Αριθ. Πρωτ. : Ημερομηνία :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 13063 Ημερομηνία :6.9.2013"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Αριθ. Πρωτ. : Ημερομηνία : Τηλέφωνο : 210/ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για «εργασίες καθαριότητας των αμαξοστασίων και κτιρίων του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για έναν (1) ακόμη μήνα (ΤΔ-126/13). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κ.λ.π.) να υποβάλουν ενσφράγιστη προσφορά για εργασίες καθαριότητας των αμαξοστασίων και κτιρίων του συστήματος της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δικαίωμα παράτασης για έναν (1) ακόμη μήνα. Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές». Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το οποίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Β Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. ΤΔ

2 γ) Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου 3μήνου από το οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από άλλη αρμόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. δ) Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση, από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα πλην των ΦΕΚ που κατατίθενται σε απλά αντίγραφα. ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται : ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών που αφορούν το έργο (τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης, και μεταφοράς υλικών κλπ.) μετά από λεπτομερή εξέταση και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου υπό τους όρους του Διαγωνισμού αυτού. ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλει με την προσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει μελετήσει επακριβώς του όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τα Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της προσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία εφαρμοστέα για τον κάθε διαγωνιζόμενο συλλογική ρύθμιση εργασίας (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας/Διαιτητική Απόφαση), όπως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων κλπ). ότι δεν έχουν αποκλειστεί από Δημόσιους Διαγωνισμούς εξαιτίας του άρθρου 68 του Ν. 3863/ Ουσιαστικά Προσόντα: Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία κατ ελάχιστον μία σύμβαση αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους με το δημοπρατούμενο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε, ότι αντίστοιχα έργα είναι οι συμβάσεις που αφορούν σε καθαρισμούς εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας με μεγάλη διακίνηση κοινού, όπως εμπορικά κέντρα και επαγγελματικά κτίρια, δημόσια κτίρια στέγασης υπηρεσιών, κτίρια κοινωφελών οργανισμών, κτίρια και αίθουσες αεροδρομίων κ.λ.π, μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα, αεροπλάνα, πλοία κ.λ.π., κτίρια λιμενικών εγκαταστάσεων. ΤΔ

3 Για την απόδειξη των στοιχείων αυτών ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει : Τον πελάτη, Το όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν), Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων που αφορούν αυτές οι συμβάσεις, Την τρέχουσα αξία των συμβάσεων, Τη διάρκεια των συμβάσεων, Βεβαίωση του πελάτη για την καλή εκτέλεση της σύμβασης Σε περίπτωση σύμπραξης/κοινοπραξίας, το εν λόγω κριτήριο πρέπει να ικανοποιείται αθροιστικά λαμβάνοντας υπ όψη το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εταιρείας-μέλους στην κοινοπραξία. 3. Οικονομική Προσφορά Στην Οικονομική Προσφορά θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με το Συνημμένο Παράρτημα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να συντάξουν την προσφορά τους με τυποποιημένο τρόπο επί τη βάσει των συνημμένων πινάκων του Παραρτήματος (I) της παρούσας, με τίτλο «Πίνακας (Ι) του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010» και «Πίνακας (ΙΙ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εν προκειμένω οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν όλα τα προς συμπλήρωση κενά των ανωτέρω πινάκων, ή θα συντάξουν όμοιους ακριβώς πίνακες. Οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο πίνακα I, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, αναφέροντας: Ημερομίσθιο Βάση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Τον αριθμό των εργαζομένων (και για κάλυψη ρεπό) Τις ημέρες και ώρες εργασίας Μικτές αποδοχές προσωπικού (και για κάλυψη ρεπό) Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα Κάλυψη κανονικής αδείας- επίδομα αδείας Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά Αποζημίωση κανονικής αδείας Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο πίνακα II συμπεριλαμβάνοντας τα «Γενικά Έξοδα», το «Εργολαβικό όφελος» και το «Κόστος χρήσης υλικών & μηχανικών μέσων, απορρυπαντικών κ.λ.π.», τα οποία ΤΔ

4 θα δοθούν ως ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε περίπτωση και θα είναι σταθερά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση στις κατά μήνα πιστοποιήσεις τα προκύπτοντα ποσά επί τη βάσει των ποσοστών αυτών θα αποδίδονται στον Ανάδοχο. Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, και του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου (ΙΙ) τεύχους με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να τηρούν την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου νομοθεσία, όρος ο οποίος θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου. 4. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται το χαμηλότερο συνολικό τίμημα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα, το εργολαβικό όφελος και το κόστος χρήσης υλικών και μηχανικών μέσων, απορρυπαντικών κ.λ.π. Η Επιλογή του Αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους με βάση τον Έλεγχο των Νομιμοποιητικών στοιχείων Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα πρόχειρο διαγωνισμό, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην σύμβαση που θα υπογραφεί, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα παρακρατηθεί στην πρώτη πληρωμή. ΤΔ

5 Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. Ο Φ.Π.Α. δεν θα περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή και θα αναφέρεται χωριστά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο συνολικό τίμημα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες. 5. Υπογραφή Σύμβασης Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει Eγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού τιμήματος που θα προσφερθεί με εγγυητική επιστολή η οποία θα εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στις χώρες μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Συνημμένο ΙΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αυτή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και παραμένει σε ισχύ και ενέργεια, μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την λύση ή λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή μερικά. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύμφωνα με τα όρια αποζημίωσης και τους όρους, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα (Συνημμένο ΙV). Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα μ.μ. στη Διεύθυνση Προμηθειών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα, 4 ος όροφος, γραφείο 8. Στο φάκελο της προσφοράς να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας καθώς και ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΔ-126/13» - «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα μ.μ., στην αίθουσα Δημοπρασιών (Αθηνά) της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, 2 ος όροφος, Αθήνα. Σημειώνουμε: 1. Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες. ΤΔ

6 3. Πληρωμή : Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο τιμολογίου καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού προηγηθεί πιστοποίηση των αρμοδίων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ. Πληροφορίες : Δ/νση Έλξης & Αποκλεισμού ΣΤΑΣΥ ΑΕ / ΗΣΑΠ Τηλ Δ/νση Γραμμής και Έργων ΣΤΑΣΥ ΑΕ / ΗΣΑΠ Τηλ Νικόλαος Χ. Παπαθανάσης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) - Οικονομική Προσφορά (ΙΙ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΙΙΙ) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής (ΙV) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΤΔ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΤΔ- 126/13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΔ

8 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός Εργαζομένων (και για κάλυψη ρεπό) Ημέρες και ώρες Εργασίας Μικτές αποδοχές προσωπικού και για κάλυψη ρεπό Δώρο Χριστουγέννων Δώρο Πάσχα Κάλυψη κανονικής άδειας Επίδομα Αδείας Ύψος προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά Αποζημίωση κανονικής αδείας Συνολικό κόστος Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ΠΙΝΑΚΑΣ (I) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 ΤΔ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ (II) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΔ

10 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 126 /13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ & ΑΞΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΠΟΠΤΕΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΜΗΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ) ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑ Ι. ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ ΣΤ 4026 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. /ΩΡΑ =. (Α1) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΙΙ. ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε 1706 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΑ Ι. ΟΜΑΔΑ Α (WC ΠΕΙΡΑΙΑ) ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗ) 204 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ. /ΩΡΑ =. (Β) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *, (ολογράφως:..) ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**.. (%), (Γ) ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒ. ΟΦΕΛΟΣ (%),. (Δ) ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ& ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΑΠΟΡ/ΚΩΝ Κ.Λ.Π. (%),... (Ε) ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε).... (ολογράφως..). /ΩΡΑ =. (Α2) (ΑΡΙΘΜ. &ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Α = Α1 + Α2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ *ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β) ΕΙΝΑΙ: Το νόμιμο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνονται τα ειδικά επιδόματα λόγω της φύσης της εργασίας (ανθυγιεινά κ.λ.π), η συμμετοχή του εργοδότη σε ασφαλιστικές εισφορές σε κύριους ή και επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς υπέρ του προσωπικού, κόστη νόμιμων δώρων και επιδομάτων. ** ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ: Όλα τα υπόλοιπα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι στολές εργασίας-κόστος χρήσης μεταφορικών μέσων-ασφάλιστρα -φόρος επιτηδεύματος τέλη που ισχύουν ή μέλλουν να ισχύσουν. Ημερομηνία Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΔ

11 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ΤΔ

12 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΔ-126/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις της ΣΤΑΣΥ για τον καθαρισμό των Αμαξοστασίων και κτιρίων της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου. Οι εργασίες καθαρισμού για τον καθαρισμό των Αμαξοστασίων και κτιρίων του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου αφορούν το κτίριο επί της οδού Αθηνάς 67, το κτίριο Πειραιά, του Μουσείου και ΤΔ

13 των WC κοινού, το κτίριο συντήρησης οχημάτων εξαρτημάτων και οχημάτων στη συντήρηση του Αμαξοστασίου Φαλήρου, το κτίριο στο στ. Αττική, κτίριο και χώροι Εργοστασίου και κτίρια και τροχιές επισκευής βλαβών στο σταθμό Πειραιά. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ Για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού, οι εργασίες έχουν ομαδοποιηθεί και διαχωριστεί ως κατωτέρω περιγράφεται: 2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΜΑΔΑ Α Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου επί της οδού Αθηνάς αρ. 67 Α. ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1) Οι εργασίες καθαρισμού αφορούν στον 2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 6 ο, 7 ο και 8 ο ορόφους, στους οποίους λειτουργούν γραφεία, βοηθητικοί χώροι, αποχωρητήρια, και λοιποί χώροι υγιεινής, τον εξώστη του 8 ου ορόφου και 2) Το κλιμακοστάσιο (με τους ξύλινους και μεταλλικούς χειρολισθήρες) με τα ενδιάμεσα πλατύσκαλα κάθε ορόφου από το ισόγειο μέχρι και το δώμα, την κύρια είσοδο του ισογείου μετά του θαλάμου θυρωρείου των τεσσάρων ανελκυστήρων. 3) Καθαρισμός στο Α κτίριο και στο ισόγειο γωνιακό κατάστημα και στον 1 ο όροφο (πρώην υποκατάστημα Εμπορικής Τράπεζας) αλλά και καθαρισμός του Β κτιρίου και ειδικότερα: ο 8 ος και 7 ος όροφος κάθε μέρα, ο 5 ος όροφος 1 φορά τον μήνα, ο 3 ος όροφος 1 φορά το δεκαπενθήμερο και το κλιμακοστάσιο 2 φορές την εβδομάδα. B. Το πεζοδρόμιο που βρίσκεται μπροστά στο κτίριο και σε όλο το μήκος και πλάτος του τόσο από την πλευρά της οδού Αθηνάς, όσο και από την πλευρά της οδού Λυκούργου. Γ. Το δώμα του κτιρίου στην έκτασή του της πτέρυγας γραφείων και του αμαξοστασίου αυτοκινήτων, καθώς επίσης και οι παρακάτω πλάκες επικάλυψης των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων. Δ. Ο ακάλυπτος χώρος του κτιρίου μετά των επικαλύψεων των φεγγιτών. Ε. Τα μηχανοστάσια των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων (προσωπικού). ΣΤ. Ο ιδιαίτερος χώρος του μηχανοστασίου Κεντρικής Θέρμανσης του κτιρίου ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο, οι πυθμένες φρεατίων των τεσσάρων ανελκυστήρων του προσωπικού, οι σκάλες πρόσβασης από το ισόγειο προς το υπόγειο τόσο της πτέρυγας των γραφείων όσο και της δεξιάς πτέρυγας του κτιρίου. Ο διάδρομος διαφυγής προς την τα σιδηροδρομική γραμμή, τα αποχωρητήρια και λοιποί χώροι υγιεινής που βρίσκονται στο υπόγειο, δωμάτια του υπογείου, η αποθήκη που βρίσκεται προς τις γραμμές αποθέσεως συρμών, λοιποί βοηθητικοί χώροι με τα ενδιάμεσα πατάρια, καθώς και οι σκάλες που οδηγούν στην περιοχή γραμμών αποθέσεως συρμών ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Α. ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Όπως περιγρ. στην παρ. 1.Α.) ΤΔ

14 α) Καθημερινά 1) Σκούπισμα δαπέδων Σκαλών και πλατύσκαλων Ανελκυστήρων Διαδρόμων Αιθουσών γραφείων Αποχωρητηρίων και ουρητηρίων ανδρών λοιπών βοηθητικών χώρων (μικροαποθήκες, κλπ) 2) Ξεσκόνισμα Φωτιστικών σωμάτων (στα γραφεία, διαδρόμους, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους), τοίχων, σωμάτων καλοριφέρ (στα γραφεία, διαδρόμους, κοινόχρηστους χώρους και λοιπούς χώρους), χειρολισθήρες (ξύλινοι και μεταλλικοί) των κλιμακοστασίων. 3) Εργασίες καθαριότητας αποχωρητηρίων : Καθαρισμός με ειδικό απορρυπαντικό και πλύσιμο στη συνέχεια με εκτόξευση νερού των λεκανών των αποχωρητηρίων και των καλυμμάτων τους, των δοχείων απόρριψης χάρτου υγείας, των αποθηκών νερού (καζανάκια) των ουρητηρίων ανδρών, των νιπτήρων, των βρυσών και των τοίχων που είναι επενδεδυμένοι με πλακάκια, καθώς και των θυρών των αποχωρητηρίων και των χειρολαβών τους. Ειδικά οι χειρολαβές των θυρών των αποχωρητηρίων, θα απολυμαίνονται με οινόπνευμα. Καθαρισμός καθρεπτών με ειδικό χημικό υγρό. 4) Ξεσκόνισμα και καθαρισμός επίπλων, όπως ερμαρίων, βιβλιοθηκών, καθισμάτων, τραπεζιών, σχεδιαστηρίων κ.λ.π. αντικειμένων που βρίσκονται στις αίθουσες γραφείων και κοινόχρηστους χώρους. Ειδικά οι επιφάνειες τραπεζιών γραφείων θα πλένονται με κατάλληλο απορρυπαντικό και με καθαρό και ανανεούμενο νερό και στη συνέχεια θα στεγνώνονται με χαρτόπανα. Επίσης τα γυάλινα τμήματα ερμαρίων και βιβλιοθηκών θα καθαρίζονται με ειδικό χημικό υγρό. 5) Καθαρισμός ξεσκόνισμα των χαλιών - μοκετών, με τη χρήση ειδικής σκούπας και αφαίρεση των λεκέδων με ειδικό χημικό υγρό. 6) Ξεσκόνισμα των βενετικών στορ περιλαμβανομένων και των αλουμινένιων πλαισίων των παραθύρων. 7) Καθαρισμός των λευκών μαρμάρων των παραθύρων (μέσα και έξω) με χρήση ειδικού λευκαντικού υγρού, καθώς και των μαρμάρων λοιπών χώρων. 8) Εκκένωση και πλύσιμο καλαθών αχρήστων και απορριμμάτων. 9) Εκκένωση και πλύσιμο των σταχτοδοχείων των γραφείων και κοινοχρήστων χώρων. 10) Μέριμνα για την τοποθέτηση σαπουνιών στους νιπτήρες και χάρτου υγείας στα αποχωρητήρια, η δαπάνη προμήθειας θα βαρύνει τον εργολάβο. 11)Σφουγγάρισμα με νερό και κατάλληλα υλικά και απορρυπαντικά μέσα των δαπέδων καλών και πλατύσκαλων, ανελκυστήρων, διαδρόμων, αιθουσών γραφείων, οι οποίοι είναι στρωμένοι με πλαστικά δάπεδα ή μωσαϊκό, αποχωρητηρίων, ουρητηρίων ανδρών και λοιπών βοηθητικών χώρων. 12)Καθαρισμός με πετσετόπανο βρεγμένο σε νερό και απορρυπαντικό των δαπέδων, της οροφής, των πλευρικών τοιχωμάτων και εξωτερικών επιφανειών, των ανελκυστήρων (4 τεμ). β) Μία φορά το μήνα ΤΔ

15 1) Πλύσιμο με σφουγγάρι βρεγμένο σε νερό με διάλυμα απορρυπαντικού μέσου και στέγνωμα στη συνέχεια: Των τριών κεντρικών θυρών του κτιρίου (δύο στην πτέρυγα γραφείων και μία στη δεξιά πτέρυγα), των θυρών αιθουσών γραφείων και λοιπών βοηθητικών χώρων. 2) Πλύσιμο με νερό και απορρυπαντικό, των βενετικών στορ και αλουμινένιων πλαισίων των παραθύρων. 3) Πλύσιμο καθαρισμός με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό μέσο (εσωτερικά και εξωτερικά) των τζαμιών των κλιμακοστασίων: 4) Γενικό ξεσκόνισμα τοίχων και οροφών (σε όλη την επιφάνεια) και όταν απαιτηθεί, κατά την κρίση της Υπηρεσίας πλύσιμο αυτών με σφουγγαρόπανο και ανάλογο απορρυπαντικό. 5) Πλύσιμο τζαμιών εσωτερικά εξωτερικά: α) των παραθύρων πτέρυγας γραφείων και δεξιάς πτέρυγας κτιρίου β) των τζαμιών των διαχωριστικών τοίχων των γραφείων γ) Τρεις φορές το χρόνο (ανά τετράμηνο) Επιμελημένο τρίψιμο, με κατάλληλα μηχανικά μέσα, των διαδρόμων, αιθουσών γραφείων, λοιπών βοηθητικών χώρων και γενικά κάθε χώρου που είναι στρωμένος με πλαστικά δάπεδα και στη συνέχεια επάλειψή τους με ειδική μεταλλική αλοιφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : α) Κατά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους β.3 και β5, να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη ρυπαίνονται τα λευκά μάρμαρα των παραθύρων. Συνιστάται όπως οι εργασίες αυτές προηγούνται του καθαρισμού των μαρμάρων αυτών (παράγρ. 7). Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, όταν εκτελούνται οι εργασίες αυτές, να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του, συγκεκριμένα αυτό θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας. β) Οι εργασίες καθαριότητας των χώρων της Αποθήκης Εντύπων Γραφικής Ύλης (3 ος Πτέρυγα Γραφείων) θα εκτελούνται κατά τις πρωινές ώρες, από τις δύο καθαρίστριες που κατά τα παραπάνω υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος. Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Καθημερινά Επιμελημένο σκούπισμα του πεζοδρομίου σε όλο το μήκος και πλάτος αυτού τόσο από την πλευρά της οδού Αθηνάς όσο και της οδού Λυκούργου, και Δύο φορές την εβδομάδα Πλύσιμο αυτού με χρήση μηχανικών μέσων (εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση) και αναλόγων απορρυπαντικών. Η εργασία θα εκτελείται Δευτέρα και Τετάρτη μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας προσωπικού. Γ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΔ

16 Μία φορά το μήνα Γενικό σκούπισμα και πλύσιμο με άφθονο νερό. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τα στόμια των υδρορροών πάνω στο δώμα και τις οροφές των μηχανοστασίων, τα οποία πρέπει να τηρούνται συνέχεια καθαρά και απαλλαγμένα από σκουπίδια, χαρτιά κ.λ.π. ώστε σε περίπτωση βροχόπτωσης, να μη φράξουν. Δ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Καθημερινά Επιμελημένο σκούπισμα του ακάλυπτου χώρου του κτιρίου, και Δύο φορές την εβδομάδα Πλύσιμο αυτού με χρήση μηχανικών μέσων (εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση). Ε. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Δύο φορές το μήνα Καθαρισμός (σκούπισμα, σφουγγάρισμα) των δαπέδων των μηχανοστασίων ανελκυστήρων και μηχανοστασίου του κλιματιστικού μηχανήματος, που βρίσκονται στο δώμα. ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Καθαρισμός χώρου του μηχανοστασίου κεντρικής θέρμανσης που βρίσκεται στο υπόγειο καθώς και των υπολοίπων ιδιαιτέρων χώρων που αναγράφονται και περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Καθημερινά 1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου του υπογείου 2) Σκούπισμα και πλύσιμο των σκαλών πρόσβασης από το ισόγειο προς το υπόγειο (και από τις δύο πτέρυγες των κτιρίων), καθώς και των σκαλών που οδηγούν στις αποβάθρες κεκλιμένης πρόσβασης. 3) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων αποθηκών και βοηθητικών χώρων του υπογείου. 4) Καθαρισμός με απορρυπαντικά και εκτόξευση νερού, των λεκανών των αποχωρητηρίων και των καλυμμάτων τους, των ουρητηρίων, νιπτήρων, βρυσών και τοίχων, και στη συνέχεια σφουγγάρισμα των δαπέδων των αποχωρητηρίων. Μία φορά το μήνα Γενικό σκούπισμα των πυθμένων των φρεατίων των τεσσάρων ανελκυστήρων προσωπικού (περισυλλογή σκουπιδιών). Καθαρισμός του διαδρόμου διαφυγής προς την σιδηροδρομική γραμμή ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται στο ωράριο που παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται: ΤΔ

17 Ωράριο εργασίας 06:00-14:00 Ωράριο εργασίας 10:00-18:00 Ωράριο εργασίας 12:30-20:30 Οι περιοδικές εργασίες θα πραγματοποιούνται με πρόγραμμα που θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θα εγκρίνεται από την επίβλεψη του έργου. 2) Επίσης ο εργολάβος υποχρεούται, σε έκτακτες περιπτώσεις αν κληθεί για συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού οποιουδήποτε χώρου του Μεγάρου, να παράσχει τις εργασίες του. 3) Ο εργολάβος υποχρεούται να αφαιρεί τις επικολλημένες χωρίς άδεια της υπηρεσίας της εργοδότριας, διαφημίσεις και κάθε φύσης έντυπα στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, και να καθαρίζει πλήρως τους αντίστοιχους χώρους από τα κατάλοιπα αυτών. 4) Οι εργασίες που αφορούν το τρίψιμο και στίλβωμα στη συνέχεια με μεταλλική αλοιφή των διαδρόμων, αιθουσών γραφείων, βοηθητικών χώρων κλπ, θα πρέπει να εκτελείται μέσα στο πρώτο 10ήμερο από την έναρξη του κάθε τετραμήνου. Ο εργολάβος για το σκοπό αυτό οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα στους αρμόδιους την συγκεκριμένη ημέρα που προτίθεται να κάνει έναρξη των σχετικών εργασιών. ΟΜΑΔΑ Α ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑΣ 67 ΧΩΡΟΙ Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ 30 Τ.Μ. 1 ος ΟΡΟΦΟΣ 30 Τ.Μ. 2 ος 7 ος ΟΡΟΦΟΣ 6*600 Τ.Μ. = Τ.Μ. 8 ος ΟΡΟΦΟΣ 420 Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΚΤΙΡΙΟΥ Β ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑΣ 67 ΧΩΡΟΙ Τ.Μ. 7 ος ΟΡΟΦΟΣ 200 Τ.Μ. 8 ος ΟΡΟΦΟΣ 200 Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 400 Τ.Μ. ΤΔ

18 2.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΜΑΔΑ Β Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου Πειραιά, του Μουσείου και των WC κοινού Πειραιά. Για το μέγαρο του Πειραιά ισχύουν τα εξής: Γραφεία και χώροι υπηρεσιών, νοούνται όλα τα γραφεία και οι χώροι που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες, τα γραφεία των συνδικαλιστικών φορέων στον ημιόροφο. Κοινόχρηστοι και λοιποί χώροι του μεγάρου Πειραιά νοούνται οι κουζίνες, οι διάδρομοι των 3 ορόφων, τα δύο κλιμακοστάσια, οι ανελκυστήρες, τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων, τα μηχανοστάσια κεντρικής θέρμανσης, οι κλίμακες που οδηγούν από το Γ όροφο στο Δώμα και οι κλίμακες από τον ημιώροφο προς το Σταθμαρχείο και τα εκδοτήρια, καθώς και τα πεζοδρόμια του κτιρίου επί των οδών Αλιπέδου και Πλούτωνος και της Πλ. Λουδοβίκου περιλαμβανομένων και των σκαλοπατιών Πλούτωνος και Πλατ. Λουδοβίκου και τα wc κοινού Πειραιά. Η οροφή του μεταλλικού υποστέγου του κτιρίου του Μεγάρου, που είναι καλυμμένη με πλαστικά φύλλα DUNPALON καθώς και τον περιμετρικά υδροροών. Οι χώροι του Μουσείου στο σταθμό του Πειραιά ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Καθαρισμός γραφείων και χώρων υπηρεσιών Α1. Καθημερινά : Σκούπισμα γραφείων, διαδρόμων, αποχωρητηρίων κ.λ.π. χώρων, ξεσκόνισμα γραφείων, θυρών, θερμαντικών σωμάτων, παραθύρων κ.λ.π. Σφουγγάρισμα των δαπέδων των γραφείων και διαδρόμων. Είναι δυνατόν τα δάπεδα που είναι στρωμένα με πλαστικά πλακίδια να αλείφονται με ειδική στιλβωτική ουσία κατά την κρίση της υπηρεσίας. Τα wc κοινού του Πειραιά θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά (πλύσιμο λεκάνης με απολυμαντικό υγρό, πλύσιμο γύρω από τους νιπτήρες, άδειασμα καλαθιών και αλλαγή πλαστικής σακούλας, τοποθέτηση χαρτιού υγείας του οποίου η δαπάνη προμήθειας θα βαρύνει τον εργολάβο, καθώς και κρεμοσάπουνου, καθαρισμός, σφουγγάρισμα δαπέδου, καθρεπτών, καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων από τις μπαταρίες) και να είναι πάντα εφοδιασμένα με χαρτί καθαριότητας. Επίσης θα πρέπει να τοποθετούνται χειροπετσέτες των οποίων η δαπάνη προμήθειας θα βαρύνει τον εργολάβο. Α2. Δύο φορές εβδομαδιαίως : Καθαρισμός των υαλοστασίων εσωτερικά και όπου είναι δυνατόν εξωτερικά, γενικό ξεσκόνισμα τοίχων και όπου απαιτείται κατά την κρίση της υπηρεσίας καθαρισμός με βρεγμένο πανί. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε ώρες που θα υποδεικνύονται από την εργοδότρια εταιρεία και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την τέλεια καθαριότητα της Υγειονομικής Υπηρεσίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διάδρομοι και τα αποχωρητήρια και εν γένει οι χώροι υγιεινής επιβάλλεται όπως καθαρίζονται δύο φορές την ημέρα. Ειδικότερα προκειμένου για την Υγειονομική Υπηρεσία, λόγω του μεγάλου αριθμού του προσωπικού που υπηρετεί εκεί αλά και των πολλών ατόμων που ΤΔ

19 προσέρχονται σ αυτήν καθημερινά, επιβάλλεται πέραν του καθαρισμού που γίνεται μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων, να γίνεται καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι, τουαλέτες κ.λ.π.) και στον ενδιάμεσο χρόνο του ωραρίου εργασίας, με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την έγκαιρη αντικατάσταση του σαπουνιού / κρεμοσάπουνου και του χαρτιού υγείας στα αποχωρητήρια που χρησιμοποιούνται αμιγώς από το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ. Β. Καθαρισμός κοινοχρήστων Β1. Καθημερινά περισυλλογή κάθε είδους απορριμμάτων από τους διαδρόμους κλιμακοστάσια και κάδους αχρήστων, πλύσιμο δαπέδων, λεκανών αποχωρητηρίων και ουρητήρων, με ειδικά κατά περίπτωση απορρυπαντικά εγκρίσεως της υπηρεσίας. Αφαίρεση αφισών που πιθανόν να έχουν επικολληθεί και εξαφάνιση των υπολειμμάτων τους ως και των τυχόν αναγραφών με κατάλληλα διαλυτικά, χωρίς να προκαλείται βλάβη στην επιφάνεια των τοίχων, στεγνό σφουγγάρισμα των δαπέδων και σκούπισμα των ειδών υγιεινής με ειδικό πανί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο εργολάβος υποχρεούται να ελέγχει, τουλάχιστον δύο φορές, για τυχόν ύπαρξη ρύπων και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά για την απομάκρυνσή τους. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα των τεσσάρων ανελκυστήρων του μεγάρου σφουγγάρισμα των δαπέδων τους με χρήση απορρυπαντικού Β2 Μια φορά τον μήνα θα γίνεται πλύσιμο παραθύρων των κοινοχρήστων χώρων μεγάρου. Μία φορά την εβδομάδα περισυλλογή των απορριμμάτων από τον πυθμένα των φρεατίων των ανελκυστήρων. Β3 Μία φορά κάθε δεκαπέντε ημέρες σκούπισμα και ξεσκόνισμα των μηχανοστασίων και των δεξαμενών πετρελαίου θερμάνσεως, των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων, περισυλλογή των απορριμμάτων και σκούπισμα της ταράτσας του μεγάρου. Απαιτείται ακόμα δύο φορές το μήνα, εξωτερικό πλύσιμο όλης της επιφάνειας της οροφής του μεταλλικού υποστέγου του κτιρίου του Μεγάρου, που είναι καλυμμένη με πλαστικά φύλλα DUNPALON καθώς και των περιμετρικά υδροροών του στεγάστρου. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών μέσων και λοιπών υλικών μέσων όπως σκούπες, βούρτσες κ.λ.π. που θα προτείνει ο εργολάβος στην επίβλεψη, η οποία θα αποφανθεί για την καταλληλότητά τους ή όχι, παρέχοντας τη σχετική έγκριση, ή συστήνοντας άλλα. Η εργασία αυτή θα εκτελείται κατά τη διάρκεια εργάσιμης ημέρας και σε ώρες που κάθε φορά θα υποδεικνύει η επίβλεψη. Β4 Καθημερινά σκούπισμα καθαρισμός του πεζοδρομίου περιμετρικά του κτιρίου με ιδιαίτερη έμφαση στο πεζοδρόμιο της κεντρικής εισόδου, πέντε φορές σκούπισμα από την πλευρά της πλατείας στις εισόδους και εξόδους του κτιρίου. Δύο φορές το μήνα πλύσιμο με νερό και απορρυπαντικό των πεζοδρομίων περιμετρικά του κτιρίου. Β5. Μια φορά το μήνα σκούπισμα των καταφυγίων μεγάρου Πειραιά. ΤΔ

20 Β6. Τρείς φορές το χρόνο (ανά τετράμηνο): Επιμελημένο τρίψιμο, με κατάλληλα μηχανικά μέσα, των δαπέδων διαδρόμων, αιθουσών γραφείων, λοιπών βοηθητικών χώρων, χώρων υγιεινής, κλιμακοστασίων, κουζινάκια και γενικά κάθε χώρου, και στη συνέχεια επάλειψή τους με ειδική γυαλιστική και προστατευτική αλοιφή. Γ. Καθαρισμός Μουσείου Γ1. Καθημερινά Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα, προσεκτικός καθαρισμός προθηκών και εκθεμάτων, χρήση ηλεκτρικής σκούπας, καθαρισμός τζαμιών, καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων, καθαρισμός βαγονιού, καθαρισμός υψηλών σημείων Μουσείου, κολώνες, σιδηροκατασκευές, γύψινα κλπ, καθαρισμός χώρων αποθήκης, γραφείου και χώρου υγιεινής, μεταξύ των ωρών 09:00-14:30 από Δευτέρα έως και Παρασκευή ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την πλήρη και από κάθε άποψη άρτια εκτέλεση του έργου, της παρούσας εργολαβίας, όπως ακριβώς περιγράφεται σε όλα τα τεύχη, απαιτείται η καθημερινή απασχόληση( Δευτέρα έως Παρασκευή) ως εξής: 09:00-17:00 στο κτίριο Πειραιά - Μουσείο, 08:00-16:00 στα WC Πειραιά και 14:00-22:00 επίσης στα WC Πειραιά Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες στα WC Πειραιά ως εξής: 08:00-15:00 και 15:00-22:00. Επίσης απασχολείται ένας (1) επόπτης με ωράριο 07:00-15:00 καθημερινά για όλες τις εργολαβίες (ΟΜΑΔΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ). Ο εργολάβος θα λάβει μέριμνα στην προσφορά του Τεχνική και Οικονομική να συμπεριλάβει προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αναπλήρωση των κενών από αργίες ή άλλες απουσίες. Για το άτομο που θα ασχολείται με τις περιοδικές εργασίες θα υποβάλλει πρόγραμμα εργασιών ανά δεκαπέντε (15) ημέρες στον Επιβλέποντα της Σύμβασης από πλευράς ΣΤΑΣΥ. Ο εργολάβος αφού λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω, θα συμπληρώσει την προσφορά του κατά την κρίση του, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της ΣΤΑΣΥ για την καθαριότητα, όπως περιγράφονται στους όρους της διακήρυξης. Ο εργολάβος θα πρέπει για λόγους σωστής, δίκαιης και ανθρώπινης μεταχείρισης των εργαζομένων του να τους χορηγεί άδεια με αποδοχές μέσα στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργολαβίας, ανάλογη με τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσή της (εργολαβίας) χωρίς όμως να υποβαθμίζεται ποσοτικά και ποιοτικά η παρεχόμενη εργασία Ποσότητες Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά τα εμβαδά των ίδιος καθαρισμό επιφανειών. Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από ίδιος τιμές του πίνακα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το ως άνω περιγραφέν έργο καθαρισμού, εάν θέλει δε, μπορεί να διαπιστώσει και ο ίδιος, ακόμη και με δικές ΤΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός γραφείων, κυλικείου, εστιατορίου, αποθηκών, αυλής και υαλοπινάκων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.» ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Σελ. 1 από 28 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προς καθαρισμό χώροι του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, επί των οδών Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 Κοζάνη, 22/10/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ» για

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΑ 31 Α' ΟΡ. 31/32/33 ΙΣΟΓΕΙΟ 31 34 WC 35 41 42 43 44 51 61 72 73 74 81 91 92 95 101 102

Διαβάστε περισσότερα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 11 ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον εσωτερικό και εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες Σπίτι τ Ευρωπαϊκή Ένωσ: Συνολική επιφάνεια των χώρων εργασία και κοινόχρηστων χώρων (συνολική επιφάνεια: 1.470 m²) Πόλη και διεύθυνση: Λεωφόρο Βύρωνο 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρο Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 18-1-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 413 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία :

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-4141211-17, FAX : 210-3223935 ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡΛΟ-0ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 700/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002758146 2015-05-07

15SYMV002758146 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 35.128,80 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθμός μελέτης: 9/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα εγκαταστάσεων Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2009» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηµόσιο κανονικό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( controls,2 αίθουσες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001070052 2013-05-21

13PROC001070052 2013-05-21 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.292 82.11.124 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) πλέον ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός: Είκοσι τρεις χιλιάδες Ευρώ (23.000,00 ) πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ Ι46ΨΖΣΠ-Λ9Ξ Αριθµός πρωτοκόλλου:620/4/18733 ΑΘΗΝΑ 06-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση WC στα κτίρια υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς» ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1884

Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συχνότητα εργασιών καθαρισμού Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Αρ. Πρωτ. 964 Θήρα 25 / 6 /2015

Μελέτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Αρ. Πρωτ. 964 Θήρα 25 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Φηρά Θήρα Πληροφορίες: Αργυρός Αντώνιος Τηλέφωνο: 2286028362 Ε.μαιλ : dltthiras@gmail.com www.santoriniports.gr Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-5- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακ.: 10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23174 ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου, στον Άγιο ΝΙκόλαο»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου, στον Άγιο ΝΙκόλαο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 04-05-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 54829 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΙΞΡ6-Ε0Η -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/01/14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τμήμα: OIKONOMIKOY Κηφισιά, 6/3/2015 Αρ. Πρωτ 1259. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 2.042,60 τ.μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ. 2.042,60 τ.μ Σελίδα 411 από 566 της υπ αριθ. 10/2015 Διακήρυξης Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ41 ΥΠΟΕΡΓΟ 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα