Επικύρωση του 30oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν."

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν / /2014 ΘΕΜΑ 3 Ο Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 4 Ο Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 5 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 6 Ο ΘΕΜΑ 7 Ο ΘΕΜΑ 8 Ο ΘΕΜΑ 9 Ο ΘΕΜΑ 10 Ο ΘΕΜΑ 11 Ο ΘΕΜΑ 12 Ο ΘΕΜΑ 13 Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης. της Π.Ε. Κέρκυρας. της Π.Ε. Λευκάδας. της Π.Ε. Ζακύνθου. της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχ/των έργων μετά των χειριστών τους που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. Λευκάδος για δράσεις Πολ/κής Προστασίας (πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών όπως π.χ. πυρκαϊές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, σεισμοί καθαρισμοί κλπ.). Έγκριση συγκρότησης «Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων» της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.», για το έτος / / / / / / / /2014

2 ΘΕΜΑ 14 Ο ΘΕΜΑ 15 Ο ΘΕΜΑ 16 Ο ΘΕΜΑ 17 Ο Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού: ,00 (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ME ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ», Προϋπολογισμού: ,00 ( με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού: ,00 (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση καθορισμού αντικειμένου για τη συνέχιση της μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας" στο επόμενο στάδιο ΙΙ και έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα, Π.Ε. Κεφαλληνίας / / / /2014 ΘΕΜΑ 18 Ο Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 19 Ο ΘΕΜΑ 20 Ο ΘΕΜΑ 21 Ο ΘΕΜΑ 22 Ο ΘΕΜΑ 23 Ο ΘΕΜΑ 24 Ο Έγκριση τροποποίησης σύμβασης δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, για το σχολικό έτος ". Απόφαση για την κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ», Προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Λευκάδας. Απόφαση για την κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΗΣ», Προϋπολογισμού: ,24 (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo 6o υποέργο της πράξης Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , με τίτλο «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, 19-01/ / / / / /2014

3 ΘΕΜΑ 25 Ο ΘΕΜΑ 26 Ο ΘΕΜΑ 27 Ο ΘΕΜΑ 28 Ο ΘΕΜΑ 29 Ο ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ι.Ν». Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου επαναδιακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGaia» με Προϋπολογισμό ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού: ,00 (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Έγκριση βεβαίωσης μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονυσίου Μυλωνά. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας, περί εξουσιοδότησης της Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω Κατσούνη Άλκηστης. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας, περί εξουσιοδότησης της Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω Κατσούνη Άλκηστης / / / / /2014 Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε. ΘΕΜΑ 30 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 31 Ο ΘΕΜΑ 32 Ο ΘΕΜΑ 33 Ο Έγκριση πρακτικού Ν. 25/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και έγκριση της προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθμ. Διακήρυξης 64346/19603/ για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ορισμός Εκτιμήτριας για τον προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας των τμημάτων ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού Ν. 26/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 στο πλαίσιο του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ετοιμων γευματων για την σιτιση των ευπαθων ομαδων στην κεφαλονια στο πλαισιο της υλοποιησησ επισιτιστικου προγραμματοσ με την συνεργασια της περιφερειακησ ενοτητασ κεφαλληνιασ και του γενικου φιλοπτωχου ταμειου ιερασ 31-01/ / /2014

4 μητροπολεωσ κεφαλληνιασ ο ΑΓΙΟΣ γερασιμοσ», Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΘΕΜΑ 34 Ο ΘΕΜΑ 35 Ο Έγκριση πληρωμής εξόδων δημοσιεύσεων έργου Biogaia, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης Μηχανήματος Έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας στο Δήμο Κεφαλλονιάς / /2014 ΘΕΜΑΤΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 1oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2014 ΘΕΜΑ 2 Ο Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 3 Ο Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 4 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 5 Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 6 Ο της Π.Ε. Κέρκυρας /2014

5 ΘΕΜΑ 7 Ο της Π.Ε. Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 8 Ο της Π.Ε. Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 9 Ο της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 10 Ο Έγκριση συμπληρωματικών δρομολογίων και έγκριση επέκτασης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχολικού έτους , μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού /2014 ΘΕΜΑ 11 Ο Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους /2014 ΘΕΜΑ 12 Ο Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 13 Ο ΘΕΜΑ 14 Ο Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2 η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ», Π.Ε. Κεφαλληνίας / /2014 ΘΕΜΑ 15 Ο Έγκριση του 3 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π.Ε. Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 16 Ο ΘΕΜΑ 17 Ο ΘΕΜΑ 18 Ο Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού Ν. 26/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 στο πλαίσιο του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 51-02/ / /2014

6 ΘΕΜΑ 19 Ο ΘΕΜΑ 20 Ο ΘΕΜΑ 21 Ο ΘΕΜΑ 22 Ο ΘΕΜΑ 23 Ο ΘΕΜΑ 24 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού 1/ (δικαιολογητικά συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 2 ου Υποέργου με τίτλο «Ενέργειες δημοσιότητας της ΠΙΝ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις» της πράξης Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επαναπροκήρυξη αυτού με νέους όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής. Έγκριση πρακτικού 1/ (δικαιολογητικά συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Αγορά Εξοπλισμού για την Υλοποίηση των Δράσεων του Έργου SMARTCUL2RE -Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross border area» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ». Κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NOTIΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικού 3/ (τεχνικές προσφορές) του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Διεθνούς Συμμετοχής για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της αριθ. οικ /12574/ Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης τοιχίου και καθίζησης επαρχιακού δρόμου στη θέση «Κόκκινος βράχος» Καρυάς Λευκάδας», προϋπολογισμού ,00 (με το ΦΠΑ), Π.Ε. Λευκάδας / / / / / /2014

7 ΘΕΜΑ 25 Ο ΘΕΜΑ 26 Ο ΘΕΜΑ 27 Ο Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007 με κλήρωση για την Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση συμπλήρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών». Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και τροποποιήσεις ήδη ανατεθειμένων με βάση τα νέα δεδομένα από τα σχολεία, Π.Ε. Κεφαλληνίας / / /2014 ΘΕΜΑΤΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 2oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2014 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη μετά τους σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 3 Ο Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 4 Ο Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 5 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 6 Ο ΘΕΜΑ 7 Ο ΘΕΜΑ 8 Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης. της Π.Ε. Κέρκυρας. της Π.Ε. Λευκάδας / / /2014

8 ΘΕΜΑ 9 Ο ΘΕΜΑ 10 Ο ΘΕΜΑ 11 Ο ΘΕΜΑ 12 Ο ΘΕΜΑ 13 Ο ΘΕΜΑ 14 Ο της Π.Ε. Ζακύνθου. της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ -2013», προϋπολογισμού ,61 με ΦΠΑ. (ΣΑΕΠ 022). Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού , / / / / / /2014 ΘΕΜΑ 15 Ο Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 16 Ο ΘΕΜΑ 17 Ο Έγκριση προσθήκης νέων διαδρομών με ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες παρελθόντων ετών της Π.Ε. Ζακύνθου / /2014 ΘΕΜΑ 18 Ο Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων, Π.Ε. Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 19 Ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής της Π.Ε. Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 20 Ο ΘΕΜΑ 21 Ο Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για την Εκμίσθωση ακινήτου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δαπανών τουριστικής προβολής παρελθόντων ετών, Π.Ε. Ζακύνθου / /2014

9 ΘΕΜΑ 22 Ο ΘΕΜΑ 23 Ο ΘΕΜΑ 24 Ο ΘΕΜΑ 25 Ο ΘΕΜΑ 26 Ο ΘΕΜΑ 27 Ο ΘΕΜΑ 28 Ο ΘΕΜΑ 29 Ο ΘΕΜΑ 30 Ο Έγκριση πρακτικού «διενέργειας κλήρωσης μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λευκάδας έτους 2014». Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις λόγω εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση διόρθωσης της αριθμ / απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους ". Έγκριση κατάρτισης όρων και διεξαγωγής διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση του έργου: "Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ", προϋπολογισμού Έγκριση κατάρτισης όρων και διεξαγωγής διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση του έργου: "Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών", προϋπολογισμού ,45, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση κατάρτισης όρων και διεξαγωγής διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση του έργου: "Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας", προϋπολογισμού ,90. Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.- ΤΟΜΗ Α.Β.Τ.Ε., Π.Ε. Κερκύρας. Έγκριση του από πρακτικού που αφορά Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό περί ανάδειξης αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση διεξαγωγής ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια υγρών καυσμων έτους 2014 για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν.Κέρκυρας και τα ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Κέρκυρας, προϋπολογιζομένης αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 84-03/ / / / / / / / /2014

10 ΘΕΜΑ 31 Ο Έγκριση μίσθωσης αποθήκης για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας κατόπιν των σεισμών στις και /2014 ΘΕΜΑ 32 Ο Έγκριση μίσθωσης αποθήκης στο Αργοστόλι για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας κατόπιν των σεισμών στις και /2014 ΘΕΜΑΤΑ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 3oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2014 ΘΕΜΑ 2 Ο Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 3 Ο Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 4 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 5 Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 6 Ο της Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 7 Ο της Π.Ε. Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 8 Ο της Π.Ε. Ζακύνθου /2014

11 ΘΕΜΑ 9 Ο της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 10 Ο ΘΕΜΑ 11 Ο ΘΕΜΑ 12 Ο ΘΕΜΑ 13 Ο ΘΕΜΑ 14 Ο ΘΕΜΑ 15 Ο Έγκριση τροποποίησης όρου του σχεδίου διακήρυξης Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo 6o υποέργο της πράξης Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , με τίτλο «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ι.Ν» όπως εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή των Ιονίων Νήσων. Έγκριση προσθήκης δρομολογίου για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών έτους 2014 για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2014 για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου, τις υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ / απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ΚΑΕ για την διάθεση πίστωσης του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών και τρωκτικών για το έτος 2014, Π.Ε. Ζακύνθου / / / / / /2014 ΘΕΜΑ 16 Ο ΘΕΜΑ 17 Ο ΘΕΜΑ 18 Ο Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προϋπολογιζομένης αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - έγκριση όρων διακήρυξης. Έγκριση διόρθωσης της υπ' αριθμ /2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / / /2014

12 ΘΕΜΑ 19 Ο ΘΕΜΑ 20 Ο ΘΕΜΑ 21 Ο ΘΕΜΑ 22 Ο ΘΕΜΑ 23 Ο ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » με Κ.Α. 2013ΕΠ της ΣΑΕΠ 022. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου (2) «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΙΔ ), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Προϋπολογισμού: ,00 (με το Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ Απόφαση επί της από ΟΧΛΗΣΗΣ του αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού ,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού ,48 με Άριθμ. Έργου 2008ΣΕ της ΣΑ Ε0703, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » με Κ.Α. 2013ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » με Κ.Α. 2013ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας / / / / /2014 ΘΕΜΑ 24 Ο Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 25 Ο Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους /2014

13 ΘΕΜΑ 26 Ο ΘΕΜΑ 27 Ο ΘΕΜΑ 28 Ο ΘΕΜΑ 29 Ο ΘΕΜΑ 30 Ο ΘΕΜΑ 31 Ο Έγκριση του από 12/02/2014 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 38 του Π.Ε. 118/2007 και του άρθρου 4 του Ν.3886/2010, για το έτος 2014, του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας, προϋπολογισμού Εβδομήντα χιλιάδων Εφτακοσίων Είκοσι Πέντε ευρώ (70.725,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη εργολάβων εργασιών ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2014 στην Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014 στην Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τον Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 3/ (οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δράση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 23%. Έγκριση του πρακτικού της της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων και Προσφυγών που αφορούν στον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» / / / / / /2014

14 ΘΕΜΑΤΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 4oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2014 ΘΕΜΑ 2 Ο Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 3 Ο Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 4 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 5 Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 6 Ο της Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 7 Ο της Π.Ε. Λευκάδας /2014

15 ΘΕΜΑ 8 Ο της Π.Ε. Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 9 Ο της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 10 Ο Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 4 ου τριμήνου οικονομικού έτους /2014 ΘΕΜΑ 11 Ο Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 12 Ο ΘΕΜΑ 13 Ο ΘΕΜΑ 14 Ο ΘΕΜΑ 15 Ο ΘΕΜΑ 16 Ο ΘΕΜΑ 17 Ο ΘΕΜΑ 18 Ο Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διαπίστωση ζημίας στο έργο Εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων Δ. Παξών, προϋπολογισμού : ,00, αναδόχου: ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ, Π.Ε. Κέρκυρας. Απόφαση επί ενστάσεως κατά της διαδικασίας δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του (2) υποέργου: «Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια», προϋπολογισμού: ,00 (με το Φ.Π.Α.) της Πράξης «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια Νομού Ζακύνθου» με κωδικό ΟΠΣ , Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών εξοπλισμού και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών των δράσεων 2.1, 4.1 και 3 του έργου INSTITUUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Λευκάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία , Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη για σεισμούς, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης Κατσούνη Άλκηστης και Φλώρου Βασιλικής, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΑΜΒΩΝΑ, ΘΥΡΩΝ, ΥΠΕΡΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Ζακύνθου / / / / / / /2014

16 ΘΕΜΑ 19 Ο Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου /2014 Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ΘΕΜΑ 20 Ο τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου και των Νομικών Προσώπων Ν Ζακύνθου. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου (1) «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΘΕΜΑ 21 Ο σωματείου Λέσχη ο Ζάκυνθος και κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα», της Πράξης «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων σωματείου Λέσχη ο Ζάκυνθος» με κωδικό ΟΠΣ , Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 22 Ο ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Π/Υ ,90 με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Άρση καταπτώσεων και έργα ΘΕΜΑ 23 Ο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών» Π/Υ ,45 με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της ΘΕΜΑ 24 Ο δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνιάς & Ιθάκης » Π/Υ ,00 με ΦΠΑ / / / / /2014 ΘΕΜΑ 25 Ο Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 26 Ο ΘΕΜΑ 27 Ο ΘΕΜΑ 28 Ο Τροποποίηση της απόφασης 83-03/ της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ΚΑΕ για τη διάθεση πίστωσης δαπάνης τουριστικής προβολής, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ανάδειξη αναδόχου του έργου Εντομοκτονία και Μυοκτονία στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2014, προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Έγκριση τροποποίησης απόφασης 98-04/2014 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον προμηθευτή δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κέρκυρα στις και την διάθεση της σχετικής πίστωσης / / /2014 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του /2014

17 ΘΕΜΑ 29 Ο ΘΕΜΑ 30 Ο ΘΕΜΑ 31 Ο ΘΕΜΑ 32 Ο ΘΕΜΑ 33 Ο άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση παραχώρησης χώρου 10 τ.μ. σε ακίνητο που μισθώνει η Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Ληξούρι, για τη στέγαση Τμήματος της Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου Έγκριση πρακτικού Ν. 1/2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 στο πλαίσιο του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ». Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και τροποποιήσεις ήδη ανατεθειμένων με βάση τα νέα δεδομένα από τα σχολεία, Π.Ε. Κεφαλληνίας / / / /2014

18 ΘΕΜΑΤΑ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 5oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2014 ΘΕΜΑ 2 Ο Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 3 Ο Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 4 Ο Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 5 Ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 6 Ο της Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 7 Ο της Π.Ε. Λευκάδας /2014 ΘΕΜΑ 8 Ο της Π.Ε. Ζακύνθου /2014 ΘΕΜΑ 9 Ο της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2014 ΘΕΜΑ 10 Ο ΘΕΜΑ 11 Ο ΘΕΜΑ 12 Ο Έγκριση ανοιχτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος »- έγκριση όρων διακήρυξης. Έγκριση ανοιχτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για το σχολικό έτος » - έγκριση όρων διακήρυξης. Έγκριση ανοιχτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος » - έγκριση όρων διακήρυξης / / /2014

19 ΘΕΜΑ 13 Ο ΘΕΜΑ 14 Ο Έγκριση ανοιχτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το σχολικό έτος » - έγκριση όρων διακήρυξης. Έγκριση διεξαγωγής διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» - έγκριση όρων διακήρυξης / /2014 ΘΕΜΑ 15 Ο Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας /2014 ΘΕΜΑ 16 Ο Έγκριση πρακτικού «Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού -Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας- Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας -ΠΕ. Κέρκυρας έτους 2014» /2014 ΘΕΜΑ 17 Ο Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη μετά τους σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά, Π.Ε. Κεφαλληνίας /2014 ΘΕΜΑ 18 Ο ΘΕΜΑ 19 Ο ΘΕΜΑ 20 Ο ΘΕΜΑ 21 Ο ΘΕΜΑ 22 Ο Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας, περί εξουσιοδότησης της Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω Κατσούνη Άλκηστης, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση δαπάνης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων Αγ. Κήρυκα, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έτους 2014 για τις ανάγκες των έργων των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, με Φορέα Υλοποίησης την Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2 η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Ανάδοχος: Π. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμού: ,00 (με το Φ.Π.Α.)., Π.Ε. Ζακύνθου / / / / /2014

20 ΘΕΜΑ 23 Ο ΘΕΜΑ 24 Ο ΘΕΜΑ 25 Ο ΘΕΜΑ 26 Ο ΘΕΜΑ 27 Ο ΘΕΜΑ 28 Ο Έγκριση διόρθωσης της υπ. αριθμ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου από το εμπόριο με την διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθειας μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού απαραίτητου για τις παρεμβάσεις πιστοποίησης ISO 9001 του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου, προυπολογιζόμενης αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ(35.000,00). Έγκριση του υπ. αριθμ. 5/ (οικονομικές προσφορές) πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής χαμηλότερη τιμή για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων» στο Διοικητήριο Λευκάδας στο πλαίσιο της δράσης 3.1 «Κατασκευή Διοικητηρίου και εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων» του Πακέτου Εργασίας 3 «Θεματική Ανάπτυξη» του Προγράμματος «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με Κ.Ε. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ- 2013», Προϋπολογισμού: ,72 (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -2013»με Κ.Ε. 2013ΕΠ της ΣΑΕΠ 022. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το β τρίμηνο του 2014 και έγκριση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Νομικών / / / / / /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Φεβρουάριος 2013 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς... 4 Διεύθυνση Διοίκησης...

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός υπολόγου λόγω συνταξιοδότησης. Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Ιόνιο Θέατρο

Ορισμός υπολόγου λόγω συνταξιοδότησης. Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Ιόνιο Θέατρο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΔΑ Αριθμός Απόφασης ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2015 10-1 ΚΕΡΚΥΡΑ Αρ. αποφ. 1-1/2015 Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης του έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα 2014 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 215-12/15-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα