15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002599726 2015-02-26"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ Κάτω Τιθορέα 25/2/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : 2310 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για «Προμήθεια Εφαρμογών, Λογισμικού, Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Ανταλλακτικών και Αναλώσιμων Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 του Ν 2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α' 19/1-2-95) 2. Τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 4-6 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/ ) 3. Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/ Τον προϋπολογισμό του Δήμου, και συγκεκριμένα των κωδικών ΚΑ με διαθέσιμη πίστωση ,00, ΚΑ με διαθέσιμη πίστωση ,00, ΚΑ με διαθέσιμη πίστωση 5.000,00, ΚΑ με διαθέσιμη πίστωση ,00, ΚΑ με διαθέσιμη πίστωση ,00, για το έτος Για την εν λόγω προμήθεια, οι πιστώσεις έχουν ψηφιστεί και νομίμως αναληφθεί με τις 231 έως 235 AAY. 5. Την 2/2015 μελέτη της Διοικητικής υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. 6. Την αρίθμ. 30/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη διάθεση - ψήφιση των πιστώσεων. 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα είδους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές βάσει των παραπάνω διατάξεων και νόμων για την «Προμήθεια Εφαρμογών, Λογισμικού, Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Ανταλλακτικών και Αναλώσιμων Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, ενδεικτικής απαιτούμενης πίστωσης , Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/3/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., (λήξη παραλαβής πρόσφορων), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το τμήμα προμηθειών (Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: ).Για πληροφορίες ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο,( τηλ.λήψης πληροφοριών ). Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ήτοι την 3 η Μαρτίου 2015, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, Τ.Κ , στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου), αρμόδιος Υπάλληλος: Παπαϊωάννου Χρυσούλα ή να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου έως την ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ., την 4 η Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας. Περίληψη της παρούσας θα τοιχοκολληθεί στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού και θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή βάση του Ν. 3801/2009 άρθρο 46. Σελίδα 1

2 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ. 30/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης καθώς επίσης και στην αριθμ. 2/2015 μελέτη της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας 3. Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά. 4. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που συνεπάγεται επιπτώσεις του άρθρου 59 και επομένων του Ποινικού Κώδικα (Το παρόν δικαιολογητικό θα υποβληθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας πριν την υπογραφή της σύμβασης). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης η πτωχευτικού συμβιβασμού ή από ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά (υποβάλλεται σε δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου που θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Στην περίπτωση συνεταιρισμών ισχύουν τα περί δικαιολογητικών της παρ. δ) του άρθρου 7 της Υ. Α /1993 (ΕΚΠΟΤΑ). Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα. Η μη προσκόμιση κατά τον ανωτέρω τρόπο κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην αρίθμ. 2/2015 μελέτη (Άρθρο 3, Γενικοί Όροι) της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 5. Σύμφωνα με τα άρθρα 11& 12 της Υ.Α / Με την ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο οι ακόλουθοι υποφάκελοι που θα φέρουν τις εξής ενδείξεις: Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα α) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου β) Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας Σελίδα 2

3 γ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δ) Τα στοιχεία του συμμετέχοντος Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα α) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου β) Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας γ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δ) Τα στοιχεία του συμμετέχοντος Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με κεφαλαία γράμματα α) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου β) Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της προμήθειας γ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δ) Τα στοιχεία του συμμετέχοντος 5.2 Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. 5.3 Προσφορά για μέρος της ποσότητας των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον δεν δίδεται ενιαία τιμή η δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για αυτό (Αρθρο 16 παρ.6). 5.4 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται 5.5 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5.6 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, που παραλαμβάνει τις προσφορές πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη η την πρόσκληση. 6. Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α / Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 6.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατό είκοσι (120) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για διάστημα 4 μηνών. Μετά την λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ.2 7. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Υ. Α / Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Εντός του μισού χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β. Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν μόνο από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 7.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 7.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η Σελίδα 3

4 παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 8.2 Μετά την λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσης τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Οι φάκελοι που περιέχουν την τεχνική και την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι, γράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος, που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στην συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 8.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι αυτούς που θα αποκλειστούν. 8.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 8.5 Κατά την συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική μέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και πραγματοποιείται η αξιολόγηση ύστερα από βαθμολόγηση των αξιολογούμενων μεγεθών που χωρίζονται σε ομάδες όπως φαίνεται στο παρόν άρθρο της διακήρυξης (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σε συνδυασμό με την τιμή της προσφοράς του. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης και αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις διακήρυξης, ή μειώνονται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η συνολική βαθμολόγηση κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας και ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης της κάθε προσφοράς είναι: (0,50 X βαθμός 1 ης ομάδας) + (0,50 Χ βαθμός 2 ης ομάδας) Η ανοιγμένη προσφορά είναι: 1 η ΟΜΑΔΑ (Με συντελεστή βαρύτητας 50%) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συνολικός βαθμός αξιολόγησης Οικονομική προσφορά Α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 20 2 Τεχνική αξία, λειτουργικότητα και αποδοτικότητα: Δυνατότητα αναβάθμισης, τεχνικά στοιχεία προσφερόμενου εξοπλισμού και εφαρμογών, στιβαρότητα κατασκευής 3 Ποιότητα, καταλληλότητα, φήμη κατασκευαστών 10 Σύνολο βασικής βαθμολογίας 1 ης ομάδας 50 2 η ΟΜΑΔΑ (Με συντελεστή Βαρύτητας 50%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ Α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 2 Ποιότητα και χρόνος εξυπηρέτησης ( τεχνική βοήθεια, ανταλλακτικά, service, κινητά συνεργεία) 3 Εμπειρία, εκπαίδευση προσωπικού - επίδειξη λειτουργίας 10 4 Χρόνος παράδοσης 10 Σύνολο βασικής βαθμολογίας 2 ης ομάδας Σελίδα 4

5 Για τις ανάγκες της αξιολόγησης ενδέχεται να ζητηθεί από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι θα ειδοποιηθούν σχετικά τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα στοιχεία του κατά φύλλο. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού. 8.6 Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 8.7 Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 8.8 Ο ανάδοχος που θα προκύψει καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή αν δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, άρθρα 24 παρ. 5, 34 & 35 της Υ.Α / Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2015 και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού με δικαίωμα παράτασης μέχρι 31/5/ Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. 9.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, κρατήσεις ΤΠΔΥ 0,50% και ΤΕΑΔΥ 1,50%, φόρο εισοδήματος καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού. 9.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τύπο με βάση τον Ν.3801/2009 άρθρο Οι αποδείξεις καταβολής αυτών επισυνάπτονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά στην πρώτη πιστοποίηση πληρωμής του προμηθευτή. 10. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 της Υ.Α / Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α) 10.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 της παρούσας όροι, τον αριθμό της σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται μέχρι 31/5/2015. (Άρθρο 26 παρ.2 εδάφιο 11) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική ή ποιοτική παραλαβή των υλικών της παρούσας προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά λαμβανομένου υπόψη τυχόν παρατηρήσεων ή εκπρόθεσμης παράδοσης. 11. Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. 12. Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος εγκεκριμένου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν της υποβολής των αναλόγων τιμολογίων και της σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 13. Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 46 της Υ. Α /1996 (ΕΚΠΟΤΑ) και την παρ.1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 του Δ. Κ.Κ. Σελίδα 5

6 14. Η ποσότητα προμήθειας μπορεί να αυξηθεί κατά 20% σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο. 15. Ο ανάδοχος της προμήθειας με την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει τις προβλεπόμενε εγγυήσεις αυτής. (Αρθρο /93). 16. Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου, στην επίσημη ιστοσελίδα, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. -Ο- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ Σελίδα 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 ΧΡΗΣΗ: 2015 Κ.Α , , , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών, εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 1) Η Υπουργική Απόφαση 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» και όλων των νόμων και αποφάσεων του Υπουργείου που ισχύουν και αφορούν την εκτέλεση τέτοιων προμηθειών. 2) Ο Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 3) Ο Νόμος 2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4) Η υπ αρίθμ. Π1/3305 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ1789/ ) Αρμόδια για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών που τυχόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας Άρθρο 3 ο : Τεχνικές Προδιαγραφές Ι. ΓΕΝΙΚΑ Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, σύγχρονα, αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων με καλή φήμη στο εξωτερικό και στη χώρα μας. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια των ακόλουθων ειδών : Α. Εφαρμογές : 1 α. Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας υλικού Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows 9x/NT/2000 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του industry standard Microsoft Windows Σελίδα 7

8 Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας. Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται στη καλή λειτουργία του υλικού (κεντρικός Η/Υ, ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, σταθμοί εργασίας του δικτύου, συσκευές επικοινωνίας, συσκευές αντιγράφων ασφαλείας) που είναι εγκατεστημένο στο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) Διασύνδεση της εφαρμογής με την εφαρμογή Πρωτοκόλλου τους υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος 1β. Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας λογισμικού Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows 9x/NT/2000 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του industry standard Microsoft Windows Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης και ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας. Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται στη καλή λειτουργία των εφαρμογών (ακεραιότητα δεδομένων, αξιοπιστία λειτουργίας, ανταλλαγή στοιχείων, ταχύτητα περαίωσης διαδικασιών, αυτόματη ενημέρωση, επιλεκτική προσθήκη patches) που είναι εγκατεστημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) Διασύνδεση της εφαρμογής με την εφαρμογή Πρωτοκόλλου τους υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος 2α. Λογισμικό προστασίας από ιούς για τριάντα (30) θέσεις εργασίας 2β. Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων 2015 Ολοκληρωμένο περιβάλλον με 32 bit αρχιτεκτονική που να λειτουργεί σε Windows 9x/NT/2000 Αναφορικά με το σύστημα επικοινωνίας του χρήστη (User Interface) των εφαρμογών, θα είναι εξ ολοκλήρου γραφικό και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του industry standard Microsoft Windows Εγχειρίδια χρήσης. Συνοπτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τήρηση των δεδομένων παρακολούθησης σε Βάση Δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται στις φάσεις δημιουργίας, μετάπτωσης, ολοκλήρωσης και τελικού ελέγχου των στοιχείων που αφορούν εκλογικά δεδομένα του Δήμου. Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. Σελίδα 8

9 Import / export δεδομένων (σε μορφή xls) και σε μορφή κατάλληλη προς αναγνώριση. Διασύνδεση της εφαρμογής με το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα Β. Αναλώσιμα ανταλλακτικά λοιπό υλικό: ΑΑ Είδος 1α Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας υλικού 1β Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας λογισμικού 2α Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων β Άδειες BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT για τριάντα (30) θέσεις εργασίας 3α TONER EPSON Μ1400 3β TONER KYOCERA 220/ΤΚ435 3γ TONER KYOCERA FS 1116MFP 3δ TONER LEXMARK 540 CYAN 3ε TONER LEXMARK MS310/410/510/610 3στ TONER LEXMARK Ε120 3ζ TONER LEXMARK Ε260/360/460 3η TONER LEXMARK Χ544 BLK 3θ TONER LEXMARK Χ544 C/M/Y 3ι TONER PHASER 6280 BLACK 3ια TONER PHASER 6280 CYAN 3ιβ TONER PHASER 6280 MAGENTA 3ιγ TONER PHASER 6280 YELLOW 3ιδ TONER SAMSUNG ML1640,2240 (1082) 3ιε TONER XEROX 3200MFP CARTRIDGE 3ιστ TONER XEROX 432ST 3ιζ TONER ΗΡ 2610Α LJ2300 3ιη TONER ΗΡ 2612 (1010LJ) 3ιθ TONER ΗΡ 85Α (CE285A) 3κ TONER ΗΡ CB540A/1215/1312/1515/125A BLK 3κα TONER ΗΡ CB541A CYAN 3κβ TONER ΗΡ CB542A YELLOW 3κγ TONER ΗΡ CB543A MAGENTA 3κδ TONER ΗΡ Q7553A BL 3κε TONER ΟΚΙ 401/441/ PAGES 3κστ TONER ΟΚΙ MB451DN/401 3κζ TONER ΟΚΙ Β430/440/460/470/ κη TONER-r EPSON Μ1400 3κθ TONER-r EPSON Μ2000 3λ TONER-r KYOCERA ΤΚ-110 3λα TONER-r LEXMARK MS310/502 3λβ TONER-r LEXMARK X544/C544 3λγ TONER-r LEXMARK Ε120 3λδ TONER-r LEXMARK Ε260/360 3λε TONER-r PANASONIC ΚΧ-88X/FL401/411 3λστ TONER-r SAMSUNG ML λζ TONER-r SAMSUNG ML-2165W/TD101S/1015 3λη TONER-r SAMSUNG SCR-4216D3/ELS 3λθ TONER-r SHARP SF μα TONER-r XEROX 6280 BLK 3μβ TONER-r XEROX PHASER μγ TONER-r XEROX PHASER μδ TONER-r XEROX PHASER 6280 C/M/Y 3με TONER-r XEROX ΡΕ220 3μστ TONER-r ΗΡ 2612Α 3μζ TONER-r ΗΡ 85Α CE285A BLK 3μη TONER-r ΟΚΙ Β401/ΜΒ451 Σελίδα 9

10 4α ΜΕΛ CANON 512 BLK 4β ΜΕΛ CANON 513 ΜΡ250 COLOR 4γ ΜΕΛ CANON 541 COLOR 4δ ΜΕΛ CANON PG-540 MG2150 BLK 4ε ΜΕΛ CANON PG-540XL MG2150 BLK 4στ ΜΕΛ EPSON 1292/3/4 4ζ ΜΕΛ EPSON 305/1285( )SET 4η ΜΕΛ EPSON 305/1291/B42WD BLK 4θ ΜΕΛ LEXMARK 16 BLK 4ι ΜΕΛ LEXMARK 17 BLK 4ια ΜΕΛ LEXMARK 26 COLOR 4ιβ ΜΕΛ LEXMARK 27 COLOR 4ιγ ΜΕΛ ΗΡ 21 C9351A DESKJET 3940BLA 4ιδ ΜΕΛ ΗΡ 22 C9352/3940 COLOUR 4ιε ΜΕΛ ΗΡ 301 BLK 4ιστ ΜΕΛ ΗΡ 339 BLACK 21ML C8767EC 4ιζ ΜΕΛ ΗΡ 350(4260) 4ιη ΜΕΛ ΗΡ 351 4ιθ ΜΕΛ ΗΡ 4615/655 BLK 4κ ΜΕΛ ΗΡ 655 CYAN 4κα ΜΕΛ ΗΡ 655 MAGENTA 4κβ ΜΕΛ ΗΡ 655 YELLOW 4κγ ΜΕΛ ΗΡ 901 BLACK CC653AE 4κδ ΜΕΛ ΗΡ 901 TRI-COLOUR CC656AE 4κε ΜΕΛ ΗΡ CC640EE 300 BLK 4κστ ΜΕΛ ΗΡ CC643EE 300 COLOUR 4κζ ΜΕΛ-r CANON 512 BLK 4κη ΜΕΛ-r CANON GP215/300/400 4κθ ΜΕΛ-r CANON ΒΧ-3 4λ ΜΕΛ-r EPSON T1291/B42WD BLK 4λα ΜΕΛ-r ΗΡ 21XL BLK 4λβ ΜΕΛ-r ΗΡ 350XL BLK CB336EE 4λγ ΜΕΛ-r ΗΡ 351XL CB338EE COLOR 4λδ ΜΕΛ-r ΗΡ λε ΜΕΛ-r ΗΡ λστ ΜΕΛ-r ΗΡ C8767E 339 BLK 4λζ ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550 88XL BLK 4λη ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550/88 Y/C/M 4λθ DRUM LEXMARK Ε260/360/460 4μ ΤΑΙΝ-EPSON S LQ-590 4μα ΤΑΙΝ-EPSON Ο FX-890 4μβ ΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KXFA-52Χ 205/225 4μγ ΤΑΙΝΙΑ-r EPSON LQ-590 6α ΧΑΡΤΙ 9,5x11 2/ΠΛΟ NCR 7α ADAPTOR USB ΤΟ 2 PS/2 7β UPS 650VA/360W 7γ USB 32GB 7δ ΒΑΣΗ ΔΟΡ/ΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 7ε ΧΑΡΤΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ BP+NCR 6Χ210 3ΠΛΟ 7στ ΔΙΣΚΟΣ SSD 2.5/SATA3/128GB 7ζ ΔΙΣΚΟΣ 500GB SATA η ΔΙΣΚΟΣ 1ΤΒ 64ΜΒ SATA θ ΜΝΗΜΗ 1GB/1024MB/DDR2/SDRAM DIMM_S/H 7ι ΜΝΗΜΗ 512MB/DDR1/SDRAM(S/H) 7ια ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS1GB400C3 ή ισοδύναμο 7ιβ ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS2GB667D2 ή ισοδύναμο 8α ΚΑΛΩΔ-UTP 6 PATCH CORD 1Μ 8β ΚΑΛΩΔ-UTP 6 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ) 8γ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝΙ 9DBI 2.4GHZ 8δ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7ΑΗ 9α ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MS-DSP WIRED 400 USB ή ισοδύναμο 9β ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 9γ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V ADAPTER 9δ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Σελίδα 10

11 9ε ΠΡΙΖΑ ΕΑΤΟΝ ΒΟΧ 1 DIN TEL 9στ ΠΡΙΖΑ-JACK UTP CAT6 9ζ ΚΟΥΤΙ ΚΥΒΑ 9η ACCESS POINT MICROTIK ROUTERBOARD SXT Lite5 RBS ή ισοδύναμο 9θ ACCESS POINT MIKROTIK RB260GS 5PORTS ή ισοδύναμο 9ι ACCESS POINT ROUTERBOARD 433UAH 9ια ACCESS POINT WIRELESS 3COM 11G ή ισοδύναμο 9ιβ WIRELESS ROUTER LINKSYS WAG54G ή ισοδύναμο 9ιγ MOUSE USB 9ιδ PICKUP ROLLER 3763/ΗΡ ιε RJ45 JACK UTP CAT6 9ιστ SPIRAL Φ25 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ535 ή ισοδύναμο 10β ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON M2000DN ή ισοδύναμο 10γ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON WORKFORCE PRO WF5620DWF ή ισοδύναμο 10δ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MS310D ή ισοδύναμο 10ε ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΡ DJ 5525/CZ282C ή ισοδύναμο 10στ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΚΙ MB451DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ισοδύναμο 10ζ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ395 ή ισοδύναμο 11α Η/Υ i3 64GB, 1TB HDD 11β Η/Υ C2D E6XXX/2GB/160GB/WIN7/UB 11γ Η/Υ ΝΒ 3537 i7-4500u/8g/1t 11δ Η/Υ ΝΒ i3-3110μ FREE DOS 12α ΟΘΟΝΗ 19'' 12β ΟΘΟΝΗ 22'' 12γ ΟΘΟΝΗ 24" LED ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση πιστοποιητικού ISO ή άλλου ισοδύναμου Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα είδη στο Δήμο, μέσα στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο, έτοιμα για λειτουργία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χειριστές του Δήμου, στην λειτουργία των εφαρμογών. Ο ανάδοχος θα πρέπει μαζί με τα είδη να παραδώσει στον Δήμο και Βιβλία Οδηγιών για την λειτουργία τους, στην Ελληνική γλώσσα. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται οι ελάχιστες και δεν επιτρέπεται παρέκκλιση σε κανένα σημείο. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές για μέρος των ειδών και αν υποβληθούν θα επιστρέφονται σαν απαράδεκτες. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τεχνική περιγραφή των ειδών και προσπέκτ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υποστήριξης, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια. Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των ειδών, που δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον χρόνο επιτόπιας απόκρισης στην αντιμετώπιση βλαβών ο οποίος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των σαρανταπέντε (45) λεπτών από την χρονική στιγμή αναγγελίας (τηλεφωνικά, fax, mail). Οι μελανοταινίες, κασέτες μελάνης inkjet & κεφαλές και τα τόνερ θα είναι πρόσφατης παραγωγής (ημερομηνία λήξης το νωρίτερο 31/12/2016). Οι τιμές θα ισχύουν για όλο το έτος. Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισμού & δεν δεσμεύει την υπηρεσία. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ'όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από το γραφείο προμηθειών, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή. Για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες η εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Σελίδα 11

12 Άρθρο 4 ο : Χρόνος παράδοσης ειδών (Υπ.Απ /93, άρθρο.27) 4.1. Από το Δήμο είναι επιθυμητή η παράδοση των προσφερόμενων ειδών εντός τριάντα ημερών (30), από την υπογραφή της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος μπορεί να αποκλείσει προσφορές λόγω μακρού χρόνου παράδοσης Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. Άρθρο 5 ο : Παραλαβή ειδών Χρόνος παραλαβής (Υπ. ΑΠ.11389/93, άρθρο 28&29) 5.1. Η προσωρινή παραλαβή των ειδών, έτοιμων για λειτουργία, θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου μας, από την επιτροπή παραλαβής της παρ.2 του άρθρου 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και δοκιμές κατά την κρίση της. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Είναι δυνατόν να γίνει η προσωρινή παραλαβή και τμηματική ποσοτήτων. 5.2 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον συμβατικό χρόνο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 της Υπουργικής Απόφασης 11389/ Η οριστική παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Άρθρο 6 ο : Ασφάλιση ειδών(υπ. ΑΠ.11389/93,αρθρο 30) 6.1 Τα είδη της προμήθειας θα ασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο και σύμφωνα με τις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 6.2 Η έναρξη και η λήξη των ασφαλισμένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη. Άρθρο 7 ο :Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση(υπ. ΑΠ.11389/93,αρθρο 33) 7.1 Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση ή παράταση που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 8 ο :Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου (Υπ. ΑΠ.11389/93,αρθρο 35) 8.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικό έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρου άρθρου 35 της Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 9 ο :Τρόπος πληρωμής(υπ. ΑΠ.11389/93,αρθρο 36) 9.1 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει σε EURO μετά την προσωρινή παραλαβή αυτών στην αποθήκη μας βάση των τιμολογίων και του πρωτοκόλλου παραλαβής. Είναι δυνατή η τμηματική πληρωμή με την τμηματική παραλαβή. 9.2 Σε περίπτωση κατασκευής του είδους ή μέρους αυτού σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία απαιτείται και η προσκόμιση από τον προμηθευτή βεβαίωσης της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου εργοστασίου, που ορίζεται από τη σύμβαση, ότι τα υλικά κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο αυτό. Εφόσον στην κατασκευή συμμετέχουν και άλλα εργοστάσια, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αντιγράφου του τιμολογίου του εργοστασίου, που συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ, διαφορετικά θα τηρηθεί η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 36 της ανωτέρω Σελίδα 12

13 Υπουργικής Απόφασης, 9.3 Σε περίπτωση πληρωμής προμηθευτή στο εξωτερικό, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 37 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 9.4 Όσα είδη δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της διακήρυξης θα διατίθενται με έκπτωση 10% επί της λιανικής τιμής πώλησης του είδους από τον προμηθευτή. Προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση από τον προμηθευτή καταλόγου ο οποίος θα περιέχει τα πωλούμενα προϊόντα και τις αντίστοιχες τιμές. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 10 ο :Προσκόμιση δείγματος 10.1 Κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους πρέπει να φέρει δείγμα του προσφερόμενου είδους, αφού ζητηθεί αυτό, για εξέταση από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σε τόπο που θα καθοριστεί από τον πρόεδρο της επιτροπής ή να φροντίσει με δική του ευθύνη και έξοδα για τη μετάβαση της επιτροπής αξιολόγησης σε άλλο δήμο για την επίδειξη λειτουργίας των προσφερομένων ειδών. Η προσκόμιση δείγματος, αφού αυτό ζητηθεί, είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια σε περίπτωση μη προσκόμισης η αντίστοιχη προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Κατά τα άλλα ισχύουν τα του άρθρου 38 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. Άρθρο 11 ο :Ανωτέρα Βία 11.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Άρθρο 12 ο :Επίλυση Διαφορών μετά την υπογραφή σύμβασης 12.1 Για κάθε πράξη του Δήμου, για την οποία ο προμηθευτής κρίνει ότι είναι βλαπτικές των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον των αρμόδιων οργάνων. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο Δήμος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα, δεν αποφαίνεται σε πράξη της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας η οποία πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1797/1988 ή της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκριση του. Η ένσταση αυτή ασκείται και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί «κανονισμού προμηθειών Ο,ΤΑ». Άρθρο 13 ο :Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 13.1 Ο προμηθευτής είναι υποχρεούμενος για χρονική περίοδο δέκα (10) χρόνων από την υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα τα ανταλλακτικά που τυχόν ζητηθούν. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 16/02./2015 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Υ. ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 16/2/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σελίδα 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 ΧΡΗΣΗ: 2015 Κ.Α , , , ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από Δημοτικούς Πόρους. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ( ) 1α Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας υλικού ΤΕΜ β Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας λογισμικού ΤΕΜ α Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων 2015 ΤΕΜ β Άδειες BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT για τριάντα (30) θέσεις εργασίας ΤΕΜ α TONER EPSON Μ1400 ΤΕΜ β TONER KYOCERA 220/ΤΚ435 ΤΕΜ γ TONER KYOCERA FS 1116MFP ΤΕΜ δ TONER LEXMARK 540 CYAN ΤΕΜ ε TONER LEXMARK MS310/410/510/610 ΤΕΜ στ TONER LEXMARK Ε120 ΤΕΜ ζ TONER LEXMARK Ε260/360/460 ΤΕΜ η TONER LEXMARK Χ544 BLK ΤΕΜ θ TONER LEXMARK Χ544 C/M/Y ΤΕΜ ι TONER PHASER 6280 BLACK ΤΕΜ ια TONER PHASER 6280 CYAN ΤΕΜ ιβ TONER PHASER 6280 MAGENTA ΤΕΜ ιγ TONER PHASER 6280 YELLOW ΤΕΜ ιδ TONER SAMSUNG ML1640,2240 (1082) ΤΕΜ ιε TONER XEROX 3200MFP CARTRIDGE ΤΕΜ ιστ TONER XEROX 432ST ΤΕΜ ιζ TONER ΗΡ 2610Α LJ2300 ΤΕΜ ιη TONER ΗΡ 2612 (1010LJ) ΤΕΜ ιθ TONER ΗΡ 85Α (CE285A) ΤΕΜ κ TONER ΗΡ CB540A/1215/1312/1515/125A BLK ΤΕΜ κα TONER ΗΡ CB541A CYAN ΤΕΜ κβ TONER ΗΡ CB542A YELLOW ΤΕΜ κγ TONER ΗΡ CB543A MAGENTA ΤΕΜ κδ TONER ΗΡ Q7553A BL ΤΕΜ κε TONER ΟΚΙ 401/441/ PAGES ΤΕΜ κστ TONER ΟΚΙ MB451DN/401 ΤΕΜ κζ TONER ΟΚΙ Β430/440/460/470/ ΤΕΜ κη TONER-r EPSON Μ1400 ΤΕΜ κθ TONER-r EPSON Μ2000 ΤΕΜ λ TONER-r KYOCERA ΤΚ-110 ΤΕΜ λα TONER-r LEXMARK MS310/502 ΤΕΜ λβ TONER-r LEXMARK X544/C544 ΤΕΜ λγ TONER-r LEXMARK Ε120 ΤΕΜ λδ TONER-r LEXMARK Ε260/360 ΤΕΜ Σελίδα 14

15 3λε TONER-r PANASONIC ΚΧ-88X/FL401/411 ΤΕΜ λστ TONER-r SAMSUNG ML-1640 ΤΕΜ λζ TONER-r SAMSUNG ML-2165W/TD101S/1015 ΤΕΜ λη TONER-r SAMSUNG SCR-4216D3/ELS ΤΕΜ λθ TONER-r SHARP SF 2314 ΤΕΜ μα TONER-r XEROX 6280 BLK ΤΕΜ μβ TONER-r XEROX PHASER 3200 ΤΕΜ μγ TONER-r XEROX PHASER 3250 ΤΕΜ μδ TONER-r XEROX PHASER 6280 C/M/Y ΤΕΜ με TONER-r XEROX ΡΕ220 ΤΕΜ μστ TONER-r ΗΡ 2612Α ΤΕΜ μζ TONER-r ΗΡ 85Α CE285A BLK ΤΕΜ μη TONER-r ΟΚΙ Β401/ΜΒ451 ΤΕΜ α ΜΕΛ CANON 512 BLK ΤΕΜ β ΜΕΛ CANON 513 ΜΡ250 COLOR ΤΕΜ γ ΜΕΛ CANON 541 COLOR ΤΕΜ δ ΜΕΛ CANON PG-540 MG2150 BLK ΤΕΜ ε ΜΕΛ CANON PG-540XL MG2150 BLK ΤΕΜ στ ΜΕΛ EPSON 1292/3/4 ΤΕΜ ζ ΜΕΛ EPSON 305/1285( )SET ΤΕΜ η ΜΕΛ EPSON 305/1291/B42WD BLK ΤΕΜ θ ΜΕΛ LEXMARK 16 BLK ΤΕΜ ι ΜΕΛ LEXMARK 17 BLK ΤΕΜ ια ΜΕΛ LEXMARK 26 COLOR ΤΕΜ ιβ ΜΕΛ LEXMARK 27 COLOR ΤΕΜ ιγ ΜΕΛ ΗΡ 21 C9351A DESKJET 3940BLA ΤΕΜ ιδ ΜΕΛ ΗΡ 22 C9352/3940 COLOUR ΤΕΜ ιε ΜΕΛ ΗΡ 301 BLK ΤΕΜ ιστ ΜΕΛ ΗΡ 339 BLACK 21ML C8767EC ΤΕΜ ιζ ΜΕΛ ΗΡ 350(4260) ΤΕΜ ιη ΜΕΛ ΗΡ 351 ΤΕΜ ιθ ΜΕΛ ΗΡ 4615/655 BLK ΤΕΜ κ ΜΕΛ ΗΡ 655 CYAN ΤΕΜ κα ΜΕΛ ΗΡ 655 MAGENTA ΤΕΜ κβ ΜΕΛ ΗΡ 655 YELLOW ΤΕΜ κγ ΜΕΛ ΗΡ 901 BLACK CC653AE ΤΕΜ κδ ΜΕΛ ΗΡ 901 TRI-COLOUR CC656AE ΤΕΜ κε ΜΕΛ ΗΡ CC640EE 300 BLK ΤΕΜ κστ ΜΕΛ ΗΡ CC643EE 300 COLOUR ΤΕΜ κζ ΜΕΛ-r CANON 512 BLK ΤΕΜ κη ΜΕΛ-r CANON GP215/300/400 ΤΕΜ κθ ΜΕΛ-r CANON ΒΧ-3 ΤΕΜ λ ΜΕΛ-r EPSON T1291/B42WD BLK ΤΕΜ λα ΜΕΛ-r ΗΡ 21XL BLK ΤΕΜ λβ ΜΕΛ-r ΗΡ 350XL BLK CB336EE ΤΕΜ λγ ΜΕΛ-r ΗΡ 351XL CB338EE COLOR ΤΕΜ λδ ΜΕΛ-r ΗΡ 8727 ΤΕΜ λε ΜΕΛ-r ΗΡ 8728 ΤΕΜ λστ ΜΕΛ-r ΗΡ C8767E 339 BLK ΤΕΜ λζ ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550 88XL BLK ΤΕΜ λη ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550/88 Y/C/M ΤΕΜ α DRUM LEXMARK Ε260/360/460 ΤΕΜ β ΤΑΙΝ-EPSON S LQ-590 ΤΕΜ γ ΤΑΙΝ-EPSON Ο FX-890 ΤΕΜ δ ΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KXFA-52Χ 205/225 ΤΕΜ ε ΤΑΙΝΙΑ-r EPSON LQ-590 ΤΕΜ 1 5,16 5,16 6α ΧΑΡΤΙ 9,5x11 2/ΠΛΟ NCR ΤΕΜ , α ADAPTOR USB ΤΟ 2 PS/2 ΤΕΜ β UPS 650VA/360W ΤΕΜ γ USB 32GB ΤΕΜ δ ΒΑΣΗ ΔΟΡ/ΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜ 1 16, ε ΧΑΡΤΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ BP+NCR 6Χ210 3ΠΛΟ ΤΕΜ , στ ΔΙΣΚΟΣ SSD 2.5/SATA3/128GB ΤΕΜ ζ ΔΙΣΚΟΣ 500GB SATA3 3.5 ΤΕΜ Σελίδα 15

16 7η ΔΙΣΚΟΣ 1ΤΒ 64ΜΒ SATA3 3.5 ΤΕΜ 1 70,08 70,08 7θ ΜΝΗΜΗ 1GB/1024MB/DDR2/SDRAM DIMM_S/H ΜΕΤΡΑ ι ΜΝΗΜΗ 512MB/DDR1/SDRAM(S/H) ΤΕΜ ια ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS1GB400C3 ή ισοδύναμο ΜΕΤΡΑ ιβ ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS2GB667D2 ή ισοδύναμο ΤΕΜ α ΚΑΛΩΔ-UTP 6 PATCH CORD 1Μ ΤΕΜ β ΚΑΛΩΔ-UTP 6 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ) ΤΕΜ γ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝΙ 9DBI 2.4GHZ ΤΕΜ δ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7ΑΗ ΤΕΜ α ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MS-DSP WIRED 400 USB ή ισοδύναμο ΤΕΜ β ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΜ γ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V ADAPTER ΤΕΜ δ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΕΜ ε ΠΡΙΖΑ ΕΑΤΟΝ ΒΟΧ 1 DIN TEL ΤΕΜ στ ΠΡΙΖΑ-JACK UTP CAT6 ΤΕΜ ζ ΚΟΥΤΙ ΚΥΒΑ ΤΕΜ η ACCESS POINT MICROTIK ROUTERBOARD SXT Lite5 RBS ή ισοδύναμο ΤΕΜ θ ACCESS POINT MIKROTIK RB260GS 5PORTS ή ισοδύναμο ΤΕΜ ι ACCESS POINT ROUTERBOARD 433UAH ΤΕΜ ια ACCESS POINT WIRELESS 3COM 11G ή ισοδύναμο ΤΕΜ ιβ WIRELESS ROUTER LINKSYS WAG54G ή ισοδύναμο ΤΕΜ ιγ MOUSE USB ΤΕΜ ιδ PICKUP ROLLER 3763/ΗΡ 3005 ΤΕΜ ιε RJ45 JACK UTP CAT6 ΤΕΜ ιστ SPIRAL Φ25 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ535 ή ισοδύναμο ΤΕΜ β ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON M2000DN ή ισοδύναμο ΤΕΜ γ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON WORKFORCE PRO WF5620DWF ή ισοδύναμο ΤΕΜ δ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MS310D ή ισοδύναμο ΤΕΜ ε ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΡ DJ 5525/CZ282C ή ισοδύναμο ΤΕΜ στ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΚΙ MB451DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ισοδύναμο ΤΕΜ ζ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ395 ή ισοδύναμο ΤΕΜ 1 67,09 67,09 11α Η/Υ i3 64GB, 1TB HDD ΤΕΜ β Η/Υ C2D E6XXX/2GB/160GB/WIN7/UB ΤΕΜ γ Η/Υ ΝΒ 3537 i7-4500u/8g/1t ΤΕΜ δ Η/Υ ΝΒ i3-3110μ FREE DOS ΤΕΜ α ΟΘΟΝΗ 19'' ΤΕΜ β ΟΘΟΝΗ 22'' ΤΕΜ γ ΟΘΟΝΗ 24" LED ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΠΑ 23% , ,48 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 16/02/2015 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 16/2/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σελίδα 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 ΧΡΗΣΗ: 2015 Κ.Α , , , ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται στην προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών, εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών μηχανογράφησης και περιλαμβάνουν: α) Τις δαπάνες εγκατάστασης και δοκιμών των ηλεκτρονικών συστημάτων β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα κλπ γ) το ποσοστό κέρδους του προμηθευτή που θα εκτελέσει την προμήθεια. δ) τις δαπάνες εκπαίδευσης των χειριστών των προγραμμάτων Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΑ Είδος 1α Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας υλικού 1β Άδεια αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας λογισμικού 2α Άδεια εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων β Άδειες BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT για τριάντα (30) θέσεις εργασίας 3α TONER EPSON Μ1400 3β TONER KYOCERA 220/ΤΚ435 3γ TONER KYOCERA FS 1116MFP 3δ TONER LEXMARK 540 CYAN 3ε TONER LEXMARK MS310/410/510/610 3στ TONER LEXMARK Ε120 3ζ TONER LEXMARK Ε260/360/460 3η TONER LEXMARK Χ544 BLK 3θ TONER LEXMARK Χ544 C/M/Y 3ι TONER PHASER 6280 BLACK 3ια TONER PHASER 6280 CYAN 3ιβ TONER PHASER 6280 MAGENTA 3ιγ TONER PHASER 6280 YELLOW 3ιδ TONER SAMSUNG ML1640,2240 (1082) 3ιε TONER XEROX 3200MFP CARTRIDGE 3ιστ TONER XEROX 432ST 3ιζ TONER ΗΡ 2610Α LJ2300 3ιη TONER ΗΡ 2612 (1010LJ) 3ιθ TONER ΗΡ 85Α (CE285A) 3κ TONER ΗΡ CB540A/1215/1312/1515/125A BLK 3κα TONER ΗΡ CB541A CYAN Σελίδα 17

18 3κβ TONER ΗΡ CB542A YELLOW 3κγ TONER ΗΡ CB543A MAGENTA 3κδ TONER ΗΡ Q7553A BL 3κε TONER ΟΚΙ 401/441/ PAGES 3κστ TONER ΟΚΙ MB451DN/401 3κζ TONER ΟΚΙ Β430/440/460/470/ κη TONER-r EPSON Μ1400 3κθ TONER-r EPSON Μ2000 3λ TONER-r KYOCERA ΤΚ-110 3λα TONER-r LEXMARK MS310/502 3λβ TONER-r LEXMARK X544/C544 3λγ TONER-r LEXMARK Ε120 3λδ TONER-r LEXMARK Ε260/360 3λε TONER-r PANASONIC ΚΧ-88X/FL401/411 3λστ TONER-r SAMSUNG ML λζ TONER-r SAMSUNG ML-2165W/TD101S/1015 3λη TONER-r SAMSUNG SCR-4216D3/ELS 3λθ TONER-r SHARP SF μα TONER-r XEROX 6280 BLK 3μβ TONER-r XEROX PHASER μγ TONER-r XEROX PHASER μδ TONER-r XEROX PHASER 6280 C/M/Y 3με TONER-r XEROX ΡΕ220 3μστ TONER-r ΗΡ 2612Α 3μζ TONER-r ΗΡ 85Α CE285A BLK 3μη TONER-r ΟΚΙ Β401/ΜΒ451 4α ΜΕΛ CANON 512 BLK 4β ΜΕΛ CANON 513 ΜΡ250 COLOR 4γ ΜΕΛ CANON 541 COLOR 4δ ΜΕΛ CANON PG-540 MG2150 BLK 4ε ΜΕΛ CANON PG-540XL MG2150 BLK 4στ ΜΕΛ EPSON 1292/3/4 4ζ ΜΕΛ EPSON 305/1285( )SET 4η ΜΕΛ EPSON 305/1291/B42WD BLK 4θ ΜΕΛ LEXMARK 16 BLK 4ι ΜΕΛ LEXMARK 17 BLK 4ια ΜΕΛ LEXMARK 26 COLOR 4ιβ ΜΕΛ LEXMARK 27 COLOR 4ιγ ΜΕΛ ΗΡ 21 C9351A DESKJET 3940BLA 4ιδ ΜΕΛ ΗΡ 22 C9352/3940 COLOUR 4ιε ΜΕΛ ΗΡ 301 BLK 4ιστ ΜΕΛ ΗΡ 339 BLACK 21ML C8767EC 4ιζ ΜΕΛ ΗΡ 350(4260) 4ιη ΜΕΛ ΗΡ 351 4ιθ ΜΕΛ ΗΡ 4615/655 BLK 4κ ΜΕΛ ΗΡ 655 CYAN 4κα ΜΕΛ ΗΡ 655 MAGENTA 4κβ ΜΕΛ ΗΡ 655 YELLOW 4κγ ΜΕΛ ΗΡ 901 BLACK CC653AE 4κδ ΜΕΛ ΗΡ 901 TRI-COLOUR CC656AE 4κε ΜΕΛ ΗΡ CC640EE 300 BLK 4κστ ΜΕΛ ΗΡ CC643EE 300 COLOUR 4κζ ΜΕΛ-r CANON 512 BLK 4κη ΜΕΛ-r CANON GP215/300/400 4κθ ΜΕΛ-r CANON ΒΧ-3 4λ ΜΕΛ-r EPSON T1291/B42WD BLK 4λα ΜΕΛ-r ΗΡ 21XL BLK 4λβ ΜΕΛ-r ΗΡ 350XL BLK CB336EE 4λγ ΜΕΛ-r ΗΡ 351XL CB338EE COLOR 4λδ ΜΕΛ-r ΗΡ λε ΜΕΛ-r ΗΡ λστ ΜΕΛ-r ΗΡ C8767E 339 BLK 4λζ ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550 88XL BLK 4λη ΜΕΛ-r ΗΡ Κ550/88 Y/C/M Σελίδα 18

19 5α DRUM LEXMARK Ε260/360/460 5β ΤΑΙΝ-EPSON S LQ-590 5γ ΤΑΙΝ-EPSON Ο FX-890 5δ ΤΑΙΝΙΑ PANASONIC KXFA-52Χ 205/225 5ε ΤΑΙΝΙΑ-r EPSON LQ-590 6α ΧΑΡΤΙ 9,5x11 2/ΠΛΟ NCR 7α ADAPTOR USB ΤΟ 2 PS/2 7β UPS 650VA/360W 7γ USB 32GB 7δ ΒΑΣΗ ΔΟΡ/ΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 7ε ΧΑΡΤΙ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ BP+NCR 6Χ210 3ΠΛΟ 7στ ΔΙΣΚΟΣ SSD 2.5/SATA3/128GB 7ζ ΔΙΣΚΟΣ 500GB SATA η ΔΙΣΚΟΣ 1ΤΒ 64ΜΒ SATA θ ΜΝΗΜΗ 1GB/1024MB/DDR2/SDRAM DIMM_S/H 7ι ΜΝΗΜΗ 512MB/DDR1/SDRAM(S/H) 7ια ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS1GB400C3 ή ισοδύναμο 7ιβ ΜΝΗΜΗ CORSAIR VS2GB667D2 ή ισοδύναμο 8α ΚΑΛΩΔ-UTP 6 PATCH CORD 1Μ 8β ΚΑΛΩΔ-UTP 6 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ) 8γ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝΙ 9DBI 2.4GHZ 8δ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7ΑΗ 9α ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MS-DSP WIRED 400 USB ή ισοδύναμο 9β ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 9γ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V ADAPTER 9δ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 9ε ΠΡΙΖΑ ΕΑΤΟΝ ΒΟΧ 1 DIN TEL 9στ ΠΡΙΖΑ-JACK UTP CAT6 9ζ ΚΟΥΤΙ ΚΥΒΑ 9η ACCESS POINT MICROTIK ROUTERBOARD SXT Lite5 RBS ή ισοδύναμο 9θ ACCESS POINT MIKROTIK RB260GS 5PORTS ή ισοδύναμο 9ι ACCESS POINT ROUTERBOARD 433UAH 9ια ACCESS POINT WIRELESS 3COM 11G ή ισοδύναμο 9ιβ WIRELESS ROUTER LINKSYS WAG54G ή ισοδύναμο 9ιγ MOUSE USB 9ιδ PICKUP ROLLER 3763/ΗΡ ιε RJ45 JACK UTP CAT6 9ιστ SPIRAL Φ25 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ535 ή ισοδύναμο 10β ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON M2000DN ή ισοδύναμο 10γ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON WORKFORCE PRO WF5620DWF ή ισοδύναμο 10δ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MS310D ή ισοδύναμο 10ε ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΡ DJ 5525/CZ282C ή ισοδύναμο 10στ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΚΙ MB451DN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ισοδύναμο 10ζ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON ΡΙΧΜΑ ΜΧ395 ή ισοδύναμο 11α Η/Υ i3 64GB, 1TB HDD 11β Η/Υ C2D E6XXX/2GB/160GB/WIN7/UB 11γ Η/Υ ΝΒ 3537 i7-4500u/8g/1t 11δ Η/Υ ΝΒ i3-3110μ FREE DOS 12α ΟΘΟΝΗ 19'' 12β ΟΘΟΝΗ 22'' 12γ ΟΘΟΝΗ 24" LED Άρθρο 1α ο Προμήθεια και εγκατάσταση άδειας αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (850,00) Άρθρο 1β ο Σελίδα 19

20 Προμήθεια και εγκατάσταση άδειας αναβάθμισης εφαρμογής παρακολούθησης ελέγχου λειτουργίας λογισμικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (850,00) Άρθρο 2α ο Προμήθεια και εγκατάσταση άδειας εφαρμογής αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων 2015, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 2 Τεμάχια Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (1150,00) Άρθρο 2β ο Προμήθεια και εγκατάσταση αδειών BITDEFENDER AV GRAVITY ENDPOINT (για τριάντα (30) θέσεις εργασίας), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 1 Τεμάχιο Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (1395,00) Άρθρο 3α ο Προμήθεια TONER EPSON Μ1400, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56,00) Άρθρο 3β ο Προμήθεια TONER KYOCERA 220/ΤΚ435, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (63,00) Άρθρο 3γ ο Προμήθεια TONER KYOCERA FS 1116MFP, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (79,00) Άρθρο 3δ ο Προμήθεια TONER LEXMARK 540 CYAN, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55,00) Άρθρο 3ε ο Προμήθεια TONER LEXMARK MS310/410/510/610, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Συγγραφή Τεχνική Περιγραφή- Τιμή Εφαρμογής ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (53,00) Άρθρο 3στ ο Προμήθεια TONER LEXMARK Ε120, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Σελίδα 20

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Τιθορέα 10/3/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : 3035 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>>

ιακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την << ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση:κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος Πληροφορίες:2234350113 Fax:22343-50114 Κάτω Τιθορέα 23/11 /2012 Αρ. Πρωτ. :14305 ιακήρυξη επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Αγγελάκης Νικόλαος

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Αγγελάκης Νικόλαος ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Τηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 Ηράκλειο, 12-01-2017 Aρ. Πρωτ.: 40 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 189.837,40 Φ.Π.Α.: 43.662,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 233.500,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ ΒΟΧΒ469Η25-6Θ4 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 25-1-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32379 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 15/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 14/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Θεσσαλονίκη 15/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 14/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233, - 284 Fax: 2310891232 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 15/11/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 14/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 13760 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα