Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 377 Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αφίχθηκε τ ν Παρασκευ 4 Μα ου 2001, στ ν Α θ ή ν α, κατ πιν προσκλήσεως το Προέδρου τ ς Ελληνικ ς ηµοκρατίας, γι τ ν πραγµατοποίηση προσκυνηµατικ ς πισκέψεως στ ν Αρειο Πάγο, που Απ στολος τ ν Εθν ν Πα λος κήρυξε τ ν πίστη στ ν Α λ η θ ι ν Θ ε, Πάπας Ιωάννης Πα λος Β. Ο Προκαθήµενος τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας µετ τ ν πίσκεψή του στ Προεδρικ Μ έ γ α ρ ο, που συναντήθηκε µ τ ν Πρ εδρο τ ς ηµοκρατίας, τ ν Πρωθυπουργ κα τ ν Πρ εδρο τ ς Βουλ ς, γινε δεκτ ς, σ θιµοτυπικ πίσκεψη, τ µεσηµέρι, στ ς 13.15, π τ ν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστ δουλο στ ν Ιερ Α ρ- χιεπισκοπ Α θ η ν ν. Π ρ ο σ φ ω ν ώ ν τ α ς,δι λ γου γάπης κα ληθείας µακρ ν συµβατικ ν φιλοφρονήσεων, τ ν Α. Α.,στ ν α θουσα το Θρ νου, Σεπτ ς Προκαθήµενος τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, ζ ή τ η- σε π α τ ν «τολµηρ ν λ γον Χριστιανο Ε - πισκ που πευθυν µενον ε ς τ ς καρδίας µας κα πο ος θ θέση τ θεµέλιον π το ποίου θ ο κοδοµηθ καταν ησις, συγγνώµη κα κ α τ α λ λ α γ ή». Ο Μακαριώτατος πογράµµισε τι «λ γος α τ ς βεβαίως δ ν θ πιλ ση α τοµάτως τ ς µεταξ τ ν Εκκλησι ν δογµα - τικ ς κα κκλησιολογικ ς διαφοράς», π ρ ά γ µ α πο «θ πιτευχθ, Θεο ε δοκο ντος, δι το ε λικρινο ς Θεολογικο ιαλ γου, πο ος φείλει ν βασίζεται π τ ς κοιν ς ποστολικ ς πίστεως κα τ ς πατερικ ς παραδ σεως τ ς Α - διαιρέτου Εκκλησίας τ ν Επτ Ο κουµενικ ν Σ υ ν δ ω ν». Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χριστ δουλος τ νισ ε, τι Ορθ δοξη Εκκλησία, κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς πιστ τ ν κοιν Παράδοση τ ς πρώτης χιλιετ ί α ς, βιώνει «τ λον µυστήριον τ ς ν Χριστ Ο κονοµίας κατ ξοχ ν ν τ Θεί α Ε χαριστί α χι ς νάµνησιν πλ ς, λλ ς φανέρωσιν διη - νεκ το Αγίου Πνε µατος» κα ξέφρασε τ ν ν ο σ τ α λ γ ί α, π τ ς προϋποθέσεις α τές, ν πανέλθουµε στ ν ν τητα τ ς κοιν ς πίστεως. Αν α φ έ ρ θ η κ ε, πίσης στ ν νάγκη ν «ρ γ α - σθ µεν π κοινο δι τ ν ποδοχ ν τ ν Σλά - βων δελφ ν µας, τ ν Βαλτικ ν Λα ν κα τ ν λλων Ε ρωπαϊκ ν, ρθοδ ξων κα µή, κ α θ ς κα τ ς Κ πρου, ε ς τ ν γκάλην τ ς Ηνωµένης Ε ρ ώ π η ς», κα ν «συντονίσωµεν τ ς προσπα - θείας µας, δι ν παραµείνη Ε ρώπη χριστια - ν ι κ ή, σεβοµένη τ ς µειον τητας λλ κα τ ν λευθερίαν κάστου Λαο ν διατηρ τ ν πί - σ τ ι ν, γ λ σ σ α ν,παιδείαν κα παράδοσίν του, δ η - λαδ τ ν πνευµατικήν του ταυτ τητα». Ο Μακαριώτατος, ξ ά λ λ ο υ, παρετήρησε τι ο δε ς λ γος συγγνώµης κο σθη µέχρι τώρα γι τ ν καταστρεπτικ µανία τ ν Σταυροφ ρ ω ν, σα συνέβησαν π Φραγκοκρατίας ε ς βάρος το Ελληνισµο κα τ ς Ορθοδοξίας κα στ ν θέµιτη δράση τ ς Λατινικ ς Ο νίας, κ α τι καµµι δήλωση συµπαθείας κο σθηκε ποτ π τ ν Αγι τητά του γι τ ν βάρβαρη διχ ο τ µ η σ η, π 26 λ κληρα χρ νια, π τ ν ποία στενάζει Αποστολικ Ν σος Κ προς, σες φορ ς προβαίνει ε λογα σ παρεµβάσεις π ρ διαφ ρων Λα ν το πλανήτη µας. Ο Μ α κ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χ ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς, τ έ λ ο ς, ζήτησε «ν ργασθ µεν χι δι ν στε - ρεώσωµεν τ ν περοχήν µας µ βάσιν κοσµικ κ ρ ι τ ή ρ ι α, ξένα πρ ς τ ν πνευµατικ τητά µας, λλ δι ν νακουφίσωµεν τ ν π νον τ ν τέ - κνων το Θεο, ν προσφέρωµεν ε ς τ ν νθρω - πον το 21ου α νος τ ν Ε αγγέλιον τ ς Ζ ω ς, τ ς Χάριτος κα τ ς Ελευθερίας, ν προ - βάλωµεν τ ν λπίδα τ ς πίστεως ε ς τ ν πληµ - µυρισµένον π λικ γαθ κα τεχνολογικ ς κατακτήσεις σ γχρονον νθρωπον, τ ν παρ τα τα δειν ς δοκιµαζ µενον π τ ν πουσίαν τ ς λπίδος, τ ς σωτερικ ς γαλήνης κα τ ς βε - β α ι τ η τ ο ς».

2 378 EKK H IA Μάϊος 2001 Aριθµ. 5 Η Α. Α. Πάπας Ιωάννης Πα λος Β, µ τ ν Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθην ν κα πάσης Ελλάδος κ. Χριστ δουλο κα λλους Α ρ χ ι ε ρ ε ς,στ ν ε σοδο το ρχιεπισκοπικο Μεγάρου (Φωτογραφίες Xρήστου M π ν η ). Κατ δίαν συνάντηση κα συζήτηση στ Γραφε ο το Αρχιεπισκ που Α θ η ν ν.

3 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 379 Ο Προκαθήµενοι τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς κα τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, στ ν Α θουσα το Θρ νου, ν κφωνο νται Προσφώνησις κα Αντιφώνησίς των. Στιγµι τυπο π τ ν Α θουσα το Θρ νου, κατ τ ν Αντιφώνηση το Πάπα. Εκατέρωθεν α το κα το Α ρ χ ι ε- π ι σ κ π ο υ, Ιεράρχαι τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος κα Καρδινάλιοι τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς.

4 380 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 Στ ν ντιφώνησή του Πάπας Ιωάννης Πα λος Β ζήτησε συγγνώµη κ µέρους τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας γι τ λάθη τ ν Λατίνων Χριστιαν ν ε ς βάρος τ ν Ελλήνων Χριστιαν ν κα µίλησε γι πληγ ς πο δηµιο ργησαν τραγικ γεγον τα, πως λεηλασία τ ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π λ ε ω ς,κα ε χήθηκε Ε ρώπη, πο τώρα ναδ εται, ν ντλήσει βαθ τερα τ ν χριστιανικ ο µανισµ τ ς Ανατολ ς κα τ ς σ η ς, ο δ Εκκλησίες των ν βρο ν τ ν δρ - µο τ ς πλήρους κοινωνίας ποία δ ν θ ε ναι ο τε πορρ φηση ο τε συγχώνευση, λλ συνάντηση ν ληθεί α κα γάπ η. Εξέφρασε τ ν θαυµασµ του γι τ ν Εκκλησία τ ς Ελλάδος, ποία διατήρησε τ ν παρακαταθήκη τ ς πίστεως κα τ ς χριστιανικ ς ζω ς ν το ς α νες κα πογράµµισε τι λπίζει γι βαθ τερη ν τητα στ µέλλον, καθ τι ο διαιρέσεις τ ν Χριστιαν ν ε ναι µαρτία νώπιον το Θεο κα σκάνδαλο νώπιον το κ σµου. Τ π γευµα, κατ τ προσκ νηµα το Πάπα Ιωάννου Πα λου το Β στ ν Αρειο Πάγο, προέβη µ τ ν Μακαριώτατο Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο κ. κ. Χριστ δουλο σ κοιν ήλωση γι τ χριστιανικ µέλλον τ ς Ε ρώπης. Στ ν συνέχεια Μακαριώτατος νταπέδωσε τ ν πίσκεψη το Πάπα στ κατάλυµά του. Παρατίθενται κολο θως πίσηµα κείµενα: Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Τ ΟΥ ΜΑΚΑΡ Ι Ω ΤΑΤ ΟΥ ΑΡ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟ Π ΟΥ Κ ΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ Τ ΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡ Χ Ι Ε Π Ι Σ ΚΟΠΗΝ ΑΘ Η Ν Ω Ν Αγιώτατε Πάπα Ρώµης, καλ ς λθατε! Α σθαν µεθα διαιτέραν τιµ ν δι τι Προκαθήµενος τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας ξέφρασε τ ν πιθυµίαν ν πισκεφθ τ ν Προκαθήµενον τ ς ν Ελλάδι Ορθοδ ξου Εκκλησίας κατ τ ν διάρκειαν τ ς προσκυνηµατικ ς πισκέψεώς του ε ς τ ν πατρίδα µας. Τ προσκ νηµα το το συγκινε σφαλ ς, δι τι κέντρον τ ς πισκέψεως τα της τίθεται Α π σ τ ο λ ο ς Π α λ ο ς, δρυτ ς τ ς Εκκλησίας µας. Τ κήρυγµά του πρ ς το ς Αθηναίους θεσε τ ς βάσεις τ ς πνευµατικ ς ταυτ τητος λων τ ν χριστιανικ ν λα ν, κα δ τ ν ε ρωπαϊκ ν. ι α το το κηρ γµατος µ ς πεκαλ φθη δωρε τ ς γάπης το Θεο κα ν Χριστ λ τρωσίς µας. Πράγµατι «τι µαρτωλ ν ντων µ ν Χριστ ς π ρ µ ν πέθανεν. Πολλ ο ν µ λλον δικαιωθέντες ν ν ν τ α µατι α το σωθησ µεθα δι α το π τ ς ργ ς. Ε γ ρ χθρο ντες κατηλλάγηµεν τ Θε δι το θα - νάτου το υ ο α το, πολλ µ λλον καταλλα - γέντες σωθησ µεθα ν τ ζω α το» 1. ι πρώτην φορ ν ε ς τ ν στορίαν, Π ά π α ς Ρώµης πισκέπτεται τ ς Α θ ή ν α ς. Χ α ι ρ µ ε θ α δι τ γεγον ς. Αλλ χαρά µας πισκιάζεται κ το γεγον τος τ ς διαιρέσεώς µας. Λ γ ο ι δογµατικο κα κκλησιολογικοί, φ ι σ τ ά µ ε ν ο ι π ρ τ ν χιλιετίαν, δηλητηριάζουν τ ν τµ σφαιραν κα ναιρο ν τ ς παραιτήτους συνθ ή κ α ς, π τ ς ποίας θ δ νατο πίσκεψίς Σας ν ε ναι καρποφ ρος κα ποτελεσµατική. Η ρ θ η σ α ν, β ε β α ί ω ς, τ ναθέµατα, Χάριτι Κυρίου δ ν ρθησαν µως κ µη α α τίαι α πο αι τ προεκάλεσαν. Παρ τα τα Εκκλησία τ ς Ελλάδος πιθυµε ν Σ ς πευθ ν η δι µο λ γον γάπης κα ληθείας, µακρ ν συµβατικ ν φ ι λ ο φ ρ ο ν ή σ ε ω ν,δι τι πιστε ει τι µ νον «λ η - θε οντες ν γάπ η» 2, κα µολογο ντες τ λάθη µας δικαιο µεθα ν λπίζωµεν τι θ φθάσωµεν ε ς τ ν ν τητα τ ς πίστεως. Α γ ι ώ τ α τ ε, ε λ γως λοιπ ν, µέγα µέρος το πληρώµατος τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος ντιτίθεται ε ς τ ν παρουσίαν Σας, µολον τι Αγιος Μ ρκος Ε γ ε ν ι κ ς, κφράζων τ ν παράδοσίν µας, ε π ε ν προσφων ν ν Φερράρ α τ τος 1438 τ ν Πάπαν Ε γένιον τ ν : «ο κ νέχεται κεφαλ Χριστ ς Θε ς τ ν τ ς γάπης δεσµ ν ξ µ ν νηρ σθαι παντάπασιν» 3. Οµως δ ν ε ναι ρετ περιφρ νησις τ ν ντιτιθεµένων, ο τε σωφροσ νη ποσιώπησις το φρονήµατ ς των. 1.P ω µ.5, E φ ε σ.δ, P. O. x v i i,

5 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 381 Α το το λαο τ ς ντιδράσεις πιθυµο µεν ν διερµηνε σωµεν, πειδ πίσκεψίς Σας ε ς τ ν π λιν τ ν Αθην ν λειτουργε ς ξαίρετον ρέθισµα «νακαθάρσεως τ ς κκλησιαστικ ς µ ν ή µ η ς» κ τ ν τραυµατικ ν µπειρι ν, κ τ ς φιλαδέλφου συµπεριφορ ς το χριστιανικο κ σµου τ ς σεως πρ ς το ς Ο ρ θ ο δ ξ ο υ ς Λαο ς καθ λην τ ν π το µεγάλου Σχίσµατος (1054) περίοδον τ ς β χιλιετίας. Α ντιδράσεις δ α τα κφράζουν χι µ νον τ ν ρητ ν κατάκρισιν τ ν παραδέκτων βιαιοτήτων ε ς βάρος τ ν µπεριστάτων ρθοδ ξων λα ν, λλ κα τ ν ξίωσιν τ ς ρθοδ ξου συνειδήσεως δι τ ν πίσηµον ποδοκιµασίαν τ ν κατ καιρο ς δίκων ε ς βάρος των κδηλώσεων τ ς χριστιανικ ς σεως, ποία θ διηυκ λυνε τ ν προώθησιν πνε µατος ποικοδοµητικο διαλ γου ε ς τ ς διµερε ς µας σχέσεις. Ο δ Ο ρ- θ δοξος Ελληνικ ς Λα ς βιώνει ντονώτερον τ ν λλων ρθοδ ξων λα ν τ ς τραυµατικ ς µ π ε ι ρ ί α ς,ε ς τε τ ν κκλησιαστικήν του συνείδησιν κα τ ν θνικήν του µνήµην, δι τι παρα- µένουν ε σέτι χαίνουσαι α πληγα α πο αι πηνέχθησαν ε ς τ κµα ον σ µα α το, ς ε ναι το ς π σι γνωστ ν, π τε τ ς καταστρεπτικ ς µανίας τ ν Σταυροφ ρων κα τ ς Φραγκοκρατ ί α ς, λλ κα π τ ς θεµίτου δράσεως τ ς λατινικ ς Ο νίας. Κα µως ο τε νας στω λ γος συγγνώµης δ ν κο σθη µέχρι τώρα! Π ρ ά γ µ α τ ι,π ο λ λ ά κ ι ς,µέσα ε ς τ ν στορίαν, Λα ς µας διεπίστωσε µετ πικρίας τι σχυρ Εκκλησία τ ς Ρώµης τ ν ρνήθη ε ς δυσκ λους σ τ ι γ µ ά ς, πολλάκις σθάνθη τι το κατεπίεσε τ ν κκλησιαστικήν του συνείδησιν, κα τι τ ν δίκησε κα ε ς α τ τ θνικά του ζητήµατα. ν θ φελο σε τώρα παράθεσις περιστατ ι κ ν, ε τε σων νήκουν ε ς τ ν στορίαν, ε τ ε σων συνεχίζουν ν ποτελο ν λκη ε ς τ στορικ ν σ µα τ ς Εκκλησίας, πως π.χ. τ πρ βληµα τ ς Ο νίας, τ πο ον ποτελε π σχάτων τ ν βασικ ν α τίαν τ ς γκυλώσεως το Θεολογικο µεταξ Ρωµαιοκαθολικ ν κα Ο ρ- θοδ ξων ιαλ γου. Εκε νο τ πο ον χει ση- µ α σ ί α ν, ε ν α ι τι ναµένοµεν π Σ ς να τολ- µηρ ν λ γον, περιµένοµεν π τ χείλη Σας λ γον χριστιανο Επισκ που πευθυν µενον ε ς τ ν καρδίαν µας. Α τ ς Σας λ γος θ πρέπει ν θέσ η τ ν θεµέλιον λίθον π το ποίου θ ο κοδοµηθ καταν ησις, συγγνώµη κα κατ α λ λ α γ ή. Κα βεβαίως, τολµηρ ς ο τος λ γος Σας δ ν πρ κειται ν πιλ σ η α τοµάτως τ ς δογµατικ ς κα κκλησιολογικάς µας διαφοράς. Το το θ πιτευχθ µ τ ν Χάριν το Θεο δι το ε λικρινο ς Θεολογικο ιαλ γου, σ τ ι ς δη διεξάγεται, µετ µποδίων, κατ τ ν τελευταίαν ε κοσαετίαν. Ο µ ω ς, ν ληθεί α διάλογος µεταξ Ρωµαιοκαθολικ ς κα Ο ρ θ ο δ ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς, φείλει ν βασισθ ε ς τ ν κοιν ν Αποστολικ ν Πίστιν τ ς διαιρέτου Εκκλησίας τ ν 7 Ο κουµενικ ν Συν δων κα ε ς τ ν καινοτ µητον πατερικήν µας παράδοσιν. «Ζ η τ ο - µ ε ν»,λ ο ι π ν, µετ το ερο πατρ ς µας Α γ ί ο υ Μάρκου Εφέσου το Ε γενικο «κα παρακα - λο µεν πανελθε ν ε ς κε νον τ ν καιρ ν καθ ν, νωµένοι ντες, τ α τ πάντες λέγοµεν κα ο κ ν ν µ ν σχίσµα» 4. Ε ς τ ν κοιν ν τα την πορείαν χοµεν λαµπρ παραδείγµατα το ς θεοφ ρους Πατέρας τ ς Εκκλησίας τ ς πρώτης χιλιετίας τ ς τε Ανατολ ς κα τ ς σεως, ο τινες φώτισαν κα συνεχίζουν ν φωτίζουν λ γ ω κα ργ ω τ ν πνευµατικ ν πορείαν τ ς Εκκλησίας ν τ κ σ µ ω. Ο τως νέδειξαν αυτο ς ο µ νον λαµπρ ν π δειγµα προϋποθέτου προτάξεως το µείζονος συµφέροντος τ ς Εκκλησίας το Θεο ναντι πάσης προσωπικ ς λλης νδοκοσµικ ς σκοπιµ τητος, λλ κα µετάθετον διαχρονικ ν κριτήριον δι τ ν συνεχ πιβεβαίωσιν τ ς γιο ς λειτουργίας τ ς κκλησιαστικ ς µ ν ή µ η ς. Η Υµετέρα Αγι της κπροσωπο σα τ ν δισχιλιετ στορικ ν πορείαν τ ς υτικ ς χριστιαν ο σ ν η ς, γνωρίζει καλ ς τ ν µεγάλην κα νεκτίµητον προσφορ ν τ ν Αγίων Ελλήνων Πατέρων τ ς Ανατολ ς ε ς τ ν διαµ ρφωσιν τ ς 4. Acta Graecorum, σ. 5 3.

6 382 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 πνευµατικ ς κληρονοµίας το χριστιανικο κ σµου τ ς σεως, ς λ.χ. τ ν Μ. Α θ α ν α σ ί ο υ,μ. Β α σ ι λ ε ί ο υ, Γρηγορίου το Θεολ γου, Ι ω ά ν ν ο υ το Χρυσοστ µου, Κυρίλλου Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς, Ε ρηναίου Λουγδο νου, Μαξίµου το Οµολογητο κ.., νευ τ ν ποίων θ το δυσχερ ς κα δ νατος θεµελίωσις τ ς λης παραδ σεως τ ς σεως, ς το το συνάγεται κα κ τ ν διακηρ ξεων τ ς Β Βατικαν ς Συν δου ( ) περ τ ν σχέσεων τ ς Ρωµαιοκαθολικ ς Εκκλησίας πρ ς τ ν Ορθ δοξον Εκκλησίαν. Ο τως κα Υµετέρα Αγι της ε ς τ ν πρ σφατον Εγκ κλιον Α τ ς «Ut unum sint», π ρ τ ε ι- νε τ ν π τ βάσει τ ς πατερικ ς κα τ ς γενικωτέρας κκλησιαστικ ς παραδ σεως τ ς πρώτης χιλιετίας, θεολογικ ν ντιµετώπισιν λων τ ν παραδεδοµένων διαφορ ν, α πο αι προεκάλεσαν τ ν διακοπ ν τ ς κκλησιαστικ ς κοινωνίας α τ ν. Η Υµετέρα Αγι της γνωρίζει πίσης καλ ς, τι Ορθ δοξος Εκκλησία, χοµένη στερρ ς τ ς κοιν ς Παραδ σεως τ ς πρώτης χιλιετίας, βιο τ λον µυστήριον τ ς ν Χριστ Θείας Ο κονοµίας κατ ξοχ ν ν τ Θεία Ε χαριστί α, χι ς νάµνησιν πλ ς, λλ ς φανέρωσιν διηνεκ το Αγίου Πνε µατος, τ πο ον λον συγκροτε τ ν θεσµ ν τ ς Εκκλησίας. Ε ν η χ ο ς δ διαφυλάσσεται ν α τ φων κα τ ν Πατέρων τ ς σεως, ς λ.χ. τ ν Κυπριανο Καρχ η δ ν ο ς, Αµβροσίου Μεδιολάνων, Α γ ο υ σ τ ί- νου Ιππ νος, Λέοντος Ρώµης, Γρηγορίου ιαλ γ ο υ, Μαρτίνου Πάπα Ρώµης το Οµολογητο κ.., δι ς κρατ νθη κοινωνία τ ς πίστεως ν τ συνδέσµ ω τ ς γάπης. Ν ο σ τ α λ γ ο µ ε ν κατ τα τα ν πανέλθωµεν ε ς α τ ν τ ν ν - τ η τ α. Κα φεξ ς «σπουδάζοντες τηρε ν τ ν ν τητα το Πνε µατος ν τ συνδέσµ ω τ ς ε ρ ή ν η ς» ν φθάσωµεν ν µολογο µεν ο πάντες «ν σ µα κα ν πνε µα, καθ ς κα κλήθη - µεν ν µι λπίδι τ ς κλήσεως µ ν. Ε ς Κ ριος, µίας πίστις, ν βάπτισµα, ε ς Θε ς κα Πατ ρ π ά ν τ ω ν, π πάντων κα δι πάντων κα ν π σιν µ ν» E φ ε σ.4, 3-6. Ε σχηµ νως περιπατο ντες, πιθυµο µεν ν ργασθ µεν µ τ ν ε λογίαν το Κυρίου, ε ς τ ν διαµ ρφωσιν τ ς Ηνωµένης Ε ρώπης. Χ α ι ρ ε τ ί- ζοµεν τ γεγον ς τι κα Υµε ς νεγνωρίσατε τ ν φωτιστικ ν κα κπολιτιστικ ν δρ σιν ε ς τ ν Ε ρώπην τ ν κ Μακεδονίας Ελλήνων Αγίων µας, Κυρίλλου κα Μεθοδίου. Ηλθε πλέον ρα ν ργασθ µεν π κοινο στε ν ποδεχθ µεν το ς Σλάβους δελφο ς µας, τ ο ς Βαλτικο ς Λαο ς κα το ς λλους Ε ρωπαϊκ ο ς, Ορθοδ ξους κα µή, καθ ς κα τ ν Κ π ρ ο ν,ε ς τ ν γκάλην τ ς Ηνωµένης Ε ρώπης. Σηµειωτέον τι, παρ τ γεγον ς τι Α π ο- στολικ ν σος Κ προς στενάζει π τέταρτον α νος π βάρβαρον διχοτ µησιν, θ µα µ ς θνικ ς καθάρσεως, χουσα κατ µβην νεκρ ν κα γνοουµένων µαρτ ρων τ ς λευθερίας, ζ σα δ συνεχε ς βανδαλισµο ς κα λεηλασίας τ ν περικαλλ ν χριστιανικ ν µνηµείων της, δ ν χει κο σει κ µη, ο τε µίαν στω δήλωσιν συµπαθείας κ µέρους Σας, Αγιώτατε Πάπα, µ ο λ ο- ν τι συνεχε ς (κα ε λογοι) ε ναι α παρεµβάσεις Σ ας π ρ διαφ ρων Λα ν το πλανήτου µας. Η λ θ ε ν,π ά ν τ ω ς, ρα ν συντονίσωµεν τ ς προσπαθείας µας δι ν παραµείν η Ε ρώπη, µία χώρα χριστιανική, µακρ ν τ ς διαφαινοµένης τάσεως µετατροπ ς τ ν Κρατ ν της ε ς Κράτη θεϊκ (etat laique), παρνηθέντα τ ν χριστιανικήν των ταυτ τητα. Ηλθεν ρα ν ργασθ µεν δι µίαν Ηνωµένην Ε ρώπην, τ ι ς σέβεται τ ς µειον τητας, λλ κα τ ν λευθερίαν κάθε Λαο, ν διατηρήσ η τ ν πίστιν, τ ν γ λ σ σ α ν, τ ν παιδείαν κα τ ν παράδοσίν του, µ να λ γον τ ν πνευµατικήν του ταυτ τητα. Εχοντες πάντοτε κατ νο ν τ Θέληµά Το υ, θ ργασθ µεν, χι δι ν α ξήσωµεν τ ν πιρρο ν τ ς µι ς Εκκλησίας ε ς βάρος τ ς λλης, ο τε δι ν στερεώσωµεν τ ν περοχήν µας µ βάσιν κοσµικ κριτήρια, ξένα πρ ς τ ν πνευµατικ τητά µας, λλ δι ν χαλιναγωγήσωµεν τ ν λαιµαργίαν τ ς δικίας, ν νακουφίσωµεν τ ν π νον τ ν τέκνων το Θεο, ν προσφέρω- µεν ε ς τ ν νθρωπον το 21ου α νος τ ν Ε αγγέλιον τ ς Ζω ς, τ ς Χάριτος κα τ ς Ε-

7 Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 383 Κατ τ ν ξενάγηση το Πάπα στ Μέγαρο τ ς Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ς, Ρωµα ος Ποντίφηκας στάθηκε µ διαίτερη ε λάβεια µπροστ στ ν ε κ να τ ς Θεοτ κου, πο το πιδεικν ει Μακ. Αρχιεπίσκοπος κ. Χ ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς. Στιγµι τυπο π τ σεµν κα ντυπωσιακ τελετ στ ν ερ Βράχο το Αρείου Πάγου, π που Α π σ τ ο λ ο ς Πα λος κήρυξε τ ε αγγέλιο τ ς σωτηρίας στο ς Α θ η ν α ί ο υ ς.

8 384 EKK H IA Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 λ ε υ θ ε ρ ί α ς. ι ν προβάλωµεν τ ν λπίδα τ ς πίστεως ε ς τ ν πληµµυρισµένον π λικ γαθ κα τεχνολογικ ς κατακτήσεις σ γχρονον νθρωπον, τ ν παρ τα τα δειν ς δοκιµαζ µενον π τ ν πουσίαν τ ς λπίδος, τ ς σωτερικ ς γαλήνης κα τ ς βεβαι τητος. Α γ ι ώ τ α τ ε, ε χ µεθα κ βάθους καρδίας ν χετε ε ς τ ν πατρίδα µας ε λογηµένην διαµονήν. Ακ µη περισσ τερον ε χ µεθα, πίσκεψίς Σας ν ποτελέσ η παρχ ν θετικ ν ξελίξεων ε ς τ ν µεγάλην π θεσιν τ ς τ ν πάντων νώσεως κα ν ποβ ε ς δ ξαν Θεο. Α µ ή ν. Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. Α. Τ ΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε, Σεβάσµια Μέλη τ ς Ιερ ς Συν δου, Αγαπητο Επίσκοποι τ ς Ορθοδ ξου Εκκλησίας τ ς Ελλάδος. Χριστ ς A ν έ σ τ η! 1. Μέσα στ χαρ το Πάσχα, σ ς χαιρετίζω µ τ λ για το Αποστ λου Πα λου πρ ς τ ν Εκκλησία τ ς Θεσσαλονίκης: «Ο Κ ριος τ ς ε ρήνης δώ η µ ν τ ν ε ρήνην δι παντ ς ν παντ τρ π ω» (B Θεσ. 3, 1 6 ). Εχω τ µεγάλη χαρ ν συναντήσω τ Μακαρι τητά Σας στ ν δρα το προκαθηµένου τ ς Ορθοδ ξου Εκκλησίας τ ς Ελλάδος. Απευθ νω τ ς θερµ ς ε χές µου στ µέλη τ ς Ιερ ς Συν δου κα λης τ ς Ιεραρχίας. Χ α ι ρ ε- τίζω τ ν κλ ρο, τ ς µοναστικ ς κοιν τητες κα το ς πιστο ς τ ς ε γενο ς α τ ς γ ς. Η ε ρήνη ν ε ναι µ λους σ ς! 2. Θ θελα κατ ρχ ς ν σ ς κφράσω τ ν γάπη κα τ ν κτίµηση τ ς Εκκλησίας τ ς Ρώ- µ η ς. Απ κοινο, διαµοιραζ µεθα τ ν ποστολικ πίστη στ ν Ιησο Χριστ, τ ν Κ ριο κα Σωτήρα µας χοµε κοιν τ ν ποστολικ κληρονοµία κα τ µυστηριακ δεσµ το Βαπτίσµατος κα ς κ το του ε µεθα λοι µέλη τ ς ο κογένειας το Θεο, καλεσµένοι ν πηρετήσουµε τ µοναδικ Κ ριο κα ν κηρ ξουµε τ Ε αγγέλι του στ ν κ σµο. Η Β Βατικαν Σ νοδος κάλεσε το ς καθολικο ς ν θεωρο ν τ µέλη τ ν λλων Εκκλησι ν «ς δελφο ς ν Χριστ» ( ιάταγµα περ Ο κουµενισµο, π α ρ. 3 ), κα πνευµατικ ς δεσµ ς τ ς δελφοσ νης µεταξ τ ς Εκκλησίας τ ς Ρώµης κα τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος ε ναι δυνατ ς κα διαρκ ή ς. Β έ β α ι α, φέροµε τ φορτίο τ ν ντιθέσεων το παρελθ ντος κα το παρ ντος κα πίµονων συνεννοησι ν. Αλλ µέσα σ πνε µα µοιβαίας γάπης, λα α τ µπορο ν κα πρέπει ν ξεπερασθο ν, γιατ α τ ε ναι πο µ ς ζητ Κ ριος. Εχοµε σαφ ς νάγκη µι ς πελευθερωτικ ς πορείας καθάρσεως τ ς µνήµης. Γι λες τ ς παρελθο σες κα παρο σες περιστάσεις που τ τέκνα τ ς Καθολικ ς Εκκλησίας µάρτησαν µ πράξεις κα παραλείψεις κατ τ ν ρθοδ ξων δελφ ν τους, Κ ριος ς µ ς χορηγήσει τ συγχώρεση πο το ζητ ο µ ε! Ορισµένες ναµνήσεις ε ναι διαίτερα δυν η ρ έ ς, κα ρισµένα γεγον τα το πώτερου παρελθ ντος φισαν µέχρι σήµερα βαθι τρα - µατα στ πνε µατα κα στ ς καρδι ς το λαο. Αναλογίζοµαι τ δραµατικ λωση τ ς α τοκρατορικ ς π λεως τ ς Κωνσταντινουπ λεως, ποία π τ σο µακρο ς χρ νους ταν προ- µαχώνας τ ς Χριστιανοσ νης στ ν Α ν α τ ο λ ή. Ε ναι τραγικ τι ο πιδροµε ς, ξεκινώντας γι ν ξασφαλίσουν τ ν λε θερη πρ σβαση τ ν χριστιαν ν στο ς Αγίους Τ π ο υ ς, σ τ ρ ά φ η σ α ν κατ τ ν δελφ ν τους ν τ πίστει. Τ γεγον ς τι χριστιανο λατίνοι συµµετε χαν σ α τ προκαλε στο ς καθολικο ς βαθι θλίψη. Π ς ν µ διαβλέψοµε δ σ δράση τ µυστήριον νο - µ ί α ς στ ν καρδι το νθρώπου; Η κρίση νήκει µ νο στ Θε, κα ποµένως µπιστευ µεθα τ βαρ φορτίο το παρελθ ντος στ ν πειρη φιλευσπλαγχνία του, κετε οντάς τον ν θεραπε σει τ τρα µατα πο κάνουν κ µη ν ποφέρει καρδι το Ελληνικο λαο. Μ α ζ ί, φείλοµε ν ργασθο µε γι α τ τ θεραπεία,

9 Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 385 ν πράγµατι Ε ρώπη πο τώρα ναδ εται πιθυµε ν ε ναι ληθιν µ τ ν ταυτ τητά της, π ο ε ναι ναπ σπαστη π τ χριστιανικ ο µανισµ πο συµµερίζονται Ανατολ κα ση. 3. Μ τ ν ε καιρία α τ ς τ ς συνάντησης, πιθυµ πίσης ν διαβεβαιώσω τ Μακαρι τητά σας γι τ ν ε λικριν θαυµασµ πο Εκκλησία τ ς Ρώµης τρέφει πρ ς τ ν Ο ρ θ δ ο ξ η Εκκλησία τ ς Ελλάδος γι τ ν τρ πο µ τ ν πο ο διεφ λαξε τ ν κληρονοµία τ ς πίστεως κα τ ς χριστιανικ ς ζω ς. Τ νοµα τ ς Ελλάδος ντηχε παντο που τ Ε αγγέλιο χει κηρ υ χ θ ε.τ νοµα τ ν π λεών της ε ναι γνωστ στο ς χριστιανο ς, που κι ν ε ρίσκονται, π τ ν νάγνωση τ ν Πράξεων τ ν Α π ο σ τ λ ω ν κα τ ν Επιστολ ν το γίου Πα λου. Απ τ ν ποστολικ ποχ µέχρι σήµερα O ρ θ δ ο ξ η Εκκλησία τ ς Ελλάδος ποτελε πλο σια πηγ π τ ν ποία υτικ Εκκλησία ντλησε τ λειτουργία της, τ ν πνευµατικ τητά της κα τ ίκαι της (Πρβλ. ιάταγµα περ Ο κουµενισ µ ο,π α ρ. 1 4 ). Ο Πατέρες, προνοµιο χοι ρµηνευτ ς τ ς λης ποστολικ ς παράδοσης, κα ο Σ ν ο δ ο ι, τ ν ποίων διδασκαλία παραµένει στοιχε ο σάλευτο τ ς χριστιανικ ς πίστεως, ποτελο ν τ ν παρακαταθήκη τ ς σ νολης Εκκ λ η σ ί α ς. Η παγκ σµια Εκκλησία δ ν µπορε ποτ ν λησµονήσει τ τί λληνικ Χριστιανοσ νη τ ς κληρον µησε, ο τε ν πα σει ν ποδίδει ε χαριστίες γι τ διαρκ πίδραση τ ς λληνικ ς παράδοσης. Η Β Βατικαν Σ νοδος πέµνησε στο ς καθολικο ς τ ν γάπη τ ν ρθοδ ξων γι τ λειτ ο υ ρ γ ί α, δι µέσου τ ς ποίας ο πιστο «ποκτο ν τ ν κοινωνία µ τ ν Αγιοτάτη Τρ ι ά δ α,γ ε- ν µενοι µέτοχοι τ ς θείας φ σεως» ( ιάταγµα περ Ο κουµενισµο, π α ρ. 1 5 ). Π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς ν το ς α νες λειτουργικ λατρεία πο ε ναι ε άρεστη στ Θε, κηρ ττοντας τ Ε αγγέλιο κα σ περι δους σκοτειν ς κα δ σκολες, π α- ρουσιάζοντας µία διδασκαλία χωρ ς λλοιώσ ε ι ς, µπνευσµένης π τ ς Γραφ ς κα π τ µεγάλη Παράδοση τ ς Εκκλησίας, Ο ρ θ δ ο ξ η Εκκλησία τ ς Ελλάδος νέδειξε µία πληθώρα γίων πο µεσιτε ουν γι λο τ Λα το Θεο νώπιον το Θρ νου του τ ς Χάριτος. Μ το ς γ ί ο υ ς, τενίζοµε τ ν ο κουµενισµ τ ς γι τη - τ α ς, πο ος, µ τ βοήθεια το Θεο θ µ ς δηγήσει τελικ πρ ς τ ν πλήρη κοινωνία, π ο δ ν ε ναι ο τε πορρ φηση, ο τε συγχώνευση, λλ συνάντηση ν ληθεί α κα γάπ η (Πρβλ. S l avorum Ap o s t o l i, π α ρ. 2 7 ). 4. Θέλω τέλος ν κφράσω πρ ς τ Μακαρι τητά σας τ ν λπίδα, στε ν µπορέσουµε ν βαδίσουµε µαζ στ ς δο ς τ ς Βασιλείας το Θ ε ο.τ 1965, µ µι µοιβαία πράξη, Ο κου- µενικ ς Πατριάρχης Αθηναγ ρας κα Πάπας Πα λος Στ προέβησαν στ ν ρση κα κατάργηση π τ µνήµη κα τ ζω τ ς Εκκλησίας τ ς π φασης φορισµο µεταξ Ρώµης κα Κωνσ τ α ν τ ι ν ο υ π λ ε ω ς. Η στορικ α τ χειρονοµία µ ς θε ν ργασθο µε κατ τρ πο λο κα πι διακα πρ ς φελος τ ς ν τητας, ποία ε ναι τ θέληµα το Χριστο. Η διαίρεση νά- µεσα στο ς χριστιανο ς ε ναι µάρτηµα στ µάτια το Θεο κα σκάνδαλο στ µάτια το κ σ µ ο υ. Ε ναι τροχοπέδη στ διάδοση το Ε αγγ ε λ ί ο υ, γιατ καθιστ τ κήρυγµά µας λιγ τερο ξ ι π ι σ τ ο. Η Καθολικ Εκκλησία ε ναι πεπεισµένη τι πρέπει ν πράξει καθετ πο ε ναι στ ς δυνάµεις της γι «ν τοιµάσει τ ν δ ν Κυρί - ο υ» κα γι ν «ποιήσει ε θείας τ ς τρίβους α τ ο» ( Μ α τ θ.3, 3 ), κα κατανοε τι α τ πρέπει ν πιτελεσθε µαζ µ το ς λλους χριστιανο ς µέσα στ ν δελφικ διάλογο, τ συνεργασία κα τ ν προσευχή. Ε ν ρισµένα πρ τυπα ργανωµένων συναντήσεων στ παρελθ ν δ ν νταποκρίνονται πλέον στ ν θηση πρ ς τ ν ν τητα πο τ Αγιο Πνε µα νεφ σησε πρ σφατα σχεδ ν παντο στο ς χριστιανο ς, φ ε ί- λουµε λοι ν ε µεθα πι νοικτο κα προσεκτικο σ,τι τ Πνε µα λέγει σήµερα στ ς Εκκλησίες (Πρβλ. Α π ο κ. 2, 1 1 ). Κατ τ ν πασχαλιν α τ περίοδο, συνάντηση στ δρ µο τ ς Εµµαο ς µο ρχεται στ µ ν ή µ η. Χωρ ς ν τ ν ναγνωρίσουν, ο δ ο µαθητ ς βαδίζουν µ τ ν Αναστηµένο Κ ριο, πο ος το ς διδάσκει ρµηνε οντάς τους τ ς

10 386 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 Γρ α φ έ ς, «ρξάµενος π Μωϋσέως κα πάντων τ ν προφητ ν» (Λκ 24, 2 7 ). ν κατάλαβαν µως µέσως τ διδασκαλία του. Κ α τ ά λ α β α ν µ λις τ µάτια τους νοιξαν κα τ ν νεγνώρισ α ν. Τ τ ε, ντελήφθησαν τ δ ναµη τ ν λ γων τ ο υ, λέγοντας νας στ ν λλο: «Ο χ καρδία µ ν καιοµένη ν ν µ ν ς λάλει µ ν ν τ δ, ς διήνοιγεν µ ν τ ς γραφάς;» (Λκ 24, 3 2 ).Τ α τηµα γι τ συµφιλίωση κα τ ν πλήρη κοινωνία καλε κα µ ς πίσης ν ρευνο µε τ ς Γρ α φ έ ς, στε κα µε ς ν γίνουµε θεοδίδακτοι ( Π ρ β λ.α Κορ. 4, 9 ). Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε,µ τ ν πίστη στ ν Ιησο Χρισ τ, «πρωτ τοκον κ τ ν νεκρ ν» ( Κ ο λ. 1, 1 8 ), µ πνε µα γάπης κα ζωνταν ς λπίδας, µ µ έ- νω ν σ ς διαβεβαιώσω τι Καθολικ Εκκλη - σία δεσµε θηκε χωρ ς πιστροφ στ δρ µο τ ς ν τητας µ λες τ ς Εκκλησίες. Μ νο τσι, µοναδικ ς Λα ς το Θεο θ λάµψει µέσα στ ν κ σµο ς τ σηµάδι κα τ ργανο τ ς στεν ς νωσης µ τ Θε κα τ ς ν τητας λ κληρου το νθρώπινου γένους (Πρβλ. Σ υ ν τ α γ µ α τ ι κ ιάταξη περ Εκκλησίας, π α ρ. 1 ). Κοιν ήλωσις το Πάπα Ιωάννου Πα λου το Β κα το Μακαριωτάτου Αρχιεπισκ που Α θ η ν ν κα Πάσης Ελλάδος Χριστοδο λου νώπιον το Βήµατος το Αποστ λου τ ν Εθν ν Πα λου Αθ ναι 4 Μα ου 2001 Η µ ε ς, Πάπας Ιωάννης Πα λος Β, Ε π ί- σκοπος Ρώµης, κα Αρχιεπίσκοπος Α θ η ν ν κα Πάσης Ελλάδος Χριστ δουλος, σ τ ά µ ε ν ο ι νώπιον το Ιερο Βήµατος το Αρείου Πάγου, π το ποίου Θε ος κα Μέγας Α π σ τ ο λ ο ς τ ν Εθν ν Πα λος, «κλητ ς π στολος φω - ρισµένος ε ς ε αγγέλιον Θεο» 1, κήρυξεν ε ς το ς Αθηναίους τ ν να κα ληθιν ν Θε ν, Π α τ έ ρ α, Υ ν κα Αγιον Πνε µα, κ α λ έ σ α ς α το ς ε ς πίστιν κα µετάνοιαν, δ η λ ο µ ε ν : 1. P ω µ.1,1. 1. Ε χαριστο µεν τ ν Κ ριον δι τ γεγον ς τ ς συναντήσεως µ ν κα τ ς πικοινωνίας ν χοµεν ν τ Καθέδρ α τ ς Αποστολικ ς Ο ρ θ ο- δ ξου Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, τ κλειν στει τ ν Α θ η ν ν. 2. Επαναλαµβάνοµεν ν ν στ µατι κα µι καρδί α τ ν λ γον το Αποστ λου τ ν Εθν ν: «Παρακαλ µ ς, δ ε λ φ ο ί, δι το ν µατος το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο, να τ α τ λέγητε πάντες κα µ ν µ ν σχίσµατα, τε δ κατηρτισµένοι ν τ α τ νο κα ν τ α τ γ ν ώ µ η» 2. Ε χ µεθα ν σχ σ η το το ε ς λην τ ν χριστιανοσ νην στε ν πέλθ η ε ρήνη «π σι το ς πικαλουµένοις τ νοµα το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο ν παντί τ π ω» 3. Κ α τ α δ ι- κάζοµεν π σαν καταφυγ ν ε ς τ ν βίαν, τ ν προσηλυτισµ ν κα τ ν φανατισµ ν ν τ ν - µατι τ ν θρησκει ν. Ιδιαιτέρως πιµένοµεν ν χαρακτηρίζωνται α σχέσεις µεταξ Χρισ τ ι α ν ν,ε ς πάσας τ ς κφάνσεις α τ ν, π ν τ ι µ τ η τ α, σ νεσιν κα γν σιν τ ν σχετικ ν θ ε µ ά τ ω ν. 3. Παρακολουθο µεν τι σηµειουµένη πιστηµονικ κα κοινωνικ ξέλιξις το νθρώπου δ ν συνοδε εται π µβάθυνσιν ε ς τ ν ηµα κα τ ν ξίαν τ ς ζω ς, ποία ε ς π σαν περίπτωσιν ε ναι δ ρον Θεο, ο τε π νάλογον κτίµησιν τ ς µοναδικ ς ξιοπρεπείας το ν θ ρ ώ π ο υ, πο ος πλάσθη «κατ ε κ να κα καθ µοίωσιν» το ηµιουργο. Ω σ α τ ω ς, ο κονοµικ κα τεχνικ νάπτυξις δ ν ε ναι τ ντι κτ µα λοκλήρου τ ς νθρωπ τητος, λ λ νήκει ε ς διαιτέρως µικρ ν τµ µα α τ ς. Ε π π λ έ ο ν, βελτίωσις τ ν ρων διαβιώσεως δ ν πέφερε νοιγµα τ ς καρδίας πρ ς τ ν πάσχοντ α, πειν ντα κα γυµνητε οντα συνάνθρωπον. Καλο µεθα ν ργασθ µεν ργα δικαιοσ νης, ργα διακονίας το πάσχοντος, π ε ν θ υ µ ί ζ ο ν τ ε ς τ ν λ γον το Α π ο σ τ λ ο υ,«ο γάρ στιν Βα - σιλεία το Θεο βρ σις κα π σις, λλ δικαιο - 2.K ο ρ. A 1, K ο ρ. A 1, 2.

11 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 387 σ νη κα ε ρήνη κα χαρ ν Πνε µατι γί ω» ιαπιστο µεν ναγωνίως τι ο π λεµοι, α σ φ α γ α ί,τ βασανιστήρια κα τ µαρτ ρια ποτελο ν τ ν καθηµεριν ν φιαλτικ ν πραγµατικ τητα δι κατοµµ ρια δελφ ν µας. ε σ µ ε υ - µεθα ν γωνισθ µεν δι τ ν ε ρήνην το σ µπαντος κ σµου, δι τ ν σεβασµ ν τ ς ζω ς κα τ ς ξιοπρεπείας το νθρώπου κα δι τ ν λληλεγγ ην πρ ς παντας το ς χοντας νάγκ η ν. Εχοµεν τ ν ε χαρίστησιν ν προσθέσωµεν τ ν φων ν µ ν ε ς τ ς πολλ ς φων ς ε ς παντα τ ν κ σµον, α πο αι χουν κφράσει τ ν λπίδα τι µ τ ν ε καιρία τ ν Ολυµπιακ ν Αγώνων ο πο οι θ γίνουν ε ς τ ν Ελλάδα κατ τ τος 2004, θ ναβιώσ η Αρχαία Ελληνικ Παράδοσις τ ς Ολυµπιακ ς Εκεχειρίας, σ υ µ- φώνως πρ ς τ ν ποίαν πρεπε ν διακοπο ν λοι ο π λεµοι κα ν πα σ η βιαι της κα τ ρ ο µ ο κ ρ α τ ί α. 5. Παρακολουθο µεν µετ προσοχ ς κα νησυχίας τ ν διαδικασίαν τ ς παγκοσµιοποιήσεως µ τ ν λπίδα τι θ φέρ η γαθο ς καρπ ο ς. Ε π ι θ υ µ ο µ ε ν, µ ω ς, ν πισηµάνωµεν τι θ χη βλαβερ ς συνεπείας ν δ ν γίν η,τι θ δ νατο ν νοµασθ «παγκοσµιοποίησις τ ς δ ε λ φ ο σ ν η ς» ν Χριστ, ε λικριν ς κα ποτελ ε σ µ α τ ι κ ή. 6. Ε µεθα ε τυχε ς δι τ ν πιτυχίαν κα τ ν προκοπ ν τ ς Ε ρωπαϊκ ς Ενώσεως. Η νωσις το ε ρωπαϊκο κ σµου ε ς µίαν πολιτειακ ν ντ τητα χωρ ς ο λαο ν χάσουν τ ν α τ ο σ υ ν ε ι δ η σ ί α ν, τ ν θνικ ν παράδοσιν κα τ ν θρησκευτικ ν ταυτ τητά των, π ρξε τ ραµα τ ν πρωτεργατ ν της. Οµως διαφαινοµένη τάσις µετατροπ ς νίων Ε ρωπαϊκ ν Κρατ ν ε ς Κράτη Λαϊκ χωρ ς καµία ναφορ σ Θρησκεία, συνιστ ναίρεσιν κα πάρνησιν τ ς πνευµατικ ς α τ ν κληρονο- µ ί α ς. Καλο µεθα ν ντείνωµεν τ ς προσπαθείας µας, στε ν πραγµατοποιηθ νοποίησις τ ς Ε ρώπης. Θ φιερώσωµεν δ τ ς δυνά- µεις µας στε α Χριστιανικα ρίζαι τ ς Ε ρώπης κα Χριστιανική της ψυχ ν διατηρηθ σι λώβητοι. Μ τ ν κοιν ν α τ ν ήλωσιν, Πάπας Ιωάννης Πα λος Β, Επίσκοπος Ρώµης, κα Αρχιεπίσκοπος Αθην ν κα Πάσης Ελλάδος Χ ρ ι σ τ δ ο υ λ ο ς, ε χ µ ε θ α : «Θε ς κα Πατ ρ µ ν κα Κ ριος µ ν Ιησο ς Χριστ ς, κ α - τευθ ναι τ ν δ ν µ ν, πρ ς τ πλεονάσαι κα περισσε σαι τ γάπ η ε ς λλήλους κα ε ς πάν - τ α ς, ε ς τ στηρίξαι τ ς καρδίας πάντων µέµ - πτους ν γιωσ ν η µπροσθεν το Θεο κα Πατρ ς µ ν ν τ παρουσί α το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο µετ πάντων τ ν Αγίων Α - τ ο» 5. Α µ ή ν. Πάπας Ρώµης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β Αρχιεπίσκοπος Αθην ν κα πάσης Ελλάδος Χ Ρ Ι Σ Τ Ο ΟΥΛΟ Σ THE PILGRIMAGE - V I S I T OF POPE JOHN PAUL II IN AT H E N S On Fr i d ay, 4th May 2001, Pope John Paul II a r r i ved in A t h e n s, f o l l owing an invitation by the President of the Greek Democracy, in order to realize a pilgrimage-visit to the A r e o p a g u s, where St. Pa u l, the Apostle to the Nations, proclaimed faith in the One True God. The Primate of the Roman Catholic Church, f o l l owing his visit to the Presidential Mansion, where he met with the President of the D e m o c r a cy, the Prime Minister and the President of the Pa r l i a m e n t, Archbishop Christodoulos of Athens and All Greece, at the Holy A r c h d i o c e s e of A t h e n s. The venerable Primate of the Church of G r e e c e, addressing His Holiness in the Th r o n e Room of the Archdiocese with words of love and t r u t h, d evoid of conventional courtesies, a s ke d «for a bold wo rd of a Christian Bishop that speaks 4.P ω µ. 1 4, Π ρ β λ. Θ ε σ σ.a 3,

12 388 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 to our hearts and which will set the foundation stone on which understanding, forgigeness and reconciliation will be built». His Beatitude stressed that «this wo rd of course will not a u t o m a t i c a l ly resolve the dogmatic and ecclesiological differences between the two C h u r ch e s.this shall be arch i eved with the grace of G o d, through a sincere theological dialogue, w h i ch must be based on the common apostolic faith of the Undivided Church of the sev e n Ecumenical Councils». Archbishop Christodoulos stressed that the Orthodox Church holds firmly to the common Tradition of the first millennium, and «lives and experiences the entire mystery of Divine Economy in Christ, in the Holy Eucharist par exfellence, n o t s i m p ly as a remembrance, but as continuous manifestation of the Holy Spirit», and ex p r e s s e d the nostalgia, under these presuppositions, for a return to the unity of the common faith. He also referred to the need «to work together on order to welcome our Slavic brothers, the Baltic and other European peoples, both those who are Orthodox and those who are not, and Cyprus, into the bosom of Europe, and to coordinate our efforts to assure that Europe retain a Christian land respecting its minorities as well as the freedom of e a ch of its peoples to retain its faith, l a n g u a g e, culture and tradition, in other wo rd s, its spiritual i d e n t i t y». His Beatitude also observed that not a single word by way of asking for pardon has been heard up to now from His Holiness for the destructive mania of the Crusaders and for the unlaw f u l proselytizing activities of the Latin Unia; nor has a single word of sympathy been uttered for the Apostolic island of Cyprus that for twenty six entire years still continues to suffer the consequences of a barbarous partition, eve n though His Holiness has frequently and justifiably intervened on behalf of different peoples of our planet. His Beatitude, Archbishop Christodoulos, f i n a l l y, a s ked «that we wo r k, not to reinforce our superiority on the basis of secular criteria foreign to our spirituality, but to relieve the suffering of G o d s ch i l d r e n,to offer to man of the twenty first century the one Gospel of life, grace and freedom; to present the hope of faith to contemporary man w h o, while inundated by material goods and t e chnological ach i ev e m e n t s, g r e a t ly suffers from the lack of hope, inner peace and certitude». In his reply, Pole John Paul II aske d f o r g i veness on behalf of the Roman Catholic Church for the mistakes committed by Latin Christians against Greek Christians and spoke about wounds inflicted by such tragic events as the sacking of Constantinople, and hoped that the Europe now emerging will draw more deeply from the Christian humanism of the East and We s t, and that their Churches will find the way of complete communion that will be neither absorption nor synthesis, but a meeting in truth and love. He expressed his admiration for the Church of Greece, which has maintained its heritage of faith and Christian life throughout the c e n t u r i e s. He underlined his hopes for a deeper unity in the future, even though the division of Christians is a sin before God and a scandal before the wo r l d. This eve n i n g, during the Pope s visit to the A r e o p a g u s, he will join His Beatitude, Archbishop Christodoulos in issuing a common declaration concerning the Christian future of E u r o p e. Later on, His Beatitude will pay a return visit to the Pope at his lodgings. A d d ress by the Archbishop of Athens and all Gre e c e, C H R I S TO D O U L O S to Pope John Paul II of Rome M ay 4, Your Holiness, Pope John Paul II of Rome, we bid You we l c o m e! We feel it a special honor that the Primate of

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» DECEMBER 2014 Volume 12, Issue 12 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Dear God, So far today, I ve done alright. I haven t gossiped, and I haven t lost my temper. I haven

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos The Wonder Worker

St. Haralambos The Wonder Worker St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio St. Haralambos The Wonder Worker February 10 Happy New Year! January & February 2014 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2014 Office

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Ecumenical Patriarch Bartholomew Convenes Synaxis of the Heads of All Orthodox Churches

Ecumenical Patriarch Bartholomew Convenes Synaxis of the Heads of All Orthodox Churches NOVEMBER 2008 Vol. 73 No. 1244 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Ecumenical Patriarch Bartholomew Convenes Synaxis of the Heads of All Orthodox Churches N. MANGINAS Ecumenical Patriarch

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3)

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) Page 1 July/August 2015 «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) A MESSAGE FROM OUR PRIEST In This Issue Priest s Message President s Message Church Calendar Philoptochos News

Διαβάστε περισσότερα

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών KGreek Orthodox Church of Kimisis Theotokou - Brooklyn Ελληνορθόδοξος Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου -Brooklyn Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών Ο ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ "" ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Celebrating Our Past Building Our Future July & August 2013 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2013 Office Hours: Monday-Friday

Διαβάστε περισσότερα

4 Appleton Street Arlington, MA 02476 church 781.646.0705

4 Appleton Street Arlington, MA 02476 church 781.646.0705 May 2015 Holy Pentecost After the Saviour's Ascension into the Heavens, the eleven Apostles and the rest of His disciples, the Godloving women who followed after Him from the beginning, His Mother, the

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE

GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Some positions of Galen s naturo-philosophical and ethical methods in the context of his medical system A.P. Shcheglov.................................................................5

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2014 2014 Page 1 Volume 12, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

November 9, 2014 7th Sunday of Luke

November 9, 2014 7th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 9, 2014 7th Sunday of Luke Nektarius the Wonderworker, Metropolitan of Pentapolis The son of Silybria, the guardian of Aegina,

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George June 2004 Volume 2 Issue 5 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey The Voice of Saint George The voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of

Διαβάστε περισσότερα

In his attempt to simplify great truths of Faith

In his attempt to simplify great truths of Faith «Ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με Πατρός». (Ἰωάν. 14:24) «Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις». (Πράξεων 2:4) ΦΩΝΗ TΗΣ OΡΘOΔOΞΙAΣ VOICE OF

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December 2010 Volume 8 Issue 6 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George The Voice of Saint George The voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the LORD.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ. On the Path to Pascha. Inside. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105

ΛΥΧΝΟΣ. On the Path to Pascha. Inside. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 27, Issue 2 FEBRUARY 2012 MARCH 2012 On the Path to Pascha o not turn

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George July/August July/August 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 4 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org OCTOBER 2008 Vol. 73 No. 1243 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Hurricane Ike Inflicts Severe Damage on Galveston Church In an e-mail response to the Observer on the situation with

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Γνωριμία με το Θεό

Προσωπική Γνωριμία με το Θεό Προσωπική Γνωριμία με το Θεό Knowing God Personally God is not a higher power, nor the accidental result of world wide universal evolution, but is a personal God who created the universe and who continues

Διαβάστε περισσότερα

Aristotle, Politics (1885) Vol. 2: The Online Library of Liberty. THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc.

Aristotle, Politics (1885) Vol. 2: The Online Library of Liberty. THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc. Page 1 of 228 THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc. CLASSICS IN THE HISTORY OF LIBERTY ARISTOTLE, THE POLITICS (C. 320 BC) VOLUME II: NOTES ON ARISTOTLE'S POLITICS Updated: April 8, 2004

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική. γνωριµία µε τον Θεό. Knowing God Personally. Greek - English edition

Προσωπική. γνωριµία µε τον Θεό. Knowing God Personally. Greek - English edition Προσωπική γνωριµία µε τον Θεό Knowing God Personally Greek - English edition Ο Θεός δεν είναι µια Ανώτερη ύναµη ούτε το τυχαίο αποτέλεσµα µιας Παγκόσµιας Εξέλιξης, αλλά ένας Προσωπικός Θεός που δηµιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

A MESSAGE FROM OUR PRIEST

A MESSAGE FROM OUR PRIEST November/December 2014 November/December 2014 Page 1 Volume 12, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν

Διαβάστε περισσότερα