XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ορισµός του υποχρεωτικού ελέγχου Η ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/φερεγγυότητα της εταιρείας Το ενδεχόµενο απάτης Η τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας Η υπεύθυνη συµπεριφορά της εταιρείας όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες Προτεραιτότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η έκθεση ελέγχου Το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου Προτεραιότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Οι αρµοδιότητες του ορκωτού ελεγκτή Οι αρµοδιότητες δυνάµει της όγδοης οδηγίας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή Ο ορισµός της ανεξαρτησίας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν

3 Η θέση του ορκωτού ελεγκτή στην εταιρεία Ο υποχρεωτικός έλεγχος και η διοίκηση της εταιρείας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ρόλος των κυβερνητικών και επαγγελµατικών οργάνων Έλεγχος της ποιότητας Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Υπάρχει η τάση να περιοριστεί η ευθύνη: Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο έλεγχος των µικρών εταιρειών Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΜΙΛΟΥ Ο υποχρεωτικός έλεγχος σε οµίλους εταιρειών Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τα φυσικά πρόσωπα Η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τις εταιρείες ελέγχου Προτεραιότητες για την ανάληψη ενεργειών και µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βιβιλιογραφία 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Στόχος του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών ορισµένων εταιρειών από ειδικευµένο επαγγελµατία, που καθιερώθηκε σε ολόκληρη την Κοινότητα µε τις λογιστικές οδηγίες είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Η ασφάλεια που παρέχουν οι έλεγχοι των λογαριασµών ενισχύει την εµπιστοσύνη όλων των µερών που ενδιαφέρονται για την πορεία µιας εταιρείας. Η αύξηση της διαφάνειας που είναι αποτέλεσµα της εναρµόνισης των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι εταιρείες και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριών αυτών λόγω του ελέγχου που πραγµατοποιείται από έναν ανεξάρτητο και ειδικευµένο επαγγελµατία θεωρήθηκαν σηµαντικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 1.2 Ο ρόλος των ορκωτών ελεγκτών αποτελεί πρόσφατα το αντικείµενο πολλών συζητήσεων σε διεθνή κλίµακα. Ιδιαίτερα µετά από ορισµένες σηµαντικές περιπτώσεις χρεωκοπίας εταιρειών δηµιουργήθηκαν πολλά ερωτήµατα όσον αφορά τη λειτουργία των υποχρεωτικών ελέγχων και την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Στα ερωτήµατα αυτά ήταν δύσκολο να δοθεί απάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί. εν υπάρχει κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. Η έλλειψη µιας κοινής προσέγγισης έχει αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα των ελέγχων και την ελεύθερη εγκατάσταση καθώς και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της διεξαγωγής υποχρεωτικών ελέγχων. 1.3 Έχοντας υπόψη της, τα ανωτέρω και προκειµένου να ανταποκριθεί σε αιτήµατα του κλάδου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να οργανώσει µία συζήτηση ευρέως φάσµατος σχετικά µε το πεδίο και την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα. Μετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Birmingham, το Πράσινο Βιβλίο θεωρείται ένα από τα προτιµότερα µέσα για τη διενέργεια διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Στόχος αυτού του Πρασίνου Βιβλίου είναι να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συνειδητοποιήσουν τα υπάρχοντα προβλήµατα και να τα παρακινήσει να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 4

5 1.4 Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία του παρόντος εγγράφου, έλαβε υπόψη της τις διάφορες µελέτες που έχουν εκδοθεί στον εν λόγω τοµέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 1. Η ίδια η Επιτροπή ξεκίνησε µια µελέτη για το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών, η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών σε θέµατα λογιστικής και ελέγχου του Μάαστριχτ (MARC), προκειµένου να δοθεί µια σαφής εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ο υποχρεωτικός έλεγχος στις νοµοθεσίες των κρατών µελών. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να συζητηθούν ορισµένα από τα θέµατα που τίθενται στο έγγραφο αυτό καθώς και οι παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν στη ιάσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή στις 5 και 6 εκεµβρίου 1996 σχετικά µε το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. 1.5 Το έγγραφο περιγράφει κατ αρχήν συνοπτικά τη νοµοθεσία που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ καθώς και τους λόγους για τους οποίους θα απαιτηθούν ίσως περαιτέρω ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια εξετάζει τα κυριότερα θέµατα που αφορούν το ρόλο και τη θέση των ορκωτών ελεγκτών, τις ευθύνες τους, τον έλεγχο των µικρών εταιρειών, τις µεθόδους ελέγχου των οµίλων καθώς και την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των υποχρεωτικών ελέγχων. Κάθε κεφάλαιο τελειώνει µε ένα σύντοµπ κείµενο στο οποίο προτείνονται οι πιθανές προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης των θεµάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σ αυτά τα σηµεία ιδίως θα ήταν ευπρόσδεκτα τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών. 1 Βλέπε συνηµµένη βιβλιογραφία 5

6 2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΕ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2.1 Σύµφωνα µε την τέταρτη οδηγία του Συµβουλίου (78/660/ΕΟΚ) της 25ης Ιουλίου 1978 για τους ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων µορφών εταιρειών, οι ετήσιοι λογαριασµοί όλων των εταιρειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένους επαγγελµατίες. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει επίσης να µεριµνούν ώστε οι ετήσιες εκθέσεις να είναι σύµφωνες µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τις µικρές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία, από την υποχρέωση ελέγχου των λογαριασµών. 2.2 Με την έβδοµη οδηγία του Συµβουλίου (83/349/ΕΟΚ) της 13ης Ιουνίου 1983 για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, η υποχρέωση ελέγχου επεκτείνεται σε όλες τις εταιρείες που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς δυνάµει της οδηγίας. Οµοίως, µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 86/635/ΕΟΚ της 18ης εκεµβρίου για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και των άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και 91/674/ΕΟΚ της 19ης εκεµβρίου 1991 για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιβάλλεται η υποχρέωση ελέγχου από ειδικευµένο επαγγελµατία των ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών όλων των εταιρειών που καλύπτονται από τις εν λόγω οeδηγίες. 2.3 Τα κράτη µέλη χορηγούν άδεια ορκωτού ελεγκτή µόνο στα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσειες της όγδοης οδηγίας του Συµβουλίου (84/253/ΕΟΚ) της 10ης Απριλίου 1984 σχετικά µε τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων. Τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας αφορούν τα επαγγελµατικά προσόντα αφενός και τη προσωπική ακεραιότητα και ανεξαρτησία αφετέρου. 2.4 Παρά το ότι η όγδοη οδηγία ορίζει ποια είναι τα ελάχιστα επαγγελµατικά προσόντα των ορκωτών ελεγκτών δεν δίνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις όσον αφορά το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Κατά το χρόνο της έκδοσης της οδηγίας, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική και ότι επεφυλάσσετο του δικαιώµατος να επανέλθει αργότερα στο θέµα αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει ακόµα. Οµοίως, η πρόταση πέµπτης οδηγίας σχετικά µε τη διάρθρωση των ανωνύµων εταιρειών και τις εξουσίες και υποχρεώσεις των οργάνων τους, η οποία περιέχει διατάξεις για το διορισµό και την απόλυση των ορκωτών ελεγκτών, τις αµοιβές των ελεγκτών, τις εκθέσεις ελέγχου και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών, εκκρεµεί ενώπιον του Συµβουλίου. Ορισµένα από τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο ή υπόκεινται σε κανόνες που έχει επιβάλλει το ίδιο το Σώµα των ορκωτών λογιστών. Είναι, όµως, αναπόφευκτο να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης αυτών των θεµάτων, ενώ πολύ συχνά λείπει η νοµική βάση. 6

7 2.5 Οι λόγοι που δικαιολογούν το ενδιαφέρον της ΕΕ καθώς και την ανάληψη ενεργειών στον εν λόγω τοµέα πηγάζουν από την ενιαία αγορά. Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των εγκατεστηµένων σε ένα κράτος µέλος εταιρειών χρησιµοποιούνται από τρίτα πρόσωπα άλλων κρατών µελών, όπως επενδυτές, πιστωτές και υπαλλήλους. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα υποθέτουν ευλόγως, ότι οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν κάποιο επίπεδο ασφάλειας και ότι καλύπτουν στο συγκεκριµένο πεδίο. Παράλληλα µε τις πιέσεις που ασκούνται για την τυποποίηση των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες προέρχονται εν µέρει από τις δυνάµεις της αγοράς, εκδηλώνεται επίσης η επιθυµία εναρµόνισης αυτών των τοµέων του ελέγχου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει φυσικά να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες που θα διαµορφωθούν θα µπορούν να προσαρµοστούν στις αλλαγές που θα επιφέρει η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. 2.6 Υπάρχουν επίσης επιχειρήµατα που έχουν σχέση µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη εγκατάσταση. Πολλές µελέτες τις οποίες ξεκίνησε η Επιτροπή, και συγκεκριµένα εκείνη για τον ανταγωνισµό στην ευρωπαϊκή λογιστική που ολοκληρώθηκε το 1992 και εκείνη για το ρόλο τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών που ολοκληρώθηκε το 1996, κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει ακόµα ευρωπαϊκή αγορά για τις ελεγκτικές εργασίες και ότι παραµένουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των σχετικών µε τους υποχρεωτικούς ελέγχους εθνικών νοµοθεσιών και ρυθµίσεων των κρατών µελών. 2.7 Η µελέτη του 1992 καταλήγει ότι η ανάγκη εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες στον ίδιο χώρο µε τον πελάτη του, σε συνδυασµό µε τα διάφορα νοµικά και επαγγελµατικά εµπόδια, αποκλείει στην ουσία τις διασυνοριακές συναλλαγές. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την εναρµόνιση και την αµοιβαία αναγνώριση δεν είναι αρκετά για να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση. Η µελέτη του 1992 καταλήγει ότι για να υπάρξει ευρωπαϊκή αγορά στις υπηρεσίες ελέγχου, απαιτούνται κοινοτικές πρωτοβουλίες σε δύο τοµείς: αφενός στον τοµέα της ελεύθερης εγκατάστασης κυρίως για τις εταιρείες ελέγχου και της ελεύθερης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και αφετέρου στον τοµέα της ποιότητας του ελέγχου. Η έκθεση καταλήγει επίσης ότι οι διαφορές µεταξύ των καθεστώτων ευθύνης που ισχύουν στα κράτη µέλη είναι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις συναλλαγές εντός της Ένωσης και τις υπηρεσίες ελέγχουe. 2.8 Παρόµοιοι προβληµατισµοί εκφράζονται και στο έγγραφο που παρουσίασε το Φεβρουάριο 1996 η Οµοσπονδία των Ευρωπαίων Ορκωτών Λογιστών (FEE). Στο έγγραφο αυτό το Σώµα των Λογιστών καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ορισµένα θέµατα που έχουν µεγάλη σηµασία για το επάγγελµα και για τα οποία πιστεύει ότι απαιτούνται ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ. Τα θέµατα αυτά αφορούν συγκεκριµένα την ελεύθερη εγκατάσταση των ορκωτών ελεγκτών και την ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ελέγχου καθώς και την επαγγελµατική ευθύνη. 7

8 2.9 Τέλος, η έλλειψη εναρµονισµένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το ρόλο, τη θέση και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών κινδυνεύει να αποτελέσει σοβαρό εµπόδιο στις διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η Επιτροπή παρουσίασε πέρυσι µια ανακοίνωση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα "Λογιστική Εναρµόνιση: µια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς εναρµόνισης" (COM(95)508). Στην ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή εξήγγειλε µια νέα στρατηγική η οποία θα επιτρέψει στους µεγάλους οργανισµούς της Ευρώπης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο να εξεύρουν κεφάλαια στις διεθνείς κεφαλαιαγορές χωρίς να υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις διαφορετικές απαιτήσεις για την παροχή χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η Επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της για την προσπάθεια διεθνούς εναρµόνισης που ξεκίνησε η Eπιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) µαζί µε τη ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), µε στόχο την καθιέρωση βασικών λογιστικών προτύπων τα οποία θα χρησιµοποιούνται από όλες τις κεφαλαιαγορές στον κόσµο. Καταβάλλοντας προσπάθειες για να αυξηθεί η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία της διεθνούς λογιστικής εναρµόνισης Υπάρχει, όµως, ο σοβαρός κίνδυνος να µην γίνονται αποδεκτοί οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ευρωπαϊκών εταιρειών από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αν οι λογαριασµοί αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο και ειδικευµένο επαγγελµατία σύµφωνα µε τους κανόνες ελέγχου που θεωρούνται γενικώς αποδεκτοί σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ιεθνής Επιτροπή Ελεγκτικών Πρακτικών της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ελεγκτών (ΙFAC) έχει επεξεργαστεί ορισµένους διεθνείς κανόνες ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υποστηρίξει τους κανόνες αυτούς και στην περίπτωση που θα τους υποστηρίζει, µε ποιο τρόπο και σε ποιά βάση µπορεί να αυξηθεί η ευρωπαϊκή επιρροή κατά την επεξεργασία διεθνών κανόνων ελέγχου. 8

9 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Oρισµός του υποχρεωτικού ελέγχου 3.1 Παρά το ότι η τέταρτη και η έβδοµη οδηγία προβλέπουν ότι οι ετήσιοι και oι ενοποιηµένοι λογαριασµοί πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένο επαγγελµατία, δεν περιέχουν, ωστόσο, ορισµό του υποχρεωτικού ελέγχου. Επίσης, οι οδηγίες για τους λογαριασµούς των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προβλέπουν τη διεξαγωγή υποχρεωτικού ελέγχου χωρίς να προσδιορίζουν τι ακριβώς σηµαίνει αυτό. 3.2 Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει υιοθετήσει η ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC), στόχος του ελέγχου είναι να επιτρέψει στον ελεγκτή να σχηµατίσει γνώµη για το αν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, σε όλα τα βασικά τους σηµεία, σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο παρουσίασης οικονοµικών στοιχείων. 3.3 Όπως είχε αποδειχθεί από πολυάριθµες µελέτες, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αυτού που περιµένει το κοινό από τον έλεγχο και αυτού που πρέπει να κάνει ο ελεγκτής κατά την άποψη των συναδέλφων του. Η διαφορά αυτή των προσδοκιών αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για τους ελεγκτές δεδοµένου ότι όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή, τόσο χαµηλότερη είναι η αξιοπιστία και το κύρος της εργασίας τους. Αυτό είναι ένα θέµα που αφορά το σύνολο, επειδή η οµαλή λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπιστοσύνη του κοινού στους ελεγχόµενους λογαριασµούς. 3.4 Κατά τη διατύπωση του ορισµού του υποχρεωτικού ελέγχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών, εφόσον βέβαια είναι λογικές, καθώς και η ικανότητα των ορκωτών ελεγκτών να ανταποκριθούν σ αυτές τις ανάγκες και προσδοκίες. 3.5 Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών, µπορούν να θεωρηθούν λογικές αν: - τα καθήκοντα καθορίζονται από το νόµο - είναι µέτοχοι πρόθυµοι να πληρώσουν για την υπηρεσία αυτή (δηλαδή υπάρχει πραγµατική ζήτηση) - υπάρχει ένας ορκωτός ελεγκτής ο οποίος είναι πρόθυµος να παράσχει την υπηρεσία (για µια αµοιβή που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο επίπεδο των προσόντων του, τη δυσχέρεια του έργου, τον αριθµό των ωρών και στον ενυπάρχοντα κίνδυνο) και ο οποίος έχει τις ικανότητες να τοe κάνει. 9

10 3.6 Το τι µπορούν να προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές εξαρτάται όχι µόνο από την αµοιβή την οποία είναι διατεθειµένοι οι πελάτες να πληρώσουν, αλλά και από τις τεχνικές ικανότητες των ελεγκτών και τη στάση τους έναντι του κινδύνου. Ορισµένες από τις απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες από τους ελεγκτές ενδέχεται να µην είναι λογικές, από την άποψη ότι δεν µπορεί να αναµένεται από τους ελεγκτές να διαθέτουν τις αναγκαίες για την ικανοποίηση τους ικανότητeες. 3.7 Εκείνο που θέλει το κοινό από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι να προστατεύσουν τα συµφέροντα των µετόχων, των πιστωτών (π.χ. προµηθευτών, τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων), των συνταξιούχων, των υπαλλήλων και του κοινού εν γένει, µε το να παράσχουν διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα: - την ακρίβεια των χρηµατοικονοµικών καταστάσεων - την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/τη φερεγγυότητα της εταιρείας - την ύπαρξη απάτης - την τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας - την υπεύθυνη συµπεριφορά της εταιρείας όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγονες. Θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί εν συντοµία αν οι προσδοκίες αυτές είναι λeογικές. Η ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 3.8 Μεταξύ αυτών που χρησιµοποιούν τις χρηµατοικονοµικές καταστάσεις φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι µια έκθεση ελέγχου στην οποία δεν διατυπώνονται επιφυλάξεις εγγυάται την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων. 3.9 Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο παρανοήσεις: πρώτον ότι είναι δυνατόν να καταρτιστούν "ακριβείς" οικονοµικές καταστάσεις και δεύτερον ότι οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ευθύνη των ελεγκτών Όσον αφορά την πρώτη παρανόηση, οι καλοί γνώστες των λογιστικών θεµάτων συµφωνούν εν γένει ότι "ακριβείς" οικονοµικές καταστάσεις, µε την έννοια ότι θα υπάρχει µόνο µια σειρά αριθµητικών στοιχείων η οποία θα απεικονίζει ορθώς τα αποτελέσµατα των εργασιών της εταιρείας και τη χρηµατοοικονοµική της θέση δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Οι διαθέσιµες επιλογές για τη λογιστική αντιµετώπιση των πολυπλόκων επιχειρηµατικών συναλλαγών και οι αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση της εταιρείας, ανατρέπουν κάθε προσπάθεια κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων τις οποίες όλοι οι καλώς ενηµερωµένοι παρατηρητές θα µπορούσαν να θεωρήσουν ως "ακριβείς". 10

11 3.11 Σε επίπεδο ΕΕ, το γεγονός ότι οι λογιστικές οδηγίες επιβάλλουν την υποχρέωση να παρέχουν οι ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας, σηµαίνει ότι από νοµική άποψη γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχουν λογαριασµοί οι οποίοι θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως οι µόνοι "ορθοί". Η ισχύς της υποχρέωσης της παροχής πραγµατικής εικόνας, η οποία αποτελεί τη βασικότερη αρχή των λογιστικών οδηγιών, έγκειται στο ότι αναγνωρίζει τον αναπόφευκτα υποκειµενικό χαρακτήρα που έχουν πολλά λογιστικά στοιχεία Πολλές φορές ασκείται κριτική στους ελεγκτές επειδή δεν τηρούν αυστηρότερη στάση όταν διαπιστώνουν ότι οι εταιρείες επινοούν διάφορους τρόπους για να καταρτίσουν τους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους κανόνες. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι κατά την άποψη των ελεγκτών παραπλανητικές λόγω των λογιστικών µεθόδων που επέλεξαν οι διευθυντές και της πρακτικής που ακολουθείται σε θέµατα παροχής πληροφοριών, οι κατευθύνσεις του λογιστικού ελέγχου προβλέπουν ότι οι ελεγκτές θα εκδώσουν αιτιολογηµένη γνώµη στην οποία θα αναφέρονται σαφώς όλοι οι παράγοντες που προκαλούν ασυµφωνία των λογαριασµών, οι συνέπειές τους για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και, όταν αυτό είναι δυνατό, ποσοτικά στοιχεία των επιδράσεων αυτών επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, όταν ο ελεγκτής θεωρεί ότι το αποτέλεσµα της ασυµφωνίας είναι τόσο σοβαρό ή γενικευµένο ώστε να καθιστά παραπλανητικές όλες τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, υποχρεούται βάσει των αρχών ελέγχου να διατυπώνει αντίθετη άποψη Η δεύτερη εσφαλµένη αντίληψη είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και είναι υπεύθυνοι γι αυτές. Σχετικά µε το θέµα αυτό δεν υπάρχει αµφιβολία ότι την ευθύνη για την έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (που έχει ετοιµάσει η διεύθυνση της εταιρείας, και οι οποίες δίδουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης της εταιρείας, φέρει το ιοικητικό Συµβούλιο και όχι οι ορκωτοί ελεγκτές. Εκείνοι που αποφασίζουν για τη χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδο και την πρακτική στα θέµατα παροχής πληροφοριών όπως απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είναι οι διευθυντές και όχι οι ορκωτοί ελεγκτές. Οι διευθυντές είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις υποθέσεις της εταιρείας τους, να τηρούν τα αρχεία της και να καταρτίζουν τους λογαριασµούς της. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την διεύθυνση και τα εποπτικά συµβούλια των πελατών τους. Συνεπώς τα καθήκοντά τους είναι τελείως διαφορετικά. Οφείλουν να αναφέρουν αν, κατά την άποψή τους, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και εάν δίδουν πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Η ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της/φερεγγυότητα της εταιρείας 11

12 3.14 Όπως προκύπτει από πολλές µελέτες, ένα µεγάλο µέρος του κοινού περιµένει από τους ορκωτούς ελεγκτές να εγγυηθούν ότι η ελεγχόµενη εταιρεία έχει οικονοµική ευρωστία Οι ετήσιοι λογαριασµοί καταρτίζονται µε την υπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς. Οι διευθυντές µπορούν να δεχθούν την υπόθεση αυτή, µόνο αν είναι πεπεισµένοι ότι αυτό συµβαίνει πραγµατικά. (Αν όχι, τότε εφαρµόζονται διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες). Ορισµένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόµενο να επιβάλουν την υποχρέωση στους διευθυντές να δηλώνουν ρητά αν η εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η άποψη που εκφράζουν είναι βάσιµη Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τους παράγοντες που µπορούν να ενισχύσουν την οικονοµική ευρωστία της εταιρεία ή να µειώσουν τους πόρους της, γιατί οι παράγοντες αυτοί τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν αν ισχύει πράγµατι η υπόθεση της οµαλώς λειτουργούσας επιχείρησης. Οφείλουν να προειδοποιήσουν τους διευθυντές ή το εποπτικό συµβούλιο της εταιρείας αµέσως µόλις αντιληφθούν ότι υπάρχουν στοιχεία που απειλούν την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Η αποδοχή του γεγονότος ότι η επιχείρηση λειτουργεί οµαλά σηµαίνει ότι είναι φερέγγυα, δηλαδή ότι κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στον ισολογισµό η εταιρεία θα ήταν ικανή να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, εάν αυτές καθίσταντο ληξιπρόθεσµες. Όταν η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης γίνεται αποδεκτή, οι χρήστες αναµένουν ότι η έκθεση ελέγχου θα εκφράζει τη γνώµη των ελεγκτών για τη φερεγγυότητα της εταιρείας Η απαίτηση αυτή από τους ελεγκτές δεν απαλλάσσει τους διευθυντές από την υποχρέωση που έχουν δυνάµει του εταιρικού δικαίου να αποφασίζουν αν η εταιρεία είναι ή όχι φερέγγυα, ούτε µετριάζει τη σοβαρότητα της παράβασης που διαπράττουν όταν συνεχίζουν τις εργασίες τους ενώ η εταιρεία είναι αφερέγγυα 2. Οι υποχρεώσεις των διευθυντών είναι διαρκείς, ενώ η γνώµη των ελεγκτών διαµορφώνεται σύµφωνα µε την κατάσταση της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο µε τον οποίο δηµοσιεύουν τις ενδεχόµενες επιφυλάξεις τους. Η επιβίωση µιας εταιρείας µπορεί να εξαρτάται από το να µη µαθευτεί στον υπόλοιπο κόσµο ότι υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία για την ικανότητά της να συνεχίσει τις εργασίες της. Αν, για παράδειγµα, οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί 2 Οι διαδικασίες αυτές είναι πιο προωθηµένες σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 17 1 της 2ης οδηγίας του Συµβουλίου (77/91/ΕΟΚ) της 13/12/1976 που ορίζουν ότι σε περίπτωση σηµαντικής µειώσεως του καλυφθέντος κεφαλαίου, συγκαλείται η γενική συνέλευση των µετόχων για να εξετασθεί αν πρέπει να λυθεί η εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο εµέτρο. 12

13 µόνο αν η τράπεζα συνεχίσει να της ανανεώνει τα δάνεια και αν οι προµηθευτές της συνεχίσουν να της χορηγούν τις συνήθεις προθεσµίες πίστωσης, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η µεν τράπεζα να επιµείνει για την άµεση αποπληρωµή των δανείων, οι δε προµηθευτές να επιµείνουν να πληρωθούν κατά την παράδοση Από την άλλη πλευρά αν τα προβλήµατα είχαν εντοπιστεί νωρίτερα ορισµένες εταιρείες ίσως να υπήρχαν ακόµα και τα κεφάλαια των µετόχων και των πιστωτών να είχαν διασωθεί. Επιπλέον, υπάρχουν παραδείγµατα εταιρειών που είναι σε θέση να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους παρά το ότι είναι γνωστό σε όλους ότι πάσχουν από προβλήµατα ρευστότητας και ότι συζητείται η οικονοµική τους αναδιάρθρωση. Πράγµατι ορισµένες µελέτες που συνέκριναν εταιρείες οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως "οµαλώς λειτουργούσες" µε άλλες χωρίς το χαρακτηρισµό αυτό, κατέδειξαν ότι οι διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης ήταν ανεπαίσθητες Ορισµένα κράτη µέλη προβλέπουν ειδικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι διευθυντές και οι ελεγκτές όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της. ιάφορες εκθέσεις για τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων δίνουν έµφαση στο θέµα αυτό και σε ορισµένες προτείνεται να παρέχουν οι διευθυντές στους ελεγκτές µια έγγραφη δήλωση στην οποία να βεβαιώνουν ότι κατά την άποψή τους η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί επιτυχώς για δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι διευθυντές ενέκριναν τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διευθυντές οφείλουν να παράσχουν στους ελεγκτές τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψή τους. Οι ελεγκτές οφείλουν να ακολουθήσουν τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό διαδικασίες προκειµένου να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι βάσιµη η άποψη των διευθυντών ότι η εταιρεία είναι ικανή να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της. Η έκθεση Cadbury 3 και η έκθεση Vienot 3 προτείνουν να ζητείται από τους διευθυντές να διαπιστώνουν οι ίδιοι αν είναι εύλογη η υπόθεση ότι η εταιρεία µπορεί να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της και να παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες στους µετόχους. Η υποχρέωση των ελεγκτών θα είναι να ελέγχουν αν ευσταθεί η άποψη των διευθυντών για την επιτυχή συνέχιση των εργασιών της εταιρείας και να διατυπώνουν τη γνώµη τους για το θέµα αυτό Παρά το γεγονός ότι ούτε οι διευθυντές ούτε οι ορκωτοί ελεγκτές µπορούν να εγγυηθούν για τη διαρκή χρηµατοοικονοµική ευρωστία µιας εταιρείας, είναι λογικό να αναµένει κανείς από τους διευθυντές να δηλώσουν δηµοσίως αν κατά τη κρίση τους και δεδοµένου του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί και πρόκειται να λειτουργήσει η εταιρεία, υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της για δώδεκα τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα κατά την οποία ενέκριναν οι διευθυντές τις οικονοµικές καταστάσεις. Είναι εξίσου λογικό να αναµένει κανείς 3 Βλέπε συνηµµένη βιβλιογραφία. 13

14 από τους ελεγκτές να εφαρµόσουν τις διαδικασίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διαπιστώσουν το βάσιµο των απόψεων των διευθυντών και να αναφέρουν δηµοσίως το αποτέλεσµα αυτών των ελέγχων. 14

15 Το ενδεχόµενο απάτης 3.22 Οι έλεγχοι συνδέονταν ανέκαθεν µε τη διαπίστωση της απάτης. Από µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1989 στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι το ευρύτερο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης και της πλειοψηφίας των ατόµων που έχουν γνώσεις οικονοµικών, πιστεύει ότι είναι υποχρέωση των ορκωτών ελεγκτών να ανακαλύπτουν τα πάσης φύσεως κρούσµατα απάτης. Από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 61% του κοινού θεωρεί ότι είναι υποχρέωση των ελεγκτών να διερευνούν επισταµένως τις περιπτώσεις απάτης Η συνήθης απάντηση των ελεγκτών µέχρι πρόσφατα ήταν ότι ο βασικός τους ρόλος δεν είναι η πρόληψη ή η ανακάλυψη της απάτης και ότι αυτό είναι σε κάθε περίπτωση αδύνατο. Μόνο από τη δεκαετία του 80 και µετά καταβλήθηκε προσπάθεια σε ορισµένα κράτη µέλη ώστε να προβλέπεται ρητά στις εθνικές τους νοµοθεσίες ότι ένας από τους στόχους των ελέγχων είναι και η αποκάλυψη/διαπίστωση της απάτης. Από την εποχή αυτή οι κυβερνήσεις άρχισαν να απασχολούνται µε θέµατα όπως είναι "η διατήρηση του νόµου και της τάξης", οι απάτες που διαπράττουν διευθυντές επιχειρήσεων και η προστασία των επενδυτών, µετά από ορισµένες υποθέσεις στις οποίες δόθηκε µεγάλη δηµοσιότητα και οι οποίες κάλυψαν τους τίτλους των εφηµερίδων σε πολλά κράτη µέλη Τα κανονιστικά όργανα ορισµένων κρατών µελών εξέδωσαν κατευθύνσεις που αφορούν την ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών στην περίπτωση απάτης, άλλων αντικανονικών ενεργειών και σφαλµάτων. Οι κατευθύνσεις καθορίζουν τις ευθύνες της διεύθυνσης της εταιρείας και των ελεγκτών αντιστοίχως. Την κύρια ευθύνη για την ανακάλυψη της απάτης, άλλων αντικανονικών ενεργειών και σφαλµάτων τη φέρει η διεύθυνση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή εντάσσεται στο διαχειριστικό ρόλο που παίζει η διεύθυνση της εταιρείας. Υποχρέωση των ελεγκτών είναι να προγραµµατίζουν, να εκτελούν και να αξιολογούν το ελεγκτικό τους έργο κατά τρόπο ώστε να µπορούν λογικά να ανακαλύψουν κάθε λανθασµένη εγγραφή στους λογαριασµούς, είτε αυτή είναι αποτέλεσµα απάτης, είτε οφείλεται σε άλλες παρατυπίες ή σφάλµατα. 15

16 3.25 Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις, αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές αρχίσουν να υποπτεύονται την ύπαρξη απάτης, έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν την έρευνα έως ότου οι υποψίες τους διαλυθούν ή επιβεβαιωθούν. Σε ορισµένα κράτη µέλη συνιστάται να αναφέρει αµέσως ο ελεγκτής στα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης, κάθε περίπτωση απάτης, ακόµα και αν αυτή δεν έχει σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Η µόνη περίπτωση κατά την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν πρέπει να απευθυνθούν στα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης είναι όταν υποπτεύονται ότι τα εν λόγω στελέχη εµπλέκονται στη συγκεκριµένη απάτη. Σ αυτή την περίπτωση οφείλουν να απευθυνθούν στις αρµόδιες αρχές. Σε ορισµένα κράτη µέλη οι ορκωτοί ελεγκτές υποχρεούνται να δηλώσουν τις περιπτώσεις απάτης στο Υπουργείο ικαιοσύνης Οι κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή του λογιστικού ελέγχου προβλέπουν ότι οι ορκωτοί ελεγκτές ενδέχεται να χρειαστούν τη γνώµη νοµικού πριν αποφασίσουν για το εάν η υπόθεση θα πρέπει ή όχι να αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Η δυσκολία για τους ελεγκτές είναι ότι θα πρέπει συνήθως να λάβουν απόφαση µε βάση τις υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης και όχι βάσει πραγµατικών γεγονότων. Αν αναφέρουν τις υπόνοιές τους σε τρίτο και στη συνέχεια δεν µπορέσουν να αποδείξουν ότι πράγµατι διεπράχθη η απάτη τότε αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να στραφούν εναντίον τους οι πελάτες δικαστικώς Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, οι υποχρεώσεις των ελεγκτών έχουν αποσαφηνιστεί στα περισσότερα κράτη µέλη, µε νοµοθεσία η οποία απαλλάσσει τους ελεγκτές από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου έναντι των πελατών τους και τους δίδει το δικαίωµα, χωρίς να τους υποχρεώνει να απευθύνονται σε ένα κανονιστικό όργανο. Αυτό σήµερα προβλέπεται ρητά στην οδηγία του Συµβουλίου 95/26/ΕΚ που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1995 η οποία αναφέρει στο άρθρο 5, παραγραφος 1 ότι ο ορκωτός ελεγκτής µιας χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης "υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρµόδιες αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά την επιχείρηση αυτή, των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής του και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν: -να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, ή -να θίξουν τη συνέχεια της εκµετάλλευσης της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης, ή -να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών ή σε διατύπωση επιφύλάξεων..." 16

17 Η ίδια οδηγία επίσης προβλέπει στο άρθρο 5, παραγραφος 2 ότι: "Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ (από ορκωτούς ελεγκτές), δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισµού κοινοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται συµβατικώς ή και από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά". Η οδηγία πρέπει να εφαρµοστεί σε όλα τα κράτη µέλη µέχρι τον Ιούλιο Εάν οι συνέπειες της απάτης είναι σοβαρές, οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι συνέπειες αυτές απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και ότι αποκαλύπτονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Εάν στη συνέχεια οι ελεγκτές πεισθούν ότι οι λογαριασµοί παρέχουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης, δεν είναι απαραίτητο να εκφράσουν επιφυλάξεις στην έκθεση ελέγχου. Αν η απάτη έχει δευτερεύουσα µόνο σηµασία για τους λογαριασµούς, είναι ευθύνη των διευθυντών να αποφασίσουν αν κρίνουν αναγκαίο τη γνωστοποίησή της. εδοµένου, όµως, ότι όταν µια σοβαρή περίπτωση απάτης δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει ως αποτέλεσµα να µην αποδίδουν οι οικονοµικές καταστάσεις, την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης το συµπέρασµα είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν καθήκον να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που κρίνουν αναγκαία ώστε να διαπιστώσουν τη διάπραξη απάτης, αν θέλουν να είναι έγκυρη η γνώµη που θα διατυπώσουν Επιθυµία του κοινού είναι να υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες για τη διάπραξη απάτης. Είναι λογικό να αναµένει κανείς από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να δηµιουργήσει και να διατηρεί συστήµατα εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε, µεταξύ άλλων, να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυνατότητες διάπραξης απάτης και να αυξάνονται στο µέγιστο οι πιθανότητες ταχείας αποκάλυψης κάθε περίπτωσης απάτης. Είναι επίσης λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να επιβεβαιώνουν στην έκθεση ελέγχου ότι υπάρχουν πράγµατι τέτοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν εάν, κατά τη γνώµη τους, είναι ή όχι κατάλληλα για τον συγκεκριµένο σκοπό. Είναι επίσης φυσικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να υποστηρίζουν τις προσπάθειες των διευθυντών για την πρόληψη και την αποκάλυψη της απάτης µε το να επισηµαίνουν στους διευθυντές κάθε αδυναµία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου που διαπιστώνουν και να τους ενηµερώνουν αν έχουν υπόνοιες για τη διάπραξη απάτης. Η τήρηση των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας Η άποψη που επικρατεί γενικώς είναι ότι είναι καθήκον των ελεγκτών να διαπιστώνουν τις παραβάσεις του εταιρικού δικαίου ή των σχετικών µε το εταιρικό δίκαιο καταστατικών διατάξεων. Ωστόσο, δεν θα µπορούσε κανείς λογικά να αναµένει από τους ελεγκτές να υποβάλουν εκθέσεις για θέµατα που 17

18 υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες ή την ειδικότητά τους ιδιαίτερα στο πολύπλοκο νοµικό περιβάλλον που υπάρχει σήµερα Οι διευθυντές της επιχείρησης πρέπει να έχουν την ευθύνη της δηµιουργίας και διατήρησης συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου τα οποία, µεταξύ άλλων, περιορίζουν στο ελάχιστο τις ευκαιρίες διάπραξης παρανόµων πράξεων στο όνοµα της εταιρείας και τα οποία θα αυξάνουν στο µέγιστο τις πιθανότητες ταχείας αποκάλυψης των εν λόγω παρανόµων πράξεων. Φαίνεται επίσης λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να επιβεβαιώνουν στην έκθεση ελέγχου ότι υπάρχουν πράγµατι τέτοια συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και να αναφέρουν κατά πόσο τα συστήµατα αυτά είναι ή όχι κατάλληλα για τον εν λόγω σκοπό Επιπλέον, στα πλαίσια της υποχρέωσής τους να καταρτίζουν λογαριασµούς που παρέχουν πραγµατική εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης, οι διευθυντές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασµοί θα απεικονίζουν τις οικονοµικές συνέπειες των παρανόµων πράξεων που απεκαλύφθησαν, αν οι συνέπειες αυτές θεωρούνται σοβαρές. Οι ορκωτοί ελεγκτές, στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εκφέρουν γνώµη για το αν οι λογαριασµοί παρέχουν πραγµατική εικόνα, οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι αυτοί οι τελευταίοι απεικονίζουν τις οικονοµικές συνέπειες των παρανόµων πράξεων. Υπεύθυνη συµπεριφορά της επιχείρησης όσον αφορά το περιβάλλον και τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες 3.33 Τα τελευταία χρόνια πολλοί ζητούν να ελέγχεται και η κοινωνική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά το φυσικό τους περιβάλλον, αλλά επίσης και σε ότι αφορά την πολιτική τους στο θέµα της απασχόλησης, την ασφάλεια των εργασιών, τις εµπορικές κυρώσεις, την πολιτική ανάπτυξης προϊόντων και άλλα θέµατα που έχουν σηµασία για το κοινό και τις συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων Χωρίς να επεκταθούµε στα πλεονεκτήµατα ή στα µειονεκτήµατα αυτών των ελέγχων, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι ορκωτοί ελεγκτές διαθέτουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα καθώς και εµπειρία για να εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά, ή αν αντίθετα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η εργασία αυτή είναι ανεξάρτητη από τους υποχρεωτικούς ελέγχους και γι αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται από ειδικούς στον εν λόγω τοµέα επαγγελµατίες Παρά το ότι δεν είναι λογικό να αναµένει κανείς από τους ορκωτούς ελεγκτές να διατυπώνουν άποψη σε θέµατα που υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες και την ειδικότητά τους, θα µπορούσε, όµως, κανείς να ισχυριστεί ότι και οι ελεγκτές θα πρέπει να παραδεχτούν ότι οι ευθύνες τους διευρύνονται όσο αυξάνονται οι προσδοκίες του κοινού. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει χρόνος και ότι έχει συµφωνηθεί σαφώς τι πρέπει να κάνουν, θα µπορούσαν οι ελεγκτές να 18

19 χρησιµοποιήσουν την ειδικότητά τους σε τοµείς εκτός του αυστηρά χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. 19

20 Προτεραιότητες ανάληψης ενεργειών και µέθοδοι εφαρµοστούν που θα µπορούσαν να 3.36 Η έλλειψη κοινού ορισµού των υποχρεωτικών ελέγχων στην ΕΕ έχει αρνητικές συνέπειες λόγω των διαφορετικών προσδοκιών που δηµιουργούνται. Είναι σκόπιµο να υπάρχει κοινή προσέγγιση στο θέµα των υποχρεωτικών ελέγχων, η οποία θα λαµβάνει υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Για να µπορέσει ο έλεγχος να ενισχύσει την εµπιστοσύνη του κοινού στις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται, πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν τι ακριβώς εγγυήσεις παρέχει το πιστοποιητικό ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ρόλο του ελεγκτή κατά την εκτίµηση της ικανότητας της επιχείρησης να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της καθώς και τα µέτρα που θα πρέπει να λάβει ο ελεγκτής στην περίπτωση απάτης και άλλων παρανόµων πράξεων Θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιό βαθµό οι σηµερινοί διεθνείς κανόνες οικονοµικού ελέγχου θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµείο αναφοράς κατά τη διατύπωση κοινού ορισµού για τον υποχρεωτικό έλεγχο. Θα πρέπει, όµως, να ληφθούν υπόψη όλες οι διαφορές µεταξύ του ευρωπαϊκού και του διεθνούς περιβάλλοντος Για να µπορέσει ο κοινός ορισµός να είναι αποτελεσµατικός θα πρέπει να ενταχθεί στο ρυθµιστικό πλαίσιο όλων των κρατών µελών. Θα πρέπει να συζητηθεί αν για την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού απαιτείται οδηγία της ΕΕ, ή αν αρκεί µια σύσταση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η απαιτούµενη προσοχή στη διατύπωση ελαστικών κανόνων, έτσι ώστε κάθε νόµιµη υποχρέωση να µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα στο ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο οποίο ασκούν οι ορκωτοί ελεγκτές το έργο τους. Η έκθεση ελέγχου Περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου 3.39 Η έκθεση ελέγχου είναι το µέσο µε το οποίο οι ορκωτοί ελεγκτές επικοινωνούν µε τους µετόχους, τους πιστωτές, τους υπαλλήλους και µε το ευρύτερο κοινό. Είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου. Συνήθως γίνεται διάκριση µεταξύ "εκτενούς" και "σύντοµης" έκθεσης ελέγχου. Η "εκτενής" έκθεση ελέγχου απευθύνεται στη διοίκηση της εταιρείας και δεν γίνεται συνήθως γνωστή στο κοινό. 20

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ MARKT) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκαταρκτική παρατήρηση Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Ανδρέας Χατζηδαμιανού Εταίρος 25 Μαΐου 2017 Περιεχόμενα Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου στο νέο θεσμικό πλαίσιο & Αλλαγές στην Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Στρασβούργο 15 Νοεµβρίου 2011 ΕΕΣ/11/39 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 6 Νοεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2053 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 172 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σ.ν. «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ

Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Διαδικασίες αξιολόγησης από την ΕΠΟ Α. Αρχή Οι διαδικασίες αξιολόγησης για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 10 αποτελούνται από συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Kay Swinburne, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Kay Swinburne, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2011/2037(INI) 2.3.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πολιτική ελέγχου: Διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (2011/2037(INI)) Επιτροπή Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Κανονιστικές ρυθµίσεις για τον υποχρεωτικό έλεγχο

Νέες Κανονιστικές ρυθµίσεις για τον υποχρεωτικό έλεγχο www.pwc.gr Νέες Κανονιστικές ρυθµίσεις για τον υποχρεωτικό έλεγχο Μάριος Ψάλτης ιευθύνων Σύµβουλος Ελλάδας Ευρωπαϊκές διατάξεις και η Ελληνική νοµοθεσία Η Οδηγία 2014/56/ΕΕ*, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995

Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 Ο ΗΓΙΑ 95/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τοµέα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1980L0723 EL 19.12.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M3 ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 1980 για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0256(COD) 10.6.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων προς

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 149 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα