Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υ π όθεση 8099/ ) ΘΕΜΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : Γεωργία Γιαννακούρου, Χρύσα Χατζή Ειδικοί Ε π ιστήμονες : Μυρτώ Παινέση, Κυριάκος Λουκάκος Μάρτιος Απρίλιος 2006

2 Aρ. Πρ. Υποθ.: 8099/ Αρ. Πρ. Εγγρ.: Ειδ. Επιστήμονες: Κ. Λουκάκος - Μ. Παινέση Τηλέφωνα: , -691 Ημερομηνία: Αξιότιμο Κύριο Υφυπουργό Πολιτισμού Μπουμπουλίνας Αθήνα Θέμα: Η από υπ αρ. πρωτ αναφορά του κ προς τον Συνήγορο του Πολίτη για το ζήτημα της αποκαταστάσεως διατηρητέου κτηρίου στην περιοχή Γρίβα Παιονίας Ν. Κιλκίς Σχετικά:1. Τα από και έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον τότε Υπουργό Πολιτισμού 2. Το από υπ αρ. πρωτ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (αρ. πρωτ. Εισερχ. ΣτΠ 17899/ ) προς το Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού 3. Το από υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΣΑΚ/593/61148 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρ. πρωτ. Εισερχ. ΣτΠ 19501/ ) προς το Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 2

3 Επανερχόμενοι στα υπό (1) σχετικά έγγραφά μας, φέρνουμε στην προσοχή Σας, ως νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι στον «Συνήγορο του Πολίτη» περιήλθε η εν τίτλω αναφορά σχετικά με αίτημα του εξ Αυστραλίας μετανάστη κου για επιχορήγηση των εργασιών αποκαταστάσεως διατηρητέου κτηρίου ιδιοκτησίας του στο χωριό Γρίβα Ν. Κιλκίς. Στα υπό στοιχεία (1) σχετικά έγγραφά μας, επισημάναμε στον προκάτοχό Σας, κύριο, ότι το υπό συζήτησιν κτίσμα έχει χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης δια της Υ.Α./ΔΙΛΑΠ/Γ/3587/61115/ (ΦΕΚ 32/Β/ ) αποφάσεως, των διατηρητέων κτιρίων εξομοιουμένων κατά πάντα με τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία και οικοδομήματα διά της διατάξεως του άρθρου 5 Ν. 1469/50. Όπως, όμως, εμφαίνεται από την σχετική εκτενή υπηρεσιακή αλληλογραφία, η τοπικώς αρμοδία 4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, έχει αναπτύξει σχετικώς ένα ευρύτατο φάσμα απόψεων, που ξεκινά από την πλήρη άρνηση της δυνατότητας αποζημίωσης διατηρητέων κτηρίων (πρβλ. το από υπ αρ. πρωτ. 176 έγγραφο της 4 ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, αλλά και το από υπ αρ. πρωτ. 234 έγγραφο της αυτής υπηρεσίας) μέχρι την επίκληση οικονομικής αδυναμίας και την παραπομπή του αιτουμένου ακόμη και στην Εκκλησία ή σε πολιτιστικούς φορείς (πρβλ. το από υπ αρ. πρωτ έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας), προκειμένου να αποφευχθεί η αναδοχή από το ελληνικό Δημόσιο της οικονομικής επιβαρύνσεως για την οφειλόμενη συντήρηση των διατηρητέων κτισμάτων, αναγκαίο και προφανή όρο της διατήρησής τους ως συστατικών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομίας. Ειδικότερα: Σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων άρθρου 11 παρ. 2, εδ. 1, 40 και 41 Ν. 3028/2002, ο ιδιοκτήτης του διατηρητέου βαρύνεται τόσο με τη μέριμνα, όσο και με την καταβολή της δαπάνης για τις απαιτούμενες εργασίες συντηρήσεως, στερεώσεως, αποκαταστάσεως του διατηρητέου και/ή του φέροντος οργανισμού αυτού, όμως, εφόσον το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης υπερβαίνει «ένα εύλογο ποσό» και «η οικονομική κατάσταση του υποχρέου δεν του επιτρέπει να καταβάλει τη δαπάνη», εισάγεται η πρόβλεψη υποχρέωσης του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. «να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των δαπανών». Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή συναρτάται αμέσως προς ειδική υπουργική απόφαση περί της επισκεψιμότητας του διατηρητέου (άρθρο 11, παρ. 2 εδ. 3 του ιδίου νόμου). Παραλλήλως, οι διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 2 και 41 παρ. 3 του αυτού νομοθετήματος εισάγουν την υποχρέωση μέριμνας της «Υπηρεσίας» (εν προκειμένω της 4 ης Εφορείας Νεωτέρων 3

4 Μνημείων) για «επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης» ή «προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων». Παρά την ασάφεια της διατύπωσης του νόμου σχετικά με τον εν προκειμένω βαρυνόμενο από τη σχετική δαπάνη, σκόπιμη κρίνεται η προτίμηση της ευνοϊκότερης για τον ιδιοκτήτη ερμηνείας (δηλ. ότι η υπηρεσιακή υποχρέωση «μέριμνας» περιλαμβάνει και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης), ως επωφελέστερης και λυσιτελέστερης για την εκπλήρωση του συνταγματικώς προστατευόμενου σκοπού της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η άποψη αυτή ενισχύεται τόσο από τη διατύπωση της παρ.3 του άρθρου 40 Ν. 3028/2002 («Εάν οι αναφερόμενες στο παρόν και στα άρθρα 41 και 42 εκτελούνται από την Υπηρεσία»), όσον και από την αιτιολογική έκθεση για την παρ. 3 του άρθρου 40, όπου αναφέρεται ότι «Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες αυτές διενεργούνται ή από την Υπηρεσία ή από άλλους φορείς, αλλά υπό την εποπτεία της». Η ως άνω επιχειρηματολογία επικουρείται και από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας [πρβλ. ενδεικτικώς ήδη ΣτΕ 1097/1987 (Ολομέλεια) και ΣτΕ 361/1988], όπου η αξίωση του βαρυνόμενου ιδιοκτήτη για την εν μέρει κάλυψη των σχετικών δαπανών από το Δημόσιο ή άλλους αρμοδίους φορείς κρίνεται ότι πηγάζει ευθέως από το άρθρο 24 του Συντάγματος που προβλέπει την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος ως υποχρέωση του Κράτους, όμως ακυρώνεται στην πράξη από την προαπαιτούμενη, κατά την ως άνω νομολογία, διάγνωση του ύψους της απαιτούμενης δαπάνης ως υπερβαίνουσας «ένα εύλογο κατά την κρίση του δικαστή όριο», άλλως «όταν η δαπάνη για την ανακατασκευή ή επισκευή τους συνεπάγεται υπέρμετρη για τον ιδιοκτήτη επιβάρυνση». Η διάγνωση αυτή, η οποία προϋποθέτει το παράδοξο ότι ο κατά τεκμήριον οικονομικά ασθενής ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποστεί τη χρονοβόρο και δαπανηρή διαδικασία της δικαστικής οδού, δεν προσφέρει, όπως είναι φυσικό, ομαλή διέξοδο στο πρόβλημα της διατήρησης των ακινήτων τεκμηρίων του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Η διέξοδος αυτή παρέχεται, αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, κατά την άποψη της Αρχής, μόνον κατά δύο τρόπους: 1) είτε δια της εφαρμογής των διαδικασιών των άρθρων 18 και 19 Ν. 3028/2002 που αποξενώνουν τον μέχρι τούδε ιδιοκτήτη από την κυριότητα ή την χρήση του διατηρητέου επί καταβολή των οριζομένων στις διατάξεις αυτές μορφών αποζημιώσεως, 4

5 2) είτε δια της εκδόσεως του προβλεπομένου από το άρθρο 48 παρ. 2 Ν. 3028/2002 -και εισέτι εκκρεμούντος- προεδρικού διατάγματος «για την επιχορήγηση ή και την παροχή άλλων οικονομικών κινήτρων σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία ή διατηρητέα», της σχετικής εκκρεμότητας διαλαμβανομένης και σε απαντητικά έγγραφα, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, των -επίσης προκατόχων Σας- Υπουργών Πολιτισμού κκ... Αξίζει, επί πλέον, να τονισθεί, εν σχέσει προς τα υπό στοιχεία (2) και (3) σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών, που κοινοποιήθηκαν στον «Συνήγορο του Πολίτη», ότι: Α) Αληθεύει μεν το γεγονός ότι η κήρυξη ενός ακινήτου ως μνημείου «δεν συνεπάγεται την υποχρέωση αγοράς του ή αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του», όπως ορθώς τονίζεται στο υπό (3) σχετικό, το ελληνικό Δημόσιο, όμως, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση διαφυλάξεως αφ ενός της οικονομικής αξίας της πληττόμενης από το μέτρο ιδιωτικής περιουσίας και αφ ετέρου του σκοπού, υπέρ του οποίου συνετελέσθη η κήρυξη, δηλαδή της συντήρησης ενός ακινήτου στοιχείου του νεότερου ελληνικού αρχιτεκτονικού πολιτισμού. Η μη έγκριση επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη των απαραιτήτων δαπανών συντηρήσεως των κηρυσσομένων ως διατηρητέων κτηρίων δεν θεραπεύεται από την πρόβλεψη του άρθρου 41 παρ. 1 Ν. 3028/2002 για σύσταση της σχετικής πενταμελούς επιτροπής, αφού η σύσταση αυτή προβλέπεται μόνον για περιπτώσεις ετοιμορρόπων κτηρίων, προκειμένου να κριθεί εάν χρήζουν κατεδαφίσεως. Αλλά και σε σχέση με την διά της κηρύξεως δεσμευομένη ιδιωτική περιουσία, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εξ υπαιτιότητος του Κράτους απομείωσή της, χωρίς δυνατότητα άλλης διεξόδου του ιδιοκτήτη και, πάντως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως, δημιουργεί κατάσταση που πλήττει ευθέως και χωρίς την απαραίτητη νόμιμη αιτία το πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Διότι δεν είναι νοητή, σε δημοκρατική έννομη τάξη, η κήρυξη κτηρίων ως διατηρητέων, η εν συνεχεία παράλειψη διασφαλίσεως της οφειλομένης συντηρήσεώς τους, η εν τέλει σύσταση ειδικής επιτροπής για την ενδεχόμενη πιστοποίηση της περιαγωγής τους σε κατάσταση ετοιμορρόπου και η, κατά περίπτωσιν, χορήγηση 5

6 αδείας κατεδαφίσεώς τους. Σ αυτό το σημείο, όμως, φαίνεται δυστυχώς να έχει περιέλθει η κατάσταση της οικίας του αναφερομένου κου, όπως ομολογείται στο υπό (3) σχετικό έγγραφο, όπου διαλαμβάνονται, επί λέξει, τα ακόλουθα: «Το κτίριο δεν κατοικείται και έχει εγκαταλειφθεί, λόγω οικονομικής αδυναμίας των ιδιοκτητών για την επισκευή του, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του σε καίρια σημεία της κατασκευής του». Και τούτο ενώ, ήδη κατά το έτος 1998, διεπιστώνετο, με το από υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/386/4397 έγγραφο του τότε Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Σας, ότι το υπό συζήτησιν κτήριο «σε ορισμένα σημεία χρήζει άμεσης τοπικής επισκευής». Με βάση τα πιο πάνω, ελπίζουμε, Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, ότι θα αποδώσετε υψηλό βαθμό προτεραιότητας στην έκδοση του ως άνω εκκρεμούντος προεδρικού διατάγματος, επικουρικώς δε, και για το χρονικό διάστημα μέχρι της εκδόσεώς του, ότι θα παράσχετε οδηγίες προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (εν προκειμένω την 4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων), προκειμένου να αποβλέψουν, κατά το δυνατόν, στην προσέγγιση των σχετικών θεμάτων με κύριο γνώμονα τη σωτηρία των διατηρητέων κτηρίων. Επίσης ότι θα μεριμνήσουν και για την άμεση αναστροφή της ήδη επί πενταετίαν επιδεινούμενης καταστάσεως του συγκεκριμένου ακινήτου. Παραλλήλως παρακαλείσθε να συμβάλετε στον εξορθολογισμό της κατανομής και εκταμιεύσεως των απαραιτήτων κονδυλίων για την θεραπεία των σχετικών αναγκών. Σημειώνουμε ότι το ζήτημα ετέθη κατά τη διάρκεια συσκέψεως, κατά μήνα Φεβρουάριο του 2004, επιστημονικού κλιμακίου της Αρχής, υπό την ηγεσία της Βοηθού Συνηγόρου κας Γιαννακούρου, με διευθυντές και γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Σας, υπό την προεδρία της τότε Γενικής Γραμματέως κας χωρίς όμως έκτοτε να σημειωθεί εξέλιξη επί του θέματος. Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Ο «Συνήγορος του Πολίτη» προσδοκά την επί της ουσίας ανταπόκρισή Σας και προσβλέπει στην ιδιαίτερη ευαισθησία Σας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της συγκεκριμένης αναφοράς ως αντιπροσωπευτικού του συνόλου της κατηγορίας αυτής προβλημάτων, που σε ικανό αριθμό φέρονται ενώπιον του «Συνηγόρου του Πολίτη» και απομακρύνουν την ελληνική Πολιτεία από την αναγκαία εναρμόνιση προς το 6

7 Κράτος Δικαίου, όπως αυτό νοείται στο πλαίσιο της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με τιμή Γεώργιος Β. Καμίνης Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. 4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Ηροδότου Θεσσαλονίκη 2. Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων Δ/νση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας Ερμού Αθήνα 3. Κύριο 7

8 8

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5) Συνήγορος του Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις»

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(7): 157-182 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος Τοπογράφος - Πολεοδόμος Μηχανικός Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πολεοδομικός σχεδιασμός Άρσεις απαλλοτρίωσης Δεσμεύσεις για δημόσια έργα Αμφισβήτηση και διευκρίνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 'f ι.. 1-0".Ι ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ " ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 2. Του lωάννου Αδαμόπουλου του Δημητρίου, Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 12000) - Προέδρου του Δ.Σ.Α., κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα