Κλειστό ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλειστό ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς"

Transcript

1 Κλειστό ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς 1. Σκοπός της παρούσας ενηµέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού) για ένα (1) χρόνο της σύµβασης µε την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. για τη συνέχιση της λειτουργίας του κλειστού δικτύου κινητής τηλεφωνίας του ΣΞ (εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του ΓΕΣ αλλά και ατοµικών του προσωπικού του µε ευνοϊκούς όρους). 2. Ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος των νέων χρεώσεων των Πινάκων της παρούσης για τους υπάρχοντες και τους νέους Χρήστες του δικτύου ορίζεται η ηµέρα Τετάρτη, 1 η Οκτωβρίου Οι χρήστες του κλειστού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ΣΞ κατανέµονται σε τέσσερις (4) Οµάδες, όπως παρακάτω: α. Οµάδες «Α», «Α1» και «Β», για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΓΕΣ. β. Οµάδα «Γ», στην οποία δύνανται να συµµετέχουν οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές, Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, µαθητές παραγωγικών Σχολών, Μόνιµοι Υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) και τα µέλη των οικογενειών των παραπάνω, καθώς και οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα των θανόντων στελεχών. (Μέλος: η/ο σύζυγος του/της Χρήστη, καθώς και τα πρόσωπα α βαθµού συγγενείας αυτού/ής, όπως αυτοί προκύπτουν από σχετικό πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Χρήστη). 4. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι αναλυτικές χρεώσεις των παρεχόµενων υπηρεσιών για την Οµάδα «Γ» φαίνονται αναλυτικά στους Πίνακες που ακολουθούν. 5. Για την άµεση εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει τα κατά τόπους καταστήµατά της για τον τρόπο υλοποίησης του υπόψη δικτύου. Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση αιτηµάτων χρηστών της Οµάδας «Γ». 6. Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν τα παρακάτω: α. Παραµένει δωρεάν η χρήση του κλειστού δικτύου κινητής τηλεφωνίας το ΣΞ µεταξύ των χρηστών του. β. Μειώθηκε σε τρία (3 ) ευρώ η ελάχιστη µηνιαία χρέωση ανά γραµµή του κλειστού δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η ελάχιστη χρήση εφαρµόζεται µόνο εφόσον η µηνιαία κίνηση κάθε γραµµής είναι µικρότερη των τριών ευρώ (3 ). γ. Τα συµβόλαια των χρηστών της Οµάδας «Γ» διαρκούν δεκαοκτώ (18) ή είκοσι τέσσερις (24) µήνες. δ. ίνεται η δυνατότητα λειτουργίας τριών (3) πακέτων προπληρωµένου χρόνου οµιλίας προς όλους, όπως παρακάτω:

2 (1) 30 χρόνου οµιλίας µε χρέωση 6. (2) 120 χρόνου οµιλίας µε χρέωση 9. (3) 240 χρόνου οµιλίας µε χρέωση 15. ε. ίνεται η δυνατότητα επιλογής ηµερήσιας χρέωσης πλοήγησης στο Internet, µε ενηµέρωση χρέωσης µέσω γραπτού µηνύµατος (SMS) από την εταιρεία (1 για 20ΜΒ). Με την παρούσα παροχή, προλαµβάνονται προβλήµατα µεγάλων χρεώσεων που έχουν παρατηρηθεί σε στελέχη, κυρίως λόγω αναβαθµίσεων λογισµικού µετά την αγορά νέας συσκευής κινητής τηλεφωνίας. 7. Η έκδοση των λογαριασµών της Οµάδας «Γ» θα πραγµατοποιείται στο όνοµα του εκάστοτε Χρήστη, στη διεύθυνση κατοικίας του οποίου θα αποστέλλεται ο λογαριασµός µε µέριµνα της εταιρείας. Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για την εξόφληση των λογαριασµών που εκδίδονται ονοµαστικά στους Χρήστες. 8. Σηµειώνεται ότι µε τη σύµβαση της Υπηρεσίας µε την Εταιρεία δεν καλύπτονται απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια πληροφοριών για συνδιαλέξεις µε διαβαθµισµένο περιεχόµενο. Όλες οι συνδιαλέξεις θεωρούνται αδιαβάθµητες και η προστασία τους καθορίζεται από τη νοµοθεσία περί του απορρήτου των επικοινωνιών. 9. Οι ενεργοί συνδροµητές στο κλειστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του ΣΞ έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβασή τους αζηµίως, οφείλοντας να προβούν στην εκπλήρωση των εκ του νόµου και της συµβάσεως τους απορρεουσών υποχρεώσεων.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιδότηση συσκευής (µε την έναρξη της σύνδεσης) ΟΜΑ Α «Γ» Συνδροµητές που δεν Συνδροµητές έχουν επιλέξει ΓΕΣ 30, πρόγραµµα ΓΕΣ 120, προπληρωµένου χρόνου ΓΕΣ 240 οµιλίας α. 70 για συνδέσεις που θα ενεργοποιηθούν µέσω φορητότητας 1 β. 30 για αµιγώς νέες συνδέσεις Επιδότηση συσκευής (µε την συµπλήρωση 18µήνου ή 24µήνου) Ακολουθεί Πίνακας Επιδοτήσεων 2 Χρέωση µηνιαίου παγίου Μηδενική (0) 3 Χρέωση για ενδοεταιρική κλήση (VPN/ΓΕΣ) Μηδενική (0) 4 Χρέωση για κλήση προς κινητά της εταιρίας WIND (εκτός δικτύου VPN/ΓΕΣ) 5 Χρέωση για κλήση προς κινητά των λοιπών εθνικών εταιριών 6 Χρέωση για κλήση προς σταθερά τηλέφωνα 7 Χρέωση για SMS προς Ελληνικά δίκτυα 0,1137 /SMS (Προσφέρονται ανά µήνα εκατό σαράντα (140) δωρεάν SMS προς ελληνικά δίκτυα. Η παραπάνω χρέωση αφορά µετά τα 140 SMS) 8 Χρέωση για SMS προς διεθνή δίκτυα 0,197 /SMS 9 Χρέωση για διεθνείς κλήσεις Ακολουθεί Πίνακας Χρεώσεων ιεθνών Κλήσεων 10 Ελάχιστος χρόνος χρέωσης 60 sec Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς κινητά εντός του δικτύου (VPN/ΓΕΣ) ανά κλήση Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς κινητά της εταιρίας WIND Hellas (εκτός VPN/ΓΕΣ) ανά κλήση Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς κινητά των λοιπών εθνικών εταιριών ανά κλήση Μηδενική (0) Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης 14 προς σταθερά τηλέφωνα ανά κλήση Χρέωση για υπηρεσία DATA/FAX προς 15 κινητά της εταιρίας WIND Hellas 0,0049 /sec Χρέωση για υπηρεσία DATA/FAX προς 16 κινητά των λοιπών εθνικών εταιριών 0,0049 /sec Χρέωση για υπηρεσία DATA/FAX προς 17 σταθερά τηλέφωνα 0,0049 /sec 18 Χρέωση για υπηρεσίες 3G Internet (Web) 1 /20ΜΒ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Σε όλες τις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. 2. Χρέωση για χρήση δορυφορικών τηλεφώνων: Ανά δευτερόλεπτο, ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσεων σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα. 3. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν το σύνολο των οµάδων Χρηστών.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Χρέωση για τις Ζώνες 1-6: Ανά λεπτό, ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσεων εξήντα (60) δευτερόλεπτα.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ Προορισµός κλήσης ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ Προέλευση κλήσης Χώρα που Βρίσκεστε Προς τη χώρα Προς χώρες Προς υπόλοιπο που βρίσκεστε Προς Ελλάδα ΕΕ/ΕΟΧ κόσµο Ζώνη 1 0,30 0,30 0,30 2,07 Ζώνη 1 Ζώνη 2 1,24 1,85 3,10 3,10 Ζώνη 2 Ζώνη 3 1,55 3,08 3,62 3,62 Ζώνη 3 Χώρα που Ζώνη 4 1,55 3,82 4,13 4,13 Ζώνη 4 Βρίσκεστε Ζώνη 5 2,07 4,92 5,17 5,17 Ζώνη 5 Ζώνη 6 2,07 6,20 6,20 6,20 Ζώνη 6 Ζώνη 7 2,07 7,23 7,23 7,23 Ζώνη 7 Οι τιµές αναφέρονται σε ανά λεπτό και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό, εξαιρούνται οι κλήσεις από Ζώνη 1 προς Ζώνη 1 οι οποίες χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο µε ελάχιστη χρέωση τα 30''.Οι βιντεοκλήσεις καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες φωνής, χρεώνονται µε βάση τον παραπάνωπίνακα. Οι δορυφορικές και Maritime κλήσεις χρεώνονται µε βάση το τιµολόγιο του ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ.Στο λογαριασµό οι κλήσεις µέσωτων υπηρεσιών αυτών εµφανίζονται ως κλήσεις περιαγωγής από την χώρα προέλευσης του συνεργαζόµενου δορυφορικού δικτύου (π.χ. από την Μάλτα) ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS) Από όλες τις χώρες 0,09 0,86 1,11 1,65 2,07 2,07 2,07 Οιτιµέςαναφέρονταισε ανάλεπτόκαιπεριλαµβάνουνφπα.ηχρέωσηγίνεταιανάλεπτό, εκτόςτηςζώνης1που γίνεται ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστη χρέωση. Εισερχόµενες κλήσεις πουπραγµατοποιούνται µέσωδορυφορικών δικτύων χρεώνονται µε βάση τη Ζώνη 7 και εισερχόµενες κλήσεις που πραγµατοποιούνται µέσω υπηρεσίας maritime χρεώνονται ως εισερχόµενες κλήσεις προς τη χώρα του δικτύου που παρέχει την υπηρεσία maritime. Στο λογαριασµό σας οι κλήσεις µέσω της υπηρεσίας αυτής ορίζονται ως κλήσεις περιαγωγής από / προς την χώρα προέλευσης του συνεργαζόµενου δορυφορικού δικτύου (π.χ. από / προς την Μάλτα). Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο(δίκτυο κινητής, maritime, δορυφορικό) χρεώνει επιπλέον τις εισερχόµενες κλήσεις, η χρέωση είναι: Χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ Data /3G Εξερχόµενη και εισερχόµενη κίνηση Χωρα που Βρίσκεστε Από / Προς ΕΕ / ΕΟΧ Εκτός ΕΕ / ΕΟΧ MAR-SAT Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 ΕΕ / ΕΟΧ 0,10 0,52 1,48 Χρέωση σε /KB 0,0005 0,0103 0,0103 0,0124 0,0124 0,0124 0,0124 Εκτός ΕΕ / ΕΟΧ 0,52 0,52 1,48 Μηνιαίο πρόγραµµα χρήσης Data κατά τη διάρκεια διεθνούς περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Maritime- (Ζώνη 1) µε 100 MB δωρεάν όγκος δεδοµένων (upload & download) µε µηνιαίο πάγιο 31. Mετά την 1,48 1,48 1,48 ορυφορικά κατανάλωση του δωρεάν όγκου δεδοµένων η χρέωση είναι ίδια µε τη Ζώνη 1 στον παραπάνω πίνακα Οι τιµές αναφέρονται σε ανά µήνυµα και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το ξένο δίκτυο (δίκτυο κινητής, maritime, δορυφορικό) χρεώνει τα εισερχόµενα γραπτά µηνύµατα, η χρέωση είναι: Χρέωση ξένου δικτύου + 20% προσαύξηση + ΦΠΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ MULTIMEDIA(MMS) Εξερχόµενη και εισερχόµενη κίνηση ΕΕ / ΕΟΧ Εκτός ΕΕ / ΕΟΧ MAR-SAT 0,4203 1,3038 3,0750 ΖΩΝΗ 1: ΑΖΟΡΕΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΪΑΝΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΓΟΥΑ ΕΛΟΥΠΗ, ΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΡΙΕΣ ΝΗΣΟΙ, ΚΡΟΑΤΙΑ,ΚΥΠΡΟΣ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑ ΕΡΕΣ, ΜΑΛΤΑ, ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ, ΝΗΣΟΙ ΑΛΑΝΤ, ΝΗΣΟΣ ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΖΩΝΗ 2: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΝ ΟΡΑ, ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΓΚΟΥΕΡΝΣΕΪ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΜΟΛ ΑΒΙΑ, ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ, ΤΖΕΡΣΕΪ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ, ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕ ΖΩΝΗ 3: ΑΙΓΥΠΤΟΣ, Η.Π.Α., ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΚΑΝΑ ΑΣ, ΚΙΝΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, Π.Γ..Μ., ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΖΩΝΗ 4: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,ΒΡΑΖΙΛΙΑ,ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ,ΜΟΝΑΚΟ,ΟΥΚΡΑΝΙΑ,ΣΕΡΒΙΑ (& ΚΟΣΣΟΒΟ),ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ,ΤΑΙΛΑΝ Η Οι τιµές αναφέρονται σε ανά ΚΒ και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Η χρέωση γίνεται ανά 10 ΚΒ εκτός της Ζώνης 1 που είναι ανά ΚΒ. Στρογγυλοποίηση ανά 10ΚΒ. Οι χρήστες DataCard χρεώνονται επίσης βάσει του παραπάνω πίνακα ΖΩΝΗ 5:ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΓΚΑΝΑ, ΟΜΙΝ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΟΡ ΑΝΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΟΡΕΑ (ΒΟΡΕΙΑ), ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΑ), ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΜΑΛ ΙΒΕΣ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ ΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, ΟΜΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΡΩΣΙΑ, ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΣΥΡΙΑ, ΤΑΙΒΑΝ, ΤΖΑΜΑΙΚΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΖΩΝΗ 6: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΚΑΜΠΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΚΑΜΠΟΤΖΗ, ΚΑΤΑΡ, ΚΕΝΥΑ, ΚΟΥΒΑ, ΜΑΚΑΟ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΑΛΙ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΠΕΡΟΥ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΣΟΥ ΑΝ, ΝΟΤΙΟ ΣΟΥ ΑΝ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ, ΧΙΛΗ ΖΩΝΗ 7: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΓΚΑΜΠΟΝ, ΖΑΜΠΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΙΝ ΙΑ, ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΥΗ, ΜΑ ΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΕΞΙΚΟ, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΠΕΝΙΝ, ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΟΓΚΟ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Σε όλες τις χρεώσεις που αναφέρονται περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23%

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 18ΜΗΝΟΥ ή 24ΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Μέσος µηνιαίος όρος χρέωσης ανά σύνδεση ( ) συµπ. ΦΠΑ 23% 129, ,15-159, ,90-178, , * Οι επιδοτήσεις αφορούν συγκεκριµένες συσκευές Smartphone αξίας ως το αναγραφόµενο ποσό, οι οποίες ενδέχεται να µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 18µηνο συµβόλαιο Πόσο επιδότησης ( ) για αγορά συσκευής ανά σύνδεση συµπ. ΦΠΑ 23% Πόσο επιδότησης ( ) ως πίστωση ανά σύνδεση συµπ. ΦΠΑ 23% 1. Σε όλες τις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. 2. Η χρέωση για τις υπηρεσίες φωνής είναι ανά δευτερόλεπτο ( /sec), για δε τις υπηρεσίες δεδοµένων ανά Kbyte δεδοµένων ( /Kb). 3. Για τις συνδέσεις ορίζεται ελάχιστη µηνιαία χρήση ανά σύνδεση τριών ευρώ (3 ). Η ελάχιστη χρήση εφαρµόζεται µόνο εφόσον η µηνιαία κίνηση κάθε γραµµής είναι µικρότερη των τριών ευρώ (3 ). 4. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες- Ειδικές Προσφορές: α. Προγράµµατα προπληρωµένου µηνιαίου χρόνου οµιλίας προς όλους: - ΓΕΣ 30: 30 χρόνου οµιλίας µε χρέωση 6 - ΓΕΣ 120: 120 χρόνου οµιλίας µε χρέωση 9 24µηνο συµβόλαιο Πόσο επιδότησης ( ) για αγορά συσκευής ανά σύνδεση συµπ. ΦΠΑ 23% Πόσο επιδότησης ( ) ως πίστωση ανά σύνδεση συµπ. ΦΠΑ 23% 0-18, ,45-24, Smartphone* 0 24,60-30, Smartphone* 0 30,75-36,89 69 Smartphone* Smartphone* 40 36,90-55,34 69 Smartphone* Smartphone* 60 55,35-73, ,80-92, ,25-110, ,70 -

8 - ΓΕΣ 240: 240 χρόνου οµιλίας µε χρέωση 15 β. Προσφέρεται προαιρετική υπηρεσία τετρακοσίων είκοσι λεπτών (420 ) δωρεάν χρόνου οµιλίας προς σταθερά τηλέφωνα µε µηνιαίο πάγιο δέκα ευρώ (10 ). γ. Τα προσφερόµενα πακέτα των παραπάνω παραγράφων (4α) και (4β) µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους. δ. Προσφέρεται έκπτωση 25% επί του µηνιαίου παγίου στο οικονοµικό πρόγραµµα σταθερής τηλεφωνίας WIND Business Double Play Basic. 5. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυµεί να αγοράσει τηλεφωνική συσκευή της οποίας το κόστος υπερβαίνει το ποσό επιδότησης που δικαιούται, το ποσό που θα επιβαρυνθεί µε Φ.Π.Α. είναι η διαφορά της καθαρής αξίας της τηλεφωνικής συσκευής που επιθυµεί από την επιδότηση που δικαιούται, και όχι το σύνολο της καθαρής αξίας. 6. Το συνολικό ποσό επιδότησης για όλες τις συνδέσεις του κάθε Χρήστη θα µπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του ή τµηµατικά για αγορά µίας ή περισσότερων τηλεφωνικών συσκευών, ανάλογα µε την επιθυµία του Χρήστη. 7. Με την έναρξη ισχύς της Νέας Σύµβασης, οι προσφερόµενες υπηρεσίες προπληρωµένων πακέτων οµιλίας και Internet θα προσαρµοστούν αυτόµατα, σε αυτά που προσφέρονται µε τη νέα σύµβαση.

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET Οι εταιρικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες, µε βάση τον τρόπο πρόσβασης: 1. Πρόσβαση στο Internet µέσω κινητού τηλεφώνου: Αφορά στους χρήστες που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση στο Internet µέσω του συµβατού browser της συσκευής του κινητού τους τηλεφώνου. Τα προσφερόµενα οικονοµικά προγράµµατα για όσους εκ των χρηστών επιθυµούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες Mobile Internet φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΩΡΕΑΝ ΜΒ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΒ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΩΡΕΑΝ ΜΒ Mobile Internet 150 MB 2, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 530 MB 5, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 1,1 MB 7, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 2,3 GB 10, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 7,5 GB 15, ΜΒ 0,016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Σε όλες τις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. β. Η δωρεάν χρήση δεδοµένων καθώς και η χρέωση ανά KB ισχύει µόνο για χρήση εντός Ελλάδας και δεν ισχύει κατά τη διάρκεια περιαγωγής (roaming). Η χρέωση γίνεται ανά 1KB. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του µήνα τιµολόγησης που αντιστοιχούν δεν µεταφέρονται στον επόµενο µήνα. γ. Οι υπηρεσίες πρόσβασης Mobile Internet παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα. 2. Πρόσβαση στο Internet µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ): ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηνιαίο ΠΑΓΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Business MBB Control 2Gb 4,95 2 Gb Business MBB Control 4Gb 9,95 4 Gb Business MBB Control 10Gb 14,95 10 Gb Business MBB Control 20Gb 19,95 20 Gb ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Προσφέρετε έκπτωση 100% στην αγορά USB Stick στα προγράµµατα MBB 10Gb και MBB 20Gb. β. Στα προγράµµατα Business Mobile Broadband Control δεν υπάρχουν χρεώσεις µετά την κατανάλωση της µηνιαίας ενσωµατωµένης χρήσης. Οι χρήστες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του κόστους καθώς ενηµερώνονται αυτόµατα µε

10 δωρεάν SMS για την επικείµενη λήξη της ενσωµατωµένης χρήσης. Επιπλέον οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ενηµέρωσης του υπόλοιπου χρήσης τους µέσω δωρεάν SMS στο 1205 (Αποστολή SMS ΥΠ ). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης Πακέτου Επέκτασης Χρήσης µέσω δωρεάν SMS στο 1206 όσες φορές επιθυµούν, όπως παρακάτω: (1) Πακέτο Επέκτασης Χρήσης 100 ΜΒ µε χρέωση 3,00 (2) Πακέτο Επέκτασης Χρήσης 500 ΜΒ µε χρέωση 10,00 Η ενεργοποίηση των παραπάνω Πακέτων πραγµατοποιείται µέσω αποστολής SMS στο 1206, όπως παρακάτω: (1) Αποστολή SMS 100ΜΒ (2) Αποστολή SMS 500ΜΒ γ. Σε όλες τις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. δ. Η δωρεάν χρήση δεδοµένων καθώς και η χρέωση ανά KB ισχύει µόνο για χρήση εντός Ελλάδας και δεν ισχύει κατά τη διάρκεια περιαγωγής (roaming). Η χρέωση γίνεται ανά 1KB. ε. Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη µηνιαία χρήση 30 GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. στ. Οι υπηρεσίες πρόσβασης Mobile Internet παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται µε οποιαδήποτε παρεχόµενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονοµικά προγράµµατα.

11 ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σύµφωνα µε το Ν.3775/2009, αρ. 33, από την ισχύουν νέα τέλη κινητής τηλεφωνίας σε όλους τους λογαριασµούς εταιρικών προγραµµάτων. Το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του µηνιαίου λογαριασµού κάθε σύνδεσης. Συγκεκριµένα: Για µηνιαίους λογαριασµούς µέχρι και 50 : 12% Για µηνιαίους λογαριασµούς από 50,01 µέχρι και 100 : 15% Για µηνιαίους λογαριασµούς από 100,01 µέχρι και 150 : 18% Για µηνιαίους λογαριασµούς από 150,01 και άνω : 20% Πιο αναλυτικά, το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται: - Ανά γραµµή/ σύνδεση - Για το συνολικό ποσό που χρεώθηκε η κάθε γραµµή (και πάγια και χρεώσεις µετά την κατανάλωση της ενσωµατωµένης χρήσης) - Μετά εκπτώσεων και προ ΦΠΑ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές λύσεις για όλους!

Οικονομικές λύσεις για όλους! Οικονομικές λύσεις για όλους! Μάρτιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ www.wind.gr κινητή σταθερή internet Περιεχόμενα Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιπρόσθετες Υπηρεσίες WIND... 4-5 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Μάρτιος 2015 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ»

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΤΛΑΣ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Υπουργού Εργασίας... 3 1. Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»... 5 1.1 Περιγραφή...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενςωματωμένη Χρήςη Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα

Προσφορά. Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά Αποκλειστικά για τους συναδέλφους μας στην Τράπεζα Προσφορά για τους συναδέλφους στην Τράπεζα Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), προσφέρει για τους συναδέλφους μας, δύο προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα