ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Κέρκυρας και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αυτού Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελμα τικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επεν δυτικών υπηρεσιών Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ5α/Γ.Π./οικ (1) Τροποποίηση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Κέρκυρας και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αυτού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 37/Α ). β) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 143/Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχό λησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 43/Α ). γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 165/Α ). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α ). ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νο μικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά ξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α ). στ) Του ν. 1568/1985 «Υγιεινή Ασφάλεια εργαζομένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α ) όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της υπ αριθμ /3293/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» (Φ.Ε.Κ. 721/Β ) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 και του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383 ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 11/Α ). ζ) του άρθρου 5 του π.δ. 294/1988 (Φ.Ε.Κ. 138/Α ) «Ελά χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύ σεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». η) Του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 96/Α ). θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τη Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ι) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων» (Φ.Ε.Κ. 32/Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ. 1/25873/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι κών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Φ.Ε.Κ. 1950/Β ). 3. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 40/Β ). 4. Την υπ αριθμ. 10 απόφαση της 218 ης / Ολομέ λειας του ΚΕΣΥ με θέμα «Μεταφορά και σύσταση θέσε ων ιατρικού και λοιπού προσωπικού από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ιδίου Νοσοκομείου». 5. Την υπ αριθμ. 13/ απόφαση της Τ.Ε.Ψ.Υ. Κέρκυρας Λευκάδας. 6. Την υπ αριθμ. 1005/ απόφαση του Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας». 7. Την υπ αριθμ. 17/ (θέμα 9 ο ) απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:

2 14722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Η υπ αριθμ. Α3β/οικ.19192/1986 (Φ.Ε.Κ. 816/Β /1986) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: α) Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας» κα ταργούνται στον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων δύο (2) θέσεις και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως εξής: «ΠΕ Ψυχολόγων: Δέκα (10) θέσεις Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο και συμπληρού μενο άρθρο παραμένει ως έχει. β) Στο άρθρο 12 «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσί ας» καταργούνται στον κλάδο ΠΕ Νοσηλευτών τριών 12 θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας μία (1) θέση, στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών μία (1) θέση και οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΠΕ Νοσηλευτών τριών Δεκαπέντε (15) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής Πενήντα δύο (52) ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας Εννέα (9) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Εβδομήντα μία (71) θέσεις. Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. γ) στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» συνιστώνται οι κάτωθι θέσεις ανά κλάδο και κατηγορία: ΠΕ Μηχανικών τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού μία (1) θέση και συνιστάται κλάδος ΠΕ Ειδικών Θεραπευτών με τέσσερις (4) θέσεις και κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής με τρεις (3) θέσεις: και οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΠΕ Μηχανικών Έξι (6) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανο λόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρο νικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων αυτών στις ειδικό τητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μία εκ των ανωτέρω θέσεων καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις. ΠΕ Ειδικών Θεραπευτών τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού Έξι (6) θέσεις στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας» καταργούνται οι κάτωθι θέσεις προσωπικού κατά κλά δο και κατηγορία: ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού μία (1) θέση ΥΕ Εργατών μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας τρεις (3) θέσεις και οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων εννέα (9) θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Δώδεκα (12) θέσεις ΥΕ Εργατών Τρεις (3) θέσεις ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εικοσιδύο (22) θέσεις» Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα ριστών τριών, Επιμέλειας κήπων, Πλυντριών, Πρεσσα δόρων Σιδερωτών. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. Άρθρο 2 Η υπ αριθμ. Υ5β/ΓΠ/16008/06 (Φ.Ε.Κ. 1309/τ.Β ) «Σύστα ση Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα για τις ανάγκες του Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευκάδας» όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώ νεται ως ακολούθως: Α. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο: Κατηγορία Κλάδος Οργανικές θέσεις ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής μία (1) θέση ΤΕ Λογοθεραπείας μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων μία (1) θέση ΥΕ Εργατών μία (1) θέση Β. Συνιστώνται στους παρακάτω κλάδους οι ακόλου θες θέσεις προσωπικού: ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας μια (1) θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας δύο (2) θέσεις και οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: TE Επισκεπτών τριών Υγείας τρεις (3) θέσεις ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας τρεις (3) θέσεις Γ. Συνιστάται μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδι κότητας Παιδοψυχιατρικής που προστίθεται στο Κέ ντρο Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Όλες οι καταργούμενες με την παρούσα απόφαση οργανικές θέσεις είναι κενές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελμα τικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυ τικών υπηρεσιών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθμ. απόφ. 5/505/ ) Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 (Φ.Ε.Κ. 195/Α / ) 2. της κοινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγο ράς (υπ αριθμ. 8/431/ απόφαση) και του Διοικη τή της Τράπεζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων» 3. του άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ), αποφασίζουν: Άρθρο 1 Ύλη εξετάσεων Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών Α.Ε.Ε.Δ., Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ. και πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ορί ζεται ως ακολούθως: Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες 1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα 1.3 Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιτρέπεται να πα ρέχουν κατ επάγγελμα επενδυτικές υπηρεσίες ή δρα στηριότητες 1.4 Όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ΑΕΕΔ Αναστολή / ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ 1.5 Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 1.6 Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Εκτέλεση εντολών 1.7 Ο ορισμός συνδεδεμένων αντιπροσώπων 1.8 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύ σεων 1.9 Το Επικουρικό Κεφάλαιο 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗ ΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.1 Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 2.2 Το αμοιβαίο κεφάλαιο 2.3 Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κε φαλαίων 2.4 Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακί ου 2.5 Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ 3. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 3.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της 3.2 Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η από κτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής 3.3 Η πρόσβαση και η απόκτηση της ιδιότητας μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή στις οργανωμένες αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.4 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.5 Παραίτηση μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή 3.6 Τα μέτρα κατά των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗ ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4.1 Η διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 4.2 Οι διατάξεις του ν. 3606/2007 για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση 4.3 Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 4.4 Προϋποθέσεις εισαγωγής λοιπών, εκτός των με τοχών, κινητών αξιών, στην Αγορά Αξιών του Χρηματι στηρίου Αθηνών 4.5 Η επαναδιαπραγμάτευση μετοχών που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης 5. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 5.1 Το ενημερωτικό δελτίο Πεδίο εφαρμογής Η υποχρέωση δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου Το περιεχόμενο, η έγκριση και η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου Η κοινοτική διάσταση και ισχύς του ενημερωτικού δελτίου Η υποχρέωση ετήσιας περιοδικής πληροφόρησης κατά τον ν. 3401/ Το καθεστώς αστικής ευθύνης για την πληρότητα και ακρίβεια του ενημερωτικού δελτίου 5.2 Ο ν. 3556/2007 για τις υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους των εισηγμένων εταιριών Πεδίο εφαρμογής Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης Υποχρεώσεις διαρκούς ενημέρωσης σε περίπτω ση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών Υποχρεώσεις δημοσιοποίησης συμπληρωματικών πληροφοριών Υποχρεώσεις ενημέρωσης έναντι των κατόχων κινητών αξιών Υποχρεώσεις διασφάλισης της πρόσβασης σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες και ενημέρωσης της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 6.1 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφο ριών 6.2 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς 6.3 Υποχρέωση γνωστοποίησης προνομιακών πλη ροφοριών

4 14724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6.4 Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών 6.5 Υποχρέωση τήρησης καταλόγου προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες 6.6 Υποχρεώσεις διαχειριστών αγοράς και εκδοτών στατιστικών στοιχείων 6.7 Υποχρεώσεις προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών 6.8 Ρυθμίσεις για την απόκτηση ιδίων μετοχών 6.9 Υποχρεώσεις αναλυτών 7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7.1 Ο ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της χρηματο δότησης της τρομοκρατίας Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του ν. 3691/ Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημα τοδότησης της Τρομοκρατίας («Επιτροπή») Αρμόδιες αρχές, επιτροπές και φορείς Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του ν. 3691/ Τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη και ανα φορά συναλλαγών ύποπτων να συνιστούν ξέπλυμα βρώ μικου χρήματος Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών Οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας Υποχρεώσεις αναφοράς Τήρηση αρχείων και υιοθέτηση εσωτερικών μη χανισμών από τα δημόσια πρόσωπα Τήρηση στοιχείων από δημόσιες αρχές Συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη ματοδότησης της τρομοκρατίας 7.2 Οι κανονιστικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέ μηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Η Πράξη 2577/2006 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Το σχέδιο της νέας απόφασης του Δ.Σ. της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας 7.3 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 για τις μετα φορές χρηματικών ποσών 8. ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡ ΧΩΝ 8.1 Οι κυρωτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφα λαιαγοράς 8.2 Οι κυρωτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙ ΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Α1) 1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρη ματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος) 1.2 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός) 1.3 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 1.4 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη) Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλα γών Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς 1.5 Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου Οργανωμένες OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δημοπρασίας Πρωτογενείς δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγο ρές 1.6 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγο ρές κεφαλαίου Λήψη διαβίβαση εκτέλεση εντολών πελατών Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών πε λατών Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων 1.7 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώ ματα και υποχρεώσεις) 1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηρι στικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1.10 Χρηματιστηριακοί δείκτες (ΓΔ/ΧΑ, FTSE 20, FTSE 40, κ.λπ.) 2 ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑ ΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α2) 2.1 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χα ρακτηριστικά) Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards FRAs) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Δικαιώματα προαίρεσης (options) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Άλλα παράγωγα μέσα 2.2 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) 2.3 Θέσεις στην αγορά μετρητοίς 2.4 Αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2.5 Παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 3 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Β1) 3.1 Χρηματοπιστωτικό σύστημα (χαρακτηριστικά αγο ρών χρήματος και κεφαλαίου και αγορών συναλλάγμα τος, στοιχεία οικονομικής πολιτικής) 3.2 Οικονομικοί κύκλοι και οικονομικοί χρηματοοικο νομικοί δείκτες 3.3 Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αγορών κε φαλαίου 3.4 Μετοχικοί τίτλοι (απόδοση, κίνδυνος) 3.5 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (απόδοση, κίνδυ νος) 3.6 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (απόδοση, κίνδυνος) 3.7 Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα (χαρακτηριστικά, κίνδυνοι, απόδοση) 3.8 Τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων (asset securitization) 3.9 Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην κεφαλαιαγορά (χαρακτηριστικά και μορφές) 3.10 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επενδυτικά χαρακτηριστικά και προφίλ πελατών, σχέσεις πελατών και εταιριών 4 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Β) 4.1 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (αποτί μηση) Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) Δικαιώματα προαίρεσης (options) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Άλλα παράγωγα μέσα (CDΟ, CDS, TRS, CLN, κίν δυνοι) 4.2 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) 4.3 Αντιστάθμιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging) 4.4 Αντιστάθμιση με χρήση προθεσμιακών συμβολαί ων 4.5 Αντιστάθμιση με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures hedging) 4.6 Αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (option hedging) 4.7 Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance) 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ (Γ) 5.1 Στατιστικές έννοιες τάσης, συγκέντρωσης και από κλισης 5.2 Θεωρία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επεν δύσεων 5.3 Θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών επενδύ σεων (CAPM, ΑΡΤ) 5.5 Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλα κίου 5.6 Επιλογή τίτλων, κατανομή επενδύσεων, και συγ χρονισμός εισόδου στην αγορά 5.7 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πε λατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί) 5.8 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσμικών πελατών (στόχοι, ορίζοντας περιορισμοί) 5.11 Στρατηγικές αντιστάθμισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου Αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς Αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου 5.12 Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρ τοφυλακίου 6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ή ΕΚΔΟΤΕΣ (Δ) 6.1 Μικροοικονομική ανάλυση (τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, ανάλυση δομή αγοράς) 6.2 Μακροοικονομική ανάλυση (δημοσιονομική και νο μισματική πολιτική) 6.3 Κλαδική και εταιρική ανάλυση, ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων, καινοτομία 6.4 Αποτίμηση μετοχών (μέθοδοι, θεμελιώδης ανάλυ ση, τεχνική ανάλυση) 6.5 Αποτίμηση ομολόγων (μέθοδοι, διάρκεια, κυρτό τητα) 6.6 Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ, δικαιώ ματα προαίρεσης, κ.λπ.) 6.7 Αποτίμηση άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (ακί νητη περιουσία, εμπορεύματα) 6.8 Αρχές και πρότυπα λογιστικής παρουσίασης 6.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εται ριών 6.10 Εταιρική διακυβέρνηση 6.11 Επιχειρηματική χρηματοδότηση (έκδοση ομολ. δανείου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) 6.12 Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης (κόστος κε φαλαίου, επιχειρηματικές αποφάσεις). Άρθρο 2 Ισχύς 1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ δύο μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ. 3889/ κοινή απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 1979/Β ). 3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009 Ο Διοικητής Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας της Επιτροπής της Ελλάδος Κεφαλαιαγοράς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ F (3) Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθμ. απόφ. 4/505/ ) Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 (Φ.Ε.Κ. 195/Α / ) 2. της υπ αριθμ. 3/505/ απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» 3. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ), αποφασίζουν: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Πεδίο εφαρμογής Γενικές αρχές Άρθρο 1 Η παρούσα απόφαση αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1(α) του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Φ.Ε.Κ. 178/Α ), τα οποία έχουν λάβει άδεια και εποπτεύ ονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρθρο 2 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απασχο λούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών: (α) της λήψης και διαβίβασης εντολών, (β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών (γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών, (δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, και (ε) της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. μόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 17.

6 14726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα υιοθετούν κατάλληλη πολιτι κή και διαδικασίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, ώστε να διασφαλίζεται: (α) η επάρκεια του απασχολούμενου προσωπικού και η σε διαρκή βάση επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία του για την αποτελεσματική παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, και (β) η δυνατότητα ευχερούς ταυτοποίησης των απα σχολούμενων προσώπων καθώς και ο έλεγχος επαγ γελματικής καταλληλότητάς τους τόσο από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν αρχείο, κατ άτομο, του απασχολούμενου προσωπικού που έχει λάβει πιστοποίηση με βάση την παρούσα απόφαση, με ένδειξη του χρόνου πιστοποίησης, καθώς του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το αρχείο διατηρείται για τουλάχιστον τρία (3) έτη από το χρόνο που το απασχολούμενο πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος. Άρθρο 3 1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αφορά στη παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 από πιστοποιημένα πρόσωπα για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος, ως εξής: (α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λή ψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτι κών μέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς). (α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊό ντα. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρημα τοπιστωτικών μέσων των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (παράγωγα προϊόντα). (β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. Το πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία της παροχής συμβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των πα ραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύ σεων, τίτλοι χρηματαγοράς). (β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Το πιστοποιη τικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007. (γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών. Το πιστοποι ητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της παραγράφου 1(δ) του άρ θρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007. (δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστω τικά μέσα ή εκδότες. Το πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/ Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) και (β1). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1). Το Πι στοποιητικό (α2) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1). Άρθρο 4 1. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει συμμετά σχει επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 14, ή έχει συμμετάσχει με επιτυχία στα Σεμινάρια Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ή πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο Η συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επι τρέπεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες προ ϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β, (β) το υποψήφιο πρόσωπο πληρεί τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλ ληλότητας (τυπικά προσόντα), όπως περιγράφονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ, (γ) έχει καταβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τέλος Πιστοποίησης αξίας 100, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου Ειδικά προκειμένου για την χορήγηση του Πιστοποι ητικού (α1), η συμμετοχή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρό σωπο, εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλά χιστον δώδεκα (12) μηνών στην υπηρεσία της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας Άρθρο 5 1. Κατά τον έλεγχο της συνδρομής των ελάχιστων προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας, φερεγγυότητας και ήθους, δεν παρέχεται έγκριση συμ μετοχής στις Εξετάσεις ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης εάν: (α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διο ρισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19/Α ), ή έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο, ή έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τα αδικήματα των άρθρων 398 και 406 του Ποινι κού Κώδικα ή για αδικήματα της νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (ν. 3340/2005 Φ.Ε.Κ. 112/Α και προϊσχύσαντες ν. 3632/1928, άρθρο 34, ν. 1969/1991 άρθρο 71 παρ. 1, ν. 1806/1988 άρθρο 33, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος) και για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 3691/2008, Φ.Ε.Κ. 166/Α, και προϊσχύ σας ν. 2331/1995, Φ.Ε.Κ. 173/Α, ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος), (β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα χρη ματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορ ρίπτει την προσφυγή, για παράβαση: (αα) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ιδίως εφαρμοζομένων ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης της υπ αριθμ. 122/1997 υπουργικής απόφα σης (Φ.Ε.Κ. 340/Β ), της υπ αριθμ. 15/1998 υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1257/Β ), και της υπ αριθμ. 8422/1998 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. 615/Β ), και όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα της υπ αριθμ. 1/452/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κανόνες Συμπεριφοράς ΑΕΠΕΥ (Φ.Ε.Κ. 2136/Β ), της υπ αριθμ. 1/462/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κανονισμός Συμπερι φοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ (Φ.Ε.Κ. 297/Β ), της υπ αριθμ. 3/460/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κανονισμός Αναδοχών (Φ.Ε.Κ. 97/Β ) και της υπ αριθμ. 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. 1487/Β ), όπως ισχύει, (ββ) των διατάξεων του ν. 3340/2005 καθώς και των προϊσχύσαντος ν. 1969/1991 άρθρο 72, και του π.δ. 53/1992, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης, (γγ) των διατάξεων του ν. 3691/2008 και του προϊ σχύσαντος ν. 2331/1995 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης, (δδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 και της προϊσχυσάσης παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης, 2. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες που η αναφερόμενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες αρμόδια αρχή ή αρμόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας στα ενδιαφε ρόμενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται με την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του ενδιαφερόμενου. Άρθρο 6 Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης ενδιαφερόμενου προσώπου αν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή της αντίστοιχης κύρωσης, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της φύσης και της σοβα ρότητας της παράβασης, στην οποία είχε υποπέσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του βαθμού συσχέτισης της παράβασης με το αντικείμενο της αίτησης και ειδι κά του είδους της υπηρεσίας ως προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, τυχόν άλλης σχετικής καταδίκης, κύρωσης ή ποινής που έχουν επιβληθεί στο ενδιαφε ρόμενο πρόσωπο και τυχόν άλλων σχετικών εκκρεμών διώξεων οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοικητικής ή πειθαρχικής) που εκκρεμούν κατά του ενδιαφερόμενου προσώπου. Άρθρο 7 Για το σκοπό εξέτασης της συνδρομής ή μη: (α) του σημείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου, για γενική χρήση, (β) του σημείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα) Άρθρο 8 1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του νόμου το υποψήφιο για χορήγηση Πιστοποιητικού πρόσωπο πρέπει ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την παροχή Πιστο ποιητικού να: (α) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος ηλικίας, και (β) πληρεί κατ ελάχιστο τις τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τα τυπικά προσόντα) που καθορίζο νται ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 15, κατά περίπτωση. Άρθρο 9 1. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη συμμετοχή στις εξε τάσεις για τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου. 2. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά (β1) και (β) πρέπει να έχουν: (α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαι δευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή, κατά την κρίση της ΤτΕ, ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τρι ετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και (β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής: (αα) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση μεταλυκειακού τίτλου σπουδών τριετούς του λάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή εναλλακτικά (ββ) έξι τουλάχιστον μήνες ως ασκούμενοι στη συ γκεκριμένη υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε. Εναλλακτικά των προϋποθέσεων (α) και (β) παραπάνω, οι υποψήφιοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εφόσον διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγ μένη εργασιακή εμπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο χρηματοπιστω

8 14728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τικό τομέα καθώς και επαρκή, κατά την κρίση της ΤτΕ, επιμόρφωση σε θέματα επενδυτικών συμβουλών. 3. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ) πρέπει να έχουν: (α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαι δευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή, κατά την κρίση της ΤτΕ, ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τρι ετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και (β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής: (αα) δώδεκα τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλή ρους απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση μεταλυκειακού τίτλου σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύ θυνσης, ή (ββ) δώδεκα τουλάχιστον μήνες ως ασκούμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας, ή (γγ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης. Άρθρο Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς Πι στοποίηση πρέπει να προέρχεται από πραγματική απα σχόληση σε εταιρείες του άρθρου 3 του ν. 3606/2007 ή σε χρηματοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες του Δη μοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την κεφα λαιαγορά ή σε χρηματοοικονομικής φύσεως υπηρεσίες οργανωμένων αγορών της Ελλάδος ή του εξωτερικού, και γενικότερα σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εται ριών του χρηματοπιστωτικού τομέα. 2. Προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας και των τυπικών προσόντων πρέπει να προσκομίζονται σω ρευτικά: (α) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υπο ψηφίου. (β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (γ) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5 και 9, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να: (α) ζητεί από το πιστωτικό ίδρυμα και το εκάστοτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκρινίσεις, (β) ζητεί συστατικές επιστολές, και (γ) επικοινωνεί και να ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει την συνδρομή των προϋποθέσεων προ σωπικής αξιοπιστίας των υποψήφιων για Πιστοποίηση προσώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εξετάσεις και Σεμινάρια Πιστοποίησης Άρθρο Οι Εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ) διενεργούνται συντονισμένα του λάχιστον μια φορά καθ έτος από το Ελληνικό Τραπε ζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή/και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ). 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ λάδος με κοινή τους απόφαση μπορούν να διενεργούν απευθείας ή να αναθέτουν την διενέργεια των εξε τάσεων και σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ελληνικού ΑΕΙ, ή κατά την κρίση της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχει ισοδύναμα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων Πιστοποίησης. Άρθρο Οι εξετάσεις για την χορήγηση του Πιστοποιητικού περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα. Το ένα τμήμα καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και φέρει τον τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». Το άλλο τμήμα καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα ανάλογα με το είδος των επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες χο ρηγείται το Πιστοποιητικό και φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς». 2. Το τμήμα με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγο ράς» και το τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαια γοράς» αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς εξέτασης. 3. Η συμμετοχή στο τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψή φιος έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις του τμήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». 4. Το ενδιαφερόμενο να αποκτήσει το Πιστοποιητικό πρόσωπο πρέπει να συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετά σεις τόσο του τμήματος με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» όσο και όλων των επί μέρους ενοτή των του τμήματος με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγο ράς» που αντιστοιχούν σε κάθε παρεχόμενη επενδυτική υπηρεσία και Πιστοποιητικό. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις είτε στο τμήμα «Θεσμικό Πλαίσιο Κεφαλαια γοράς» είτε σε μερικές μόνο επί μέρους ενότητες του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» δύναται να διατηρηθεί για δύο έτη από τη ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων, με την λήξη των οποίων απαιτείται η εκ νέου συμμετοχή στις εξετάσεις. 5. Το τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει αυτοτελείς ενότητες ύλης για κάθε ένα από τα Πιστοποιητικά του άρθρου Το πρόσωπο που συμμετέχει στις Εξετάσεις του τμήματος με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» μπορεί να εξεταστεί σε μία ή περισσότερες ενότητες ύλης ως εξής: (α) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για τα Πιστο ποιητικά (α1) δεν απαιτείται η κατοχή άλλου Πιστοποι ητικού, (β) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστο ποιητικό (α2), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1) και (α2), (γ) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστο ποιητικό (β1), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1) και (β1), * *

9 ΦΕΚ 1168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (δ) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστο ποιητικό (β), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (β1), ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1), (α2) και (β1), (ε) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστο ποιητικό (γ), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (β), ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β1) και (β), (στ) για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για το Πιστο ποιητικό (δ), πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (γ), ή να εξετάζεται ταυτόχρονα με επιτυχία στην ύλη των Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β1), (β) και (γ), Άρθρο Η εξεταστέα ύλη για το τμήμα με τίτλο «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: (α) γενικές αρχές λειτουργίας και διαφάνειας της κε φαλαιαγοράς και των οργανωμένων αγορών, (β) θέματα προστασίας των επενδυτών και συμπερι φοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, (γ) θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πρά ξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορί ες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, (δ) θέματα εισαγωγής και διαπραγμάτευσης κινητών αξιών και παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων και πληροφόρηση επενδυτών. 2. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» διαφοροποιείται ανάλογα με τις πα ρεχόμενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου Κατά τα λοιπά, η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ΤτΕ. Η εξεταστέα ύλη καθώς και παραδείγματα ερωτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ. Άρθρο Η διενέργεια των εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 εποπτεύεται από διαρκή τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από ένα μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαι αγοράς, ένα μέλος από την Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως Πρόεδρο. Η θη τεία των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων είναι διετής. Τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε εκπαιδευτική δρα στηριότητα που διεξάγεται στο πλαίσιο διενέργειας των εξετάσεων. 2. Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και έχουν την μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice). Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε θέματα που σχετίζονται με την θεωρία και πράξη παροχής επενδυτικών υπη ρεσιών και επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση από βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πολλαπλάσιο αριθ μό ερωτήσεων από αυτόν που αφορούν την Εξέταση για το «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και τις επιμέρους ομάδες Εξέτασης για τα «Ειδικά Θέματα Κε φαλαιαγοράς». Οι ερωτήσεις διατυπώνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εξετάσεων. 3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των Εξε τάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων. Η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει σε σχετικές ανακοι νώσεις οι οποίες καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ. Άρθρο 15 Εναλλακτικά της επιτυχούς συμμετοχής σε Εξετά σεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13, Πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β, και επιπροσθέτως: (α) Προκειμένου για το Πιστοποιητικό (α1), έχουν πα ρακολουθήσει με επιτυχία Σεμινάριο Πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 16. (β) Προκειμένου για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ), εί ναι κάτοχοι του τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) του CFA Institute, ή του τίτλου Certified International Investment Analyst (CIIA, Final) της ACIIA και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στην Εξέταση για το «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». (γ) Είναι κάτοχοι ισοδύναμων πιστοποιητικών επαγ γελματικής επάρκειας που έχουν χορηγηθεί από αρμό διες αρχές ή από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της EOX, των ΗΠΑ του Καναδά και της Aυστραλίας και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στην Εξέταση για το «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». Άρθρο Ανατίθεται στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), και στην Ελ ληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ), ή/και σε κάθε πιστοποιημένο φορέα της παρα γράφου 4, η διοργάνωση τουλάχιστον δύο φορές κατ έτος, Σεμιναρίων Πιστοποίησης, τα οποία απευθύνονται σε υποψηφίους για το Πιστοποιητικό (α1). Τα Σεμινάρια καλύπτουν, τα θέματα: (α) «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και (β) «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», ενότητα ύλης που αφορά το Πιστοποιητικό (α1). 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ λάδος εγκρίνουν, πριν από την πρώτη διεξαγωγή του σεμιναρίου, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την διδακτέα ύλη και τους εισηγητές των σεμιναρίων Πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΤΙ, ή η ΕΧΑΕ, ή άλλος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεμιναρίων σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνουν και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. 3. Στη λήξη του Σεμιναρίου Πιστοποίησης οι υποψήφι οι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Ως προς την εξέταση εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, η διεξαγωγή των σεμιναρίων Πιστοποίησης μπορεί να διενεργείται απευθείας ή να ανατίθεται σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ελ

10 14730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ληνικού ΑΕΙ, ή άλλου κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφα λαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος εκπαιδευτικού φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης, εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχονται ισοδύναμα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών σεμιναρίων. 5. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των Σεμιναρίων Πι στοποίησης καθορίζονται με απόφαση του φορέα που τα διοργανώνει. Η απόφαση γνωστοποιείται έγκαιρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος και αναρτάται στις ιστοσελίδες των εν λόγω φορέων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τρά πεζας της Ελλάδος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ασκούμενο προσωπικό Άρθρο Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται, κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 να επιτρέπουν την παρο χή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (γ) έως (ε) της εν λόγω παραγράφου και από απασχολούμενα σε αυτές ενήλικα πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούμενοι υπό την εποπτεία και την ευθύνη άλλων προσώπων που απασχολούν οι Εταιρείες και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό. 2. Ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων που απα σχολεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα δεν δύναται να υπερ βαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθμού των πι στοποιημένων προσώπων που απασχολεί το ίδρυμα, ανά ειδικότητα πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή μονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί το ίδρυμα δεν δύναται να εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούμενα πρόσωπα. 3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες» που προϋ ποθέτει το Πιστοποιητικό (α1), το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εποπτεύει μέχρι οκτώ (8) ασκού μενα πρόσωπα. 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να προσδιορίζει την αναλογία των ασκούμενων προσώπων προς τους πιστοποιημένους υπαλλήλους, κατ απόκλι ση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του ιδρύματος, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού της και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Άρθρο Στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου τα πι στωτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ασκούμενα πρόσωπα: (α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5, (β) παρέχουν την εκάστοτε υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία ορισμένου προσώπου που έχει λάβει το Πιστοποιητικό ως προς την συγκεκριμένη υπηρεσία, (γ) απασχολούνται στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις αρχές και κριτήρια που προβλέπονται ειδικότερα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και (δ) λαμβάνουν μέρος και επιτυγχάνουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 ή σε Σεμινάρια Πιστοποίησης, προκειμένου για την παροχή της υπη ρεσίας της «Λήψης και Διαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες», εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μη νών από την έναρξη απασχόλησής τους στην Εταιρία στην παροχή υπηρεσιών του άρθρου Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου: (α) ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούμενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκρι μένες υπηρεσίες στο πιστωτικό ίδρυμα, (β) προσμετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκρι μένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχό λησης στο πιστωτικό ίδρυμα, και (γ) προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη εταιρία του ν. 3606/2007, όπως ισχύει. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν ονο μαστικά για κάθε ασκούμενο αρχείο το οποίο περιλαμ βάνει τουλάχιστον το χρόνο έναρξης της άσκησης, τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα ασκούμενα πρόσωπα πρέπει να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό, καθώς και το όνομα του εποπτεύοντος το ασκούμενο πρόσωπο. 4. Εφόσον το ασκούμενο πρόσωπο δεν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή δεν συμμετάσχει επιτυχώς σε Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16 εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άμεσα να απασχολείται στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρις ότου και εφόσον επιτύχει στις Εξετάσεις ή Σεμινάρια Πιστοποίησης, κατά περίπτωση και λάβει το σχετικό Πιστοποιητικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Διαδικαστικά ζητήματα Ανάκληση Πιστοποιητικού Άρθρο Στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλονται, από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία απασχολούνται οι εν διαφερόμενοι, το τέλος και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις και στα Σεμινάρια Πιστοποίησης, ή για την, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, εξαίρεση από τη συμμετοχή στις Εξετάσεις αυτές. 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με τον εν διαφερόμενο για την ακρίβεια και πληρότητα των πλη ροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαπιστώνουν την συνδρομή των απαιτούμε νων προϋποθέσεων των ενδιαφερομένων προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου με τα απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της συν δρομής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων αντιρρήσεων των υποψηφίων. 3. Αιτήσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προθε σμίας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. 4. Το κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις των άρθρων 11 έως 13 ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 διαμορφώνεται ελεύθερα από τους φορείς διενέργει

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ας των εξετάσεων και καταβάλλεται στον φορέα που διεξάγει τις εξετάσεις ή τα Σεμινάρια είτε απευθείας από τους υποψηφίους είτε από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι υποψήφιοι. 5. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμε τοχής στις Εξετάσεις και στα Σεμινάρια Πιστοποίησης, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της. 6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων και των Σε μιναρίων Πιστοποίησης ενημερώνουν έγκαιρα την Επι τροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις λεπτομέρειες των εξετάσεων, διασφα λίζουν την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των εξετάσεων, την επαρκή επιτήρηση και το αδιάβλητο της διεξαγωγής των εξετάσεων. Εντός δέκα εργάσιμων ημε ρών από το πέρας κάθε εξέτασης, οι φορείς διεξαγω γής των εξετάσεων συντάσσουν και υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην ΕΚ πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για την προσέλευση και συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις καθώς και τυχόν επισημάνσεις επί της διαδικασίας των εξετάσεων, περιλαμβανομένων προτάσεων βελτίωσής της. 7. Οι πίνακες των επιτυχόντων δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 20 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ λάδος ελέγχουν και αξιολογούν τις Εξετάσεις και τα Σεμινάρια Πιστοποίησης και αν διαπιστώσουν παράβαση νόμου είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν ενστάσεως προσφυγής, δύνανται να αποφασίσουν την επανάληψή τους ολικώς ή μερικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδας, αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή Σεμιναρίων, να αναθέσουν στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής των Σεμιναρίων την συμπλήρωση ή διόρ θωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Άρθρο Το χορηγούμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Πιστοποιητικό αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι: (α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε των κατά το άρθρο 5 και 6 της απόφασης αυτής αναφερομένων, ή (β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλα νητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τo πιστω τικό ίδρυμα ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν αναιρεί την σωρευτική εφαρμογή λοιπών διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις Άρθρο Οι κάτοχοι πιστοποιητικών βάσει της καταργηθεί σας υπ αριθμ. 1/294/ απόφασης του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της υπ αριθμ. 5/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών θεωρείται ότι κατέχουν τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις της παρούσας απόφασης ως εξής: (α) η ειδικότητα υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (β) η ειδικότητα υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών αντι στοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (γ) η ειδικότητα υπεύθυνου παροχής επενδυτικών συμ βουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), ή, εφόσον η ειδικότητα αυτή συνδυάζεται και με το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Διαπραγματευτή / Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων, αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό (β), (δ) η ειδικότητα υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακί ου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ), (ε) η ειδικότητα του αναλυτή μετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (δ), (στ) το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων και το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παρα γώγων αντιστοιχούν στο Πιστοποιητικό (α2) και (ζ) το πιστοποιητικό Διαπραγματευτή / Ειδικού Δια πραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α2). 2. Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι που είναι διορισμένοι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1806/1986 θεωρείται ότι κατέχουν Πιστοποιητικό (β1), το οποίο λαμβάνουν μετά από σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3. Η Επιτροπή Εξετάσεων που είχε συγκροτηθεί βά σει της καταργούμενης υπ αριθμ. 3130/ κοινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δι οικητή της Τράπεζας Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 1114/Β / ). ανασυγκροτείται μέσα σε έναν (1) μήνα από της θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής με βάσει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Άρθρο 23 Τα πιστοποιητικά του Άρθρου 3, που θα χορηγηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της παρούσας απόφασης και όσα έχουν ήδη χορηγηθεί βάσει της κα ταργούμενης υπ αριθμ. 3130/ κοινής απόφα σης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 1114/Β / ), έχουν ισχύ 7 ετίας. Τα πιστοποιητικά αυτά στη συνέχεια θα ανανεώνονται αυτόματα υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα ή το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) ή κάθε πιστοποιημένος φορέας της παραγράφου 4, διενεργεί σεμινάρια επιμόρφωσης που οδηγούν σε επιτυχή αξιο λόγηση των συμμετεχόντων. Άρθρο Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ. 3130/ κοινή απόφαση της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. 3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009 Ο Διοικητής Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας της Επιτροπής της Ελλάδος Κεφαλαιαγοράς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ

12 14732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005,

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/505/3.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1168 16 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Κέρκυρας και του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυµάτων Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/387/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/387/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/387/19.6.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών Ανωνύµων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανωνύµων Εταιριών Επενδυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν.3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/720/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/720/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2452 13 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότη τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (β) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α1) 25-26 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 6-9 Οκτωβρίου 2008 Γραπτή εξέταση: 31 Οκτωβρίου 2008 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Φιλαρμονική Δήμου Κάτω Νευροκοπίου... 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1781 19 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/709/3.4.2015 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολού μενων σε πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1780 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης της αύξη σης των αρνητικών θέσεων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Αίτηση του Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή των υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς 27-30 Σεπτεμβρίου 2016 Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) και με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα