Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ"

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

2 ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Ππόλογορ 1. Διζαγωγή 1 2. ύνηομη πεπιγπαθή ηος Γιαδικηύος 3 3. Παισνίδια On line παητλίδηα Κολζόιες Τστερά παητλίδηα Κινημαηογπάθορ/ Θέαηπο/ Βίνηεο κλαμπ Κηλεκαηογράθος Θέαηρο Βίληεο θιακπ Ραδιόθωνο/ ηηλεόπαζη Ραδηόθωλο Γηαδηθηύοσ Προζέγγηζε ηοσ ραδηόθωλοσ κέζω ηοσ Γηαδηθηύοσ Γεκηοσργία ραδηοθωληθού ζηαζκού Ιζηορία ηοσ ραδηοθώλοσ κέζω ηοσ Γηαδηθηύοσ Τειεόραζε Γηαδηθηύοσ Η ηετλοιογία streaming Μέζοδοη streaming Τρόποη κεηάδοζες ηοσ streaming Δπικοινωνία μεηαξύ ανθπώπων On line chat (ζε απεσζείας ζύλδεζε επηθοηλωλία) Chat room (δωκάηηο ζσλοκηιίας) Ηιεθηροληθό ηατσδροκείο ( ) Φωλεηηθό ηατσδροκείο (voic ) Πιεολεθηήκαηα ηοσ ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ Κοινωνικέρ επιδπάζειρ ηος Γιαδικηύος Αληίθησπος ζηης θηιίες θαη ηης οηθογελεηαθές ζτέζεης Χρήζε ηωλ σποιογηζηώλ γηα ηελ επηθοηλωλία 33

3 7.3. "Ιζτσρός δεζκός" ελαληίολ "αδύλαηωλ δεζκώλ" Αιιαγές ζηα αποηειέζκαηα θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ τρόλοσ Μεηαηόπηζε από ηελ πραγκαηηθή δωή ζηελ προζοκοίωζε Αληίθησπος ηες τρήζες σποιογηζηώλ ζηε βίαηε 40 ζσκπερηθορά 8. Δπωηημαηολόγιο Αποηειέζκαηα ερωηεκαηοιογίοσ 44 Δπίλογορ 49 Αναθοπέρ 50 Παπαπηήμαηα Παπάπηημα 1: Λίζηα ηωλ 100 θαιύηερωλ παητληδηώλ 1 Παπάπηημα 2: Ιζηοζειίδα ηοσ Village Cinema 5 Παπάπηημα 3: Ιζηοζειίδα ηοσ ζεάηροσ Γάζοσς 10 Παπάπηημα 4: Λίζηα ραδηοθωληθώλ ζηαζκώλ ηοσ Internet 13 Παπάπηημα 5: Λίζηα ηειεοπηηθώλ ζηαζκώλ ηοσ Internet 18 Παπάπηημα 6: Audio θαη Video codecs 20 Παπάπηημα 7: Δρωηεκαηοιόγηο 22

4 Πξόινγνο Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ όινη καο, θάπνηα ζηηγκή, έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη, θάπνηνη αλαγθαζηηθά ιόγσ ηεο δνπιεηάο ηνπο, άιινη από πεξηέξγεηα θαη θάπνηνη άιινη γηα ηελ δηαζθέδαζή ηνπο. Ιδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηελ δηαζθέδαζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ζε ζπλδπαζκό κε ην Γηαδίθηπν, έρεη δεκηνπξγήζεη λένπο νξίδνληεο θαη λέεο πξννπηηθέο. Ο ζθνπόο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιύζνπκε απηέο ηηο λέεο πξννπηηθέο θαη λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δηαζθέδαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκό πνπ ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν δηαζθέδαζεο γηα ηνλ άλζξσπν, πνηα είδε δηαζθέδαζεο κπνξεί λα καο πξνζθέξεη θαη πνηεο επηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη, ηόζν ζην άηνκν όζν θαη ζπλνιηθά ζηελ θνηλσλία, απηόο ν ηξόπνο δηαζθέδαζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, αλαιύζακε ηα on-line παηρλίδηα, ηηο επηινγέο πνπ καο δίλνληαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν θαη ηα βίληεν θιακπ, γηα ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αηόκσλ ή νκάδεο αηόκσλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη απηόο ν ηξόπνο δηαζθέδαζεο ζηελ θνηλσλία θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα από ην εξσηεκαηνιόγην πνπ δεκηνπξγήζακε. 1

5 1. Δηζαγωγή Σα ηειεπηαία ρξόληα νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ αιιάμεη ηειείσο ηελ δσή καο. Όιν θαη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο πιένλ απαηηνύλ ηελ ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ, όπσο κεραλήκαηα θαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Έηζη, ζηγά-ζηγά, άξρηζαλ νη άλζξσπνη λα εμηθνηώλνληαη κε ηέηνηα κέζα. Έλα από ηα πην ρξήζηκα θαη εύρξεζηα ειεθηξνληθά κέζα είλαη θαη ην δηαδίθηπν, ην νπνίν πξνζθέξεη κεγάιν εύξνο δπλαηνηήησλ. Μπνξεί λα γίλεη έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ζηα ρέξηα θάπνηνπ γηα ηελ δνπιεηά ηνπ, ηαπηόρξνλα όκσο κπνξεί λα γίλεη δηαζθεδαζηηθό γηα θάπνηνπο άιινπο. Πιένλ, κέζα από ην Γηαδίθηπν κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα θαη γηα ηελ δηαζθέδαζή ζνπ. Γηαζθέδαζε ζεσξείηαη όηη ζε θάλεη λα μερληέζαη από ηελ δνπιεία ζνπ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ζνπ. Δπίζεο ζνπ πξνζθέξεη ραξά θαη μεγλνηαζηά. Κάπνηνο κπνξεί λα δηαζθεδάζεη παίδνληαο κηα παξηίδα ζθάθη, ηάβιη ή θάπνην άιιν παηρλίδη. ε πνιινύο αξέζεη λα παξαθνινπζνύλ έλα έξγν ζην ζέαηξν ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή αθόκα λα αθνύλ ή λα βιέπνπλε ηελ αγαπεκέλε ηνπο εθπνκπή ζην ξάδην ή ηελ ηειεόξαζε. Τπάξρνπλ θάπνηνη άιινη πνπ πξνηηκνύλ λα πνπλ κηα θνπβέληα κε θίινπο θαη γλσζηνύο γηα λα μεθύγνπλ από ηελ ξνπηίλα. Όια ηα παξαπάλσ κπνξεί πιένλ λα καο ηα πξνζθέξεη ην Internet, αθνύ έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα παίμεηο παηρλίδηα, λα επηιέμεηο κηα σξαία ηαηλία ή έλα έξγν, λα δεηο ή λα αθνύζεηο ηειεόξαζε ή ξάδην θαη ηέινο λα επηθνηλσλήζεηο κε θάπνηνλ. Βέβαηα ην Internet γίλεηαη αθόκα πην ελδηαθέξνλ αθνύ δελ είλαη αλάγθε λα ζπλνκηιείο ή λα παίδεηο κόλν κε 2

6 θάπνηνλ θίιν ζνπ, αιιά κπνξείο λα επηθνηλσλείο κε αλζξώπνπο απ όιν ηνλ θόζκν. Παξαθάησ αζρνινύκαζηε κε απηό ηνλ ηνκέα ηνπ Internet, ηελ δηαζθέδαζε, θάλνληαο ζην δεύηεξν θεθάιαην κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ δηαδηθηύνπ, αλαιύνληαο ζην ηξίην θεθάιαην ηα on-line παηρλίδηα, δειαδή ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα βίληεν θιακπ θαη ηελ δπλαηόηεηα πνπ καο πξνζθέξεη λα επηιέμνπκε έλα έξγν ή κηα ηαηλία, ζην πέκπην θεθάιαην ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε θαη πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα θάπνηνλ πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ παηξίδα ηνπ. ην έθην θεθάιαην ηελ επηθνηλσλία πνπ κπνξείο λα έρεηο κε γλσζηνύο ή άγλσζηνπο, ζην έβδνκν θεθάιαην αλαιύεηαη ν θνηλσληθόο αληίθηππνο πνπ έρεη ε δηαζθέδαζε κέζα από ην Internet θαη ηέινο ζην όγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 3

7 2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Γηαδηθηύνπ Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθόζκην θαη δεκόζηα πξνζηηό ζύζηεκα δηαζπλδεόκελσλ ππνινγηζηώλ, πνπ ζπλδέεηαη κε θαιώδηα ραιθνύ, fiber-optic θαιώδηα (θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ) θαη αζύξκαηεο ζπλδέζεηο πνπ δηαβηβάδνπλ ζηνηρεία. Η ηδέα ηνπ internet ζθόπεπε λα επηηξέςεη ηε γεληθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Απηό πεξηέιαβε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηε ζπγρώλεπζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ θαη ηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληώλ. Οη πην πξόσξεο εθδόζεηο απηώλ ησλ ηδεώλ εκθαλίζηεθαλ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50, νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ελλνηώλ άξρηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Σν Γηαδίθηπν ζπιιήθζεθε σο κέζνδνο γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επξέσο δηαζθνξπηζκέλσλ εξεπλεηηθώλ επηζηεκόλσλ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη ηεο πξόσξεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Γεδνκέλνπ όηη άιινη αθαδεκατθνί θαη επηζηήκνλεο ιάκβαλαλ ηα νθέιε ηεο ζρεηηθά απεξηόξηζηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, ν αξηζκόο ησλ ζπλδεδεκέλσλ νξγαλώζεσλ απμήζεθε. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '80, ηερλνινγίεο πνπ αλαγλσξίδνπκε ηώξα σο ηε βάζε ηνπ ζύγρξνλνπ Γηαδηθηύνπ άξρηζαλ λα εμαπιώλνληαη θαη ζε εμσπαλεπηζηεκηαθνύο θύθινπο. Γηαδόζεθε ζε όια ηα δπηηθά έζλε θαη έπεηηα δηείζδπζε ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, δεκηνπξγώληαο κηα πξσηνθαλή παγθόζκηα πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Σν Internet αξρηθά επέηξεπε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηε κεηαθνξά αξρείσλ θαη ηε ζπλνκηιία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, είηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ δηθηύνπ (π.ρ. ζε έλα παλεπηζηήκην), είηε κεηαμύ δηαθόξσλ δηθηύσλ. Η πξόζβαζε γηλόηαλ κέζσ 4

8 ηεξκαηηθώλ πνπ βξίζθνληαλ θαλνληθά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ θάζε δηθηύνπ, ελώ άιιεο ζπλδέζεηο επέηξεπαλ ηε ξνή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θόκβσλ. Σν Internet ζηελ πξώηε ηνπ απηή εθδνρή δελ είρε ηίπνηε ην θαληαρηεξό. Ήηαλ επαξθώο εληππσζηαθό θαη κόλν όηη, ζπλδεόκελνο ζην ηεξκαηηθό ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζνπ, κπνξνύζεο λα πάξεηο αξρεία π.ρ. από ηε NASA. Φπζηθά, γηα λα γίλεη ε απνζηνιή θαη ιήςε ελόο πιηθνύ, κε αζθάιεηα, ηαρύηεηα θαη ρσξίο δηαθνπέο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί απηή ε δηαδξνκή (από ηνλ απνζηνιέα κέρξη ηνλ ιήπηε). [1, 7, 8, 9] Οη πξνθιήζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηα ζύγρξνλα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ζπδεηήζεηο, πνπ πεξλάλε κέζα από ηελ επηηξνπή IETF (Internet Engineering Task Force), νη νπνίεο είλαη αλνηρηέο ζηελ δεκόζηα ζπκκεηνρή θαη ηελ αλαζεώξεζή ηνπο. Σα θπξηόηεξα πξσηόθνιια είλαη: Σν TCP (Transmission Control Protocol), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηόπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Όηαλ ηα παθέηα πνπ απνηεινύλ ην πιηθό θαζπζηεξνύλ, ην TCP ζα ζηακαηήζεη ηε κεηάδνζε, αλακέλνληαο ηελ παξαιαβή ηνπο. Αληίζηνηρα, αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηα παθέηα ραζνύλ ή θζάζνπλ κε ιάζε, ν server (θεληξηθόο ππνινγηζηήο) ζα αλαιάβεη ηελ επαλαπνζηνιή ηνπο θαη ζα πεξηκέλεη εθ λένπ ηελ παξαιαβή ηνπο. Ο ηξόπνο απηόο ιεηηνπξγίαο δελ ελδείθλπηαη γηα βίληεν θαη ήρν, αθνύ πξνθαιεί θαζπζηεξήζεηο πνπ ελνρινύλ ην ρξήζηε. Σν IP (Internet Protocol) παξέρεη δύν ιεηηνπξγίεο: Σε ιεηηνπξγία απνζηνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αηηεζεί ηε κεηάδνζε κηαο κνλάδαο δεδνκέλσλ. Σε ιεηηνπξγία παξάδνζε γηα λα ελεκεξώζεη έλα ρξήζηε γηα ηελ άθημε κηαο κνλάδαο δεδνκέλσλ. Η δνπιεηά ηνπ είλαη λα παξέρεη έλαλ ηξόπν κεηαθνξάο απηνδύλακσλ παθέησλ από ηελ πξνέιεπζε ζηνλ πξννξηζκό. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε κεηαθνξά ρξεζηκνπνηνύληαη δηεπζύλζεηο IP, νη 5

9 νπνίεο θσδηθνπνηνύλ ηνλ αξηζκό δηθηύνπ θαη ηνλ αξηζκό ππνινγηζηή ππεξεζίαο θαη είλαη κνλαδηθέο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ. Οη δύν ηειεπηαίεο εθδόζεηο είλαη IPv4 θαη ην IPv6 (ην IPv5 ήηαλ έλα πεηξακαηηθό πξσηόθνιιν). Σν κεγαιύηεξν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ν κεγαιύηεξνο ρώξνο δηεπζύλζεσλ πνπ δηαζέηνπλ. Σν UDP (Universal Datagram Protocol) ην νπνίν απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ην TCP. ε αληίζεζε κε ην πξνεγνύκελν πξσηόθνιιν δελ πεξηιακβάλεη έιεγρν ιαζώλ κε απνηέιεζκα αλ θάπνηα παθέηα ραζνύλ θαηά ηελ κεηαθνξά δελ μαλαζηέιλνληαη. Σν ζεκαληηθόηεξν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη όηη αληηκεησπίδεη πξόβιεκα κε ηα firewalls (πξόγξακκα πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή από ηελ είζνδν αλεπηζύκεησλ αξρείσλ). [2,5] Βέβαηα, ε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν πξνζθεξόηαλ δσξεάλ, αιιά κόλν ζε κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο θαη ζηνπο ππαιιήινπο όζσλ επηρεηξήζεσλ είραλ ζπλδεζεί κε απηό. Όια απηά ζύκβαηλαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Η παγθνζκηόηεηα ηνπ Internet είλαη έλα από ηα πην γνεηεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ν θόζκνο δείρλεη όηη ρξεηάδεηαη θαη πιεξνθνξίεο «ηνπηθνύ» ελδηαθέξνληνο. Δίλαη εθπιεθηηθό λα κπνξείο λα επηζθέπηεζαη ηε βηβιηνζήθε ηνπ Κνλγθξέζνπ, θαζηζκέλνο ζην γξαθείν ζνπ, αιιά είλαη εμ' ίζνπ ρξήζηκν λα κπνξείο λα δεηο πνην θαξκαθείν θνληά ζην ζπίηη ζνπ κέλεη αλνηθηό ηα κεζάλπθηα ή λα βξεηο ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ πξνο Θεζζαινλίθε. Βέβαηα ζηελ Διιάδα ε πξνζθνξά ησλ ηνπηθώλ πιεξνθνξηώλ δελ έρεη θηάζεη ζηα επίπεδα πνπ ήδε έρεη ζηηο ΗΠΑ, αιιά απηή δείρλεη λα είλαη ε αλαπόθεπθηε πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζην νξαηό κέιινλ. Σν επαλαζηαηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Internet, ελ ηέιεη, δελ είλαη απιά όηη αθπξώλεη ηηο απνζηάζεηο θαη δεκηνπξγεί ην «παγθόζκην» ρσξηό, πνπ άιινη είραλ νξακαηηζηεί ρξόληα πξηλ, κηιώληαο γεληθά γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αιιά όηη παξάιιεια επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πνιιώλ κηθξόηεξσλ θνηλνηήησλ, πνιιώλ κηθξόηεξσλ «ρσξηώλ». 6

10 Μέζα ζην Γηαδίθηπν επηθξαηεί κηα ραώδεο θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη. Γηα αξθεηνύο αλζξώπνπο όκσο απηό είλαη απνηξεπηηθό. Βέβαηα ην Internet δελ είλαη εγθπθινπαίδεηα θαη δελ πξνζπνηείηαη όηη είλαη. Αλ ππάξρεη θάηη ζε κηα δηαδηθηπαθή ζειίδα, είλαη επεηδή θάπνηνο άιινο (ηδηώηεο, εηαηξεία, νξγαληζκόο) απνθάζηζε λα ην βάιεη. Καη θπζηθά, θαζώο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, νύηε θαη' αλάγθε αμηόπηζηα είλαη απηά πνπ βξίζθεη θαλείο ζην δίθηπν, νύηε πιήξε. Γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε κία άθξε ζε απηό ην ράνο έρνπκε δύν όπια: έλα είλαη ε εμνηθείσζή καο κε ην κέζνλ, ε ηθαλόηεηά καο λα δηαθξίλνπκε πνηα ζειίδα είλαη ζνβαξή θαη πνηα όρη ην άιιν είλαη νη πάζεο θύζεσο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engines) όπσο ην Google θαη ην Τahoo. ηελ Διιάδα ε εκπνξηθή πξνζθνξά πξόζβαζεο ζην Internet ζε ηδηώηεο μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1993 από ηνλ Γεκόθξηην. Μπνξεί νη όξνη ηεο πξόζβαζεο γηα ηνπο εμσπαλεπηζηεκηαθνύο ελδηαθεξόκελνπο λα έκνηαδαλ ιίγν απηαξρηθνί ζε ζρέζε κε ηα πξνλόκηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, όκσο ην κεγάιν βήκα είρε γίλεη θαη ζηε ρώξα καο. Πεξίπνπ έλα ρξόλν κεηά άξρηζε λα πξνζθέξεη ηληεξλεηηθή πξόζβαζε θαη ε Compulink, ελώ ε λεαξόηαηε ηόηε Hellas On Line αθνινύζεζε ζύληνκα κεηά. Παξάιιεια ην Forthnet, ην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, κεηεμειίρηεθε ζε αλώλπκε εηαηξεία θαη άξρηζε λα δίλεη πξόζβαζε ζε επηρεηξήζεηο αξρηθά θαη θαηξό αξγόηεξα θαη ζε ηδηώηεο. Πνιινί άιινη θνξείο δηαδηθηπαθήο πξόζβαζεο εκθαλίζηεθαλ ηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ, κε ηειεπηαία θαη πην ερεξή άθημε απηή ηνπ OTE, κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ εηαηξεία, OTEnet, ζηηο αξρέο ηνπ [7] 7

11 3. Παηρλίδηα ην θεθάιαην απηό ζα αζρνιεζνύκε κε έλα είδνο δηαζθέδαζεο πνπ είλαη επξύηαηα δηαδεδνκέλν ζε λεόηεξεο ειηθίεο, απηό είλαη ηα on-line παηρλίδηα. Θα δνύκε ηη είλαη απηό πνπ πξνζειθύεη ηνπο αλζξώπνπο ζ απηό ην είδνο παηρληδηώλ θαη ηελ κέρξη ηώξα εμέιημε ηνπο. Έπεηηα ζα αλαθεξζνύκε ζε ζπλδεόκελεο ζην Internet θνλζόιεο, γηα on-line παηρλίδηα, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ κπνξνύκε λα παίμνπκε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ On line παηρλίδηα Σα ζε απεπζείαο ζύλδεζε παηρλίδηα αλαθέξνληαη ζηα ηειενπηηθά παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζην Γηαδίθηπν. Μπνξνύλ λα θπκαλζνύλ από ηα απιά βαζηζκέλα ζην θείκελν παηρλίδηα, σο ηα παηρλίδηα πνπ ελζσκαηώλνπλ ζύλζεηεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη εηθνληθνύο θόζκνπο πνπ απνηθνύληαη από πνιινύο παίρηεο ηαπηόρξνλα. Σα on line παηρλίδηα άξρηζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη ήηαλ βαζηζκέλα ζην θείκελν. Σα παηρλίδηα απηά ήηαλ θπξίσο ζηεξηγκέλα ζηελ θαληαζία, ππήξραλ όκσο θη άιιεο κνξθέο παηρληδηώλ, όπσο ην ζθάθη θαη ην scrabble. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 δηαδόζεθε, σο λέα κνξθή on line παηρληδηνύ, ε έλλνηα ηνπ deathmatch όπνπ νη πνιιαπιάζηνη παίρηεο κάρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ηα παηρλίδηα μεθπιιηζηή (browser games) 8

12 γλσζηά επίζεο σο «flash games» ή «java games» έγηλαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιή. Πνιιά παηρλίδηα όπσο ην pacman κεηαηξάπεθαλ ζε παηρλίδηα μεθπιιηζηή πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παηρηνύλ κέζσ ηνπ internet. Με ηελ αύμεζε ηεο πξόζβαζεο ζην internet, ζε πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, δεκηνπξγήζεθαλ ηα multiplayer on line παηρλίδηα επηηξέπνληαο έηζη ζηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ παηθηώλ λα παίδνπλ ην ίδην παηρλίδη από θνηλνύ. Απηό πνπ πξνζειθύεη ηνπο αλζξώπνπο ζηα on line παηρλίδηα είλαη ε ςπραγσγία, ε δηαζθέδαζε θαη ν παξάγνληαο ηεο πξόθιεζεο. Σα ζέκαηα ησλ παηρληδηώλ απηώλ πεξηιακβάλνπλ ηε δσή, ηελ επηβίσζε θαη ηελ ζηξαηεγηθή, έηζη ν παίθηεο κέζσ ησλ παηρληδηώλ καζαίλεη. Τπάξρεη αθόκε θαη θαηάινγνο ησλ 100 θνξπθαίσλ on line παηρληδηώλ. Ο θαηάινγνο απηόο δηαηεξείηαη από ηνλ Aaron D. Fuegi ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηόλεο πνπ δεκνζηεύεη εβδνκαδηαία έθδνζε (βιέπε παξάξηεκα 1). Οη ηαμηλνκήζεηο γίλνληαη από ηηο εθηηκήζεηο πνπ απνζηέιινληαη από ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αλ έλα παηρλίδη ιάβεη ηηο πεξηζζόηεξεο εθηηκήζεηο, δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ην θαιύηεξν παηρλίδη, είλαη ηνπιάρηζηνλ ην πην γλσζηό θαη επνκέλσο έρεη επηηύρεη ηελ θαιύηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά. Σν κέγηζην πξνηέξεκα πνπ έρνπλ ηα on line παηρλίδηα είλαη ε επαλεηζαγσγή ησλ αλζξώπηλσλ αληηπάισλ θαη ησλ ζπκπαηθηώλ. Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη παξαθηλνύληαη γηα λα παίμνπλ ηα ζε απεπζείαο ζύλδεζε παηρλίδηα από ην γεγνλόο, όηη νη ίδηνη δεκηνπξγνύλ ηνπο πην απξόβιεπηνπο θαη ηνπο πην πξνθιεηηθνύο αληηπάινπο πνιύ θαιύηεξα, απ όηη κπνξεί, κηα νπνηαδήπνηε ηερλεηή λνεκνζύλε. [10, 11] 9

13 3.2. Κνλζόιεο Οη θνλζόιεο πνπ ζπλδένληαη κε ην Internet, δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα παίμνπλ on line ηα παηρλίδηα πνπ ηνπο παξέρνπλ κε άιινπο ρξήζηεο απ όιν ηνλ θόζκν. Σν Dreamcast ηεο Sega (εηθόλα 2.1) ήηαλ έλα από ηα πξώηα ζπζηήκαηα θνλζόισλ πνπ πξνζέθεξε on line παηρλίδηα, κε πξώην παηρλίδη ην ChuChu Rocket! (πνπ δηαλεκήζεθε δσξεάλ ζηνπο ηδηνθηήηεο Dreamcast ζηελ Δπξώπε). Η θνλζόια απηή πξνζέιθπζε ζπλδξνκεηέο κόλν ζηελ Ακεξηθή. Τπήξραλ πεξίπνπ είθνζη δύν παηρλίδηα πνπ κπνξνύζεο λα παίμεηο, όπσο ην Phantasy Star on line, Quake III Arena, Ferrari F355 Challenge θαη Starlancer. Σα πεξηζζόηεξα όκσο από απηά δελ ππνζηεξίδνληαη πιένλ. [15] Εικόνα 2.1: Κονζόλα Dreamcast ηεο 15 Ννεκβξίνπ 2002 ε Microsoft δεκηνύξγεζε ην Xbox (εηθόλα 2.2), θνλζόια ε νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παίμεηο on line παηρλίδηα. Σνλ Ινύιην ηνπ 2004 ε Microsoft αλήγγεηιε όηη ην Xbox live έρεη 1 εθαηνκκύξην ζπλδξνκεηέο ελώ ηνλ επόκελν ρξόλν ν αξηζκόο απηόο δηπιαζηάζηεθε. [13] 10

14 Εικόνα 2.2: Κονζόλα Xbox Δπίζεο, βγήθε ζηελ αγνξά θαη ην PlayStation 2 (εηθόλα 2.3) πνπ κε ηελ αγνξά κηαο ρσξηζηήο κνλάδαο νλνκαδόκελεο Network Adaptor (πξνζαξκνζηείο δηθηύσλ) κπνξεί λα ζπλδεζεί θη απηή ζην Internet. Βέβαηα όια ηα on line παηρλίδηα ηνπ PlayStation 2 (από ην 2003) πξνζηαηεύνληαη από ην Dynamic Network Authentication System (DNAS). Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνηξαπεί ε πεηξαηεία θαη ε on line εμαπάηεζε (πρ. παηρλίδηα πνπ είλαη αληίγξαθα ή ηξνπνπνηεκέλα). [14] Εικόνα 2.3: Κονζόλα PlayStation 2 11

15 Σέινο, ζηεο 11 Ννεκβξίνπ 2006 θπθινθόξεζε ζηελ Ιαπσλία θαη ζηελ Ακεξηθή ην playstation 3(εηθόλα 2.4). Η λέα απηή θνλζόια έγηλε αλάξπαζηε. Σν βαζηθόηεξν πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη, ελώ νη άιιεο θνλζόιεο έρνπλ 20 GB ζθιεξό δίζθν, ν δηθόο ηεο ζθιεξόο δίζθνο είλαη ρσξεηηθόηεηαο 60 GB. ηελ Δπξώπε, ην playstation3, αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη ην Μάξηην Εικόνα 2.4: Κονζόλα PlayStation 3 ηνπ [26] 3.3.Σπρεξά παηρλίδηα Δθηόο από ηα θιαζηθά παηρλίδηα (πνδόζθαηξν, pacman, ζθάθη, κνλόπνιε θ.α.), πνπ αθνξνύλ θπξίσο άηνκα κηθξόηεξεο ειηθίαο, ππάξρνπλ θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα (παηρλίδηα ηδόγνπ) πνπ απεπζύλνληαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίαο άηνκα. Ο παίθηεο απηώλ ησλ παηρληδηώλ αθνύ κπεη ζηελ ηζηνζειίδα θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη κηα θόξκα κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζηνηρεία, έηζη ώζηε λα γίλεη κέινο. Υξεζηκνπνηεί πάληα έλα ςεπδώλπκν, όζν είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηζηνζειίδα θαζώο επίζεο πξέπεη λα έρεη θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα κπνξεί λα εηζέιζεη ζ απηή. Όζνλ αθνξά ην ζηνηρεκαηηθό κέξνο, ν παίθηεο έρεη δύν επηινγέο : 1) λα πνληάξεη κε εηθνληθά ρξήκαηα ρσξίο λα έρεη θέξδνο ή δεκία. Απηό έρεη ζαλ ζθνπό ηελ γλσξηκία ηνπ παίθηε θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ κε ηα ελ 12

16 ιόγσ παηρλίδηα. 2) λα πνληάξεη κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα έρνληαο απηή ηε θνξά θέξδνο ή δεκία. Γηα λα ηζρύζεη όκσο ε δεύηεξε επηινγή ν παίθηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκό δίλνληαο πάιη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεη λα πηζηώλεη απηό ην ινγαξηαζκό (πηζησηηθή θάξηα, ηξαπεδηθή επηηαγή). Ο παίθηεο πηζηώλεη ην ινγαξηαζκό ηνπ κε όζα ρξήκαηα ζέιεη αθνύ πξώηα δώζεη εληνιή ζηελ εηαηξεία ζηνηρεκαηηζκνύ ην πνζό ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σν θαδίλν θαη ην ζηνίρεκα είλαη ηα θύξηα ηπρεξά παηρλίδηα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε ελόηεηεο (π.ρ. ζηνίρεκα πνδνζθαίξνπ/ κπάζθεη /θόξκνπια). Μπνξείο λα παίμεηο ηα παηρλίδηα απηά όπσο ζε έλα θαλνληθό θαδίλν θαη λα ζηνηρεκαηίζεηο έλαλ αγώλα όπσο ζα έθαλεο ζε έλα πξαθηνξείν ζηνηρεκαηηζκνύ. Γηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ ζα παίμεηο δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ όκσο θάπνηεο δπλαηόηεηεο πνπ ζνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη κέζα από ην δηαδίθηπν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην θαδίλν γηα λα κπεηο πξέπεη λα είζαη 21 ρξνλώλ, ελώ γηα λα παίμεηο πάλσ από 22, ζην δηαδίθηπν όκσο κε ηελ ρξήζε κηαο πηζησηηθήο ή ηξαπεδηθήο θάξηαο κπνξείο λα παίμεηο. Δπίζεο ζην ζηνίρεκα κπνξείο λα πνληάξεηο ζε έλαλ αγώλα πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα δηεμάγεηαη ελώ ζην πξαθηνξείν απηό δελ είλαη εθηθηό. 13

17 4. Κηλεκαηνγξάθνο / Θέαηξν /Βίληεν θιακπ Έλα έξγν ζην ζέαηξν, κηα ηαηλία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ζην ζπίηη είλαη έλα είδνο ςπραγσγίαο πνπ αθνξά όιν ηνλ θόζκν αλεμαξηήησο ειηθίαο. Μπνξεί όκσο, από θαθή επηινγή ηαηλίαο ή από ηελ πνιύσξε αλακνλή καο γηα εηζηηήξην, λα γίλεη έλα θνπξαζηηθό απόγεπκα ή έλα βαξεηό βξάδπ. Δδώ έξρεηαη λα ζπκβάιεη ην Internet θάλνληαο ηελ επηινγή καο πην εύθνιε θαη κεδελίδνληαο ηνλ ρξόλν αλακνλήο καο ζηελ νπξά ησλ εθδνηεξίσλ Κηλεκαηνγξάθνο Όηαλ κηιάκε γηα θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν ή βίληεν θιακπ κέζα από ην Γηαδίθηπν δελ ελλννύκε όηη κπνξεί θάπνηνο λα δεη κηα ηαηλία ή έλα έξγν ζην internet. Δίλαη όκσο έλαο πνιύ θαιόο νδεγόο γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα επηιέμεη ηελ ηαηλία πνπ ζα δεη. Οξηζκέλνη θηλεκαηνγξάθνη, ζπλήζσο κεγάινη, όπσο Village Cinema θαη Alfa Odeon έρνπλ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα, κέζα από ηελ νπνία κπνξείο λα πάξεηο ζηνηρεία γη απηνύο. ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο παξνπζηάδνπλ ηηο αίζνπζεο πνπ έρνπλ θαη γεληθά ηνπο ρώξνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Αθόκα κπνξείο λα δεηο ζε πνηεο πεξηνρέο θαη πνπ αθξηβώο ππάξρνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη θηλεκαηνγξάθνη. Δπίζεο έρεηο ηελ επθαηξία λα δεηο ηηο ηαηλίεο πνπ παίδνληαη ή πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ θαη λα δηαβάζεηο έλα δείγκα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Σειεπηαίν θαη ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα θάλεηο θξάηεζε γηα ηελ ηαηλία πνπ ζέιεηο λα δεηο θαζώο 14

18 θαη λα επηιέμεηο ηελ ώξα θαη ηελ ζέζε πνπ ζα θάηζεηο. (βιέπε παξάξηεκα 2) 4.2. Θέαηξν ην ζέαηξν βέβαηα δελ ζνπ παξέρνληαη νη δπλαηόηεηεο πνπ είρεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Γηα ην ζέαηξν απηά πνπ κπνξείο λα δεηο από ην Γηαδίθηπν είλαη κόλν πνύ βξίζθεηαη ην ζέαηξν, πνηα παξάζηαζε αλεβάδεη, πώο είλαη ε αίζνπζα θαη ηα ηειέθσλά ηνπο γηα λα θάλεηο ηελ θξάηεζή ζνπ.(βιέπε παξάξηεκα 3) 4.3. Βίληεν θιακπ Σέινο, ζε νξγαλσκέλα βίληεν θιακπ, όπσο ην seven (www.videoseven.gr), κπνξείο λα δεηο ηηο ηαηλίεο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ζε DVD ή ηαηλίεο, θαζώο επίζεο θαη απηέο πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ αξγόηεξα. Σέινο, κπνξείο λα θάλεηο θξάηεζε ηεο ηαηλίαο αιιά θαη λα ηελ αγνξάζεηο κέζσ e-shop. ηελ πεξίπησζε απηή όκσο, όπσο θαη ζηελ θξάηεζε ζέζεσλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζα πξέπεη λα εηζάγεηο ζε κηα θόξκα ηα πξνζσπηθά ζνπ ζηνηρεία θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα εμνθιήζεηο ην ρξένο ζνπ. 15

19 5. Ραδηόθωλν / ηειεόξαζε Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πεξλάεη ηνπιάρηζηνλ κηα ώξα ηελ εκέξα ραιαξώλνληαο κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε ή αθνύγνληαο κνπζηθή. Τπάξρνπλ όκσο αθόκε πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ ιόγσ ζπνπδώλ ή εξγαζίαο έρνπλ θύγεη από ηελ παηξίδα ηνπο ράλνληαο ηελ δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζ απηή θαη λα παξαθνινπζνύλ ηα αγαπεκέλα ηνπο πξνγξάκκαηα. Μέζσ όκσο ηνπ Internet κπνξνύλ λα αθνύλε θαη λα βιέπνπλε όηη ζα άθνπγαλ θαη ζα έβιεπαλ ζηελ ρώξα ηνπο. Έηζη ζ απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηνλ ηξόπν πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Internet γηα λα βιέπνπκε θαη λα αθνύκε ηειεόξαζε ή ξαδηόθσλν. Δπίζεο ζα δνύκε πσο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ δηθό καο ξαδηνθσληθό ζηαζκό θαη ζα αλαιύζνπκε ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηειενπηηθώλ ή ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο streaming Ραδηόθωλν δηαδηθηύνπ Σν ξαδηόθσλν δηαδηθηύνπ είλαη κηα ππεξεζία ξαδηνθσληθώλ αλακεηαδόζεσλ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ internet. Κάζε ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο ζην δηαδίθηπν έρεη θαη ηνλ αληίζηνηρν παξαδνζηαθό ξαδηνθσληθό ζηαζκό ζην ξάδην. Τπάξρνπλ όκσο θαη πνιινί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί πνπ είλαη απνιύησο αλεμάξηεηνη από ηνπο παξαδνζηαθνύο ζηαζκνύο θαη ε κεηάδνζε ηνπο γίλεηαη κόλν ζην Γηαδίθηπν. Η ξαδηνθσληθή αλακεηάδνζε ζην Γηαδίθηπν αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο streaming. Δπεηδή ην ξάδην ζήκα αλακεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, είλαη δπλαηό λα πξνζεγγηζηνύλ νη ζηαζκνί από νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξείο λα αθνύζεηο έλαλ Διιεληθό ξαδηνθσληθό 16

20 ζηαζκό από ηελ Ακεξηθή. Απηό θάλεη ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Internet κηα δεκνθηιή ππεξεζία γηα ηνπο εθπαηξηδόκελνπο θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνληα πνπ δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ επαξθώο από ηνπο ηνπηθνύο ξαδηνζηαζκνύο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ απηνί νη ζηαζκνί δελ δηαθέξνπλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο ξαδηνζηαζκνύο, κπνξείο λα αθνύζεηο εηδήζεηο, αζιεηηθά θαη δηάθνξα είδε κνπζηθήο. Έλαο από ηνπο πην θνηλνύο ηξόπνπο λα δηαλεκεζεί ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο streaming πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ απνθσδηθνπνηεηή. Ο MP3, απνθσδηθνπνηεηήο, είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο θαη αθνινπζνύλ Windows Media Audio θαη Real Audio. [19] Πξνζέγγηζε ηνπ ξαδηόθωλνπ κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ Τπάξρνπλ δύν γεληθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Internet ζηελ πξώηε πξνζέγγηζε ηα πξνγξάκκαηα ερνγξαθνύληαη πξνθαηαβνιηθά θαη απνζεθεύνληαη ζην δίζθν. Οη αθξναηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζηελ αξρεηνζήθε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ, λα αλαζύξνπλ θάπνην πξόγξακκα θαη λα ην θαηεβάζνπλ γηα αθξόαζε. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε απνζήθεπζε θάζε πξνγξάκκαηνο ακέζσο κεηά ηε δσληαλή εθπνκπή ηνπ, έηζη ώζηε ε αξρεηνζήθε λα είλαη κηζή κόιηο ώξα, ή ιηγόηεξν, πίζσ από ηε δσληαλή εθπνκπή. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη όηη είλαη εύθνιε ζηελ πινπνίεζε θαη όηη νη αθξναηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο αξρεηνζήθεο. Η άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε δσληαλή εθπνκπή κέζσ ηνπ Internet. Οξηζκέλνη ζηαζκνί εθπέκπνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηνλ αέξα θαη κέζσ Internet, ππάξρνπλ όκσο θαη πνιινί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί πνπ εθπέκπνπλ κόλν κέζσ Internet. ην δσληαλό ξαδηόθσλν ε απνζηνιή γίλεηαη, πάληνηε, αθξηβώο κε ηνλ ίδην ξπζκό κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη 17

21 αλαπαξάγεηαη ν ήρνο. Δπίζεο, ν δσληαλόο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο έρεη ζπλήζσο εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο ηαπηόρξνλνπο αθξναηέο. Έλαο από ηνπο πην θνηλνύο ηξόπνπο λα δηαλεκεζεί ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο streaming πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ απνθσδηθνπνηεηή. Ο MP3, απνθσδηθνπνηεηήο, είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο θαη αθνινπζνύλ ν Ogg Vorbis, Windows Media Audio θαη Real Audio. [3] Γεκηνπξγία ξαδηνθωληθνύ ζηαζκνύ Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηνπ ξαδηνθώλνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη κηα κέζνδνο κε ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε, αθόκα θαη έλαο θνηηεηήο, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό. Η βάζε ηνπ ζηαζκνύ είλαη έλαο απιόο πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο κε θάξηα ήρνπ θαη κηθξόθσλν (εηθόλα 4.1). Σν ινγηζκηθό απνηειείηαη από κηα εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο κέζσλ, όπσο Winamp, κε κηα ζπλδεόκελε ππνκνλάδα γηα θαηαγξαθή ηνπ ήρνπ θαη έλαλ θσδηθνπνηεηή/απνθσδηθνπνηεηή γηα ηελ επηιεγκέλε κνξθή εμόδνπ, γηα παξάδεηγκα MP3 ή Vorbis. Η ξνή ήρνπ πνπ παξάγεηαη από ην ζηαζκό ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ Internet ζε έλα κεγάιν δηαθνκηζηή, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηε δηαλνκή ηεο ξνήο ζε έλα κεγάιν πιήζνο ζπλδέζεσλ. [4] 18

22 Εικόνα 4.1: Ένας θοιηηηικός ραδιοθωνικός ζηαθμός Ιζηνξία ηνπ ξαδηνθώλνπ κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ Η πξώηε ζπδήηεζε γηα Γηαδηθηπαθό ξαδηόθσλν αλαπηύρζεθε από ηνλ Carl Malamud ην 1993, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε κηα ηερλνινγία απνθαινύκελε MBONE (IP Multicast Backbone on the internet). Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1995 άξρηζε λα πινπνηείηαη ν πξώηνο πιήξνπο απαζρόιεζεο Γηαδηθηπαθνύ, κόλν, ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ, ην ξάδην HK, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Norman Hajjar θαη ην Hajjar/Kaufman New Media Lab, κηα δηαθεκηζηηθή αληηπξνζσπεία, ζηελ Marina del Rey ηεο Καιηθόξληαο. Ο πξώηνο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο πνπ κεηαδόζεθε ζην Γηαδίθηπν ήηαλ από θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο λόηηαο Καξνιίλαο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ Από ηόηε άξρηζε ε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηπαθνύ ξαδηόθσλνπ. Οη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί άξρηζαλ λα γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξνη αιιά θαη θαιύηεξνη πνηνηηθά (βιέπε παξάξηεκα 4). [19] 19

23 5.2. Σειεόξαζε δηαδηθηύνπ ην παξειζόλ, ε ηειεόξαζε δηαλεκήζεθε κόλν κέζσ θαισδίνπ, δνξπθόξνπ, ή επίγεησλ ζπζηεκάησλ. ήκεξα, κε ηελ αύμεζε ζηηο ηαρύηεηεο ζύλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν, ηηο πξνόδνπο ζηελ ηερλνινγία, ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αλζξώπσλ on-line, θαη ηε κείσζε ζηηο δαπάλεο ζύλδεζεο, γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο ε παξαδνζηαθή ηειεόξαζε λα είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Δθηόο από απηό, ε λέα Γηαδηθηπαθή ηειεόξαζε (πνπ δελ δηαλέκεηαη κέζσ θαισδίνπ, δνξπθόξνπ, ή κε επίγεηα ζπζηήκαηα)είρε ήδε εκθαληζηεί. Η ηειεόξαζε Γηαδηθηύνπ έξρεηαη κε ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο: ηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ηα TV ζόνπ ηα όπνηα ππάξρνπλ κόλν ζην δηαδίθηπν. παξαδνζηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί πνπ αλακεηαδίδνληαη δσληαλά ζην δηαδίθηπν. παξαδνζηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί πνπ επηιέγνπλ ην πεξηερόκελν πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηνρώξν ηνπο (απηό είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο κε ηα θαλάιηα εηδήζεσλ). παξαδνζηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί πνπ επηιέγνπλ θάπνην πξόζζεην πεξηερόκελν απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ηζηνρώξν ηνπο. [20] 5.3. Η ηερλνινγία streaming Μέρξη πξόζθαηα γηα λα απνιαύζνπκε βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή καο κέζσ internet, έπξεπε πξώηα λα παξαιεηθζεί νιόθιεξν ην αξρείν θαη κεηά λα αξρίζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ ήηαλ όηη κπνξνύζακε λα παξαθνινπζήζνπκε βίληεν αξθεηά θαιήο 20

24 πνηόηεηαο, αθόκα θαη από ρακειήο ηαρύηεηαο ζύλδεζεο. Σν ζεκαληηθόηεξν κεηνλέθηεκα, σζηόζν, ήηαλ όηη ν ρξήζηεο ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηελ παξαιαβή νιόθιεξνπ ηνπ αξρείνπ, παξάιιεια εηίζελην θαη ζέκαηα παξαβίαζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθνύ θαζίζηαην δπλαηή ε αληηγξαθή θαη δηαλνκή ηνπ αξρείνπ απηνύ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ, αλαπηύρζεθε κία λέα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή ζπκπηεζκέλνπ ςεθηαθνύ βίληεν κέζσ δηθηύσλ. Σν streaming video όπσο ιέγεηαη απνηειεί κηα από ηηο εληππσζηαθόηεξεο θαη ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελεο ηερλνινγίεο ζην internet. ε γεληθέο γξακκέο πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή πιηθνύ από θάπνην server ζε θάπνην ηεξκαηηθό, κέζσ ηνπ Internet. Ο server ηεκαρίδεη ην πιηθό (media) ζε παθέηα (packets), ηα νπνία εθπέκπνληαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ ζε θάπνηνλ θαζνξηζκέλν απνδέθηε. Καηά ηε παξαιαβή ηνπο, ηα παθέηα επαλαζπληίζεληαη θαη μεθηλά ε αλαπαξαγσγή. Η αιιεινπρία ησλ παθέησλ απηώλ νλνκάδεηαη ξνή (stream) θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ πιηθνύ αξρίδεη θαζώο απηό παξαιακβάλεηαη από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δλδέρεηαη κάιηζηα, ν ηειηθόο απνδέθηεο λα κελ παξαιάβεη πνηέ ην ζπλνιηθό αξρείν, αιιά απιά λα αλαπαξαγάγεη ηα παθέηα θαζώο απηά θαηαθζάλνπλ. Γηα ην ρξήζηε, ε νπζία ηεο όιεο δηαδηθαζίαο εζηηάδεη ζηελ πξνζδνθία όηη ην πιηθό πνπ δήηεζε ζα αλαπαξαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ άκεζα θαη ρσξίο δηαθνπέο. Απηόο είλαη θαη ν ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο ηνπ streaming θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε ε ηερλνινγία απηή. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο streaming media απνηειείηαη από αξθεηά ζηάδηα. Σν πξώην βήκα, είλαη ε θαηαγξαθή ή ε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνύ, είηε ζε απεπζείαο ςεθηαθή κνξθή είηε ζε αλαινγηθή θαη θαηόπηλ ε ςεθηνπνίεζε ηεο. Σν επόκελν ζηάδην απνηειείηαη από ηε ζπκπίεζε ηνπ πιηθνύ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια codecs (βιέπε παξάξηεκα 6) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Αθνύ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ, αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε θάπνηνλ server θαη ε απνζηνιή ηνπ πξνο 21

25 ηνπο ηειηθνύο απνδέθηεο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνζηνιή, ρσξίδεη ην streaming ζε δηάθνξεο κεζόδνπο θαη είδε ηα νπνία ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ. [2] Μέζνδνη streaming ήκεξα ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο streaming πνπ εμππεξεηνύλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη απαηηνύλ δηαθνξεηηθό εμνπιηζκό γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο εζηηάδεηαη ζην ζπγρξνληζκό ή κε, κεηαμύ ηνπ ξπζκνύ απνζηνιήο θαη ιήςεο ησλ on-line αξρείσλ. Progressive streaming Η κέζνδνο progressive streaming είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο progressive download. Μέζσ απηήο, ην on line πιηθό απνζηέιιεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κε ην κέγηζην δπλαηό ξπζκό, αλεμάξηεηα από ηελ ηαρύηεηα ζύλδεζήο ηνπ κε ην Internet. Καζώο ηα παθέηα πνπ απνηεινύλ ην on line αξρείν θαηαθζάλνπλ ζηνλ ππνινγηζηή καο, επαλαζπληίζεληαη θαη απνζεθεύνληαη ζε απηόλ. Σα παθέηα πνπ αθνινπζνύλ πξνζηίζεληαη ζηα πξνεγνύκελα θαη ζρεκαηίδνπλ ζηγά ζηγά ην αξρηθό πιηθό. Απηό ζεκαίλεη όηη αλά πάζα ζηηγκή ν ρξήζηεο δηαζέηεη απνζεθεπκέλν έλα κέξνο ηνπ αξρείνπ, ην νπνίν ζπλερώο κεγαιώλεη έσο όηνπ νινθιεξσζεί. Μπνξνύκε ινηπόλ λα αλαπαξάγνπκε ην κέξνο ηνπ αξρείνπ πνπ έρεη ήδε παξαιεθζεί, αιιά δελ κπνξνύκε λα ην κεηαθέξνπκε ζε θάπνην άιιν ζεκείν πέξαλ απηνύ. Ο ξπζκόο απνζηνιήο ηνπ πιηθνύ από ηνλ server ζηνλ ηειηθό απνδέθηε είλαη αλεμάξηεηνο από ην ξπζκό πνπ εθείλνο ην παξαιακβάλεη. Η ηερληθή απηή εγγπάηαη ηελ ηειηθή πνηόηεηα ηνπ βίληεν, επεηδή ηα παθέηα πνπ απνηεινύλ ηε ξνή ηνπ αξρείνπ δελ ράλνληαη πνηέ. 22

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα