Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 377 Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αφίχθηκε τ ν Παρασκευ 4 Μα ου 2001, στ ν Α θ ή ν α, κατ πιν προσκλήσεως το Προέδρου τ ς Ελληνικ ς ηµοκρατίας, γι τ ν πραγµατοποίηση προσκυνηµατικ ς πισκέψεως στ ν Αρειο Πάγο, που Απ στολος τ ν Εθν ν Πα λος κήρυξε τ ν πίστη στ ν Α λ η θ ι ν Θ ε, Πάπας Ιωάννης Πα λος Β. Ο Προκαθήµενος τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας µετ τ ν πίσκεψή του στ Προεδρικ Μ έ γ α ρ ο, που συναντήθηκε µ τ ν Πρ εδρο τ ς ηµοκρατίας, τ ν Πρωθυπουργ κα τ ν Πρ εδρο τ ς Βουλ ς, γινε δεκτ ς, σ θιµοτυπικ πίσκεψη, τ µεσηµέρι, στ ς 13.15, π τ ν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστ δουλο στ ν Ιερ Α ρ- χιεπισκοπ Α θ η ν ν. Π ρ ο σ φ ω ν ώ ν τ α ς,δι λ γου γάπης κα ληθείας µακρ ν συµβατικ ν φιλοφρονήσεων, τ ν Α. Α.,στ ν α θουσα το Θρ νου, Σεπτ ς Προκαθήµενος τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, ζ ή τ η- σε π α τ ν «τολµηρ ν λ γον Χριστιανο Ε - πισκ που πευθυν µενον ε ς τ ς καρδίας µας κα πο ος θ θέση τ θεµέλιον π το ποίου θ ο κοδοµηθ καταν ησις, συγγνώµη κα κ α τ α λ λ α γ ή». Ο Μακαριώτατος πογράµµισε τι «λ γος α τ ς βεβαίως δ ν θ πιλ ση α τοµάτως τ ς µεταξ τ ν Εκκλησι ν δογµα - τικ ς κα κκλησιολογικ ς διαφοράς», π ρ ά γ µ α πο «θ πιτευχθ, Θεο ε δοκο ντος, δι το ε λικρινο ς Θεολογικο ιαλ γου, πο ος φείλει ν βασίζεται π τ ς κοιν ς ποστολικ ς πίστεως κα τ ς πατερικ ς παραδ σεως τ ς Α - διαιρέτου Εκκλησίας τ ν Επτ Ο κουµενικ ν Σ υ ν δ ω ν». Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χριστ δουλος τ νισ ε, τι Ορθ δοξη Εκκλησία, κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς πιστ τ ν κοιν Παράδοση τ ς πρώτης χιλιετ ί α ς, βιώνει «τ λον µυστήριον τ ς ν Χριστ Ο κονοµίας κατ ξοχ ν ν τ Θεί α Ε χαριστί α χι ς νάµνησιν πλ ς, λλ ς φανέρωσιν διη - νεκ το Αγίου Πνε µατος» κα ξέφρασε τ ν ν ο σ τ α λ γ ί α, π τ ς προϋποθέσεις α τές, ν πανέλθουµε στ ν ν τητα τ ς κοιν ς πίστεως. Αν α φ έ ρ θ η κ ε, πίσης στ ν νάγκη ν «ρ γ α - σθ µεν π κοινο δι τ ν ποδοχ ν τ ν Σλά - βων δελφ ν µας, τ ν Βαλτικ ν Λα ν κα τ ν λλων Ε ρωπαϊκ ν, ρθοδ ξων κα µή, κ α θ ς κα τ ς Κ πρου, ε ς τ ν γκάλην τ ς Ηνωµένης Ε ρ ώ π η ς», κα ν «συντονίσωµεν τ ς προσπα - θείας µας, δι ν παραµείνη Ε ρώπη χριστια - ν ι κ ή, σεβοµένη τ ς µειον τητας λλ κα τ ν λευθερίαν κάστου Λαο ν διατηρ τ ν πί - σ τ ι ν, γ λ σ σ α ν,παιδείαν κα παράδοσίν του, δ η - λαδ τ ν πνευµατικήν του ταυτ τητα». Ο Μακαριώτατος, ξ ά λ λ ο υ, παρετήρησε τι ο δε ς λ γος συγγνώµης κο σθη µέχρι τώρα γι τ ν καταστρεπτικ µανία τ ν Σταυροφ ρ ω ν, σα συνέβησαν π Φραγκοκρατίας ε ς βάρος το Ελληνισµο κα τ ς Ορθοδοξίας κα στ ν θέµιτη δράση τ ς Λατινικ ς Ο νίας, κ α τι καµµι δήλωση συµπαθείας κο σθηκε ποτ π τ ν Αγι τητά του γι τ ν βάρβαρη διχ ο τ µ η σ η, π 26 λ κληρα χρ νια, π τ ν ποία στενάζει Αποστολικ Ν σος Κ προς, σες φορ ς προβαίνει ε λογα σ παρεµβάσεις π ρ διαφ ρων Λα ν το πλανήτη µας. Ο Μ α κ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χ ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς, τ έ λ ο ς, ζήτησε «ν ργασθ µεν χι δι ν στε - ρεώσωµεν τ ν περοχήν µας µ βάσιν κοσµικ κ ρ ι τ ή ρ ι α, ξένα πρ ς τ ν πνευµατικ τητά µας, λλ δι ν νακουφίσωµεν τ ν π νον τ ν τέ - κνων το Θεο, ν προσφέρωµεν ε ς τ ν νθρω - πον το 21ου α νος τ ν Ε αγγέλιον τ ς Ζ ω ς, τ ς Χάριτος κα τ ς Ελευθερίας, ν προ - βάλωµεν τ ν λπίδα τ ς πίστεως ε ς τ ν πληµ - µυρισµένον π λικ γαθ κα τεχνολογικ ς κατακτήσεις σ γχρονον νθρωπον, τ ν παρ τα τα δειν ς δοκιµαζ µενον π τ ν πουσίαν τ ς λπίδος, τ ς σωτερικ ς γαλήνης κα τ ς βε - β α ι τ η τ ο ς».

2 378 EKK H IA Μάϊος 2001 Aριθµ. 5 Η Α. Α. Πάπας Ιωάννης Πα λος Β, µ τ ν Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ. Χριστ δουλο κα λλους Α ρ χ ι ε ρ ε ς,στ ν ε σοδο το ρχιεπισκοπικο Μεγάρου (Φωτογραφίες Xρήστου M π ν η ). Κατ δίαν συνάντηση κα συζήτηση στ Γραφε ο το Αρχιεπισκ που Α θ η ν ν.

3 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 379 Ο Προκαθήµενοι τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς κα τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, στ ν Α θουσα το Θρ νου, ν κφωνο νται Προσφώνησις κα Αντιφώνησίς των. Στιγµι τυπο π τ ν Α θουσα το Θρ νου, κατ τ ν Αντιφώνηση το Πάπα. Εκατέρωθεν α το κα το Α ρ χ ι ε- π ι σ κ π ο υ, Ιεράρχαι τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος κα Καρδινάλιοι τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς.

4 380 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 Στ ν ντιφώνησή του Πάπας Ιωάννης Πα λος Β ζήτησε συγγνώµη κ µέρους τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας γι τ λάθη τ ν Λατίνων Χριστιαν ν ε ς βάρος τ ν Ελλήνων Χριστιαν ν κα µίλησε γι πληγ ς πο δηµιο ργησαν τραγικ γεγον τα, πως λεηλασία τ ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π λ ε ω ς,κα ε χήθηκε Ε ρώπη, πο τώρα ναδ εται, ν ντλήσει βαθ τερα τ ν χριστιανικ ο µανισµ τ ς Ανατολ ς κα τ ς σ η ς, ο δ Εκκλησίες των ν βρο ν τ ν δρ - µο τ ς πλήρους κοινωνίας ποία δ ν θ ε ναι ο τε πορρ φηση ο τε συγχώνευση, λλ συνάντηση ν ληθεί α κα γάπ η. Εξέφρασε τ ν θαυµασµ του γι τ ν Εκκλησία τ ς Ελλάδος, ποία διατήρησε τ ν παρακαταθήκη τ ς πίστεως κα τ ς χριστιανικ ς ζω ς ν το ς α νες κα πογράµµισε τι λπίζει γι βαθ τερη ν τητα στ µέλλον, καθ τι ο διαιρέσεις τ ν Χριστιαν ν ε ναι µαρτία νώπιον το Θεο κα σκάνδαλο νώπιον το κ σµου. Τ π γευµα, κατ τ προσκ νηµα το Πάπα Ιωάννου Πα λου το Β στ ν Αρειο Πάγο, προέβη µ τ ν Μακαριώτατο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο κ. κ. Χριστ δουλο σ κοιν ήλωση γι τ χριστιανικ µέλλον τ ς Ε ρώπης. Στ ν συνέχεια Μακαριώτατος νταπέδωσε τ ν πίσκεψη το Πάπα στ κατάλυµά του. Παρατίθενται κολο θως πίσηµα κείµενα: Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τ ΟΥ ΜΑΚΑΡ Ι Ω ΤΑΤ ΟΥ ΑΡ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟ Π ΟΥ Κ ΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ Τ ΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΝ ΑΘ Η Ν Ω Ν Αγιώτατε Πάπα Ρώµης, καλ ς λθατε! Α σθαν µεθα διαιτέραν τιµ ν δι τι Προκαθήµενος τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας ξέφρασε τ ν πιθυµίαν ν πισκεφθ τ ν Προκαθήµενον τ ς ν Ελλάδι Ορθοδ ξου Εκκλησίας κατ τ ν διάρκειαν τ ς προσκυνηµατικ ς πισκέψεώς του ε ς τ ν πατρίδα µας. Τ προσκ νηµα το το συγκινε σφαλ ς, δι τι κέντρον τ ς πισκέψεως τα της τίθεται Α π σ τ ο λ ο ς Π α λ ο ς, δρυτ ς τ ς Εκκλησίας µας. Τ κήρυγµά του πρ ς το ς Αθηναίους θεσε τ ς βάσεις τ ς πνευµατικ ς ταυτ τητος λων τ ν χριστιανικ ν λα ν, κα δ τ ν ε ρωπαϊκ ν. ι α το το κηρ γµατος µ ς πεκαλ φθη δωρε τ ς γάπης το Θεο κα ν Χριστ λ τρωσίς µας. Πράγµατι «τι µαρτωλ ν ντων µ ν Χριστ ς π ρ µ ν πέθανεν. Πολλ ο ν µ λλον δικαιωθέντες ν ν ν τ α µατι α το σωθησ µεθα δι α το π τ ς ργ ς. Ε γ ρ χθρο ντες κατηλλάγηµεν τ Θε δι το θα - νάτου το υ ο α το, πολλ µ λλον καταλλα - γέντες σωθησ µεθα ν τ ζω α το» 1. ι πρώτην φορ ν ε ς τ ν στορίαν, Π ά π α ς Ρώµης πισκέπτεται τ ς Α θ ή ν α ς. Χ α ι ρ µ ε θ α δι τ γεγον ς. Αλλ χαρά µας πισκιάζεται κ το γεγον τος τ ς διαιρέσεώς µας. Λ γ ο ι δογµατικο κα κκλησιολογικοί, φ ι σ τ ά µ ε ν ο ι π ρ τ ν χιλιετίαν, δηλητηριάζουν τ ν τµ σφαιραν κα ναιρο ν τ ς παραιτήτους συνθ ή κ α ς, π τ ς ποίας θ δ νατο πίσκεψίς Σας ν ε ναι καρποφ ρος κα ποτελεσµατική. Η ρ θ η σ α ν, β ε β α ί ω ς, τ ναθέµατα, Χάριτι Κυρίου δ ν ρθησαν µως κ µη α α τίαι α πο αι τ προεκάλεσαν. Παρ τα τα Εκκλησία τ ς Ελλάδος πιθυµε ν Σ ς πευθ ν η δι µο λ γον γάπης κα ληθείας, µακρ ν συµβατικ ν φ ι λ ο φ ρ ο ν ή σ ε ω ν,δι τι πιστε ει τι µ νον «λ η - θε οντες ν γάπ η» 2, κα µολογο ντες τ λάθη µας δικαιο µεθα ν λπίζωµεν τι θ φθάσωµεν ε ς τ ν ν τητα τ ς πίστεως. Α γ ι ώ τ α τ ε, ε λ γως λοιπ ν, µέγα µέρος το πληρώµατος τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος ντιτίθεται ε ς τ ν παρουσίαν Σας, µολον τι Αγιος Μ ρκος Ε γ ε ν ι κ ς, κφράζων τ ν παράδοσίν µας, ε π ε ν προσφων ν ν Φερράρ α τ τος 1438 τ ν Πάπαν Ε γένιον τ ν : «ο κ νέχεται κεφαλ Χριστ ς Θε ς τ ν τ ς γάπης δεσµ ν ξ µ ν νηρ σθαι παντάπασιν» 3. Οµως δ ν ε ναι ρετ περιφρ νησις τ ν ντιτιθεµένων, ο τε σωφροσ νη ποσιώπησις το φρονήµατ ς των. 1.P ω µ.5, E φ ε σ.δ, P. O. x v i i,

5 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 381 Α το το λαο τ ς ντιδράσεις πιθυµο µεν ν διερµηνε σωµεν, πειδ πίσκεψίς Σας ε ς τ ν π λιν τ ν Αθην ν λειτουργε ς ξαίρετον ρέθισµα «νακαθάρσεως τ ς κκλησιαστικ ς µ ν ή µ η ς» κ τ ν τραυµατικ ν µπειρι ν, κ τ ς φιλαδέλφου συµπεριφορ ς το χριστιανικο κ σµου τ ς σεως πρ ς το ς Ο ρ θ ο δ ξ ο υ ς Λαο ς καθ λην τ ν π το µεγάλου Σχίσµατος (1054) περίοδον τ ς β χιλιετίας. Α ντιδράσεις δ α τα κφράζουν χι µ νον τ ν ρητ ν κατάκρισιν τ ν παραδέκτων βιαιοτήτων ε ς βάρος τ ν µπεριστάτων ρθοδ ξων λα ν, λλ κα τ ν ξίωσιν τ ς ρθοδ ξου συνειδήσεως δι τ ν πίσηµον ποδοκιµασίαν τ ν κατ καιρο ς δίκων ε ς βάρος των κδηλώσεων τ ς χριστιανικ ς σεως, ποία θ διηυκ λυνε τ ν προώθησιν πνε µατος ποικοδοµητικο διαλ γου ε ς τ ς διµερε ς µας σχέσεις. Ο δ Ο ρ- θ δοξος Ελληνικ ς Λα ς βιώνει ντονώτερον τ ν λλων ρθοδ ξων λα ν τ ς τραυµατικ ς µ π ε ι ρ ί α ς,ε ς τε τ ν κκλησιαστικήν του συνείδησιν κα τ ν θνικήν του µνήµην, δι τι παρα- µένουν ε σέτι χαίνουσαι α πληγα α πο αι πηνέχθησαν ε ς τ κµα ον σ µα α το, ς ε ναι το ς π σι γνωστ ν, π τε τ ς καταστρεπτικ ς µανίας τ ν Σταυροφ ρων κα τ ς Φραγκοκρατ ί α ς, λλ κα π τ ς θεµίτου δράσεως τ ς λατινικ ς Ο νίας. Κα µως ο τε νας στω λ γος συγγνώµης δ ν κο σθη µέχρι τώρα! Π ρ ά γ µ α τ ι,π ο λ λ ά κ ι ς,µέσα ε ς τ ν στορίαν, Λα ς µας διεπίστωσε µετ πικρίας τι σχυρ Εκκλησία τ ς Ρώµης τ ν ρνήθη ε ς δυσκ λους σ τ ι γ µ ά ς, πολλάκις σθάνθη τι το κατεπίεσε τ ν κκλησιαστικήν του συνείδησιν, κα τι τ ν δίκησε κα ε ς α τ τ θνικά του ζητήµατα. ν θ φελο σε τώρα παράθεσις περιστατ ι κ ν, ε τε σων νήκουν ε ς τ ν στορίαν, ε τ ε σων συνεχίζουν ν ποτελο ν λκη ε ς τ στορικ ν σ µα τ ς Εκκλησίας, πως π.χ. τ πρ βληµα τ ς Ο νίας, τ πο ον ποτελε π σχάτων τ ν βασικ ν α τίαν τ ς γκυλώσεως το Θεολογικο µεταξ Ρωµαιοκαθολικ ν κα Ο ρ- θοδ ξων ιαλ γου. Εκε νο τ πο ον χει ση- µ α σ ί α ν, ε ν α ι τι ναµένοµεν π Σ ς να τολ- µηρ ν λ γον, περιµένοµεν π τ χείλη Σας λ γον χριστιανο Επισκ που πευθυν µενον ε ς τ ν καρδίαν µας. Α τ ς Σας λ γος θ πρέπει ν θέσ η τ ν θεµέλιον λίθον π το ποίου θ ο κοδοµηθ καταν ησις, συγγνώµη κα κατ α λ λ α γ ή. Κα βεβαίως, τολµηρ ς ο τος λ γος Σας δ ν πρ κειται ν πιλ σ η α τοµάτως τ ς δογµατικ ς κα κκλησιολογικάς µας διαφοράς. Το το θ πιτευχθ µ τ ν Χάριν το Θεο δι το ε λικρινο ς Θεολογικο ιαλ γου, σ τ ι ς δη διεξάγεται, µετ µποδίων, κατ τ ν τελευταίαν ε κοσαετίαν. Ο µ ω ς, ν ληθεί α διάλογος µεταξ Ρωµαιοκαθολικ ς κα Ο ρ θ ο δ ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς, φείλει ν βασισθ ε ς τ ν κοιν ν Αποστολικ ν Πίστιν τ ς διαιρέτου Εκκλησίας τ ν 7 Ο κουµενικ ν Συν δων κα ε ς τ ν καινοτ µητον πατερικήν µας παράδοσιν. «Ζ η τ ο - µ ε ν»,λ ο ι π ν, µετ το ερο πατρ ς µας Α γ ί ο υ Μάρκου Εφέσου το Ε γενικο «κα παρακα - λο µεν πανελθε ν ε ς κε νον τ ν καιρ ν καθ ν, νωµένοι ντες, τ α τ πάντες λέγοµεν κα ο κ ν ν µ ν σχίσµα» 4. Ε ς τ ν κοιν ν τα την πορείαν χοµεν λαµπρ παραδείγµατα το ς θεοφ ρους Πατέρας τ ς Εκκλησίας τ ς πρώτης χιλιετίας τ ς τε Ανατολ ς κα τ ς σεως, ο τινες φώτισαν κα συνεχίζουν ν φωτίζουν λ γ ω κα ργ ω τ ν πνευµατικ ν πορείαν τ ς Εκκλησίας ν τ κ σ µ ω. Ο τως νέδειξαν αυτο ς ο µ νον λαµπρ ν π δειγµα προϋποθέτου προτάξεως το µείζονος συµφέροντος τ ς Εκκλησίας το Θεο ναντι πάσης προσωπικ ς λλης νδοκοσµικ ς σκοπιµ τητος, λλ κα µετάθετον διαχρονικ ν κριτήριον δι τ ν συνεχ πιβεβαίωσιν τ ς γιο ς λειτουργίας τ ς κκλησιαστικ ς µ ν ή µ η ς. Η Υµετέρα Αγι της κπροσωπο σα τ ν δισχιλιετ στορικ ν πορείαν τ ς υτικ ς χριστιαν ο σ ν η ς, γνωρίζει καλ ς τ ν µεγάλην κα νεκτίµητον προσφορ ν τ ν Αγίων Ελλήνων Πατέρων τ ς Ανατολ ς ε ς τ ν διαµ ρφωσιν τ ς 4. Acta Graecorum, σ. 5 3.

6 382 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 πνευµατικ ς κληρονοµίας το χριστιανικο κ σµου τ ς σεως, ς λ.χ. τ ν Μ. Α θ α ν α σ ί ο υ,μ. Β α σ ι λ ε ί ο υ, Γρηγορίου το Θεολ γου, Ι ω ά ν ν ο υ το Χρυσοστ µου, Κυρίλλου Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς, Ε ρηναίου Λουγδο νου, Μαξίµου το Οµολογητο κ.., νευ τ ν ποίων θ το δυσχερ ς κα δ νατος θεµελίωσις τ ς λης παραδ σεως τ ς σεως, ς το το συνάγεται κα κ τ ν διακηρ ξεων τ ς Β Βατικαν ς Συν δου ( ) περ τ ν σχέσεων τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας πρ ς τ ν Ορθ δοξον Εκκλησίαν. Ο τως κα Υµετέρα Αγι της ε ς τ ν πρ σφατον Εγκ κλιον Α τ ς «Ut unum sint», π ρ τ ε ι- νε τ ν π τ βάσει τ ς πατερικ ς κα τ ς γενικωτέρας κκλησιαστικ ς παραδ σεως τ ς πρώτης χιλιετίας, θεολογικ ν ντιµετώπισιν λων τ ν παραδεδοµένων διαφορ ν, α πο αι προεκάλεσαν τ ν διακοπ ν τ ς κκλησιαστικ ς κοινωνίας α τ ν. Η Υµετέρα Αγι της γνωρίζει πίσης καλ ς, τι Ορθ δοξος Εκκλησία, χοµένη στερρ ς τ ς κοιν ς Παραδ σεως τ ς πρώτης χιλιετίας, βιο τ λον µυστήριον τ ς ν Χριστ Θείας Ο κονοµίας κατ ξοχ ν ν τ Θεία Ε χαριστί α, χι ς νάµνησιν πλ ς, λλ ς φανέρωσιν διηνεκ το Αγίου Πνε µατος, τ πο ον λον συγκροτε τ ν θεσµ ν τ ς Εκκλησίας. Ε ν η χ ο ς δ διαφυλάσσεται ν α τ φων κα τ ν Πατέρων τ ς σεως, ς λ.χ. τ ν Κυπριανο Καρχ η δ ν ο ς, Αµβροσίου Μεδιολάνων, Α γ ο υ σ τ ί- νου Ιππ νος, Λέοντος Ρώµης, Γρηγορίου ιαλ γ ο υ, Μαρτίνου Πάπα Ρώµης το Οµολογητο κ.., δι ς κρατ νθη κοινωνία τ ς πίστεως ν τ συνδέσµ ω τ ς γάπης. Ν ο σ τ α λ γ ο µ ε ν κατ τα τα ν πανέλθωµεν ε ς α τ ν τ ν ν - τ η τ α. Κα φεξ ς «σπουδάζοντες τηρε ν τ ν ν τητα το Πνε µατος ν τ συνδέσµ ω τ ς ε ρ ή ν η ς» ν φθάσωµεν ν µολογο µεν ο πάντες «ν σ µα κα ν πνε µα, καθ ς κα κλήθη - µεν ν µι λπίδι τ ς κλήσεως µ ν. Ε ς Κ ριος, µίας πίστις, ν βάπτισµα, ε ς Θε ς κα Πατ ρ π ά ν τ ω ν, π πάντων κα δι πάντων κα ν π σιν µ ν» E φ ε σ.4, 3-6. Ε σχηµ νως περιπατο ντες, πιθυµο µεν ν ργασθ µεν µ τ ν ε λογίαν το Κυρίου, ε ς τ ν διαµ ρφωσιν τ ς Ηνωµένης Ε ρώπης. Χ α ι ρ ε τ ί- ζοµεν τ γεγον ς τι κα Υµε ς νεγνωρίσατε τ ν φωτιστικ ν κα κπολιτιστικ ν δρ σιν ε ς τ ν Ε ρώπην τ ν κ Μακεδονίας Ελλήνων Αγίων µας, Κυρίλλου κα Μεθοδίου. Ηλθε πλέον ρα ν ργασθ µεν π κοινο στε ν ποδεχθ µεν το ς Σλάβους δελφο ς µας, τ ο ς Βαλτικο ς Λαο ς κα το ς λλους Ε ρωπαϊκ ο ς, Ορθοδ ξους κα µή, καθ ς κα τ ν Κ π ρ ο ν,ε ς τ ν γκάλην τ ς Ηνωµένης Ε ρώπης. Σηµειωτέον τι, παρ τ γεγον ς τι Α π ο- στολικ ν σος Κ προς στενάζει π τέταρτον α νος π βάρβαρον διχοτ µησιν, θ µα µ ς θνικ ς καθάρσεως, χουσα κατ µβην νεκρ ν κα γνοουµένων µαρτ ρων τ ς λευθερίας, ζ σα δ συνεχε ς βανδαλισµο ς κα λεηλασίας τ ν περικαλλ ν χριστιανικ ν µνηµείων της, δ ν χει κο σει κ µη, ο τε µίαν στω δήλωσιν συµπαθείας κ µέρους Σας, Αγιώτατε Πάπα, µ ο λ ο- ν τι συνεχε ς (κα ε λογοι) ε ναι α παρεµβάσεις Σ ας π ρ διαφ ρων Λα ν το πλανήτου µας. Η λ θ ε ν,π ά ν τ ω ς, ρα ν συντονίσωµεν τ ς προσπαθείας µας δι ν παραµείν η Ε ρώπη, µία χώρα χριστιανική, µακρ ν τ ς διαφαινοµένης τάσεως µετατροπ ς τ ν Κρατ ν της ε ς Κράτη θεϊκ (etat laique), παρνηθέντα τ ν χριστιανικήν των ταυτ τητα. Ηλθεν ρα ν ργασθ µεν δι µίαν Ηνωµένην Ε ρώπην, τ ι ς σέβεται τ ς µειον τητας, λλ κα τ ν λευθερίαν κάθε Λαο, ν διατηρήσ η τ ν πίστιν, τ ν γ λ σ σ α ν, τ ν παιδείαν κα τ ν παράδοσίν του, µ να λ γον τ ν πνευµατικήν του ταυτ τητα. Εχοντες πάντοτε κατ νο ν τ Θέληµά Το υ, θ ργασθ µεν, χι δι ν α ξήσωµεν τ ν πιρρο ν τ ς µι ς Εκκλησίας ε ς βάρος τ ς λλης, ο τε δι ν στερεώσωµεν τ ν περοχήν µας µ βάσιν κοσµικ κριτήρια, ξένα πρ ς τ ν πνευµατικ τητά µας, λλ δι ν χαλιναγωγήσωµεν τ ν λαιµαργίαν τ ς δικίας, ν νακουφίσωµεν τ ν π νον τ ν τέκνων το Θεο, ν προσφέρω- µεν ε ς τ ν νθρωπον το 21ου α νος τ ν Ε αγγέλιον τ ς Ζω ς, τ ς Χάριτος κα τ ς Ε-

7 Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 383 Κατ τ ν ξενάγηση το Πάπα στ Μέγαρο τ ς Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ς, Ρωµα ος Ποντίφηκας στάθηκε µ διαίτερη ε λάβεια µπροστ στ ν ε κ να τ ς Θεοτ κου, πο το πιδεικν ει Μακ. Αρχιεπίσκοπος κ. Χ ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς. Στιγµι τυπο π τ σεµν κα ντυπωσιακ τελετ στ ν ερ Βράχο το Αρείου Πάγου, π που Α π σ τ ο λ ο ς Πα λος κήρυξε τ ε αγγέλιο τ ς σωτηρίας στο ς Α θ η ν α ί ο υ ς.

8 384 EKK H IA Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 λ ε υ θ ε ρ ί α ς. ι ν προβάλωµεν τ ν λπίδα τ ς πίστεως ε ς τ ν πληµµυρισµένον π λικ γαθ κα τεχνολογικ ς κατακτήσεις σ γχρονον νθρωπον, τ ν παρ τα τα δειν ς δοκιµαζ µενον π τ ν πουσίαν τ ς λπίδος, τ ς σωτερικ ς γαλήνης κα τ ς βεβαι τητος. Α γ ι ώ τ α τ ε, ε χ µεθα κ βάθους καρδίας ν χετε ε ς τ ν πατρίδα µας ε λογηµένην διαµονήν. Ακ µη περισσ τερον ε χ µεθα, πίσκεψίς Σας ν ποτελέσ η παρχ ν θετικ ν ξελίξεων ε ς τ ν µεγάλην π θεσιν τ ς τ ν πάντων νώσεως κα ν ποβ ε ς δ ξαν Θεο. Α µ ή ν. Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. Α. Τ ΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε, Σεβάσµια Μέλη τ ς Ιερ ς Συν δου, Αγαπητο Επίσκοποι τ ς Ορθοδ ξου Εκκλησίας τ ς Ελλάδος. Χριστ ς A ν έ σ τ η! 1. Μέσα στ χαρ το Πάσχα, σ ς χαιρετίζω µ τ λ για το Αποστ λου Πα λου πρ ς τ ν Εκκλησία τ ς Θεσσαλονίκης: «Ο Κ ριος τ ς ε ρήνης δώ η µ ν τ ν ε ρήνην δι παντ ς ν παντ τρ π ω» (B Θεσ. 3, 1 6 ). Εχω τ µεγάλη χαρ ν συναντήσω τ Μακαρι τητά Σας στ ν δρα το προκαθηµένου τ ς Ορθοδ ξου Εκκλησίας τ ς Ελλάδος. Απευθ νω τ ς θερµ ς ε χές µου στ µέλη τ ς Ιερ ς Συν δου κα λης τ ς Ιεραρχίας. Χ α ι ρ ε- τίζω τ ν κλ ρο, τ ς µοναστικ ς κοιν τητες κα το ς πιστο ς τ ς ε γενο ς α τ ς γ ς. Η ε ρήνη ν ε ναι µ λους σ ς! 2. Θ θελα κατ ρχ ς ν σ ς κφράσω τ ν γάπη κα τ ν κτίµηση τ ς Εκκλησίας τ ς Ρώ- µ η ς. Απ κοινο, διαµοιραζ µεθα τ ν ποστολικ πίστη στ ν Ιησο Χριστ, τ ν Κ ριο κα Σωτήρα µας χοµε κοιν τ ν ποστολικ κληρονοµία κα τ µυστηριακ δεσµ το Βαπτίσµατος κα ς κ το του ε µεθα λοι µέλη τ ς ο κογένειας το Θεο, καλεσµένοι ν πηρετήσουµε τ µοναδικ Κ ριο κα ν κηρ ξουµε τ Ε αγγέλι του στ ν κ σµο. Η Β Βατικαν Σ νοδος κάλεσε το ς καθολικο ς ν θεωρο ν τ µέλη τ ν λλων Εκκλησι ν «ς δελφο ς ν Χριστ» ( ιάταγµα περ Ο κουµενισµο, π α ρ. 3 ), κα πνευµατικ ς δεσµ ς τ ς δελφοσ νης µεταξ τ ς Εκκλησίας τ ς Ρώµης κα τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος ε ναι δυνατ ς κα διαρκ ή ς. Β έ β α ι α, φέροµε τ φορτίο τ ν ντιθέσεων το παρελθ ντος κα το παρ ντος κα πίµονων συνεννοησι ν. Αλλ µέσα σ πνε µα µοιβαίας γάπης, λα α τ µπορο ν κα πρέπει ν ξεπερασθο ν, γιατ α τ ε ναι πο µ ς ζητ Κ ριος. Εχοµε σαφ ς νάγκη µι ς πελευθερωτικ ς πορείας καθάρσεως τ ς µνήµης. Γι λες τ ς παρελθο σες κα παρο σες περιστάσεις που τ τέκνα τ ς Καθολικ ς Εκκλησίας µάρτησαν µ πράξεις κα παραλείψεις κατ τ ν ρθοδ ξων δελφ ν τους, Κ ριος ς µ ς χορηγήσει τ συγχώρεση πο το ζητ ο µ ε! Ορισµένες ναµνήσεις ε ναι διαίτερα δυν η ρ έ ς, κα ρισµένα γεγον τα το πώτερου παρελθ ντος φισαν µέχρι σήµερα βαθι τρα - µατα στ πνε µατα κα στ ς καρδι ς το λαο. Αναλογίζοµαι τ δραµατικ λωση τ ς α τοκρατορικ ς π λεως τ ς Κωνσταντινουπ λεως, ποία π τ σο µακρο ς χρ νους ταν προ- µαχώνας τ ς Χριστιανοσ νης στ ν Α ν α τ ο λ ή. Ε ναι τραγικ τι ο πιδροµε ς, ξεκινώντας γι ν ξασφαλίσουν τ ν λε θερη πρ σβαση τ ν χριστιαν ν στο ς Αγίους Τ π ο υ ς, σ τ ρ ά φ η σ α ν κατ τ ν δελφ ν τους ν τ πίστει. Τ γεγον ς τι χριστιανο λατίνοι συµµετε χαν σ α τ προκαλε στο ς καθολικο ς βαθι θλίψη. Π ς ν µ διαβλέψοµε δ σ δράση τ µυστήριον νο - µ ί α ς στ ν καρδι το νθρώπου; Η κρίση νήκει µ νο στ Θε, κα ποµένως µπιστευ µεθα τ βαρ φορτίο το παρελθ ντος στ ν πειρη φιλευσπλαγχνία του, κετε οντάς τον ν θεραπε σει τ τρα µατα πο κάνουν κ µη ν ποφέρει καρδι το Ελληνικο λαο. Μ α ζ ί, φείλοµε ν ργασθο µε γι α τ τ θεραπεία,

9 Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 385 ν πράγµατι Ε ρώπη πο τώρα ναδ εται πιθυµε ν ε ναι ληθιν µ τ ν ταυτ τητά της, π ο ε ναι ναπ σπαστη π τ χριστιανικ ο µανισµ πο συµµερίζονται Ανατολ κα ση. 3. Μ τ ν ε καιρία α τ ς τ ς συνάντησης, πιθυµ πίσης ν διαβεβαιώσω τ Μακαρι τητά σας γι τ ν ε λικριν θαυµασµ πο Εκκλησία τ ς Ρώµης τρέφει πρ ς τ ν Ο ρ θ δ ο ξ η Εκκλησία τ ς Ελλάδος γι τ ν τρ πο µ τ ν πο ο διεφ λαξε τ ν κληρονοµία τ ς πίστεως κα τ ς χριστιανικ ς ζω ς. Τ νοµα τ ς Ελλάδος ντηχε παντο που τ Ε αγγέλιο χει κηρ υ χ θ ε.τ νοµα τ ν π λεών της ε ναι γνωστ στο ς χριστιανο ς, που κι ν ε ρίσκονται, π τ ν νάγνωση τ ν Πράξεων τ ν Α π ο σ τ λ ω ν κα τ ν Επιστολ ν το γίου Πα λου. Απ τ ν ποστολικ ποχ µέχρι σήµερα O ρ θ δ ο ξ η Εκκλησία τ ς Ελλάδος ποτελε πλο σια πηγ π τ ν ποία υτικ Εκκλησία ντλησε τ λειτουργία της, τ ν πνευµατικ τητά της κα τ ίκαι της (Πρβλ. ιάταγµα περ Ο κουµενισ µ ο,π α ρ. 1 4 ). Ο Πατέρες, προνοµιο χοι ρµηνευτ ς τ ς λης ποστολικ ς παράδοσης, κα ο Σ ν ο δ ο ι, τ ν ποίων διδασκαλία παραµένει στοιχε ο σάλευτο τ ς χριστιανικ ς πίστεως, ποτελο ν τ ν παρακαταθήκη τ ς σ νολης Εκκ λ η σ ί α ς. Η παγκ σµια Εκκλησία δ ν µπορε ποτ ν λησµονήσει τ τί λληνικ Χριστιανοσ νη τ ς κληρον µησε, ο τε ν πα σει ν ποδίδει ε χαριστίες γι τ διαρκ πίδραση τ ς λληνικ ς παράδοσης. Η Β Βατικαν Σ νοδος πέµνησε στο ς καθολικο ς τ ν γάπη τ ν ρθοδ ξων γι τ λειτ ο υ ρ γ ί α, δι µέσου τ ς ποίας ο πιστο «ποκτο ν τ ν κοινωνία µ τ ν Αγιοτάτη Τρ ι ά δ α,γ ε- ν µενοι µέτοχοι τ ς θείας φ σεως» ( ιάταγµα περ Ο κουµενισµο, π α ρ. 1 5 ). Π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς ν το ς α νες λειτουργικ λατρεία πο ε ναι ε άρεστη στ Θε, κηρ ττοντας τ Ε αγγέλιο κα σ περι δους σκοτειν ς κα δ σκολες, π α- ρουσιάζοντας µία διδασκαλία χωρ ς λλοιώσ ε ι ς, µπνευσµένης π τ ς Γραφ ς κα π τ µεγάλη Παράδοση τ ς Εκκλησίας, Ο ρ θ δ ο ξ η Εκκλησία τ ς Ελλάδος νέδειξε µία πληθώρα γίων πο µεσιτε ουν γι λο τ Λα το Θεο νώπιον το Θρ νου του τ ς Χάριτος. Μ το ς γ ί ο υ ς, τενίζοµε τ ν ο κουµενισµ τ ς γι τη - τ α ς, πο ος, µ τ βοήθεια το Θεο θ µ ς δηγήσει τελικ πρ ς τ ν πλήρη κοινωνία, π ο δ ν ε ναι ο τε πορρ φηση, ο τε συγχώνευση, λλ συνάντηση ν ληθεί α κα γάπ η (Πρβλ. S l avorum Ap o s t o l i, π α ρ. 2 7 ). 4. Θέλω τέλος ν κφράσω πρ ς τ Μακαρι τητά σας τ ν λπίδα, στε ν µπορέσουµε ν βαδίσουµε µαζ στ ς δο ς τ ς Βασιλείας το Θ ε ο.τ 1965, µ µι µοιβαία πράξη, Ο κου- µενικ ς Πατριάρχης Αθηναγ ρας κα Πάπας Πα λος Στ προέβησαν στ ν ρση κα κατάργηση π τ µνήµη κα τ ζω τ ς Εκκλησίας τ ς π φασης φορισµο µεταξ Ρώµης κα Κωνσ τ α ν τ ι ν ο υ π λ ε ω ς. Η στορικ α τ χειρονοµία µ ς θε ν ργασθο µε κατ τρ πο λο κα πι διακα πρ ς φελος τ ς ν τητας, ποία ε ναι τ θέληµα το Χριστο. Η διαίρεση νά- µεσα στο ς χριστιανο ς ε ναι µάρτηµα στ µάτια το Θεο κα σκάνδαλο στ µάτια το κ σ µ ο υ. Ε ναι τροχοπέδη στ διάδοση το Ε αγγ ε λ ί ο υ, γιατ καθιστ τ κήρυγµά µας λιγ τερο ξ ι π ι σ τ ο. Η Καθολικ Εκκλησία ε ναι πεπεισµένη τι πρέπει ν πράξει καθετ πο ε ναι στ ς δυνάµεις της γι «ν τοιµάσει τ ν δ ν Κυρί - ο υ» κα γι ν «ποιήσει ε θείας τ ς τρίβους α τ ο» ( Μ α τ θ.3, 3 ), κα κατανοε τι α τ πρέπει ν πιτελεσθε µαζ µ το ς λλους χριστιανο ς µέσα στ ν δελφικ διάλογο, τ συνεργασία κα τ ν προσευχή. Ε ν ρισµένα πρ τυπα ργανωµένων συναντήσεων στ παρελθ ν δ ν νταποκρίνονται πλέον στ ν θηση πρ ς τ ν ν τητα πο τ Αγιο Πνε µα νεφ σησε πρ σφατα σχεδ ν παντο στο ς χριστιανο ς, φ ε ί- λουµε λοι ν ε µεθα πι νοικτο κα προσεκτικο σ,τι τ Πνε µα λέγει σήµερα στ ς Εκκλησίες (Πρβλ. Α π ο κ. 2, 1 1 ). Κατ τ ν πασχαλιν α τ περίοδο, συνάντηση στ δρ µο τ ς Εµµαο ς µο ρχεται στ µ ν ή µ η. Χωρ ς ν τ ν ναγνωρίσουν, ο δ ο µαθητ ς βαδίζουν µ τ ν Αναστηµένο Κ ριο, πο ος το ς διδάσκει ρµηνε οντάς τους τ ς

10 386 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 Γρ α φ έ ς, «ρξάµενος π Μωϋσέως κα πάντων τ ν προφητ ν» (Λκ 24, 2 7 ). ν κατάλαβαν µως µέσως τ διδασκαλία του. Κ α τ ά λ α β α ν µ λις τ µάτια τους νοιξαν κα τ ν νεγνώρισ α ν. Τ τ ε, ντελήφθησαν τ δ ναµη τ ν λ γων τ ο υ, λέγοντας νας στ ν λλο: «Ο χ καρδία µ ν καιοµένη ν ν µ ν ς λάλει µ ν ν τ δ, ς διήνοιγεν µ ν τ ς γραφάς;» (Λκ 24, 3 2 ).Τ α τηµα γι τ συµφιλίωση κα τ ν πλήρη κοινωνία καλε κα µ ς πίσης ν ρευνο µε τ ς Γρ α φ έ ς, στε κα µε ς ν γίνουµε θεοδίδακτοι ( Π ρ β λ.α Κορ. 4, 9 ). Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε,µ τ ν πίστη στ ν Ιησο Χρισ τ, «πρωτ τοκον κ τ ν νεκρ ν» ( Κ ο λ. 1, 1 8 ), µ πνε µα γάπης κα ζωνταν ς λπίδας, µ µ έ- νω ν σ ς διαβεβαιώσω τι Καθολικ Εκκλη - σία δεσµε θηκε χωρ ς πιστροφ στ δρ µο τ ς ν τητας µ λες τ ς Εκκλησίες. Μ νο τσι, µοναδικ ς Λα ς το Θεο θ λάµψει µέσα στ ν κ σµο ς τ σηµάδι κα τ ργανο τ ς στεν ς νωσης µ τ Θε κα τ ς ν τητας λ κληρου το νθρώπινου γένους (Πρβλ. Σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ιάταξη περ Εκκλησίας, π α ρ. 1 ). Κοιν ήλωσις το Πάπα Ιωάννου Πα λου το Β κα το Μακαριωτάτου Αρχιεπισκ που Α θ η ν ν κα Πάσης Ελλάδος Χριστοδο λου νώπιον το Βήµατος το Αποστ λου τ ν Εθν ν Πα λου Αθ ναι 4 Μα ου 2001 Η µ ε ς, Πάπας Ιωάννης Πα λος Β, Ε π ί- σκοπος Ρώµης, κα Αρχιεπίσκοπος Α θ η ν ν κα Πάσης Ελλάδος Χριστ δουλος, σ τ ά µ ε ν ο ι νώπιον το Ιερο Βήµατος το Αρείου Πάγου, π το ποίου Θε ος κα Μέγας Α π σ τ ο λ ο ς τ ν Εθν ν Πα λος, «κλητ ς π στολος φω - ρισµένος ε ς ε αγγέλιον Θεο» 1, κήρυξεν ε ς το ς Αθηναίους τ ν να κα ληθιν ν Θε ν, Π α τ έ ρ α, Υ ν κα Αγιον Πνε µα, κ α λ έ σ α ς α το ς ε ς πίστιν κα µετάνοιαν, δ η λ ο µ ε ν : 1. P ω µ.1,1. 1. Ε χαριστο µεν τ ν Κ ριον δι τ γεγον ς τ ς συναντήσεως µ ν κα τ ς πικοινωνίας ν χοµεν ν τ Καθέδρ α τ ς Αποστολικ ς Ο ρ θ ο- δ ξου Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, τ κλειν στει τ ν Α θ η ν ν. 2. Επαναλαµβάνοµεν ν ν στ µατι κα µι καρδί α τ ν λ γον το Αποστ λου τ ν Εθν ν: «Παρακαλ µ ς, δ ε λ φ ο ί, δι το ν µατος το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο, να τ α τ λέγητε πάντες κα µ ν µ ν σχίσµατα, τε δ κατηρτισµένοι ν τ α τ νο κα ν τ α τ γ ν ώ µ η» 2. Ε χ µεθα ν σχ σ η το το ε ς λην τ ν χριστιανοσ νην στε ν πέλθ η ε ρήνη «π σι το ς πικαλουµένοις τ νοµα το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο ν παντί τ π ω» 3. Κ α τ α δ ι- κάζοµεν π σαν καταφυγ ν ε ς τ ν βίαν, τ ν προσηλυτισµ ν κα τ ν φανατισµ ν ν τ ν - µατι τ ν θρησκει ν. Ιδιαιτέρως πιµένοµεν ν χαρακτηρίζωνται α σχέσεις µεταξ Χρισ τ ι α ν ν,ε ς πάσας τ ς κφάνσεις α τ ν, π ν τ ι µ τ η τ α, σ νεσιν κα γν σιν τ ν σχετικ ν θ ε µ ά τ ω ν. 3. Παρακολουθο µεν τι σηµειουµένη πιστηµονικ κα κοινωνικ ξέλιξις το νθρώπου δ ν συνοδε εται π µβάθυνσιν ε ς τ ν ηµα κα τ ν ξίαν τ ς ζω ς, ποία ε ς π σαν περίπτωσιν ε ναι δ ρον Θεο, ο τε π νάλογον κτίµησιν τ ς µοναδικ ς ξιοπρεπείας το ν θ ρ ώ π ο υ, πο ος πλάσθη «κατ ε κ να κα καθ µοίωσιν» το ηµιουργο. Ω σ α τ ω ς, ο κονοµικ κα τεχνικ νάπτυξις δ ν ε ναι τ ντι κτ µα λοκλήρου τ ς νθρωπ τητος, λ λ νήκει ε ς διαιτέρως µικρ ν τµ µα α τ ς. Ε π π λ έ ο ν, βελτίωσις τ ν ρων διαβιώσεως δ ν πέφερε νοιγµα τ ς καρδίας πρ ς τ ν πάσχοντ α, πειν ντα κα γυµνητε οντα συνάνθρωπον. Καλο µεθα ν ργασθ µεν ργα δικαιοσ νης, ργα διακονίας το πάσχοντος, π ε ν θ υ µ ί ζ ο ν τ ε ς τ ν λ γον το Α π ο σ τ λ ο υ,«ο γάρ στιν Βα - σιλεία το Θεο βρ σις κα π σις, λλ δικαιο - 2.K ο ρ. A 1, K ο ρ. A 1, 2.

11 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 387 σ νη κα ε ρήνη κα χαρ ν Πνε µατι γί ω» ιαπιστο µεν ναγωνίως τι ο π λεµοι, α σ φ α γ α ί,τ βασανιστήρια κα τ µαρτ ρια ποτελο ν τ ν καθηµεριν ν φιαλτικ ν πραγµατικ τητα δι κατοµµ ρια δελφ ν µας. ε σ µ ε υ - µεθα ν γωνισθ µεν δι τ ν ε ρήνην το σ µπαντος κ σµου, δι τ ν σεβασµ ν τ ς ζω ς κα τ ς ξιοπρεπείας το νθρώπου κα δι τ ν λληλεγγ ην πρ ς παντας το ς χοντας νάγκ η ν. Εχοµεν τ ν ε χαρίστησιν ν προσθέσωµεν τ ν φων ν µ ν ε ς τ ς πολλ ς φων ς ε ς παντα τ ν κ σµον, α πο αι χουν κφράσει τ ν λπίδα τι µ τ ν ε καιρία τ ν Ολυµπιακ ν Αγώνων ο πο οι θ γίνουν ε ς τ ν Ελλάδα κατ τ τος 2004, θ ναβιώσ η Αρχαία Ελληνικ Παράδοσις τ ς Ολυµπιακ ς Εκεχειρίας, σ υ µ- φώνως πρ ς τ ν ποίαν πρεπε ν διακοπο ν λοι ο π λεµοι κα ν πα σ η βιαι της κα τ ρ ο µ ο κ ρ α τ ί α. 5. Παρακολουθο µεν µετ προσοχ ς κα νησυχίας τ ν διαδικασίαν τ ς παγκοσµιοποιήσεως µ τ ν λπίδα τι θ φέρ η γαθο ς καρπ ο ς. Ε π ι θ υ µ ο µ ε ν, µ ω ς, ν πισηµάνωµεν τι θ χη βλαβερ ς συνεπείας ν δ ν γίν η,τι θ δ νατο ν νοµασθ «παγκοσµιοποίησις τ ς δ ε λ φ ο σ ν η ς» ν Χριστ, ε λικριν ς κα ποτελ ε σ µ α τ ι κ ή. 6. Ε µεθα ε τυχε ς δι τ ν πιτυχίαν κα τ ν προκοπ ν τ ς Ε ρωπαϊκ ς Ενώσεως. Η νωσις το ε ρωπαϊκο κ σµου ε ς µίαν πολιτειακ ν ντ τητα χωρ ς ο λαο ν χάσουν τ ν α τ ο σ υ ν ε ι δ η σ ί α ν, τ ν θνικ ν παράδοσιν κα τ ν θρησκευτικ ν ταυτ τητά των, π ρξε τ ραµα τ ν πρωτεργατ ν της. Οµως διαφαινοµένη τάσις µετατροπ ς νίων Ε ρωπαϊκ ν Κρατ ν ε ς Κράτη Λαϊκ χωρ ς καµία ναφορ σ Θρησκεία, συνιστ ναίρεσιν κα πάρνησιν τ ς πνευµατικ ς α τ ν κληρονο- µ ί α ς. Καλο µεθα ν ντείνωµεν τ ς προσπαθείας µας, στε ν πραγµατοποιηθ νοποίησις τ ς Ε ρώπης. Θ φιερώσωµεν δ τ ς δυνά- µεις µας στε α Χριστιανικα ρίζαι τ ς Ε ρώπης κα Χριστιανική της ψυχ ν διατηρηθ σι λώβητοι. Μ τ ν κοιν ν α τ ν ήλωσιν, Πάπας Ιωάννης Πα λος Β, Επίσκοπος Ρώµης, κα Αρχιεπίσκοπος Αθην ν κα Πάσης Ελλάδος Χ ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς, ε χ µ ε θ α : «Θε ς κα Πατ ρ µ ν κα Κ ριος µ ν Ιησο ς Χριστ ς, κ α - τευθ ναι τ ν δ ν µ ν, πρ ς τ πλεονάσαι κα περισσε σαι τ γάπ η ε ς λλήλους κα ε ς πάν - τ α ς, ε ς τ στηρίξαι τ ς καρδίας πάντων µέµ - πτους ν γιωσ ν η µπροσθεν το Θεο κα Πατρ ς µ ν ν τ παρουσί α το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο µετ πάντων τ ν Αγίων Α - τ ο» 5. Α µ ή ν. Πάπας Ρώµης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β Αρχιεπίσκοπος Αθην ν κα πάσης Ελλάδος Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ΟΥΛΟ Σ THE PILGRIMAGE - V I S I T OF POPE JOHN PAUL II IN AT H E N S On Fr i d ay, 4th May 2001, Pope John Paul II a r r i ved in A t h e n s, f o l l owing an invitation by the President of the Greek Democracy, in order to realize a pilgrimage-visit to the A r e o p a g u s, where St. Pa u l, the Apostle to the Nations, proclaimed faith in the One True God. The Primate of the Roman Catholic Church, f o l l owing his visit to the Presidential Mansion, where he met with the President of the D e m o c r a cy, the Prime Minister and the President of the Pa r l i a m e n t, Archbishop Christodoulos of Athens and All Greece, at the Holy A r c h d i o c e s e of A t h e n s. The venerable Primate of the Church of G r e e c e, addressing His Holiness in the Th r o n e Room of the Archdiocese with words of love and t r u t h, d evoid of conventional courtesies, a s ke d «for a bold wo rd of a Christian Bishop that speaks 4.P ω µ. 1 4, Π ρ β λ. Θ ε σ σ.a 3,

12 388 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 to our hearts and which will set the foundation stone on which understanding, forgigeness and reconciliation will be built». His Beatitude stressed that «this wo rd of course will not a u t o m a t i c a l ly resolve the dogmatic and ecclesiological differences between the two C h u r ch e s.this shall be arch i eved with the grace of G o d, through a sincere theological dialogue, w h i ch must be based on the common apostolic faith of the Undivided Church of the sev e n Ecumenical Councils». Archbishop Christodoulos stressed that the Orthodox Church holds firmly to the common Tradition of the first millennium, and «lives and experiences the entire mystery of Divine Economy in Christ, in the Holy Eucharist par exfellence, n o t s i m p ly as a remembrance, but as continuous manifestation of the Holy Spirit», and ex p r e s s e d the nostalgia, under these presuppositions, for a return to the unity of the common faith. He also referred to the need «to work together on order to welcome our Slavic brothers, the Baltic and other European peoples, both those who are Orthodox and those who are not, and Cyprus, into the bosom of Europe, and to coordinate our efforts to assure that Europe retain a Christian land respecting its minorities as well as the freedom of e a ch of its peoples to retain its faith, l a n g u a g e, culture and tradition, in other wo rd s, its spiritual i d e n t i t y». His Beatitude also observed that not a single word by way of asking for pardon has been heard up to now from His Holiness for the destructive mania of the Crusaders and for the unlaw f u l proselytizing activities of the Latin Unia; nor has a single word of sympathy been uttered for the Apostolic island of Cyprus that for twenty six entire years still continues to suffer the consequences of a barbarous partition, eve n though His Holiness has frequently and justifiably intervened on behalf of different peoples of our planet. His Beatitude, Archbishop Christodoulos, f i n a l l y, a s ked «that we wo r k, not to reinforce our superiority on the basis of secular criteria foreign to our spirituality, but to relieve the suffering of G o d s ch i l d r e n,to offer to man of the twenty first century the one Gospel of life, grace and freedom; to present the hope of faith to contemporary man w h o, while inundated by material goods and t e chnological ach i ev e m e n t s, g r e a t ly suffers from the lack of hope, inner peace and certitude». In his reply, Pole John Paul II aske d f o r g i veness on behalf of the Roman Catholic Church for the mistakes committed by Latin Christians against Greek Christians and spoke about wounds inflicted by such tragic events as the sacking of Constantinople, and hoped that the Europe now emerging will draw more deeply from the Christian humanism of the East and We s t, and that their Churches will find the way of complete communion that will be neither absorption nor synthesis, but a meeting in truth and love. He expressed his admiration for the Church of Greece, which has maintained its heritage of faith and Christian life throughout the c e n t u r i e s. He underlined his hopes for a deeper unity in the future, even though the division of Christians is a sin before God and a scandal before the wo r l d. This eve n i n g, during the Pope s visit to the A r e o p a g u s, he will join His Beatitude, Archbishop Christodoulos in issuing a common declaration concerning the Christian future of E u r o p e. Later on, His Beatitude will pay a return visit to the Pope at his lodgings. A d d ress by the Archbishop of Athens and all Gre e c e, C H R I S TO D O U L O S to Pope John Paul II of Rome M ay 4, Your Holiness, Pope John Paul II of Rome, we bid You we l c o m e! We feel it a special honor that the Primate of

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. 20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION ISTANBUL 2015

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. 20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION ISTANBUL 2015 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 113 - Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION ISTANBUL 2015 113 ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ το μήνυμα της

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE:

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: The student demonstrates understanding of the historical and literary meaning of Matthew 5:17-20 and related texts. LESSON INDICATORS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα