, προτείνονται: (α) Η πλήρης αναμόρφωση του ν. 4663/1930 κατά τα πρότυπα του Π.Δ. 44/2009 και του ν. 3982/201, ώστε η πρόσβαση στο επάγγελμα και η άσκηση των ως άνω ειδικοτήτων, καθώς και η περαιτέρω αντιστοίχισή τους με εξειδικευμένες κοινές ή, όπου αυτό κριθεί ανα γκαίο και αναλογικό με γνώμονα υπέρτερο λόγο δημο σίου συμφέροντος, αποκλειστικές αρμοδιότητες, να προσδιορισθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κατόπιν αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου που αντιστοι χεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής (και όχι μέσω παραπομπής σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους). (β) Η υιοθέτηση στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου μιας γενικότερης διατύπωσης των άρθρων 1 περ. Α, 2 περ. Α, 3 περ. Α και 4, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα Πολυτεχνεία της χώρας (υπάρχοντα και μελλοντικά), ήτοι ενδεικτικά «στους κατόχους διπλώματος [ ] των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής [.]», και (γ) Η διαγραφή του όρου «Πολυτεχνικών» στη φράση «ισοδύναμων [Πολυτεχνικών] σχολών της αλλοδαπής» των άρθρων 1 περ. Α, 2 περ. Α, 3 περ. Α.φ 2. Ειδικώς, ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων, προτείνονται: (α) Ο ορισμός και η εξειδίκευση στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου του όρου «ηλεκτρολογικές και μηχανο λογικές μελέτες». (β) Η διερεύνηση της δυνατότητας επαναδιατύπωσης της προτεινόμενης παραγράφου 10 του άρθρου 5, ώστε να προβλέπεται αντιστοίχηση της άσκησης των επαγ γελματικών δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών, και όχι με τον τίτλο σπουδών. (γ) Η προσθήκη στο άρθρο 3 παρ. 1 και παρ. 2 της φράσης «ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής» σε συ νέχεια των φράσεων «Αν ο ενδιαφερόμενος [..] είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής» και «Η κατά τα π.δ. [ ] επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Ανώτατης Πολυτε χνικής Σχολής [..]» αντίστοιχα. (δ) Η διαγραφή του άρθρου 3 παρ. 1 υποπαράγραφος β και η πρόβλεψη σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνακόλουθα διαγραφή ή τροποποίηση του άρθρου 6. (ε) Η τροποποίηση του στοιχείου β της παραγράφου 7 του υπό τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 3982/2011 από το άρθρο 1, ώστε οι σύνθετες εγκαταστάσεις που παρου 61 Ό.π., σελ Ό.π., σελ. 312.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2045 σιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον να προσδιορίζονται στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισμένων επιστημονικών μελετών. Σε κάθε περίπτωση, (στ) Ο χωρίς διακρίσεις και στη βάση του γνωστι κού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής προσδιορισμός μέσω των Προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περι πτώσεων α), β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011. Β. Επί των γενικότερων θεμάτων: Πέραν των ειδικών ρυθμίσεων που ανακύπτουν με βάση τα διαβιβασθέντα σχέδια νόμου, προκρίνεται η ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαι σίου με την έκδοση ενός νέου νόμου που θα άρει τις υφιστάμενες αντινομίες και ασάφειες, κατά τρόπο ενι αίο και συστηματικό για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα (ανεξάρτητα από την καθ ύλην αρμοδιότητα εκά στου Υπουργείου), ο οποίος θα περιγράφει τις κοινές (και, όπου κριθεί αναγκαίο και αναλογικό με γνώμονα υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος, τις αποκλει στικές) επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των έργων, και ο οποίος θα προσδιορίζει αντικειμενικά κριτήρια για την πρόσβαση και άσκηση αυτών με βάση το γνωστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής (χωρίς αναφορά σε μεμονωμένους ακαδημα ϊκούς τίτλους που ενδέχεται να ενέχει διακριτική μετα χείριση). Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η ενοποίηση των διαφορετικών μητρώων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κατόπιν αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της μηχανικής, με πα ράλληλη κατάργηση των υφιστάμενων περιορισμών που αφορούν στην εγγραφή σε μεμονωμένα μόνο μητρώα ή/και στην εγγραφή σε μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό υποκατηγοριών εντός του ίδιου μητρώου (δεδομένου ότι οι εν λόγω περιορισμοί είναι υπέρμετρα περιοριστικοί της επαγγελματικής ελευθερίας και στρεβλώνουν την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως στην αγορά των διαγωνιστικών διαδικασιών για δημό σια έργα). Η γνωμοδότηση εκδόθηκε την 23 η Ιανουαρίου Η γνωμοδότηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

16 2046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 176 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 23 η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα / / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών Εγκυκλίων Κοιν. : α) Αρμόδιο Υπουργό β) Αρμόδιο Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 13 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 90 Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α 168) που κωδικοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ

ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ Αθήνα, 09.05.2016 Αρ. Πρωτ.: 251 ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ ΚΟΙΝ.: κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.:37324 Αθήνα, 5 /10/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τηλ.: 2310 99 6211 Fax: 2310 99 6198 e-mail: cypress@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:16968 Αθήνα, 07.06.2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Το Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 του Ν.1486/1984

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28161 28162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28163 28164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Θεσσαλονίκη 28-7-2011 Αριθμ.πρωτ.630 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σας αποστέλλουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Πόρισμα Μ.Ε. Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ τμημα ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291-203, 297,433,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: α) Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: α) Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κορδιγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα Τηλ: 210-8827444 http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: α) Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ. Γραμματέας

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ. Γραμματέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/22-6-2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:55 ΩΡΑ Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα