ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2075/2010 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών «Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπευθύνου στο κτίριο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα». Σύσταση Επιτροπής Προµηθειών και έγκριση του τεύχους διακήρυξης. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στην Αθήνα, την 10 Νοεµβρίου 2010 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). 4. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθµ. 2/45564/0026/2001 «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του ν. 2362/1995» (ΦΕΚ Β 1066), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης υπ αριθµ. 6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122Β-17/6/2008), σχετικά µε τον - 1 -

2 ορισµό Ενεργειακού Υπεύθυνου σε κτίρια που χρησιµοποιούντα από τον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τις αρµοδιότητες αυτού. 7. Την άµεση ανάγκη προκήρυξης διαγωνισµού µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός), για τον καθορισµό Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπευθύνου στο κτίριο της ΡΑΕ. 8. Το σχέδιο τεύχους που συντάχθηκε για την προκήρυξη του έργου. Σκέφτηκε ως εξής: Σύµφωνα µε το ανωτέρω υπ αριθµ. (6) σχετ., για το κτίριο της Αρχής που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 132, στην Αθήνα, κρίνεται αναγκαία η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη κατάλληλου αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπεύθυνου. Η εταιρεία ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο µηχανικό. Ο υπεύθυνος του αναδόχου του έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη τουλάχιστον 10ετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο και θα αναλάβει τα κάτωθι καθήκοντα: 1. Θα ελέγχει τον Υπεύθυνο Συντήρησης, ο οποίος θα προκύψει κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού και σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου της ΡΑΕ και θα προσυπογράφει όλα τα φύλλα τακτικού περιοδικού ελέγχου, καθώς και τα πρωτόκολλα αποκατάστασης βλαβών. Ο ως άνω έλεγχος θα διενεργείται µε βάση το εν λόγω Εγχειρίδιο. 2. Θα χειρίζεται και θα παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Συντήρησης, το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου (BMS) του κτιρίου, ώστε να ενηµερώνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτού. Για το σκοπό αυτό, θα εκπαιδευτεί κατάλληλα. 3. Θα αναφέρει στη ΡΑΕ κάθε απόκλιση από τις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου, ενώ θα υποβάλλει και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου συντήρησης καθώς και λειτουργίας του BMS. 4. Θα συµµετέχει σε συσκέψεις µε τη ιοίκηση της ΡΑΕ, όποτε αυτό του ζητηθεί, στις οποίες θα εξετάζονται ζητήµατα συντήρησης του κτιρίου και θα συζητούνται λύσεις για τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν. 5. Σε περίπτωση διένεξης του Υπεύθυνου Συντήρησης µε τη ΡΑΕ, θα φροντίζει για την διευθέτηση του θέµατος µε καλή πίστη και µε βάση τα χρηστά συναλλακτικά ήθη

3 Επίσης, κατ εφαρµογή των άρθρων 9 και 10 της Υ.Α. 6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122Β- 17/6/2008), ο ανάδοχος του έργου θα οριστεί Ενεργειακός Υπεύθυνος του κτιρίου της ΡΑΕ και θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1. Τη συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίµου. 2. Την τήρηση αρχείου ή βάσης δεδοµένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου. 3. Τη σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτεί η ΚΥΑ 6/Β/οικ.11038/1999 (ΦΕΚ 1526 Β ), η οποία ενδεικτικά περιλαµβάνει: i. Την καταγραφή των ενεργειακών στοιχείων σε σχέση µε τη χρήση του κτιρίου (χρήση, λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευών, επισήµανση προβληµάτων συντήρησης), τη συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεων µε τα προβλήµατα λειτουργίας του κτιρίου και τη συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της ΚΥΑ 6/Β/οικ.11038/1999. ii. Τον προγραµµατισµό και τα τεχνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των προτεινοµένων παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων. Η ετήσια έκθεση θα υποβάλλεται προς αξιολόγηση στο ΥΠΕΚΑ έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και θα αφορά στο αµέσως προηγούµενο έτος. 4. Τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσηςψύξης και την ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων - καυστήρων και των µονάδων κλιµατισµού. 5. Την παρακολούθηση των έργων συντήρησης ή των επισκευών για την εξοικονόµηση ενέργειας. Κατόπιν τούτου, η ΡΑΕ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών «Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπευθύνου στο νέο κτίριο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

4 Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός, σύµφωνα µε τις ανάγκες της ΡΑΕ, ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 ), περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ και η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) µήνες. Κατόπιν αυτών, Αποφασίζει: 1. Τη διενέργεια του διαγωνισµού µε τους προαναφερόµενους όρους. 2. Την αποδοχή του ως άνω τεύχους διακήρυξης. 3. Τη σύσταση αρµόδιας Επιτροπής Προµηθειών για τη διενέργεια του διαγωνισµού, η οποία θα έχει: Ως τακτικά µέλη της τους κ.κ.: i). Παπαδηµητρίου, Ειδικό Επιστήµονα της ΡΑΕ, ως Πρόεδρο, ii) Ε. Ανεµοδουρά, µέλος του ιοικητικού Προσωπικού της ΡΑΕ, ως Μέλος, iii) Κ. Κουσουµβρή, µέλος του ιοικητικού Προσωπικού της ΡΑΕ, ως Μέλος. Ως αναπληρωµατικά Μέλη της για καθένα από τους ανωτέρω, αντίστοιχα, τους κ.κ.: i) Ν. Μπαξεβανάκη, µέλος του ιοικητικού Προσωπικού της ΡΑΕ, ii) Μ. Αδαµοπούλου, µέλος του ιοικητικού Προσωπικού της ΡΑΕ, iii). Μουχίκα, µέλος του ιοικητικού Προσωπικού της ΡΑΕ. Έργο της Επιτροπής ορίζεται: i. Η συλλογή και αξιολόγηση των προσφορών. ii. Η υποβολή πορίσµατος στη ΡΑΕ για την ανάθεση του έργου. Aθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος - 4 -

5 Πειραιώς Αθήνα Τηλ. : Fax : ΑΔΑ : 4Ι0ΟΙΔΞ-Ψ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 132, ΑΘΗΝΑ» Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2010

6 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό Έλεγχος απανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). 4. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθµ. 2/45564/0026/2001 «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του ν. 2362/1995» (ΦΕΚ Β 1066), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Τα άρθρα 9 και 10 της Υ.Α. 6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122Β-17/6/2008). 7. Την υπ αριθµ. 2075/2010 Απόφαση της ΡΑΕ για την προκήρυξη διαγωνισµού µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός), µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπευθύνου στο κτίριο της ΡΑΕ επί της οδού Πειραιώς 132, στην Αθήνα. 2

7 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπεύθυνου στο κτίριο της ΡΑΕ επί της οδού Πειραιώς 132, στην Αθήνα (το «Έργο»). Ως κριτήριο κατακύρωσης του ιαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονο- µική άποψη προσφορά. 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πειραιώς 132, , Αθήνα Τηλ: , Fax: URL: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1. Περιγραφή του έργου-καθήκοντα αναδόχου Το κτίριο της Αρχής βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 132, στην Αθήνα και στη ΡΑΕ α- νήκουν: Όλοι οι υπέργειοι όροφοι, από τον 1 ο έως και τον 7 ο. Ορισµένοι χώροι του 1 ου υπογείου (λεβητοστάσιο, χώροι Η/Ζ, UPS, ΓΠΧΤ κλι- µακοστάσια και µικρές αποθήκες). Το 5 ο υπόγειο, για χρήση parking από την ΡΑΕ. ύο κύριοι είσοδοι του κτιρίου στο ισόγειο επί των οδών Πειραιώς και Αλκυονέως και µία βοηθητική είσοδος (έξοδος διαφυγής) επί της οδού Τζαφέρη Το δώµα του κτιρίου. Τµήµα του περιβάλλοντος χώρου (φωτισµός ανάδειξης κτιρίου, εγκαταστάσεις µετρητή και σωληνώσεων αερίου). 3

8 Το παρόν έργο αναφέρεται στην ανάδειξη κατάλληλου αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπεύθυνου στο κτίριο της ΡΑΕ, διάρκειας δεκαοχτώ (18) µηνών. Η εταιρεία ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο µηχανικό. Ο υπεύθυνος του αναδόχου του έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη τουλάχιστον 10ετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο και θα αναλάβει τα κάτωθι καθήκοντα: 1. Θα ελέγχει τον Υπεύθυνο Συντήρησης, ο οποίος θα προκύψει κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού και σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου της ΡΑΕ και θα προσυπογράφει όλα τα φύλλα τακτικού περιοδικού ελέγχου, καθώς και τα πρωτόκολλα αποκατάστασης βλαβών. Ο ως άνω έλεγχος θα διενεργείται µε βάση το εν λόγω Εγχειρίδιο. 2. Θα χειρίζεται και θα παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Συντήρησης, το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου (BMS) του κτιρίου, ώστε να ενηµερώνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτού. Για το σκοπό αυτό, θα εκπαιδευτεί κατάλληλα. 3. Θα αναφέρει στη ΡΑΕ κάθε απόκλιση από τις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης του κτιρίου, ενώ θα υποβάλλει και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου συντήρησης καθώς και λειτουργίας του BMS. 4. Θα συµµετέχει σε συσκέψεις µε τη ιοίκηση της ΡΑΕ, όποτε αυτό του ζητηθεί, στις οποίες θα εξετάζονται ζητήµατα συντήρησης του κτιρίου και θα συζητούνται λύσεις για τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν. 5. Σε περίπτωση διένεξης του Υπεύθυνου Συντήρησης µε τη ΡΑΕ, θα φροντίζει για την διευθέτηση του θέµατος µε καλή πίστη και µε βάση τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Επίσης, κατ εφαρµογή των άρθρων 9 και 10 της Υ.Α. 6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122Β- 17/6/2008), ο ανάδοχος του έργου θα οριστεί Ενεργειακός Υπεύθυνος του κτιρίου της ΡΑΕ και θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1. Τη συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου καυσίµου. 2. Την τήρηση αρχείου ή βάσης δεδοµένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου. 3. Τη σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενερ- 4

9 γειακών επιθεωρήσεων που απαιτεί η ΚΥΑ 6/Β/οικ.11038/1999 (ΦΕΚ 1526 Β ), η οποία ενδεικτικά περιλαµβάνει: i. Την καταγραφή των ενεργειακών στοιχείων σε σχέση µε τη χρήση του κτιρίου (χρήση, λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευών, επισήµανση προβληµάτων συντήρησης), τη συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεων µε τα προβλήµατα λειτουργίας του κτιρίου και τη συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της ΚΥΑ 6/Β/οικ.11038/1999. ii. Τον προγραµµατισµό και τα τεχνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των προτεινοµένων παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και προτάσεις για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων. Η ετήσια έκθεση θα υποβάλλεται προς αξιολόγηση στο ΥΠΕΚΑ έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και θα αφορά στο αµέσως προηγούµενο έτος. 4. Τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσηςψύξης και την ευθύνη διενέργειας της περιοδικής συντήρησης των λεβήτων - καυστήρων και των µονάδων κλιµατισµού. 5. Την παρακολούθηση των έργων συντήρησης ή των επισκευών για την εξοικονό- µηση ενέργειας. 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε εταιρεία καθώς και ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους-µέλους της ΕΕ και έχουν την έδρα ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, και πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιακήρυξη αυτή. Οι ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οφείλουν να διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση στο αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού. 5

10 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός για το έργο ανέρχεται µέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσης δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παντός φόρου και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών των υποψήφιων ορίζεται η 30/11/2010 και ώρα π.µ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παρ. 1 ανωτέρω. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµέρα και ώρα που προβλέπεται κατωτέρω υπό 6.1. θα α- πορρίπτονται ως εκπρόθεσµες Οι προσφορές των υποψήφιων υποβάλλονται εγγράφως σε ένα πρωτότυπο σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό της ΡΑΕ µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Υπολόγου Συντήρησης και Ενεργειακού Υπεύθυνου στο κτίριο της ΡΑΕ επί της οδού Πειραιώς 132, στην Αθήνα», καθώς και τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη επωνυµία, ταχυδρο- µική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθµό τηλεφώνου, fax κλπ.] Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα της παραγράφου 6 κατωτέρω θα θεωρείται τυπικά µη αποδεκτή. 6. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 6.1. O κυρίως Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει εσωτερικά τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους: 1. Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2.Α. 2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται α- ναλυτικά στην παράγραφο 6.2.Β. 3. Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2.Γ. 6.α Οι ως άνω τρεις υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά τον τίτλο όπως αναγράφεται παραπάνω στην παράγραφο 5.3, καθώς και τον οικείο τίτλο του περιεχοµένου της προσφοράς και επίσης τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), αριθµό τηλεφώνου, fax κλπ.]. 6

11 6.β Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2.A. κατωτέρω και κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, θεωρείται µη αποδεκτή. 6.γ Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Α. ΦΑΚΕΛΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ο οποίος περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: α. Απόφαση περί εκπροσώπησης, εκδιδόµενη από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο (ΦΕΚ ορισµού νοµίµου εκπροσώπου ή απόφαση Γενικής Συνέλευσης για ορισµό εκπροσώπου στο διαγωνισµό κλπ.). β. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης όπου συµµετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους: - εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (ήτοι για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). Ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζουν τη συγκεκριµένη ως άνω Υπεύθυνη ήλωση για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες. (Α.Ε.). - εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης). - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. 4 του εδ. α της παρ. 2 και στην περίπτωση 3 του εδ. β της παρ. 2 του π.δ. 118/ εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 κατάσταση. Ειδικότερα πρέπει να αναφέρουν στη 7

12 συγκεκριµένη Υπεύθυνη ήλωση ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). γ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 6.2. κατωτέρω, της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 α παρ. 3 του π.δ. 118/2007. Για ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες υποβάλλονται ξεχωριστές Υπεύθυνες ηλώσεις κλπ., για κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην κοινοπραξία ή στην ένωση προσώπων, µε το ως άνω εκάστοτε περιεχόµενο. δ. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), µε την ο- ποία ο προσφέρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Την ως άνω Υπεύθυνη ήλωση υποβάλλουν από κοινού οι ενώσεις εταιριών ή κοινοπραξίες. Β. ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική ικανότητά τους, υποβάλλοντας τα εξής: i. Προφίλ ή Βιογραφικό Σηµείωµα του/των προσώπου(ων) που θα συµµετέχουν στο Έργο, όπου θα αποδεικνύεται ότι κατέχει/ουν πτυχίο µηχανικού και διαθέτει/τουν τουλάχιστον 10ετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο. ii. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού. iii. Συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου του έργου και µεθοδολογική προσέγγισή του (πρόταση για τη µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση του Έργου). iv. Περιγραφή προτεινόµενων παραδοτέων και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και παράδοσής τους. v. Κατάλογο, υπό τη µορφή Υπεύθυνης ήλωσης του ν. 1599/1986 (Α 75), µε συναφή 8

13 έργα κατά την τελευταία 5ετία, στον οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά τα συναφή έργα που ανέλαβε και διεκπεραίωσε επιτυχώς ο διαγωνιζόµενος. Γ. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, υποβάλλεται µε Υπεύθυνη ήλωση και πρέπει να αναγράφει χωριστά το ποσό της καθαρής αξίας της προσφερόµενης τιµής και το ποσοστό του ΦΠΑ. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: (1) Απόσπασµα του ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε- πικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 9

14 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για άλλες εξήντα (60) ηµέρες, µε απόφαση της ΡΑΕ που κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως α- παράδεκτη. 8. ΝΟΜΙΣΜΑ Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψηφίων εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ δίνεται χωριστά. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1. Την αξιολόγηση των Προσφορών θα πραγµατοποιήσει η αρµόδια για το Έργο Επιτροπή Προµηθειών Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σε ως ακολούθως: Α ΦΑΣΗ 1. Την και ώρα 11:00 θα γίνει η αποσφράγιση των Φακέλων των ικαιολογητικών και των Τεχνικών προσφορών στα γραφεία της Αρχής στην οδό Πειραιώς 132, στον δεύτερο (2 ο ) όροφο, ενώπιον της Επιτροπής Προµηθειών και ενός εκπροσώπου του κάθε συµµετέχοντα, εφόσον το επιθυµεί. 2. Στην φάση αυτή θα αποσφραγιστούν οι Φάκελοι ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς. Η Επιτροπή Προµηθειών σε σχετική συνεδρίασή της συντάσσει το πόρισµά της, το οποίο και υποβάλλει στη ΡΑΕ. Στη συνέχεια η ΡΑΕ κοινοποιεί τη σχετική Απόφασή της στους συµµετέχοντες. 10

15 Β ΦΑΣΗ 1. Η Επιτροπή καλεί σε αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, κατά την η- µεροµηνία και ώρα που θα ορίσει, εκείνους τους συµµετέχοντες που οι Φάκελοι των ικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών τους κρίθηκαν πλήρεις κατά τη διαδικασία της ως άνω παραγράφου 9.2 «Α Φάση». 2. Μετά την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, ακολουθεί η αξιολόγησή τους και η κατάρτιση του τελικού Πορίσµατος της Επιτροπής, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς την Ολοµέλεια της ΡΑΕ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή δεν αντιµετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας ιακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. εν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ Ι- ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ως κριτήριο κατακύρωσης του ιαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονο- µική άποψη προσφορά Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται µε βαθµολόγηση σε κάθε ένα από τα επιµέρους κριτήρια της παραγράφου 10.2, ως εξής: - 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο : όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο. - 5: όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Η τεχνική αξιολόγηση κάθε Προσφοράς γίνεται µε βάση τα κάτωθι κριτήρια: (i) Τη σαφήνεια και πληρότητα της Τεχνικής Προσφοράς ως προς τους όρους της παρούσας ιακήρυξης και ειδικότερα σε σχέση µε την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας: 60% 11

16 (ii) Την εµπειρία του συµµετέχοντος σχετικά µε το αντικείµενο του Έργου, όπως αυτή συνάγεται από τα βιογραφικά των προσώπων που συµµετέχουν στο Έργο, καθώς και τον προτεινόµενο χρόνο απασχόλησης του καθενός από αυτά για το Έργο. Συντελεστής βαρύτητας: 40% Ο συνολικός βαθµός κάθε Προσφοράς προκύπτει ως το άθροισµα των γινοµένων των βαθ- µολογιών σε κάθε κριτήριο µε το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαµβάνουν βαθµολογία ίση µε µηδέν (0) έστω και σε ένα κριτήριο, απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k) = i (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i (Βαθµολογία Κριτηρίου) k,i Όπου k : κατατεθειµένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης Οικονοµική Αξιολόγηση Για την βαθµολόγηση στο πλαίσιο της οικονοµικής αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Για κάθε προσφορά, ο Συνολικός Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒΟΠ i = (K min /K i ) όπου: K min Κ i Το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή (ελάχιστη τιµή) Το συνολικό κόστος της Προσφοράς i Τελική βαθµολογία των προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε το Συνολικό Βαθµό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον µεγαλύτερο Συνολικό Βαθµό Προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Ο Συνολικός Βαθµός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒ k = { (ΤΠ k / ΤΠ max 0,60 ) + (ΣΒΟΠ k 0,40 ) } * 100 όπου: 12

17 ΤΠ k η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς k. ΤΠ max η βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά (µέγιστη βαθµολογία). ΣΒΟΠ k ο συνολικός βαθµός της οικονοµικής προσφοράς k. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τον µεγαλύτερο ΣΒ. 11. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2. της παρούσας. Ο φάκελος υποβάλλεται στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι στην Επιτροπή Προµηθειών και αυτή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των προαναφερθέντων δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται σε σχετική πρόσκληση. 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται, εφόσον έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2. της παρούσας και µετά από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έργου, να προσέλθει κατόπιν πρόσκλησης στα γραφεία της ΡΑΕ, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη και την αιτιολογηµένη γνώµη της Ε- πιτροπής Προµηθειών, κρίνει ότι κανένας συµµετέχων δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας ή τις προδιαγραφές του Έργου, διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει το διαγωνισµό άγονο ή να τον µαταιώσει Επίσης, ο ανάδοχος αποκλείεται και η σύµβαση ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαµβάνεται ως ανωτέρω, σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2. δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης. 13

18 13. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 13.1 Μεταξύ της ΡΑΕ και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση διάρκειας δεκαοχτώ (18) µηνών Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται µετά την υποβολή στη ΡΑΕ κάθε παραδοτέου και µε την έγκριση αυτού από τη ΡΑΕ, έναντι τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, µαζί µε την προσκόµιση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί π.χ. φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της ΡΑΕ και του Αναδόχου. 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟ- ΝΟΥ Ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού δύνανται να µαταιωθούν ή ο διαγωνισµός να κηρυχθεί άγονος, σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ή επιτρέπει ο νόµος, καθώς και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού πρέπει να µαταιωθούν. 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕ- ΡΟΜΕΝΟΥΣ 15.1 Το κείµενο της παρούσας είναι διαθέσιµο, στην ελληνική γλώσσα, και οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να το παραλαµβάνουν από τα γραφεία της ΡΑΕ στην οδό Πειραιώς 132, 2 ος όροφος, γραφείο 2.16, στην Αθήνα Το πρωτότυπο κείµενο της παρούσας, στην ελληνική γλώσσα, έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ (2 ος όροφος) Αρµόδια υπάλληλος για την παροχή σχετικών πληροφοριών: κα Κ. Κουσουµβρή, τηλ: ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος ΠΡΟΕ ΡΟΣ 14

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ημόσιου Ανοικτού ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 05-06-2013 Αρ. πρωτ.: 9307 Στοιχεία επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 E-mail: elke@aua.gr Αθήνα, 17/4/2013 Αρ. πρωτ.: 6093 Στοιχεία επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα