XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ορισµός του υποχρεωτικού ελέγχου Η ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/φερεγγυότητα της εταιρείας Το ενδεχόµενο απάτης Η τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας Η υπεύθυνη συµπεριφορά της εταιρείας όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες Προτεραιτότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η έκθεση ελέγχου Το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου Προτεραιότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Οι αρµοδιότητες του ορκωτού ελεγκτή Οι αρµοδιότητες δυνάµει της όγδοης οδηγίας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή Ο ορισµός της ανεξαρτησίας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν

3 Η θέση του ορκωτού ελεγκτή στην εταιρεία Ο υποχρεωτικός έλεγχος και η διοίκηση της εταιρείας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ρόλος των κυβερνητικών και επαγγελµατικών οργάνων Έλεγχος της ποιότητας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Υπάρχει η τάση να περιοριστεί η ευθύνη: Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο έλεγχος των µικρών εταιρειών Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΜΙΛΟΥ Ο υποχρεωτικός έλεγχος σε οµίλους εταιρειών Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τα φυσικά πρόσωπα Η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τις εταιρείες ελέγχου Προτεραιότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βιβιλιογραφία 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Στόχος του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών ορισµένων εταιρειών από ειδικευµένο επαγγελµατία, που καθιερώθηκε σε ολόκληρη την Κοινότητα µε τις λογιστικές οδηγίες είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Η ασφάλεια που παρέχουν οι έλεγχοι των λογαριασµών ενισχύει την εµπιστοσύνη όλων των µερών που ενδιαφέρονται για την πορεία µιας εταιρείας. Η αύξηση της διαφάνειας που είναι αποτέλεσµα της εναρµόνισης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι εταιρείες και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών αυτών λόγω του ελέγχου που πραγµατοποιείται από έναν ανεξάρτητο και ειδικευµένο επαγγελµατία θεωρήθηκαν σηµαντικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 1.2 Ο ρόλος των ορκωτών ελεγκτών αποτελεί πρόσφατα το αντικείµενο πολλών συζητήσεων σε διεθνή κλίµακα. Ιδιαίτερα µετά από ορισµένες σηµαντικές περιπτώσεις χρεωκοπίας εταιρειών δηµιουργήθηκαν πολλά ερωτήµατα όσον αφορά τη λειτουργία των υποχρεωτικών ελέγχων και την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Στα ερωτήµατα αυτά ήταν δύσκολο να δοθεί απάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί. εν υπάρχει κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. Η έλλειψη µιας κοινής προσέγγισης έχει αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα των ελέγχων και την ελεύθερη εγκατάσταση καθώς και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της διεξαγωγής υποχρεωτικών ελέγχων. 1.3 Έχοντας υπόψη της, τα ανωτέρω και προκειµένου να ανταποκριθεί σε αιτήµατα του κλάδου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να οργανώσει µία συζήτηση ευρέως φάσµατος σχετικά µε το πεδίο και την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα. Μετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Birmingham, το Πράσινο Βιβλίο θεωρείται ένα από τα προτιµότερα µέσα για τη διενέργεια διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Στόχος αυτού του Πρασίνου Βιβλίου είναι να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συνειδητοποιήσουν τα υπάρχοντα προβλήµατα και να τα παρακινήσει να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 4

5 1.4 Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία του παρόντος εγγράφου, έλαβε υπόψη της τις διάφορες µελέτες που έχουν εκδοθεί στον εν λόγω τοµέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 1. Η ίδια η Επιτροπή ξεκίνησε µια µελέτη για το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών, η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών σε θέµατα λογιστικής και ελέγχου του Μάαστριχτ (MARC), προκειµένου να δοθεί µια σαφής εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ο υποχρεωτικός έλεγχος στις νοµοθεσίες των κρατών µελών. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να συζητηθούν ορισµένα από τα θέµατα που τίθενται στο έγγραφο αυτό καθώς και οι παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν στη ιάσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή στις 5 και 6 εκεµβρίου 1996 σχετικά µε το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. 1.5 Το έγγραφο περιγράφει κατ αρχήν συνοπτικά τη νοµοθεσία που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τους λόγους για τους οποίους θα απαιτηθούν ίσως περαιτέρω ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια εξετάζει τα κυριότερα θέµατα που αφορούν το ρόλο και τη θέση των ορκωτών ελεγκτών, τις ευθύνες τους, τον έλεγχο των µικρών εταιρειών, τις µεθόδους ελέγχου των οµίλων καθώς και την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των υποχρεωτικών ελέγχων. Κάθε κεφάλαιο τελειώνει µε ένα σύντοµπ κείµενο στο οποίο προτείνονται οι πιθανές προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης των θεµάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σ αυτά τα σηµεία ιδίως θα ήταν ευπρόσδεκτα τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών. 1 Βλέπε συνηµµένη βιβλιογραφία 5

6 2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΕ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2.1 Σύµφωνα µε την τέταρτη οδηγία του Συµβουλίου (78/660/ΕΟΚ) της 25ης Ιουλίου 1978 για τους ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων µορφών εταιρειών, οι ετήσιοι λογαριασµοί όλων των εταιρειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένους επαγγελµατίες. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει επίσης να µεριµνούν ώστε οι ετήσιες εκθέσεις να είναι σύµφωνες µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις µικρές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία, από την υποχρέωση ελέγχου των λογαριασµών. 2.2 Με την έβδοµη οδηγία του Συµβουλίου (83/349/ΕΟΚ) της 13ης Ιουνίου 1983 για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, η υποχρέωση ελέγχου επεκτείνεται σε όλες τις εταιρείες που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς δυνάµει της οδηγίας. Οµοίως, µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 86/635/ΕΟΚ της 18ης εκεµβρίου για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και των άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και 91/674/ΕΟΚ της 19ης εκεµβρίου 1991 για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιβάλλεται η υποχρέωση ελέγχου από ειδικευµένο επαγγελµατία των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών όλων των εταιρειών που καλύπτονται από τις εν λόγω οeδηγίες. 2.3 Τα κράτη µέλη χορηγούν άδεια ορκωτού ελεγκτή µόνο στα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσειες της όγδοης οδηγίας του Συµβουλίου (84/253/ΕΟΚ) της 10ης Απριλίου 1984 σχετικά µε τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων. Τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας αφορούν τα επαγγελµατικά προσόντα αφενός και τη προσωπική ακεραιότητα και ανεξαρτησία αφετέρου. 2.4 Παρά το ότι η όγδοη οδηγία ορίζει ποια είναι τα ελάχιστα επαγγελµατικά προσόντα των ορκωτών ελεγκτών δεν δίνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις όσον αφορά το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Κατά το χρόνο της έκδοσης της οδηγίας, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική και ότι επεφυλάσσετο του δικαιώµατος να επανέλθει αργότερα στο θέµα αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει ακόµα. Οµοίως, η πρόταση πέµπτης οδηγίας σχετικά µε τη διάρθρωση των ανωνύµων εταιρειών και τις εξουσίες και υποχρεώσεις των οργάνων τους, η οποία περιέχει διατάξεις για το διορισµό και την απόλυση των ορκωτών ελεγκτών, τις αµοιβές των ελεγκτών, τις εκθέσεις ελέγχου και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών, εκκρεµεί ενώπιον του Συµβουλίου. Ορισµένα από τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο ή υπόκεινται σε κανόνες που έχει επιβάλλει το ίδιο το Σώµα των ορκωτών λογιστών. Είναι, όµως, αναπόφευκτο να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης αυτών των θεµάτων, ενώ πολύ συχνά λείπει η νοµική βάση. 6

7 2.5 Οι λόγοι που δικαιολογούν το ενδιαφέρον της ΕΕ καθώς και την ανάληψη ενεργειών στον εν λόγω τοµέα πηγάζουν από την ενιαία αγορά. Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των εγκατεστηµένων σε ένα κράτος µέλος εταιρειών χρησιµοποιούνται από τρίτα πρόσωπα άλλων κρατών µελών, όπως επενδυτές, πιστωτές και υπαλλήλους. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα υποθέτουν ευλόγως, ότι οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν κάποιο επίπεδο ασφάλειας και ότι καλύπτουν στο συγκεκριµένο πεδίο. Παράλληλα µε τις πιέσεις που ασκούνται για την τυποποίηση των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες προέρχονται εν µέρει από τις δυνάµεις της αγοράς, εκδηλώνεται επίσης η επιθυµία εναρµόνισης αυτών των τοµέων του ελέγχου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει φυσικά να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες που θα διαµορφωθούν θα µπορούν να προσαρµοστούν στις αλλαγές που θα επιφέρει η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. 2.6 Υπάρχουν επίσης επιχειρήµατα που έχουν σχέση µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη εγκατάσταση. Πολλές µελέτες τις οποίες ξεκίνησε η Επιτροπή, και συγκεκριµένα εκείνη για τον ανταγωνισµό στην ευρωπαϊκή λογιστική που ολοκληρώθηκε το 1992 και εκείνη για το ρόλο τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών που ολοκληρώθηκε το 1996, κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει ακόµα ευρωπαϊκή αγορά για τις ελεγκτικές εργασίες και ότι παραµένουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των σχετικών µε τους υποχρεωτικούς ελέγχους εθνικών νοµοθεσιών και ρυθµίσεων των κρατών µελών. 2.7 Η µελέτη του 1992 καταλήγει ότι η ανάγκη εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες στον ίδιο χώρο µε τον πελάτη του, σε συνδυασµό µε τα διάφορα νοµικά και επαγγελµατικά εµπόδια, αποκλείει στην ουσία τις διασυνοριακές συναλλαγές. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εναρµόνιση και την αµοιβαία αναγνώριση δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση. Η µελέτη του 1992 καταλήγει ότι για να υπάρξει ευρωπαϊκή αγορά στις υπηρεσίες ελέγχου, απαιτούνται κοινοτικές πρωτοβουλίες σε δύο τοµείς: αφενός στον τοµέα της ελεύθερης εγκατάστασης κυρίως για τις εταιρείες ελέγχου και της ελεύθερης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και αφετέρου στον τοµέα της ποιότητας του ελέγχου. Η έκθεση καταλήγει επίσης ότι οι διαφορές µεταξύ των καθεστώτων ευθύνης που ισχύουν στα κράτη µέλη είναι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις συναλλαγές εντός της Ένωσης και τις υπηρεσίες ελέγχουe. 2.8 Παρόµοιοι προβληµατισµοί εκφράζονται και στο έγγραφο που παρουσίασε το Φεβρουάριο 1996 η Οµοσπονδία των Ευρωπαίων Ορκωτών Λογιστών (FEE). Στο έγγραφο αυτό το Σώµα των Λογιστών καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ορισµένα θέµατα που έχουν µεγάλη σηµασία για το επάγγελµα και για τα οποία πιστεύει ότι απαιτούνται ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ. Τα θέµατα αυτά αφορούν συγκεκριµένα την ελεύθερη εγκατάσταση των ορκωτών ελεγκτών και την ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ελέγχου καθώς και την επαγγελµατική ευθύνη. 7

8 2.9 Τέλος, η έλλειψη εναρµονισµένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών κινδυνεύει να αποτελέσει σοβαρό εµπόδιο στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η Επιτροπή παρουσίασε πέρυσι µια ανακοίνωση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα "Λογιστική Εναρµόνιση: µια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς εναρµόνισης" (COM(95)508). Στην ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή εξήγγειλε µια νέα στρατηγική η οποία θα επιτρέψει στους µεγάλους οργανισµούς της Ευρώπης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο να εξεύρουν κεφάλαια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές χωρίς να υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις διαφορετικές απαιτήσεις για την παροχή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η Επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της για την προσπάθεια διεθνούς εναρµόνισης που ξεκίνησε η Eπιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) µαζί µε τη ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), µε στόχο την καθιέρωση βασικών λογιστικών προτύπων τα οποία θα χρησιµοποιούνται από όλες τις κεφαλαιαγορές στον κόσµο. Καταβάλλοντας προσπάθειες για να αυξηθεί η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία της διεθνούς λογιστικής εναρµόνισης Υπάρχει, όµως, ο σοβαρός κίνδυνος να µην γίνονται αποδεκτοί οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ευρωπαϊκών εταιρειών από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αν οι λογαριασµοί αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο και ειδικευµένο επαγγελµατία σύµφωνα µε τους κανόνες ελέγχου που θεωρούνται γενικώς αποδεκτοί σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ιεθνής Επιτροπή Ελεγκτικών Πρακτικών της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ελεγκτών (ΙFAC) έχει επεξεργαστεί ορισµένους διεθνείς κανόνες ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υποστηρίξει τους κανόνες αυτούς και στην περίπτωση που θα τους υποστηρίζει, µε ποιο τρόπο και σε ποιά βάση µπορεί να αυξηθεί η ευρωπαϊκή επιρροή κατά την επεξεργασία διεθνών κανόνων ελέγχου. 8

9 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Oρισµός του υποχρεωτικού ελέγχου 3.1 Παρά το ότι η τέταρτη και η έβδοµη οδηγία προβλέπουν ότι οι ετήσιοι και oι ενοποιηµένοι λογαριασµοί πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένο επαγγελµατία, δεν περιέχουν, ωστόσο, ορισµό του υποχρεωτικού ελέγχου. Επίσης, οι οδηγίες για τους λογαριασµούς των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προβλέπουν τη διεξαγωγή υποχρεωτικού ελέγχου χωρίς να προσδιορίζουν τι ακριβώς σηµαίνει αυτό. 3.2 Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει υιοθετήσει η ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC), στόχος του ελέγχου είναι να επιτρέψει στον ελεγκτή να σχηµατίσει γνώµη για το αν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, σε όλα τα βασικά τους σηµεία, σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο παρουσίασης οικονοµικών στοιχείων. 3.3 Όπως είχε αποδειχθεί από πολυάριθµες µελέτες, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αυτού που περιµένει το κοινό από τον έλεγχο και αυτού που πρέπει να κάνει ο ελεγκτής κατά την άποψη των συναδέλφων του. Η διαφορά αυτή των προσδοκιών αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για τους ελεγκτές δεδοµένου ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή, τόσο χαµηλότερη είναι η αξιοπιστία και το κύρος της εργασίας τους. Αυτό είναι ένα θέµα που αφορά το σύνολο, επειδή η οµαλή λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπιστοσύνη του κοινού στους ελεγχόµενους λογαριασµούς. 3.4 Κατά τη διατύπωση του ορισµού του υποχρεωτικού ελέγχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών, εφόσον βέβαια είναι λογικές, καθώς και η ικανότητα των ορκωτών ελεγκτών να ανταποκριθούν σ αυτές τις ανάγκες και προσδοκίες. 3.5 Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών, µπορούν να θεωρηθούν λογικές αν: - τα καθήκοντα καθορίζονται από το νόµο - είναι µέτοχοι πρόθυµοι να πληρώσουν για την υπηρεσία αυτή (δηλαδή υπάρχει πραγµατική ζήτηση) - υπάρχει ένας ορκωτός ελεγκτής ο οποίος είναι πρόθυµος να παράσχει την υπηρεσία (για µια αµοιβή που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο επίπεδο των προσόντων του, τη δυσχέρεια του έργου, τον αριθµό των ωρών και στον ενυπάρχοντα κίνδυνο) και ο οποίος έχει τις ικανότητες να τοe κάνει. 9

10 3.6 Το τι µπορούν να προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές εξαρτάται όχι µόνο από την αµοιβή την οποία είναι διατεθειµένοι οι πελάτες να πληρώσουν, αλλά και από τις τεχνικές ικανότητες των ελεγκτών και τη στάση τους έναντι του κινδύνου. Ορισµένες από τις απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες από τους ελεγκτές ενδέχεται να µην είναι λογικές, από την άποψη ότι δεν µπορεί να αναµένεται από τους ελεγκτές να διαθέτουν τις αναγκαίες για την ικανοποίηση τους ικανότητeες. 3.7 Εκείνο που θέλει το κοινό από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι να προστατεύσουν τα συµφέροντα των µετόχων, των πιστωτών (π.χ. προµηθευτών, τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων), των συνταξιούχων, των υπαλλήλων και του κοινού εν γένει, µε το να παράσχουν διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα: - την ακρίβεια των χρηµατοικονοµικών καταστάσεων - την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/τη φερεγγυότητα της εταιρείας - την ύπαρξη απάτης - την τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας - την υπεύθυνη συµπεριφορά της εταιρείας όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγονες. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί εν συντοµία αν οι προσδοκίες αυτές είναι λeογικές. Η ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 3.8 Μεταξύ αυτών που χρησιµοποιούν τις χρηµατοικονοµικές καταστάσεις φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι µια έκθεση ελέγχου στην οποία δεν διατυπώνονται επιφυλάξεις εγγυάται την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 3.9 Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο παρανοήσεις: πρώτον ότι είναι δυνατόν να καταρτιστούν "ακριβείς" οικονοµικές καταστάσεις και δεύτερον ότι οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ευθύνη των ελεγκτών Όσον αφορά την πρώτη παρανόηση, οι καλοί γνώστες των λογιστικών θεµάτων συµφωνούν εν γένει ότι "ακριβείς" οικονοµικές καταστάσεις, µε την έννοια ότι θα υπάρχει µόνο µια σειρά αριθµητικών στοιχείων η οποία θα απεικονίζει ορθώς τα αποτελέσµατα των εργασιών της εταιρείας και τη χρηµατοοικονοµική της θέση δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Οι διαθέσιµες επιλογές για τη λογιστική αντιµετώπιση των πολυπλόκων επιχειρηµατικών συναλλαγών και οι αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση της εταιρείας, ανατρέπουν κάθε προσπάθεια κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τις οποίες όλοι οι καλώς ενηµερωµένοι παρατηρητές θα µπορούσαν να θεωρήσουν ως "ακριβείς". 10

11 3.11 Σε επίπεδο ΕΕ, το γεγονός ότι οι λογιστικές οδηγίες επιβάλλουν την υποχρέωση να παρέχουν οι ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας, σηµαίνει ότι από νοµική άποψη γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχουν λογαριασµοί οι οποίοι θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως οι µόνοι "ορθοί". Η ισχύς της υποχρέωσης της παροχής πραγµατικής εικόνας, η οποία αποτελεί τη βασικότερη αρχή των λογιστικών οδηγιών, έγκειται στο ότι αναγνωρίζει τον αναπόφευκτα υποκειµενικό χαρακτήρα που έχουν πολλά λογιστικά στοιχεία Πολλές φορές ασκείται κριτική στους ελεγκτές επειδή δεν τηρούν αυστηρότερη στάση όταν διαπιστώνουν ότι οι εταιρείες επινοούν διάφορους τρόπους για να καταρτίσουν τους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους κανόνες. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι κατά την άποψη των ελεγκτών παραπλανητικές λόγω των λογιστικών µεθόδων που επέλεξαν οι διευθυντές και της πρακτικής που ακολουθείται σε θέµατα παροχής πληροφοριών, οι κατευθύνσεις του λογιστικού ελέγχου προβλέπουν ότι οι ελεγκτές θα εκδώσουν αιτιολογηµένη γνώµη στην οποία θα αναφέρονται σαφώς όλοι οι παράγοντες που προκαλούν ασυµφωνία των λογαριασµών, οι συνέπειές τους για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και, όταν αυτό είναι δυνατό, ποσοτικά στοιχεία των επιδράσεων αυτών επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι το αποτέλεσµα της ασυµφωνίας είναι τόσο σοβαρό ή γενικευµένο ώστε να καθιστά παραπλανητικές όλες τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, υποχρεούται βάσει των αρχών ελέγχου να διατυπώνει αντίθετη άποψη Η δεύτερη εσφαλµένη αντίληψη είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και είναι υπεύθυνοι γι αυτές. Σχετικά µε το θέµα αυτό δεν υπάρχει αµφιβολία ότι την ευθύνη για την έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (που έχει ετοιµάσει η διεύθυνση της εταιρείας, και οι οποίες δίδουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης της εταιρείας, φέρει το ιοικητικό Συµβούλιο και όχι οι ορκωτοί ελεγκτές. Εκείνοι που αποφασίζουν για τη χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδο και την πρακτική στα θέµατα παροχής πληροφοριών όπως απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είναι οι διευθυντές και όχι οι ορκωτοί ελεγκτές. Οι διευθυντές είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις υποθέσεις της εταιρείας τους, να τηρούν τα αρχεία της και να καταρτίζουν τους λογαριασµούς της. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την διεύθυνση και τα εποπτικά συµβούλια των πελατών τους. Συνεπώς τα καθήκοντά τους είναι τελείως διαφορετικά. Οφείλουν να αναφέρουν αν, κατά την άποψή τους, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και εάν δίδουν πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/φερεγγυότητα της εταιρείας 11

12 3.14 Όπως προκύπτει από πολλές µελέτες, ένα µεγάλο µέρος του κοινού περιµένει από τους ορκωτούς ελεγκτές να εγγυηθούν ότι η ελεγχόµενη εταιρεία έχει οικονοµική ευρωστία Οι ετήσιοι λογαριασµοί καταρτίζονται µε την υπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς. Οι διευθυντές µπορούν να δεχθούν την υπόθεση αυτή, µόνο αν είναι πεπεισµένοι ότι αυτό συµβαίνει πραγµατικά. (Αν όχι, τότε εφαρµόζονται διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες). Ορισµένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόµενο να επιβάλουν την υποχρέωση στους διευθυντές να δηλώνουν ρητά αν η εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η άποψη που εκφράζουν είναι βάσιµη Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τους παράγοντες που µπορούν να ενισχύσουν την οικονοµική ευρωστία της εταιρεία ή να µειώσουν τους πόρους της, γιατί οι παράγοντες αυτοί τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν αν ισχύει πράγµατι η υπόθεση της οµαλώς λειτουργούσας επιχείρησης. Οφείλουν να προειδοποιήσουν τους διευθυντές ή το εποπτικό συµβούλιο της εταιρείας αµέσως µόλις αντιληφθούν ότι υπάρχουν στοιχεία που απειλούν την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Η αποδοχή του γεγονότος ότι η επιχείρηση λειτουργεί οµαλά σηµαίνει ότι είναι φερέγγυα, δηλαδή ότι κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στον ισολογισµό η εταιρεία θα ήταν ικανή να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, εάν αυτές καθίσταντο ληξιπρόθεσµες. Όταν η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης γίνεται αποδεκτή, οι χρήστες αναµένουν ότι η έκθεση ελέγχου θα εκφράζει τη γνώµη των ελεγκτών για τη φερεγγυότητα της εταιρείας Η απαίτηση αυτή από τους ελεγκτές δεν απαλλάσσει τους διευθυντές από την υποχρέωση που έχουν δυνάµει του εταιρικού δικαίου να αποφασίζουν αν η εταιρεία είναι ή όχι φερέγγυα, ούτε µετριάζει τη σοβαρότητα της παράβασης που διαπράττουν όταν συνεχίζουν τις εργασίες τους ενώ η εταιρεία είναι αφερέγγυα 2. Οι υποχρεώσεις των διευθυντών είναι διαρκείς, ενώ η γνώµη των ελεγκτών διαµορφώνεται σύµφωνα µε την κατάσταση της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο µε τον οποίο δηµοσιεύουν τις ενδεχόµενες επιφυλάξεις τους. Η επιβίωση µιας εταιρείας µπορεί να εξαρτάται από το να µη µαθευτεί στον υπόλοιπο κόσµο ότι υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία για την ικανότητά της να συνεχίσει τις εργασίες της. Αν, για παράδειγµα, οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί 2 Οι διαδικασίες αυτές είναι πιο προωθηµένες σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 17 1 της 2ης οδηγίας του Συµβουλίου (77/91/ΕΟΚ) της 13/12/1976 που ορίζουν ότι σε περίπτωση σηµαντικής µειώσεως του καλυφθέντος κεφαλαίου, συγκαλείται η γενική συνέλευση των µετόχων για να εξετασθεί αν πρέπει να λυθεί η εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο εµέτρο. 12

13 µόνο αν η τράπεζα συνεχίσει να της ανανεώνει τα δάνεια και αν οι προµηθευτές της συνεχίσουν να της χορηγούν τις συνήθεις προθεσµίες πίστωσης, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η µεν τράπεζα να επιµείνει για την άµεση αποπληρωµή των δανείων, οι δε προµηθευτές να επιµείνουν να πληρωθούν κατά την παράδοση Από την άλλη πλευρά αν τα προβλήµατα είχαν εντοπιστεί νωρίτερα ορισµένες εταιρείες ίσως να υπήρχαν ακόµα και τα κεφάλαια των µετόχων και των πιστωτών να είχαν διασωθεί. Επιπλέον, υπάρχουν παραδείγµατα εταιρειών που είναι σε θέση να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους παρά το ότι είναι γνωστό σε όλους ότι πάσχουν από προβλήµατα ρευστότητας και ότι συζητείται η οικονοµική τους αναδιάρθρωση. Πράγµατι ορισµένες µελέτες που συνέκριναν εταιρείες οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως "οµαλώς λειτουργούσες" µε άλλες χωρίς το χαρακτηρισµό αυτό, κατέδειξαν ότι οι διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης ήταν ανεπαίσθητες Ορισµένα κράτη µέλη προβλέπουν ειδικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι διευθυντές και οι ελεγκτές όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της. ιάφορες εκθέσεις για τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων δίνουν έµφαση στο θέµα αυτό και σε ορισµένες προτείνεται να παρέχουν οι διευθυντές στους ελεγκτές µια έγγραφη δήλωση στην οποία να βεβαιώνουν ότι κατά την άποψή τους η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς για δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι διευθυντές ενέκριναν τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διευθυντές οφείλουν να παράσχουν στους ελεγκτές τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψή τους. Οι ελεγκτές οφείλουν να ακολουθήσουν τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό διαδικασίες προκειµένου να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι βάσιµη η άποψη των διευθυντών ότι η εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της. Η έκθεση Cadbury 3 και η έκθεση Vienot 3 προτείνουν να ζητείται από τους διευθυντές να διαπιστώνουν οι ίδιοι αν είναι εύλογη η υπόθεση ότι η εταιρεία µπορεί να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της και να παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες στους µετόχους. Η υποχρέωση των ελεγκτών θα είναι να ελέγχουν αν ευσταθεί η άποψη των διευθυντών για την επιτυχή συνέχιση των εργασιών της εταιρείας και να διατυπώνουν τη γνώµη τους για το θέµα αυτό Παρά το γεγονός ότι ούτε οι διευθυντές ούτε οι ορκωτοί ελεγκτές µπορούν να εγγυηθούν για τη διαρκή χρηµατοοικονοµική ευρωστία µιας εταιρείας, είναι λογικό να αναµένει κανείς από τους διευθυντές να δηλώσουν δηµοσίως αν κατά τη κρίση τους και δεδοµένου του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και πρόκειται να λειτουργήσει η εταιρεία, υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της για δώδεκα τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα κατά την οποία ενέκριναν οι διευθυντές τις οικονοµικές καταστάσεις. Είναι εξίσου λογικό να αναµένει κανείς 3 Βλέπε συνηµµένη βιβλιογραφία. 13

14 από τους ελεγκτές να εφαρµόσουν τις διαδικασίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διαπιστώσουν το βάσιµο των απόψεων των διευθυντών και να αναφέρουν δηµοσίως το αποτέλεσµα αυτών των ελέγχων. 14

15 Το ενδεχόµενο απάτης 3.22 Οι έλεγχοι συνδέονταν ανέκαθεν µε τη διαπίστωση της απάτης. Από µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1989 στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι το ευρύτερο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης και της πλειοψηφίας των ατόµων που έχουν γνώσεις οικονοµικών, πιστεύει ότι είναι υποχρέωση των ορκωτών ελεγκτών να ανακαλύπτουν τα πάσης φύσεως κρούσµατα απάτης. Από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 61% του κοινού θεωρεί ότι είναι υποχρέωση των ελεγκτών να διερευνούν επισταµένως τις περιπτώσεις απάτης Η συνήθης απάντηση των ελεγκτών µέχρι πρόσφατα ήταν ότι ο βασικός τους ρόλος δεν είναι η πρόληψη ή η ανακάλυψη της απάτης και ότι αυτό είναι σε κάθε περίπτωση αδύνατο. Μόνο από τη δεκαετία του 80 και µετά καταβλήθηκε προσπάθεια σε ορισµένα κράτη µέλη ώστε να προβλέπεται ρητά στις εθνικές τους νοµοθεσίες ότι ένας από τους στόχους των ελέγχων είναι και η αποκάλυψη/διαπίστωση της απάτης. Από την εποχή αυτή οι κυβερνήσεις άρχισαν να απασχολούνται µε θέµατα όπως είναι "η διατήρηση του νόµου και της τάξης", οι απάτες που διαπράττουν διευθυντές επιχειρήσεων και η προστασία των επενδυτών, µετά από ορισµένες υποθέσεις στις οποίες δόθηκε µεγάλη δηµοσιότητα και οι οποίες κάλυψαν τους τίτλους των εφηµερίδων σε πολλά κράτη µέλη Τα κανονιστικά όργανα ορισµένων κρατών µελών εξέδωσαν κατευθύνσεις που αφορούν την ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών στην περίπτωση απάτης, άλλων αντικανονικών ενεργειών και σφαλµάτων. Οι κατευθύνσεις καθορίζουν τις ευθύνες της διεύθυνσης της εταιρείας και των ελεγκτών αντιστοίχως. Την κύρια ευθύνη για την ανακάλυψη της απάτης, άλλων αντικανονικών ενεργειών και σφαλµάτων τη φέρει η διεύθυνση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή εντάσσεται στο διαχειριστικό ρόλο που παίζει η διεύθυνση της εταιρείας. Υποχρέωση των ελεγκτών είναι να προγραµµατίζουν, να εκτελούν και να αξιολογούν το ελεγκτικό τους έργο κατά τρόπο ώστε να µπορούν λογικά να ανακαλύψουν κάθε λανθασµένη εγγραφή στους λογαριασµούς, είτε αυτή είναι αποτέλεσµα απάτης, είτε οφείλεται σε άλλες παρατυπίες ή σφάλµατα. 15

16 3.25 Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις, αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές αρχίσουν να υποπτεύονται την ύπαρξη απάτης, έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν την έρευνα έως ότου οι υποψίες τους διαλυθούν ή επιβεβαιωθούν. Σε ορισµένα κράτη µέλη συνιστάται να αναφέρει αµέσως ο ελεγκτής στα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης, κάθε περίπτωση απάτης, ακόµα και αν αυτή δεν έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Η µόνη περίπτωση κατά την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν πρέπει να απευθυνθούν στα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης είναι όταν υποπτεύονται ότι τα εν λόγω στελέχη εµπλέκονται στη συγκεκριµένη απάτη. Σ αυτή την περίπτωση οφείλουν να απευθυνθούν στις αρµόδιες αρχές. Σε ορισµένα κράτη µέλη οι ορκωτοί ελεγκτές υποχρεούνται να δηλώσουν τις περιπτώσεις απάτης στο Υπουργείο ικαιοσύνης Οι κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή του λογιστικού ελέγχου προβλέπουν ότι οι ορκωτοί ελεγκτές ενδέχεται να χρειαστούν τη γνώµη νοµικού πριν αποφασίσουν για το εάν η υπόθεση θα πρέπει ή όχι να αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Η δυσκολία για τους ελεγκτές είναι ότι θα πρέπει συνήθως να λάβουν απόφαση µε βάση τις υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης και όχι βάσει πραγµατικών γεγονότων. Αν αναφέρουν τις υπόνοιές τους σε τρίτο και στη συνέχεια δεν µπορέσουν να αποδείξουν ότι πράγµατι διεπράχθη η απάτη τότε αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να στραφούν εναντίον τους οι πελάτες δικαστικώς Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, οι υποχρεώσεις των ελεγκτών έχουν αποσαφηνιστεί στα περισσότερα κράτη µέλη, µε νοµοθεσία η οποία απαλλάσσει τους ελεγκτές από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου έναντι των πελατών τους και τους δίδει το δικαίωµα, χωρίς να τους υποχρεώνει να απευθύνονται σε ένα κανονιστικό όργανο. Αυτό σήµερα προβλέπεται ρητά στην οδηγία του Συµβουλίου 95/26/ΕΚ που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1995 η οποία αναφέρει στο άρθρο 5, παραγραφος 1 ότι ο ορκωτός ελεγκτής µιας χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης "υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρµόδιες αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά την επιχείρηση αυτή, των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής του και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν: -να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, ή -να θίξουν τη συνέχεια της εκµετάλλευσης της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης, ή -να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών ή σε διατύπωση επιφύλάξεων..." 16

17 Η ίδια οδηγία επίσης προβλέπει στο άρθρο 5, παραγραφος 2 ότι: "Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ (από ορκωτούς ελεγκτές), δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισµού κοινοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται συµβατικώς ή και από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά". Η οδηγία πρέπει να εφαρµοστεί σε όλα τα κράτη µέλη µέχρι τον Ιούλιο Εάν οι συνέπειες της απάτης είναι σοβαρές, οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι συνέπειες αυτές απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και ότι αποκαλύπτονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Εάν στη συνέχεια οι ελεγκτές πεισθούν ότι οι λογαριασµοί παρέχουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης, δεν είναι απαραίτητο να εκφράσουν επιφυλάξεις στην έκθεση ελέγχου. Αν η απάτη έχει δευτερεύουσα µόνο σηµασία για τους λογαριασµούς, είναι ευθύνη των διευθυντών να αποφασίσουν αν κρίνουν αναγκαίο τη γνωστοποίησή της. εδοµένου, όµως, ότι όταν µια σοβαρή περίπτωση απάτης δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει ως αποτέλεσµα να µην αποδίδουν οι οικονοµικές καταστάσεις, την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης το συµπέρασµα είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν καθήκον να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που κρίνουν αναγκαία ώστε να διαπιστώσουν τη διάπραξη απάτης, αν θέλουν να είναι έγκυρη η γνώµη που θα διατυπώσουν Επιθυµία του κοινού είναι να υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες για τη διάπραξη απάτης. Είναι λογικό να αναµένει κανείς από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να δηµιουργήσει και να διατηρεί συστήµατα εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε, µεταξύ άλλων, να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυνατότητες διάπραξης απάτης και να αυξάνονται στο µέγιστο οι πιθανότητες ταχείας αποκάλυψης κάθε περίπτωσης απάτης. Είναι επίσης λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να επιβεβαιώνουν στην έκθεση ελέγχου ότι υπάρχουν πράγµατι τέτοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν εάν, κατά τη γνώµη τους, είναι ή όχι κατάλληλα για τον συγκεκριµένο σκοπό. Είναι επίσης φυσικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να υποστηρίζουν τις προσπάθειες των διευθυντών για την πρόληψη και την αποκάλυψη της απάτης µε το να επισηµαίνουν στους διευθυντές κάθε αδυναµία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου που διαπιστώνουν και να τους ενηµερώνουν αν έχουν υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης. Η τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας Η άποψη που επικρατεί γενικώς είναι ότι είναι καθήκον των ελεγκτών να διαπιστώνουν τις παραβάσεις του εταιρικού δικαίου ή των σχετικών µε το εταιρικό δίκαιο καταστατικών διατάξεων. Ωστόσο, δεν θα µπορούσε κανείς λογικά να αναµένει από τους ελεγκτές να υποβάλουν εκθέσεις για θέµατα που 17

18 υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες ή την ειδικότητά τους ιδιαίτερα στο πολύπλοκο νοµικό περιβάλλον που υπάρχει σήµερα Οι διευθυντές της επιχείρησης πρέπει να έχουν την ευθύνη της δηµιουργίας και διατήρησης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου τα οποία, µεταξύ άλλων, περιορίζουν στο ελάχιστο τις ευκαιρίες διάπραξης παρανόµων πράξεων στο όνοµα της εταιρείας και τα οποία θα αυξάνουν στο µέγιστο τις πιθανότητες ταχείας αποκάλυψης των εν λόγω παρανόµων πράξεων. Φαίνεται επίσης λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να επιβεβαιώνουν στην έκθεση ελέγχου ότι υπάρχουν πράγµατι τέτοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν κατά πόσο τα συστήµατα αυτά είναι ή όχι κατάλληλα για τον εν λόγω σκοπό Επιπλέον, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους να καταρτίζουν λογαριασµούς που παρέχουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης, οι διευθυντές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασµοί θα απεικονίζουν τις οικονοµικές συνέπειες των παρανόµων πράξεων που απεκαλύφθησαν, αν οι συνέπειες αυτές θεωρούνται σοβαρές. Οι ορκωτοί ελεγκτές, στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εκφέρουν γνώµη για το αν οι λογαριασµοί παρέχουν πραγµατική εικόνα, οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι αυτοί οι τελευταίοι απεικονίζουν τις οικονοµικές συνέπειες των παρανόµων πράξεων. Υπεύθυνη συµπεριφορά της επιχείρησης όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες 3.33 Τα τελευταία χρόνια πολλοί ζητούν να ελέγχεται και η κοινωνική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά το φυσικό τους περιβάλλον, αλλά επίσης και σε ότι αφορά την πολιτική τους στο θέµα της απασχόλησης, την ασφάλεια των εργασιών, τις εµπορικές κυρώσεις, την πολιτική ανάπτυξης προϊόντων και άλλα θέµατα που έχουν σηµασία για το κοινό και τις συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων Χωρίς να επεκταθούµε στα πλεονεκτήµατα ή στα µειονεκτήµατα αυτών των ελέγχων, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι ορκωτοί ελεγκτές διαθέτουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα καθώς και εµπειρία για να εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά, ή αν αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η εργασία αυτή είναι ανεξάρτητη από τους υποχρεωτικούς ελέγχους και γι αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται από ειδικούς στον εν λόγω τοµέα επαγγελµατίες Παρά το ότι δεν είναι λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να διατυπώνουν άποψη σε θέµατα που υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες και την ειδικότητά τους, θα µπορούσε, όµως, κανείς να ισχυριστεί ότι και οι ελεγκτές θα πρέπει να παραδεχτούν ότι οι ευθύνες τους διευρύνονται όσο αυξάνονται οι προσδοκίες του κοινού. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει χρόνος και ότι έχει συµφωνηθεί σαφώς τι πρέπει να κάνουν, θα µπορούσαν οι ελεγκτές να 18

19 χρησιµοποιήσουν την ειδικότητά τους σε τοµείς εκτός του αυστηρά χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. 19

20 Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι εφαρµοστούν που θα µπορούσαν να 3.36 Η έλλειψη κοινού ορισµού των υποχρεωτικών ελέγχων στην ΕΕ έχει αρνητικές συνέπειες λόγω των διαφορετικών προσδοκιών που δηµιουργούνται. Είναι σκόπιµο να υπάρχει κοινή προσέγγιση στο θέµα των υποχρεωτικών ελέγχων, η οποία θα λαµβάνει υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Για να µπορέσει ο έλεγχος να ενισχύσει την εµπιστοσύνη του κοινού στις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται, πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν τι ακριβώς εγγυήσεις παρέχει το πιστοποιητικό ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ρόλο του ελεγκτή κατά την εκτίµηση της ικανότητας της επιχείρησης να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της καθώς και τα µέτρα που θα πρέπει να λάβει ο ελεγκτής στην περίπτωση απάτης και άλλων παρανόµων πράξεων Θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιό βαθµό οι σηµερινοί διεθνείς κανόνες οικονοµικού ελέγχου θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς κατά τη διατύπωση κοινού ορισµού για τον υποχρεωτικό έλεγχο. Θα πρέπει, όµως, να ληφθούν υπόψη όλες οι διαφορές µεταξύ του ευρωπαϊκού και του διεθνούς περιβάλλοντος Για να µπορέσει ο κοινός ορισµός να είναι αποτελεσµατικός θα πρέπει να ενταχθεί στο ρυθµιστικό πλαίσιο όλων των κρατών µελών. Θα πρέπει να συζητηθεί αν για την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού απαιτείται οδηγία της ΕΕ, ή αν αρκεί µια σύσταση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η απαιτούµενη προσοχή στη διατύπωση ελαστικών κανόνων, έτσι ώστε κάθε νόµιµη υποχρέωση να µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα στο ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο οποίο ασκούν οι ορκωτοί ελεγκτές το έργο τους. Η έκθεση ελέγχου Περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου 3.39 Η έκθεση ελέγχου είναι το µέσο µε το οποίο οι ορκωτοί ελεγκτές επικοινωνούν µε τους µετόχους, τους πιστωτές, τους υπαλλήλους και µε το ευρύτερο κοινό. Είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου. Συνήθως γίνεται διάκριση µεταξύ "εκτενούς" και "σύντοµης" έκθεσης ελέγχου. Η "εκτενής" έκθεση ελέγχου απευθύνεται στη διοίκηση της εταιρείας και δεν γίνεται συνήθως γνωστή στο κοινό. 20

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ

Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ Α. Αρχή Οι διαδικασίες αξιολόγησης για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 10 αποτελούνται από συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014. 27.5.2014 L 158/77 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα