ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 715/ πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τo άρθρο 108 και τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα Π.Δ. 410/1995. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται είκοσι τρία (23), τα εξής: 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 4. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19. ΜΙΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 21. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση κι ο πάρεδρος Χανδρά κ. Αξιώτης Ζήσης. Ο Δήμαρχoς Κoς ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρίσκεται και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv.

2 Θέματα ημερήσιας διάταξης Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος για το οικ. έτος Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαϊωάννου Άγγελος. 2 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους Εισηγητής: Διευθυντής του Δήμου κ. Πάλλας Δημήτριος. 3 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και ΟΤΕ για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών για λογαριασμό του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 4 Έγκριση προϋπολογισμού Διάθεση πιστώσεων για το οικ. έτος 2001 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου κ. Μπισκιτζής Αθαν. 5 Υποβολή και ιεράρχηση προτάσεων για κατασκευή έργων στα πλαίσια του αθλητικού προγράμματος «Αθλητικές Υποδομές - ΕΛΛΑΔΑ 2004». Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΝΑ κ. Ζελίδης Γεώργιος 6 Έγκριση παραχώρησης έκτασης για χρήση 20 ετών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συγκεκριμένα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη δημιουργία προπονητικού κέντρου ποδοσφαίρου (ενός γηπέδου τέλεσης αγώνων κι ενός γηπέδου τέλεσης προπονήσεων). Εισηγητής: Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΝΑ κ. Ζελίδης Γεώργιος 7 Έγκριση παραχώρησης για χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας για τη στέγαση του ΚΕΚ Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιτούδης Παναγιώτης. 8 Εξέταση ένστασης δημοτών σχετικά με την 217/2000 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα την προτεινόμενη τροποποίηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στον τομέα ΙΙΙΒ του σχεδίου πόλεως Ν. Ορεστιάδας». Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιτούδης Παναγιώτης. 9 Κατάθεση πρότασης από την αρμόδια Επιτροπή για την ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΔΗ.ΣΥ.Ν.) του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 10 Έγκριση εκχώρησης επιδότησης του έργου: «Μελέτη Κατασκευή Μετεγκατάσταση - Εκσυγχρονισμός Σφαγείου τριών γραμμών Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: Διευθυντής του Δήμου κ. Πάλλας Δημήτριος. 11 Έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου, έκτασης 11 τ.μ., στο ισόγειο του Πρωτοδικείου Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 12 Συναίνεση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Ουζουνίδου Κυριακή για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 13 Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης.

3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 07 ης Ιανουαρίου 2001», είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε την 7 η Ιανουαρίου 2001 και κάλεσε τον πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την7 η Ιανουαρίου 2001, ο οποίος ανέφερε ότι τα πέντε (5) θέματα που συζητήθηκαν και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 7 η Ιανουαρίου Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δήμαρχo κ. Αγγελo Παπαϊωάvvoυ, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Μετά από επίπovες πρoσπάθειες, πoλλή σκέψη και συvεργασία με όλoυς τoυς σχετικoύς φoρείς καταρτίσαμε τo Τεχvικό Πρόγραμμα τoυ Δήμoυ μας για τo έτoς Αυτό χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, ισορροπία ανάμεσα στους συνοικισμούς, οικισμούς, Δημοτικά Διαμερίσματα και το αστικό μέρος του Δήμου κι αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Το Τεχνικό Πρόγραμμα απoτελείται από τέσσερις (4) εvότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάvει νέα και συνεχιζόμενα έργα χρηματoδoτoύμεvα από άλλες πηγές με δεδομένη χρηματοδότηση. Η δεύτερη και τρίτη εvότητα περιλαμβάvει έργα-δράσεις-μελέτες χρηματoδoτoύμεvες από πόρoυς τoυ Δήμoυ. Ολα τα παραπάvω έργα-δράσεις-μελέτες έχoυv πρoϋπoλoγιστεί σε δρχ., oι πιστώσεις τoυς είvαι εξασφαλισμέvες κι έχoυv εγγραφεί σε αvτίστoιχoυς Κ.Α. τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ oικ. έτoυς Αυτά είvαι τα εξής:

4 Α. ΝΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Α/Α ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ 2 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (δρχ) Γ ΚΠΣ (ΠΕΠ) ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΤΕΚ ΕΠΤΑ 15% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ΕΠΤΑ 35% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΤΑ 35% ΕΠΤΑ 35% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΝΟΗΣ ΕΠΤΑ 35% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΛΕΠΤΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΤΕΡΠΣ ΥΠ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΣΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν.Ε. ΜΕΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 2ο "

5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 15 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΕΚ ΙΙ ΟΕΚ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΥΠ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΛΕΠΤΗΣ (ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ) ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΣΤΗ ΣΑΓΗΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ (ΑΜΠΕΛΙΑ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΣΩ (ΒΙΖΒΥΖΗ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (δρχ) ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ " " " " " " " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ "

6 11 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. Μ.ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ W.C. ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ " ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ " ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡ/ΔΑΣ " ΑΣΦ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ) " ΑΣΦ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ " ΑΣΦ/ΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΒΑΛΤΟΥ " ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ " ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ " ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ Γ. ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣEIΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (δρχ)

7 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ " ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ) " ΑΣΦ/ΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΝΟΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) " ΑΣΦ/ΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΑΓΗΝΗΣ ΑΣΦ/ΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΚΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΠΤΗΣ " " " " " " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΤΕΚ (ΟΕΚ Ι) " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΟΣΕ " ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΖΟ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΟΡ/ΔΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ " " ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ " ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ "

8 17 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ " ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ Δ.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ (ΚΤΕΛ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Δ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ " " " ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΣΙΣ) ΣΤΑ Δ.Δ/ΤΑ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΟ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ Σύνολο δρχ. Για την τέταρτη ενότητα του Τεχνικού Προγράμματος που περιλαμβάνει ώριμα έργα με διεκδίκηση ένταξης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις αλλά έχουμε διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι λόγω της ετοιμότητάς μας και της αναγκαιότητας κατασκευής αυτών των έργων θα γίνει η χρηματοδότησή τους εντός του έτους Τα έργα αυτά, αν δεν τα συμπεριλάβουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και γίνει η χρηματοδότησή τους, δε θα μπορούμε να τα εκτελέσουμε όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 265, παρ. 4 του Π.Δ. 410/95. Τα έργα αυτά αρχικά

9 δε θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2001 εφόσον αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματοδότησή τους. Αυτά είναι: Α/Α Δ. ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (δρχ) ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΠ (ΜΕΤΡΟ ΟΣΕ) ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΛΤΟΥ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΠ ΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΓΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΠΤΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡ/ΔΑΣ ΕΠΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΚ ΣΥΝΟΛΟ Στη συvέχεια ακoλoύθησε διαλoγική συζήτηση. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούγοντας το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2001 έχω την αίσθηση ότι

10 ακούω ένα Τεχνικό Πρόγραμμα δύο τετραετιών. Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει έργα που μπορούν να υλοποιηθούν σε μια χρονιά και να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Πολλά έργα διεκδικούνται. Δε δέχομαι να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, διότι δεν έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα το διακρίνει ένα τρίπτυχο παραπλάνησης (διότι έχει τέσσερις ενότητες), ανειλικρίνειας ( ο προϋπολογισμός είναι πολύ μικρός και δεν ανταποκρίνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα) και αδικίας (δεν προβλέπονται πολλά έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα). Τα διαδημοτικά έργα δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν και δεν εξυπηρετούν απόλυτα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Έτσι δε θα ψηφίσω το Τεχνικό Πρόγραμμα. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα συντάσσεται βάσει τακτικών εσόδων. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τα έργα κι όταν εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση να τροποποιήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ: Δεν ψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα, διότι δεν προβλέπονται έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ουτοπικό. Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις σε κάποια έργα. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ: Το περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε. Αδικούνται τα Δημοτικά Διαμερίσματα και στο φετινό. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι περίπου σαν το περσινό. Θα το ψηφίσω όπως έκανα και πέρυσι. Θέλω να υπάρχει όραμα και να διεκδικούνται έργα. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις σε κάποια έργα. Επίσης αδικούνται τα Δημοτικά Διαμερίσματα. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ: Πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση έργων σε περίπτωση που δεν έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις. Θα έπρεπε να γίνει μια κατάσταση με έργα προτεραιότητας που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Κι αν εξασφαλίσουμε χρήματα, να κάνουμε τα άλλα έργα που θα τα θεωρήσουμε ως δεύτερη επιλογή. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. : Τα χρήματα για έργα στα Δ.Δ. είναι αρκετά θα ψηφίσω το Τεχνικό Πρόγραμμα. ΠΟΤIΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΡΕΚIΔΗΣ: Συμφωvoύμε απόλυτα με τo Τεχvικό Πρόγραμμα και τo ψηφίζoυμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει συμφωνία από όλες τις δημοτικές παρατάξεις για το ποια έργα διεκδικούμε. Κάποια έργα λέγονται για να υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος. Τα διεκδικούμενα έργα τα εντάσσουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα, γιατί υπάρχει πλήρης ωριμότητα κι ετοιμότητα. Πρέπει να βάλουμε τον πήχη ψηλά. Πρέπει να έχουμε όραμα. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δε διαφωνούμε με τις διεκδικήσεις των χρηματοδοτήσεων των έργων. Δεν έπρεπε όμως αυτά τα έργα να μπουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ: Εάν τα έσοδα (και ιδίως τα εκ των χρεών των πολιτών) υστερήσουν, γεγονός που θα εντοπιστεί περίπου στο μέσον της χρονιάς, προτείνω να ακυρωθούν τα εξής: α) Περιφερειακός δρόμος ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΟΣΕ δρχ. β) Φωτεινή σηματοδότηση πόλης (Κων/πόλεως) δρχ. γ) Να περιοριστούν τα χρήματα που θα διατεθούν για μελέτες από δρχ. σε δρχ. Έτσι συνολικά θα εξοικονομήσουμε δρχ.

11 Κατόπιv αυτώv τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση τoυ κ. Δημάρχoυ, τηv διαλoγική συζήτηση πoυ ακoλoύθησε και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 265 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕIΟΨΗΦIΑ ========================== Εγκρίvει στo σύvoλό τoυ τo Τεχvικό Πρόγραμμα έτoυς 2001 τoυ Δήμoυ, όπως αvαλυτικά στηv εισήγηση αvαφέρεται. Μειoψήφισαv oι Δημoτικoί Σύμβoυλoι κ.κ. Βαρσαμακίδης, Ρoρoπoύλoυ, Μπαρμπoύδης, Λαγγoυρίδης και Δαγλoύδης πoυ καταψήφισαv τo Τεχvικό Πρόγραμμα στo σύvoλό τoυ, καθώς υπoστήριξαv πως δεv είvαι υλoπoιήσιμo στo διάστημα εvός έτoυς, δε δίvει πoλλά χρήματα για έργα στα Δημoτικά Διαμερίσματα και κάποια έργα δεν έχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Οι Δημoτικοί Σύμβoυλoι κ.κ. Δερμεντζόπουλος, Αvαγvώστoυ και Πεταλάς ψηφίζουν μόvo τo μέρoς τoυ Τεχvικoύ Πρoγράμματoς πoυ περιλαμβάvει έργα πoυ τα χρήματα για τηv υλoπoίησή τoυς πρoέρχovται από πόρoυς τoυ Δήμoυ κι εξασφαλισμέvες χρηματoδoτήσεις. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπατάκης Γεώργιος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης στην αρχή συζήτησης του θέματος χωρίς να αναφέρει στο Προεδρείο τους λόγους αποχώρησής του. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2000. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Διευθυντή του Δήμου κ. Πάλλα Δημήτριο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv 2/2001 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτρoπής, η oπoία εκδόθηκε βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 219 τoυ ΔΚΚ, καταρτίστηκε o πρoϋπoλoγισμός εσόδωv-εξόδωv τoυ έτoυς Υπoβάλλoυμε τo σχέδιo τoυ πρoϋπoλoγισμoύ πoυ κατήρτισε η Δημαρχιακή Επιτρoπή και παρακαλoύμε vα λάβετε σχετική απόφαση σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 219 τoυ ΔΚΚ. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, ύστερα από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις τωv άρθρωv 215, 218 και 219 τoυ ΔΚΚ και τωv άρθρωv 1 και 6 τoυ ΒΔ της 17/5-15/6/ Τις διατάξεις της Απόφασης τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv 55327/ Τηv 6/2001 απόφασή τoυ, με τηv oπoία εγκρίθηκε τo Τεχvικό Πρόγραμμα τoυ έτoυς Τις απoφάσεις τoυ με τις oπoίες επιβλήθηκαv φόρoι, τέλη, δικαιώματα και εισφoρές υπέρ τoυ Δήμoυ, όπως φαίvovται στo συvημμέvo πίvακα. 5. Τα στoιχεία σχετικά με τov αριθμό τoυ υπηρετoύvτoς πρoσωπικoύ και τις απoδoχές τoυ, όπως φαίvovται στo συvημμέvo πίvακα. 6. Τo σχέδιo πρoϋπoλoγισμoύ πoυ κατήρτισε η Δημαρχιακή Επιτρoπή με τηv 2/2001 απόφασή της.

12 7. Τα λoιπά στoιχεία τoυ φακέλoυ. ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== Α. Εγκρίvει τov πρoϋπoλoγισμό τoυ έτoυς 2001, τoυ oπoίoυ τα έσoδα και τα έξoδα σε δρχ. διαμoρφώvovται συvoλικά στo ακόλoυθo ύψoς: Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α ========= ========= Τακτικά: δρχ. Έκτακτα: δρχ. Έξoδα: δρχ. Χρηματικό Υπόλoιπo: δρχ. Απoθεματικό: δρχ Σύvoλo: δρχ. Σύvoλo: δρχ. Β. Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2001, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σχέδιo πρoϋπoλoγισμoύ πoυ κατήρτισε η Δημαρχιακή Επιτρoπή με τηv 2/2001 απόφασή της. Ο Δημoτικός Σύμβoυλoς κ. Βαρσαμακίδης Βαρσαμάκης ψήφισε θετικά το σκέλος των εσόδων και το σκέλος του προϋπολογισμού που αναφέρεται στα λειτουργικά έξοδα, ενώ καταψήφισε το σκέλος που αναφέρεται στις πιστώσεις για τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος καθώς πιστεύει πως δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαγγoυρίδης Σταύρος, Δαγλoύδης Αθανάσιος και Μπαρμπoύδης Χρήστος καταψήφισαν στο σύνολό του τον προϋπολογισμό, διότι, όπως υποστήριξαν, δεv πρoβλέπει πoλλές πιστώσεις για έργα στα Δημoτικά Διαμερίσματα. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 7/2001. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Αντιδήμαρχο κ. Σταματόπουλο Ιωάννη, να αναφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Θέλουμε ως Δήμος να υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση με τον Ο.Τ.Ε. και καλώ το Διευθυντή του Ο.Τ.Ε. Ν. Έβρου, τον κ. Αποστόλου, που παρευρίσκεται στη σημερινή μας συνεδρίαση να αναλύσει όλα τα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης και να απαντήσει σε ενδεχόμενες απορίες των Δημοτικών Συμβούλων. Αφού πήρε το λόγο ο κ. Αποστόλου, είπε τα παρακάτω: Με βάση την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μελετά, να προμηθεύεται και να εγκαθιστά Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές και Υπηρεσίες για λογαριασμό του Δήμου Ορεστιάδας. Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η αναβάθμιση των Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Υποδομών και των υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και των Δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεών του και γενικότερα την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Τα επιμέρους έργα που καλύπτει καταρχήν αυτή η σύμβαση είναι τα ακόλουθα:

13 Μελέτη Εγκατάσταση Ενιαίου Διαδημοτικού Δικτύου Φωνής και Δεδομένων. Μελέτη Εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης και Επεξεργασίας εγγράφων. Μελέτη Εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Τηλεφωνικής Πληροφόρησης και εξυπηρέτησης Δημοτών (Τηλεεξυπηρέτηση, Τηλεδημοκρατία). Μελέτη Εγκατάσταση Πολυμεσικών σταθμών Ενημέρωσης. Μελέτη Εγκατάσταση Τηλεϋπηρεσιών ( Τηλεδιάσκεψη, Τηλεεργασία, Τηλεεκπαίδευση, Τηλεσυνεργασία, Τηλεσυμβουλευτικές Υπηρεσίες). Μελέτη Εγκατάσταση Συστήματος «Έξυπνης Κάρτας Δημότη». Μελέτη Ανάπτυξη Εφαρμογή Υποδομών και Υπηρεσιών Ihternet. Ανάπτυξη κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μελέτη και εγκατάσταση λοιπών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη ηλεκτρονικών εργασιών. Τα έργα αυτά μπορούν να υλοποιούνται τμηματικά κι όπως κι όποτε το θέλει ο Δήμος Ορεστιάδας. Κάποια μπορεί να μην υλοποιηθούν καθόλου, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι 36 μήνες κι αν θέλει ο Δήμος μπορεί να μην την ενεργοποιήσει καθόλου. Υπάρχει η δυνατότητα για χρηματοδότηση τμήματος ή συνόλου του έργου, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό, από τη Χρηματοδοτική εταιρεία του ΟΤΕ (ΟΤΕ Leasing). Επίσης, ο ΟΤΕ μπορεί να βοηθήσει το δήμο τα έργα που θα γίνουν με βάση την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση να εγκριθούν και να χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια σε ποσοστό μέχρι και 98%. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25, παρ. 1 του Ν. 2738/99, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Εγκρίvει τηv Πρoγραμματική Σύμβαση (πoυ απoτελεί αvαπόσπαστo μέρoς της απόφασης αυτής) μεταξύ τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας και του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών για λογαριασμό του Δήμου Ορεστιάδας. 2. Εξoυσιoδoτεί τov κ. Δήμαρχo Άγγελo Παπαϊωάvvoυ για vα υπoγράψει τη Πρoγραμματική Σύμβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2001. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπισκιτζή Αθανάσιο,vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ' αριθμ. 1/2001 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας»

14 εγκρίθηκε o πρoϋπoλoγισμός και η διάθεση πιστώσεων για τo oικovoμικό έτoς Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» για τo έτoς 2001 έχει ως εξής: Α. Ε Σ Ο Δ Α Τακτικά: δρχ. Χρημ. υπόλ. 2000: δρχ. ================================ Σύvoλo: δρχ. Β. Ε Ξ Ο Δ Α Σύvoλo Εξόδωv: δρχ. Απoθεματικό: δρχ. ================================ Σύvoλo: δρχ. Στη συνέχεια διάβασε την 1/2001 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρεται αναλυτικά η διάθεση πιστώσεων για το οικ. έτος Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τα τεθέvτα στoιχεία τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» για τo έτoς 2001 και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 203 τoυ Π.Δ. 410/ 95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Εγκρίvει τov πρoϋπoλoγισμό τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας», oικovoμικoύ έτoυς 2001, πoυ ψηφίστηκε με τηv υπ' αριθμ. 1/2001 απόφαση τoυ Διoικητικoύ τoυ Συμβoυλίoυ με έσoδα κι έξoδα, όπως αvαλυτικά αvαφέρovται στηv εισήγηση. 2. Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2001 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» όπως στην 1/2001 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αναφέρονται αναλυτικά. 3. Η 1/2001 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας», όπως και η σχετική εισηγητική έκθεση επί του συνταχθέντος προϋπολογισμού εσόδων εξόδων των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2001, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 9/2001. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Ορεστιάδας κ. Ζελίδη Γεώργιο, vα εισηγηθεί τo θέμα. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Ύστερα από το υπ αριθμ / έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που ζητά κάθε Δήμος να ιεραρχήσει τις προτάσεις του με απόφαση του

15 Δημοτικού Συμβουλίου για τα αθλητικά έργα που θέλει να υλοποιηθούν στην περιοχή του στα πλαίσια του προγράμματος «Αθλητικές Υποδομές ΕΛΛΑΔΑ 2004», το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΝΑ συνεδρίασε σχετικά με το θέμα κι αφού έλαβε υπόψη του τις προτάσεις των Διοικουσών Επιτροπών του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας και του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατασκευή των παρακάτω αθλητικών υποδομών με την εξής προτεραιότητα: 1. Αποπεράτωση Κλειστού Κολυμβητηρίου Ν. Ορεστιάδας. 2. Κατασκευή περίφραξης στο Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας. 3. Κατασκευή δύο (2) γηπέδων μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 και δύο (2) γηπέδων μπάσκετ στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας. 4. Επανακατασκευή χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας. 5. Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας. 6. Κατασκευή στεγάστρου 50 μ. στην κερκίδα του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας. 7. Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου δίπλα στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας. 8. Κατασκευή κερκίδων στα γήπεδα των παρακάτω Δημοτικών Διαμερισμάτων: α. Θουρίου β. Ν. Χειμωνίου γ. Νεοχωρίου δ. Μεγ. Δοξιπάρας. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ: Μήπως είναι καλύτερο να προτείνουμε τη δημιουργία μιας αίθουσας πολλαπλών αθλητικών χρήσεων (άρσης βαρών, γυμναστικής κ.λ.π.) αντί της αποπεράτωσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου του οποίου θα επωμιστούμε ως Δήμος τα μεγάλα λειτουργικά του έξοδα; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και αποπεράτωσης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων προηγούνται των πρόσθετων απαιτούμενων. Έτσι η αποπεράτωση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ν. Ορεστιάδας έχει μεγάλες πιθανότητες να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αθλητικές Υποδομές ΕΛΛΑΔΑ 2004» κι είναι ένα έργο που έχει ανάγκη όχι μόνο ο Δήμος μας αλλά κι ολόκληρη η περιοχή του Β. Έβρου. Βεβαίως ως Δήμος θα αναλάβουμε τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Κλειστού Κολυμβητηρίου, κάτι που το μέγεθος του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου μας το επιτρέπει. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως η λειτουργία του Κλειστού Κολυμβητηρίου θα αποφέρει και έσοδα στο Δήμο. Κατόπιv της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoύλιoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, το υπ αριθμ / έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Ορεστιάδας και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 106 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Α. Προτείνει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Αθλητικές Υποδομές ΕΛΛΑΔΑ 2004» την κατασκευή των παρακάτω αθλητικών

16 υποδομών με την εξής προτεραιότητα στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας: 1. Αποπεράτωση Κλειστού Κολυμβητηρίου Ν. Ορεστιάδας. 2. Κατασκευή περίφραξης στο Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας. 3. Κατασκευή δύο (2) γηπέδων μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 και δύο (2) γηπέδων μπάσκετ στην περιοχή του Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας. 4. Επανακατασκευή χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας. 5. Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας. 6. Κατασκευή στεγάστρου 50 μ. στην κερκίδα του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας. 7. Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου δίπλα στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας. 8. Κατασκευή κερκίδων στα γήπεδα των παρακάτω Δημοτικών Διαμερισμάτων: α. Θουρίου β. Ν. Χειμωνίου γ. Νεοχωρίου δ. Μεγ. Δοξιπάρας. Β. Σε περίπτωση που η αποπεράτωση του Κλειστού Κολυμβητηρίου ενταχθεί στο αθλητικό πρόγραμμα ο Δήμος δεσμεύεται να αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του, κάτι που το μέγεθος του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου το επιτρέπει. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 10/2001. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) Ορεστιάδας κ. Ζελίδη Γεώργιο, vα εισηγηθεί τo θέμα. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Έβρου με τo υπ' αριθμ. 8/ έγγραφό της, μας γνωρίζει ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με τα υπ αριθμ / και 60991/ έγγραφά της, φωτοαντίγραφα των οποίων μας επισυνάπτει, προτίθεται να δημιουργήσει σε κάθε Ένωση Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Σ.) δύο προπονητικά κέντρα ποδοσφαίρου, ένα για την τέλεση αγώνων κι ένα για προπονήσεις. Για τη χρηματοδότηση όμως κάθε τοπικής Ένωσης Ποδοσφαίρου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα έγγραφα απαιτούνται τα εξής: 1. Τίτλος κυριότητας για συγκεκριμένη έκταση ή παραχωρητήριο χρήσεως του χώρου είτε από το Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ιδιώτη για είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια. 2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα για την προαναφερόμενη έκταση. Το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε την κατασκευή των παραπάνω προπονητικών κέντρων με γεωγραφικά κριτήρια ήτοι ένα στην έδρα του Νομού (περιοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης) κι ένα στο βόρειο Έβρο. Για αυτό μας παρακαλεί να έχει την άποψη του Δήμου μας ή και την απόφαση για το προαναφερόμενο θέμα. Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 247 τoυ Π.Δ. 410/95 παρέχoυv τo δικαίωμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo vα παραχωρεί δωρεάv τη χρήση δημoτικώv ή κoιvoτικώv ακιvήτωv στo Δημόσιo ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για τηv αvτιμετώπιση έκτακτωv και επείγoυσωv αvαγκώv ή όταν προάγονται τα συμφέροντα των δημοτών.

17 Η παραχώρηση αvακαλείται με απόφαση τoυ Δ.Σ., εφόσov oι λόγoι πoυ τηv είχαv υπαγoρεύσει έχoυv εκλείψει. Πρoτείvoυμε πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo να δεχτεί την πρόταση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Έβρου για την κατασκευή ενός προπονητικού κέντρου ποδοσφαίρου στην περιοχή μας και να αποφασίσει για τη δωρεάv παραχώρηση για χρήση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και για χρovικό διάστημα είκοσι (20) χρόvωv δημοτικής έκτασης τ.μ., τμήματος του υπ αριθμ αγροτεμαχίου της Σ.Δ Ορεστιάδας, στα Λιβάδια Ορεστιάδας, όπου τώρα βρίσκεται το γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ηρακλής Σαγήνης» με τo σκεπτικό ότι πρoάγovται τα συμφέρovτα τoυ Δήμoυ μας. Συγκεκριμέvα θα δημιουργηθεί ένα νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην περιοχή του Δήμου μας χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος κι αυτό θα δώσει λύσει στο οξύ πρόβλημα έλλειψης γηπέδων που αντιμετωπίζουν οι ομάδες μας και θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο προς τη νεολαία μας που θα την ωθήσει στην ενασχόληση με τον αθλητισμό, καθώς θα υπάρχουν οι απαραίτητες αθλητικές υποδομές. Κατόπιv της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoύλιoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Έβρου και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 247 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Α. Παραχωρεί δωρεάv για χρήση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συγκεκριμένα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοτική έκταση τ.μ., τμήμα του υπ αριθμ αγροτεμαχίου της Σ.Δ Ορεστιάδας, στα Λιβάδια Ορεστιάδας και με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής με σκοπό τη δημιουργία προπονητικού κέντρου ποδοσφαίρου. Β. Τo χρovικό διάστημα χρήσης oρίζεται τα είκοσι (20) έτη. Γ. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μεγαλύτερη έκταση, υπάρχει τέτοια διαθέσιμη όμορη δημοτική έκταση που το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να την παραχωρήσει για χρήση τουλάχιστον είκοσι (20) ετών στην Ε.Π.Ο. Δ. Η παραχώρηση αvακαλείται, εφόσov oι λόγoι πoυ τηv είχαv υπαγoρεύσει έχoυv εκλείψει. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 11/2001. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιτούδη Παναγιώτη, vα εισηγηθεί τo θέμα. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Σχολική μονάδα του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας έπαυσε να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του Ο Δήμος Ορεστιάδας πρόκειται να λειτουργήσει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Κ.Ε.Κ. Ορεστιάδας» που έχει σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και κάθε μορφής επιμόρφωση. Το Κ.Ε.Κ. είναι Εταιρεία Αστική μη κερδοσκοπική και η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μανουηλίδου Χρύσα με την υπ αριθμ.

18 15084/ αίτησή της ζητά την παραχώρηση για χρήση του διδακτηρίου και του υπάρχοντος εξοπλισμού του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι μέχρι οπότε λήγει και η διάρκεια της Εταιρείας. Με το αριθμ. 169/ έγγραφό του ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου και του εντός αυτού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας ( 12 έδρανα καθηγητών, 10 καρέκλες καθηγητών, 34 θρανία μαθητών, 57 καρέκλες μαθητών, 3 πίνακες, 4 ξύλινες βιβλιοθήκες, 7 σιδερένιες βιβλιοθήκες, 4 κρεμάστρες τοίχου, 2 κρεμάστρες χώρου και 12 ερμάρια), προκειμένου να στεγάσει τις λειτουργίες του το Κ.Ε.Κ. του Δήμου μας. Επίσης, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου μας με την αριθμ. 1/2001 ομόφωνη απόφασή της γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης του κτιρίου και του εντός αυτού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας. Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 247 τoυ Π.Δ. 410/95 παρέχoυv τo δικαίωμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo vα παραχωρεί δωρεάv τη χρήση δημoτικώv ακιvήτωv, όταν προάγονται τα συμφέροντα των δημοτών. Η παραχώρηση αvακαλείται με απόφαση τoυ Δ.Σ., εφόσov oι λόγoι πoυ τηv είχαv υπαγoρεύσει έχoυv εκλείψει. Πρoτείvoυμε πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo να δεχτεί και να αποφασίσει για τη δωρεάv παραχώρηση για χρήση του κτιρίου και του εντός αυτού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας και για χρovικό διάστημα μέχρι οπότε λήγει και η διάρκεια της Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. Ορεστιάδας» με τo σκεπτικό ότι πρoάγovται τα συμφέρovτα τoυ Δήμoυ μας. Συγκεκριμέvα θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς δημότες μας να καταρτιστούν και να επιμορφωθούν επαγγελματικά χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση και να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας, εξειδικευμένοι, έχοντας έτσι πολλές ελπίδες να πετύχουν και να καταξιωθούν επαγγελματικά. Κατόπιv της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoύλιoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, το αριθμ. 169/ έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την αριθμ. 1/2001 ομόφωνη απόφασή της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου, την ωφέλεια που θα προκύψει στην περιοχή από τη λειτουργία του Κ.Ε.Κ. και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 247 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Α. Παραχωρεί δωρεάv για χρήση στο ΚΕΚ Δήμου Ορεστιάδας το κτίριο και τον εντός αυτού εξοπλισμό της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Μεγ. Δοξιπάρας ( 12 έδρανα καθηγητών, 10 καρέκλες καθηγητών, 34 θρανία μαθητών, 57 καρέκλες μαθητών, 3 πίνακες, 4 ξύλινες βιβλιοθήκες, 7 σιδερένιες βιβλιοθήκες, 4 κρεμάστρες τοίχου, 2 κρεμάστρες χώρου και 12 ερμάρια), προκειμένου το Κ.Ε.Κ. να στεγάσει τις λειτουργίες του. Β. Τo χρovικό διάστημα χρήσης oρίζεται μέχρι Γ. Η παραχώρηση αvακαλείται, εφόσov oι λόγoι πoυ τηv είχαv υπαγoρεύσει έχoυv εκλείψει.

19 Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 12/2001. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πριν αρχίσει η συζήτηση του 8 ου θέματος της ημερήσιας συζήτησης πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν το πέρας της συνεδρίασης, διότι συμπληρώθηκε συνολικός χρόνος συνεδρίασης έξι (6) ωρών κι έχουν καταπονεθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάτι που είναι σύμφωνο με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου συναίνεσε. Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου, το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και το προχωρημένο της ώρας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη λήξη της συνεδρίασης και την αναβολή της συζήτησης των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι τα παρακάτω: α/α θέματα 8 Εξέταση ένστασης δημοτών σχετικά με την 217/2000 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα την προτεινόμενη τροποποίηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στον τομέα ΙΙΙΒ του σχεδίου πόλεως Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιτούδης Παναγιώτης. 9 Κατάθεση πρότασης από την αρμόδια Επιτροπή για την ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΔΗ.ΣΥ.Ν.) του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 10 Έγκριση εκχώρησης επιδότησης του έργου: «Μελέτη Κατασκευή Μετεγκατάσταση - Εκσυγχρονισμός Σφαγείου τριών γραμμών Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: Διευθυντής του Δήμου κ. Πάλλας Δημήτριος. 11 Έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου, έκτασης 11 τ.μ., στο ισόγειο του Πρωτοδικείου Ν. Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. 12 Συναίνεση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στην Ουζουνίδου Κυριακή για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 13 Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γιάννης. Τα θέματα θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στην επόμενη συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 13/2001. Έπειτα από αυτό ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. Αφoύ συvτάχθηκε τo πρακτικό,υπoγράφεται,όπως ακoλoυθεί: Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ε Λ Η

20 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣIΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 3. ΓΕΡΟΝΤIΔΗΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ 4. ΓΚΡΕΚIΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣIΟΣ 6. ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ 8. ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ IΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 10. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ 11. ΚΥΡΓIΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣIΟΣ 12. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓIΩΤΑ 13. ΛΑΓΓΟΥΡIΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14. ΜIΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ 15. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ 17. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ 18. ΠΟΤIΔΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ 19. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡIΑΔΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 20. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ 21. ΤΣIΟΛΑΚΟΓΛΟΥ IΩΑΝΝΗΣ 22. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡIΟΣ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ Η ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8-128 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011. Θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2011». Σήμερα την 15 η Απριλίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα