ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /12/2009 Έγκριση Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α ). 2. Την ανάγκη αντικατάστασης του υπ αριθμ. 63/2000 Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυν ση στον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΕΝΑΝΠ τρέχοντος Οικονομικού έτους και ετησίως, διότι τόσο το σύνολο των εκπαιδευτικών ταξιδιών όσο και το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών δεν μεταβάλλονται με τον παρό ντα Κανονισμό. Εγκρίνουμε τον επισυναπτόμενο υπ αριθμ. 67/ Κανονισμό Σχολής Λιμενοφυλάκων που αντικαθιστά τον υπ αριθμ. 63/2000 Κανονισμό Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 67 Αντικατάσταση του υπ αριθμ. 63/2000 Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Μόνο Το ΜΕΡΟΣ Β (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ), ΚΕΦΑΛΑΙΑ VII και VIII, Άρθρα 29 έως και 48, του υπ αριθμ. 2/ Κανονι σμού Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τροποποιή θηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: ΜΕΡΟΣ Β` ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Άρθρο 29 Λειτουργία Σχολής 1. Η Σχολή Λιμενοφυλάκων λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 2. Για την προσωρινή αναστολή ή διακοπή του Σχο λείου απαιτείται διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυ τιλίας, μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. Άρθρο 30 Ημέρες και ώρες διδασκαλίας 1. Ως ημέρες διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εκπαίδευσης) στην Σχολή Λ/Φ ορίζονται οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. 2. Κάθε εργάσιμη ημέρα περιλαμβάνει επτά (7) ώρες διδασκαλίας των σαράντα πέντε (45 ) λεπτών και δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ώρες μελέτης. Οι ώρες διδα σκαλίας ημερησίως με τα ανάλογα διαλείμματα μεταξύ τους ορίζονται ως εξής: 1η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 2η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα δέκα πέντε λεπτών (15 ) 3η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 4η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα δεκαπέ ντε λεπτών (15 ) 5η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 6η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 7η εκπαιδευτική ώρα (πέρας διδασκα λίας) 3. Σε έκτακτες περιπτώσεις και για αναπλήρωση τυ χόν απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας δύναται να χρη σιμοποιείται και το Σάββατο ως ημέρα διδασκαλίας. Άρθρο 31 Διάρκεια εκπαίδευσης Περίοδοι εκπαίδευσης 1. Η διάρκεια εκπαίδευσης των Δοκίμων Λιμενοφυλά κων (Λ/Φ) στη Σχολή είναι εξάμηνη (ή 134 εργάσιμες ημέρες) συμπεριλαμβανομένης της πενθήμερης περι όδου προπαίδευσης που υφίστανται οι Δόκιμοι μετά την κατάταξή τους. Η διάρκεια αυτή χωρίζεται σε δύο περιόδους εκπαίδευσης, την Α και την Β ως εξής: 2. Η Α περίοδος ορίζεται ως περίοδος εκπαίδευσης του συνόλου των Δοκίμων Λ/Φ σε ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,

2 26766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (ή 90 εργασίμων ημερών), συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της προπαί δευσης και των εξετάσεων στα μαθήματα με βαθμό της περιόδου αυτής. Η έναρξη εκπαίδευσης της περιόδου αυτής γίνεται αμέσως μετά την προπαίδευση. 3. α) Η Β Περίοδος, ορίζεται ως περίοδος εκπαίδευσης των Δοκίμων Λ/Φ σε καθήκοντα ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ Ι), ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ II) και ΗΛΕ ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ III). Η Περίοδος αυτή είναι διάρκειας δύο (2) μηνών ή σαράντα τεσσάρων (44) εργασίμων ημερών για την κάθε μία από τις ανω τέρω τρεις κατηγορίες Δοκίμων Λ/Φ συμπεριλαμβανο μένου και του χρόνου των εξετάσεων στα μαθήματα της περιόδου αυτής. Η έναρξη του χρόνου εκπαίδευσης της κάθε μίας από τις ανωτέρω τρεις κατηγορίες εκ παιδευομένων γίνεται ταυτόχρονα μετά την λήξη της Α Περιόδου και η κατανομή των Δοκίμων Λ/Φ στις κατηγορίες Μηχανοδηγών ΠΛΣ, Αρμενιστών ΠΛΣ και Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών διενεργείται από Επι τροπή που συγκροτεί ο Διοικητής της Σχολής αφού καθορισθεί ο αριθμός αυτών από την Διεύθυνση Προ σωπικού ΛΣ (ΔΠΛΣ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων (ΔΕΜΕΜ), τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ) και τη Δι εύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ), σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. β) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχο λής ως Πρόεδρο και μέλη τον Υποδιοικητή, τον Διευθυ ντή Σπουδών της Σχολής, τον Τμηματάρχη Προσωπικού ΛΣ, τον Τμηματάρχη Πλωτών Χερσαίων Μέσων της ΔΕΜΕΜ, τον αρμόδιο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Τε χνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ) και τον αρμόδιο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ). Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος της Επιτροπής. Η κατανομή γίνεται πριν την έναρξη της Β Περιόδου με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Οι Δόκιμοι Λ/Φ με θαλάσσια προϋπηρεσία κατα στρώματος ή μηχανής ή γνώσεις τίτλους σπουδών ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικών εφαρμογών κατανέμο νται στις κατηγορίες (Τμήματα) Μηχανοδηγών ΠΛΣ, Αρμενιστών ΠΛΣ και Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών αντίστοιχα. 2. Οι δέκα (10) πρώτοι Δόκιμοι Λ/Φ κατά την πρώτη (Α ) Περίοδο εκπαίδευσης, επιλέγουν να φοιτήσουν στο τμήμα που επιθυμούν (Ι, II ή III). 3. Την δήλωση επιθυμίας των Δοκίμων. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. γ) Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό κατανο μής που φυλάσσεται στο αρχείο της Σχολής. Ένα αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στο ΥΕΝΑΝΠ/ ΔΠΟΕΚ Γ και ΔΠΛΣ Β. 4. Το Σχολείο (Α και Β Περίοδος) Δοκίμων Λ/Φ θε ωρείται ότι περατώθηκε με τη συμπλήρωση του προ βλεπομένου από τον παρόντα Κανονισμό χρόνου εκ παίδευσης για κάθε περίοδο. 5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκι μοι διδάσκονται τα οριζόμενα στο άρθρο 33 μαθήματα, σύμφωνα με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται κατά την έναρξη εκπαίδευσης κάθε εκ παιδευτικής σειράς Δοκίμων Λ/Φ και παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 6. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι Δόκιμοι Λ/Φ διατίθενται, μετά την πραγματοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων, καθώς και τα Σαββατο κύριακα, σε εκπαιδευτικές βάρδιες φυλακές σε Υπηρε σίες του ΥΕΝΑΝΠ και των Λιμενικών Αρχών, με διαταγή του αρμοδίου Προϊσταμένου Κλάδου Προσωπικού Λ.Σ.. Άρθρο 32 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι το επίσημο συμ βουλευτικό όργανο του Διοικητού της Σχολής Λ/Φ σε θέματα εκπαίδευσης. 2. Τα τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι: α) ο Διοικητής της Σχολής, ως Πρόεδρος β) ο Υποδι οικητής, γ) ο Διευθυντής Σπουδών, δ) Ο Τμηματάρχης Βασικής εκπαίδευσης της ΔΠΟΕΚ και ε) ένας Καθηγητής ή εκπαιδευτής της Σχολής, ως μέλη. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με διατα γή του Διοικητή της Σχολής, πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε εκπαιδευτικής σειράς. 3. Ο Γραμματέας χωρίς ψήφο του Εκπαιδευτικού Συμ βουλίου ορίζεται με τη διαταγή συγκρότησής του. 4. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο ύστερα από διαταγή του Διοικητού της Σχολής συγκαλείται: α) Τακτικά, πριν την κατάταξη και έναρξη λειτουργίας Σχολείου κάθε εκπαιδευτικής σειράς. β) Έκτακτα, όταν απαιτηθεί 5. Εκτός από τα τακτικά μέλη και εφόσον ο Διοικητής το κρίνει αναγκαίο προσκαλείται και συμμετέχει χωρίς ψήφο στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία θα ήταν χρήσιμη για τη διεξαγωγή της συσκέψεως. 6. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον τριών από τα μέλη του και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Υποβάλλει προτάσεις για την κατάρτιση, τροποποί ηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της διδακτέας ύλης των μαθημάτων. β. Επισημαίνει τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμ ματος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτι κού προσωπικού, τις ατέλειες των εκπαιδευτικών βο ηθημάτων ή την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών μέσων τα οποία προτείνονται για εκπαι δευτικά βοηθήματα ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη, εγκρίνει τα εκπαιδευτικά κείμενα και σημειώσεις και αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις τους. γ. Γνωμοδοτεί για κάθε εκπαιδευτικό θέμα που έρ χεται στο συμβούλιο για συζήτηση. δ. Εισηγείται τα ονόματα του διδακτικού προσωπικού κάθε μαθήματος στη ΔΠΟΕΚ/Γ. 7. Οι προτάσεις και γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη ΔΠΟΕΚ Γ. Άρθρο 33 Διδασκόμενα μαθήματα Πρακτική και Ειδική εκπαίδευση 1. Οι Δόκιμοι κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή διδά σκονται μαθήματα, εκπαιδεύονται πρακτικά παρακολου θούν διαλέξεις, πραγματοποιούν εκπαιδευτικούς πλόες και επισκέψεις και ακολουθούν ειδική εκπαίδευση σε αντικείμενα όπως παρακάτω:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗ ΚΟΝΤΑ Παρακολουθεί το σύνολο των Δοκίμων Λ/Φ. Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΙ Λ.Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3. ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ΑΡΧΑΡΙΟΙ) ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (ΠΡΟΧΩΡΗ ΜΕΝΟΙ) 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟ ΗΜΟΣΥΝΗΣ 8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ και ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΒΟΛΕΣ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Λ.Σ. III. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΑ ΛΣ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ) IV.ΕΠΙΣΚΕΨΕIΣ ΔΙAΛΕΞΕΙΣ V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 3. Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ Ι), ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ II) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΤΜΗ ΜΑ III). Ι. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Π.Λ.Σ. (ΤΜΗΜΑ Ι) Παρακολουθεί ο καθορισμένος αριθμός Δοκίμων Λ/Φ. 1. Μ.Ε.Κ. 2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ 5. ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ ΚΑΙ ΠΛΣ II. ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ II) Παρακολουθεί ο κα θορισμένος αριθμός Δοκίμων Λ/Φ. 1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ II 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΚΑΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ 4. ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ ΚΑΙ ΠΛΣ III. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΤΜΗΜΑ III) Παρα κολουθεί ο καθορισμένος αριθμός Δοκίμων Λ/Φ. 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑ 4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΑΝ/Η.Σ. ΔΠΝΤ Γ ΠΛΣ 4. Η διδακτέα ύλη, οι ώρες διδασκαλίας πρακτικής εκπαίδευσης, εξετάσεων, το Ανώτατο και Κατώτατο όριο βαθμολογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ), ο τρόπος εξέτασης για κάθε μάθημα, ο χρόνος, τόπος και αντικείμενα της πρακτικής ειδικής εκπαίδευσης, η εκτέλεση των διαλέ ξεων, επισκέψεων, εκπαιδευτικών πλόων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται στο προσαρτη μένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α`. Άρθρο 34 Διδακτικό Προσωπικό Υποχρεώσεις αυτού 1. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό μαθήματα διδάσκονται στους Δοκίμους Λιμενοφύλα κες από κατάλληλο διδακτικό προσωπικό (Καθηγητές ή Εκπαιδευτές) οι οποίοι είναι Αξιωματικοί ή Υπαξιωμα τικοί του Λ.Σ., των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή και Ιδιώτες. Στη δε πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων Λ/Φ θα γίνεται καθοδήγηση από το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για το διδακτικό προσωπικό πρέπει να συντρέχουν οι περί προσλήψεων ωρομισθίου διδακτικού προσω πικού προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Το εν λόγω προσωπικό διορίζεται με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του ΥΕΝΑΝΠ, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Σε κάθε Καθηγητή ή Εκπαιδευτή δύναται να ανατε θεί η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων. 3. Οι διδάσκοντες μετά το πέρας της διδασκαλίας αναγράφουν στο βιβλίο ωρών διδασκαλίας το διδαχθέν από αυτούς θέμα και υπογράφουν στην οικεία στήλη. 4. Οι διδάσκοντες δικαιούνται την καθοριζόμενη κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νη σιωτικής Πολιτικής αποζημίωση. 5. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκ παίδευσης των Δοκίμων Λ/Φ, εισηγούμενο την λήψη των απαιτούμενων μέτρων και παρέχοντας τη συνδρομή του στη Διοίκηση της Σχολής και τον Διευθυντή Σπουδών αυτής, για την ανύψωση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής Λιμενοφυλάκων. 6. Οι Καθηγητές ή Εκπαιδευτές οφείλουν να: α. Συμμορφώνονται επακριβώς με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές διαταγές και υποδείξεις της Διοίκησης της Σχολής. β. Διδάσκουν με βάση τα κείμενα που έχουν εγκρι θεί από τη Σχολή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα παραπάνω οφείλουν το ταχύτερο να προβούν στην σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στη Σχολή σχετι κών εκπαιδευτικών σημειώσεων, ως βοηθημάτων των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. γ. Εισηγούνται στον Διοικητή της Σχολής, στο εκ παιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής τις απαιτούμενες αντικαταστάσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και σημειώσεων, υποβάλλοντας και το προτεινόμενο πλήρες νέο κείμενο. Επίσης, υποδεικνύουν και τα εκπαιδευτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την διδασκα λία του μαθήματός τους. δ. Προσέρχονται ανελλιπώς και εγκαίρως για τις πα ραδόσεις των μαθημάτων, να συμμορφώνονται επα κριβώς με τις ώρες του προγράμματος εκπαίδευσης, να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο των εκ παιδευομένων και να είναι σε θέση να παρέχουν στον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής ακριβείς πληροφορίες για την απόδοση του κάθε Δόκιμου. ε. Σε περίπτωση απροόπτου κωλύματος που εμποδίζει την προσέλευσή τους στην Σχολή για την διδασκαλία του μαθήματός τους ή που προκαλεί καθυστέρηση της

4 26768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσέλευσής τους, ειδοποιούν περί τούτου έγκαιρα τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, ο οποίος αξιοποιεί κατάλληλα την διδακτική αυτή ώρα. Οι ώρες διδασκαλί ας που απωλέσθηκαν, αναπληρώνονται, σε ημέρες που ορίζονται σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής. 7. Το διδακτικό προσωπικό δεν λαμβάνει την προ βλεπόμενη ωριαία αποζημίωση σε περίπτωση απουσίας για οποιοδήποτε λόγο που έχει ως αποτέλεσμα την μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Επίσης, ευθύνεται έναντι της Σχολής για την απόλυτη τάξη και ευκοσμία των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια του μαθήματος, όπως και για κάθε αδικαιολόγητη αποχή ή καθυστέ ρηση από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οφείλει να χρησιμοποιεί την επίσημη γλώσσα του Κράτους και να επωφελείται κάθε ευκαιρίας για την εξύψωση του εθνικού και ηθικού φρονήματος των Δοκίμων Λιμενο φυλάκων. 8. Η μη συμμόρφωση του διδακτικού προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί αιτία που παρέχει στον Διοικητή της Σχολής το δικαίωμα να προτείνει στο ΥΕΝΑΝΠ την αντικατάστασή του ανα φέροντας τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω αντικατάσταση. Οι διδάσκοντες παύονται με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου ΥΕΝΑΝΠ. Άρθρο 35 Προφορική βαθμολογία Εξετάσεις Επίδοση Όροι επιτυχίας Α Περιόδου εκπαίδευσης 1. Κατά τη διάρκεια της Α Περιόδου Εκπαίδευσης και στο τέλος του πρώτου διμήνου αυτής οι Καθηγη τές ή Εκπαιδευτές των βαθμολογουμένων μαθημάτων οφείλουν να παραδώσουν στον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής προφορική βαθμολογία για κάθε Δόκιμο η οποία προκύπτει από τη γνώμη την οποία σχημάτισε για τον Δόκιμο, από συχνές ερωτήσεις και εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται προφορικά, πρακτικά ή γραπτά καθώς και από την πρακτική του εξάσκηση. Η προφορική βαθμολογία ανακοινώνεται στους Δοκίμους από τον Διευθυντή Σπουδών. 2. Στο τέλος της προαναφερομένης Περιόδου και μετά την κάλυψη όλων των ωρών διδασκαλίας που προβλέ πονται στα επιμέρους μαθήματα και της διάρκειας των ειδικών εκπαιδεύσεων της περιόδου αυτής, οι Δόκιμοι υποβάλλονται σε γραπτές, προφορικές ή πρακτικές εξε τάσεις εφ όλης της διδαχθείσης ύλης των μαθημάτων με βαθμό όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος. Τις εξετάσεις διενεργεί Τριμελής Επιτροπή που συγκροτείται από τον Διοικητή της Σχολής ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή Σπουδών και τον Καθηγητή ή Εκπαιδευτή. Οι εξετάσεις διενεργούνται με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων, που καταρτίζεται από τον Διευ θυντή Σπουδών με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους στους διδάσκοντες και Δοκίμους Λ/Φ. 3. Καθημερινά, εξετάζονται δύο (2) μαθήματα. Η εξέ ταση του δευτέρου μαθήματος διενεργείται μετά το πέρας της εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Κατά την διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων, όλος ο ενα πομένων μετά την εξέταση χρόνος της κάθε ημέρας διατίθεται στους Δοκίμους για μελέτη. 4. Κατά τις γραπτές εξετάσεις στους Δοκίμους δίδο νται τρία (3) θέματα, τα οποία αναπτύσσουν υποχρε ωτικά και τα τρία (3). Κάθε θέμα δύναται να περιέχει περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι οποίες θα έχουν διάφορες μορφές ή συνδυασμό αυτών όπως αναφέρο νται παρακάτω κατά σειρά προτίμησης: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, β) Επίλυση προβλημάτων, γ) Ανά πτυξη θεμάτων, δ) Ερωτήσεις Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και ε) Αναγραφή σωστό λάθος. Ο διδάσκων υποχρεούται να έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων την βαθμολογική αξία κάθε θέματος και των τυχόν ερωτή σεων αυτού αναλυτικά. 5. Τα τρία (3) θέματα κληρώνονται από ένα σύνολο εννέα (9) θεμάτων που έχουν καθορισθεί από τον διδά σκοντα το μάθημα. Η κλήρωση διενεργείται ενώπιον του Διοικητή, του Διευθυντή Σπουδών, του διδάσκοντος το μάθημα και τριών Δοκίμων. Τα θέματα αναπτύσσονται σε τετρασέλιδο χαρτί εξετάσεων που φέρει στην επάνω δεξιά γωνία την σφραγίδα της Σχολής με την υπογραφή του Διοικητή και στο επάνω αριστερό μέρος του διπλό αδιαφανές επικάλυμμα (χαρτί) στον καλυπτέο χώρο του οποίου ο εξεταζόμενος υποχρεούται να γράψει ευ ανάγνωστα το ονοματεπώνυμό του και να το καλύψει στο τέλος της εξέτασης και κατά την παράδοση του γραπτού. Κάτω από την σφραγίδα της Σχολής τοποθε τείται ειδική σφραγίδα για αναγραφή της βαθμολογίας του Καθηγητή ή εκπαιδευτή, των υπολοίπων μελών της Επιτροπής και του μέσου όρου αυτών. Ο χρόνος που δίδεται στους Δοκίμους για την ανάπτυξη των θεμάτων του κάθε μαθήματος είναι μέχρι τρεις (3) ώρες. 6. Η βαθμολόγηση των γραπτών προφορικών και πρακτικών εξετάσεων γίνεται με ακέραιους αριθμούς από μηδέν (0) μέχρι διακόσια (200). Ως βαθμολογική βάση επιτυχίας κάθε μαθήματος θεωρείται ο βαθμός εκατό (100). Δόκιμος που έλαβε βαθμό σ οποιοδήποτε βαθμολογούμενο μάθημα κάτω από την βάση, θεωρείται αποτυχών στο συγκεκριμένο μάθημα. 7. Μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης κάθε μαθή ματος αυτός που δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα (εξετα στής) παραλαμβάνει όλα τα γραπτά τα βαθμολογεί και τα παραδίδει το ταχύτερο στον Διευθυντή Σπουδών. 8. Ο βαθμός αναγράφεται επί του γραπτού με κόκκινο μελάνι αριθμητικά και ολογράφως και υπογράφεται από τον εξεταστή. Το γραπτό κατόπιν βαθμολογείται κατά σειρά από τον Διευθυντή Σπουδών και τον Διοικητή της Σχολής και μετά εξάγεται ο μέσος όρος των τριών βαθμών που είναι και ο βαθμός του γραπτού. Στη συ νέχεια τα γραπτά αποσφραγίζονται. Η βαθμολογία των δύο τελευταίων βαθμολογητών δεν μπορεί να διαφέρει περισσότερο από είκοσι (20) βαθμούς προς τα άνω ή προς τα κάτω από την βαθμολογία του διδάξαντος (εξεταστή) το μάθημα. Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω επιμένει σε βαθμολογία που δι αφέρει πάνω από είκοσι (20) βαθμούς από αυτήν του διδάξαντος οφείλει να αιτιολογήσει αυτό γραπτώς με ειδική έκθεση για κάθε γραπτό. Τελική απόφαση λαμ βάνεται από Τριμελή Επιτροπή αναβαθμολογήσεως που συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητή και προεδρεύεται από αυτόν και αποτελείται και από δύο Καθηγητές ή Εκπαιδευτές του ιδίου ή παρεμφερούς μαθήματος. Η Επιτροπή αναβαθμολογήσεως αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την τελική βαθμολογία του γραπτού χωρίς να δεσμεύεται από την πρώτη βαθμολογία. Την τελική αυτή απόφαση η Επιτροπή πρέπει να την αιτι ολογήσει στο γραπτό καθώς και στο πρακτικό που θα συντάξει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επίσης, οι προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις της περιόδου αυτής, όπου προβλέπονται, διενεργούνται ενώπιον της Επιτροπής της παραγρ. 2 του παρόντος κατά μικρές ομάδες Δοκίμων ή κατ άτομο σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντος (εξεταστή). Η προφορική εξέταση γίνεται με την υποβολή στους εξεταζόμενους τουλάχιστον τριών (3) ερωτήσεων ή πρακτική δια της πρακτικής εξάσκησης επί του αντικειμένου του μαθή ματος. Ο τρόπος βαθμολόγησης, η διαφορά των είκοσι (20) βαθμών και η διαδικασία επαναβαθμολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 8 ισχύ ουν και για την προφορική ή πρακτική εξέταση. Στην προφορική ή πρακτική εξέταση η βαθμολογία του δι δάσκοντα αναγράφεται με κόκκινο μελάνι αριθμητικώς και ολογράφως στον πίνακα του Παραρτήματος Β του παρόντος. 10. Για την επίβλεψη των Δοκίμων κατά την διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, παρίστανται υποχρεωτικά στην αίθουσα ένας τουλάχιστον βαθμοφόρος από την οργανική δύναμη της Σχολής ως επιτηρητής. 11. Δόκιμος, ο οποίος θα καταληφθεί να αντιγράφει σε οποιοδήποτε μάθημα από άλλο συνάδελφό του, βι βλίο, σημείωμα ή να βοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο, βαθμολογείται με μηδέν (0) στο συγκεκριμένο μάθη μα. Με τον ίδιο βαθμό βαθμολογείται και αυτός που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθά τον συνάδελφό του να αντιγράφει. 12. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής επί ένα χρόνο μετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται αφού προηγούμενα συνταχθεί πρακτι κό καταστροφής υπογεγραμμένο από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής και θεωρείται από τον ίδιο. 13. α. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο βαθμός της γραπτής ή προφορικής εξέτασης και η προφορική βαθ μολογία του διμήνου για κάθε μάθημα αθροίζονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης και εξάγεται ο μέσος όρος, που αποτελεί τον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος. β. Δόκιμος θεωρείται επιτυχών εάν συγκεντρώσει ως τελικό βαθμό σε κάθε μάθημα τον βαθμό εκατό (100). γ. Από το άθροισμα των τελικών βαθμών των βαθμο λογουμένων μαθημάτων και των Ατομικών Προσόντων διαιρουμένου δια του αριθμού των μαθημάτων αυτών (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων στον διαιρέτη) εξάγεται ο βαθμός επίδοσης της Α Περιό δου. δ. Οι βαθμολογίες των εξετάσεων και ο βαθμός επί δοσης της Α Περιόδου ανακοινώνονται στους Δοκίμους από τον Διευθυντή Σπουδών. 14. α) Δόκιμος, που έλαβε βαθμό κάτω από την βάση σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα με βαθμό, θεω ρείται αποτυχών. β) Τέλος, αποτυχών θεωρείται και ο Δόκιμος, ο οποί ος έχει αποτύχει σε ένα (1) ή και δύο (2) μαθήματα με βαθμό, αλλά δεν συγκέντρωσε ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης εκατό (100) επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων με βαθμό (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανο μένων). γ) Οι αποτυχόντες της Περιόδου αυτής απολύονται από την Σχολή μετά από πρόταση του Διοικητή με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 15. α) Δόκιμος, που έλαβε βαθμό κάτω από την βάση, σε δύο (2) το πολύ μαθήματα, αλλά συγκέντρωσε ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που είναι τουλάχιστον το γινόμενο της βάσης (εκατό) 100 επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων με βαθμό (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων) θεωρείται επανεξεταστέος και παραπέμπεται να επανεξετασθεί στα μαθήματα αυτά. β) Η επανεξέταση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός (πέντε) 5 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Α Περιόδου και σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή Σπου δών με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και ανακοινώνε ται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους Δοκίμους. γ) Αν κατά την επανεξέταση δεν λάβει τη βάση έστω και σε ένα (1) μάθημα θεωρείται αποτυχών και απολύ εται από την Σχολή όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 εδαφ. γ του παρόντος άρθρου. 16. Δόκιμος που απουσίασε αδικαιολόγητα από τις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος ή μαθημάτων της περιόδου αυτής λαμβάνει βαθμολογία μηδέν (0) σε αυτά και θεωρείται αποτυχών. 17. Ο Διοικητής μπορεί να διατάξει την ακύρωση και επανάληψη εξετάσεως κάποιου μαθήματος μόνον εφό σον διαπιστωθεί ότι έχει διενεργηθεί αυτή κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό. Άρθρο 36 Εξετάσεις Επίδοση Όροι επιτυχίας Β Περιόδου. 1. Οι εξετάσεις εφ όλης της ύλης των μαθημάτων της εν λόγω Περιόδου διεξάγονται μετά την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων της περιόδου αυτής όπως προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος και είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές. 2. Οι εξετάσεις διενεργούνται με βάση πρόγραμμα εξετάσεων που καταρτίζεται από το Διευθυντή Σπουδών με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους στους Δοκίμους και διδάσκοντες. 3. Οι γραπτές προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις της Περιόδου αυτής διενεργούνται από την Επιτρο πή της παραγρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος. Στην περίπτωση του μαθήματος «Πρακτική Εκπαίδευση σε ΕΒ/ΛΣ και ΠΛΣ» το τρίτο στη σειρά μέλος της παρα πάνω Επιτροπής είναι ο Διοικητής της ΕΒ/ΛΣ ή άλλος Εκπαιδευτής και ως τέταρτο μέλος ένας από τους Κυ βερνήτες ή Μηχανικούς Εκπαιδευτές των Δοκίμων στα ΠΛΣ αντίστοιχα. Αντίστοιχα στην περίπτωση του μαθήματος «Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής» το τρίτο στη σειρά μέλος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Προϊ στάμενος του Η/Σ ή ο Τμηματάρχης ΔΠΝΤ Γ ή άλλος Εκπαιδευτής και ως τέταρτο μέλος ένας από τους Κυ βερνήτες ή Μηχανικούς Εκπαιδευτές των Δοκίμων στα ΠΛΣ αντίστοιχα. 4. Οι προφορικές και πρακτικές εξετάσεις διενερ γούνται κατά μικρές ομάδες Δοκίμων ή κατ άτομο, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής και καθ όσον χρόνο απαιτείται ανάλογα με τα εξεταζόμενα μαθήμα τα και τον αριθμό των εξεταζομένων. Η εξέταση στην ύλη του κάθε μαθήματος μπορεί να είναι προφορική με διατύπωση σχετικών ερωτήσεων από κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ή όλα τα μέλη της Επιτροπής προς τον ή τους εξεταζόμενους Δοκίμους ή πρακτική, με πρακτι

6 26770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κή εξάσκηση επί του αντικειμένου του μαθήματος για ορισμένο χρόνο ή και τα δύο μαζί. 5. Οι γραπτές εξετάσεις της περιόδου αυτής γίνονται σύμφωνα με τις παραγ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου Στις προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις οι βαθ μολογίες των μελών της Επιτροπής αναγράφονται με κόκκινο μελάνι αριθμητικά και ολογράφως σε κοινό πί νακα όπως στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ Δ και Ε. Διαγραφή ή διόρθωση των βαθμολογιών απαγορεύεται. 7. Οι βαθμολογίες γίνονται με την ίδια κλίμακα που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 35. Βαθμολο γική βάση επιτυχίας για κάθε μάθημα με βαθμό της περιόδου αυτής θεωρείται ο βαθμός εκατό (100). 8. Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν επί του Πί νακα των Παραρτημάτων Γ, Δ και Ε κατά περίπτωση την επίδοση του κάθε Δόκιμου στις εξετάσεις και ο μέσος όρος των βαθμών των μελών αποτελεί τον βαθμό κάθε Δοκίμου για το κάθε μάθημα. Η βαθμολογία του κάθε συγκεκριμένου μέλους της Επιτροπής δεν μπο ρεί να διαφέρει περισσότερο από είκοσι (20) βαθμούς προς τα άνω ή προς τα κάτω από την βαθμολογία του διδάξαντος. Στην περίπτωση διαφοράς πάνω από είκοσι (20) βαθμούς ισχύει η διαδικασία της παραγ. 8 του άρθρου Μετά την εξαγωγή της βαθμολογίας του κάθε μαθή ματος του Τμήματος που ανήκαν οι Δόκιμοι δίδεται και ο βαθμός των Ατομικών Προσόντων του κάθε Δοκίμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 39. Το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μαθη μάτων και των Ατομικών Προσόντων για κάθε Δόκιμο διαιρείται διά του αριθμού των μαθημάτων του κάθε Τμήματος και των ατομικών προσόντων και εξάγεται ο βαθμός επίδοσης της Β Περιόδου. 10. Δόκιμος, που έλαβε βαθμό σ οποιοδήποτε βαθ μολογούμενο μάθημα κάτω από τη βάση, θεωρείται αποτυχών στο συγκεκριμένο μάθημα. 11. α) Επίσης αποτυχών θεωρείται ο δόκιμος που έλαβε κάτω από την βάση σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, του Τμήματός του στο οποίο ανήκει. β) Τέλος, αποτυχόντες θεωρούνται και οι Δόκιμοι, που έχουν αποτύχει σε ένα μάθημα του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν, αλλά δεν συγκέντρωσαν ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που προκύπτει από τον πολ λαπλασιασμό της βάσης εκατό (100) επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων του Τμήματός τους (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων). γ) Οι αποτυχόντες της Περιόδου αυτής απολύονται από την Σχολή Λ/Φ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα ράγραφο 3 του άρθρου 43 του παρόντος Κανονισμού. 12. Οι αποτυχόντες σε ένα (1) το πολύ μάθημα αλλά συγκεντρώσαντες ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που είναι τουλάχιστον το γινόμενο της βάσης εκατό (100) επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων του Τμή ματος που παρακολουθούν (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων), θεωρούνται επανεξεταστέοι και επανεξετάζονται το συντομότερο δυνατό στο μάθημα που απέτυχαν και οπωσδήποτε πριν από την ορκωμοσία της ονομασίας τους. Οι επανεξετασθέντες και αποτυ χόντες στο μάθημα απολύονται από τη Σχολή. 13. Δόκιμος που απουσίασε αδικαιολόγητα από τις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος της περιόδου αυ τής θεωρείται αποτυχών και απολύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 43. Άρθρο 37 Αδικαιολόγητες απουσίες Δοκίμων Λ/Φ 1. Για αδικαιολόγητη απουσία από μαθήματα ή ασκή σεις πέραν των οκτώ (8) ημερών οι Δόκιμοι Λ/Φ απολύ ονται από τη Σχολή σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων» (100 Α ). 2. Δόκιμος που δεν συμμετείχε ή αποσύρθηκε αδι καιολόγητα από γραπτή, προφορική ή πρακτική εξέ ταση οποιουδήποτε μαθήματος της Α ή Β Περιόδου, λογίζεται ως οριστικά αποτυχών και απολύεται από τη Σχολή. 3. Απουσία από κάθε ώρα διδασκαλίας ή πρακτικών ασκήσεων θεωρείται ως μία (1) απουσία. Άρθρο 38 Δικαιολογημένες απουσίες Δοκίμων Λ/Φ 1. Για τις δικαιολογημένες απουσίες των Δοκίμων Λ/Φ για λόγους υγείας ισχύουν τα οριζόμενα με το άρθρο 9 του ν.δ. 530/ (ΦΕΚ 100Α/ ) «Περί Λιμενοφυλάκων». 2. Οι Δόκιμοι που λόγω υγείας ή δικαιολογημένου κωλύμματος δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λογίζονται επανεξεταστέοι και εξετάζονται αμέσως μόλις εκλείψουν οι λόγοι, που συνιστούσαν το κώλυμμα το αργότερο εντός 5νθημέρου από την λήξη των εξετάσεων προκειμένου για την Α Περίοδο και οπωσδήποτε πριν από την ορκωμοσία της ονομασίας τους προκειμένου για την Β περίοδο και στην συνέχεια εντάσσονται στην σειρά που τους ανήκει. 3. Για το δικαιολογημένο ή μη του κωλύμματος απο φαίνεται ο Διοικητής μετά τη γνώμη του Διευθυντή Σπουδών. Άρθρο 39 Ατομικά προσόντα βαθμολογία αυτών 1. Οι Δόκιμοι Λ/Φ βαθμολογούνται στα Στρατιωτι κά, Ναυτικά και Ατομικά προσόντα με το γενικό τίτλο «Ατομικά προσόντα». 2. Τα Ατομικά Προσόντα βαθμολογούνται με ακέ ραιους αριθμούς από μηδέν (0) μέχρι διακόσια (200) που ορίζεται κλίμακα βαθμολογίας. Βαθμολογική βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός (εκατό) Για την εκτίμηση των Ατομικών Προσόντων λαμβά νονται υπόψη για κάθε Δόκιμο η επιδειχθείσα εν γένει διαγωγή, το ήθος του, η ειλικρίνεια, η πειθαρχικότητα, η ευσυνειδησία η εχεμύθεια, η αξιοπρέπεια, το αίσθημα ευθύνης, η ψυχραιμία, το θάρρος γνώμης, η αποφα σιστικότητα, η νοημοσύνη, η προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη, η υγεία, η φυσική κατάσταση, η παράσταση και η ικανότητα στην κολύμβηση, η αντοχή στη ναυτία και γενικά η ναυτοσύνη του. 4. Τα Ατομικά Προσόντα βαθμολογούνται στο τέλος της Α και Β Περιόδου από Επιτροπή που αποτελείται από τον Διοικητή, Υποδιοικητή της Σχολής Λ/Φ, και τον οικείο εκπαιδευτή διμοιρίτη. Ο μέσος όρος της βαθμο λογίας αυτών αποτελεί την βαθμολογία των Ατομικών Προσόντων της Α και Β Περιόδου. 5. Δόκιμος, που έλαβε βαθμό κάτω από την βάση στα Ατομικά Προσόντα κατά την Α ή Β Περίοδο, θε ωρείται αποτυχών και απολύεται από την Σχολή Λ/Φ με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Συντάχθηκε από τον/την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56 11 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35 Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το γραφείο προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός ΤΜΗΜΑ Α Φ. 151/49778/ Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΟ. 1 Aρθρο 3 Παραβίαση σημάτων Τροχονόμου Γ1 3 Αν υπερβείτε τους 25 βαθμούς ποινής, θα ξανακαθίσετε στα θρανία και θα ξαναδώσετε εξετάσεις από την αρχή. Πως σας φαίνετε...? Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες... Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινής 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23-08 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ. Φακ.. 4213.3/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2 Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα