Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********"

Transcript

1 Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα, λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν θχξην Οηθνλφκνπ θαη ηα κέιε Δπηηξνπήο γηα ηε κεγάιε ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα κνπ απνλείκνπλ ην Βξαβείν "Δμαίξεηεο Παλεπηζηεκηαθήο Γηδαζθαιίαο" ζηε κλήκε ησλ αδηθνρακέλσλ, ζεκλψλ ζπλαδέιθσλ Βαζίιε Ξαλζφπνπινπ θαη ηέθαλνπ Πλεπκαηηθνχ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ Σνκέα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κνπ γηαηί, κε ηελ πξσηνβνπιία θαη κφλν πνπ πήξαλ, λα ππνβάιινπλ, ελ αγλνία κνπ, ζηελ Δπηηξνπή ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ, κε είραλ ήδε βξαβεχζεη. Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξε θαηαμίσζε γηα ηνλ παλεπηζηεκηαθφ δάζθαιν απφ ηελ κεγαιφςπρε θαηάζεζε ησλ λενηέξσλ ζπλαδέιθσλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ, πσο ηνπ αμίδεη κηα ζέζε ζην ρψξν ηεο παλεπηζηεκηαθήο, αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο κλήκεο. ηε Γενεαλογία ηων Ηθών, ν Νίηζε παξαηήξεζε πσο "κία δεμηφηεο, ε νπνία δπζηπρψο έρεη ραζεί ζηελ επνρή καο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηεο αλάγλσζεο σο ηέρλεο: ε δεμηφηεο ηνπ "κεξπθάδεηλ", ηελ νπνία

2 θαηέρνπλ νη αγειάδεο, αιιά ηελ νπνία ζηεξείηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο". Θέισ λα πηζηεχσ, πσο φια ηα ρξφληα ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, άιιν δελ δίδαμα απφ απηφ : ηελ δεμηφηεηα ηνπ πσο κεξπθάδεη θαλείο ηα ινγνηερληθά θείκελα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηάξθεηα θαη λα αλαπαξάγεηαη ε κεγάιε ηζηνξία ηνπο. Με ηε ζεηξά κνπ, ζα ήζεια θη εγψ λα ηηκήζσ ζήκεξα δχν απφ ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο κνπ: ηελ θηιφινγν Κπβέιε Γεσξγηάδνπ, θαζεγήηξηα κνπ ζην Αξζάθεην, γηαηί κ' έκαζε θπξηνιεθηηθά λ αγαπψ ηα γξάκκαηα, θαη γηαηί έδεηρλε κηα ηφζν ζνθή, ρακνγειαζηή θαηαλφεζε ζηηο θνξηηζίζηηθεο, δηαλνεηηθέο "εμάξζεηο" κνπ. Δπίζεο, ηνλ αείκλεζην θαζεγεηή κνπ ζην Παλ/κην Columbia, William York Tyndall, ν νπνίνο κνπ έκαζε ζε βάζνο ηελ ηέρλε ηνπ "κεξπθάδεηλ" θαη ηελ ηερληθή ηνπ πσο θξαηνχλ έλα θνηηεηηθφ αθξναηήξην μχπλην ζηηο 8 ε ψξα ην πξσί! Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Ο αξραίνο θηιφζνθνο Δπίθηεηνο, ίζσο έδσζε ηνλ ιηηφηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν νξηζκφ ηεο ηδενινγίαο φηαλ παξαηήξεζε: Σαπάζζει ηοςρ Ανθπώποςρ ού ηα Ππάγμαηα. Αλλά ηα πεπί ηων Ππαγμάηων Δόγμαηα..χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε ξήζε ηνπ Δπίθηεηνπ, ε γεληθή πξφηαζε "φινη είλαη ίδηνη", ε νπνία έρεη γίλεη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα κνηίβα ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ ησλ λεν-διιήλσλ, φηαλ εθθέξεηαη, δελ πεξηγξάθεη θάπνηα πξαγκαηηθφηεηα αιιά ην "ζπκνεηδέο" ηνπ νκηιεηή θαη κηα θαληαζηαθή, κεησηηθή εηθφλα ε νπνία έρεη ζρεκαηηζηεί ζηε ζθέςε ηνπ ζρεηηθά κε έλα ζχλνιν. ηφρνο ηεο γεληθήο πξφηαζεο είλαη λα επηθνηλσλήζεη ζηνλ αθξναηή ηελ "αγαλάθηεζε" ηνπ νκηινχληνο θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε, αξλεηηθή ηδηφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη φια αλεμαηξέησο ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ θάπνην ζχλνιν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ινη νη παλεπηζηεκηαθνί είλαη ραξακνθάεδεο", "ινη νη πνιηηηθνί είλαη θιέθηεο".

3 Σέηνηαο κνξθήο ηδενινγηθέο γεληθεχζεηο, ππήξραλ απφ αλέθαζελ θαη είηαλ έξγν ηεο ηδενινγίαο λα θαηαζθεπάδεη αξλεηηθέο εηεξφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηξξεάδεη θαη λα θαηεπζχλεη ηελ "θνηλή γλψκε". Έηζη, ζην επίπεδν ηεο θπιήο, "Παο κε Έιιελ είλαη Βάξβαξνο", ελψ ζην επίπεδν ηνπ θχινπ, "ιεο νη γπλαίθεο είλαη άπηζηεο"- εμαηξνπκέλεο, βεβαίσο, πάληνηε ηεο κεηξφο απηνχ πνπ εθθέξεη ηελ πξφηαζε! ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, σζηφζν, νη γεληθεχζεηο απηήο ηεο κνξθήο έρνπλ πάξεη ζηελ θνηλσλία καο ηέηνηεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα καο ζπκίδνπλ ηε ζπλζήθε ηεο δσήο ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ θαηάζηαζε ηεο Φχζεο. Η νπνία, ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν ηνπ 17νπ Αηψλα Σφκαο Υνκπο, είλαη "ε ζπλζήθε ηνπ πνιέκνπ ηνπ θαζελφο ελαληίνλ παληφο άιινπ ". Δίλαη ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν, αλ φρη αληηθαηηθφ, ζε κηα επνρή φπνπ κε επαγγειηθή δέζε δηαθεξχζζεηαη ε ειεπζεξία ζηε δηαθνξά, ε αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα θαρππνςίαο θαη πφισζεο πνπ ζηξέθεη ηε κηά θνηλσληθή νκάδα ελαληίνλ φισλ ησλ άιισλ, αθφκα, ην άηνκν ελαληίνλ φισλ ησλ άιισλ αηφκσλ. Αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη αληηιήςεηο, ππήξραλ πάληνηε κεηαμχ νκάδσλ. Τπήξραλ, σζηφζν, θαη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη απηνειέγρνπ, δηαιφγνπ θαη δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ. Σν ζχγρξνλν Κξάηνο, φπσο ην μέξνπκε, δελ είηαλ ηίπνη' άιιν απν έλαλ ηέηνην κεραληζκφ, ν νπνίνο έδσζε βηψζηκεο ιχζεηο ζηε θνηλσληθή ιαίιαπα πνπ δεκηνχξγεζε, θαηά ην 19ν Αηψλα, ε νηθνλνκία ηεο Αγνξάο, ην γλσζηφ ζε φινπο καο: Laissez faire. Οη θψδηθεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κέζα ζην ρξφλν, δελ απέβιεπαλ κφλν ζηελ σθειηκηζηηθή, θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, δηάζηαζε. Έκεζα, απνδέρνληαλ θαη ηελ χπαξμε θξηηεξίσλ δηθαίνπ θαη εζηθήο.

4 ηε κεηακνληέξλα επνρή καο, σζηφζν, ε επζχλε απηή κεηαηέζεθε απφ εθείλνπο νη νπνίνη είραλ ηελ δηθαηνδνζία θαη ηελ εμνπζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο λνκνζέηεζεο, ζην άκνξθν εθείλν ηδενινγηθφ επαλεθεχξεκα πνπ ιέγεηαη "θνηλσλία ησλ πνιηηψλ". Με απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εληφο ηεο θνηλσλίαο, αληίπαισλ νκάδσλ "πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ", νη νπνίεο δηεμάγνπλ θαζεκεξηλέο, ελίνηε δε αηκαηεξέο κάρεο ζην ηδενινγηθφ θαη θπζηθφ πεδίν. Έηζη, ηφζν ε σθειηκηζηηθή δηάζηαζε, φζν θαη ηα θξηηήξηα εζηθήο θαη δηθαίνπ ζρεηηθνπνηήζεθαλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε έπαςαλ πηά λα έρνπλ θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Ίζσο, δελ είλαη άζρεην λα επηζεκάλνπκε εδψ πσο ην πεξίθεκν "θνηλσληθφ ζπκβφιαην", ην contract social, πξνυπνζέηεη, ρσξίο βέβαηα λα ην δειψλεη ζήκεξα επζέσο, ηελ θαηάζηαζε ηεο "άλνκεο" Φχζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί. Δίλαη πιένλ ζε φινπο καο γλσζηή ε ζηξαηεγηθή ηνπ λενθηιειεχζεξνπ θξάηνπο "ζεαηή" απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο απεξγίαο: Αζε ηνπο λ' απεξγνχλ φζπνπ λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κέρξηο εμνληψζεσο κεηαμχ ηνπο θαη κε φζεο θνηλσληθέο νκάδεο ζίγνληαη απν ηελ απεξγία ηνπο: Hands off" -θάησ ηα ρέξηα - ην θξάηνο δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα αλακεηρζεί, εθηφο εαλ παξέκβεη δπλακηθά. Κάπσο έηζη έθηαζε ε ζεκεξηλή θνηλσλία καο ζηελ θαηάζηαζε ηεο "θπζηθήο" αλνκίαο απφ ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην κχζν ηνπ Γηαθσηηζκνχ, είρε πξνέιζεη θαη απφ ηελ νπνία "εμήιζε" ράξε ζηελ παξαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ νξηζκέλα θςζικά δηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηνπ εμαζθάιηδε ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην. Παξαδφμσο, ζήκεξα, ε "ζχλαςε" ηνπ πεξίθεκνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ αθξηβψο ην ίδην απαηηεί: δειαδή, ηελ παξαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ, φρη φκσο ηψξα απφ "θπζηθά", αιιά απφ κοινωνικά δηθαηψκαηα ηα νπνία νη δπηηθέο θνηλσλίεο καο κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχζαλ ηεξά - φπσο, π.ρ., ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηελ πεξίζαιςε, ζηελ παηδεία.

5 Γεληθά, δελ πηζηεχσ πσο νη πνιηηηθέο εγεζίεο είραλ πιήξε επίγλσζε ηνπ πνχ νδεγνχζε κηα ηέηνηα δηραζηηθή πνιηηηθή, νχηε πσο γλψξηδαλ φηη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, νη ίδηνη είζαλ απινί εθηειεζηέο κηαο ζηξαηεγηθήο ε νπνία είρε απνθαζηζηεί "αιινχ". Απηφ, άιισζηε, θάλεθε πνιχ γξήγνξα φηαλ πήξε θαη ηνπο πνιηηηθνχο "ε κπάιια". Κη επεηδή, φπσο πηζηεχσ, θαλέλαο ζεζκφο δελ έρεη ελζσκαησκέλε κέζα ηνπ ηε ηάζε λα απηνθαηαξγεζεί, αιιά θαηαξγείηαη πάληνηε κε "έμσζελ" παξεκβάζεηο, ζίγνπξα ε πνιηηηθή δελ εηηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα δεί ηνλ εαπηφ ηεο λα "εθπίπηεη" θαη λα εμηζψλεηαη ζην ζηίβν ηεο πάιεο κε φιεο ηηο άιιεο αιιεινζπγθξνπφκελεο, θνηλσληθέο νκάδεο. Ιζηνξηθά, ηνπ ππνβηβαζκνχ θαη ηεο δηάβξσζεο ηεο εηθφλαο ησλ πνιηηηθψλ, πξνεγήζεθε ν ππνβηβαζκφο θαη ε δηάβξσζε ηεο εηθφλαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, θαη ζ' απηφ ζπλέηεηλε κε ηνλ ηξφπν ηεο θαη ε πνιηηηθή. Οη γεληθέο απηέο παξαηεξήζεηο, πνπ πνιχ ζρεκαηηθά αλέπηπμα, δηαγξάθνπλ ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ην εηδηθφηεξν ζέκα καο. Σψξα, αλ κνπ εδεηήην λα πεξηγξάςσ κε κία θξάζε ηελ "παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο", πνπ είλαη άιισζηε θαη ην γεληθφ ζέκα ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή Βξαβείνπ θαη κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ε νκηιία κνπ, ζα έιεγα πσο "θπλεγάεη ην αχξην πνπ είλαη ην ρηέο ην νπνίν πνηέ δελ έθηαζε". Έηζη, φηαλ ην 1982 ν "Ννκνο-Πιαίζην 1268" είξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην Νφκν ηνπ 1932, πιελ ειαρίζησλ, νη νπνίνη κνηξνιφγεζαλ ηελ απψιεηα ηεο Έδξαο, ε θνηλφηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζην ζπλνιφ ηεο ραηξέηηζε κε ελζνπζηαζκφ θαη δνχιεςε ζθιεξά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ, ζεσξψληαο πσο, αλ θαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα, ν Νφκνο απηφο άλνηγε επηηέινπο θαη ζηελ Διιάδα ηελ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιεγφκελνπ "αζηηθνχ παλεπηζηεκίνπ". Πξάγκαηη, ε απηνλφκεζε απν ηηο έδξεο θαη ε έληαμε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ

6 ζηηο δηδαθηηθέο βαζκίδεο, ε έκθαζε ζηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ γηα εμέιημε ζε αλψηεξε βαζκίδα ή εθινγή, θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλέσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ηεικαησκέλν Παλεπηζηήκην. Σν πξφβιεκα είηαλ φηη, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο ζηε ρψξα καο, δελ είρε γίλεη κηα ζε βάζνο κειέηε, γηα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ "εδψ θαη ηψξα", αληί γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ λένπ Ννκνπ. Δπίζεο, ξηδηθέο αιιαγέο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο δελ έγηλαλ ιφγσ ηνπ πεξίθεκνπ πνιηηηθνχ "θφζηνπο", κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην πξσηάθνπζην θαηλφκελν ηνπ αησλφβηνπ θνηηεηή, θαη ηα ΑΔΙ λα εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο εμεηαζηηθά θέληξα. πσο είλαη γλσζηφ, ην Ννκν-Πιαίζην αθνινχζεζαλ λένη λφκνη, δηαηάγκαηα, θαη ηξνπνινγίεο επη ηξνπνινγηψλ, πνπ δπζηπρψο, δελ δηφξζσλαλ ηα "θαθψο θείκελα " αιιά θνξέο δεκηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ' φζα έιπλαλ. Έηζη, απφ ην 1982 έσο ζήκεξα, κε δεδνκέλν θαη ην Νφκν νπθιηά ζηηο αξρέο ηνπ η 90 θαη ηηο ηξνπνινγίεο, ηηο ξπζκήζεηο θαη ηα λνκνζεηήκαηα πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ, έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο εξγάζηκσλ σξψλ, θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαηαλαιψζεθαλ ζε άζθνπεο θαη αλαπξνζαξκνγέο, κε απνηέιεζκα λα κε μέξεη θαλείο ηη αθξηβψο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηα λνκηθά ζπκβνχιηα ησλ ΑΔΙ λα δείλνπλ ην θαζέλα αληηθαηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηνπο ππνβάιινληαη απφ ηα ζαζηηζκέλα ηκήκαηα. Αιιά ην ζέκα καο δελ είλαη απηφ. Σαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1268/82, επηζπκία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο είηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζπλδηθαιηζκφο θαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. Η "γξακκή" απηή, έβξηζθε ζχκθσλεο θαη ηηο "ινηπέο αξηζηεξέο, πξννδεπηηθέο δπλάκεηο". Αλαθέξζεθε ζην βηνγξαθηθφ κνπ φηη ζπκκεηείρα ελεξγά ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ Αξηζηνηειείνπ

7 Παλεπηζηεκίνπ. Πξάγκαηη, έιαβα κέξνο ζε καθξέο ζπδεηήζεηο πξηλ ηελ νξγάλσζε, θαη δνχιεςα κε "επαλαζηαηηθή" απηαπάξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ν ζπλδηθαιηζκφο ζην ρψξν καο. ήκεξα, θάλσ ηελ απηνθξηηηθή κνπ. Αιιά πξηλ ζαο εθζέζσ ηνπο ιφγνπο, ζα ήζεια λα ζαο ζπκήζσ φηη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ, αθνινχζεζε ν ζπλδηθαιηζκφο ησλ Αζηπλνκηθψλ, ησλ Γηπισκαηψλ, ησλ Γηθαζηηθψλ, αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ησλ Ιεξέσλ. Σειηθά, νη πάληεο βξέζεθαλ ζπλδηθαιηζκέλνη ζηε ρψξα καο, πιελ ησλ πνιηηηθψλ, αλ θαη, απφ ινγηθή θαη κφλν αθνινπζία, ζα έπξεπε θαη απηή ε θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπλδηθαιηζηεί, ψζηε λα έρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηελ απεξγία! Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ Παλ-ζπλδηθαιηζκνχ, είηαλ, πξψηνλ, λα θαιιπθζνχλ, ή λα "μεραζηνχλ" νη ηαμηθέο, δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Γεχηεξνλ, λα ράζεη θάζε έλλνηα θαη λα απνδπλακσζεί απηφο ν ίδηνο ν ζπλδηθαιηζκφο ζε ζεκείν ψζηε ζήκεξα λα κηιάκε ππνηηκεηηθά γηα "ζπληερλίεο". Σξίηνλ, λα δεκηνπξγεζεί ην παξάδνμν εθείλν θαηλφκελν φπνπ νη θαηεμνρήλ θξαηηθνί κεραληζκνί θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπο λα ζηξαθνχλ θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, δειαδή, θαηά ηνπ εαπηνχ ηνπο. Αλαθέξνκαη ζηνλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ Κξάηνπο, πνπ είλαη ην Παλεπηζηήκην θαη ην ρνιείν, θαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ κεραληζκφ ηνπ Κξάηνπο, πνπ είλαη ε Αζηπλνκία. Αιήζεηα, πνηφλ εμππεξεηνχζαλ απηέο νη λέεο ζπιινγηθφηεηεο θαη νη αληαγσληζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαλ ; Καη κήπσο απηφο είηαλ έλαο έκεζνο ηξφπνο απνδπλάκσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο, ψζηε λα εηζβάιιεη θαη λα θπξηαξρήζεη αλελφριεηε ε "Αγνξά"; ην ζεκείν απηφ είλαη, δειαδή γχξσ ζηα 1984, πνπ αξρίδεη ε βαζκηαία, ζηαζεξή θαη επίκνλε δηάβξσζε ηεο εηθφλαο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνλ εκεξήζην θαη θπξηαθάηηθν ηχπν. Δλψ, ηαπηφρξνλα, αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη θαη λα αθνχγεηαη εθηφο θαη

8 εληφο παλεπηζηεκίνπ έλαο θαη' επίθαζηλ "αξηζηεξφο", θξηηηθφο ιφγνο ν νπνίνο επίκνλα δεηνχζε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ "ηδεαιηζηηθψλ" κνξθψλ έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο, θαη ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ παξαγσγή! Έηζη, θαζεκεξηλά, ππήξραλ ξεπνξηάδ θαη αλεθδνηνινγηθέο έξεπλεο ζηηο εθεκεξίδεο, θαη ππνλνκεπηηθά "talk shows" ζηελ ηειεφξαζε, φπνπ κε ηεξή αγαλάθηεζε, ή ππεξνπηηθή εηξσλία, ππνζηεξηδφηαλ απφ δεκνζηνγξάθνπο φηη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη πιεξσλφληνπζαλ απφ ηα ιεθηά ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα λα θάζνληαη θαη λα κελ θάλνπλ ηίπνηα, φηη ν "ηάδε" επψλπκνο θαζεγεηήο δελ παηνχζε πνηέ ζηελ ηάμε, ελψ ν "δείλα" δελ είρε γξάςεη γηα ρξφληα κηά γξακκή, φηη νη θνηηεηέο αλαδεηνχζαλ ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη δελ ηνπο έβξηζθαλ πνηέ ζηα γξαθεία ηνπο, θι.π, θι.π. Σφηε, άξρηζε λα θπθινθνξεί θαη ε γεληθή πξφηαζε: "φινη είλαη ίδηνη" ηελ νπνία δελ άξγεζε λα ελζηεξληζηεί θαη ε θνηλή γλψκε. Θπκάκαη κηα ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ηνλ ηφηε πξχηαλε ηνπ Αξηζηνηειείνπ, θαζεγεηή Γεκήηξε Φαηνχξν, ζηνλ νπνίν είρακε πξνηείλεη λα ζπζηήζεη κηα νκάδα ε νπνία ζα κάδεπε θαη ζα δεκνζηνπνηνχζε φια εθείλα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα αληέθξνπαλ απηή ηελ θαηά βάζε αλαιεζή θαη ππνηηκεηηθή εηθφλα. Καη ηα ζηνηρεία ππήξραλ. Πξψηνλ, κηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλε, αμηφινγε ζε "φγθν" θαη πξσηφηππε παλεπηζηεκηαθή έξεπλα. Γεχηεξνλ, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηέηνηνπ επηπέδνπ ψζηε νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο καο πνπ πήγαηλαλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή κε ηα πξνγξάκκαηα Erasmus ζην εμσηεξηθφ, λα δηαπξέπνπλ. Σξίηνλ, ε ζπλερήο αλαλέσζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο απφ ηνπο δηδάζθνληεο, πξάγκα πνπ ζήκαηλε ψξεο θαη ψξεο αθνζησκέλεο εξγαζίαο. Σέηαξηνλ, ε αθνχξαζηε εθπφλεζε δηαπαλεπηζηεκηαθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ Έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ πνηέ

9 δελ κάζακε γηαηί δελ εγθξίζεθαλ, ελψ είραλ ηηο θαιιχηεξεο πξνδηαγξαθέο αθφκα θαη ζπζηάζεηο απφ αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο ηνπ Δμσηεξηθνχ. Γηα λα κελ αλαθέξσ κία ζεηξά απφ άραξα δηνηθεηηθά θαη άιια θαζήθνληα, ηα νπνία ζε θαλέλα παλεπηζηήκην ηνπ θφζκνπ δελ λνείηαη φηη εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, αιιά πνπ ζε καο, εδψ, πέθηνπλ φια ζηηο πιάηεο ησλ δηδαζθφλησλ. πσο, π.ρ., ζε νξηζκέλα ηκήκαηα, λα κεηαθέξνπλ νη θαζεγεηέο θαη νη θαζεγήηξηεο κε ηα θαξνηζάθηα κφλνη ζηα γξαθεία ηνπο ηηο θνχηεο κε ηα δηδαθηηθά βηβιία! κσο, νη έγθξηηεο εθεκεξίδεο, πνηέ δελ έζθπςαλ πάλσ απφ απηά. Πάλσ απφ ην ράιη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ζπνπδαζηεξίσλ, ιφγσ ειιείςεσο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ ' πάλσ απφ ηελ απφγλσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ, κπξνο ζηνλ ηεξάζηην αξηζκφ εηζαθηέσλ, εθιηπαξνχζαλ ζηε χγθιεην γηα θνλδχιηα γηαηί κε ηα εξγαζηήξηα πνπ δηέζεηε ην Σκήκα ηνπο, νη θνηηεηέο κφλν δχν θνξέο ην ρξφλν ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε. Καη πφζα άιια! Πψο, ινηπφλ, δελ θαηέξξεπζαλ σο ηψξα ζπιιήβδελ ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα; Γελ θαηέξεπζαλ, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη "όλοι δεν είναι ίδιοι". Καη απηφ, ην γλσξίδνπλ θαιιχηεξα απφ φινπο εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ζπκθέξνλ λα δηαβξψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εληχπσζε φηη δελ είλαη άκνηξνη επζπλψλ γηα ην φηη ην Γεκφζην Παλεπηζηήκην έρεη πιένλ θαηαζηεί "πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε", άξα, φηη είλαη αλάγθε λα επέκβνπλ "εδψ θαη ηψξα" νη δσνγφλεο δπλάκεηο ηεο Αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα "εμπγεηαλζεί" θαη λα "εθζπγρξνληζηεί" απηή ε πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε πνπ ιέγεηαη "Αλσηάηε Παηδεία". Μία άκεζε επίπησζε απηήο ηεο ζπληνληζκέλεο επίζεζεο θαηά ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, είηαλ λα "ινπινπδίζνπλ" μαθληθά

10 ζηε ρψξα καο ηα παξαξηήκαηα ρηιηάδσλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ θαη θέληξσλ ζπνπδψλ, κε ην ζεηηθφ απνηέιεζκα λα δηαζσζνχλ κεξηθά λενθιαζζηθά θηήξηα ηα νπνία επθξαίλνπλ ζήκεξα ην βιέκκα ησλ Αζελαίσλ κε ηηο δσεξέο, ζε απνρξψζεηο έληνλνπ παζηέι πξνζφςεηο ηνπο. Θα είηαλ απινπζηεπηηθφ, σζηφζν, λα ζεσξήζνπκε πσο γη απηφ θαη κφλν ην ιφγν δηαβξψζεθε ε εηθφλα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ. Μεηαμχ άιισλ, απηφ πνπ είηαλ πνιχ πηφ ζεκαληηθφ είηαλ ε γεσκεηξηθή αχμεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο πνπ ιέγεηαη "πηπρία", θαη νη λέεο κνξθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαλ ηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. Ήδε, φπσο δηαβάδνπκε, ζε "Βήκα" ηνπ Οθησβξίνπ, ζηελ Ακεξηθή είλαη "ππφ ζπδήηεζε σο 'αληηπαξαγσγηθή' ε κνληκφηεο ησλ αθαδεκατθψλ δαζθάισλ" θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο "επη ζπκβνιαίσ" παλεπηζηεκηαθήο ζέζεο δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιένλ ην έσο ζήκεξα sine qua non πξναπαηηνχκελν πνπ είηαλ ην εξεπλεηηθφ έξγν. Κη επεηδή εδψ ζηελ Διιάδα πξνηξέρνπκε ηεο Ιζηνξίαο, πξίλ θαλ δεκηνπξγήζνπκε ζσζηέο θαη ζνβαξέο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν Νφκνο γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Δπηινγήο πξνβιέπεη φηη ζα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ "επη ζπκβάζεη" δάζθαινη ρσξίο δηδαθηνξηθφ! Απν ηε ζηηγκή φκσο πνπ ζα απνθνπεί ε Έξεπλα απφ ηε δηδαζθαιία, ε Έξεπλα ζα θχγεη απν ηα παλεπηζηήκηα πξνο "αλεμέιεγθηα" εξεπλεηηθά θέληξα, θαη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζα ππνβαζκηζηνχλ αλεπαλφξζσηα. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ είλαη ηπραίν φηη νη Αγγινη - απηφ ην "Δζλνο κηθξεκπφξσλ "(Nation of shop-keepers), φπσο παξαηήξεζε ν Μαξμ, είηαλ νη πξψηνη πνπ αλσηαηνπνίεζαλ ηηο αλψηεξεο ζρνιέο ηνπο -δειαδή, ηα Polytechnics - δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ηεξάζηην κεηα-βηνκεραληθφ, επηθεξδέο δίθηπν παξαγσγήο πηπρίσλ, έρνληαο έγθαηξα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο δελ είηαλ πηα ην θαζκήξη πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο

11 ηερλνινγίαο θαη αγνξάο, αιιά ηα πξντφληα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο. Η καδηθή παξαγσγή "θηελψλ" πηπρίσλ θαη ε "εμαγσγή" ηνπο ζε ρψξεο πνπ δελ παξάγνπλ καδηθά ην "πξντφλ", νδήγεζε ζην λα έρεη ζηνλ ηφπν καο ην θάζε λνηθνθπξηφ εθηφο απφ ηνλ θνκπηνχηεξ, ηελ ηειεφξαζε θαη ην video θαη ηα ειζαγόμενα πηςσία ηνπ. Αιήζεηα, ηη είηαλ απηφ πνπ ζηακάηεζε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, θαη ελψ φινη πεξηκέλακε πσο κε ην λέν Νφκν ζα άξρηδε επηηέινπο θαη ζηνλ ηφπν καο ε καδηθή παξαγσγή, κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηα Λχθεηα ζηα ΑΔΙ, μαθληθά φια δπζθφιεςαλ ηφζν πνιχ ψζηε, φπσο θαίλεηαη, αληί λα απμεζεί λα ειιαησζεί αθφκα πηφ πνιχ ε ληφπηα παξαγσγή πηπρίσλ ; Αλαθέξζεθα πηφ πάλσ ζηνλ θαη επίθαζηλ "αξηζηεξφ", θξηηηθφ εθείλν ιφγν πνπ άξρηζε λα θπθινθνξεί εληφο θαη εθηφο παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ αλάγθε άκεζεο ζχλδεζεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο θαη παξαγσγήο. Λίγνη παλεπηζηεκηαθνί είραλε ηφηε ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο απηφ ήδε ζπλέβαηλε κέζσ ηεο ηεξάζηηαο εθείλεο κεηα-βηνκεραλίαο πνπ είρε ζηεζεί, ελλνψ ηε κεηα-βηνκεραλία ησλ ζπλεδξίσλ. Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Αλ αθήζεηε ηε θαληαζία ζαο γηα έλα ιεπηφ λα πάεη ςειά, ζα δείηε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο κέζα ζηα αεξνπιάλα, πνπ δηαζρίδνπλ ηνπο αηζέξεο, ηηο θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθνί νη νπνίνη είηε παλ, είηε επηζηξέθνπλ απν θάπνην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, γηα λα εηνηκαζηνχλ, αθνχ ζηίςνπλ ην κπαιφ ηνπο λα γξάςνπλ κηαλ αθφκα "αλαθνίλσζε", λα μαλαθχγνπλ. Δπίζεο, αλ αθήζεηε ηε θαληαζία ζαο λα θαηέβεη γηα έλα ιεπηφ θάησ ζηε γή, ζα δείηε, απφ ηηο θαξηειίηζεο ζηα πέηα ηνπο, πσο ηα πεξηζζφηεξα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ είλαη θαηεηιεκκέλα απν αγρσκέλνπο, θαηαρξεσκέλνπο παλεπηζηεκηαθνχο, νη νπνίνη έρνπλ πεηάμεη απφ φια ηα κέξε ηεο γήο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο κε "αλαθνίλσζε" ζε θάπνην

12 ζπλέδξην. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπλεδξίσλ απηφ θαζ' απηφ, δειαδή φινο απηφο ν αλππνιφγηζηνο φγθνο ππξεηψδνπο, εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο, δελ επελδχεηαη κε θακία αμία. Δίλαη, σζηφζν, ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ νηθνλνκία. Γηα ηνλ ηδίξν ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ μελνδνρείσλ ' ηνπ catering, ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ησλ εζηηαησξίσλ' ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ θαξκαθεπηηθψλ, αιιαληηθψλ, γαιαθηνθνκηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, νη νπνίεο επγελψο ζπκβάιινπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ απηψλ ζπλεδξίσλ, θαζψο θαη ησλ βηνκεραληψλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη ράξηνπ - ηεξάζηηα ε θαηαλάισζε απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξίσλ, αλ ζθεθηήηε πσο γηα έλα παγθφζκην ζπλέδξην Ιαηξηθήο θαη κφλν, πεξίπνπ επηά ρηιηάδσλ ζπλέδξσλ, απαηηνχληαη γηα ζεκεηψζεηο επηά ρηιηάδεο κπινθ ραξηηνχ θαη, ην απνιχησο ειάρηζην, δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο κπνπθάιηα κπχξαο per diem. Πνιιαπιαζηάζηε ηψξα ηνλ αξηζκφ ζπλεδξίσλ αλα ηνλ θφζκν αλά εκέξα θαη ζα δείηε ηη ελλνψ γηα ηελ ζρέζε έξεπλαο θαη νηθνλνκίαο. Θα αλαθέξσ δπφ ηξία άιια, επίζεο φρη ηφζν εκθαλή παξαδείγκαηα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ πξφζθαηε ζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, ηδηαίηεξα απηψλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, κε ηελ "παξαγσγή". ήκεξα, νπνηαδήπνηε εθεκεξίδα θαη αλ αλνίμνπκε, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ζειίδεο θαηαιακβάλνπλ άξζξα θαη επηθπιιίδεο πνπ γξάθνληαη - αληί πεληρξήο, βέβαηα, ακνηβήο, απφ παλεπηζηεκηαθνχο. Δπίζεο, θαζεκεξηλά, παλεπηζηεκηαθνί βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ησλ Δθδνηψλ, σο επη ην πιείζηνλ άλεπ ακνηβήο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηψξα ζηε ηνά ηνπ Βηβιίνπ, ηψξα ζηε "Μεγάιε Βξεηαλία", ζηα βηβιηνπσιεία, ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηα θαθελεία θαη ζηα κπαξ, ηα λέα, "σλ νπθ έζηη αξηζκφο" βηβιία. Έηζη, ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα σο δηαθεκηζηέο θαη σο

13 δηαθήκηζε, ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ εηδψλ νκηιεηηθήο "γξαθήο", φπσο, π.ρ., απηή ηεο "παξνπζίαζεο". Σειεπηαίν, ζα αλαθέξσ ηνλ Ηξάθιεην Άζιν πνπ απαηηεί ε κεηαβηνκεραλία ηεο "κεηεθπαίδεπζεο", θαη ν νπνίνο έρεη πέζεη, ράξε θαη ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ζηηο πιάηεο, ελίνηε δε θαη ζηηο ηζέπεο, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ. Καη ιέσ "Ηξάθιεην Αζιν" γηαηί ζηηο κέξεο καο ην ηδεη ηεο Ιζηνξίαο ηξέρεη κε ηέηνηα ηιιηγγηψδε ηαρχηεηα ψζηε δελ πξνιαβαίλεη θαλείο λα εθπαηδεπηεί θαη πξέπεη ακέζσο λα κεηεθπαηδεπηεί θαη δελ πξνιαβαίλεη λα κεηεθπαηδεπηεί, κα πξέπεη ακέζσο λα κεηα-κεηεθπαηδεπηεί, θαη έηζη ad infinitum γηα κεηεθπαηδεπηέο θαη κεηεθπαηδεπνκέλνπο. Πξάγκα, βεβαίσο πνπ δίλεη έκεζα ην ηειεησηηθφ θηχπεκα - θη απηφ αο ην πξνζέμνπλ παξαθαιψ νη ζεσξεηηθνί ηεο Λνγνηερλίαο - ηφζν ζηελ έλλνηα ηνπ ζηαζεξνχ λνήκαηνο, φζν θαη ηεο φπνηαο ηειενινγίαο. Γηαηί απηφ απαηηεί φρη κφλνλ ε ζπλερψο αλαλενχκελε Αγνξά ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ην ηδενιφγεκα πνπ ηελ αθνινπζεί, δειαδή, ην πξνζθάησο αλαζπξζέλ απφ "ην ρξνλνληνχιαπν ηεο Ιζηνξίαο" ηδεψδεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ είλαη ε "δηα βίνπ εθπαίδεπζηο". Καη ηίπνηα δελ καο γιπηψλεη απφ απηή, φπσο ηίπνηα πνηέ δελ γιχησζε ηνλ κπζηθφ Αηιαληα! ην "Βήκα" ηηο 22 Ννεκβξίνπ, 1998, δηαβάδνπκε: "Σξηαθφζηα γπκλάζηα ζε φιε ηε ρψξα πξνβιέπεηαη λα εμνπιηζζνχλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο σο ην 2000". Γηαβάδνπκε επίζεο φηη "ε ηζηνξία ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ξεθίλεζε ην 1993, επη ππνπξγίαο Γ. νπθιηά, κε ηνλ εμνπιηζκφ γπκλαζίσλ θαη ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ ηεο ρψξαο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ, ζήκεξα, είλαη κάιινλ παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο". Ση ζεκαίλεη απηφ; ζεκαίλεη φηη φια ηα θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ θαζψο θαη νη "παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο" ππνινγηζηέο, έρνπλ ήδε πάξεη ην δξφκν γηα ηελ "ρσκαηεξή"!

14 Σίπνηα, βέβαηα, δελ καο εγγπάηαη φηη νη ππνινγηζηέο ηεο λεφηεξεο ηερλνινγίαο, κε ηνπο νπνίνπο εμνπιίδνληαη ζήκεξα ηα εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, δελ ζα είλαη "παξσρεκέλεο" ηερλνινγίαο σο ην Καη πάιη απ ηελ αξρή! Σν πνπ πάεη ην θέξδνο, είλαη ζε φινπο καο γλσζηφ. ίγνπξν είλαη φηη δελ επηζηξέθεη ζηηο ηζέπεο ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν είλαη ίζσο θαη ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο απηψλ ησλ λέσλ εμνπιηζκψλ. Η λέα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, φπσο είλαη γλσζηφ, άιιαμε άξδελ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. ηελ θνηλσλία ησλ πνιπκέζσλ, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηνπ internet, πξψηε ζέζε ζηελ θαηαλαισηηθή ηεξαξρία θαηέρνπλ πιένλ ν πνιηηηζκφο θαη ε παηδεία. Δηζη, εθεί πνπ είρακε κφλν ην "θαγεηφ ζε παθεηην", ζήκεξα έρνπκε θαη ηελ "παηδεία ζε παθέηην" θαη ηνλ "πνιηηηζκφ ζε παθέηην". Ο Αηψλαο πνπ αλαηέιιεη, ζα είλαη ν Αηψλαο ηνπ "άλεπ κεηαθηλήζεσο", ηνπξηζκνχ απφ ηνλ θαλαπέ ζηηο ρψξεο ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. αο δηαβάδσ, επηιεθηηθά, δηαθεκίζεηο απφ ην πεξηνδηθφ ΣΙΜΔ, 2 Ννεκβξίνπ, 1998: ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΜΕΩ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ: Πένηε σπόνων γκαπανηί με επιζηποθή σπημάηων. Φθάνεηε έωρ και ζηην απόκηηζη Ph.D., εξ αποζηάζεωρ. Εμπειπία γνώζηρ/ζωήρ. Πληποθοπίερ για 1660 και πλέον, μη παπαδοζιακά πανεπιζηήμια ζε όλο ηον κόζμο...γλςηώζηε σπόνο και σπήμα. Πανεπιζηήμιο Knightsbridge : Κεπδίζηε ένα Bachelor s, Master s, Ph.D., με ηο πάζο ζαρ και από οποςδήποηε ζηον κόζμο. Όλα "εξ αποζηάζεωρ". Δεν απαιηείηαι παπακολούθηζιρ, δεν ςπάπσοςν επίζημερ εξεηάζειρ. Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηελ θαηάιιειε βηβιηνγξαθία, ζα δεη πσο φια ηα κεγάια παλεπηζηήκηα ζηελ Ακεξηθή βξίζθνληαη ζε αλαβξαζκφ, γηαηί νη δηνηθήζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ έρνπλ πεξηέιζεη πιένλ ζηα ρέξηα επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ, εξήκελ ησλ θαζεγεηψλ

15 θαη ησλ θνηηεηψλ, ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Αγνξάο. Έηζη, πνιιά ηκήκαηα θαη εξεπλεηηθά, παλεπηζηεκηαθά θέληξα "θιείλνπλ" σο "αληηπαξαγσγηθά" θαη "κεαληαπνδνηηθά", ελψ άιια ππνρξεψλνληαη λα αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθέο Δηαηξείεο θαη Δπηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηδήζνπλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο "εμ απνζηάζεσο" κάζεζεο, επηηάζζνπλ ηελ απηνλφκεζε ηνπ καζεηεπνκέλνπ θαη ηειηθά ηελ έμνδν ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ ηάμε. Ο παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο-εξεπλεηήο, φπσο ηνλ μέξακε, αξρίδεη πιένλ θαη γίλεηαη είδνο πεξηηηήο πνιπηειείαο. Γηαηί, απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη Δηαηξείεο Βηνκεραλίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, είλαη απιά θαη κφλν κεξηθνχο εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνχο, νη νπνίνη ζα ζπληάζζνπλ, αλάινγα θαη κε ηελ "ηζέπε" ησλ αγνξαζηψλ, ηα πεξηερφκελα ησλ "παθεηησλ" γλψζεο θαη πνιηηηζκνχ. Πνιχ ζχληνκα, θαη χζηεξα απφ έλα δηάζηεκα εθηαιηηθήο αλεξγίαο, ν θιάδνο, ίζσο θαη ν ίδηνο ν ζεζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ζβχζεη απφ ηελ Ιζηνξία. αλ ηνλ αθνληζηή, ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ζα θαηαιήμεη λα γίλεη θαη απηφο κηα γξαθηθή θηγνχξα ηνπ παξειζφληνο. Σν ζέκα είλαη πνηνο ζα "αθνλίδεη" απηά ηα απνκνλσκέλα, θαη πεξηπιαλψκελα κέζα ζην δηαδίθηπν "κπαιά". Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Απφ ηνλ ηφλν θαη ην πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο κνπ, ζίγνπξα θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα κε θαηεγνξήζεη γηα ζπληεξεηηζκφ θαη γηα ηελ αληζηφξεηε επηζπκία δηαηήξεζεο ηνπ status quo. ' απηφ ζα απαληνχζα φηη δελ είκαη δηφινπ ερζξηθή απέλαληη ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζηα πξντφληα ηεο. Μάιηζηα, πηζηεχσ πσο πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε, αξθεί ε εθαξκνγή λα απνθαζίδεηαη θαη λα θαηεπζχλεηαη απν απηνχο νη νπνίνη έρνπλ γλψζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, δειαδή, απν ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη φρη απφ θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Γπζηπρψο, φκσο, ε νξζνινγηθή ρξήζε

16 δελ απνθέξεη ηα αζηξνλνκηθά θέξδε πνπ πξνζδνθά απφ ηα πξντφληα ηεο λέαο ηερλνινγίαο ε αδεθάγνο Αγνξά. Έηζη, θαηαζθεπάδεη ηνπο κχζνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηα πξντφληα απηά, πξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε επηζπκεηηθή ηνπο αμία θαη λα παξνπζηάδνληαη σο θάηη άιιν απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη: δειαδή, λα παξνπζηάδνληαη σο αλάγθε, σο "ρξεία". Ξέξνπκε φινη ζήκεξα, κε ηελ αλεξγία πνπ καζηίδεη ηνπο λένπο, πσο ην "πηπρίν" δελ έρεη πιένλ θαλέλα αληίθξπζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πσο ζεκεηψλεη ν επηζηεκνληθφο δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ,. Ρνκπφιεο, ην 22% ησλ αλέξγσλ ζηε ρψξα καο δηαζέηεη πηπρίν ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαη κέρξη ην 2000 ε αλεξγία ηνπο ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά. Δπηζεκαίλεη, επίζεο, ηε δπζρεξή πξφζβαζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, παξά ζηε ζηξαηεγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Αλαθέξεη δε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άκεζεο ζχλδεζεο ηνπ κε βξαρπρξφληεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ("Καζεκεξηλή", , ζ. 19).κσο, πσο ζα ζπκβαδίζεη απηφ κε ηε καδηθή παξαγσγή πηπρίσλ φηαλ ζηελ Ακεξηθή, ράξε ζηελ άλαξρε θαη καδηθή παξαγσγή, ζηελ ίδηα κνίξα βξίζθνληαη ζήκεξα θαη νη θάηνρνη ηνπ Ph.D.; ηηο κέξεο καο, ην λέν πξνιεηαξηάην θαίλεηαη λα ην ζπγθξνηνχλ νη κνξθσκέλνη ηεο γήο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαλέλα "θάληαζκα" δελ πιαληέηαη πάλσ απφ ηελ Δπξψπε, θαη θαλέλαο θίλδπλνο δελ δηαθαίλεηαη πσο νη κνξθσκέλνη φινπ ηνπ θφζκνπ ζα "ελσζνχλ", Ο Αηψλαο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, φπσο είλαη γλσζηφ, θαηαζθεχαδε ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο κε βάζε ην ηδενιφγεκα ηεο "απηνβνήζεηαο" (self help) θαη ηελ "εζηθή ηεο εξγαζίαο". ηνλ 20ν Αηψλα, νη ππνθεηκεληθφηεηεο θαηαζθεπάζηεθαλ ελ πνιινίο κε βάζε ην ηδενιφγεκα

17 ηεο πξνζσπηθήο "απηνδηάζεζεο" θαη ηελ θαηαλαισηηθή καλία. ηε λέα επνρή ηεο εηθφλαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, νη ππνθεηκεληθφηεηεο αξρίδνπλ θαη πάιη λα θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηελ "απηνβνήζεηα" θαη ηελ άλεπ αληηθξχζκαηνο "εζηθή ηεο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο" πξνο απφθηεζηλ πξνζφλησλ πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο. Καη ζα κνπ πείηε: είλαη άξαγε θαθφ πξάγκα "ε παηδεία γηα ηελ παηδεία" θαη "ν πνιηηηζκφο γηα ηνλ πνιηηηζκφ"; Αο ζπκεζνχκε εδψ ηνλ Charles Dickens, θαη ην κπζηζηφξεκα ηνπ Bleak House, φπνπ ε θηιάλζξσπνο θπξία Jellyby, έλζεξκε νπαδφο ηεο "Αδειθφηεηαο ηεο Αλζξσπφηεηαο" θαη αθνζησκέλε, ςπρή ηε θαη ζψκαηη, ζην "Θέκα ηεο Αθξηθήο", θεληάεη κε ηνλ εθπνιηηηζηηθφ ζχιινγν ηεο καληηιάθηα πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λα ζθνππίδνπλ ηε κχηε ηνπο νη "άγξηνη" ηεο Αθξηθήο. ηνλ ηφπν καο, ην ιατθφ έλζηηθην θαίλεηαη λα έρεη πηάζεη εμ ίζνπ θαιά κε ηνλ Dickens ην λφεκα ηεο "άδνιεο" απηήο πξνζθνξάο φηαλ άδεη: "Γελ πάσ εγψ ζην Μέγαξν, ζα πάσ κε ηνλ παίδαξν"! Γηαηί, ζα είηαλ θαη πάιη κηα θνβεξή πνιηηηθή απάηε αλ, ζηνλ κεηαβηνκεραληθφ, κηκεηηθφ Αηψλα καο, παξαβιέπνληαο φιεο ηηο πξαγκαηηθέο αληζφηεηεο θαη ηελ αλζξψπηλε δπζηπρία, θακσλφκαζηαλ, αθξηβψο φπσο έθαλε θαη ν βηνκεραληθφο 19νο Αηψλαο, φηη "ε ειεπζεξία, ε ηζφηεο θαη ε αδειθφηεο" καο πεξηκέλνπλ ζηελ εηδπιιηαθή επηθξάηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο φπνπ, ζ' αληίζεζε κε ηελ θνηλσλία, " ινη είλαη ίδηνη". Σνπιάρηζηνλ, ηέηνηνπ κεγέζνπο ζηνραζηέο, φπσο ν Schiller θαη ν M. Arnold", νη νπνίνη δηακφξθσζαλ απηέο ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο, εγθαηλίαζαλ κηά λέα ηάμε Λφγνπ, απηήλ "πεξί Κνπιηνχξαο", ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο αληί-ινγνο θαη σο αλάρσκα ζηνλ πνιηηηθφ, επαλαζηαηηθφ Λφγν θαη ζηελ επαλαζηαηηθή πξάμε ηεο επνρήο ηνπο. ήκεξα, απηή ε "αλαθχθισζε", απηφο ν "παπαγαιηζκφο" ησλ ηδεψλ, απφ αλζξψπνπο πνπ νχηε ηδενινγηθφ Λφγν κπνξνχλ λα παξάγνπλ, νχηε θαλ γλψζε ηεο Ιζηνξίαο έρνπλ ψζηε, ηνπιάρηζηνλ, λα επηθέξνπλ ζηελ πξαθηηθή απηνχ ηνπ Λφγνπ θάπνηα "παξαιιαγή", εγείξνπλ, φρη απιψο ην εηξσληθφ κεηδίακα, αιιά θαη ηελ

18 νξγή φζσλ γλσξίδνπλ πψο λα "κεξπθάδνπλ" ηα παληψο είδνπο ηδενινγηθά θείκελα. Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, θπξίεο θαη θχξηνη, Ο θξηηηθφο Λφγνο, ν νπνίνο εθθέξεηαη απφ κεξηθνχο παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο, είλαη έλαο Λφγνο κε βαζηά επίγλσζε φηη ζπάληα ε εμνπζία ηνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο ηνπ, δειαδή, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έρεη, σζηφζν, ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο έλα ρξένο απέλαληη ζηελ Ιζηνξία: λα αλαπαξάγεη απηφ ην Λφγν θαη λα κελ ηνλ αθήλεη πνηέ λα ζησπήζεη. Γηαηί, ζηα αξρεία ηνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεκέλε φιε ε αλζξψπηλε δηακαξηπξία, φιε ε αλζξψπηλε επηζπκία γηα έλαλ άιιν, ίζσο θαιιχηεξν θφζκν, γηα κηαλ άιιε, ίζσο θαιιχηεξε παηδεία. Κη απηφ δελ ραξίδεηαη ζηελ φπνηα Αγνξά, ζηελ φπνηα Νέα Σερλνινγία. αο επραξηζηψ.

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ Το κείμενο αυτό είναι ευγενική παραχώρηση του υίλου του ΚΕΜΕΛ κ. Βασιλείου Σίμου και αποτελεί τμήμα από την πτυχιακή εργασία του, BCA 2008. 1. ΔΗΑΓΩΓΖ H ρξνληθή ζπγθπξία παξνπζίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα