Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********"

Transcript

1 Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα, λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν θχξην Οηθνλφκνπ θαη ηα κέιε Δπηηξνπήο γηα ηε κεγάιε ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα κνπ απνλείκνπλ ην Βξαβείν "Δμαίξεηεο Παλεπηζηεκηαθήο Γηδαζθαιίαο" ζηε κλήκε ησλ αδηθνρακέλσλ, ζεκλψλ ζπλαδέιθσλ Βαζίιε Ξαλζφπνπινπ θαη ηέθαλνπ Πλεπκαηηθνχ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ Σνκέα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κνπ γηαηί, κε ηελ πξσηνβνπιία θαη κφλν πνπ πήξαλ, λα ππνβάιινπλ, ελ αγλνία κνπ, ζηελ Δπηηξνπή ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ, κε είραλ ήδε βξαβεχζεη. Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξε θαηαμίσζε γηα ηνλ παλεπηζηεκηαθφ δάζθαιν απφ ηελ κεγαιφςπρε θαηάζεζε ησλ λενηέξσλ ζπλαδέιθσλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ, πσο ηνπ αμίδεη κηα ζέζε ζην ρψξν ηεο παλεπηζηεκηαθήο, αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο κλήκεο. ηε Γενεαλογία ηων Ηθών, ν Νίηζε παξαηήξεζε πσο "κία δεμηφηεο, ε νπνία δπζηπρψο έρεη ραζεί ζηελ επνρή καο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηεο αλάγλσζεο σο ηέρλεο: ε δεμηφηεο ηνπ "κεξπθάδεηλ", ηελ νπνία

2 θαηέρνπλ νη αγειάδεο, αιιά ηελ νπνία ζηεξείηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο". Θέισ λα πηζηεχσ, πσο φια ηα ρξφληα ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, άιιν δελ δίδαμα απφ απηφ : ηελ δεμηφηεηα ηνπ πσο κεξπθάδεη θαλείο ηα ινγνηερληθά θείκελα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηάξθεηα θαη λα αλαπαξάγεηαη ε κεγάιε ηζηνξία ηνπο. Με ηε ζεηξά κνπ, ζα ήζεια θη εγψ λα ηηκήζσ ζήκεξα δχν απφ ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο κνπ: ηελ θηιφινγν Κπβέιε Γεσξγηάδνπ, θαζεγήηξηα κνπ ζην Αξζάθεην, γηαηί κ' έκαζε θπξηνιεθηηθά λ αγαπψ ηα γξάκκαηα, θαη γηαηί έδεηρλε κηα ηφζν ζνθή, ρακνγειαζηή θαηαλφεζε ζηηο θνξηηζίζηηθεο, δηαλνεηηθέο "εμάξζεηο" κνπ. Δπίζεο, ηνλ αείκλεζην θαζεγεηή κνπ ζην Παλ/κην Columbia, William York Tyndall, ν νπνίνο κνπ έκαζε ζε βάζνο ηελ ηέρλε ηνπ "κεξπθάδεηλ" θαη ηελ ηερληθή ηνπ πσο θξαηνχλ έλα θνηηεηηθφ αθξναηήξην μχπλην ζηηο 8 ε ψξα ην πξσί! Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Ο αξραίνο θηιφζνθνο Δπίθηεηνο, ίζσο έδσζε ηνλ ιηηφηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν νξηζκφ ηεο ηδενινγίαο φηαλ παξαηήξεζε: Σαπάζζει ηοςρ Ανθπώποςρ ού ηα Ππάγμαηα. Αλλά ηα πεπί ηων Ππαγμάηων Δόγμαηα..χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε ξήζε ηνπ Δπίθηεηνπ, ε γεληθή πξφηαζε "φινη είλαη ίδηνη", ε νπνία έρεη γίλεη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα κνηίβα ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ ησλ λεν-διιήλσλ, φηαλ εθθέξεηαη, δελ πεξηγξάθεη θάπνηα πξαγκαηηθφηεηα αιιά ην "ζπκνεηδέο" ηνπ νκηιεηή θαη κηα θαληαζηαθή, κεησηηθή εηθφλα ε νπνία έρεη ζρεκαηηζηεί ζηε ζθέςε ηνπ ζρεηηθά κε έλα ζχλνιν. ηφρνο ηεο γεληθήο πξφηαζεο είλαη λα επηθνηλσλήζεη ζηνλ αθξναηή ηελ "αγαλάθηεζε" ηνπ νκηινχληνο θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε, αξλεηηθή ηδηφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη φια αλεμαηξέησο ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ θάπνην ζχλνιν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ινη νη παλεπηζηεκηαθνί είλαη ραξακνθάεδεο", "ινη νη πνιηηηθνί είλαη θιέθηεο".

3 Σέηνηαο κνξθήο ηδενινγηθέο γεληθεχζεηο, ππήξραλ απφ αλέθαζελ θαη είηαλ έξγν ηεο ηδενινγίαο λα θαηαζθεπάδεη αξλεηηθέο εηεξφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηξξεάδεη θαη λα θαηεπζχλεη ηελ "θνηλή γλψκε". Έηζη, ζην επίπεδν ηεο θπιήο, "Παο κε Έιιελ είλαη Βάξβαξνο", ελψ ζην επίπεδν ηνπ θχινπ, "ιεο νη γπλαίθεο είλαη άπηζηεο"- εμαηξνπκέλεο, βεβαίσο, πάληνηε ηεο κεηξφο απηνχ πνπ εθθέξεη ηελ πξφηαζε! ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, σζηφζν, νη γεληθεχζεηο απηήο ηεο κνξθήο έρνπλ πάξεη ζηελ θνηλσλία καο ηέηνηεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα καο ζπκίδνπλ ηε ζπλζήθε ηεο δσήο ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ θαηάζηαζε ηεο Φχζεο. Η νπνία, ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν ηνπ 17νπ Αηψλα Σφκαο Υνκπο, είλαη "ε ζπλζήθε ηνπ πνιέκνπ ηνπ θαζελφο ελαληίνλ παληφο άιινπ ". Δίλαη ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν, αλ φρη αληηθαηηθφ, ζε κηα επνρή φπνπ κε επαγγειηθή δέζε δηαθεξχζζεηαη ε ειεπζεξία ζηε δηαθνξά, ε αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηαπηφρξνλα λα θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα θαρππνςίαο θαη πφισζεο πνπ ζηξέθεη ηε κηά θνηλσληθή νκάδα ελαληίνλ φισλ ησλ άιισλ, αθφκα, ην άηνκν ελαληίνλ φισλ ησλ άιισλ αηφκσλ. Αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη αληηιήςεηο, ππήξραλ πάληνηε κεηαμχ νκάδσλ. Τπήξραλ, σζηφζν, θαη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη απηνειέγρνπ, δηαιφγνπ θαη δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ. Σν ζχγρξνλν Κξάηνο, φπσο ην μέξνπκε, δελ είηαλ ηίπνη' άιιν απν έλαλ ηέηνην κεραληζκφ, ν νπνίνο έδσζε βηψζηκεο ιχζεηο ζηε θνηλσληθή ιαίιαπα πνπ δεκηνχξγεζε, θαηά ην 19ν Αηψλα, ε νηθνλνκία ηεο Αγνξάο, ην γλσζηφ ζε φινπο καο: Laissez faire. Οη θψδηθεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κέζα ζην ρξφλν, δελ απέβιεπαλ κφλν ζηελ σθειηκηζηηθή, θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, δηάζηαζε. Έκεζα, απνδέρνληαλ θαη ηελ χπαξμε θξηηεξίσλ δηθαίνπ θαη εζηθήο.

4 ηε κεηακνληέξλα επνρή καο, σζηφζν, ε επζχλε απηή κεηαηέζεθε απφ εθείλνπο νη νπνίνη είραλ ηελ δηθαηνδνζία θαη ηελ εμνπζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο λνκνζέηεζεο, ζην άκνξθν εθείλν ηδενινγηθφ επαλεθεχξεκα πνπ ιέγεηαη "θνηλσλία ησλ πνιηηψλ". Με απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εληφο ηεο θνηλσλίαο, αληίπαισλ νκάδσλ "πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ", νη νπνίεο δηεμάγνπλ θαζεκεξηλέο, ελίνηε δε αηκαηεξέο κάρεο ζην ηδενινγηθφ θαη θπζηθφ πεδίν. Έηζη, ηφζν ε σθειηκηζηηθή δηάζηαζε, φζν θαη ηα θξηηήξηα εζηθήο θαη δηθαίνπ ζρεηηθνπνηήζεθαλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε έπαςαλ πηά λα έρνπλ θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Ίζσο, δελ είλαη άζρεην λα επηζεκάλνπκε εδψ πσο ην πεξίθεκν "θνηλσληθφ ζπκβφιαην", ην contract social, πξνυπνζέηεη, ρσξίο βέβαηα λα ην δειψλεη ζήκεξα επζέσο, ηελ θαηάζηαζε ηεο "άλνκεο" Φχζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί. Δίλαη πιένλ ζε φινπο καο γλσζηή ε ζηξαηεγηθή ηνπ λενθηιειεχζεξνπ θξάηνπο "ζεαηή" απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο απεξγίαο: Αζε ηνπο λ' απεξγνχλ φζπνπ λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κέρξηο εμνληψζεσο κεηαμχ ηνπο θαη κε φζεο θνηλσληθέο νκάδεο ζίγνληαη απν ηελ απεξγία ηνπο: Hands off" -θάησ ηα ρέξηα - ην θξάηνο δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα αλακεηρζεί, εθηφο εαλ παξέκβεη δπλακηθά. Κάπσο έηζη έθηαζε ε ζεκεξηλή θνηλσλία καο ζηελ θαηάζηαζε ηεο "θπζηθήο" αλνκίαο απφ ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ην κχζν ηνπ Γηαθσηηζκνχ, είρε πξνέιζεη θαη απφ ηελ νπνία "εμήιζε" ράξε ζηελ παξαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ νξηζκέλα θςζικά δηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηνπ εμαζθάιηδε ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην. Παξαδφμσο, ζήκεξα, ε "ζχλαςε" ηνπ πεξίθεκνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ αθξηβψο ην ίδην απαηηεί: δειαδή, ηελ παξαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ, φρη φκσο ηψξα απφ "θπζηθά", αιιά απφ κοινωνικά δηθαηψκαηα ηα νπνία νη δπηηθέο θνηλσλίεο καο κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχζαλ ηεξά - φπσο, π.ρ., ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηελ πεξίζαιςε, ζηελ παηδεία.

5 Γεληθά, δελ πηζηεχσ πσο νη πνιηηηθέο εγεζίεο είραλ πιήξε επίγλσζε ηνπ πνχ νδεγνχζε κηα ηέηνηα δηραζηηθή πνιηηηθή, νχηε πσο γλψξηδαλ φηη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, νη ίδηνη είζαλ απινί εθηειεζηέο κηαο ζηξαηεγηθήο ε νπνία είρε απνθαζηζηεί "αιινχ". Απηφ, άιισζηε, θάλεθε πνιχ γξήγνξα φηαλ πήξε θαη ηνπο πνιηηηθνχο "ε κπάιια". Κη επεηδή, φπσο πηζηεχσ, θαλέλαο ζεζκφο δελ έρεη ελζσκαησκέλε κέζα ηνπ ηε ηάζε λα απηνθαηαξγεζεί, αιιά θαηαξγείηαη πάληνηε κε "έμσζελ" παξεκβάζεηο, ζίγνπξα ε πνιηηηθή δελ εηηαλ πξνεηνηκαζκέλε λα δεί ηνλ εαπηφ ηεο λα "εθπίπηεη" θαη λα εμηζψλεηαη ζην ζηίβν ηεο πάιεο κε φιεο ηηο άιιεο αιιεινζπγθξνπφκελεο, θνηλσληθέο νκάδεο. Ιζηνξηθά, ηνπ ππνβηβαζκνχ θαη ηεο δηάβξσζεο ηεο εηθφλαο ησλ πνιηηηθψλ, πξνεγήζεθε ν ππνβηβαζκφο θαη ε δηάβξσζε ηεο εηθφλαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, θαη ζ' απηφ ζπλέηεηλε κε ηνλ ηξφπν ηεο θαη ε πνιηηηθή. Οη γεληθέο απηέο παξαηεξήζεηο, πνπ πνιχ ζρεκαηηθά αλέπηπμα, δηαγξάθνπλ ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ην εηδηθφηεξν ζέκα καο. Σψξα, αλ κνπ εδεηήην λα πεξηγξάςσ κε κία θξάζε ηελ "παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο", πνπ είλαη άιισζηε θαη ην γεληθφ ζέκα ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή Βξαβείνπ θαη κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ε νκηιία κνπ, ζα έιεγα πσο "θπλεγάεη ην αχξην πνπ είλαη ην ρηέο ην νπνίν πνηέ δελ έθηαζε". Έηζη, φηαλ ην 1982 ν "Ννκνο-Πιαίζην 1268" είξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην Νφκν ηνπ 1932, πιελ ειαρίζησλ, νη νπνίνη κνηξνιφγεζαλ ηελ απψιεηα ηεο Έδξαο, ε θνηλφηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζην ζπλνιφ ηεο ραηξέηηζε κε ελζνπζηαζκφ θαη δνχιεςε ζθιεξά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Νφκνπ, ζεσξψληαο πσο, αλ θαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα, ν Νφκνο απηφο άλνηγε επηηέινπο θαη ζηελ Διιάδα ηελ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιεγφκελνπ "αζηηθνχ παλεπηζηεκίνπ". Πξάγκαηη, ε απηνλφκεζε απν ηηο έδξεο θαη ε έληαμε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ

6 ζηηο δηδαθηηθέο βαζκίδεο, ε έκθαζε ζηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ γηα εμέιημε ζε αλψηεξε βαζκίδα ή εθινγή, θαη ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλέσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ηεικαησκέλν Παλεπηζηήκην. Σν πξφβιεκα είηαλ φηη, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο ζηε ρψξα καο, δελ είρε γίλεη κηα ζε βάζνο κειέηε, γηα ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ "εδψ θαη ηψξα", αληί γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ λένπ Ννκνπ. Δπίζεο, ξηδηθέο αιιαγέο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο δελ έγηλαλ ιφγσ ηνπ πεξίθεκνπ πνιηηηθνχ "θφζηνπο", κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην πξσηάθνπζην θαηλφκελν ηνπ αησλφβηνπ θνηηεηή, θαη ηα ΑΔΙ λα εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο εμεηαζηηθά θέληξα. πσο είλαη γλσζηφ, ην Ννκν-Πιαίζην αθνινχζεζαλ λένη λφκνη, δηαηάγκαηα, θαη ηξνπνινγίεο επη ηξνπνινγηψλ, πνπ δπζηπρψο, δελ δηφξζσλαλ ηα "θαθψο θείκελα " αιιά θνξέο δεκηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ' φζα έιπλαλ. Έηζη, απφ ην 1982 έσο ζήκεξα, κε δεδνκέλν θαη ην Νφκν νπθιηά ζηηο αξρέο ηνπ η 90 θαη ηηο ηξνπνινγίεο, ηηο ξπζκήζεηο θαη ηα λνκνζεηήκαηα πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ, έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο εξγάζηκσλ σξψλ, θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαηαλαιψζεθαλ ζε άζθνπεο θαη αλαπξνζαξκνγέο, κε απνηέιεζκα λα κε μέξεη θαλείο ηη αθξηβψο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηα λνκηθά ζπκβνχιηα ησλ ΑΔΙ λα δείλνπλ ην θαζέλα αληηθαηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηνπο ππνβάιινληαη απφ ηα ζαζηηζκέλα ηκήκαηα. Αιιά ην ζέκα καο δελ είλαη απηφ. Σαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1268/82, επηζπκία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο είηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζπλδηθαιηζκφο θαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. Η "γξακκή" απηή, έβξηζθε ζχκθσλεο θαη ηηο "ινηπέο αξηζηεξέο, πξννδεπηηθέο δπλάκεηο". Αλαθέξζεθε ζην βηνγξαθηθφ κνπ φηη ζπκκεηείρα ελεξγά ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ Αξηζηνηειείνπ

7 Παλεπηζηεκίνπ. Πξάγκαηη, έιαβα κέξνο ζε καθξέο ζπδεηήζεηο πξηλ ηελ νξγάλσζε, θαη δνχιεςα κε "επαλαζηαηηθή" απηαπάξλεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ν ζπλδηθαιηζκφο ζην ρψξν καο. ήκεξα, θάλσ ηελ απηνθξηηηθή κνπ. Αιιά πξηλ ζαο εθζέζσ ηνπο ιφγνπο, ζα ήζεια λα ζαο ζπκήζσ φηη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ, αθνινχζεζε ν ζπλδηθαιηζκφο ησλ Αζηπλνκηθψλ, ησλ Γηπισκαηψλ, ησλ Γηθαζηηθψλ, αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη ησλ Ιεξέσλ. Σειηθά, νη πάληεο βξέζεθαλ ζπλδηθαιηζκέλνη ζηε ρψξα καο, πιελ ησλ πνιηηηθψλ, αλ θαη, απφ ινγηθή θαη κφλν αθνινπζία, ζα έπξεπε θαη απηή ε θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπλδηθαιηζηεί, ψζηε λα έρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηελ απεξγία! Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ Παλ-ζπλδηθαιηζκνχ, είηαλ, πξψηνλ, λα θαιιπθζνχλ, ή λα "μεραζηνχλ" νη ηαμηθέο, δηαρσξηζηηθέο γξακκέο. Γεχηεξνλ, λα ράζεη θάζε έλλνηα θαη λα απνδπλακσζεί απηφο ν ίδηνο ν ζπλδηθαιηζκφο ζε ζεκείν ψζηε ζήκεξα λα κηιάκε ππνηηκεηηθά γηα "ζπληερλίεο". Σξίηνλ, λα δεκηνπξγεζεί ην παξάδνμν εθείλν θαηλφκελν φπνπ νη θαηεμνρήλ θξαηηθνί κεραληζκνί θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπο λα ζηξαθνχλ θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, δειαδή, θαηά ηνπ εαπηνχ ηνπο. Αλαθέξνκαη ζηνλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ Κξάηνπο, πνπ είλαη ην Παλεπηζηήκην θαη ην ρνιείν, θαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ κεραληζκφ ηνπ Κξάηνπο, πνπ είλαη ε Αζηπλνκία. Αιήζεηα, πνηφλ εμππεξεηνχζαλ απηέο νη λέεο ζπιινγηθφηεηεο θαη νη αληαγσληζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαλ ; Καη κήπσο απηφο είηαλ έλαο έκεζνο ηξφπνο απνδπλάκσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο, ψζηε λα εηζβάιιεη θαη λα θπξηαξρήζεη αλελφριεηε ε "Αγνξά"; ην ζεκείν απηφ είλαη, δειαδή γχξσ ζηα 1984, πνπ αξρίδεη ε βαζκηαία, ζηαζεξή θαη επίκνλε δηάβξσζε ηεο εηθφλαο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνλ εκεξήζην θαη θπξηαθάηηθν ηχπν. Δλψ, ηαπηφρξνλα, αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη θαη λα αθνχγεηαη εθηφο θαη

8 εληφο παλεπηζηεκίνπ έλαο θαη' επίθαζηλ "αξηζηεξφο", θξηηηθφο ιφγνο ν νπνίνο επίκνλα δεηνχζε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ "ηδεαιηζηηθψλ" κνξθψλ έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο, θαη ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ παξαγσγή! Έηζη, θαζεκεξηλά, ππήξραλ ξεπνξηάδ θαη αλεθδνηνινγηθέο έξεπλεο ζηηο εθεκεξίδεο, θαη ππνλνκεπηηθά "talk shows" ζηελ ηειεφξαζε, φπνπ κε ηεξή αγαλάθηεζε, ή ππεξνπηηθή εηξσλία, ππνζηεξηδφηαλ απφ δεκνζηνγξάθνπο φηη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη πιεξσλφληνπζαλ απφ ηα ιεθηά ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα λα θάζνληαη θαη λα κελ θάλνπλ ηίπνηα, φηη ν "ηάδε" επψλπκνο θαζεγεηήο δελ παηνχζε πνηέ ζηελ ηάμε, ελψ ν "δείλα" δελ είρε γξάςεη γηα ρξφληα κηά γξακκή, φηη νη θνηηεηέο αλαδεηνχζαλ ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη δελ ηνπο έβξηζθαλ πνηέ ζηα γξαθεία ηνπο, θι.π, θι.π. Σφηε, άξρηζε λα θπθινθνξεί θαη ε γεληθή πξφηαζε: "φινη είλαη ίδηνη" ηελ νπνία δελ άξγεζε λα ελζηεξληζηεί θαη ε θνηλή γλψκε. Θπκάκαη κηα ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ηνλ ηφηε πξχηαλε ηνπ Αξηζηνηειείνπ, θαζεγεηή Γεκήηξε Φαηνχξν, ζηνλ νπνίν είρακε πξνηείλεη λα ζπζηήζεη κηα νκάδα ε νπνία ζα κάδεπε θαη ζα δεκνζηνπνηνχζε φια εθείλα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα αληέθξνπαλ απηή ηελ θαηά βάζε αλαιεζή θαη ππνηηκεηηθή εηθφλα. Καη ηα ζηνηρεία ππήξραλ. Πξψηνλ, κηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλε, αμηφινγε ζε "φγθν" θαη πξσηφηππε παλεπηζηεκηαθή έξεπλα. Γεχηεξνλ, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηέηνηνπ επηπέδνπ ψζηε νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο καο πνπ πήγαηλαλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή κε ηα πξνγξάκκαηα Erasmus ζην εμσηεξηθφ, λα δηαπξέπνπλ. Σξίηνλ, ε ζπλερήο αλαλέσζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο απφ ηνπο δηδάζθνληεο, πξάγκα πνπ ζήκαηλε ψξεο θαη ψξεο αθνζησκέλεο εξγαζίαο. Σέηαξηνλ, ε αθνχξαζηε εθπφλεζε δηαπαλεπηζηεκηαθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ Έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ πνηέ

9 δελ κάζακε γηαηί δελ εγθξίζεθαλ, ελψ είραλ ηηο θαιιχηεξεο πξνδηαγξαθέο αθφκα θαη ζπζηάζεηο απφ αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο ηνπ Δμσηεξηθνχ. Γηα λα κελ αλαθέξσ κία ζεηξά απφ άραξα δηνηθεηηθά θαη άιια θαζήθνληα, ηα νπνία ζε θαλέλα παλεπηζηήκην ηνπ θφζκνπ δελ λνείηαη φηη εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, αιιά πνπ ζε καο, εδψ, πέθηνπλ φια ζηηο πιάηεο ησλ δηδαζθφλησλ. πσο, π.ρ., ζε νξηζκέλα ηκήκαηα, λα κεηαθέξνπλ νη θαζεγεηέο θαη νη θαζεγήηξηεο κε ηα θαξνηζάθηα κφλνη ζηα γξαθεία ηνπο ηηο θνχηεο κε ηα δηδαθηηθά βηβιία! κσο, νη έγθξηηεο εθεκεξίδεο, πνηέ δελ έζθπςαλ πάλσ απφ απηά. Πάλσ απφ ην ράιη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ζπνπδαζηεξίσλ, ιφγσ ειιείςεσο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ ' πάλσ απφ ηελ απφγλσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ, κπξνο ζηνλ ηεξάζηην αξηζκφ εηζαθηέσλ, εθιηπαξνχζαλ ζηε χγθιεην γηα θνλδχιηα γηαηί κε ηα εξγαζηήξηα πνπ δηέζεηε ην Σκήκα ηνπο, νη θνηηεηέο κφλν δχν θνξέο ην ρξφλν ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε. Καη πφζα άιια! Πψο, ινηπφλ, δελ θαηέξξεπζαλ σο ηψξα ζπιιήβδελ ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα; Γελ θαηέξεπζαλ, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη "όλοι δεν είναι ίδιοι". Καη απηφ, ην γλσξίδνπλ θαιιχηεξα απφ φινπο εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ζπκθέξνλ λα δηαβξψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ πξνο ηα έμσ ηελ εληχπσζε φηη δελ είλαη άκνηξνη επζπλψλ γηα ην φηη ην Γεκφζην Παλεπηζηήκην έρεη πιένλ θαηαζηεί "πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε", άξα, φηη είλαη αλάγθε λα επέκβνπλ "εδψ θαη ηψξα" νη δσνγφλεο δπλάκεηο ηεο Αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα "εμπγεηαλζεί" θαη λα "εθζπγρξνληζηεί" απηή ε πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε πνπ ιέγεηαη "Αλσηάηε Παηδεία". Μία άκεζε επίπησζε απηήο ηεο ζπληνληζκέλεο επίζεζεο θαηά ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, είηαλ λα "ινπινπδίζνπλ" μαθληθά

10 ζηε ρψξα καο ηα παξαξηήκαηα ρηιηάδσλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ θαη θέληξσλ ζπνπδψλ, κε ην ζεηηθφ απνηέιεζκα λα δηαζσζνχλ κεξηθά λενθιαζζηθά θηήξηα ηα νπνία επθξαίλνπλ ζήκεξα ην βιέκκα ησλ Αζελαίσλ κε ηηο δσεξέο, ζε απνρξψζεηο έληνλνπ παζηέι πξνζφςεηο ηνπο. Θα είηαλ απινπζηεπηηθφ, σζηφζν, λα ζεσξήζνπκε πσο γη απηφ θαη κφλν ην ιφγν δηαβξψζεθε ε εηθφλα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ. Μεηαμχ άιισλ, απηφ πνπ είηαλ πνιχ πηφ ζεκαληηθφ είηαλ ε γεσκεηξηθή αχμεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο πνπ ιέγεηαη "πηπρία", θαη νη λέεο κνξθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαλ ηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. Ήδε, φπσο δηαβάδνπκε, ζε "Βήκα" ηνπ Οθησβξίνπ, ζηελ Ακεξηθή είλαη "ππφ ζπδήηεζε σο 'αληηπαξαγσγηθή' ε κνληκφηεο ησλ αθαδεκατθψλ δαζθάισλ" θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο "επη ζπκβνιαίσ" παλεπηζηεκηαθήο ζέζεο δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιένλ ην έσο ζήκεξα sine qua non πξναπαηηνχκελν πνπ είηαλ ην εξεπλεηηθφ έξγν. Κη επεηδή εδψ ζηελ Διιάδα πξνηξέρνπκε ηεο Ιζηνξίαο, πξίλ θαλ δεκηνπξγήζνπκε ζσζηέο θαη ζνβαξέο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ν Νφκνο γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Δπηινγήο πξνβιέπεη φηη ζα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ "επη ζπκβάζεη" δάζθαινη ρσξίο δηδαθηνξηθφ! Απν ηε ζηηγκή φκσο πνπ ζα απνθνπεί ε Έξεπλα απφ ηε δηδαζθαιία, ε Έξεπλα ζα θχγεη απν ηα παλεπηζηήκηα πξνο "αλεμέιεγθηα" εξεπλεηηθά θέληξα, θαη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζα ππνβαζκηζηνχλ αλεπαλφξζσηα. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ είλαη ηπραίν φηη νη Αγγινη - απηφ ην "Δζλνο κηθξεκπφξσλ "(Nation of shop-keepers), φπσο παξαηήξεζε ν Μαξμ, είηαλ νη πξψηνη πνπ αλσηαηνπνίεζαλ ηηο αλψηεξεο ζρνιέο ηνπο -δειαδή, ηα Polytechnics - δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ηεξάζηην κεηα-βηνκεραληθφ, επηθεξδέο δίθηπν παξαγσγήο πηπρίσλ, έρνληαο έγθαηξα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο δελ είηαλ πηα ην θαζκήξη πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο

11 ηερλνινγίαο θαη αγνξάο, αιιά ηα πξντφληα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο. Η καδηθή παξαγσγή "θηελψλ" πηπρίσλ θαη ε "εμαγσγή" ηνπο ζε ρψξεο πνπ δελ παξάγνπλ καδηθά ην "πξντφλ", νδήγεζε ζην λα έρεη ζηνλ ηφπν καο ην θάζε λνηθνθπξηφ εθηφο απφ ηνλ θνκπηνχηεξ, ηελ ηειεφξαζε θαη ην video θαη ηα ειζαγόμενα πηςσία ηνπ. Αιήζεηα, ηη είηαλ απηφ πνπ ζηακάηεζε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, θαη ελψ φινη πεξηκέλακε πσο κε ην λέν Νφκν ζα άξρηδε επηηέινπο θαη ζηνλ ηφπν καο ε καδηθή παξαγσγή, κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηα Λχθεηα ζηα ΑΔΙ, μαθληθά φια δπζθφιεςαλ ηφζν πνιχ ψζηε, φπσο θαίλεηαη, αληί λα απμεζεί λα ειιαησζεί αθφκα πηφ πνιχ ε ληφπηα παξαγσγή πηπρίσλ ; Αλαθέξζεθα πηφ πάλσ ζηνλ θαη επίθαζηλ "αξηζηεξφ", θξηηηθφ εθείλν ιφγν πνπ άξρηζε λα θπθινθνξεί εληφο θαη εθηφο παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ αλάγθε άκεζεο ζχλδεζεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο θαη παξαγσγήο. Λίγνη παλεπηζηεκηαθνί είραλε ηφηε ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο απηφ ήδε ζπλέβαηλε κέζσ ηεο ηεξάζηηαο εθείλεο κεηα-βηνκεραλίαο πνπ είρε ζηεζεί, ελλνψ ηε κεηα-βηνκεραλία ησλ ζπλεδξίσλ. Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Αλ αθήζεηε ηε θαληαζία ζαο γηα έλα ιεπηφ λα πάεη ςειά, ζα δείηε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο κέζα ζηα αεξνπιάλα, πνπ δηαζρίδνπλ ηνπο αηζέξεο, ηηο θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθνί νη νπνίνη είηε παλ, είηε επηζηξέθνπλ απν θάπνην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, γηα λα εηνηκαζηνχλ, αθνχ ζηίςνπλ ην κπαιφ ηνπο λα γξάςνπλ κηαλ αθφκα "αλαθνίλσζε", λα μαλαθχγνπλ. Δπίζεο, αλ αθήζεηε ηε θαληαζία ζαο λα θαηέβεη γηα έλα ιεπηφ θάησ ζηε γή, ζα δείηε, απφ ηηο θαξηειίηζεο ζηα πέηα ηνπο, πσο ηα πεξηζζφηεξα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ είλαη θαηεηιεκκέλα απν αγρσκέλνπο, θαηαρξεσκέλνπο παλεπηζηεκηαθνχο, νη νπνίνη έρνπλ πεηάμεη απφ φια ηα κέξε ηεο γήο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο κε "αλαθνίλσζε" ζε θάπνην

12 ζπλέδξην. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπλεδξίσλ απηφ θαζ' απηφ, δειαδή φινο απηφο ν αλππνιφγηζηνο φγθνο ππξεηψδνπο, εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο, δελ επελδχεηαη κε θακία αμία. Δίλαη, σζηφζν, ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ νηθνλνκία. Γηα ηνλ ηδίξν ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ μελνδνρείσλ ' ηνπ catering, ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ησλ εζηηαησξίσλ' ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ θαξκαθεπηηθψλ, αιιαληηθψλ, γαιαθηνθνκηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, νη νπνίεο επγελψο ζπκβάιινπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ απηψλ ζπλεδξίσλ, θαζψο θαη ησλ βηνκεραληψλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη ράξηνπ - ηεξάζηηα ε θαηαλάισζε απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξίσλ, αλ ζθεθηήηε πσο γηα έλα παγθφζκην ζπλέδξην Ιαηξηθήο θαη κφλν, πεξίπνπ επηά ρηιηάδσλ ζπλέδξσλ, απαηηνχληαη γηα ζεκεηψζεηο επηά ρηιηάδεο κπινθ ραξηηνχ θαη, ην απνιχησο ειάρηζην, δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο κπνπθάιηα κπχξαο per diem. Πνιιαπιαζηάζηε ηψξα ηνλ αξηζκφ ζπλεδξίσλ αλα ηνλ θφζκν αλά εκέξα θαη ζα δείηε ηη ελλνψ γηα ηελ ζρέζε έξεπλαο θαη νηθνλνκίαο. Θα αλαθέξσ δπφ ηξία άιια, επίζεο φρη ηφζν εκθαλή παξαδείγκαηα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ πξφζθαηε ζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, ηδηαίηεξα απηψλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, κε ηελ "παξαγσγή". ήκεξα, νπνηαδήπνηε εθεκεξίδα θαη αλ αλνίμνπκε, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ζειίδεο θαηαιακβάλνπλ άξζξα θαη επηθπιιίδεο πνπ γξάθνληαη - αληί πεληρξήο, βέβαηα, ακνηβήο, απφ παλεπηζηεκηαθνχο. Δπίζεο, θαζεκεξηλά, παλεπηζηεκηαθνί βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ησλ Δθδνηψλ, σο επη ην πιείζηνλ άλεπ ακνηβήο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ηψξα ζηε ηνά ηνπ Βηβιίνπ, ηψξα ζηε "Μεγάιε Βξεηαλία", ζηα βηβιηνπσιεία, ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηα θαθελεία θαη ζηα κπαξ, ηα λέα, "σλ νπθ έζηη αξηζκφο" βηβιία. Έηζη, ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα σο δηαθεκηζηέο θαη σο

13 δηαθήκηζε, ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ εηδψλ νκηιεηηθήο "γξαθήο", φπσο, π.ρ., απηή ηεο "παξνπζίαζεο". Σειεπηαίν, ζα αλαθέξσ ηνλ Ηξάθιεην Άζιν πνπ απαηηεί ε κεηαβηνκεραλία ηεο "κεηεθπαίδεπζεο", θαη ν νπνίνο έρεη πέζεη, ράξε θαη ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ζηηο πιάηεο, ελίνηε δε θαη ζηηο ηζέπεο, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ. Καη ιέσ "Ηξάθιεην Αζιν" γηαηί ζηηο κέξεο καο ην ηδεη ηεο Ιζηνξίαο ηξέρεη κε ηέηνηα ηιιηγγηψδε ηαρχηεηα ψζηε δελ πξνιαβαίλεη θαλείο λα εθπαηδεπηεί θαη πξέπεη ακέζσο λα κεηεθπαηδεπηεί θαη δελ πξνιαβαίλεη λα κεηεθπαηδεπηεί, κα πξέπεη ακέζσο λα κεηα-κεηεθπαηδεπηεί, θαη έηζη ad infinitum γηα κεηεθπαηδεπηέο θαη κεηεθπαηδεπνκέλνπο. Πξάγκα, βεβαίσο πνπ δίλεη έκεζα ην ηειεησηηθφ θηχπεκα - θη απηφ αο ην πξνζέμνπλ παξαθαιψ νη ζεσξεηηθνί ηεο Λνγνηερλίαο - ηφζν ζηελ έλλνηα ηνπ ζηαζεξνχ λνήκαηνο, φζν θαη ηεο φπνηαο ηειενινγίαο. Γηαηί απηφ απαηηεί φρη κφλνλ ε ζπλερψο αλαλενχκελε Αγνξά ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ην ηδενιφγεκα πνπ ηελ αθνινπζεί, δειαδή, ην πξνζθάησο αλαζπξζέλ απφ "ην ρξνλνληνχιαπν ηεο Ιζηνξίαο" ηδεψδεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ είλαη ε "δηα βίνπ εθπαίδεπζηο". Καη ηίπνηα δελ καο γιπηψλεη απφ απηή, φπσο ηίπνηα πνηέ δελ γιχησζε ηνλ κπζηθφ Αηιαληα! ην "Βήκα" ηηο 22 Ννεκβξίνπ, 1998, δηαβάδνπκε: "Σξηαθφζηα γπκλάζηα ζε φιε ηε ρψξα πξνβιέπεηαη λα εμνπιηζζνχλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο σο ην 2000". Γηαβάδνπκε επίζεο φηη "ε ηζηνξία ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ξεθίλεζε ην 1993, επη ππνπξγίαο Γ. νπθιηά, κε ηνλ εμνπιηζκφ γπκλαζίσλ θαη ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ ηεο ρψξαο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ, ζήκεξα, είλαη κάιινλ παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο". Ση ζεκαίλεη απηφ; ζεκαίλεη φηη φια ηα θνλδχιηα πνπ δηαηέζεθαλ θαζψο θαη νη "παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο" ππνινγηζηέο, έρνπλ ήδε πάξεη ην δξφκν γηα ηελ "ρσκαηεξή"!

14 Σίπνηα, βέβαηα, δελ καο εγγπάηαη φηη νη ππνινγηζηέο ηεο λεφηεξεο ηερλνινγίαο, κε ηνπο νπνίνπο εμνπιίδνληαη ζήκεξα ηα εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, δελ ζα είλαη "παξσρεκέλεο" ηερλνινγίαο σο ην Καη πάιη απ ηελ αξρή! Σν πνπ πάεη ην θέξδνο, είλαη ζε φινπο καο γλσζηφ. ίγνπξν είλαη φηη δελ επηζηξέθεη ζηηο ηζέπεο ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν είλαη ίζσο θαη ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο απηψλ ησλ λέσλ εμνπιηζκψλ. Η λέα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, φπσο είλαη γλσζηφ, άιιαμε άξδελ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. ηελ θνηλσλία ησλ πνιπκέζσλ, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηνπ internet, πξψηε ζέζε ζηελ θαηαλαισηηθή ηεξαξρία θαηέρνπλ πιένλ ν πνιηηηζκφο θαη ε παηδεία. Δηζη, εθεί πνπ είρακε κφλν ην "θαγεηφ ζε παθεηην", ζήκεξα έρνπκε θαη ηελ "παηδεία ζε παθέηην" θαη ηνλ "πνιηηηζκφ ζε παθέηην". Ο Αηψλαο πνπ αλαηέιιεη, ζα είλαη ν Αηψλαο ηνπ "άλεπ κεηαθηλήζεσο", ηνπξηζκνχ απφ ηνλ θαλαπέ ζηηο ρψξεο ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. αο δηαβάδσ, επηιεθηηθά, δηαθεκίζεηο απφ ην πεξηνδηθφ ΣΙΜΔ, 2 Ννεκβξίνπ, 1998: ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΜΕΩ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ: Πένηε σπόνων γκαπανηί με επιζηποθή σπημάηων. Φθάνεηε έωρ και ζηην απόκηηζη Ph.D., εξ αποζηάζεωρ. Εμπειπία γνώζηρ/ζωήρ. Πληποθοπίερ για 1660 και πλέον, μη παπαδοζιακά πανεπιζηήμια ζε όλο ηον κόζμο...γλςηώζηε σπόνο και σπήμα. Πανεπιζηήμιο Knightsbridge : Κεπδίζηε ένα Bachelor s, Master s, Ph.D., με ηο πάζο ζαρ και από οποςδήποηε ζηον κόζμο. Όλα "εξ αποζηάζεωρ". Δεν απαιηείηαι παπακολούθηζιρ, δεν ςπάπσοςν επίζημερ εξεηάζειρ. Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηελ θαηάιιειε βηβιηνγξαθία, ζα δεη πσο φια ηα κεγάια παλεπηζηήκηα ζηελ Ακεξηθή βξίζθνληαη ζε αλαβξαζκφ, γηαηί νη δηνηθήζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ έρνπλ πεξηέιζεη πιένλ ζηα ρέξηα επηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ, εξήκελ ησλ θαζεγεηψλ

15 θαη ησλ θνηηεηψλ, ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Αγνξάο. Έηζη, πνιιά ηκήκαηα θαη εξεπλεηηθά, παλεπηζηεκηαθά θέληξα "θιείλνπλ" σο "αληηπαξαγσγηθά" θαη "κεαληαπνδνηηθά", ελψ άιια ππνρξεψλνληαη λα αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθέο Δηαηξείεο θαη Δπηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηδήζνπλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο "εμ απνζηάζεσο" κάζεζεο, επηηάζζνπλ ηελ απηνλφκεζε ηνπ καζεηεπνκέλνπ θαη ηειηθά ηελ έμνδν ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ ηάμε. Ο παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο-εξεπλεηήο, φπσο ηνλ μέξακε, αξρίδεη πιένλ θαη γίλεηαη είδνο πεξηηηήο πνιπηειείαο. Γηαηί, απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη Δηαηξείεο Βηνκεραλίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, είλαη απιά θαη κφλν κεξηθνχο εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνχο, νη νπνίνη ζα ζπληάζζνπλ, αλάινγα θαη κε ηελ "ηζέπε" ησλ αγνξαζηψλ, ηα πεξηερφκελα ησλ "παθεηησλ" γλψζεο θαη πνιηηηζκνχ. Πνιχ ζχληνκα, θαη χζηεξα απφ έλα δηάζηεκα εθηαιηηθήο αλεξγίαο, ν θιάδνο, ίζσο θαη ν ίδηνο ν ζεζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ζβχζεη απφ ηελ Ιζηνξία. αλ ηνλ αθνληζηή, ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ζα θαηαιήμεη λα γίλεη θαη απηφο κηα γξαθηθή θηγνχξα ηνπ παξειζφληνο. Σν ζέκα είλαη πνηνο ζα "αθνλίδεη" απηά ηα απνκνλσκέλα, θαη πεξηπιαλψκελα κέζα ζην δηαδίθηπν "κπαιά". Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Απφ ηνλ ηφλν θαη ην πεξηερφκελν ηεο νκηιίαο κνπ, ζίγνπξα θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα κε θαηεγνξήζεη γηα ζπληεξεηηζκφ θαη γηα ηελ αληζηφξεηε επηζπκία δηαηήξεζεο ηνπ status quo. ' απηφ ζα απαληνχζα φηη δελ είκαη δηφινπ ερζξηθή απέλαληη ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζηα πξντφληα ηεο. Μάιηζηα, πηζηεχσ πσο πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εθπαίδεπζε, αξθεί ε εθαξκνγή λα απνθαζίδεηαη θαη λα θαηεπζχλεηαη απν απηνχο νη νπνίνη έρνπλ γλψζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, δειαδή, απν ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαη φρη απφ θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Γπζηπρψο, φκσο, ε νξζνινγηθή ρξήζε

16 δελ απνθέξεη ηα αζηξνλνκηθά θέξδε πνπ πξνζδνθά απφ ηα πξντφληα ηεο λέαο ηερλνινγίαο ε αδεθάγνο Αγνξά. Έηζη, θαηαζθεπάδεη ηνπο κχζνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηα πξντφληα απηά, πξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε επηζπκεηηθή ηνπο αμία θαη λα παξνπζηάδνληαη σο θάηη άιιν απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη: δειαδή, λα παξνπζηάδνληαη σο αλάγθε, σο "ρξεία". Ξέξνπκε φινη ζήκεξα, κε ηελ αλεξγία πνπ καζηίδεη ηνπο λένπο, πσο ην "πηπρίν" δελ έρεη πιένλ θαλέλα αληίθξπζκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πσο ζεκεηψλεη ν επηζηεκνληθφο δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ,. Ρνκπφιεο, ην 22% ησλ αλέξγσλ ζηε ρψξα καο δηαζέηεη πηπρίν ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαη κέρξη ην 2000 ε αλεξγία ηνπο ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά. Δπηζεκαίλεη, επίζεο, ηε δπζρεξή πξφζβαζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, παξά ζηε ζηξαηεγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. Αλαθέξεη δε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άκεζεο ζχλδεζεο ηνπ κε βξαρπρξφληεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ("Καζεκεξηλή", , ζ. 19).κσο, πσο ζα ζπκβαδίζεη απηφ κε ηε καδηθή παξαγσγή πηπρίσλ φηαλ ζηελ Ακεξηθή, ράξε ζηελ άλαξρε θαη καδηθή παξαγσγή, ζηελ ίδηα κνίξα βξίζθνληαη ζήκεξα θαη νη θάηνρνη ηνπ Ph.D.; ηηο κέξεο καο, ην λέν πξνιεηαξηάην θαίλεηαη λα ην ζπγθξνηνχλ νη κνξθσκέλνη ηεο γήο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαλέλα "θάληαζκα" δελ πιαληέηαη πάλσ απφ ηελ Δπξψπε, θαη θαλέλαο θίλδπλνο δελ δηαθαίλεηαη πσο νη κνξθσκέλνη φινπ ηνπ θφζκνπ ζα "ελσζνχλ", Ο Αηψλαο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, φπσο είλαη γλσζηφ, θαηαζθεχαδε ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο κε βάζε ην ηδενιφγεκα ηεο "απηνβνήζεηαο" (self help) θαη ηελ "εζηθή ηεο εξγαζίαο". ηνλ 20ν Αηψλα, νη ππνθεηκεληθφηεηεο θαηαζθεπάζηεθαλ ελ πνιινίο κε βάζε ην ηδενιφγεκα

17 ηεο πξνζσπηθήο "απηνδηάζεζεο" θαη ηελ θαηαλαισηηθή καλία. ηε λέα επνρή ηεο εηθφλαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, νη ππνθεηκεληθφηεηεο αξρίδνπλ θαη πάιη λα θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηελ "απηνβνήζεηα" θαη ηελ άλεπ αληηθξχζκαηνο "εζηθή ηεο πλεπκαηηθήο εξγαζίαο" πξνο απφθηεζηλ πξνζφλησλ πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο. Καη ζα κνπ πείηε: είλαη άξαγε θαθφ πξάγκα "ε παηδεία γηα ηελ παηδεία" θαη "ν πνιηηηζκφο γηα ηνλ πνιηηηζκφ"; Αο ζπκεζνχκε εδψ ηνλ Charles Dickens, θαη ην κπζηζηφξεκα ηνπ Bleak House, φπνπ ε θηιάλζξσπνο θπξία Jellyby, έλζεξκε νπαδφο ηεο "Αδειθφηεηαο ηεο Αλζξσπφηεηαο" θαη αθνζησκέλε, ςπρή ηε θαη ζψκαηη, ζην "Θέκα ηεο Αθξηθήο", θεληάεη κε ηνλ εθπνιηηηζηηθφ ζχιινγν ηεο καληηιάθηα πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λα ζθνππίδνπλ ηε κχηε ηνπο νη "άγξηνη" ηεο Αθξηθήο. ηνλ ηφπν καο, ην ιατθφ έλζηηθην θαίλεηαη λα έρεη πηάζεη εμ ίζνπ θαιά κε ηνλ Dickens ην λφεκα ηεο "άδνιεο" απηήο πξνζθνξάο φηαλ άδεη: "Γελ πάσ εγψ ζην Μέγαξν, ζα πάσ κε ηνλ παίδαξν"! Γηαηί, ζα είηαλ θαη πάιη κηα θνβεξή πνιηηηθή απάηε αλ, ζηνλ κεηαβηνκεραληθφ, κηκεηηθφ Αηψλα καο, παξαβιέπνληαο φιεο ηηο πξαγκαηηθέο αληζφηεηεο θαη ηελ αλζξψπηλε δπζηπρία, θακσλφκαζηαλ, αθξηβψο φπσο έθαλε θαη ν βηνκεραληθφο 19νο Αηψλαο, φηη "ε ειεπζεξία, ε ηζφηεο θαη ε αδειθφηεο" καο πεξηκέλνπλ ζηελ εηδπιιηαθή επηθξάηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο φπνπ, ζ' αληίζεζε κε ηελ θνηλσλία, " ινη είλαη ίδηνη". Σνπιάρηζηνλ, ηέηνηνπ κεγέζνπο ζηνραζηέο, φπσο ν Schiller θαη ν M. Arnold", νη νπνίνη δηακφξθσζαλ απηέο ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο, εγθαηλίαζαλ κηά λέα ηάμε Λφγνπ, απηήλ "πεξί Κνπιηνχξαο", ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο αληί-ινγνο θαη σο αλάρσκα ζηνλ πνιηηηθφ, επαλαζηαηηθφ Λφγν θαη ζηελ επαλαζηαηηθή πξάμε ηεο επνρήο ηνπο. ήκεξα, απηή ε "αλαθχθισζε", απηφο ν "παπαγαιηζκφο" ησλ ηδεψλ, απφ αλζξψπνπο πνπ νχηε ηδενινγηθφ Λφγν κπνξνχλ λα παξάγνπλ, νχηε θαλ γλψζε ηεο Ιζηνξίαο έρνπλ ψζηε, ηνπιάρηζηνλ, λα επηθέξνπλ ζηελ πξαθηηθή απηνχ ηνπ Λφγνπ θάπνηα "παξαιιαγή", εγείξνπλ, φρη απιψο ην εηξσληθφ κεηδίακα, αιιά θαη ηελ

18 νξγή φζσλ γλσξίδνπλ πψο λα "κεξπθάδνπλ" ηα παληψο είδνπο ηδενινγηθά θείκελα. Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, θπξίεο θαη θχξηνη, Ο θξηηηθφο Λφγνο, ν νπνίνο εθθέξεηαη απφ κεξηθνχο παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο, είλαη έλαο Λφγνο κε βαζηά επίγλσζε φηη ζπάληα ε εμνπζία ηνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο ηνπ, δειαδή, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έρεη, σζηφζν, ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο έλα ρξένο απέλαληη ζηελ Ιζηνξία: λα αλαπαξάγεη απηφ ην Λφγν θαη λα κελ ηνλ αθήλεη πνηέ λα ζησπήζεη. Γηαηί, ζηα αξρεία ηνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεκέλε φιε ε αλζξψπηλε δηακαξηπξία, φιε ε αλζξψπηλε επηζπκία γηα έλαλ άιιν, ίζσο θαιιχηεξν θφζκν, γηα κηαλ άιιε, ίζσο θαιιχηεξε παηδεία. Κη απηφ δελ ραξίδεηαη ζηελ φπνηα Αγνξά, ζηελ φπνηα Νέα Σερλνινγία. αο επραξηζηψ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα