ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο ιοίκησης Λόφος Πανεπιστηµίου Μυτιλήνη Πληροφορίες: Φ. Τσαµπαρλή, Γ. Καϊτατζης Τηλ.: , Μυτιλήνη, 25 Νοεµβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου σύµφωνα µε σχετική απόφαση του (Συνεδρίαση Πρυτανικού Συµβουλίου 20/ , θέµα 3.3.) σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης - διαπραγµάτευσης. στην προµήθεια µελανιών (τόνερ) εκτυπωτών, πολυµηχανηµάτων, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (fax), και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, (όπως αναλυτικά περιγράφονται στον επισυναπτόµενο, στο παράρτηµα Ι, πίνακα των υπό προµήθεια ειδών) και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής µονάδας Μυτιλήνης. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί για µέρος ή για το σύνολο των ειδών του πίνακα. εν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 1 η εκεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ. Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (4.590,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16% και παράδοσης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1713 Α (2.100,00 ) και ΚΑΕ 1281 Α (2.490,00 ) τρέχοντος οικονοµικού έτους. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/των µειοδότη/ ων θα υπογραφεί σύµβαση. Η διάρκειά της θα είναι µέχρι τις ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η πρόσκληση είναι ανηρτηµένη στον ιστότοπο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµόδια υπάλληλο κα Τσαµπαρλή Φερενίκη, τηλ.: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους: α) Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται: ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64), ήτοι : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, Σελίδα 1 από 9

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες, δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας της διαπραγµάτευσης, β) Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα µελάνια που προσφέρουν είναι τα γνήσια εργοστασιακά µελάνια για τον κάθε εκτυπωτή, συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (fax) και φωτοτυπικό µηχάνηµα, προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των µηχανηµάτων που θα τοποθετηθούν, είναι καινούργια και αµεταχείριστα και έχουν ηµεροµηνία λήξης ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία παραγωγής. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται απαράδεκτη. ως ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υπογεγραµµένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισµένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισµένο φάκελο απευθείας στα γραφεία του Τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, 2 ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην αρµόδια υπάλληλο κα Τσαµπαρλή Φερενίκη, τηλ , το αργότερο µέχρι την 1 η εκεµβρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία : Πανεπιστήµιο Αιγαίου Περιφερειακή ιεύθυνση Μυτιλήνης Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων Για την µε απευθείας ανάθεση διαπραγµάτευση, προµήθεια µελανιών (τόνερ) εκτυπωτών, πολυµηχανηµάτων, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (fax), και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, (Αριθµ. πρωτ. 623/ ) Λόφος Πανεπιστηµίου Κτίριο ιοίκησης Μυτιλήνη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται τα αναγραφόµενα του σχετικού άρθρου της παρούσας. Σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Εξωτερικά, οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, και την οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένους τους υποφακέλους κι όλα τα έγγραφα στοιχεία της προσφοράς. Σελίδα 2 από 9

3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς, οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος των προσφεροµένων προϊόντων, καθώς και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΤΙΜΕΣ Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 2. Οι όροι της πρόσκλησης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του δύναται κατ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ µέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Επίσης στην δικαιοδοσία του Τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 3. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι. 4. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφοράς που παρουσιάζει την χαµηλότερη τιµή. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές µε βάση τους όρους της παρούσας. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης µπορεί να εγκρίνει την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθορισµένου από την πρόσκληση, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον/ους µειοδότη/ες προµηθευτή/ες. Η κατακύρωση γίνεται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης µετά την αξιολόγηση των προσφορών και ανακοινώνεται µε έγγραφο σε όλους όσους υπέβαλλαν εµπροθέσµως προσφορά. Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του Σελίδα 3 από 9

4 ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. Ο/οι υποψήφιος/οι, στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Εάν προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του/των µειοδότη/ων που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση, σύµφωνη µε το υπόδειγµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας. ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το τιµολόγιο του προµηθευτή θα πρέπει να εκδοθεί κατόπιν συνεννόησης µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον κάθε προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας και µετά την έκδοση των τιµολογίων του ιδίου και αφού προσκοµισθούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου τα κάτωθι δικαιολογητικά : Α. Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής των ειδών. Β. Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο από την.ο.υ. και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον/τους προµηθευτή/ες. Οι υπέρ τρίτων νοµοθετηµένες κρατήσεις για την προµήθεια των ειδών, που ανέρχονται σε σύνολο 3,072% επί της καθαρής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., θα βαρύνουν το Πανεπιστήµιο, εκτός από την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% που θα βαραίνει τον/τους προµηθευτή/ες. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το κτήριο ιοίκησης της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης. Η παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιηθεί από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης. Ο προµηθευτής ειδοποιεί εγγράφως το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Ο προµηθευτής, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης να µπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των ειδών (µακροσκοπικά), που θα παραληφθεί. Το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης µετά την διενέργεια µακροσκοπικού ελέγχου. Το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο µετά την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου διάρκειας ενός (1) µήνα. Μετά τον έλεγχο, το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ιεύθυνσης Μυτιλήνης, συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης στο οποίο καταγράφεται το πλήθος, το είδος των προϊόντων που παραδίδονται παραλαµβάνονται. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω : Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η χρονική περίοδος µπορεί να µεταβληθεί χωρίς επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται σε κάποιον από τους προµηθευτές, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος των ειδών, που καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. Σελίδα 4 από 9

5 Έκπτωση προµηθευτή Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση έκπτωσης προµηθευτή, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο προµηθευτής και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια της Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα ικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επισυνάπτονται : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας πρόσκλησης. Ιωάννης Κάλλας Αναπληρωτής Καθηγητής Αντπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Σελίδα 5 από 9

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ή ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Canon MF4380 dn FX10 Canon ir1018j CANON JX200 (ΦΑΧ) Canon Fax B160 EPSON EPL-6200 EPSON M2000 HP LASERJET 1320 HP LASERJET 1200 HP LASERJET P2015 HP LASERJET P2055 DN HP LASERJET 2300L HP LASERJET M3027 x MFP HP LASERJET P1505n HP LASERJET 4050 HP LASERJET 1300 HP LASERJET 1022 HP LASERJET 1010 HP LASERJET 1005 MFF HP LASERJET P1006 HP LASERJET 6MP HP LASERJET 4250n HP LASERJET P3005dn HP COLOR LASERJET B002, CEXV18 µελάνι 16 ml για FAX CANON JX200 (PG 40) BX-20 SO50167 C13S Q6470A Q6471A Q6472A Q5949 A C7115A Q7553A CE 505A Q2610A Q7551X ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 (ΚΑΕ 1371 & ΚΑΕ 1281 Α ) 36 A C4127X Q2613X Q2612A Q2612Α Q2612A CB435A C3982A Q5942 A Q7551 X Black Cyan Yellow Q6473A Magenta C8771 C8772 C8773 C8774 C8775 Hp deskjet 970 cxi No HP deskjet 1220C HP AE HP 78 C6578AE HP DESKJET J6410Series (πολυµηχάνηµα) 350XL 351XL HP Deskjet 840C Black 15 In-color 17 C4906A HP OFFICEJET Pro 8500A C4907A C4908A C4909A HP OFFICEJET 4533 HPK03794 HP OFFICEJET 6310 TRI-COLOUR (C8766E No 343 Color ) HP OFFICEJET 6310 Μαύρο (C9364E No 337 Black ) HP OFFICEJET 7130 HP OFFICEJET 4355 (FAX) HP OFFICEJET 4355 (FAX) HP OFFICEJET 4255 (FAX) HP OFFICEJET 4255 FAX HP OFFICEJET J6410 HP OFFICEJET 4355 FAX LEXMARK 4512 LASER PRINTER Lexmark T630 Lexmark Ε352dn Lexmark Ε340 C5011DE, C5010DE C8727A C8722A C6656AE C6657AE CB336 CB338 C A7462 E352H11E 12Α8305 Σελίδα 6 από 9

7 LEXMARK E350 d E352 H 11E Lexmark x204n X203A21G Lexmark x (black), 43 (color) Black Toner Cartridge (15W0903) Magenta Toner Cartridge(15W0901) Cyan Toner Cartridge (15W0900) Yellow Toner Cartridge (15W0902) Photo Developer Cartrigde (15W0904) Fuser Cleaning Roller (15W0905) LEXMARK X850e X850H21G OKI MICROILINE 4410 MICROLINE 4410 PANASONIC FP 7830 (ΦΩΤΟΑΝ/ΚΟ) FQ-TF15 Panasonic FP-7728 Panasonic FP-7728 / FQ-TK20 RICOH AP410N Toner Cartridge - Ricoh Genuine OEM (Black) Ricoh FX200 Ricoh 2285 Black Ricoh Aficio D Black Samsung ML-1640 MLT-D1082S Toshiba estudio 200 T-2500E XEROX PHASER 3200 MFP 113R00730 XEROX PHASER R00656 XEROX Phaser R00688(DA) XEROX DOCUPRINT N2125 X 613 XEROX WORKCENTRE PE16 113R00667 XEROX PHASER R00747D5 XEROX PHASER R00655 Yellow 106R00654 Magenta 106R00653 Cyan XEROX PHASER 6110 MFP 106R00652 Black 106R01274 Μαυρος Γραφιτης (2K) XEROX PHASER 6110 MFP 106R01273 Κιτρινος Γραφιτης (1K) XEROX PHASER 6110 MFP 106R01272 Γραφιτης Ματζεντα (1K) XEROX PHASER 6110 MFP 106R01271 Κυανος Γραφιτης (1K) XEROX WORKCENTRE M15i 106R00586 XEROX WORKCENTRE R01278 Xerox WorkCenter M R01182 XEROX WORKCENTRE PE R00621(D3) XEROX WORKCENTRE R01275 XEROX DOCUMENT CENTRE 440DC 13R90125 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 (ΚΑΕ 1371 & ΚΑΕ 1281 Α ) Σελίδα 7 από 9

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ή ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΟΝΕΡ 1 Canon MF4380 dn FX10 2 Canon ir1018j 0386B002, CEXV18 3 µελάνι 16 ml για FAX CANON CANON JX200 (ΦΑΧ) JX200 (PG 40) 4 Canon Fax B160 BX-20 5 EPSON EPL-6200 SO EPSON M2000 C13S HP LASERJET 1320 Q5949 A 8 HP LASERJET 1200 C7115A 9 HP LASERJET P2015 Q7553A 10 HP LASERJET P2055 DN CE 505A 11 HP LASERJET 2300L Q2610A 12 HP LASERJET M3027 x MFP Q7551X 13 HP LASERJET P1505n 36 A 14 HP LASERJET 4050 C4127X 15 HP LASERJET 1300 Q2613X 16 HP LASERJET 1022 Q2612A 17 HP LASERJET 1010 Q2612Α 18 HP LASERJET 1005 MFF Q2612A 19 HP LASERJET P1006 CB435A 20 HP LASERJET 6MP C3982A 21 HP LASERJET 4250n Q5942 A 22 HP LASERJET P3005dn Q7551 X 23 HP COLOR LASERJET 3600 Q6470A Black 24 HP COLOR LASERJET 3600 Q6471A Cyan 25 HP COLOR LASERJET 3600 Q6472A Yellow 26 HP COLOR LASERJET 3600 Q6473A Magenta 27 C8771 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 28 C C C C Hp deskjet 970 cxi No HP deskjet 1220C HP 78 C6578AE 34 HP deskjet 1220C HP AE 35 HP DESKJET J6410Series 350XL 36 HP DESKJET J6410Series 351XL 37 HP Deskjet 840C Black HP Deskjet 840C In-color HP OFFICEJET Pro 8500A C4906A 40 HP OFFICEJET Pro 8500A C4907A 41 HP OFFICEJET Pro 8500A C4908A 42 HP OFFICEJET Pro 8500A C4909A 43 HP OFFICEJET 4533 HPK TRI-COLOUR (C8766E No 343 HP OFFICEJET 6310 Color ) 45 HP OFFICEJET 6310 Μαύρο (C9364E No 337 Black ) 46 HP OFFICEJET 7130 C5011DE, C5010DE 47 HP OFFICEJET 4355 (FAX) C8727A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 (ΚΑΕ 1371 & ΚΑΕ 1281 Α ) Σελίδα 8 από 9

9 48 HP OFFICEJET 4355 (FAX) C8722A 49 HP OFFICEJET 4255 (FAX) C6656AE 50 HP OFFICEJET 4255 FAX C6657AE 51 HP OFFICEJET J6410 CB336 CB HP OFFICEJET 4355 FAX C LEXMARK 4512 LASER PRINTER Ε352Η11Ε 54 Lexmark T630 12A Lexmark Ε352dn E352H11E 56 Lexmark Ε340 12Α LEXMARK E350 d E352 H 11E 58 Lexmark x204n X203A21G 59 Lexmark x (black), 43 (color) 60 Black Toner Cartridge (15W0903) 61 Magenta Toner Cartridge(15W0901) 62 Cyan Toner Cartridge (15W0900) 63 Yellow Toner Cartridge (15W0902) 64 Photo Developer Cartrigde (15W0904) 65 Fuser Cleaning Roller (15W0905) 66 LEXMARK X850e X850H21G 67 OKI MICROILINE 4410 MICROLINE PANASONIC FP 7830 (ΦΩΤΟΑΝ/ΚΟ) FQ-TF15 69 Panasonic FP-7728 Panasonic FP-7728 / FQ-TK Toner Cartridge - Ricoh RICOH AP410N Genuine OEM (Black) 71 Ricoh FX200 Ricoh 2285 Black 72 Ricoh Aficio D Black 73 Samsung ML-1640 MLT-D1082S 74 Toshiba estudio 200 T-2500E 75 XEROX PHASER 3200 MFP 113R XEROX PHASER R XEROX Phaser R00688(DA) 78 XEROX DOCUPRINT N2125 X XEROX WORKCENTRE 113R00667 PE16 80 XEROX PHASER R00747D5 81 XEROX PHASER R00655 Yellow 82 XEROX PHASER R00654 Magenta 83 XEROX PHASER R00653 Cyan 84 XEROX PHASER R00652 Black 85 XEROX PHASER 6110 MFP 106R01274 Μαυρος Γραφιτης (2K) 86 XEROX PHASER 6110 MFP 106R01273 Κιτρινος Γραφιτης (1K) 87 XEROX PHASER 6110 MFP 106R01272 Γραφιτης Ματζεντα (1K) 88 XEROX PHASER 6110 MFP 106R01271 Κυανος Γραφιτης (1K) 89 XEROX WORKCENTRE M15i 106R XEROX WORKCENTRE R Xerox WorkCenter M R XEROX WORKCENTRE PE R00621(D3) 93 XEROX WORKCENTRE R XEROX DOCUMENT CENTRE 440DC 13R90125 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 (ΚΑΕ 1371 & ΚΑΕ 1281 Α ) Σελίδα 9 από 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 03/08/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15548 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα