15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002543699 2015-01-27"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ. Κωδ.: Ηράκλειο Πληροφορίες: Κ.Σπυριδάκη Ευφρ. Αργυροπούλου Τηλέφωνο: Fax: Σελίδα 1 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 10/2/2015 Α ΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α / ). 3. Του Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α / ). 4. Του Ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α / ). 5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α / ) «περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 6. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/ τ. Α / ). 7. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α / ) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 8. Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α / ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α / ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 10. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπου» και του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α / ). 11. Του άρθρου 68 του N ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 12. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του (Συλλογικά Όργανα Διοίκησης) Ν. 2690/99 (ΦΕΚ

2 45/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 13. Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 15PROC Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 14. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 15. Της υποπαρ. στ. 20 (εφαρμογή εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσιών συμβάσεων) του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 16. Του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α / ). 17. Του Π.Δ. 370/1995 (199/Α/1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/ Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α / ). 19. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.194/ τ. Α / ). 20. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α'/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 21. Την αρ /601/0026/1998 (Φ.Ε.Κ. 431/τ. Β'/ ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες. 22. Την αρ. πρωτ. Π1/4240/ εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 23. Την αρ /739/ (Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 24. Την αρ. 373/ (Φ.Ε.Κ. 459/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 25. Την με αριθμό 9814/ (ΦΕΚ 1222/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 26. Τις πιστώσεις που υπάρχουν στον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , Οικονομικού έτους Την αρ. οικ. 203/ επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού. 28. Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για γραφική ύλη. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις προδιαγραφές- όρους όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για το έτος Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι το ποσό των Πενήντα Εννέα χιλιάδων Πεντακοσίων Σελίδα 2

3 ευρώ (59.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, 15PROC Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών Ομάδος. Η κατακύρωση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε ομάδα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού, Αλμυρού 14, Ηράκλειο, στο ισόγειο στις 10/2/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 10 η /2/ και ώρα π.μ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 9 η /2/2015 και ώρα μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 1111 οικονομικού έτους Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Κατά την πληρωμή θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις. 1. 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% Ο.Γ.Α. επί του Χαρτοσήμου 2. 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ. και 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% στην καθαρή αξία σύμφωνα με το Ν. 2198/94, άρθρο 24. Η διακήρυξη καθώς και το σχέδιο της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη παρέχονται από την υπηρεσία μας Διεύθυνση Οικονομικού στα τηλέφωνα: (Ε. Αργυροπούλου) και (Κ. Σπυριδάκη). Επισυνάπτονται: Γενικοί όροι του διαγωνισμού (Παράρτημα Α) Προδιαγραφές-Ομάδες Ειδών (Παράρτημα Β) Υπόδειγμα συμβάσεως (Παράρτημα Γ) Κοινοποίηση 1. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας). 2. Μέλη της αρ. 203/ επιτροπής στις παρακάτω Δ/νσεις Δ.ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.ΚΟΙΝΩΦ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Σελίδα 3

4 ΧΩΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εσωτερική Διανομή Τμήμα Προμηθειών & Διαχ. Υλικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και γνήσιων αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των Πενήντα Εννέα χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ενώσεις Προμηθευτών Κοινοπραξίες 2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται -επί ποινή αποκλεισμού -από τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (τ. Α /Φ.Ε.Κ. 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α, του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών Σελίδα 5

6 των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσφέροντος ότι: 1. Εγγυάται ότι για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών. 2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα ενός (1) έτους ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών. 3. Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά.. 5. Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ελαττωματικά υλικά σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας (πχ. Φάκελα που σχίζονται εύκολα κατά την αρχειοθέτηση, Μπλάνκο που μετά από σύντομη χρήση σπάνε ή ξεραίνονται κλπ, στυλό που δεν γράφουν ευκρινώς κλπ), ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών άλλως η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» β) Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς. Να αναφέρουν την τιμή ανά τεμάχιο, το σύνολο της τιμής ανά είδος και τη γενική συνολική τιμή της προσφοράς, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η παράδοση των προϊόντων: θα γίνεται τμηματικά στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπως αναφέρονται στο παράρτημα Γ, θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, Τα προϊόντα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός τριών (3) το πολύ εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη σχετική Σελίδα 6

7 σύμβαση μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα που θα κληθεί Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή σε μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών όπως αναφέρονται κατά είδος και ποσότητα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας, εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών Ομάδος. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σελίδα 7

8 Ομάδα Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΟΜΑΔΕΣ A/A TONER -DRUM -INK Τεµάχια Τιµή Τεµαχίου (χωρίς Φ.Π.Α. Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) 1 BROTHER 2840 TN BROTHER HL , 2500P TN CANON MP 190 CL-40 Black 2 4 EPSON EPL 6200L S GESTETNER F 230 & 250 & 516 TYPE-1275D 6 6 HP ADVANTAGE 4615 BLACK 655 CZ109AE 3 7 HP ADVANTAGE 4615 CYAN 655 CZ110AE 1 8 HP ADVANTAGE 4615 MAGENTA 655 CZ111AE 1 9 HP ADVANTAGE 4615 YELLOW 655 CZ12AE 1 10 HP COLOR LASERJET CM1312nfi MFP black (CB540A) 2 11 HP COLORJET CP3525dn Black Print Catridge (No CE250X) 1 12 HP COLOUR LASERJET CP2025 CC530A black 1 13 HP DESKJET ADVANTAGE 4625 CZ101AE [Ν 650 black] 1 Σελίδα 8

9 14 HP DESKJET ADVANTAGE 4625 CZ102AE [Ν 650 colour] 15 HP DESKJET D2560 & D2660 CC643E Ν 300 black HP DESKJET D2560 & D2660 CC643E Ν 300 colour 1 17 HP LASERJET 0 SERIES C7115A 3 18 HP LASERJET 5 CB435A 4 19 HP LASERJET 1012 & 1018 & 1020 Q2612A HP LASERJET 1102 CE285A 2 21 HP LASERJET 1150 Q2624A HP LASERJET 1320 Ν Q5949A HP LASERJET 4200 N Q1338A HP LASERJET P2014+ P2015N Q7553X 8 25 HP LASERJET P2055d HP CE505A 05A 1 26 HP LASERJET P3015 CE255X 3 27 HP OFFICEJET 7500A Wide Format CD971AE Ν 920 black 4 28 HP OFFICEJET 7500A Wide Format CD972AE Ν 920 cyan 2 29 HP OFFICEJET 7500A Wide Format CD973AE Ν 920 magenta 3 30 HP OFFICEJET 7500A Wide Format CD974AE Ν 920 yellow 2 Σελίδα 9

10 31 32 HP Officejet Pro K 8600 & K5400 yellow C9388AE Ν 88 HP Officejet Pro K 8600 & K5400 cyan C9386AE Ν KONICA 7022 U-BIX KONICA 7255 (TONER TYPE TN 601K) TN 601K 1 35 KONICA MINOLTA BIZHUB 500 TN KONICA MINOTA DIZHUB 210 TN KONICA MINOTA DIZHUB 250 & 282 TN KYOCERA ECOSYS FS 720 toner 5 39 KYOCERA KM KYOCERA TK-435 για TASKALFA 180-A LEXMARK C2090E 14 Black 1 42 LEXMARK C2110E 15 Color LEXMARK 60F2H00 για LEXMARK MX511DE ΤΟΝΕR LEXMARK CS310dn - Genuine High Capacity Cyan Return Program Lexmark 702HC Toner Cartridge - (70C2HC0) LEXMARK CS310dn toner - Genuine High Capacity Black Return Program Lexmark 702HK Toner Cartridge - (70C2HK0) LEXMARK E 250 DN E 350D E 352DN LEXM250A11E LEXMARK E360DN LEX260A11E TONER 10 Σελίδα 10

11 48 LEXMARK MS410DN toner LEXMARK MS410DN-MS510DN- [50F0Z00 500Z imaging unit]- Drum 1 50 LEXMARK MS510DN black toner (No 50F2H00) LEXMARK MS810dn LEXMARK OEM 18C0034 HC Black ink 3 53 LEXMARK Prospect Pro N0820 black Ν 4 54 LEXMARK Prospect Pro 205E 14N0900 cyan Ν 4 55 LEXMARK Prospect Pro 205E 14N0901 magenta Ν 4 56 LEXMARK Prospect Pro 205E 14N0902 yellow Ν 4 57 LEXMARK T SA 2 58 LEXMARK T642 X644A11E 1 59 LEXMARK X2670 BLACK 5 60 LEXMARK X2670 COLOUR 5 61 LEXMARK X7350 & X COLOUR 1 62 LEXMARK X7350 & X (18C0034 / #34 Black Ink) 3 63 OKI Β OKI B411/ Drum Unit 1 Σελίδα 11

12 65 OKI B411dn Black toner OKI C822 Black DRUM Cartridge OKI C822 toner C yellow 5 68 OKI C822 toner C magenta 5 69 OKI C822 Toner C cyan 5 70 OKI C822 toner C black OKI ES 7131 Black toner 3 72 OKI MB451 BK toner OKI MFP/B2520 P/N PANASONIC KX-FL 511 PANKXFA83X TONER PANASONIC KXF 1820 KX-FA136X 3 76 RICOH AFICIO MP 201SPF TYPE 1170D SAMSUNG MLT-D1042X Black (ML 1665) Toner 2 78 SAMSUNG K406 (CLT-K406S/ELS) Toner Cartridge 4 79 SAMSUNG ML 1640 TD1082S SAMSUNG ML 2950D MLTD-1035 MLT-D 103L SAMSUNG SCX 3400 FSF-7F 760P MLT-D101S 30 Σελίδα 12

13 82 SAMSUNG SCX SERIES MLT-K606S toner SAMSUNG SF 340 P/N: INK-M SAMSUNG SF 560 SCX-4216D SAMSUNG SF 650 MLT-D1052S 1 86 SAMSUNG-SCX 4521D3/ELS SCX-4521D SHARP AR-5320 AR-016TD 3 88 SHARP AR-5623N MX-235GT 2 89 SHARP AR-5625 & AR-M256 P/N: AR-310LT 5 90 SHARP MX-M350U (AR455MT) 3 91 TOSHIBA E STUDIO 256 T TOSHIBA E-STUDIO 167 P/N: T TOSHIBA E-STUDIO 170F T-170F 2 94 TOSHIBA E-STUDIO 255 T TOSHIBA E-STUDIO 257 T-5070E toner XEROX WORKCENTRE C R Black 2 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original), όχι αναγομωμένα και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους να είναι πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους. Σελίδα 13

14 Ομάδα Β Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότη τα Τιµή Τεµαχίου ή κουτιού ή πακέτου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) 1 Αποσυρραπτικό µεταλλικό κανονικού µεγέθους Τεµάχιο 30 2 Αποσυρραπτικό µικρού µεγέθους τύπου ''καβουράκι'' Τεµάχιο 20 3 Αυτοκόλλητοι Σελιδοδείκτες χρωµατιστοί 12x43mm Πακέτο 30 4 Βιβλίο ιακίνησης Εγγράφων (µεγάλο) φύλλων Τεµάχιο 12 5 Βιβλίο ιεκπεραίωσης Εγγράφων (µεγάλο) φύλλων Τεµάχιο 24 6 Βιβλίο ιεκπεραίωσης Εγγράφων (µεγάλο) 200 φύλλων Τεµάχιο 23 7 Βιβλίο Πρακτικών φύλλων Τεµάχιο 10 8 Βιβλίο Πρακτικών 150 φύλλων Τεµάχιο 17 9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 200 φύλλων Τεµάχιο 5 10 Γόµα για µολύβι λευκή Τεµάχιο Γόµα για στυλό (µπλε-κόκκινο) Τεµάχιο ιαλυτικό 20ml Μπλάνκο (σε φυαλάκι) Τεµάχιο ιαφάνειες πλαστικοποίησης βινιετών 80mmx120mm ( ελτίων ιαµονής) Τεµάχιο 14 ιορθωτικό (µπλάνκο) Στυλό Τεµάχιο 15 ιορθωτικό σετ (1 µπλάνκο & 1 διαλυτικό) σετ 16 Ετικέτες Αυτοκόλλητες Α4 70x37,12mm 17 Ετικέτες Αυτοκόλλητες Α4 70x42,43mm 18 Ζελατίνες διαφανείς Α4 (άνοιγµα µόνο επάνω, χωρίς τρύπες για κλασέρ) Πακέτο φύλλων Πακέτο φύλλων Πακέτο τεµ Σελίδα 14

15 19 Ζελατίνες διαφανείς Α4 [τύπου Π 10], άνοιγµα επάνω, διάτρητη για κλασέρ 20 Καρµπόν µπλε Α Κλασέρ Α4 4/32 από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µαύρo Κλασέρ Α4 4/32 από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µπλε Κλασέρ Α4 8/32 από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µαύρo Κλασέρ Α4 8/32 από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µπλε Πακέτο τεµ. Πακέτο τεµ Τεµάχιο 200 Τεµάχιο 150 Τεµάχιο 200 Τεµάχιο Κλασέρ µηχανογραφικό 8/31-45 µαύρο Τεµάχιο 6 26 Κόλα Stick 10gr Τεµάχιο Κόλα ρευστή 20gr (σε σωληνάριο) Τεµάχιο Κόλλες Αναφοράς Α4 µε γραµµές Πακέτο 400τεµ 1 29 Κολλητική ταινία (σελοτέιπ) διάφανη 19mmX33m Τεµάχιο Αρχείου/Θήκη Περιοδικών χαρτόνι Τεµάχιο 31 Αρχείου σκληρο µε λάστιχο και αυτιά (8mm) Τεµάχιο Λαστιχάκια µεγάλα χοντρά 33 Λαστιχάκια µεγάλα ψιλά 34 Λαστιχάκια µικρά χοντρά 1 κιλού 1 κιλού 1 κιλού 35 Μαρκαδόροι διαγράµµισης φωσφοριζέ (κίτρινο) Τεµάχιο 36 Μαρκαδόροι διαγράµµισης φωσφοριζέ (πράσινοι) Τεµάχιο Μαρκαδόροι ψιλής γραφής 0.5 µαύρο Τεµάχιο Μαρκαδόροι ψιλής γραφής 0.5 κόκκινο Τεµάχιο Μαρκαδόροι ψιλής γραφής0.5 µπλε Τεµάχιο Μαρκαδόρος ανεξίτηλος δεµάτων µαύρο Τεµάχιο Μαρκαδόρος για άσπρο πίνακα κόκκινο Τεµάχιο Μαρκαδόρος για άσπρο πίνακα µαύρο Τεµάχιο Μαρκαδόρος για άσπρο πίνακα µπλε Τεµάχιο Μελάνι κόκκινο για ταµπόν 32gr Τεµάχιο 5 45 Μελάνι µπλέ για ταµπόν 32gr Τεµάχιο 46 Μελάνι πράσινο για ταµπόν 32gr Τεµάχιο Σελίδα 15

16 47 Μολύβια απλής γραφής Η2Β 12τεµ. 48 Ντοσιέ µε έλασµα απλά χάρτινα Τεµάχιο Ντοσιέ πλαστικό µε έλασµα Α4, διαφανές εξώφυλλο και έγχρωµο οπισθόφυλλο Τεµάχιο Ξύστρα µεταλλική Τεµάχιο Περφορατέρ 2 οπών 2,7mm (µε οδηγό διάτρησης, διάτρηση έως και 30 φύλλα) Περφορατέρ 2 οπών 6,3mm (µε οδηγό διάτρησης, διάτρηση έως και 65 φύλλα) 53 Πινέζες Σελίδα 16 Τεµάχιο 20 Τεµάχιο 20 τεµ. 54 Στυλό Γκισέ µπλέ απλής γραφής Τεµάχιο Στυλό διαρκείας κόκκινο (απλής γραφής) 56 Στυλό διαρκείας µαύρο (απλής γραφής) 57 Στυλό διαρκείας µπλε (απλής γραφής) 58 Συνδετήρες µεταλλικοί 28mm 59 Συνδετήρες µεταλλικοί 32/33mm 60 Συνδετήρες µεταλλικοί 50mm 61 Σύρµατα συρραπτικού 2000/64 (6/4) 62 Σύρµατα συρραπτικού 126 (24/6) 63 Σύρµατα συρραπτικού 128 (24/8) 64 Σύρµατα συρραπτικού 923/12 65 Σύρµατα συρραπτικού 923/14 66 Σύρµατα συρραπτικού 923/8 67 Συρραπτικό γραφείου για σύρµατα Νο 923/8, 923/12, 923/14 10τεµ. 10τεµ. 10τεµ. τεµ. τεµ. τεµ τεµ τεµ. υσκευασία 1.000τεµ τεµ. υσκευασία 1.000τεµ. υσκευασία 1.000τεµ Τεµάχιο Συρραπτικό χειρός 126 (συρραµατα 24/6) Τεµάχιο Συρραπτικό χειρός για σύρµατα Νο 64 Τεµάχιο Ταινία ς διαφανής αυτοκόλλητη 3cm Τεµάχιο Ταινία ς διαφανής αυτοκόλλητη 5cm Τεµάχιο Ταµπόν σφραγίδων Νο 2 Τεµάχιο 73 Ταµπόν σφραγίδων Νο 3 Τεµάχιο 50

17 74 Υαλογράφος κόκκινος (γράφει πάνω σε αεροφωτογραφίες) Φάκελα αλληλογραφίας κίτρινα µε αυτοκόλλητο 23x33cm Φάκελα αλληλογραφίας κίτρινα µε αυτοκόλλητο 31x41cm Φάκελα αλληλογραφίας κίτρινα µε αυτοκόλλητο 46x35cm Φάκελα αλληλογραφίας λευκά µε αυτοκόλλητο 11x23cm Φάκελα αλληλογραφίας λευκά µε αυτοκόλλητο 16x23cm Φάκελα αλληλογραφίας λευκά µε αυτοκόλλητο, δεξί παράθυρο 11x23cm 81 Φάκελα αλληλογραφίας µπέζ µε αυτοκόλλητο 16x23cm Φάκελοι πανόδετοι µε κορδόνια, χωρίς αυτιά, 24,5x34,5x10εκ., ενισχυµένη πλάτη Φάκελοι πανόδετοι µε κορδόνια, χωρίς αυτιά, 34,5x24,5x17εκ., ενισχυµένη πλάτη Τεµάχιο τεµ. 250τεµ. 250τεµ. 500τεµ. 500τεµ. 500τεµ. 500τεµ Τεµάχιο 30 Τεµάχιο 0 84 Φάκελος µε Λάστιχο 25cmΧ35cm (διάφορα χρώµατα) Τεµάχιο Φάκελος χάρτινος απλός µε αυτιά µπεζ Τεµάχιο 0 86 Χαρτάκια Σηµειώσεων Αυτοκόλλητα Κίτρινα x75mm 87 Χαρτάκια Σηµειώσεων Αυτοκόλλητα Κίτρινα 125Χ75mm 88 Χαρτάκια Σηµειώσεων Αυτοκόλλητα Κίτρινα 75x75mm Πακέτο Φ Πακέτο Φ Πακέτο Φ 89 Ψαλίδι 16cm Τεµάχιο 10 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών θα είναι όμοια με τα χαρακτηριστικά της προσφοράς του προμηθευτή και των δειγμάτων του που επιδείχθηκαν κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη όπως αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα ενός (1) έτους ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών. Σελίδα 17

18 Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά. Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ελαττωματικά υλικά σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας (πχ. Φάκελα που σχίζονται εύκολα κατά την αρχειοθέτηση, Μπλάνκο που μετά από σύντομη χρήση σπάνε ή ξεραίνονται κλπ, στυλό που δεν γράφουν ευκρινώς κλπ), ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών. Ομάδα Γ Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 2015 Τιµή Τεµαχίου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) 1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr/τµ (δεσµίδες 500φ.) εσµίδες 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/τµ (δεσµίδες 500φ) εσµίδες ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/τµ (δεσµίδες 500φ) διάφορα χρώµατα εσµίδες 5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 80 γρ. ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 & Α3 Σελίδα 18 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα στοιχεία του παραπάνω χαρτιού πρέπει να είναι: 1. Είδος: Φωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλληλο για ψηφιακούς εκτυπωτές, για εκτυπωτές laser και fax. 2. Βάρος: 80 γρ. +/- 4% ανά Μ2 3. Πάχος Πυκνότητα: µμ +/- 4% 4. Επιφάνεια: Ματ επεξεργασµένη, χωρίς κηλίδες, στίγµατα ή ραβδώσεις 5. Σύσταση: Από χηµικό πολτό 6. Χρώµα: Λευκό (εκτός από το (3)) 7. Λευκότητα: Άνω του 90% 8. Αδιαφάνεια: Άνω του 90% 9. Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65% 10. Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακµών. Νερά χάρτου παράλληλα προς την µεγαλύτερη διάσταση 11. Επιφάνεια πλευρών: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείµµατα κοπής (ξεφτίσµατα) 12. Συσκευασία: Σε δεσµίδες των 500 φύλλων η καθεµία, περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περνά από το μηχάνημα χωρίς να αφήνει χνούδι. 13. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δείγµατα από το προσφερόµενο χαρτί. Η ποσότητα του δείγµατος πρέπει να είναι αρκετή (τουλάχιστον 2 δεσµίδες) προκειµένου να δοκιµασθεί στα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Το αποτέλεσµα της δοκιµής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την επιλογή του καταλληλότερου. 14. Θα επιβληθεί ποινή αποκλεισµού στους συµµετέχοντες που δεν θα αναφέρουν στην προσφορά τους τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόµενου χαρτιού.

19 15. Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι δώδεκα (12) περίπου µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα αν ζητηθεί προµήθεια µεγαλύτερης ποσότητας 15PROC χαρτιού σε ποσοστό που ορίζεται από τις περί προµηθειών διατάξεις, η προµήθεια αυτή θα γίνει µε την ίδια ή χαµηλότερη τιµή. 16. Οι προµηθευτές οφείλουν να καταθέσουν και πιστοποιητικό ποιότητας του χαρτιού, γνωστό ως ISO. Σελίδα 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Σύμβαση.ευρώ για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος Στο Ηράκλειο σήμερα στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού οι: 1. Ιωσήφ Ανδρουλιδάκης Προϊστάμενος του Τμ. Εκκαθάρισης Αποδοχών και Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 2... ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Ηράκλειο που αποκαλούνται για συντομία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΣ αντίστοιχα αφού έλαβαν υπόψη τους: Την αριθμ....προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Την υπ αριθμ../2015 απόφαση δέσμευσης δαπάνης ποσού. Την αριθμ. Πρωτ. απόφαση του, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρία με την επωνυμία. και τον διακριτικό τίτλο.., ΑΦΜ.., Δ.Ο.Υ.. Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Άρθρο 1ο Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και γνήσιων αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax όπως αναφέρονται στην αριθμ. Πρωτ.... προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο 2 της παρούσης. Όπως αναφέρονται στο παράρτημα Β. Άρθρο 2ο Είδη προμήθειας Σελίδα 20

21 Άρθρο 3ο Υπηρεσίες Παράδοσης Υλικών Ταχυδρ.Δ/νση Αλμυρού 14, Ηράκλειο Φοινικιά Περιοχή Τ.Ε.Ι., Ηράκλειο Μ. Παρλαμά 2 και Λ. 62 Μαρτύρων 417, Ηράκλειο Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Ηράκλειο Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο Ρούσσου Καπετανάκη 8, 72 Άγιος Νικόλαος Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 72 Άγιος Νικόλαος Ν. Ηρακλείου Υπηρεσίες Δ/νση Οικονομικού Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Δ/νση Διοίκησης Δ/νση Δασών Δ/νση Επιθ/σης & Συντονισμού Δασών Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Γραφείο Κίνησης Οχημάτων Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Δ/νση Αστικής Κατ/σης και Κοινωνικών Υποθέσεων Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Δ/νση Υδάτων Δ/νση Πληρ/κής και Επικοινωνιών Ν. Λασιθίου Δ/νση Δασών Τμήμα Διοικ. Οικονομικού Τμήμα Αδειών Διαμονής Τμήμα Αστικής Κατ/σης και Κοινωνικής Ένταξης Χορτάτζη 20, 74 Ρέθυμνο Απολλωνιάτου 6, 74 Ρέθυμνο Κόμβος Αμαρίου,74 Ρέθυμνο Ν.Ρεθύμνου Τμήμα Διοικ. - Οικονομικού Τμήμα Αδειών Διαμονής Τμήμα Αστικής Κατ/σης και Κοινωνικής Ένταξης Δ/νση Δασών Χρυσοπηγή 73, Χανιά Ν.Χανίων Δ/νση Δασών Θεραπευτηρίου 27, όπισθεν ΜΑΪΧ, Τμήμα Αδειών Διαμονής Τμήμα Αστικής Κατάστασης Σούδα και Κοινωνικής Ένταξης Τμήμα Διοικ/κού Οικονομικού Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, με έγγραφο της υπηρεσίας μας και η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών, στις υπηρεσίες που θα αναφέρει το έγγραφό μας. Σελίδα 21

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα