ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 23 o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Τ.Κ , Άγιος Στέφανος, Ελλάδα Τηλ.:

2 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ την 21 η Μαρτίου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΝΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. Φ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. ΑΙ

3 Πίνακας περιεχομένων I. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 3 II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/ Επιχειρησιακοί κίνδυνοι III. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ IV. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ V. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VII. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) VIII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ IX. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ X. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ VIVARTIA CYPRUS LTD ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (τα ποσά αναφέρονται σε Ευρώ) ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

4 I. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στις επεξηγηματικές σημειώσεις 24 και 34 των οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού χιλ. βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα 3

5 με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο θέμα ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά ποσό χιλ., γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. Παράλληλα στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται οι ενέργειες που έχει σχεδιάσει η Διοίκηση του Ομίλου, για την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νίκος Ιωάννου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

6 II. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2012 Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης 2012 Σύνοψη Σε μία ακόμα χρονιά παρατεταμένης ύφεσης, σε επίπεδα μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα, ο Όμιλος Δέλτα, κατά το 2012 παρέμεινε προσηλωμένος στις στρατηγικές του επιλογές: Επενδύοντας σε καινοτομία με ακόμα πιο έντονο ρυθμό με νέα προϊόντα και υπηρεσίες (νέοι χυμοί Life, νέο διπλοστραγγιστό γιαούρτι ΜΟΦ κλπ), Προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές με συνεχείς προσφορές ποιοτικών επιλογών και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνεχίστηκε η επένδυση στην ποιότητα η οποία παραμένει αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον Όμιλο Δέλτα, Ενισχύοντας σημαντικά τα μερίδια αγοράς στις επιμέρους αγορές των τροφίμων στις οποίες δραστηριοποιείται, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών, Θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εξωτερικό με τα πρώτα αποτελέσματα της εξωστρέφειας όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το Joint Venture μεταξύ της Vivartia και της Exceed, Εφαρμόζοντας ευρύτατα προγράμματα μείωσης κόστους (cost savings) σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου, επιτυγχάνοντας επιπλέον οικονομίες της τάξης των 1,9 εκατ. εντός του 2012 δημιούργησε τη βάση για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα στις προοπτικές ανάπτυξης της Δέλτα στα επόμενα χρόνια. Πέραν των συμφωνιών που αναλύονται εκτενέστερα στη συνέχεια, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και άλλων προτάσεων ανάπτυξης στο εξωτερικό, οι οποίες παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Συνοψίζοντας, ο Όμιλος Δέλτα, κάτω από έντονα επιδεινούμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, επιλέγει το δρόμο της επένδυσης στην ποιότητα και την καινοτομία προσδίδοντας καθημερινή αξία στον καταναλωτή. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, διατηρώντας σταθερή τη βάση του στην Ελληνική επικράτεια και στηρίζοντας την ελληνικότητα και αυθεντικότητα των προϊόντων που παράγει, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Εξέλιξη Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών Το 2012, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων ετών, υπήρξε άλλο ένα έτος έντονης οικονομικής αστάθειας για την ελληνική οικονομία που συνέχισε να οδηγεί σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και αύξηση της ανεργίας σε οριακά επίπεδα. Η βαθιά ύφεση που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ταλανίζει τη χώρα μας, έχει οδηγήσει σε σωρευτική μείωση του ΑΕΠ κατά την πενταετία συνολικού ποσοστού 20,1% ενώ την ίδια ώρα η ανεργία κινείται στα επίπεδα του 27% με τον αριθμό των ανέργων να υπερβαίνει τα 1,3 εκατομμύρια. Η κατάσταση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την εμφάνιση της ύφεσης και στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αλλά και την συνεχιζόμενη αδυναμία χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. 5

7 Κάτω από τις προαναφερόμενες ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ωστόσο, ο Όμιλος Δέλτα συνέχισε επενδύει στην καινοτομία. Συνέχισε τα λανσαρίσματα νέων προϊόντων όπως οι νέοι χυμοί Life, το νέο διπλοστραγγιστό γιαούρτι «Μικρές Οικογενειακές Φάρμες», τα Milko shakes αποκτώντας σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα ικανοποιητικά μερίδια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, συνέχισε να διατηρεί ηγετικά μερίδια στις περισσότερες κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κατέκτησε την πρώτη θέση μεριδιακά έναντι ισχυρών παραδοσιακών παικτών (πχ γάλα υψηλής παστερίωσης). Η εικόνα των μεριδίων αγοράς στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και η κατάταξη μεταξύ των επώνυμων σημάτων αναλύονται ως εξής: Κλάδος Κατηγορία Μερίδιο Αγοράς / Κατάταξη (σε αξία) Γαλακτοκομικά Γάλα Λευκό 24,5%, #1 Γάλα Σοκολατούχο 55,3%, #1 Γιαούρτι 19,4%, #2 Χυμοί Φρέσκοι 34,5%, #1 κατά το 2012 συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος περιορισμού του κόστους σε όλες τις λειτουργίες, επιτυγχάνοντας σημαντικές εξοικονομήσεις. Στρατηγική που ξεκίνησε το 2012 και αναμένεται να επεκταθεί στο επόμενο έτος, αποτέλεσε η επιλογή της απεμπλοκής από ζημιογόνα προϊόντα και δραστηριότητες γεγονός που εφαρμόστηκε σε πολλές περιπτώσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου. Από τις παρεμβάσεις σε όλες τις κατηγορίες εξόδων, επετεύχθη εξοικονόμηση της τάξης των 1,9 εκ περίπου για τον Όμιλο κατά το 2012, συνεχίζοντας αποτελεσματικά την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα ταύτα, συνεχίζεται η αξιολόγηση όλων των παραγόντων κόστους οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν όφελος στον Όμιλο όπως η περαιτέρω επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με σημαντικούς προμηθευτές (πρώτων υλών) και ο επαναπροσδιορισμός συνεργασιών με τρίτους συνεργάτες. Οι ανωτέρω κινήσεις αναφορικά με τα προγράμματα περιορισμού του κόστους διαμορφώνουν τις συνθήκες για διατήρηση της σταθερότητας στο περιβάλλον όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται. Η σταθερότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε ό Όμιλος να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, όταν οι συνθήκες για ανάπτυξη το επιτρέψουν. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Όμιλος δημιούργησε τη βάση για την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό, σε αναπτυσσόμενες αγορές οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου στο προσεχές μέλλον. Έτσι, την 27 Σεπτεμβρίου 2012 ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας σύμπραξης (Joint Venture) μεταξύ της Vivartia και της Exeed Industries, στην οποία προβλέπεται η σύσταση εταιρείας που θα δραστηριοποιηθεί αρχικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προοπτικές επέκτασης σε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Αίγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Ιράκ και Ιράν. Η νεοσύστατη κοινοπραξία θα προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας τα οποία θα καλύπτουν ανάγκες των καταναλωτών στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Συμφώνου του Κόλπου. Η αποκλειστική συνεργασία ενώνει τις δυνάμεις δύο κορυφαίων, καθεμίας στην αγορά της, εταιρειών ανοίγοντας το δρόμο για την παρουσία προϊόντων της Vivartia σε μια δυναμική αγορά με περισσότερους από 330 εκατομμύρια καταναλωτές. Η συνεργασία συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα της Vivartia, Δέλτα, Μπάρμπα Στάθης, Χρυσή Ζύμη καθώς και όλα τα σήματα εστίασης (Goody s, Everest, Flocafe, LaPasteria). 6

8 Η πρώτη φάση των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει εξαγωγές από την Ελλάδα και την παράλληλη κατασκευή μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Άμπου Ντάμπι. Η νέα εταιρεία θα παράγει εκεί ένα διαφοροποιημένο και ευρύ χαρτοφυλάκιο ισχυρών, αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων στο τομέα των γαλακτοκομικών και χυμών. Θα συνδυάζει την τεχνολογία της Δέλτα με την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς από την Exeed ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες και προτιμήσεις της τοπικής κατανάλωσης. Στρατηγικός στόχος είναι η νέα εταιρεία να αναδειχθεί σε κορυφαία επιλογή για τους καταναλωτές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ηγέτης στην τοπική αγορά, με πωλήσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 165 εκατ. Η μονάδα παραγωγής θα αποτελέσει επένδυση ύψους 70 εκατ. και θα κατασκευαστεί σε έκταση 160 στρεμμάτων σε τοποθεσία που έχει ήδη επιλεγεί. Η κατασκευή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει εντός του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2 ο εξάμηνο του Η ανακοίνωση της συμφωνίας με την Exeed, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την από κοινού απόφαση του Ομίλου Vivartia και των οικογενειών Παπαδάκη / Χατζηθεοδώρου για τη μη ολοκλήρωση της εξαγοράς του 43% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. από τη ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Ταυτόχρονα υπεγράφη μεταξύ των μερών συμφωνία με βάση την οποία η ΔΕΛΤΑ Α.Ε. θα μεταβιβάσει, υπό την αίρεση της λήψεως τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων ποσοστό 8% της ΜΕΒΓΑΛ στις οικογένειες Παπαδάκη / Χατζηθεοδώρου στο κόστος κτήσης, διατηρώντας συμμετοχή 6,8% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΒΓΑΛ. Τα δυο μέρη θα έχουν δικαίωμα προτίμησης (Right of First Refusal) σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά θελήσει να μεταβιβάσει τη συμμετοχή του σε τρίτο. Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν είχε ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των προαναφερθεισών μετοχών. Η ΔΕΛΤΑ Α.Ε., αξιολογώντας τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την αλλαγή της συμφωνίας των μετόχων καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 προχώρησε σε απομείωση της συμμετοχής της στη ΜΕΒΓΑΛ κατά 9,1 εκ. Σημειώνεται, ότι η εξαγορά του 43% της ΜΕΒΓΑΛ από την ΔΕΛΤΑ αποτελούσε συμβατική υποχρέωση των εταιρειών του ομίλου VIVARTIA, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις ομολογιακών δανείων που υπογράφτηκαν την 31 Ιουλίου Λόγω της απόφασης για την μη ολοκλήρωση της συμφωνίας και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του ΔΛΠ 1, ο Όμιλος απεικονίζει το σύνολο των ομολογιακών του δανείων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι οι εκδότες απέστειλαν στους ομολογιούχους δανειστές αίτημα παροχής συναίνεσης για τη μη τήρηση της ανωτέρω συμβατικής υποχρέωσης και βρίσκονται επί του παρόντος σε σχετικές διαπραγματεύσεις για τη συνολική διευθέτηση του ζητήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη των μεγεθών για τους επιμέρους γεωγραφικούς και λειτουργικούς τομείς του Ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012: ΕΛΛΑΔΑ Οι πωλήσεις της ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. για τη χρήση 2012 παρουσιάζονται οριακά μειωμένες σε αξία έναντι της αντίστοιχης χρήσης 2011, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, σε μία σημαντική χρονιά για τη ΔΕΛΤΑ καθώς συμπληρώθηκαν τα 60 χρόνια ιστορίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Κατά το 2012, η εταιρεία κατέγραψε σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στη συνέχεια: ΓΑΛΑ Κατηγορία λευκού γάλακτος Το 2012 είναι μία σημαντική χρονιά για τη ΔΕΛΤΑ καθώς συμπληρώθηκαν τα 60 χρόνια ιστορίας της εταιρίας στην ελληνική αγορά. Για τον εορτασμό αυτής της επετείου πραγματοποιήθηκε επαναλανσάρισμα της αγαπημένης σειράς Φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ με επετειακή συσκευασία στην οποία προστέθηκε και το ειδικό πλαίσιο Easy Grip για σταθερότερο κράτημα. Το επαναλανσάρισμα υποστηρίχθηκε με τηλεοπτική επικοινωνία, καταχωρήσεις αλλά και ενέργειες προώθησης πωλήσεων μέσα στα καταστήματα και δειγματοδιανομές φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ σε σχολεία, αθλητικούς χώρους και εμπορικά κέντρα. Το επαναλανσάρισμα αυτό ανέδειξε τη μάρκα Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ ως Προϊόν της χρονιάς για το 2013, ενώ απέσπασε και το πρώτο βραβείο χρυσής φήμης 2012 για τη κατηγορία Γάλακτος στο θεσμό των Famous Brands. Τη χρονιά 2012 η αγορά του λευκού γάλακτος εμφανίζεται πτωτική σε όγκο κατά 2% έναντι του 2011, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία έχει περιορίσει την κατανάλωση των νοικοκυριών και ταυτόχρονα έχει ωθήσει τους καταναλωτές και σε πιο οικονομικές επιλογές, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση που παρουσιάζουν τα 7

9 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε σχέση με το 2011 τα οποία κατέχουν πλέον το % μερίδιο αγοράς σε όγκο και 14% σε αξία. Μέσα στα δεδομένα της πτωτικής αγοράς το 2012 η ΔΕΛΤΑ εμφάνισε μία ιδιαίτερα θετική πορεία πωλήσεων διατηρώντας την ηγετική της θέση με μερίδιο αγοράς σε όγκο 21,9%, ενισχυμένο κατά 0.4 πμ έναντι του Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα σε όλες τις γαλακτοκομικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς. Σε επίπεδο μεριδίου αγοράς σε αξία η ΔΕΛΤΑ παρουσιάζει το 2012 μερίδιο αγοράς της τάξης του 24,5%, με αύξηση 1.1 πμ σε σχέση με το 2011, αυξάνοντας έτσι την απόσταση από τη δεύτερη εταιρία στη κατηγορία του λευκού γάλακτος από 1.8 π.μ. σε 3.4 π.μ., και έχοντας και σε επίπεδο αξίας τη καλύτερη απόδοση μεταξύ των γαλακτοκομικών εταιριών. Σε επίπεδο υποκατηγοριών, η κατηγορία του φρέσκου γάλακτος σε όγκο παρουσίασε το 2012 μείωση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επίσης καταγράφεται και μείωση σε επίπεδο όγκου στην κατηγορία της υψηλής παστερίωσης, συγκεκριμένα κατά 1,7%, που προέρχεται κυρίως από τα λειτουργικά και εμπλουτισμένα γάλατα Υψηλής Παστερίωσης. Η κατηγορία του συμπυκνωμένου γάλακτος σε όγκο συνέχισε την πτωτικής της πορεία και το 2012 κατά -2,1%, αλλά με μικρότερη πτώση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο ενδεχομένως υποδηλώνει μια στροφή προς την κατηγορία του συμπυκνωμένου γάλακτος λόγω της χαμηλότερης μέσης τιμής του αλλά και της μεγαλύτερης έντασης των προσφορών. Η κατηγορία του λειτουργικού γάλακτος συνέχισε να παρουσιάζει και το 2012 πτωτική πορεία η οποία εντάθηκε φτάνοντας τα επίπεδα του 23,4% σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω της υψηλότερης μέσης τιμής των προϊόντων αλλά και λόγω χαμηλής διαφημιστικής υποστήριξης της κατηγορίας. Η ΔΕΛΤΑ στην κατηγορία του φρέσκου γάλακτος το 2012 διατηρεί και ενδυναμώνει το ηγετικό της μερίδιο στα επίπεδα του 28,7% με αύξηση 0,6 π.μ. σε σχέση με το 2011, γεγονός που σχετίζεται κυρίως με την πολύ καλή πορεία του Φρέσκου γάλακτος Μικρές Οικογενειακές Φάρμες, μίας σειράς που αναδεικνύει την έμφαση και σταθερή επένδυση της εταιρίας στην καινοτομία και τη διαφορετικότητα. Η σειρά φρέσκου γάλακτος Μικρές Οικογενειακές Φάρμες παρουσιάστηκε το Μάιο του 2011 και εμπλουτίστηκε το 2012 με δυο ακόμα οικογενειακές συσκευασίες δυο λίτρων σε πλήρες και ελαφρύ, οι οποίες ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της Ελληνικής Οικογένειας. Η σειρά υποστηρίχθηκε το 2012 με τηλεοπτική καμπάνια καθώς και με καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες. Η σειρά φρέσκου γάλακτος Μικρές Οικογενειακές Φάρμες της ΔΕΛΤΑ αγαπήθηκε και ξεχώρισε από τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το βραβείο Silver Effie 2012, βραβείο για την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας της ΔΕΛΤΑ για τις Μικρές Οικογενειακές Φάρμες, και η διάκριση με χάλκινο βραβείο Ermis για την ξεχωριστή νεοπαραδοσιακής αισθητικής συσκευασία του. Επίσης επιλέχθηκε ανάμεσα στα 10 πιο καινοτόμα νέα προϊόντα της Ελληνικής αγορά για την υποψηφιότητα του ευρωπαϊκού βραβείου Sial D Or award. Στην κατηγορία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε θεαματική πορεία το 2012, κατακτώντας την ηγετική θέση σε αξία με μερίδιο αγοράς 26,3%, αυξημένο κατά 2,6 π.μ. έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Τα μεγέθη αυτά αντικατοπτρίζουν κυρίως την ιδιαίτερα καλή πορεία του mmmilk οικογενειακού, μίας σειράς που σταθερά αυξάνει τη διείσδυσή της στα ελληνικά νοικοκυριά. Στην κατηγορία συμπυκνωμένου γάλακτος το μερίδιο αγοράς της σειράς ΒΛΑΧΑΣ σε όγκο ανήλθε το 2012 σε 14% εμφανίζοντας πτώση -1,5 π.μ. σε σχέση με το Λειτουργικό γάλα Στην κατηγορία των λειτουργικών γαλάτων, μία κατηγορία που εμφάνισε σημαντική πτώση όγκου το 2012, η ΔΕΛΤΑ κατάφερε να κερδίσει την ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς σε αξία της τάξης του 40,5%, με αύξηση 4,2 π.μ. και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης των μεριδίων το Daily χωρίς λακτόζη. Πιο συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2012 το προϊόν αυτό αναβαθμίστηκε από Daily με 70% λιγότερη Λακτόζη σε Daily Χωρίς Λακτόζη, με στόχο να καλύπτει τις ανάγκες ακόμα και των καταναλωτών που έχουν πλήρη δυσανεξία στη λακτόζη, αλλαγή που επηρέασε ακόμη πιο θετικά την πορεία πωλήσεων του προϊόντος. Παιδικό γάλα Η συνολική αγορά του παιδικού γάλακτος συνέχισε την πτωτική της πορεία, η οποία εντάθηκε το Έτσι, η χρονιά έκλεισε κατά -8,7% σε όγκο σε σχέση με το Στην πτώση συνεισέφεραν όλες οι σημαντικές υποκατηγορίες του παιδικού γάλακτος (φρέσκο -25%, υψηλής παστερίωσης -6%, συμπυκνωμένο -9%, UHT +0,5%). 8

10 Μέσα σε αυτήν την αρνητική κατάσταση η μάρκα ΔΕΛΤΑ Advance παρουσίασε αύξηση μεριδίου στο 15,8% έναντι του 15,5% που κατείχε το Στην υπό-αγορά του παιδικού γάλακτος στο ψυγείο, της οποίας η τάση είναι επίσης αρνητική σε σχέση με πέρυσι (-9,8%), η μάρκα ΔΕΛΤΑ Advance παρουσίασε αύξηση μεριδίου φτάνοντας το 58,6% έναντι του 58,1% που κατείχε το ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ Η αγορά του βιομηχανοποιημένου γιαουρτιού το 2012 κινήθηκε πτωτικά σε όγκο (5,9%) αλλά και σε αξία (-7,2%) σε σχέση με το Η ΔΕΛΤΑ παρόλα αυτά κατάφερε να αυξήσει τα μερίδιά της τόσο σε όγκο, φτάνοντας το 15% (+ 0,1 π.μ.) όσο και σε αξία (+1,0 π.μ.) με μερίδιο αγοράς 19,4%. Στραγγιστό Γιαούρτι Η κατηγορία του στραγγιστού γιαουρτιού το 2012 παρουσίασε σταθερότητα σε όγκο αλλά πτώση σε αξία (-3,1%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης ήταν η υπό-κατηγορία των οικονομικών οικογενειακών συσκευασιών του ενός κιλού που παρουσίασε ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις (+19,4% σε όγκο και +18.,% σε αξία). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που παρουσιάζουν εντυπωσιακά ανοδικές τάσεις τόσο σε όγκο (+31,2%) όσο και σε αξία (+31,8%) σε σχέση με το Το 2012 το Complet, αντίθετα από την τάση της αγοράς, κινήθηκε ιδιαίτερα ανοδικά τόσο σε όγκο (+4,6%) όσο και σε αξία (+8,0%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και κατά συνέπεια παρουσίασε και αύξηση μεριδίων. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς σε αξία μέσα στη συνολική κατηγορία στραγγιστού γιαουρτιού έφτασε το 11,7. Το Νοέμβριο του 2012 η Δέλτα εμπλούτισε την ξεχωριστή και πετυχημένη σειρά Μικρές Οικογενειακές φάρμες με ένα ιδιαίτερο στραγγιστό γιαούρτι, το Μικρές Οικογενειακές Φάρμες Διπλοστραγγιστό. Πρόκειται για ένα στραγγιστό γιαούρτι με πλούσια, παραδοσιακή γεύση που παράγεται με τη μοναδική τεχνική της διπλοστράγγισης στη νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του Αγ. Στεφάνου, αποκλειστικά από ελληνικό φρέσκο γάλα. Η νέα σειρά γιαουρτιού υποστηρίχτηκε έντονα στην τηλεόραση αλλά και με ενέργειες μέσα στα καταστήματα και κατάφερε να αποσπάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς 4,5% μερίδιο όγκου και 6,0% μερίδιο αξίας μέσα στην κατηγορία του στραγγιστού σε κύπελλο για την περίοδο που κυκλοφόρησε. Αγελαδινό Γιαούρτι Το αγελαδινό γιαούρτι Natural το 2012 ακολουθώντας τη σημαντική πτώση της κατηγορίας του αγελαδινού γιαουρτιού (8,6% όγκο και 8,5% σε αξία) σε σχέση με πέρυσι, παρουσίασε πτωτική πορεία, σημειώνοντας απώλειες μεριδίων, τόσο σε όγκο κατά 0,8 π.μ. με μερίδιο αγοράς 12,6%, όσο και σε αξία κατά 0,9 π.μ. Συνολικά στη κατηγορία του Αγελαδινού γιαουρτιού η ΔΕΛΤΑ έφτασε σε μερίδιο αγοράς σε όγκο 14,2%, με πτώση 0,9 π.μ. έναντι της προηγούμενης χρονιάς. 9

11 Παιδικό - Βρεφικό γιαούρτι Η συνολική αγορά του βρεφικού/παιδικού γιαουρτιού συνέχισε την πτωτική της πορεία, η οποία διπλασιάστηκε το Έτσι, η χρονιά έκλεισε κατά -10,7% σε όγκο σε σχέση με το Το συνολικό μερίδιο της ΔΕΛΤΑ ανήλθε στο 50,3% έναντι του 46,4% που κατείχε το Η μάρκα ΔΕΛΤΑ Advance παρουσίασε αύξηση μεριδίου φτάνοντας το 45% έναντι του 41% που κατείχε το Η υπό-αγορά του βρεφικού γιαουρτιού, η οποία παρουσίασε αρνητική τάση για πρώτη φορά το 2011, συνέχισε την πτωτική πορεία και κατά το 2012 (-4,4% σε όγκο σε σχέση με πέρυσι). Στο σύνολο των βρεφικών γιαουρτιών, η μάρκα ΔΕΛΤΑ Advance παρουσίασε αύξηση μεριδίου φτάνοντας το 85,1% έναντι του 83% που κατείχε το Η υπό-αγορά του παιδικού γιαουρτιού (χωρίς το βρεφικό) συνέχισε την έντονα πτωτική πορεία κατά 15,1% σε όγκο σε σχέση με πέρυσι. Είσοδος σε νέα προϊοντική κατηγορία Είσοδος σε νέα προϊοντική κατηγορία με τη μάρκα ΔΕΛΤΑ Advance, αυτή του βρεφικού γάλακτος σε σκόνη. Το λανσάρισμα έγινε τον Ιούλιο του 2012, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αφού δύο ημέρες πριν την κυκλοφορία των προϊόντων μας στην αγορά δημοσιεύτηκε η νέα διάταξη η οποία απαγόρευε εκ νέου τη διάθεση των γαλάτων α βρεφικής ηλικίας μέσω των Super Markets. Η σειρά περιλαμβάνει βασικούς και ειδικούς κωδικούς και το 2012 διακινήθηκε αποκλειστικά μέσω φαρμακείων. Γιαούρτι με φρούτα και δημητριακά Το 2012 η κατηγορία των Γιαουρτιών με Φρούτα & Δημητριακά παρουσίασε ιδιαίτερα πτωτική τάση σε σχέση με το 2011, τόσο σε αξία (9,1%) όσο και σε όγκο (16,2%). Το Vitaline, κινήθηκε επίσης πτωτικά, αλλά με μικρότερη τάση από αυτή της κατηγορίας, παρουσιάζοντας απώλειες 13,4% σε όγκο. Ακολουθώντας την προωθητική πολιτική του 2 κύπελλα + 1 δώρο στη γκάμα της σειράς των Φρούτων καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική του θέση στο σύνολο της κατηγορίας τόσο σε όγκο με μερίδιο αγοράς 23,6% όσο και σε αξία με 24%. Επιδόρπια Το 2012 η αγορά των Επιδορπίων παρουσίασε σημαντική πτώση τόσο σε όγκο όσο και σε αξία σε σχέση με το 2011 (20,3% και 18,8% αντίστοιχα). Τα επιδόρπια της Δέλτα mmilky & mmilky mix κινήθηκαν επίσης ιδιαίτερα πτωτικά και με μεγαλύτερη τάση από αυτή της αγοράς και ως αποτέλεσμα παρατηρείται μείωση μεριδίων τόσο σε όγκο (0,7 π.μ.) όσο και σε αξία (0,4 π.μ.) σε σχέση με το Αξίζει να σημειωθεί πως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μαζί τις μικρότερες εταιρίες αποτελούν πλέον το 50,7% της κατηγορίας. ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Χυμοί Το 2012 η αγορά των χυμών σημείωσε σημαντική πτώση σε όγκο κατά 7,4% σε σχέση με τo 2011, σαφώς επηρεασμένη από την οικονομική ύφεση και τη σημαντική αύξηση του ΦΠΑ. Οι χυμοί ψυγείου υποχώρησαν κατά 21,1% και οι χυμοί ραφιού κατά 3,4%. Η σειρά χυμών Life διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των χυμών ψυγείου με μερίδιο 31,3%, παρουσιάζοντας όμως σημαντική υποχώρηση κατά 6,5 π.μ. σε σχέση με το Η νέα σειρά χυμών μακράς διάρκειας Life που λανσαρίστηκε το Μάιο, κατέγραψε μερίδιο 4,1% σε επίπεδο έτους στην αγορά των χυμών μακράς διάρκειας. Οι χυμοί Life της ΔΕΛΤΑ κατέγραψαν μερίδιο 9,3% στο σύνολο της αγοράς των χυμών (+0,8π.μ. σε σχέση με το 2011). Στις 14 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το επαναλανσάρισμα της σειράς χυμών ψυγείου Life αλλάζοντας τόσο προϊοντικά όσο και σε επίπεδο συσκευασίας. Με γνώμονα την προσήλωση στις ανάγκες των καταναλωτών και τον συνεπή προσανατολισμό στην καινοτομία, η μάρκα Life ήρθε ακόμα πιο κοντά στον φρεσκοστυμμένο χυμό, με μία ανανεωμένη, πρωτοποριακή σειρά χυμών με τη μικρότερη δυνατή επεξεργασία, για πρώτη φορά από μη συμπυκνωμένους χυμούς. Οι νέοι χυμοί ψυγείου Life είναι 100% φυσικοί στυμμένοι, χωρίς καμία προσθήκη νερού, ζάχαρης και συντηρητικών. Η σειρά κυκλοφόρησε σε νέο μοναδικό, διάφανο μπουκάλι 1 λίτρου και 330ml, σε 6 γεύσεις και υποστηρίχθηκε από νέα επικοινωνιακή καμπάνια που δίνει έμφαση στη φυσικότητα του νέου χυμού. Το 10

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

GOODY S A.E. 31 2010

GOODY S A.E.  31 2010 GOODY S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012-31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λ. Αθηνών 110 Τ.Κ. :10442 Τηλ.: 2103366800

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας REAL CONSULTING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ποσά σε χιλ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ετήσια Οικονομική Εκθεση περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 31/12/2010 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα