Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ"

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

2 ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Ππόλογορ 1. Διζαγωγή 1 2. ύνηομη πεπιγπαθή ηος Γιαδικηύος 3 3. Παισνίδια On line παητλίδηα Κολζόιες Τστερά παητλίδηα Κινημαηογπάθορ/ Θέαηπο/ Βίνηεο κλαμπ Κηλεκαηογράθος Θέαηρο Βίληεο θιακπ Ραδιόθωνο/ ηηλεόπαζη Ραδηόθωλο Γηαδηθηύοσ Προζέγγηζε ηοσ ραδηόθωλοσ κέζω ηοσ Γηαδηθηύοσ Γεκηοσργία ραδηοθωληθού ζηαζκού Ιζηορία ηοσ ραδηοθώλοσ κέζω ηοσ Γηαδηθηύοσ Τειεόραζε Γηαδηθηύοσ Η ηετλοιογία streaming Μέζοδοη streaming Τρόποη κεηάδοζες ηοσ streaming Δπικοινωνία μεηαξύ ανθπώπων On line chat (ζε απεσζείας ζύλδεζε επηθοηλωλία) Chat room (δωκάηηο ζσλοκηιίας) Ηιεθηροληθό ηατσδροκείο ( ) Φωλεηηθό ηατσδροκείο (voic ) Πιεολεθηήκαηα ηοσ ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ Κοινωνικέρ επιδπάζειρ ηος Γιαδικηύος Αληίθησπος ζηης θηιίες θαη ηης οηθογελεηαθές ζτέζεης Χρήζε ηωλ σποιογηζηώλ γηα ηελ επηθοηλωλία 33

3 7.3. "Ιζτσρός δεζκός" ελαληίολ "αδύλαηωλ δεζκώλ" Αιιαγές ζηα αποηειέζκαηα θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ τρόλοσ Μεηαηόπηζε από ηελ πραγκαηηθή δωή ζηελ προζοκοίωζε Αληίθησπος ηες τρήζες σποιογηζηώλ ζηε βίαηε 40 ζσκπερηθορά 8. Δπωηημαηολόγιο Αποηειέζκαηα ερωηεκαηοιογίοσ 44 Δπίλογορ 49 Αναθοπέρ 50 Παπαπηήμαηα Παπάπηημα 1: Λίζηα ηωλ 100 θαιύηερωλ παητληδηώλ 1 Παπάπηημα 2: Ιζηοζειίδα ηοσ Village Cinema 5 Παπάπηημα 3: Ιζηοζειίδα ηοσ ζεάηροσ Γάζοσς 10 Παπάπηημα 4: Λίζηα ραδηοθωληθώλ ζηαζκώλ ηοσ Internet 13 Παπάπηημα 5: Λίζηα ηειεοπηηθώλ ζηαζκώλ ηοσ Internet 18 Παπάπηημα 6: Audio θαη Video codecs 20 Παπάπηημα 7: Δρωηεκαηοιόγηο 22

4 Πξόινγνο Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ όινη καο, θάπνηα ζηηγκή, έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη, θάπνηνη αλαγθαζηηθά ιόγσ ηεο δνπιεηάο ηνπο, άιινη από πεξηέξγεηα θαη θάπνηνη άιινη γηα ηελ δηαζθέδαζή ηνπο. Ιδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηελ δηαζθέδαζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ζε ζπλδπαζκό κε ην Γηαδίθηπν, έρεη δεκηνπξγήζεη λένπο νξίδνληεο θαη λέεο πξννπηηθέο. Ο ζθνπόο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιύζνπκε απηέο ηηο λέεο πξννπηηθέο θαη λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ζύγρξνλν ηξόπν δηαζθέδαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκό πνπ ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν δηαζθέδαζεο γηα ηνλ άλζξσπν, πνηα είδε δηαζθέδαζεο κπνξεί λα καο πξνζθέξεη θαη πνηεο επηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη, ηόζν ζην άηνκν όζν θαη ζπλνιηθά ζηελ θνηλσλία, απηόο ν ηξόπνο δηαζθέδαζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, αλαιύζακε ηα on-line παηρλίδηα, ηηο επηινγέο πνπ καο δίλνληαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ζέαηξν θαη ηα βίληεν θιακπ, γηα ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αηόκσλ ή νκάδεο αηόκσλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη απηόο ν ηξόπνο δηαζθέδαζεο ζηελ θνηλσλία θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα από ην εξσηεκαηνιόγην πνπ δεκηνπξγήζακε. 1

5 1. Δηζαγωγή Σα ηειεπηαία ρξόληα νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ αιιάμεη ηειείσο ηελ δσή καο. Όιν θαη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο πιένλ απαηηνύλ ηελ ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ, όπσο κεραλήκαηα θαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Έηζη, ζηγά-ζηγά, άξρηζαλ νη άλζξσπνη λα εμηθνηώλνληαη κε ηέηνηα κέζα. Έλα από ηα πην ρξήζηκα θαη εύρξεζηα ειεθηξνληθά κέζα είλαη θαη ην δηαδίθηπν, ην νπνίν πξνζθέξεη κεγάιν εύξνο δπλαηνηήησλ. Μπνξεί λα γίλεη έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ζηα ρέξηα θάπνηνπ γηα ηελ δνπιεηά ηνπ, ηαπηόρξνλα όκσο κπνξεί λα γίλεη δηαζθεδαζηηθό γηα θάπνηνπο άιινπο. Πιένλ, κέζα από ην Γηαδίθηπν κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα θαη γηα ηελ δηαζθέδαζή ζνπ. Γηαζθέδαζε ζεσξείηαη όηη ζε θάλεη λα μερληέζαη από ηελ δνπιεία ζνπ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ζνπ. Δπίζεο ζνπ πξνζθέξεη ραξά θαη μεγλνηαζηά. Κάπνηνο κπνξεί λα δηαζθεδάζεη παίδνληαο κηα παξηίδα ζθάθη, ηάβιη ή θάπνην άιιν παηρλίδη. ε πνιινύο αξέζεη λα παξαθνινπζνύλ έλα έξγν ζην ζέαηξν ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή αθόκα λα αθνύλ ή λα βιέπνπλε ηελ αγαπεκέλε ηνπο εθπνκπή ζην ξάδην ή ηελ ηειεόξαζε. Τπάξρνπλ θάπνηνη άιινη πνπ πξνηηκνύλ λα πνπλ κηα θνπβέληα κε θίινπο θαη γλσζηνύο γηα λα μεθύγνπλ από ηελ ξνπηίλα. Όια ηα παξαπάλσ κπνξεί πιένλ λα καο ηα πξνζθέξεη ην Internet, αθνύ έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα παίμεηο παηρλίδηα, λα επηιέμεηο κηα σξαία ηαηλία ή έλα έξγν, λα δεηο ή λα αθνύζεηο ηειεόξαζε ή ξάδην θαη ηέινο λα επηθνηλσλήζεηο κε θάπνηνλ. Βέβαηα ην Internet γίλεηαη αθόκα πην ελδηαθέξνλ αθνύ δελ είλαη αλάγθε λα ζπλνκηιείο ή λα παίδεηο κόλν κε 2

6 θάπνηνλ θίιν ζνπ, αιιά κπνξείο λα επηθνηλσλείο κε αλζξώπνπο απ όιν ηνλ θόζκν. Παξαθάησ αζρνινύκαζηε κε απηό ηνλ ηνκέα ηνπ Internet, ηελ δηαζθέδαζε, θάλνληαο ζην δεύηεξν θεθάιαην κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ δηαδηθηύνπ, αλαιύνληαο ζην ηξίην θεθάιαην ηα on-line παηρλίδηα, δειαδή ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα βίληεν θιακπ θαη ηελ δπλαηόηεηα πνπ καο πξνζθέξεη λα επηιέμνπκε έλα έξγν ή κηα ηαηλία, ζην πέκπην θεθάιαην ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε θαη πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα θάπνηνλ πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ παηξίδα ηνπ. ην έθην θεθάιαην ηελ επηθνηλσλία πνπ κπνξείο λα έρεηο κε γλσζηνύο ή άγλσζηνπο, ζην έβδνκν θεθάιαην αλαιύεηαη ν θνηλσληθόο αληίθηππνο πνπ έρεη ε δηαζθέδαζε κέζα από ην Internet θαη ηέινο ζην όγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 3

7 2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Γηαδηθηύνπ Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθόζκην θαη δεκόζηα πξνζηηό ζύζηεκα δηαζπλδεόκελσλ ππνινγηζηώλ, πνπ ζπλδέεηαη κε θαιώδηα ραιθνύ, fiber-optic θαιώδηα (θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ) θαη αζύξκαηεο ζπλδέζεηο πνπ δηαβηβάδνπλ ζηνηρεία. Η ηδέα ηνπ internet ζθόπεπε λα επηηξέςεη ηε γεληθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Απηό πεξηέιαβε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηε ζπγρώλεπζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ θαη ηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληώλ. Οη πην πξόσξεο εθδόζεηο απηώλ ησλ ηδεώλ εκθαλίζηεθαλ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50, νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ελλνηώλ άξρηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Σν Γηαδίθηπν ζπιιήθζεθε σο κέζνδνο γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επξέσο δηαζθνξπηζκέλσλ εξεπλεηηθώλ επηζηεκόλσλ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη ηεο πξόσξεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Γεδνκέλνπ όηη άιινη αθαδεκατθνί θαη επηζηήκνλεο ιάκβαλαλ ηα νθέιε ηεο ζρεηηθά απεξηόξηζηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, ν αξηζκόο ησλ ζπλδεδεκέλσλ νξγαλώζεσλ απμήζεθε. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '80, ηερλνινγίεο πνπ αλαγλσξίδνπκε ηώξα σο ηε βάζε ηνπ ζύγρξνλνπ Γηαδηθηύνπ άξρηζαλ λα εμαπιώλνληαη θαη ζε εμσπαλεπηζηεκηαθνύο θύθινπο. Γηαδόζεθε ζε όια ηα δπηηθά έζλε θαη έπεηηα δηείζδπζε ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, δεκηνπξγώληαο κηα πξσηνθαλή παγθόζκηα πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Σν Internet αξρηθά επέηξεπε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηε κεηαθνξά αξρείσλ θαη ηε ζπλνκηιία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, είηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ δηθηύνπ (π.ρ. ζε έλα παλεπηζηήκην), είηε κεηαμύ δηαθόξσλ δηθηύσλ. Η πξόζβαζε γηλόηαλ κέζσ 4

8 ηεξκαηηθώλ πνπ βξίζθνληαλ θαλνληθά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ θάζε δηθηύνπ, ελώ άιιεο ζπλδέζεηο επέηξεπαλ ηε ξνή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θόκβσλ. Σν Internet ζηελ πξώηε ηνπ απηή εθδνρή δελ είρε ηίπνηε ην θαληαρηεξό. Ήηαλ επαξθώο εληππσζηαθό θαη κόλν όηη, ζπλδεόκελνο ζην ηεξκαηηθό ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζνπ, κπνξνύζεο λα πάξεηο αξρεία π.ρ. από ηε NASA. Φπζηθά, γηα λα γίλεη ε απνζηνιή θαη ιήςε ελόο πιηθνύ, κε αζθάιεηα, ηαρύηεηα θαη ρσξίο δηαθνπέο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί απηή ε δηαδξνκή (από ηνλ απνζηνιέα κέρξη ηνλ ιήπηε). [1, 7, 8, 9] Οη πξνθιήζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηα ζύγρξνλα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ζπδεηήζεηο, πνπ πεξλάλε κέζα από ηελ επηηξνπή IETF (Internet Engineering Task Force), νη νπνίεο είλαη αλνηρηέο ζηελ δεκόζηα ζπκκεηνρή θαη ηελ αλαζεώξεζή ηνπο. Σα θπξηόηεξα πξσηόθνιια είλαη: Σν TCP (Transmission Control Protocol), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηόπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Όηαλ ηα παθέηα πνπ απνηεινύλ ην πιηθό θαζπζηεξνύλ, ην TCP ζα ζηακαηήζεη ηε κεηάδνζε, αλακέλνληαο ηελ παξαιαβή ηνπο. Αληίζηνηρα, αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηα παθέηα ραζνύλ ή θζάζνπλ κε ιάζε, ν server (θεληξηθόο ππνινγηζηήο) ζα αλαιάβεη ηελ επαλαπνζηνιή ηνπο θαη ζα πεξηκέλεη εθ λένπ ηελ παξαιαβή ηνπο. Ο ηξόπνο απηόο ιεηηνπξγίαο δελ ελδείθλπηαη γηα βίληεν θαη ήρν, αθνύ πξνθαιεί θαζπζηεξήζεηο πνπ ελνρινύλ ην ρξήζηε. Σν IP (Internet Protocol) παξέρεη δύν ιεηηνπξγίεο: Σε ιεηηνπξγία απνζηνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αηηεζεί ηε κεηάδνζε κηαο κνλάδαο δεδνκέλσλ. Σε ιεηηνπξγία παξάδνζε γηα λα ελεκεξώζεη έλα ρξήζηε γηα ηελ άθημε κηαο κνλάδαο δεδνκέλσλ. Η δνπιεηά ηνπ είλαη λα παξέρεη έλαλ ηξόπν κεηαθνξάο απηνδύλακσλ παθέησλ από ηελ πξνέιεπζε ζηνλ πξννξηζκό. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε κεηαθνξά ρξεζηκνπνηνύληαη δηεπζύλζεηο IP, νη 5

9 νπνίεο θσδηθνπνηνύλ ηνλ αξηζκό δηθηύνπ θαη ηνλ αξηζκό ππνινγηζηή ππεξεζίαο θαη είλαη κνλαδηθέο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ. Οη δύν ηειεπηαίεο εθδόζεηο είλαη IPv4 θαη ην IPv6 (ην IPv5 ήηαλ έλα πεηξακαηηθό πξσηόθνιιν). Σν κεγαιύηεξν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ν κεγαιύηεξνο ρώξνο δηεπζύλζεσλ πνπ δηαζέηνπλ. Σν UDP (Universal Datagram Protocol) ην νπνίν απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ην TCP. ε αληίζεζε κε ην πξνεγνύκελν πξσηόθνιιν δελ πεξηιακβάλεη έιεγρν ιαζώλ κε απνηέιεζκα αλ θάπνηα παθέηα ραζνύλ θαηά ηελ κεηαθνξά δελ μαλαζηέιλνληαη. Σν ζεκαληηθόηεξν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη όηη αληηκεησπίδεη πξόβιεκα κε ηα firewalls (πξόγξακκα πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή από ηελ είζνδν αλεπηζύκεησλ αξρείσλ). [2,5] Βέβαηα, ε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν πξνζθεξόηαλ δσξεάλ, αιιά κόλν ζε κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο θαη ζηνπο ππαιιήινπο όζσλ επηρεηξήζεσλ είραλ ζπλδεζεί κε απηό. Όια απηά ζύκβαηλαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Η παγθνζκηόηεηα ηνπ Internet είλαη έλα από ηα πην γνεηεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ν θόζκνο δείρλεη όηη ρξεηάδεηαη θαη πιεξνθνξίεο «ηνπηθνύ» ελδηαθέξνληνο. Δίλαη εθπιεθηηθό λα κπνξείο λα επηζθέπηεζαη ηε βηβιηνζήθε ηνπ Κνλγθξέζνπ, θαζηζκέλνο ζην γξαθείν ζνπ, αιιά είλαη εμ' ίζνπ ρξήζηκν λα κπνξείο λα δεηο πνην θαξκαθείν θνληά ζην ζπίηη ζνπ κέλεη αλνηθηό ηα κεζάλπθηα ή λα βξεηο ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ πξνο Θεζζαινλίθε. Βέβαηα ζηελ Διιάδα ε πξνζθνξά ησλ ηνπηθώλ πιεξνθνξηώλ δελ έρεη θηάζεη ζηα επίπεδα πνπ ήδε έρεη ζηηο ΗΠΑ, αιιά απηή δείρλεη λα είλαη ε αλαπόθεπθηε πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζην νξαηό κέιινλ. Σν επαλαζηαηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Internet, ελ ηέιεη, δελ είλαη απιά όηη αθπξώλεη ηηο απνζηάζεηο θαη δεκηνπξγεί ην «παγθόζκην» ρσξηό, πνπ άιινη είραλ νξακαηηζηεί ρξόληα πξηλ, κηιώληαο γεληθά γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αιιά όηη παξάιιεια επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πνιιώλ κηθξόηεξσλ θνηλνηήησλ, πνιιώλ κηθξόηεξσλ «ρσξηώλ». 6

10 Μέζα ζην Γηαδίθηπν επηθξαηεί κηα ραώδεο θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βξεη. Γηα αξθεηνύο αλζξώπνπο όκσο απηό είλαη απνηξεπηηθό. Βέβαηα ην Internet δελ είλαη εγθπθινπαίδεηα θαη δελ πξνζπνηείηαη όηη είλαη. Αλ ππάξρεη θάηη ζε κηα δηαδηθηπαθή ζειίδα, είλαη επεηδή θάπνηνο άιινο (ηδηώηεο, εηαηξεία, νξγαληζκόο) απνθάζηζε λα ην βάιεη. Καη θπζηθά, θαζώο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, νύηε θαη' αλάγθε αμηόπηζηα είλαη απηά πνπ βξίζθεη θαλείο ζην δίθηπν, νύηε πιήξε. Γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε κία άθξε ζε απηό ην ράνο έρνπκε δύν όπια: έλα είλαη ε εμνηθείσζή καο κε ην κέζνλ, ε ηθαλόηεηά καο λα δηαθξίλνπκε πνηα ζειίδα είλαη ζνβαξή θαη πνηα όρη ην άιιν είλαη νη πάζεο θύζεσο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engines) όπσο ην Google θαη ην Τahoo. ηελ Διιάδα ε εκπνξηθή πξνζθνξά πξόζβαζεο ζην Internet ζε ηδηώηεο μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1993 από ηνλ Γεκόθξηην. Μπνξεί νη όξνη ηεο πξόζβαζεο γηα ηνπο εμσπαλεπηζηεκηαθνύο ελδηαθεξόκελνπο λα έκνηαδαλ ιίγν απηαξρηθνί ζε ζρέζε κε ηα πξνλόκηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, όκσο ην κεγάιν βήκα είρε γίλεη θαη ζηε ρώξα καο. Πεξίπνπ έλα ρξόλν κεηά άξρηζε λα πξνζθέξεη ηληεξλεηηθή πξόζβαζε θαη ε Compulink, ελώ ε λεαξόηαηε ηόηε Hellas On Line αθνινύζεζε ζύληνκα κεηά. Παξάιιεια ην Forthnet, ην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, κεηεμειίρηεθε ζε αλώλπκε εηαηξεία θαη άξρηζε λα δίλεη πξόζβαζε ζε επηρεηξήζεηο αξρηθά θαη θαηξό αξγόηεξα θαη ζε ηδηώηεο. Πνιινί άιινη θνξείο δηαδηθηπαθήο πξόζβαζεο εκθαλίζηεθαλ ηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ, κε ηειεπηαία θαη πην ερεξή άθημε απηή ηνπ OTE, κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ εηαηξεία, OTEnet, ζηηο αξρέο ηνπ [7] 7

11 3. Παηρλίδηα ην θεθάιαην απηό ζα αζρνιεζνύκε κε έλα είδνο δηαζθέδαζεο πνπ είλαη επξύηαηα δηαδεδνκέλν ζε λεόηεξεο ειηθίεο, απηό είλαη ηα on-line παηρλίδηα. Θα δνύκε ηη είλαη απηό πνπ πξνζειθύεη ηνπο αλζξώπνπο ζ απηό ην είδνο παηρληδηώλ θαη ηελ κέρξη ηώξα εμέιημε ηνπο. Έπεηηα ζα αλαθεξζνύκε ζε ζπλδεόκελεο ζην Internet θνλζόιεο, γηα on-line παηρλίδηα, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ κπνξνύκε λα παίμνπκε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ On line παηρλίδηα Σα ζε απεπζείαο ζύλδεζε παηρλίδηα αλαθέξνληαη ζηα ηειενπηηθά παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζην Γηαδίθηπν. Μπνξνύλ λα θπκαλζνύλ από ηα απιά βαζηζκέλα ζην θείκελν παηρλίδηα, σο ηα παηρλίδηα πνπ ελζσκαηώλνπλ ζύλζεηεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη εηθνληθνύο θόζκνπο πνπ απνηθνύληαη από πνιινύο παίρηεο ηαπηόρξνλα. Σα on line παηρλίδηα άξρηζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη ήηαλ βαζηζκέλα ζην θείκελν. Σα παηρλίδηα απηά ήηαλ θπξίσο ζηεξηγκέλα ζηελ θαληαζία, ππήξραλ όκσο θη άιιεο κνξθέο παηρληδηώλ, όπσο ην ζθάθη θαη ην scrabble. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 δηαδόζεθε, σο λέα κνξθή on line παηρληδηνύ, ε έλλνηα ηνπ deathmatch όπνπ νη πνιιαπιάζηνη παίρηεο κάρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ηα παηρλίδηα μεθπιιηζηή (browser games) 8

12 γλσζηά επίζεο σο «flash games» ή «java games» έγηλαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιή. Πνιιά παηρλίδηα όπσο ην pacman κεηαηξάπεθαλ ζε παηρλίδηα μεθπιιηζηή πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παηρηνύλ κέζσ ηνπ internet. Με ηελ αύμεζε ηεο πξόζβαζεο ζην internet, ζε πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, δεκηνπξγήζεθαλ ηα multiplayer on line παηρλίδηα επηηξέπνληαο έηζη ζηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ παηθηώλ λα παίδνπλ ην ίδην παηρλίδη από θνηλνύ. Απηό πνπ πξνζειθύεη ηνπο αλζξώπνπο ζηα on line παηρλίδηα είλαη ε ςπραγσγία, ε δηαζθέδαζε θαη ν παξάγνληαο ηεο πξόθιεζεο. Σα ζέκαηα ησλ παηρληδηώλ απηώλ πεξηιακβάλνπλ ηε δσή, ηελ επηβίσζε θαη ηελ ζηξαηεγηθή, έηζη ν παίθηεο κέζσ ησλ παηρληδηώλ καζαίλεη. Τπάξρεη αθόκε θαη θαηάινγνο ησλ 100 θνξπθαίσλ on line παηρληδηώλ. Ο θαηάινγνο απηόο δηαηεξείηαη από ηνλ Aaron D. Fuegi ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηόλεο πνπ δεκνζηεύεη εβδνκαδηαία έθδνζε (βιέπε παξάξηεκα 1). Οη ηαμηλνκήζεηο γίλνληαη από ηηο εθηηκήζεηο πνπ απνζηέιινληαη από ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αλ έλα παηρλίδη ιάβεη ηηο πεξηζζόηεξεο εθηηκήζεηο, δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ην θαιύηεξν παηρλίδη, είλαη ηνπιάρηζηνλ ην πην γλσζηό θαη επνκέλσο έρεη επηηύρεη ηελ θαιύηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά. Σν κέγηζην πξνηέξεκα πνπ έρνπλ ηα on line παηρλίδηα είλαη ε επαλεηζαγσγή ησλ αλζξώπηλσλ αληηπάισλ θαη ησλ ζπκπαηθηώλ. Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη παξαθηλνύληαη γηα λα παίμνπλ ηα ζε απεπζείαο ζύλδεζε παηρλίδηα από ην γεγνλόο, όηη νη ίδηνη δεκηνπξγνύλ ηνπο πην απξόβιεπηνπο θαη ηνπο πην πξνθιεηηθνύο αληηπάινπο πνιύ θαιύηεξα, απ όηη κπνξεί, κηα νπνηαδήπνηε ηερλεηή λνεκνζύλε. [10, 11] 9

13 3.2. Κνλζόιεο Οη θνλζόιεο πνπ ζπλδένληαη κε ην Internet, δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα παίμνπλ on line ηα παηρλίδηα πνπ ηνπο παξέρνπλ κε άιινπο ρξήζηεο απ όιν ηνλ θόζκν. Σν Dreamcast ηεο Sega (εηθόλα 2.1) ήηαλ έλα από ηα πξώηα ζπζηήκαηα θνλζόισλ πνπ πξνζέθεξε on line παηρλίδηα, κε πξώην παηρλίδη ην ChuChu Rocket! (πνπ δηαλεκήζεθε δσξεάλ ζηνπο ηδηνθηήηεο Dreamcast ζηελ Δπξώπε). Η θνλζόια απηή πξνζέιθπζε ζπλδξνκεηέο κόλν ζηελ Ακεξηθή. Τπήξραλ πεξίπνπ είθνζη δύν παηρλίδηα πνπ κπνξνύζεο λα παίμεηο, όπσο ην Phantasy Star on line, Quake III Arena, Ferrari F355 Challenge θαη Starlancer. Σα πεξηζζόηεξα όκσο από απηά δελ ππνζηεξίδνληαη πιένλ. [15] Εικόνα 2.1: Κονζόλα Dreamcast ηεο 15 Ννεκβξίνπ 2002 ε Microsoft δεκηνύξγεζε ην Xbox (εηθόλα 2.2), θνλζόια ε νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παίμεηο on line παηρλίδηα. Σνλ Ινύιην ηνπ 2004 ε Microsoft αλήγγεηιε όηη ην Xbox live έρεη 1 εθαηνκκύξην ζπλδξνκεηέο ελώ ηνλ επόκελν ρξόλν ν αξηζκόο απηόο δηπιαζηάζηεθε. [13] 10

14 Εικόνα 2.2: Κονζόλα Xbox Δπίζεο, βγήθε ζηελ αγνξά θαη ην PlayStation 2 (εηθόλα 2.3) πνπ κε ηελ αγνξά κηαο ρσξηζηήο κνλάδαο νλνκαδόκελεο Network Adaptor (πξνζαξκνζηείο δηθηύσλ) κπνξεί λα ζπλδεζεί θη απηή ζην Internet. Βέβαηα όια ηα on line παηρλίδηα ηνπ PlayStation 2 (από ην 2003) πξνζηαηεύνληαη από ην Dynamic Network Authentication System (DNAS). Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνηξαπεί ε πεηξαηεία θαη ε on line εμαπάηεζε (πρ. παηρλίδηα πνπ είλαη αληίγξαθα ή ηξνπνπνηεκέλα). [14] Εικόνα 2.3: Κονζόλα PlayStation 2 11

15 Σέινο, ζηεο 11 Ννεκβξίνπ 2006 θπθινθόξεζε ζηελ Ιαπσλία θαη ζηελ Ακεξηθή ην playstation 3(εηθόλα 2.4). Η λέα απηή θνλζόια έγηλε αλάξπαζηε. Σν βαζηθόηεξν πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη, ελώ νη άιιεο θνλζόιεο έρνπλ 20 GB ζθιεξό δίζθν, ν δηθόο ηεο ζθιεξόο δίζθνο είλαη ρσξεηηθόηεηαο 60 GB. ηελ Δπξώπε, ην playstation3, αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη ην Μάξηην Εικόνα 2.4: Κονζόλα PlayStation 3 ηνπ [26] 3.3.Σπρεξά παηρλίδηα Δθηόο από ηα θιαζηθά παηρλίδηα (πνδόζθαηξν, pacman, ζθάθη, κνλόπνιε θ.α.), πνπ αθνξνύλ θπξίσο άηνκα κηθξόηεξεο ειηθίαο, ππάξρνπλ θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα (παηρλίδηα ηδόγνπ) πνπ απεπζύλνληαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίαο άηνκα. Ο παίθηεο απηώλ ησλ παηρληδηώλ αθνύ κπεη ζηελ ηζηνζειίδα θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη κηα θόξκα κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζηνηρεία, έηζη ώζηε λα γίλεη κέινο. Υξεζηκνπνηεί πάληα έλα ςεπδώλπκν, όζν είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηζηνζειίδα θαζώο επίζεο πξέπεη λα έρεη θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα κπνξεί λα εηζέιζεη ζ απηή. Όζνλ αθνξά ην ζηνηρεκαηηθό κέξνο, ν παίθηεο έρεη δύν επηινγέο : 1) λα πνληάξεη κε εηθνληθά ρξήκαηα ρσξίο λα έρεη θέξδνο ή δεκία. Απηό έρεη ζαλ ζθνπό ηελ γλσξηκία ηνπ παίθηε θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ κε ηα ελ 12

16 ιόγσ παηρλίδηα. 2) λα πνληάξεη κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα έρνληαο απηή ηε θνξά θέξδνο ή δεκία. Γηα λα ηζρύζεη όκσο ε δεύηεξε επηινγή ν παίθηεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκό δίλνληαο πάιη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεη λα πηζηώλεη απηό ην ινγαξηαζκό (πηζησηηθή θάξηα, ηξαπεδηθή επηηαγή). Ο παίθηεο πηζηώλεη ην ινγαξηαζκό ηνπ κε όζα ρξήκαηα ζέιεη αθνύ πξώηα δώζεη εληνιή ζηελ εηαηξεία ζηνηρεκαηηζκνύ ην πνζό ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σν θαδίλν θαη ην ζηνίρεκα είλαη ηα θύξηα ηπρεξά παηρλίδηα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε ελόηεηεο (π.ρ. ζηνίρεκα πνδνζθαίξνπ/ κπάζθεη /θόξκνπια). Μπνξείο λα παίμεηο ηα παηρλίδηα απηά όπσο ζε έλα θαλνληθό θαδίλν θαη λα ζηνηρεκαηίζεηο έλαλ αγώλα όπσο ζα έθαλεο ζε έλα πξαθηνξείν ζηνηρεκαηηζκνύ. Γηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ ζα παίμεηο δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ όκσο θάπνηεο δπλαηόηεηεο πνπ ζνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη κέζα από ην δηαδίθηπν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην θαδίλν γηα λα κπεηο πξέπεη λα είζαη 21 ρξνλώλ, ελώ γηα λα παίμεηο πάλσ από 22, ζην δηαδίθηπν όκσο κε ηελ ρξήζε κηαο πηζησηηθήο ή ηξαπεδηθήο θάξηαο κπνξείο λα παίμεηο. Δπίζεο ζην ζηνίρεκα κπνξείο λα πνληάξεηο ζε έλαλ αγώλα πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα δηεμάγεηαη ελώ ζην πξαθηνξείν απηό δελ είλαη εθηθηό. 13

17 4. Κηλεκαηνγξάθνο / Θέαηξν /Βίληεν θιακπ Έλα έξγν ζην ζέαηξν, κηα ηαηλία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ζην ζπίηη είλαη έλα είδνο ςπραγσγίαο πνπ αθνξά όιν ηνλ θόζκν αλεμαξηήησο ειηθίαο. Μπνξεί όκσο, από θαθή επηινγή ηαηλίαο ή από ηελ πνιύσξε αλακνλή καο γηα εηζηηήξην, λα γίλεη έλα θνπξαζηηθό απόγεπκα ή έλα βαξεηό βξάδπ. Δδώ έξρεηαη λα ζπκβάιεη ην Internet θάλνληαο ηελ επηινγή καο πην εύθνιε θαη κεδελίδνληαο ηνλ ρξόλν αλακνλήο καο ζηελ νπξά ησλ εθδνηεξίσλ Κηλεκαηνγξάθνο Όηαλ κηιάκε γηα θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν ή βίληεν θιακπ κέζα από ην Γηαδίθηπν δελ ελλννύκε όηη κπνξεί θάπνηνο λα δεη κηα ηαηλία ή έλα έξγν ζην internet. Δίλαη όκσο έλαο πνιύ θαιόο νδεγόο γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα επηιέμεη ηελ ηαηλία πνπ ζα δεη. Οξηζκέλνη θηλεκαηνγξάθνη, ζπλήζσο κεγάινη, όπσο Village Cinema θαη Alfa Odeon έρνπλ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα, κέζα από ηελ νπνία κπνξείο λα πάξεηο ζηνηρεία γη απηνύο. ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο παξνπζηάδνπλ ηηο αίζνπζεο πνπ έρνπλ θαη γεληθά ηνπο ρώξνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Αθόκα κπνξείο λα δεηο ζε πνηεο πεξηνρέο θαη πνπ αθξηβώο ππάξρνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη θηλεκαηνγξάθνη. Δπίζεο έρεηο ηελ επθαηξία λα δεηο ηηο ηαηλίεο πνπ παίδνληαη ή πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ θαη λα δηαβάζεηο έλα δείγκα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Σειεπηαίν θαη ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα θάλεηο θξάηεζε γηα ηελ ηαηλία πνπ ζέιεηο λα δεηο θαζώο 14

18 θαη λα επηιέμεηο ηελ ώξα θαη ηελ ζέζε πνπ ζα θάηζεηο. (βιέπε παξάξηεκα 2) 4.2. Θέαηξν ην ζέαηξν βέβαηα δελ ζνπ παξέρνληαη νη δπλαηόηεηεο πνπ είρεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Γηα ην ζέαηξν απηά πνπ κπνξείο λα δεηο από ην Γηαδίθηπν είλαη κόλν πνύ βξίζθεηαη ην ζέαηξν, πνηα παξάζηαζε αλεβάδεη, πώο είλαη ε αίζνπζα θαη ηα ηειέθσλά ηνπο γηα λα θάλεηο ηελ θξάηεζή ζνπ.(βιέπε παξάξηεκα 3) 4.3. Βίληεν θιακπ Σέινο, ζε νξγαλσκέλα βίληεν θιακπ, όπσο ην seven ( κπνξείο λα δεηο ηηο ηαηλίεο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ζε DVD ή ηαηλίεο, θαζώο επίζεο θαη απηέο πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ αξγόηεξα. Σέινο, κπνξείο λα θάλεηο θξάηεζε ηεο ηαηλίαο αιιά θαη λα ηελ αγνξάζεηο κέζσ e-shop. ηελ πεξίπησζε απηή όκσο, όπσο θαη ζηελ θξάηεζε ζέζεσλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζα πξέπεη λα εηζάγεηο ζε κηα θόξκα ηα πξνζσπηθά ζνπ ζηνηρεία θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα εμνθιήζεηο ην ρξένο ζνπ. 15

19 5. Ραδηόθωλν / ηειεόξαζε Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πεξλάεη ηνπιάρηζηνλ κηα ώξα ηελ εκέξα ραιαξώλνληαο κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε ή αθνύγνληαο κνπζηθή. Τπάξρνπλ όκσο αθόκε πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ ιόγσ ζπνπδώλ ή εξγαζίαο έρνπλ θύγεη από ηελ παηξίδα ηνπο ράλνληαο ηελ δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζ απηή θαη λα παξαθνινπζνύλ ηα αγαπεκέλα ηνπο πξνγξάκκαηα. Μέζσ όκσο ηνπ Internet κπνξνύλ λα αθνύλε θαη λα βιέπνπλε όηη ζα άθνπγαλ θαη ζα έβιεπαλ ζηελ ρώξα ηνπο. Έηζη ζ απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηνλ ηξόπν πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Internet γηα λα βιέπνπκε θαη λα αθνύκε ηειεόξαζε ή ξαδηόθσλν. Δπίζεο ζα δνύκε πσο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ δηθό καο ξαδηνθσληθό ζηαζκό θαη ζα αλαιύζνπκε ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηειενπηηθώλ ή ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο streaming Ραδηόθωλν δηαδηθηύνπ Σν ξαδηόθσλν δηαδηθηύνπ είλαη κηα ππεξεζία ξαδηνθσληθώλ αλακεηαδόζεσλ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ internet. Κάζε ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο ζην δηαδίθηπν έρεη θαη ηνλ αληίζηνηρν παξαδνζηαθό ξαδηνθσληθό ζηαζκό ζην ξάδην. Τπάξρνπλ όκσο θαη πνιινί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί πνπ είλαη απνιύησο αλεμάξηεηνη από ηνπο παξαδνζηαθνύο ζηαζκνύο θαη ε κεηάδνζε ηνπο γίλεηαη κόλν ζην Γηαδίθηπν. Η ξαδηνθσληθή αλακεηάδνζε ζην Γηαδίθηπν αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο streaming. Δπεηδή ην ξάδην ζήκα αλακεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, είλαη δπλαηό λα πξνζεγγηζηνύλ νη ζηαζκνί από νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξείο λα αθνύζεηο έλαλ Διιεληθό ξαδηνθσληθό 16

20 ζηαζκό από ηελ Ακεξηθή. Απηό θάλεη ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Internet κηα δεκνθηιή ππεξεζία γηα ηνπο εθπαηξηδόκελνπο θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνληα πνπ δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ επαξθώο από ηνπο ηνπηθνύο ξαδηνζηαζκνύο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ απηνί νη ζηαζκνί δελ δηαθέξνπλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο ξαδηνζηαζκνύο, κπνξείο λα αθνύζεηο εηδήζεηο, αζιεηηθά θαη δηάθνξα είδε κνπζηθήο. Έλαο από ηνπο πην θνηλνύο ηξόπνπο λα δηαλεκεζεί ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο streaming πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ απνθσδηθνπνηεηή. Ο MP3, απνθσδηθνπνηεηήο, είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο θαη αθνινπζνύλ Windows Media Audio θαη Real Audio. [19] Πξνζέγγηζε ηνπ ξαδηόθωλνπ κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ Τπάξρνπλ δύν γεληθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Internet ζηελ πξώηε πξνζέγγηζε ηα πξνγξάκκαηα ερνγξαθνύληαη πξνθαηαβνιηθά θαη απνζεθεύνληαη ζην δίζθν. Οη αθξναηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζηελ αξρεηνζήθε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ, λα αλαζύξνπλ θάπνην πξόγξακκα θαη λα ην θαηεβάζνπλ γηα αθξόαζε. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε απνζήθεπζε θάζε πξνγξάκκαηνο ακέζσο κεηά ηε δσληαλή εθπνκπή ηνπ, έηζη ώζηε ε αξρεηνζήθε λα είλαη κηζή κόιηο ώξα, ή ιηγόηεξν, πίζσ από ηε δσληαλή εθπνκπή. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη όηη είλαη εύθνιε ζηελ πινπνίεζε θαη όηη νη αθξναηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο αξρεηνζήθεο. Η άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε δσληαλή εθπνκπή κέζσ ηνπ Internet. Οξηζκέλνη ζηαζκνί εθπέκπνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηνλ αέξα θαη κέζσ Internet, ππάξρνπλ όκσο θαη πνιινί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί πνπ εθπέκπνπλ κόλν κέζσ Internet. ην δσληαλό ξαδηόθσλν ε απνζηνιή γίλεηαη, πάληνηε, αθξηβώο κε ηνλ ίδην ξπζκό κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη 17

21 αλαπαξάγεηαη ν ήρνο. Δπίζεο, ν δσληαλόο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο έρεη ζπλήζσο εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο ηαπηόρξνλνπο αθξναηέο. Έλαο από ηνπο πην θνηλνύο ηξόπνπο λα δηαλεκεζεί ην ξαδηόθσλν κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο streaming πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ απνθσδηθνπνηεηή. Ο MP3, απνθσδηθνπνηεηήο, είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο θαη αθνινπζνύλ ν Ogg Vorbis, Windows Media Audio θαη Real Audio. [3] Γεκηνπξγία ξαδηνθωληθνύ ζηαζκνύ Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηνπ ξαδηνθώλνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη κηα κέζνδνο κε ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε, αθόκα θαη έλαο θνηηεηήο, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό. Η βάζε ηνπ ζηαζκνύ είλαη έλαο απιόο πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο κε θάξηα ήρνπ θαη κηθξόθσλν (εηθόλα 4.1). Σν ινγηζκηθό απνηειείηαη από κηα εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο κέζσλ, όπσο Winamp, κε κηα ζπλδεόκελε ππνκνλάδα γηα θαηαγξαθή ηνπ ήρνπ θαη έλαλ θσδηθνπνηεηή/απνθσδηθνπνηεηή γηα ηελ επηιεγκέλε κνξθή εμόδνπ, γηα παξάδεηγκα MP3 ή Vorbis. Η ξνή ήρνπ πνπ παξάγεηαη από ην ζηαζκό ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ Internet ζε έλα κεγάιν δηαθνκηζηή, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηε δηαλνκή ηεο ξνήο ζε έλα κεγάιν πιήζνο ζπλδέζεσλ. [4] 18

22 Εικόνα 4.1: Ένας θοιηηηικός ραδιοθωνικός ζηαθμός Ιζηνξία ηνπ ξαδηνθώλνπ κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ Η πξώηε ζπδήηεζε γηα Γηαδηθηπαθό ξαδηόθσλν αλαπηύρζεθε από ηνλ Carl Malamud ην 1993, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε κηα ηερλνινγία απνθαινύκελε MBONE (IP Multicast Backbone on the internet). Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1995 άξρηζε λα πινπνηείηαη ν πξώηνο πιήξνπο απαζρόιεζεο Γηαδηθηπαθνύ, κόλν, ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ, ην ξάδην HK, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Norman Hajjar θαη ην Hajjar/Kaufman New Media Lab, κηα δηαθεκηζηηθή αληηπξνζσπεία, ζηελ Marina del Rey ηεο Καιηθόξληαο. Ο πξώηνο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο πνπ κεηαδόζεθε ζην Γηαδίθηπν ήηαλ από θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο λόηηαο Καξνιίλαο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ Από ηόηε άξρηζε ε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηπαθνύ ξαδηόθσλνπ. Οη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί άξρηζαλ λα γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξνη αιιά θαη θαιύηεξνη πνηνηηθά (βιέπε παξάξηεκα 4). [19] 19

23 5.2. Σειεόξαζε δηαδηθηύνπ ην παξειζόλ, ε ηειεόξαζε δηαλεκήζεθε κόλν κέζσ θαισδίνπ, δνξπθόξνπ, ή επίγεησλ ζπζηεκάησλ. ήκεξα, κε ηελ αύμεζε ζηηο ηαρύηεηεο ζύλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν, ηηο πξνόδνπο ζηελ ηερλνινγία, ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αλζξώπσλ on-line, θαη ηε κείσζε ζηηο δαπάλεο ζύλδεζεο, γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο ε παξαδνζηαθή ηειεόξαζε λα είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Δθηόο από απηό, ε λέα Γηαδηθηπαθή ηειεόξαζε (πνπ δελ δηαλέκεηαη κέζσ θαισδίνπ, δνξπθόξνπ, ή κε επίγεηα ζπζηήκαηα)είρε ήδε εκθαληζηεί. Η ηειεόξαζε Γηαδηθηύνπ έξρεηαη κε ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο: ηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ηα TV ζόνπ ηα όπνηα ππάξρνπλ κόλν ζην δηαδίθηπν. παξαδνζηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί πνπ αλακεηαδίδνληαη δσληαλά ζην δηαδίθηπν. παξαδνζηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί πνπ επηιέγνπλ ην πεξηερόκελν πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηνρώξν ηνπο (απηό είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο κε ηα θαλάιηα εηδήζεσλ). παξαδνζηαθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί πνπ επηιέγνπλ θάπνην πξόζζεην πεξηερόκελν απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ηζηνρώξν ηνπο. [20] 5.3. Η ηερλνινγία streaming Μέρξη πξόζθαηα γηα λα απνιαύζνπκε βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή καο κέζσ internet, έπξεπε πξώηα λα παξαιεηθζεί νιόθιεξν ην αξρείν θαη κεηά λα αξρίζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ ήηαλ όηη κπνξνύζακε λα παξαθνινπζήζνπκε βίληεν αξθεηά θαιήο 20

24 πνηόηεηαο, αθόκα θαη από ρακειήο ηαρύηεηαο ζύλδεζεο. Σν ζεκαληηθόηεξν κεηνλέθηεκα, σζηόζν, ήηαλ όηη ν ρξήζηεο ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηελ παξαιαβή νιόθιεξνπ ηνπ αξρείνπ, παξάιιεια εηίζελην θαη ζέκαηα παξαβίαζεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθνύ θαζίζηαην δπλαηή ε αληηγξαθή θαη δηαλνκή ηνπ αξρείνπ απηνύ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ, αλαπηύρζεθε κία λέα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ απνζηνιή ζπκπηεζκέλνπ ςεθηαθνύ βίληεν κέζσ δηθηύσλ. Σν streaming video όπσο ιέγεηαη απνηειεί κηα από ηηο εληππσζηαθόηεξεο θαη ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελεο ηερλνινγίεο ζην internet. ε γεληθέο γξακκέο πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή πιηθνύ από θάπνην server ζε θάπνην ηεξκαηηθό, κέζσ ηνπ Internet. Ο server ηεκαρίδεη ην πιηθό (media) ζε παθέηα (packets), ηα νπνία εθπέκπνληαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ ζε θάπνηνλ θαζνξηζκέλν απνδέθηε. Καηά ηε παξαιαβή ηνπο, ηα παθέηα επαλαζπληίζεληαη θαη μεθηλά ε αλαπαξαγσγή. Η αιιεινπρία ησλ παθέησλ απηώλ νλνκάδεηαη ξνή (stream) θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ πιηθνύ αξρίδεη θαζώο απηό παξαιακβάλεηαη από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δλδέρεηαη κάιηζηα, ν ηειηθόο απνδέθηεο λα κελ παξαιάβεη πνηέ ην ζπλνιηθό αξρείν, αιιά απιά λα αλαπαξαγάγεη ηα παθέηα θαζώο απηά θαηαθζάλνπλ. Γηα ην ρξήζηε, ε νπζία ηεο όιεο δηαδηθαζίαο εζηηάδεη ζηελ πξνζδνθία όηη ην πιηθό πνπ δήηεζε ζα αλαπαξαρζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ άκεζα θαη ρσξίο δηαθνπέο. Απηόο είλαη θαη ν ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο ηνπ streaming θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε ε ηερλνινγία απηή. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο streaming media απνηειείηαη από αξθεηά ζηάδηα. Σν πξώην βήκα, είλαη ε θαηαγξαθή ή ε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνύ, είηε ζε απεπζείαο ςεθηαθή κνξθή είηε ζε αλαινγηθή θαη θαηόπηλ ε ςεθηνπνίεζε ηεο. Σν επόκελν ζηάδην απνηειείηαη από ηε ζπκπίεζε ηνπ πιηθνύ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια codecs (βιέπε παξάξηεκα 6) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Αθνύ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ, αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε θάπνηνλ server θαη ε απνζηνιή ηνπ πξνο 21

25 ηνπο ηειηθνύο απνδέθηεο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνζηνιή, ρσξίδεη ην streaming ζε δηάθνξεο κεζόδνπο θαη είδε ηα νπνία ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ. [2] Μέζνδνη streaming ήκεξα ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο streaming πνπ εμππεξεηνύλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη απαηηνύλ δηαθνξεηηθό εμνπιηζκό γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο εζηηάδεηαη ζην ζπγρξνληζκό ή κε, κεηαμύ ηνπ ξπζκνύ απνζηνιήο θαη ιήςεο ησλ on-line αξρείσλ. Progressive streaming Η κέζνδνο progressive streaming είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο progressive download. Μέζσ απηήο, ην on line πιηθό απνζηέιιεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κε ην κέγηζην δπλαηό ξπζκό, αλεμάξηεηα από ηελ ηαρύηεηα ζύλδεζήο ηνπ κε ην Internet. Καζώο ηα παθέηα πνπ απνηεινύλ ην on line αξρείν θαηαθζάλνπλ ζηνλ ππνινγηζηή καο, επαλαζπληίζεληαη θαη απνζεθεύνληαη ζε απηόλ. Σα παθέηα πνπ αθνινπζνύλ πξνζηίζεληαη ζηα πξνεγνύκελα θαη ζρεκαηίδνπλ ζηγά ζηγά ην αξρηθό πιηθό. Απηό ζεκαίλεη όηη αλά πάζα ζηηγκή ν ρξήζηεο δηαζέηεη απνζεθεπκέλν έλα κέξνο ηνπ αξρείνπ, ην νπνίν ζπλερώο κεγαιώλεη έσο όηνπ νινθιεξσζεί. Μπνξνύκε ινηπόλ λα αλαπαξάγνπκε ην κέξνο ηνπ αξρείνπ πνπ έρεη ήδε παξαιεθζεί, αιιά δελ κπνξνύκε λα ην κεηαθέξνπκε ζε θάπνην άιιν ζεκείν πέξαλ απηνύ. Ο ξπζκόο απνζηνιήο ηνπ πιηθνύ από ηνλ server ζηνλ ηειηθό απνδέθηε είλαη αλεμάξηεηνο από ην ξπζκό πνπ εθείλνο ην παξαιακβάλεη. Η ηερληθή απηή εγγπάηαη ηελ ηειηθή πνηόηεηα ηνπ βίληεν, επεηδή ηα παθέηα πνπ απνηεινύλ ηε ξνή ηνπ αξρείνπ δελ ράλνληαη πνηέ. 22

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα