Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΣΜΗΜΑ Α Κατϊρτιςησ & Εκτϋλεςησ Προγρϊμματοσ Προμηθειών Σαχ. δ/νςη: Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2 Σ.Κ.: Πληροφορύεσ: Ε.Κολιοφώτη, Ε.τουραϏτη Σηλ. : , Fax: Α.Δ.Α.(περύληψησ) : 7ΖΧΙΗ-ΧΖ AΔΑΜ : 14PROC Αθόνα, 15 /12 /2014 Αρ.Πρωτ.: Δ.ΠΡΟΜ.Α ΕΞ2014 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΕ ΕΚΣΤΠΨΣΨΝ C.P.V Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Ημερομηνύα αποςτολόσ για δημοςύευςη ςτην Εφημερύδα τησ Ε.Ε. Ημερομηνύα δημοςύευςησ ςτον Ημερόςιο Tύπο Ημερομηνύα δημοςύευςησ ςτο ΥΕΚ ΝΑΙ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 15/12/ /12/ /12/2014 ΑΠΟΥΑΗ Ϊχοντασ υπϐψη: 1. Σον Κανονιςμϐ 1336/2013 για την τροποπούηςη των οδηγιών 2004/14/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ τουσ κατϊ τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων 2. Σην Οδηγύα 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 31 ησ Μαρτύου 2004, περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςυνϊψεων ςυμβϊςεων Κρατικών Προμηθειών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16 ησ Νοεμβρύου Σην Οδηγύα 2007/66/ΕΚ για την τροποπούηςη των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των διαδικαςιών προςφυγόσ ςτον τομϋα ςϑναψησ δημοςιών ςυμβϊςεων. 4. Σον Ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19/Α/95) «Προμόθειεσ του Δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων» 5. Σον Ν. 3886/2010 (ΥΕΚ 173/Α/ ) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςϑναψη δημϐςιων ςυμβϊςεων Εναρμϐνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 2 1ησ Ιουνύου 1989 (L395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 2 5ησ Υεβρουαρύου 1992 (L 76), τησ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 1 1ησ Δεκεμβρύου 2007 (L 335)», ϐπωσ ιςχϑει 1/50

2 6. Σισ διατϊξεισ τησ παρ.1 του ϊρθρου 26 και των ϊρθρων του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α/95) «Περύ Δημϐςιου Λογιςτικοϑ ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 7. Σον Ν. 2198/94 ϊρθρο 24, (ΥΕΚ 43/Α/94). «Περύ παρακρϊτηςησ φϐρου ειςοδόματοσ» 8. Σον Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο Διαδύκτυο «Πρϐγραμμα Διαϑγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α' 112) 9. Σον Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α/ ) ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων» ειδικϊ το ϊρθρο 11 «ϑςταςη Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων ςυμβϊςεων», ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΥΕΚ 14/Α/ ), ϊρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86/Α/ ) ϊρθρο 238 παρ. 2β, το Ν. 4155/2013 (ΥΕΚ 120/Α/ ) ϊρθρο 58, παρ.6 και ιςχϑει 10. Σο Ν. 3842/2010 (ΥΕΚ 58/Α/2010) «Αποκατϊςταςη φορολογικόσ δικαιοςϑνησ, αντιμετώπιςη τησ φοροδιαφυγόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 11. Σο Ν. 2472/1997 (ΥΕΚ 50/Α/1997) περύ προςταςύασ του ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 12. Σο Ν. 4152/2013 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ των νϐμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 13. Σο ϊρθρο 157 του ν. 4281/2014 (ΥΕΚ Α 160/ ) Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ, Οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ. 14. Σο Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α/ ) «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «Περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου, προμηθειών και υπηρεςιών» 15. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/Α/ ) «Κανονιςμϐσ Προμηθειών του Δημοςύου» 16. Σο Π.Δ. 111/2014 (ΥΕΚ 178/Α/ ) Οργανιςμϐσ του Τπουργεύου Οικονομικών» 17. Σο Π.Δ. 189/2009 (ΥΕΚ 221/Α/ ) περύ καθοριςμοϑ και ανακατανομό αρμοδιοτότων των Τπουργεύων 18. Σην υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (ΥΕΚ 1363/Β/ ) Διυπουργικό Απϐφαςη «υγκρϐτηςη τησ Γεν. Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπ. Οικονομικών κ.λπ.». 19. Σην υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (ΥΕΚ 2131/Β/ ) Διυπουργικό Απϐφαςη «Αναδιϊρθρωςη τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπουργεύου Οικονομικών» 20. Σην Δ6Α ΕΞ 2012/ απϐφαςη «Μεταβύβαςησ αρμοδιϐτητασ και εξουςιοδϐτηςησ υπογραφόσ «Με εντολό Τπουργοϑ» ςτην Προώςταμϋνη τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπ. Οικονομικών» (ΥΕΚ 1741/Β/ ). 21. Σην υπ αριθ /601/0026/ Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομικών «Περύ καθοριςμοϑ των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοςύου για προμόθειεσ και εργαςύεσ».(υεκ 431/Β / ). 22. Σην υπ αριθ /739/ Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομικών «Περύ αυξόςεωσ των χρηματικών ποςών του ϊρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη ςϑναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που αφοροϑν προμόθεια προώϐντων, παροχό υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων».(υεκ 1291/Β / ). 23. Σην υπ αριθμ. Π1/750/ Απϐφαςη «Εντϊξεισ ςτο ΕΠΠ 2014 Σροποπούηςη ςτο ΕΠΠ 2013» 24. Σην υπ. αριθ. 2/63793/ΔΠΔΑ/ Απϐφαςη (Α Α : Ψ99ΥΗ-ΑΟΗ) δϋςμευςη πύςτωςησ ϑψουσ ,00 (πληρωµό 2014 ) για την διενϋργεια του διαγωνιςµοϑ. 25. Σο µε αριθ. Δ ΕΞ2013/ ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Εκμετ/ςησ υςτημϊτων Η/Τ (Δ/ςη 31 η ) µε το οπούο µασ διαβύβαςε τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 26. Σην ϊμεςη και επιτακτικό ανϊγκη για την προμόθεια αναλωςύμων Η/Τ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ο Υ Μ Ε 1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, με κριτόριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμό για την προμόθεια, αναλωςύμων Η/Τ, πλην χϊρτου, ϐπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «τοιχεύα υπϐ προμόθεια ειδών» και ςτο Παρϊρτημα Ε «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» τησ παροϑςασ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 2. Ο διαγωνιςμϐσ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ του ςυςτόματοσ, ϑςτερα απϐ κανονικό προθεςμύα τουλϊχιςτον πενόντα δυο (52) ημερών, απϐ την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςτολόσ τησ προκόρυξησ ςτην Τπηρεςύα Επιςόμων Εκδϐςεων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων και τησ δημοςύευςησ περύληψησ τησ διακόρυξησ αυτόσ ςτο Σεϑχοσ Διακηρϑξεων Δημοςύων υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβερνόςεωσ και ςτον Ελληνικϐ Σϑπο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 10 τησ Τ.Α. Π1/2390/ /50

3 3. ΣΟΠΟ - ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΕΗΔΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Διαδικτυακό πϑλη του Ε..Η.ΔΗ.. 19/12/2014 5/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΣΗ ΚΑΙ ΨΡΑ 15:00. μ.μ. 11/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΨΡΑ 10:00 π.μ. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ϑςτημα. Ο χρϐνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτϐματα απϐ το ςϑςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρ.3 του ϊρθρου 6 του Ν.4155/13 και το ϊρθρο 6 τησ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «Γενικού Όροι Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ». 4. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν: α) τα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα. β) ενώςεισ προμηθευτών που υποβϊλουν κοινό προςφορϊ. γ) ςυνεταιριςμού δ) κοινοπραξύεσ προμηθευτών Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεοϑνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεοϑται να πρϊξει τοϑτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςϑμβαςη εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 5. Για την ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ (Προμηθευτϋσ) απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγοϑμενη απϐ πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφοϑν ςτο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα (Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακό πϑλη ακολουθώντασ την κατωτϋρω διαδικαςύα εγγραφόσ 5.1. Οι οικονομικού φορεύσ - χρόςτεσ αιτοϑνται μϋςω του ςυςτόματοσ την εγγραφό τουσ ςε αυτϐ παρϋχοντασ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και αποδεχϐμενοι τουσ ϐρουσ χρόςησ του ταυτοποιοϑμενοι ωσ εξόσ: Όςοι απϐ τουσ ανωτϋρω διαθϋτουν ελληνικϐ Αριθμϐ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) ταυτοποιοϑνται με χρόςη των διαπιςτευτηρύων (ϐνομα χρόςτη και κωδικϐ πρϐςβαςησ) που αυτού κατϋχουν απϐ το ςϑςτημα TAXISNet τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων. Εφϐςον γύνει η ταυτοπούηςη, εγκρύνεται η εγγραφό του χρόςτη απϐ το Σμόμα Προγραμματιςμοϑ και τοιχεύων τησ Διεϑθυνςησ Πολιτικόσ Προμηθειών τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικού φορεύσ χρόςτεσ των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ οι οπούοι δεν διαθϋτουν ελληνικϐ Αριθμϐ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) αιτοϑνται την εγγραφό τουσ ςυμπληρώνοντασ τον αριθμϐ ταυτϐτητασ ΥΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοϑνται με χρόςη των διαπιςτευτηρύων που κατϋχουν απϐ το αντύςτοιχο ςϑςτημα. Εφϐςον γύνει η ταυτοπούηςη, εγκρύνεται η εγγραφό του χρόςτη απϐ το Σμόμα Προγραμματιςμοϑ και τοιχεύων τησ Διεϑθυνςησ Πολιτικόσ Προμηθειών τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικού φορεύσ χρόςτεσ τρύτων χωρών αιτοϑνται την εγγραφό τουσ και ταυτοποιοϑνται απϐ τη ΓΓΕ αποςτϋλλοντασ: - εύτε υπεϑθυνη δόλωςη ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη με επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό. - εύτε ϋνορκη βεβαύωςη ό πιςτοποιητικϐ ςε μορφό αρχεύου.pdf με επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό, ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτο Παρϊρτημα IX Α για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, ςτο Παρϊρτημα IX Β για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και ςτο Παρϊρτημα IX Γ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών του π.δ. 60/2007, και ςϑμφωνα με τουσ προβλεπϐμενουσ ϐρουσ ςτο κρϊτοσ μϋλοσ εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα, ςτα οπούα να δηλώνεται / αποδεικνϑεται η εγγραφό του ςε επαγγελματικϐ ό εμπορικϐ μητρώο, προςκομιζϐμενα εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών και ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο) ςτην αρμϐδια υπηρεςύα. Σο αύτημα εγγραφόσ υποβϊλλεται απϐ ϐλουσ τουσ υποψόφιουσ χρόςτεσ ηλεκτρονικϊ μϋςω του υςτόματοσ Ο υποψόφιοσ χρόςτησ ενημερώνεται απϐ το ϑςτημα ό μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςχετικϊ με την εξϋλιξη του αιτόματοσ εγγραφόσ του. Εφϐςον το αύτημα εγγραφόσ εγκριθεύ, ο υποψόφιοσ χρόςτησ λαμβϊνει 3/50

4 ςϑνδεςμο ενεργοπούηςησ λογαριαςμοϑ ωσ πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ και προβαύνει ςτην ενεργοπούηςη του λογαριαςμοϑ του. 6. Κατϊ τα λοιπϊ ο διαγωνιςμϐσ θα γύνει ςϑμφωνα με τα παρακϊτω παραρτόματα που επιςυνϊπτονται ςτην παροϑςα και αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ: Παρϊρτημα Α : «τοιχεύα υπϐ προμόθεια ειδών» Παρϊρτημα Β «υμπληρωματικού Γενικού Όροι διαγωνιςμοϑ» Παρϊρτημα Γ «Αξιολϐγηςη προςφορών» Παρϊρτημα Δ «Ειδικού Όροι» Παρϊρτημα Ε «Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ» Παρϊρτημα Σ «Τπϐδειγμα οικονομικόσ προςφορϊσ» Παρϊρτημα Ζ «Τπϐδειγμα χεδύου ϑμβαςησ» 7. Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ϋχουν πρϐςβαςη ςτα ϋγγραφα που παρϊγονται ςτο ϑςτημα με τον τρϐπο και ςτο χρϐνο που ορύζεται απϐ τισ κατϊ περύπτωςη κεύμενεσ διατϊξεισ, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων του ϊρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατϊξεων για το ηλεκτρονικϐ δημϐςιο ϋγγραφο (ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 ΥΕΚ Β 1317/ ) και αυτών τησ περύπτωςησ β τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 6 του ν. 4155/ ε περύπτωςη που ζητηθοϑν απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ προμηθευτϋσ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ, ςχετικϋσ με τα ϋγγραφα του διαγωνιςμοϑ μϋχρι και οκτώ (8) ημϋρεσ προ τησ εκπνοόσ τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτϋσ παρϋχονται το αργϐτερο τρεισ (3) ημϋρεσ προ τησ εκπνοόσ τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ. ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη που ζητοϑνται απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ προμηθευτϋσ οι ωσ ϊνω ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ, αυτϋσ δύνονται το αργϐτερο εντϐσ ϋξι (6) ημερών πριν απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εμπρϐθεςμα, ότοι μϋχρι την ημερομηνύα εκπνοόσ τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρύσ ο προςφϋρων να ϋχει δικαύωμα ϊςκηςησ τησ εν λϐγω ϋνςταςησ. Σα ανωτϋρω αιτόματα υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ ςτο δικτυακϐ τϐπο του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ του Ε..Η.ΔΗ.. και φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών υποβϊλλονται απϐ εγγεγραμμϋνουσ Προμηθευτϋσ. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών που υποβϊλλονται εκτϐσ των ανωτϋρω προθεςμιών δεν εξετϊζονται. 9. Σα ϋξοδα δημοςύευςησ των ανακοινώςεων ςτον Ελληνικϐ Σϑπο βαρϑνουν το Δημϐςιο. Η προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ θα ςταλεύ με ηλεκτρονικϊ μϋςα ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ε.Ε. και η διακόρυξό του θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων & Διοικητικόσ Τποςτόριξησ ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη και ςτη διαδικτυακό πϑλη του Ε..Η.ΔΗ.. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ (ψηφιακό υπογραφό) ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΙΔΑΛΗ Η Προώςταμϋνη Γενικόσ Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΨΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Γραφεύο Γενικοϑ Γραμματϋα Πληροφοριακών υςτημϊτων και Διοικητικόσ Τποςτόριξησ 2. Γραφεύο Προώςταμϋνησ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών 3. Γραφεύο Προώςταμϋνου τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Τποδομών και Τπηρεςιών Πληροφορικόσ Επικοινωνιών 4. Διεϑθυνςη Παραγωγικόσ Λειτουργύασ υςτημϊτων, Εκτυπώςεων και Λειτουργικόσ Τποςτόριξησ 4/50

5 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Α «ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ» Αναθϋτουςα Αρχό : Υορϋασ για τον οπούο προορύζεται η προμόθεια Περιγραφό Τπουργεύο Οικονομικών Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων & Διοικητικόσ Τποςτόριξησ Τπουργεύου Οικονομικών Γενικό Διεϑθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών Διεϑθυνςη Προμηθειών, Διαχεύριςησ Τλικοϑ & Τποδομών Σμόμα Α Κατϊρτιςησ & Εκτϋλεςησ Προγρϊμματοσ Προμηθειών Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2, Σ.Κ , Αθόνα Τπουργεύο Οικονομικών Μελανοταινύεσ Εκτυπωτών ( Αναλώςιµα Τλικϊ Η/Τ, πλην χϊρτου ) Αναλυτικό περιγραφό των ειδών ςτισ Σ.Π. Κωδικόσ Αριθμόσ εύδουσ CPV Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη χωρύσ ΥΠΑ ,00 Υ.Π.Α. Ο ιςχϑον Υ.Π.Α. (23%) Προώπολογιςμόσ που βαρύνει η προμόθεια Τπουργεύο Οικονομικών Ε.Υ.23620, Κ.Α.Ε Σακτικϐσ προϒπολογιςμϐσ ϋτουσ 2014 Εντϐσ δϑο (2) μηνών απϐ την υπογραφό τησ υνολικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ ϑμβαςησ για ϐλα τα εύδη, πλην των περιπτώςεων που τα εύδη εύναι ετοιμοπαρϊδοτα, οπϐτε η παρϊδοςη αυτών θα γύνει εντϐσ εύκοςι (20) ημερών απϐ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ. Σόποσ παρϊδοςησ ύνολο Κρατόςεων ( %) Θεςςαλονύκησ & Φανδρό 1 Μοςχϊτο Αποθόκη τησ Γ.Γ.Π. & Δ.Τ. 3,172% (υπϋρ Μ.Σ.Π.Τ., χαρτοςόμου, ΟΓΑ χαρτοςόμου και Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων) Υόροσ ϊρθρο 24 ν. 2198/1994 4% ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: προςμετρϊται. ε περύπτωςη που ςτο χρϐνο παρϊδοςησ μεςολαβεύ ο μόνασ Αϑγουςτοσ αυτϐσ δεν 5/50

6 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β «ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ» 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο παρών ηλεκτρονικϐσ διεθνόσ ανοικτϐσ διαγωνιςμϐσ διενεργεύται με ςκοπϐ την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου, ϐπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ» τησ παροϑςασ, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ διακόρυξησ. Η προώπολογιςθεύςα αξύα τησ προμόθειασ ανϋρχεται ςτισ τετρακϐςιεσ ςαρϊντα επτϊ χιλιϊδεσ εκατϐν πενόντα τϋςςερα ευρώ ( ,00 ) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 23%, ο οπούοσ ανϋρχεται ςτισ ,42 (ςυνολικό αξύα ,42 ). Η δαπϊνη βαρϑνει τον Σακτικϐ Προϒπολογιςμϐ του Τπουργεύου Οικονομικών, οικονομικοϑ ϋτουσ 2014, Ε.Υ.23620, Κ.Α.Ε ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να παραδώςει τα υπϐ προμόθεια εύδη ςτο Τπουργεύο Οικονομικών Θεσ/νύκησ & Φανδρό 1, Μοςχϊτο, Αποθόκη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων & Διοικητικόσ Τποςτόριξησ. 3. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Η Διακόρυξη: 1. Eςτϊλη για δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Επιςόμων Εκδϐςεων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ςτισ 15/12/ Δημοςιεύτηκε ςτο «Σεϑχοσ Δημοςύων Διακηρϑξεων και υμβϊςεων» τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ ςτισ 19/12/2014 (ΥΕΚ 745/ ) 3. Δημοςιεύτηκε ςτον ελληνικϐ τϑπο ςτισ 19/12/ Η παροϑςα διακόρυξη καταχωρόθηκε ςτο διαδύκτυο ςτην διεϑθυνςη και ςτη διαδικτυακό πϑλη 4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 4.1. Σρόπος σποβολής προσφορών Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ του Ε..Η.ΔΗ.. μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παροϑςα διακόρυξη, ςτην Ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΥΕΚ/Α/ ), ςτο ϊρθρο 11 τησ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ/Β/2677/ ) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ςτο ΠΔ60/07 και ςυμπληρωματικϊ ςτο Π.Δ. 118/ Περιετόμενο προσφορών Σα περιεχϐμενα του ηλεκτρονικοϑ φακϋλου τησ προςφορϊσ ορύζονται ωσ εξόσ: (α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ* με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό προςφορϊ» και (β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ* με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ». *(υπο)φϊκελοσ: κατηγορύα επιςυναπτόμενων αρχεύων ςτο ςύςτημα 1. Περιετόμενα (σπο)υακέλοσ ««Δικαιολογητικά σσμμετοτής-τετνική προσυορά» τον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-σεχνικό προςφορϊ» υποβϊλλονται η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, και ϐλα τα απαιτοϑμενα κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ τησ προςφορϊσ δικαιολογητικϊ καθώσ και τα ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τησ προςφορϊσ. υγκεκριμϋνα, ςτον προαναφερϐμενο (υπο)φϊκελο περιλαμβϊνονται : 6/50

7 1.1 Δικαιολογητικά σσμμετοτής Οι προςφϋροντεσ υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ μαζύ με την προςφορϊ τουσ, εγκαύρωσ και προςηκϐντωσ, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, τα εξόσ δικαιολογητικϊ, ςε μορφό αρχεύου.pdf ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13((ΥΕΚ/Α/ ) και το ϊρθρο 11 τησ ΤΑ Π1/2390/13 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται κατωτϋρω : 1. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςε ευρώ ( ) ποςοςτϐ 2% του ςυνολικού προώπολογιςμού του προςφερόμενου εύδουσ ό ειδών του ϋργου χωρύσ ΥΠΑ και να περιϋχει ϐλα τα αναγκαύα ςτοιχεύα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα το αρθ. 25 του ΠΔ 118/2007/ΚΠΔ και την παρϊγραφο του ϊρθρου 11 τησ ΤΑ Π1/2390/13. Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου.pdf και προςκομύζεται απϐ αυτϐν ςτην Αρμϐδια Τπηρεςύα Διεξαγωγόσ του Διαγωνιςμοϑ ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο) εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό. 2. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ςτην οπούα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, μϋχρι και την ημϋρα υπογραφόσ τησ δόλωςησ, οι προςφϋροντεσ : δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη απϐφαςη για κϊποιο αδύκημα απϐ τα αναφερϐμενα ςτην περύπτωςη (1) του εδ. α τησ παρ. 2 ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ότοι : ι) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλύου (EE L 351 τησ , ςελ. 1), ii) δωροδοκύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υμβουλύου τησ 26ησ ΜαϏου 1997 (EE C 195 τησ , ςελ. 1) και ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλύου (EE L 358 τησ , ςελ. 2), iii) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (EE C 316 τησ , ςελ. 48), iv) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 91/308/EOK του υμβουλύου, τησ 10ησ Ιουνύου 1991, για την πρϐληψη χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ (EE L 166 τησ , ςελ. 77 Οδηγύασ, η οπούα τροποποιόθηκε απϐ την Οδηγύα 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, EE L 344 τησ , ςελ. 76) η οπούα ενςωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιόθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), v) κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δϐλιασ χρεοκοπύασ. vi) δεν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα ςυναφϋσ με το αντικεύμενο του διαγωνιςμοϑ ό ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό του ιδιϐτητα Η υπεύθυνη δόλωςη υπογρϊφεται ψηφιακϊ από τον προςφϋροντα και δεν απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ. - ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, την υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλουν : α) οι Διαχειριςτϋσ, ϐταν το νομικϐ πρϐςωπο εύναι Ο.Ε, Ε.Ε ό Ε.Π.Ε. β) ο Πρϐεδροσ του Δ.. και ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ, ϐταν το νομικϐ πρϐςωπο εύναι Α.Ε. γ) ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, οι νϐμιμοι εκπρϐςωπού του. δ) Όταν ο προςφϋρων εύναι ςυνεταιριςμϐσ η ωσ ϊνω υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλεται απϐ τον Πρϐεδρο του ςυνεταιριςμοϑ. 3. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ςτην οπούα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, μϋχρι και την ημϋρα υπογραφόσ τησ δόλωςησ, οι προςφϋροντεσ : α. Δεν τελοϑν ςε κϊποια απϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτην περύπτωςη (2) του εδ. α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταςτϊςεισ, δηλ.: δεν τελοϑν ςε πτώχευςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν ςε διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ. -Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα δηλώνουν ϐτι δεν τελοϑν ςε πτώχευςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη καθώσ και ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα. β. Δεν τελοϑν ςε κϊποια απϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτην περ. (2) του εδ. γ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατϊςταςη, δηλ. ϐτι δεν τελοϑν υπϐ κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα) και, 7/50

8 επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα). γ. Δεν τελοϑν ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. -Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα δηλώνουν ϐτι δεν τελοϑν ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη καθώσ και ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό υπϐ ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα. δ. Εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ, που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κυρύασ και επικουρικόσ), αναφϋροντασ ϐλουσ τουσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ καταβϊλουν ειςφορϋσ κυρύασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ, καθώσ και ϐτι εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τουσ. ε. Εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο, ορύζοντασ ρητϊ την επωνυμύα του Επιμελητηρύου και το αντικεύμενο των δραςτηριοτότων που αςκοϑν (ρητϊ κατονομαζϐμενεσ), προκειμϋνου για νομικϊ πρϐςωπα ό το ειδικϐ επϊγγελμϊ τουσ, προκειμϋνου για φυςικϊ πρϐςωπα, με το οπούο εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Επιμελητόριο ό ϐτι αςκοϑν γεωργικϐ ό κτηνοτροφικϐ επϊγγελμα, κατϊ περύπτωςη (δεν αφορϊ ςυνεταιριςμοϑσ). Σα αλλοδαπϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, δηλώνουν ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ τουσ ό ςε ιςοδϑναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, ομούωσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, ορύζοντασ ρητϊ την επωνυμύα του Επιμελητηρύου ό των επαγγελματικών οργανώςεων αντύςτοιχα, καθώσ και το αντικεύμενο των δραςτηριοτότων που αςκοϑν, προκειμϋνου για νομικϊ πρϐςωπα ό το ειδικϐ επϊγγελμϊ τουσ, προκειμϋνου για φυςικϊ πρϐςωπα. ςτ. Δεν εύναι ϋνοχοι ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που απαιτοϑνται κατ' εφαρμογό του Π.Δ.60/2007 και ϐτι δεν ϋχουν αρνηθεύ να παρϊςχουν τισ πληροφορύεσ αυτϋσ. ζ. Δεν τελοϑν ςε αποκλειςμϐ απϐ διαγωνιςμοϑσ με βϊςη αμετϊκλητη απϐφαςη του Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ, κατϊ τα ϊρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. η. Δεν ϋχουν τεθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153) θ. Ο ςυνεταιριςμϐσ λειτουργεύ νϐμιμα (αφορϊ μϐνο ςυνεταιριςμοϑσ). ι. Αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα ηλεκτρονικό υποβολό / ϋντυπη προςκϐμιςη ϐπου απαιτεύται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατϊ περύπτωςη, και ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 20 του ιδύου Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ. - ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, η παροϑςα υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλεται απϐ τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του. Η υπεύθυνη δόλωςη υπογρϊφεται ψηφιακϊ από τον προςφϋροντα και δεν απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ. 4. Οι προςφϋροντεσ, υποβϊλουν με την προςφορϊ τουσ, Τπεύθυνη Δόλωςη, που φϋρει ψηφιακό υπογραφό ςτην οπούα αναφϋρεται η χώρα καταγωγόσ του τελικού προώόντοσ που προςφϋρουν (ϊρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07). ε περύπτωςη που υποβϊλλεται προςφορϊ απϐ προμηθευτό που δεν εύναι ο ύδιοσ καταςκευαςτόσ του τελικοϑ προώϐντοσ, τα δικαιολογητικϊ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου αφοροϑν τον καταςκευαςτό του τελικοϑ προώϐντοσ και προςκομύζονται απϐ τον προςφϋροντα. 5. Tα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ημεδαποϑ ό αλλοδαποϑ νομικοϑ προςώπου, ϐπωσ το ιςχϑον καταςτατικϐ κατϊ περύπτωςη Υ.Ε.Κ., ό επικυρωμϋνο αντύγραφο ό απϐςπαςμα του καταςτατικοϑ. τοιχεύα και ϋγγραφα απϐ τα οπούα πρϋπει να προκϑπτουν, ο Πρϐεδροσ και ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ ΑΕ, τα υπϐλοιπα πρϐςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεϑουν με την υπογραφό τουσ, το νομικϐ πρϐςωπο και τα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτϐ δεν προκϑπτει ευθϋωσ απϐ το καταςτατικϐ αναλϐγωσ με τη νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου. 8. Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, ςτην οπούα θα αναφϋρουν ϐτι πληροϑν τισ αναγκαύεσ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ τεχνικών/ επαγγελματικών ικανοτότων και οικονομικών προϒποθϋςεων και τα ϐρια τουσ, ϐπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην παρ. 4.2 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, καθώσ και ϐτι θα προςκομύςουν εγκαύρωσ και προςηκϐντωσ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και τησ παροϑςησ, τα δικαιολογητικϊ που αποδεικνϑουν ϐτι πληροϑνται τα ωσ ϊνω. 8/50

9 Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, μαζύ με την προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ για κϊθε προμηθευτό που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του προςφϋροντοσ ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου.pdf και προςκομύζονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό, πλην των ΥΕΚ. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό και δεν απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη. Η Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμού ελϋγχει τη γνηςιότητα των εγγυητικών επιςτολών ςυμμετοχόσ, παραλαμβϊνει, μονογρϊφει και ελϋγχει το φυςικό αρχεύο. 1.2 Τετνική προσυορά τον (υπϐ) φϊκελο «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ», υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ τα κϊτωθι : Η Σεχνικό Προςφορϊ. υντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. Εφϐςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα. Δηλώσεις τοσ άρθροσ 18, παρ. 2 και 3 τοσ Π.Δ. 118/07: α) Ο προςφϋρων, εφϐςον καταςκευϊζει ο ύδιοσ το τελικϐ προώϐν, πρϋπει να δηλώνει ςτην προςφορϊ του, την επιχειρηματικό μονϊδα ςτην οπούα θα καταςκευϊςει το προςφερϐμενο προώϐν, καθώσ και τον τϐπο εγκατϊςταςόσ τησ. β) Όταν οι προςφϋροντεσ δεν θα καταςκευϊςουν οι ύδιοι το τελικϐ προώϐν, ςε δικό τουσ επιχειρηματικό μονϊδα, ςτην προςφορϊ τουσ δηλώνουν την επιχειρηματικό μονϊδα, ςτην οπούα θα καταςκευαςτεύ το προςφερϐμενο προώϐν και τον τϐπο εγκατϊςταςόσ τησ. Επύςησ, ςτην προςφορϊ τουσ, επιςυνϊπτουν και υπεϑθυνη δόλωςό τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ϐτι η καταςκευό του τελικοϑ προώϐντοσ θα γύνει απϐ την επιχεύρηςη ςτην οπούα ανόκει ό η οπούα εκμεταλλεϑεται ολικϊ ό μερικϊ τη μονϊδα καταςκευόσ του τελικοϑ προώϐντοσ, καθώσ και ϐτι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ τησ επιχεύρηςησ αυτόσ ϋχει αποδεχθεύ ϋναντι τουσ την εκτϋλεςη τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ, ςε περύπτωςη κατακϑρωςησ ςτον προμηθευτό υπϋρ του οπούου ϋγινε η αποδοχό. Προςφορϊ ςτην οπούα δεν θα υπϊρχουν οι ανωτϋρω δηλώςεισ και η υπεύθυνη δόλωςη, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι ωσ ϊνω δηλώςεισ φϋρουν ψηφιακό υπογραφό και όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο δεν απαιτεύται θεώρηςη. Δικαιολογητικά τοσ άρθροσ 9 τοσ Π.Δ.118/07 Α) ε περύπτωςη που απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ απαιτεύται η προςκϐμιςη πιςτοποιητικών, τα οπούα να βεβαιώνουν την τόρηςη εκ μϋρουσ του προμηθευτό ό των υποκαταςκευαςτών του, προτϑπων διαχεύριςησ (π.χ ποιϐτητασ, υγιεινόσ και αςφϊλειασ, περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ κ.τ.λ.), αυτϊ πρϋπει να βαςύζονται ςτα ςχετικϊ ευρωπαώκϊ ό διεθνό πρϐτυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Σα πιςτοποιητικϊ θα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνουσ φορεύσ πιςτοπούηςησ, διαπιςτευμϋνουσ προσ τοϑτο απϐ το Εθνικϐ ϑςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ό απϐ φορϋα διαπύςτευςησ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ υνεργαςύασ για τη Διαπύςτευςη (European Cooperation for Accreditation EA) και μϊλιςτα, μϋλοσ τησ αντύςτοιχησ υμφωνύασ Αμοιβαύασ Αναγνώριςησ (M.L.A.) αυτόσ. Β) Εϊν το προώϐν υπϊγεται ςτισ Οδηγύεσ Σεχνικόσ Εναρμϐνιςησ, θα πρϋπει απϐ τον προμηθευτό να προςκομύζονται ϐλα τα προβλεπϐμενα απϐ την Ευρωπαώκό νομοθεςύα δικαιολογητικϊ, για να επιβεβαιώνεται η ςυμμϐρφωςη με τα ςχετικϊ κανονιςτικϊ ϋγγραφα. ε περύπτωςη που τα προώϐντα δεν εύναι πιςτοποιημϋνα 9/50

10 ςϑμφωνα με τα εναρμονιςμϋνα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα, πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ πιςτοποιητικϊ ςυμμϐρφωςησ βϊςει των ςχετικών οδηγιών ό κανονιςμών ό διεθνών προτϑπων, τα οπούα να ϋχουν εκδοθεύ απϐ φορϋα πιςτοπούηςησ ό ελϋγχου προώϐντων, διαπιςτευμϋνο προσ τοϑτο απϐ το Εθνικϐ ϑςτημα Διαπύςτευςησ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ό απϐ φορϋα διαπύςτευςησ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ υνεργαςύασ για τη Διαπύςτευςη (European Cooperation for Accreditation EA) και μϊλιςτα, μϋλοσ τησ αντύςτοιχησ υμφωνύασ Αμοιβαύασ Αναγνώριςησ (M.L.A.). Γ) ε περύπτωςη που απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ απαιτεύται η προςκϐμιςη Εκθϋςεων Δοκιμών Ποιοτικοϑ Ελϋγχου για τα προώϐντα, αυτϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν ϐλα τα απαραύτητα ςτοιχεύα, ώςτε να μπορεύ να αξιολογηθεύ η ςυμμϐρφωςη των προώϐντων με επιμϋρουσ απαιτόςεισ ποιϐτητασ (ιδιϐτητεσ και χαρακτηριςτικϊ) που περιλαμβϊνονται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Οι Εκθϋςεισ Δοκιμών θα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνα εργαςτόρια ποιοτικοϑ ελϋγχου ό απϐ εργαςτόρια αναγνωριςμϋνων ικανοτότων. Σα ανωτϋρω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ του προςφϋροντοσ υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου.pdf και προςκομύζονται από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. Οι δηλώςεισ του παρόντοσ ϊρθρου υπογρϊφονται ψηφιακϊ από τουσ ϋχοντεσ υποχρϋωςη προσ τούτο και δεν απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη. 2. Περιετόμενα (σπο)υακέλοσ «Οικονομική Προσυορά» τον (υπο)φϊκελο* με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνεται η οικονομικό προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα. Η Οικονομικό Προςφορϊ υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ επύ ποινό απορρύψεωσ ςτον (υπϐ) φϊκελο «Οικονομικό Προςφορϊ». Η οικονομικό προςφορϊ, ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. Εφϐςον η οικονομικό προςφορϊ δεν ϋχει αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα την Οικονομικό Προςφορϊ αναγρϊφεται η τιμό και ο τρϐποσ πληρωμόσ, ϐπωσ ορύζεται κατωτϋρω : 1. Τιμές - Οι τιμϋσ θα πρϋπει να δύδονται ςε ΕΤΡΨ και για παρϊδοςη του εμπορεϑματοσ ελεϑθερου μϋχρι και εντϐσ των αποθηκών που αναφϋρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θα αναγρϊφονται δε ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ. - Προςφορϋσ που δεν δύνουν τισ τιμϋσ ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζουν ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νϐμιςμα, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. - Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε ΕΤΡΨ, μπορεύ να γύνεται με δϑο δεκαδικϊ ψηφύα, εφϐςον χρηςιμοποιεύται ςε ενδιϊμεςουσ υπολογιςμοϑσ. Σο γενικϐ ςϑνολο ςτρογγυλοποιεύται ςε δυο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικϐ ψηφύο εύναι ύςο ό μεγαλϑτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν εύναι μικρϐτερο του πϋντε. - Εφϐςον απϐ την προςφορϊ δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό ό δεν δύδεται ενιαύα τιμό για ολϐκληρη την προςφερϐμενη ποςϐτητα, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. - Προςφορϋσ που θϋτουν ϐρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. - Dumping εξαγωγικϋσ επιδοτόςεισ α- Η προςφορϊ απορρύπτεται και ςε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι εφαρμϐζεται πολιτικό τιμών πώληςησ κϊτω του κϐςτουσ καταςκευόσ του προώϐντοσ ό τησ τιμόσ απϐκτηςησ του προώϐντοσ για εμπορύα (τιμό Dumping) ό ϐτι το προςφερϐμενο προώϐν εύναι αποδϋκτησ εξαγωγικόσ επιδϐτηςησ. Οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να εύναι γνώςτεσ των προαναφερθϋντων μϋτρων τησ χώρασ προϋλευςησ του προώϐντοσ ό τησ καταςκευϊςτριασ εταιρύασ. β- Οι προςφϋροντεσ καταςκευαςτϋσ ό εμπορικού εκπρϐςωποι προώϐντων χωρών που δεν ϋχουν αποδεχθεύ τα πρωτϐκολλα Πολυμερών υμφωνιών του Παγκοςμύου Οργανιςμοϑ Εμπορύου (Π.Ο.Ε.) ό δεν λειτουργοϑν ςτο πλαύςιο ολοκληρωμϋνησ Σελωνειακόσ Ϊνωςησ με την ΕΕ, οφεύλουν εγγρϊφωσ να δηλώςουν με την προςφορϊ τουσ, ϐτι το προςφερϐμενο προώϐν τουσ δεν εύναι αποδϋκτησ πολιτικόσ τιμών πώληςησ κϊτω του κϐςτουσ 10/50

11 καταςκευόσ ό τησ τιμόσ απϐκτηςησ του προώϐντοσ για εμπορύα (τιμό Dumping) ό αποδϋκτησ εξαγωγικόσ επιδϐτηςησ. γ- Δεν ϋχουν την υποχρϋωςη κατϊθεςησ τησ προαναφερθεύςασ δόλωςησ οι προςφϋροντεσ προώϐντα προερχϐμενα απϐ τα κρϊτη-μϋλη τησ ΕΕ, τη Νορβηγύα, την Ελβετύα, τισ ΗΠΑ, την Ιαπωνύα, τον Καναδϊ την Αυςτραλύα, το Ιςραόλ και τη Σουρκύα καθώσ και απϐ κϊθε ϊλλο κρϊτοσ που αποδϋχεται και εφαρμϐζει ςτον χρϐνο που επιθυμεύ, τα εν λϐγω Πρωτϐκολλα τησ Π.Ο.Ε. ό που ςυνδϋεται με την Ε.Ε. ςτο πλαύςιο ολοκληρωμϋνησ Σελωνειακόσ Ϊνωςησ. Οι τιμϋσ θα δύνονται ωσ εξόσ: Ι. Σιμό μονϊδοσ ςε ΕΤΡΨ ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπϋρ τρύτων κρατόςεων και κϊθε εύδουσ δαπανών για παρϊδοςη των ειδών ελευθϋρων, ςϑμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΙΙ. Ποςοςτϐ Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατϐ, τησ ανωτϋρω τιμόσ (ε περύπτωςη που αναφϋρεται εςφαλμϋνοσ Υ.Π.Α. αυτϐσ θα διορθώνεται απϐ την Τπηρεςύα.) ΙΙΙ. Για την διαμϐρφωςη τησ ςυγκριτικόσ τιμόσ θα ληφθεύ υπϐψη, η τιμό τησ προςφορϊσ για παρϊδοςη του εύδουσ ελεϑθερου ςτισ αποθόκεσ του φορϋα και το κϐςτοσ εγκατϊςταςησ λειτουργύασ και ςυντόρηςησ αν και ϐπωσ προβλϋπεται απϐ την τεχνικό προδιαγραφό. - ε περύπτωςη που ο διαγωνιςμϐσ αφορϊ περιςςϐτερουσ φορεύσ ό και περιςςϐτερα εύδη, η τιμό θα δύνεται υποχρεωτικϊ για την μονϊδα κϊθε εύδουσ χωριςτϊ. - ε περύπτωςη που το προςφερϐμενο εύδοσ ςυγκροτεύται απϐ περιςςϐτερα του ενϐσ μϋρη που υπϐκεινται ςε διαφορετικϐ ποςοςτϐ Υ.Π.Α. θα δύδεται υποχρεωτικϊ τιμό χωριςτϊ για κϊθε μϋροσ απϐ αυτϊ. - Η ςϑγκριςη των προςφορών θα γύνεται ςτη ςυνολικό τιμό του κϊθε προςφερομϋνου εύδουσ. - Επιςημαύνεται ότι η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό κϊθε εύδουσ δεν θα πρϋπει να ξεπερνϊ την προώπολογιςθεύςα δαπϊνη του εύδουσ. - Εϊν ςτο διαγωνιςμϐ οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι υπερβολικϊ χαμηλϋσ, θα εξετϊζονται λεπτομερώσ οι προςφορϋσ πριν την ϋκδοςη απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, θα ζητηθοϑν απϐ τον προςφϋροντα να παραςχεθοϑν εγγρϊφωσ οι αναγκαύεσ διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τον οικονομικϐ χαρακτόρα τησ διαδικαςύασ καταςκευόσ ό τισ τεχνικϋσ λϑςεισ που ϋχουν επιλεγεύ ό τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ που διαθϋτει ο προςφϋρων για την προμόθεια των ειδών ό την πρωτοτυπύα των προτεινομϋνων προμηθειών, τισ οπούεσ επαληθεϑει πριν την απϐρριψη τησ προςφορϊσ. - Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε προμηθευτϋσ υποχρεοϑνται να παρϋχουν αυτϊ. 2. Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμό θα γύνει με την εξϐφληςη του 100% τησ αξύασ των υπϐ προμόθεια ειδών μετϊ την οριςτικό παραλαβό τουσ. Ψσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα, ιςχϑουν τα ϐςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την με αριθμ /601/0026/ απϐφαςη του Τπουργεύου Οικονομύασ & Οικονομικών Η αναθϋτουςα αρχό, γύνεται υπερόμερη, χωρύσ να απαιτεύται ϐχληςη και οφεύλει τϐκουσ μϐλισ περϊςει η προβλεπϐμενη απϐ το ϊρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεςμύα, κατϊ τα ειδικϐτερα ς αυτϐ οριζϐμενα. Σο ϑψοσ των τϐκων υπερημερύασ που εύναι υποχρεωμϋνη να καταβϊλει η αναθϋτουςα αρχό υπολογύζεται με βϊςη το επιτϐκιο που εφαρμϐζει η Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα («Επιτϐκιο αναφορϊσ») προςαυξημϋνο κατϊ 8 επιπλϋον ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ (Ν.4152/13, ΥΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ : περύ «Καθυςτερόςεων Πληρωμών»). 3. Εγγσήσεις i. Εγγύηση σσμμετοτής Η Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου πρϋπει υποχρεωτικϊ και με ποινό αποκλειςμοϑ να ςυνοδεϑεται απϐ Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει ςε ευρώ ( ) ποςοςτϐ 2% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ του προςφερόμενου εύδουσ ό ειδών του ϋργου τησ προμόθειασ, χωρύσ ΥΠΑ. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ εκδύδονται απϐ αναγνωριςμϋνο τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ και ϋχουν ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών-μελών αυτϐ το δικαύωμα. Οι εγγυόςεισ μποροϑν επύςησ να προϋρχονται και απϐ τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ νϐμιμα ςε χώρα-μϋροσ διμεροϑσ ό πολυμεροϑσ ςυμφωνύασ με την ΕΕ ό χώρα που ϋχει υπογρϊψει και κυρώςει τη ςυμφωνύα για τισ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ και ϋχει το ςχετικϐ δικαύωμα ϋκδοςησ εγγυόςεων. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ που εκδύδονται ςε οποιοδόποτε 11/50

12 κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Η εγγυητικό επιςτολό πρϋπει να περιλαμβϊνει: α. Σην ημερομηνύα ϋκδοςησ. β. Σον εκδϐτη. γ. Σην υπηρεςύα προσ την οπούα απευθϑνεται δ. Σον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ. ε. Σο ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη. ςτ. Σην πλόρη επωνυμύα και τη διεϑθυνςη του προμηθευτό υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη. ζ. Σον αριθμϐ και τον πλόρη τύτλο τησ διακόρυξησ. ςτ. Σην ημερομηνύα διαγωνιςμοϑ. η. Σα προσ προμόθεια εύδη. θ. Σην ημερομηνύα λόξησ τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ. (Η εγγϑηςη πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον επύ ϋνα μόνα μετϊ τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ που ζητϊ η διακόρυξη). ι. η ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα να καταβϊλει οριςμϋνο ποςϐ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο και απευθϑνεται. ια. Σουσ ϐρουσ ϐτι: Ι. Η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται τησ ϋνςταςησ τησ διζόςεωσ. II. Σο ποςϐν τησ εγγϑηςησ τηρεύται ςτην διϊθεςη τησ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμϐ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη. III. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐν τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςε πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. IV.Ο εκδϐτησ τησ εγγϑηςησ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ, που θα υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγϑηςησ. V. Η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών). Αναγκαύα ςτοιχεύα τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ κατϊ την υποβολό τησ με την προςφορϊ εύναι: 1. η ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα να καταβϊλει οριςμϋνο ποςϐ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο και απευθϑνεται 2. ο αριθμϐσ τησ διακόρυξησ 3. το ποςϐν που καλϑπτει η εγγϑηςη 4. η ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ 5. τα ςτοιχεύα του προμηθευτό υπϋρ του οπούου εκδύδεται. Συχϐν ελλεύψεισ τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ πϋραν των αναγκαύων ςτοιχεύων μποροϑν να καλϑπτονται εκ των υςτϋρων εντϐσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςη του προμηθευτό απϐ την Τπηρεςύα. Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςε αυτϐν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνιςμϐσ μετϊ την κατϊθεςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ςτουσ δε λοιποϑσ διαγωνιζϐμενουσ, μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα ανακούνωςησ τησ κατακϑρωςησ, με την προϒπϐθεςη ϐτι δεν ϋχουν αςκηθεύ ϋνδικα/ενδικοφανό μϋςα απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο που αποκλεύςτηκε. ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ το Ϊργο, αρνηθεύ να υπογρϊψει εμπροθϋςμωσ τη ϑμβαςη ό να καταθϋςει προ τησ υπογραφόσ τησ ϑμβαςησ Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, ό να εκπληρώςει εμπρϐθεςμα οποιαδόποτε ϊλλη υποχρϋωςό του, που απορρϋει απϐ τη ςυμμετοχό του ςτο Διαγωνιςμϐ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, οπϐτε η Εγγϑηςη υμμετοχόσ καταπύπτει αυτοδικαύωσ υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μετϊ την ϋκδοςη ςχετικόσ απϐφαςησ. ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτόσ ςτον οπούο ϋγινε η κατακϑρωςη ό η ανϊθεςη, υποχρεοϑται να καταθϋςει Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, η οπούα εκδύδεται για ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 5% επύ τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ ΥΠΑ. Η εγγυητικό επιςτολό πρϋπει να περιλαμβϊνει: α. Σην ημερομηνύα ϋκδοςησ. β. Σον εκδϐτη. γ. Σην υπηρεςύα προσ την οπούα απευθϑνεται δ. Σον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ. ε. Σο ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη. ςτ. Σην πλόρη επωνυμύα και τη διεϑθυνςη του προμηθευτό υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη. ζ. Σον αριθμϐ τησ διακόρυξησ. ςτ. Σα προσ προμόθεια εύδη. η. Σην ημερομηνύα λόξησ τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ. (Η εγγϑηςη πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον επύ δϑο (2) μόνεσ μετϊ τον ςυμβατικϐ χρϐνο παραλαβόσ, κατϊ τον χρϐνο που με βϊςη τη ςϑμβαςη ο αγοραςτόσ υποχρεοϑται να παραλϊβει τα υλικϊ). ι. η ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ το πιςτωτικϐ ύδρυμα να καταβϊλει οριςμϋνο ποςϐ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο και απευθϑνεται. 12/50

13 ια. Σουσ ϐρουσ ϐτι: Ι. Η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται τησ ϋνςταςησ τησ διζόςεωσ. II. Σο ποςϐν τησ εγγϑηςησ τηρεύται ςτην διϊθεςη τησ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμϐ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη. III. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐν τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςε πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. IV.Ο εκδϐτησ τησ εγγϑηςησ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ, που θα υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγϑηςησ. V. Η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών) Η εγγϑηςη κατατύθεται προ ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. Οι εγγυόςεισ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και ϋχουν ςϑμφωνα με τα ιςχϑοντα το δικαύωμα αυτϐ. Σα αντύςτοιχα ϋγγραφα των εγγυόςεων αν δεν εύναι διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα θα ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςη. 4. Ρήτρα ηθικού περιετομένοσ. Απορρύπτονται προςφορϋσ επιχειρόςεων (καταςκευαςτικών ό εμπορικών) που κατϊ παρϊβαςη των Ωρθρων 138 και 182 τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ Εργαςύασ απαςχολοϑν ό εκμεταλλεϑονται ανηλύκουσ κϊτω των 15 ετών. Οι προςφϋροντεσ εφϐςον δεν εύναι και καταςκευαςτϋσ οφεύλουν να εύναι γνώςτεσ τησ εφαρμογόσ τησ προαναφερθεύςασ ρότρασ ςτην καταςκευϊςτρια εταιρύα του προώϐντοσ. Επιςημαύνεται ότι : Κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ απϐ τον Οικονομικϐ Υορϋα ςημαύνονται απϐ αυτϐν με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του ςυςτόματοσ τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα. Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών εύναι εκατϐν ογδϐντα (180) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, προςμετροϑμενεσ απϐ την επομϋνη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών του διαγωνιςμοϑ. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του παραπϊνω αναφερομϋνου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Περιπτώςεισ προςφορών που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ απϐ τουσ απαρϊβατουσ ϐρουσ τησ Δ\ξησ ςυνεπϊγονται απϐρριψη των προςφορών. Ο χρϐνοσ παρϊδοςησ του υλικοϑ που αναφϋρεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τησ παροϑςησ αποτελεύ απαρϊβατο ϐρο και η υπϋρβαςό του ςυνεπϊγεται την απϐρριψη τησ προςφορϊσ. Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Διευκρινύςεισ που δύνονται απϐ τουσ προςφϋροντεσ οποτεδόποτε μετϊ την λόξη χρϐνου κατϊθεςησ των προςφορών τουσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ, επύ νομύμωσ υποβληθϋντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζϐμενοι παρϋχουν διευκρινύςεισ μϐνο ϐταν αυτϋσ ζητοϑνται απϐ αρμϐδιο ϐργανο εύτε κατϊ την ενώπιϐν του διαδικαςύα, εύτε κατϐπιν εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ, μετϊ την ςχετικό γνωμοδϐτηςη του οργϊνου. Απϐ τισ διευκρινύςεισ, οι οπούεσ παρϋχονται, ςϑμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται υπϐψη μϐνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα για τα οπούα υποβλόθηκε ςχετικϐ αύτημα απϐ το αρμϐδιο ϐργανο. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για ϋνα ό περιςςότερα εύδη. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για ολόκληρη την ποςότητα του προκηρυςςόμενου εύδουσ. 5. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται τϋςςερισ (4) εργϊςιμεσ ημϋρεσ μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών ςτισ 11/2/2015, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 10:00. π.μ., μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςϑςτημα οργϊνων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και διαδικαςιών. Κατϊ την προαναφερϐμενη ημερομηνύα και ώρα γύνεται αποςφρϊγιςη μϐνο των ηλεκτρονικών (υπϐ)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ». Οι ηλεκτρονικού (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών αποςφραγύζονται ηλεκτρονικϊ μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςϑςτημα οργϊνων, ςε ημερομηνύα και ώρα που θα γνωςτοποιηθεύ ςε αυτοϑσ των οπούων οι προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ μετϊ την αξιολϐγηςη των λοιπών ςτοιχεύων αυτών. Αμϋςωσ μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ», οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των 13/50

14 προςφορών που αποςφραγύςθηκαν. Ομούωσ, μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων «Οικονομικό Προςφορϊ», οι προςφϋροντεσ των οπούων οι οικονομικϋσ προςφορϋσ αποςφραγύςθηκαν, θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των προςφορών που αποςφραγύςθηκαν προκειμϋνου να λαμβϊνουν γνώςη των τιμών που προςφϋρθηκαν. H επιτροπό αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ θα παραλϊβει απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό και θα εξετϊςει και το φυςικϐ αρχεύο που θα υποβϊλλουν οι ςυμμετϋχοντεσ, προκειμϋνου να ελϋγξει τη γνηςιϐτητα των εγγυητικών επιςτολών ςυμμετοχόσ και να διαπιςτώςει ϐτι το φυςικϐ αρχεύο ταυτύζεται με το ηλεκτρονικϐ. 6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη αυτών μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ϑςτημα οργϊνων τησ, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και των διαδικαςιών τησ κατϊ περύπτωςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ. υγκεκριμϋνα μϋςα απϐ το ϑςτημα ιδύωσ: Η αρμϐδια επιτροπό αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ, που ϋχει οριςθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό και τα μϋλη τησ, πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ του ςυςτόματοσ, προβαύνει ςτη διαδικαςύα ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των κατϊ περύπτωςη φακϋλων και υπο φακϋλων των προςφορών. Η αρμϐδια επιτροπό αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ αξιολϐγηςησ των φακϋλων και υποφακϋλων των προςφορών. Η αναθϋτουςα αρχό εκδύδει τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ επύ τησ αξιολϐγηςησ των ηλεκτρονικών προςφορών Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ ενημερώνονται για την αποδοχό ό την απϐρριψη τησ προςφορϊσ τουσ. Η επιτροπό αξιολϐγηςησ διαγωνιςμοϑ ό ϊλλοι πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ απϐ την αναθϋτουςα αρχό του διαγωνιςμοϑ απευθϑνουν αιτόματα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ χρόςτεσ οικονομικοϑσ φορεύσ για παροχό διευκρινύςεων επύ υποβληθϋντων δικαιολογητικών και οι χρόςτεσ οικονομικού φορεύσ παρϋχουν τισ διευκρινύςεισ εντϐσ των κατϊ περύπτωςη προθεςμιών που τουσ ορύζονται. Ειδικϐτερα, η Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, μϋςω του ςυςτόματοσ : 3. Ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ των ςυμμετεχϐντων ςτο διαγωνιςμϐ και τισ ελϊχιςτεσ τεχνικϋσ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ 4. Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ τεχνικϋσ και οικονομικϋσ προςφορϋσ 5. υντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ ελϋγχου δικαιολογητικών και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ, τα οπούα υποβϊλλει ςτο αρμϐδιο ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, πλόρωσ αιτιολογημϋνα ςε πϋντε (5) αντύτυπα (και 1 ηλεκτρονικϐ). ε περύπτωςη που κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ τεχνικόσ προςφορϊσ προκϑψει απϐρριψη προςφορϊσ η Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικϐ με πλόρη τεκμηρύωςη τησ απϐρριψησ. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τεχνικόσ αξιολϐγηςησ η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει απϐφαςη ϋγκριςησ ελϋγχου δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ μϋςω του ςυςτόματοσ. Οι ηλεκτρονικού (υπϐ)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών θα αποςφραγιςτοϑν μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ ελϋγχου δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ και την παρϋλευςη των ταςςϐμενων προθεςμιών για την ϊςκηςη ϋνδικων μϋςων, ςε ημερομηνύα και ώρα που θα γνωςτοποιηθεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μϋςω του ςυςτόματοσ. Αμϋςωσ μετϊ την αποςφρϊγιςη των (υπϐ)φακϋλων «Οικονομικό Προςφορϊ», οι ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των προςφορών, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη των τιμών που προςφϋρθηκαν. Η Επιτροπό διενϋργειασ μϋςω του ςυςτόματοσ : Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ με βϊςη το Παρϊρτημα Γ «Αξιολϐγηςη προςφορών με κριτόριο κατακϑρωςησ τη χαμηλϐτερη τιμό». υντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ οικονομικόσ αξιολϐγηςησ. υντϊςςει τον τελικϐ Πύνακα Κατϊταξησ των διαγωνιζομϋνων κατϊ φθύνουςα ςειρϊ αξιολϐγηςησ ςϑμφωνα με τα κριτόρια αξιολϐγηςησ και το κριτόριο ανϊθεςησ του διαγωνιςμοϑ, απϐ τον οπούο προκϑπτει ο προτεινϐμενοσ προσ κατακϑρωςη τησ προμόθειασ, επικρατϋςτεροσ Ανϊδοχοσ. υντϊςςει Πρακτικϐ, το οπούο υποβϊλλει ςε πϋντε (5) αντύτυπα (και 1 ηλεκτρονικϐ), ςτο αρμϐδιο ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 14/50

15 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει και αναρτϊ ςτη διαδικτυακό πϑλη απϐφαςη κατϊταξησ των υποψηφύων Αναδϐχων και με αυτό καλεύται ο προςφϋρων ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την απϐ την ανϊρτηςη τησ, να υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύου. pdf και ςε φϊκελο με ςόμανςη «Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ», τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατϊ περύπτωςη και αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 4.1 και 4.2. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται απϐ τον προςφϋροντα εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό και ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο) ςτην αρμϐδια υπηρεςύα. Η μη ϋγκαιρη και προςόκουςα υποβολό των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ ςυνιςτϊ λϐγο αποκλειςμοϑ του προςφϋροντοσ, κόρυξόσ του ωσ ϋκπτωτου και κατϊπτωςησ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ του. ε αυτό την περύπτωςη η Αναθϋτουςα Αρχό καλεύ τον επϐμενο ςε ςειρϊ ςτον τελικϐ Πύνακα Κατϊταξησ των διαγωνιζομϋνων υποψόφιο Ανϊδοχο να υποβϊλλει τα Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ και ςυνεχύζεται η διαδικαςύα ωσ ανωτϋρω. Η αρμϐδια Επιτροπό ελϋγχει τα Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ και ειςηγεύται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςχετικϊ, η οπούα αποφαύνεται. Κατϐπιν αποδοχόσ των Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ εκδύδεται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό η απϐφαςη κατακϑρωςησ του διαγωνιςμοϑ του ϋργου ςτον Ανϊδοχο και με μϋριμνϊ τησ γνωςτοποιεύται ςε αυτϐν και ςτουσ λοιποϑσ ςυμμετϋχοντεσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό, μετϊ απϐ ςχετικό γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολϐγηςησ του Διαγωνιςμοϑ, διατηρεύ το δικαύωμα: α. να αποφαςύςει τη ματαύωςη, ακϑρωςη ό διακοπό του διαγωνιςμοϑ ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ: για παρϊτυπη διεξαγωγό, εφϐςον απϐ την παρατυπύα επηρεϊζεται το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, εϊν το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ κρύνεται αιτιολογημϋνα μη ικανοποιητικϐ, εϊν ο ανταγωνιςμϐσ υπόρξε ανεπαρκόσ ό εϊν υπϊρχουν ςοβαρϋσ ενδεύξεισ ϐτι ςυντελϋςτηκε ςυνεννϐηςη των Διαγωνιζομϋνων προσ αποφυγό πραγματικοϑ ανταγωνιςμοϑ, εϊν υπόρξε αλλαγό των αναγκών ςε ςχϋςη με το υπϐ προμόθεια εύδοσ. β. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ και την επανϊληψό του με τροποπούηςη ό μη των ϐρων και των προδιαγραφών τησ διακόρυξησ, γ. να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ και να προςφϑγει ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ, εφ ϐςον ιςχϑουν οι προϒποθϋςεισ του ΠΔ 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α/2007). ε περύπτωςη ματαύωςησ του Διαγωνιςμοϑ, οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι δεν θα ϋχουν δικαύωμα αποζημύωςησ για οποιοδόποτε λϐγο. Οι διαγωνιζϐμενοι δεν ϋχουν δικαύωμα να αποςϑρουν την προςφορϊ τουσ ό μϋροσ τησ μετϊ την κατϊθεςό τησ. ε περύπτωςη που ο διαγωνιςμϐσ κατακυρωθεύ ςε κοινοπραξύα ό ςϑμπραξη που υπϋβαλε κοινό προςφορϊ, καθϋνασ απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ αυτοϑσ ευθϑνεται εισ ολϐκληρο. ημειώνεται ϐτι οι κοινοπραξύεσ οικονομικών φορϋων μποροϑν να υποβϊλλουν προςφορϊ ό να εμφανύζονται ωσ υποψόφιοι. Για την υποβολό μιασ προςφορϊσ ό μιασ αύτηςησ ςυμμετοχόσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν δϑνανται να απαιτοϑν οι κοινοπραξύεσ οικονομικών φορϋων να ϋχουν περιβληθεύ ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό. Η επιλεγεύςα κοινοπραξύα εύναι δυνατϐν να υποχρεωθεύ να περιβληθεύ ςε ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό, εϊν τησ ανατεθεύ η ςϑμβαςη, ςτο μϋτρο που η περιβολό αυτόσ τησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (Αρ. 39 παρ. 2 του ΠΔ 60/2007). την περύπτωςη που η προκηρυςςϐμενη προμόθεια κατακυρωθεύ ςε Ϊνωςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται να ζητόςει απϐ την Ϊνωςη να ςυςτόςει κοινοπραξύα. Α. Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ Δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην προςωπικό κατϊςταςη του προςφϋροντοσ και τα οπούα υποβϊλλονται κατϊ τα ωσ ϊνω απϐ αυτϐν ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, κατϊ περύπτωςη εύναι : Α. 1. Οι Έλληνεσ Πολύτεσ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, 15/50

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ, και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 3. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 8. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ Προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 9. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 10. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 11. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 12. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 13. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». 16/50

17 Α.2. Οι Αλλοδαπού Πολύτεσ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό τησ χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ του προςώπου αυτοϑ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ, και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 3. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 8. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ ό ιςοδϑναμο πιςτοποιητικϐ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ Προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 9. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 ό ϋνορκη δόλωςη ενώπιον αρμϐδιασ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου ό, αν ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδϐχου δεν προβλϋπεται ϋνορκη δόλωςη, υπεϑθυνη δόλωςη ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ, ςτην οπούα ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 10. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 17/50

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 11. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 14. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 12. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ. ε περύπτωςη που ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδϐχου οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ό, ςτα κρϊτη ϐπου δεν προβλϋπεται Ϊνορκη Βεβαύωςη, με Τπεϑθυνη Δόλωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικό αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ του υποψόφιου Αναδϐχου ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». Α.3. Σα ημεδαπϊ Νομικϊ Πρόςωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι α) ομϐρρυθμοι εταύροι και διαχειριςτϋσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτϋσ Ε.Π.Ε. γ) Πρϐεδροσ και Διευθϑνων ϑμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Εφϐςον απϐ την προςκϐμιςη των νομιμοποιητικών εγγρϊφων για τη λειτουργύα των νομικών προςώπων ϋχει υπϊρξει οποιαδόποτε αλλαγό ό τροποπούηςη, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςκομύςει με τα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα (λ.χ. τροποπούηςη καταςτατικοϑ). 3. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςε εκκαθϊριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 18/50

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 8. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 9. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 10. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 11. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του υποψόφιου Αναδϐχου θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 12. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 13. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 14. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 15. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». Α.4. Οι ςυνεταιριςμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι ό διαχειριςτϋσ δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για αδύκημα ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δϐλια χρεοκοπύασ και για τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παρϊγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΥΕΚ 64/Α / ) περύ προςαρμογόσ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 2. Εφϐςον απϐ την προςκϐμιςη των νομιμοποιητικών εγγρϊφων για τη λειτουργύα των νομικών προςώπων ϋχει υπϊρξει οποιαδόποτε αλλαγό ό τροποπούηςη, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςκομύςει με τα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα (λ.χ. τροποπούηςη καταςτατικοϑ). 3. Βεβαύωςη τησ εποπτεϑουςασ αρχόσ, ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ λειτουργεύ νϐμιμα. 4. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 19/50

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 6. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 7. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 8. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςε εκκαθϊριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 9. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ.. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 10. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ.. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 11. Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ ό ιςοδϑναμο πιςτοποιητικϐ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικοϑ Μητρώου και το ειδικϐ επϊγγελμα του, απϐ το οπούο να προκϑπτει η εγγραφό του, κατϊ την ημϋρα υποβολόσ τησ Προςφορϊσ και ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 12. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του υποψόφιου Αναδϐχου θα δηλώνει ϐλουσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ για το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ. 13. Πιςτοποιητικϊ ϐλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δηλώνει ςτην Τπεϑθυνη Δόλωςη τησ προηγουμϋνησ παραγρϊφου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ. 14. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ 15. Δικαιολογητικϊ του Κεφαλαύου 7B & 7Γ τησ παροϑςασ 16. Ϊγγραφο παροχόσ ειδικόσ πληρεξουςιϐτητασ προσ εκεύνον που υποβϊλει τον Υϊκελο Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο ςτον οπούο πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών Κατακϑρωςησ». 20/50

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: 16PROC005432681 2016-11-22 ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΙΚΣΤΨΝ ΤΔΡΕΤΗ ΜΕΟΦΨΡΙΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΠΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗ ΕΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗ ΕΙ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΣΙ ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ» Το Πρϐγραμμα «Αναβϊθμιςη πολύ μικρών & μικρών υφιςτϊμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ερέτρια, 09-01-2014 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Αρ. Πρωτ.: 220 Δ/νςη: Ευδήμου Κραταιμένουσ Σαχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. αραντίδου Σηλ : 22293-50126 ΥΑΞ : 22293-50156 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα