ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την 3419/ πρόσκληση του Προέδρου (ορισμός με την αριθ. 5/2013 Απόφαση Δημάρχου), που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πιπιλίδης Λάζαρος, Πρόεδρος 1. Σαραμπασίνας Παύλος 2. Αντωνίου Μαρία 2. Τσούτσης Χρήστος 3. Κακιούζης Χαράλαμπος 4. Κορωναίος Κοσμάς 5. Ροπόκης Ευάγγελος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στεφανία Τσιλίρη, δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Κ. Φούντογλου), που έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τον ν 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1δ, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση και διάθεση δαπανών με εξαίρεση ορισμένων όπως στο νόμο αναφέρονται. Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για διάθεση των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων παρελθόντων οικονομικών ετών, σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση» Λογαριασμός Περιγραφή ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ> 506,00 1

2 Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.022, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/W ΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ S/W ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.000, Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 64, Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 25,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ '' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ'' 155, Σ012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ , Σ012 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 325, Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ -ΣΑΤΑ ,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 3.000,00 ΔΗΜΟΥ Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ 41,00 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 5.094, Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΞΗ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ,00 ΔΗΜΟΥ >> ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ,62 ΣΧΟΛΕΙΑ Δ ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ,00 -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ <<I MAKE >> INTERREG , ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΕΤΤΑ ΥΠΕΣ ΑΠοικ / ) ΜΕΤΡΑΤΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , Σ09 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1.035, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΠΕ Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 5.000, Σ012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ,ΛΑΜΠΕΣ) 887, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ,00 ΘΗΣΕΑΣ-(ΣΑΤΑ4554,02) Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ) , Σ09 ΜΥΤΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 86, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011) , ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011) 600, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ 60,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ,00 -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ,00 2

3 Σ011 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ Σ011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ 700,00 ΚΟΥΚΟΥ Σ08 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ , Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ 6.676,00 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 5.636, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 42, Σ010Λ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ 4.896, Σ011 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 7.000, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΑΒΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ , ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ( ΣΑΕ 75) Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.000, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΩΡΩΠΟΥ- ΘΗΣΕΑΣ , Σ010 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ''ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ,00 ΠΑΤΙΚΟΥ'' ΕΣΠΑ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ , Σ09 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 6.116, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΑΡΑΝΑ -ΣΑΕΠ30 ΗΠΕΙΡΟΥ ,00 -ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ , Σ010 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ''ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ'' ,00 ΚΑΙ ''ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ'' Σ08 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Δ ΚΡΟΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΧΑΒΙΝΗ ΕΩΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2.795, Σ08 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 171, Σ09 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ 85, Σ09 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΗΣ 6.009, Σ010 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 1.073, Σ010 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , Σ010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 1.000,00 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ,00 ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ( ΕΣΠΑ ΟΠΣ ) , Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σ011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΞΩΘΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 534,00 ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ , Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ''ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΠΑΤΤΙΚΟΥ'' Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 33, Σ011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ Κ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ) 630,00 3

4 Σ09 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ 2.100, Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2.058, Σ09 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 55, Σ011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 600, Σ011 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ 9.000, Σ0110 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 600, Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.244, Σ011 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ , Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΕ , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΕ 3.000, Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ 300, Σ010 ΜΥΤΙΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ 2.000, Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 1.686, Σ011 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 786, Σ011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 5.916, Σ010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 12. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 3.000, Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ , Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ , Σ011 ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΚ 1.262, Σ011 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 200,00 ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ , Σ09 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1.986, Σ09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 70, Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 5.998, Σ09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 7.475, Σ09 ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 3.203,00 ΥΔΑΤΩΝ Σ010 ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.110, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ 3.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 5.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 3.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 2.000, Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 2.000, Σ011 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ,00 4

5 Σ07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ 3.750, Σ011 ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΠΙΜΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 5.000, Σ09 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 353, Σ011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , Σ011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σ012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΝΗΣ 3.000, Σ08 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 1.300, Σ011 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ 6.000, Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7.884, Σ010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.659, Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ , Σ011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 7.995, Σ011 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, Σ011 ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , Σ011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, Σ011 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, Σ011 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3.690, Σ011 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΠ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ 3.338, ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ Δ ΛΟΥΡΟΥ-ΠΕΠ 6.426, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΑΣ 3.927, Σ08 ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ 9.210, Σ08 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.000, Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3.000,00 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ'' Σ011 ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ 10. '' Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ 2.520,00 '' Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΞΙΕΡΩΝ-ΚΑΜΠΙΝΕΣ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ,00 ΤΟΥ Δ '' Σ011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ '' 335, Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ '' 3.503, Σ011 ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΖ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ Δ '' 4.000, Σ05 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1.127, ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 4.178, ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΔ ΒΡΑΧΟΥ ΤΟΥ Δ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΔ 6.654,50 ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ 3.444,00 -ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 3η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Σ010 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ 7.000,00 5

6 Σ06 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ , Σ06 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΑΚΙΩΤΩΝ 3.358, Σ011 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ , Σ011 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ 4.000, Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.000,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ -Ν ΣΙΝΩΠΗΣ Σ011 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΥΝΑ -ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.000,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΜΑΤΙΑ -ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΑ- ΚΟΝΤΑΤΕΣ Σ07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ , Σ08 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 22. ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ Σ09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ , Σ09 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά , ,57 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ο.Ε.» την εισήγηση της Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα παρελθόντων οικονομικών ετών, όπως περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. Διαθέτει πίστωση ,57, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α., του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36 /2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 25-7336.018 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.500,00 2 30-7322.010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.000,00 3 25-7336.040 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα