Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: Fax : Κοιν: Ππορ: Αξηδαία, Αξηζ. Πξση: Γήκαξρν θν Παζφε Γεκήηξην - Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή - Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο -Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ. - Πξφεδξν Γ. - Γξαθ. Αληηδεκάξρνπ ΘΔΜΑ: «Καηάθεζη Δηήζιων σεδίων Γπάζηρ ηων ςπηπεζιών ηος Γήμος Αλμωπίαρ έηοςρ 2013» σεη: 1. Με ηελ ππ αξηζκ / Τ.Α. «Πεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α βαζκνχ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. ππ αξηζκ / Με ην Π.Γ. 185/2007 (ΦΔΚ 221/ , ηεχρνο Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 89/2011 (ΦΔΚ 213/ , ηεχρνο Α). 3. Με ηελ ππ αξηζκ. 66/ ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. 4. Με ηελ Δγθχθιην 8, αξ.πξση / νδεγφο θαηάξηηζεο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Με ην έγγξαθν κε αξ.πξση.60256/ πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Με ην άξζξν 9 Απνθ. ΤΠΔΑΖΓ 5694/ Με ην Ν. 3852/2010 παξ. 1 άξζξν 266, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/ , ηεχρνο Α) 8. Με ην Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 9. Με ην Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. 1

2 10. Με ην Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 11. Σν Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 12. Σν Αξηζκ. Πξση / έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 13. Σν αξηζκ Πξση / έγγξαθν Τπεξεζίεο Τπαγφκελεο Απεπζείαο ζην Γήκαξρν 14. Σν αξηζκ πξση / έγγξαθν ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 15. Σν αξηζκ. Πξση / Έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΚΔΠ. 16. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Ν. Γεληάο. 17. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γξαθείν Σνπξηζκνχ. 18. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο-Σκήκα Πνινεδνκίαο. Σκήκα Πνιενδνκίαο. 19. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ. 20. Σν αξηζκ.πξση / Έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη πληήξεζεο Πξαζίλνπ. Αμηφηηκνη θχξηνη, θπξίεο Γηα ην κεζνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ ησλ Γήκσλ εθπνλείηαη πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηξηεηέο), ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη έηνο ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ ΟΣΑ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο- ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε Πεξηθεξεηαθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. Γειαδή αθνξά φρη κφλνλ ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ, κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζ απηφ σο παξάξηεκα Ν. 3852/2010 παξ. 1 άξζξν 2

3 266, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (ΦΔΚ 138/ ηεχρνο Α). Σα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα, (θαζψο θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ) νθείινπλ, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα απνθαζίδνπλ γηα ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη πνπ ε δαπάλε ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηα θάζε είδνπο έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ δαπάλε γηα θάζε έξγν ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ελψ ηα έξγα ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Δηεζίνπ ρεδίνπ Γξάζεο. Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, απνξξένπλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε εθηειεί θαζψο θαη ηηο λέεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε απψηεξνπο ζθνπνχο: ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζαο θαηαζέηνπκε ην Δηήζην ρέδην Γξάζεο έηνπο 2013 ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα δηθέο ζαο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Γηα ηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ θαη Ξξνγξακκαηηζκνύ Διπαζίδνπ Ξαξζέλα Αλ/ηξηα Ξξ/λε Γ/λζεο Γ/θσλ πεξεζηώλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ ΞΔ Γηνηθεηηθόο Νηθνλνκηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 3

4 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ ΔΣΟΤ 2013 (ΠΡΟΥΔΓΗΟ) 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ-ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΔΣΟΤ 2013 Α1. Οι ηπέσοςζερ εξελίξειρ πος επηπεάζοςν ηο Γήμο Α2. Οι γενικέρ καηεςθύνζειρ και πποηεπαιόηηηερ ηηρ δημοηικήρ απσήρ για ηο επόμενο έηορ ζύμθωνα με ηιρ επιηαγέρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Β. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΑΝΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ-ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΟΤ

6 Α1. Οι ηπέσοςζερ εξελίξειρ πος επηπεάζοςν ηο Γήμο Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επεξέαζαλ ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε δηαθνξά ελφο εμακήλνπ ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη επέηεηλε ηα ήδε πθηζηάκελα απφ ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009 ε νηθνλνκία έρεη πεξηέιζεη ζε κία κεγάιε χθεζε κε κείσζε ησλ εμαγσγψλ, ησλ εζφδσλ απφ ηελ λαπηηιία, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο. Σαπηφρξνλα ε Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» (Ν. 3852/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιιηθξάηεο» πξνρψξεζε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο. Ζ θαηάξγεζε ησλ αηξεηψλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ε κεηαθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο ΟΣΑ ρσξίο ην αλάινγν πξνζσπηθφ θαη πφξνπο, επέηεηλε ηα πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ππνζηειέρσζε θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, θάλεη πνιιέο θνξέο αδχλαηε ηελ πιήξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Αθφκε ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο δελ επηηξέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΛΛΑΓΑ» ην νπνίν πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852/2010. Ζ κείσζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ) θαη ε κεγάιε κείσζε ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (.Α.Σ.Α) δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα. Σαπηφρξνλα ν πεξηνξηζκφο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 4 α ηνπ Ν.3979/2011 επηβάιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ζην πξαγκαηηθφ χςνο ησλ εζφδσλ. Α2. Οι γενικέρ καηεςθύνζειρ και πποηεπαιόηηηερ ηηρ δημοηικήρ απσήρ για ηο επόμενο έηορ 2013, ζύμθωνα με ηιρ επιηαγέρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη ν Γήκνο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ην έηνο 2013 φπσο απνξξένπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαηά θχξην ιφγσ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε εθηειεί θαζψο θαη ηηο λέεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε απψηεξνπο ζθνπνχο: - Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο - Δλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε - Αλάπηπμε ηνπ ΟΣΑ σο νξγαληζκνχ βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ, κε ηνπο πνιίηεο, ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο Ζ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο: 1. Σεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 2. Σεο βειηίσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 3. Σσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηνκείο γίλεηαη θπξίσο κέζσ 6

7 ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο ζέζπηζεο θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίζεσλ. Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δχν γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Ζ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ζπλεπάγεηαη φκσο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο: 1. Κνηλσληθήο πνιηηηθήο 2. Παηδείαο/Πνιηηηζκνχ/Αζιεηηζκνχ 3. Οηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο Οη απνδέθηεο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη νη δηάθνξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (π.ρ. λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη, αγξφηεο, άλεξγνη θ.ιπ.). ηα πιαίζηα απηά, ε απνζηνιή ηεο δεκνηηθήο αξρήο Αικσπίαο πξνζδηνξίδεηαη σο: 1. Ζ εμαζθάιηζε βαζηθψλ νηθηζηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαζψο, θαη 2. ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. Όξακα ηεο παξνχζαο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη: ε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ σο ηφπνπ παξαγσγήο θαη θαηνηθίαο κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, ηε δηαπίζηεπζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, ησλ πφξσλ ηνπ θαη ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηνπ, σο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απαηηείηαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ, ζην κέηξν ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, γηα ηε δεκηνπξγία αθελφο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ βηνηηθψλ ππνδνκψλ, κε ζεβαζκφ ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ησλ δξάζεσλ, αθεηέξνπ δε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνηνηηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ. Με βάζε ην αλσηέξσ πιαίζην δηακνξθψζεθαλ νη παξαθάησ 4 βαζηθνί άμνλεο αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ: ΑΞΟΝΑ 1: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΑΞΟΝΑ 3: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΞΟΝΑ 4: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Με βάζε ηνπο άμνλεο, ηα κέηξα θαη ηηο δξάζεηο πνπ νξίζζεθαλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, εμεηδηθεχηεθαλ νη δξάζεηο-έξγα ηνπ έηνπο 2013 απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίνη ζπλέηαμαλ ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, κε ηελ παξαθάησ δηάξζξσζε. Γιάπθπωζη ηος Δηήζιος Ππογπάμμαηορ Γπάζηρ Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ελψ ε δηάξζξσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αληηζηνηρεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο (Άμνλεο θαη Μέηξα) ηνπ Γήκνπ (άξζξν 8/Τ.Α 18183/07), ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο αληηζηνηρεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ην πινπνηήζεη, κε κέξηκλα ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ επζχλνληαη. ην Γήκν Αικσπίαο ε ζπκπιήξσζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ησλ ΔΠΓ λα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ ή Σκεκάησλ. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ππαγφκελσλ απεπζείαο ζην Γήκαξρν, αθνινχζσο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ, Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηέινο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο. 7

8 ηηο επφκελεο ζειίδεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2013» ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο φπσο έρεη πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3852/2010, ηελ απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Α.Π. 5694/ (ΦΔΚ Β/382/ ) θαη ην Π.Γ 89/2011(ΦΔΚ Α/213/ ) ην νπνίν πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξάζεηο φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη ηεξαξρήζεθαλ κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο παξνπζηάδεηαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο Σέινο αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα αηηήκαηα θαη νη αλάγθεο είλαη πνιιαπιάζηεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, πιελ φκσο θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα δηεθδίθεζήο ηνπο κέζσ ηεο Κ.Δ.Γ.Δ, αιιά θαη ησλ Τπνπξγείσλ, αιιά θαη επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ. Διπαζίδνπ Παξζέλα Αλ/ηξηα Πξ/λε Γ/λζεο Γ/θσλ Τπεξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ΠΔ Γηνηθεηηθφο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 8

9 ΕΝΣΤΠΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΑΗ (2013) ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 9

10 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΔΣΟΤ 2013 ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ- ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ- ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΗΓΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ, ΔΗΓΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ- ΝΟΜΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΥΟ Α1.1 Λειτοσργίες των Τπηρεσιών σπαγόμενων απεσθείας στο Δήμαρτο Αξκνδηόηεηεο Γξαθείσλ- Υπεξεζηώλ ππαγόκελσλ ζην Δήκαξρν ζην Δήκαξρν Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά, θαζψο θαη λα ηα ππνζηεξίδεη ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπο. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο. Εθηηκώκελε πνζόηεηα εθξνώλ Καηφπηλ πξνζθιήζεσο Καηφπηλ πξνζθιήζεσο πλερήο ιεηηνπξγία 10

11 πκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν θαη κεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ. Γχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά πκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα κε νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δηνηθήζεηο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ. Τπνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο. πλερήο ιεηηνπξγία 1 θνξά αλά έηνο πλερήο ιεηηνπξγία Καηφπηλ πξνζθιήζεσο πλερήο ιεηηνπξγία πλερήο ιεηηνπξγία Σεξεί ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία 100 Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ Αξρεηνζεηεί ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ζην γξαθείν έγγξαθα. Σεξεί ην κεηξψν Τπεξεζηψλ, ηνπηθψλ, καδηθψλ θνξέσλ. Σεξεί κεηξψν δηαηειεζάλησλ Γεκάξρσλ. Πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνηήζεηο θ.ι.π. έγγξαθα πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Καζνξίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ µε ηνπο πνιίηεο, θαηαγξάθεη ηα παξάπνλα, ηα νπνία πξνσζεί πξνο ηεο ππεξεζίεο γηα επίιπζε. Καηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα ησλ Μαδηθψλ θνξέσλ, ηα νπνία πξνσζεί πξνο ηηο Τπεξεζίεο γηα επίιπζε. Παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο.., ζπγθεληξψζεσλ Γήκνπ, επαθψλ Γεκάξρνπ µε Μαδηθνχο θνξείο ή Ννµηθά Πξφζσπα Πξνσζεί ηελ θ.ι.π. επίιπζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ ησλ Μαδηθψλ Φνξέσλ απφ Τπεξεζίεο. Τπνδνρή ππνδείμεσλ, πξνηάζεσλ θαη παξαπφλσλ ησλ δεκνηψλ θαη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. 200 εμεξρφµελα 150 εηζεξρφµελα λαη λαη 50 Κάζε κέξα Κάζε κέξα 50 Κάζε µέξα Κάζε µέξα 11

12 Ηδηαίηεξν Γξαθείν Δηδηθψλ πλεξγαηψλ, Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ Παξέρεη ζπκβνπιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. πλερήο ιεηηνπξγία Σαμηλνκεί ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ Γήκνπ. Κάζε µέξα Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Απηνηειέο Γξαθείν ηνηθεηηθήο Βνήζεηαο Απηνηειέο Γξαθείν ηαθάλεηαο Ννκηθή Τπεξεζία Δπηκειείηαη ηε θσηνγξάθεζε - βηληενζθφπεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ, θξνληίδεη γηα ηε ζπλάληεζε ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ γηα ιήςε εηδεζενγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Δθδίδεη αλαθνηλψζεηο γηα ηνλ ηχπν θαη απαληά ζηα ζρφιηα. Πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ γηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο. Οξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ γηα µείδνλα πξνβιήµαηα ηνπ ήµνπ Δμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεµνηψλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άµεζα ή έµµεζα ηνπο εµφηεο θαη ην ήµν (µε δειηία Σχπνπ, ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν, ελεµέξσζε Οξγάλσζε ηεο θαη ηζηνζειίδαο πινπνίεζε ζην δξάζεσλ δηαδίθηπν, γηα ηελ θπιιάδηα, πξνβνιή θιπ) ηνπ ήµνπ ζηα Μ.Μ.Δ. (εθεµεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεφξαζε Δλεµέξσζε ξαδηφθσλν, επίζεµεο ηζηνζειίδαο INTERNET, ηνπ θιπ) ήµνπ (δειηία ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο εηδήζεηο, θιπ). Καηά ηφπνπο επηζθέςεηο ζε άηνµα πνπ ρξίδνπλ δηνηθεηηθήο βνήζεηαο θαη έρνπλ αδπλαµία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Μέξηµλα ήµνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δεµνηψλ θαη θάζε ηξίηνπ ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ δνµή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξµνδηφηεηεο ησλ Γεµνηηθψλ Τπεξεζηψλ. Τπνδνρή ππνδείμεσλ, πξνηάζεσλ θαη παξαπφλσλ ησλ δεµνηψλ θαη ελεµέξσζε γηα ηα δηθαηψµαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μέξηµλα γηα ηνλ εθνδηαζµφ ησλ δεµνηψλ µε ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. Μέξηµλα γηα ηελ ηήξεζε µεηξψνπ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο Λεηηνπξγία ν ήµνο ηειεθσληθψλ πξνζθέξεη γξαµµψλ ζπγθεθξηµέλεο επηθνηλσλίαο ππεξεζίεο. πνιηηψλ µε ην Γήµν γηα ηελ ππνδνρή παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Παξέρεη θάζε δεηνχµελε γλψµε θαη ζπµβνπιή ζε εξσηήµαηα θαη δεηήµαηα πνπ ηίζεληαη ππφςε ηνπ απφ ην ήµαξρν, ηελ Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή, ην Γεµνηηθφ πµβνχιην θαη γεληθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ήινπ. Παξαθνινπζεί θαη δηεμάγεη φιεο ηηο Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ. Κάζε µέξα Κάζε µέξα 30 4 εηεζίσο 500 Κάζε µέξα Κάζε µέξα 5 θνξέο εηεζίσο Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα Κάζε µέξα 400/Έηνο 80/Έηνο 12

13 Παξίζηαηαη ελψπηνλ φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, δηνηθεηηθψλ αξρψλ, εηζαγγειέσλ µε ζθνπφ ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ Γήινπ. Δξεπλά ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ αγνξαδφµελσλ, µηζζσµέλσλ, µεηαβηβαδφµελσλ θ.ι.π. πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήµνπ. Έρεη ηελ επηµέιεηα επίιπζεο δηαθνξψλ πξνζσπηθνχ θαη πνιηηψλ µε Γήµν. Δπηµειείηαη ηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνµείο πνπ αθνξνχλ ζηηο δεµφζηεο ζπµβάζεηο, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη µε δηάθξηζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηιεμηµφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ. ηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο απαηηνχµελεο λνµηθήο ππνζηήξημεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξµφληζε ησλ πινπνηνχµελσλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζρχνληνο ζεζµηθνχ πιαηζίνπ. Δπεμεξγάδεηαη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δεµνπξαζηψλ, ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο δηαγσληζµψλ (πξαθηηθά, ελζηάζεηο, θιπ) µέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη ζπληάζζεη ηα ζρέδηα φισλ ησλ ζπµθσλεηηθψλ ηνπ ήµνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε πσιήζεηο, µηζζψζεηο, εθµηζζψζεηο θαη αγνξέο. 60/Έηνο 20/Έηνο 40/Έηνο 50/Έηνο 40/Έηνο 50/Έηνο 13

14 Α.2. Ενέργειες των Τπηρεσιών απεσθείας σπαγόμενων στο Δήμαρτο A/A Πεξηγξαθή ελέξγεηαο 1 Αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ. Υπεξεζία πινπνίεζεο Ιδηαίηεξν Γξαθείν Δεκάξρνπ Εµπιεθόµ ελεο ππεξεζίεο Ιδηαίηεξν ή ΝΠ Γξαθείν Εηδηθώλ ηνπ Σπλεξγαηώλ, ήµν Εηδηθώλ π Σπκβνύισλ ή επηζηεκνληθώλ Σπλεξγαηώλ Εµπιεθόµελνη θνξείο (εθηόο ήµνπ) Φξνλνπξνγξαµµα ηηζµόο Πξνϋπνιν γηζµόο δαπαλώλ Κ.Α Όιν ην έηνο Άμνλαο Μέηξν ηνπ Ε.Π. 2 Εθπόλεζε θαθέινπ δξάζεσλ Δεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη εθδειώζεηο. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Δεκάξρνπ - Σύιινγνη, θνξείο θαη ζσκαηεία πνπ δξνπλ ζην Δήκν. Όιν ην έηνο ΤΝΟΛΟ Α3. Πξνυπνινγηζκφο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ε ζρεηηθή ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ καο αλαθέξζεθε φηη δελ έρνπλ πξνβιεθζεί μερσξηζηέο δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο ππαγφκελεο ππεξεζίεο ζην Γήκαξρν ΣΗΣΛΟ ΚΩΓΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ( Δ ) Θα δνζνχλ εγγξάθσο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ελ επζέησ ρξφλν ηα νπνία φηαλ δνζνχλ ζα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 14

15 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΖ ΔΗΓΟ ΓΡΑΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΥΡΟΝΟΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΣΗ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ. Κ.Α. ΆΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ /ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. 15

16 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τν εηήζην πξόγξακκα δξάζεο ησλ Υπεξεζηώλ ππαγόκελσλ απεπζείαο ζην Δήκαξρν βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: - Τελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ κε έκθαζε ζηε δεκνθξαηηθή άζθεζε ηεο δηνίθεζεο πνπ εληζρύεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα έθθξαζεο ησλ απόςεσλ θαη ησλ ηδεώλ ησλ δεκνηώλ. - Τελ αλαζπγθξόηεζε ησλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηελ δεκνηώλ θαη ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπο. - Τηο λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ. - ζηελ πξννπηηθή ηεο Νέαο Επνρήο γηα ηελ Αικσπία, πνπ πξνήιζε από ηελ ζπλέλσζε ησλ Δήκσλ Αξηδαίαο θαη Εμαπιαηάλνπ. 16

17 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΔΣΟΤ 2013 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α1.1 Λεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην έηνο 2013 ΤΜΗΜΑ ΓΗΜΟΤΙΚΗΣ Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νιηθή απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα ζε θνηλφρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ππαίζξην εκπφξην θαη ζηηο ιατθέο αγνξέο. Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία. Δθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σελ επίδνζε πάζεο θχζεσο εγγξάθσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ παξάλνκεο επηγξαθέο θαη δηαθεκίζεηο Πνζνηηθνί Σηόρνη παξαγόκελνπ έξγνπ 320 πεξηπνιίεο Γηελέξγεηα 36 ειέγρσλ Γηελέξγεηα 78 ειέγρσλ Γηελέξγεηα 64 ειέγρσλ Γηελέξγεηα 55 ειέγρσλ Γηελέξγεηα 32 ειέγρσλ 170 επηδφζεηο Γηελέξγεηα 12 ειέγρσλ Γηελέξγεηα 10 ειέγρσλ 17

18 Α2. Δλέξγεηεο Σκήκαηνο ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΑΛΛΟΗ ΑΞΟΝ A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΔ Ζ Ν.Π. Ζ ΑΗΡΔΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔ ΝΟΗ ΦΟΡΔΗ (ΔΚΣΟ ΥΡΟΝΟΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ- ΣΗΜΟ Α ΜΔΣΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΖΜΟΤ) Δ.Π Α3. Πξνυπνινγηζκφο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΗΣΛΟ ΚΩΓΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ( Δ ) Θα δνζνχλ εγγξάθσο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ελ επζέησ ρξφλν ηα νπνία φηαλ δνζνχλ ζα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 18

19 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΖ ΔΗΓΟ ΓΡΑΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΥΡΟΝΟΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ. Κ.Α. ΆΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ /ΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ.Π. Γ. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 3731/2008, φπσο απηφ ηζρχεη, εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο αζηπλφκεπζεο θαη βειηίσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ πνπ φια ηα αζηηθά θέληξα κηθξνχ ή κεγάινπ κεγέζνπο αληηκεησπίδνπλ. Με ηελ ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο καο κε λέα ζηειέρε, ηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο καο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ζηάζκεπζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε φιν ηνλ δηεπξπκέλν Γήκν καο. 19

20 ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΔΣΟΤ 2013 ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ: Πξφγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη Γηνηθεηηθή Μέξηκλα [Θέκαηα κεηξψσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ θαη ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο] Γεκνηηθή Καηάζηαζε Λεμηαξρείν Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο Α1.1 Λειτοσργίες τοσ Σμήματος Διοικητικών Τπηρεσιών Αξκνδηφηεηεο Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο Α. ΘΓΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη Γηνηθεηηθή Μέξηκλα Πξνζδηνξηζκφο-θάιπςε αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο[λέεο πξνζιήςεηο-κεηαηάμεηο-εζσηεξηθή κεηαθίλεζε], κνληκνπνηήζεηο, ηαθηνπνηήζεηο πξνζσπηθνχ, αμηνπνίεζε πξνζφλησλ ζηειερψλ, αμηνιφγεζε λενπξνζιακβαλνκέλσλ Δθηηκσκέλε πνζφηεηα εθξνψλ (1) Δθαξκνγή θαηά 90% ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ [1θνξά/15εκέξεο] θαη ηνπο Αηξεηνχο 1θνξά/έηνο πλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο Αηξεηνχο 3/έηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ & θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζε πνζνζηφ 80% Δμεχξεζε πξνζφλησληερλνγλσζίαο ππαιιήισλ Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ηήξεζε αξρείνπ Μείσζε ιαζψλπαξαιείςεσλ ζην 90% ην 30% ησλ ππαιιήισλ ρεδηαζκφο, εηζήγεζε θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζε ηεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Βειηίσζε αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ κέζα ζην Γήκνπ 2/έηνο [νξγάλσζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ] πλεξγαζία κε Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ 1/εβδνκάδα Σκεκάησλ ζρεη. κε εξγαζηαθά ζέκαηα Δπηθαηξνπνίεζε Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ην 80% 20

21 Δξγαδνκέλσλ Απνγξαθή ππαιιήισλ- Γηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Δξγαδνκέλσλ Απνιχζεηο, παξαηηήζεηο, ζπληαμηνδνηήζεηο πξνζσπηθνχ Όπνηε πξνθχςεη λέα πξφζιεςε ή απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε Κάιπςε ηνπ 100% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ Πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο (2) Πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 100% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ Καηαζηάζεηο Μηζζνδνζίαο 360/έηνο Άδεηεο πξνζσπηθνχ (θαλνληθέο, Ζ/Τ, αηκνδνηηθέο, /έηνο αλαξξσηηθέο, εηδηθέο, εθινγηθέο, νηθνγελεηαθέο θ.ι.π.) Σήξεζε θαη ελεκέξσζε Μεηξψνπ Πξνζσπηθνχ 1/εβδνκάδα [αηνκηθψλ θαθέισλ] Βεβαηψζεηο απνδνρψλ εηήζηεο ην 80% Βεβαηψζεηο θάζε είδνπο [π.ρ.απαζρφιεζεο θ.ι.π.] 200/έηνο Γειψζεηο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 1 / 2ρξφληα Σήξεζε παξνπζηνινγίνπ-ππεξσξηψλ Καζεκεξηλά πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο-κεηαβνιψλ Όπνηε πξνθχςνπλ ησλ εξγαδνκέλσλ Φχιαμε, αζθάιεηα θαη θαζαξηφηεηα Έιεγρνο 1/κήλα εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη Καζεκεξηλή θαζαξηφηεηα πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πάζεο θχζεσο βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ εγθ/ζεσλ 3 πάγηεο έξεπλεο/έηνο θαη φπνηε πξνθχςνπλ Μέξηκλα γηα ηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπ 1/εβδνκάδα πξνζσπηθνχ Πξσηνθφιιεζε εγγξάθσλ θαη δηαλνκή ηνπο ζηηο /έηνο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σήξεζε γεληθνχ αξρείνπ ηνπ Γήκνπ Κάζε κέξα Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε Κάζε κέξα Δπίδνζε εγγξάθσλ άιισλ Τπεξεζηψλ 500/έηνο Γηαθίλεζε αιιεινγξαθίαο 5.000/έηνο Λεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ Καζεκεξηλά Β. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Σήξεζε κεηξψνπ δεκνηνινγίνπ [Ζ/Τ θαη 800 (εγγξαθέο)/έηνο ρεηξφγξαθα] - Δζληθφ Γεκνηνιφγην Πξφζιεςε, αιιαγή επσλχκνπ - πξφζιεςε 40/έηνο παηξσλχκνπ, κεηξσλχκνπ [γηα παηδηά εθηφο γάκνπ θ.ι.π], εμειιεληζκφο νλνκαηεπσλχκνπ Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνζσπηθήο, /έηνο Γεκνηνιφγην νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, βεβαηψζεσλ, θαηαιφγσλ θαη πηλάθσλ Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ, 1.000/έηνο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ θ.ά. πλεξγαζία-αιιεινγξαθία κε άιινπο Γήκνπο 3.000/έηνο Δλεκέξσζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο /έηνο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο δεκνηψλ Σήξεζε ζεζκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 90/έηνο 21

22 Μεηξψα Αξξέλσλ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ Αλαζεψξεζε Δθινγηθψλ Καηαιφγσλ 6/έηνο Σήξεζε κεηξψνπ αξξέλσλ[ζ/τ θαη ρεηξφγξαθα] 200 (εγγξαθέο)/έηνο Καηάξηηζε ζηξαηνινγηθψλ πηλάθσλ 1 /έηνο Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 200 /έηνο Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ γηα εγγξαθή αδήισησλ 40 /έηνο αξξέλσλ Πξφζιεςε, αιιαγή επσλχκνπ - πξφζιεςε 5/έηνο παηξσλχκνπ, κεηξσλχκνπ [γηα παηδηά εθηφο γάκνπ θ.ι.π], εμειιεληζκφο νλνκαηεπσλχκνπ Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 200 /έηνο Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ γηα εγγξαθή αδήισησλ 10 /έηνο αξξέλσλ Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο Σήξεζε Μεηξψνπ Αιινδαπψλ Καζεκεξηλά Παξαιαβή αηηήζεσλ γηα έθδνζε-αλαλέσζε αδεηψλ 1.000/έηνο δηακνλήο, έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνψζεζε απηψλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Παξαιαβή αηηήζεσλ γηα απφθηεζε ηεο Δ.Η. κε 100/έηνο Πνιηηνγξάθεζε θ.α., έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνψζεζε απηψλ ζηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο Δπίδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζηνπο 2.500/έηνο αιινδαπνχο 22

23 Α/Α Β1.2 Γνέργειες τοσ Σμήματος Πεξηγξαθή Δλέξγεηαο Τπεξεζία Τινπνίεζεο Δκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο ή Ν.Π. ή Αηξεηά Όξγαλα ηνπ Γήκνπ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Άιινη εκπιεθφκελνη θνξείο [εθηφο Γήκνπ] Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο Άμνλαο Μέηξν ηνπ Δ.Π. 1 Μεηαζηέγαζε ηνπ ΚΔΠ Γ.Δ.Δμαπιαηάλνπ Γ/λζε Κ.Δ.Π. Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Μέρξη α Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 2 Γηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή - Μέρξη α 3 Δθαξκνγή Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Καηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο Οξηδφκελνη επηκνξθσηέο ΠΗΝΔΠ [Ηλζηηηνχην επηκφξθσζεο] Μέρξη

24 4 Πξνκήζεηα θπηίσλ παξαπφλσλ Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ - Μέρξη β 5 Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη πιεξνθνξηθήο Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ - - Μέρξη

25 Α3. Πξνυπνινγηζκφο Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ Κ.Α. Πξνυπνινγηζκνχ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΒΛΔΦΘΔΗ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Σίηινο Κσδηθνχ χλνιν ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ζε ) Γαπάλεο κηζζνδνζίαο εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θ.ι.π.... Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Α/Α Πεξηγξαθή Γξάζεο Δίδνο Γξάζεο Υσξνζέηεζε πλερηδφκελε/ν έα Τπεξεζία Τινπνίεζεο Δκπιεθφκελε ο Τπεξεζίεο Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο Π/Τ Γαπαλψ λ Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο Κ.Α. Άμνλαο θαη Μέηξν ηνπ Δ.Π. Γ. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ην ηξηεηέο ΔΠ ηνπ Γήκνπ ην Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα ππεξεζία: Γηα ηε Γξάζε α πξνβιεχζεθε ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ΚΔΠ Δμαπιαηάλνπ ζην παιαηφ Γεκαξρείν Δμαπιαηάλνπ, κηα εξγαζία ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ζην 1 ν ηξίκελν ηνπ 2013.Γηα ηε Γξάζε α ζην κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα ηε Γξάζε ζην κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ζχληαμε επηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Καηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. Οινθιεξψζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο ε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ, ην 2013 ζα δξνκνινγεζεί ε εθαξκνγή ηνπ. Γηα ηε Γξάζε β ζην κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ γηα ηελ αγνξά ησλ θπηίσλ. 25

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΜ-1ΟΩ. Αξηζκφο ζέκαηνο: 5 ν ΦΖΦΗΖ ΟΔΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ. Αξηζκφο Απφθαζεο : 154

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΞΜ-1ΟΩ. Αξηζκφο ζέκαηνο: 5 ν ΦΖΦΗΖ ΟΔΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ. Αξηζκφο Απφθαζεο : 154 1 Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ηεο 7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα εηθνζηελλέα (29) ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. ύνηαξη νέος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ

ΔΗΖΓΖΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. ύνηαξη νέος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ Σελίδα 1 από 87 ΔΗΖΓΖΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ύνηαξη νέος Οπγανιζμού Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ Γηα ηε ζχληαμε ηνπ λένπ Ο.Δ.Τ. ειήθζεζαλ ππφςε ηα αθφινπζα : Ο Ν. 3852/2010 θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011 ΓΖΜΟ ΑΡΩΝΗΚΟΤ Αξ. Πξση.506 Αξ. Απνθ. 5 Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα