XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ορισµός του υποχρεωτικού ελέγχου Η ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/φερεγγυότητα της εταιρείας Το ενδεχόµενο απάτης Η τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας Η υπεύθυνη συµπεριφορά της εταιρείας όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες Προτεραιτότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η έκθεση ελέγχου Το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου Προτεραιότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Οι αρµοδιότητες του ορκωτού ελεγκτή Οι αρµοδιότητες δυνάµει της όγδοης οδηγίας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή Ο ορισµός της ανεξαρτησίας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν

3 Η θέση του ορκωτού ελεγκτή στην εταιρεία Ο υποχρεωτικός έλεγχος και η διοίκηση της εταιρείας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ρόλος των κυβερνητικών και επαγγελµατικών οργάνων Έλεγχος της ποιότητας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Υπάρχει η τάση να περιοριστεί η ευθύνη: Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο έλεγχος των µικρών εταιρειών Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΜΙΛΟΥ Ο υποχρεωτικός έλεγχος σε οµίλους εταιρειών Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τα φυσικά πρόσωπα Η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τις εταιρείες ελέγχου Προτεραιότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βιβιλιογραφία 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Στόχος του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών ορισµένων εταιρειών από ειδικευµένο επαγγελµατία, που καθιερώθηκε σε ολόκληρη την Κοινότητα µε τις λογιστικές οδηγίες είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Η ασφάλεια που παρέχουν οι έλεγχοι των λογαριασµών ενισχύει την εµπιστοσύνη όλων των µερών που ενδιαφέρονται για την πορεία µιας εταιρείας. Η αύξηση της διαφάνειας που είναι αποτέλεσµα της εναρµόνισης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι εταιρείες και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών αυτών λόγω του ελέγχου που πραγµατοποιείται από έναν ανεξάρτητο και ειδικευµένο επαγγελµατία θεωρήθηκαν σηµαντικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 1.2 Ο ρόλος των ορκωτών ελεγκτών αποτελεί πρόσφατα το αντικείµενο πολλών συζητήσεων σε διεθνή κλίµακα. Ιδιαίτερα µετά από ορισµένες σηµαντικές περιπτώσεις χρεωκοπίας εταιρειών δηµιουργήθηκαν πολλά ερωτήµατα όσον αφορά τη λειτουργία των υποχρεωτικών ελέγχων και την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Στα ερωτήµατα αυτά ήταν δύσκολο να δοθεί απάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί. εν υπάρχει κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. Η έλλειψη µιας κοινής προσέγγισης έχει αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα των ελέγχων και την ελεύθερη εγκατάσταση καθώς και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της διεξαγωγής υποχρεωτικών ελέγχων. 1.3 Έχοντας υπόψη της, τα ανωτέρω και προκειµένου να ανταποκριθεί σε αιτήµατα του κλάδου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να οργανώσει µία συζήτηση ευρέως φάσµατος σχετικά µε το πεδίο και την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα. Μετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Birmingham, το Πράσινο Βιβλίο θεωρείται ένα από τα προτιµότερα µέσα για τη διενέργεια διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Στόχος αυτού του Πρασίνου Βιβλίου είναι να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συνειδητοποιήσουν τα υπάρχοντα προβλήµατα και να τα παρακινήσει να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 4

5 1.4 Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία του παρόντος εγγράφου, έλαβε υπόψη της τις διάφορες µελέτες που έχουν εκδοθεί στον εν λόγω τοµέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 1. Η ίδια η Επιτροπή ξεκίνησε µια µελέτη για το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών, η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών σε θέµατα λογιστικής και ελέγχου του Μάαστριχτ (MARC), προκειµένου να δοθεί µια σαφής εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ο υποχρεωτικός έλεγχος στις νοµοθεσίες των κρατών µελών. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να συζητηθούν ορισµένα από τα θέµατα που τίθενται στο έγγραφο αυτό καθώς και οι παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν στη ιάσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή στις 5 και 6 εκεµβρίου 1996 σχετικά µε το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. 1.5 Το έγγραφο περιγράφει κατ αρχήν συνοπτικά τη νοµοθεσία που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τους λόγους για τους οποίους θα απαιτηθούν ίσως περαιτέρω ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια εξετάζει τα κυριότερα θέµατα που αφορούν το ρόλο και τη θέση των ορκωτών ελεγκτών, τις ευθύνες τους, τον έλεγχο των µικρών εταιρειών, τις µεθόδους ελέγχου των οµίλων καθώς και την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των υποχρεωτικών ελέγχων. Κάθε κεφάλαιο τελειώνει µε ένα σύντοµπ κείµενο στο οποίο προτείνονται οι πιθανές προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης των θεµάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σ αυτά τα σηµεία ιδίως θα ήταν ευπρόσδεκτα τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών. 1 Βλέπε συνηµµένη βιβλιογραφία 5

6 2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΕ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2.1 Σύµφωνα µε την τέταρτη οδηγία του Συµβουλίου (78/660/ΕΟΚ) της 25ης Ιουλίου 1978 για τους ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων µορφών εταιρειών, οι ετήσιοι λογαριασµοί όλων των εταιρειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένους επαγγελµατίες. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει επίσης να µεριµνούν ώστε οι ετήσιες εκθέσεις να είναι σύµφωνες µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις µικρές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία, από την υποχρέωση ελέγχου των λογαριασµών. 2.2 Με την έβδοµη οδηγία του Συµβουλίου (83/349/ΕΟΚ) της 13ης Ιουνίου 1983 για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, η υποχρέωση ελέγχου επεκτείνεται σε όλες τις εταιρείες που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς δυνάµει της οδηγίας. Οµοίως, µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 86/635/ΕΟΚ της 18ης εκεµβρίου για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και των άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και 91/674/ΕΟΚ της 19ης εκεµβρίου 1991 για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιβάλλεται η υποχρέωση ελέγχου από ειδικευµένο επαγγελµατία των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών όλων των εταιρειών που καλύπτονται από τις εν λόγω οeδηγίες. 2.3 Τα κράτη µέλη χορηγούν άδεια ορκωτού ελεγκτή µόνο στα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσειες της όγδοης οδηγίας του Συµβουλίου (84/253/ΕΟΚ) της 10ης Απριλίου 1984 σχετικά µε τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων. Τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας αφορούν τα επαγγελµατικά προσόντα αφενός και τη προσωπική ακεραιότητα και ανεξαρτησία αφετέρου. 2.4 Παρά το ότι η όγδοη οδηγία ορίζει ποια είναι τα ελάχιστα επαγγελµατικά προσόντα των ορκωτών ελεγκτών δεν δίνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις όσον αφορά το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Κατά το χρόνο της έκδοσης της οδηγίας, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική και ότι επεφυλάσσετο του δικαιώµατος να επανέλθει αργότερα στο θέµα αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει ακόµα. Οµοίως, η πρόταση πέµπτης οδηγίας σχετικά µε τη διάρθρωση των ανωνύµων εταιρειών και τις εξουσίες και υποχρεώσεις των οργάνων τους, η οποία περιέχει διατάξεις για το διορισµό και την απόλυση των ορκωτών ελεγκτών, τις αµοιβές των ελεγκτών, τις εκθέσεις ελέγχου και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών, εκκρεµεί ενώπιον του Συµβουλίου. Ορισµένα από τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο ή υπόκεινται σε κανόνες που έχει επιβάλλει το ίδιο το Σώµα των ορκωτών λογιστών. Είναι, όµως, αναπόφευκτο να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης αυτών των θεµάτων, ενώ πολύ συχνά λείπει η νοµική βάση. 6

7 2.5 Οι λόγοι που δικαιολογούν το ενδιαφέρον της ΕΕ καθώς και την ανάληψη ενεργειών στον εν λόγω τοµέα πηγάζουν από την ενιαία αγορά. Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των εγκατεστηµένων σε ένα κράτος µέλος εταιρειών χρησιµοποιούνται από τρίτα πρόσωπα άλλων κρατών µελών, όπως επενδυτές, πιστωτές και υπαλλήλους. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα υποθέτουν ευλόγως, ότι οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν κάποιο επίπεδο ασφάλειας και ότι καλύπτουν στο συγκεκριµένο πεδίο. Παράλληλα µε τις πιέσεις που ασκούνται για την τυποποίηση των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες προέρχονται εν µέρει από τις δυνάµεις της αγοράς, εκδηλώνεται επίσης η επιθυµία εναρµόνισης αυτών των τοµέων του ελέγχου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει φυσικά να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες που θα διαµορφωθούν θα µπορούν να προσαρµοστούν στις αλλαγές που θα επιφέρει η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. 2.6 Υπάρχουν επίσης επιχειρήµατα που έχουν σχέση µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη εγκατάσταση. Πολλές µελέτες τις οποίες ξεκίνησε η Επιτροπή, και συγκεκριµένα εκείνη για τον ανταγωνισµό στην ευρωπαϊκή λογιστική που ολοκληρώθηκε το 1992 και εκείνη για το ρόλο τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών που ολοκληρώθηκε το 1996, κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει ακόµα ευρωπαϊκή αγορά για τις ελεγκτικές εργασίες και ότι παραµένουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των σχετικών µε τους υποχρεωτικούς ελέγχους εθνικών νοµοθεσιών και ρυθµίσεων των κρατών µελών. 2.7 Η µελέτη του 1992 καταλήγει ότι η ανάγκη εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες στον ίδιο χώρο µε τον πελάτη του, σε συνδυασµό µε τα διάφορα νοµικά και επαγγελµατικά εµπόδια, αποκλείει στην ουσία τις διασυνοριακές συναλλαγές. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εναρµόνιση και την αµοιβαία αναγνώριση δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση. Η µελέτη του 1992 καταλήγει ότι για να υπάρξει ευρωπαϊκή αγορά στις υπηρεσίες ελέγχου, απαιτούνται κοινοτικές πρωτοβουλίες σε δύο τοµείς: αφενός στον τοµέα της ελεύθερης εγκατάστασης κυρίως για τις εταιρείες ελέγχου και της ελεύθερης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και αφετέρου στον τοµέα της ποιότητας του ελέγχου. Η έκθεση καταλήγει επίσης ότι οι διαφορές µεταξύ των καθεστώτων ευθύνης που ισχύουν στα κράτη µέλη είναι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις συναλλαγές εντός της Ένωσης και τις υπηρεσίες ελέγχουe. 2.8 Παρόµοιοι προβληµατισµοί εκφράζονται και στο έγγραφο που παρουσίασε το Φεβρουάριο 1996 η Οµοσπονδία των Ευρωπαίων Ορκωτών Λογιστών (FEE). Στο έγγραφο αυτό το Σώµα των Λογιστών καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ορισµένα θέµατα που έχουν µεγάλη σηµασία για το επάγγελµα και για τα οποία πιστεύει ότι απαιτούνται ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ. Τα θέµατα αυτά αφορούν συγκεκριµένα την ελεύθερη εγκατάσταση των ορκωτών ελεγκτών και την ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ελέγχου καθώς και την επαγγελµατική ευθύνη. 7

8 2.9 Τέλος, η έλλειψη εναρµονισµένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών κινδυνεύει να αποτελέσει σοβαρό εµπόδιο στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η Επιτροπή παρουσίασε πέρυσι µια ανακοίνωση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα "Λογιστική Εναρµόνιση: µια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς εναρµόνισης" (COM(95)508). Στην ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή εξήγγειλε µια νέα στρατηγική η οποία θα επιτρέψει στους µεγάλους οργανισµούς της Ευρώπης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο να εξεύρουν κεφάλαια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές χωρίς να υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις διαφορετικές απαιτήσεις για την παροχή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η Επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της για την προσπάθεια διεθνούς εναρµόνισης που ξεκίνησε η Eπιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) µαζί µε τη ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), µε στόχο την καθιέρωση βασικών λογιστικών προτύπων τα οποία θα χρησιµοποιούνται από όλες τις κεφαλαιαγορές στον κόσµο. Καταβάλλοντας προσπάθειες για να αυξηθεί η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία της διεθνούς λογιστικής εναρµόνισης Υπάρχει, όµως, ο σοβαρός κίνδυνος να µην γίνονται αποδεκτοί οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ευρωπαϊκών εταιρειών από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αν οι λογαριασµοί αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο και ειδικευµένο επαγγελµατία σύµφωνα µε τους κανόνες ελέγχου που θεωρούνται γενικώς αποδεκτοί σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ιεθνής Επιτροπή Ελεγκτικών Πρακτικών της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ελεγκτών (ΙFAC) έχει επεξεργαστεί ορισµένους διεθνείς κανόνες ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υποστηρίξει τους κανόνες αυτούς και στην περίπτωση που θα τους υποστηρίζει, µε ποιο τρόπο και σε ποιά βάση µπορεί να αυξηθεί η ευρωπαϊκή επιρροή κατά την επεξεργασία διεθνών κανόνων ελέγχου. 8

9 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Oρισµός του υποχρεωτικού ελέγχου 3.1 Παρά το ότι η τέταρτη και η έβδοµη οδηγία προβλέπουν ότι οι ετήσιοι και oι ενοποιηµένοι λογαριασµοί πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένο επαγγελµατία, δεν περιέχουν, ωστόσο, ορισµό του υποχρεωτικού ελέγχου. Επίσης, οι οδηγίες για τους λογαριασµούς των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προβλέπουν τη διεξαγωγή υποχρεωτικού ελέγχου χωρίς να προσδιορίζουν τι ακριβώς σηµαίνει αυτό. 3.2 Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει υιοθετήσει η ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC), στόχος του ελέγχου είναι να επιτρέψει στον ελεγκτή να σχηµατίσει γνώµη για το αν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, σε όλα τα βασικά τους σηµεία, σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο παρουσίασης οικονοµικών στοιχείων. 3.3 Όπως είχε αποδειχθεί από πολυάριθµες µελέτες, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αυτού που περιµένει το κοινό από τον έλεγχο και αυτού που πρέπει να κάνει ο ελεγκτής κατά την άποψη των συναδέλφων του. Η διαφορά αυτή των προσδοκιών αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για τους ελεγκτές δεδοµένου ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή, τόσο χαµηλότερη είναι η αξιοπιστία και το κύρος της εργασίας τους. Αυτό είναι ένα θέµα που αφορά το σύνολο, επειδή η οµαλή λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπιστοσύνη του κοινού στους ελεγχόµενους λογαριασµούς. 3.4 Κατά τη διατύπωση του ορισµού του υποχρεωτικού ελέγχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών, εφόσον βέβαια είναι λογικές, καθώς και η ικανότητα των ορκωτών ελεγκτών να ανταποκριθούν σ αυτές τις ανάγκες και προσδοκίες. 3.5 Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών, µπορούν να θεωρηθούν λογικές αν: - τα καθήκοντα καθορίζονται από το νόµο - είναι µέτοχοι πρόθυµοι να πληρώσουν για την υπηρεσία αυτή (δηλαδή υπάρχει πραγµατική ζήτηση) - υπάρχει ένας ορκωτός ελεγκτής ο οποίος είναι πρόθυµος να παράσχει την υπηρεσία (για µια αµοιβή που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο επίπεδο των προσόντων του, τη δυσχέρεια του έργου, τον αριθµό των ωρών και στον ενυπάρχοντα κίνδυνο) και ο οποίος έχει τις ικανότητες να τοe κάνει. 9

10 3.6 Το τι µπορούν να προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές εξαρτάται όχι µόνο από την αµοιβή την οποία είναι διατεθειµένοι οι πελάτες να πληρώσουν, αλλά και από τις τεχνικές ικανότητες των ελεγκτών και τη στάση τους έναντι του κινδύνου. Ορισµένες από τις απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες από τους ελεγκτές ενδέχεται να µην είναι λογικές, από την άποψη ότι δεν µπορεί να αναµένεται από τους ελεγκτές να διαθέτουν τις αναγκαίες για την ικανοποίηση τους ικανότητeες. 3.7 Εκείνο που θέλει το κοινό από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι να προστατεύσουν τα συµφέροντα των µετόχων, των πιστωτών (π.χ. προµηθευτών, τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων), των συνταξιούχων, των υπαλλήλων και του κοινού εν γένει, µε το να παράσχουν διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα: - την ακρίβεια των χρηµατοικονοµικών καταστάσεων - την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/τη φερεγγυότητα της εταιρείας - την ύπαρξη απάτης - την τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας - την υπεύθυνη συµπεριφορά της εταιρείας όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγονες. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί εν συντοµία αν οι προσδοκίες αυτές είναι λeογικές. Η ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 3.8 Μεταξύ αυτών που χρησιµοποιούν τις χρηµατοικονοµικές καταστάσεις φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι µια έκθεση ελέγχου στην οποία δεν διατυπώνονται επιφυλάξεις εγγυάται την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 3.9 Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο παρανοήσεις: πρώτον ότι είναι δυνατόν να καταρτιστούν "ακριβείς" οικονοµικές καταστάσεις και δεύτερον ότι οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ευθύνη των ελεγκτών Όσον αφορά την πρώτη παρανόηση, οι καλοί γνώστες των λογιστικών θεµάτων συµφωνούν εν γένει ότι "ακριβείς" οικονοµικές καταστάσεις, µε την έννοια ότι θα υπάρχει µόνο µια σειρά αριθµητικών στοιχείων η οποία θα απεικονίζει ορθώς τα αποτελέσµατα των εργασιών της εταιρείας και τη χρηµατοοικονοµική της θέση δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Οι διαθέσιµες επιλογές για τη λογιστική αντιµετώπιση των πολυπλόκων επιχειρηµατικών συναλλαγών και οι αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση της εταιρείας, ανατρέπουν κάθε προσπάθεια κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τις οποίες όλοι οι καλώς ενηµερωµένοι παρατηρητές θα µπορούσαν να θεωρήσουν ως "ακριβείς". 10

11 3.11 Σε επίπεδο ΕΕ, το γεγονός ότι οι λογιστικές οδηγίες επιβάλλουν την υποχρέωση να παρέχουν οι ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας, σηµαίνει ότι από νοµική άποψη γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχουν λογαριασµοί οι οποίοι θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως οι µόνοι "ορθοί". Η ισχύς της υποχρέωσης της παροχής πραγµατικής εικόνας, η οποία αποτελεί τη βασικότερη αρχή των λογιστικών οδηγιών, έγκειται στο ότι αναγνωρίζει τον αναπόφευκτα υποκειµενικό χαρακτήρα που έχουν πολλά λογιστικά στοιχεία Πολλές φορές ασκείται κριτική στους ελεγκτές επειδή δεν τηρούν αυστηρότερη στάση όταν διαπιστώνουν ότι οι εταιρείες επινοούν διάφορους τρόπους για να καταρτίσουν τους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους κανόνες. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι κατά την άποψη των ελεγκτών παραπλανητικές λόγω των λογιστικών µεθόδων που επέλεξαν οι διευθυντές και της πρακτικής που ακολουθείται σε θέµατα παροχής πληροφοριών, οι κατευθύνσεις του λογιστικού ελέγχου προβλέπουν ότι οι ελεγκτές θα εκδώσουν αιτιολογηµένη γνώµη στην οποία θα αναφέρονται σαφώς όλοι οι παράγοντες που προκαλούν ασυµφωνία των λογαριασµών, οι συνέπειές τους για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και, όταν αυτό είναι δυνατό, ποσοτικά στοιχεία των επιδράσεων αυτών επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι το αποτέλεσµα της ασυµφωνίας είναι τόσο σοβαρό ή γενικευµένο ώστε να καθιστά παραπλανητικές όλες τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, υποχρεούται βάσει των αρχών ελέγχου να διατυπώνει αντίθετη άποψη Η δεύτερη εσφαλµένη αντίληψη είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και είναι υπεύθυνοι γι αυτές. Σχετικά µε το θέµα αυτό δεν υπάρχει αµφιβολία ότι την ευθύνη για την έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (που έχει ετοιµάσει η διεύθυνση της εταιρείας, και οι οποίες δίδουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης της εταιρείας, φέρει το ιοικητικό Συµβούλιο και όχι οι ορκωτοί ελεγκτές. Εκείνοι που αποφασίζουν για τη χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδο και την πρακτική στα θέµατα παροχής πληροφοριών όπως απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είναι οι διευθυντές και όχι οι ορκωτοί ελεγκτές. Οι διευθυντές είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις υποθέσεις της εταιρείας τους, να τηρούν τα αρχεία της και να καταρτίζουν τους λογαριασµούς της. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την διεύθυνση και τα εποπτικά συµβούλια των πελατών τους. Συνεπώς τα καθήκοντά τους είναι τελείως διαφορετικά. Οφείλουν να αναφέρουν αν, κατά την άποψή τους, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και εάν δίδουν πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/φερεγγυότητα της εταιρείας 11

12 3.14 Όπως προκύπτει από πολλές µελέτες, ένα µεγάλο µέρος του κοινού περιµένει από τους ορκωτούς ελεγκτές να εγγυηθούν ότι η ελεγχόµενη εταιρεία έχει οικονοµική ευρωστία Οι ετήσιοι λογαριασµοί καταρτίζονται µε την υπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς. Οι διευθυντές µπορούν να δεχθούν την υπόθεση αυτή, µόνο αν είναι πεπεισµένοι ότι αυτό συµβαίνει πραγµατικά. (Αν όχι, τότε εφαρµόζονται διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες). Ορισµένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόµενο να επιβάλουν την υποχρέωση στους διευθυντές να δηλώνουν ρητά αν η εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η άποψη που εκφράζουν είναι βάσιµη Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τους παράγοντες που µπορούν να ενισχύσουν την οικονοµική ευρωστία της εταιρεία ή να µειώσουν τους πόρους της, γιατί οι παράγοντες αυτοί τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν αν ισχύει πράγµατι η υπόθεση της οµαλώς λειτουργούσας επιχείρησης. Οφείλουν να προειδοποιήσουν τους διευθυντές ή το εποπτικό συµβούλιο της εταιρείας αµέσως µόλις αντιληφθούν ότι υπάρχουν στοιχεία που απειλούν την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Η αποδοχή του γεγονότος ότι η επιχείρηση λειτουργεί οµαλά σηµαίνει ότι είναι φερέγγυα, δηλαδή ότι κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στον ισολογισµό η εταιρεία θα ήταν ικανή να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, εάν αυτές καθίσταντο ληξιπρόθεσµες. Όταν η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης γίνεται αποδεκτή, οι χρήστες αναµένουν ότι η έκθεση ελέγχου θα εκφράζει τη γνώµη των ελεγκτών για τη φερεγγυότητα της εταιρείας Η απαίτηση αυτή από τους ελεγκτές δεν απαλλάσσει τους διευθυντές από την υποχρέωση που έχουν δυνάµει του εταιρικού δικαίου να αποφασίζουν αν η εταιρεία είναι ή όχι φερέγγυα, ούτε µετριάζει τη σοβαρότητα της παράβασης που διαπράττουν όταν συνεχίζουν τις εργασίες τους ενώ η εταιρεία είναι αφερέγγυα 2. Οι υποχρεώσεις των διευθυντών είναι διαρκείς, ενώ η γνώµη των ελεγκτών διαµορφώνεται σύµφωνα µε την κατάσταση της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο µε τον οποίο δηµοσιεύουν τις ενδεχόµενες επιφυλάξεις τους. Η επιβίωση µιας εταιρείας µπορεί να εξαρτάται από το να µη µαθευτεί στον υπόλοιπο κόσµο ότι υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία για την ικανότητά της να συνεχίσει τις εργασίες της. Αν, για παράδειγµα, οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί 2 Οι διαδικασίες αυτές είναι πιο προωθηµένες σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 17 1 της 2ης οδηγίας του Συµβουλίου (77/91/ΕΟΚ) της 13/12/1976 που ορίζουν ότι σε περίπτωση σηµαντικής µειώσεως του καλυφθέντος κεφαλαίου, συγκαλείται η γενική συνέλευση των µετόχων για να εξετασθεί αν πρέπει να λυθεί η εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο εµέτρο. 12

13 µόνο αν η τράπεζα συνεχίσει να της ανανεώνει τα δάνεια και αν οι προµηθευτές της συνεχίσουν να της χορηγούν τις συνήθεις προθεσµίες πίστωσης, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η µεν τράπεζα να επιµείνει για την άµεση αποπληρωµή των δανείων, οι δε προµηθευτές να επιµείνουν να πληρωθούν κατά την παράδοση Από την άλλη πλευρά αν τα προβλήµατα είχαν εντοπιστεί νωρίτερα ορισµένες εταιρείες ίσως να υπήρχαν ακόµα και τα κεφάλαια των µετόχων και των πιστωτών να είχαν διασωθεί. Επιπλέον, υπάρχουν παραδείγµατα εταιρειών που είναι σε θέση να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους παρά το ότι είναι γνωστό σε όλους ότι πάσχουν από προβλήµατα ρευστότητας και ότι συζητείται η οικονοµική τους αναδιάρθρωση. Πράγµατι ορισµένες µελέτες που συνέκριναν εταιρείες οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως "οµαλώς λειτουργούσες" µε άλλες χωρίς το χαρακτηρισµό αυτό, κατέδειξαν ότι οι διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης ήταν ανεπαίσθητες Ορισµένα κράτη µέλη προβλέπουν ειδικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι διευθυντές και οι ελεγκτές όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της. ιάφορες εκθέσεις για τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων δίνουν έµφαση στο θέµα αυτό και σε ορισµένες προτείνεται να παρέχουν οι διευθυντές στους ελεγκτές µια έγγραφη δήλωση στην οποία να βεβαιώνουν ότι κατά την άποψή τους η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς για δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι διευθυντές ενέκριναν τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διευθυντές οφείλουν να παράσχουν στους ελεγκτές τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψή τους. Οι ελεγκτές οφείλουν να ακολουθήσουν τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό διαδικασίες προκειµένου να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι βάσιµη η άποψη των διευθυντών ότι η εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της. Η έκθεση Cadbury 3 και η έκθεση Vienot 3 προτείνουν να ζητείται από τους διευθυντές να διαπιστώνουν οι ίδιοι αν είναι εύλογη η υπόθεση ότι η εταιρεία µπορεί να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της και να παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες στους µετόχους. Η υποχρέωση των ελεγκτών θα είναι να ελέγχουν αν ευσταθεί η άποψη των διευθυντών για την επιτυχή συνέχιση των εργασιών της εταιρείας και να διατυπώνουν τη γνώµη τους για το θέµα αυτό Παρά το γεγονός ότι ούτε οι διευθυντές ούτε οι ορκωτοί ελεγκτές µπορούν να εγγυηθούν για τη διαρκή χρηµατοοικονοµική ευρωστία µιας εταιρείας, είναι λογικό να αναµένει κανείς από τους διευθυντές να δηλώσουν δηµοσίως αν κατά τη κρίση τους και δεδοµένου του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και πρόκειται να λειτουργήσει η εταιρεία, υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της για δώδεκα τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα κατά την οποία ενέκριναν οι διευθυντές τις οικονοµικές καταστάσεις. Είναι εξίσου λογικό να αναµένει κανείς 3 Βλέπε συνηµµένη βιβλιογραφία. 13

14 από τους ελεγκτές να εφαρµόσουν τις διαδικασίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διαπιστώσουν το βάσιµο των απόψεων των διευθυντών και να αναφέρουν δηµοσίως το αποτέλεσµα αυτών των ελέγχων. 14

15 Το ενδεχόµενο απάτης 3.22 Οι έλεγχοι συνδέονταν ανέκαθεν µε τη διαπίστωση της απάτης. Από µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1989 στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι το ευρύτερο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης και της πλειοψηφίας των ατόµων που έχουν γνώσεις οικονοµικών, πιστεύει ότι είναι υποχρέωση των ορκωτών ελεγκτών να ανακαλύπτουν τα πάσης φύσεως κρούσµατα απάτης. Από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 61% του κοινού θεωρεί ότι είναι υποχρέωση των ελεγκτών να διερευνούν επισταµένως τις περιπτώσεις απάτης Η συνήθης απάντηση των ελεγκτών µέχρι πρόσφατα ήταν ότι ο βασικός τους ρόλος δεν είναι η πρόληψη ή η ανακάλυψη της απάτης και ότι αυτό είναι σε κάθε περίπτωση αδύνατο. Μόνο από τη δεκαετία του 80 και µετά καταβλήθηκε προσπάθεια σε ορισµένα κράτη µέλη ώστε να προβλέπεται ρητά στις εθνικές τους νοµοθεσίες ότι ένας από τους στόχους των ελέγχων είναι και η αποκάλυψη/διαπίστωση της απάτης. Από την εποχή αυτή οι κυβερνήσεις άρχισαν να απασχολούνται µε θέµατα όπως είναι "η διατήρηση του νόµου και της τάξης", οι απάτες που διαπράττουν διευθυντές επιχειρήσεων και η προστασία των επενδυτών, µετά από ορισµένες υποθέσεις στις οποίες δόθηκε µεγάλη δηµοσιότητα και οι οποίες κάλυψαν τους τίτλους των εφηµερίδων σε πολλά κράτη µέλη Τα κανονιστικά όργανα ορισµένων κρατών µελών εξέδωσαν κατευθύνσεις που αφορούν την ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών στην περίπτωση απάτης, άλλων αντικανονικών ενεργειών και σφαλµάτων. Οι κατευθύνσεις καθορίζουν τις ευθύνες της διεύθυνσης της εταιρείας και των ελεγκτών αντιστοίχως. Την κύρια ευθύνη για την ανακάλυψη της απάτης, άλλων αντικανονικών ενεργειών και σφαλµάτων τη φέρει η διεύθυνση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή εντάσσεται στο διαχειριστικό ρόλο που παίζει η διεύθυνση της εταιρείας. Υποχρέωση των ελεγκτών είναι να προγραµµατίζουν, να εκτελούν και να αξιολογούν το ελεγκτικό τους έργο κατά τρόπο ώστε να µπορούν λογικά να ανακαλύψουν κάθε λανθασµένη εγγραφή στους λογαριασµούς, είτε αυτή είναι αποτέλεσµα απάτης, είτε οφείλεται σε άλλες παρατυπίες ή σφάλµατα. 15

16 3.25 Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις, αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές αρχίσουν να υποπτεύονται την ύπαρξη απάτης, έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν την έρευνα έως ότου οι υποψίες τους διαλυθούν ή επιβεβαιωθούν. Σε ορισµένα κράτη µέλη συνιστάται να αναφέρει αµέσως ο ελεγκτής στα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης, κάθε περίπτωση απάτης, ακόµα και αν αυτή δεν έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Η µόνη περίπτωση κατά την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν πρέπει να απευθυνθούν στα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης είναι όταν υποπτεύονται ότι τα εν λόγω στελέχη εµπλέκονται στη συγκεκριµένη απάτη. Σ αυτή την περίπτωση οφείλουν να απευθυνθούν στις αρµόδιες αρχές. Σε ορισµένα κράτη µέλη οι ορκωτοί ελεγκτές υποχρεούνται να δηλώσουν τις περιπτώσεις απάτης στο Υπουργείο ικαιοσύνης Οι κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή του λογιστικού ελέγχου προβλέπουν ότι οι ορκωτοί ελεγκτές ενδέχεται να χρειαστούν τη γνώµη νοµικού πριν αποφασίσουν για το εάν η υπόθεση θα πρέπει ή όχι να αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Η δυσκολία για τους ελεγκτές είναι ότι θα πρέπει συνήθως να λάβουν απόφαση µε βάση τις υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης και όχι βάσει πραγµατικών γεγονότων. Αν αναφέρουν τις υπόνοιές τους σε τρίτο και στη συνέχεια δεν µπορέσουν να αποδείξουν ότι πράγµατι διεπράχθη η απάτη τότε αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να στραφούν εναντίον τους οι πελάτες δικαστικώς Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, οι υποχρεώσεις των ελεγκτών έχουν αποσαφηνιστεί στα περισσότερα κράτη µέλη, µε νοµοθεσία η οποία απαλλάσσει τους ελεγκτές από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου έναντι των πελατών τους και τους δίδει το δικαίωµα, χωρίς να τους υποχρεώνει να απευθύνονται σε ένα κανονιστικό όργανο. Αυτό σήµερα προβλέπεται ρητά στην οδηγία του Συµβουλίου 95/26/ΕΚ που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1995 η οποία αναφέρει στο άρθρο 5, παραγραφος 1 ότι ο ορκωτός ελεγκτής µιας χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης "υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρµόδιες αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά την επιχείρηση αυτή, των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής του και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν: -να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, ή -να θίξουν τη συνέχεια της εκµετάλλευσης της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης, ή -να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών ή σε διατύπωση επιφύλάξεων..." 16

17 Η ίδια οδηγία επίσης προβλέπει στο άρθρο 5, παραγραφος 2 ότι: "Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ (από ορκωτούς ελεγκτές), δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισµού κοινοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται συµβατικώς ή και από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά". Η οδηγία πρέπει να εφαρµοστεί σε όλα τα κράτη µέλη µέχρι τον Ιούλιο Εάν οι συνέπειες της απάτης είναι σοβαρές, οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι συνέπειες αυτές απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και ότι αποκαλύπτονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Εάν στη συνέχεια οι ελεγκτές πεισθούν ότι οι λογαριασµοί παρέχουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης, δεν είναι απαραίτητο να εκφράσουν επιφυλάξεις στην έκθεση ελέγχου. Αν η απάτη έχει δευτερεύουσα µόνο σηµασία για τους λογαριασµούς, είναι ευθύνη των διευθυντών να αποφασίσουν αν κρίνουν αναγκαίο τη γνωστοποίησή της. εδοµένου, όµως, ότι όταν µια σοβαρή περίπτωση απάτης δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει ως αποτέλεσµα να µην αποδίδουν οι οικονοµικές καταστάσεις, την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης το συµπέρασµα είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν καθήκον να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που κρίνουν αναγκαία ώστε να διαπιστώσουν τη διάπραξη απάτης, αν θέλουν να είναι έγκυρη η γνώµη που θα διατυπώσουν Επιθυµία του κοινού είναι να υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες για τη διάπραξη απάτης. Είναι λογικό να αναµένει κανείς από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να δηµιουργήσει και να διατηρεί συστήµατα εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε, µεταξύ άλλων, να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυνατότητες διάπραξης απάτης και να αυξάνονται στο µέγιστο οι πιθανότητες ταχείας αποκάλυψης κάθε περίπτωσης απάτης. Είναι επίσης λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να επιβεβαιώνουν στην έκθεση ελέγχου ότι υπάρχουν πράγµατι τέτοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν εάν, κατά τη γνώµη τους, είναι ή όχι κατάλληλα για τον συγκεκριµένο σκοπό. Είναι επίσης φυσικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να υποστηρίζουν τις προσπάθειες των διευθυντών για την πρόληψη και την αποκάλυψη της απάτης µε το να επισηµαίνουν στους διευθυντές κάθε αδυναµία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου που διαπιστώνουν και να τους ενηµερώνουν αν έχουν υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης. Η τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας Η άποψη που επικρατεί γενικώς είναι ότι είναι καθήκον των ελεγκτών να διαπιστώνουν τις παραβάσεις του εταιρικού δικαίου ή των σχετικών µε το εταιρικό δίκαιο καταστατικών διατάξεων. Ωστόσο, δεν θα µπορούσε κανείς λογικά να αναµένει από τους ελεγκτές να υποβάλουν εκθέσεις για θέµατα που 17

18 υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες ή την ειδικότητά τους ιδιαίτερα στο πολύπλοκο νοµικό περιβάλλον που υπάρχει σήµερα Οι διευθυντές της επιχείρησης πρέπει να έχουν την ευθύνη της δηµιουργίας και διατήρησης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου τα οποία, µεταξύ άλλων, περιορίζουν στο ελάχιστο τις ευκαιρίες διάπραξης παρανόµων πράξεων στο όνοµα της εταιρείας και τα οποία θα αυξάνουν στο µέγιστο τις πιθανότητες ταχείας αποκάλυψης των εν λόγω παρανόµων πράξεων. Φαίνεται επίσης λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να επιβεβαιώνουν στην έκθεση ελέγχου ότι υπάρχουν πράγµατι τέτοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν κατά πόσο τα συστήµατα αυτά είναι ή όχι κατάλληλα για τον εν λόγω σκοπό Επιπλέον, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους να καταρτίζουν λογαριασµούς που παρέχουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης, οι διευθυντές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασµοί θα απεικονίζουν τις οικονοµικές συνέπειες των παρανόµων πράξεων που απεκαλύφθησαν, αν οι συνέπειες αυτές θεωρούνται σοβαρές. Οι ορκωτοί ελεγκτές, στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εκφέρουν γνώµη για το αν οι λογαριασµοί παρέχουν πραγµατική εικόνα, οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι αυτοί οι τελευταίοι απεικονίζουν τις οικονοµικές συνέπειες των παρανόµων πράξεων. Υπεύθυνη συµπεριφορά της επιχείρησης όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες 3.33 Τα τελευταία χρόνια πολλοί ζητούν να ελέγχεται και η κοινωνική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά το φυσικό τους περιβάλλον, αλλά επίσης και σε ότι αφορά την πολιτική τους στο θέµα της απασχόλησης, την ασφάλεια των εργασιών, τις εµπορικές κυρώσεις, την πολιτική ανάπτυξης προϊόντων και άλλα θέµατα που έχουν σηµασία για το κοινό και τις συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων Χωρίς να επεκταθούµε στα πλεονεκτήµατα ή στα µειονεκτήµατα αυτών των ελέγχων, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι ορκωτοί ελεγκτές διαθέτουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα καθώς και εµπειρία για να εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά, ή αν αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η εργασία αυτή είναι ανεξάρτητη από τους υποχρεωτικούς ελέγχους και γι αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται από ειδικούς στον εν λόγω τοµέα επαγγελµατίες Παρά το ότι δεν είναι λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να διατυπώνουν άποψη σε θέµατα που υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες και την ειδικότητά τους, θα µπορούσε, όµως, κανείς να ισχυριστεί ότι και οι ελεγκτές θα πρέπει να παραδεχτούν ότι οι ευθύνες τους διευρύνονται όσο αυξάνονται οι προσδοκίες του κοινού. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει χρόνος και ότι έχει συµφωνηθεί σαφώς τι πρέπει να κάνουν, θα µπορούσαν οι ελεγκτές να 18

19 χρησιµοποιήσουν την ειδικότητά τους σε τοµείς εκτός του αυστηρά χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. 19

20 Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι εφαρµοστούν που θα µπορούσαν να 3.36 Η έλλειψη κοινού ορισµού των υποχρεωτικών ελέγχων στην ΕΕ έχει αρνητικές συνέπειες λόγω των διαφορετικών προσδοκιών που δηµιουργούνται. Είναι σκόπιµο να υπάρχει κοινή προσέγγιση στο θέµα των υποχρεωτικών ελέγχων, η οποία θα λαµβάνει υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Για να µπορέσει ο έλεγχος να ενισχύσει την εµπιστοσύνη του κοινού στις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται, πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν τι ακριβώς εγγυήσεις παρέχει το πιστοποιητικό ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ρόλο του ελεγκτή κατά την εκτίµηση της ικανότητας της επιχείρησης να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της καθώς και τα µέτρα που θα πρέπει να λάβει ο ελεγκτής στην περίπτωση απάτης και άλλων παρανόµων πράξεων Θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιό βαθµό οι σηµερινοί διεθνείς κανόνες οικονοµικού ελέγχου θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς κατά τη διατύπωση κοινού ορισµού για τον υποχρεωτικό έλεγχο. Θα πρέπει, όµως, να ληφθούν υπόψη όλες οι διαφορές µεταξύ του ευρωπαϊκού και του διεθνούς περιβάλλοντος Για να µπορέσει ο κοινός ορισµός να είναι αποτελεσµατικός θα πρέπει να ενταχθεί στο ρυθµιστικό πλαίσιο όλων των κρατών µελών. Θα πρέπει να συζητηθεί αν για την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού απαιτείται οδηγία της ΕΕ, ή αν αρκεί µια σύσταση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η απαιτούµενη προσοχή στη διατύπωση ελαστικών κανόνων, έτσι ώστε κάθε νόµιµη υποχρέωση να µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα στο ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο οποίο ασκούν οι ορκωτοί ελεγκτές το έργο τους. Η έκθεση ελέγχου Περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου 3.39 Η έκθεση ελέγχου είναι το µέσο µε το οποίο οι ορκωτοί ελεγκτές επικοινωνούν µε τους µετόχους, τους πιστωτές, τους υπαλλήλους και µε το ευρύτερο κοινό. Είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου. Συνήθως γίνεται διάκριση µεταξύ "εκτενούς" και "σύντοµης" έκθεσης ελέγχου. Η "εκτενής" έκθεση ελέγχου απευθύνεται στη διοίκηση της εταιρείας και δεν γίνεται συνήθως γνωστή στο κοινό. 20

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 19588 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 1. τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα