Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ /93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως το τελευταίο απ αυτά τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/1990: «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/1990) 2. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ /3363/1988 «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 638/Β/1988). 3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του Π.. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985) 4. Την ανάγκη µείωσης των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων και λήψης των αναγκαίων για το σκοπό αυτό προληπτικών µέτρων. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθ. Υ.1958/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων: Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (ΦΕΚ 744/Β/92) αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης-ρύθµισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 στις ακόλουθες κατηγορίες σταθερών εστιών καύσης: α. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, γραφεία καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, σχολεία ή άλλους παρεµφερείς σκοπούς. β. Εγκαταστάσεις θέρµανσης χώρων εργασίας βιοµηχανιών ή βιοτεχνικών µονάδων εφόσον όµως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρµανση των χώρων αυτών. γ. Εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού ή παραγωγής ατµού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεµφερών χρήσεων σε δηµόσια κολυµβητήρια, ιδιωτικές πισίνες και δηµόσιες λουτρικές εγκαταστάσεις. Άρθρο 2 1. Στην περιοχή του ηπειρωτικού τµήµατος του νοµού Αττικής, στη Σαλαµίνα και στο νοµό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταµού, για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το ντήζελ θέρµανσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, και αέρια καύσιµα. 2. Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόµπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρµανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καυσίµων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων και απορριµµάτων. Σε περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται για καύση άλλα, πέρα από τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή υλικά, οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν, ανάλογο µε τη ρύπανση της ατµόσφαιρας που δηµιουργούν και τις υφιστάµενες συνθήκες γειτνίασης, να επιβάλλουν µέτρα βελτίωσης ή να τα απαγορεύσουν, µε αιτιολογηµένη απόφαση.

2 Άρθρο 3 1. Στις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 που χρησιµοποιούν πετρέλαιο ντήζελ, οι απώλειες θερµότητας µε τα καυσαέρια, ή κατ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης και η θερµοκρασία των καυσαερίων ορίζονται ως εξής: α. για τα κτίρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης µε συνολική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε KCAL/H: Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας µε τα καυσαέρια: 20%. Ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) : 10%. Ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 10%. Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης: 1 της κλίµακας Bacharach. Ελάχιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία καυσαερίων:180 C. β. για τα κτίρια µε εγκαταστάσεις που έχουν συνολική θερµική ισχύ µικρότερη από KCAL/H: Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας µε τα καυσαέρια: 20%. Ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%. Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης: 2 της κλίµακας Bacharach. Ελάχιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία καυσαερίων: 180 C. 2. Προκειµένου για νέες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν µε πετρέλαιο ντήζελ και τοποθετούνται σε νέα ή παλαιά κτίρια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και µετά καθορίζονται τα παρακάτω: Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας µε τα καυσαέρια: 15%. Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή θερµοκρασία καυσαερίων: 280 C Ελάχιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO2: 10%. Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή δείκτη αιθάλης: 1 της κλίµακας Bacharach. Σε όσες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις έχουν θερµική ισχύ µεγαλύτερη από KCAL/H επιβάλλεται, για λόγους εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση διβάθµιων καυστήρων ή άλλων καυστήρων προηγµένης τεχνολογίας. 3. Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν µε πετρέλαιο µαζούτ, των ισχυουσών κάθε φορά προδιαγραφών ποιότητας, καθορίζονται τα παρακάτω: - Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερµότητας µε τα καυσαέρια: 20% - Ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9% - Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτης αιθάλης: 4 της κλίµακας Bacharach. - Ελάχιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία καυσαερίων: 180 C. 4. Oι µετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων γίνονται σύµφωνα µε τα πρότυπα αναφοράς ΕΛΟΤ 525-1, 234 και 897, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 4 1. Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο σ αυτές καύσιµο, µε συνολική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε KCAL/H επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, τουλάχιστον µια φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο. 2. Η συντήρηση-ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος, γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

3 Η παραπάνω συντήρηση, προκειµένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιµοποιείται πετρέλαιο ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο ενώ για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιµοποιείται πετρέλαιο µαζούτ, γίνεται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση γίνεται και καθαρισµός του καπνοσυλλέκτη. Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθµιση, ο συντηρητής συµπληρώνει µε επιµέλεια και πληρότητα, και υπογράφει εις διπλούν φύλλο συντήρησης-ρύθµισης, κατά το πρότυπο του συνηµµένου στην απόφαση αυτή παραρτήµατος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον κατά άρθρο 5 υπεύθυνο θέρµανσης του ακινήτου ο οποίος το αρχειοθετεί. 3. Στα κτίρια µε εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν µε πετρέλαιο ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση καπνοσυλλεκτών. Άρθρο 5 1. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα συντήρησης και τη σωστή λειτουργία του συστήµατος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, είναι κατά περίπτωση: α. Οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας. β. Στο σύστηµα της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπεύθυνος ως εκπρόσωπος όλων των υποχρέων, είναι ο διαχειριστής. γ. Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά υπηρεσίες Νοµικών Προσώπων ιδιωτικού ικαίου, ο τυχόν ορισθείς για το σκοπό αυτό από το καταστατικό ή τον οργανισµό ή τη διοίκηση του νοµικού προσώπου υπάλληλος, διαφορετικά ο διευθυντής της στεγαζόµενης µονάδας. δ. Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά Υπηρεσίες του ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου, υπεύθυνοι είναι οι αρµόδιοι για το θέµα αυτό υπάλληλοι, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της στεγαζόµενης υπηρεσίας, ή εκείνοι που ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διαφορετικά υπεύθυνος είναι οι προϊστάµενος της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. Φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων και την εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης. β. Κρατούν αντίγραφο του κατά το άρθρο 4 παρ. 2 φύλλου συντήρησης-ρύθµισης της εγκατάστασης και γ. Παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Άρθρο 6 Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και µέτρων της απόφασης αυτής γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1650/1986. Άρθρο 7 1. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 και Ν. 1650/1986 όπως το τελευταίο απ αυτά τροποποιήθηκες µε το άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/ Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν ακολουθείται κατ αρχήν, εφόσον ο κατά το άρθρο 5 υπεύθυνος προσκοµίσει φύλλο συντήρησης-ρύθµισης της εγκατάστασης, µε τα στοιχεία που καθορίζονται στο συνηµµένο στην παρούσα απόφαση Παράρτηµα, για τη συγκεκριµένη εκάστοτε θερµαντική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή διατυπώνονται υποδείξεις και παρέχεται προθεσµία συµµόρφωσης ανάλογη προς τις απαιτούµενες εργασίες. Εάν µετά την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας, µε νεώτερο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συµµόρφωση, ακολουθείται η διαδικασία επιβολής των νοµίµων κυρώσεων.

4 3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα κατά το άρθρο 6 αρµόδια όργανα ελέγχου, ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρου 3 οφείλεται σε ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθµισης της εγκατάστασης θέρµανσης, οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται στο συντηρητή. Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθµισης της εγκατάστασης θέρµανσης υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόµενες στο άρθρο 3 προδιαγραφέςεκποµπών καυσαερίων και απωλειών θερµότητας δεν τηρούνται παρ ότι έγιναν, για τη συγκεκριµένη θερµαντική περίοδο οι εργασίες συντήρησης-ρύθµισης. Άρθρο 8 Από της ισχύος της παρούσας απόφασης η υπ αριθ.54678/1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τις σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ 938/β/86), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα απόφαση, καταργούνται. Άρθρο 9 Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής το Παράρτηµα που ακολουθεί. Άρθρο 10 Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Άρθρο 11 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Μαρτίου 1993 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.ΕΡΓΩΝ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1.Ο ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΕΙ ΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ. ΤΗΛ.. 4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ.... Kcal/h 5.ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ.. 6.ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 7.ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ. GPH 8.ETHΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DIESEL (ΜΑΖΟΥΤ). Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: α/α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 7. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ.ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, ΑΙΘΑΛΗ, ΕΛΚΥΣΜΟΣ) 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΑΖΟΥΤ) 9. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ *ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Χ Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ... C 4. ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH).H2O 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ. C 5.ΕΛΚΥΣΜΟΣ....mBar(mmΣ) 3 ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ.. 6.ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ....Bar. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ % Οι µετρήσεις δείχνουν ότι είναι: 2.ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ... % ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 3.ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. kg/h. Των προβλεποµένων ορίων

6 Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ: 1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)... 6.Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.. ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΘΥΡΩΡΟΣ κ.τ.λ.)

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤ. & ΕΞ. ΚΑΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: 11 51 Αθήνα Πληροφορίες: Οδ. Γωγούσος ΤΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.24 09:16:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 38977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ανάλογα με τον τόπο διαμονής και την κατοικία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ανάλογα με τον τόπο διαμονής και την κατοικία Efimerida-Teuxos1(2):KRITI 69.qxp 13/11/2013 11:22 μμ Page 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ : «Οι επώνυμες εταιρείες δεν ρισκάρουν την αξιοπιστία τους με αθέμιτες πρακτικές» σελ. 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα