ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ε.ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Τηλέφωνο : : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ(ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) FAX : Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 με ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1

2 1.10. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων(φεκ 173/Α/ ) Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις» 1.18.Του Ν. 4025/2011 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις Του Ν. 4038/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Του Ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις Την υπ αριθμ:4102/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». (ΑΔΑ: 72ΣΣ4690ΩΕ-0ΛΘ). Σας γνωρίζουμε ότι το Οφθαλμιατρείο Αθηνών διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» προϋπολογισμού ,00,( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές να είναι σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο και να περιέχουν μία μόνο προσφορά. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας τριών (3) μηνών. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (οδός : Βησσαρίωνος 9 1 ος όροφος) και ημερομηνία διενέργειας η 2

3 ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, οδός: Βησσαρίωνος 9 1 ος όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στο Γρ. Προμηθειών στα τηλ και ώρες 9:00π.μ με 14:00, καθώς και για το τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στο τηλ: (κο Χ Κούτση) και στο τηλ: (κο. Ε. Φραγγή FAΧ: ), τις ίδιες ώρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3

4 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ α/α ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5-6 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 7-10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( 3 ) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 β ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 γ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 α ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 α ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 β ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

5 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες συντήρησης των Εγκαταστάσεων Κλιματισμού σε Μισθωμένα κτίρια & στο Ανακατασκευασμένο πρόσφατα Παραδοσιακό Κτίριο μας ( που περιλαμβάνει 2 Ιδιόκτητα κτίρια ) του Νοσοκομείου του Οφθαλμιατρείου Αθηνών,διάρκειας σύμβασης ενός έτους. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Η συντήρηση των Εγκαταστάσεων Κλιματισμού που αναφέρεται παρακάτω αφορά τα εξής αναλυτικότερα Μμισθωμένα Κτίρια του Νοσοκομείου: 1.Βησσαρίωνος 6 (Τμήμα Διαθλαστικής Διοικητικές Υπηρεσίες ) 2.Σίνα 4, 8 ος όροφος ( Ειδικά Τμήματα), και στο ίδιο κτίριο Σίνα 4, 8 ος όροφος (Νέο τμήμα: Προεγχειρητικός Έλεγχος-Βιομετρία) 3. Ζαλοκώστα 8 ( Βιβλιοθήκη Υπόγειο Ιματιοθήκη ) 2.1 Στα κτίρια αυτά είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω βασικά μηχανήματα: α) Αερόψυκτος Ψύκτης (Αντλία Θερμότητας Αέρα- Νερού) της TRANE, 58kw μετά των αντιστοίχων δικτύων, Αντλίας- εξαρτημάτων και αυτοματισμών για σύνδεση με την ( ΚΚΜ-1Δ ) (για το Χειρουργείο Διαθλαστικής που βρίσκεται στην οδό Βησσαρίωνος 9 ) β) Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα επεξεργασίας νωπού αέρα( ΚΚΜ-1Δ) με Στοιχείο ψυχρού θερμού νερου,με Ανεμιστήρες προσαγωγής - επιστροφής, εναλλάκτη αέρα αέρα και με :Προφίλτρο, δύο σακόφιλτρα και έξι ( 6 ) απόλυτα φίλτρα στομίων (για Χειρουργείο και ειδικά Ιατρεία της Διαθλαστικής -FYROGENIS MFE56) γ) Ημικεντρικές Μονάδες Απ Ευθείας Εκτόνωσης Αέρα Αέρα καναλάτες (Διοικητικές Υπηρεσίες - Ειδικά Τμήματα και Προεγχειριτικός έλεγχος) δ) Αυτόνομη Ημικεντρική Μονάδα (κασέτα ψευδοροφής στα Ειδικά Τμήματα ) ε) Αυτόνομες Μονάδες Διαιρούμενου τύπου (split type units) τοίχου (Διοικητικές- Ειδικά τμήματα ) στ) Τοπικές Μονάδες Κλιματισμού νερού (fan coil units) τύπου δαπέδου (Σίνα ος όροφος Ειδικά τμήματα και Προεγχειρητικός έλεγχος ) Στην διαδικασία του διαγωνισμού και προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν καλύτερη άποψη στην διαμόρφωση της προσφοράς τους, δίνονται στους ενδιαφερόμενους Αναλυτικοί & Συγκεντρωτικοί Πίνακες Μηχανημάτων 1,2,3 ανά κτίριο (μισθωμένο ή ιδιόκτητο), ανά χώρο, καθώς και οι ποσότητες ανά είδος καθώς και ο τύπος κάθε συσκευής σε μορφή DOC ή PDF. Για τα Μισθωμένα κτίρια οι Αναλυτικοί Πίνακες είναι οι 1α,1β και 1γ, και Συγκεντρωτικός ο Πίνακας - 1 5

6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ( ιδιόκτητο ) Το συγκρότημα αυτό αποτελείται από 2 κτίρια, το Μικρό και το Μεγάλο κτίριο όπως συνηθίζεται να το λέμε. Οι βασικές λειτουργίες του ανά Κτίριο και Στάθμη είναι οι παρακάτω : 3. 1 ΜΙΚΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ( ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) βλέπε Πίνακες 2,3 α/α ΣΤΑΘΜΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΣΤΑΘΜΗ 1 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ΣΤΑΘΜΗ 2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 3. 2 ΜΕΓΑΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ( ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΙΑ ) βλ Πίνακες 2 και 3 α/α ΣΤΑΘΜΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΣΤΑΘΜΗ 1 ( ΙΣΟΓΕΙΟ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 2 ΣΤΑΘΜΗ 2α (ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΟΣ SERVER - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 3 ΣΤΑΘΜΗ 2 ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΧΩΡΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 4 ΣΤΑΘΜΗ 3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 5 ΣΤΑΘΜΗ 3α ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 6 ΣΤΑΘΜΗ 4 ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Στην διαδικασία του διαγωνισμού ομοίως δίνονται στους ενδιαφερόμενους Αναλυτικοί Συγκεντρωτικοί Πίνακες Μηχανημάτων Συσκευών Νο2 και Νο 3,όπου φαίνεται η ποσότητα ανά είδος καθώς και τύπο κάθε συσκευής σε αρχεία μορφή DOC ή PDF 2.Για τα Διατηρητέα κτίρια οι Αναλυτικοί Πίνακες είναι ο 2α, και Συγκεντρωτικός ο Πίνακας -2, καθώς και οι Αναλυτικοί Πίνακες 3α,3β και 3γ, και Συγκεντρωτικός ο Πίνακας-3 3.Στον μειοδότη που θα προκύψει μετά τον διαγωνισμό θα δοθούν σχέδια της υπάρχουσας κατάστασης των Εγκαταστάσεων Κλιματισμού του Διατηρητέου κτιρίου για διευκόλυνση στο έργο της συντήρησης ( λόγω της έκτασης & των μεθόδων ή τρόπων κλιματισμού του κτιρίου ) και θα δοθεί επίσης πίνακας αντιστοιχίας Αντλιών Θερμότητας με ΚΚΜ, καθώς και Συστημάτων VRV. 6

7 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: Εργασίες Γενικής Προληπτικής Συντήρησης έναρξης Θερινής και χειμερινής περιόδου (ανά εξάμηνο). Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης ανά τρίμηνο. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης ανά μήνα. Τεχνική Υποστήριξη Αποκατάστασης βλαβών Μικρής Κλίμακας. 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ). 1.1 Συντήρηση Αερόψυκτου Ψύκτη (για Χειρουργείο Διαθλαστικής και τα 4 Νέα Χειρουργεία στο Διατηρητέο Κτίριο) Η εποχιακή συντήρηση της Αερόψυκτης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: Καθαρισμό του συμπυκνωτή με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού. Έλεγχο ανεμιστήρων (ρουλεμάν) και αμπερομέτρηση. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. Έλεγχο θερμικών. Έλεγχο και καθαρισμός Φίλτρων νερού. Έλεγχο λειτουργίας και καθαρισμό Αντλίας ψυχρού νερού Έλεγχο λειτουργίας flow switch. Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται. Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος. Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση αποφόρτιση συμπιεστών) Δοκιμή και θέση σε λειτουργία του μηχανήματος, δηλαδή έλεγχο φθορών, διαρροών στοιχείων, έδρασης αξονικού ανεμιστήρα, ηλεκτρικών δίκτύων και αυτοματισμών. 1.2.Α Εποχιακή συντήρηση της ΚΚΜ Χειρουργείων Διαθλαστικής που περιλαμβάνει: Καθαρισμός των προφίλτρων αέρα. Αντικατάσταση των έξι Απόλυτων Φίλτρων των Στομίων Προσαγωγής. Αντικατάσταση των δύο σακόφιλτρων. Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων προσαγωγής και απόρριψης. Καθαρισμό των ψυκτικών-θερμικών στοιχείων με νερό και αέρα υπό πίεση και χημικό υγρό. Καθαρισμός του στοιχείου του εναλλάκτη αέρα αέρα. 7

8 Έλεγχο ιμάντων και τάνυση. Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και ρύθμιση θερμικών. Έλεγχος τρίοδης βάνας και αυτοματισμού λειτουργίας. Καθαρισμό σεγκάν (λεκάνης συμπύκνωσης). Έλεγχος ρουλεμάν Καθαρισμό των εναλλακτών με νερό και αέρα υπό πίεση και χημικό υγρό. Ψεκασμό των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. 1.2.Β Εποχιακή συντήρηση των ΚΚΜ των νέων Χειρουργείων και Εξωτερικών Ιατρείων ( στο Διατηρητέο κτίριο) που περιλαμβάνει : Καθαρισμός των προφίλτρων αέρα. Αντικατάσταση των 15 Απόλυτων Φίλτρων των Στομίων Προσαγωγής. ( που βρίσκονται εντός των 10 κιβωτίων ) Αντικατάσταση των δύο Σακόφιλτρων. Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων προσαγωγής & απόρριψης. Καθαρισμό των ψυκτικών-θερμικών στοιχείων με νερό και αέρα υπό πίεση και χημικό υγρό. Καθαρισμός του στοιχείου του εναλλάκτη αέρα αέρα. Έλεγχο ιμάντων και τάνυση. Έλεγχος ρουλεμάν Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και ρύθμιση θερμικών. Έλεγχος τρίοδης βάνας και αυτοματισμού λειτουργίας. Καθαρισμό σεγκάν (λεκάνης συμπύκνωσης). Καθαρισμό των εναλλακτών με νερό και αέρα υπό πίεση και χημικό υγρό. Ψεκασμό των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. 1.3 Συντήρηση Ημικεντρικών Μονάδων Απ Ευθείας Εκτόνωσης. H εποχιακή συντήρηση των Μονάδων περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτ. μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού. Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτ. μονάδας με χημικό υγρό και νερό. Καθαρισμό φίλτρου αέρα. Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων. Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων. Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται. Αμπερομέτρηση συμπιεστή. Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος. Έλεγχο επαφών στα ρελέ ισχύος Ψεκασμό των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. 8

9 1.4. Συντήρηση Πολυδιαιρούμενου Συστήματος VRV. H εποχιακή συντήρηση του συστήματος VRV περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: Εξωτερική Μονάδα Καθαρισμό των συμπυκνωτή με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. Έλεγχο θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση Freon. Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση αποφόρτιση συμπιεστών). Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρου του μηχανήματος. Δοκιμή και θέση σε λειτουργία. Εσωτερικές Μονάδες Καθαρισμό των στοιχείων με χημικό υγρό. Καθαρισμό των φίλτρων αέρος. Έλεγχο των φτερωτών των ανεμιστήρων. Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων. Ψεκασμό των στοιχείων και των φίλτρων με Πιστοποιημένο Αντιμικροβιακό Υγρό. Έλεγχο, δοκιμή ανταπόκρισης εντολών χειριστηρίου και θέση σε λειτουργία του συστήματος Συντήρηση Split Type Units & Κασσετών Οροφής H εποχιακή συντήρηση των split units περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτ. μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού. Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτ. μονάδας με χημικό υγρό και νερό. Καθαρισμό φίλτρου αέρα. Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων. Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων. Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται. Αμπερομέτρηση συμπιεστή. Έλεγχο ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου, έλεγχο ρελέ,χρονοδιακόπτη εκκίνησης, ασφαλιστικών διατάξεων για HP/ LP, και έλεγχο επαφών και γενικά αυτοματισμών. Ψεκασμό των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό Συντήρηση τοπικών μονάδων Fan Coil Units H εποχιακή συντήρηση FCU περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: - Καθαρισμό φίλτρου αέρα. - Καθαρισμό των ψυκτικού-θερμαντικού στοιχείου. 9

10 - Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων. - Εξαέρωση του στοιχείου. - Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων. - Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας διακοπτών και θερμοστάτη. - Ψεκασμό των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό Συντήρηση Ανεμιστήρων Εξαερισμού Αερισμού H εποχιακή συντήρηση των Fan Sections (Ανεμιστήρων ) περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: Καθαρισμό των φτερωτών. Ελεγχος ηλεκτροκινητήρων. Έλεγχο και τάνυση ιμάντων και αντικατάσταση όπου απαιτείται.** 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ. Περιλαμβάνονται: Καθαρισμό όλων των Φίλτρων των Εσωτερικών Μονάδων split type, εσωτερικών μηχανημάτων VRV & Ημικεντρικών Μηχανημάτων. Έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Έλεγχο εγκατάστασης Χειρουργείων- Νοσηλείας Εξωτ Ιατρείων Επειγόντων Περιστατικών- Διοικητικών Υπηρεσιών κλπ (Ψύκτες, ΚΚΜ ). 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ. Περιλαμβάνονται: Καθαρισμός των Προφίλτρων των Κλιματιστικών Μονάδων Νωπού αέρα όλων των Χειρουργείων και έλεγχος της κάθε επι μέρους εγκατάστασης (Ψύκτη & αντίστοιχης Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας ). Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ),ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 1.Κατά την διάρκεια συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και την αλλαγή των Απόλυτων Φίλτρων για τα 4 Χειρουργεία που βρίσκονται στο Διατηρητέο Κτίριο και 1 στο Χειρουργείο της Διαθλαστικής Χειρουργικής που βρίσκεται στην οδό Βησσαρίωνος (μόνο για τις χρήσεις αυτές) θα γίνεται από Πιστοποιημένη Εταιρεία μία φορά το χρόνο Μικροβιακός έλεγχος των χώρων ( για Μικροσωματιακό φορτίο δηλαδή έλεγχος καθαρότηταςδηλαδη ποιότητας του αέρα) καθώς και έλεγχος ποσότητας, ταχύτητας και πίεσης του αέρα των Χειρουργείων. 10

11 2.Οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται πριν την αλλαγή και μετά την αλλαγή των Απολύτων φίλτρων και θα υποβάλλεται φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» 3. Η μέτρηση του Σωματιδιακού Φορτίου του αέρα που είναι ένα βασικό τμήμα της αξιολόγησης της κλάσης ενός χώρου καθώς και όλες οι άλλες μετρήσεις θα γίνονται με βάσει - το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO την οδηγία << EC GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE ANNEX -1 >> ( συνοπτικά EC GGMP ) 4. Οι μετρήσεις θα γίνονται τόσο σε κατάσταση << in operation >> όσο και σε κατάσταση << at rest >> 5. O Ανάδοχος θα προσκομίσει και όλα τα Πιστοποιητικά των Οργάνων Μέτρησης, και της εταιρείας ή του Μηχανικού που έκανε τις μετρήσεις. 6. Όλα τα ανωτέρω ο Ανάδοχος μαζί με μία περιληπτική Τεχνική έκθεση δηλαδή τα συμπεράσματα των μετρήσεων μαζί με πιθανές προτάσεις για βελτίωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Χειρουργείων θα τα προσκομίσει εντός ειδικού φακέλου ( ντοσιέ ) εις διπλούν. 7. Ο χρόνος πραγματοποίησης αυτών των ελέγχων μετρήσεων προτείνεται να είναι κατά τούς μήνες Απρίλιο ή Μάιο δηλαδή προτού την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που προβλέπονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη συντήρηση κάθε μηχανήματος. 2.Οι εργασίες Συντήρησης θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός των περιπτώσεων που αφορά εξειδικευμένους χώρους (πχ. Χειρουργεία), οι οποίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του τμήματος και κατ επέκταση του Νοσοκομείου. Συνήθως θα γίνονται μετά τις 3.00 μμ τις καθημερινές και κατά την διάρκεια όλης της ημέρας τα Σαββατοκύριακα. 3.Στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να προσέρχεται στα κτίρια μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική πρόσκληση για την αντιμετώπιση έκτακτης βλάβης εντός 24 ωρών για τις εγκαταστάσεις Ημικεντρικών και Αυτόνομων Μονάδων και εντός 6 ωρών για τις εγκαταστάσεις των Χειρουργείων στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 4.Για επίσκεψη και εργασία αποκατάστασης βλάβης Μικρής Κλίμακας χρονικής διάρκειας έως δύο (2) ώρες χωρίς χρήση ανταλλακτικών δεν θα υπάρχει καμία χρέωση. 5.Αποκατάσταση βλάβης Μικρής Κλίμακας ορίζεται η εργασία που αφορά όμοια ή σχετική με τις ακόλουθες: 11

12 - Reset μηχανημάτων. - Αποκατάσταση Λειτουργίας μετά από Διακοπή Ρεύματος. - Αποκατάσταση Χρονικού, Θερμικού. 6. Για εργασίες επισκευής που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα Συντήρησης και που απαιτούνται ανταλλακτικά ο ανάδοχος θα προβαίνει σε ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα δίνει συγκεκριμένη προσφορά με Αναλυτική Περιγραφή των Εργασιών και των Ανταλλακτικών που απαιτούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παρακάτω κεφάλαιο Ε, καθώς και σύμφωνα με την προσφορά του όπου πιθανά θα έχει δώσει επί πλέον Πίνακα Βασικών Ανταλλακτικών Εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο οικονομικό του τίμημα. 7.Ο ανάδοχος θα υποβάλλει μετά την Σύμβαση Χρονοδιάγραμμα Εργασιών εκ των προτέρων, και θα διατηρεί Ημερολόγιο Έργου στο οποίο θα καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποίησε σύμφωνα με τις οδηγίες Συντήρησης της Υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσε στην λειτουργία των αντίστοιχων μηχανημάτων. 8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των Τεχνικών του Νοσοκομείου. 9.Ο συντηρητής θα ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες συντήρησης και θα προτείνει βελτιωτικές ή επισκευαστικές εργασίες κατόπιν Τεχνικής Έκθεσης συμπεριλαμβανομένης της Δαπάνης 10.Οι δαπάνες αυτές που πιθανόν απαιτηθούν για την επισκευή ή βελτίωση των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, βαρύνει το Νοσοκομείο και η Τεχνική Υπηρεσία θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής. 11. Ενημερώνουμε ότι το όλο σύστημα για τον Κλιματισμό του Διατηρητέου Κτιρίου και ιδιαίτερα για τα Χειρουργεία ελέγχεται- χειρίζεται τόσο μέσω Συστήματος BMS που βρίσκεται στο ισόγειο του Διατηρητέου Κτιρίου, όσο και με Τοπικούς Θερμοστάτες και Διακόπτες για τις ΚΚΜ. ειδικά των Χειρουργείων. Ο συντηρητής θα ελέγχει κάθε φορά όλες τις ενδείξεις και θερμοκρασίες χώρων, αέρα μονάδων κλπ και θα τις συγκρίνει με αυτές που δείχνουν τα όργανα εντός των Χειρουργείων μόνο και θα τις ρυθμίζει σε απόλυτη συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία και θα προτείνει λύσεις σε περίπτωση προβλημάτων που προκύπτουν με τις ρυθμίσεις ιδιαίτερα σε ενδιάμεσες εποχές ( φθινόπωρο και άνοιξη ). 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλες τις παρατηρήσεις ή οδηγίες σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας τόσο των εργαζομένων του, όσο και των Εργαζομένων Ασθενών - Επισκεπτών του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια εργασιών Συντήρησης - Επισκευής, ιδιαίτερα στους χώρους των Χειρουργείων. 12

13 13. Οι προτάσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις θα υποβάλλονται από τις διάφορες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου ή και από τους εκάστοτε εκπροσώπους της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων σε θέματα που την αφορούν ( Ε.Ν.Λ ). 14.Τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται κατά την συντήρηση θα είναι αυτά προβλέπονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων. 15. Για τα Χημικά και Αντιμικροβιακά καθαριστικά των μηχανημάτων πριν την εφαρμογή τους θα υποβληθούν απαραίτητα τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και οι απαραίτητες Πιστοποιήσεις τους που θα αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους για τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Ε. ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Παρακάτω δίνεται μία βασική λίστα Ανταλλακτικών Βλαβών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό πρόγραμμα συντήρησης, και επομένως στο Οικονομικό τίμημα του έργου και της προσφοράς, εκ μέρους των συμμετεχόντων Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα εξ αιτίας κάποιων από των παρακάτω προβλημάτων, ο Συντηρητής θα δώσει αναλυτική προσφορά που θα περιλαμβάνει κόστος υλικών εργασίας για αποκατάσταση του προβλήματος- βλάβης. - Αντικατάσταση Θερμοστατικού Κέντρου ή Χειριστηρίου. - Αντικατάσταση Ανεμιστήρων. - Αντικατάσταση Ηλεκτροκινητήρων (απ ευθείας σύζευξης κάθε τύπου ή ιμαντοκίνητων ). - Αντικατάσταση προσόψεων και καλυμμάτων Μηχανημάτων. - Αντικατάσταση Συμπιεστών. - Αντικατάσταση Περιέλιξης Ηλεκτροκινητήρων. - Αντικατάσταση Τριόδων Βαλβίδων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων - Αντικατάσταση Τετράοδης Βαλβίδας Ημικεντρικού τύπου Κλιματιστικού Ή τύπου Split Unit. - Αντικατάσταση Ηλεκτρονικής πλακέτας Εσωτ. ή Εξωτ. Μονάδας Ημικεντρικού ή Split Unit. - Κατασκευή- Αντικατάσταση οποιουδήποτε ηλεκτρικού δικτύου λόγω φθοράς ή βλάβης ή αλλαγής θέσης κλιματιστικής συσκευής. Ο προσφέρων μπορεί να δώσει, αν επιθυμεί, επιπλέον Λίστα Βλαβών Ανταλλακτικών, που δεν συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω, άρα και στην Οικονομική Προσφορά του. 13

14 ΣΤ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Γενικοί Όροι Συμμετοχής Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την εμπειρία Συντήρησης και Επισκευής ανάλογων έργων γι αυτό με την κατάθεση της προσφοράς του θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση: Κατάλογο κτιρίων που συντηρεί ή έχει ήδη συντηρήσει τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Σύνθεση Τεχνικού Προσωπικού που διαθέτει δηλαδή Ψυκτικούς Εργοδηγούς,Υπομηχανικούς-Διπλ.Μηχανολόγους Μηχανικούς κλπ σύμφωνα και με τα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούντα από το ΠΔ 1/2013, και ΠΔ 112/12 ( ιδιαίτερα για τους Ψυκτικούς) Πιστοποιητικό ISO 9001/ 2008 αν διαθέτει. Πιστοποιητικό ISO 14001/ 2004 Περιβαλλοντολογικής Διαχείρησης ( για απομάκρυνση υλικών που αντικαθίσταται) αν διαθέτει. Απόδειξη ότι είναι εγγεγραμμένος σε αρμόδιο Επιμελητήριο Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι : Επισκέφθηκε το Νοσοκομείο και έλαβε υπ όψη όλες τις υπάρχουσες Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και τις συνθήκες λειτουργίας αυτών. Η προσφορά του να συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα, καθώς και στους συνημμένους Αναλυτικούς και Συγκεντρωτικούς Πίνακες 1,2, και 3. θα προσκομίσει ότι επιπλέον στοιχείο πιθανά ζητηθεί σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο ΣΤ παραπάνω. θα εκτελεί σύμφωνα με τις Προδιαγραφές τις απαραίτητες εργασίες δοκιμές «Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου του Αέρα Χειρουργείων» όπως αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ. Η μη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης ή μερική αποδοχή δηλαδή η Δήλωση αποδοχής που περιλαμβάνει μέρος των ανωτέρω 4 βασικών επισημάνσεων της δήλωσης, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς, στο σύνολο της. 14

15 Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι διαγωνιζόμενοι στον φάκελο Προσφοράς τους, εκτός από αυτά που θα επισυνάψουν που αναφέρονται στα απαιτούμενα των Γενικών και Υποχρεωτικών όρων παραπάνω, θα δώσουν την προσφορά τους σε δικό τους έντυπο, το οποίο θα είναι σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έχοντας υπόψη επί πλέον τα εξής: 1) Θα τηρούνται Βιβλία Συντήρησης ανά είδος εγκατάστασης (μόνο για τα χειρουργεία), και κτήριο τα οποία θα υπογράφονται από τον Υπεύθυνο του Αναδόχου και την Τεχνική Υπηρεσία ( ή αρμόδιο Τεχνικό που θα ορισθεί με σχετική απόφαση της υπηρεσίας ) 2) Η πληρωμή θα γίνεται κάθε 3 μήνες μετά των σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ότι όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά,και ότι έχουν τηρηθεί οι Εγγραφές Ελέγχου- Συντήρησης στα ανάλογα βιβλία. 3) Κατά την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ παρακρατείται από τη Υπηρεσία ο αναλογούν Φόρος 8%. 4) Τέλος, εκτός αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε, ο ανάδοχος θα δώσει αν επιθυμεί ή αν κρίνει,συμπληρωματική Λίστα Ανταλλακτικών- Εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στις εργασίες και στο Πρόγραμμα Συντήρησης της Τεχν.Υπηρεσίας, ούτε και στα αναφερόμενα του Κεφαλαίου Ε και επομένως στην ευθύνη του Αναδόχου άρα δεν Συμπεριλαμβάνονται και στην Οικονομική του Προσφορά. 5) Η προσφορά θα είναι για ετήσια αποζημίωση και θα αναφέρεται ευκρινώς ως εξής : ( 1 ) Μηνιαία Αποζημίωση ( εκτός ΦΠΑ ) =.. ( 2 ) Ετήσια Αποζημίωση =12 Χ Μηνιαία Αποζημίωση =.. ( 3 ) ΦΠΑ 23% Χ Ετήσια Αποζημίωση =. Συνολική Προσφορά Ετησίως = ( 2) + ( 3 ) = Επισημαίνεται ότι: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ για την Τεχνική Υπηρεσία κ.α.α 15

16 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΓΗΣ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Θ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ( ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 α,1β & 1γ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ) ( ΘΕΣΗ: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΚΑΙ ΣΙΝΑ ος ΟΡΟΦΟΣ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟ SPLIT UNITS ( ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ) (ΘΕΣΗ: ΣΙΝΑ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ- ΕΚΤΟΣ SPLIT UNITS ) ( ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 α, 3β ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ) ( ΘΕΣΗ: ΣΙΝΑ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ) 16

17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΓΗΣ Τηλέφωνο : , FAX : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1α ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ A. ΣΥΣΚΕΥΕΣ SPLIT UNITS & FAN COILS α/ α ΜΟΝΤΕΛΟ SPL F/C BTU/Hr ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8 1 MITSUBISHI SPL 12,OOO ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8 ΥΠΟΓΕΙΟ -ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 2 MITSUBISHI SPL 9,OOO ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8 6ος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 3 MITSUBISHI SPL 18,OOO ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 LASIC 4 PANASONIC SPL 9,OOO ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 5 MITSUBISHI SPL 9,OOO ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΔΙΕΥΘ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠ 6 PANASONIC SPL 9,OOO ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 7 MITSUBISHI SPL 24,OOO ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΝΑ 4 (8ος ΟΡΟΦΟΣ) 8 GENERAL SPL F/C 9,OOO ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 9 PANASONIC SPL 9,OOO ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΚΟΥΖΙΝΑ 10 INVENTOR SPL 9,OOO ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 11 TECHNIBEL SPL F/C 9,OOO ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 12 MITSUBISHI SPL 9,OOO ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΓΡΑΦ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 13 F/C ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ 14 F/C ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 2 17

18 15 F/C 16 F/C 17 F/C 18 F/C 19 F/C 20 F/C 2F/ 21 C 22 F/C 2F/ 23 C 2F/ 24 C 25 HITACHI SPL 9,OOO 26 HITACHI SPL 12,OOO 2F/ 27 C ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙΝΑ 4 8οςΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. LASER ΣΙΝΑ 4 8οςΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΑΙΘ.ΤΑΜ ΠΑΡΑΚΛ.ΕΞΕΤ. ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. Ε.Ν.Λ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -1β B. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ SPLIT UNITS & FAN COILS α/ α ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΣ 1 MITSUBISHI ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 2 MITSUBISHI ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 3 TRANE ΠΡ.ΕΛΕΓΧ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 4 HITACHI ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 5 HITACHI ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 6 HITACHI ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 7 HITACHI ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ 8 HITACHI ΤΑΡΑΤΣΑ-ΗΜΙΚ.ΚΑΣΕΤΑ 18

19 ΕΙΔ.ΤΜΗΜ. 9 TRANE V200H FYROGENIS 10 MFE56 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΔΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ -1 του 1 οu 11 LENNOX-REFAC - KVHK-38E PACKAGED UNIT ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ -2 του 1 ου ΟΡΟΦΟΥ - ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -1γ Γ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ <<High Efficiency Particulate Air Filters >> 1. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 305Χ 610 Χ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 457Χ 457 Χ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 535Χ 535 Χ 78 1 Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.Αερόψυκτος Ψύκτης ( Αντλία θερμότητας αέρα νερού ) 58kw μετά του αντιστοίχου Ψυχροστασίου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των Χειρουργείων Διαθλαστικής Χειρουργικής μόνο και των βοηθητικών του χώρων. 2. Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Επεξεργασίας Νωπού Αέρα 100% με Ανεμιστήρες προσαγωγήςεπιστροφής, Εναλλάκτη αέρα-αέρα με Προφίλτρο δύο Σακόφιλτρα, και 6 απόλυτα Φίλτρα στα στόμια προσαγωγής για τις ανάγκες των Χειρουργείων και βοηθ χώρων της Διαθλαστικής Χειρουργικής. 3. Ημικεντρικές Μονάδες απ'ευθείας Εκτόνωσης Αέρα-Αέρα καναλάτες για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών ( Βησσαρίωνος 9) και των, Ειδικών Τμημάτων και του Προεγχειρητικού Ελέγχου ( Σίνα 2-4 στον 8 ο όροφο ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -1 ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ -1α,1β & 1γ TEMAXIA 1.SPLIT UNITS 14 2.FAN COILS 19 3.ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 1 4.KΕΝΤΡΙΚΗ KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ MΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞ.ΑΕΡΑ 1 5.ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 6.ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 1 7. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 99,90% 6 19

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 2 α ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 2 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SPLIT UNITS ( ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ) Α/ Α ΜΟΝΤΕΛΟ SPL F/C BTU/Hr ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΡΟΣ 1 MITSUBISHI SPL 12,OOO ΣΙΝΑ 2- ΣΤΑΘΜΗ 2α ΧΩΡΟΣ UPS 2 INVERTOR SPL 18,OOO ΣΙΝΑ 2 - ΣΤΑΘΜΗ -1. ΣΥΣΚΕΥΗ SERVER 3 MITSUBISHI SPL 12,OOO ΣΙΝΑ 2 - ΣΤΑΘΜΗ -1. ΣΥΣΚΕΥΗ SERVER 4 MITSUBISHI SPL 9,OOO ΣΙΝΑ 2 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ- 2 ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ- 2α TEMAXIA 1.SPLIT UNITS 4 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 3.397,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση : 26 ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ. Κωδ : 19009 Τηλέφωνο : 22940 77409 FAX : 22940 77428 Email : ikarafin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7 η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7 η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9317 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3438 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 19/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ 12-05- 2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Πρωτοπαπαδάκη 70 Αρ. Πρωτ 4042 111 47-Γαλάτσι Πληροφορίες: Χ. Αποστολοπούλου Τηλ:2102135487,2102930430 Fax:2102927024

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004350770 2016-05-10 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Κατερίνη, 10/05/2016 Δ/νση : Π.Κανελλοπούλου 1, 60100 Κατερίνη Αρ.Πρωτ. 9286 Τηλ. : 23510 45186 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων».

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/5/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ. ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται νόµιµα ήτοι. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 02/05/2014 Αρ. Πρωτ 12074 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001640280 2013-09-30

13PROC001640280 2013-09-30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.911 82.26.204 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 115/2013 13PROC001640280 2013-09-30 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ 11 /2014 ΑΔΑΜ : 14SYMV002040414 2014-05-12 Παροχής εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 11-12-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45ΨΩ469Η25-ΜΙΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 19-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 20/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 2 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8988 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 6/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 12570 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FΑΧ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.317995(4004) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: Προκηρύσσουµε: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε πρόσκληση κατάθεσης σφραγισµένων προσφορών για την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: Προκηρύσσουµε: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε πρόσκληση κατάθεσης σφραγισµένων προσφορών για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΚΑΝΑΛΑΤΑ, ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 35

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΚΑΝΑΛΑΤΑ, ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 35 «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 8.650,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 8/6/2012 µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση Κλιµατιστικών Μονάδων (ΟΜΑ Α Α) και Μονάδων αέρος- αέρος (slpit) (ΟΜΑ Α Β) των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου. ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 38538/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ: Π. Τσανές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721612 2015-04-22

15PROC002721612 2015-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΒΜΗ6469Η25-Η3Ω Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 03/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Κλιματιστικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Κλιματιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 20. 7. 2015 Αριθ. Πρωτ. 3727 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Κλιματιστικών Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 46/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 30/04/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 8258 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 14/04/2015 ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Ε Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 03 τεύχος Μονάδες LG MULTI V με KKM με στοιχείο απ ευθείας εκτόνωσης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic Εισαγωγή ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ MULTI

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αριθμ. Πρωτ. : 35535 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TMHMA B -. Ταχ. Δ/νση : Τσόχα & Βουρνάζου 4 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ. Κλιματιστικό τύπου ντουλάπα ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ. MFE-60ARN1 R 410 a 60.000 60.500 1.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ. Κλιματιστικό τύπου ντουλάπα ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ. MFE-60ARN1 R 410 a 60.000 60.500 1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΙΡΑ Neola On / Off ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) TIMH ( ) ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ MS11D-09HRN1 Α/Α 9.000 9.500 348 4,30 MS11D-12HRN1 Α/Α 11.000 11.000 375 4,70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103664 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/9/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:16956 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα