English Language Certification

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "English Language Certification"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014 ATTENTION Don t open this booklet until the exam begins. Try to answer all 50 questions. Provide ONE answer for each item. You have 1 hour and 5 minutes to complete this exam. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης. Προσπάθησε να απαντήσεις και στα 50 ερωτήματα. Δώσε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε κάθε ερώτημα. Διάρκεια της εξέτασης: 1 ώρα και 5 λεπτά.

2 PART A - CHOICE ITEMS ACTIVITY 1 What do the children like to do? Match utterances 1a-5a with pictures A-F, as in the example. Τι αρέσει στα παιδιά να κάνουν; Αντιστοίχισε τις προτάσεις 1a-5a με τις εικόνες A-F όπως στο παράδειγμα. CHILDREN HELPING WITH HOUSE CHORES EX. To work in the garden B 1a. To clean the house. 2a. To help with the ironing. 3a. To bake cookies. 4a. To wash dishes. 5a. To help with the shopping. A. B. C. D. E. F. Level A1&A2 / Module 1 PAGE 2

3 ACTIVITY 2 What are the following films about? Read parts of their reviews (6a-10a) taken from the Filmzoom website and match them with options (A-F), as in the example. Ποιο είναι το θέμα των παρακάτω ταινιών; Διάβασε τα αποσπάσματα των κριτικών τους (6a-10a) από την ιστοσελίδα Filmzoom και αντιστοίχισέ τα με τις επιλογές (A-F), όπως στο παράδειγμα. The film is about A. animals and their life B. a pretty girl and a monster C. an adventurous young fish D. a girl with a special gift E. a boy who becomes a magician F. a being from another planet Spending time with your children this weekend? How about watching a movie? October 2, EX. Matilda You will love Matilda. She is a very clever girl with superpowers! Her parents send her to school with the worst headmaster in the world, but she has a very sweet teacher and good friends who help her. November, 4, a. Harry Potter and the Philosopher's Stone: In this film, we meet Harry, a young magician! On his way to Hogwarts, to study magic, he meets two more magicians, Hermione and Ron. Together, they start to practise spells, tricks and flying. If you are ready to set your imagination free, then 7a. Finding Nemo 8a. March of the Penguins November 5, Finding Nemo is an amazing action film for children! The story is about a clownfish family, in which Marlin tries to keep his little son, Nemo, at home so that he can be safe. But things get out of control and Nemo soon finds himself in big trouble December 12, The March of the Penguins is a very special kind of film that the whole family will like. It shows the life of Emperor penguins travelling over the Antarctic. Their journey from birth to death, from love to bringing babies to life Languages: French and English May 19, a. Beauty and the Beast Beauty and the Beast is a classic by Walt Disney. The film tells the story of a Beast falling in love with a beautiful young woman. Will his love last forever? See it and find out! May 19, a. E.T. E.T. is a friendly alien who comes to our planet from outer space. He meets a boy, Elliott, who becomes his friend and helps him go back home, to his own planet, with his spacecraft. Level A1&A2 / Module 1 PAGE 3

4 ΑCTIVITY Read the text about Little Nicholas and choose the best answer (A, B, or C) for items 11a-13a, as in the example. Διάβασε το κείμενο για τον Μικρό Νικόλα και διάλεξε τη σωστή απάντηση (A, B, or C) για τις ερωτήσεις 11a-13a, όπως στο παράδειγμα. EX. Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται κυρίως σε A. ενήλικες. B. ενήλικες και παιδιά. C. παιδιά. 11a. Ο συγγραφέας φαίνεται να A. εγκρίνει τη συγκεκριμένη σειρά βιβλίων. B. να μη θεωρεί πετυχημένη τη συγκεκριμένη σειρά βιβλίων. C. κρατά ουδέτερη στάση για τη συγκεκριμένη σειρά βιβλίων. 12a. Το παρακάτω κείμενο είναι A. ένα κείμενο από εγκυκλοπαίδεια. B. μια κριτική βιβλίου. C. διαφήμιση από εφημερίδα. 13a. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Μικρός Νικόλας A. μας μοιάζει, αλλά μόνο σε κάποια βιβλία της σειράς. B. ταυτίζεται απόλυτα με όλους μας. C. μπορεί να μας θυμίσει εμάς ή τους φίλους μας. KIDZONE MAY 2014 LITTLE NICHOLAS by René Goscinny A. What is it that made Little Nicholas so popular nowadays selling more than 10 million copies in 30 countries? B. Most probably the fact that the main character, Little Nicholas, talks about his adventures in the first person and in very simple words. Everything happens around him, not around other people. He is also very sensitive and loves fun, jokes and friends. C. Little Nicholas is not only about a young boy and his adventures, but also about some of his friends who do not study at school, eat all the time, buy everything they like, play tricks on others, etc. Jean-Jacques Sempé D. If you have some free time this summer, then, Little Nicholas is certainly for you. Choose any of the books of the series. They are all marvelous and great fun. You may also find yourself (or some of your friends) in them because Little Nicholas is very much like you! 3.2 Which part of the text contains the following information? Match parts A-D with statements 14a-16a, as in the example. Ποιο μέρος του κειμένου περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες; Αντιστοίχισε τα τμήματα A-D με τις προτάσεις 14a-16a, όπως στο παράδειγμα. EX. Αναφέρεται στη διεθνή εμπορική επιτυχία της σειράς. A 14a. Αναφέρεται στους ήρωες της σειράς. 15a. Προτείνει τα βιβλία της σειράς. 16a. Εξηγεί το λόγο της επιτυχίας της σειράς. Level A1&A2 / Module 1 PAGE 4

5 ACTIVITY 4 Read the below and for each gap (17a-20a) choose the best word (A-F), as in the example. There are two words you do not need. Διάβασε το παρακάτω και για κάθε κενό (17a-20a) διάλεξε τη σωστή λέξη (Α-F), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχουν δύο λέξεις που δε χρειάζεσαι. EX. on A. just B. later C. before D. of E. there F. with Dear Mary, How are you? I ve got some good news. My parents are inviting you to spend two weeks (EX) on the island of Kea! Would you like to come (17a) us? You ll have your own room. We ll have a great time! There are so many things we can do (18a)! Don t worry about anything! (19a) take some summer clothes with you. It ll be hot! My mum will call your parents (20a) today! I m so excited! Kisses, Paola ACTIVITY 5 Read the article below and for each gap (21a-23a) choose the best word (A-E), as in the example. There are two options you do not need. Διάβασε το παρακάτω άρθρο και για κάθε κενό (21a-23a) διάλεξε τη σωστή λέξη (Α-Ε), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχουν δυο λέξεις που δε χρειάζεσαι. EX. when A. of B. than C. until D. about E. if Facts about the moon Perhaps, you studied it (EX) when you were at school but do you remember that the moon is (21a) 80 times smaller than the Earth, and that it is the brightest object in the sky after the sun? Do you also remember that it needs exactly 27.3 days to go round planet Earth (and not 30 or 31 days)? (22a) you are now interested in more amazing facts about the moon, you might be surprised to learn that it has got some 300,000 craters wider (23a) 1 km, and that it never gets dark in some parts of the moon. You might also be surprised to learn that there is a light summer and light winter period on it! Level A1&A2 / Module 1 PAGE 5

6 ACTIVITY 6 Match the questions in COLUMN A (24a-27a) with the answers in COLUMN B (A-F), as in the example. There is one answer you do not need. Αντιστοίχισε τις ερωτήσεις (24a-27a) στην στήλη Α (COLUMN A) με τις απαντήσεις A-F στην στήλη Β (COLUMN B), όπως στο παράδειγμα. Υπάρχει μια απάντηση που δε χρειάζεσαι. COLUMN A EX. My car broke down this morning! A. COLUMN B My plane leaves at We arrive in Rome around midnight! 24a. Do you work hard all day? B. Lucky you! I didn t go anywhere! 25a. Can we go for a drink after the movie? C. Don t worry, I ll come and pick you up. 26a. Are you leaving tomorrow? D. I was there late October and really loved it! 27a. Did you go to Rome this summer? E. I guess I do. But I don t mind. I love what I do. F. I m afraid I have to get right home. I have a long day tomorrow ACTIVITY 7 Read the text and for each gap 28a-31a choose the best word (A-F). There is one word you do not need. Διάβασε το κείμενο και για κάθε κενό (28a-31a) διάλεξε τη σωστή λέξη (Α-F). Υπάρχει μία λέξη που δε χρειάζεσαι. A. than B. more C. much D. best E. over F. later LIFE 17 MARCH SURPRISING FACTS ABOUT CHESS Chess is more (EX) than 1,500 years old and experts say it first appeared in India. It soon travelled to Persia, then to the South of Europe and, today, it has millions of fans all (28a) the world. The first modern chess tournament was organised in 1851 and the first World Chess Championship in The first computer programmes for chess players were made in the 1970s but Internet online games appeared much (29a), around One of the (30a) international chess players is Garry Kasparov. He won the World Championship 5 times between 1984 and In 1999, Kasparov broke one (31a) record: he played an online game with a team of 50,000 chess players from 75 different countries. He beat them all after 62 moves! Level A1&A2 / Module 1 PAGE 6

7 ACTIVITY 8 Read the interview on electronic games. Match the reporter s questions on the left (32a-36a) with Steven Jacksmith s answers on the right (A-F). There is one answer you do not need. Διάβασε τη συνέντευξη για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αντιστοίχισε τις ερωτήσεις της συνέντευξης στα αριστερά (32a- 36a) με τις απαντήσεις του Steven Jacksmith στα δεξιά (Α-F). Υπάρχει μια απάντηση που δε χρειάζεσαι. TECHNOLOGY GAMES 17 Electronic Games An interview with Steven Jacksmith from Planet Electronics Inc. 32a. Electronic games have become very popular and teenagers are crazy about them! But are they so different from traditional games? 33a. How long have electronic games been around for? 34a. Do all the games sell well? 35a. Are electronic games good for kids? 36a. Some people think that electronic games are dangerous. Why? A. The first game was invented around B. Some experts say that video games help children develop their character. If you want to win, you need to learn to be patient, and to play until you reach your goal C. There are those who believe that electronic games teach you to be violent and that overuse is bad for your eyes. So, yes to good electronic games, but NO to overdoing it too much! D. Clearly, you now need a platform. But you also need a joystick, one or more buttons, a mouse or a keyboard, and sometimes speakers or headphones. E. Well, not really. They are very much like the games children used to play centuries ago. The only difference is that now they are electronic F. Actually, two of the first and most successful games were Tennis for Two in 1958 and Spacewar in 1961, but now the most popular games are violent ones... Level A1&A2 / Module 1 PAGE 7

8 ACTIVITY 9 Read the 4 texts below and choose the best answer (A, B, or C) for items 37a-40a, as in the example. Διάβασε τα 4 κείμενα και διάλεξε τη σωστή απάντηση (Α, Β, ή C) για τα ερωτήματα 37a-40a, όπως στο παράδειγμα. A. Nowadays, a number of schools and universities offer courses that students can complete at home, thanks to the Internet! These students do not have to go anywhere and can send their projects and essays to the instructor by electronic mail. Very soon, they will also be able to use their computer at home to view and participate in classes. Good news or bad news? B. This edition offers: a clear introduction to Rome, its people and culture, information and tips on what to see and where to stay, most important sights and a number of classic tours, five easy-to-use street plans and detailed maps, places to eat, drink and stay. C. J sneakers-only Sneakers first appeared towards the end of the 1700s and were then called plimsolls. Both shoes looked exactly the same and were not very comfortable. It was not until 1892 that a company produced rubber soles with cloth tops for the first time. And it was after some 25 years that sneakers, as we know them today, began to be mass produced. D. The world of colours Yellow, which symbolizes joy, happiness, optimism and hope was the most popular wedding colour in ancient Rome. Green, which symbolizes nature, health, good luck, youth and spring is the softest colour to the human eye. Red, which symbolizes passion, heat, fire, blood, war, and everything intense, means happiness in Japan! Blue, which symbolizes sky, water, cold, harmony, and truth, is the most common colour around us! Pink, which symbolizes love and romance, is considered a girl s colour nowadays, but in the 1920s in the USA it was a boy s colour! White, which symbolizes birth, simplicity, everything clean and good, winter and snow, is used in weddings in all European countries. ΕX. Text A is probably from A. a catalogue. B. a brochure. C. a magazine. 37a. How does the author of text A feel about these new kinds of schools and universities? A. She likes them a lot. B. She doesn t like them at all. C. She s not sure. 38a. Text B is probably from A. a travel guide. B. a geography book. C. a leaflet. 39a. Text C is about A. who invented sneakers. B. where sneakers were invented. C. the history of sneakers. 40a. The best title for Text D is: A. People s favourite colours B. Interesting facts about colours C. Unusual colours Level A1&A2 / Module 1 PAGE 8

9 PART B - SHORT ANSWERS ACTIVITY 1 Fill in the gaps with the right word based on the sentences below (1b-5b), as in the example. The missing words are related to JOBS and the first letter is given to help you solve the puzzle. Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή λέξη με βάση τις πιο κάτω προτάσεις (1b-5b), όπως στο παράδειγμα. Οι λέξεις που λείπουν είναι σχετικές με EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Σου δίνεται το πρώτο γράμμα για να σε βοηθήσει να λύσεις το παζλ. JOBS QUIZ EX. Someone who sells fruits and vegetables in his shop G R E E N G R O C E R 1b. Someone who takes care of our teeth. We go to him when we have a toothache. D 2b. Someone who works in the fields and cares for the animals. F 3b. Someone who is skilled with machines and repairs cars and motors. M 4b. Someone who cares for sick people and usually works in a hospital. N 5b. Someone who works in an office to help with the mail, make appointments etc. S ACTIVITY 2 Use the correct form of the words in parentheses to fill in the gaps in the text below (6b-10b), as in the example. Χρησιμοποίησε τη σωστή μορφή των λέξεων σε παρένθεση για να συμπληρώσεις τα κενά (6b-10b) στο κείμενο που ακολουθεί, όπως στο παράδειγμα. 4 JOBS THAT WILL ALWAYS HAVE A FUTURE! Recent statistics show that some jobs will shine in the future! Read on and learn about 4 of them! Hotel & holiday resort manager People work hard but also expect to enjoy themselves when they go on holiday. They expect their hotel to be as (6b) (comfort) as possible, so as to have a relaxing time. They need a good hotel manager. Video Game designer Both children and adults play more than ever before. If you have a lot of (7b) (imagine) and like the gaming world, think about it! Police officer It is sometimes a (8b) (danger) job but the police do not only catch thieves or protect the law. They also help citizens and give them advice. Do you like feeling (9b) (use)? Do you care about your fellow citizens? Ethical hacker Here, your job is to protect a company s computer programmes and make sure you can guarantee their (10b) (safe). If you like computer science, this may be the job for you! ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Level A1&A2 / Module 1 PAGE 9

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

NOVEMBER 2008. Υποέργο 4: Επιμόρφωση και συγκρότηση σώματος επιλεγμένων αξιολογητών Αγγλικής

NOVEMBER 2008. Υποέργο 4: Επιμόρφωση και συγκρότηση σώματος επιλεγμένων αξιολογητών Αγγλικής Υποέργο 4: Επιμόρφωση και συγκρότηση σώματος επιλεγμένων αξιολογητών Αγγλικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MOTIVATION C Companion

MOTIVATION C Companion MOTIVATION C Companion Contents Let s recap! 1 On holiday! 2 Budapest: two cities in one! 3 Explorers and pirates 4 On the way to the top 5 Let s go camping! 6 Amazing stories! 7 Feeling stressed? Get

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα