ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εννιακοσίων εβδομήντα τριών (973) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύ νης, Εθνικής Αμυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Εξωτερικών, ΜακεδονίαςΘράκης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Γ.Γ. ΕπικοινωνίαςΓ.Γ. Ενημέρωσης και σε φορείς των Υπουργείων Ανάπτυξης (Γ.Γ. Βι ομηχανίας, Γ.Γ. ΕμπορίουΓ.Γ. Καταναλωτή, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Ερ γοληπτών Δημοσίων Εργων, Ταμείο Νομικών, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.), Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ν.Πεδίο Βολής Κρήτης), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Εμπορικής Ναυτιλίας (Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), Εσωτερικών (Εθνικό Τυπογραφείο, Περι φέρεια Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κε ντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέ ρεια Στερεάς Ελλάδας), Μεταφορών και Επικοινωνι ών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), από τις οποίες οκτώ (8) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρ κειας δύο (2) ετών (Υπ. Εξωτερικών). ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/ /τ. Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. γ) Του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/ /τ. Α ) «Ρυθμί σεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημό σιας διοίκησης». δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ. Α ). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο ρισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/ /τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003, 44/2005 και 116/2006. η) Του «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι πές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 75/ /τ. Α ). ια) Του ν.2812/2000 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α/2000) «Κώδικας Δι καστικών Υπαλλήλων». ιβ) Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφά σεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρε σιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέ σεις αυτές. 2. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.14/41/19145/ (Γ.Γ. Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4,5/393/1681 2/ (Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά δος), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/37/22714π.ετ./ (Γ.Γ. Επικοινωνί ας Γ.Γ. Ενημέρωσης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 4.5/434/17279/ και 4.5/119/22288π.ε./ (Γενικό Λογιστήριο του Κρά τους), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/227/7290/ (Διεθνές Πανεπι στήμιο της Ελλάδος), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/334/8707/ και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/470/25116/ (Εθνικό Τυπογραφείο),

2 9922 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/217/7537 π.ε./ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 4.5/300/7467/ (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/34/οικ.3687/ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/249/οικ.16434/ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/469/15446/ (Πα νεπιστήμιο Πελοποννήσου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/68/19443π.ε./ (Πάντειο Πανεπιστήμιο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/141/5/ (Περιφ. Αττικής), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/73/9564π.ε./ (Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφ. Βορείου Αι γαίου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/103/10776π.ε./ (Περιφ. Δυτικής Ελλάδας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/14/6359π.ε./ (Περιφέ ρεια Ηπείρου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/74/5557π.ε./ (Περιφ. Θεσσαλίας, Περιφ. Πελοποννήσου, Περιφ. Στερεάς Ελλάδας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/111/3037/ (Περιφ. Ιονίων Νήσων), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/116/28099π.ε./ (Περιφ. Κεντρικής Μακε δονίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/30/746/ (Περιφ. Κρήτης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/145/19768π.ε./ (Περιφ. Νοτίου Αιγαίου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/218/10363/ (Περιφ. Στερεάς Ελλάδαςεπαναπροκήρυξη), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17/225/23130 π.ε./ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/217/7537 π.ε./ (Υπουργείο ΑνάπτυξηςΚεντρική Υπηρεσία, Γ.Γ. Βιομηχανίας, Γ.Γ. ΕμπορίουΓ.Γ. Καταναλωτή) και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/48/16774 π.ε./ (Υπ. ΑνάπτυξηςΚεντρι κή Υπηρεσία του Τομέα Ενέργειας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/1/14722/ και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 9/339/οικ.18972/ (Υπουρ γείο Δικαιοσύνης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 3/429/8808/ , ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 3/239/9937/ , 256/ & 276/ (Υπουργείο Εθνικής Αμυνας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/350/ΟΙΚ / (Γ.Ε.Ν.Πεδίο Βολής Κρήτης, Υπουργείο Εθνικής Αμυνας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/91/7495π.ε./ (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΚεντρική Υπηρεσία), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 2/401/18225/ (Υπουργείο ΕξωτερικώνΚεντρική Υπηρεσία), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 13/420/9067/ (Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.17/500/25720/ (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/89/21377π.ε./ (Υπουργείο Πολιτισμού), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/148/13498/ (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΚεντρική Υπηρεσία) ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/326/οικ./8283/ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Ταμείο Νομικών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/380/οικ. /18401/ Ταμείο Νομικών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/395/οικ.18533/ (Ταμείο Ασφαλίσεως Ο.Τ.Ε.), αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 των υπ αριθμ. 55/1998 και 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρί θηκε η πλήρωση των θέσεων. 3. Τις υπ αριθμ. ΔΔΟ/Φ /3343/ αποφάσεις του Υπουργού Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, 2/28376/0004/ του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, Δ13/Φ6.24/17296/ του Υπουργού Ανά πτυξης, 11456/ του Υπουργού Δικαιοσύνης και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ / του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης. 4. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 5. Τις υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 846/ τ. Β, Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), / (Φ.Ε.Κ. 1089/ τ. Β, Γ. Γ. Βιομηχανίας), / (Φ.Ε.Κ. 2256/ τ. Β, Εθνικό Τυπογραφείο), / (Φ.Ε.Κ. 676/ τ. Β, Περιφ. Ανατ. ΜακεδονίαςΘράκης), / (Φ.Ε.Κ. 888/ τ. Β, Περιφ. Βορ. Αιγαίου), / (Φ.Ε.Κ. 1035/ τ.Β, Περιφ. Δυτ. Ελλάδας), / (Φ.Ε.Κ. 681/ τ. Β, Περιφ. Θεσσαλίας), / (Φ.Ε.Κ. 1010/ τ. Β, Περιφ. Κεντρικής Μα κεδονίας), / (Φ.Ε.Κ. 1233/ τ. Β, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), / (Φ.Ε.Κ. 2355/ τ. Β, Υπουργείο Εθνικής Αμυνας), / (Φ.Ε.Κ. 1145/ τ. Β, Υπουργείο Πολιτι σμού), / (Φ.Ε.Κ. 1334/ τ. Β, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), / (Φ.Ε.Κ.100/ τ.β Ταμείο Νομικών), / (Φ.Ε.Κ. 1950/ τ.β. Ταμείο Ασφαλίσεως Ο.Τ.Ε.) αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις οποίες καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από το ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. 6. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα». 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / (Φ.Ε.Κ. 989/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 8. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ ). 9. Τα υπ αριθμ. ΔΔΟ/Φ /3343/ (Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), 2/18376/ / Γ.Λ.Κ. (Γ.Γ. ΕπικοινωνίαςΓ.Γ. Ενημέρωσης), 4605/ (Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά δος), (ΔΠ/Φ6.8/12898/553/ (Γ.Γ. Βιομηχανίας), 2/49104/ /Γ.Λ.Κ. (Γ.Γ. ΕμπορίουΓ.Γ. Καταναλωτή), 2/28376/0020/ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 2/18387/0020/ /Γ.Λ.Κ. (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος), 2/51254/ /Γ.Λ.Κ. (Εθνικό Τυπογραφείο), Π/207/344/ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ γειας), 5084/ (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), Υ.Σ./ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελμα τιών), 76837/ (Ο.Γ.Α.), 2/15375/0020/ /Γ.Λ.Κ. (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), 2/327/8/0020/ / Γ.Λ.Κ. (Πάντειο Πανεπιστήμιο), 2/38540/0020/ /Γ.Λ.Κ. (Περιφ. Ανατ. ΜακεδονίαςΘράκης, Περιφ. Ηπείρου, Περιφ. Θεσσαλίας, Περιφ. Ιονίων Νήσων, Περιφ. Κρήτης, Περιφ. Στερεάς Ελλάδας), 2/33553/ /Γ.Λ.Κ. (Περιφ. Βορείου Αιγαίου, Περιφ. Αττικής, Περιφ. Δυτικής Ελλάδας, Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφ. Νοτίου Αιγαί ου, Περιφ. Πελοποννήσου), Δ9/Α/28815/9407/ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), Δ13/Φ6.24/17297/ (Υπουργείο Ανάπτυξης), 2/27220/ /Γ.Λ.Κ. και 2/53530/ /Γ.Λ.Κ. (Υπουργείο Δικαιοσύνης), Φ.470.1/3/83/ Σ.16/ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), Φ /128/07/ (Γ.Ε.Ν.Πεδίο Βολής Κρήτης, Υπουργείο Εθνι κής Αμυνας), 2/19381 ΣΤ /0020/ /Γ.Λ.Κ. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΚεντρική Υπη ρεσία), 2/22352/0020/ /Γ.Λ.Κ. (Υπουργείο Εξωτερικών), 14038/ (Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης), 2/39951/0020/ /Γ.Λ.Κ. (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), 2/53351/ /Γ.Λ.Κ. (Υπουργείο Πολι τισμού), ΔΥ1α/ΓΠ οικ.70494/ (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 53238/ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.),

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π / Ταμείο Νομικών, 30/ (Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.) έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 10. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετι κής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (973) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: Α Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες εξήντα οκτώ (268) θέσεις. Β Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) θέσεις. Γ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες τριάντα μία (531) θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Kεφάλαιο Γ και στα Πα ραρτήματα Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσoμένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, (παρ.6 άρ θρου 14 ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και Ε της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Νομαρχια κή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπε ρίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προ σόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαι τούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στις περιφέ ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλο νίκης, θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετή σουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας προκήρυξης (ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ θρου 1 του ν. 3260/2004). Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στις περιφέ ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του νομού Θεσσαλο νίκης, θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπη ρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας (, άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004). Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους λε πτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ». Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987 οι υποψήφιοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. Εξαίρεση: Από το έτος 1973 έως και το έτος 1987 οι υποψήφιοι των κλάδων ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών, ΤΕ4 Ηλεκτρονικών (ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/16200/ , Φ.Ε.Κ. 1494/ , τ. Β ) και ΔΕ7 Οδηγών Πυροσβεστών (ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ./14658/ , Φ.Ε.Κ. 1409/ , τ.β ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4 9924 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ τές. 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, βλ. Παράρτημα Γ ), με εξαίρεση όλες τις θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις θέσεις των κλάδων/ει δικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενικό Λογιστήριο του Κράτους (π.δ 8/ , Φ.Ε.Κ. 5/ , τ. Α ), και τις θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών, ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών και ΤΕ4 Ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (π.δ. 154/ , Φ.Ε.Κ. 126/ , τ. Α ). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, όπου αυτό προβλέπεται, πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 1, άρθρο 10 του ν. 3528/2007). Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφί ου από την περαιτέρω διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και των Ανεξάρτη των Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλή ρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτη σης όπου αναφέρονται τα. ΚΩΔ. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δη λώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα.

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με τους κωδικούς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.** έως 565, 583 Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.** έως 611 Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού.** Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.** 204 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανο λόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.** , 614 έως , 567, 569, 570, 572 έως , 566 έως 570, 572 έως 574, 578 έως έως 638, 665 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού.** , 613 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλε κτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. ** , 571, 613, 643 έως 659, 661 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληρο φορικής. ** , 571, 643 έως 661 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ στημάτων ή Μηχανικού H/Y Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. ** , 571, 643 έως 659, 661 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού. ** 210 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύ σεις: α) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου είτε β) Μεταλλουρ γού Μηχανικού ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. ** Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αε ροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μη χανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχα νικού. ** 612, 633, 634, 639 έως έως 545, , 568, 578 έως 581, 636 έως 638, 665 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας. * , 639 έως 642 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι στών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλε κτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ. ** Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επι στήμης των Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επι στήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημά των ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ. ** , 567, 569 έως 574, 643 έως 659, έως 658, 660, 661 Πτυχίο ή δίπλωμα Ακτινοφυσικής. * Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. ** έως 661 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ** 218 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής. * , 571, 643 έως έως 508, 515 έως 542 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος. ** , 582, 639 έως 642

6 9926 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξί ας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφε ρειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι φερειακής Ανάπτυξης. ** ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) , 575, 635 Πτυχίο ή δίπλωμα Πολεοδόμου Μηχανικού. ** Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής. * έως 514 Πτυχίο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών (ΤΗ) του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυ σικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλ λοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος. * Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχο λογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία. * Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Σπουδών στις Φυ σικές Επιστήμες ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών.* (1) έως έως , 613, 639 έως 642 (1) Για τη θέση του κλάδου ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙ ΚΩΝ), κωδ. θέσης 501, οι κατόχοι πτυχίου Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών, απαιτείται να δια θέτουν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Ιατρική Φυσική (Φυσική Ακτινοβο λιών ή Εφαρμοσμένη Φυσική στην Ιατρική). * Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοι χης ειδικότητας. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.* έως703 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών.** , 707 έως έως 724, 800 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας.* έως 740 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής.* έως 782 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.* έως 706 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολτικών Εργων Υποδομής.* έως 794 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας.* Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αυτοματισμού.*

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τε χνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύ ων Η/Υ.** ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ 310 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 700, 707 έως 720, 722 έως 724, 800 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας.* έως 790 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας.* Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών.* Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας.* έως 798 Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητών ανώτερων ημεδαπών σχολών ή ισότι μων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ανώτερης σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έως 782 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Εργων.* Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών.** , 707 έως 724, , 707 έως 719 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.** έως 724, 796 έως 798, 800 * Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικό τητας πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότι μος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Α) ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Βιβλιοδέτη.* έως 807 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφι κών ΤεχνικώνΗλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχε δίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τε χνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφία.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών ΤεχνώνΕκτυπώ σεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κα τεύθυνση Εκτυπώσεων.* Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθ μιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Εργων ή Κτιριακών Εργων ή Δομικών Εργων.* έως έως , , 992, 999

8 9928 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ηλεκτρονικού Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικού Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικού Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Τεχνικών Ηλεκτρο νικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικού Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή ΡαδιοφωνίαςΤηλεόρασης ή Τεχνικού Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικού Ηλεκτρονικού Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικού Συναρμολόγη σης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Ερ γων με χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή μέσω Συστημάτων Η/Υ.* έως έως 992 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Υπο λογιστών του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ή πτυχίο ειδικό τητας Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών ή Υποστήριξης ΣυστημάτωνΕφαρ μογών και Δικτύων Υπολογιστών του τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.* Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του το μέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Δι οίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί ου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Υπαλλήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολι κής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Κη ποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Αν θοκομίας και Κηποτεχνίας ή ΑνθοκομίαςΚηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δεδροκομίας.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τε χνικού Μαγειρικής Τέχνης.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαι οχρωματιστή.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας ΞυλουργούΕπιπλοποιού ή Ξυλουργού.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών.* , , 1000 έως έως , 985

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας υπαλλήλου μπαρ ή υπεύ θυνου μονάδας συστηματοποιημένου επισιτισμού (catering) ή ειδικού ξενοδοχει ακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλείων ή Μεταλλουρ γίας ή Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργα στηρίων ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Βιομηχανιών ή Χημικών Βιομη χανιών και Μεταλλείων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αερο σκαφών ή Συνθετών Αεροσκαφών.* ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) , 855, 914 έως 916, 974, 975, 982, 1042, , 857, 863, 864, 867 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Πυροβόλων.* , 945 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υφαλοχρωματιστή.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αρτοποιίας Ζαχαροπλα στικής Αλεύρου ή Βοηθού Αρτοποιού Ζαχαροπλάστη ή Τεχνικού Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής.* έως 819 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανικού Αεροσκαφών.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη ΑρβυλώνΑπαρτι ών ή Υποδηματοποιού.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Οργάνων Μετρή σεων ή Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνικού Ηλεκτρονικού Οργάνων Μέτρησης ή Τε χνίτη Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας και Οπτικών Μέσων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εφαρμοστηρίου ή Βιομη χανικών Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Πα ραγωγής ή Εργαλειομηχανών ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών CNC ή Εργαλειομη χανών ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων. * , 942, , 853, 860, 912, 913, 946 έως , 866, 993 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Οπλουργού.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ταπητουργού ή Ταπετσέ ρη.* έως 965 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Επιμεταλλώσεων ή Τεχνικού Μεταλλικών Επιφανειών.* έως 918, 974, 975, 982 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστή Ηλεκτρολογι κού Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού.* έως 992 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Τοπογραφικών Εφαρμογών ή Ειδικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας ΚοπτικήςΡαπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή ΓαζωτώνΓαζωτριών ή Υφασμάτινων Επκαλύψεων ή ΚόπτηΣχεδια στή ή ΡάπτηΡάπτριας ή Οικοκυρικής ή ΡάπτηΡάπτριαςΙστιοραπτών.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδό ρος Σοβατζής.* έως έως , 1017

10 9930 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος του τομέα ΠληροφορικήςΤηλεπικοι νωνιώνδικτύων ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ ή ειδικότητας του Το μέα Πληροφορικής ή του Τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ ή κλάδου Πληρο φορικής ή του Ηλεκτρονικού Τομέα ειδικότητας Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων. * *ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Επαγγελματικής Κα τάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τις ειδικότητες με κωδικούς τίτλων 405 (μόνο για τη θέση με κωδικό 999), 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 434 σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω, κατά περίπτωση ειδικότητας τίτλους σπουδών. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας ΞυλουργούΕπιπλο ποιού ή Ξυλουργού αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατα σκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών αναγνωρισμένης κα τώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλ λοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλείων ή Με ταλλουργίας ή Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Βιομηχανιών ή Χημικών Βιομηχανιών και Μεταλλείων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Συνθετών Αεροσκαφών αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υφαλοχρωματιστή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτ λος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανικού Αερο σκαφών αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοι χος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνικού Ηλεκτρονικού Οργάνων Μέτρη σης ή Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας και Οπτικών Μέσων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοι χος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εφαρμοστηρίου ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανι κής Παραγωγής ή Εργαλειομηχανών ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών CNC ή Ερ γαλειομηχανών ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC ανα γνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Φανοποι ίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) , 1000 έως έως , , 855, 914 έως 916, 974, 975, 982, 1042, , 857, 863, 864, , 942, , 853, 860, 912, 913, 946 έως , 866, 993

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών ή Κτιριακών Έργων ή Δομικών Έργων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Οπλουργού ανα γνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ταπητουργού ή Τα πετσέρη αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοι χος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Επιμεταλ λώσεων ή Τεχνικού Μεταλλικών Επιφανειών αναγνωρισμένης κατώτερης Τε χνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Πυροβόλων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτ λος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας ΚοπτικήςΡαπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή ΚοπτικήςΡαπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή ΓαζωτώνΓαζωτριών ή Υφασμάτινων Επικαλύψεων ή ΚόπτηΣχεδιαστή ή ΡάπτηΡάπτριας ή Οικοκυρικής ή ΡάπτηΡάπτριαςΙστιο ραπτών αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ήισότιμος και αντίστοι χος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Αρβυλών Απαρτιών ή Υποδηματοποιού αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποι ών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος Σοβατζής αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότι μος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέ ρω τίτλους σπουδών με κωδικούς 471 έως 490, θα καλυφθούν από υποψηφί ους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλ. πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη κατά περίπτωση, ειδικότητα και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή Απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υπο ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργα στηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής έως έως 918, 974, 975, , έως , έως 811, 852 έως 857, 860, 861, 863 έως 867, 912 έως 918, 937, 942 έως 948, 962 έως 965, 974, 975, 982, 985, 993, 998 έως 1003, 1013 έως 1017, 1042, 1043

12 9932 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Β) ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ τηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανα ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλ ματος ή στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας). ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ σης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι, η, ανά ειδι κότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος 1 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανω τέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνι κής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδα πής, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγ γέλματος ή στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας). ή Οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε δαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαί ωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος 1 χορηγήθηκε βάσει του συγκε κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου, θα καλυφθεί από υποψηφί ους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσό ντα) στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέ σων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας) και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απο λυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ τισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 850, 851, 858, 859, 862, 868 έως 900, 907 έως 911, 919 έως 936, 938 έως 941, 949 έως 961, 966 έως 973, 976 έως 981, 983, 984, 994 έως 997, 1004 έως 1012, 1018 έως , 851, 858, 859, 862, 868 έως 900, 907 έως 911, 919 έως 936, 938 έως 941, 949 έως 961, 966 έως 973, 976 έως 981, 983, 984, 994 έως 997, 1004 έως 1012, 1018 έως , 851, 858, 859, 862, 868 έως 900, 907 έως 911, 919 έως 936, 938 έως 941, 949 έως 961, 966 έως 973, 976 έως 981, 983, 984, 994 έως 997, 1004 έως 1012, 1018 έως 1041 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυ τικού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολι κών μονάδων: Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι κής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ειδικότητας Πλοιάρχων του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα των Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού ή άλλος ισό τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τίτλο σπουδών με κωδικό 467 θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε τίτ λο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα (βλ. πρόσθετα προσόντα) Για τους κατόχους τίτλων Μηχανολογικού Τομέα απαιτείται αντί άδειας, βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού Τομέα.

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Γ) ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινή των οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκι νήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότη τας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστη μάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινή του Τ.Ε.Σ. ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς , 1044 και 1045 δεν καλυ φθούν από υποψηφίους με έναν από τους ανωτέρω τίτλους σπουδών με κωδι κό 464, θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς , 1044 και 1045 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τον τίτλο σπουδών με κωδικό 465, θα καλυφθούν από υπο ψηφίους που αποδεικνύουν τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα) επαγ γελματία οδηγού, μετά την, κατά περίπτωση, απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δη μοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ τισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 820 έως 846, 1044, έως 846, 1044, έως 846, 1044, 1045 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο με κωδικό τίτλου 408, μπορούν να επι διώξουν και τη θέση της παρούσας προκήρυξης με κωδικό 847 για την οποία προβλέπεται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος του τομέα ΠληροφορικήςΤηλεπικοινωνιώνΔικτύων ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/ Υ ή ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής ή του Τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ ή κλάδου Πληροφορικής ή του Ηλεκτρονικού Τομέα ειδικότητας Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, με τον ίδιο κωδι κό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη δι αδικασία. 2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν έναν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης αποδεκτό για θέσεις ειδικοτήτων με άδειες ή χωρίς άδειες, εφόσον είναι κάτοχοι της, κατά περίπτωση, απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, μπορούν να επιδιώξουν, με τον ίδιο κωδικό τίτλου ο οποίος αντι στοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, και τις θέσεις Δ.Ε. Οδηγών της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς 820 έως 846, 1044 και 1045 για τις οποίες προβλέπεται σε επικουρικό πίνακα οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας όμως απα ραιτήτως στη θέση του εντύπου της αίτησης τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια οδήγησης αυτοκινήτου που κατέχουν και απαιτείται από την προκήρυξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1) Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί: α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτημέλη της Ευρω παϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ) όπως ισχύει κάθε φορά. β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμ φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγ γελματικής Αγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτω ση αποδεκτό τίτλο σπουδών και αν απαιτείται ως πρόσθετο προσόν άδεια άσκησης επαγγέλματος τον κω δικό της αντίστοιχης άδειας. 2) Για τις θέσεις των κλάδων Π.Ε. Μηχανικών Ειδκότητας Μηχανικών Η/Υ, Π.Ε. Πληροφορικής, Π.Ε. Πληρο φορικής (Hardware), Π.Ε. Πληροφορικής (Software), Τ.Ε. Μηχανικών ειδικότητας Πληροφορικής και Τεχνο λογίας Υπολογιστών, Τ.Ε. Πληροφορικής, Τ.Ε. Πληροφορικής (Software), Τ.Ε. Πληροφορικής, Τ.Ε. Πληροφο

14 9934 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ρικής (Software), Τ.Ε. Πληροφορικής (Hardware), οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν έναν από τους αναφερόμενους ως αποδεκτούς τίτλους σπουδών ή από υποψήφιους που κατέχουν ταυτόσημο κατά περιεχόμενο εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ παράγραφος 1). ΙΙΙ. Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργα σίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ και Παράρτημα Δ ). Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψή φιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στή λη με κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθε τα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλή ρη απαιτούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμεί νουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α επικουρίας», «β επικουρίας» κ.ο.κ. Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β, ), οι επικουρίες αυτές ανα γράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοι χούν στον κάθε βαθμό επικουρίας. IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικό τητα, ο φορέας, η έδρα νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρό σθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοι χούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννο στούντων Ποντίων ομογενών και παλιννοστούντων ομογενών του, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέ κνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστού ντες ομογενείς του από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυ φθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμή σεις τους. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει μηχανογραφικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του. Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμ βάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

15 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΕΔΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ) ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. 216, Ο.Α.Ε.Ε. 219 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε , 007, 008, 103,* 105 ή 108 ή , 008, 103,* 105 ή 108 ή , 004, , , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, * Υποβάλλεται υποχρεωτικά μόνο από τους κατόχους πτυχίου Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών.

16 9936 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΕΔΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 509 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε , 024, , ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ) ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ) ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 223 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 223 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 223 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 223 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 223 Ο.Α.Ε.Ε , 024, , , 024, 025, 107 ή 110 ή 113 ή , , 024, , , , 024, 025, 107 ή 110 ή 113 ή , , 024, 025, 107 ή 110 ή 113 ή , , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε , 009, 010, 011, , 010, 011, * *

17 ΦΕΚ 362 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΕΔΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Α.Ε.Ε , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ ΜΙΟ , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε ΑΧΑΪΑΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , 009, 010, 011, 012, 107 ή 110 ή 113 ή , , 010, 011, 012

18 9938 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΕΔΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 525 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 219 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών) , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΛΑΡΙΣΑΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΛΑΡΙΣΑΣ 219 ΡΟΔΟΠΗΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, ,

19 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΕΔΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 533 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , 009, 010, 011, 012, 107 ή 110 ή 113 ή , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) Ο.Α.Ε.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , 009, 010, 011, , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , 009, 010, 011, 012, 107 ή 110 ή 113 ή , 010, 011, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, , 009, 010, 011, , 010, 011, 023

20 9940 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΕΔΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΛΟΓΩΝ) ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ) ΠΕ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ) ΠΕ ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ) ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ 219 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 219 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , 009, 010, 011, 037, 107 ή 110 ή 113 ή , , 010, 011, , 009, 010, 011, 037, 107 ή 110 ή 113 ή , 010, 011, , 009, 010, 011, 037, 107 ή 110 ή 113 ή , 010, 011, , ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ιωαννιτών) , 205, 211, , 221, , 026, ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23/10/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 508800 FAX. (2310) 508787

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΕ Χημικός 4 Μήνες 1. ΤΕ Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος 4 Μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΕ Χημικός 4 Μήνες 1. ΤΕ Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος 4 Μήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 27/ 07 / 2015 Αριθ.πρωτ. 670 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 82857 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ (ΚΩΔ.101) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ.102) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΚΩΔ.114) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: A. Μπλάνη Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2016 Τηλέφωνο Αριθμ. Πρωτ. : 20138

Πληροφορίες: A. Μπλάνη Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2016 Τηλέφωνο Αριθμ. Πρωτ. : 20138 ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 4486/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 25/11/2010 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 Αρ.Πρωτ. 15492 B/910-1300 ΤΚ 115 22 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 10 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/517Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 436 1 Σεπτεμβρίου 2008 Δ143821 Προκήρυξη (Αριθμός 1/414Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/1436/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 6/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 204 6 Μαΐου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/302Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΔ) Κωδικός θέσης Ειδικότητες Προσόντα Ι.1 Διοικητικών Οικονομικών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,11-08- 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 76892 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Αμαλιάδα 27.07.2016 Αριθμ. Πρωτ. : 18576 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας Ο Δήμος Ήλιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 423 26 Αυγούστου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός /249Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αιγάλεω Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αιγάλεω Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 364 12 243 Αιγάλεω Τηλ. 213-2044906 FAX 210-5315669 E-mail : egaleo@egaleo.gr Αιγάλεω 22/ 03 /2010 Αρ. Πρωτ. 14679 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 226 16 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/ 2016 ΝΕΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της ενότητας «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της παρούσας Ανακοίνωσης) Δ/νση Λιγνιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον

Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Η.Π.: 311998/04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/ 4487/21-04-2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Ηράκλειο 12/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 11444 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο Ημερ/νία Αριθμ. Πρωτ.: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βόνιτσα 16/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14462 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Σέρρες, 08/06/2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 765 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 09/06/2011 Αριθμ. Πρωτ: 63879 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 με ΑΔΑ: ΩΛΚΑΩΚΗ-ΗΑ5 Για την κάλυψη εποχικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1, 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500242 /fax :2410 250372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 15/06/2016 Αριθμ. Πρωτ: 36246 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 21-04-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 5111 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/ 1435/01.12.2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 71 6 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/837Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 19-02-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ. Αριθμ. Πρωτ. 578 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τρίπολη, 12 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ: 77214/28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 326 22 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/681M/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 226 20 Ιουλίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2007) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 3/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 22655 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αταλάντη, 31-1-2017 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Aριθ.πρωτ: 929 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 35200 Αταλάντη Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία Δημητρίου Κων/νος Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10623 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 359 3 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/63Μ/2009) Πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργοστάσιο ς της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-08 -2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσβεστοχώρι, 29/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3350 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Ευζώνων 1, Τ.Κ. 57010 Ασβεστοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Τόπος, Ημερομηνία ΠΛΑΤΥ 10-8-2010 ΕΡΓ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1336 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩ9Ο-9Υ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας

ΑΔΑ: Β41ΣΩ9Ο-9Υ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ: Ταχ.Δ/νση: Πληροφ. : Τηλέφωνο: Φαξ : Διοικητικό Προσωπικού Μητροπόλεως 46 Α. Χατζηνικολάου 23313 50533 23313 50515

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα