ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /12/2009 Έγκριση Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α ). 2. Την ανάγκη αντικατάστασης του υπ αριθμ. 63/2000 Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυν ση στον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΕΝΑΝΠ τρέχοντος Οικονομικού έτους και ετησίως, διότι τόσο το σύνολο των εκπαιδευτικών ταξιδιών όσο και το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών δεν μεταβάλλονται με τον παρό ντα Κανονισμό. Εγκρίνουμε τον επισυναπτόμενο υπ αριθμ. 67/ Κανονισμό Σχολής Λιμενοφυλάκων που αντικαθιστά τον υπ αριθμ. 63/2000 Κανονισμό Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 67 Αντικατάσταση του υπ αριθμ. 63/2000 Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο Μόνο Το ΜΕΡΟΣ Β (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ), ΚΕΦΑΛΑΙΑ VII και VIII, Άρθρα 29 έως και 48, του υπ αριθμ. 2/ Κανονι σμού Σχολής Λιμενοφυλάκων, όπως αυτός τροποποιή θηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: ΜΕΡΟΣ Β` ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Άρθρο 29 Λειτουργία Σχολής 1. Η Σχολή Λιμενοφυλάκων λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 2. Για την προσωρινή αναστολή ή διακοπή του Σχο λείου απαιτείται διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυ τιλίας, μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. Άρθρο 30 Ημέρες και ώρες διδασκαλίας 1. Ως ημέρες διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εκπαίδευσης) στην Σχολή Λ/Φ ορίζονται οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. 2. Κάθε εργάσιμη ημέρα περιλαμβάνει επτά (7) ώρες διδασκαλίας των σαράντα πέντε (45 ) λεπτών και δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ώρες μελέτης. Οι ώρες διδα σκαλίας ημερησίως με τα ανάλογα διαλείμματα μεταξύ τους ορίζονται ως εξής: 1η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 2η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα δέκα πέντε λεπτών (15 ) 3η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 4η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα δεκαπέ ντε λεπτών (15 ) 5η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 6η εκπαιδευτική ώρα , διάλειμμα πέντε λεπτών (5 ) 7η εκπαιδευτική ώρα (πέρας διδασκα λίας) 3. Σε έκτακτες περιπτώσεις και για αναπλήρωση τυ χόν απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας δύναται να χρη σιμοποιείται και το Σάββατο ως ημέρα διδασκαλίας. Άρθρο 31 Διάρκεια εκπαίδευσης Περίοδοι εκπαίδευσης 1. Η διάρκεια εκπαίδευσης των Δοκίμων Λιμενοφυλά κων (Λ/Φ) στη Σχολή είναι εξάμηνη (ή 134 εργάσιμες ημέρες) συμπεριλαμβανομένης της πενθήμερης περι όδου προπαίδευσης που υφίστανται οι Δόκιμοι μετά την κατάταξή τους. Η διάρκεια αυτή χωρίζεται σε δύο περιόδους εκπαίδευσης, την Α και την Β ως εξής: 2. Η Α περίοδος ορίζεται ως περίοδος εκπαίδευσης του συνόλου των Δοκίμων Λ/Φ σε ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,

2 26766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (ή 90 εργασίμων ημερών), συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της προπαί δευσης και των εξετάσεων στα μαθήματα με βαθμό της περιόδου αυτής. Η έναρξη εκπαίδευσης της περιόδου αυτής γίνεται αμέσως μετά την προπαίδευση. 3. α) Η Β Περίοδος, ορίζεται ως περίοδος εκπαίδευσης των Δοκίμων Λ/Φ σε καθήκοντα ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ Ι), ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ II) και ΗΛΕ ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ III). Η Περίοδος αυτή είναι διάρκειας δύο (2) μηνών ή σαράντα τεσσάρων (44) εργασίμων ημερών για την κάθε μία από τις ανω τέρω τρεις κατηγορίες Δοκίμων Λ/Φ συμπεριλαμβανο μένου και του χρόνου των εξετάσεων στα μαθήματα της περιόδου αυτής. Η έναρξη του χρόνου εκπαίδευσης της κάθε μίας από τις ανωτέρω τρεις κατηγορίες εκ παιδευομένων γίνεται ταυτόχρονα μετά την λήξη της Α Περιόδου και η κατανομή των Δοκίμων Λ/Φ στις κατηγορίες Μηχανοδηγών ΠΛΣ, Αρμενιστών ΠΛΣ και Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών διενεργείται από Επι τροπή που συγκροτεί ο Διοικητής της Σχολής αφού καθορισθεί ο αριθμός αυτών από την Διεύθυνση Προ σωπικού ΛΣ (ΔΠΛΣ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων (ΔΕΜΕΜ), τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ) και τη Δι εύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ), σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. β) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχο λής ως Πρόεδρο και μέλη τον Υποδιοικητή, τον Διευθυ ντή Σπουδών της Σχολής, τον Τμηματάρχη Προσωπικού ΛΣ, τον Τμηματάρχη Πλωτών Χερσαίων Μέσων της ΔΕΜΕΜ, τον αρμόδιο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Τε χνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ) και τον αρμόδιο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ). Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος της Επιτροπής. Η κατανομή γίνεται πριν την έναρξη της Β Περιόδου με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Οι Δόκιμοι Λ/Φ με θαλάσσια προϋπηρεσία κατα στρώματος ή μηχανής ή γνώσεις τίτλους σπουδών ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικών εφαρμογών κατανέμο νται στις κατηγορίες (Τμήματα) Μηχανοδηγών ΠΛΣ, Αρμενιστών ΠΛΣ και Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών αντίστοιχα. 2. Οι δέκα (10) πρώτοι Δόκιμοι Λ/Φ κατά την πρώτη (Α ) Περίοδο εκπαίδευσης, επιλέγουν να φοιτήσουν στο τμήμα που επιθυμούν (Ι, II ή III). 3. Την δήλωση επιθυμίας των Δοκίμων. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. γ) Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό κατανο μής που φυλάσσεται στο αρχείο της Σχολής. Ένα αντίγραφο αυτού υποβάλλεται στο ΥΕΝΑΝΠ/ ΔΠΟΕΚ Γ και ΔΠΛΣ Β. 4. Το Σχολείο (Α και Β Περίοδος) Δοκίμων Λ/Φ θε ωρείται ότι περατώθηκε με τη συμπλήρωση του προ βλεπομένου από τον παρόντα Κανονισμό χρόνου εκ παίδευσης για κάθε περίοδο. 5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκι μοι διδάσκονται τα οριζόμενα στο άρθρο 33 μαθήματα, σύμφωνα με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται κατά την έναρξη εκπαίδευσης κάθε εκ παιδευτικής σειράς Δοκίμων Λ/Φ και παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 6. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι Δόκιμοι Λ/Φ διατίθενται, μετά την πραγματοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων, καθώς και τα Σαββατο κύριακα, σε εκπαιδευτικές βάρδιες φυλακές σε Υπηρε σίες του ΥΕΝΑΝΠ και των Λιμενικών Αρχών, με διαταγή του αρμοδίου Προϊσταμένου Κλάδου Προσωπικού Λ.Σ.. Άρθρο 32 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι το επίσημο συμ βουλευτικό όργανο του Διοικητού της Σχολής Λ/Φ σε θέματα εκπαίδευσης. 2. Τα τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι: α) ο Διοικητής της Σχολής, ως Πρόεδρος β) ο Υποδι οικητής, γ) ο Διευθυντής Σπουδών, δ) Ο Τμηματάρχης Βασικής εκπαίδευσης της ΔΠΟΕΚ και ε) ένας Καθηγητής ή εκπαιδευτής της Σχολής, ως μέλη. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με διατα γή του Διοικητή της Σχολής, πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε εκπαιδευτικής σειράς. 3. Ο Γραμματέας χωρίς ψήφο του Εκπαιδευτικού Συμ βουλίου ορίζεται με τη διαταγή συγκρότησής του. 4. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο ύστερα από διαταγή του Διοικητού της Σχολής συγκαλείται: α) Τακτικά, πριν την κατάταξη και έναρξη λειτουργίας Σχολείου κάθε εκπαιδευτικής σειράς. β) Έκτακτα, όταν απαιτηθεί 5. Εκτός από τα τακτικά μέλη και εφόσον ο Διοικητής το κρίνει αναγκαίο προσκαλείται και συμμετέχει χωρίς ψήφο στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία θα ήταν χρήσιμη για τη διεξαγωγή της συσκέψεως. 6. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον τριών από τα μέλη του και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Υποβάλλει προτάσεις για την κατάρτιση, τροποποί ηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της διδακτέας ύλης των μαθημάτων. β. Επισημαίνει τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμ ματος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτι κού προσωπικού, τις ατέλειες των εκπαιδευτικών βο ηθημάτων ή την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών μέσων τα οποία προτείνονται για εκπαι δευτικά βοηθήματα ύστερα από εισήγηση ενός από τα μέλη, εγκρίνει τα εκπαιδευτικά κείμενα και σημειώσεις και αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις τους. γ. Γνωμοδοτεί για κάθε εκπαιδευτικό θέμα που έρ χεται στο συμβούλιο για συζήτηση. δ. Εισηγείται τα ονόματα του διδακτικού προσωπικού κάθε μαθήματος στη ΔΠΟΕΚ/Γ. 7. Οι προτάσεις και γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη ΔΠΟΕΚ Γ. Άρθρο 33 Διδασκόμενα μαθήματα Πρακτική και Ειδική εκπαίδευση 1. Οι Δόκιμοι κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή διδά σκονται μαθήματα, εκπαιδεύονται πρακτικά παρακολου θούν διαλέξεις, πραγματοποιούν εκπαιδευτικούς πλόες και επισκέψεις και ακολουθούν ειδική εκπαίδευση σε αντικείμενα όπως παρακάτω:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗ ΚΟΝΤΑ Παρακολουθεί το σύνολο των Δοκίμων Λ/Φ. Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΙ Λ.Σ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3. ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ΑΡΧΑΡΙΟΙ) ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (ΠΡΟΧΩΡΗ ΜΕΝΟΙ) 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟ ΗΜΟΣΥΝΗΣ 8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ και ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΒΟΛΕΣ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Λ.Σ. III. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΑ ΛΣ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ) IV.ΕΠΙΣΚΕΨΕIΣ ΔΙAΛΕΞΕΙΣ V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 3. Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ Ι), ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ II) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΤΜΗ ΜΑ III). Ι. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Π.Λ.Σ. (ΤΜΗΜΑ Ι) Παρακολουθεί ο καθορισμένος αριθμός Δοκίμων Λ/Φ. 1. Μ.Ε.Κ. 2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 4. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ 5. ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ ΚΑΙ ΠΛΣ II. ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΛΣ (ΤΜΗΜΑ II) Παρακολουθεί ο κα θορισμένος αριθμός Δοκίμων Λ/Φ. 1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ II 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΚΑΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ 4. ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ ΚΑΙ ΠΛΣ III. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΤΜΗΜΑ III) Παρα κολουθεί ο καθορισμένος αριθμός Δοκίμων Λ/Φ. 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑ 4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΑΝ/Η.Σ. ΔΠΝΤ Γ ΠΛΣ 4. Η διδακτέα ύλη, οι ώρες διδασκαλίας πρακτικής εκπαίδευσης, εξετάσεων, το Ανώτατο και Κατώτατο όριο βαθμολογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ), ο τρόπος εξέτασης για κάθε μάθημα, ο χρόνος, τόπος και αντικείμενα της πρακτικής ειδικής εκπαίδευσης, η εκτέλεση των διαλέ ξεων, επισκέψεων, εκπαιδευτικών πλόων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται στο προσαρτη μένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α`. Άρθρο 34 Διδακτικό Προσωπικό Υποχρεώσεις αυτού 1. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό μαθήματα διδάσκονται στους Δοκίμους Λιμενοφύλα κες από κατάλληλο διδακτικό προσωπικό (Καθηγητές ή Εκπαιδευτές) οι οποίοι είναι Αξιωματικοί ή Υπαξιωμα τικοί του Λ.Σ., των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή και Ιδιώτες. Στη δε πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων Λ/Φ θα γίνεται καθοδήγηση από το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για το διδακτικό προσωπικό πρέπει να συντρέχουν οι περί προσλήψεων ωρομισθίου διδακτικού προσω πικού προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Το εν λόγω προσωπικό διορίζεται με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του ΥΕΝΑΝΠ, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Σε κάθε Καθηγητή ή Εκπαιδευτή δύναται να ανατε θεί η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων. 3. Οι διδάσκοντες μετά το πέρας της διδασκαλίας αναγράφουν στο βιβλίο ωρών διδασκαλίας το διδαχθέν από αυτούς θέμα και υπογράφουν στην οικεία στήλη. 4. Οι διδάσκοντες δικαιούνται την καθοριζόμενη κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νη σιωτικής Πολιτικής αποζημίωση. 5. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκ παίδευσης των Δοκίμων Λ/Φ, εισηγούμενο την λήψη των απαιτούμενων μέτρων και παρέχοντας τη συνδρομή του στη Διοίκηση της Σχολής και τον Διευθυντή Σπουδών αυτής, για την ανύψωση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής Λιμενοφυλάκων. 6. Οι Καθηγητές ή Εκπαιδευτές οφείλουν να: α. Συμμορφώνονται επακριβώς με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές διαταγές και υποδείξεις της Διοίκησης της Σχολής. β. Διδάσκουν με βάση τα κείμενα που έχουν εγκρι θεί από τη Σχολή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα παραπάνω οφείλουν το ταχύτερο να προβούν στην σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στη Σχολή σχετι κών εκπαιδευτικών σημειώσεων, ως βοηθημάτων των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. γ. Εισηγούνται στον Διοικητή της Σχολής, στο εκ παιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής τις απαιτούμενες αντικαταστάσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και σημειώσεων, υποβάλλοντας και το προτεινόμενο πλήρες νέο κείμενο. Επίσης, υποδεικνύουν και τα εκπαιδευτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την διδασκα λία του μαθήματός τους. δ. Προσέρχονται ανελλιπώς και εγκαίρως για τις πα ραδόσεις των μαθημάτων, να συμμορφώνονται επα κριβώς με τις ώρες του προγράμματος εκπαίδευσης, να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο των εκ παιδευομένων και να είναι σε θέση να παρέχουν στον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής ακριβείς πληροφορίες για την απόδοση του κάθε Δόκιμου. ε. Σε περίπτωση απροόπτου κωλύματος που εμποδίζει την προσέλευσή τους στην Σχολή για την διδασκαλία του μαθήματός τους ή που προκαλεί καθυστέρηση της

4 26768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσέλευσής τους, ειδοποιούν περί τούτου έγκαιρα τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, ο οποίος αξιοποιεί κατάλληλα την διδακτική αυτή ώρα. Οι ώρες διδασκαλί ας που απωλέσθηκαν, αναπληρώνονται, σε ημέρες που ορίζονται σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής. 7. Το διδακτικό προσωπικό δεν λαμβάνει την προ βλεπόμενη ωριαία αποζημίωση σε περίπτωση απουσίας για οποιοδήποτε λόγο που έχει ως αποτέλεσμα την μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Επίσης, ευθύνεται έναντι της Σχολής για την απόλυτη τάξη και ευκοσμία των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια του μαθήματος, όπως και για κάθε αδικαιολόγητη αποχή ή καθυστέ ρηση από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οφείλει να χρησιμοποιεί την επίσημη γλώσσα του Κράτους και να επωφελείται κάθε ευκαιρίας για την εξύψωση του εθνικού και ηθικού φρονήματος των Δοκίμων Λιμενο φυλάκων. 8. Η μη συμμόρφωση του διδακτικού προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί αιτία που παρέχει στον Διοικητή της Σχολής το δικαίωμα να προτείνει στο ΥΕΝΑΝΠ την αντικατάστασή του ανα φέροντας τους λόγους που δικαιολογούν την εν λόγω αντικατάσταση. Οι διδάσκοντες παύονται με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου ΥΕΝΑΝΠ. Άρθρο 35 Προφορική βαθμολογία Εξετάσεις Επίδοση Όροι επιτυχίας Α Περιόδου εκπαίδευσης 1. Κατά τη διάρκεια της Α Περιόδου Εκπαίδευσης και στο τέλος του πρώτου διμήνου αυτής οι Καθηγη τές ή Εκπαιδευτές των βαθμολογουμένων μαθημάτων οφείλουν να παραδώσουν στον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής προφορική βαθμολογία για κάθε Δόκιμο η οποία προκύπτει από τη γνώμη την οποία σχημάτισε για τον Δόκιμο, από συχνές ερωτήσεις και εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται προφορικά, πρακτικά ή γραπτά καθώς και από την πρακτική του εξάσκηση. Η προφορική βαθμολογία ανακοινώνεται στους Δοκίμους από τον Διευθυντή Σπουδών. 2. Στο τέλος της προαναφερομένης Περιόδου και μετά την κάλυψη όλων των ωρών διδασκαλίας που προβλέ πονται στα επιμέρους μαθήματα και της διάρκειας των ειδικών εκπαιδεύσεων της περιόδου αυτής, οι Δόκιμοι υποβάλλονται σε γραπτές, προφορικές ή πρακτικές εξε τάσεις εφ όλης της διδαχθείσης ύλης των μαθημάτων με βαθμό όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος. Τις εξετάσεις διενεργεί Τριμελής Επιτροπή που συγκροτείται από τον Διοικητή της Σχολής ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή Σπουδών και τον Καθηγητή ή Εκπαιδευτή. Οι εξετάσεις διενεργούνται με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων, που καταρτίζεται από τον Διευ θυντή Σπουδών με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους στους διδάσκοντες και Δοκίμους Λ/Φ. 3. Καθημερινά, εξετάζονται δύο (2) μαθήματα. Η εξέ ταση του δευτέρου μαθήματος διενεργείται μετά το πέρας της εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Κατά την διάρκεια της περιόδου των εξετάσεων, όλος ο ενα πομένων μετά την εξέταση χρόνος της κάθε ημέρας διατίθεται στους Δοκίμους για μελέτη. 4. Κατά τις γραπτές εξετάσεις στους Δοκίμους δίδο νται τρία (3) θέματα, τα οποία αναπτύσσουν υποχρε ωτικά και τα τρία (3). Κάθε θέμα δύναται να περιέχει περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι οποίες θα έχουν διάφορες μορφές ή συνδυασμό αυτών όπως αναφέρο νται παρακάτω κατά σειρά προτίμησης: α) Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, β) Επίλυση προβλημάτων, γ) Ανά πτυξη θεμάτων, δ) Ερωτήσεις Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και ε) Αναγραφή σωστό λάθος. Ο διδάσκων υποχρεούται να έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων την βαθμολογική αξία κάθε θέματος και των τυχόν ερωτή σεων αυτού αναλυτικά. 5. Τα τρία (3) θέματα κληρώνονται από ένα σύνολο εννέα (9) θεμάτων που έχουν καθορισθεί από τον διδά σκοντα το μάθημα. Η κλήρωση διενεργείται ενώπιον του Διοικητή, του Διευθυντή Σπουδών, του διδάσκοντος το μάθημα και τριών Δοκίμων. Τα θέματα αναπτύσσονται σε τετρασέλιδο χαρτί εξετάσεων που φέρει στην επάνω δεξιά γωνία την σφραγίδα της Σχολής με την υπογραφή του Διοικητή και στο επάνω αριστερό μέρος του διπλό αδιαφανές επικάλυμμα (χαρτί) στον καλυπτέο χώρο του οποίου ο εξεταζόμενος υποχρεούται να γράψει ευ ανάγνωστα το ονοματεπώνυμό του και να το καλύψει στο τέλος της εξέτασης και κατά την παράδοση του γραπτού. Κάτω από την σφραγίδα της Σχολής τοποθε τείται ειδική σφραγίδα για αναγραφή της βαθμολογίας του Καθηγητή ή εκπαιδευτή, των υπολοίπων μελών της Επιτροπής και του μέσου όρου αυτών. Ο χρόνος που δίδεται στους Δοκίμους για την ανάπτυξη των θεμάτων του κάθε μαθήματος είναι μέχρι τρεις (3) ώρες. 6. Η βαθμολόγηση των γραπτών προφορικών και πρακτικών εξετάσεων γίνεται με ακέραιους αριθμούς από μηδέν (0) μέχρι διακόσια (200). Ως βαθμολογική βάση επιτυχίας κάθε μαθήματος θεωρείται ο βαθμός εκατό (100). Δόκιμος που έλαβε βαθμό σ οποιοδήποτε βαθμολογούμενο μάθημα κάτω από την βάση, θεωρείται αποτυχών στο συγκεκριμένο μάθημα. 7. Μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης κάθε μαθή ματος αυτός που δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα (εξετα στής) παραλαμβάνει όλα τα γραπτά τα βαθμολογεί και τα παραδίδει το ταχύτερο στον Διευθυντή Σπουδών. 8. Ο βαθμός αναγράφεται επί του γραπτού με κόκκινο μελάνι αριθμητικά και ολογράφως και υπογράφεται από τον εξεταστή. Το γραπτό κατόπιν βαθμολογείται κατά σειρά από τον Διευθυντή Σπουδών και τον Διοικητή της Σχολής και μετά εξάγεται ο μέσος όρος των τριών βαθμών που είναι και ο βαθμός του γραπτού. Στη συ νέχεια τα γραπτά αποσφραγίζονται. Η βαθμολογία των δύο τελευταίων βαθμολογητών δεν μπορεί να διαφέρει περισσότερο από είκοσι (20) βαθμούς προς τα άνω ή προς τα κάτω από την βαθμολογία του διδάξαντος (εξεταστή) το μάθημα. Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω επιμένει σε βαθμολογία που δι αφέρει πάνω από είκοσι (20) βαθμούς από αυτήν του διδάξαντος οφείλει να αιτιολογήσει αυτό γραπτώς με ειδική έκθεση για κάθε γραπτό. Τελική απόφαση λαμ βάνεται από Τριμελή Επιτροπή αναβαθμολογήσεως που συγκροτείται με Διαταγή του Διοικητή και προεδρεύεται από αυτόν και αποτελείται και από δύο Καθηγητές ή Εκπαιδευτές του ιδίου ή παρεμφερούς μαθήματος. Η Επιτροπή αναβαθμολογήσεως αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την τελική βαθμολογία του γραπτού χωρίς να δεσμεύεται από την πρώτη βαθμολογία. Την τελική αυτή απόφαση η Επιτροπή πρέπει να την αιτι ολογήσει στο γραπτό καθώς και στο πρακτικό που θα συντάξει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επίσης, οι προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις της περιόδου αυτής, όπου προβλέπονται, διενεργούνται ενώπιον της Επιτροπής της παραγρ. 2 του παρόντος κατά μικρές ομάδες Δοκίμων ή κατ άτομο σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντος (εξεταστή). Η προφορική εξέταση γίνεται με την υποβολή στους εξεταζόμενους τουλάχιστον τριών (3) ερωτήσεων ή πρακτική δια της πρακτικής εξάσκησης επί του αντικειμένου του μαθή ματος. Ο τρόπος βαθμολόγησης, η διαφορά των είκοσι (20) βαθμών και η διαδικασία επαναβαθμολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 8 ισχύ ουν και για την προφορική ή πρακτική εξέταση. Στην προφορική ή πρακτική εξέταση η βαθμολογία του δι δάσκοντα αναγράφεται με κόκκινο μελάνι αριθμητικώς και ολογράφως στον πίνακα του Παραρτήματος Β του παρόντος. 10. Για την επίβλεψη των Δοκίμων κατά την διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, παρίστανται υποχρεωτικά στην αίθουσα ένας τουλάχιστον βαθμοφόρος από την οργανική δύναμη της Σχολής ως επιτηρητής. 11. Δόκιμος, ο οποίος θα καταληφθεί να αντιγράφει σε οποιοδήποτε μάθημα από άλλο συνάδελφό του, βι βλίο, σημείωμα ή να βοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο, βαθμολογείται με μηδέν (0) στο συγκεκριμένο μάθη μα. Με τον ίδιο βαθμό βαθμολογείται και αυτός που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθά τον συνάδελφό του να αντιγράφει. 12. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής επί ένα χρόνο μετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται αφού προηγούμενα συνταχθεί πρακτι κό καταστροφής υπογεγραμμένο από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής και θεωρείται από τον ίδιο. 13. α. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο βαθμός της γραπτής ή προφορικής εξέτασης και η προφορική βαθ μολογία του διμήνου για κάθε μάθημα αθροίζονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης και εξάγεται ο μέσος όρος, που αποτελεί τον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος. β. Δόκιμος θεωρείται επιτυχών εάν συγκεντρώσει ως τελικό βαθμό σε κάθε μάθημα τον βαθμό εκατό (100). γ. Από το άθροισμα των τελικών βαθμών των βαθμο λογουμένων μαθημάτων και των Ατομικών Προσόντων διαιρουμένου δια του αριθμού των μαθημάτων αυτών (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων στον διαιρέτη) εξάγεται ο βαθμός επίδοσης της Α Περιό δου. δ. Οι βαθμολογίες των εξετάσεων και ο βαθμός επί δοσης της Α Περιόδου ανακοινώνονται στους Δοκίμους από τον Διευθυντή Σπουδών. 14. α) Δόκιμος, που έλαβε βαθμό κάτω από την βάση σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα με βαθμό, θεω ρείται αποτυχών. β) Τέλος, αποτυχών θεωρείται και ο Δόκιμος, ο οποί ος έχει αποτύχει σε ένα (1) ή και δύο (2) μαθήματα με βαθμό, αλλά δεν συγκέντρωσε ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης εκατό (100) επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων με βαθμό (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανο μένων). γ) Οι αποτυχόντες της Περιόδου αυτής απολύονται από την Σχολή μετά από πρόταση του Διοικητή με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 15. α) Δόκιμος, που έλαβε βαθμό κάτω από την βάση, σε δύο (2) το πολύ μαθήματα, αλλά συγκέντρωσε ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που είναι τουλάχιστον το γινόμενο της βάσης (εκατό) 100 επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων με βαθμό (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων) θεωρείται επανεξεταστέος και παραπέμπεται να επανεξετασθεί στα μαθήματα αυτά. β) Η επανεξέταση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός (πέντε) 5 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Α Περιόδου και σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή Σπου δών με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και ανακοινώνε ται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους Δοκίμους. γ) Αν κατά την επανεξέταση δεν λάβει τη βάση έστω και σε ένα (1) μάθημα θεωρείται αποτυχών και απολύ εται από την Σχολή όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 εδαφ. γ του παρόντος άρθρου. 16. Δόκιμος που απουσίασε αδικαιολόγητα από τις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος ή μαθημάτων της περιόδου αυτής λαμβάνει βαθμολογία μηδέν (0) σε αυτά και θεωρείται αποτυχών. 17. Ο Διοικητής μπορεί να διατάξει την ακύρωση και επανάληψη εξετάσεως κάποιου μαθήματος μόνον εφό σον διαπιστωθεί ότι έχει διενεργηθεί αυτή κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό. Άρθρο 36 Εξετάσεις Επίδοση Όροι επιτυχίας Β Περιόδου. 1. Οι εξετάσεις εφ όλης της ύλης των μαθημάτων της εν λόγω Περιόδου διεξάγονται μετά την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων της περιόδου αυτής όπως προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος και είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές. 2. Οι εξετάσεις διενεργούνται με βάση πρόγραμμα εξετάσεων που καταρτίζεται από το Διευθυντή Σπουδών με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους στους Δοκίμους και διδάσκοντες. 3. Οι γραπτές προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις της Περιόδου αυτής διενεργούνται από την Επιτρο πή της παραγρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος. Στην περίπτωση του μαθήματος «Πρακτική Εκπαίδευση σε ΕΒ/ΛΣ και ΠΛΣ» το τρίτο στη σειρά μέλος της παρα πάνω Επιτροπής είναι ο Διοικητής της ΕΒ/ΛΣ ή άλλος Εκπαιδευτής και ως τέταρτο μέλος ένας από τους Κυ βερνήτες ή Μηχανικούς Εκπαιδευτές των Δοκίμων στα ΠΛΣ αντίστοιχα. Αντίστοιχα στην περίπτωση του μαθήματος «Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής» το τρίτο στη σειρά μέλος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Προϊ στάμενος του Η/Σ ή ο Τμηματάρχης ΔΠΝΤ Γ ή άλλος Εκπαιδευτής και ως τέταρτο μέλος ένας από τους Κυ βερνήτες ή Μηχανικούς Εκπαιδευτές των Δοκίμων στα ΠΛΣ αντίστοιχα. 4. Οι προφορικές και πρακτικές εξετάσεις διενερ γούνται κατά μικρές ομάδες Δοκίμων ή κατ άτομο, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής και καθ όσον χρόνο απαιτείται ανάλογα με τα εξεταζόμενα μαθήμα τα και τον αριθμό των εξεταζομένων. Η εξέταση στην ύλη του κάθε μαθήματος μπορεί να είναι προφορική με διατύπωση σχετικών ερωτήσεων από κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ή όλα τα μέλη της Επιτροπής προς τον ή τους εξεταζόμενους Δοκίμους ή πρακτική, με πρακτι

6 26770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κή εξάσκηση επί του αντικειμένου του μαθήματος για ορισμένο χρόνο ή και τα δύο μαζί. 5. Οι γραπτές εξετάσεις της περιόδου αυτής γίνονται σύμφωνα με τις παραγ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου Στις προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις οι βαθ μολογίες των μελών της Επιτροπής αναγράφονται με κόκκινο μελάνι αριθμητικά και ολογράφως σε κοινό πί νακα όπως στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ Δ και Ε. Διαγραφή ή διόρθωση των βαθμολογιών απαγορεύεται. 7. Οι βαθμολογίες γίνονται με την ίδια κλίμακα που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 35. Βαθμολο γική βάση επιτυχίας για κάθε μάθημα με βαθμό της περιόδου αυτής θεωρείται ο βαθμός εκατό (100). 8. Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν επί του Πί νακα των Παραρτημάτων Γ, Δ και Ε κατά περίπτωση την επίδοση του κάθε Δόκιμου στις εξετάσεις και ο μέσος όρος των βαθμών των μελών αποτελεί τον βαθμό κάθε Δοκίμου για το κάθε μάθημα. Η βαθμολογία του κάθε συγκεκριμένου μέλους της Επιτροπής δεν μπο ρεί να διαφέρει περισσότερο από είκοσι (20) βαθμούς προς τα άνω ή προς τα κάτω από την βαθμολογία του διδάξαντος. Στην περίπτωση διαφοράς πάνω από είκοσι (20) βαθμούς ισχύει η διαδικασία της παραγ. 8 του άρθρου Μετά την εξαγωγή της βαθμολογίας του κάθε μαθή ματος του Τμήματος που ανήκαν οι Δόκιμοι δίδεται και ο βαθμός των Ατομικών Προσόντων του κάθε Δοκίμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 39. Το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μαθη μάτων και των Ατομικών Προσόντων για κάθε Δόκιμο διαιρείται διά του αριθμού των μαθημάτων του κάθε Τμήματος και των ατομικών προσόντων και εξάγεται ο βαθμός επίδοσης της Β Περιόδου. 10. Δόκιμος, που έλαβε βαθμό σ οποιοδήποτε βαθ μολογούμενο μάθημα κάτω από τη βάση, θεωρείται αποτυχών στο συγκεκριμένο μάθημα. 11. α) Επίσης αποτυχών θεωρείται ο δόκιμος που έλαβε κάτω από την βάση σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, του Τμήματός του στο οποίο ανήκει. β) Τέλος, αποτυχόντες θεωρούνται και οι Δόκιμοι, που έχουν αποτύχει σε ένα μάθημα του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν, αλλά δεν συγκέντρωσαν ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που προκύπτει από τον πολ λαπλασιασμό της βάσης εκατό (100) επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων του Τμήματός τους (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων). γ) Οι αποτυχόντες της Περιόδου αυτής απολύονται από την Σχολή Λ/Φ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα ράγραφο 3 του άρθρου 43 του παρόντος Κανονισμού. 12. Οι αποτυχόντες σε ένα (1) το πολύ μάθημα αλλά συγκεντρώσαντες ως συνολική βαθμολογία τον αριθμό που είναι τουλάχιστον το γινόμενο της βάσης εκατό (100) επί τον αριθμό όλων των μαθημάτων του Τμή ματος που παρακολουθούν (των ατομικών προσόντων συμπεριλαμβανομένων), θεωρούνται επανεξεταστέοι και επανεξετάζονται το συντομότερο δυνατό στο μάθημα που απέτυχαν και οπωσδήποτε πριν από την ορκωμοσία της ονομασίας τους. Οι επανεξετασθέντες και αποτυ χόντες στο μάθημα απολύονται από τη Σχολή. 13. Δόκιμος που απουσίασε αδικαιολόγητα από τις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος της περιόδου αυ τής θεωρείται αποτυχών και απολύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 43. Άρθρο 37 Αδικαιολόγητες απουσίες Δοκίμων Λ/Φ 1. Για αδικαιολόγητη απουσία από μαθήματα ή ασκή σεις πέραν των οκτώ (8) ημερών οι Δόκιμοι Λ/Φ απολύ ονται από τη Σχολή σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων» (100 Α ). 2. Δόκιμος που δεν συμμετείχε ή αποσύρθηκε αδι καιολόγητα από γραπτή, προφορική ή πρακτική εξέ ταση οποιουδήποτε μαθήματος της Α ή Β Περιόδου, λογίζεται ως οριστικά αποτυχών και απολύεται από τη Σχολή. 3. Απουσία από κάθε ώρα διδασκαλίας ή πρακτικών ασκήσεων θεωρείται ως μία (1) απουσία. Άρθρο 38 Δικαιολογημένες απουσίες Δοκίμων Λ/Φ 1. Για τις δικαιολογημένες απουσίες των Δοκίμων Λ/Φ για λόγους υγείας ισχύουν τα οριζόμενα με το άρθρο 9 του ν.δ. 530/ (ΦΕΚ 100Α/ ) «Περί Λιμενοφυλάκων». 2. Οι Δόκιμοι που λόγω υγείας ή δικαιολογημένου κωλύμματος δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, λογίζονται επανεξεταστέοι και εξετάζονται αμέσως μόλις εκλείψουν οι λόγοι, που συνιστούσαν το κώλυμμα το αργότερο εντός 5νθημέρου από την λήξη των εξετάσεων προκειμένου για την Α Περίοδο και οπωσδήποτε πριν από την ορκωμοσία της ονομασίας τους προκειμένου για την Β περίοδο και στην συνέχεια εντάσσονται στην σειρά που τους ανήκει. 3. Για το δικαιολογημένο ή μη του κωλύμματος απο φαίνεται ο Διοικητής μετά τη γνώμη του Διευθυντή Σπουδών. Άρθρο 39 Ατομικά προσόντα βαθμολογία αυτών 1. Οι Δόκιμοι Λ/Φ βαθμολογούνται στα Στρατιωτι κά, Ναυτικά και Ατομικά προσόντα με το γενικό τίτλο «Ατομικά προσόντα». 2. Τα Ατομικά Προσόντα βαθμολογούνται με ακέ ραιους αριθμούς από μηδέν (0) μέχρι διακόσια (200) που ορίζεται κλίμακα βαθμολογίας. Βαθμολογική βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός (εκατό) Για την εκτίμηση των Ατομικών Προσόντων λαμβά νονται υπόψη για κάθε Δόκιμο η επιδειχθείσα εν γένει διαγωγή, το ήθος του, η ειλικρίνεια, η πειθαρχικότητα, η ευσυνειδησία η εχεμύθεια, η αξιοπρέπεια, το αίσθημα ευθύνης, η ψυχραιμία, το θάρρος γνώμης, η αποφα σιστικότητα, η νοημοσύνη, η προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη, η υγεία, η φυσική κατάσταση, η παράσταση και η ικανότητα στην κολύμβηση, η αντοχή στη ναυτία και γενικά η ναυτοσύνη του. 4. Τα Ατομικά Προσόντα βαθμολογούνται στο τέλος της Α και Β Περιόδου από Επιτροπή που αποτελείται από τον Διοικητή, Υποδιοικητή της Σχολής Λ/Φ, και τον οικείο εκπαιδευτή διμοιρίτη. Ο μέσος όρος της βαθμο λογίας αυτών αποτελεί την βαθμολογία των Ατομικών Προσόντων της Α και Β Περιόδου. 5. Δόκιμος, που έλαβε βαθμό κάτω από την βάση στα Ατομικά Προσόντα κατά την Α ή Β Περίοδο, θε ωρείται αποτυχών και απολύεται από την Σχολή Λ/Φ με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 40 Τελική επίδοση εκπαίδευσης χαρακτηρισμός αυτής 1. Ο μέσος όρος του αθροίσματος της επίδοσης των περιόδων Α και Β καθορίζει την τελική επίδοση του κάθε Δοκίμου κατά την φοίτηση στη Σχολή και την τελική σειρά επιτυχίας εκάστου. 2. Η τελική επίδοση των Δοκίμων καθώς και η επίδοση της Α και Β περιόδου χαρακτηρίζονται με τις ενδείξεις σε αντιστοιχία βαθμών ως εξής: Χαρακτηρισμός Βαθμολογία ΜΕΤΡΙΟΣ/Α από 100 μέχρι 119,99 ΚΑΛΟΣ/Η ,99 ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ/Η ,99 ΑΡΙΣΤΟΣ/Η Άρθρο 41 Αρχαιότητα 1. Η τελική σειρά επιτυχίας του άρθρου 40 του παρό ντος Κανονισμού καθορίζει και την σειρά αρχαιότητας των αποφοιτούντων Δοκίμων Λ/Φ. 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αρχαιότερος λογίζεται ο Δόκιμος που συγκέντρωσε μεγαλύτερο κατά σειρά βαθμό επίδοσης στην Α Περίοδο, μέσο όρο των Ατομι κών προσόντων Α και Β Περιόδου και βαθμό επίδοσης την Β Περίοδο. Άρθρο 42 Ανακοίνωση των βαθμών Οι κατά μάθημα βαθμοί της Β Περιόδου καθώς και ο βαθμός επίδοσης αυτής ανακοινώνονται στους Δο κίμους από τον Διευθυντή Σπουδών, η δε τελική σειρά επιτυχίας αυτών ανακοινώνεται με Ημερήσια Διαταγή (Η.Δ.) του Διοικητή της Σχολής. Άρθρο 43 Έξοδος από την Σχολή Λ/Φ Ορκωμοσία Ονομασία 1. Μετά την εξαγωγή της τελικής σειράς επιτυχίας, η Διοίκηση της Σχολής Λ/Φ υποβάλλει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης Λ.Σ. πίνακα των επιτυχόντων και πίνακα των αποτυχόντων. Ο πίνακας των αποτυχόντων συνοδεύεται από την σχετική πρόταση περί απολύσεώς τους από την Σχολή Λ/Φ του Διοικητή της Σχολής. 2. Ο Αρχηγός Λ.Σ., μετά την θεώρηση των πινάκων, καθορίζει την ημερομηνία ορκωμοσίας των Δοκίμων Λ/Φ ως Λιμενοφυλάκων. 3. Οι Δόκιμοι που αποφοιτούν ευδόκιμα από την Σχο λή Λ/Φ δίνουν ενώπιον του Διοικητή τον προβλεπόμε νο όρκο και ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση απολύονται οι αποτυχόντες. Άρθρο 44 Απονομή Πτυχίων Στους Δόκιμους Λ/Φ, που αποφοίτησαν από την Σχο λή Λ/Φ και εκπαιδεύθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολό γων Ηλεκτρονικών» απονέμεται αντίστοιχο Πτυχίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα «ΣΤ». Άρθρο 45 Εφαρμογή Διατάξεων Για θέματα εκπαίδευσης, που τυχόν δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις του ν.δ. 530/ «Περί Λιμενοφυλάκων» (ΦΕΚ 100Α/ ), όπως αυτό ισχύει.

8 26772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» Κανονισμού Σχολής Λ/Φ αριθ. 67 Διδακτέα ύλη, ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, καθώς και εξετάσεων, Ανώτατο και Κατώτατο όριο βαθμο λογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ) και τρόπος εξετάσεως (Άρθρο 33 παρ. 4 Κεφαλαίου VII Μέρους Β (Εκπαίδευση). ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Α/Α I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (31) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (31) ΣΠΚ (7) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΣ και ΚΑΝ/ΣΜΟΙ ΛΣ (14) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (22) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (10) ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΡΑΠΤΑ 2 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (55) ΤΡΟΧΑΙΑ (20) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (10) 3 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι και ΙΙ ΓΡΑΠΤΑ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (6) και ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (14) ΓΡΑΠΤΑ 5 ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ I (30) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (16) 46 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I ΓΡΑΠΤΑ 7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΡΑΠΤΑ 8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΠΤΑ 9 ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ και ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (15) ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΛΕΣ (20) II. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 10 ΑΓΩΓΗ 2 ΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 24 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΣ 10 III. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΑ/ΛΣ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ) 20 IV. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 28 V. ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ (ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ) VI. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ VII. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 63 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΕΗ): Α) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 68 Β) ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 6+1 Σ Γ) ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 5 Δ) ΜΥΑ/ΛΣ: 2+1 Σ Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 9 ΣΥΝΟΛΟ: 90 ΕΗ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ: 1) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (31) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (31) ΣΠΚ (7) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΣ και ΚΑΝ/ΣΜΟΙ ΛΣ (14) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (22) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (10): (Ώρες 115) Α. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Ώρες 31) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Εισαγωγή Γενικά: Δίκαιο Ποινικό Δίκαιο Ποι νικός Κώδικας. 2. Χρονικά και Τοπικά όρια ισχύος των Ποινικών Νό μων. 3. Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13). 4. Η αξιόποινη πράξη (έννοια τόπος και χρόνος τέλεσης της πράξης διαίρεση αξιοποίνων πράξεων κ.λπ.) (άρθρα 14 18). 5. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης και αναλυτικό τερα περί προσταγής, άμυνας, κατάστασης ανάγκης (άρθρα 20 25). 7. Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 47). ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 8. Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (αντί σταση, απείθεια, κ.λπ.) άρθρα 167, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστο γραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών κ.λπ. άρθρα 216, 217, 220, 222). 10. Πρόκληση ναυαγίου Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου (άρθρα 277, 278, 291, 297). 11. Σωματικές βλάβες (απλή, απρόκλητη, επικίνδυνη, βαριά σωματική βλάβη κ.λπ.) (άρθρα 308 έως 311 και 314, 315, 315Α) απειλή (άρθρο 333). 12. Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση κ.λπ.) (άρθρα 361, 361Α, 362, 363, 366, 368). 13. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση (άρθρα 372, 375, 376, 380) φθορά ξένης ιδιοκτησίας (381) Παράνομη αλιεία, αλιεία σε χωρικά ύδατα (άρθρα 400, 401). ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Αιγιαλός και παραλία Αμμοληψία Λαθρομετανά στευση Λαθρεμπόριο Β. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ώρες: 31) 1. Ποινική Δικονομία και η εφαρμογή της. 2. Ποινικά δικαστήρια (γενικά). 3. Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρα 27, 28, 31) Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33, 34, 35) Έναρξη της ποινικής δίωξης (36, 37, 40, 42, 43) Έγκληση (46, 47, 48, 50, 51, 52). 5. Κοινοποιήσεις επιδόσεις ποινικών δικογράφων άρ θρα 154 έως 165. (συνοπτικά) Αποδεικτικά μέσα (178, 179) Αυτοψία ( ) Πραγματογνωμοσύνη ( και ) Μάρτυρες (213, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 229) 6. Ανάκριση, προανάκριση, (άρθρα 239 έως και 245). Διορισμός διερμηνέα (άρθρα 233, 234, 236). 7. Ανακριτικές πράξεις (251, 252) Έρευνες (253 έως και 259 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Συντάγμα τος) Κατάσχεση (άρθρα 260 έως και 269) Δικαιώματα κατηγορουμένου (άρθρα ) Απολογία του κα τηγορουμένου (άρθρο 270 έως και 274) Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (275, 276 σε συνδ. Με άρθρο 6 του Συντάγματος, 277 έως και 281). 8. Συνοπτική (αυτόφωρη) διαδικασία έννοια αυτο φώρου εγκλήματος. Αυτόφωρη διαδικασία σε Πλημμε λήματα (άρθρα 417 έως και 421, 426, 427). ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ H πρακτική εξάσκηση θα περιέχει ανάλυση επί των κάτωθι θεμάτων: Σχηματισμός δικογραφίας Προανακριτικό υλικό (αντιγραφή εικονικών στοιχείων στα έντυπα προανά κρισης) Ένορκες και ανωμοτί καταθέσεις Αυτόφωρη διαδικασία Συνήθεις δικογραφίες (υποβολή μήνυσης τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες ή θανατηφό ρο Στέρηση στοιχείων/εγγράφων οδηγού/οχήματος Πνιγμός Τραυματισμός/θάνατος επιβάτη πλοίου/ναυ τικού κλοπές) Λαθρομετανάστευση (συλλογή πλη ροφοριών συνέντευξη λαθρομετανάστη) Σωματική έρευνα Ασφαλής συνοδεία κρατουμένων. Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ώρες 7) 1. Ορισμός στρατιωτικού εγκλήματος Τοπικά όρια ισχύος του Κώδικα. Ισχύς διατάξεων του Ποινικού Κώδι κα. Φόβος. Έννοια των όρων του Κώδικα. Αρμοδιότητα στρατιωτικών ποινικών Δικαστηρίων Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων, Αεροδικείων, Αναθεωρητικού Δικαστη ρίου) τοπική και καθ ύλην. Συμμετοχή στρατιωτικών και ιδιωτών. 2. Προδικασία (εν συντομία) Προανάκριση, Σύλληψη ή προσωρινή κράτηση στρα τιωτικού. Περί Διοικητικής Εξέτασης (Άτυπης ΑΔΕ) Ένορκης (ΕΔΕ). Περί ποινικής προκαταρκτικής Εξέτασης Ποινική δίωξη κατά στρατιωτικών Περί στρατιωτικής Προανάκρισης 4. Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας: Στάση. Ομαδική απείθεια. Ένωση για στάση. Μη αναγγελία στάσης. Παράλειψη καταστολής στάσης ή ομαδικής απείθειας. Αντίσταση. Παράλειψη καταστολής αντίστασης. Ανυπακοή. Προσβολή σημαίας ή στρατού. Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου. Εξύβριση ανωτέρου ή κα τωτέρου. Δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου. 5. Εγκλήματα κατά της Στρατιωτικής Τάξης: Άσκοποι πυροβολισμοί. Μέθη εν υπηρεσία. Αντιποίηση στολής ή εμβλημάτων. Αθέμιτες διαταγές. Υπέρβασης πειθαρχικής εξουσίας. 6. Εγκλήματα κατά των Στρατιωτικών Καθηκόντων: Εγκατάλειψη θέσης από σκοπό. Ύπνος σκοπού. Εγκα τάλειψη φυλακής, θέσης ή περιοχής προς επιτήρηση. Μη καταγγελία στρατιωτικών εγκλημάτων. Υποστολή σημαίας. Απώλεια ή βλάβη πλοίου ή αεροσκάφους. 8. Εγκλήματα κατά της Περιουσίας: Κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων. Πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. Ενεχυ ρίαση. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων. Αγορά, απόκρυψη ή αποδοχή ως προϊόντα εγκλήματος. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σχηματισμός δικογραφίας Προανακριτικό υλικό (αντιγραφή εικονικών στοιχείων στα έντυπα προανά κρισης κατά ΣΠΚ) Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Λ.Σ. (Ώρες 14) 1. Περί του ΥΕΝ και Λ.Σ. Διάρθρωση Κεντρικής Υπη ρεσίας ΥΕΝ Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ., αποστολή αυτών Ιεραρχία στο ΛΣ, κατηγορίες και ειδικότητες προσωπικού ΛΣ.

10 26774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στολές (χειμώνα και θέρους), κανονικότητα στολής, καθαρισμός κ.λπ.. 3. Πειθαρχικές παραβάσεις και ποινές προσωπικού Λ.Σ. 4. Περί Λιμενοφυλάκων (σταδιοδρομία, βαθμολογική εξέλιξη, υποχρέωση παραμονής στο Λ.Σ., φύλλα ποιό τητας, προαγωγές, όριο ηλικίας). 5. Γενικά για την συμπεριφορά των Λ/Φ στην υπη ρεσία.. 6. Σχέσεις κατωτέρων προς ανώτερους και αντίστρο φα, τρόποι αναφοράς (προφορική, γραπτή, τηρούμενος τύπος, υπέρβαση ιεραρχίας). 7. Συμπεριφορά προς τους συναλλασσομένους με τις Υπηρεσίες (ευγένεια προσήνεια δικαιοσύνη) 8. Πειθαρχία Σεβασμός Εκτέλεση διαταγών πα ράσταση ειλικρίνεια ψυχραιμία ανάληψη ευθυνών τιμιότητα εργατικότητα διασφάλιση και προστασία δημοσίου υλικού στρατιωτική συμπεριφορά. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανάλυση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, διανο μή κυριοτέρων νομοθετημάτων, Συζήτηση Ανταλλαγή απόψεων Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ(22 ΩΡΕΣ) 1. Γενικά Αστυνομικά Σώματα (Ελληνική Αστυνομία Λιμενικό Σώμα) Ενέργειες των αστυνομικών οργάνων (Αστυνομικό δρομολόγιο, ομάδες ασφάλειας) και γενι κά καθήκοντα τάξης και ασφάλειας Έννοια και όριο αστυνομικού δικαιώματος Συνεργασία Αστυνομικών Σωμάτων. 2. Επιτήρηση υπόπτων ατόμων Οικιών Καταστημά των Δημοσίων κέντρων Προκαταρκτικές ενέργειες παρακολούθησης Άσκηση του κυρίως έργου της πα ρακολούθησης Καθήκοντα και υποχρεώσεις οργάνων Πληροφορίες Γενικά Πληροφοριοδότες. Ασφάλεια υψηλών και επισήμων προσώπων. 3. Έρευνες Γενικά Κατ οίκον σε υπαίθριο χώρο Σωματικές Πρακτικός τρόπος ενέργειας Ενέργεια έρευνας μέσα σε δημόσια κέντρα και έρευνα θαμώνων Συλλήψεις Γενικά Ενέργεια σύλληψης Πρόσω πα ειδικής δωσιδικίας Σύλληψη κάποιων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών Αστυνομική κράτηση Αστυνομικά κρατητήρια. 4. Ανιχνεύσεις Διερεύνηση τόπου εγκλήματος Μέ θοδος αναπαράστασης Φωτογραφία Σχεδιάγραμμα Αστυνομικά εργαστήρια Περί πτώματος. Ίχνη και αποτυπώματα Ορισμός Γενικότητες Ίχνη εγκλήμα τος Ίχνη απατηλά και πλαστά Όργανα λήψης ιχνών Ίχνη πάλης Εξέταση ενδυμάτων θύματος Ίχνη ποδών Ιδιότητες γυμνών ποδών Αποτυπώματα υποδημάτων Φθαρμένα υποδήματα Αποτυπώματα ποδός που φέρει περικνημίδες Γραμμή βαδίσματος Λήψη αποτυπωμάτων ποδών Διάφορα ίχνη (αποτυπώματα ράβδων Σπαθών Ποδών ζώου) Οδόντων Ονύχων σκόνης Ίχνη σε αντικείμενα που αφέθηκαν από εγκληματία ή άλλων Γενικά αντικει μένων Κηλίδες αίματος που προέρχονται ή όχι από άνθρωπο Προσδιορισμός του μέρους του στόματος από το οποίο χύθηκε το αίμα και του χρόνου αφ ότου χύθηκε Προσδιορισμός της ταυτότητας του αίματος Της ποσότητας της κηλίδας, της εξόδου και του ύψους της πτώσεως. Δακτυλικά αποτυπώματα Τρόπος λήψης παραβολής και προσδιορισμός της ταυτότητας του ατόμου. 5. Περί οινοπνεύματος γενικά Μέθοδος ανακάλυψης χρήσης οινοπνεύματος Δείγματα Μέθοδος εξέτασης εκπνοής Πινόμετρο Τοξικόμετρο ΑLΚΟ ΜΕΤΕR Ανα πνευστόμετρο και λοιποί σχετικοί μετρητές. 6. Πυροβόλα όπλα φυσίγγια βολίδας Μέθοδοι εξέ τασης όπλου που χρησιμοποιήθηκε προσδιορισμός απο στάσεως εξοστρακισμός Προσδιορισμός και χρόνου πυροβολισμού Είδη φυσιγγίων που βλήθηκαν από ένα όπλο Πρόκληση περισσότερων στομίων (Είσοδος Έξοδος) από ένα βλήμα Εισαγωγή από ένα στόμιο περισσότερων βο λίδων Ποιο τραύμα από πολλά θεωρείται θανατηφόρο Αξιολόγηση τραυμάτων σε άτομα που πυροβολήθηκαν συγχρόνως Ποιος θεωρείται αυτουργός Προέλευση βολίδων που βρέθηκαν μέσα στο σώμα Προσδιορισμός δραστών τραυματισμού ή ανθρωποκτονίας. 7. Διάφορα Εγκλήματα Εταιρισμός Τυχερά παι χνίδια Κλοπές και διαρρήξεις Είδη αυτών Ίχνη που προκλήθηκαν Πρόληψη και καταστολή διαρρήξεων Κλεπταποδόχοι Πλαστογραφίες Εκβιάσεις Ληστείες Θάνατοι Είδη θανάτου Σημεία αυτού Προσδιορι σμός του θανάτου παρελθόντος χρόνου Βίαιοι θάνατοι Ασφυξία Απαγχονισμός Στραγγαλισμός Πνιγμός Αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια Ενέργειες αστυ νομικών σε θανάτους ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχηματισμός δικογραφίας ΣΤ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Ώρες 10) Γενικά το πρόβλημα των Ναρκωτικών στην Ελλάδα και η αστυνομική αντιμετώπισή του. Ισχύουσα Νομοθε σία Κατηγορίες ναρκωτικών αναγνώρισή τους (πα ρουσίαση δειγμάτων) Διεγερτικά Παραισθησιογόνα Κατασταλτικά Πα ράγωγα πρόδρομες ουσίες συμπτώματα χρηστών αναγνώριση χρηστών μέθοδοι διακίνησης Δρόμοι διακίνησης ναρκωτικών (εθνικοί περιφερειακοί ευ ρωπαϊκοί διεθνείς). Πρόληψη καταστολή. Πληρο φορίες Αξιοποίηση και χρησιμοποίηση Πληροφοριοδο τών Παρακολούθηση τεχνικές Τεχνικές σύλληψης σωματικών ερευνών αναγνώριση επιβατών υψηλού κινδύνου Έρευνες σε οικίες οχήματα και κάθε είδους πλοία σημεία απόκρυψης. Έρευνες εμπορευμάτων (CONTAINER κ.λπ.) αναγνώριση εμπορευμάτων υψηλού κινδύνου Σχεδιασμός και εκτέλεση επέμβασης επι βίβασης σε πλοίο. Επιχειρήσεις αγοράς ναρκωτικών Ελεγχόμενες παραδόσεις Μέτρα αυτοάμυνας αυ τοπροστασίας. Ανάκριση σύνταξη δικογραφίας Βα σικές αρχές ΚΠΔ ΠΚ Ισχύουσας Νομοθεσία Διεθνής Συνεργασία Οργανωμένο, διεθνές και διασυνοριακό έγκλημα. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επίδειξη ναρκωτικών ουσιών προβολή οπτικοακου στικού υλικού σχηματισμός δικογραφίας έκθεση παράδοσης ναρκωτικών ουσιών έκθεση σωματικής έρευνας και αφαιρέσεως κατασχέσεως αντικειμένων έκθεση ζυγίσεως υπόπτων ουσιών έκθεση γνωστο ποίησης ναρκωτικών ουσιών έκθεση σύλληψης δα κτυλικά αποτυπώματα και δελτίο φερόμενου ως δράστη σήμα εάν διώκεται έκθεση κατ οίκον έρευνας και κατασχέσεως ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις απο λογία κατηγορουμένου αποστολή ναρκωτικής ουσί ας στο χημείο για εξέταση καταστροφή ναρκωτικών ουσιών.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Ώρες 65) Ι. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Ώρες 55) 1. Η Αστυνομία ως θεσμός Αστυνομική αρμοδιότητα Βασικές αποστολές Μέθοδοι αστυνομικής δράσης (πρόληψη καταστολή). Λιμενική Αστυνομία Τοπική και καθ ύλην αρμοδι ότητα Διοικητική Δικαστική Αστυνομία Ιδιότητα Λιμενικών οργάνων (Αστυνομική Ανακριτική Στρατι ωτική Ναυτική) Διοίκηση της Λιμενικής Αστυνομίας Λιμενικές Αρχές (Εσωτερικού Εξωτερικού) Δικαιο δοσία και σχέσεις με Αστυνομικές Αρχές Σχέσεις με Ναυτικές Αρχές στην ειρήνη και στον πόλεμο. 2. Περίπολοι Επικεφαλής περιπόλου Περίπολοι μηχανοκίνητοι Ακίνητοι σκοποί Καθήκοντα σκοπού Φρούρηση κρατουμένων συνοδεία κρατουμένων Συ μπεριφορά προς πολίτες περί συλλήψεων και χειρο πέδησης ενέργειες στο πλαίσιο του αυτοφώρου. 3. Αστυνομικής φύσης διατάξεις Έκδοση διατάξεων ρυθμίσεων θεμάτων αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών Κανονισμοί Λιμένα Κατάρτιση, έκδοση, έγκριση Κα νονισμών Λιμένα. 4. Πειθαρχική εξουσία Προϊσταμένων Λιμενικών Αρ χών Διοικητικές κυρώσεις Διαδικασία επιβολής δι οικητικών κυρώσεων Επιδόσεις Ένδικα μέσα Ενέρ γειες Λιμενικών Οργάνων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως (Λεπτομερής ανάπτυξη και συμπλήρωση χρησιμοποιουμένων εντύπων). 5. Τηρούμενα από τις Λιμενικές Αρχές Βιβλία αστυνο μικής φύσεως Εγγραφές στο βιβλίο Συμβάντων Συ νοπτική παρουσίαση αδειών αστυνομικής φύσεως. 6. Έργα στον αιγιαλό, παραλία και θάλασσα Άδειες Παραβάσεις Κυρώσεις Ενέργειες Λιμενικών Οργάνων σε περιπτώσεις παράνομων έργων. 7. Μέτρα τάξης Διακίνηση επιβατών με ακτοπλοϊκά πλοία Ρύθμιση κυκλοφορίας στους λιμένες Ατομικός οπλισμός Αστυνομική ράβδος χειροπέδες Τρόπος και χρόνος που φέρεται ο ατομικός οπλισμός Φύλαξη οπλισμού Μέτρα ασφαλείας. 8. Φόρτωση, εκφόρτωση, στοιβασία οχημάτων επί Ε/ Γ Ο/Γ πλοίων Προτεραιότητα φόρτωσης Υποχρεώ σεις υπευθύνων Μέτρα λαμβανόμενα από τις Λιμενικές Αρχές. 9. Ζύγιση οχημάτων Υπέρβαρα οχήματα. 10. Ναυτικοί πράκτορες ΗΣΚΘΕΕΑ Περί υπεραρίθ μων επιβατών Καταμετρήσεις. 11. Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπαίθριο εμπόριο στους λιμένες και επί πλοίων Άδειες Ελεγχοι Παραβάσεις Κυρώσεις. 12. Εργαζόμενοι στους λιμένες Έλεγχοι εργαζομένων στους λιμένες Άδειες χορηγούμενες από τις Λιμενικές Αρχές Παραβάσεις Κυρώσεις. 13. Αγορανομικές διατάξεις Άγρα πελατών. 14. Τήρηση βιβλίου εγγραφής μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) Έκδοση θεώρηση λέμβων Έλεγχοι Ενέργειες Λιμε νικών Οργάνων Παραβάσεις Κυρώσεις. 15. Φορτοεκφόρτωση διακίνηση εύφλεκτων και εκρη κτικών Ληπτέα μέτρα Έλεγχοι Ενέργειες Λιμενικών Οργάνων. 16. Πνιγμοί Αίτια πνιγμών Ενέργειες Λιμενικών οργά νων, που μεταβαίνουν πρώτα στο χώρο του συμβάντος ή ανευρέσεως του πτώματος. 17. Περί ταχυπλόων σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής Ατυχήματα στη θάλασσα Υποχρε ώσεις Απαγορεύσεις Παραβάσεις κυρώσεις. 18. Περί ναυαγίων κατασχεμένων πλοίων, σκαφών Περί παροπλισμένων πλοίων Ενέργειες Λιμενικών οργάνων. 19. Ναυαγοσώστες. 20. Περί καταδύσεων αναψυχής. 21. Ιδιωτικά και επαγγελματικά τουριστικά πλοία ανα ψυχής ΔΕΚΠΑ Transit Log Διαδικασίες κατά τον κατάπλου και απόπλου. 22. Αλιεία Αλιευτικά εργαλεία και μέσα (συνολική πε ριγραφή κυριοτέρων εργαλείων) Επαγγελματική αλιεία Ερασιτεχνική αλιεία υποβρύχια αλιεία Αλιευτικές εφαρμογές αλιείας Δορυφορικό σύστημα παρακο λούθησης σκαφών Παράνομη αλιεία Απαγορεύσεις Έλεγχοι Παραβάσεις Κυρώσεις Ένδικα μέσα Αλι ευτικές επιθεωρήσεις Μέτρηση δικτύων Κοινοτική Νομοθεσία Αλιεία με δυναμίτιδα και άλλες εκρηκτικές ύλες, με τοξικές ναρκωτικές ή διαβρωτικές ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις Παραβάσεις Κυ ρώσεις (Ποινικές Διοικητικές) Ενέργειες Λιμενικών Οργάνων. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 1. Συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων για βε βαίωση παραβάσεων Κανονισμών Λιμένων και Αλιευτι κών παραβάσεων (Έκθεση βεβαίωσης παράβασης Κλή ση σε Απολογία Απόφαση Επιβολής Προστίμου). 2. Επίδειξη φωτ/φων σελίδων Βιβλίου Συμβάντων Συ μπλήρωση με τα απαιτούμενα στοιχεία. 3. Συμπλήρωση των προβλεπόμενων μπλοκ παραβά σεων (Έκθεση Ελέγχου Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Έκθεση Κατάσχεσης μετρικών οργάνων) για τις πε ριπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων. 4. Επίδειξη φωτ/φων σελίδων Βιβλίου Εγγραφής μι κρών Σκαφών Συμπλήρωση των απαιτούμενων στοι χείων. 5. Συμπλήρωση ΔΕΚΠΑ Transit Log. 6. Συμπλήρωση Έκθεσης Αλιευτικής Επιθεώρησης. 7. Συμπλήρωση Ημερολογίου Αλιείας. 8. Συμπλήρωση Πρακτικού ζυγίσεως μετρήσεως και Έκθεσης κατάσχεσης αλιευμάτων. 9. Συμπλήρωση Πρακτικού καταστροφής ιχθύων. 10. Συμπλήρωση Έκθεσης κατάσχεσης αλιευτικών ερ γαλείων και συσκευών. 11. Συμπλήρωση Πρακτικού καταστροφής αλιευτικών εργαλείων και συσκευών. 12. Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study): Κατά δειξη των Σημείων Αστυνομικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φ/γ οχήματα (ισχύς αδειών, ασφαλιστηρίων εγγράφων, ταχογράφων, ζυγολογίων, φορτωτικών εγγράφων κ.λπ) (Εικονικό σενάριο με δε δομένα ζητούμενα). 13. Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study): Κατά δειξη των Σημείων Αστυνομικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) κατά τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ισχύς και ύπαρξη αδειών, αγορανομικών υπευθύνων, τιμοκαταλόγων κ.λπ) (Εικονικό σενάριο με δεδομένα ζητούμενα). 14. Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study): Κατά δειξη των Σημείων Αστυνομικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) κατά τη διενέργεια αγορανομικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τήρηση των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων, των προβλεπομένων βιβλίων κ.λπ) (Εικονικό σενάριο με δεδομένα ζητούμενα).

12 26776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15. Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study): Κατάδει ξη των Σημείων Αστυνομικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) κατά τη διενέργεια ελέγχων σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής (ύπαρξη ισχύς αδειών, των προβλεπόμενων εφοδίων κ.λπ) (Εικονικό σενάριο με δεδομένα ζητού μενα). 16. Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study): Κατάδει ξη των Σημείων Αστυνομικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) κατά τη διενέργεια ελέγχων σε λουτρικές εγκαταστάσεις προς διαπίστωση ύπαρξης ναυαγοσωστών (ύπαρξη αδειών, του προβλεπόμενου εξοπλισμού κ.λπ) (Εικονικό σενάριο με δεδομένα ζητούμενα). II: ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (Ώρες 20) 1. Περί εφαρμογής ΚΟΚ στις χερσαίες ζώνες λιμένων και τους εξομοιούμενους χώρους. 2. Περί τροχονομικών ελέγχων. 3. Έλεγχοι για ύπαρξη αλκοόλης στο αίμα. 4. Ενέργειες Λιμενικών Οργάνων σε τροχαία ατυχήμα τα (με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, θάνατο). ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων για την περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (με υλικές ζημιές, σω ματικές βλάβες, θάνατο). 2. Συμπλήρωση των μπλοκ παραβάσεων του ΚΟΚ (πα ράνομης στάσης στάθμευσης, λοιπών παραβάσεων ΚΟΚ, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ). 3. Συμπλήρωση των προβλεπόμενων εντύπων για την αφαίρεση και απόδοση των στοιχείων κυκλοφορίας ενός οχήματος και της άδειας κυκλοφορίας του οδηγού (Έκθεση Αφαίρεσης Έκθεση Απόδοσης). 4. Επίδειξη αδειών κυκλοφορίας διαφόρων τύπων οχημάτων και, κυρίως, φ/γ οχημάτων, φορτωτικών εγ γράφων και λοιπών συναφών εγγράφων (ασφαλιστήρια συμβόλαια, κάρτα καυσαερίων, ζυγολόγια κ.λπ). ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ (10 ώρες) Γενικές γνώσεις για το περιβάλλον Αίτια είδη πη γές ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών Διεθνές Νομοθετικό πλαίσιο Ελληνική Νομοθεσία Οργάνωση, αρμοδιότητες ΔΠΘΠ Λιμ.Αρχών ΠΣΚΡ στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος Επιτήρη ση και πρόληψη της ρύπανσης Επιθεωρήσεις πλοίων εγκαταστάσεων Κυρώσεις διαδικασία επιβολής Διαδικασία και πρακτική καταπολέμησης ενός περι στατικού Ρύπανσης, εποπτεία και συντονισμός εργασιών Διαδικασία επιβολή κυρώσεων είσπραξη διάθεση προστίμων Ανθρώπινο δυναμικό εκπαίδευση ασκή σεις Μνημόνιο ενεργειών καταπολέμησης ρύπανσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διαδικασία επιβολής διοικητικών (αποφάσεις επιβολής προστίμων) και ποινικών κυρώσεων αυτοψίες ρυπάνσε ων δείγματα Χημικές Υπηρεσίες υποστήριξης έργου Λιμ. Αρχών σχηματισμός δικογραφίας (έντυπα αυτό φωρη διαδικασία προανακριτικό υλικό) σχέδιο αντιμε τώπισης θαλάσσιας ρύπανσης υλικά απορρύπανσης μεθοδολογία πρόληψης ρυπάνσεων αντιρρυπαντικά σκάφη πηγές ρύπανσης περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα 3) ΑΓΓΛΙΚΑ Ι και ΙΙ: (Ώρες 27) Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται σε δύο επίπεδα ύλης α) αρχάριοι (μη κάτοχοι πιστοποιητικού τουλάχι στον Β 2 ή αντίστοιχου για την ξένη γλώσσα) και β) προχωρημένοι (κάτοχοι τουλάχιστον πιστοποιητικού Β 2 ή αντίστοιχου για την ξένη γλώσσα) [(άρθρο 13 παρ. 19 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α)], Η επιλογή του περιε χομένου διδασκαλίας όπως περιγράφεται κατωτέρω, θα καθορίζεται από τον διδάσκοντα σύμφωνα με τα επίπεδα ύλης των Δοκίμων. α) LISTENING COMPREHENSION Κατανόηση κειμένου ποικίλων θεμάτων (π.χ διάλογοι, ομιλίες, δελτία ειδήσεων κ.α.) Μορφή ερωτήσεων: 1. Επιλογή σωστό/λάθος 2. Πολλαπλή επιλογή β) READING COMPREHENSION Κατανόηση κειμένου ποικίλων τεχνικών θεμάτων (π.χ αγγελίες άρθρων από Ναυτιλιακά περιοδικά, οδηγίες χρήσης και λειτουργίας μηχανημάτων, διαφημιστικά κλπ) Μορφή ερωτήσεων: 1. Επιλογή σωστό/λάθος 2. Πολλαπλή επιλογή γ) WRITING COMPOSITION Έκθεση (120 έως 180 λέξεις επιλογή 1 από 3 θέμα τα) Θέματα: 1. Περιγραφή 2. Αφήγηση 3. Επιστολές δ) USE OF ENGLISH (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) 1) Ρήματα όλοι οι χρόνοι, 2) Προθέσεις, 3) Υποθετικοί λόγοι, 4) Πλάγιος λόγος, 5) Παθητική φωνή, 6) Διάφο ρα. ε) ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ι) Μετάφραση στην Ελληνική Αγγλικού κειμένου μέχρι δέκα (10) στίχων Ναυτικού περιεχομένου διδαχθέντος. ιι) Μετάφραση Απόδοση στα Αγγλικά Ελληνικού κει μένου μέχρι δέκα (10) στίχων Ναυτικού περιεχομένου διδαχθέντος. στ) ORAL (προφορικός λόγος) 1. Διάλογος 2. Περιγραφή Εξήγηση εικόνας 3. Έκφραση προσωπικής γνώμης 4. Ναυτική ορολογία 4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ώρες 20) Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΔIΚΑΙΟΥ (Ώρες 6) Έννοια και περιεχόμενο Δημόσιας Διοίκησης Όρια των ενεργειών της Διοίκησης. Όρια Νομοθετικής Εξου σιοδότησης Διοικητική πράξη (έννοια και σημασία) Νόμοι Γενικά Κανονιστικά Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις Εφημερίδα της κυβερνήσεως Εγκύκλιοι και διαταγές Προστασία ατομικών και κοι νωνικών δικαιωμάτων (συνοπτική αναφορά στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 22, 23,25 του Συντάγματος). II. ΣΤΟIΧΕIΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔIΚΑΙΟΥ (Ώρες 14) Ορισμός και έννοια του Ναυτικού Δικαίου Διάκριση αυτού σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Νομοθετική έννοια του πλοίου σύμφωνα με τους κώδικες δημοσίου και Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου Εθνικότητα του πλοίου (Αναγνώριση πλοίου ως ελληνικό νηολόγηση Χορή γηση ναυτιλιακών εγγράφων Απώλεια Εθνικότητας Διαγραφή από τα νηολόγια) Νηολόγια Υποθηκολόγια Βιβλία Κατασχέσεων Ασφαλιστικά μέτρα Απαγό ρευση απόπλου Αρμόδιες Αρχές Το ημερολόγιο του πλοίου (Εγγραφές θεωρήσεις) Το ναυτολόγιο του πλοίου. (Εγγραφές θεωρήσεις) Εξουσία και καθήκο ντα πλοιάρχου Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των πλοίων Καθήκοντα μελών του πληρώματος (γενικά)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύνθεση προσωπικού πλοίων Έλεγχος κυρώσεις Διαδικασία χορήγησης ή απαγόρευσης απόπλου Εσωτερικά ύδατα ανοικτή θάλασσα Υφαλοκρηπίδα Δικαίωμα συνεχούς καταδίωξης Αιγιαλίτιδα ζώνη Αβλαβής διέλευση Εγκλήματα επί ξένων εμπορικών πλοίων Ανακριτικές πράξεις επ αυτών Γενικά περί ΝΑΤ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΓΕΝΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διαδικασία και βιβλία απόπλου κατάπλου πλοίων ναυτολόγιο άδεια απόπλου έλεγχος ημερολογίου πλοίου έλεγχος ναυτιλιακών εγγράφων έλεγχος πληρώματος απόπλους/απαγόρευση απόπλου επί δυσμενών καιρικών συνθηκών καταβαλλόμενα (ναυ τιλιακά εν γένει) τέλη νηολόγηση πλοίων ναυτο λογήσεις/απολύσεις ναυτικών ποινική και πειθαρχική αξιολόγηση ναυτικών αδικημάτων εθνική κυριαρχία στη θάλασσα 5) ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι (Ώρες 30) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥ ΣΙΠΛΟΙΑΣ (Ώρες 16) Ναυτικός καθήκοντα προσωπικού πλοίων Οργά νωση εργασίας εν πλω και εν όρμω Τύποι Πλοίων ΕΝ και ΠΝ (παράλληλη αναφορά και στα κυριότερα φορτία) Σωστικά Πυροσβεστικά μέσα πλοίου αυτόματα συστήματα ανίχνευσης, εντοπισμού και κατάσβεσης της πυρκαϊάς Στεγανή υποδιαίρεση πλοίου διαρροή μέτρα αντιμετώπισης αυτής (εν συντομία) Γενική περιγραφή πλοίου ΕΝ (διαστάσεις βάρος όγκος χω ρητικότητα μεταφορική ικανότητα) ονοματολογία των κυριότερων μερών αυτού βασικά εξαρτήματα ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και βοηθήματα ειδικότητες πληρω μάτων Τύποι σκαφών Λ.Σ. (Περιγραφή αυτών, αλυσίδα ιεραρχίας, ειδικότητες) Ατυχήματα και συμβάντα έκτα κτης ανάγκης (διαχωρισμός και γενική περιγραφή αυτών) Μέσα πρόωσης (πηδάλιο, έλικες) Μέσα αγκυροβολίας (ονοματολογία) Κατάσταση θάλασσας Άνεμος Διε θνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) (σκοπός, θέματα που αντιμετωπίζει και ρυθμίζει) Ναυτικοί χάρτες (επίδειξη, ανάγνωση αυτών, υποτύπωση στίγματος, χρησι μότητα, είδη) Χειρισμοί για τη διάσωση ανθρώπου στη θάλασσα καθαιρέσεις λέμβων Γενικά περί Διεθνών Συμβάσεων και γενικά περί SOLAS Πιστοποιητικά πλοίων Ε.Ν. (τομείς διαχωρισμός περι πτώσεων ανάλογα με τους πλόες κατηγορίες ισχύς έλεγχος) ΤΚΕΠ, Νηογνώμονες Γραμμή Φόρτωσης των πλοίων Επιβολή κυρώσεων Έρευνα και Διάσωση Ενέργειες Λιμ. Αρχών Δελτίο καιρού Απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών Ατυχή ματα στα πλοία επηρεάζοντα την ασφάλεια του πλου επισκευή σκάφους Διαδικασία ελέγχου της αξιο πλοΐας του σκάφους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή Ευθύνες Πλοιάρχου. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προβολή βίντεο και slides απεικόνιση μερών πλοίου (σχηματικές αναπαραστάσεις) επίδειξη σωστικών μέσων επίδειξη ναυτιλιακών ορ γάνων ναυτικοί χάρτες Επίδειξη υποδειγμάτων πιστο ποιητικών πλοίων και ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων δελτίο καιρού ΕΑΝ 9 ενέργειες Λιμενικών Αρχών σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης σήματα κινδύνου VHF VTMIS Olympia Radio 6) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ώρες 15) Εισαγωγή στον Η/Υ Λειτουργικό σύστημα WINDOWS Πακέτα αυτοματισμού γραφείου Ms word Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Πρακτική εκπαίδευση. Ανάλυση πραγματικών στοιχείων σε Η/Υ Παραδείγ ματα εφαρμογών. 7) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗ ΜΟΣΥΝΗ (Ώρες 26): Τα «Σώματα» στο σύγχρονο γίγνεσθαι Εμπειρίες που αντλούνται από το παρελθόν του Σώματος. Η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της εργα σίας. Τυπολογία ηγεσίας Δημιουργία συναισθηματικά ευφυών ατόμων και οργανισμών Ανοικτή επικοινωνία, με το εν γένει προσωπικό, για προσήλωση στη δυναμική των νέων απαιτήσεων στρατηγικού σχεδιασμού σε ότι αφορά: «ξεκάθαρο όραμα», «αποστολή» και «στρατηγι κή» του Σώματος Διαρκής εκπαίδευση Στελεχών και προσωπικού Η τέχνη της επιρροής Αυτοέλεγχος Κινητοποίηση προς την επιτυχία Συνεργασία Ομά δες και ομαδικός δείκτης νοημοσύνης Αυτοκυριαρχία Δημιουργία εξειδίκευσης πέρα από την εξειδίκευση Διαφορές που χαρακτηρίζουν τον «Manager» από τον «Ηγέτη» Αρετές του «Ηγέτη» Συνιστώσες αποτελε σματικής «Ηγεσίας» Καταστάσεις τύφλωσης «Ηγέτη» Η αισιοδοξία στην αντιμετώπιση υπηρεσιακών θεμάτων Σημασιολογία της «Συναισθηματικής Νοημοσύνης» Συμπεριφορές συναισθηματικού προτύπου Επανακα θορισμός των αρμοδιοτήτων, ευθυνών, λογοδοσίας σε επίπεδο Σώματος Καθοδήγηση (Mentoring) Διαχείριση λαθών Λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες καταστάσεις Διαχείριση Συγκρούσεων. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Συζήτηση Ανταλλαγή απόψεων Μελέτη θεμάτων Περιπτωσιολογική μελέτη (case study). 8) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (25 Ώρες) Οργανόγραμμα ΥΕΝΑΝΠ (ισχύων Οργανισμός ΥΕΝ) και κατηγορίες Λιμενικών Αρχών (κατάταξη, εσωτερι κή διάρθρωση και λειτουργία) ΕΚΑ(Εθνικός Κώδικας Αλληλογραφίας) Αδιαβάθμητο και Διαβαθμισμένο αρ χείο Εκμάθηση χρήσης/συμπλήρωσης Υπηρεσιακών εντύπων (έντυπο σήμα, Τίτλος, ΦΕΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύνταξη και κατανόηση κειμένου συμπλήρωση εντύ πων αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες (ΥΕΝΑΝΠ Λι μενικές Αρχές Ένοπλες Δυνάμεις ΕΛ.ΑΣ. Νομαρχίες και Δήμοι κλπ) σηματωρείο Ραδιοτηλεπικοινωνιακό Κέντρο παροχή πληροφοριών σε Υπηρεσίες και πο λίτες Εθιμοτυπία Δημόσιες Σχέσεις αποδελτίωση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου 9) ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ώρες 15), ΟΠΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΛΕΣ (Ώρες 20) Ι. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 1. Εισαγωγή Σωματικός έλεγχος: Μέσα άσκησης ελέγχου και παράγοντες που επη ρεάζουν τη χρήση τους Κλιμάκωση μέσων άσκησης ελέγχου Τακτική 2. Ανάπτυξη μέσων άσκησης ελέγχου α. Παρουσία Ανοικτή στάση Στάση ετοιμότητας Στάση άμυνας β. Τρόπος προσέγγισης υπόπτου από δύο όργανα Τεχνική ορθής γωνίας. γ. Διάλογος δ. Λαβές συνοδείας Λαβή αγκώνα Λαβή κλειδωμέ νου καρπού Λαβή σε τεντωμένο βραχίονα Λαβή με στρίψιμο του χεριού προς την πλάτη Λαβές συνοδείας σε καθισμένα ή ξαπλωμένα άτομα Σημεία πίεσης

14 26778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Ανάπτυξη μέσων άσκησης ελέγχου Αντίμετρα Ήπια αντίμετρα Σκληρά αντίμετρα Κεφαλοκλεί δωμα 4. Χρήση αστυνομικής ράβδου Είδη αστυνομικής ρά βδου και ο σκοπός τους Τρόπος και θέση μεταφοράς της αστυνομικής ράβδου Στάση του σώματος κατά τη χρήση της αστυνομικής ράβδου Σημεία που πρέπει να χτυπάς με την αστυνομική ράβδο στο ανθρώπινο σώμα Τεχνικές χρήσης της αστυνομικής ράβδου. 5. Χρήση Τοποθέτηση χειροπέδων Τρόπος μεταφο ράς και μηχανικής λειτουργίας χειροπέδων Τεχνικές χρήσης χειροπέδων Τεχνικές χρήσης χειροπέδων μετά από εφαρμογή λαβών ακινητοποίησης. 6. Ασφαλής σωματική έρευνα Περιπτώσεις σωμα τικής έρευνας Σημεία του ανθρωπίνου σώματος που πρέπει να ερευνάς Τεχνικές σωματικής έρευνας σε αδέσμευτα άτομα (ψάξιμο στον τοίχο στο καπώ του αυτοκινήτου στα γόνατα σε όρθια στάση) Τεχνικές σωματικής έρευνας σε δεμένα ύποπτα άτομα (σε όρθια στάση μπρούμυτα στο έδαφος). 7. Αντιμετώπιση διαταραγμένων ατόμων Μεθυσμένοι Ναρκομανείς Ψυχοπαθείς 8. Μαχαίρια και αντιμετώπισή τους 9. Αφοπλισμός αντιπάλου Τεχνικές αφοπλισμού όταν απειλείσαι από μπροστά (αρπαγή περιστρόφου μακρύ καννου όπλου) Τεχνικές αφοπλισμού όταν απειλείσαι από πίσω (αρπαγή περιστρόφου μακρύκαννου όπλου Τεχνικές αφοπλισμού όταν απειλούνται τρίτα πρόσωπα Τεχνική αφοπλισμού αντιπάλου που εφαρμόζει λαβή ομηρίας Τεχνική αφοπλισμού υπόπτου που απειλεί τρίτο πρόσωπο. II. ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Ύποπτοι και Όργανα Α. Αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων Β. Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μίας ένοπλης σύγκρουσης Γ. Πότε πυροβολούν οι ύποπτοι. Δ. Αντιδράσεις του οργάνου στον κίνδυνο 2. Το STRESS και οι πιθανές επιπτώσεις στη ζωή του οργάνου. Τι είναι στρες Πνευματικές αντιδράσεις στο στρες Μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων λανθασμένη λογική Παραποίηση αντιλήψεων Προσοχή συγκεκρι μένη σε ένα σημείο Οι ψυχολογικές συνέπειες ενός θανάσιμου τραυματισμού Συμπτώματα Εφιάλτες και διαταραχή του ύπνου Κοινωνική απομόνωση Μείωση της αποδοτικότητας. 3. Πλησιάζοντας τον κίνδυνο Φάσμα ετοιμότητας Διανοητική προετοιμασία για μία σωστή αντιμετώπιση Διανοητικές διαδικασίες υπόπτου οργάνου. Βασικές αρχές τακτικής αντιμετώπισης Εκτίμηση των τακτικών μάχης Ανάλυση πραγματικών περιστατικών προβολή ταινιών με ανάλογο περιεχόμενο. 4. Περιπολία Γενικά Πιθανές αντιδράσεις ενός ενόπλου υπόπτου στην προφορική σου πρόσκληση Έλεγχος ατόμων που οπλοφορούν νόμιμα Πότε πρέπει να έχεις τραβηγμένο το όπλο σου Πιθανές συνέπειες κάποιων ενεργειών σου 5. Οι συνέπειες του αιφνιδιασμού σε μία ένοπλη αντι παράθεση 6. Πριν και μετά την εξέλιξη της αντιπαράθεσης Κί νηση μέσα στη φονική ζώνη Αποχώρηση από τον τόπο του επεισοδίου Περισυλλογή των πυροβόλων όπλων από τη φονική ζώνη Αφοπλισμός υπόπτου Τελική προσέγγιση Παραμένοντες σε πλήρη ετοιμότητα Προστασία όπλου Απρόβλεπτες αντιδράσεις μετά από ένα τραυματισμό Ανάλυση πραγματικών περιστατικών Πρακτικές ασκήσεις Προβολή ταινιών με ανάλογο περιεχόμενο. 7. Έλεγχος οχημάτων Εποχούμενη περιπολία Αυ τοπειθαρχία Παρουσία υπεροχής Αξιολόγηση επει σοδίων Εκτίμηση κινδύνου Βασικές αρχές ασφαλούς προσέγγισης Προσέγγιση οχήματος αγνώστου κινδύ νου Έξοδος επιβατών από το ύποπτο όχημα Έλεγχος οχημάτων με ιδιαίτερα προβλήματα Έρευνα οχήματος Έλεγχος οχημάτων υψηλού κινδύνου Προβολή ταινι ών Αναφορά, σχολιασμός πραγματικών περιστατικών Πρακτικές ασκήσεις σε ελέγχους αγνώστου υψηλού κινδύνου Μπλόκα 8. Χρηματαποστολές ΙΙΙ ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΛΕΣ 1. Γενική περιγραφή όπλων, βασικά μέρη αυτών, τρό ποι λειτουργίας, κατηγορία (ως προς μέγεθος, διαμέ τρημα, τρόπος λειτουργίας κλείστρου, τρόπος βολής, είδος κάνης) Πυρομαχικά, είδη τους, το φυσίγγιο, μέρη αυτού, τρόπος λειτουργίας, διαμετρήματα, σχέση όπλων πυρομαχικών, ονοματολογία Ασφάλεια χειρισμού όπλων, γενικοί κανόνες, παραδείγματα, εξοικείωση με τα όπλα Πολυβόλα Λ.Σ. Τυφέκια Λ.Σ., Υποπολυβόλα ΛΣ, Πιστόλια Περίστροφα Παρουσίαση, Λειτουργία, Λύση, Αρμωση, Πυρομαχικά Παρελκόμενα υπηρεσιακά και μη βοηθήματα, θήκες, αξεσουάρ, χρήση τους Επεξήγη ση άμυνας, κατάστασης ανάγκης, νομοθεσία, διαταγές, παραδείγματα χρήσης όπλων αποτελέσματα, συζήτη ση Ε.Ε. Νο 8, χρέωση, κατοχή, οπλοφορία, συζήτηση Καθαρισμός, λίπανση, τρόποι συντήρησης, ασφαλής φύλαξη όπλων και πυρομαχικών στην Υπηρεσία και στο σπίτι, ισχύουσα νομοθεσία διαταγές Σκοπευτικά, σκόπευση, είδη σκοπευτικών, σχέση γραμμής σκόπευ σης τροχιάς, καθορισμός στόχου Λαβή όπλου, πίεση σκανδάλης, ενστικτοδεικτική βολή, αποστάσεις Θέση, στάσεις, κίνηση, συσχετισμός με ασφάλεια χρήσης, κάλυψη, τρόπος εισόδου, τρόπος έρευνας, σωματική έρευνα υπόπτου, συζήτηση Εμπλοκές, είδη, θεραπεία, αλλαγή γεμιστήρα 2. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής βολής με όλους τους τύπους φορητών όπλων που χρησιμοποιούνται στο Λ.Σ. με έμφαση στα πιστόλια και υποπολυβόλα. ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ώρες 10) Έννοια επαγγελματικής και κοινωνικής αγωγής Η κοινωνική αγωγή σε συνάρτηση με την ιδιότητα του Στρατιωτικού Υποχρεώσεις Συμπεριφορά των Δο κίμων Λιμενοφυλάκων μέσα στη Σχολή Υποχρεώσεις Συμπεριφορά των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έξω από τη Σχολή. Σύναψη κοινωνικών σχέσεων Χειραψία. Συστάσεις Παρουσιάσεις αυτοπαρουσιάσεις πα ρουσίαση σε υψηλά πρόσωπα παρουσίαση ενώπιον ανωτέρου στο γραφείο του Επισκέψεις Τηρητέοι κανόνες κατά τις συζητήσεις και συνομιλίες Επισκε πτήρια Δεξιώσεις Γεύματα Χρήση τηλεφώνου Προσαγορεύσεις κληρικών Επισήμων προσώπων Επίσημες τελετές και εορτές, προβάδισμα των Αρχών τιμώμενο πρόσωπο κατά τις παρελάσεις επίσημες επισκέψεις.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Ώρες 24) Κάθε δεύτερη εβδομάδα ένα συνεχόμενο απογευ ματινό δίωρο θα πραγματοποιούνται πεζικές ασκήσεις στις παρακάτω κινήσεις: Α. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΟΠΛΟΥ: (προσοχή, ημιανάπαυση, ανά παυση, κλίσεις, μεταβολές σε στάση, βάδισμα, βημα τισμός, αλτ, βήμα, σημειωτόν, κινήσεις προς τα πίσω, αλλαγή βήματος, τροχάδην βηματισμός, πλάγια βήματα, μεταβολή κατά το βάδισμα, κλίσεις σε βάδισμα, χαιρε τισμός χωρίς όπλο). Β. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΟΥ: Στάση ενόπλου (προσοχή, ανάπαυση, ημιανάπαυση, επ ώμου, επ ώμου από το παρά πόδα και παρουσιάστε, εφ όπλου και σε θήκη λόγχη, επιθεώρηση όπλων, ανά χείρας από το παρά πόδα, παρά πόδα από το ανά χείρας, ανά χείρας από το επ ώμου, αλλαγή θέσης του όπλου στο επ ώμου, αλλαγή θέσης του όπλου στο ανά χείρας). Εκτέλεση κινήσεων με όπλο (το όπλο σε σχήμα χι ανάρτηση απόθεση όπλου). Χαιρετισμός από ένοπλο. Γ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΗΔΕΙΑΣ: Υπό μάλης από το παρά πόδα και παρουσιάστε, αλλαγή από το υπό μάλης, επί των όπλων από το υπό μάλης, υπό μάλης από το επί των όπλων, επί των όπλων από το παρά πόδα, επ ώμου από του επί των όπλων. Η εκπαίδευση στη διάρκεια της προεκπαίδευσης θα συνοδεύεται με ασκήσεις ακρίβειας. 3) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Λ.Σ. (10 ώρες) Ίδρυση και λόγοι που επέβαλαν τη δημιουργία του ΛΣ εξέλιξη και φάσεις από τις οποίες πέρασε η ανάπτυξη του ΛΣ από τη σύστασή του η συμβολή του ΛΣ στην οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας και ειδικό τερα στο ναυτιλιακό τομέα φυσιογνωμίες και προσω πικότητες του ΛΣ δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στελεχών του ΛΣ (συγγραφικό έργο κ.λπ.). III. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΑ/ΛΣ (Ώρες 20) 1. Η Σχολή Λ/Φ σε συνεννόηση με ΜΥΑ/ΛΣ προγραμ ματίζει την εκπαίδευση σε αυτή κάθε τμήματος Δοκίμων χωριστά στη ΜΥΑ/ΛΣ. 2. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τα παρακάτω αντι κείμενα: α) Οπλοτεχνική Βολές Όπλα ΛΣ Θεωρία (με έμφαση στα πιστόλια και υποπολυβόλα) Ασφάλεια οπλισμού θέσεις βολής Δεικτικές βολές Βολές με κίνηση αυτοσυγκράτηση στη χρήση του όπλου. Πεδίο βολής (βολές): πρακτική σε θέσεις βολής και σε βολές με κίνηση και βολές με τα όπλα ΛΣ (με έμφαση στα πιστόλια και υποπολυβόλα) β) Ναυαγοσωστική Κολύμβηση περισυλλογή ναυ αγών πρώτες βοήθειες έρευνα και διάσωση ΥΕΝ/ΘΕ μεταφορά τραυματιών προσέγγιση και έλεγχος υπό πτων σκαφών. γ) Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία Αστυνομικές επιχει ρήσεις Σωματικές έρευνες χρήση χειροπέδας συλλή ψεις υπόπτων έλεγχος υπόπτου ατόμου, αγνώστου ή υψηλού κινδύνου έλεγχος υπόπτου οχήματος με ένα ή περισσότερους επιβάτες φύλαξη στόχων (πλοίων κτιρίων εγκαταστάσεων κ.λπ.) Χρηματαποστολές (θεωρία πρακτική) Συνοδεία κρατουμένων πεζές περίπολοι περίπολοι με οχήματα χρήση αστυνομικής ράβδου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Κατά την εκπαίδευση θα λαμβάνονται από τη ΜΥΑ/ ΛΣ και τους εκπαιδευτές όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας διότι πάνω απ όλα προέχει η ασφάλεια των Δοκίμων. 2. Οι Δόκιμοι με την παρουσίαση στην ΜΥΑ για εκπαί δευση θα φέρουν μαζί τους φόρμα εργασίας αθλητική ενδυμασία, αθλητικά υποδήματα και μαγιό. IV. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (Ώρες 28) 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε χώρους και λειτουργικές εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν ενδι αφέρον για την επαγγελματική κατάρτιση των Δοκί μων. (Υπηρεσιακές μονάδες, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες κ.λπ.). 2. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Διενεργούνται διαλέξεις σε θέματα εθνι κού, κοινωνικού και επαγγελματικού αντικειμένου. Οι παραπάνω επισκέψεις και διαλέξεις, εκτελούνται ύστερα από σχετική πρόταση της Σχολής Λ/Φ και έγκρι ση των Διευθύνσεων Προσωπικού ΛΣ και Προγραμμα τισμού οργάνωσης Εκπαίδευσης Λ.Σ. V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ 1. Εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες την Α περίοδο κατά το Σαββατοκύριακο και καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 2. Κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών πλόων γίνε ται επίδειξη των ναυτιλιακών και λοιπών οργάνων και μέσων του πλοίου και της λειτουργίας αυτών, καθώς και των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του. 3. Οι Δόκιμοι επισκέπτονται τη Γέφυρα, το Μηχανο στάσιο και τον Σταθμό Ασυρμάτου του πλοίου, όπου τους επιδεικνύονται τα διάφορα μηχανήματα και όργανα και γίνονται επεξηγήσεις της λειτουργίας τους. 4. Οι Δόκιμοι λαμβάνουν μέρος σε γυμνάσια πυρκα γιάς και εγκαταλείψεως πλοίου. 5. Κατά τους εκπαιδευτικούς πλόες οι Δόκιμοι συνο δεύονται από καθηγητές Αξιωματικούς ΛΣ και προ σωπικό της Σχολής. VI. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (σχετικό το άρθρο 39) VII.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕ ΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Το σύνολο των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων παρακολου θεί κατά την Α περίοδο εκπαίδευσης για διάστημα 63 διδακτικών ωρών, χωρίς εξετάσεις και βαθμολογία: α) Σεμινάρια επί θεμάτων Σωστικών και Πυροσβεστι κών Μέσων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λ/Φ. Τα εν λόγω σεμινάρια πραγματοποιούνται από Αξιωματικούς, ΛΣ, Πυροσβεστικού Σώματος ή και ιδιώτες. β) Πρακτική επίδειξη Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων στις εγκαταστάσεις της ΣΣΠΜ/Α, με τα διατι θέμενα μέσα της και με προσωπικό της.

16 26780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Π.Λ.Σ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1 ΜΕΚ ΓΡΑΠΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 2 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ ΚΑΙ ΠΛΣ 98+21* ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ 7 ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ 35 ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8 ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ *Απόγευμα ή Σάββατο ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΕΗ): Α) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 35 Β) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 5 Γ) ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 4 ΣΥΝΟΛΟ: 44 ΕΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ι) «ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΣ» ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Μ.Ε.Κ.: (Ώρες 36). 1. Θεωρητική εκπαίδευση επί των Μ.Ε.Κ. (αρχές λει τουργίας) και εξοικείωση με τα τεχνικά εγχειρίδια των διαφόρων τύπων μηχανών που είναι εγκατεστημένες σε πλωτά Λ.Σ. 2. Καύσιμα λιπαντικά 3. Δίκτυα Μ.Ε.Κ. 4. Όργανα ελέγχου λειτουργίας Μ.Ε.Κ. 5. Συντήρηση 2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ: (Ώρες 23) Γενική περιγραφή χρήση των Β.Μ. Συντήρηση πε ριγραφή Β.Μ. ΠΛΣ Μέτρα προστασίας και Ασφάλειας. 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ: (Ώρες 24) Στοιχεία θεωρίας ηλεκτρισμού Ηλεκτρικά κυκλώμα τα Συσσωρευτές Τάσεις Όργανα καλής λειτουργίας Συντήρηση. Μέτρα προστασίας και Ασφάλειας. 4. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ: (Ώρες 32) Πρακτική εκπαίδευση σε ΜΕΚ, Βοηθητικά Μηχανήματα και Ηλεκτρικά κυκλώματα ΠΛΣ. Εκκίνηση παρακολού θηση καλής λειτουργίας και οι τρόποι συντήρησης αυ τών συχνότερες βλάβες και τρόποι αντιμετώπισης. Παρακολούθηση οργάνων. Κυριότερα εργαλεία μη χανοστασίου και χρήση αυτών. Γενικά περί προστασίας ατόμου σε εργασίες πάνω σε ΠΛΣ. Κίνδυνοι από ηλεκτρολογικές εργασίες και εν γένει εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανοστα σίου. Τρόποι προστασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαθήματα θα έχουν περισσότερο χα ρακτήρα πρακτικής εφαρμογής επάνω σε σχέδια προτύ πων αχρήστων μηχανών σε λειτουργία τόσο στις εγκα ταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ, όσο και πάνω σε ΠΛΣ. Ειδικά θα καταβληθεί προσπάθεια λεπτομερέστερης ενημέρωσης των Δοκίμων, επάνω σε όλους τους τύπους των μηχα νών πρόωσης των περιπολικών σκαφών Λ.Σ. 5. ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: (Ωρες 32) Αντίστοιχη ύλη με ΜΕΚ πρακτική εξάσκηση σε άρ μωση, εξάρμωση εξωλέμβιας μηχανής για αντιμετώπιση συνήθων βλαβών. 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ: Ώρες * ΣΕ Α) ΕΒ/ΛΣ: 21 Β) ΠΛΣ: * 1. Αυτή περιλαμβάνει πρακτική κατάρτιση των Δοκί μων με την ενεργό συμμετοχή τους τόσο σε εργασίες της ΕΒ/ΛΣ που αφορά παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων εργαλείων και μηχανών ΜΕΚ Έσω Έξω και Εξωλέμβιων και αποκατάσταση βλαβών όσο και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανών ΠΛΣ που θα πραγματοποιείται με μέριμνα της Διοίκησης της Σχολής ύστερα από διάθεσή τους σε Λιμενικές Αρχές Αττικής προκειμένου να τοποθετηθούν στα ΠΛΣ αυτών. Η εν λόγω εκπαίδευση τελεί υπό την εποπτεία αφενός του Διοικητή * *

17 ΦΕΚ 2148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της ΕΒ/ΛΣ ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχ που 5.2 Συντήρηση ανήκει το ΠΛΣ και στην Διοίκηση της Σχολής. 5.3 Βλάβες τρόποι αποκατάστασης 2. Κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης οι 6. ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Δόκιμοι με μέριμνα της Σχολής θα κατανέμονται καθ 6.1 Λειτουργία και έλεγχος ομάδες στην ΕΒ/ΛΣ και ΠΛΣ. 6.2 Συντήρηση 3. Κατά την πρακτική εκπαίδευση στην ΕΒ/ΛΣ θα ορί 6.3 Βλάβες τρόποι αποκατάστασης ζονται κατάλληλοι εκπαιδευτές προκειμένου εκπαιδεύ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ: Προετοιμασία Μέ σουν τους Δοκίμους επί των αντικειμένων της παρ. 1. τρα Ασφάλειας Μέτρηση ποσότητας καυσίμων στις 4. Τα ΠΛΣ που θα χρησιμοποιούνται για την πρακτική δεξαμενές. εκπαίδευση θα διατίθενται από ΥΕΝ/ΔΕΜΕΜ μετά από 8. Κατά την πρακτική εκπαίδευση στα ΠΛΣ οι Δόκιμοι αίτημα της ΣΧΟΛΗΣ Λ/Φ. Οι προϊστάμενοι μηχανής των Λ/Φ επιβαίνουν σ αυτά με την ιδιότητα του εκπαιδευ διατιθέμενων ΠΛΣ ορίζονται ως εκπαιδευτές και εκπαι όμενου (δεν ανατίθενται σ αυτούς υπεύθυνα καθήκο δεύουν τους Δοκίμους στα παρακάτω θέματα: ντα) ακολουθούν αυτά σε όλες τις δραστηριότητες και 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ αποστολές στην περιοχή ευθύνης τους σε διαφορετική Κύριες Μηχανές Βοηθητικά Μηχανήματα Μέτρα περίπτωση θα προγραμματίζονται και θα εκτελούνται Ασφαλείας Προστασία Προσωπικού εκπαιδευτικοί πλόες συνολικής διάρκειας τουλάχιστον ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 40 ωρών. Λειτουργία και έλεγχος Συντήρηση Βλάβες Μέ 9. Η Σχολή Λ/Φ διαβιβάζει στους ορισθέντες εκπαι τρα που λαμβάνονται τρόποι αποκατάστασης. δευτές Μηχανικούς των ΠΛΣ αντίγραφο της παραγρ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4 όπου αναφέρονται τα αντικείμενα που πρέπει να εκ Ηλεκτρογεννήτριες (γενικά) Λειτουργία και έλεγχος παιδεύσουν τους Δοκίμους και θα τους επισημαίνεται η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στο σκέλος αυτό της Συντήρηση Βλάβες τρόποι αποκατάστασης εκπαίδευσης των Δοκίμων για την άρτια επαγγελματική 2. ΑΝΤΙΛΙΕΣ ΣΥΜΠIΕΣΤΕΣ (γενικά) κατάρτιση αυτών και για τούτο θα πρέπει να γίνεται με 2.1 Λειτουργία και έλεγχος σοβαρότητα επιμέλεια και συνέπεια. 2.2 Συντήρηση 10. Η πρακτική εκπαίδευση στα ΠΛΣ μπορεί να πραγ 2.3 Βλάβες τρόποι αποκατάστασης ματοποιείται και απόγευμα. 3. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (γενικά) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι 21 * ώρες θα πραγματοποιούνται το 3.1 Λειτουργία και έλεγχος απόγευμα ή Σάββατο με ρύθμιση της Σχολής. 3.2 Συντήρηση 7. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ 3.3 Βλάβες τρόποι αποκατάστασης ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (Ώρες ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑ (γενικά) ή 5 εργάσιμες ημέρες). 4.1 Λειτουργία και έλεγχος Οι Δόκιμοι Λ/Φ επισκέπτονται με τη συνοδεία των 4.2 Συντήρηση καθηγητών τους εμπορικά ή επιβατηγά πλοία για επί 4.3 Βλάβες τρόποι αποκατάστασης δειξη των σωστικών και πυροσβεστικών τους μέσων 5. ΑΞΟΝIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ (γενικά) και γυμνασίων. 5.1 Λειτουργία και έλεγχος 8. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Σχετικό το άρθρο 39). Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ Π.Λ.Σ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ II ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 2 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΚΑΣ ΓΡΑΠΤΑ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗ/ΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 4 ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ ΚΑΙ ΠΛΣ * ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ 35 ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 7 ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ *Απόγευμα ή Σάββατο ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΕΗ): Α) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 35 Β) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 5 Γ) ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 4 ΣΥΝΟΛΟ: 44 ΕΗ

18 26782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΙΙ) ΑΡΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΛΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ II: (Ώρες 44). 1. Ανασκόπηση Ν. Τέχνης Ι (επισήμανση σημείων που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και ανάπτυξη, από τα ήδη διδαχθέντα θέματα της Α Περιόδου) 2. Πλωτά περιπολικά σκάφη ΛΣ: κατηγορίες σκοπός λειτουργίας τους, ελικτικές ιδιότητες, προνευτασμός διατοιχισμοί, ευστάθεια πλοίου, αγκυροβολία, πηδάλιο, καθήκοντα πηδαλιούχου και οπτήρα, έλικες συμβάντα έκτακτης ανάγκης, ονοματολογία μερών σκάφους 3. Πρόσδεση σκάφους (τρόποι, ονοματολογία σχοινιών πρόσδεσης). 4. Χειρισμοί Πλεύσεις σκάφους (είδη, πηδαλιούχη ση). 5. Συντήρηση σκάφους (καθημερινή, περιοδική και ανάλογα με τον τύπο). 6. Επιχειρήσεις σκαφών Λ.Σ. (Λιμ. Αστυνομία, ΠΘΑΠ, SAR, λαθρομετανάστευση). 7. Άνθρωπος στη θάλασσα. 8. Ρυμούλκηση. 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΚΑΣ: (Ώρες 44). 1. Γη Ορισμοί 2. Γεωγραφικές Συντεταγμένες 3. Κατευθύνσεις, Ανεμολόγιο. 4. Μαγνητική Πυξίδα 5. Πορείες Διοπτεύσεις 6. Ναυτικός χάρτης (μετρήσεις, στίγματα, ανάγνω ση). 7. Φάροι, φανοί 8. Στίγμα (έννοια, ακτοπλοΐα). 9. Έννοιες ακτοπλοΐας (παράλλαξη, ευθυγράμμιση). 10. Δ.Κ.Α.Σ. (περιεχόμενα, έννοιες, βασικές διατά ξεις). 11. Βασικές έννοιες Μετεωρολογίας. 12. Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών Οργάνων (RADAR, G.P.S., Βυθόμετρα). 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ: (Ωρες 25) 1. Θεωρητική εκπαίδευση επί των Μ.Ε.Κ. (αρχές λει τουργίας) που είναι εγκατεστημένες σε ΠΛΣ. Καύσιμα λιπαντικά Δίκτυα Μ.Ε.Κ. Όργανα ελέγχου λειτουργίας Μ.Ε.Κ. Συντήρηση 2. Γενική περιγραφή χρήση των Β.Μ. συντήρηση περιγραφή Β.Μ. ΠΛΣ Στοιχεία θεωρίας ηλεκτρισμού Ηλεκτρικά κυκλώματα Συσσωρευτές Τάσεις Όρ γανα καλής λειτουργίας, Συντήρηση. 3. Γενικά περί προστασίας ατόμου σε εργασίες πάνω σε ΠΛΣ. Κίνδυνοι από ηλεκτρολογικές εργασίες και εν γένει εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανοστα σίου. Τρόποι προστασίας. 4. ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: (Ωρες 20). Αντίστοιχη ύλη με ΜΕΚ πρακτική εξάσκηση σε άρ μωση, εξάρμωση κυριώτερων τμημάτων εξωλέμβιας μηχανής για αντιμετώπιση συνήθων βλαβών. 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΒ/ΛΣ (14 Ω) και Π.Λ.Σ. ( * Ω): Ώρες * 1. Αυτή περιλαμβάνει πρακτική κατάρτιση σε θέ ματα διακυβέρνησης περιπολικών σκαφών ΛΣ, που θα πραγματοποιείται με μέριμνα της Διοίκησης της Σχο λής Λ/Φ, ύστερα από διάθεση των Δοκίμων σε πλωτά Λ.Σ., για εκμάθηση χειρισμών και γενικότερες γνώσεις λειτουργίας των Π.Λ.Σ. και στην ΕΒ/ΛΣ σε θέματα πα ρακολούθησης λειτουργίας των μηχανών, αναζήτησης και επισκευής βλαβών, βάψιμο, υφαλοχρωματισμός και όσμωση περιπολικών σκαφών Λ.Σ. 2. Τα ΠΛΣ που θα χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκπαίδευση θα διατίθενται από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΜΕΜ μετά από αίτημα της ΣΧΟΛΗΣ Λ/Φ. Οι Κυβερνήτες των διατι θεμένων ΠΛΣ ορίζονται ως εκπαιδευτές και εκπαιδεύουν τους Δοκίμους στα παρακάτω θέματα: 1. Εξοικείωση Δοκίμου με τους χώρους του σκάφους (ονομασίες, προορισμός, χρήση). 2. Πρόσδεση Απομάκρυνση σκάφους από προβλή τα 3. Αναγνώριση κατάστασης θαλάσσης Διεύθυνσης ανέμου Ονομασίες Κλίμακες Αληθής/Σχετικός άνε μος. 4. Αγκυροβολία (βασικές γνώσεις). 5. Ναυτικοί κόμποι 6. Πηδαλιούχηση 7. Επιτήρηση (LOOK OUT) για ναυσιπλοΐα, για αναζη τούμενο σκάφους, έρευνα για άνθρωπο στη θάλασσα (ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ). 8. Ενέργειες σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα. 9. Χειρισμοί πλεύσης του σκάφους Συμπεριφορά σκάφους στον καιρό (βασικές γνώσεις). 10. Χειρισμοί χρήσης βοηθητικού Φουσκωτού σκάφους (εφ όσον διατίθεται). 11. Ρυμούλκηση (βασικές γνώσεις). 12. Αναγνώριση καταφανών σημείων ξηράς σε σχέση με τον χάρτη και τον RADAR, κατά την διάρκεια της ημέρας. 13. ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Εκμάθηση τοποθέτησης στιγμάτων με ναυτικό χάρτη. 14. Καθημερινή και Περιοδική συντήρηση σκάφους/δι ατιθέμενου μόνιμου εξοπλισμού/αναλώσιμων υλικών. 15. Δ.Κ.Α.Σ.: Αναγνώριση πλεύσης άλλων πλοίων χει ρισμοί αποφυγής συγκρούσεως υπόχρεοι χειρισμών αναγνώριση φώτων και σχημάτων. 16. Επίδειξη και εκμάθηση χρήσης των Τηλεπικοινω νιακών συστημάτων του σκάφους συνομιλία με πλοία Ε.Ν. μέσω V.H.F/F.M. 17. RADAR: (Θέση ΟΝ, OFF, ST/BY, σχηματισμός ει κόνας). 18. Εκμάθηση ενεργειών προετοιμασίας εκτέλεσης ταξιδιού. 19. Πετρέλευση σκάφους (καθήκοντα Αρμενιστή). 20. Επίδειξη αναγνώριση όλων των διατιθέμενων οργάνων και βοηθητικών μηχανημάτων. 21. Σωστικά Πυροσβεστικά μέσα σκάφους (χρήση, χρησιμότητα). 22. Καθήκοντα σκοπού σκάφους (εκτέλεση φυλακής, ανάκληση πληρώματος, εσωτερικός καθαρισμός σκά φους). 23. Εκμάθηση αναγνώρισης των διαφόρων τύπων πλοίων Ε.Ν. 24. Κατά την πρακτική εκπαίδευση στα ΠΛΣ οι Δόκιμοι Λ/Φ επιβαίνουν σ αυτά με την ιδιότητα του εκπαιδευ όμενου (δεν ανατίθενται σ αυτούς υπεύθυνα καθήκο ντα) ακολουθούν αυτά σε όλες τις δραστηριότητες και αποστολές στην περιοχή ευθύνης τους σε διαφορετική

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περίπτωση θα προγραμματίζονται και εκτελούνται εκ Αρχής που ανήκει το ΠΛΣ και στην Διοίκηση της Σχο παιδευτικοί πλόες συνολικής διάρκειας τουλάχιστον λής. εβδομήντα (70) ωρών. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι 21* ώρες θα πραγματοποιούνται 25. Η Σχολή Λ/Φ διαβιβάζει στους Κυβερνήτες εκ παιδευτές των ΠΛΣ αντίγραφο της παραγράφου 2 του απόγευμα ή Σάββατο με ρύθμιση της Σχολής Λ/Φ. παρόντος όπου αναφέρονται τα αντικείμενα που πρέπει 6. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ να εκπαιδεύσουν τους Δοκίμους και θα τους επισημαί ΠΥΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ώρες 35) νεται η ιδιαίτερη σημασία που δίδεται στο σκέλος αυτό Οι Δόκιμοι Λ/Φ επισκέπτονται με τη συνοδεία των της εκπαίδευσης των Δοκίμων για την άρτια επαγγελ καθηγητών τους εμπορικά ή επιβατηγά πλοία για επί ματική τους κατάρτιση για τούτο θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα επιμέλεια και συνέπεια. δειξη των σωστικών και πυροσβεστικών τους μέσων Η εν λόγω εκπαίδευση τελεί υπό την εποπτεία του και γυμνασίων. Διοικητή της ΕΒ/ΛΣ ή του Πρϊσταμένου της Λιμενικής 7. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (σχετικό το άρθρο 39). Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΟΒ ΚΟΒ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΠΤΑ 3 ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Η/Σ: 42 4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΠΝΤ Γ : 42 ΠΛΣ: 23* ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 35 6 ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ *Απόγευμα ή Σάββατο ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΕΗ): Α) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 35 Β) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 5 Γ) ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 4 ΣΥΝΟΛΟ: 44 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΙΙΙ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΣ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (ώρες 46) α) Στοιχεία θεωρίας ηλεκτρισμού Εναλλασσόμενο Συνεχές Ηλεκτρικά κυκλώματα Συνδεσμολογία Συσσωρευτές Τάσεις Όργανα καλής λειτουργίας, Συντήρηση. β) Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλοίων/σκαφών, οχη μάτων ΛΣ. Ηλεκτρολογικά σχέδια. γ) Μέτρα προστασίας και Ασφάλειας. δ) Προστασία του περιβάλλοντος εξοικονόμηση ηλε κτρικής ενέργειας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ώρες 46) α) Εισαγωγή στην ηλεκτρονική: (Γενικές έννοιες, Κυ κλώματα, Αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, τρανζίστορ, ολοκληρωμένα κυκλώματα) β) Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνική γ) Τεχνολογία ηλεκτρικών μετρήσεων (Βασικές έννοι ες, Συσκευές μέτρησης ψηφιακά όργανα, Μετρήσεις με αναλογικά και ψηφιακά όργανα, Μέτρηση τάσης, Μέ τρηση ρεύματος, Μέτρηση αντίστασης, Παλμογράφος μετρήσεις (ρευμάτων συχνοτήτων) δ) Μικροϋπολογιστές και μικροεπεξεργαστές ε) Ηλεκτρονικές συσκευές ΠΛΣ. (Γενικά για Radar, βυ θόμετρο, GPS κ.α.) Τοποθέτηση σύνδεση συσκευών. 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑ (ώρες 46) α) Υλισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερει ακών, συναρμολόγηση, συντήρηση, βλάβες β) Δίκτυα: (Είδη δικτύων (LAN, WAN), Συσκευές δικτύ ων (switches, hubs, rooter, server), Καλωδιώσεις, Πρω τόκολλα επικοινωνίας, Ασφάλεια δικτύων, Διαχείριση δικτύου,) γ) Εγκαταστάσεις Η/Υ, δικτύων.

20 26784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: α) Πρακτική εκπαίδευση σε ΠΛΣ: Ηλεκτρικά κυκλώμα τα, ηλεκτρονικές συσκευές, τρόποι συντήρησης αυτών συχνότερες βλάβες και τρόποι αντιμετώπισης. Παρακο λούθηση οργάνων. Κυριότερα εργαλεία ηλεκτρολόγου και χρήση αυτών. Γενικά περί προστασίας ατόμου σε εργασίες πάνω σε ΠΛΣ. Κίνδυνοι από ηλεκτρολογικές εργασίες και εν γένει εργασίες επισκευής και συντήρη σης μηχανοστασίου. Τρόποι προστασίας. β) Πρακτική εκπαίδευση στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο (ΔΑΝ/Η.Σ.): Ηλεκτρονικές συσκευές, συντήρηση, επισκευ ές, εντοπισμός βλάβης, μετρήσεις, αποκατάσταση βλα βών, εγκατάσταση συσκευών σε ΠΛΣ, εργαλεία. γ) Πρακτική εκπαίδευση στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο (ΔΠΝΤ Γ ):Εγκατάσταση δικτύου, έλεγχος εντοπισμός βλαβών Η/Υ, αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών, εργαλεία. δ) Η εν λόγω εκπαίδευση τελεί υπό την εποπτεία του Τμηματάρχη ΔΑΝ/Γ ή του Τμηματάρχη ΔΠΝΤ/Γ ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής που ανήκει το ΠΛΣ και στη Διοίκηση της Σχολής. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τα μαθήματα θα έχουν περισσότερο χαρακτήρα πρακτικής εφαρμογής επάνω σε σχέδια προτύπων αχρήστων μηχανημάτων σε λειτουργία τόσο στις εγκα ταστάσεις των συνεργείων, όσο και πάνω σε ΠΛΣ. 2. Κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης οι Δόκιμοι με μέριμνα της Σχολής θα κατανέμονται καθ ομάδες σε ΔΠΝΤ Γ, ΔΑΝ/ΗΣ και ΠΛΣ 3. Κατά την πρακτική εκπαίδευση θα ορίζονται κα τάλληλοι εκπαιδευτές από ανωτέρω Υπηρεσίες προκει μένου εκπαιδεύσουν τους Δοκίμους επί των προαναφε ρομένων αντικειμένων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι 23* ώρες θα πραγματοποιούνται απόγευμα ή Σάββατο με ρύθμιση της Σχολής Λ/Φ. 5. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (σχετικό το άρθρο 39). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κανονισμού Σχολής Λ/Φ αριθ. 67 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.. Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Δ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Μ.Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πειραιάς, Ο ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Συντάχθηκε από τον/την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε 95.10.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 18-02-2009 95 10 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν.

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα