Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: & FAX: Αριθ. Πρωτ. :8263 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -067/4 για την ροµήθεια αναλώσιµων Η/Υ (ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ), µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Προϋ ολογιζόµενη δα άνη: Πενήντα έντε χιλιάδων Ευρώ (55.000,00 ) λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.. ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά για την ροµήθεια αναλώσιµων Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ) µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Το αντικείµενο του ιαγωνισµού αφορά την ροµήθεια γνήσιων Αναλωσίµων Η/Υ (toner-µελάνια) της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα εριγραφόµενα είδη καθώς και οι εκτιµούµενες οσότητες αυτών αναφέρονται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Παραρτήµατος I του αρόντος διαγωνισµού. Τα είδη κι οι οσότητες δεν είναι δεσµευτικές για την ΣΤΑΣΥ. Α αραίτητη ροϋ όθεση, είναι η σταθερότητα των ροσφεροµένων τιµών και του οσοστού έκ τωσης για τουλάχιστον έξι (6) µήνες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης για την εν λόγω ροµήθεια. Τ

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 2 Μαίου 204 και ώρα 2:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -067/4 «ΓΙΑ TΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ) ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σηµειώνουµε:. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή για µέρος των ζητούµενων ειδών. Μόνο γνήσια αναλώσιµα Η/Υ της κατασκευάστριας εταιρείας θα είναι α οδεκτά στην ροσφορά. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την 2 Μαΐου 204 και ώρα 2:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2. ικαιολογητικά Συµµετοχής Όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε νόµιµα ε ικυρωµένα αντίγραφα λην των ΦΕΚ ου κατατίθενται σε α λά αντίγραφα. Τ

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή στ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, µε θεώρηση του γνήσιου της υ ογραφής α ό αρµόδια Αρχή στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία της ροµήθειας και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν την ροµήθεια (συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. 2.2 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. 2.3 Η ΣΤΑΣΥ είναι ιθανό να α αιτήσει την ροµήθεια ε ι λέον ειδών α ό αυτά ου εριλαµβάνονται στο «Τιµολόγιο Προσφοράς». Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι ρέ ει να καταθέσουν λήρη τιµοκατάλογο µε όλα τα ροϊόντα ου διαθέτουν. Ε ί του τιµοκαταλόγου αυτού θα ρέ ει να ροσφέρουν οσοστό έκ τωσης για την ΣΤΑΣΥ, το ο οίο θα αραµείνει σταθερό καθ όλη την διάρκεια της Σύµβασης. Τ

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ 3. ιενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η Ε ιτρο ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού καλώντας συγχρόνως να ε ιβεβαιώσουν τις υ οβληθείσες οικονοµικές τους ροσφορές. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού εριγράφεται στο αράρτηµα ΙII. Η ηλεκτρονικός λειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των α οδεκτών ροσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού λειστηριασµού θα αρακολουθηθεί α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Το τίµηµα εκκίνησης του ηλεκτρονικού λειστηριασµού είναι το τίµηµα του χαµηλότερου συµβατικού τιµήµατος ου θα ροκύψει α ό τη διαδικασία α οσφράγισης των οικονοµικών ροσφορών. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, η εταιρεία στο δικτυακό τό ο της ο οίας θα διεξαχθεί, θα αραδώσει στην Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού έγγραφη και λήρη αναφορά για το α οτέλεσµα του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Η Ε ιτρο ή θα συντάξει σχετικό ρακτικό µε βάση τα α οτελέσµατα της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και τις αρχικές έντυ ες οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων. 3. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων ικαιολογητικών Συµµετοχής. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή κατά την διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής ηµο ρασίας ο Ανάδοχος θα ρέ ει να ροσκοµίσει την βελτιωµένη οικονοµική του ροσφορά στην ο οία οι ε ιµέρους τιµές δεν µ ορεί να είναι υψηλότερες α ό την αρχική οικονοµική ροσφορά. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΙ ΩΝ Η αράδοση των ειδών θα γίνεται ανά Εντολή Ανάθεσης σε κατάλληλη συσκευασία. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αραδίδει ένα ρος ένα τα υλικά ενώ ιον εκ ροσώ ου της ΣΤΑΣΥ ή του αιτούντος τα υλικά και του αραδίδοντος τα ανωτέρω είδη. Ο έλεγχος γίνεται συγκρίνοντας την Εντολή Ανάθεσης και την αραδίδουσα οσότητα. Ο αραλαβών υ ογράφει στο ελτίο Α οστολής για οιοτικό και οσοτικό έλεγχο. Εάν υ άρξει λεόνασµα, γίνεται ε ιστροφή µε ελτίο Α οστολής ή κρατείται α ό την ΣΤΑΣΥ εφόσον υ άρχουν ανάγκες. Τ

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Οι αραδόσεις θα είναι τµηµατικές σε αρτίδες, ου θα καθορίζονται α ό την ΣΤΑΣΥ και θα γίνονται µε µεταφορικό µέσο του Αναδόχου στις εξής το οθεσίες: Στα Αµαξοστάσια Σε ολίων (Λεωφ. Κηφισού 94), Σταυρού (Σταυρός Αγ. Παρασκευής) και Ελαιώνα (Πιερίας και Νεότητος, Αιγάλεω) ή και σε σταθµούς του συστήµατος ό ως για αράδειγµα στο σταθµό Συντάγµατος, στο σταθµό Κεραµεικό, στο σταθµό Εθνική Άµυνα, στο κτίριο του σταθµού Αττικής κ.α. Στο κεντρικό κτίριο της ΣΤΑΣΥ (Αθηνάς 67, Αθήνα) Στο Αµαξοστάσιο Ελληνικού (Τέρµα οδού Αερο ορίας, Ελληνικό). ό ως θα ορίζεται στην εκάστοτε Εντολή Ανάθεσης. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει το ανάλογο ροσω ικό και εξο λισµό για την εκφόρτωση και αράδοση των ειδών ου έχουν αραγγελθεί σε χώρο ου θα υ οδεικνύονται α ό τους αρµόδιους της ΣΤΑΣΥ. Η αράδοση ανά εντολή ανάθεσης θα ρέ ει να γίνεται το ολύ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών α ό την ηµεροµηνία α οστολής της και σε οσοστό κάλυψης τουλάχιστον του 80% των αραγγελθέντων ειδών. Η κάθε αραγγελία θα ρέ ει να ολοκληρώνεται το ολύ σε δύο αραδόσεις και το αργότερο εντός 5 εργάσιµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία α οστολής της εντολής ανάθεσης. Σε ερί τωση διαφοράς ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αραδώσει τα ελλεί οντα είδη την ε όµενη ηµέρα. Όλα τα Τιµολόγια Πώλησης θα αναφέρονται στα σχετικά ελτία α οστολής και στην αντίστοιχη Εντολή Ανάθεσης ροκειµένου να γίνεται έλεγχος και συσχετισµός για την χρέωση της ΣΤΑΣΥ. 5. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει, Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 0% του συµβατικού τιµήµατος ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή ρέ ει να είναι αορίστου χρόνου και να έχει εκδοθεί: Α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει και θα αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της σύµβασης. Τ

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ 6. Τρό ος Πληρωµής Η ληρωµή θα γίνει εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του ροµηθευτή. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Για ροµήθεια αξίας άνω των 467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Τιµολόγιο θεωρηµένο α ό την αρµόδια Οικονοµική Υ ηρεσία. Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 403/20 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0% η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Τ

7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Τ

8

9 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -067/4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΡΙΛΙΟΣ 204

10

11 . ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις έ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε ερί τωση ύ αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς. Στην οικονοµική τους ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν τις νόµιµες υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,0% του Ν. 403/20, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η ο οία θα αρακρατηθεί α ό την ληρωµή του Αναδόχου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Τ /26

12 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΜ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ BROTHER BROTHER 2 BROTHER CANON 3 CANON DRUM HL2240/2250/2270 HC TONER HL2240/2250/2270 HC TONER L400/320/340/380/380 S/390/5770 DR K TN ,6K 3 CARTRIDGE T BL 3,5K 7833A002 4 CANON TONER FAX FI CANON 6 CANON TONER FAX L- 00/20/40/60/MF4 00/408/420/440/4 50 TONER IR 08/022/020/024 7 CANON TONER IR 33A 4 8 CANON TONER IR 2200/2200i/2220i/2800 /3300/3300i/ CANON ΜΕΛΑΝΙ 27 ml 3 0 CANON ΜΕΛΑΝΙ MG CANON ΜΕΛΑΝΙ MG CANON ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΑΞ 3 3 CANON ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΑΞ 4 CANON ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΑΞ FX0 BLACK FX C-EXV8 8,4K 0386B002 C-EXV40 BL 3480B006 C-EXV3 6647A002 BCI-3E BLACK PG 540 CL 54 BX-3 PG-40 BLACK PG-50 BLACK EPSON 5 EPSON TONER ALC C3S05064 BL 2K 6 EPSON TRANFER UNIT Laser C3000/4000/400 2 C3S K Τ /26

13 Α/Α HP ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 7 HP INK No 920 PRO CD97ΑΕ BLACK XL 8 HP INK No 920 PRO CD972ΑΕ CYAN XL 9 HP INK No 920 PRO CD973ΑΕ MAGENTA XL 20 HP INK No 920 PRO CD974ΑΕ YELLOW XL 2 HP INK No 920 PRO CD975ΑΕ BLACK XL 22 HP INK No.80 2 C4872A CY 75ML 23 HP 24 HP 25 HP 26 HP 27 HP 28 HP 29 HP 30 HP 3 HP 32 HP INK No.80 DNJ000/050 INK No.80 DNJ000/050 INK No.80 Printhead & Cleaner DJ050/055 INK No.80 Printhead & Cleaner DJ050/055 INK No.80 Printhead & Cleaner DJ050/055 INK No.80 Printhead & Cleaner DJ050/055 INK No.88 K550/5400/L7480/758 0/7680/7780 INK No.88 K550/5400/L7480/758 0/7680/778 INK No.88 K550/5400/L7480/758 0/7680/7782 INK No.88 K550/5400/L7480/758 0/7680/ C4874A MAGENTA 75ml 2 C4873A YELLOW 75ml C4822A MAG C4823A YEL C4820A BL C482A CY 3 C9396AE BL 4 C939AE CY XL 7 C9393AE YE XL 2 C9392AE MAG XL 33 HP TONER 60/320 3 Q5949A BLACK 34 HP 35 HP TONER 25/CP55/58/C M32 TONER 25/CP55/58/C M32 CB540A BLACK 2,2K CB54A CY,4K Τ /26

14 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ 36 HP 37 HP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER 25/CP55/58/C M32 TONER 25/CP55/58/C M32 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ CB542A YEL,4K CB543A MAG,4K ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 38 HP TONER 200/ C4096A BL 5K 39 HP TONER Q260A 40 HP 4 HP 42 HP 43 HP 44 HP 45 HP TONER 3600/3800/3505 TONER 3600/3800/3505 TONER 3600/3800/3505 TONER 3600/3800/3505 TONER 404/405/455 TONER 404/405/455 Q6470A BL 6K Q647A CY 4K Q6472A YEL 4K Q6473A YEL 4K 6 CC364A BLACK 0K CC364X BLACK 24K 46 HP TONER 5000/500 C429X BLACK 0K 47 HP TONER 98A 4/M 92298A BLACK 6,8K 48 HP 49 HP 50 HP 5 HP 52 HP 53 HP TONER COLOUR LAZER JET 4550N TONER COLOUR LAZER JET 4550N TONER CP2025/CM2320 TONER CP2025/CM2320 TONER CP2025/CM2320 TONER CP2025/CM2320 C49A BLACK 9K C494A YELLOW 6K 0 CC530A BLACK 3,5K 5 CC53A CYAN 2,8K 5 CC533A MAGENTA 2,8K 5 CC532A YELLOW 2,8K 54 HP TONER INKJET No2 20 C935 BL 55 HP TONER INKJET No22 0 C9352 CL 56 HP TONER LASERJET 4600/ C9720A BL 9K Τ /26

15 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ 57 HP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TONER LASERJET 4600/4650 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ C972A CYAN 8K ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 58 HP TONER LASERJET 4600/4650 C9722A YEL 8K 59 HP TONER LASERJET 4600/ C9723A MAG 8K 60 HP TONER LASERJET 5500/ C9730A BLACK 3K 6 HP TONER LASERJET 5500/ C9732A YEL 2K 62 HP TONER LASERJET 5500/ C9733A MAG 2K 63 HP TONER LASERJET 5500/ C973A CY 2K 64 HP TONER M536/566/606 6 CE278A 65 HP TONER M40/M425 5 CF280A 2,7K 66 HP TONER P02/M22 5 CE285A,6K 67 HP TONER P2035/ CE505A BLACK 2,3K 68 HP TONER P2035/ CE505X BLACK 6,5K 69 HP ΤΟΝΕΡ CP CE740A BL KONICA 70 KONICA BIZHUB 350/362 4 TN ,5K 7 KONICA KYOCERA 72 KYOCERA OKI 73 OKI BIZHUB A32W0 20/20P TONER 900DN/9500CN/920 /9520 RIBBON MICROLINE 520/52 2 TNP24 BL 8K 2 TK-70 40K BLACK Τ /26

16 PANASONIC Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ 74 PANASONIC ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ FAX (KX- FP205/25/FC225 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ 5 KX-FA52X ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ PHILIPS 75 PHILIPS INK FAX FJ520/525/535/550/ PFA44 XEROX 76 XEROX TONER IF6020/IF IC60 450PGS ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ Τ /26

17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤ2 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ BROTHER BROTHER Drum Brother DR-6000 HL240/50/70/8350/8 750/MFC9650/9660/97 60/9850/ K Drum Brother DR-6000 HL240/50/70/8350/8 750/MFC9650/9660/97 60/9850/ K 2 BROTHER Toner Brother TN-6300 HL230/240/250/2 70/440/450/470 3K Toner Brother TN-6300 HL230/240/250/2 70/440/450/470 3K 3 BROTHER Toner Brother TN-6600 HL240/250/270/25 00P/8350P/8750/9650 /9750/9760/9850 6K Toner Brother TN-6600 HL240/250/270/25 00P/8350P/8750/9650 /9750/9760/9850 6K CANON 4 CANON Canon CRG B002 0 Canon CRG B002 5 CANON EPSON 6 EPSON Toner Canon C-EXV22 BL IR5055/5065/ B002 Epson Stylus 20/D78/D92/DX4000 /4050/4450/5000/5050 /6000 Ink Epson T074 C3T YEL Toner Canon C-EXV22 BL IR5055/5065/ B002 Ink Epson T074 C3T YEL DX4050/4450/5050/60 50/ EPSON Drum Epson C3S05055 EPL 5700L/600L 20K Drum Epson C3S05055 EPL 5700L/600L 20K 8 EPSON Epson EPL 6200 Toner S05067 Toner Epson C3S05067 BL EPL- 6200/L 3K 9 EPSON Epson FX 890 Ribbon Epson C3S05329 Ribbon Epson C3S05329 FX EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T580 C3T58000 Photo Black - 80ml Ink Epson T580 C3T58000 Photo Black - 80ml EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5802 C3T Cyan - 80ml Ink Epson T5802 C3T Cyan - 80ml Τ /26

18 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5803 C3T Magenta - 80ml Ink Epson T5803 C3T Magenta - 80ml 3 EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5804 C3T Yellow - 80ml Ink Epson T5804 C3T Yellow - 80ml 4 EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5805 C3T Lig Cy Pro 3800 Ink Epson T5805 C3T Lig Cy Pro EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5806 C3T Light Magenta - 80ml Ink Epson T5806 C3T Light Magenta - 80ml 6 EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5807 C3T Light Nero - 80ml Ink Epson T5807 C3T Light Nero - 80ml 7 EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5808 C3T Matte Nero - 80ml Ink Epson T5808 C3T Matte Nero - 80ml 8 EPSON Epson Stulys Pro 3800 Ink Epson T5809 C3T Light Light Nero - 80ml Ink Epson T5809 C3T Light Light Nero - 80ml 9 EPSON Epson Stylus Colour 60 BLACK T05 C3T Ink Epson T05 C3T Black 20 EPSON Epson Stylus Colour 60 COLOUR T0520 C3T CL 400/440/460 Ink Epson T0520 C3T CL 400/440/460 2 EPSON 22 EPSON Epson Stylus D20/D78/D92/DX400 0/4050/4450/5000/505 0/6000 Ink Epson T072 C3T CY Epson Stylus D20/D78/D92/DX400 0/4050/4450/5000/505 0/6000 Ink Epson T073 C3T MAG Ink Epson T072 C3T CY DX4050/4450/5050/60 50/7450 Ink Epson T073 C3T MAG DX4050/4450/5050/60 50/7450 Τ /26

19 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 23 EPSON Epson Stylus D20/D78/D92/DX400 0/4050/4450/5000/505 0/6000 T07 C3T BL Ink Epson T07 C3T BL D20/D78/D92/DX400 0/4050/4450/5000/505 0/ EPSON Epson Stylus Photo 400 Ink Epson T079 C3T BL Ink Epson T079 C3T BL PX650/700/ EPSON Epson Stylus Photo 400 Ink Epson T0792 C3T CY Ink Epson T0792 C3T CY PX650/700/800FW 26 EPSON Epson Stylus Photo 400 Ink Epson T0793 C3T MAG Ink Epson T0793 C3T MAG PX650/700/ EPSON Epson Stylus Photo 400 Ink Epson T0794 C3T YEL Ink Epson T0794 C3T YEL PX650/4700/ EPSON Epson Stylus Photo 400 Ink Epson T0795 C3T Light CY Ink Epson T0795 C3T Light CY PX650/700W/800FW 29 EPSON Epson Stylus Photo 400 Ink Epson T0796 C3T Light M Ink Epson T0796 C3T Light MAG PX650/700/ EPSON 3 EPSON 32 EPSON 33 EPSON Epson Stylus Photo R285 Ink Epson T080 C3T BL Epson Stylus Photo R285 Ink Epson T0802 C3T CY Epson Stylus Photo R285 Ink Epson T0803 C3T MAG Epson Stylus Photo R285 Ink Epson T0804 C3T YEL Ink Epson T080 C3T BL R285/PX650/700/800/ RX585/685 Ink Epson T0802 C3T CY R285/PX650/700/800/ RX585/685 Ink Epson T0803 C3T MAG R285/PX650/700/800/ RX585/685 Ink Epson T0804 C3T YEL R285/PX650/700/800/ RX585/ EPSON Epson Stylus Photo R285 Ink Epson T0805 C3T Light CY Ink Epson T0805 C3T Light CY PX650/700/RX585/685 Τ /26

20 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 35 EPSON Epson Stylus Photo R285 Ink Epson T0806 C3T Light MAG Ink Epson T0806 C3T Light MAG PX650/700/800/RX585 / EPSON Ink Epson T007 C3T Black 290/900/95 Ink Epson T007 C3T Black 290/900/95 37 EPSON Ink Epson T008 C3T Colors Ink Epson T008 C3T Colors 38 EPSON Ink Epson T09 C3T Black Ink Epson T09 C3T Black 39 EPSON Ink Epson T020 C3T Color Ink Epson T020 C3T Color 40 EPSON Photoconductor Kit Epson C3S05099 EPL6200/L/M200 20K Photoconductor Kit Epson C3S05099 EPL6200L/M200 20K 4 EPSON Ribbon Epson C3S05327 FX- 290/250 Ribbon Epson C3S05327 FX- 290/ EPSON Ribbon Epson C3S05329 FX-89 Ribbon Epson C3S05329 FX EPSON Ribbon Epson S0509/8750 LX300/400/800/850/F X80/85/800/850/870/ 880 Ribbon Epson S0509/8750 LX300/400/800/850/F X80/85/800/850/870/ EPSON Toner Epson 4K C3S05090 BL C00 Toner Epson C3S05090 BL C00 4K 45 EPSON 46 EPSON 47 EPSON 48 EPSON 49 EPSON Toner Epson C3S05000 EPL- 5700/5700L 6K Toner Epson C3S Yellow ALC4000-6K Toner Epson C3S Magenta ALC4000-6K Toner Epson C3S Cyan ALC4000-6K Toner Epson C3S Yellow ALC900N- 4.5K Tonerr Epson C3S05000 EPL- 5700/5700L/5800 6K Toner Epson C3S Yellow ALC4000-6K Toner Epson C3S Magenta ALC4000-6K Toner Epson C3S Cyan ALC4000-6K Toner Epson C3S Yellow ALC900N- 4.5K Τ /26

21 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 50 EPSON Toner Epson C3S Magenta ALC900N 4.5K Toner Epson C3S Magenta ALC900N 4.5K 5 EPSON Toner Epson C3S Cyan ALC900N- 4.5K Toner Epson C3S Cyan ALC900N- 4.5K 52 EPSON Toner Epson C3S05000 BL 4.5K C900/C900 Toner Epson C3S05000 BL 4.5K C900/C EPSON Toner Epson C3S BL AL- M2000 Toner Epson C3S BL AL- M EPSON Toner Epson M400 C3S BL K Toner Epson M400 C3S BL K 55 EPSON Transfer Unit Laser Epson C3S C3000/4000/400 25K Transfer Unit Laser Epson C3S C3000/4000/400 25K 56 EPSON Unit Laser Epson C3S05083 Photoconductor Kit - 45K Black Pgs &.250K Color P Unit Laser Epson C3S05083 Photoconductor Kit - 45K Black Pgs &.250K Color P 57 EPSON Epson EPL N2050+ C3S05070 Unit Epson C3S05070 Imaging - 5K HP 58 HP C3906A Toner HP 06A 5L/6L/300/350 Black 2.5K C3906A Toner HP 06A 5L/6L/300/350 Black 2.5K 59 HP C480A Ink HP No. Printhead BL CP700/2600/000/ 00 C480A Ink HP No. Printhead BL CP700/2600/000/ 00 Τ /26

22 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 60 HP 6 HP 62 HP C48A Ink HP No. CY Printhead CY CP/700/2600/000/ 00 C482A Ink HP No. MAG Printhead CP700/2600/000/ 00 C483A Ink HP No. YEL Printhead CP700/2600/000/ 00 C48A Ink HP No. CY Printhead CY CP/700/2600/000/ 00 C482A Ink HP No. MAG Printhead CP700/2600/000/ 00 C483A Ink HP No. YEL Printhead CP700/2600/000/ HP C4820A Ink HP No.80 Printhead BL & Cleaner C4820A Ink HP No.80 Printhead BL & Cleaner 64 HP 65 HP 66 HP 67 HP 68 HP 69 HP 70 HP C482A Ink HP No.80 Printhead CY & Cleaner DJ050/055/ C4822A Ink HP No.80 Printhead MAG & Cleaner C4823A Ink HP No.80 Printhead YEL & Cleaner DJ050/055 C4836AE Ink HP No. CY CP700/BUS000/00 /200/2200/2300/2800 /OF900/K850 C4837AE Ink HP No. MAG CP700/BUS000/00 /200/2200/2300/2800 C4838AE Ink HP No. YEL CP700/BUS000/00 /200/2200/2300/2800 C4844AE Ink HP No.0 BL CP700/BU00/000/ 2600/200/2000/2200/ 2300/2500/2800/30 C482A Ink HP No.80 Printhead CY & Cleaner DJ050/055/ C4822A Ink HP No.80 Printhead MAG & Cleaner C4823A Ink HP No.80 Printhead YEL & Cleaner DJ050/055 C4836AE Ink HP No. CY CP700/BUS000/00 /200/2200/2300/2800 /OF900/K850 C4837AE Ink HP No. MAG CP700/BUS000/00 /200/2200/2300/2800 C4838AE Ink HP No. YEL CP700/BUS000/00 /200/2200/2300/2800 C4844AE Ink HP No.0 BL CP700/BU00/000/ 2600/200/2000/2200/ 2300/2500/2800/30 7 HP C487A Ink HP No.80 Black 350ml C487A Ink HP No.80 Black 350ml 72 HP C4872A Ink HP No.80 Cyan 75ml C4872A Ink HP No.80 Cyan 75ml 73 HP C4873A Ink HP No.80 Yellow 75ml C4873A Ink HP No.80 Yellow 75ml Τ /26

23 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 74 HP C4874A Ink HP No.80 Magenta 75ml C4874A Ink HP No.80 Magenta 75ml 75 HP C938A Ink HP No.88 HeadPrint BL/YEL C938A Ink HP No.88 Printhead BL/YEL 76 HP 77 HP 78 HP 79 HP 80 HP 8 HP 82 HP C9382A Ink HP No.88 HeadPrint MAG/CYAN C9385AE Ink HP No.88 BL Pro k550/5400/l7480/7580 /7680/ ml C9386AE Ink HP No.88 CY K550/5400/L7480/758 0/7680/7780 0ml C9387AE Ink HP No.88 MAG K550/5400/L7480/758 0/7680/7780 0ml C9388AE Ink HP No.88 YEL K550/5400/L7480/758 0/7680/7780 0ml CB335EE Ink HP No.350 BL C4200/D4260/5780/57 85/C4280/C4380/C528 0/D4360/J640 CB337EE Ink HP No.35 CL C4200/D4260/5780/57 85/C4270/C4280/C438 0/C5280 C9382A Ink HP No.88 Printhead MAG/CYAN C9385AE Ink HP No.88 BL Pro k550/5400/l7480/7580 /7680/ ml C9386AE Ink HP No.88 CY 0ml C9387AE Ink HP No.88 MAG 0ml C9388AE Ink HP No.88 YEL K550/5400/L7480/758 0/7680/7780 0ml CB335EE Ink HP No.350 BL D4260/5780/5785/C42 80/C4380/C5280/D436 0/J640 CB337EE Ink HP No.35 CL D4260/5780/5785/C42 70/C4280/C4380/C HP CC364A Toner HP 64A 404/405/455 Black 0K CC364A Toner HP 64A 404/405/455 Black 0K 84 HP CE250A Toner HP CP3525/CP3530 BL 5K CE250A Toner HP CP3525/CP3530 BL 5K 85 HP 86 HP CE25A Toner HP CP3525/CM3530 CY 7K CE252A Toner HP CP3525/CM3530 YEL 7K CE25A Toner HP CP3525/CM3530 CY 7K CE252A Toner HP CP3525/CM3530 YEL 7K Τ /26

24 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 87 HP CE253A Toner HP CP3525/CM3530 MAG 7K CE253A Toner HP CP3525/CM3530 MAG 7K 88 HP 89 HP 90 HP CE505A Toner HP 05A P2035/ K CH563EE Ink HP No.30XL BL DJ 000/050/2050/s CH564EE Ink HP No.30XL CL DJ 000/050/2050/s CE505A Toner HP 05A P2035/ K CH563EE Ink HP No.30XL BL DJ 050/2050/s CH564EE Ink HP No.30XL CL DJ 050/2050/s 9 HP HP 220C HP GE BLACK 5645GE Ink HP No.45 Black 2ml 92 HP 93 HP 94 HP HP 220C HP78 COLOR C6578DE HP 5440/460/630/PSC 50/ / / black C9362EE Ink HP No.336 HP 5440/460/630/PSC 50/ / / color C936EE Ink HP No.342 C6578DE Ink HP No.78D CL 9ml DJ96/920/940/930/95 0/959/960/970/980/99 0/995/80 C9362EE Ink HP No.336 BL 5440/460/630/PSC 50/ / / C936EE Ink HP No.342 Color 5ml 95 HP HP COLOR LASERJET 2600N BLACK Q6000A Toner HP 24A Q6000A Toner HP 24A BL600/2600n/2605/ 05/07 2.5K 96 HP 97 HP 98 HP 99 HP HP COLOR LASERJET 2600N CYAN Q600A Toner HP 24A HP COLOR LASERJET 2600N MAGENTA Q6003A Toner HP 24A HP COLOR LASERJET 2600N YELLOW Q6002A Toner HP 24A HP D2360 Black C935AE Ink HP No.2 Q600A Toner HP 24A CY 600/2600n/2605/05 /07 2K Q6003A Toner HP 24A MAG600/2600n/2605 /05/07 2K Q6002A Toner HP 24A YEL 600/2600n/2605/05 /07 2K C935AE Ink HP No.2 BL 5ml F380/D360/D2360/39 20/3940/460/470/24 60/F280/287 Τ /26

25 Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 00 HP HP D2360 Colour C9352AE Ink HP No.22 C9352AE Ink HP No.22 CL 5ml F380/D360/3920/394 0D460/470/D2460/F 280/F287 0 HP HP Deskjet F2480 black HP300 CC640EE Ink HP No.300 CC640EE Ink HP No.300 BL D2560/F4280-4ml - 200Pgs 02 HP HP Deskjet F2480 tricolour HP300 CC643EE Ink HP No.300 CC643EE Ink HP No.300 CL D2560/2660/F4280-4ml - 65Pgs 03 HP HP LASERJET 60/320 HP49A Q5949A Toner Q5949A Toner HP 49A 60/320 2,5K 04 HP HP LaserJet 500 Color M55N BLACK toner CE400A Toner HP 507A 2 CE400A Toner HP 507A M575 M55 5.5K BL 05 HP HP LaserJet 500 Color M55N CYAN toner CE40A 2 CE40A Toner HP 507A M575 M55 6K CY 06 HP HP LaserJet 500 Color M55N MAGENTA toner CE403A 2 CE403A Toner HP 507A M575 M55 6K MAG 07 HP HP LaserJet 500 Color M55N YELLOW toner CE402A 2 CE402A Toner HP 507A M575 M55 6K YEL 08 HP 09 HP 0 HP HP LaserJet 500 Color M55N FUSION KIT 220V CE506A HP Officejet Pro 8600 CN045AE HP Officejet Pro 8600 CN046AE 2 2 CE506A HP Fuser KIT 220V CP3525/CM3530/M55 /M575 50K HP Officejet Pro 8600 CN045AE HP Officejet Pro 8600 CN046AE HP HP Officejet Pro 8600 CN047AE 2 HP Officejet Pro 8600 CN047AE 2 HP HP Officejet Pro 8600 CN048AE 2 HP Officejet Pro 8600 CN048AE Τ /26

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:11195 Ηµεροµηνία:18.6.2014 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 17155 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ν. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 Prom3@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ, 24-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα