ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο κίνημα St.John πρωτοεμφανίστηκε στη Κύπρο το 1926 με τη σύσταση και λειτουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος και με στόχο πολιτικής την παροχή ανιδιοτελώς βοήθειας στον συνάνθρωπο και ταυτόχρονα την προαγωγή των πρώτων βοηθειών στο ευρύ κοινό. Το 2003 με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας υιοθετείται η νέα του ονομασία «Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη» (εφεξής το Τάγμα), εγκρίνεται το νέο του καταστατικό και μεταγενέστερα εγγράφεται ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με βάση τις πρόνοιες του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ.41. Παράλληλα, μετά από εισήγηση του St.John Order προωθείται το 2005 η εγγραφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά εγγυήσεως St.John Association Ltd (εφεξής η Εταιρεία), με σκεπτικό την αποφυγή ή/και μετριασμό των επιπτώσεων από τυχόν αστικές ευθύνες που δυνατόν να αναφύουν από ενέργειες ή παραλείψεις ατόμων που εργάζονται ή συνεργάζονται με το Τάγμα. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι το ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει δώσει την έγκριση του και αναγνωρίστηκε η Εταιρεία ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για σκοπούς του άρθρου 9 (1) (στ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων. Απόρροια της αναγνώρισης αυτής είναι η Εταιρεία να μην υπόκειται στην καταβολή φόρου εισοδήματος, τυχόν δε διαφορά των εσόδων από τα έξοδα της μεταφέρεται στο Τάγμα. Οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ Τάγματος και Εταιρείας καταδεικνύονται και από το ότι τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη και τα τότε μέλη της Διοικούσας του Επιτροπής επίσης το ότι ως Σύμβουλοι της Εταιρείας εκλέγονται μόνο τα προτεινόμενα από το Τάγμα άτομα. ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΣΤΟΧΟΙ Η πολιτική του Τάγματος και της Εταιρείας συνίσταται στην ενθάρρυνση και προώθηση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου και τη προστασία και διαφύλαξη της εν γένει υγείας του κοινού, χωρίς καμιά διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το χρώμα, την πίστη ή τις πεποιθήσεις του ατόμου.

2 2 Η πολιτική αυτή βρίσκει την απόλυτη έκφραση της στο λογότυπο «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας». Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής επιτυγχάνεται με την προώθηση των ακόλουθων αντικειμενικών στόχων: o την προσφορά βοήθειας σε ασθενείς και τραυματίες με την ανάπτυξη και διατήρηση της κατάλληλης οργανωτικής δομής, o την ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών του Τάγματος, o την ενδυνάμωση και εμβάθυνση των σχέσεων του Τάγματος με άλλες εθελοντικές οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού, o την ενεργό συμμετοχή σε Επιτροπές του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα οι οποίες ενασχολούνται με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τάγματος, o την οργάνωση Τμήματος Ένστολων Εθελοντών, o την εκπαίδευση, εξέταση και πιστοποίηση ατόμων στις πρώτες βοήθειες και την κατάρτιση εκπαιδευτών και εξεταστών στη βάση εγκεκριμένων προδιαγραφών, o την διασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων και ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, και o την απονομή μεταλλίων ή διπλωμάτων για ειδικές υπηρεσίες που προσφέρονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Η αρχή η οποία καθορίζει τους αντικειμενικούς στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με το Κίνημα Αγίου Ιωάννη είναι η Διοικούσα Επιτροπή του Τάγματος η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με το δικαίωμα των τελευταίων να διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) επιπρόσθετα επίκουρα μέλη δίχως όμως αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι Επίτροποι, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κατά το 2011 ήταν οι : Δρ. Νίκος Σπανός, Πρόεδρος κ. Πάγκαλος Ζαχαριάδης, Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Γιαννακού, Αντιπρόεδρος κ. Πάνος Κουτουρούσης, Γραμματέας Δρ. Γεώργιος Παντέλας, Γενικός Εφορος κ. Αχιλλέας Καλλίμαχος, Ταμίας

3 3 Επίκουρα Μέλη της Επιτροπής ήταν οι : κ. Ανδρέας Χειμαρίδης κ. Ανδρέας Σκοτεινός Παράλληλα, Σύμβουλοι της Εταιρείας κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με Γραμματέα τον κ. Π. Κουτουρούση. Εκτελεστικός βραχίονας σε επαρχιακό επίπεδο είναι οι Επαρχιακές Επιτροπές η σύνθεση των οποίων φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα. Η αναδυόμενη από την πραγματικότητα οργανωτική δομή είναι το μεν Τάγμα να είναι η ανώτατη αρχή η οποία καθορίζει την πολιτική, τις προτεραιότητες και τα επίπεδα εκπαίδευσης με την Εταιρεία να αναλαμβάνει την ευθύνη εφαρμογής των υιοθετημένων αρχών στον τομέα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Επιπρόσθετα στο Τάγμα παραμένει ο σημαντικός τομέας της προώθησης του εθελοντισμού. IV. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποιήθηκαν 6 κοινές συνεδρίες των Επιτρόπων του Τάγματος και των Συμβούλων της Εταιρείας. Τα κυριότερα των θεμάτων που εξετάστηκαν και για τα οποία λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις ήταν: η κριτική θεώρηση του προτεινόμενου από το Υπουργείο Υγείας Νομοσχεδίου για τις πρώτες βοήθειες και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. Η στενή παρακολούθηση της προτεινόμενης νομοθετικής κάλυψης της προστασίας των λουομένων στη θάλασσα και η αναγκαιότητα για υιοθέτηση επιπέδων εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στις πρώτες βοήθειες. Η υιοθέτηση των βασικών αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών που διέπουν τις εκπαιδεύσεις στις πρώτες βοήθειες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επίσημη υιοθέτηση της ονομασίας του Τάγματος και η λειτουργία, ως εξ αυτής, νέου τραπεζικού λογαριασμού με μερίδες. Η προώθηση των πρώτων βοηθειών σε ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Grammar School, όπου διοργανώθηκε Σεμινάριο για Εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών. Η από μακρού αναμενόμενη σύσταση Επαρχιακής Επιτροπής στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου. Ελπίζεται ότι η λειτουργία της Επιτροπής θα φέρει τα ποθούμενα αποτελέσματα.

4 4 Η υφιστάμενη εκκρεμότητα των Γραφείων της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού όπως και η πιο αποδοτική λειτουργία της Επιτροπής αυτής. Η ανάπτυξη συνεργασίας με το ΚΕΒΕ και τα ιδιωτικά ιδρύματα κατάρτισης CASA, TIMS και KOCΗ. Η μέχρι σήμερα εμπειρία είναι θετική. Η λήψη τελικής απόφασης για ανέγερση νέων κτιρίων στη Λευκωσία. Ήδη η σχετική αίτηση βρίσκεται ενώπιον των αρμοδίων αρχών για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και στη συνέχεια Άδειας Οικοδομής. Συναφές θέμα είναι και η προσωρινή μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τάγματος όσο και εκείνων της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας, το οποίο ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Η διεξοδική μελέτη των οικονομικών δεδομένων του Τάγματος και η τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από την παρούσα οικονομική συγκυρία. Η εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Ουσιαστική συνδρομή στη προσπάθεια αναβάθμισης της προσφερόμενης εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες είχε η Εκπαιδευτική Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή ασχολήθηκε διεξοδικά με: - Την ετοιμασία Βοηθήματος, με τη μορφή δισκέττας (CD), για τους Εκπαιδευτές, το οποίο αποτελείται από περίπου 300 εικονίδια. - Τη διοργάνωση του Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους Εκπαιδευτές του Τάγματος που έγινε στις 8 Οκτωβρίου με θεματικούς τομείς την επεξήγηση του πιο πάνω βοηθήματος και την ενημέρωση για τις νεώτερες Μεθόδους Διδασκαλίας - Την σύνταξη νέου Εντύπου για την Αξιολόγηση Προγράμματος και Εκπαιδευτή. - Την έναρξη της εργασία για ανάπτυξη και υιοθέτηση ολοκληρωμένου προγράμματος Κατάρτισης Εξεταστών. - Την ετοιμασία Ένθετου που διανέμεται μαζί με την Ελληνική Έκδοση του Βιβλίου Πρώτων Βοηθειών ως συνέπεια της 9 ης Αναθεωρημένης Αγγλικής Έκδοσης. Σε αριθμητικούς όρους η εικόνα σε σύγκριση με το 2010 παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένη. Τούτο οφείλεται στην εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας (ΚΔΠ 198/2009) η οποία εναποθέτει στους εργοδότες την ευθύνη για ύπαρξη στους τόπους εργασίας ατόμων εκπαιδευμένων στις πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες του πιο κάτω Πίνακα Ι και η σύγκριση τους με τις αντίστοιχες του 2010 φανερώνουν:

5 5 Πίνακας I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επαρχία Πλήρες ΠΒΕ & ΑEΑ ΠΒΕ ΠΒΕ -ΕΠ Ανανέωση Πιστ/κου Α.Ε.Α Α Βοήθειες για Παιδιά ΟΛΙΚΟ Αριθμός Προγ/των Λευκωσία 50 (137) 7 118(187) 563 (310) (7) (611) 86 Λεμεσός 30 (40) (131) 229 (45) 50 (43) 8 (66) Λάρνακα -- (--) 2 14 (72) (5) 17 (--) Πάφος 10 (--) -- 7 (14) (6) Ολικό 90 (177) (404) 1026(449) 93 (48) 63 (79) (1157) 171(121)* αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευθέντων κατά 45,5% αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Τούτο υποδηλώνει την αιτιολογία της αύξησης που είναι η σχετική νομοθεσία. μεγάλη αύξηση του Προγράμματος Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά (EFAW). (128,5%) Η αύξηση αυτή επίσης οφείλεται στην εφαρμογή της Κ.Δ.Π 198/2009. Αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων από 121 σε 171 Ο πιο κάτω Πίνακας ΙΙ παρουσιάζει την δραστηριότητα των τριών Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών. Αξιοσημείωτο τούτου είναι: Πίνακας ΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΠΒΕ & AΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΒΕ ΠΒΕ - ΕΠ ΑΝΑΝΕΩΣ Η ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Α.Η.Κ. 8 (37) 7 18 (47) ΑΣΤ/ΜΙΑ & 173 (230) (24) ΠΥΡ/ΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 139 (140) (405) ΑΜΥΝΑ ΟΛΙΚΟ 320 (407 ) (476) 6 74 (2068) 1617 (3000) 143 (187)* *Σημ. Οι αριθμοί σε παρένθεση ( ) αναφέρονται στο 2010

6 6 μείωση του συνόλου των εκπαιδευθέντων κατά 46,1%. Τούτο οφείλεται στο ότι το πρόγραμμα Ανανέωσης Πιστοποιητικού που εφήρμοσε η Αστυνομία ήταν μειωμένο κατά 1246 άτομα. δευτερευόντως, μειωμένη δραστηριότητα της Πολιτικής Άμυνας (από 569 εκπαιδεύσεις στις 441) μείωση των προγραμμάτων από 187 σε 143. Η διάδοση των πρώτων βοηθειών μεταξύ των νεαρών ατόμων αποτελεί βασικό αντικειμενικό σκοπό του Τάγματος ενόψει της δυναμικής που μελλοντικά θα αναπτυχθεί για διάχυση τούτων στην ευρύτερη κοινωνία. Κατά το 2011 μαθήματα πρώτων βοηθειών παρακολούθησαν 7053 μαθητές της Β Τάξεως των Γυμνασίων από τους οποίους 5925 πέτυχαν στις εξετάσεις και έτυχαν του σχετικού Πιστοποιητικού. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τους μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης είναι 257 και 208. V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Παρά τις υψηλές προσδοκίες για κατάληξη με το St.John Order και υπογραφή των δύο Συμφωνιών κάτι τέτοιο δεν επισυνέβη. Έτσι το θέμα συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Ο Οδηγός Τσέπης Πρώτων Βοηθειών κυκλοφόρησε συμπληρωματικά με 1000 επιπρόσθετα περίπου αντίγραφα, δύο δε Τραπεζικά Ιδρύματα, μετά τη σύμφωνη μας γνώμη, κυκλοφόρησαν σε ηλεκτρονική μορφή τον Οδηγό στο προσωπικό τους, Οι σχέσεις με την Johanniter International συνεχίστηκαν σε δύο επίπεδα. Πρώτα με τις συχνές επαφές και κατ ακολουθία την συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στην Ιερουσαλήμ και μετά με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα SWAP όπου εθελοντές από μια χώρα-μέλος προσέφεραν εθελοντική εργασία σε δραστηριότητα άλλης χώρας. Το πρόγραμμα αυτό, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Έτους Εθελοντισμού 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε σημαδιακή σημασία για την Κύπρο γιατί ξεκίνησε με την αποστολή 2 κυπρίων εθελοντών στο Λονδίνο με την ευκαιρία του London Marathon και ολοκληρώθηκε με την αποδοχή 2 Ιταλών εθελοντών στη Γιορτή του Κρασιού. Σημειώνεται μάλιστα και η πραγματοποίηση Συνεδρίας της αρμόδιας Επιτροπής της JOIN στη Λεμεσό κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής των 2 ξένων εθελοντών.

7 7 Kατά την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, που είναι η 12 η Σεπτεμβρίου, αξιωματούχοι του Τάγματος παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού SIGMA όπου αναφέρθηκε η σημαντικότητα των πρώτων βοηθειών, υπήρξε μάλιστα και σχετική επίδειξη. Σχετικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε και από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Επίσης η αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Weekly φιλοξένησε άρθρο πρώτων βοηθειών. Εκτενή αναφορά για το έργο του Τάγματος πρόβαλε το περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά» στο υπ αρ. 02/2011 τεύχος του. Σε άλλο επίπεδο προσφέρθηκαν σε αριθμό περιπτώσεων εθελοντικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ενώ ένστολοι εθελοντές του Τάγματος συμμετείχαν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Μακάριου Νοσοκομείου. Τελική δραστηριότητα στον τομέα αυτό είναι η απόφαση για έκδοση και κυκλοφορία βιβλιαρίου για τις Πρώτες Βοήθειες σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης.

8 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: κ. Χρίστος Αβραάμ Πρόεδρος κ. Κυριάκος Κανταρής Ταμίας κα. Δέσπω Παπαπροδρόμου Σ.Δ.Ε.* Δρ. Ηλίας Παπαδόπουλος Μέλος κα. Θεότη Πούρου» κα. Ιωάννα Σκορδή» κ. Θεοφάνης Λουντίδης» ΛΕΜΕΣΟΣ: κ. Άντης Κορφιώτης Πρόεδρος κα. Αντρη Ροδοσθένους Γραμματέας κα Μαρία Σαμπάγια Ταμίας κα. Λένια Μηνά Σ.Δ.Ε.* Δρ. Ανδρέας Τάνος Μέλος κ. Αντώνης Χριστοφή» κ. Χρίστος Χριστοφόρου» κα. Αίμη Μιχαηλίδου» ΛΑΡΝΑΚΑ: Δρ. Ανδρούλα Χριστοδουλίδου Πρόεδρος Δρ. Γιώργος Ολύμπιος Αντιπρόεδρος Δρ. Σάββας Πασχαλίδης Γραμματέας κ. Γιαννάκης Βασιλείου Ταμίας κ. Νίκος Ζωδιάτης Σ.Δ.Ε.* κα. Θεοδοσία Μαυρομίχαλου Βοηθός Ταμίας Δρ. Μιχαλάκης Παπαμιχαλόπουλος Μέλος Δρ. Γεώργιος Ζωδιάτης» Δρ. Βάσος Αβραάμ»

9 9 ΠΑΦΟΣ: Δρ. Πανίκος Παπαγεωργίου Πρόεδρος Δρ. Δημήτριος Χαραλαμπίδης Αντιπρόεδρος Δρ. Χριστίνα Λιασίδου Γραμματέας κ. Ανδρέας Νικολαΐδης Ταμίας και Σ.Ε.Δ* Δρ. Χρίστος Κοντός Μέλος κ. Λάκης Σωφρονίου» Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος» κ. Ανδρέας Νικολαίδης» κ. Σταύρος Φακοντής» κα. Γεωργία Χαριδήμου» ΑΜ/ΣΤΟΣ: Δρ. Σώτος Σύζινος Πρόεδρος κα Γιώτα Σύζινου Γραμματέας κ. Γιώργος Λέλλας Ταμίας και Σ.Ε.Δ* Δρ. Φλώρα Ζεϊτούνη Μέλος κ. Χρίστος Κούλας» κα. Αγγέλα Κολοκούδια» * Συντονιστής Δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης Ετήσια Εκθεση 2011

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ετήσια Εκθεση 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.22-871333 Φαξ 22-429544 E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy www.cpmental.com.cy 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

TO KEBE ΑΝΗΣΥΧΕΙ AΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πολλές εκκρεμότητες επιτείνουν την αβεβαιότητα

TO KEBE ΑΝΗΣΥΧΕΙ AΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πολλές εκκρεμότητες επιτείνουν την αβεβαιότητα ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 297 Δεκέμβριος 2012 TO KEBE ΑΝΗΣΥΧΕΙ AΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πολλές εκκρεμότητες επιτείνουν την αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ Τo όραμα που οδηγεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της παιδείας μας κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Περιεχόμενα. Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Περιεχόμενα Ομιλία του Προέδρου 2 Μήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 8 Διεύθυνση 10 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 12 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 16 Διοίκηση 28 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19 IOYNIOY 2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2009-2012 κ.κ. Χάρης Λοϊζίδης - Πρόεδρος Ανδρέας Τσόκκος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 2013 Σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση Το ΚΕΒΕ στην πρώτη γραμμή για προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σ την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες Μ

ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για τις εργασιακές ανισότητες Μ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 303 Ioύλιος-Αύγουστος 2013 Oι δύο ταχύτητες εργαζομένων και η αδράνεια της Πολιτείας ΚΕΒΕ: Έντονες ανησυχίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ii 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση: Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1986-132X Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 ετήσια έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mήνυμα του Προέδρου 2 Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 6 Διεύθυνση 8 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 30 ής Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 34 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό σας απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009. 9 Ιουλίου, 2010 Ξενοδοχείο Annabelle

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009. 9 Ιουλίου, 2010 Ξενοδοχείο Annabelle ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 9 Ιουλίου, 2010 Ξενοδοχείο Annabelle ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πρόεδρος : Γιώργος Λεπτός Τέως Πρόεδρος : Κυριάκος Δρουσιώτης Αντιπρόεδροι : Ρογήρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα