Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΣΜΗΜΑ Α Κατϊρτιςησ & Εκτϋλεςησ Προγρϊμματοσ Προμηθειών Σαχ. δ/νςη: Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2 Σ.Κ.: Πληροφορύεσ: Ε.Κολιοφώτη, Ε.τουραϏτη Σηλ. : , Fax: Α.Δ.Α.(περύληψησ) : 7ΖΧΙΗ-ΧΖ AΔΑΜ : 14PROC Αθόνα, 15 /12 /2014 Αρ.Πρωτ.: Δ.ΠΡΟΜ.Α ΕΞ2014 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΕ ΕΚΣΤΠΨΣΨΝ C.P.V Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Ημερομηνύα αποςτολόσ για δημοςύευςη ςτην Εφημερύδα τησ Ε.Ε. Ημερομηνύα δημοςύευςησ ςτον Ημερόςιο Tύπο Ημερομηνύα δημοςύευςησ ςτο ΥΕΚ ΝΑΙ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 15/12/ /12/ /12/2014 ΑΠΟΥΑΗ Ϊχοντασ υπϐψη: 1. Σον Κανονιςμϐ 1336/2013 για την τροποπούηςη των οδηγιών 2004/14/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ τουσ κατϊ τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων 2. Σην Οδηγύα 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 31 ησ Μαρτύου 2004, περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςυνϊψεων ςυμβϊςεων Κρατικών Προμηθειών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16 ησ Νοεμβρύου Σην Οδηγύα 2007/66/ΕΚ για την τροποπούηςη των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των διαδικαςιών προςφυγόσ ςτον τομϋα ςϑναψησ δημοςιών ςυμβϊςεων. 4. Σον Ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19/Α/95) «Προμόθειεσ του Δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων» 5. Σον Ν. 3886/2010 (ΥΕΚ 173/Α/ ) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςϑναψη δημϐςιων ςυμβϊςεων Εναρμϐνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 2 1ησ Ιουνύου 1989 (L395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 2 5ησ Υεβρουαρύου 1992 (L 76), τησ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 1 1ησ Δεκεμβρύου 2007 (L 335)», ϐπωσ ιςχϑει 1/50

2 6. Σισ διατϊξεισ τησ παρ.1 του ϊρθρου 26 και των ϊρθρων του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α/95) «Περύ Δημϐςιου Λογιςτικοϑ ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 7. Σον Ν. 2198/94 ϊρθρο 24, (ΥΕΚ 43/Α/94). «Περύ παρακρϊτηςησ φϐρου ειςοδόματοσ» 8. Σον Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο Διαδύκτυο «Πρϐγραμμα Διαϑγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α' 112) 9. Σον Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α/ ) ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων» ειδικϊ το ϊρθρο 11 «ϑςταςη Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων ςυμβϊςεων», ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΥΕΚ 14/Α/ ), ϊρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86/Α/ ) ϊρθρο 238 παρ. 2β, το Ν. 4155/2013 (ΥΕΚ 120/Α/ ) ϊρθρο 58, παρ.6 και ιςχϑει 10. Σο Ν. 3842/2010 (ΥΕΚ 58/Α/2010) «Αποκατϊςταςη φορολογικόσ δικαιοςϑνησ, αντιμετώπιςη τησ φοροδιαφυγόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 11. Σο Ν. 2472/1997 (ΥΕΚ 50/Α/1997) περύ προςταςύασ του ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 12. Σο Ν. 4152/2013 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ των νϐμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 13. Σο ϊρθρο 157 του ν. 4281/2014 (ΥΕΚ Α 160/ ) Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ, Οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ. 14. Σο Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α/ ) «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «Περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου, προμηθειών και υπηρεςιών» 15. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/Α/ ) «Κανονιςμϐσ Προμηθειών του Δημοςύου» 16. Σο Π.Δ. 111/2014 (ΥΕΚ 178/Α/ ) Οργανιςμϐσ του Τπουργεύου Οικονομικών» 17. Σο Π.Δ. 189/2009 (ΥΕΚ 221/Α/ ) περύ καθοριςμοϑ και ανακατανομό αρμοδιοτότων των Τπουργεύων 18. Σην υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (ΥΕΚ 1363/Β/ ) Διυπουργικό Απϐφαςη «υγκρϐτηςη τησ Γεν. Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπ. Οικονομικών κ.λπ.». 19. Σην υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (ΥΕΚ 2131/Β/ ) Διυπουργικό Απϐφαςη «Αναδιϊρθρωςη τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπουργεύου Οικονομικών» 20. Σην Δ6Α ΕΞ 2012/ απϐφαςη «Μεταβύβαςησ αρμοδιϐτητασ και εξουςιοδϐτηςησ υπογραφόσ «Με εντολό Τπουργοϑ» ςτην Προώςταμϋνη τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπ. Οικονομικών» (ΥΕΚ 1741/Β/ ). 21. Σην υπ αριθ /601/0026/ Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομικών «Περύ καθοριςμοϑ των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοςύου για προμόθειεσ και εργαςύεσ».(υεκ 431/Β / ). 22. Σην υπ αριθ /739/ Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομικών «Περύ αυξόςεωσ των χρηματικών ποςών του ϊρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη ςϑναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που αφοροϑν προμόθεια προώϐντων, παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων».(υεκ 1291/Β / ). 23. Σην υπ αριθμ. Π1/750/ Απϐφαςη «Εντϊξεισ ςτο ΕΠΠ 2014 Σροποπούηςη ςτο ΕΠΠ 2013» 24. Σην υπ. αριθ. 2/63793/ΔΠΔΑ/ Απϐφαςη (Α Α : Ψ99ΥΗ-ΑΟΗ) δϋςμευςη πύςτωςησ ϑψουσ ,00 (πληρωµό 2014 ) για την διενϋργεια του διαγωνιςµοϑ. 25. Σο µε αριθ. Δ ΕΞ2013/ ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Εκμετ/ςησ υςτημϊτων Η/Τ (Δ/ςη 31 η ) µε το οπούο µασ διαβύβαςε τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 26. Σην ϊμεςη και επιτακτικό ανϊγκη για την προμόθεια αναλωςύμων Η/Τ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ο Υ Μ Ε 1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, με κριτόριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμό για την προμόθεια, αναλωςύμων Η/Τ, πλην χϊρτου, ϐπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «τοιχεύα υπϐ προμόθεια ειδών» και ςτο Παρϊρτημα Ε «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» τησ παροϑςασ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 2. Ο διαγωνιςμϐσ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ του ςυςτόματοσ, ϑςτερα απϐ κανονικό προθεςμύα τουλϊχιςτον πενόντα δυο (52) ημερών, απϐ την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςτολόσ τησ προκόρυξησ ςτην Τπηρεςύα Επιςόμων Εκδϐςεων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων και τησ δημοςύευςησ περύληψησ τησ διακόρυξησ αυτόσ ςτο Σεϑχοσ Διακηρϑξεων Δημοςύων υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβερνόςεωσ και ςτον Ελληνικϐ Σϑπο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 10 τησ Τ.Α. Π1/2390/ /50

3 3. ΣΟΠΟ - ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΕΗΔΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Διαδικτυακό πϑλη του Ε..Η.ΔΗ.. 19/12/2014 5/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΣΗ ΚΑΙ ΨΡΑ 15:00. μ.μ. 11/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΨΡΑ 10:00 π.μ. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ϑςτημα. Ο χρϐνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτϐματα απϐ το ςϑςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρ.3 του ϊρθρου 6 του Ν.4155/13 και το ϊρθρο 6 τησ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «Γενικού Όροι Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ». 4. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν: α) τα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα. β) ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλουν κοινό προςφορϊ. γ) ςυνεταιριςμού δ) κοινοπραξύεσ προμηθευτών Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεοϑνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεοϑται να πρϊξει τοϑτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςϑμβαςη εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 5. Για την ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ (Προμηθευτϋσ) απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγοϑμενη απϐ πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφοϑν ςτο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα (Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακό πϑλη ακολουθώντασ την κατωτϋρω διαδικαςύα εγγραφόσ 5.1. Οι οικονομικού φορεύσ - χρόςτεσ αιτοϑνται μϋςω του ςυςτόματοσ την εγγραφό τουσ ςε αυτϐ παρϋχοντασ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και αποδεχϐμενοι τουσ ϐρουσ χρόςησ του ταυτοποιοϑμενοι ωσ εξόσ: Όςοι απϐ τουσ ανωτϋρω διαθϋτουν ελληνικϐ Αριθμϐ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) ταυτοποιοϑνται με χρόςη των διαπιςτευτηρύων (ϐνομα χρόςτη και κωδικϐ πρϐςβαςησ) που αυτού κατϋχουν απϐ το ςϑςτημα TAXISNet τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων. Εφϐςον γύνει η ταυτοπούηςη, εγκρύνεται η εγγραφό του χρόςτη απϐ το Σμόμα Προγραμματιςμοϑ και τοιχεύων τησ Διεϑθυνςησ Πολιτικόσ Προμηθειών τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικού φορεύσ χρόςτεσ των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ οι οπούοι δεν διαθϋτουν ελληνικϐ Αριθμϐ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) αιτοϑνται την εγγραφό τουσ ςυμπληρώνοντασ τον αριθμϐ ταυτϐτητασ ΥΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοϑνται με χρόςη των διαπιςτευτηρύων που κατϋχουν απϐ το αντύςτοιχο ςϑςτημα. Εφϐςον γύνει η ταυτοπούηςη, εγκρύνεται η εγγραφό του χρόςτη απϐ το Σμόμα Προγραμματιςμοϑ και τοιχεύων τησ Διεϑθυνςησ Πολιτικόσ Προμηθειών τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικού φορεύσ χρόςτεσ τρύτων χωρών αιτοϑνται την εγγραφό τουσ και ταυτοποιοϑνται απϐ τη ΓΓΕ αποςτϋλλοντασ: - εύτε υπεϑθυνη δόλωςη ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη με επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό. - εύτε ϋνορκη βεβαύωςη ό πιςτοποιητικϐ ςε μορφό αρχεύου.pdf με επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό, ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτο Παρϊρτημα IX Α για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, ςτο Παρϊρτημα IX Β για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και ςτο Παρϊρτημα IX Γ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών του π.δ. 60/2007, και ςϑμφωνα με τουσ προβλεπϐμενουσ ϐρουσ ςτο κρϊτοσ μϋλοσ εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα, ςτα οπούα να δηλώνεται / αποδεικνϑεται η εγγραφό του ςε επαγγελματικϐ ό εμπορικϐ μητρώο, προςκομιζϐμενα εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών και ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο) ςτην αρμϐδια υπηρεςύα. Σο αύτημα εγγραφόσ υποβϊλλεται απϐ ϐλουσ τουσ υποψόφιουσ χρόςτεσ ηλεκτρονικϊ μϋςω του υςτόματοσ Ο υποψόφιοσ χρόςτησ ενημερώνεται απϐ το ϑςτημα ό μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςχετικϊ με την εξϋλιξη του αιτόματοσ εγγραφόσ του. Εφϐςον το αύτημα εγγραφόσ εγκριθεύ, ο υποψόφιοσ χρόςτησ λαμβϊνει 3/50

4 ςϑνδεςμο ενεργοπούηςησ λογαριαςμοϑ ωσ πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ και προβαύνει ςτην ενεργοπούηςη του λογαριαςμοϑ του. 6. Κατϊ τα λοιπϊ ο διαγωνιςμϐσ θα γύνει ςϑμφωνα με τα παρακϊτω παραρτόματα που επιςυνϊπτονται ςτην παροϑςα και αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ: Παρϊρτημα Α : «τοιχεύα υπϐ προμόθεια ειδών» Παρϊρτημα Β «υμπληρωματικού Γενικού Όροι διαγωνιςμοϑ» Παρϊρτημα Γ «Αξιολϐγηςη προςφορών» Παρϊρτημα Δ «Ειδικού Όροι» Παρϊρτημα Ε «Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ» Παρϊρτημα Σ «Τπϐδειγμα οικονομικόσ προςφορϊσ» Παρϊρτημα Ζ «Τπϐδειγμα χεδύου ϑμβαςησ» 7. Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ϋχουν πρϐςβαςη ςτα ϋγγραφα που παρϊγονται ςτο ϑςτημα με τον τρϐπο και ςτο χρϐνο που ορύζεται απϐ τισ κατϊ περύπτωςη κεύμενεσ διατϊξεισ, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων του ϊρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατϊξεων για το ηλεκτρονικϐ δημϐςιο ϋγγραφο (ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 ΥΕΚ Β 1317/ ) και αυτών τησ περύπτωςησ β τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 6 του ν. 4155/ ε περύπτωςη που ζητηθοϑν απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ προμηθευτϋσ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ, ςχετικϋσ με τα ϋγγραφα του διαγωνιςμοϑ μϋχρι και οκτώ (8) ημϋρεσ προ τησ εκπνοόσ τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτϋσ παρϋχονται το αργϐτερο τρεισ (3) ημϋρεσ προ τησ εκπνοόσ τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ. ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη που ζητοϑνται απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ προμηθευτϋσ οι ωσ ϊνω ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ, αυτϋσ δύνονται το αργϐτερο εντϐσ ϋξι (6) ημερών πριν απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εμπρϐθεςμα, ότοι μϋχρι την ημερομηνύα εκπνοόσ τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρύσ ο προςφϋρων να ϋχει δικαύωμα ϊςκηςησ τησ εν λϐγω ϋνςταςησ. Σα ανωτϋρω αιτόματα υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ ςτο δικτυακϐ τϐπο του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ του Ε..Η.ΔΗ.. και φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών υποβϊλλονται απϐ εγγεγραμμϋνουσ Προμηθευτϋσ. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών που υποβϊλλονται εκτϐσ των ανωτϋρω προθεςμιών δεν εξετϊζονται. 9. Σα ϋξοδα δημοςύευςησ των ανακοινώςεων ςτον Ελληνικϐ Σϑπο βαρϑνουν το Δημϐςιο. Η προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ θα ςταλεύ με ηλεκτρονικϊ μϋςα ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ε.Ε. και η διακόρυξό του θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων & Διοικητικόσ Τποςτόριξησ ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη και ςτη διαδικτυακό πϑλη του Ε..Η.ΔΗ.. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ (ψηφιακό υπογραφό) ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΙΔΑΛΗ Η Προώςταμϋνη Γενικόσ Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΨΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Γραφεύο Γενικοϑ Γραμματϋα Πληροφοριακών υςτημϊτων και Διοικητικόσ Τποςτόριξησ 2. Γραφεύο Προώςταμϋνησ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών 3. Γραφεύο Προώςταμϋνου τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Τποδομών και Τπηρεςιών Πληροφορικόσ Επικοινωνιών 4. Διεϑθυνςη Παραγωγικόσ Λειτουργύασ υςτημϊτων, Εκτυπώςεων και Λειτουργικόσ Τποςτόριξησ 4/50

5 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Α «ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ» Αναθϋτουςα Αρχό : Υορϋασ για τον οπούο προορύζεται η προμόθεια Περιγραφό Τπουργεύο Οικονομικών Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων & Διοικητικόσ Τποςτόριξησ Τπουργεύου Οικονομικών Γενικό Διεϑθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών Διεϑθυνςη Προμηθειών, Διαχεύριςησ Τλικοϑ & Τποδομών Σμόμα Α Κατϊρτιςησ & Εκτϋλεςησ Προγρϊμματοσ Προμηθειών Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2, Σ.Κ , Αθόνα Τπουργεύο Οικονομικών Μελανοταινύεσ Εκτυπωτών ( Αναλώςιµα Τλικϊ Η/Τ, πλην χϊρτου ) Αναλυτικό περιγραφό των ειδών ςτισ Σ.Π. Κωδικόσ Αριθμόσ εύδουσ CPV Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη χωρύσ ΥΠΑ ,00 Υ.Π.Α. Ο ιςχϑον Υ.Π.Α. (23%) Προώπολογιςμόσ που βαρύνει η προμόθεια Τπουργεύο Οικονομικών Ε.Υ.23620, Κ.Α.Ε Σακτικϐσ προϒπολογιςμϐσ ϋτουσ 2014 Εντϐσ δϑο (2) μηνών απϐ την υπογραφό τησ υνολικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ ϑμβαςησ για ϐλα τα εύδη, πλην των περιπτώςεων που τα εύδη εύναι ετοιμοπαρϊδοτα, οπϐτε η παρϊδοςη αυτών θα γύνει εντϐσ εύκοςι (20) ημερών απϐ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ. Σόποσ παρϊδοςησ ύνολο Κρατόςεων ( %) Θεςςαλονύκησ & Φανδρό 1 Μοςχϊτο Αποθόκη τησ Γ.Γ.Π. & Δ.Τ. 3,172% (υπϋρ Μ.Σ.Π.Τ., χαρτοςόμου, ΟΓΑ χαρτοςόμου και Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων) Υόροσ ϊρθρο 24 ν. 2198/1994 4% ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: προςμετρϊται. ε περύπτωςη που ςτο χρϐνο παρϊδοςησ μεςολαβεύ ο μόνασ Αϑγουςτοσ αυτϐσ δεν 5/50

6 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β «ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ» 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο παρών ηλεκτρονικϐσ διεθνόσ ανοικτϐσ διαγωνιςμϐσ διενεργεύται με ςκοπϐ την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου, ϐπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» τησ παροϑςασ, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ διακόρυξησ. Η προώπολογιςθεύςα αξύα τησ προμόθειασ ανϋρχεται ςτισ τετρακϐςιεσ ςαρϊντα επτϊ χιλιϊδεσ εκατϐν πενόντα τϋςςερα ευρώ ( ,00 ) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 23%, ο οπούοσ ανϋρχεται ςτισ ,42 (ςυνολικό αξύα ,42 ). Η δαπϊνη βαρϑνει τον Σακτικϐ Προϒπολογιςμϐ του Τπουργεύου Οικονομικών, οικονομικοϑ ϋτουσ 2014, Ε.Υ.23620, Κ.Α.Ε ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να παραδώςει τα υπϐ προμόθεια εύδη ςτο Τπουργεύο Οικονομικών Θεσ/νύκησ & Φανδρό 1, Μοςχϊτο, Αποθόκη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων & Διοικητικόσ Τποςτόριξησ. 3. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Η Διακόρυξη: 1. Eςτϊλη για δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Επιςόμων Εκδϐςεων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ςτισ 15/12/ Δημοςιεύτηκε ςτο «Σεϑχοσ Δημοςύων Διακηρϑξεων και υμβϊςεων» τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ ςτισ 19/12/2014 (ΥΕΚ 745/ ) 3. Δημοςιεύτηκε ςτον ελληνικϐ τϑπο ςτισ 19/12/ Η παροϑςα διακόρυξη καταχωρόθηκε ςτο διαδύκτυο ςτην διεϑθυνςη και ςτη διαδικτυακό πϑλη 4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.1. Σρόπος σποβολής προσφορών Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ του Ε..Η.ΔΗ.. μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παροϑςα διακόρυξη, ςτην Ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΥΕΚ/Α/ ), ςτο ϊρθρο 11 τησ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ/Β/2677/ ) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ςτο ΠΔ60/07 και ςυμπληρωματικϊ ςτο Π.Δ. 118/ Περιετόμενο προσφορών Σα περιεχϐμενα του ηλεκτρονικοϑ φακϋλου τησ προςφορϊσ ορύζονται ωσ εξόσ: (α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ* με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό προςφορϊ» και (β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ* με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ». *(υπο)φϊκελοσ: κατηγορύα επιςυναπτόμενων αρχεύων ςτο ςύςτημα 1. Περιετόμενα (σπο)υακέλοσ ««Δικαιολογητικά σσμμετοτής-τετνική προσυορά» τον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-σεχνικό προςφορϊ» υποβϊλλονται η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, και ϐλα τα απαιτοϑμενα κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ τησ προςφορϊσ δικαιολογητικϊ καθώσ και τα ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τησ προςφορϊσ. υγκεκριμϋνα, ςτον προαναφερϐμενο (υπο)φϊκελο περιλαμβϊνονται : 6/50

7 1.1 Δικαιολογητικά σσμμετοτής Οι προςφϋροντεσ υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ μαζύ με την προςφορϊ τουσ, εγκαύρωσ και προςηκϐντωσ, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, τα εξόσ δικαιολογητικϊ, ςε μορφό αρχεύου.pdf ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13((ΥΕΚ/Α/ ) και το ϊρθρο 11 τησ ΤΑ Π1/2390/13 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται κατωτϋρω : 1. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςε ευρώ ( ) ποςοςτϐ 2% του ςυνολικού προώπολογιςμού του προςφερόμενου εύδουσ ό ειδών του ϋργου χωρύσ ΥΠΑ και να περιϋχει ϐλα τα αναγκαύα ςτοιχεύα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα το αρθ. 25 του ΠΔ 118/2007/ΚΠΔ και την παρϊγραφο του ϊρθρου 11 τησ ΤΑ Π1/2390/13. Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου.pdf και προςκομύζεται απϐ αυτϐν ςτην Αρμϐδια Τπηρεςύα Διεξαγωγόσ του Διαγωνιςμοϑ ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο) εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό. 2. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ςτην οπούα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, μϋχρι και την ημϋρα υπογραφόσ τησ δόλωςησ, οι προςφϋροντεσ : δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη απϐφαςη για κϊποιο αδύκημα απϐ τα αναφερϐμενα ςτην περύπτωςη (1) του εδ. α τησ παρ. 2 ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ότοι : ι) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλύου (EE L 351 τησ , ςελ. 1), ii) δωροδοκύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υμβουλύου τησ 26ησ ΜαϏου 1997 (EE C 195 τησ , ςελ. 1) και ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλύου (EE L 358 τησ , ςελ. 2), iii) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (EE C 316 τησ , ςελ. 48), iv) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 91/308/EOK του υμβουλύου, τησ 10ησ Ιουνύου 1991, για την πρϐληψη χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ (EE L 166 τησ , ςελ. 77 Οδηγύασ, η οπούα τροποποιόθηκε απϐ την Οδηγύα 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, EE L 344 τησ , ςελ. 76) η οπούα ενςωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιόθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), v) κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δϐλιασ χρεοκοπύασ. vi) δεν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα ςυναφϋσ με το αντικεύμενο του διαγωνιςμοϑ ό ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό του ιδιϐτητα Η υπεύθυνη δόλωςη υπογρϊφεται ψηφιακϊ από τον προςφϋροντα και δεν απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ. - ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, την υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλουν : α) οι Διαχειριςτϋσ, ϐταν το νομικϐ πρϐςωπο εύναι Ο.Ε, Ε.Ε ό Ε.Π.Ε. β) ο Πρϐεδροσ του Δ.. και ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ, ϐταν το νομικϐ πρϐςωπο εύναι Α.Ε. γ) ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, οι νϐμιμοι εκπρϐςωπού του. δ) Όταν ο προςφϋρων εύναι ςυνεταιριςμϐσ η ωσ ϊνω υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλεται απϐ τον Πρϐεδρο του ςυνεταιριςμοϑ. 3. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ςτην οπούα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, μϋχρι και την ημϋρα υπογραφόσ τησ δόλωςησ, οι προςφϋροντεσ : α. Δεν τελοϑν ςε κϊποια απϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτην περύπτωςη (2) του εδ. α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταςτϊςεισ, δηλ.: δεν τελοϑν ςε πτώχευςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν ςε διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ. -Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα δηλώνουν ϐτι δεν τελοϑν ςε πτώχευςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη καθώσ και ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα. β. Δεν τελοϑν ςε κϊποια απϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτην περ. (2) του εδ. γ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατϊςταςη, δηλ. ϐτι δεν τελοϑν υπϐ κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα) και, 7/50

8 επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα). γ. Δεν τελοϑν ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. -Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα δηλώνουν ϐτι δεν τελοϑν ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη καθώσ και ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα. δ. Εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ, που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κυρύασ και επικουρικόσ), αναφϋροντασ ϐλουσ τουσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ καταβϊλουν ειςφορϋσ κυρύασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ, καθώσ και ϐτι εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ. ε. Εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο, ορύζοντασ ρητϊ την επωνυμύα του Επιμελητηρύου και το αντικεύμενο των δραςτηριοτότων που αςκοϑν (ρητϊ κατονομαζϐμενεσ), προκειμϋνου για νομικϊ πρϐςωπα ό το ειδικϐ επϊγγελμϊ τουσ, προκειμϋνου για φυςικϊ πρϐςωπα, με το οπούο εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Επιμελητόριο ό ϐτι αςκοϑν γεωργικϐ ό κτηνοτροφικϐ επϊγγελμα, κατϊ περύπτωςη (δεν αφορϊ ςυνεταιριςμοϑσ). Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, δηλώνουν ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ τουσ ό ςε ιςοδϑναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, ομούωσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, ορύζοντασ ρητϊ την επωνυμύα του Επιμελητηρύου ό των επαγγελματικών οργανώςεων αντύςτοιχα, καθώσ και το αντικεύμενο των δραςτηριοτότων που αςκοϑν, προκειμϋνου για νομικϊ πρϐςωπα ό το ειδικϐ επϊγγελμϊ τουσ, προκειμϋνου για φυςικϊ πρϐςωπα. ςτ. Δεν εύναι ϋνοχοι ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που απαιτοϑνται κατ' εφαρμογό του Π.Δ.60/2007 και ϐτι δεν ϋχουν αρνηθεύ να παρϊςχουν τισ πληροφορύεσ αυτϋσ. ζ. Δεν τελοϑν ςε αποκλειςμϐ απϐ διαγωνιςμοϑσ με βϊςη αμετϊκλητη απϐφαςη του Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ, κατϊ τα ϊρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. η. Δεν ϋχουν τεθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153) θ. Ο ςυνεταιριςμϐσ λειτουργεύ νϐμιμα (αφορϊ μϐνο ςυνεταιριςμοϑσ). ι. Αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα ηλεκτρονικό υποβολό / ϋντυπη προςκϐμιςη ϐπου απαιτεύται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατϊ περύπτωςη, και ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 20 του ιδύου Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ. - ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, η παροϑςα υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλεται απϐ τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του. Η υπεύθυνη δόλωςη υπογρϊφεται ψηφιακϊ από τον προςφϋροντα και δεν απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ. 4. Οι προςφϋροντεσ, υποβϊλουν με την προςφορϊ τουσ, Τπεύθυνη Δόλωςη, που φϋρει ψηφιακό υπογραφό ςτην οπούα αναφϋρεται η χώρα καταγωγόσ του τελικού προώόντοσ που προςφϋρουν (ϊρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07). ε περύπτωςη που υποβϊλλεται προςφορϊ απϐ προμηθευτό που δεν εύναι ο ύδιοσ καταςκευαςτόσ του τελικοϑ προώϐντοσ, τα δικαιολογητικϊ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου αφοροϑν τον καταςκευαςτό του τελικοϑ προώϐντοσ και προςκομύζονται απϐ τον προςφϋροντα. 5. Tα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ημεδαποϑ ό αλλοδαποϑ νομικοϑ προςώπου, ϐπωσ το ιςχϑον καταςτατικϐ κατϊ περύπτωςη Υ.Ε.Κ., ό επικυρωμϋνο αντύγραφο ό απϐςπαςμα του καταςτατικοϑ. τοιχεύα και ϋγγραφα απϐ τα οπούα πρϋπει να προκϑπτουν, ο Πρϐεδροσ και ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ ΑΕ, τα υπϐλοιπα πρϐςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεϑουν με την υπογραφό τουσ, το νομικϐ πρϐςωπο και τα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτϐ δεν προκϑπτει ευθϋωσ απϐ το καταςτατικϐ αναλϐγωσ με τη νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου. 8. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, ςτην οπούα θα αναφϋρουν ϐτι πληροϑν τισ αναγκαύεσ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ τεχνικών/ επαγγελματικών ικανοτότων και οικονομικών προϒποθϋςεων και τα ϐρια τουσ, ϐπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην παρ. 4.2 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, καθώσ και ϐτι θα προςκομύςουν εγκαύρωσ και προςηκϐντωσ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και τησ παροϑςησ, τα δικαιολογητικϊ που αποδεικνϑουν ϐτι πληροϑνται τα ωσ ϊνω. 8/50

9 Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, μαζύ με την προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του προςφϋροντοσ ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου.pdf και προςκομύζονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό, πλην των ΥΕΚ. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό και δεν απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη. Η Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμού ελϋγχει τη γνηςιότητα των εγγυητικών επιςτολών ςυμμετοχόσ, παραλαμβϊνει, μονογρϊφει και ελϋγχει το φυςικό αρχεύο. 1.2 Τετνική προσυορά τον (υπϐ) φϊκελο «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ», υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ τα κϊτωθι : Η Σεχνικό Προςφορϊ. υντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. Εφϐςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα. Δηλώσεις τοσ άρθροσ 18, παρ. 2 και 3 τοσ Π.Δ. 118/07: α) Ο προςφϋρων, εφϐςον καταςκευϊζει ο ύδιοσ το τελικϐ προώϐν, πρϋπει να δηλώνει ςτην προςφορϊ του, την επιχειρηματικό μονϊδα ςτην οπούα θα καταςκευϊςει το προςφερϐμενο προώϐν, καθώσ και τον τϐπο εγκατϊςταςόσ τησ. β) Όταν οι προςφϋροντεσ δεν θα καταςκευϊςουν οι ύδιοι το τελικϐ προώϐν, ςε δικό τουσ επιχειρηματικό μονϊδα, ςτην προςφορϊ τουσ δηλώνουν την επιχειρηματικό μονϊδα, ςτην οπούα θα καταςκευαςτεύ το προςφερϐμενο προώϐν και τον τϐπο εγκατϊςταςόσ τησ. Επύςησ, ςτην προςφορϊ τουσ, επιςυνϊπτουν και υπεϑθυνη δόλωςό τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ϐτι η καταςκευό του τελικοϑ προώϐντοσ θα γύνει απϐ την επιχεύρηςη ςτην οπούα ανόκει ό η οπούα εκμεταλλεϑεται ολικϊ ό μερικϊ τη μονϊδα καταςκευόσ του τελικοϑ προώϐντοσ, καθώσ και ϐτι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ τησ επιχεύρηςησ αυτόσ ϋχει αποδεχθεύ ϋναντι τουσ την εκτϋλεςη τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ, ςε περύπτωςη κατακϑρωςησ ςτον προμηθευτό υπϋρ του οπούου ϋγινε η αποδοχό. Προςφορϊ ςτην οπούα δεν θα υπϊρχουν οι ανωτϋρω δηλώςεισ και η υπεύθυνη δόλωςη, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι ωσ ϊνω δηλώςεισ φϋρουν ψηφιακό υπογραφό και όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο δεν απαιτεύται θεώρηςη. Δικαιολογητικά τοσ άρθροσ 9 τοσ Π.Δ.118/07 Α) ε περύπτωςη που απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ απαιτεύται η προςκϐμιςη πιςτοποιητικών, τα οπούα να βεβαιώνουν την τόρηςη εκ μϋρουσ του προμηθευτό ό των υποκαταςκευαςτών του, προτϑπων διαχεύριςησ (π.χ ποιϐτητασ, υγιεινόσ και αςφϊλειασ, περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ κ.τ.λ.), αυτϊ πρϋπει να βαςύζονται ςτα ςχετικϊ ευρωπαώκϊ ό διεθνό πρϐτυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Σα πιςτοποιητικϊ θα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνουσ φορεύσ πιςτοπούηςησ, διαπιςτευμϋνουσ προσ τοϑτο απϐ το Εθνικϐ ϑςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ό απϐ φορϋα διαπύςτευςησ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ υνεργαςύασ για τη Διαπύςτευςη (European Cooperation for Accreditation EA) και μϊλιςτα, μϋλοσ τησ αντύςτοιχησ υμφωνύασ Αμοιβαύασ Αναγνώριςησ (M.L.A.) αυτόσ. Β) Εϊν το προώϐν υπϊγεται ςτισ Οδηγύεσ Σεχνικόσ Εναρμϐνιςησ, θα πρϋπει απϐ τον προμηθευτό να προςκομύζονται ϐλα τα προβλεπϐμενα απϐ την Ευρωπαώκό νομοθεςύα δικαιολογητικϊ, για να επιβεβαιώνεται η ςυμμϐρφωςη με τα ςχετικϊ κανονιςτικϊ ϋγγραφα. ε περύπτωςη που τα προώϐντα δεν εύναι πιςτοποιημϋνα 9/50

10 ςϑμφωνα με τα εναρμονιςμϋνα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα, πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ πιςτοποιητικϊ ςυμμϐρφωςησ βϊςει των ςχετικών οδηγιών ό κανονιςμών ό διεθνών προτϑπων, τα οπούα να ϋχουν εκδοθεύ απϐ φορϋα πιςτοπούηςησ ό ελϋγχου προώϐντων, διαπιςτευμϋνο προσ τοϑτο απϐ το Εθνικϐ ϑςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ό απϐ φορϋα διαπύςτευςησ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ υνεργαςύασ για τη Διαπύςτευςη (European Cooperation for Accreditation EA) και μϊλιςτα, μϋλοσ τησ αντύςτοιχησ υμφωνύασ Αμοιβαύασ Αναγνώριςησ (M.L.A.). Γ) ε περύπτωςη που απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ απαιτεύται η προςκϐμιςη Εκθϋςεων Δοκιμών Ποιοτικοϑ Ελϋγχου για τα προώϐντα, αυτϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν ϐλα τα απαραύτητα ςτοιχεύα, ώςτε να μπορεύ να αξιολογηθεύ η ςυμμϐρφωςη των προώϐντων με επιμϋρουσ απαιτόςεισ ποιϐτητασ (ιδιϐτητεσ και χαρακτηριςτικϊ) που περιλαμβϊνονται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Οι Εκθϋςεισ Δοκιμών θα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνα εργαςτόρια ποιοτικοϑ ελϋγχου ό απϐ εργαςτόρια αναγνωριςμϋνων ικανοτότων. Σα ανωτϋρω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ του προςφϋροντοσ υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου.pdf και προςκομύζονται από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. Οι δηλώςεισ του παρόντοσ ϊρθρου υπογρϊφονται ψηφιακϊ από τουσ ϋχοντεσ υποχρϋωςη προσ τούτο και δεν απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη. 2. Περιετόμενα (σπο)υακέλοσ «Οικονομική Προσυορά» τον (υπο)φϊκελο* με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνεται η οικονομικό προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα. Η Οικονομικό Προςφορϊ υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ επύ ποινό απορρύψεωσ ςτον (υπϐ) φϊκελο «Οικονομικό Προςφορϊ». Η οικονομικό προςφορϊ, ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. Εφϐςον η οικονομικό προςφορϊ δεν ϋχει αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα την Οικονομικό Προςφορϊ αναγρϊφεται η τιμό και ο τρϐποσ πληρωμόσ, ϐπωσ ορύζεται κατωτϋρω : 1. Τιμές - Οι τιμϋσ θα πρϋπει να δύδονται ςε ΕΤΡΨ και για παρϊδοςη του εμπορεϑματοσ ελεϑθερου μϋχρι και εντϐσ των αποθηκών που αναφϋρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θα αναγρϊφονται δε ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ. - Προςφορϋσ που δεν δύνουν τισ τιμϋσ ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζουν ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νϐμιςμα, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. - Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε ΕΤΡΨ, μπορεύ να γύνεται με δϑο δεκαδικϊ ψηφύα, εφϐςον χρηςιμοποιεύται ςε ενδιϊμεςουσ υπολογιςμοϑσ. Σο γενικϐ ςϑνολο ςτρογγυλοποιεύται ςε δυο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικϐ ψηφύο εύναι ύςο ό μεγαλϑτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν εύναι μικρϐτερο του πϋντε. - Εφϐςον απϐ την προςφορϊ δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό ό δεν δύδεται ενιαύα τιμό για ολϐκληρη την προςφερϐμενη ποςϐτητα, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. - Προςφορϋσ που θϋτουν ϐρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. - Dumping εξαγωγικϋσ επιδοτόςεισ α- Η προςφορϊ απορρύπτεται και ςε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι εφαρμϐζεται πολιτικό τιμών πώληςησ κϊτω του κϐςτουσ καταςκευόσ του προώϐντοσ ό τησ τιμόσ απϐκτηςησ του προώϐντοσ για εμπορύα (τιμό Dumping) ό ϐτι το προςφερϐμενο προώϐν εύναι αποδϋκτησ εξαγωγικόσ επιδϐτηςησ. Οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να εύναι γνώςτεσ των προαναφερθϋντων μϋτρων τησ χώρασ προϋλευςησ του προώϐντοσ ό τησ καταςκευϊςτριασ εταιρύασ. β- Οι προςφϋροντεσ καταςκευαςτϋσ ό εμπορικού εκπρϐςωποι προώϐντων χωρών που δεν ϋχουν αποδεχθεύ τα πρωτϐκολλα Πολυμερών υμφωνιών του Παγκοςμύου Οργανιςμοϑ Εμπορύου (Π.Ο.Ε.) ό δεν λειτουργοϑν ςτο πλαύςιο ολοκληρωμϋνησ Σελωνειακόσ Ϊνωςησ με την ΕΕ, οφεύλουν εγγρϊφωσ να δηλώςουν με την προςφορϊ τουσ, ϐτι το προςφερϐμενο προώϐν τουσ δεν εύναι αποδϋκτησ πολιτικόσ τιμών πώληςησ κϊτω του κϐςτουσ 10/50

11 καταςκευόσ ό τησ τιμόσ απϐκτηςησ του προώϐντοσ για εμπορύα (τιμό Dumping) ό αποδϋκτησ εξαγωγικόσ επιδϐτηςησ. γ- Δεν ϋχουν την υποχρϋωςη κατϊθεςησ τησ προαναφερθεύςασ δόλωςησ οι προςφϋροντεσ προώϐντα προερχϐμενα απϐ τα κρϊτη-μϋλη τησ ΕΕ, τη Νορβηγύα, την Ελβετύα, τισ ΗΠΑ, την Ιαπωνύα, τον Καναδϊ την Αυςτραλύα, το Ιςραόλ και τη Σουρκύα καθώσ και απϐ κϊθε ϊλλο κρϊτοσ που αποδϋχεται και εφαρμϐζει ςτον χρϐνο που επιθυμεύ, τα εν λϐγω Πρωτϐκολλα τησ Π.Ο.Ε. ό που ςυνδϋεται με την Ε.Ε. ςτο πλαύςιο ολοκληρωμϋνησ Σελωνειακόσ Ϊνωςησ. Οι τιμϋσ θα δύνονται ωσ εξόσ: Ι. Σιμό μονϊδοσ ςε ΕΤΡΨ ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπϋρ τρύτων κρατόςεων και κϊθε εύδουσ δαπανών για παρϊδοςη των ειδών ελευθϋρων, ςϑμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΙΙ. Ποςοςτϐ Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατϐ, τησ ανωτϋρω τιμόσ (ε περύπτωςη που αναφϋρεται εςφαλμϋνοσ Υ.Π.Α. αυτϐσ θα διορθώνεται απϐ την Τπηρεςύα.) ΙΙΙ. Για την διαμϐρφωςη τησ ςυγκριτικόσ τιμόσ θα ληφθεύ υπϐψη, η τιμό τησ προςφορϊσ για παρϊδοςη του εύδουσ ελεϑθερου ςτισ αποθόκεσ του φορϋα και το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ λειτουργύασ και ςυντόρηςησ αν και ϐπωσ προβλϋπεται απϐ την τεχνικό προδιαγραφό. - ε περύπτωςη που ο διαγωνιςμϐσ αφορϊ περιςςϐτερουσ φορεύσ ό και περιςςϐτερα εύδη, η τιμό θα δύνεται υποχρεωτικϊ για την μονϊδα κϊθε εύδουσ χωριςτϊ. - ε περύπτωςη που το προςφερϐμενο εύδοσ ςυγκροτεύται απϐ περιςςϐτερα του ενϐσ μϋρη που υπϐκεινται ςε διαφορετικϐ ποςοςτϐ Υ.Π.Α. θα δύδεται υποχρεωτικϊ τιμό χωριςτϊ για κϊθε μϋροσ απϐ αυτϊ. - Η ςϑγκριςη των προςφορών θα γύνεται ςτη ςυνολικό τιμό του κϊθε προςφερομϋνου εύδουσ. - Επιςημαύνεται ότι η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό κϊθε εύδουσ δεν θα πρϋπει να ξεπερνϊ την προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του εύδουσ. - Εϊν ςτο διαγωνιςμϐ οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι υπερβολικϊ χαμηλϋσ, θα εξετϊζονται λεπτομερώσ οι προςφορϋσ πριν την ϋκδοςη απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, θα ζητηθοϑν απϐ τον προςφϋροντα να παραςχεθοϑν εγγρϊφωσ οι αναγκαύεσ διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τον οικονομικϐ χαρακτόρα τησ διαδικαςύασ καταςκευόσ ό τισ τεχνικϋσ λϑςεισ που ϋχουν επιλεγεύ ό τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ που διαθϋτει ο προςφϋρων για την προμόθεια των ειδών ό την πρωτοτυπύα των προτεινομϋνων προμηθειών, τισ οπούεσ επαληθεϑει πριν την απϐρριψη τησ προςφορϊσ. - Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε προμηθευτϋσ υποχρεοϑνται να παρϋχουν αυτϊ. 2. Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμό θα γύνει με την εξϐφληςη του 100% τησ αξύασ των υπϐ προμόθεια ειδών μετϊ την οριςτικό παραλαβό τουσ. Ψσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα, ιςχϑουν τα ϐςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την με αριθμ /601/0026/ απϐφαςη του Τπουργεύου Οικονομύασ & Οικονομικών Η αναθϋτουςα αρχό, γύνεται υπερόμερη, χωρύσ να απαιτεύται ϐχληςη και οφεύλει τϐκουσ μϐλισ περϊςει η προβλεπϐμενη απϐ το ϊρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεςμύα, κατϊ τα ειδικϐτερα ς αυτϐ οριζϐμενα. Σο ϑψοσ των τϐκων υπερημερύασ που εύναι υποχρεωμϋνη να καταβϊλει η αναθϋτουςα αρχό υπολογύζεται με βϊςη το επιτϐκιο που εφαρμϐζει η Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα («Επιτϐκιο αναφορϊσ») προςαυξημϋνο κατϊ 8 επιπλϋον ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (Ν.4152/13, ΥΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ : περύ «Καθυςτερόςεων Πληρωμών»). 3. Εγγσήσεις i. Εγγύηση σσμμετοτής Η Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου πρϋπει υποχρεωτικϊ και με ποινό αποκλειςμοϑ να ςυνοδεϑεται απϐ Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει ςε ευρώ ( ) ποςοςτϐ 2% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ του προςφερόμενου εύδουσ ό ειδών του ϋργου τησ προμόθειασ, χωρύσ ΥΠΑ. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ εκδύδονται απϐ αναγνωριςμϋνο τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ και ϋχουν ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών-μελών αυτϐ το δικαύωμα. Οι εγγυόςεισ μποροϑν επύςησ να προϋρχονται και απϐ τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ νϐμιμα ςε χώρα-μϋροσ διμεροϑσ ό πολυμεροϑσ ςυμφωνύασ με την ΕΕ ό χώρα που ϋχει υπογρϊψει και κυρώςει τη ςυμφωνύα για τισ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ και ϋχει το ςχετικϐ δικαύωμα ϋκδοςησ εγγυόςεων. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ που εκδύδονται ςε οποιοδόποτε 11/50

12 κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Η εγγυητικό επιςτολό πρϋπει να περιλαμβϊνει: α. Σην ημερομηνύα ϋκδοςησ. β. Σον εκδϐτη. γ. Σην υπηρεςύα προσ την οπούα απευθϑνεται δ. Σον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ. ε. Σο ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη. ςτ. Σην πλόρη επωνυμύα και τη διεϑθυνςη του προμηθευτό υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη. ζ. Σον αριθμϐ και τον πλόρη τύτλο τησ διακόρυξησ. ςτ. Σην ημερομηνύα διαγωνιςμοϑ. η. Σα προσ προμόθεια εύδη. θ. Σην ημερομηνύα λόξησ τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ. (Η εγγϑηςη πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον επύ ϋνα μόνα μετϊ τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ που ζητϊ η διακόρυξη). ι. η ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα να καταβϊλει οριςμϋνο ποςϐ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο και απευθϑνεται. ια. Σουσ ϐρουσ ϐτι: Ι. Η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται τησ ϋνςταςησ τησ διζόςεωσ. II. Σο ποςϐν τησ εγγϑηςησ τηρεύται ςτην διϊθεςη τησ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμϐ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη. III. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐν τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςε πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. IV.Ο εκδϐτησ τησ εγγϑηςησ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ, που θα υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγϑηςησ. V. Η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών). Αναγκαύα ςτοιχεύα τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ κατϊ την υποβολό τησ με την προςφορϊ εύναι: 1. η ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα να καταβϊλει οριςμϋνο ποςϐ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο και απευθϑνεται 2. ο αριθμϐσ τησ διακόρυξησ 3. το ποςϐν που καλϑπτει η εγγϑηςη 4. η ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ 5. τα ςτοιχεύα του προμηθευτό υπϋρ του οπούου εκδύδεται. Συχϐν ελλεύψεισ τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ πϋραν των αναγκαύων ςτοιχεύων μποροϑν να καλϑπτονται εκ των υςτϋρων εντϐσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςη του προμηθευτό απϐ την Τπηρεςύα. Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςε αυτϐν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνιςμϐσ μετϊ την κατϊθεςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ςτουσ δε λοιποϑσ διαγωνιζϐμενουσ, μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα ανακούνωςησ τησ κατακϑρωςησ, με την προϒπϐθεςη ϐτι δεν ϋχουν αςκηθεύ ϋνδικα/ενδικοφανό μϋςα απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο που αποκλεύςτηκε. ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ το Ϊργο, αρνηθεύ να υπογρϊψει εμπροθϋςμωσ τη ϑμβαςη ό να καταθϋςει προ τησ υπογραφόσ τησ ϑμβαςησ Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, ό να εκπληρώςει εμπρϐθεςμα οποιαδόποτε ϊλλη υποχρϋωςό του, που απορρϋει απϐ τη ςυμμετοχό του ςτο Διαγωνιςμϐ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, οπϐτε η Εγγϑηςη υμμετοχόσ καταπύπτει αυτοδικαύωσ υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μετϊ την ϋκδοςη ςχετικόσ απϐφαςησ. ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτόσ ςτον οπούο ϋγινε η κατακϑρωςη ό η ανϊθεςη, υποχρεοϑται να καταθϋςει Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, η οπούα εκδύδεται για ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 5% επύ τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ ΥΠΑ. Η εγγυητικό επιςτολό πρϋπει να περιλαμβϊνει: α. Σην ημερομηνύα ϋκδοςησ. β. Σον εκδϐτη. γ. Σην υπηρεςύα προσ την οπούα απευθϑνεται δ. Σον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ. ε. Σο ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη. ςτ. Σην πλόρη επωνυμύα και τη διεϑθυνςη του προμηθευτό υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη. ζ. Σον αριθμϐ τησ διακόρυξησ. ςτ. Σα προσ προμόθεια εύδη. η. Σην ημερομηνύα λόξησ τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ. (Η εγγϑηςη πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον επύ δϑο (2) μόνεσ μετϊ τον ςυμβατικϐ χρϐνο παραλαβόσ, κατϊ τον χρϐνο που με βϊςη τη ςϑμβαςη ο αγοραςτόσ υποχρεοϑται να παραλϊβει τα υλικϊ). ι. η ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα να καταβϊλει οριςμϋνο ποςϐ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο και απευθϑνεται. 12/50

13 ια. Σουσ ϐρουσ ϐτι: Ι. Η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται τησ ϋνςταςησ τησ διζόςεωσ. II. Σο ποςϐν τησ εγγϑηςησ τηρεύται ςτην διϊθεςη τησ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμϐ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη. III. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐν τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςε πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. IV.Ο εκδϐτησ τησ εγγϑηςησ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ, που θα υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγϑηςησ. V. Η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών) Η εγγϑηςη κατατύθεται προ ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. Οι εγγυόςεισ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και ϋχουν ςϑμφωνα με τα ιςχϑοντα το δικαύωμα αυτϐ. Σα αντύςτοιχα ϋγγραφα των εγγυόςεων αν δεν εύναι διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα θα ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςη. 4. Ρήτρα ηθικού περιετομένοσ. Απορρύπτονται προςφορϋσ επιχειρόςεων (καταςκευαςτικών ό εμπορικών) που κατϊ παρϊβαςη των Ωρθρων 138 και 182 τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ Εργαςύασ απαςχολοϑν ό εκμεταλλεϑονται ανηλύκουσ κϊτω των 15 ετών. Οι προςφϋροντεσ εφϐςον δεν εύναι και καταςκευαςτϋσ οφεύλουν να εύναι γνώςτεσ τησ εφαρμογόσ τησ προαναφερθεύςασ ρότρασ ςτην καταςκευϊςτρια εταιρύα του προώϐντοσ. Επιςημαύνεται ότι : Κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ απϐ τον Οικονομικϐ Υορϋα ςημαύνονται απϐ αυτϐν με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του ςυςτόματοσ τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα. Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών εύναι εκατϐν ογδϐντα (180) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, προςμετροϑμενεσ απϐ την επομϋνη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών του διαγωνιςμοϑ. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του παραπϊνω αναφερομϋνου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Περιπτώςεισ προςφορών που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ απϐ τουσ απαρϊβατουσ ϐρουσ τησ Δ\ξησ ςυνεπϊγονται απϐρριψη των προςφορών. Ο χρϐνοσ παρϊδοςησ του υλικοϑ που αναφϋρεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τησ παροϑςησ αποτελεύ απαρϊβατο ϐρο και η υπϋρβαςό του ςυνεπϊγεται την απϐρριψη τησ προςφορϊσ. Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Διευκρινύςεισ που δύνονται απϐ τουσ προςφϋροντεσ οποτεδόποτε μετϊ την λόξη χρϐνου κατϊθεςησ των προςφορών τουσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ, επύ νομύμωσ υποβληθϋντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζϐμενοι παρϋχουν διευκρινύςεισ μϐνο ϐταν αυτϋσ ζητοϑνται απϐ αρμϐδιο ϐργανο εύτε κατϊ την ενώπιϐν του διαδικαςύα, εύτε κατϐπιν εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ, μετϊ την ςχετικό γνωμοδϐτηςη του οργϊνου. Απϐ τισ διευκρινύςεισ, οι οπούεσ παρϋχονται, ςϑμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται υπϐψη μϐνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα για τα οπούα υποβλόθηκε ςχετικϐ αύτημα απϐ το αρμϐδιο ϐργανο. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για ϋνα ό περιςςότερα εύδη. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για ολόκληρη την ποςότητα του προκηρυςςόμενου εύδουσ. 5. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται τϋςςερισ (4) εργϊςιμεσ ημϋρεσ μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών ςτισ 11/2/2015, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 10:00. π.μ., μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςϑςτημα οργϊνων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και διαδικαςιών. Κατϊ την προαναφερϐμενη ημερομηνύα και ώρα γύνεται αποςφρϊγιςη μϐνο των ηλεκτρονικών (υπϐ)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ». Οι ηλεκτρονικού (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών αποςφραγύζονται ηλεκτρονικϊ μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςϑςτημα οργϊνων, ςε ημερομηνύα και ώρα που θα γνωςτοποιηθεύ ςε αυτοϑσ των οπούων οι προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ μετϊ την αξιολϐγηςη των λοιπών ςτοιχεύων αυτών. Αμϋςωσ μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ», οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των 13/50

14 προςφορών που αποςφραγύςθηκαν. Ομούωσ, μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων «Οικονομικό Προςφορϊ», οι προςφϋροντεσ των οπούων οι οικονομικϋσ προςφορϋσ αποςφραγύςθηκαν, θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των προςφορών που αποςφραγύςθηκαν προκειμϋνου να λαμβϊνουν γνώςη των τιμών που προςφϋρθηκαν. H επιτροπό αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ θα παραλϊβει απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό και θα εξετϊςει και το φυςικϐ αρχεύο που θα υποβϊλλουν οι ςυμμετϋχοντεσ, προκειμϋνου να ελϋγξει τη γνηςιϐτητα των εγγυητικών επιςτολών ςυμμετοχόσ και να διαπιςτώςει ϐτι το φυςικϐ αρχεύο ταυτύζεται με το ηλεκτρονικϐ. 6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη αυτών μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ϑςτημα οργϊνων τησ, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και των διαδικαςιών τησ κατϊ περύπτωςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ. υγκεκριμϋνα μϋςα απϐ το ϑςτημα ιδύωσ: Η αρμϐδια επιτροπό αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ, που ϋχει οριςθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό και τα μϋλη τησ, πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ του ςυςτόματοσ, προβαύνει ςτη διαδικαςύα ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των κατϊ περύπτωςη φακϋλων και υπο φακϋλων των προςφορών. Η αρμϐδια επιτροπό αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ αξιολϐγηςησ των φακϋλων και υποφακϋλων των προςφορών. Η αναθϋτουςα αρχό εκδύδει τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ επύ τησ αξιολϐγηςησ των ηλεκτρονικών προςφορών Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ ενημερώνονται για την αποδοχό ό την απϐρριψη τησ προςφορϊσ τουσ. Η επιτροπό αξιολϐγηςησ διαγωνιςμοϑ ό ϊλλοι πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ απϐ την αναθϋτουςα αρχό του διαγωνιςμοϑ απευθϑνουν αιτόματα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ χρόςτεσ οικονομικοϑσ φορεύσ για παροχό διευκρινύςεων επύ υποβληθϋντων δικαιολογητικών και οι χρόςτεσ οικονομικού φορεύσ παρϋχουν τισ διευκρινύςεισ εντϐσ των κατϊ περύπτωςη προθεςμιών που τουσ ορύζονται. Ειδικϐτερα, η Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, μϋςω του ςυςτόματοσ : 3. Ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ των ςυμμετεχϐντων ςτο διαγωνιςμϐ και τισ ελϊχιςτεσ τεχνικϋσ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ 4. Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ τεχνικϋσ και οικονομικϋσ προςφορϋσ 5. υντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ ελϋγχου δικαιολογητικών και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ, τα οπούα υποβϊλλει ςτο αρμϐδιο ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, πλόρωσ αιτιολογημϋνα ςε πϋντε (5) αντύτυπα (και 1 ηλεκτρονικϐ). ε περύπτωςη που κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ τεχνικόσ προςφορϊσ προκϑψει απϐρριψη προςφορϊσ η Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικϐ με πλόρη τεκμηρύωςη τησ απϐρριψησ. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τεχνικόσ αξιολϐγηςησ η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει απϐφαςη ϋγκριςησ ελϋγχου δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ μϋςω του ςυςτόματοσ. Οι ηλεκτρονικού (υπϐ)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών θα αποςφραγιςτοϑν μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ ελϋγχου δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ και την παρϋλευςη των ταςςϐμενων προθεςμιών για την ϊςκηςη ϋνδικων μϋςων, ςε ημερομηνύα και ώρα που θα γνωςτοποιηθεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μϋςω του ςυςτόματοσ. Αμϋςωσ μετϊ την αποςφρϊγιςη των (υπϐ)φακϋλων «Οικονομικό Προςφορϊ», οι ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των προςφορών, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη των τιμών που προςφϋρθηκαν. Η Επιτροπό διενϋργειασ μϋςω του ςυςτόματοσ : Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ με βϊςη το Παρϊρτημα Γ «Αξιολϐγηςη προςφορών με κριτόριο κατακϑρωςησ τη χαμηλϐτερη τιμό». υντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ οικονομικόσ αξιολϐγηςησ. υντϊςςει τον τελικϐ Πύνακα Κατϊταξησ των διαγωνιζομϋνων κατϊ φθύνουςα ςειρϊ αξιολϐγηςησ ςϑμφωνα με τα κριτόρια αξιολϐγηςησ και το κριτόριο ανϊθεςησ του διαγωνιςμοϑ, απϐ τον οπούο προκϑπτει ο προτεινϐμενοσ προσ κατακϑρωςη τησ προμόθειασ, επικρατϋςτεροσ Ανϊδοχοσ. υντϊςςει Πρακτικϐ, το οπούο υποβϊλλει ςε πϋντε (5) αντύτυπα (και 1 ηλεκτρονικϐ), ςτο αρμϐδιο ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 14/50

15 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει και αναρτϊ ςτη διαδικτυακό πϑλη απϐφαςη κατϊταξησ των υποψηφύων Αναδϐχων και με αυτό καλεύται ο προςφϋρων ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την απϐ την ανϊρτηςη τησ, να υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύου. pdf και ςε φϊκελο με ςόμανςη «Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ», τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατϊ περύπτωςη και αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 4.1 και 4.2. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται απϐ τον προςφϋροντα εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό και ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο) ςτην αρμϐδια υπηρεςύα. Η μη ϋγκαιρη και προςόκουςα υποβολό των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ ςυνιςτϊ λϐγο αποκλειςμοϑ του προςφϋροντοσ, κόρυξόσ του ωσ ϋκπτωτου και κατϊπτωςησ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ του. ε αυτό την περύπτωςη η Αναθϋτουςα Αρχό καλεύ τον επϐμενο ςε ςειρϊ ςτον τελικϐ Πύνακα Κατϊταξησ των διαγωνιζομϋνων υποψόφιο Ανϊδοχο να υποβϊλλει τα Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ και ςυνεχύζεται η διαδικαςύα ωσ ανωτϋρω. Η αρμϐδια Επιτροπό ελϋγχει τα Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ και ειςηγεύται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςχετικϊ, η οπούα αποφαύνεται. Κατϐπιν αποδοχόσ των Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ εκδύδεται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό η απϐφαςη κατακϑρωςησ του διαγωνιςμοϑ του ϋργου ςτον Ανϊδοχο και με μϋριμνϊ τησ γνωςτοποιεύται ςε αυτϐν και ςτουσ λοιποϑσ ςυμμετϋχοντεσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό, μετϊ απϐ ςχετικό γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολϐγηςησ του Διαγωνιςμοϑ, διατηρεύ το δικαύωμα: α. να αποφαςύςει τη ματαύωςη, ακϑρωςη ό διακοπό του διαγωνιςμοϑ ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ: για παρϊτυπη διεξαγωγό, εφϐςον απϐ την παρατυπύα επηρεϊζεται το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, εϊν το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ κρύνεται αιτιολογημϋνα μη ικανοποιητικϐ, εϊν ο ανταγωνιςμϐσ υπόρξε ανεπαρκόσ ό εϊν υπϊρχουν ςοβαρϋσ ενδεύξεισ ϐτι ςυντελϋςτηκε ςυνεννϐηςη των Διαγωνιζομϋνων προσ αποφυγό πραγματικοϑ ανταγωνιςμοϑ, εϊν υπόρξε αλλαγό των αναγκών ςε ςχϋςη με το υπϐ προμόθεια εύδοσ. β. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ και την επανϊληψό του με τροποπούηςη ό μη των ϐρων και των προδιαγραφών τησ διακόρυξησ, γ. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ και να προςφϑγει ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ, εφ ϐςον ιςχϑουν οι προϒποθϋςεισ του ΠΔ 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α/2007). ε περύπτωςη ματαύωςησ του Διαγωνιςμοϑ, οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι δεν θα ϋχουν δικαύωμα αποζημύωςησ για οποιοδόποτε λϐγο. Οι διαγωνιζϐμενοι δεν ϋχουν δικαύωμα να αποςϑρουν την προςφορϊ τουσ ό μϋροσ τησ μετϊ την κατϊθεςό τησ. ε περύπτωςη που ο διαγωνιςμϐσ κατακυρωθεύ ςε κοινοπραξύα ό ςϑμπραξη που υπϋβαλε κοινό προςφορϊ, καθϋνασ απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ αυτοϑσ ευθϑνεται εισ ολϐκληρο. ημειώνεται ϐτι οι κοινοπραξύεσ οικονομικών φορϋων μποροϑν να υποβϊλλουν προςφορϊ ό να εμφανύζονται ωσ υποψόφιοι. Για την υποβολό μιασ προςφορϊσ ό μιασ αύτηςησ ςυμμετοχόσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν δϑνανται να απαιτοϑν οι κοινοπραξύεσ οικονομικών φορϋων να ϋχουν περιβληθεύ ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό. Η επιλεγεύςα κοινοπραξύα εύναι δυνατϐν να υποχρεωθεύ να περιβληθεύ ςε ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό, εϊν τησ ανατεθεύ η ςϑμβαςη, ςτο μϋτρο που η περιβολό αυτόσ τησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (Αρ. 39 παρ. 2 του ΠΔ 60/2007). την περύπτωςη που η προκηρυςςϐμενη προμόθεια κατακυρωθεύ ςε Ϊνωςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται να ζητόςει απϐ την Ϊνωςη να ςυςτόςει κοινοπραξύα. Α. Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ Δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην προςωπικό κατϊςταςη του προςφϋροντοσ και τα οπούα υποβϊλλονται κατϊ τα ωσ ϊνω απϐ αυτϐν ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, κατϊ περύπτωςη εύναι : Α. 1. Οι Έλληνεσ Πολύτεσ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, 15/50

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ, και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 3. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 8. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ Προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 9. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 10. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 11. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 12. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 13. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». 16/50

17 Α.2. Οι Αλλοδαπού Πολύτεσ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό τησ χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ του προςώπου αυτοϑ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ, και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 3. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 8. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ ό ιςοδϑναμο πιςτοποιητικϐ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ Προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 9. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 ό ϋνορκη δόλωςη ενώπιον αρμϐδιασ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου ό, αν ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδϐχου δεν προβλϋπεται ϋνορκη δόλωςη, υπεϑθυνη δόλωςη ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ, ςτην οπούα ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 10. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 17/50

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 11. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 14. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 12. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ. ε περύπτωςη που ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδϐχου οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ό, ςτα κρϊτη ϐπου δεν προβλϋπεται Ϊνορκη Βεβαύωςη, με Τπεϑθυνη Δόλωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικό αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ του υποψόφιου Αναδϐχου ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». Α.3. Σα ημεδαπϊ Νομικϊ Πρόςωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι α) ομϐρρυθμοι εταύροι και διαχειριςτϋσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτϋσ Ε.Π.Ε. γ) Πρϐεδροσ και Διευθϑνων ϑμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Εφϐςον απϐ την προςκϐμιςη των νομιμοποιητικών εγγρϊφων για τη λειτουργύα των νομικών προςώπων ϋχει υπϊρξει οποιαδόποτε αλλαγό ό τροποπούηςη, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςκομύςει με τα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα (λ.χ. τροποπούηςη καταςτατικοϑ). 3. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςε εκκαθϊριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 18/50

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 8. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 9. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 10. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 11. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του υποψόφιου Αναδϐχου θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 12. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 13. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 14. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 15. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». Α.4. Οι ςυνεταιριςμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι ό διαχειριςτϋσ δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Εφϐςον απϐ την προςκϐμιςη των νομιμοποιητικών εγγρϊφων για τη λειτουργύα των νομικών προςώπων ϋχει υπϊρξει οποιαδόποτε αλλαγό ό τροποπούηςη, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςκομύςει με τα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα (λ.χ. τροποπούηςη καταςτατικοϑ). 3. Βεβαύωςη τησ εποπτεϑουςασ αρχόσ, ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ λειτουργεύ νϐμιμα. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 19/50

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 8. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςε εκκαθϊριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 9. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ.. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 10. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ.. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 11. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ ό ιςοδϑναμο πιςτοποιητικϐ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ Προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 12. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του υποψόφιου Αναδϐχου θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 13. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 14. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ 15. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 16. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». 20/50

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 5 / 2015

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 5 / 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 07-07-2015 ΑΡ. ΠΡΨΣ : οικ. 3882 Σαχ. Διεύθυνση :Σσόχα 5 Αθήνα 115 22

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα