ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4726 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου Αριθμός 5774 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Έχω ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λευκωσίας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις λογαριασμού εσόδων και εξόδων, αλλαγών στα συσσωρευμένα αποθεματικά και ταμειακής ροής του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταοτάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

2 4748 Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, με σκοπό τον σχεδιααμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μου γνώμη Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Δήμου Λευκωσίας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και της ταμειακής ροής του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου n(c. (Χρυστάλλα Γιιΐιρκάτζη) Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Λευκωσία, 17 Απριλίου 2013

3 4749 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ! ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΣΟΔΑ Φόροι Τέλη άδειες και δικαιώματα Δικαιώματα Παροχής Υττηρεσιών Ανάκτηση εξόδων Ενοίκια Τόκοι Προστίματα Εσοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Εκδηλώσεων Διάφορα έσοδα Χορηγίες & Έσοδα από απώλεια Επαγγελματικού Φόρου Κέρδος από πώληση στοιχείων παγίου ενεργητικού Σύνολο εσόδων ημ ΕΞΟΔΑ Μισθοί και ημερομίσθια Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων και φιλοδωρημάτων Αντιμισθία και επιδόματα Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων Ηλεκτροφωτισμός Συντήρηση και λειτουργία Οχημάτων και μηχανημάτων Συντήρηση οδών. Οδικού Φωτισμού, Φώτων Τροχαίας και Εργων Κοινής Ωφελείας Δευτερεύοντα έργα υποδομής Συντήρηση και Λειτουργία Δημοτικών υποστατικών Εξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών Εξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών και Εκδηλώσεων Διοικητικά έξοδα Διαγραφές χρεωστών Τόκοι Διάφορες αγορές - Αλλα έξοδα Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Αποσβέσεις Σύνολο εξόδων (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών καταστάσεων

4 4750 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σημ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑ! ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ! ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΤΗΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Χρεώστες και προπληρωμές Ταμειακά Διαθέσιμα Ταμειακά Διαθέσιμα - Γενικός λογαριασμός ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές και Οφειλόμενα έξοδα Καταθέσεις Δημοτών Δόσεις Δανείων Πληρωτέες εντός 12 μηνών Ταμειακά Διαθέσιμα - Γενικός λογαριασμός α , ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/(ΠΑΘΗΤΙΚΟ) ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ! ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ β Δεκεμβρίου 2012 If ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών καταστάσεων

5 4751 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Συσσωρευμένο Κεφάλαιο Αποθεματικό επανεκτίμησης Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) Σύνολο Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 ( ) Κέρδος που πραγματοποιήθηκε Μεταφορά Αγορσ υπηρεσιών- μεταφορά στα έργα υπο εκτελίση Κρατήσεις προηγούμενων χρόνων Διαγραφή κτιρίων Λαϊκής Γειτονιάς Διαγραφή πρόνοιας τόκων Λαϊκής Γειτονιάς Διαγραφή δανείου Λαϊκής Γειτονιάς ( ) ( ) ( ) 577, ,763 - ( ) Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 _( ) ( ) Κέρδος που πραγματοποιήθηκε Μεταφορά Διόρθωση εσόδων παλινορθώσεις οδών Διόρθωση τόκων Ταμείου Τεποζίτων Διόρθωση είοττρ. Για Χώρους Πρασίνου ( ) - ( ) ( ) (6.000) (6.000) ( ) Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010 ( )^ ( ) Κέρδος που πραγματοποιήθηκε Μεταφορά Επιστροφή χορηγίας για απομάκρινοη Διόρθωση αποσβέσεων Ανάκτηση μισθών για διαθρωτικά έργα ( ) - ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου 2011 ( ) ( ) Οι σημειώοεις στις σελίδες 9 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών καταστάσεων

6 4752 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ροή μετρητών από εργασίες Ελλειμμα έτους μη περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας Αναπροσαρμογή για: Αποσβέσεις Τόκους εισπρακτέους Τόκους πληρωτέους Κέρδος από πώληση στοιχείων τταγιου ενεργητικού (ελλειμμα)/πλεόνασμα από εργαοιες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης και του υπολοίπου των μακροπρόθεσμων χρεωστών (Αύξηση)/Μείωση σους μακροπρόθεσμους χρεώστες (Αύξηση)/Με'ιωση στα αποθέματα (Αύξηση)/Μείωση στους χρεώστες Αύξηση/(Μείωση) στους πιστωτές Αύξηση/(Μείωση) στις καταθέσεις Δημοτών Αύξηση/(Μείωση) στο ταμείο συντάξεων & φιλοδωρημάτων Ροή μετρητών (για) / από εργασίες Τόκοι πληρωθέντες Καθαρή ροή μετρητών (για) / από εργασίες ( ) ( ) ( ) ( ) (1.149) - ( ) ( ) ( ) (70.253) ( ) ( ) (17.149) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ροή μετρητών αττό επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά στοιχείων παγίου ενεργητικού Πώληση στοιχείων παγίου ενεργητικού Διαγραφή αποσβέσεων Χορηγία για έργα ανάπτυξης Εισπράξεις από πώληση στοιχείων παγίου ενεργητικού Επενδύσεις Επενδύσεις ειδικών ταμείων Τόκοι εισπραχθέντες Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες Ρόη μετρητών από γρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωμή Δανείων Εισπράξεις από Δάνεια Κρατική Χορηγία Αποθεματικό Επιχορηγήσεων Ειδικά Ταμεία Διόρθωση εσόδων παλινορθώσεις οδών Διόρθωση είσπρ. Για Χώρους Πρασίνου Διόρθωση τόκων Τεποζίτων Διόρθωση αποσβέσεων Ανάκτηση μισθών διαθρωτικών έργων Απομάκρυνση ελαστικών (επιστρ. Μέρους χορηγίας) Καθαρή ροή μετρητών (για) / από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μείωση) / αύξηση σε μετρητά και ταυτόσημες αξίες Μετρητά και ταυτόσημες αξίες κατά Ταμειακά διαθέσιμα Παρατράβηγμα Τράπεζας ( ) ( ) (22.189) ( ) (8 543) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - (6.000) ( ) (501,139) ( ) ( )

7 4753 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Βάση Λογαριασμών Οι λογαριασμοί ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την εκτίμηση στοιχείων * ' ενεργητικού όπως εξηγείται πιο κάτω. 'Ρ Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τους Τελικούς Λογαριασμούς του 2011 στη συνέδρια της 21ης Φεβρουαρίου 2013, βάσει των προνοιών του περί Δήμων Νόμου του 1985 Αρ. 47 Εδάφιο β Β. Πάγιο ενεργητικό (α) Γη και κτίρια Η Γη και τα Κτίρια παρουσιάζονται σύμφωνα με εκτίμηση που έγινε τον Ιούλιο 2004, βάσει της αρχής της συγκριτικής μεθόδου εκτίμησης, της μεθόδου ανάπτυξης και μεθόδου κεφαλαιοποίησης του εισοδήματος από ανεξάρτητο εκτιμητή με ημερ. ισχύος 31ης Δεκεμβρίου 2003 Η μισθωμένη κρατική γη που είναι κτισμένα πάνω τα Κτίρια και η άλλη Δημοτική Περιουσία δεν περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς γιατί δεν έγινε εκτίμηση. Οι μισθώσεις για κρατική γη περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς στα ενοίκια πληρωτέα. (β) Οχήματα και μηχανήματα Τα Οχήματα και Μηχανήματα που αγοράστηκαν το 19Β0 και μετά, παρουσιάζονται σε τιμές κόστους. Ολα τ' άλλα παρουσιάζονται με εκτίμηση που έγινε το Απόσβεση γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης λαμβάνοντας υπόψη την επωφελή χρήση τους. Τα ποσοστά απόσβεσης είναι:- 20% για οχήματα 15% για μοτοποδήλατα -ιno/,.,~,,π,.α,,«,,-. (γ) Επιπλα και σκεύη Τα Επιπλα και Σκεύη διαγράφονται στο χρόνο που αγοράζονται. (δ) Εξοπλισμός Γραφείου Περιλαμβάνει Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και αποσβένονται με σταθερή απόσβεση προς 20% για εξοπλισμό και προς 33,33% για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (ε) Εξοπλισμός Χριστουγενιάτικου Διακόσμου Ο Εξοπλισμός Χριστουγενιάτικου Διακόσμου αποσβένεται με σταθερή επιβάρυνση προς 33,33%. (στ) Επιστρώσεις δρόμων Επιστρώσεις δρόμων που έγιναν πριν τις 31/12/1979, δεν περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς. Επιστρώσεις δρόμων που γίνονται μετά την 1/1/1980, παρουσιάζονται σύμφωνα με το κόστος της επίστρωσης. Υπολογίζεται ότι η επίστρωση διατηρείται για 6 χρόνια και κάθε χρόνο αποσβένεται το 1/6 του κόστους της επίστρωσης.

8 4754 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 " (ζ) Κύρια έργα υποδομής Κύρια έργα υποδομής θεωρούνται τα νέα και μακρόζωα έργα ανάπτυξης. Ορισμένα έργα χρηματοδοτούνται από κοινού με την Κυβέρνηση Η συνεισφορά του Δήμου κεφαλαιοποιείται και διαγράφεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 3%. (η) Λαϊκή Γειτονιά και Αχίλλειος Δημοτική ΒιΡλιοθήκη Για τα δύο αναφερόμενα έργα, το ολικό κόστος της ανέγερσης των κτιρίων κεφαλαιοποιήθηκε και διαγράφεται σταδιακά με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 3% (θ) Ανακαίνιση Δημοτικού θεάτρου Στο αναφερόμενο έργο το ολικά κόστος της ανακαίνισης των κτιρίων συμπεριλαμβάνει εκτός από την ανακαίνιση και ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και καθίσματα. Το ολικό κεφαλαιοποιήθηκε και διαγράφεται σταδιακά με τη μέθοδο της σταθεράς αποσβέσεις με ποσοστό 20% (ι) (κ) Ερνα Τέχνης Τα Εργα Τέχνης αποτελούνται κυρίως από ζωγραφικούς πίνακες. Τα Εργα Τέχνης που υπήρχαν μέχρι 31/12/1980, παρουσιάζονται με εκτίμηση που έγινε το Τα Εργα Τέχνης που αγοράζονται από 1/1/1981, φαίνονται σε τιμή κόστους. Δεν γίνεται πρόνοια για αποσβέσεις. Αποθεματικό Επιχορηγήσεων Ποσά τα οποία χορηγούνται προς το Δήμο για την επιχορήγηση κεφαλαιουχικών δαπανών αφαιρούνται από την αξία αγοράς, ή τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανάλογα με το ύψος των εργασιών που εκτελούνται μέσα στο χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του. Το Αποθεματικό Επιχορηγήσεων περιλαμβάνει ποσά που εισπράχθηκαν για τα έργα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα οι ανάλογες δαπάνες. Γ. Δευτερεύοντα έργα υποδομής Τα Εργα αυτά περιλαμβάνουν διαμόρφωση και διαπλάτυνση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Αρθρου 17, διαμόρφωση και βελτίωση ανοικτών οχετών, επέκταση οδικού φωτισμού, ανάπτυξη Κήπων κλπ. Οι δαπάνες για τα έργα αυτά διαγράφονται εξολοκλήρου στο χρόνο που γίνονται. Δ. Αποθέματα Το κόστος αποθεμάτων υπολογίζεται βάσει του μέσου κόστους. Ε. Χρεώστες σύμφωνα με το Άρθρο 17 Δεν γίνεται πρόνοια για τόκους εισπρακτέους πάνω στις καθυστερημένες δόσεις. ΣΤ. Προσεπιβαρΰνσεις Οι προσεπιβαρύνσεις παρουσιάζονται ως έσοδα του έτους στο οποίο εισπράττονται χωρίς να γίνεται πρόνοια για ποσά που οφείλονται.

9 4755 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΙ Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Επαγγελματικός φόρος Φόρος Θεάματος Τέλη Διανυκτέρευσης ΤΕΛΗ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλη Σκυβάλων Αδειες Οικοδομής Πολεοδομικές άδειες Αδειες Επαγγελματικών Υποστατικών Αδειες Πολιτικών Γάμων Αδειες Οινοπνευματωδών Ποτών Αδειες Σκύλων Αδειες ΠΛανοδιοπώλησης Αδειες Διαφημίσεων Αδειες Πώλησης Καπνού Αδειες Θεαμάτων Αλλες άδειες Δικαιώματα Δημοτικών Αγορών Αδειες λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαίων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δικαιώματα Χώρων Στάθμευσης Δικαιώματα Κολυμβητηρίου ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Ανάκτηση εξόδων Κολυμβητηρίου Ανάκτηση εξόδων Διάφορες Ζημιές Δικαιώματα αποκατάστασης οδών Δικαιώματα Χρήσης Σκυβαλότοπου Δικαιώματα καθαρισμού Οικοπέδων και ανοικτών χώρων Δικαιώματα Παροχής Αλλων Υπηρεσιών Ανάκτηση Διαφόρων εξόδων (μισθοί κ.α.) Ανάκτηση εξόδων Φώτων Τροχαίας Ανάκτηση εξόδων διεκπεραίωσης αγωγών ΕΝΟΙΚΙΑ Ενοίκια Δημοτικών Αγορών Ενοίκια Δημοτικού Θεάτρου Ενοίκια Περιπτέρων Ενοίκια Αλλων Δημοτικών Υποστατικών Ενοίκια Λαϊκής Γειτονιάς

10 4756 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΚΟΙ Τόκοι ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ Εξώδικα Προστίματα Τροχαίας Προστίματα μέσω Δικαστηρίου Διάφορα Αλλα Προστίματα / Προσεπιβαρύνσεις 1.959, ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 10. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Μεταφορά καταθέσεων (Τεττοζίτων) Τμηματικά τέλη Αλλα έσοδα 11. ΧΟΡΗΓΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΏΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Τακτική Κρατική Χορηγία Εσοδα από απώλεια Επαγγελματικού Φόρου Έσοδα από απώλεια Διαπυλίων Έσοδα απο απώλεια τελών διανυκτερεύσεων , , ΝΙΙΙΘΟ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Βασικοί μισθοί Υπαλλήλων Τιμαριθμικό Επίδομα Υπαλλήλων Υπερωρίες υπαλλήλων Βασικά Ημερομίσθια Εργατών Τιμαριθμικό επίδομα Εργατών Υπερωρίες εργατών Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείον Πλεονάζοντος Προσωπικού Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης Ταμείον Κοιν. Συνοχής Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ταμείον Προνοίας Εργατών Ταμείον Ευημερίας Ειδικά επιδόματα Επιμόρφωση Προσωπικού Στολές εργατοϋπαλλήλων Ασφάλιστρα Δημοτικών Εργατοϋπαλλήλων Μείον: Μισθοί Λαϊκής Γειτονιάς ,

11 4757 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αντιμισθία Δημάρχου Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ηλεκτροφωτισμός πόλης Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Υποστατικών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Επιδιόρθωση Οχημάτων Επιδιόρθωση Μηχανημάτων Καύσιμα και Μηχανέλαια Οχημάτων και Μηχανημάτων Ανταλλακτικά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΏΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝΚΟΙΝΗΣ ΏΦΕΛΕΙΑΣ Συντήρηση και Βελτίωση Οδών Κατασκευή Πεζοδρομίων. Νησίδων, Κυκλοφοριακών Κόμβων, Διαβάσεων Πεζών, Σήμανση Οδών, Στέγαστρα Λεωφορείων κ.α. Συντήρηση οδικού φωτισμού Φώτα Τροχαίας Συντήρηση παρκόμετρων Πινακίδες Ονομασιών Δρόμων ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ανάπτυξη Κήπων Οδικά έργα Αποζημιώσεις / Απαλλοτριώσεις Βελτίωση χώρων Στάθμευσης Συντήρηση στεγάστρων Λεωφορείων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ Κτιριακές Βελτιώσεις Κτιριακές Βελτιώσεις Βιοτεχνικής Συντήρηση παλιών Οικοδομών ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλλα έξοδα (Φιλανθρωπικές συνεισφορές)

12 4758 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Εξοδα Διαφόρων Εκδηλώσεων (ΧριστουγΕνν Διάκοσμος) Εξοδα Πολιτιστικών Υπηρεσιών Εορταστικές εκδηλώσεις Αλλες εκδηλώσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ασφάλιστρα Δημοτικής Περιουσίας Γραφική Υλη και Εκτυπωτικά Οδοιπορικά και Διανυκτερεύσεις Ελεγκτικά Δικαιώματα Δικαστικά και Δικηγορικά έξοδα Τηλεφωνικά Τέλη Δημοσιεύσεις Αποχετευτικά - Υδατοπρομήθεια Ενοίκια Επαγγελματικές Συνδρομές και Συνεισφορές Εξοδα Φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων Εφημερίδες και Περιοδικά Εξοδα Μηχανογράφησης Πληρωμές ειδικά εγκρινόμενες Μελέτες , , ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ Διαγραφές Επαγγελματικού Φόρου Διαγραφή Σκυβάλων Αδειες Επαγγελματικών υποστατικών Διαγραφές Κτηματικού φόρου ΤΟΚΟΙ Τραπεζικοί Τόκοι και Δικαιώματα Παρατρσβήγματος Τόκοι Δανείων 2Q

13 4759 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Υλικά Καθαρισμού Αλλα Χημικά Προϊόντα Κολυμβητηρίου ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ Επιστροφή Εισπράξεων προηγούμενων χρόνων Εκμίσθωση μηχανημάτων Καθαρισμός Οικοπέδων Επιδιορθώσεις επίπλων κα» σκευών Επιδιορθώσεις εργαλείων και εξοπλισμού Δαπάνες Βιοτεχνικής Περιοχής Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου Παροχή υπηρεσιών από τρίτους Σχολικοί Τροχονόμοι Κίτρινα Λεωφορεία Αναλύσεις Υγειονομείου Εξοδα Απρόβλεπτα Αντισεισμική Εκστρατεία Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Συνταξιούχων Περιοδικό Nicosia This Month Περιοδικό Πρωτεύουσα Ολικό ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ Οι υπάλληλοι του Δήμου δικαιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, σύνταξη ή/και Φιλοδώρημα όταν αφυπηρετήσουν. Οι κανονισμοί προνοούν όπως ο Δήμος εισφέρει κάθε χρόνο στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων από το οποίο θα καταβάλλοντα) τα πιο πάνω ωφελήματα. Η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται και ο Δήμος εισφέρει στο Ταμείο ετήσια ποσά για την ενίσχυση του Ταμείου. Συνεπώς το ποσό των συντάξεων και φιλοδωρημάτων που παρουσιάζεται στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων το 2003 αποτελείται από τις εισφορές του Δήμου στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Σε αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2007 σ Δήμος Λευκωσίας είχε την υποχρέωση όπως καταβάλει το ποσό των , που εκπροσωπεί το έλλειμμα των μέχρι τώρα υποχρεώσεων. Οι μελλοντικές ετήοιες υποχρεώσεις του Δήμου προς το Ταμείο υπολογίζεται στα 26,1% των ετήσιων απολαβών των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου (εκτός του 13ου μισθού) Οι πιο κάτω επενδύσεις αφορούν το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και το Ταμείο Χηρών και Ορφανών: Καταθέσεις Προθεσμίας Καταθέσεις σε Τρεχούμενο λογαριασμό

14 4760 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ Ταμείο Συντάξεων κοι Φιλοδωρημάτων Ταμείο Χηρών και Ορφανών Ταμείο Χηρών και Ορφανών Δημάρχων ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑ! ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Το Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1996 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτό κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για εξαγορά χώρων στάθμευσης, τα ποσά που προκύπτουν από τη διαχείρηση της" λειτουργίας χώρων/οικοδομών δημόσιας στάθμευσης, καθώς και επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις για σκοπούς δημιουργίας χώρων δημόσιας στάθμευσης. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς, ανέγερσης και διαχείρησης κατάλληλων χώρων ή/και οικοδομών για δημόσια στάθμευση ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Το Ταμείον Εξαγοράς Ανοικτών Δημόσιων Χώρων ιδρύθηκε με την υπ. Αρ. 1 Εντολή του 1997 που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις 15/8/1997 με βάση το άρθρο του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Σε αυτό κατατίθενται τα ποσά που καταβάλλονται για την εξαγορά ανοικτών δημόσιων χώρων, κρατικές ή άλλες χορηγίες, δωρεές ή δανειοδοτήσεις για σκοπούς δημιουργίας ανοικτών δημόσιων χώρων, καθώς και οι πόροι που προκύπτουν από τη διαχείριση της λειτουργίας διευκολύνσεων που τυχόν να υπάρχουν σε τέτοιους χώρους. Οι πόροι του Ειδικού Ταμείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης αγοράς ή/και απαλλοτρίωσης κατάλληλων χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιούντα ως ανοικτοί δημόσιοι χώροι ή/και για τη διαμόρφωση / τοπιοτ,έχνηση όσων χώρων αποκτηθούν με τους πόρους του Ειδικού Ταμείου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δήμος Λευκωσίας - Δημόσιες Επιχειρήσεις Λτδ Nicosia for Art Ltd Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας Λτδ 29. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Ταμείο Δάνειων για κατασκευή έργων Ταμείο για Περίπτερο Ολυμπιακών Αγώνων Κέντρο Ημερ. Φροντίδας Ηλικιωμένων Ταμείο Νέου Κοιμητηρίου Λ/σίας Ταμείο Συντελεστή Δόμισης Ταμείο Εκκλ. Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού

15 4761 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Υλικά κεντρικής Αποθήκης Φώτα Τροχαίας Εκδόσεις Καύσιμα ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ Αρθρο Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Επαγγελματικός Φόρος Τέλη Σκυβάλων Τέλη Διανυκτέρευσης Αδειες Επαγγελματικών Υποστατικών ,286 Ενοίκια Δημοτικών Αγορών Διάφοροι Χρεώστες Άλλοι Δήμοι / Κοιν. Συμβούλια Άλλοι Οργανισμοί (Σχίσματα δρόμων κ.λ.π.) Χρεώστες Διαφημιστικών πινακίδων Διαχειρ. Τουρκοκυπριακών περιουσιών Άλλοι χρεώστες (Ετοιμ. Οικοδομές, διαφ. ζημιές) Αλλα Ενοίκια Προκαταβολές Υπαλλήλων Χρεώστες Βιοτεχνικής Χρεώστες εξώδικων Χρεώστες δικηγορικών εξόδων Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες ( ) ( ) Η πρόνοια για επισφαλείς χρώστες είναι: 1. Κτηματικός Φόρος από Τουρκοκύπριους 2. Από περιουσία σε Τουρκοκρατούμενη περιοχή 3. Ενοίκια από υποστατικά στις Τουρκοκρατούμενη περιοχή 4. Κατεδάφιση ετοιμόρροπων, αντικατάσταση πασσάλων οδικού Φωτισμού 32. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Υπόλοιπο Δημοτικού Ταμείου Υπόλοιπο Μικρού Ταμείου Υπόλοιπο Ειδικού Ταμείου Ντεπόζιτων Ταμείο Χρυσαλινιώτισσας Ταμείο Κληροδοτήματος Τουφεξή Ταμείο Βιοτεχνικής Ταμείο Διαχείρισης Ζωϊκών αποβλήτων Ταμείο αποπλ. Δανείου Depfa Bank Ταμείο Πρόγραμμα Σωκράτης GRUNDTVIG 2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Ταμείο Χριστουγενιάτικου Διακόσμου Ταμείο Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Ταμείο αποπλ. δανείων Λ

16 4762 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Οφειλόμενοι Τόκοι Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλα Ταμεία Φόρος Εισοδήματος Πιστωτές και άλλα οφειλόμενα έξοδα Φ.Π.Α πληρωτέος Πιστωτές φόρων Πρόστιμα Δικαστηρίου Κρατήσεις Πρόνοια για αποζημιώσεις/απαλλοτριώσεις ΔΑΝΕΙΑ Δάνεια εξασφαλισμένα με κυβερνητικές εγγυήσεις Δάνεια εξασφαλισμένα με υποθήκες ή άλλες εγγυήσεις ή με επιβάρυνση πάνω στα έσοδα του Δήμου Μείον: Δόσεις Δανείων Πληρωτέες εντός 12 μηνών Μακροπρόθεσμα Δάνεια ( ) ( ) Τα Δάνεια είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες, με κυβερνητικές ή άλλες εγγυήσεις ή με επιβάρυνση πάνω στα έσοδα του Δήμου. 35. ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ταμείο Εκδόσεων Ειδικό Ταμείο Χρυσαλινιώτισσας Εισφορές Δημοτών για διάφορα έργα Ταμείο Περίπτ. Ολυμπιακών Αγώνων Ταμείο Δημ. Κοιμητήριο Λ/σίας Ταμείο Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χορηγία Ήβης Simson Ταμείο Χριστουγενιάτικου Διακόσμου Ταμείο Πολυπολιτισμικού Κέντρου Φροντίδας Παιδιών Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Αποθεμ. Έκδοσης Αναμνηστικού Λευκώματος Ταμείο Συντελεστή Δόμισης , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις Παγίου Ενεργητικού

17 4763 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ Η Γη και τα κτίρια που βρίσκονται σε απροσπέλαστες περιοχές περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς με την ονομαστική αξία Μέχρι την 31/12/2010 οι συνεισφορές/χορηγίες ανέρχονται σε και αφορούν την χρηματοδότηση των πιο κάτω έργων: Οχετός Παλουριώτισσας Δημοτικό Κολυμβητήριο Χώροι Στάθμευσης Πεζόδρομοι Αναβίωση Χρυσαλινιώτισσας Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Διάφορα Εργα στο Καϊμακλί Νέο Δημοτικό Μέγαρο Εργα Αναζωογόνησης Βελτίωση Λεωφ. Βύρωνος Ανακαίνηση Δημοτικού Θεάτρου Διάφορα άλλα έργα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ! ΧΟΡΗΓΙΑΣ Αναπτυξιακά έργα Καϊμακλίου Νέο Δημαρχείο Κυβερνητική Συνεισφορά Διαφόρων Έργων Ανακαίνιση Δημ.Θεάτρου Οχετοί ομβρίων Μηχανοκίνητα Οχήματα Αντισταθμιστικά έργα ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Είσπραξη κρατικής χορηγίας για τα έργα Λεωφ. Βύρωνος και Θεμ. Δέρβη που προήλθε από δάνειο, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει εξ'ολοκλήρου από την Κυβέρνηση και παρουσιάζεται ως μακροπρόθεσμος χρεώστης Συσσωρευμένη μεταφορά στο αποθεματικό κρατικής χορηγίας (συνεισφορά κυβέρνησης για έργα) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

18 4764 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις είναι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για προσθήκες ή επεκτάσεις στα στοιχεία του Παγίου Ενεργητικού και περιλαμβάνουν τα ποσά που θα καταβάλλει στο μέλλον ο Δήμος, με βάση υπογραφέντα συμβόλαια ή συμφωνίες και αποφάσεις που έγιναν πριν τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης και αφορούν το κόστος της ανεκτέλεστης εργασίας ή και απαίτησης για περιπλέον εργασίες κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Οι Συμβατικές Υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από το Δήμο για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στους λογαριασμούς, ανέρχονται στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε Ι Ι

19 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011 Α/Α Πάγιο Ενεργητικό Κόστος 1/1/2011 Προσθ Συνεισ. ΚΟΣΤΟΣ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Μεταφορά/ Διάθεση Αξία 31/12/2011 Υπόλοιπο 1/1/2011 Αποσβέσεις έτους Διάθεση Αποσβέσεις 31/12/ /12/ /1^/2_010_ 1. Γή και κτίρια , Λαϊκή Γειτονιά Γη.... _. Κτίρια..., J Αχίλλειος Βιβλ Τη Κτίρια Δημοτ Κολυμβητήρια , , Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου Ε. Μηχανήματα Δημ. Κέντρο Τεχνών Κύρια Εργα Υποδομής Οχήματα Εξοπλισμός Γραφείων , Εξοπλισμός Χριστουγενιάτικου Διακόσμου Επιπλα & Σκευή Πίνακες Επίστρωση Οδών Εργα υπό εκτέλεση Εξοπλισμός Μουσείου Εκθέματα Μουσείου Βιβλία ^ Β Ί8_ ,

20 4766 Αριθμός 5775 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Έχω ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγίου Δομετίου οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις λογαριασμού εσόδων και εξόδων, αλλαγών στα συσσωρευμένα αποθεματικά και ταμειακής ροής του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες Ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει ως. απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα νια να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Δήμου Αγίου Δομετίου στις 31 Δεκεμβρίου 2010, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και της ταμειακής ροής του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Δήμων Νόμου. Πάγκος Παπακυριακού για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Λευκωσία, 8 Μαίου 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα